About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Kiritsubo
Tale of Hikaru-Genji's birth and his childhood

  1 Opening of the tale of Hikaru-Genji

 1. Father and mother's tragic love Idure no ohom-toki ni ka


 2. Genji's birth(age 1) Saki no yo ni mo ohom-tigiri ya hukakari kem


 3. Hakama-gi(age 3) Kono Miko mi-tu ni nari tamahu tosi


 4. Mother's death Sono tosi no natu, Miyasundokoro, hakanaki kokoti ni wadurahi tamahi te


 5. The funeral Kagiri are ba, rei no sahohu ni wosame tatematuru wo


  2 Mikado's grief

 1. Mikado's grievous days Hakanaku higoro sugi te


 2. The visit in Fall Nowaki-dati te, nihaka ni hada samuki yuhu-gure no hodo


 3. Messenger reports to Mikado Myaubu ha, mada ohotonogomora se tamaha zari keru to


  3 Tale of Hikaru-Genji

 1. Genji's return to the Court(age 4) Tuki-hi he te, Waka-miya mawiri tamahi nu


 2. A child prodigy(age 7) Ima ha Uti ni nomi saburahi tamahu


 3. A prophecy by Koma-udo Sono-koro, Koma-udo no mawire ru naka ni


 4. Fujitsubo enters the Court Tosi-tuki ni sohe te, Miyasumdokoro no ohom-koto wo


 5. Genji falls in love with Fujitsubo---Genzi-no-kimi ha, ohom-atari sari tamaha nu wo


 6. Genji grows up(age 12) Kono Kimi no ohom-waraha-sugata, ito kahe-ma-uku obose do


 7. Genji gets married to Sadaijin's daughter Sono yo, Otodo no ohom-sato ni Genzi-no-kimi makade sase tamahu


 8. Genji's life Otona ni nari tamahi te noti ha


 1 Opening of the tale of Hikaru-Genji

 [1-1 Father and mother's tragic love]
 Idure no ohom-toki ni ka, nyougo, kaui amata saburahi tamahi keru naka ni, ito yamgotonaki kiha ni ha ara nu ga, sugurete tokimeki tamahu ari keri.
 Hazime yori ware ha to omohi agari tamahe ru ohom-kata-gata, mezamasiki mono ni otosime sonemi tamahu. Onazi hodo, sore yori gerahu no kaui-tati ha, masite yasukara zu. Asa-yuhu no miya-dukahe ni tuke te mo, hito no kokoro wo nomi ugokasi, urami wo ohu tumori ni ya ari kem, ito atusiku nari yuki, mono kokoro-boso-ge ni sato-gati naru wo, iyo-iyo aka zu ahare naru mono ni omohosi te hito no sosiri wo mo e habakara se tamaha zu, yo no tamesi ni mo nari nu beki ohom-motenasi nari.
 Kamdatime, uhe-bito nado mo, ainaku me wo sobame tutu, "Ito mabayuki hito no ohom-oboye nari. Morokosi ni mo, kakaru koto no okori ni koso, yo mo midare, asikari kere" to, yau-yau amenosita ni mo adikinau, hito no mote-nayami-gusa ni nari te, Yauki-hi no tamesi mo hiki ide tu beku nariyuku ni, ito hasitanaki koto ohokare do, katazikenaki mi-kokoro-bahe no taguhi naki wo tanomi ni te mazirahi tamahu.
 TiTi no Dainagon ha nakunari te haha Kita-no-kata nam inisihe no yosi aru ni te, oya uti-gusi, sasi-atari te yo no oboye hanayaka naru ohom-kata-gata ni mo itau otora zu, nani-goto no gisiki wo mo motenasi tamahi kere do, tori-tate te haka-bakasiki usiro-mi si nakere ba, koto aru toki ha, naho yori-dokoro naku kokoro-boso-ge nari.

 [1-2 Genji's birth(age 1)]
 Saki no yo ni mo ohom-tigiri ya hukakari kem, yo ni naku kiyora naru tama no wonoko miko sahe umare tamahi nu. Itusika to kokoro-motonagara se tamahi te, isogi mawirase te go-ran-zuru ni, meduraka naru tigo no ohom-katati nari.
 Iti-no-Miko ha, Udaizin no Nyougo no ohom-hara ni te, yose omoku, utagahi naki Mauke-no-kimi to, yo ni mote-kasiduki kikoyure do, kono ohom-nihohi ni ha narabi tamahu beku mo ara zari kere ba, ohokata no yamgotonaki ohom-omohi ni te, kono Kimi wo ba, watakusi-mono ni omohosi kasiduki tamahu koto kagiri nasi.
 Hazime yori osinabete no uhe-miya-dukahe si tamahu beki kiha ni ha ara zari ki. Oboye ito yamgotonaku, zyauzu-mekasi kere do, warinaku matuhasa se tamahu amari ni, sarubeki ohom-asobi no wori-wori, nani-goto ni mo yuwe aru koto no husi-busi ni ha, madu mau-nobora se tamahu. Aru-toki ni ha ohotono-gomori sugusi te, yagate saburahase tamahi nado, anagati ni o-mahe sara zu mote-nasa se tamahi si hodo ni, onodukara karoki kata ni mo miye si wo, kono Miko umare tamahi te noti ha, ito kokoro koto ni omohosi oki te tare ba, Bau ni mo, you se zu ha, kono Miko no wi tamahu beki na'meri to, Ichi-no-Miko no Nyougo ha obosi utagahe ri. Hito yori saki ni mawiri tamahi te, yamgotonaki ohom-omohi nabete nara zu, Miko-tati nado mo ohasimase ba, kono Ohom-kata no ohom-isame wo nomi zo, naho wadurahasiu kokoro-gurusiu omohi kikoye sase tamahi keru.
 Kasikoki mi-kage wo ba tanomi kikoye nagara, otosime kizu wo motome tamahu hito ha ohoku, waga mi ha ka-yowaku mono-hakanaki arisama ni te, naka-naka naru mono-omohi wo zo si tamahu. Mi-tubone ha Kiritubo nari. Amata no ohom-Kata-gata wo sugi sase tamahi te, hima naki o-mahe-watari ni, hito no mi-kokoro wo tukusi tamahu mo, geni kotowari to miye tari. Mau-nobori tamahu ni mo, amari uti-sikiru wori-wori ha, uti-hasi, wata-dono no koko kasiko no miti ni, ayasiki waza wo si tutu, ohom-okuri mukahe no hito no kinu no suso, tahe gataku, masanaki koto mo ari. Mata aru toki ni ha, e sara nu me-dau no to wo sasi-kome, konata kanata kokoro wo ahase te, hasitaname wadurahase tamahu toki mo ohokari. Koto ni hure te kazu sira zu kurusiki koto nomi masare ba, ito itau omohi wabi taru wo, itodo ahare to go-ran-zi te, Kourau-den ni motoyori saburahi tamahu Kaui no zausi wo hoka ni utusa se tamahi te, Uhe-tubone ni tamaha su. Sono urami masite yara m kata nasi.

 [1-3 Hakama-gi(age 3)]
 Kono Miko mi-tu ni nari tamahu tosi, ohom-hakama-gi no koto Iti-no-Miya no tatematuri si ni otora zu, Kura-dukasa Wosame-dono no mono wo tukusi te, imiziu se sase tamahu. Sore ni tuke te mo, yo no sosiri nomi ohokare do, kono Miko no oyosuke mote-ohasuru ohom-katati kokoro-bahe arigataku medurasiki made miye tamahu wo, e sonemi ahe tamaha zu. Mono no kokoro siri tamahu hito ha, "kakaru hito mo yo ni ide ohasuru mono nari keri" to, asamasiki made me wo odorokasi tamahu.

 [1-4 Mother's death]
 Sono tosi no natu, Miyasumdokoro, hakanaki kokoti ni wadurahi tamahi te, makade nam to si tamahu wo, itoma sarani yurusa se tamaha zu. Tosi-goro, tune no atusisa ni nari tamahe re ba, ohom-me nare te, "Naho sibasi kokoromi yo" to nomi notamahasuru ni, hi-bi ni omori tamahi te, tada itu-ka mui-ka no hodo ni ito yowau nare ba, Haha-Gimi naku-naku sousi te, makade sase tatematuri tamahu. Kakaru wori ni mo, arumaziki hadi mo koso to kokoro-dukahi si te, Miko wo ba todome tatematuri te, sinobi te zo ide tamahu.
 Kagiri are ba, sa nomi mo e todome sase tamaha zu, go-ran-zi dani okura nu obotukanasa wo, ihu-kata-naku omohosa ru. Ito nihohi-yaka ni utukusige naru hito no, itau omoyase te, ito ahare to mono wo omohi simi nagara, koto ni ide te mo kikoye-yara zu, aruka-nakika ni kiye iri tutu monosi tamahu wo go-ran-zuru ni, kisi-kata yuku-suwe obosi-mesa re zu, yorodu no koto wo naku-naku tigiri notamaha sure do, ohom-irahe mo e kikoye tamaha zu, mami nado mo ito tayu-ge ni te, itodo nayo-nayo to, ware-ka no kesiki ni te husi tare ba, ika-sama ni to obosi-mesi madoha ru. Te-guruma no senzi nado notamahase te mo, mata ira se tamahi te, sarani e yurusa se tamaha zu.
 "Kagiri ara m miti ni mo, okure saki data zi to, tigira se tamahi keru wo. Sa'ri to mo, uti-sute te ha, e yuki yara zi"
 to notamahasuru wo, Womna mo ito imizi to, mi tatematuri te,
 "Kagiri to te wakaruru miti no kanasiki ni
 ika mahosiki ha inoti nari keri

 Ito kaku omohi tamahe masika ba"
 to, iki mo taye tutu, kikoye mahosi-ge naru koto ha ari-ge nare do, ito kurusi-ge ni tayu-ge nare ba, kaku nagara, tomo-kakumo nara m wo go-ran-zi hate m to obosi-mesu ni, "Kehu hazimu beki inori-domo, sa'ru beki hito-bito uketamahare ru, koyohi yori" to, kikoye isogase ba, warinaku omohosi nagara makade sase tamahu.
 Ohom-mune tuto hutagari te, tuyu madoroma re zu, akasi-kane sase tamahu. Ohom-tukahi no yuki-kahu hodo mo naki ni, naho ibusesa wo kagirinaku notamahase turu wo, "Yonaka uti-suguru hodo ni nam taye hate tamahi nuru" tote naki sawage ba, ohom-tukahi mo ito ahenaku te kaheri mawiri nu. Kikosi-mesu mi-kokoro-madohi, nani-goto mo obosi-mesi waka re zu, komori ohasimasu.
 Miko ha, kakute mo ito go-ran-ze mahosikere do, kakaru hodo ni saburahi tamahu, rei naki koto nare ba, makade tamahi nam to su. Nani-goto ka ara m to mo obosi tara zu, saburahu hito-bito no naki madohi, Uhe mo ohom-namida no hima naku nagare ohasimasu wo, ayasi to mi tatematuri tamahe ru wo. Yorosiki koto ni dani, kakaru wakare no kanasikara nu ha naki waza naru wo, masite ahare ni ihu-kahi-nasi.

 [1-5 The funeral]
 Kagiri are ba, rei no sahohu ni wosame tatematuru wo, haha Kita-no-kata, onazi keburi ni nobori na m to, naki kogare tamahi te, ohom-okuri no nyoubau no kuruma ni sitahi nori tamahi te, Otagi to ihu tokoro ni ito ikamesiu sono sahohu si taru ni, ohasi tuki taru kokoti, ikabakari ka ha ari kem. "Munasiki ohom-kara wo miru miru, naho ohasuru mono to omohu ga, ito kahi nakere ba, hahi ni nari tamaha m wo mi tatematuri te, ima ha naki hito to, hitaburu ni omohi nari na m" to, sakasiu notamahi ture do, kuruma yori mo oti nu beu marobi tamahe ba, sa ha omohi tu kasi to, hito-bito mote wadurahi kikoyu.
 Uti yori ohom-tukahi ari. Mi-tu no kurawi okuri tamahu yosi, tyokusi ki te sono senmyau yomu nam, kanasiki koto nari keri. Nyougo to dani iha se zu nari nuru ga, aka zu kutiwosiu obosa rure ba, ima hito kizami no kurawi wo dani to, okura se tamahu nari keri. Kore ni tuke te mo nikumi tamahu hito-bito ohokari. Mono omohi siri tamahu ha, sama katati nado no medetakari si koto, kokoro-base no nadaraka ni meyasuku, nikumi gatakari si koto nado, ima zo obosi iduru. Sama asiki ohom-motenasi yuwe koso, sugenau sonemi tamahi sika, hito-gara no ahare ni nasake ari si mi-kokoro wo, Uhe no nyoubau nado mo kohi sinobi-ahe ri. "Naku te zo" to ha, kakaru wori ni ya to miye tari.

 2 Mikado's grief

 
[2-1 Mikado's grievous days]
 Hakanaku hi-goro sugi te, noti no waza nado ni mo komaka ni toburaha se tamahu. Hodo huru mama ni, semkata-nau kanasiu obosa ruru ni, ohom-kata-gata no ohom-tonowi nado mo taye te si tamaha zu, tada namida ni hiti te akasi kurasa se tamahe ba, mi tatematuru hito sahe tuyu-keki aki nari. "Naki ato made, hito no mune aku mazikari keru hito no ohom-oboye kana!" to zo, Kouki-den nado ni ha naho yurusi nau notamahi keru. Iti-no-Miya wo mi tatematura se tamahu ni mo, Waka-Miya no ohom-kohisisa nomi omohosi ide tutu, sitasiki nyoubau, ohom-menoto nado wo tukahasi tutu, arisama wo kikosimesu.

 [2-2 The visit in Fall]
 Nowaki-dati te, nihaka ni hada samuki yuhu-gure no hodo, tune yori mo obosi iduru koto ohoku te, Yugehi-no-Myaubu to ihu wo tukahasu. Yuhuzuku-yo no wokasiki hodo ni idasi tate sase tamahi te, yagate nagame ohasimasu. Kau yau no wori ha, ohom-asobi nado se sase tamahi si ni, kokoro koto naru mono no ne wo kaki-narasi, hakanaku kikoye iduru koto-no-ha mo, hito yori ha kotonari si kehahi katati no, omokage ni tuto sohi te obosa ruru ni mo, "Yami-no-ututu" ni ha naho otori keri.
 Myaubu, kasiko ni maude tuki te, kado hiki iruru yori, kehahi ahare nari. Yamome-zumi nare do, hito hitori no ohom-kasiduki ni, tokaku tukurohi tate te, meyasuki hodo ni te sugusi tamahi turu, yami ni kure te husi sidumi tamahe ru hodo ni, kusa mo takaku nari, nowaki ni itodo are taru kokoti si te, tuki-kage bakari zo yahe-mugura ni mo sahara zu sasi-iri taru. Minami-omote ni orosi te, Haha-Gimi mo, tomi ni e mono mo notamaha zu.
 "Ima made tomari haberu ga ito uki wo, kakaru ohom-tukahi no yomogihu no tuyu wake iri tamahu ni tuke te mo, ito hadukasiu nam."
 tote, geni e tahu maziku nai tamahu.
 "'Mawiri te ha, itodo kokoro-gurusiu, kokoro-gimo mo tukuru yau ni nam' to, Naisi-no-Suke no sou-si tamahi si wo, mono omou tamahe sira nu kokoti ni mo, geni koso ito sinobi-gatau haberi kere."
 tote, yaya tamerahi te, ohose-goto tutahe kikoyu.
 "'Sibasi ha yume ka to nomi tadora re si wo, yau-yau omohi sidumaru ni si mo, samu beki kata naku tahe gataki ha, ika ni su beki waza ni ka to mo, tohi ahasu beki hito dani naki wo, sinobi te ha mawiri tamahi nam ya? Waka-Miya no ito obotukanaku, tuyu-keki naka ni sugusi tamahu mo, kokoro-gurusiu obosa ruru wo, toku mawiri tamahe!' nado, haka-bakasiu mo notamaha se yara zu, musekahera se tamahi tutu, katu ha hito mo kokoro yowaku mi tatematu ru ram to, obosi tutuma nu ni si mo ara nu mi-kesiki no kokoro-gurusisa ni, uketamahari mo hate nu yau ni te nam, makade haberi nuru."
 tote, ohom-humi tatematuru.
 "Me mo miye habera nu ni, kaku kasikoki ohose-goto wo hikari ni te nam." tote, mi tamahu.
 "Hodo he ba sukosi uti-magiruru koto mo ya to, mati sugusu tuki-hi ni sohe te, ito sinobi gataki ha warinaki waza ni nam. Ihakenaki hito wo ika ni to omohi-yari tutu, morotomo ni hagukuma nu obotukanasa wo. Ima ha, naho mukasi no katami ni nazurahe te, monosi tamahe!"
 nado, komayaka ni kaka se tamahe ri.
 "Miyagino no tuyu huki musubu kaze no oto ni
 kohagi ga moto wo omohi koso yare
"
 to are do, e mi tamahi hate zu.
 "Inoti nagasa no, ito turau omohi tamahe sira ruru ni, matu no omoha m koto dani, hadukasiu omohi tamahe habere ba, momosiki ni yuki-kahi habera m koto ha, masite ito habakari ohoku nam. Kasikoki ohose-goto wo tabi-tabi uketamahari nagara, midukara ha e nam omohi tamahe tatu maziki. Waka-Miya ha, ikani omohosi siru ni ka, mawiri tamaha m koto wo nomi nam obosi isogu mere ba, kotowari ni kanasiu mi tatematuri haberu nado, uti-uti ni omohi tamahuru sama wo sou-si tamahe! Yuyusiki mi ni habere ba, kaku te ohasimasu mo, ima-imasiu katazikenaku nam."
 to notamahu. Miya ha ohotono-gomori ni keri.
 "Mi tatematuri te, kuhasiu ohom-arisama mo sou-si habera mahosiki wo, mati ohasimasu ram ni, yo huke haberi nu besi." tote isogu.
 "Kure madohu kokoro no yami mo tahe gataki katahasi wo dani, haruku bakari ni kikoye mahosiu haberu wo, watakusi ni mo kokoro nodoka ni makade tamahe! Tosi-goro, uresiku omo-datasiki tuide ni te tati-yori tamahi si mono wo, kakaru ohom-seusoko ni te mi tatematuru, kahesu-gahesu turenaki inoti ni mo haberu kana! Mmare si toki yori, omohu kokoro ari si hito ni te, ko-Dainagon, imaha to naru made, 'Tada, kono hito no miya-dukahe no ho'i, kanarazu toge sase tatemature! Ware nakunari nu tote, kutiwosiu omohi kuduhoru na!' to, kahesu-gahesu isame oka re haberi sika ba, haka-bakasiu usiro-mi omohu hito mo naki mazirahi ha, naka-naka naru beki koto to omohi tamahe nagara, tada kano yuigon wo tagahe zi to bakari ni, idasi tate haberi si wo, mi ni amaru made no mi-kokoro-zasi no, yorodu ni katazikenaki ni, hito-ge naki hadi wo kakusi tutu, mazirahi tamahu na'meri turu wo, hito no sonemi hukaku tumori, yasukara nu koto ohoku nari sohi haberi turu ni, yoko-sama naru yau ni te, tuhi ni kaku nari haberi nure ba, kaheri te ha turaku nam, kasikoki mi-kokoro-zasi wo omohi tamahe rare haberu. Kore mo warinaki kokoro no yami ni nam."
 to, ihi mo yara zu musekaheri tamahu hodo ni, yo mo huke nu.
 "Uhe mo sika nam. 'Waga mi-kokoro nagara, anagati ni hito-me odoroku bakari obosare si mo, nagakaru maziki nari keri to, ima ha turakari keru hito no tigiri ni nam. Yo ni isasaka mo hito no kokoro wo mage taru koto ha ara zi to omohu wo, tada kono hito no yuwe ni te, amata saru maziki hito no urami wo ohi si hate-hate ha, kau uti-sute rare te, kokoro wosame m kata naki ni, itodo hito warou katakuna ni nari haturu mo, saki-no-yo yukasiu nam.' to uti-kahesi tutu, ohom-sihotare-gati ni nomi ohasimasu." to katari te tuki se zu. Naku-naku, "Yo itau huke nure ba, koyohi sugusa zu, ohom-kaheri sou-se m" to isogi mawiru.
 Tuki ha iri-gata no, sora kiyou sumi watare ru ni, kaze ito suzusiku nari te, kusamura no musi no kowe-gowe moyohosi-gaho naru mo, ito tati hanare nikuki kusa no moto nari.
 "Suzu-musi no kowe no kagiri wo tukusi te mo
 nagaki yo aka zu huru namida kana
"
 E mo nori-yara zu.
 "Itodosiku musi no ne sigeki asadihu ni
 tuyu oki sohuru kumo no uhe-bito

 Kagoto mo kikoye tu beku nam."
 to iha se tamahu. Wokasiki ohom-okuri-mono nado aru beki wori ni mo ara ne ba, tada kano ohom-katami ni tote, kakaru you mo ya to nokosi tamahe ri keru ohom-sauzoku hito-kudari, mi-gusi-age no teudo-meku mono sohe tamahu.
 Wakaki hito-bito, kanasiki koto ha sara ni mo iha zu, Uti watari wo asa-yuhu ni narahi te, ito sau-zausiku, Uhe no ohom-arisama nado omohi-ide kikoyure ba, toku mawiri tamaha m koto wo sosonokasi kikoyure do, kaku ima-imasiki mi no sohi tatematura m mo, ito hito-giki ukaru besi, mata mi tatematura de sibasi mo ara m ha, ito usirometau omohi kikoye tamahi te, suga-suga to mo e mawira se tatematuri tamaha nu nari keri.

 [2-3 Messenger reports to Mikado]
 Myaubu ha, mada ohotono-gomora se tamaha zari keru to, ahare ni mi tatematuru. O-mahe no tubo-sensai no ito omosiroki sakari naru wo go-ran-zuru yau ni te, sinobi-yaka ni kokoro-nikuki kagiri no nyoubau si, go-nin saburaha se tamahi te, ohom-monogatari se sase tamahu nari keri. Kono-koro, ake-kure go-ran-zuru Tyaugonka no ohom-we, Teizi-no-Win no kaka se tamahi te, Ise, Turayuki ni yoma se tamahe ru, Yamato-koto-no-ha wo mo, Morokosi no uta wo mo, tada sono sudi wo zo, makura-goto ni se sase tamahu. Ito komayaka ni arisama toha se tamahu. Ahare nari turu koto sinobi-yaka ni sou-su. Ohom-kaheri go-ran-zure ba,
 "Ito mo kasikoki ha oki-dokoro mo habera zu. Kakaru ohose-goto ni tuke te mo, kaki-kurasu midari-gokoti ni nam.
 Araki kaze husegi si kage no kare si yori
 Ko-hagi ga uhe zo sizu kokoro naki
"
 nado yau ni midari-gahasiki wo, kokoro wosame zari keru hodo to go-ran-zi yurusu besi. Ito kau si mo miye zi to, obosi sidumure do, sarani e sinobi ahe sase tamaha zu, go-ran-zi hazime si tosi-tuki no koto sahe kaki-atume, yorodu ni obosi tuduke rare te, toki no ma mo obotukanakari si wo, kaku te mo tuki-hi ha he ni keri to, asamasiu obosi mesa ru.
 "Ko-Dainagon no yuigon ayamata zu, miya-dukahe no ho'i hukaku monosi tari si yorokobi ha, kahi aru sama ni to koso omoi watari ture. Ihu-kahi-nasi ya!" to uti-notamahase te, ito ahare ni obosi yaru. "Kaku te mo, onodukara Waka-Miya nado ohi-ide tamaha ba, sarubeki tuide mo ari na m. Inoti nagaku to koso omohi nen-ze me."
 nado notamahasu. Kano okuri-mono go-ran-ze sasu. Naki hito no sumika tadune ide tari kem sirusi no kamzasi nara masika ba, to omohosu mo ito kahi nasi.
 "Tadune yuku maborosi mo gana tute ni te mo
 tama no arika wo soko to siru beku
"
 We ni kake ru Yaukihi no katati ha, imiziki wesi to ihe do mo, hude kagiri ari kere ba ito nihohi sukunasi. "Taieki-no-huyou Biau-no-yanagi" mo, geni kayohi tari si katati wo, kara-mei taru yosohi ha uruhasiu koso ari keme, natukasiu rauta-ge nari si wo obosi iduru ni, hana tori no iro ni mo ne ni mo yosohu beki kata zo naki. Asa-yuhu no koto-gusa ni, "Hane wo narabe, eda wo kahasa m" to tigira se tamahi si ni, kanaha zari keru inoti no hodo zo, tuki se zu uramesi ki.
 Kaze no oto, musi no ne ni tuke te, mono nomi kanasiu obosa ruru ni, Koukiden ni ha, hisasiku Uhe no mi-tubone ni mo nau-nobori tamaha zu, tuki no omosiroki ni, yo hukuru made asobi wo zo si tamahu naru. Ito susamaziu, monosi to kikosimesu. Kono-goro no mi-kesiki wo mi tatematuru uhe-bito, nyoubau nado ha, kataharaitasi to kiki keri. Ito osi-tati kado-kadosiki tokoro monosi tamahu ohom-kata ni te, koto ni mo ara zu obosi keti te motenasi tamahu naru besi. Tuki mo iri nu.
 "Kumo no uhe mo namida ni kururu aki no tuki
 ikade sumu ram asadihu no yado
"
 Obosimesi yari tutu, tomosibi wo kakage tukusi te oki ohasimasu. Ukon-no-Tukasa no tonowi-mausi no kowe kikoyuru ha, usi ni nari nuru naru besi. Hito-me wo obosi te, Yoru-no-otodo ni ira se tamahi te mo, madoroma se tamahu koto katasi. Asita ni oki sase tamahu tote mo, "Akuru mo sira de" to obosi iduru ni mo, naho Asamaturi-goto ha okotara se tamahi nu beka'meri.
 Mono nado kikosimesa zu, Asagarehi no kesiki bakari hure sase tamahi te, Daisyauzi no o-mono nado ha, ito haruka ni obosimesi tare ba, haizen ni saburahu kagiri ha, kokoro-gurusiki mi-kesiki wo mi tatematuri nageku. Subete, tikau saburahu kagiri ha, wotoko womna, "Ito wari naki waza kana" to ihi ahase tutu nageku. "Sa'ru beki tigiri koso ha ohasimasi keme. Sokora no hito no sosiri, urami wo mo habakara se tamaha zu, kono ohom-koto ni hure taru koto wo ba, dauri wo mo usinaha se tamahi, ima hata, kaku yononaka no koto wo mo, omohosi sute taru yau ni nari yuku ha, ito tai-daisiki waza nari." to, hito-no-mikado no tamesi made hiki ide, sasameki nageki keri.

 3 Tale of Hikaru-Genji

 
[3-1 Genji's return to the Court(age 4)]
 Tuki-hi he te, Waka-Miya mawiri tamahi nu. Itodo ko-no-yo no mono nara zu kiyora ni oyosuke tamahe re ba, ito yuyusiu obosi tari.
 Akuru-tosi no haru, Bau sadamari tamahu ni mo, ito hiki-kosa mahosiu obose do, ohom-usiromi su beki hito mo naku, mata yo no ukehiku maziki koto nari kere ba, naka-naka ayauku obosi habakari te, iro ni mo idasa se tamaha zu nari nuru wo, "Sabakari obosi tare do, kagiri koso ari kere" to, yo-hito mo kikoye, Nyougo mo mi-kokoro oti wi tamahi nu.
 Kano ohom-oba haha Kita-no-kata, nagusamu kata naku obosi sidumi te, ohasu ram tokoro ni dani tadune yuka m to negahi tamahi si sirusi ni ya, tuhi ni use tamahi nure ba, mata kore wo kanasibi obosu koto kagiri nasi. Miko mu-tu ni nari tamahu tosi nare ba, kono tabi ha obosi siri te kohi naki tamahu. Tosi-goro nare mutubi kikoye tamahi turu wo, mi tatematuri oku kanasibi wo nam, kahesu-gahesu notamahi keru.

 [3-2 A child prodigy(age 7)]
 Ima ha Uti ni nomi saburahi tamahu. Nana-tu ni nari tamahe ba, Humi-hazime nado se sase tamahi te, yo ni sira zu satou kasikoku ohasure ba, amari osorosiki made go-ran-zu.
 "Ima ha tare mo tare mo e nikumi tamaha zi. Haha-Gimi naku te dani rautau si tamahe." tote, Kouki-den nado ni mo watara se tamahu ohom-tomo ni ha, yagate mi-su no uti ni ire tatematuri tamahu. Imiziki mononohu, ata kataki nari to mo, mi te ha uti-wema re nu beki sama no si tamahe re ba, e sasi-hanati tamaha zu. Womna-Miko-tati huta-tokoro, kono ohom-hara ni ohasimase do, nazurahi tamahu beki dani zo nakari keru. Ohom-kata-gata mo kakure tamaha zu, ima yori namamekasiu hadukasi-ge ni ohasure ba, ito wokasiu uti-toke nu asobi-gusa ni, tare mo tare mo omohi kikoye tamahe ri.
 Wazato no go-gakumon ha saru mono ni te, koto hue no ne ni mo kumo-wi wo hibikasi, subete ihi tuduke ba, koto-gotosiu, utate zo nari nu beki hito no ohom-sama nari keru.

 [3-3 A prophecy by Koma-udo]
 Sono-koro, Koma-udo no mawire ru naka ni, kasikoki Sau-nin ari keru wo kikosimesi te, Miya no uti ni mesa m koto ha, Uda-no-Mikado no ohom-imasime are ba, imiziu sinobi te, kono Miko wo Kouro-kwan ni tukahasi tari. Ohom-usiromi-dati te tukau maturu U-dai-Ben no ko no yau ni omohase te wi te tatematuru ni, Sau-nin odoroki te, amata tabi katabuki ayasibu.
 "Kuni no oya to nari te, Teiwau no kami naki kurawi ni noboru beki sau ohasimasu hito no, sonata ni te mire ba, midare urehuru koto ya ara m. Ohoyake no katame to nari te, ame-no-sita wo tasukuru kata ni te mire ba, mata sono sau tagahu besi." to ihu.
 Ben mo, ito zae kasikoki hakase ni te, ihi-kahasi taru koto-domo nam, ito kyou ari keru. Humi nado tukuri kahasi te, kehu asu kaheri sari na m to suru ni, kaku arigataki hito ni taimen si taru yorokobi, kaheri te ha kanasikaru beki kokoro-bahe wo omosiroku tukuri taru ni, Miko mo ito ahare naru ku wo tukuri tamahe ru wo, kagiri nau mede tatematuri te, imiziki okuri-mono-domo wo sasage tatematuru. Ohoyake yori mo ohoku no mono tamahasu.
 Onodukara koto hirogori te, morasa se tamaha ne do, Touguu no ohodi-Otodo nado, ikanaru koto ni ka to obosi utagahi te nam ari keru.
 Mikado, kasikoki mi-kokoro ni, Yamato-sau wo ohose te, obosi yori ni keru sudi nare ba, ima made kono Kimi wo Miko ni mo nasa se tamaha zari keru wo, Sau-nin ha makoto ni kasikokari keri, to obosi te, mu-hon-no-Sinwau no gesaku no yose naki ni te ha tadayoha sa zi, waga mi-yo mo ito sadame naki wo, tada-udo ni te ohoyake no ohom-usiromi wo suru nam, yuku-saki mo tanomosi-ge na'meru koto, to obosi sadame te, iyo-iyo miti-miti no zae wo naraha sase tamahu.
 Kiha koto ni kasikoku te, tada-udo ni ha ito atarasikere do, Miko to nari tamahi na ba, yo no utagahi ohi tamahi nu beku monosi tamahe ba, Sukueu no kasikoki miti no hito ni kamgahe sase tamahu ni mo, onazi sama ni mau-se ba, Genzi ni nasi tatematuru beku obosi oki te tari.

 [3-4 Fujitsubo enters the Court]
 Tosi-tuki ni sohe te, Miyasumdokoro no ohom-koto wo obosi wasururu wori nasi. Nagusamu ya to, sa'ru beki hito-bito mawira se tamahe do, nazurahi ni obosa ruru dani ito kataki yo kana to, utomasiu nomi yorodu ni obosi nari nuru ni, Sen-dai no Si-no-Miya no, ohom-katati sugure tamahe ru kikoye takaku ohasimasu, Haha-Gisaki yo ni naku kasiduki kikoye tamahu wo, Uhe ni saburahu Naisi-no-Suke ha, Sen-dai no ohom-toki no hito ni te, kano Miya ni mo sitasiu mawiri nare tari kere ba, ihakenaku ohasimasi si toki yori mi tatematuri, ima mo hono-mi tatematuri te, "Use tamahi ni si Miyasumdokoro no ohom-katati ni ni tamahe ru hito wo, sam-dai no miya-dukahe ni tutahari nuru ni, e mi tatematuri tuke nu wo, Kisai-no-Miya no Hime-Miya koso ito you oboye te ohi-ide sase tamahe ri kere. Ari-gataki ohom-katati-bito ni nam." to sou-si keru ni, makoto ni ya? to mi-kokoro tomari te, nemgoro ni kikoye sase tamahi keri.
 Haha-Gisaki, "Ana osorosi ya! Touguu-no-Nyougo no ito saga-naku te, Kiritubo-no-Kaui no, araha ni hakanaku mote-nasa re ni si tamesi mo yuyusiu." to, obosi tutumi te, suga-sugasiu mo obosi tata zari keru hodo ni, Kisaki mo use tamahi nu.
 Kokoro-bosoki sama ni te ohasimasu ni, "Tada, waga Womna-Miko-tati no onazi tura ni omohi kikoye m" to, ito nemgoro ni kikoye sase tamahu. Saburahu hito-bito, ohom-usiromi-tati, ohom-seuto no Hyaubu-kyau-no-Miko nado, kaku kokoro-bosoku te ohasimasa m yori ha, Uti-zumi se sase tamahi te, mi-kokoro mo nagusamu beku nado obosi nari te, mawira se tatematuri tamahe ri.
 Huditubo to kikoyu. Geni, ohom-arisama ayasiki made zo oboye tamahi keru. Kore ha, hito no ohom-kiha masari te, omohi nasi medetaku, hito mo e otosime kikoye tamaha ne ba, ukebari te aka nu koto nasi. Kare ha, hito no yurusi kikoye zari si ni, mi-kokoro-zasi ayaniku nari si zo kasi. Obosi magiru to ha nakere do, onodukara mi-kokoro uturohi te, koyonau obosi nagusa m yau naru mo, ahare naru waza nari keri.

 [3-5 Genji falls in love with Fujitsubo]
 Genzi-no-kimi ha, ohom-atari sari tamaha nu wo, masite sigeku watara se tamahu Ohon-kata ha, e hadi ahe tamaha zu. Idure no ohom-kata mo, ware hito ni otora m to oboi taru ya ha aru, tori-dori ni ito medetakere do, uti-otonabi tamahe ru ni, ito wakau utukusi-ge ni te, seti ni kakure tamahe do, onodukara mori mi tatematuru.
 Haha-Miyasumdokoro mo, kage dani oboye tamaha nu wo, "Ito you ni tamahe ri" to, Naisi-no-Suke no kikoye keru wo, wakaki mi-kokoti ni ito ahare to omohi kikoye tamahi te, tune ni mawira mahosiku, nadusahi mi tatetematura baya to oboye tamahu.
 Uhe mo kagiri naki ohom-omohi-doti ni te, "Na utomi tamahi so! Ayasiku yosohe kikoye tu beki kokoti nam suru. Namesi to obosa de, rautaku si tamahe. Tura-tuki, mami nado ha, ito you ni tari si yuwe, kayohi te miye tamahu mo, nigenakara zu nam." nado kikoye tuke tamahe re ba, wosana-gokoti ni mo, hakanaki hana momidi ni tuke te mo kokoro-zasi wo miye tatematuru. Koyonau kokoro yose kikoye tamahe re ba, Koukiden-no-Nyougo, mata kono Miya to mo ohom-naka soba-sobasiki yuwe, uti-sohe te moto yori no nikusa mo tati ide te, monosi to obosi tari.
 Yo ni taguhi nasi to mi tatematuri tamahi, na-dakau ohasuru Miya no ohom-katati ni mo, naho nihohasisa ha tatohe m kata naku, utukusi-ge naru wo, yo no hito, "Hikaru-Kimi" to kikoyu. Huditsubo narabi tamahi te, ohom-oboye mo tori-dori nare ba, "Kakayaku Hi-no-Miya" to kikoyu.

 [3-6 Genji grows up(age 12)]
 Kono Kimi no ohom-waraha-sugata, ito kahe-ma-uku obose do, zihu-ni ni te go-genpuku si tamahu. Wi-tati obosi itonami te, kagiri aru koto ni koto wo sohe sase tamahu.
 Hito-tose no Touguu no go-genpuku, Na'den ni te ari si gisiki, yosohosikari si ohom-hibiki ni otosa se tamaha zu. Tokoro-dokoro no kyau nado, Kura-Dukasa, Kokusau-win nado, ohoyake-goto ni tukau mature ru, orosoka naru koto mo zo to, tori-waki ohose-goto ari te, kiyora wo tukusi te tukau mature ri.
 Ohasimasu-Den no himgasi no Hisasi, himgasi muki ni isi tate te, kwanza no go-za, hiki-ire no Otodo no go-za, o-mahe ni ari. Saru no toki ni te Genzi mawiri tamahu. Midura yuhi tamahe ru tura-tuki, kaho no nihohi, sama kahe tamaha m koto wosi-ge nari. Ohokura-kyau, Kura-bito tukau maturu. Ito kiyora naru mi-gusi wo sogu hodo, kokoro-gurusi-ge naru wo, Uhe ha, Miyasumdokoro no mi masika ba to, obosi iduru ni, tahe gataki wo, kokoro-duyoku nen-zi kahesa se tamahu.
 Kauburi si tamahi te, ohom-yasumi-dokoro ni makade tamahi te, ohom-zo tatematuri kahe te, ori te hai-si tatematuri tamahu sama ni, mina-hito namida otosi tamahu. Mikado hata, masite e sinobi ahe tamaha zu, obosi magiruru wori mo ari turu mukasi no koto, tori-kahesi kanasiku obosa ru. Ito kau kibiha naru hodo ha, age-otori ya to utagahasiku obosare turu wo, asamasiu utukusi-ge-sa sohi tamahe ri.
 Hiki-ire no Otodo no Miko-bara ni, tada hitori kasiduki tamahu ohom-musume, Touguu yori mo mi-kesiki aru wo, obosi wadurahu koto ari keru, kono Kimi ni tatematura m no mi-kokoro nari keri. Uti ni mo, mi-kesiki tamahara se tamahe ri kere ba, "Sa'ra ba, kono wori no usiromi naka'meru wo, sohi-busi ni mo" to moyohosa se tamahi kere ba, sa obosi tari.
 Saburahi ni makade tamahi te, hito-bito ohomiki nado mawiru hodo, Miko-tati no go-za no suwe ni Genzi tuki tamahe ri. Otodo kesiki-bami kikoye tamahu koto are do, mono no tutumasiki hodo ni te, tomo-kakumo ahe-sirahi kikoye tamaha zu.
 O-mahe yori, Naisi, senzi uketamahari tutahe te, Otodo mawiri tamahu beki mesi are ba, mawiri tamahu. Ohom-roku no mono, Uhe no Myaubu tori te tamahu. Siroki oho-utiki ni ohom-zo hito-kudari, rei no koto nari.
 Ohom-sakaduki no tuide ni,
 "Itokinaki hatu-motoyuhi ni nagaki yo wo
 tigiru kokoro ha musubi kome tu ya
"
 Mi-kokoro-bahe ari te odoroka sase tamahu.
 "Musubi turu kokoro mo hukaki motoyuhi ni
 koki murasaki no iro si ase zu ha
"
 to sou-si te, naga-hasi yori ori te butahu si tamahu.
 Hidari-no-Tukasa no ohom-mma, Kura-udo-dokoro no taka suwe te tamahari tamahu. Mi-hasi no moto ni miko-tati kamdatime turane te, roku-domo sina-zina ni tamahari tamahu.
 Sono hi no o-mahe no woribitu-mono, ko-mono nado, U-dai-Ben nam uketamahari te tukaumatura se keru. Tonziki, roku no karabitu-domo nado, tokoro-seki made, Touguu no go-genpuku no wori ni mo kazu masare ri. Naka-naka kagiri mo naku ikamesiu nam.

 [3-7 Genji gets married to Sadaijin's daughter]
 Sono yo, Otodo no ohom-sato ni Genzi-no-Kimi makade sase tamahu. Sahohu yo ni medurasiki made, mote-kasiduki kikoye tamahe ri. Ito kibiha ni te ohasi taru wo, yuyusiu utukusi to omohi kikoye tamahe ri. Womna-Gimi ha sukosi sugusi tamahe ru hodo ni, ito wakau ohasure ba, nigenaku hadukasi to oboi tari.
 Kono Otodo no ohom-oboye ito yamgotonaki ni, haha-Miya, Uti no hito-tu Kisai-bara ni nam ohasi kere ba, idu-kata ni tuke te mo ito hanayaka naru ni, kono Kimi sahe kaku ohasi sohi nure ba, Touguu no ohom-ohodi ni te, tuhi ni yo-no-naka wo siri tamahu beki Migi-no-Otodo no ohom-ikihoi ha, mono ni mo ara zu osa re tamahe ri.
 Miko-domo amata hara-bara ni monosi tamahu. Miya no ohom-hara ha, Kuraudo-no-Seusyau ni te ito wakau wokasiki wo, Migi-no-Otodo no, ohom-naka ha ito yokara ne do, e mi sugusi tamaha de, kasiduki tamahu Si-no-Kimi ni ahase tamahe ri. Otora zu mote-kasiduki taru ha, aramahosiki ohom-ahahi-domo ni nam.
 Genzi-no-Kimi ha, Uhe no tune ni mesi matuhase ba, kokoro-yasuku sato-zumi mo e si tamaha zu. Kokoro no uti ni ha, tada Huditubo no ohom-arisama wo, taguhi nasi to omohi kikoye te, sayau nara m hito wo koso mi me, niru hito naku mo ohasi keru kana, Ohoi-dono-no-Kimi, ito wokasi-ge ni kasiduka re taru hito to ha miyu re do, kokoro ni mo tuka zu oboye tamahi te, wosanaki hodo no kokoro hito-tu ni kakari te, ito kurusiki made zo ohasi keru.

 [3-8 Genji's life]
 Otona ni nari tamahi te noti ha, ari si yau ni mi-su no uti ni mo ire tamaha zu. Ohom-asobi no wori-wori, koto hue no ne ni kikoye kayohi, honoka naru ohom-kowe wo nagusame ni te, Uti-zumi nomi konomasiu oboye tamahu. Itu-ka mui-ka saburahi tamahi te, Ohoi-dono ni hutu-ka mi-ka nado, taye-daye ni makade tamahe do, tada ima ha, wosanaki ohom-hodo ni, tumi naku obosi-nasi te, itonami kasiduki kikoye tamahu.
 Ohom-kata-gata no hito-bito, yo-no-naka ni osinabe tara nu wo eri totonohe suguri te saburaha se tamahu. Mi-kokoro ni tuku beki ohom-asobi wo si, ohona-ohona obosi itatuku.
 Uti ni ha, moto no Sigei-sa wo ohom-zausi ni te, haha-Miyasumdokoro no ohom-kata no hito-bito makade tira zu saburaha se tamahu.
 Sato no tono ha, Suri-siki, Takumi-dukasa ni senzi kudari te, ni-nau aratame tukura se tamahu. Moto no kodati, yama no tatazumahi, omosiroki tokoro nari keru wo, ike no kokoro hiroku si-nasi te, medetaku tukuri nonosiru.
 Kakaru tokoro ni omohu yau nara m hito wo suwe te suma baya to nomi, nagekasiu obosi wataru.
 "Hikaru-Kimi" to ihu na ha, Koma-udo no mede kikoye te tuke tatematuri keru to zo, ihi-tutahe taru to nam.