About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Hahakigi
Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo era in the summer at the age of 17

  1 Tales on men's experiences with girl friends in a rainy night

 1. A rainy night in the summer Hikaru-Genzi, na nomi koto-gotosiu


 2. A night duty room in the Court Naga-ame hare-ma naki koro


 3. Sama-no-Kami and Tou-Shikibu-no-Jo join them "Nari-nobore do mo, motoyori saru beki suzi nara nu ha


 4. Sama-no-Kami's conclusion "Ima ha, tada, sina ni mo yora zi. Katati wo ba sara ni mo iha zi


  2 Experiences with girl friends

 1. Sama-no-Kami talks about a jealous girl friend "Hayau, mada ito gerahu ni haberi si toki


 2. Sama-no-Kami talks about a wanton girl friend "Sate, mata onazi koro


 3. Tou-no-Chujo talks about a shy girl friend Tiuzyau,"Nanigasi ha, sire-mono no monogatari se m


 4. Tou-Shikibu-no-Jo talks about a clever girl friend "Sikibu ga tokoro ni zo, kesiki aru koto ha ara m


  3 Tale of Utsusemi

 1. One fine day Karauzite kehu ha hi no kesiki mo nahore ri


 2. Genji goes to Kii-no-Kami's villa "Nihaka ni" to wabure do, hito mo kiki ire zu


 3. Genji creeps into Utsusemi's bedroom Kimi ha, toke te mo nera re tamaha zu


 4. Several days later Sate, itu-ka mui-ka ari te


 1 Tales on men's experiences with girl friends in a rainy night

 [1-1 A rainy night in the summer]
 Hikaru-Genzi, na nomi koto-gotosiu, ihi-keta re tamahu toga ohoka'naru ni, itodo, kakaru suki-goto-domo wo, suwe no yo ni mo kiki tutahe te, karobi taru na wo ya nagasa m to, sinobi tamahi keru kakurohe-goto wo sahe, katari tutahe kem hito no mono-ihi saga nasa yo. Sa'ru ha, ito itaku yo wo habakari, mame-dati tamahi keru hodo, nayobika ni wokasiki koto ha naku te, Katano-no-Seusyau ni ha waraha re tamahi kem kasi.
 Mada Tiuzyau nado ni monosi tamahi si toki ha, uti ni nomi saburahi you si tamahi te, Ohoi-dono ni ha taye-daye makade tamahu. "Sinobu no midare" ya to, utagahi kikoyuru koto mo ari sika do, sa si mo adameki me nare taru uti-tuke no suki-zukisisa nado ha konomsikara nu go-honzyau ni te, mare ni ha, anagati ni hiki-tagahe kokoro-dukusi naru koto wo, mi-kokoro ni obosi todomuru kuse nam, ayaniku ni te, sa'ru maziki ohom-hurumahi mo uti-maziri keru.

 [1-2 A night duty room in the Court]
 Naga-ame hare-ma naki koro, Uti no ohom-mono-imi sasi-tuduki te, itodo naga-wi saburahi tamahu wo, Ohoi-dono ni ha obotukanaku uramesiku obosi tare do, yorodu no ohom-yosohi nanikure to medurasiki sama ni teu-zi ide tamahi tutu, ohom-musuko no Kimi-tati tada kono ohom-tonowi-dokoro no miya-dukahe wo tutome tamahu.
 Miya-bara-no-Tiuzyau ha, naka ni sitasiku nare kikoye tamahi te, asobi tahabure wo mo hito yori ha kokoro-yasuku, nare-naresiku hurumahi tari. Migi-no-Otodo no itahari kasiduki tamahu sumika ha, kono Kimi mo ito mono-uku si te, suki-gamasiki ada-bito nari.
 Sato ni te mo, waga kata no siturahi mabayuku si te, Kimi no ide-iri si tamahu ni uti-ture kikoye tamahi tutu, yoru hiru, gakumon wo mo asobi wo mo morotomo ni si te, wosa-wosa tati-okure zu, iduku ni te mo matuha re kikoye tamahu hodo ni, onodukara kasikomari mo e oka zu, kokoro no uti ni omohu koto wo mo kakusi-ahe zu nam, muture kikoye tamahi keru.
 Ture-dure to huri kurasi te, simeyaka naru yohi no ame ni, Tenzyau ni mo wosa-wosa hito-zukuna ni, ohom-tonowi-dokoro mo rei yori ha nodoyaka naru kokoti suru ni, oho-tonabura tikaku te humi-domo nado mi tamahu. Tikaki mi-dusi naru iro-iro no kami naru humi-domo hiki-ide te, Tiuzyau wari-naku yukasi-gare ba,
 "Sa'ri-nu beki, sukosi ha mise m. Kataha naru beki mo koso."
 to, yurusi tamaha ne ba,
 "Sono uti-toke te katahara-itasi to obosa re m koso yukasi kere. Osinabe taru ohokata no ha, kazu nara ne do, hodo-hodo ni tuke te, kaki kahasi tutu mo mi haberi na m. Onogazisi, uramesiki wori-wori, mati-gaho nara m yuhu-gure nado no koso, mi-dokoro ha ara me."
 to wen-zure ba, yamgotonaku seti ni kakusi tamahu beki nado ha, kayau ni ohozau naru mi-dusi nado ni uti-oki tirasi tamahu beku mo ara zu, hukaku tori oki tamahu beka'mere ba, ni-no-mati no kokoro yasuki naru besi. Katahasi-dutu miru ni, "Yoku sama-zama naru mono-domo koso haberi kere!" tote, kokoro-ate ni "Sore ka? Kare ka?" nado tohu naka ni, ihi-aturu mo ari, mote-hanare taru koto wo mo omohi yose te utagahu mo, wokasi to obose do, koto-zukuna ni te, tokaku magirahasi tutu, tori kakusi tamahi tu.
 "Soko ni koso ohoku tudohe tamahu rame. Sukosi mi baya. Sate nam, kono dusi mo kokoro-yoku hiraku beki." to notamahe ba,
 "Go-ran-zi-dokoro ara m koso, kataku habera me." nado kikoye tamahu tuide ni, "Womna no, kore ha si mo to nan tuku maziki ha, kataku mo aru kana to, yau-yau nam mi tamahe siru. Tada uhabe bakari no nasake ni, te hasiri kaki, wori-husi no irahe kokoro-e te, uti-si nado bakari ha, zuibun ni yorosiki mo ohokari to mi tamahure do, somo makoto ni sono kata wo tori ide m erabi ni kanarazu moru maziki ha, ito katasi ya! Waga kokoro-e taru koto bakari wo, onogazisi kokoro wo yari te, hito wo ba otosime nado, katahara-itaki koto ohokari.
 Oya nado tati-sohi mote agame te, ohi-saki komore ru mado no uti naru hodo ha, tada kata-kado wo kiki tutahe te, kokoro wo ugokasu koto mo a'meri. Katati wokasiku uti-ohodoki, waka-yaka ni te magiruru koto naki hodo, hakanaki susabi wo mo, hito-mane ni kokoro wo iruru koto mo aru ni, onodukara, hito-tu yuwe-duke te si iduru koto mo ari.
 Miru hito, okure taru kata wo ba ihi-kakusi, sate ari nu beki kata wo ba tukurohi te, manebi idasu ni, 'Sore,sika ara zi' to, sora ni ikaga ha osi-hakari omohi kutasa m. Makoto ka to mi mote yuku ni, mi-otori se nu yau ha, naku nam aru beki."
 to, umeki taru kesiki mo hadukasi-ge nare ba, ito nabete ha ara ne do, ware obosi ahasuru koto ya ara m, uti-hohowemi te,
 "Sono, kata-kado mo naki hito ha, ara m ya?" to notamahe ba,
 "Ito, sabakari nara m atari ni ha, tare ka ha sukasa re yori habera m. Toru kata naku kutiwosiki kiha to, iu nari to oboyu bakari sugure taru koto ha, kazu hitosiku koso habera me. Hito no sina takaku mmare nure ba, hito ni mote kasiduka re te, kakururu koto ohoku, zinen ni sono kehahi koyonakaru besi. Naka-no-sina ni nam, hito no kokoro-gokoro, onogazisi no tate taru omomuki mo miye te, wakaru beki koto kata-gata ohokaru beki. Simo no kizami to ihu kiha ni nare ba, koto ni mimi tata zu kasi."
 tote, ito kumana-ge naru kesiki naru mo, yukasiku te,
 "Sono sina-zina ya, ika ni? Idure wo mitu no sina ni oki te ka waku beki? Moto no sina takaku mmare nagara, mi ha sidumi, kurawi mizikaku te hito-ge naki. Mata naho-bito no kamdatime nado made nari nobori, ware-ha-gaho ni te ihe no uti wo kazari, hito ni otora zi to omohe ru. Sono kedime wo ba, ikaga waku beki?"
 to tohi tamahu hodo ni, Hidai-no-Mmano-Kami, Tou-Sikibu-no-Zyou, ohom-mono-imi ni komora m tote mawire ri. Yo no suki-mono ni te mono yoku ihi tohore ru wo, Tiuzyau mati-tori te, kono sina-zina wo wakimahe sadame arasohu. Ito kiki nikuki koto ohokari.

 [1-3 Sama-no-Kami and Tou-Shikibu-no-Jo join them]
 "Nari-nobore do mo, motoyori saru beki sudi nara nu ha, yo-hito no omohe ru koto mo, sa ha ihe do, naho koto nari. Mata, moto ha yamgotonaki sudi nare do, yo ni huru taduki sukunaku, toki yo ni uturohi te, oboye otorohe nure ba, kokoro ha kokoro to si te koto tara zu, warobi taru koto domo ide kuru waza na'mere ba, tori-dori ni kotowari te, naka no sina ni zo oku beki. Zuryau to ihi te, hito no kuni no koto ni kakadurahi itonami te, sina sadamari taru naka ni mo, mata kizami-kizami ari te, naka-no-sina no kesiu ha ara nu, eri ide tu beki koro-hohi nari. Nama-nama no kamdatime yori mo hi-Samgi no si-wi-domo no, yo no oboye kutiwosikara zu, moto no nezasi iyasikara nu, yasuraka ni mi wo motenasi hurumahi taru, ito kaharaka nari ya. Ihe no uti ni tara nu koto nado, hata naka meru mama ni, habuka zu mabayuki made mote-kasiduke ru musume nado no, otosime gataku ohi-iduru mo amata aru besi. Miya-dukahe ni ide-tati te, omohi-gake nu saihai tori iduru tamesi-domo ohokari kasi." nado ihe ba,
 "Subete, nigihahasiki ni yoru beki na'nari." tote, warahi tamahu wo,
 "Koto-hito no iha m yau ni, kokoro e zu ohose raru." to, Tiuzyau nikumu.
 "Moto no sina, toki yo no oboye uti-ahi, yamgotonaki atari no uti-uti no motenasi kehahi okure tara m ha, sara ni mo iha zu, nani wo si te kaku ohi-ide kem to, ihu kahi naku oboyu besi. Uti-ahi te sugure tara m mo kotowari, kore koso ha saru beki koto to oboye te, meduraka naru koto to kokoro mo odoroku mazi. Nanigasi ga oyobu beki hodo narane ba, kami ga kami ha uti-oki haberi nu.
 Sate, yo ni ari to hito ni sira re zu, sabisiku abare tara m mugura no kado ni, omohi no hoka ni rauta-ge nara m hito no todira re tara m koso, kagiri naku medurasiku ha oboye me. Ikade, hata kakari kem to, omohu yori tagahe ru koto nam, ayasiku kokoro tomaru waza naru. Titi no tosi oyi, mono-mutukasi-ge ni hutori-sugi, seuto no kaho niku-ge ni, omohi-yari koto naru koto naki neya no uti ni, ito itaku omohi-agari, hakanaku si ide taru koto-waza mo, yuwe nakara zu miye tara m, kata-kado ni te mo, ika-ga omohi no hoka ni wokasikara zara m. Sugurete kizu naki kata no erabi ni koso oyoba zara me, saru kata ni te sute gataki mono wo ba."
 tote, Sikibu wo mi-yare ba, waga imouto-domo no yorosiki kikoye aru wo omohi te notamahu ni ya, to ya kokoro-u ram, mono mo iha zu.
 "Ide ya, kami no sina to omohu dani kata-ge naru yo wo!" to, Kimi ha obosu besi. Siroki ohom-zo-domo no nayoyo-ka naru ni, nahosi bakari wo sidokenaku ki-nasi tamahi te, himo nado mo uti-sute te, sohi husi tamahe ru ohom-hokage, ito medetaku, womna ni te mi tatematura mahosi. Kono ohom-tame ni ha kami ga kami wo eri-ide te mo, naho aku maziku miye tamahu.
 Sama-zama no hito no uhe-domo wo katari ahase tutu,
 "Ohokata no yo ni tuke te miru ni ha toga naki mo, waga mono to uti-tanomu beki wo era m ni, ohokaru naka ni mo, e nam omohi sadamu mazikari keru. Wonoko no ohoyake ni tukau-maturi, haka-bakasiki yo no katame to naru beki mo, makoto no utuha-mono to naru beki wo tori idasa m ni ha, katakaru besi kasi. Saredo, kasikosi tote mo, hitori hutari yononaka wo maturi-goti siru beki nara ne ba, kami ha simo ni tasuke rare, simo ha kami ni nabiki te, koto hiroki ni yudurohu ram.
 Sebaki ihe no uti no aruzi to su beki hito hitori wo omohi megurasu ni, taraha de asikaru beki daizi-domo nam, kata-gata ohokaru. To are ba kakari, ahusa-kirusa ni te, nanome ni sa te mo ari nu beki hito no sukunaki wo, suki-zukisiki kokoro no susabi ni te, hito no arisama wo amata mi-ahase m no konomi nara ne do, hitohe ni omohi sadamu beki yorube to su bakari ni, onaziku ha, waga tikara iri wo si nahosi hiki-tukurohu beki tokoro naku, kokoro ni kanahu yau ni mo ya to, eri some turu hito no, sadamari gataki naru besi.
 Kanarazu si mo waga omohu ni kanaha ne do, mi-some turu tigiri bakari wo sute gataku omohi tomaru hito ha, mono-mame-yaka nari to miye, sate, tamota ruru womna no tame mo, kokoro-nikuku osihakara ruru nari. Saredo, nani ka, yo no arisama wo mi tamahe atumuru mama ni, kokoro ni oyoba zu ito yukasiki koto mo nasi ya! Kim-dati no kami naki ohom-erabi ni ha, masite, ikabakari no hito ka ha tarahi tamaha m.
 Katati kitana-ge naku, waka-yaka naru hodo no, onogazisi ha tiri mo tuka zi to mi wo motenasi, humi wo kake do, ohodoka ni koto-eri wo si, sumi-tuki honoka ni kokoro-motonaku omohase tutu, mata sayaka ni mo mi te si gana to sube naku mata se, waduka naru kowe kiku bakari ihi-yore do, iki no sita ni hiki ire koto-zukuna naru ga, ito yoku mote-kakusu nari keri. Nayobika ni womna-si to mire ba, amari nasake ni hiki-kome rare te, torinase ba, adameku. Kore wo hazime no nan to su besi.
 Koto ga naka ni, nanome naru maziki hito no usiromi no kata ha, mono no ahare siri sugusi, hakanaki tuide no nasake ari, wokasiki ni susume ru kata naku te mo yokaru besi to miye taru ni, mata, mame-mamesiki sudi wo tate te mimi hasami-gati ni bisau naki ihe-touzi no, hitohe ni uti-toke taru usiromi bakari wo si te. Asa-yuhu no ide-iri ni tuke te mo, ohoyake watakusi no hito no tatazumahi, yoki asiki koto no, me ni mo mimi ni mo tomaru arisama wo, utoki hito ni, wazato uti-maneba m ya ha. Tikaku te mi m hito no kiki waki omohi siru bekara m ni katari mo ahase baya to, uti mo wema re, namida mo sasigumi, mosi ha, ayanaki ohoyake hara-datasiku, kokoro hito-tu ni omohi amaru koto nado ohokaru wo, nani ni ka ha kika se m to omohe ba, uti-somuka re te, hito sire nu omohi-ide-warahi mo se rare, 'Ahare' to mo, uti hitori-gota ruru ni, 'Nani-goto zo?' nado, ahatuka ni sasi-ahugi wi tara m ha, ikaga ha kutiwosikara nu.
 Tada hitaburu ni ko-meki te yaharaka nara m hito wo, tokaku hikitukurohi te ha nado ka mi zara m. Kokoro-motonaku to mo, nahosi-dokoro aru kokoti su besi. Geni, sasi-mukahi te mi m hodo ha, sate mo rautaki kata ni tumi yurusi miru beki wo, tati hanare te saru beki koto wo mo ihi yari, wori-husi ni si-ide m waza no ada-goto ni mo mame-goto ni mo, waga kokoro to omohi uru koto naku hukaki itari nakara m ha, ito kutiwosiku tanomosi-ge naki toga ya, naho kurusikara m. Tune ha sukosi soba-sobasiku kokoro-dukinaki hito no, wori-husi ni tuke te ide-baye suru yau mo ari kasi."
 nado, kumanaki mono ihi mo, sadame kane te ito itaku uti-nageku.

 [1-4 Sama-no-Kami's conclusion]
 "Ima ha, tada, sina ni mo yora zi. Katati wo ba sara ni mo iha zi. Ito kutiwosiku nedike-gamasiki oboye dani naku ha, tada hitohe ni mono-mame-yaka ni, siduka naru kokoro no omomuki nara m yorube wo zo, tuhi no tanomi-dokoro ni ha omohi oku bekari keru. Amari no yuwe yosi kokoro-base uti-sohe tara m wo ba, yorokobi ni omohi, sukosi okure taru kata ara m wo mo, anagati ni motome kuhahe zi. Usiro-yasuku nodokeki tokoro dani tuyoku ha, uhabe no nasake ha, onodukara mote-tuke tu beki waza wo ya.
 En ni mono-hadi si te, urami ihu beki koto wo mo mi sira nu sama ni sinobi te, uhe ha turenaku misawo dukuri, kokoro hito-tu ni omohi amaru toki ha, iha m kata naku sugoki koto-no-ha, ahare naru uta wo yomi oki, sinoba ru beki katami wo todome te, hukaki yama-zato, yo-banare taru umi-dura nado ni hahi-kakure nuru wori.
 Waraha ni haberi si toki, nyoubau nado no monogatari yomi si wo kiki te, ito ahare ni kanasiku, kokoro hukaki koto kana to, namida wo sahe nam otosi haberi si. Ima omohu ni ha, ito karu-garusiku, kotosarabi taru koto nari. Kokoro-zasi hukakara m wotoko wo oki te, miru me no mahe ni turaki koto ari to mo, hito no kokoro wo mi-sira nu yau ni nige kakure te, hito wo madohasi, kokoro wo mi m to suru hodo ni, nagaki yo no mono-omohi ni naru, ito adikinaki koto nari. 'Kokoro hukasi ya!' nado, home tate rare te, ahare susumi nure ba, yagate ama ni nari nu kasi. Omohi-tatu hodo ha, ito kokoro sume ru yau ni te, yo ni kaheri mi su beku mo omohe ra zu. 'Ide, ana kanasi. Kaku hata obosi nari ni keru yo' nado yau ni, ahi sire ru hito ki toburahi, hitasura ni usi to mo omohi hanare nu wotoko, kiki tuke te namida otose ba, tukahu hito, huru-gotati nado, 'Kimi no mi-kokoro ha, ahare nari keru mono wo. Atara ohom-mi wo!' nado ihu. Midukara hitahi-gami wo kaki saguri te, ahe naku kokoro-bosokere ba, uti-hisomi nu kasi. Sinobure do namida kobore some nure ba, wori-wori goto ni e nen-zi e zu, kuyasiki koto ohoka'meru ni, hotoke mo naka-naka kokoro-gitanasi to, mi tamahi tu besi. Nigori ni sime ru hodo yori mo, nama ukabi ni te ha, kaheri te asiki miti ni mo tadayohi nu beku zo oboyuru. Taye nu sukuse asakara de, ama ni mo nasa de tadune tori tara m mo, yagate ahi sohi te, to ara m wori mo kaka'ra m kizami wo mo, mi-sugusi tara m naka koso, tigiri hukaku ahare nara me, ware mo hito mo, usiro-metaku kokoro oka re zi ya ha.
 Mata, nanome ni uturohu kata ara m hito wo urami te, kesiki-bami somuka m, hata woko-gamasikari nam. Kokoro ha uturohu kata ari to mo, mi-some si kokoro-zasi itohosiku omoha ba, saru kata no yosuga ni omohi te mo ari nu beki ni, sayau nara m tadiroki ni, taye nu beki waza nari.
 Subete, yorodu no koto nadaraka ni, wen-zu beki koto wo ba mi-sire ru sama ni hono-mekasi, uramu bekara m husi wo mo nikukara zu kasume nasa ba, sore ni tuke te, ahare mo masari nu besi. Ohoku ha, waga kokoro mo miru hito kara wosamari mo su besi. Amari muge ni uti-yurube mi-hanati taru mo, kokoro-yasuku rautaki yau nare do, onodukara karoki kata ni zo oboye haberu kasi. Tunaga nu hune no uki taru tamesi mo, geni aya nasi. Sa ha habera nu ka?"
 to ihe ba, Tiuzyau unaduku.
 "Sasiatari te, wokasi to mo ahare to mo kokoro ni ira m hito no, tanomosi-ge naki utagahi ara m koso, daizi naru bekere. Waga kokoro ayamati naku te mi sugusa ba, sasi-nahosi te mo nado ka mi zara m to oboye tare do, sore sa si mo ara zi. To-mo kaku-mo, tagahu beki husi ara m wo, nodoyaka ni mi sinoba m yori hoka ni, masu koto aru mazikari keri."
 to ihi te, waga imouto no Hime-Gimi ha, kono sadame ni kanahi tamahe ri to omohe ba, Kimi no uti-neburi te, kotoba maze tamaha nu wo, sau-zausiku kokoro-yamasi to omohu. Mma-no-Kami, mono sadame no hakase ni nari te, hihiraki wi tari. Tiuzyau ha, kono kotowari kiki hate m to, kokoro ire te, ahe sirahi wi tamahe ri.
 "Yorodu no koto ni yosohe te obose. Ki no miti no takumi no yorodu no mono wo kokoro ni makase te tukuri idasu mo, rinzi no mote-asobi mono no, sono mono to ato mo sadamara nu ha, soba-tuki sare-bami taru mo, geni kau mo si tu bekari keri to, toki ni tuke tutu sama wo kahe te, imamekasiki ni me uturi wokasiki mo ari. Daizi to si te, makoto ni uruhasiki hito no teudo no kazari to suru, sadamare ru yau aru mono wo nan naku si iduru koto nam, naho makoto no mono no zyauzu ha, sama koto ni miye wakare haberu.
 Mata We-dokoro ni zyauzu ohokare do, sumi-gaki ni eraba re te, tugi-tugi ni sara ni, otori masaru kedime, huto si mo miye wakare zu. Kakare do, hito no mi oyoba nu Hourai no yama, ara-umi no ikare ru iwo no sugata, Kara-kuni no hagesiki kedamono no katati, me ni miye nu oni no kaho nado no, odoro-odorosiku tukuri taru mono ha, kokoro ni makase te hito-kiha me odorokasi te, ziti ni ha ni zara me do, sate ari nu besi.
 Yo no tune no yama no tatazumahi, midu no nagare, me ni tikaki hito no ihe-wi arisama, geni to miye, natukasiku yaharai-daru kata nado wo siduka ni kaki maze te, sukuyoka nara nu yama no kesiki, ko-bukaku yo-banare te tatami nasi, ke-dikaki magaki no uti wo ba, sono kokoro sirahi okite nado wo nam, zyauzu ha ito ikihohi koto ni, waro-mono ha oyoba nu tokoro ohoka'meru.
 Te wo kaki taru ni mo, hukaki koto ha naku te, koko kasiko no ten-naga ni hasiri-kaki, sokohaka to naku kesiki-bame ru ha, uti-miru ni kado-kadosiku kesiki-dati tare do, naho makoto no sudi wo komayaka ni kaki e taru ha, uhabe no hude kiye te miyure do, ima hito-tabi tori narabe te mire ba, naho ziti ni nam yori keru.
 Hakanaki koto dani kaku koso habere. Masite hito no kokoro no, toki ni atari te kesiki-bame ram miru me no nasake wo ba, e tanomu maziku omou tamahe e te haberu. Sono hazime no koto, suki-zukisiku to mo mawosi habera m."
 tote, tikaku wi yore ba, Kimi mo me samasi tamahu. Tiuzyau imiziku sin-zi te, tura-due wo tuki te, mukahi wi tamahe ri. Nori-no-si no yo no kotowari toki kikase m tokoro no kokoti suru mo, katu ha wokasikere do, kakaru tuide ha, ono-ono mutu-goto mo e sinobi todome zu nam ari keru.

 2 Experiences with girl friends

 
[2-1 Sama-no-Kami talks about a jealous girl friend]
 "Hayau, mada ito ge-rahu ni haberi si toki, ahare to omohu hito haberi ki. Kikoye sase turu yau ni, katati nado ito maho ni mo habera zari sika ba, wakaki hodo no suki-gokoro ni ha, kono hito wo tomari ni to mo omohi todome habera zu, yorube to ha omohi nagara, sau-zausiku te, tokaku magire haberi si wo, mono-wen-zi wo itaku si haberi sika ba, kokoro-dukinaku, ito kakara de, ohiraka nara masika ba to omohi tutu, amari ito yurusi naku utagahi haberi si mo urusaku te, kaku kazu nara nu mi wo mi mo hanata de, nado kaku si mo omohu ram to, kokoro-gurusiki wori-wori mo haberi te, zinen ni kokoro wosame raruru yau ni nam haberi si.
 Kono womna no aru yau, motoyori omohi itara zari keru koto ni mo, ikade kono hito no tame ni ha to, naki te wo idasi, okure taru sudi no kokoro wo mo, naho kutiwosiku ha miye zi to omohi hagemi tutu, toni kakuni tuke te, mono mameyaka ni usiromi, tuyu ni te mo kokoro ni tagahu koto ha naku mo gana to omohe ri si hodo ni, susume ru kata to omohi sika do, tokaku ni nabiki te nayobi yuki, minikuki katati wo mo, kono hito ni mi ya utomare m to, warinaku omohi tukurohi, utoki hito ni miye ba, omote-buse ni ya omoha m to, habakari hadi te, misawo ni mote-tuke te mi-naruru mama ni, kokoro mo kesiu ha ara zu haberi sika do, tada kono nikuki kata hito-tu nam, kokoro wosame zu haberi si.
 Sono-kami omohi haberi si yau, kau anagati ni sitagahi odi taru hito na'meri, ikade koru bakari no waza si te, odosi te, kono kata mo sukosi yorosiku nari, saganasa mo yame m to omohi te, makoto ni usi nado mo omohi te taye nu beki kesiki nara ba, kabakari ware ni sitagahu kokoro nara ba omohi kori na m to omou tamahe e te, kotosara ni nasake naku turenaki sama wo mise te, rei no hara-dati wen-zuru ni,
 'Kaku ozomasiku ha, imiziki tigiri hukaku to mo, taye te mata mi zi. Kagiri to omoha ba, kaku warinaki mono utagahi ha se yo. Yuku-saki nagaku miye m to omoha ba, turaki koto ari to mo, nen-zi te nanome ni omohi nari te. Kakaru kokoro dani use na ba, ito ahare to nam omohu beki. Hito-nami-nami ni mo nari, sukosi otonabi m ni sohe te, mata narabu hito naku aru beki.'
 yau nado, kasikoku wosihe taturu kana to omohi tamahe te, ware takeku ihi sosi haberu ni, sukosi uti-warehi te,
 'Yorodu ni mi-date naku, mono-ge naki hodo wo mi sugusi te, hito-kazu naru yo mo ya to matu kata ha, ito nodoka ni omohi nasa re te, kokoro-yamasiku mo ara zu. Turaki kokoro wo sinobi te, omohi nahora m wori wo mituke m to, tosi-tuki wo kasane m aina-danomi ha, ito kurusiku nam aru bekere ba, katami ni somuki nu beki kizami ni nam aru.'
 to neta-ge ni ihu ni, hara-datasiku nari te, niku-ge naru koto domo wo ihi hagemasi haberu ni, womna mo e wosame nu sudi ni te, oyobi hito-tu wo hiki-yose te kuhi te haberi si wo, odoro-odorosiku kakoti te,
 'Kakaru kizu sahe tuki nure ba, iyo-iyo mazirahi wo su beki ni mo ara zu. Hadukasime tamahu meru tukasa kurawi, itodosiku nani ni tuke te ka ha hito-mekasa m, yo wo somuki nu beki mi na'meri.' nado ihi odosi te, 'Sa'ra ba, kehu koso ha kagiri na'mere.' to, kono oyobi wo kagame te makade nu.
 'Te wo wori te ahi mi si koto wo kazohure ba
 kore hito-tu ya ha kimi ga uki husi

 E urami zi.'
 nado ihi habere ba, sasuga ni uti-naki te,
 'Uki husi wo kokoro hito-tu ni kazohe ki te
 ko ya kimi ga te wo wakaru beki wori
'
 nado, ihi sirohi haberi sika do, makoto ni ha kaharu beki koto to mo omohi tamahe zu nagara, higoro heru made seusoko mo tukahasa zu, akugare makari ariku ni, Rinzi-no-maturi no deu-gaku ni, yo huke te imiziu mizore huru yo, kore kare makari akaruru tokoro ni te, omohi megurase ba, naho ihe-di to omoha m kata ha mata nakari keri.
 Uti watari no tabi-ne susamazikaru beku, kesiki-bameru atari ha sozoro samuku ya, to omohi tamahe rare sika ba, ikaga omohe ru to, kesiki mo mi-gatera yuki wo uti-harahi tutu, nama hito-waroku tume kuha rure do, sa'ri to mo koyohi hi-goro no urami ha toke na m, to omou tamahe si ni, hi honoka ni kabe ni somuke, naye taru kinu-domo no atugoye taru, ohoi naru ko ni uti-kake te, hiki agu beki mono no katabira nado uti-age te, koyohi bakari ya to, mati keru sama nari. Sareba yo to, kokoro-ogori suru ni, sauzimi ha nasi. Saru beki nyoubau-domo bakari tomari te, 'Oya no ihe ni, kono yosari nam watari nuru.' to kotahe haberi.
 En naru uta mo yoma zu, kesiki-bame ru seusoko mo se de, ito hitaya-gomori ni nasake nakari sika ba, ahenaki kokoti si te, saga-naku yurusi nakari si mo, ware wo utomi ne to omohu kata no kokoro ya ari kem to, sa si mo mi tamahe zari si koto nare do, kokoro-yamasiki mama ni omohi haberi si ni, kiru beki mono, tune yori mo kokoro todome taru iro-ahi, si-zama ito aramahosiku te, sasuga ni waga mi sute te m noti wo sahe nam, omohi-yari usiromi tari si.
 Sa'ri to mo, taye te omohi hanatu yau ha ara zi to omohu tamahe te, tokaku ihi haberi si wo, somuki mo se zu to, tadune madohasa m to mo kakure sinobi zu, kakayakasikara zu irae tutu, tada, 'Arisi nagara ha, e nam mi-sugusu maziki. Aratame te nodoka ni omohi nara ba nam, ahi-miru beki.' nado ihi si wo, sa'ri to mo e omohi hanare zi to omohi tamahe sika ba, sibasi korasa m no kokoro ni te, 'Sika aratame m' tomo iha zu, itaku tuna hiki te mise si ahida ni, ito itaku omohi nageki te, hakanaku nari haberi ni sika ba, tahabure-nikuku nam oboye haberi si.
 Hitohe ni uti-tanomi tara m kata ha, sabakari ni te ari nu beku nam omohi tamahe ide raruru. Hakanaki ada-goto wo mo makoto no daizi wo mo, ihi ahase taru ni kahi nakara zu, Tatuta-Hime to iha m ni mo tuki nakara zu, Tanabata no te ni mo otoru maziku sono kata gusi te, urusaku nam haberi si."
 tote, ito ahare to omohi ide tari. Tiuzyau,
 "Sono Tanabata no tati nuhu kata wo nodome te, nagaki tigiri ni zo aye masi. Geni, sono Tatuta-Hime no nisiki ni ha, mata siku mono ara zi. Hakanaki hana momidi to ihu mo, wori-husi no iro-ahi tuki-naku, haka-bakasikara nu ha, tuyu no haye naku kiye nuru waza nari. Sa aru ni yori, kataki yo to ha sadame kane taru zo ya."
 to, ihi hayasi tamahu.

 [2-2 Sama-no-Kami talks about a wanton girl friend]
 "Sate, mata onazi koro, makari kayohi si tokoro ha, hito mo tati masari kokoro-base makoto ni yuwe ari to miye nu beku, uti-yomi, hasiri- kaki, kai-hiku tuma-oto, te-tuki kuti-tuki, mina tado-tadosikara zu, mi kiki watari haberi ki. Miru me mo koto mo naku haberi sika ba, Kono sagana mono wo, uti-toke taru kata ni te, toki-doki kakurohe mi haberi si hodo ha, koyonaku kokoro tomari haberi ki. Kono hito use te noti, ikaga ha se m, ahare nagara mo sugi nuru ha kahi naku te, siba-siba makari naruru ni ha, sukosi mabayuku en ni konomasiki koto ha, me ni tuka nu tokoro aru ni, uti-tanomu beku ha miye zu, kare-gare ni nomi mise haberu hodo ni, sinobi te kokoro kahase ru hito zo ari ke'rasi.
 Kamnaduki no koro-hohi, tuki omosirokari si yo, Uti yori makade haberu ni, aru Uhe-bito ki-ahi te, kono kuruma ni ahi-nori te habere ba, Dainagon no ihe ni makari tomara m to suru ni, kono hito ihu yau, 'Koyohi hito matu ram yado nam, ayasiku kokoro-gurusiki' tote, kono womna no ihe hata, yoki nu miti nari kere ba, are taru kudure yori ike no midu kage miye te, tuki dani yadoru sumika wo sugi m mo sasuga ni te, ori haberi nu kasi.
 Motoyori saru kokoro wo kahase ru ni ya ari kem, kono wotoko itaku suzuroki te, kado tikaki Rau no sunoko-datu mono ni siri kake te, tobakari tuki wo miru. Kiku ito omosiroku uturohi watari, kaze ni kihohe ru momidi no midare nado, ahare to, geni miye tari.
 Hutokoro nari keru hue tori-ide te huki narasi, 'Kage mo yosi' nado tudusiri utahu hodo ni, yoku naru wagon wo, sirabe totonohe tari keru, uruhasiku kaki ahase tari si hodo, kesiu ha ara zu kasi. Riti no sirabe ha, womna no mono-yaharaka ni kaki narasi te, su no uti yori kikoye taru mo, imameki taru mono no kowe nare ba, kiyoku sume ru tuki ni wori tukinakara zu. Wotoko itaku mede te, su no moto ni ayumi ki te,
 'Niha no momidi koso, humi-wake taru ato mo nakere' nado netama su. Kiku wo wori te,
 'Koto no ne mo tuki mo e nara nu yado nagara
 turenaki hito wo hiki ya tome keru

 waroka meri' nado ihi te, 'Ima hito kowe, kiki hayasu beki hito no aru toki, te na nokoi tamahi so.' nado, itaku azare kakare ba, womna itau kowe tukurohi te,
 'Kogarasi ni huki ahasu meru hue no ne wo
 hiki todomu beki koto-no-ha zo naki
'
 to namameki kahasu ni, nikuku naru wo mo sira de, mata, Sau-no-koto wo bansiki-deu ni sirabe te, imamekasiku kai-hiki taru tuma-oto, kado naki ni ha ara ne do, mabayuki kokoti nam si haberi si. Tada toki-doki uti-katarahu miyadukahe-bito nado no, akumade sare-bami suki taru ha, sate mo miru kagiri ha wokasiku mo ari nu besi. Toki-doki ni te mo, saru tokoro ni te wasure nu yosuga to omohi tamahe m ni ha, tanomosige naku sasi-sugui tari to kokoro oka re te, sono yo no koto ni koto-tuke te koso, makari taye ni sika.
 Kono huta-tu no koto wo omou tamahe ahasuru ni, wakaki toki no kokoro ni dani, naho sayau ni mote ide taru koto ha, ito ayasiku tanomosige naku oboye haberi ki. Ima yori noti ha, masite sa nomi nam omohi tamahe raru beki. Mi-kokoro no mama ni, wora ba oti nu beki hagi no tuyu, hiroha ba kiye na m to miru tama-zasa no uhe no arare nado no, en ni ayeka naru suki-zukisisa nomi koso, wokasiku obosa ru rame, ima sa'ri to mo, nana-tose amari ga hodo ni obosi siri haberi na m. Nanigasi ga iyasiki isame ni te, suki tawame ram womna ni kokoro oka se tamahe. Ayamati si te, mi m hito no katakuna naru na wo mo tate tu beki mono nari."
 to imasimu. Tiuzyau, rei no unaduku. Kimi sukosi kata-wemi te, saru koto to ha obosu beka meri.
 "Idukata ni tuke te mo, hito waroku hasitanakari keru mi-monogatari kana!" tote, uti-warahi ohasauzu.

 [2-3 Tou-no-Chujo talks about a shy girl friend]
 Tiuzyau,
 "Nanigasi ha, sire-mono no monogatari se m" tote, "Ito sinobi te mi-some tari si hito no, sate mo mi tu bekari si kehahi nari sika ba, nagarahu beki mono to si mo omohi tamahe zari sika do, nare yuku mama ni, ahare to oboye sika ba, taye-daye wasure nu mono ni omohi tamahe si wo, sabakari ni nare ba, uti-tanome ru kesiki mo miye ki. Tanomu ni tuke te ha, uramesi to omohu koto mo ara m to, kokoro nagara oboyuru wori-wori mo haberi si wo, mi sira nu yau ni te, hisasiki todaye wo mo, kau tamasaka naru hito to mo omohi tara zu, tada asa-yuhu ni mote tuke tara m arisama ni miye te, kokoro-gurusigari sika ba, tanome wataru koto nado mo ari ki kasi.
 Oya mo naku, ito kokoro-bosoge ni te, saraba kono hito koso ha to, koto ni hure te omohe ru sama mo rauta-ge nari ki. Kau nodokeki ni odasiku te, hisasiku makara zari si koro, kono mi tamahuru watari yori, nasake naku utate aru koto wo nam, saru tayori ari te kasume iha se tari keru, noti ni koso kiki haberi sika.
 Saru uki koto ya ara m to mo sira zu, kokoro ni ha wasure zu nagara, seusoko nado mo se de hisasiku haberi si ni, muge ni omohi siwore te kokoro-bosokari kere ba, wosanaki mono nado ari si ni omohi wadurahi te, nadesiko no hana wo wori te okose tari si." tote namida-gumi tari.
 "Sate, sono humi no kotoba ha?" to tohi tamahe ba,
 "Isaya, koto naru koto mo nakari ki ya.
 'Yamagatu no kakiho aru to mo wori-wori ni
 ahare ha kake yo nadesiko no tuyu
'
 Omohi-ide si mama ni makari tari sika ba, rei no ura mo naki mono-kara, ito mono-omohi-gaho ni te, are taru ihe no tuyu sigeki wo nagame te, musi no ne ni kihohe ru kesiki, mukasi-monogatari meki te oboye haberi si.
 'Saki maziru iro ha idure to waka ne do mo
 naho tokonatu ni siku mono zo naki
'
 Yamatonadesiko wo ba sasi-oki te, madu 'tiri wo dani' nado, oya no kokoro wo toru.
 'Uti-harahu sode mo tuyu-keki tokonatu ni
 arasi huki sohu aki mo ki ni keri
'
 to hakana-ge ni ihi-nasi te, mame-mamesiku urami taru sama mo miye zu. Namida wo morasi otosi te mo, ito hadukasiku tutumasi-ge ni magirahasi kakusi te, turaki wo mo omohi siri keri to miye m ha, warinaku kurusiki mono to omohi tari sika ba, kokoro-yasuku te, mata todaye oki haberi si hodo ni, ato mo naku koso kaki keti te use ni sika.
 Mada yo ni ara ba, hakanaki yo ni zo sasurahu ram. Ahare to omohi si hodo ni, wadurahasi-ge ni omohi matohasu kesiki miye masika ba, kaku mo akugara zara masi. Koyonaki todaye oka zu, saru mono ni si nasi te nagaku miru yau mo haberi na masi. Kano nadesiko no rautaku haberi sika ba, ikade tadune m to omohi tamahuru wo, ima mo e koso kiki tuke habera ne.
 Kore koso notamahe ru hakanaki tamesi na'mere. Turenaku te turasi to omohi keru mo sira de, ahare taye zari si mo, yaku naki kata-omohi nari keri. Ima yau-yau wasure yuku kiha ni, kare hata e si mo omohi hanare zu, wori-wori hito-yari nara-nu mune kogaruru yuhube mo ara m to oboye haberi. Kore nam, e tamotu maziku tanomosi-ge naki kata nari keru.
 Sareba, kano sagana mono mo, omohi ide aru kata ni wasure gatakere do, sasi-atari te mi m ni ha wadurahasiku, yoku se zu ha, akitaki koto mo ari na m ya! Koto no ne susume kem kado-kadosisa mo, suki taru tumi omokaru besi. Kono kokoro-motonaki mo, utagahi sohu bekere ba, idure to tuhi ni omohi sadame zu nari nuru koso. Yononaka ya, tada kaku koso, tori-dori ni kurabe kurusikaru beki. Kono sama-zama no yoki kagiri wo tori gu-si, nan-zu beki kusahahi maze nu hito ha, iduko ni ka ha ara m. Kitizyau-tennyo wo omohi kake m to sure ba, hohuke-duki, kususikara m koso, mata, wabisikari nu bekere." tote, mina warahi nu.

 [2-4 Tou-Shikibu-no-Jo talks about a clever girl friend]
 "Sikibu ga tokoro ni zo, kesiki aru koto ha ara m. Sukosi-dutu katari mause." to seme raru.
 "Simo ga simo no naka ni ha, nadehu koto ka, kikosimesi dokoro habera m."
 to ihe do, Tou-no-Kimi, mame-yaka ni "Ososi" to seme tamahe ba, nanigoto wo tori mausa m to omohi megurasu ni,
 "Mada Monzyau-no-Syau ni haberi si toki, kasikoki womna no tamesi wo nam mi tamahe si. Kano, Mma-no-Kami no mausi tamahe ru yau ni, ohoyake-goto wo mo ihi ahase, watakusi-zama no yo ni sumahu beki kokoro-okite wo omohi megurasa m kata mo itari hukaku, zae no kiha nama-nama no hakase hadukasiku, subete kuti akasu beku nam habera zari si.
 Sore ha, aru hakase no moto ni gakumon nado si haberu tote, makari kayohi si hodo ni, aruzi no musume-domo ohokari to kiki tamahe te, hakanaki tuide ni ihi-yori te haberi si wo, oya kiki-tuke te, sakaduki mote ide te, 'Waga huta-tu no miti utahu wo kike.' to nam, kikoye-goti haberi sika do, wosa-wosa uti-toke te mo makara zu, kano oya no kokoro wo habakari te, sasugani kakadurahi haberi si hodo ni, ito ahare ni omohi usiromi, nezame no katarahi ni mo, mi no zae tuki, ohoyake ni tukau-maturu beki miti-mitisiki koto wo wosihe te, ito kiyo-ge ni seusoko-bumi ni mo kanna to ihu mono kaki maze zu, mube-mubesiku ihi-mahasi haberu ni, onodukara e makari taye de, sono mono wo si to si te nam, waduka naru kosiwore-bumi tukuru koto nado narahi haberi sika ba, ima ni sono on ha wasure habera ne do, natukasiki saisi to uti-tanoma m ni ha, muzai no hito, nama-waro nara m hurumahi nado miye m ni, hadukasiku nam miye haberi si. Maite kim-dati no ohom-tame, haka-bakasiku sitataka naru ohom-usiromi ha, nani ni ka se sase tamaha m. Hakanasi, kutiwosi, to katu mi tutu mo, tada waga kokoro ni tuki, sukuse no hiku kata haberu mere ba, wonoko si mo nam, sisai naki mono ha habe'meru."
 to mause ba, nokori wo iha se m tote, "Sate sate wokasikari keru womna kana" to sukai tamahu wo, kokoro ha e nagara, hana no watari oko-duki te katari nasu.
 "Sate, ito hisasiku makara zari si ni, mono no tayori ni tati-yori te habere ba, tune no uti-toke wi taru kata ni ha habera de, kokoro-yamasiki mono-gosi ni te nam ahi te haberu. Husuburu ni ya to, wokogamasiku mo, mata, yoki husi nari to mo omohi tamahuru ni, kono sakasi-bito hata, karo-garosiki mono-wen-zi su beki ni mo ara zu, yo no dauri wo omohi tori te urami zari keri.
 Kowe mo hayarika ni te ihu yau,
 'Tuki-goro, hubyau omoki ni tahe kane te, gokuneti no sauyaku wo buku-si te, ito kusaki ni yori nam, e taimen tamahara nu. Manoatari nara zu to mo, saru bekara m zauzi-ra ha uketamahara m.'
 to, ito ahare ni mube-mubesiku ihi haberi. Irahe ni nani to ka ha. Tada, 'Uketamahari nu' tote, tati-ide haberu ni, sau-zausiku ya oboye kem,
 'Kono ka use na m toki ni tati-yori tamahe!' to taka-yaka ni ihu wo, kiki-sugusa m mo itohosi, sibasi yasurahu beki ni, hata habera ne ba, geni sono nihohi sahe, hanayaka ni tati sohe ru mo sube naku te, nige-me wo tukahi te,
 'Sasagani no hurumahi siruki yuhu-gure ni
 hiruma suguse to ihu ga aya nasa

 Ika naru koto-tuke zo ya?'
 to, ihi mo hate zu hasiri ide haberi nuru ni, ohi te,
 'Ahu koto no yo wo si hedate nu naka nara ba
 hiruma mo nani ka mabayukara masi
'
 Sasuga ni kuti-toku nado ha haberi ki."
 to, sidu-sidu to mause ba, kimi-tati asamasi to omohi te, "Sora-goto" tote warahi tamahu.
 "Iduko no saru womna ka aru beki. Oyiraka ni oni to koso mukahi wi tara me. Mukutukeki koto!"
 to tuma-haziki wo si te, "Iha m kata nasi" to, Sikibu wo ahame nikumi te,
 "Sukosi yorosikara m koto wo mause!" to seme tamahe do,
 "Kore yori medurasiki koto ha saburahi na m ya." tote, wori.
 "Subete wotoko mo womna mo waro-mono ha, waduka ni sire ru kata no koto wo nokori naku mise tukusa m to omohe ru koso, itohosikere.
 Sam-si go-kyau, miti-mitisiki kata wo, akirakani satori akasa m koso, aigyau nakara me, nado ka ha, womna to iha m kara ni, yo ni aru koto no ohoyake watakusi ni tuke te, muge ni sira zu itara zu si mo ara m. Wazato narahi maneba ne do, sukosi mo kado ara m hito no, mimi ni mo me ni mo tomaru koto, zinen ni ohokaru besi.
 Saru mama ni ha, manna wo hasiri-kaki te, saru maziki-doti no womna-bumi ni, nakaba sugi te kaki susume taru, ana utate, kono hito no tawoyaka nara masika ba to miye tari. Kokoti ni ha sa si mo omoha zara me do, onodukara koha-gohasiki kowe ni yomi nasa re nado si tutu, kotosarabi tari. Zyau-rahu no naka ni mo, ohokaru koto zo kasi.
 Uta yomu to omohe ru hito no, yagate uta ni matuha re, wokasiki huru-koto wo mo hazime yori tori-komi tutu, susamaziki wori-wori, yomi kake taru koso, mono-monosiki koto nare. Kahesi se ne ba nasake nasi, e se zara m hito ha hasitanakara m.
 Sa'ru beki setiwe nado, Satuki-no-Seti ni isogi mawiru asita, nani no ayame mo omohi sidume rare nu ni, e nara nu ne wo hiki-kake, Kokonuka-no-En ni, madu kataki si no kokoro wo omohi megurasi te itoma naki wori ni, kiku no tuyu wo kakoti yose nado yau no, tuki-naki itonami ni ahase, sa nara de mo onodukara, geni noti ni omohe ba wokasiku mo ahare ni mo a'bekari keru koto no, sono wori ni tuki-naku, me ni tomara nu nado wo, osi-hakara zu yomi-ide taru, naka-naka kokoro okure te miyu.
 Yorodu no koto ni, nado ka ha, sate mo, to oboyuru wori-kara, toki-doki, omohi waka nu bakari no kokoro ni te ha, yosi-bami nasake-data zara m nam meyasukaru beki.
 Subete, kokoro ni sire ram koto wo mo, sira-zu-gaho ni motenasi, iha mahosikara m koto wo mo, hito-tu huta-tu no husi ha sugusu beku nam a'bekari keru."
 to ihu ni mo, Kimi ha, hito hitori no ohom-arisama wo, kokoro no uti ni omohi tuduke tamahu. Kore ni tara zu mata sasi-sugi taru koto naku monosi tamahi keru kana to, arigataki ni mo, itodo mune hutaga ru.
 Idu-kata ni yori-hatu to mo naku, hate-hate ha ayasiki koto-domo ni nari te, akasi tamahi tu.

 3 Tale of Utsusemi

 
[3-1 One fine day]
 Karausite kehu ha hi no kesiki mo nahore ri. Kaku nomi komori saburahi tamahu mo, Ohoi-dono no mi-kokoro itohosikere ba, makade tamahe ri.
 Ohokata no kesiki, hito no kehahi mo, kezayaka ni kedakaku, midare taru tokoro mazira zu, naho, kore koso ha, kano, hito-bito no sute gataku tori ide si mame-bito ni ha tanoma re nu bekere, to obosu mono-kara, amari uruhasiki ohom-arisama no, toke gataku hadukasi-ge ni omohi sidumari tamahe ru wo sau-zausiku te, Tiunagon-no-Kimi, Nakatukasa nado yau no, osinabe tara nu waka-udo-domo ni, tahabure-goto nado notamahi tutu, atusa ni midare tamahe ru ohom-arisama wo, miru kahi ari to omohi kikoye tari.
 Otodo mo watari tamahi te, uti-toke tamahe re ba, mi-kityau hedate te ohasimasi te, ohom-monogatari kikoye tamahu wo, "Atuki ni" to nigami tamahe ba, hito-bito warahu. "Ana-kama!" tote, kehusoku ni yori ohasu. Ito yasuraka naru ohom-hurumahi nari ya!
 Kuraku naru hodo ni,
 "Koyohi, Naka-Gami, Uti yori ha hutagari te haberi keri." to kikoyu.
 "Sakasi, rei ha imi tamahu kata nari keri."
 "Nideu-no-Win ni mo onazi onazi sudi ni te, iduku ni ka tagahe m, ito nayamasiki ni."
 tote ohotono-gomore ri. "Ito asiki koto nari." to, kore kare kikoyu.
 "Kii-no-Kami ni te sitasiku tukau-maturu hito no, Naka-gaha no watari naru ihe nam, kono-koro midu seki ire te, suzusiki kage ni haberu." to kikoyu.
 "Ito yoka nari. Nayamasiki ni, usi nagara hiki-ire tu bekara m tokoro wo."
 to notamahu. Sinobi sinobi no ohom-kata-tagahe dokoro ha, amata ari nu bekere do, hisasiku hodo he te watari tamahe ru ni, kata hutage te, hiki-tagahe hoka-zama he to obosa m ha, itohosiki naru besi. Kii-no-Kami ni ohose-goto tamahe ba, uketamahari nagara, sirizoki te,
 "Iyo-no-Kami no Asom no ihe ni tutusimu koto haberi te, nyoubau nam makari uture ru koro ni te, sebaki tokoro ni habere ba, name-ge naru koto ya habera m."
 to, sita ni nageku wo kiki tamahi te,
 "Sono hito tikakara m nam, uresikaru beki. Womna tohoki tabi-ne ha, mono-osorosiki kokoti su beki wo! Tada sono kityau no usiro ni." to notamahe ba,
 "Geni, yorosiki o-masi-dokoro ni mo" tote, hito hasirase yaru. Ito sinobi te, kotosara ni koto-gotosikara nu tokoro wo to, isogi ide tamahe ba, Otodo ni mo kikoye tamaha zu, ohom-tomo ni mo mutumasiki kagiri si te ohasimasi nu.

 [3-2 Genji goes to Kii-no-Kami's villa]
 "Nihaka ni" to wabure do, hito mo kiki-ire zu. Sin-den no himgasi omote harahi ake sase te, kari-some no ohom-siturahi si tari. Midu no kokoro-bahe nado, saru kata ni wokasiku si-nasi tari. Winaka-ihe-datu siba-gaki si te, sensai nado kokoro tome te uwe tari. Kaze suzusiku te, sokohaka to naki musi no kowe-gowe kikoye, hotaru sigeku tobi magahi te wokasiki hodo nari.
 Hito-bito, wata-dono yori ide taru idumi ni nozoki wi te, sake nomu. Aruzi mo sakana motomu to, koyurugi no isogi ariku hodo, Kimi ha nodoyaka ni nagame tamahi te, kano, naka-no-sina ni tori ide te ihi si, kono nami nara m kasi to obosi idu.
 Omohi agare ru kesiki ni kiki oki tamahe ru musume nare ba, yukasiku te mimi todome tamahe ru ni, kono nisi omote ni zo hito no kehahi suru. Kinu no otonahi hara-hara to si te, wakaki kowe-domo nikukara zu. Sasuga ni sinobi te, warahi nado suru kehahi, kotosarabi tari. Kausi wo age tari kere do, Kami, "Kokoro-nasi" to mutukari te orosi ture ba, hi tomosi taru suki-kage, sauzi no kami yori mori taru ni, yawora yori tamahi te, "Miyu ya?" to obose do, hima mo nakere ba, sibasi kiki tamahu ni, kono tikaki moya ni tudohi wi taru naru besi, uti-sasameki ihu koto-domo wo kiki tamahe ba, waga ohom-uhe naru besi.
 "Ito itau mame-dati te. Madaki ni, yamgotonaki yosuga sadamari tamahe ru koso, sau-zausika'mere!"
 "Saredo, sa'ru beki kuma ni ha, yoku koso, kakure ariki tamahu nare."
 nado ihu ni mo, obosu koto nomi kokoro ni kakari tamahe ba, madu, mune tubure te, "Kayau no tuide ni mo, hito no ihi-morasa m wo, kiki tuke tara m toki" nado oboye tamahu.
 Kotonaru koto nakere ba, kiki-sasi tamahi tu. Sikibukyau-no-Miya no Hime-Gimi ni asagaho tatematuri tamahi si uta nado wo, sukosi hoho yugame te kataru mo kikoyu. "Kuturogi-gamasiku, uta zun-zi-gati ni mo aru kana! Naho mi-otori ha si na m kasi" to obosu.
 Kami ide ki te, tourou kake sohe, hi akaku kakage nado si te, ohom-kudamono bakari mawire ri.
 "Tobari tyau mo, ika ni zo ha? Sa'ru kata no kokoro-motonaku te ha, mezamasiki aruzi nara m." to notamahe ba,
 "Nani yoke m to mo, e uketamahara zu." to, kasikomari te saburahu. Hasi-tu-kata no o-masi ni, kari naru yau ni te, ohotono-gomore ba, hito-bito mo sidumari nu.
 Aruzi no kodomo, wokasi-ge ni te ari. Waraha naru, Tenzyau no hodo ni go-ran-zi nare taru mo ari. Iyo-no-Suke no ko mo ari. Amata aru naka ni, ito kehahi atehaka ni te, zihu-ni, sam bakari naru mo ari.
 "Idure ka idure" nado tohi tamahu ni,
 "Kore ha, ko-Emon-no-Kami no suwe no ko ni te, ito kanasiku si haberi keru wo, wosanaki hodo ni okure haberi te, ane naru hito no yosuga ni, kakute haberu nari. Zae nado mo tuki haberi nu beku, kesiu ha habera nu wo, Tenzyau nado mo omohi tamahe kake nagara, suga-sugasiu ha e mazirahi habera za'meru." to mausu.
 "Ahare no koto ya! Kono Ane-Gimi ya, mauto no noti no oya?"
 "Sa nam haberu." to mausu ni,
 "Nigenaki oya wo mo, mauke tari keru kana! Uhe ni mo kikosimesi oki te, 'Miya-dukahe ni idasi-tate m to morasi sause si, ika ni nari ni kem?' to, ituzoya notamahase si. Yo koso sadame naki mono nare!" to, ito oyosuke notamahu.
 "Hui ni, kaku te monosi haberu nari. Yononaka to ihu mono, sa nomi koso. Ima mo mukasi mo, sadamari taru koto habera ne. Naka ni tui te mo, womna no sukuse ha ukabi taru nam, ahare ni haberu." nado kikoye sasu.
 "Iyo-no-Suke ha, kasiduku ya? Kimi to omohu ram na."
 "Ikaga ha. Watakusi no syuu to koso ha omohi te haberu meru wo, suki-zukisiki koto to, nanigasi yori hazime te, uke hiki habera zu nam." to mausu.
 "Sa'ri to mo, mauto-tati no tuki-dukisiku imameki tara m ni, orosi tate m ya ha? Kano Suke ha, ito yosi ari te kesiki-bame ru wo ya!" nado, monogatari si tamahi te,
 "Idu-kata ni zo?"
 "Mina, simo-ya ni orosi haberi nuru wo, e ya makari ori ahe zara m." to kikoyu.
 Wehi susumi te, mina hito-bito sunoko ni husi tutu, sidumari nu.

 [3-3 Genji creeps into Utsusemi's bedroom]
 Kimi ha, toke te mo nera re tamaha zu, itadura-busi to obosa ruru ni ohom-me same te, kono kita no sauzi no anata ni hito no kehahi suru wo, "konata ya, kaku ihu hito no kakure taru kata nara m, ahare ya!" to mi-kokoro todome te, yawora oki te tati-kiki tamahe ba, arituru ko no kowe ni te,
 "Mono'ke tamaharu. Iduku ni ohasimasu zo?"
 to, kare taru kowe no wokasiki ni te ihe ba,
 "Koko ni zo husi taru. Mara-uto ha ne tamahi nuru ka? Ika ni tikakara m to omohi turu wo, saredo ke-dohokari keri."
 to ihu. Ne tari keru kowe no sidokenaki, ito yoku ni-kayohi tare ba, imouto to kiki tamahi tu.
 "Hisasi ni zo ohotono-gomori nuru. Oto ni kiki turu ohom-arisama wo mi tatematuri turu, geni koso medetakari kere!" to, misoka ni ihu.
 "Hiru nara masika ba, nozoki te mi tatematuri te masi."
 to nebuta-ge ni ihi te, kaho hiki ire turu kowe su. "Netau, kokoro todome te mo tohi kike kasi." to adikinaku obosu.
 "Maro ha hasi ni ne habera m. Ana kurusi!"
 tote, hi kakage nado su besi. Womna-Gimi ha, tada kono sauzi-guti sudikahi taru hodo ni zo husi taru beki.
 "Tiuzyau-no-Kimi ha, iduku ni zo? Hito-ge tohoki kokoti si te, mono-osorosi."
 to ihu nare ba, nagesi no simo ni, hito-bito husi te irahe su nari.
 "Simo ni yu ni ori te. 'Tada-ima mawira m' to haberu." to ihu.
 Mina sidumari taru kehahi nare ba, kake-gane wo kokoromi ni hiki-ake tamahe re ba, anata yori ha sasa zari keri. Kityau wo sauzi-guti ni ha tate te, hi ha hono-kuraki ni, mi tamaye ba, karabitu-datu mono-domo wo oki tare ba, midari-gahasiki naka wo, wake-iri tamahe re ba, tada hitori ito sasayaka ni te husi tari. Nama-wadurahasi kere do, uhe naru kinu osi-yaru made, motome turu hito to omohe ri.
 "Tiuzyau mesi ture ba nam. Hito sire nu omohi no, sirusi aru kokoti si te."
 to notamahu wo, to-mo kaku-mo omohi waka re zu, mono ni osoha ruru kokoti si te, "Ya!" to obiyure do, kaho ni kinu no sahari te, oto ni mo tate zu.
 "Utituke ni, hukakara nu kokoro no hodo to mi tamahu ram, kotowari nare do, tosigoro omohi wataru kokoro no uti mo, kikoye sira se m to te nam. Kakaru wori wo mati-ide taru mo, sara ni asaku ha ara zi to, omohi-nasi tamahe!"
 to, ito yaharaka ni notamahi te, Oni-Gami mo ara-datu maziki kehahi nare ba, hasitanaku, "Koko ni, hito!" to mo, e nonosira zu. Kokoti hata , wabisiku, arumaziki koto to omohe ba, asamasiku,
 "Hito-tagahe ni koso haberu mere." to ihu mo iki no sita nari.
 Kiye madohe ru kesiki, ito kokoro-gurusiku rauta-ge nare ba, wokasi to mi tamahi te,
 "Tagahu beku mo ara nu kokoro no sirube wo, omoha zu ni mo obomei tamahu kana! Suki-gamasiki sama ni ha, yo ni miye tatematura zi. Omohu koto sukosi kikoyu beki zo."
 tote, ito tihisa-yaka nare ba, kaki-idaki te sauzi no moto ide tamahu ni zo, motome turu Tiuzyau-datu-hito ki-ahi taru.
 "Ya ya!" to notamahu ni, ayasiku te saguri yori taru ni zo, imiziku nihohi miti te, kaho ni mo kuyuri kakaru kokoti suru ni, omohi yori nu. Asamasiu, ko ha ika naru koto zo to omohi madoha rure do, kikoye m kata nasi. Nami-nami no hito nara ba koso, araraka ni mo hiki-kanagura me, sore dani hito no amata sira m ha, ikaga ara m. Kokoro mo sawagi te, sitahi ki tare do, dou mo naku te, oku naru o-masi ni iri tamahi nu.
 Sauzi wo hiki-tate te, "Akatuki ni ohom-mukahe ni monose yo!" to notamahe ba, womna ha, kono hito no omohu ram koto sahe, sinu bakari wari-naki ni, nagaruru made ase ni nari te, ito nayamasi-ge naru, ito itohosikere do, rei no, iduko yori tou-ide tamahu koto-no-ha ni ka ara m, ahare sira ru bakari, nasake-nasakesiku notamahi tukusu bekamere do, naho ito asamasiki ni,
 "Ututu to mo oboye zu koso. Kazu nara nu mi nagara mo, obosi kutasi keru mi-kokoro-bahe no hodo mo, ikaga asaku ha omou tamahe zara m. Ito kayau naru kiha ha, kiha to koso habe'nare."
 tote, kaku osi-tati tamahe ru wo, hukaku nasake naku usi to omohi-iri taru sama mo, geni itohosiku, kokoro-hadukasiki kehahi nare ba,
 "Sono kiha-giha wo, mada sira nu, uhi-goto zo ya! Naka-naka, osinabe taru tura ni omohi-nasi tamahe ru nam utate ari keru. Onodukara kiki tamahu yau mo ara m. Anagati naru suki-gokoro ha, sarani naraha nu wo! Sa'ru beki ni ya, geni, kaku ahame rare tatematuru mo, kotowari naru kokoro-madohi wo, midukara mo ayasiki made nam."
 nado, mame-dati te yorodu ni notamahe do, ito taguhi naki ohom-arisama no, iyo-iyo uti-toke kikoye m koto wabisikere ba, sukuyoka ni kokoro-dukinasi to ha miye tatematuru to mo, saru kata no ihu-kahi naki ni te sugusi te m to omohi te, turenaku nomi motenasi tari. Hito-gara no tawoyagi taru ni, tuyoki kokoro wo sihite kuhahe tare ba, nayo-take no kokoti si te, sasuga ni woru beku mo ara zu.
 Makoto ni kokoro-yamasiku te, anagati naru mi-kokoro-bahe wo, ihu kata nasi to omohi te, naku sama nado, ito ahare nari. Kokoro-gurusiku ha are do, mi zara masika ba kutiwosikara masi, to obosu. Nagusame gataku usi, to omohe re ba,
 "Nado, kaku utomasiki mono ni si mo obosu beki. Oboye naki sama naru si mo koso, tigiri aru to ha omohi tamaha me. Muge ni yo wo omohi sira nu yau ni, obohore tamahu nam, ito turaki." to urami rare te,
 "Ito kaku uki mi no hodo no sadamara nu, arisi nagara no mi ni te, kakaru mi-kokoro-bahe wo mi masika ba, aru maziki waga tanomi ni te, minahosi tamahu noti-se wo mo omohi tamahe nagusame masi wo, ito kau kari naru ukine no hodo wo omohi haberu ni, taguhi naku omou tamahe madoha ruru nari. Yosi, ima ha mi ki to na kake so!"
 tote, omohe ru sama, geni ito kotowari nari. Oroka nara zu tigiri nagusame tamahu koto ohokaru besi.
 Tori mo naki nu. Hito-bito oki-ide te,
 "Ito igitanakari keru yo kana!"
 "Mi-kuruma hiki-ide yo!"
 nado ihu nari. Kami mo ide-ki te,
 "Womna nado no ohom-kata-tagahe koso. Yo-bukaku isoga se tamahu beki kaha!"
 nado ihu mo ari.
 Kimi ha, mata kayau no tuide ara m koto mo ito kataku, sasihae te ha ikade ka, ohom-humi nado mo kayoha m koto no ito warinaki wo obosu ni, ito mune itasi. Oku no Tiuzyauo mo ide te, ito kurusigare ba, yurusi tamahi te mo, mata hiki-todome tamahi tutu,
 "Ikade ka, kikoyu beki. Yo ni sira nu mi-kokoro no turasa mo, ahare mo, asakara nu yo no omohi-ide ha, sama-zama meduraka naru beki tamesi kana!"
 tote, uti-naki tamahu kesiki, ito namameki tari.
 Tori mo siba-siba naku ni, kokoro ahatatasiku te,
 "Turenaki wo urami mo hate nu sinonome ni
 tori ahe nu made odorokasu ram
"
 Womna, mi no arisama wo omohu ni, ito tukinaku mabayuki kokoti si te, medetaki ohom-motenasi mo, nani to mo oboye zu, tune ha ito suku-sukusiku kokoro-duki-nasi to omohi anaduru Iyo no kata no omohi yara re te, yume ni ya miyu ram to, sora-osorosiku tutumasi.
 "Mi no usa wo nageku ni aka de akuru yo ha
 tori kasane te zo ne mo naka re keru
"
 Koto to akaku nare ba, sauzi-guti made okuri tamahu. Uti mo to mo hito sawagasikere ba, hiki-tate te, wakare tamahu hodo, kokoro-bosoku, "Hedaturu seki" to miye tari.
 Ohom-nahosi nado ki tamahi te, minami no kauran ni sibasi uti-nagame tamahu. Nisi omote no kausi sosoki age te, hito-bito nozoku beka'meru. Sunoko no naka no hodo ni tate taru ko-sauzi no kami yori honoka ni miye tamahe ru ohom-arisama wo, mi ni simu bakari omohe ru suki-gokoro domo a'meri.
 Tuki ha ariake ni te, hikari wosamare ru mono kara, kage kezayaka ni miye te, naka-naka wokasiki akebono nari. Nani-gokokoro naki sora no kesiki mo, tada miru hito kara, en ni mo sugoku mo miyuru nari keri. Hito sire nu mi-kokoro ni ha, ito mune itaku, kotodute yara m yosuga dani naki wo to, kaheri-mi-gati ni te ide tamahi nu.
 Tono ni kaheri tamahi te mo, tomi ni mo madoroma re tamaha zu. Mata ahi miru beki kata naki wo, masite, kano hito no omohu ram kokoro no uti, ikanara m to, kokoro-gurusiku omohi yari tamahu. "Sugure taru koto ha nakere do, meyasuku mote-tuke te mo ari turu naka-no-sina kana! Kuma naku mi atume taru hito no ihi si koto ha, geni." to obosi ahase rare keri.
 Kono hodo ha, Ohoi-dono ni nomi ohasimasu. Naho, ito kaki-taye te, omohu ram koto no itohosiku mi-kokoro ni kakari te, kurusiku obosi wabi te, Kii-no-Kami wo mesi tari.
 "Kano, arisi Tiunagon no ko ha, e sase te m ya? Rauta-ge ni miye si wo. Mi-dikaku tukahu hito ni se m. Uhe ni mo ware tatematura m." to notamahe ba,
 "Ito kasikoki ohose-goto ni haberu nari. Ane naru hito ni notamahi mi m."
 to mausu mo, mune tubure te obose do,
 "Sono ane-gimi ha, asom no otouto ya mo'taru?"
 "Sa mo habera zu. Kono huta-tose bakari zo, kaku te monosi habere do, oya no okite ni tagahe ri to omohi nageki te, kokoro-yuka nu yau ni nam, kiki tamahuru."
 "Ahare no koto ya! Yorosiku kikoye si hito zo kasi. Makoto ni yosi ya!" to notamahe ba,
 "Kesiu ha habera zaru besi. Mote-hanare te uto-utosiku habere ba, yo no tatohi ni te, mutubi habera zu." to mausu.

 [3-4 Several days later]
 Sate, itu-ka mui-ka ari te, kono ko wi te mawire ri. Komayaka ni wokasi to ha nakere do, namameki taru sama si te, ate-bito to miye tari. Mesi ire te, ito natukasiku katarahi tamahu. Waraha-gokoti ni, ito medetaku uresi to omohu. Imouto-no-Kimi no koto mo kuhasiku tohi tamahu. Sa'ru beki koto ha irahe kikoye nado si te, hadukasi-ge ni sidumari tare ba, uti-ide nikusi. Saredo, ito yoku ihi sira se tamahu.
 Kakaru koto koso ha to, hono-kokoro-uru mo, omohi no hoka nare do, wosana-gokoti ni hukaku si mo tadora zu. Ohom-humi wo mote ki tare ba, Womna, asamasiki ni namida mo ide-ki nu. Kono ko no omohu ram koto mo hasitanaku te, sasuga ni, ohom-humi wo omo-gakusi ni hiroge tari. Ito ohoku te,
 "Mi si yume wo ahu yo ari ya to nageku ma ni
 me sahe aha de zo koro mo he ni keru

 Nuru yo nakere ba"
 nado, me mo oyoba nu ohom-kaki-zama mo, kiri hutagari te, kokoro-e nu sukuse uti-sohe ri keru mi wo omohi tuduke te husi tamahe ri.
 Mata no hi, Ko-Gimi mesi tare ba, mawiru tote ohom-kaheri kohu.
 "Kakaru ohom-humi miru beki hito mo nasi, to kikoye yo."
 to notamahe ba, uti-wemi te,
 "Tagahu beku mo notamaha zari si mono wo. Ikaga, sa ha mausa m?"
 to ihu ni, kokoro-yamasiku, nokori naku notamahase, sira se te keru to omohu ni, turaki koto kagiri nasi.
 "Ide, oyosuke taru koto ha iha nu zo yoki. Sa ha, na mawiri tamahi so." to mutukara re te,
 "Mesu ni ha, ikade ka." tote, mawiri nu.
 Kii-no-Kami, suki-gokoro ni kono mama-haha no arisama wo atarasiki mono ni omohi te, tuisyou si arike ba, kono ko wo mote-kasiduki te, wi te ariku.
 Kimi, mesi-yose te,
 "Kinohu mati kurasi si wo. Naho ahi omohu maziki na'meri."
 to wen-zi tamahe ba, kaho uti-akame te wi tari.
 "Idura?" to notamahu ni, sika-sika to mausu ni,
 "Ihu-kahi na no koto ya! Asamasi." tote, mata mo tamahe ri.
 "Ako ha sira zi na. Sono Iyo no okina yori ha, saki ni mi si hito zo. Saredo, tanomosi-ge naku kubi hososi tote, hututuka naru usiromi mauke te, kaku anaduri tamahu na'meri. Sa'ri to mo, Ako ha waga ko ni te wo are yo! Kono tanomosi-bito ha, yukusaki mizikakari nam."
 to notamahe ba, "Samo ya ari kem, imizikari keru koto kana!" to omohe ru, "Wokasi" to obosu.
 Kono ko wo matuhasi tamahi te, Uti ni mo wi te mawiri nado si tamahu. Waga ohom-Mikusige-dono ni notamahi te, sauzoku nado mo se sase, makoto ni oya-meki te atukahi tamahu.
 Ohom-humi ha tune ni ari. Saredo, kono ko mo ito wosanasi, kokoro yori hoka ni tiri mo se ba, karo-garosiki na sahe tori sohe m, mi no oboye wo ito tukinakaru beku omohe ba, medetaki koto mo waga mi kara koso to omohi te, uti-toke taru ohom-irahe mo kikoye zu. Honoka nari si ohom-kehahi arisama ha, "Geni, nabete ni ya ha!" to, omohi ide kikoye nu ni ha arane do, "Wokasiki sama wo miye tatematuri te mo, nani ni ka ha naru beki." nado, omohi kahesu nari keri.
 Kimi ha obosi okotaru toki no ma mo naku, kokoro-gurusiku mo kohisiku mo obosi- idu. Omohe ri si kesiki nado no itohosisa mo, haruke m kata naku obosi wataru. Karo-garosiku hahi-magire tati-yori tamaha m mo, hito-me sigekara m tokoro ni, bin-naki hurumahi ya arahare m to, hito no tame mo itohosiku, to obosi wadurahu.
 Rei no, Uti ni hi-kazu he tamahu koro, sa'ru beki kata no imi mati-ide tamahu. Nihaka ni makade tamahu mane si te, miti no hodo yori ohasimasi tari.
 Kii-no-Kami odoroki te, yari-midu no meiboku to kasikomari yorokobu. Ko-Gimi ni ha, hiru yori, "Kaku nam omohi yore ru." to notamahi tigire ri. Ake-kure matuhasi narasi tamahi kere ba, koyohi mo madu mesi ide tari.
 Womna mo, saru ohom-seusoko ari keru ni, obosi tabakari tu ram hodo ha, asaku si mo omohi nasa re ne do, sa'ri tote, uti-toke, hitoge-naki arisama wo miye tatematuri te mo, adikinaku, yume no yau ni te sugi ni si nageki wo, mata ya kuhahe m, to omohi midare te, naho sate mati-tuke kikoyesase m koto no mabayukere ba, Ko-Gimi ga ide te inuru hodo ni,
 "Ito ke-dikakere ba, kataharaitasi. Nayamasikere ba, sinobi te uti tataka se nado se m ni, hodo hanare te wo."
 tote, Wata-dono ni, Tiuzyau to ihi si ga tubone si taru kakure ni, uturohi nu.
 Saru kokoro si te, hito toku sidume te, ohom-seusoko are do, Ko-Gimi ha tadune aha zu. Yorodu no tokoro motome ariki te, Wata-dono ni wake iri te, karausite, tadori ki tari. Ito asamasiku turasi, to omohi te,
 "Ika ni kahi nasi to obosa m." to, naki nu bakari ihe ba,
 "Kaku, kesikara nu kokoro-bahe ha, tukahu mono ka! Wosanaki hito no kakaru koto ihi tutahuru ha, imiziku imu naru mono wo!" to ihi-odosi te, "'Kokoti nayamasikere ba, hito-bito sake zu osahe sase te nam' to kikoye sase yo. Ayasi to tare-mo tare-mo miru ram."
 to ihi hanati te, kokoro no uti ni ha, "Ito, kaku sina sadamari nuru mi no oboye nara de, sugi ni si oya no ohom-kehahi tomare ru huru-sato nagara, tamasaka ni mo mati-tuke tatematura ba, wokasiu mo ya ara masi. Sihite omohi sira nu kaho ni mi-ketu mo, ika ni hodo sira nu yau ni obosu ram." to, kokoro nagara mo, mune itaku, sasuga ni omohi midaru. "Tote-mo kakute-mo, ima ha ihu-kahi naki sukuse nari kere ba, mu-zin ni kokoro-duki-naku te yami na m." to omohi hate tari.
 Kimi ha, ika ni tabakari nasa m to, mada wosanaki wo usirometaku mati-husi tamahe ru ni, hu-you naru yosi wo kikoyure ba, asamasiku meduraka nari keru kokoro no hodo wo, "Mi mo ito hadukasiku koso nari nure." to, ito itohosiki mi-kesiki nari. Tobakari mono mo notamaha zu, itaku umeki te, usi to obosi tari.
 "Hahakigi no kokoro wo sira de Sono-hara no
 miti ni ayanaku madohi nuru kana

 Kikoye m kata koso nakere."
 to notamahe ri. Womna mo, sasuga ni, madoroma zari kere ba,
 "Kazu nara nu Huse-ya ni ohuru na no usa ni
 aru ni mo ara zu kiyuru Hahakigi
"
 to kikoye tari.
 Ko-Gimi, ito itohosisa ni nebutaku mo ara de madohi ariku wo, hito ayasi to miru ram, to wabi tamahu.
 Rei no, hito-bito ha igitanaki ni, hito-tokoro suzuro ni susamaziku obosi tuduke rarure do, hito ni ni nu kokoro-zama no, naho kiye zu tati nobore ri keru, to netaku, kakaru ni tuke te koso kokoro mo tomare to, katu ha obosi nagara, mezamasiku turakere ba, sabare to obose do mo, sa mo obosi hatu maziku,
 "Kakure tara m tokoro ni, naho wi te ike!" to notamahe do,
 "Ito mutukasi-ge ni sasi kome rare te, hito amata haberu mere ba, kasiko-ge ni."
 to kikoyu. Itohosi to omohe ri.
 "Yosi, Ako dani, na sute so."
 to notamahi te, ohom-katahara ni huse tamahe ri. Wakaku natukasiki ohom-arisama wo, uresiku medetasi to omohi tare ba, turenaki hito yori ha, naka-naka ahare ni obosa ru to zo.