About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Yugao
Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo era from the summer to the first day in the winter at the age of 17

  1 Tale of Yugao in the summer

 1. Genji calls on his foster-mother who lives in Go-jo---Roku-deu watari no ohom-sinobi ariki no koro


 2. After several days---Koremitu, hi-goro ari te mawire ri


  2 Tale of Utsusemi

 1. Utsusemi's husband comes up to Kyoto from Iyo---Sate, kano Utusemi no asamasiku turenaki wo


  3 Tale of the Lady who lives in Roku-jo in the early fall

 1. Return from Roku-jo in the thick morning fog---Aki ni mo nari nu. Hito-yari nara-zu, kokoro-dukusi ni


  4 Tale of Yugao Yugao's death in the mid-fall

 1. Genji goes to Yugao's house---Makoto ya, kano Koremitu ga adukari no kaima-mi ha


 2. The night of Aug. 15, they have harmonious life---Kimi mo, "Kaku uranaku tayume te hahi kakure na ba


 3. They remove to Nanigasi-no-in---Isayohu tuki ni, yukurinaku akugare m koto wo


 4. A female ghost appears at midnight---Yohi suguru hodo, sukosi ne iri tamahe ru ni


 5. Genji comes back to his home---Karausite, Koremitu-no-Asom mawire ri


 6. Yugao's funeral on the night of 17---Hi kure te, Koremitu mawire ri. Kakaru kegarahi ari to notamahi te


 7. Genji gets well and remembers Yugao---Ku-gwati hatuka no hodo ni zo, okotari hate tamahi te


  5 Tale of Utsusemi

 1. Genji composes and exchanges waka with Ki-no-Kami's stepmother and sister---Kano, Iyo no ihe no Kogimi, mawiru wori are do


  6 Tale of Yugao

 1. Genji holds a Buddhist service for Yugao---Kano hito no si-zihu-ku-niti, sinobi te Hie no Hoke-dau ni te


  7 Tale of Utsusemi Parting from Utsusemi on the first day in the winter

 1. Utsusemi goes away for Iyo with her husband---Iyo-no-suke, Kamnaduki no tuitati goro ni kudaru


 1 Tale of Yugao in the summer

 [1-1 Genji calls on his foster-mother who lives in Go-jo]
 Roku-deu watari no ohom-sinobi ariki no koro, Uti yori makade tamahu naka-yadori ni, Daini-no-Menoto no itaku wadurahi te ama ni nari ni keru, toburaha m to te, Go-deu naru ihe tadune te ohasi tari.
 Mi-kuruma iru beki kado ha sasi tari kere ba, hito si te Koremitu mesa se te, mata se tamahi keru hodo, mutukasi-ge naru oho-di no sama wo mi-watasi tamahe ru ni, kono ihe no katahara ni, higaki to ihu mono atarasiu si te, kami ha hazitomi si, go- kem bakari age-watasi te, sudare nado mo ito sirou suzusi-ge naru ni, wokasiki hitahi-tuki no suki-kage, amata miye te nozo ku. Tati-samayohu ram simo-tu-kata omoi-yaru ni, anagati ni take takaki kokoti zo suru. Ika naru mono no tudohe ru nara m to, yau kahari te obosa ru.
Mi-kuruma mo itaku yatusi tamahe ri, saki mo oha se tamaha zu, tare to ka sira m to uti-toke tamahi te, sukosi sasi-nozoki tamahe re ba, kado ha sitomi no yau naru, osi-age taru, mi-ire no hodo naku, mono hakanaki sumahi wo, ahare ni, "Iduko ka sasi te" to omohosi-nase ba, tama no utena mo onazi koto nari.
 Kirikake-datu mono ni, ito awo-yaka naru kadura no kokoti-yoge ni hahi-kakare ru ni, siroki hana zo, onore hitori wemi no mayu hirake taru.
 "Oti-kata-bito ni mono mausu."
 to hitori-goti tamahu wo, mi-zuizin tui-wi te,
 "Kano siroku sake ru wo nam, yuhu-gaho to mausi haberu. Hana no na ha hito-meki te, kau ayasiki kakine ni nam saki haberi keru."
 to mausu. Geni ito ko-ihe-gati ni, mutukasi-ge naru watari no, kono-mo kano-mo, ayasiku uti-yorobohi te, mune-munesikara nu noki no tuma nado ni hahi-matuhare taru wo,
 "Kutiwosi no hana no tigiri ya! Hito-husa wori te mawire!"
 to notamahe ba, kono osi-age taru kado ni iri te woru.
 Sasuga ni, sare taru yarido-guti ni, ki naru suzusi no hitohe-bakama, nagaku ki-nasi taru waraha no, wokasi-ge naru ide-ki te, uti-maneku. Siroki ahugi no itau kogasi taru wo,
 "Kore ni oki te mawira se yo! Eda mo nasake-nage na'meru hana wo."
 tote tora se tare ba, kado ake te Koremitu-no-Asom ide-ki taru si te, tatematura su.
 "Kagi wo oki madohasi te, ito hu-bin naru waza nari ya! Mono no ayame mi tamahe waku beki hito mo habera nu watari nare do, raugahasiki oho-di ni tati ohasi masi te." to kasikomari mausu.
 Hiki-ire te, ori tamahu. Koremitu ga ani no Azari, muko no Mikaha-no-Kami, musume nado, watari tudohi taru hodo ni, kaku ohasimasi taru yorokobi wo, mata naki koto ni kasikomaru.
 Ama-Gimi mo oki-agari te,
 "Wosi-ge naki mi nare do, sute-gataku omou tamahe turu koto ha, tada, kaku o-mahe ni saburahi, go-ran-ze raruru koto no kahari haberi na m koto wo kuti-wosiku omohi tamahe, tayutahi sika do, imu koto no sirusi ni yomigaheri te nam, kaku watari ohasimasu wo, mi tamahe haberi nure ba, ima nam Amida-Hotoke no ohom-hikari mo kokoro kiyoku mata re haberu beki."
 nado kikoye te, yowa-ge ni naku.
 "Hi-goro, okotari-gataku monose raruru wo, yasukara zu nageki watari turu ni, kaku, yo wo hanaruru sama ni monosi tamae ba, ito ahare ni kuti-wosiu nam. Inoti nagaku te, naho kurawi takaku nado mi-nasi tamahe! Sate koso, koko-no-sina no kami ni mo, sahari naku umare tamaha me! Konoyo ni sukosi urami nokoru ha, waroki waza to nam kiku."
 nado, namida-gumi te notamahu.
 Kataho naru dani, menoto yau no omohu beki hito ha, asamasiu maho ni mi-nasu mono wo, masite ito omo-datasiu, nadusahi tukau-maturi kem mi mo, itahasiu katazikenaku omohoyu beka'mere ba, suzuro-ni namida-gati nari.
 Kodomo ha, ito migurusi to omohi te, "Somuki nuru yo no sari-gataki yau ni, midukara hisomi go-ran-ze rare tamahu" to, tuki-sirohi me-kuhasu.
 Kimi ha, ito ahare to omohosi te,
 "Ihakenakari keru hodo ni, omohu beki hito-bito no uti-sute te monosi tamahi ni keru nagori, hagukumu hito amata aru yau nari sika do, sitasiku omohi mutuburu sudi ha, mata naku nam omohoye si. Hito to nari te noti ha, kagiri are ba, asa-yuhu ni si mo e mi tatematura zu, kokoro no mama ni toburahi mauduru koto ha nakere do, naho hisasiu taimen se nu toki ha, kokoro-bosoku oboyuru wo, 'Sara nu wakare ha naku mo gana.'"
 to nam, komayaka ni katarahi tamahi te, osi-nogohi tamahe ru sode no nihohi mo, ito tokoro-seki made kawori-miti taru ni, geni, yo ni omohe ba, osinabe tara nu hito no mi-sukuse zo kasi to, Ama-Gimi wo modokasi to mi turu kodomo, mina uti-sihotare keri.
 Zuhohu nado, mata mata hazimu beki koto nado okite notamahase te, ide tamahu tote, Koremitu ni sisoku mesi te, ari turu ahugi go-ran-zure ba, mote-narasi taru uturi-ga, ito simi hukau natukasiku te, wokasiu susami kaki tari.
 "Kokoro-ate ni sore ka to zo miru sira-tuyu no
 hikari sohe taru yuhu-gaho no hana
"
 Sokohakatonaku kaki magirahasi taru mo, atehaka ni yuwe-duki tare ba, ito omohi no hoka ni, wokasiu oboye tamahu. Koremitu ni,
 "Kono nisi naru ihe ha nani-bito no sumu zo? Tohi-kiki tari ya?"
 to notamahe ba, rei no urusaki mi-kokoro to ha omohe do mo, sa ha mausa de,
 "Kono go, roku-niti koko ni habere do, bauza no koto wo omou tamahe atukahi haberu hodo ni, tonari no koto ha e kiki habera zu."
 nado, hasitanayaka ni kikoyure ba,
 "Nikusi to koso omohi tare na. Saredo, kono ahugi no, tadunu beki yuwe ari te miyuru wo. Naho, kono watari no kokoro sire ram mono wo mesi te tohe."
 to notamahe ba, iri te, kono yado-mori naru wonoko wo yobi te, tohi-kiku.
 "Yaumei-no-Suke naru hito no ihe ni nam haberi keru. Wotoko ha winaka ni makari te, me nam wakaku koto konomi te, harakara nado miya-dukahe-bito ni te ki- kayohu,to mausu. Kuhasiki koto ha, simo-bito no e siri habera nu ni ya a'ram." to kikoyu.
 "Saraba, sono miya-dukahe-bito na'nari. Sitari-gaho ni mono nare te ihe ru kana" to, "Mezamasikaru beki kiha ni ya a'ram" to obose do, sasite kikoye kakare ru kokoro no, nikukara zu sugusi-gataki zo, rei no, kono kata ni ha omokara nu mi-kokoro na'meru kasi. Ohom-tataugami ni itau ara nu sama ni kaki-kahe tamahi te,
 "Yori te koso sore ka to mo mi me tasokare ni
 hono-bono mi turu hana no yuhu-gaho
"
 Arituru mi-zuizin site tukahasu.
 Mada mi nu ohom-sama nari kere do, ito siruku omohi aterare tamahe ru ohom-sobame wo mi-sugusa de sasi-odorokasi keru wo, irahe tamaha de hodo he kere ba, nama-hasitanaki ni, kaku wazato-mekasi kere ba, amaye te, "Ika ni kikoye m?" nado ihi-sirohu beka'mere do, mezamasi to omohi te, zuizin ha mawiri nu.
 Ohom-saki no matu honoka ni te, ito sinobi te ide tamahu. Hazitomi ha orosi te keri. Hima-hima yori miyuru hi no hikari, hotaru yori keni honoka ni ahare nari.

 Mi-kokorozasi no tokoro ni ha, kodati sensai nado, nabete no tokoro ni ni zu, ito nodoka ni kokoro-nikuku sumi-nasi tamahe ri. Uti-toke nu ohom-arisama nado no, kesiki koto naru ni, arituru kakine omohosi ide raru beku mo ara zu kasi.
 Tutomete, sukosi ne-sugusi tamahi te, hi sasi-iduru hodo ni ide tamahu. Asake no sugata ha, geni hito no mede kikoye m mo kotowari naru ohom-sama nari keri.
 Kehu mo kono sitomi no mahe-watari si tamahu. Kisi-kata mo sugi tamahi kem watari nare do, tada hakanaki hito-husi ni mi-kokoro tomari te, "Ika naru hito no sumika nara m?" to ha, yuki-ki ni ohom-me tomari tamahi keri.

 [1-2 After several days]
 Koremitu, hi-goro ari te mawire ri.
 "Wazurahi haberu hito, naho yowa-ge ni habere ba, tokaku mi tamahe atukahi te nam."
 nado, kikoye te, tikaku mawiri yori te kikoyu.
 "Ohose rare si noti nam, tonari no koto siri te haberu mono yobi te, toha se haberi sika do, haka-bakasiku mo mausi habera zu. 'Ito sinobi te Sa-tuki no korohohi yori monosi tamahu hito nam aru bekere do, sono hito to ha, sarani ihe no uti no hito ni dani sira se zu' to nam mausu. Toki-doki naka-gaki no kaimami si haberu ni, geni wakaki womna-domo no suki-kage miye haberi. Sibira-datu mono, kagoto bakari hiki-kake te, kasiduku hito haberu na'meri. Kinohu, yuhu-hi no nagori naku sasi-iri te haberi si ni, humi kaku to te wi te haberi si hito no, kaho koso ito yoku haberi sika. Mono-omohe ru kehahi si te, aru hito-bito mo sinobi te uti-naku sama nado nam, siruku miye haberu."
 to kikoyu. Kimi uti-wemi tamahi te, "Sira baya!" to omohosi tari.
 Oboye koso omokaru beki ohom-mi no hodo nare do, ohom-yohahi no hodo, hito no nabiki mede kikoye taru sama nado omohu ni ha, suki tamaha zara m mo, nasake naku sau-zausikaru besi kasi, hito no uke-hika nu hodo ni te dani, naho, sa'ri nu beki atari no koto ha, konomasiu oboyuru mono wo, to omohi wori.
 "Mosi, mi tamahe uru koto mo ya haberu to, hakanaki tuide tukuri-ide te, seusoko nado tukahasi tari ki. Kaki-nare taru te si te, kuti-toku kaheri-goto nado si haberi ki. Ito kuti-wosiu ha ara nu waka-udo-domo nam haberu meru"
 to kikoyure ba,
 "Naho, ihi-yore! tadune-yora de ha, sau-zausikari na m" to notamahu.
 Kano, simo ga simo to, hito no omohi sute si sumahi nare do, sono naka ni mo, omohi no hoka ni kuti-wosikara nu wo mituke tara ba to, medurasiku omohosu nari keri.

 2 Tale of Utsusemi

 
[2-1 Utsusemi's husband comes up to Kyoto from Iyo]
 Sate, kano Utusemi no asamasiku turenaki wo, konoyo no hito ni ha tagahi te obosu ni, oyiraka nara masika ba, kokoro-gurusiki ayamati ni te mo yami nu beki wo, ito netaku, make te yami na m wo, kokoro ni kakara nu wori nasi. Kayau no nami-nami made ha omohosi kakara zari turu wo, arisi "Ama-yo no sina-sadame" no noti, ibukasiku omohosi naru sina-zina aru ni, itodo kuma-naku nari nuru mi-kokoro na'meri kasi.
 Ura mo naku mati kikoye gaho naru katatu kata-bito wo, ahare to obosa nu ni si mo ara ne do, turenaku te kiki wi tara m koto no hadukasikere ba, "Madu, konata no kokoro mi-hate te" to obosu hodo ni, Iyo-no-Suke nobori nu.
 Madu isogi mawire ri. Huna-miti no siwaza tote, sukosi kuromi yature taru tabi sugata, ito hututuka ni kokorodukinasi. Saredo, hito mo iyasikara nu sudi ni, katati nado nebitare do, kiyo-ge ni te, tada nara zu, kesiki yosi-duki te nado zo ari keru.
 Kuni no monogatari nado mausu ni, "Yugeta ha iku-tu?" to, toha mahosiku obose do, ahinaku mabayuku te, mi-kokoro no uti ni obosi iduru koto mo sama-zama nari.
 "Mono mame-yaka naru otona wo, kaku omohu mo, geni wokogamasiku, usiro metaki waza nari ya. Geni, kore zo, nanome nara nu kata ha na'bekari keru." to, Uma-no-Kami no isame obosi-ide te, itohosiki ni, "Turenaki kokoro ha netakere do, hito no tame ha, ahare" to obosi nasa ru.
 "Musume wo ba saru beki hito ni aduke te, Kita-no-Kata wo ba wi te kudari nu besi" to, kiki tamahu ni, hitokata nara zu kokoro awatatasiku te, "Ima hito-tabi ha e aru maziki koto ni ya?" to, Ko-Gimi wo katarahi tamahe do, hito no kokoro wo ahase tara m koto ni te dani, karoraka ni e si mo magire tamahu maziki wo, masite, nigenaki koto ni omohi te, imasara ni migurusikaru besi, to omohi hanare tari.
 Sasuga ni, taye te omohosi wasure na m koto mo, ito ihu-kahi naku, ukaru beki koto ni omohi te, saru beki wori-wori no ohom-irahe nado, natukasiku kikoye tutu, nage no hude-dukahi ni tuke taru koto-no-ha, ayasiku rauta-ge ni, me tomaru beki husi kuhahe nado si te, ahare to obosi nu beki hito no kehahi nare ba, turenaku netaki mono no, wasure gataki ni obosu.
 Ima hito-kata ha, nusi tuyoku naru to mo, kahara zu uti-toke nu beku miye si sama naru wo tanomi te, tokaku kiki tamahe do, mi-kokoro mo ugoka zu zo ari keru.

 3 Tale of the Lady who lives in Roku-jo in the early fall

 
[3-1 Return from Roku-jo in the thick morning fog]
 Aki ni mo nari nu. Hito-yari nara-zu, kokoro-dukusi ni obosi midaruru koto-domo ari te, Oho-tono ni ha, taye-ma oki tutu, uramesiku nomi omohi kikoye tamahe ri.
 Roku-deu watari ni mo, toke gatakari si mi-kesiki wo omomuke kikoye tamahi te noti, hiki kahesi, nanome nara m ha itohosi kasi. Saredo, yoso nari si mi-kokoro madohi no yau ni, anagati naru koto ha naki mo, ikanaru koto ni ka to miye tari.
 Womna ha, ito mono wo amari naru made, obosi sime taru mi-kokoro-zama ni te, yohahi no hodo mo nigenaku, hito no mori-kika m ni, itodo kaku turaki ohom-yogare no ne-zame ne-zame, obosi siworuru koto, ito sama-zama nari.
 Kiri no ito hukaki asita, itaku sosonokasa re tamahi te, nebuta-ge naru kesiki ni, uti-nageki tutu ide tamahu wo, Tiuzyau-no-Omoto, mi-kausi hito-ma age te, mi tatematuri okuri tamahe, to obosiku, mi-kityau hiki-yari tare ba, mi-gusi motage te mi-idasi tamahe ri.
 Sensai no iro-iro midare taru wo, sugi-gate ni yasurahi tamahe ru sama, geni taguhi nasi. Rau no kata he ohasuru ni, Tiuzyau-no-Kimi, ohom-tomo ni mawiru. Siwon-iro no wori ni ahi taru, usu-mono no mo, azayaka ni hiki-yuhi taru kosi-tuki, tawoyaka ni, namameki tari.
 Mi-kaheri tamahi te, sumi no ma no kauran ni, sibasi, hiki-suwe tamahe ri. Uti-toke tara nu motenasi, kami no sagariba, mezamasiku mo, to mi tamahu.
 "Saku hana ni uturu-tehu na ha tutume do mo
 wora de sugi uki kesa no asa-gaho

 Ikaga su beki?"
 tote, te wo torahe tamahe re ba, ito nare te toku,
 "Asa-giri no hare-ma mo mata nu kesiki ni te
 hana ni kokoro wo tome nu to zo miru
"
 to, ohoyake-goto ni zo kikoye-nasu.
 Wokasi-ge naru saburahi-waraha no, sugata konomasiu, kotosarameki taru, sasinuki no suso, tuyu-ke-ge ni, hana no naka ni maziri te, asa-gaho wori te mawiru hodo nado, we ni kaka mahosi-ge nari.
 Ohokata ni, uti-mi tatematuru hito dani, kokoro tome tatematura nu ha nasi. Mono no nasake sira nu yamagatu mo, hana no kage ni ha, naho yasuraha mahosiki ni ya, kono ohom-hikari wo mi tatematuru atari ha, hodo-hodo ni tuke te, waga kanasi to omohu musume wo, tukau-matura se baya to negahi, mosiha, kuti-wosikara zu to omohu imouto nado mo'taru hito ha, iyasiki ni te mo, naho, kono ohom-atari ni saburahase m to, omohi yora nu ha nakari keri.
 Masite, sa'ri nu beki tuide no ohom-kotonoha mo, natukasiki mi-kesiki wo mi tatematuru hito no, sukosi mono no kokoro omohi siru ha, ikaga ha oroka ni omohi kikoye m. Ake-kure uti-toke te si mo ohase nu wo, kokoro-motonaki koto ni omohu beka'meri.

 4 Tale of Yugao Yugao's death in the mid-fall

 
[4-1 Genji goes to Yugao's house]
 Makoto ya, kano Koremitu ga adukari no kaima-mi ha, ito yoku a'nai mi-tori te mausu.
 "Sono hito to ha, sarani e omohi e habera zu. Hito ni imiziku kakure sinoburu kesiki ni nam miye haberu wo, ture-dure naru mama ni, minami no hazitomi aru nagaya ni watari ki tutu, kuruma no oto sure ba, wakaki mono-domo no nozoki nado su beka'meru ni, kono syuu to obosiki mo, hahi-wataru toki ha'bekameru. Katati nam, honoka nare do, ito rautage ni haberu.
 Hito-hi, saki-ohi te wataru kuruma no haberi si wo, nozoki te, warahabe no isogi te, 'Ukon-no-Kimi koso, madu mono mi tamahe! Tiuzyau-dono koso, kore yori watari tamahi nure' to ihe ba, mata, yorosiki otona ide-ki te, 'Ana-kama!' to, te kaku mono kara, 'Ikade sa ha siru zo? Ide, mi m.' tote, hahi-wataru. Utihasi-datu mono wo miti ni te nam kayohi haberu. Isogi kuru mono ha, kinu no suso wo mono ni hiki-kake te, yorobohi tahure te, hasi yori mo oti nu bekere ba, 'Ide, kono Kaduraki-no-Kami koso, sakasiu si oki tare!' to, mutukari te, mono-nozoki no kokoro mo same nu meri ki. 'Kimi ha, ohom-nahosi sugata ni te, mi-zuizin-domo mo ari si. Nanigasi, kuregasi' to kazuhe si ha, Tou-no-Tiuzyau no zuizin, sono kodoneri-waraha wo nam, sirusi ni ihi haberi si." nado kikoyure ba,
 "Tasika ni sono kuruma wo zo mi masi."
 to notamahi te, "Mosi, kano ahare ni wasure zari si hito ni ya?" to, omohosi yoru mo, ito sira mahosige naru mi-kesiki wo mi te,
 "Watakusi no kesau mo ito yoku si oki te, a'nai mo nokoru tokoro naku mi tamahe oki nagara, tada, ware-doti to sirase te, mono nado ihu wakaki omoto no haberu wo, sora-obore si te nam, kakure makari ariku. Ito yoku kakusi tari to omohi te, tihisaki kodomo nado no haberu ga, koto-ayamari si tu beki mo ihi magirahasi te, mata hito naki sama wo, sihite tukuri haberu." nado, katari te warahu.
 "Ama-Gimi no toburahi ni monose m tuide ni, kaima-mi se sase yo." to notamahi keri.
 Kari ni te mo, yadore ru sumahi no hodo wo omohu ni, "Kore koso, kano hito no sadame, anaduri si simo no sina nara me. Sono naka ni, omohi no hoka ni wokasiki koto mo ara ba" nado, obosu nari keri.
 Koremitu, isasaka no koto mo mi-kokoro ni tagaha zi to omohu ni, onore mo kuma naki suki-gokoro ni te, imiziku tabakari madohi ariki tutu, sihite ohasimasa se some te keri. Kono hodo no koto, kuda-kudasikere ba, rei no morasi tu.
 Womna, sasite sono hito to tadune ide tamaha ne ba, ware mo nanori si tamaha de, ito warinaku yature tamahi tutu, rei nara zu ori-tati ariki tamahu ha, oroka ni obosa re nu naru besi, to mire ba, waga mma wo ba tatematuri te, ohom-tomo ni hasiri ariku.
 "Kesau-bito no ito monogenaki asi-moto wo, mituke rare te habera m toki, karaku mo aru beki kana!" to wabure do, hito ni sirase tamaha nu mama ni, kano yuhu-gaho no sirube se si zuizin bakari, sate ha, kaho muge ni siru maziki waraha, hitori bakari zo, wi te ohasi keru. "Mosi omohi yoru kesiki mo ya" tote, tonari ni naka-yadori wo dani si tamaha zu.
 Womna mo, ito ayasiku kokoro e nu kokoti nomi si te, ohom-tukahi ni hito wo sohe, akatuki no miti wo ukagaha se, ohom-arika mise m to tadunure do, sokohakatonaku madohasi tutu, sasuga ni, ahare ni mi de ha e aru maziku, kono hito no mi-kokoro ni kakari tare ba, bin naku karo-garosiki koto to, omohosi kahesi wabi tutu, ito siba-siba ohasimasu.
 Kakaru sudi ha, mame-bito no midaruru wori mo aru wo, ito meyasuku sidumetamahi te, hito no togame kikoyu beki hurumahi ha si tamaha zari turu wo, ayasiki made, kesa no hodo, hiruma no hedate mo, obotukanaku nado, omohi waduraha re tamahe ba, katu ha, ito mono-guruhosiku, sa made kokoro todomu beki koto no sama ni mo ara zu, imiziku omohi samasi tamahu ni, hito no kehahi, ito asamasiku yaharaka ni ohodoki te, mono hukaku omoki kata ha okure te, hitaburu ni wakabi taru mono kara, yo wo mada sira nu ni mo ara zu. Ito yamgotonaki ni ha aru mazi, iduku ni ito kau si mo tomaru kokoro zo, to kahesu-gahesu obosu.
 Ito kotosara meki te, ohom-sauzoku wo mo yature taru kari no ohom-zo wo tatematuri, sama wo kahe, kaho wo mo hono mise tamaha zu, yo-bukaki hodo ni, hito wo sidume te ide iri nado si tamahe ba, mukasi ari kem mono-no-henge meki te, utate omohi nageka rure do, hito no ohom-kehahi, hata, tesaguri mo siru beki waza nari kere ba, "Tare bakari ni ka ha ara m? Naho kono suki-mono no si-ide turu waza na'meri." to, Taihu wo utagahi nagara, semete turenaku sirazu-gaho ni te, kakete omohi yora nu sama ni, tayuma zu azare arike ba, ikanaru koto ni ka to kokoroe gataku, womna-gata mo ayasiu tagahi taru mono omohi wo nam si keru.

 [4-2 The night of Aug. 15, they have harmonious life]
 Kimi mo, "Kaku uranaku tayume te hahi-kakure na ba, iduko wo hakari to ka, ware mo tadune m. Karisome no kakurega to, hata miyu mere ba, idukata ni mo idukata ni mo, uturohi yuka m hi wo, itu to mo sira zi." to obosu ni, ohi-madohasi te, nanome ni omohi nasi tu beku ha, tada kabakari no susabi ni te mo sugi nu beki koto wo, sarani sate sugusi te m, to obosa re zu. Hito-me wo obosi te, hedate oki tamahu yona-yona nado ha, ito sinobi gataku, kurusiki made oboye tamahe ba, "Naho tare to naku te Nideu-no-Win ni mukahe te m. Mosi kikoye ari te bin-nakaru beki koto nari to mo, saru beki ni koso ha. Waga kokoro nagara, ito kaku hito ni simu koto ha naki wo, ika naru tigiri ni ka ha ari kem." nado omohosi yoru.
 "Iza, ito kokoro-yasuki tokoro ni te, nodoka ni kikoye m."
 nado, katarahi tamahe ba,
 "Naho, ayasiu. Kaku notamahe do, yo-duka nu ohom-motenasi nare ba, mono-osorosiku koso are."
 to, ito wakabi te ihe ba, "Geni" to, hoho-wema re tamahi te,
 "Geni, idure ka kitune naru ram na. Tada hakara re tamahe kasi."
 to, natukasige ni notamahe ba, womna mo imiziku nabiki te, sa mo ari nu beku omohi tari. "Yo ni naku, kataha naru koto nari to mo, hitaburu ni sitagahu kokoro ha, ito aharege naru hito" to mi tamahu ni, naho, kano Tou-no-Tiuzyau no "Tokonatu" utagahasiku, katari si kokoro-zama, madu omohi-ide rare tamahe do, "Sinoburu yau koso ha" to, anagati ni mo tohi-ide tamaha zu.
 Kesiki-bami te huto somuki kakuru beki kokoro-zama nado ha nakere ba, "Kare-gare ni todahe oka m wori koso ha, sayau ni omohi kaharu koto mo ara me, kokoro nagara mo, sukosi uturohu koto ara m koso ahare naru bekere" to sahe, obosi keri.

 Hati-gwati zihu-go-ya, kuma naki tuki-kage, hima ohokaru ita-ya, nokori naku mori ki te, mi-narahi tamaha nu sumahi no sama mo medurasiki ni, akatuki tikaku nari ni keru naru besi, tonari no ihe-ihe, ayasiki sidu-no-wo no kowe-gowe, me samasi te,
 "Ahare, ito samusi ya!"
 "Kotosi koso, narihahi ni mo tanomu tokoro sukunaku, inaka no kayohi mo omohi kake ne ba, ito kokoro-bosokere. Kita-dono koso, kiki tamahu ya?"
 nado, ihi-kahasu mo kikoyu.
 Ito ahare naru onoga-zisi no itonami ni oki-ide te, sosomeki sawagu mo hodo naki wo, womna ito hadukasiku omohi tari.
 En-dati kesiki-bama m hito ha, kiye mo iri nu beki sumahi no sama na'meri kasi. Saredo, nodoka ni, turaki mo uki mo kataharaitaki koto mo, omohi-ire taru sama nara de, waga motenasi arisama ha, ito atehakani komekasiku te, mata-naku raugahasiki tonari no youi nasa wo, ika naru koto to mo kiki siri taru sama nara ne ba, naka-naka, hadi kakayakasa m yori ha, tumi yurusa re te zo miye keru.
 Goho goho to, Naru-Kami yori mo, odoro-odorosiku humi todorokasu kara-usu no oto mo, makura-gami to oboyuru. "Ana mimi kasikamasi!" to, kore ni zo, obosa ruru. Nani no hibiki to mo kiki-ire tamaha zu, ito ayasiu, mezamasiki otonahi to nomi kiki tamahu. Kuda-kudasiki koto nomi ohokari.
 Sirotahe no koromo utu kinuta no oto mo, kasukani konata kanata kiki-watasa re, sora tobu kari no kowe, tori atume te, sinobi gataki koto ohokari. Hasi tikaki o-masi dokoro nari kere ba, yarido wo hiki-ake te, morotomo ni mi-idasi tamahe ri. Hodo naki niha ni, sare taru kure-take, sensai no tuyu ha, naho kakaru tokoro mo onazi goto kirameki tari. Musi no kowe-gowe midari-gahasiku, kabe no naka no kirigirisu dani ma-doho ni kiki narahi tamahe ru ohom-mimi ni, sasi-ate taru yau ni naki midaruru wo, naka-naka sama kahe te obosaruru mo, mi-kokorozasi hito-tu no asakara nu ni, yorodu no tumi yurusa ruru na'meri kasi.
 Siroki ahase, usu-iro no nayoyoka naru wo kasane te, hanayaka nara nu sugata, ito rauta-ge ni ayeka naru kokoti si te, soko to tori tate te sugure taru koto mo nakere do, hosoyaka ni tawo-tawo to si te, mono uti-ihi taru kehahi, "Ana, kokoro-gurusi!" to, tada ito rautaku miyu. Kokoro-bami taru kata wo sukosi sohe tara ba, to mi tamahi nagara, naho uti-toke te mi mahosiku obosa rure ba,
 "Iza, tada kono watari tikaki tokoro ni, kokoro yasuku te akasa m. Kakute nomi ha ito kurusikari keri." to notamahe ba,
 "Ikade ka. Nihaka nara m."
 to, ito oyiraka ni ihi te wi tari. Konoyo nomi nara nu tigiri nado made tanome tamahu ni, uti-tokuru kokoro-bahe nado, ayasiku yau kahari te, yo nare taru hito to mo oboye ne ba, hito no omoha m tokoro mo e habakari tamaha de, Ukon wo mesi-ide te, zuizin wo mesa se tamahi te, mi-kuruma hiki-ire sase tamahu. Kono aru hito-bito mo, kakaru mi-kokorozasi no oroka nara nu wo mi sire ba, obomekasi nagara, tanomi kake kikoye tari.
 Akegata mo tikau nari ni keri. Tori no kowe nado ha kikoye de, mitake-sauzi ni ya ara m, tada okina-bi taru kowe ni nukaduku zo kikoyuru. Tati-wi no kehahi, tahe gata-ge ni okonahu. Ito ahare ni, "Asita no tuyu ni kotonara nu yo wo, nani wo musaboru mi no inori ni ka" to, kiki tamahu. "Nam tau rai dou si" to zo ogamu naru.
 "Kare, kiki tamahe. Konoyo to nomi ha omoha zari keri." to, ahare-gari tamahi te,
 "Ubasoku ga okonahu miti wo sirube ni te
 ko m yo mo hukaki tigiri tagahu na
"
 Tyausei-den no huruki tamesi ha yuyusiku te, hane wo kahasa m to ha hiki-kahe te, Miroku no yo wo kane tamahu. Yuku-saki no ohom-tanome, ito kotitasi.
 "Saki no yo no tigiri sira ruru mi no usa ni
 yuku-suwe kane te tanomi gatasa yo
"
 kayau no sudi nado mo, saru ha, kokoro-motonaka'meri.

 [4-3 They remove to Nanigasi-no-in]
 Isayohu tuki ni, yukurinaku akugare m koto wo, Womna ha omohi yasurahi, tokaku notamahu hodo, nihaka ni kumo-gakure te, akeyuku sora ito wokasi. Hasitanaki hodo ni nara nu saki ni to, rei no isogi-ide tamahi te, karoraka ni uti nose tamahe re ba, Ukon zo nori nuru.
 Sono watari tikaki Nanigasi-no-Win ni ohasimasi tuki te, adukari mesi-iduru hodo, are taru kado no sinobu-gusa sigeri te mi-age rare taru, tatosihe-naku ko-gurasi. Kiri mo hukaku, Tuyu-keki ni, sudare wo sahe age tamahe re ba, ohom-sode mo itaku nure ni keri.
 "Mada kayau naru koto wo naraha zari turu wo, kokoro-dukusi naru koto ni mo ari keru kana!
 Inisihe mo kaku ya ha hito no madohi kem
 waga mada sira nu sinonome no miti

 Narahi tamahe ri ya?"
 to notamahu. Womna, hadirahi te,
 "Yama no ha no kokoro mo sira de yuku tuki ha
 uhanosora ni te kage ya taye na m

 Kokoro-bosoku."
 tote, mono-osorosiu sugo-ge ni omohi tare ba, "Kano sasi-tudohi taru sumahi no narahi nara m" to, wokasiku obosu.
 Mi-kuruma ire sase te, Nisi-no-Tai ni o-masi nado yosohu hodo, kauran ni mi-kuruma hiki-kake te tati tamahe ri. Ukon, en naru kokoti si te, kisi-kata no koto nado mo, hito sire zu omohi-ide keri. Adukari imiziku keimei-si ariku kesiki ni, kono ohom-arisama siri-hate nu.
 Hono-bono to mono miyuru hodo ni, ori tamahi nu meri. Karisome nare do, kiyo-ge ni siturahi tari.
 "Ohom-tomo ni hito mo saburaha zari keri. Hu-bin naru waza kana!" tote, mutumasiki Simo-Geisi ni te, Tono ni mo tukau-maturu mono nari kere ba, mawiri yori te, "Sa'ru beki hito mesu beki ni ya?" nado, mausa sure do,
 "Kotosara ni hito ku maziki kakurega motome taru nari. Sara ni kokoro yori hoka ni morasu na!" to kuti-gatame sase tamahu.
 Ohom-kayu nado isogi mawira se tare do, tori-tugu ohom-makanahi uti-aha zu. Mada sira nu koto naru ohom-tabi-ne ni, "Okinaga-kaha" to tigiri tamahu koto yori hoka no koto nasi.
 Hi takuru hodo ni oki tamahi te, kausi te-dukara age tamahu. Ito itaku are te, hito-me mo naku haru-baru to mi-watasa re te, kodati ito utomasiku mono-huri tari. Ke-dikaki kusaki nado ha, koto ni mi-dokoro naku, mina Aki no nora ni te, ike mo mikusa ni udumore tare ba, ito ke-uto-ge ni nari ni keru tokoro kana! Betinahu no kata ni zo, zausi nado si te, hito sumu beka'mere do, konata ha hanare tari.
 "Ke-utoku mo nari ni keru tokoro kana! Sa'ri to mo, Oni nado mo ware wo ba mi-yurusi te m." to notamahu.
 Kaho ha naho kakusi tamahe re do, Womna no ito turasi to omohe re ba, "Geni, kabakari ni te hedate ara m mo, koto no sama ni tagahi tari" to obosi te,
 "Yuhu-tuyu ni himo toku hana ha tamaboko no
 tayori ni miye si e' ni koso ari kere

 Tuyu no hikari ya ika ni?"
 to notamahe ba, siri-me ni mi-okose te,
 "Hikari ari to mi si yuhu-gaho no uha-tuyu ha
 tasokare doki no sora-me nari keri
"
 to honoka ni ihu. Wokasi to obosi-nasu. Geni, uti-toke tamahe ru sama, yo ni naku, tokoro-kara, maite yuyusiki made miye tamahu.
 "Tuki se zu hedate tamahe ru turasa ni, arahasa zi to omohi turu mono wo. Ima dani nanori si tamahe! Ito mukutukesi."
 to notamahe do, "Ama no ko nare ba" tote, sasuga ni uti-toke nu sama, ito aidare tari.
 "Yosi, kore mo ware-kara na'meri." to, urami katu ha katarahi, kurasi tamahu.
 Koremitu, tadune kikoye te, ohom-kudamono nado mawira su. Ukon ga iha m koto, sasugani itohosikere ba, tikaku mo e saburahi yora zu. "Kaku made tadori ariki tamahu, wokasiu, sa mo ari nu beki arisama ni koso ha" to osi-hakaru ni mo, "Waga ito yoku omohi-yori nu bekari si koto wo, yuduri kikoye te, kokoro hirosa yo" nado, mezamasiu omohi woru.
 Tatosie-naku siduka naru yuhube no sora wo nagame tamahi te, oku no kata ha, kurau mono-mutukasi to, Womna ha omohi tare ba, hasi no sudare wo age te, sohi-husi tamahe ri. Yuhu-bahe wo mi-kahasi te, Womna mo, kakaru arisama wo, omohi no hoka ni ayasiki kokoti ha si nagara, yorodu no nageki wasure te, sukosi uti-toke yuku kesiki, ito rautasi. Tuto ohom-katahara ni sohi-kurasi te, mono wo ito osorosi to omohi taru sama, wakau kokoro-gurusi. Kausi toku orosi tamahi te, ohoton'abura mawira se te, "Nagori naku nari ni taru ohom-arisama ni te, naho kokoro no uti no hedate nokosi tamahe ru nam turaki." to, urami tamahu.
 "Uti ni, ika ni motome sase tamahu ram wo. Iduko ni tadunu ram" to, obosi yari te, katu ha, "Ayasi no kokoro ya. Rokudeu watari ni mo, ika ni omohi midare tamahu ram. Urami rare m ni, kurusiu, kotowari nari" to, itohosiki sudi ha, madu omohi kikoye tamahu. Nani gokoro mo naki sasi-mukahi wo, ahare to obosu mama ni, "Amari kokoro hukaku, miru hito mo kurusiki ohom-arisama wo, sukosi tori sute baya" to, omohi kurabe rare tamahi keru.

 [4-4 A female ghost appears at midnight]
 Yohi suguru hodo, sukosi ne-iri tamahe ru ni, ohom-makura-gami ni, ito wokasi-ge naru Womna wi te,
 "Ono'ga ito medetasi to mi tatematuru wo ba, tadune omohosa de, kaku, kotonaru koto naki hito wo wi te ohasi te, tokimekasi tamahu koso, ito mezamasiku turakere."
 tote, kono ohom-katahara no hito wo kaki okosa m to su, to mi tamahu.
 Mono ni osoha ruru kokoti si te, odoroki tamahe re ba, hi mo kiye ni keri. Utate obosa rure ba, tati wo hiki-nuki te, uti-oki tamahi te, Ukon wo okosi tamahu. Kore mo osorosi to omohi taru sama ni te, mawiri yore ri.
 "Wata-dono naru tonowi-bito okosi te, 'Sisoku sasi te mawire' to ihe" to notamahe ba,
 "Ikade ka makara m. Kurau te" to ihe ba,
 "Ana, waka-wakasi!" to, uti-warahi tamahi te, te wo tataki tamahe ba, yamabiko no kotahuru kowe, ito utomasi. Hito e kiki-tuke de mawira nu ni, kono Womna-Gimi, imiziku wananaki madohi te, ika-sama ni se m to omohe ri. Ase mo sitodo ni nari te, ware-ka no kesiki nari.
 "Mono-odi wo nam warinaku se sase tamahu honzyau ni te, ika ni obosa ruru ni ka" to, Ukon mo kikoyu. "Ito ka-yowaku te, hiru mo sora wo nomi mi turu mono wo, itohosi" to obosi te,
 "Ware, hito wo okosa m. Te tatake ba, yamabiko no kotahuru, ito urusasi. Koko ni, sibasi, tikaku"
 tote, Ukon wo hiki-yose tamahi te, nisi no tumado ni ide te, to wo osi-ake tamahe re ba, Wata-dono no hi mo kiye ni keri.
 Kaze sukosi uti-huki taru ni, hito ha sukunaku te, saburahu kagiri mina ne tari. Kono Win no adukari no ko, mutumasiku tukahi tamahu wakaki wonoko, mata uhe-waraha hitori, rei no zuizin bakari zo ari keru. Mese ba, ohom-kotahe si te oki tare ba,
 "Sisoku sasi te mawire. 'Zuizin mo, turu-uti si te, taye zu kowa-dukure' to ohose yo. Hito hanare taru tokoro ni, kokoro-toke te inuru mono ka! Koremitu- no-Asom no ki tari tura m ha?" to, toha se tamahe ba,
 "Saburahi ture do, ohose-goto mo nasi. Akatuki ni ohom-mukahe ni mawiru beki yosi mausi te nam, makade haberi nuru" to kikoyu. Kono, kau mausu mono ha, Takiguti nari kere ba, yu-duru ito tuki-dukisiku uti narasi te, "Hi ayahusi" to ihu ihu, adukari ga zausi no kata ni inuru nari. Uti wo obosi yari te, "Nadaimen ha sugi nu ram, Takiguti no tonowi-mausi, ima koso" to, osi-hakari tamahu ha, mada, itau huke nu ni koso ha.
 Kaheri-iri te, saguri tamahe ba, Womna-Gimi ha sanagara husi te, Ukon ha katahara ni utubusi husi tari.
 "Koha nazo? Ana, mono-guruhosi no mono-odi ya! Are taru tokoro ha, kitune nado yau no mono no, hito wo obiyakasa m tote, ke-osorosiu omoha suru nara m. Maro are ba, sayau no mono ni ha, odosa re zi." tote, hiki-okosi tamahu.
 "Ito utate, midari-gokoti no asiu habere ba, utubusi husi te haberu ya! O-mahe ni koso warinaku obosa ru rame." to ihe ba,
 "Soyo. Nado kau ha" tote, kai-saguri tamahu ni, iki mo se zu. Hiki-ugokasi tamahe do, nayo-nayo to si te, ware ni mo ara nu sama nare ba, "Ito itaku wakabi taru hito ni te, mono ni kedora re nuru na'meri." to, semkata naki kokoti si tamahu.
 Sisoku mote mawire ri. Ukon mo ugoku beki sama ni mo ara ne ba, tikaki mi-kityau wo hiki-yose te,
 "Naho mote mawire!"
 to notamahu. Rei nara nu koto ni te, o-mahe tikaku mo e mawira nu, tutumasisa ni, nagesi ni mo e nobora zu.
 "Naho mote ko ya! Tokoro ni sitagahi te koso."
 tote, mesi-yose te mi tamahe ba, tada kono makura-gami ni, yume ni miye turu katati si taru Womna, omokage ni miye te, huto kiye use nu.
 "Mukasi no monogatari nado ni koso, kakaru koto ha kike" to, ito meduraka ni mukutukekere do, madu, "Kono hito ika ni nari nuru zo" to omohosu kokoro-sawagi ni, mi no uhe mo sira re tamaha zu, sohi-husi te, "Ya! ya!" to, odorokasi tamahe do, tada hiye ni hiye iri te, iki ha toku taye-hate ni keri. Iha m kata nasi. Tanomosiku, ika ni to ihi hure tamahu beki hito mo nasi. Hohusi nado wo koso, kakaru kata no tanomosiki mono ni ha obosu bekere do. Sa koso tuyo-gari tamahe do, wakaki mi-kokoro ni te, ihu-kahi naku nari nuru wo mi tamahu ni, yaru-kata naku te, tuto idaki te,
 "Aga Kimi, iki-ide tamahe! Ito imiziki me na mise tamahi so."
 to notamahe do, hiye-iri ni tare ba, kehahi mono utoku nari-yuku.
 Ukon ha, tada "Ana, mutukasi" to omohi keru kokoti mina same te, naki madohu sama ito imizi.
 Na'den no Oni no, Nanigasi-no-Otodo obiyakasi keru tatohi wo obosi-ide te, kokoro-duyoku,
 "Sa'ri to mo, itadura ni nari hate tamaha zi. Yoru no kowe ha odoro-odorosi. Ana-kama!"
 to isame tamahi te, ito awatatasiki ni, akire taru kokoti si tamahu.
 Kono Wotoko wo mesi te,
 "Koko ni, ito ayasiu, mono ni osoha re taru hito no nayamasi-ge naru wo, tada ima, Koremitu-no-Asom no yadoru tokoro ni makari te, isogi mawiru beki yosi ihe, to ohose yo! Nanigasi-Azari, soko ni monosuru hodo nara ba, koko ni ku beki yosi, sinobi te, ihe! Kano Ama-Gimi nado no kika m ni, odoro-odorosiku ihu na! Kakaru ariki yurusa nu hito nari."
 nado, mono notamahu yau nare do, mune hutagari te, kono hito munasiku si-nasi te m koto no imiziku obosa ruru ni sohe te, oho-kata no muku-mukusisa, tatohe m kata nasi.
 Yonaka mo sugi ni kem kasi, kaze no yaya ara-arasiu huki taru ha. Masite, matu no hibiki, kobukaku kikoye te, kesiki aru tori no kara-kowe ni naki taru mo, "Hukurohu" ha kore ni ya to oboyu. Uti-omohi-megurasu ni, konata kanata, kedohoku utomasiki ni, hito-gowe ha se zu. "Nado te, kaku hakanaki yadori ha tori turu zo" to, kuyasisa mo yara m kata nasi.
 Ukon ha, mono mo oboye zu, Kimi ni tuto-sohi tatematuri te, wananaki sinu besi. "Mata, kore mo ika nara m?" to, kokoro sora ni te torahe tamahe ri. Ware hitori sakasiki hito ni te, obosi-yaru kata zo naki ya!.
 Hi ha honoka ni matataki te, moya no kiha ni tate taru byaubu no kami, koko kasiko no kuma-gumasiku oboye tamahu ni, mono no asi-oto, hisi-hisi to humi-narasi tutu, usiro yori yori-kuru kokoti su. "Koremitu, toku mawira nam" to obosu. Arika sadame nu mono ni te, koko kasiko tadune keru hodo ni, yo no akuru hodo no hisasisa ha, ti-yo wo sugusa m kokoti si tamahu.
 Karausite, tori no kowe haruka ni kikoyuru ni, "Inoti wo kake te, nani no tigiri ni, kakaru me wo miru ram. Waga kokoro nagara, kakaru sudi ni, ohokenaku aru maziki kokoro no mukuyi ni, kaku, kisi-kata yuku-saki no tamesi to nari nu beki koto ha aru na'meri. Sinobu tomo, yo ni aru koto kakure naku te, Uti ni kikosimesa m wo hazime te, hito no omohi iha m koto, yokara nu warahabe no kuti-zusabi ni naru beki na'meri. Ari ari te, okogamasiki na wo ya toru beki kana!" to, obosi megurasu.

 [4-5 Genji comes back to his home]
 Karausite, Koremitu-no-Asom mawire ri. Yonaka, akatuki to iha zu, mi-kokoro ni sitagahe ru mono-no, koyohi si mo saburaha de, mesi ni sahe okotari turu wo, nikusi to obosu mono-kara, mesi-ire te, notamahi ide m koto no ahenaki ni, huto mo mono iha re tamaha zu. Ukon, Taihu no kehahi kiku ni, hazime yori no koto, uti-omohi-ide rare te naku wo, Kimi mo e tahe tamaha de, ware hitori sakasi-gari idaki mo'tamahe ri keru ni, kono hito ni iki wo nobe tamahi te zo, kanasiki koto mo obosa re keru, to bakari, ito itaku, e mo todome zu naki tamahu.
 Yaya tamerahi te, "Koko ni, ito ayasiki koto no aru wo, asamasi to ihu ni mo amari te nam aru. Kakaru tomi no koto ni ha, zukyau nado wo koso ha su nare tote, sono koto-domo mo se sase m. Gwan nado mo tate sase m tote, Azari monose yo, to ihi turu ha" to notamahu ni,
 "Kinohu, yama he makari nobori ni keri. Madu, ito meduraka naru koto ni mo haberu kana! Kanete, rei nara zu mi-kokoti monose sase tamahu koto ya haberi tura m?"
 "Saru koto mo nakari tu." tote, naki tamahu sama, ito wokasi-ge ni rautaku, mi tatematuru hito mo ito kanasiku te, onore mo yoyo to naki nu.
 Sa ihe do, tosi uti-nebi, yononaka no to aru koto to, sihozimi nuru hito koso, mono no worihusi ha tanomosikari kere, idure-mo idure-mo wakaki-doti ni te, iha m kata nakere do,
 "Kono Win-mori nado ni kikase m koto ha, ito bin-nakaru besi. Kono hito hitori koso mutumasiku mo ara me, onodukara mono ihi-morasi tu beki kwenzoku mo tati maziri tara m. Madu, kono Win wo ide ohasimasi ne." to ihu.
 "Sate, kore yori hito-zukuna naru tokoro ha ikade ka ara m." to notamahu.
 "Geni, sa zo habera m. Kano hurusato ha, nyoubau nado no, kanasibi ni tahe zu, naki madohi habera m ni, tonari sigeku, togamuru sato-bito ohoku habera m ni, onodukara kikoye habera m wo, yama-dera koso, naho kayau no koto, onodukara yuki maziri, mono magiruru koto habera me." to, omohi mahasi te, "Mukasi, mi tamahe si nyoubau no, ama ni te haberu Himgasi-yama no atari ni, utusi tatematura m. Koremitu ga titi no Asom no menoto ni haberi si mono no, miduhagumi te sumi haberu nari. Atari ha, hito sigeki yau ni habere do, ito kagoka ni haberi."
 to kikoye te, ake hanaruru hodo no magire ni, mi-kuruma yosu.
 Kono hito wo e idaki tamahu mazikere ba, uha-musiro ni osi-kukumi te, Koremitu nose tatematuru. Ito sasayaka ni te, utomasi-ge mo naku, rauta-ge nari. Sitataka ni si mo e se ne ba, kami ha kobore ide taru mo, me kure madohi te, asamasiu kanasi, to obose ba, nari-hate m sama wo mi m to obose do,
 "Haya, ohom-mma ni te, Nideu-no-Win he ohasimasa m. Hito sawagasiku nari habera nu hodo ni."
 tote, Ukon wo sohe te nosure ba, kati yori, Kimi ni mma ha tetematuri te, kukuri hiki-age nado si te, katu ha, ito ayasiku, oboye nu okuri nare do, mi-kesiki no imiziki wo mi tatemature ba, mi wo sute te yuku ni, Kimi ha mono mo oboye tamaha zu, ware-ka no sama ni te, ohasi tuki tari.
 Hito-bito, "Iduko yori, ohasimasu ni ka? Nayamasi-ge ni miye sase tamahu." nado ihe ba, mi-tyau no uti ni iri tamahi te, mune wo osahe te, omohu ni, ito imizikere ba, "Nado te, nori sohi te ika zari tura m. Iki-kaheri tara m toki, ika naru kokoti se m. Mi-sute te yuki akare ni keri to, turaku ya omoha m." to, kokoro-madohi no naka ni mo, omohosu ni, ohom-mune seki aguru kokoti si tamahu. Mi-gusi mo itaku, mi mo atuki kokoti si te, ito kurusiku, madoha re tamahe ba, "Kaku hakanaku te, ware mo itadura ni nari nuru na'meri." to obosu.
 Hi takaku nare do, oki-agari tamaha ne ba, hito-bito ayasi-gari te, ohom-kayu nado sosonokasi kikoyure do, kurusiku te, ito kokoro-bosoku obosa ruru ni, Uti yori ohom-tukahi ari. Kinohu, e tadune ide tatematura zari si yori, obotukanagara se tamahu. Ohoi-dono no Kin-dati mawiri tamahe do, Tou-no-Tiuzyau bakari wo, "Tati nagara, konata ni iri tamahe." to notamahi te, mi-su no uti nagara notamahu.
 "Menoto ni te haberu mono no, kono Go-gwati no korohohi yori, omoku wadurahi haberi si ga, kasira sori imu koto uke nado si te, sono sirusi ni ya, yomigaheri tari si wo, kono-koro, mata okori te, yowaku nam nari ni taru, 'Ima hito-tabi, toburahi mi yo.' to mausi tari sika ba. Itokinaki yori nadusahi si mono no, ima ha no kizami ni, turasi to ya omoha m, to omou tamahe te makare ri si ni, sono ihe nari keru simo-bito no, yamahi si keru ga, nihaka ni ide-ahe de nakunari ni keru wo, odi-habakari te, hi wo kurasi te nam tori-ide haberi keru wo, kiki-tuke haberi sika ba, kamu-waza naru koro, ito hu-bin naru koto, to omou tamahe kasikomari te, e mawira nu nari. Kono akatuki yori, sihabuki yami ni ya habera m, kasira ito itaku te kurusiku habere ba, ito mu-rai ni te kikoyuru koto."
 nado notamahu. Tiuzyau,
 "Sa'ra ba, saru yosi wo koso sousi habera me. Yobe mo, ohom-asobi ni, kasikoku motome tatematura se tamahi te. Mi-kesiki asiku haberi ki." to kikoye tamahi te, tati kaheri, "Ikanaru yukibure ni kakara se tamahu zo ya? Nobe-yara se tamahu koto koso, makoto to omou tamahe rare ne."
 to ihu ni, mune tubure tamahi te,
 "Kaku, komaka ni ha ara de, tada, oboye nu kegarahi ni hure taru yosi wo, sou-si tamahe. Ito koso tai-daisiku habere."
 to, turenaku notamahe do, kokoro no uti ni ha, ihu-kahi naku kanasiki koto wo obosu ni, mi-kokoti mo nayamasikere ba, hito ni me mo mi-ahase tamaha zu. Kuraudo-no-Ben wo mesi-yose te, mame-yaka ni kakaru yosi wo sou-se sase tamahu. Ohoi-dono nado ni mo, kakaru koto ari te, e mawira nu ohom-seusoko nado kikoye tamahu.

 [4-6 Yugao's funeral on the night of 17]
 Hi kure te, Koremitu mawire ri. Kakaru kegarahi ari to notamahi te, mawiru hito-bito mo, mina tati-nagara makadure ba, hito sigekara zu. Mesi- yose te,
 "Ikani zo? Ima-ha to mi-hate tu ya?"
 to notamahu mama ni, sode wo ohom-kaho ni osi-ate te naki tamahu. Koremitu mo naku naku,
 "Ima ha kagiri ni koso ha monosi tamahu mere. Naga-naga to komori habera m mo bin-naki wo. Asu nam, hi yorosiku habere ba, tokaku no koto, ito tahutoki rau-sou no, ahi-siri te haberu ni, ihi katarahi tuke haberi nuru."
 to kikoyu.
 "Sohi tari turu Womna ha ika ni?" to notamahe ba,
 "Sore nam, mata, e iku maziku haberu meru. Ware mo okure zi to madohi haberi te, kesa ha tani ni oti-iri nu to nam mi tamahe turu. 'Kano hurusato-bito ni tuge yara m.' to mause do, 'Sibasi, omohi-sidume yo,to. Koto no sama omohi-megurasi te.' to nam, kosirahe-oki haberi turu."
 to, katari kikoyuru mama ni, ito imizi to obosi te,
 "Ware mo, ito kokoti nayamasiku, ika naru beki ni ka to nam oboyuru." to notamahu.
 "Nani ka, sara ni omohosi monose sase tamahu. Saru beki ni koso, yorodu no koto, habera me. Hito ni mo morasa zi to omou tamahure ba, Koremitu ori-tati te, yorodu ha monosi habru." nado mausu.
 "Sakasi. Sa mina omohi nase do, ukabi taru kokoro no susabi ni, hito wo itadura ni nasi turu kagoto ohi nu beki ga, ito karaki nari. Seusyau-no-Myaubu nado ni mo kikasu na! Ama-Gimi masite kayau no koto nado, isame raruru wo, kokoro- hadukasiku nam oboyu beki." to, kuti-katame tamahu.
 "Sa'ra nu hohusi-bara nado ni mo, mina, ihi-nasu sama koto ni haberu."
 to kikoyuru ni zo, kakari tamahe ru.
 Hono-kiku nyoubau nado, "Ayasiku, nani goto nara m, kegarahi no yosi notamahi te, Uti ni mo mawiri tamaha zu, mata, kaku sasameki nageki tamahu" to, hono-bono ayasi-garu.
 "Sara ni koto naku si nasa se." to, sono hodo no sahohu notamahe do,
 "Nani ka, koto-kotosiku su beki ni mo habera zu."
 tote tatu ga, ito kanasiku obosa rure ba,
 "Bin nasi to omohu bekere do, ima hito-tabi, kano nakigara wo mi zara m ga, ito ibusekaru beki wo, mma nite monose m."
 to notamahu wo, ito tai-daisiki koto to ha omohe do,
 "Sa obosa re m ha, ikaga se m. Haya, ohasimasi te, yo huke nu saki ni kahera se ohasimase."
 to mause ba, kono koro no ohom-yature ni mauke tamahe ru, kari no ohom-sauzoku ki-kahe nado si te ide tamahu.
 Mi-kokoti kaki-kurasi, imiziku tahe gatakere ba, kaku ayasiki miti ni ide-tati te mo, ayahukari si mono-gori ni, ika ni se m to obosi wadurahe do, naho kanasisa no yaru kata naku, "Tada ima no kara wo mi de ha, mata itu no yo ni ka ari si katati wo mo mi m." to, obosi nen-zi te, rei no Taihu, zuizin wo gu-si te ide tamahu.
 Miti tohoku oboyu. Zihu-siti-niti no tuki sasi-ide te, kahara no hodo, ohom-saki no hi mo honoka naru ni, Toribe-no no kata nado mi yari taru hodo nado, mono-mutukasiki mo, nani to mo oboye tamaha zu, kaki-midaru kokoti si tamahi te, ohasi tuki nu.
 Atari sahe sugoki ni, ita-ya no katahara ni dau tate te okonahe ru ama no sumahi, ito ahare nari. Mi-akasi no kage, honoka ni suki te miyu. Sono ya ni ha, Womna hitori naku kowe nomi si te, to no kata ni, hohusi-bara ni, sam-nin monogatari si tutu, wazato no kowe tate nu nenbutu zo suru. Tera-dera no soya mo, mina okonahi hate te, ito sime-yaka nari. Kiyomizu no kata zo, hikari ohoku miye, hito no kehahi mo sigekari keru. Kono Ama-Gimi no ko naru Daitoko no kowe tahutoku te, kyau uti-yomi taru ni, namida nokori naku obosa ru.
 Iri tamahe re ba, hi tori somuke te, Ukon ha byaubu hedate te husi tari. Ika ni wabisikara m to, mi tamahu. Osorosiki ke mo oboye zu, ito rauta-ge naru sama si te, mada isasaka kahari taru tokoro nasi. Te wo torahe te,
 "Ware ni, ima hito-tabi kowe wo dani kika se tamahe. Ika naru mukasi no tigiri ni ka ari kem, sibasi no hodo ni, kokoro wo tukusi te ahare ni omohoye si wo, uti-sute te, madohasi tamahu ga, imiziki koto."
 to, kowe mo wosima zu, naki tamahu koto, kagiri nasi.
 Daitoko-tati mo, tare to ha sira nu ni, ayasi to omohi te, mina, namida otosi keri.
 Ukon wo, "Iza, Nideu he." to notamahe do,
 "Tosi-goro, wosanaku haberi si yori, kata-toki tati-hanare tatematura zu, nare kikoye turu hito ni, nihaka ni wakare tatematuri te, iduko ni ka kaheri habera m. Ika ni nari tamahi ni ki to ka, hito ni ihi habera m. Kanasiki koto wo ba saru mono ni te, hito ni ihi sawaga re habera m ga, imiziki koto." to ihi te, naki madohi te, "Keburi ni taguhi te, sitahi mawiri nam." to ihu.
 "Kotowari nare do, sa nam yononaka ha aru. Wakare to ihu mono, kanasikara nu ha nasi. To aru mo kakaru mo, onazi inoti no kagiri aru mono ni nam aru. Omohi nagusame te, ware wo tanome." to, notamahi kosirahe te, "Kaku ihu waga-mi koso ha, iki tomaru maziki kokoti sure."
 to notamahu mo, tanomosi-ge nasi ya!
 Koremitu, "Yo ha, akegata ni nari haberi nu ram. Haya kahera se tamahi nam."
 to kikoyure ba, kaheri-mi nomi se rare te, mune mo tuto hutagari te ide tamahu.
 Miti ito tuyu-keki ni, itodosiki asa-giri ni, iduko to mo naku madohu kokoti si tamahu. Ari-si-nagara uti-husi tari turu sama, uti-kahasi tamahe ri si ga, waga ohom-kurenawi no ohom-zo no ki rare tari turu nado, ika nari kem tigiri ni ka to miti sugara obosa ru. Ohom-mma ni mo, haka-bakasiku nori tamahu maziki ohom-sama nare ba, mata, Koremitu sohi-tasuke te ohasimasa suru ni, tutumi no hodo ni te, ohom-mma yori suberi ori te, imiziku mi-kokoti madohi kere ba,
 "Kakaru miti no sora ni te, hahure nu beki ni ya ara m? Sara ni, e iki-tuku maziki kokoti nam suru."
 to notamahu ni, Koremitu kokoti madohi te, "Waga haka-bakasiku ha, sa notamahu to mo, kakaru miti ni wi te ide tatematuru beki ka ha." to omohu ni, ito kokoro awatatasikere ba, kaha no midu ni te wo arahi te, Kiyomidu-no-Kwan'on wo nen-zi tatematuri te mo, sube naku omohi madohu.
 Kimi mo, sihite mi-kokoro wo okosi te, kokoro no uti ni Hotoke wo nen-zi tamahi te, mata, tokaku tasuke rare tamahi te nam, Nideu-no-Win he kaheri tamahi keru.
 Ayasiu yo-bukaki ohom-ariki wo, hito-bito, "Migurusiki waza kana! Kono koro, rei yori mo sidu-kokoro naki ohom-sinobi ariki no, sikiru naka ni mo, kinohu no mi-kesiki no, ito nayamasiu obosi tari si ni. Ikade kaku, tadori ariki tamahu ram." to, nageki-ahe ri.
 Makoto ni, husi tamahi nuru mama ni, ito itaku kurusi-gari tamahi te, ni,sam-niti ni nari nuru ni, muge ni yowaru yau ni si tamahu. Uti ni mo, kikosimesi, nageku koto kagiri nasi. Ohom-inori, kata-gata ni hima naku nonosiru. Maturi, harahe, zuhohu nado, ihi tukusu beku mo ara zu. Yo ni taguhi naku yuyusiki Ohom-arisama nare ba, yo ni nagaku ohasimasu maziki ni ya to, ame no sita no hito no sawagi nari.
 Kurusiki mi-kokoti ni mo, kano Ukon wo mesi-yose te, tubone nado tikaku tamahi te, saburaha se tamahu. Koremitu, kokoti mo sawagi madohe do, omohi nodome te, kono hito no taduki nasi to omohi taru wo, motenasi tasuke tutu saburaha su.
 Kimi ha, isasaka hima ari te obosa ruru toki ha, mesi ide te tukahi nado sure ba, hodo naku mazirahi tuki tari. Buku ito kuroku si te, katati nado yokara ne do, kataha ni mi-gurusikara nu waka-udo nari.
 "Ayasiu mizikakari keru ohom-tigiri ni hika sare te, ware mo yo ni e aru maziki na'meri. Tosi-goro no tanomi usinahi te, kokoro-bosoku omohu ram nagusame ni mo, mosi nagarahe ba, yorodu ni hagukuma m to koso omohi sika, hodo naku mata tati-sohi nu beki ga, kutiwosiku mo aru beki kana!"
 to, sinobi-yaka ni notamahi te, yowa-ge ni naki tamahe ba, ihu-kahi naki koto wo ba oki te, "Imiziku wosi" to omohi kikoyu.
 Tono no uti no hito, asi wo sora ni te omohi madohu. Uti yori, ohom-tukahi, ame no asi yori mo keni sigesi. Obosi nageki ohasimasu wo kiki tamahu ni, ito katazikenaku te, semete tuyoku obosi naru. Ohoi-dono mo keimei-si tamahi te, Otodo, hi-bi ni watari tamahi tutu, sama-zama no koto wo se sase tamahu, sirusi ni ya, ni-zihu yo-niti, ito omoku wadurahi tamahi ture do, koto naru nagori nokora zu, okotaru sama ni miye tamahu.
 Kegarahi imi tamahi si mo, hito-tu ni miti nuru yo nare ba, obotukanagara se tamahu mi-kokoro, wari-naku te, Uti no ohom-tonowi dokoro ni mawiri tamahi nado su. Ohoi-dono, waga mi-kuruma ni te mukahe tatematuri tamahi te, ohom-monoimi nani ya to, mutukasiu tutusima se tatematuri tamahu. Ware ni mo ara zu, ara nu yo ni yomi-gaheri taru yau ni, sibasi ha oboye tamahu.

 [4-7 Genji gets well and remembers Yugao]
 Ku-gwati hatu-ka no hodo ni zo, okotari hate tamahi te, ito itaku omo-yase tamahe re do, naka-naka, imiziku namamekasiku te, nagame-gati ni, ne wo nomi naki tamahu. Mi tatematuri togamuru hito mo ari te, "Ohom-mono-no-ke na'meri" nado ihu mo ari.
 Ukon wo mesi-ide te, nodo-yaka naru yuhu-gure ni, monogatari nado si tamahi te,
 "Naho, ito nam ayasiki. Nadote sono hito to sira re zi to ha, kakui tamahe ri si zo? Makoto ni ama no ko nari to mo, sabakari ni omohu wo sira de, hedate tamahi sika ba nam, turakari si." to notamahe ba,
 "Nadote ka, hukaku kakusi kikoye tamahu koto ha habera m. Itu no hodo ni te ka ha, nani nara nu ohom-nanori wo kikoye tamaha m. Hazime yori, ayasiu oboye nu sama nari si ohom-koto nare ba, 'Ututu to mo oboye zu nam aru' to notamahi te, 'Ohom-na-gakusi mo, sabakari ni koso ha' to kikoye tamahi nagara, 'Nahozari ni koso magirahasi tamahu rame.' to nam, uki koto ni obosi tari." to kikoyure ba,
 "Ainakari keru kokoro kurabe-domo kana! Ware ha, sika hedaturu kokoro mo nakari ki. Tada, kayau ni hito ni yurusa re nu hurumahi wo nam, mada naraha nu koto naru. Uti ni isame notamahasuru wo hazime, tutumu koto ohokaru mi ni te, hakanaku hito ni tahabure goto wo ihu mo, tokoro-seu, torinasi urusaki mi no arisama ni nam aru wo, hakanakari si yuhube yori, ayasiu kokoro ni kakari te, anagati ni mi tatematuri si mo, kakaru beki tigiri koso ha monosi tamahi keme to omohu mo, ahare ni nam. Mata uti-kahesi, turau oboyuru. Kau nagakaru maziki ni te ha, nado, sa si mo kokoro ni simi te, ahare to oboye tamahi kem. Naho kuhasiku katare. Ima ha, nani goto wo kakusu beki zo! Nanu-ka nanu-ka ni Hotoke kaka se te mo, taga tame to ka, kokro no uti ni mo omoha m." to notamahe ba,
 "Nani ka, hedate kikoye sase habera m. Midukara, sinobi sugusi tamahi si koto wo, naki ohom-usiro ni, kuti-saganaku ya ha, to omou tamahu bakari ni nam.
 Oya-tati ha, haya use tamahi ni ki. Samwi-no-Tiuzyau to nam kikoye si. Ito rautaki mono ni omohi kikoye tamahe ri sika do, waga mi no hodo no kokoro-motonasa wo obosu meri si ni, inoti sahe tahe tamaha zu nari ni si noti, hakanaki mono no tayori ni te, Tou-no-Tiuzyau nam, mada Seusyau ni monosi tamahi si toki, misome tatematura se tamahi te, mi-tose bakari ha, kokorozasi aru sama ni kayohi tamahi si wo, kozo no aki-goro, kano Migi-no-Ohoi-dono yori, ito osorosiki koto no kikoye ma'de ko si ni, mono-wodi wo warinaku si tamahi si mi-kokoro ni, sem-kata naku obosi wodi te, Nisi-no-Kyau ni, ohom-menoto sumi haberu tokoro ni nam, hahi-kakure tamahe ri si. Sore mo ito mi-gurusiki ni, sumi-wabi tamahi te, yama-zato ni uturohi na m to obosi tari si wo, kotosi yori ha hutagari keru kata ni haberi kere ba, tagahu tote, ayasiki tokoro ni monosi tamahi si wo, mi-arahasa re tatematuri nuru koto to, obosi nageku meri si. Yo no hito ni ni zu, mono-dutumi wo si tamahi te hito ni mono omohu kesiki wo miye m wo, hadukasiki mono ni si tamahi te, turenaku nomi motenasi te, go-ran-ze rare tatematuri tamahu meri sika."
 to, katari-iduru ni, "Sareba yo" to, obosi ahase te, iyo-iyo ahare masari nu.
 "Wosanaki hito madohasi tari to, Tiuzyau no urehe si ha, saru hito ya?" to tohi tamahu.
 "Sika. Wototosi no haru zo, monosi tamahe ri si. Womna ni te, ito rautage ni nam." to kataru.
 "Sate, iduko ni zo? Hito ni sa to ha sira se de, ware ni e sase yo! Atohakanaku, imizi to omohu ohom-katami ni, ito uresikaru beku nam." to notamahu. "Kano Tiuzyau ni mo tutahu bekere do, ihu kahi naki kakoto ohi na m. To-zama kau- zama ni tuke te, hagukuma m ni toga aru maziki wo. Sono ara m menoto nado ni mo, koto-zama ni ihi-nasi te, monose yo kasi!" nado katarahi tamahu.
 "Saraba, ito uresiku nam haberu beki. Kano Nisi-no-Kyau ni te ohi-ide tamaha m ha, kokoro-gurusiku nam. Haka-bakasiku atukahu hito nasi to te, kasiko ni." nado kikoyu.
 Yuhu-gure no siduka naru ni, sora no kesiki ito ahare ni, o-mahe no sensai kare- gare ni, musi no ne mo naki kare te, momidi no yau-yau iro-duku hodo, we ni kaki taru yau ni omosiroki wo mi-watasi te, kokoro yori hoka ni wokasiki mazirahi kana to, kano yuhu-gaho no yadori wo omohi-iduru mo hadukasi. Take no naka ni ihe-bato to ihu tori no, hututuka ni naku wo kiki tamahi te, kano ari si Win ni kono tori no naki si wo, ito osorosi to omohi tari si sama no, omokage ni rautaku obosi-ide rarure ba,
 "Tosi ha ikutu ni ka monosi tamahi si? Ayasiku yo no hito ni ni zu, ayeka ni miye tamahi si mo, kaku nagakaru maziku te nari keri!" to notamahu.
 "Zihu-ku ni ya nari tamahi kem. Ukon ha, nakunari ni keru ohom-menoto no sute-oki te haberi kere ba, Samwi-no-Kimi no rautagari tamahi te, kano ohom-atari sara zu, ohosi-tate tamahi si wo omohi tamahe idure ba, iakade ka yo ni habera m to sura m. Ito si mo hito ni to, kuyasiku nam. Mono hakana-ge ni monosi tamahi si hito no mi-kokoro wo, tanomosiki hito ni te, tosi-goro narahi haberi keru koto." to kikoyu.
 "Hakanabi taru koso ha, rautakere. Kasikoku hito ni nabika nu, ito kokoro-duki naki waza nari. Midukara haka-bakasiku sukuyoka nara nu kokoro-narahi ni, womna ha tada yaharaka ni, torihadusi te hito ni azamuka re nu beki ga, sasuga ni mono-dutumi si, mi m hito no kokoro ni sitagaha m nam, ahare ni te, waga kokoro no mama ni tori-nahosi te mi m ni, natukasiku oboyu beki." nado notamahe ba,
 "Kono kata no ohom-konomi ni ha, mote hanare tamaha zari keri, to omohi tamahuru ni mo, kutiwosiku haberu waza kana!" tote naku.
 Sora uti-kumori te, kaze hiya-yaka naru ni, ito itaku nagame tamahi te,
 "Misi hito no keburi wo kumo to nagamure ba
 yuhube no sora mo mutumasiki kana!
"
 to hitori-goti tamahe do, e sasi-irahe mo kikoye zu. Kayau ni te, ohase masika ba, to omohu ni mo, mune hutagari te oboyu. Mimi kasikamasikari si kinuta no oto wo obosi iduru sahe kohisiku te, "Masa ni nagaki yo" to uti-zun-zi te, husi tamahe ri.

 5 Tale of Utsusemi

 
[5-1 Genji composes and exchanges waka with Ki-no-Kami's stepmother and sister]
 Kano, Iyo no ihe no Ko-Gimi, mawiru wori are do, koto ni ari si yau naru koto-dute mo si tamaha ne ba, usi to obosi-hate ni keru wo, itohosi to omohu ni, kaku wadurahi tamahu wo kiki te, sasuga ni uti-nageki keri. Tohoku kudari nado suru wo, sasuga ni kokoro-bosokere ba, obosi wasure nuru ka to, kokoromi ni,
 "Uketamahari, nayamu wo, koto ni ide te ha, e koso,
 Toha nu wo mo nado ka to toha de hodo huru ni
 ikabakari ka ha omohi midaruru

 'Masuda' ha makoto ni nam."
 to kikoye tari. Medurasiki ni, kore mo ahare wasure tamaha zu.
 "Ikeru kahi naki ya, taga iha masi koto ni ka.
 Utusemi no yo ha uki mono to siri ni si wo
 mata koto-no-ha ni kakru inoti yo

 Hakanasi ya!"
 to, ohom-te mo uti-wananaka ruru ni, midare kaki tamahe ru, itodo utukusi-ge nari. Naho, kano monuke wo wasure tamaha nu wo, itohosiku mo wokasiu mo omohi keri.
 Kayau ni nikukara zu ha, kikoye kahase do, ke-dikaku to ha omohi yora zu, sasuga ni, ihu-kahi nakara zu ha miye tatematuri te yami na m, to omohu nari keri.
 Kano katatu-kata ha, Kuraudo-no-Seusyau wo nam kayohasu, to kiki tamahu. "Ayasi ya! Ika ni omohu ram" to, Seusyau no kokoro no uti itohosiku, mata, kano hito no kesiki mo yukasikere ba, Ko-Gimi si te, "Si ni kaheri omohu kokoro ha,siri tamahe ri ya?" to ihi kaha su.
 "Honoka ni mo noki-ba no wogi wo musuba zu ha
 tuyu no kakoto wo nani ni kake masi
"
 Takayaka naru wogi ni tuke te, "Sinobi te" to notamahe do, "Tori ayamati te, Seusyau mo mi tuke te, ware nari keri to omohi ahase ba. Sa'ri to mo, tumi yurusi te m" to omohu, mi-kokoro ogori zo, ainakari keru.
 Seusyau no naki wori ni misure ba, kokoro-usi to omohe do, kaku obosi ide taru mo, sasuga ni te, ohom-kaheri, kuti-toki bakari wo kakoto ni te tora su.
 "Honomekasu kaze ni tuke te mo sita wogi no
 nakaba ha simo ni musubohore tutu
"
 Te ha asi-ge naru wo, magirahasi sare-bami te kai taru sama, sina nasi. Hokage ni mi si kaho, obosi-ide raru. "Uti-toke de mukahi wi taru hito ha, e utomi-hatu maziki sama mo si tari si kana! Nani no kokoro-base ari-ge mo naku, saudoki hokori tari si yo!" to obosi iduru ni, nikukara zu. Naho "Korizuma ni, mata mo ada-na tati nu beki" mi-kokoro no susabi na'meri.

 6 Tale of Yugao

 
[6-1 Genji holds a Buddhist service for Yugao]
 Kano hito no si-zihu-ku-niti, sinobi te Hie no Hoke-dau ni te, koto soga zu, sauzoku yori hazime te, sa'ru beki mono-domo, komaka ni, zukyau nado se sase tamahi nu. Kyau, Hotoke no kazari made oroka nara zu, Koremitu ga ani no Azari, ito tahutoki hito ni te, ni-nau si keri.
 Ohom-humi no si ni te, mutumasiku obosu Monzyau-Hakase mesi te, gwan-mon tukura se tamahu. Sono hito to naku te, ahare to omohi si hito no hakanaki sama ni nari taru wo, Amida-Butu ni yuduri kikoyuru yosi, ahare-ge ni kaki ide tamahe re ba,
 "Tada, kaku nagara, kuhahu beki koto habera za'meri." to mausu.
 Sinobi tamahe do, ohom-namida mo kobore te, imiziku obosi tare ba,
 "Nani bito nara m? Sono hito to kikoye mo naku te, kau obosi nageka su bakari nari kem sukuse no takasa."
 to ihi keri. Sinobi te teu-ze sase tamahe ri keru sauzoku no hakama wo tori-yose sase tamahi te,
 "Naku naku mo kehu ha waga yuhu sita himo wo
 idure no yo ni ka toke te miru beki
"
 "Kono hodo made ha tadayohu naru wo, idure no miti ni sadamari te omomuku ram." to omohosi yari tutu, nen-zu wo ito ahare ni si tamahu. Tou-no-Tiuzyau wo mi tamahu ni mo, ainaku mune sawagi te, kano Nadesiko no ohi-tatu arisama, kikase mahosikere do, kakoto ni odi te, uti-ide tamaha zu.
 Kano Yuhu-gaho no yadori ni ha, idu-kata ni to omohi madohe do, sono mama ni e kikoye zu. Ukon dani otodure ne ba, ayasi to omohi nageki-ahe ri. Tasika nara ne do kehahi wo sabakari ni ya to, sasameki sika ba, Koremitu wo kakoti kere do, ito kake-hanare, kesiki naku ihi-nasi te, naho onzi goto suki ariki kere ba, itodo yume no kokoti si te, "Mosi, Zuryau no kodomo no suki-zukisiki ga, Tou-no-Kimi ni odi kikoye te, yagate, wi te kudari ni keru ni ya?" to zo, omohi-yori keru.
 Kono ihe aruzi zo, Nisi-no-Kyau no menoto no musume nari keru. Sam-nin sono ko ha ari te, Ukon ha koto-bito nari kere ba, "Omohi hedate te, ohom-arisama wo kika se nu nari keri." to, naki kohi keri. Ukon hata, kasikamasiku ihi sawaga m wo omohi te, Kimi mo ima sara ni morasa zi to sinobi tamahe ba, Waka-Gimi no uhe wo dani e kika zu, asamasiku yukuhe naku te sugi yuku.
 Kimi ha, "Yume wo dani mi baya!" to, obosi wataru ni, kono hohuzi si tamahi te, mata no yo, honoka ni, kano arisi Win nagara, sohi tari si Womna no sama mo onazi yau ni te miye kere ba, "Are tari si tokoro ni sumi kem mono no, ware ni mi-ire kem tayori ni, kaku nari nuru koto." to, obosi iduru ni mo yuyusiku nam.

 7 Tale of Utsusemi Parting from Utsusemi on the first day in the winter

 
[7-1 Utsusemi goes away for Iyo with her husband]
 Iyo-no-Suke, Kamna-duki no tuitati-goro ni kudaru. Nyoubau no kudara m ni tote, tamuke kokoro koto ni se sase tamahu. Mata, uti-uti ni mo wazato si tamahi te, komayaka ni wokasiki sama naru kusi, ahugi ohoku si te, nusa nado wazato-gamasiku te, kano ko-utiki mo tukahasu.
 "Ahu made no katami bakari to mi si hodo ni
 hitasura sode no kuti ni keru kana
"
 Komaka naru koto-domo are do, urusakere ba kaka zu.
 Ohom-tukahi, kaheri ni kere do, Ko-Gimi si te, ko-utiki no ohom-kaheri bakari ha kikoye sase tari.
 "Semi no ha mo tati kahe te keru natu-goromo
 kahesu wo mi te mo ne ha naka re keri
"
 "Omohe do, ayasiu hito ni ni nu kokoro-duyosa ni te mo, huri-hanare nuru kana!" to omohi tuduke tamahu. Kehu zo huyu tatu hi nari keru mo, siruku, uti-sigure te, sora no kesiki ito ahare nari. Nagame kurasi tamahi te,
 "Sugi ni si mo kehu wakaruru mo huta-miti ni
 yuku kata sira nu aki no kure kana
"
 Naho, kaku hito sire nu koto ha kurusikari keri to, obosi siri nu ram kasi. Kayau no kuda-kudasiki koto ha, anagati ni kakurohe sinobi tamahi si mo itohosiku te, mina morasi todome taru wo, "Nado Mikado no mi-ko nara m kara ni, mi m hito sahe, kataho nara zu mono home-gati naru." to, tukuri-goto meki te tori nasu hito monosi tamahi kere ba nam. Amari mono ihi saga-naki tumi, sari dokoro naku.