About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Wakamurasaki
Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo era from the last day in spring to Aug. in winter at the age of 18

  1 Tale of Murasaki

 1. At the last day in spring, Genji goes to Kita-yama Waraha-yami ni wadurahi tamahi te


 2. Geiji diverts his mind by uncommon view and listen to a tale Sukosi tati-ide tutu mi-watasi tamahe ba


 3. Genji finds Murasaki-no-Kimi in Kita-yama Hito naku te, turedure nare ba


 4. Genji recognizes her as a Fujitubo's niece "Ahare naru hito wo mi turu kana!


 5. The next day, he goes back to his home in Kyoto Ake-yuku sora ha, ito itau kasumi te


 6. Genji makes a report to Mikado and his wife in Sa-Daijin's Kimi ha, madu Uti ni mawiri tamahi te


 7. Genji mails to Mursasaki in Kita-yama Mata-no-hi, ohom-humi tatemature tamahe ri


  2 Tale of Fujitsubo

 1. In a summer short night, Genji meets with Fujitsubo secretly Huditubo-no-Miya, nayami tamahu koto ari te


 2. Fujitsubo gets pregnant and three months passed Miya mo, naho ito uki mi nari keri to


 3. Fujitsubo komes back to the Court in Jul. early fall Siti-gwati ni nari te zo mawiri tamahi keru


  3 Tale of Murasaki(2)

 1. Murasaki comes back to her home in Rokujo-Kyogoku with her grandmother Kano yama-dera no hito ha, yorosiu nari te


 2. Her grandmother dies after several monthes Kamna-duki ni Suzaku-Win no gyaugau aru besi


 3. Genji steals Murasaki before her father takes her along to his home Kimi ha Ohoi-dono ni ohasi keru ni


 1 Tale of Murasaki

 [1-1 At the last day in spring, Genji goes to Kita-yama]
 Waraha-yami ni wadurahi tamahi te, yorodu ni mazinahi kadi nado mawira se tamahe do, sirusi naku te, amata tabi okori tamahi kere ba, aru- hito, "Kita-yama ni nam, Nanigasi-dera to ihu tokoro ni, kasikoki okonahi-bito haberu. Kozo no natu mo yo ni okori te, hito-bito mazinahi wadurahi si wo, yagate todomuru taguhi, amata haberi ki. Sisikorakasi turu toki ha utate haberu wo, toku koso kokoromi sase tamaha me." nado kikoyure ba, mesi ni tukahasi taru ni, "Oyi kagamari te muro no to ni mo makade zu." to mausi tare ba, "Ikaga ha se m. Ito sinobi te monose m." to notamahi te, ohom-tomo ni mutumasiki si, go-nin bakari si te, mada akatuki ni ohasu.
 Yaya hukau iru tokoro nri keri. Yayohi no tugomori nareba, Kyau no hana-zakari ha mina sugi ni keri. Yama no sakura ha mada sakari ni te, iri mote ohasuru mama ni, kasumi no tatazumahi mo wokasiu miyure ba, kakaru arisama mo narahi tamaha zu, tokoro-seki ohom-mi ni te, medurasiu obosa re keri.
 Tera no sama mo ito ahare nari. Mine takaku, hukaki iha no naka ni zo, Hiziri iri wi tari keru. Nobori tamahi te, tare to mo sira se tamaha zu, ito itau yature tamahe re do, siruki ohom-sama nare ba,
 "Ana, kasiko ya! Hito-hi, mesi haberi si ni ya ohasimasu ram. Ima ha, konoyo no koto wo omohi tamahe ne ba, gen-gata no okonahi mo sute-wasure te haberu wo, ikade, kau ohasimasi tura m."
 to, odoroki sawagi, uti wemi tutu mi tatematuru. Ito tahutoki Daitoko nari keri. Sa'ru beki mono tukuri te, sukase tatematuri, kadi nado mawiru hodo, hi takaku sasi-agari nu.

 [1-2 Geiji diverts his mind by uncommon view and listen to a tale]
 Sukosi tati-ide tutu mi-watasi tamahe ba, takaki tokoro ni te, koko kasiko, sou-bau-domo araha ni mi-orosa ruru, tada kono tudura-wori no simo ni, onazi ko-siba nare do, uruhasiku si watasi te, kiyo-ge naru ya, rau nado tuduke te, kodati ito yosi aru ha,
 "Nani bito no sumu ni ka?"
 to tohi tamahe ba, ohom-tomo naru hito,
 "Kore nam, Nanigasi-Soudu no, huta-tose komori haberu kata ni haberu naru."
 "Kokoro hadukasiki hito sumu naru tokoro ni koso a'nare! Ayasiu mo, amari yatusi keru kana! Kiki mo koso sure." nado notamahu.
 Kiyo-ge naru waraha nado amata ide-ki te, aka tatematuri, hana wori nado suru mo araha ni miyu.
 "Kasiko ni, Womna koso ari kere!"
 "Soudu ha, yo mo, sa yau ni ha, suwe tamaha zi wo!"
 "Ika naru hito nara m?"
 to kuti-guti ihu. Ori te nozoku mo ari.
 "Wokasi-ge naru Womna-go-domo, wakaki hito, warahabe nam miyuru." to ihu.
 Kimi ha, okonahi si tamahi tutu, hi takuru mama ni, ika nara m to obosi taru wo,
 "Tokau magiraha se tamahi te, obosi ire nu nam, yoku haberu."
 to kikoyure ba, sirihe no yama ni tati-ide te, Kyau no kata wo mi tamahu. Haruka ni kasumi watari te, yomo no kozuwe sokohaka to nau keburi watareru hodo,
 "We ni ito yoku ni taru kana! Kakaru tokoro ni sumu hito, kokoro ni omohi nokosu koto ha ara zi kasi." to notamahe ba,
 "Kore ha, ito asaku haberi. Hito no kuni nado ni haberu umi, yama no arisama nado wo go-ran-ze sase te habera ba, ika ni, ohom-we imiziu masara se tamaha m. Huzi-no-yama, Nanigasi-no-take."
 nado, katari kikoyuru mo ari. Mata nisi-kuni no omosiro ki ura-ura, iso no uhe wo ihi-tudukuru mo ari te, yorodu ni, magirahasi kikoyu.
 "Tikaki tokoro ni ha, Harima no Akasi no ura koso, naho koto ni habre. Nani no itari hukaki kuma ha nakere do, tada, umi no omote wo mi-watasi taru hodo nam, ayasiku koto tokoro ni ni zu, yuhobika naru tokoro ni haberu.
 Kano kuni no saki no Kami, Siboti no, musume kasiduki taru ihe, ito itasi kasi. Daizin no noti ni te, ide-tati mo su bekari keru hito no, yo no higa-mono ni te, mazirahi mo se zu, Konowe-no-Tiuzyau wo sute te, mausi tamahare ri keru tukasa nare do, kano kuni no hito ni mo sukosi anadura re te, 'Nani no meiboku ni te ka, mata miyako ni mo kahera m' to ihi te, kasira mo orosi haberi ni keru wo, sukosi okumari taru yama-zumi mo se de, saru umi-dura ni ide wi taru, higa-higasiki yau nare do, geni, kano kuni no uti ni, sa mo, hito no komori wi nu beki tokoro dokoro ha ari nagara, hukaki sato ha, hito hanare kokoro sugoku, wakaki sai-si no omohi wabi nu beki ni yori, katu ha kokoro wo yare ru sumahi ni nam haberu.
 Saitu-koro, makari kudari te haberi si tuide ni, arisama mi tamahe ni yori te haberi sika ba, Kyau ni te koso tokoro e nu yau nari kere, sokora haruka ni, ikamesiu sime te tukure ru sama, sa ha ihe do, kuni no tukasa ni te si-oki keru koto nare ba, nokori no yohahi yutaka ni hu beki kokoro gamahe mo, ni-naku si tari keri. Noti no yo no tutome mo, ito yoku si te, naka-naka hohusi masari si taru hito ni nam haberi keru." to mause ba,
 "Sate, sono musume ha?" to tohi tamahu.
 "Kesiu ha ara zu. Katati, kokoro-base nado haberu nari. Dai-dai no kuni no tukasa nado, youi koto ni si te, saru kokoro-bahe misu nare do, sara ni uke hika zu. 'Waga mi no kaku itadura ni sidume ru dani aru wo, kono hito hitori ni koso are, omohu sama koto nari. Mosi ware ni okure te sono kokorozasi toge zu, kono omohi oki turu sukuse tagaha ba, umi ni iri ne!' to, tune ni yuigon si-oki te haberu naru."
 to kikoyure ba, Kimi mo wokasi to kiki tamahu. Hito-bito,
 "Kairiuwau no Kisaki ni naru beki ituki musume na'nari. Kokoro takasa kurusi ya!" tote warahu.
 Kaku ihu ha, Harima-no-Kami no ko no, Kura-udo yori, kotosi, kauburi e taru nari keri.
 "Ito suki taru mono nare ba, kano Nihudau no yuigon yaburi tu beki kokoro ha ara m kasi."
 "Sate, tatazumi yoru nara m."
 to ihi-ahe ri.
 "Ide, sa ihu to mo, inaka-bi tara m. Wosanaku yori saru tokoro ni ohi-ide te, huru-mei taru oya ni nomi sitagahi tara m ha."
 "Haha koso yuwe aru bekere. Yoki waka-udo, waraha nado, miyako no yamgotonaki tokoro-dokoro yori, rui ni hure te tadune-tori te, mabayuku koso motenasu nare."
 "Nasake naki hito nari te yuka ba, sate kokoro yasuku te si mo, e oki tara zi wo ya!"
 nado ihu mo ari. Kimi,
 "Nani gokoro ari te, umi no soko made hukau omohi iru ram. Soko no 'mirume' mo, mono mutukasiu."
 nado notamahi te, tada nara zu obosi tari. Kayau ni te mo, nabete nara zu, mote higami taru koto konomi tamahu mi-kokoro nare ba, ohom-mimi todomara m wo ya, to mi tatematuru.
 "Kure kakari nure do, okora se tamaha zu nari nuru ni koso ha a'mere. Haya kahera se tamahi na m."
 to aru wo, Daitoko,
 "Ohom-mononoke nado, kuhahare ru sama ni ohasimasi keru wo, koyohi ha, naho siduka ni kadi nado mawiri te, ide sase tamahe." to mausu.
 "Sa mo aru koto" to, mina-hito mausu. Kimi mo, kakaru tabi-ne mo narahi tamaha ne ba, sasuga ni, wokasiku te,
 "Saraba akatuki ni." to notamahu.

 [1-3 Genji finds Murasaki-no-Kimi in Kita-yama]
 Hito naku te, ture-dure nare ba, yuhu-gure no itau kasumi taru ni magire te, kano ko-sibagaki no hodo ni tati-ide tamahu. Hito-bito ha kahesi tamahi te, Koremitu-no-Asom to nozoki tamahe ba, tada kono nisi-omote ni si mo, Hotoke suwe tatematuri te okonahu, Ama nari keri. Sudare sukosi age te, hana tatematuru meri. Naka no hasira ni yori-wi te, kehusoku no uhe ni Kyau wo oki te, ito nayamasi-ge ni yomi wi taru Ama-Gimi, tada-udo to miye zu. Si-zihu yo bakari ni te, ito sirou ate ni, yase tare do, turatuki hukuraka ni, mami no hodo, kami no utukusi-ge ni sogare taru suwe mo, naka-naka nagaki yori mo koyonau imamekasiki mono kana to, ahare ni mi tamahu.
 Kiyo-ge naru otona hutari bakari, sate ha warahabe zo ide iri asobu. Naka ni towo bakari ya ara m to miye te, siroki kinu, yamabuki nado no naye taru ki te, hasiri ki taru Womna-go, amata miye turu kodomo ni niru beu mo ara zu, imiziku ohi-saki miye te, utukusi-ge naru katati nari. Kami ha ahugi wo hiroge taru yau ni yura-yura to si te, kaho ha ito akaku suri nasi te tate ri.
 "Nani goto zo ya? Warahabe to hara-dati tamahe ru ka?"
 tote, Ama-Gimi no mi age taru ni, sukosi oboye taru tokoro are ba, "Ko na'meri." to mi tamahu.
 "Suzume no ko wo Inuki ga nigasi turu. Husego no uti ni kome tari turu mono wo."
 tote, ito kutiwosi to omohe ri. Kono wi taru otona,
 "Rei no, kokoro-nasi no, kakaru waza wo si te, sainama ruru koso, ito kokoro-duki nakere. Idu-kata he ka makari nuru. Ito wokasiu, yau-yau nari turu mono wo. Karasu nado mo koso mitukure."
 tote, tati te yuku. Kami yururuka ni ito nagaku, meyasuki hito na'meri. Seunagon-no-Menoto to koso hito ihu meru ha, kono ko no usiromi naru besi.
 Ama-Gimi,
 "Ide, ana wosana ya! Ihu-kahi nau monosi tamahu kana! Onoga, kaku, kehu asu ni oboyuru inoti wo ba, nani to mo obosi tara de, suzume sitahi tamahu hodo yo! Tumi uru koto zo to, tune ni kikoyuru wo, kokoro uku." tote, "Koti ya." to ihe ba, tui-wi tari.
 Tura-tuki ito rauta-ge ni te, mayu no watari uti-keburi, ihakenaku kai-yari taru hitahi-tuki, kam-zasi, imiziu utukusi. "Nebi-yuka m sama yukasiki hito kana!" to, me tomari tamahu. Saru ha, "Kagiri-nau kokoro wo tukusi kikoyuru hito ni, ito you ni tatemature ru ga, mamora ruru nari keri!" to, omohu ni mo namida zo oturu.
 Ama-Gimi, kami wo kaki-nade tutu,
 "Keduru koto wo urusagari tamahe do, wokasi no mi-gusi ya! Ito hakanau monosi tamahu koso, ahare ni usirometakere. Kabakari ni nare ba, ito kakara nu hito mo aru mono wo! Ko-Hime-Gimi ha, towo-bakari ni te Tono ni okure tamahi si hodo, imiziu mono ha omohi siri tamahe ri si zo kasi. Tada ima, onore mi-sute tatematura ba, ikade yo ni ohase m to sura m."
 tote, imiziku naku wo mi tamahu mo, suzuro ni kanasi. Wosana-gokoti ni mo, sasuga ni uti-mamori te, husi-me ni nari te utubusi taru ni, kobore kakari taru kami, tuya-tuya to medetau miyu.
 "Ohi-tata m arika mo sira nu waka-kusa wo
 okurasu tuyu zo kiye m sora naki
"
 mata wi taru otona, "Geni" to, uti-naki te,
 "Hatu-kusa no ohi-yuku suwe mo sira nu ma ni
 ikade ka tuyu no kiye m to su ram
"
 to kikoyuru hodo ni, Soudu, anata yori ki te,
 "Konata ha araha ni ya habera m. Kehu si mo, hasi ni ohasimasi keru kana! Kono kami no Hiziri no kata ni, Genzi-no-Tiuzhau no, waraha-yami mazinahi ni monosi tamahi keru wo, tada ima nam, kiki-tuke haberu. Imiziu sinobi tamahi kere ba, siri habera de, koko ni haberi nagara, ohom-toburahi ni mo ma'de zari keru." to notamahe ba,
 "Ana imizi ya! Ito ayasiki sama wo, hito ya mi tu ram?" tote, sudare orosi tu.
 "Konoyo ni, nonosiri tamahu Hikaru-Genzi, kakaru tuide ni mi tatematuri tamaha m ya? Yo wo sute taru hohusi no kokoti ni mo, imiziu yo no urehe wasure, yohahi noburu hito no ohom-arisama nari. Ide, ohom-seusoko kikoye m."
 tote, tatu oto sure ba, kaheri tamahi nu.

 [1-4 Genji recognizes her as a Fujitubo's niece]
 "Ahare naru hito wo mi turu kana! Kakare ba, kono suki-mono-domo ha, kakaru ariki wo nomi si te, yoku sa'ru maziki hito wo mo mitukuru nari keri. Tamasaka ni tati-iduru dani, kaku omohi no hoka naru koto wo miru yo!" to, wokasiu obosu. "Sate mo, ito utukusikari turu tigo kana! Nani-bito nara m? Kano hito no ohom-kahari ni, ake-kure no nagusame ni mo mi baya!" to omohu kokoro, hukau tuki nu.
 Uti husi tamahe ru ni, Soudu no mi-desi, Koremitu wo yobi-ide sasu. Hodo naki tokoro nare ba, Kimi mo yagate kiki tamahu.
 "Yogiri ohasimasi keru yosi, tada ima nam, hito mausu ni, odoroki nagara, saburahu beki wo, Nanigasi kono tera ni komori haberi to ha, sirosimesi nagara, sinobi sase tamahe ru wo, urehasiku omohi tamahe te nam. Kusa no ohom-musiro mo, kono bau ni koso mauke haberu bekere. Ito ho'i naki koto." to mausi tamahe ri.
 "Inuru zihu-yo-niti no hodo yori, waraha-yami ni wadurahi haberu wo, tabi kasanari te tahe gatau habere ba, hito no wosihe no mama, nihaka ni tadune iri haberi ture do, kayau naru hito no sirusi arahasa nu toki, hasitanakaru beki mo, tada naru yori ha, itohosiu omohi tamahe tutumi te nam, itau sinobi haberi turu. Ima, sonata ni mo." to notamahe ri.
 Sunahati, Soudu mawiri tamahe ri. Hohusi nare do, ito kokoro-hadukasiku hitogara mo yamgotonaku, yo ni omoha re tamahe ru hito nare ba, karu-garusiki ohom-arisama wo, hasitanau obosu. Kaku komore ru hodo no ohom-monogatari nado kikoye tamahi te, "Onazi siba no ihori nare do, sukosi suzusiki midu no nagare mo go-ran-ze sase m." to, seti ni kikoye tamahe ba, kano, mada mi nu hito-bito ni koto-kotosiu ihi kikase turu wo, tutumasiu obose do, ahare nari turu arisama mo ibukasiku te, ohasi nu.
 Geni, ito kokoro koto ni yosi ari te, onazi ki kusa wo mo uwe-nasi tamahe ri. Tuki naki koro nare ba, yari-midu ni kagaribi tomosi, touro nado mo mawiri tari. Minami-omote ito kiyo-ge ni siturahi tamaheri. Sora-dakimono, kokoro nikuku kawori-ide, Myaugau-no-ka nado nihohi miti taru ni, Kimi no ohom-ohi-kaze ito koto nare ba, uti no hito-bito mo kokoro-dukahi su beka'meri.
 Soudu, yo no tune naki ohom-monogatari, noti-se no koto nado kikoye sirase tamahu. Waga tumi no hodo osorosiu, "Adikinaki koto ni kokoro wo sime te, ike ru kagiri kore wo omohi nayamu beki na'meri. Masite noti-no-yo no imizikaru beki." Obosi tuduke te, kau yau naru sumahi mo se mahosiu oboye tamahu mono kara, hiru no omokage kokoro ni kakari te kohisikere ba,
 "Koko ni monosi tamahu ha, tare ni ka? Tadune kikoye mahosiki yume wo mi tamahe si kana! Kehu nam omohi ahase turu."
 to kikoye tamahe ba, uti-warahi te,
 "Uti-tuke naru ohom-yume-gatari ni zo haberu naru. Tadune sase tamahi te mo, mi-kokoro-otori se sase tamahi nu besi. Ko-Azeti-no-Dainagon ha, yo ni naku te hisasiku nari haberi nure ba, e sirosimesa zi kasi. Sono Kita-no-kata nam, Nanigasi ga imouto ni haberu. Kano Azeti kakure te noti, yo wo somuki te haberu ga, kono-koro, wadurahu koto haberu ni yori, kaku Kyau ni mo makade ne ba, tanomosi dokoro ni komori te monosi haberu nari." to kikoye tamahu.
 "Kano Dainagon no mi-musume, monosi tamahu to kiki tamahe si ha? Suki-zukisiki kata ni ha ara de, mame-yaka ni kikoyuru nari." to, osi-ate ni notamahe ba,
 "Musume tada hitori haberi si. Use te, kono zihu-yo-nen ni ya nari haberi nu ram. Ko-Dainagon, Uti ni tatematura m nado, kasikou ituki haberi si wo, sono ho'i no gotoku mo monosi habera de, sugi haberi ni sika ba, tada kono Ama-Gimi hitori mote-atukahi haberi si hodo ni, ika naru hito no siwaza ni ka, Hyaubukyau-no-Miya nam, sinobi te katarahi tuki tamaheri keru wo, moto no Kita-no-kata, yamgotonaku nado si te, yasukara nu koto ohoku te, ake-kure mono wo omohi te nam, nakunari haberi ni si. Mono-omohi ni yamahi-duku mono to, me ni tikaku mi tamahe si."
 nado mausi tamahu. "Saraba, sono ko nari keri!" to obosi-ahase tu. "Miko no ohom-sudi ni te, kano hito ni mo kayohi kikoye taru ni ya?" to, itodo ahare ni mi mahosi. "Hito no hodo mo ate ni wokasiu, naka-naka no sakasira-gokoro naku, uti-katarahi te, kokoro no mama ni wosihe ohosi tate te mi baya." to obosu.
 "Ito ahare ni monosi tamahu koto kana! Sore ha, todome tamahu katami mo naki ka?"
 to, Wosanakari turu yukuhe no, naho tasika ni sira mahosiku te, tohi tamahe ba,
 "Nakunari haberi si hodo ni koso, haberi sika. Sore mo, womna ni te zo. Sore ni tuke te mono-omohi no moyohosi ni nam, yohahi no suwe ni omohi tamahe nageki haberu meru." to kikoye tamahu.
 "Sareba yo." to obosa ru.
 "Ayasiki koto nare do, wosanaki ohom-usiromi ni obosu beku, kikoye tamahi te m ya? Omohu kokoro ari te, yuki kakadurahu kata mo haberi nagara, yo ni kokoro no sima nu ni ya ara m, hitori-zumi ni te nomi nam. Mada nigenaki hodo to tune no hito ni obosi nadurahe te, hasitanakua ya." nado notamahe ba,
 "Ito uresikaru beki ohose-goto naru wo, mada muge ni ihakinaki hodo ni haberu mere ba, tahabure ni te mo, go-ran-zi gataku ya. Somo-somo, nyo-nin ha, hito ni motenasare te otona ni mo nari tamahu mono nare ba, kuhasiku ha e tori mausa zu. Kano oba ni katarahi haberi te kikoye sase m."
 to, sukoyaka ni ihi te, mono-gohaki sama si tamahe re ba, wakaki mi-kokoro ni hadukasiku te, e yoku mo kikoye tamaha zu.
 "Amida-Butu monosi tamahu dau ni, suru koto haberu koro ni nam. Soya, imada tutome habera zu. Sugusi te saburaha m." tote, nobori tamahi nu.
 Kimi ha, kokoti mo ito nayamasiki ni, ame sukosi uti-sosoki, yama-kaze hiya-yaka ni huki taru ni, taki no yodomi mo masari te, oto takau kikoyu. Sukosi nebuta-ge naru dokyau no taye-daye sugoku kikoyuru nado, suzuro naru hito mo, tokoro-kara mono ahare nari. Masite, obosi megurasu koto ohoku te, madoroma se tamaha zu. Soya to ihi sika do mo, yoru mo itau huke ni keri. Uti ni mo, hito no ne nu kehahi siruku te, ito sinobi tare do, zuzu no kehusoku ni hiki-narasa ruru oto hono kikoye, natukasiu uti-soyomeku otonahi, atehaka nari to kiki tamahi te, hodo mo naku tikakere ba, to ni tate-watasi taru byaubu no naka wo, sukosi hiki-ake te, ahugi wo narasi tamahe ba, oboye naki kokoti su beka'mere do, kiki-sira nu yau ni ya tote, wizari iduru hito a'nari. Sukosi sizoki te,
 "Ayasi, higa-mimi ni ya?" to tadoru wo, kiki tamahi te,
 "Hotoke no ohom-sirube ha, kuraki ni iri te mo, sarani tagahu mazika naru mono wo."
 to notamahu ohom-kowe no, ito wakau ate naru ni, uti-ide m kowa-dukahi mo, hadukasikere do,
 "Ika naru kata no, ohom-sirube ni ka? Obotukanaku." to kikoyu.
 "Geni, uti-tuke nari keri to obomeki tamaha m mo, kotowari nare do,
 Hatu-kusa no wakaba no uhe wo mi turu yori
 tabi-ne no sode mo tuyu zo kahaka nu

 to kikoye tamahi te m ya." to notamahu.
 "Sarani, kayau no ohom-seusoko, uketamahari waku beki hito mo monosi tamaha nu sama ha, sirosimesi-tari-ge naru wo. Tare ni ka ha?" to kikoyu.
 "Onodukara saru yau ari te kikoyuru nara m to omohi-nasi tamahe kasi."
 to notamahe ba, iri te kikoyu.
 "Ana, imamekasi! Kono Kimi ya, yo-dui taru hodo ni ohasuru to zo, obosu ram. Saru ni te ha, kano 'Waka-kusa' wo, ikade kii tamahe ru koto zo." to, sama-zama ayasiki ni, kokoro midare te, hisasiu nare ba, nasake nasi tote,
 "Makura yuhu koyohi bakari no tuyu-kesa wo
 mi-yama no koke ni kurabe zara nam

 higatau haberu mono wo." to kikoye tamahu.
 "Kau yau no, tuide naru ohom-seusoko ha, mada sarani kikoye sira zu, naraha nu koto ni nam. Katazikenaku to mo, kakaru tuide ni, mame-mamesiu kikoye sasu beki koto nam." to kikoye tamahe re ba, Ama-Gimi,
 "Higa-koto kiki tamahe ru nara m. Ito mutukasiki ohom-kehahi ni, nani-goto wo ka ha irahe kikoye m." to notamahe ba,
 "Hasitanau mo koso obose." to hito-bito kikoyu.
 "Geni, waka-yaka naru hito koso utate mo ara me, mame-yaka ni notamahu, katazikenasi."
 tote, wizari yori tamahe ri.
 "Uti-tuke ni, asahaka nari to, go-ran-ze rare nu beki tuide nare do, kokoro ni ha sa mo oboye habera ne ba. Hotoke ha onodukara."
 tote, otona-otonasiu, hadukasi-ge naru ni tutumare te, tomi ni mo e uti-ide tamaha zu.
 "Geni, omohi tamahe yori gataki tuide ni, kaku made notamaha se, kikoye sasuru mo, ikaga." to notamahu.
 "Ahare ni uketamaharu ohom-arisama wo, kano sugi tamahi ni kem ohom-kahari ni, obosi nai te m ya? Ihu-kahi naki hodo no yohahi ni te, mutumasikaru beki hito ni mo tati-okure haberi ni kere ba, ayasiu uki taru yau ni te, tosi-tuki wo koso kasane habere. Onazi sama ni monosi tamahu naru wo, taguhi ni nasa se tamahe to, ito kikoye mahosiki wo, kakakru wori haberi gataku te nam, obosa re m tokoro wo mo habakara zu, uti-ide haberi nuru." to kikoye tamahe ba,
 "Ito uresiu omohi tamahe nu beki ohom-koto nagara mo, kikosimesi higame taru koto nado ya habera m to, tutumasiu nam. Ayasiki mi hito-tu wo tanomosi-bito ni suru hito nam habere do, ito mada ihu-kahi naki hodo ni te, go-ran-zi yurusa ruru kata mo haberi gatage nare ba, e nam uketamahari todome rare zari keru." to notamahu.
 "Mina, obotukanakara zu uketamaharu mono wo. Tokoro-seu obosi habakara de, omohi tamahe yoru sama koto naru kokoro no hodo wo, go-ran-ze yo."
 to kikoye tamahe do, ito nigenaki koto wo, sa mo sira de notamahu, to obosi te, kokoro toke taru ohom-irahe mo nasi. Soudu ohasi nure ba,
 "Yosi, kau kikoye some haberi nure ba, ito tanomosiu nam."
 tote, osi-tate tamahi tu.
 Akatuki-gata ni nari ni kere ba, Hoke-zammai okonahu dau no Senbohu no kowe, yama-orosi ni tuki te kikoye kuru, ito tahutoku, taki no oto ni hibiki ahi tari.
 "Huki mayohu mi-yama orosi ni yume same te
 namida moyohosu taki no oto kana
"
 "Sasi-gumi ni sode nurasi keru yama-midu ni
 sume ru kokoro ha sawagi ya ha suru

 Mimi nare haberi ni keri ya." to kikoye tamahu.

 [1-5 The next day, he goes back to his home in Kyoto]
 Ake-yuku sora ha, ito itau kasumi te, yama no tori-domo sokohakatonau saheduri-ahi tari. Na mo sira nu ki kusa no hana-domo, iro-iro ni tiri maziri, nisiki wo sike ru to miyuru ni, sika no tatazumi ariku mo, medurasiku mi tamahu ni, nayamasisa mo magire ha te nu.
 Hiziri, ugoki mo e sene do, tokau si te Gosin mawira se tamahu. Kare taru kowe no, ito itau suki higame ru mo, ahare ni Kuu-duki te, Darani yomi tari.
 Ohom-mukahe no hito-bito mawiri te, okotari tamahe ru yorokobi kikoye, Uti yori mo ohom-toburahi ari. Soudu, yo ni miye nu sama no ohom-kudamono, nani-kure to, tani no soko made hori-ide, itonami kikoye tamahu.
 "Kotosi bakari no tikahi hukau haberi te, ohom-okuri ni mo e mawiri haberu maziki koto, naka-naka ni mo omohi tamahe raru beki kana!"
 nado kikoye tamahi te, oho-miki mawiri tamahu.
 "Yama-midu ni kokoro tomari haberi nure do, Uti yori mo obotukanagara se tamahe ru mo, kasikokere ba nam. Ima, kono hana no wori sugusa zu mawiri ko m.
 Miya-bito ni yuki te katara m yama-zakura
 kaze yori saki ni kite mo miru beku
"
 to notamahu ohom-motenasi, kowa-dukahi sahe, me mo aya naru ni,
 "Udonge no hana mati e taru kokoti si te
 miyama-zakura ni me koso utura ne
"
 to kikoye tamahe ba, hoho-wemi te,
 "Toki ari te, hito-tabi hiraku naru ha, kataka'naru mono wo." to notamahu.
 Hiziri, ohom-kaharake tamahari te,
 "Oku-yama no matu no toboso wo mare ni ake te
 mada mi nu hana no kaho wo miru kana
"
 to, uti-naki te mi tatematuru. Hiziri, ohom-mamori ni, toko tatematuru. Mi tamahi te, Soudu, Sautoko-Taisi no Kudara yori e tamaheri keru komgauzi no zuzu no, tama no sauzoku si taru, yagate sono kuni yori ire taru hako no, kara-mei taru wo, suki taru hukuro ni ire te, go-ehu no ede ni tuke te, kon-ruri no tubo-domo ni, ohom-kusuri-domo ire te, hudi, sakura nado ni tukete, tokoro ni tuke taru ohom-okuri-mono-domo sasage tatematuri tamahu.
 Kimi, Hiziri yori hazime, dokyau si turu hohusi no huse-domo, mauke no mono-domo, sama-zama ni tori ni tukahasi tari kere ba, sono watari no yamagatu made, sa'ru beki mono-domo tamahi, mi-zukyau nado si te ide tamahu.
 Uti ni Soudu iri tamahi te, kano kikoye tamahi si koto, manebi kikoye tamahe do,
 "To-mo kaku-mo, tada ima ha, kikoye m kata nasi. Mosi, mi-kokorozasi ara ba, ima si, go-nen wo sugusi te koso ha, to-mo kaku-mo" to notamahe ba, "Sa nam." to onazi sama ni nomi aru wo, ho'i nasi to obosu.
 Ohom-seusoko, Soudu no moto naru tihisaki waraha si te,
 "Yuhu-magure honoka ni hana no iro wo mi te
 kesa ha kasumi no tati zo wadurahu
"
 Ohom-kahesi,
 "Makoto ni ya hana no atari ha tati uki to
 kasumu ru sora no kesiki wo mo mi m
"
 to, yosi aru te no, ito ate naru wo, uti-sute kai tamahe ri.
 Mi-kuruma ni tatematuru hodo, Ohoi-dono yori, "Iduti tomo naku te, ohasimasi ni keru koto." tote, ohom-mukahe no hito-bito, Kimi-tati nado amata mawiri tamahe ri. Tou-no-Tiuzyau, Sa-Tiuben, sa'ra nu Kimi-tati mo sitahi kikoye te,
 "Kau yau no ohom-tomo ni ha, tukau maturi habera m, to omohi tamahuru wo. Asamasiku, okura sase tamahe ru koto." to urami kikoye te, "Ito imiziki hana no kage ni, sibasi mo yasuraha zu, tati-kaheri habera m ha, aka nu waza kana!" to notamahu.
 Iha-gakure no koke no uhe ni nami-wi te, kaharake mawiru. Oti kuru midu no sama nado, yuwe aru taki no moto nari. Tou-no-Tiuzyau, hutokoro nari keru hue tori-ide te, huki sumasi tari. Ben-no-Kimi, ahugi hakanau uti-narasi te, "Toyora no tera no, nisi naru ya" to utahu. Hito yori ha koto-naru Kimi-tati wo, Genzi-no-Kimi, ito itau uti-nayami te, iha ni yori-wi tamahe ru ha, taguhi naku yuyusiki ohom-arisama ni zo, nani-goto ni mo me uturu mazikari keru. Rei no, Hitiriki huku zuizin, Syau no hue mota se taru suki-mono nado ari.
 Soudu, Kim wo midukara mo'te mawiri te,
 "Kore, tada ohom-te hito-tu asobasi te, onaziu ha, yama no tori mo odorokasi habera m."
 to seti ni kikoye tamahe ba,
 "Midari-gokoti, ito tahe gataki mono wo." to kikoye tamahe do, keni nikukara zu kaki-narasi te, mina tati tamahi nu.
 Aka-zu kutiwosi to, ihu-kahi naki hohusi, warahabe mo, namida wo otosi-ahe ri. Masite, uti ni ha, tosi oyi taru Ama-Gimi-tati nado, mada sara ni kakaru hito no ohom-arisama wo mi zari ture ba, "Konoyo no mono to mo oboye tamaha zu." to kikoye aheri. Soudu mo,
 "Ahare, nani no tigiri ni te, kakaru ohom-sama nagara, ito mutukasiki Hinomoto no suwe no yo ni umare tamahe ram to miru ni, ito nam kanasiki." tote, me osi-nogohi tamahu.
 Kono Waka-Gimi, wosana-gokoti ni, "Medetaki hito kana!" to mi tamahi te,
 "Miya no ohom-arisama yori mo, masari tamahe ru kana!" nado notamahu.
 "Sa'ra ba, kano hito no mi-ko ni nari te ohasimase yo!"
 to kikoyure ba, uti-unaduki te, "Ito you ari na m." to obosi tari. Hihina-asobi ni mo, we kai tamahu ni mo, "Gwenzi-no-Kimi" to tukuri-ide te, kiyora naru kinu kise, kasiduki tamahu.

 [1-6 Genji makes a report to Mikado and his wife in Sa-Daijin's]
 Kimi ha, madu Uti ni mawiri tamahi te, hi-goro no ohom-monogatari nado kikoye tamahu. "Ito itau otorohe ni keri!" tote, yuyusi to obosimesi tari. Hiziri no tahutokari keru koto nado, toha se tamahu. Kuhasiku sou-si tamahe ba,
 "Azari nado ni mo naru beki mono ni koso a'nare! Okonahi no rau ha tumori te, ohoyake ni sirosimesa re zari keru koto." to, rautagari notamaha se keri.
 Ohoi-dono, mawiri ahi tamahi te,
 "Ohom-mukahe ni mo to omohi tamahe ture do, sinobi taru ohom-ariki ni, ikaga to omohi habakari te nam. Nodoyaka ni iti, ni-niti uti-yasumi tamahe." tote, "Yagate, ohom-okuri tukau-matura m." to mausi tamahe ba, sa si mo obosa ne do, hika sare te makade tamahu.
 Waga mi-kuruma ni nose tatematuri tamau te, midukara ha hiki-iri te tatemature ri. Mote-kasiduki kikoye tamahe ru mi-kokoro-bahe no ahare naru wo zo, sasuga ni kokoro-gurusiku obosi keru.
 Tono ni mo, ohasimasu ram to kokoro-dukahi si tamahi te, hisasiku mi tamaha nu hodo, itodo tama no utena ni migaki siturahi, yorodu wo totonohe tamahe ri.
 Womna-Gimi, rei no, hahi-kakure te, tomi ni mo ide tamaha nu wo, Otodo, seti ni kikoye tamahi te, karausite watari tamahe ri. Tada we ni kaki taru mono no hime-gimi no yau ni, si suwe rare te, uti-miziroki tamahu koto mo kataku, uruhasiu te monosi tamahe ba, omohu koto mo uti-kasume, yama-miti no monogatari wo mo, kikoye m, ihu-kahi ari te, wokasiu irahe tamaha ba koso, ahare nara me, yo ni ha kokoro mo toke zu, utoku hadukasiki mono ni obosi te, tosi no kasanaru ni sohe te, mi-kokoro no hedate mo masaru wo, ito kurusiku omoha zu ni,
 "Toki-doki ha, yo no tune naru mi-kesiki wo mi baya! Tahe gatau wadurahi haberi si wo mo, ikaga to dani, tohi tamaha nu koso, medurasikara nu koto nare do, naho, uramesiu."
 to kikoye tamahu. Karausite,
 "Toha nu ha, turaki mono ni ya ara m?"
 to, siri-me ni mi-okose tamahe ru mami, ito hadukasi-ge ni, ke-dakau utukusi-ge naru ohom-katati nari.
 "Mare mare ha, asamasi no ohom-koto ya! Toha nu, nado ihu kiha ha, koto ni koso haberu nare! Kokoro-uku mo notamahi-nasu kana! Yo to tomo ni hasitanaki ohom-motenasi wo, mosi, obosi nahoru wori mo ya to, to-zama kau-zama ni kokoromi kikoyuru hodo, itodo omohosi utomu na'meri kasi. Yosi ya, inoti dani."
 tote, yoru no o-masi ni iri tamahi nu. Womna-Gimi, huto mo iri tamaha zu, kikoye wadurahi tamahi te, uti-nageki te husi tamahe ru mo, nama kokoroduki-naki ni ya ara m, nebuta-ge ni motenasi te, tokau yo wo obosi midaruru koto ohokari.
 Kono Wakakusa no ohi-ide m hodo no naho yukasiki wo, "Nige-nai hodo to omohe ri si mo, kotowari zo kasi. Ihi-yori gataki koto ni mo aru kana! Ika ni kamahe te, tada kokoro-yasuku mukahe tori te, ake-kure no nagusame ni mi m. Hyaubukyau-no-Miya ha, ito ate ni namamei tamahe re do, nihohi-yaka ni nado mo ara nu wo! Ikade, kano hito-zou ni oboye tamahu ram. Hitotu-Kisaki-bara nare ba ni ya?" nado obosu. Yukari ito mutumasiki ni, ikade ka to, hukau oboyu.

 [1-7 Genji mails to Mursasaki in Kita-yama]
 Mata-no-hi, ohom-humi tatemature tamahe ri. Soudu ni mo hono-mekasi tamahu besi. Ama-uhe ni ha,
 "Mote-hanare tari si mi-kesiki no tutumasisa ni, omohi tamahuru sama wo mo, e arahasi hate habera zu nari ni si wo nam. Kabakari kikoyuru ni te mo, osinabe-tara nu kokorozasi no hodo wo go-ran-zi sira ba, ika ni uresiu."
 nado ari. Naka ni, tihisaku hiki-musubi te,
 "Omokage ha mi wo mo hanare zu yama-zakura
 kokoro no kagiri tome te ko sika do

 Yo no ma no kaze mo, usirometaku nam."
 to ari. Ohom-te nado ha sa'ru mono ni te, tada hakanau osi-tutumi tamahe ru sama mo, sada sugi taru ohom-me-domo ni ha, me mo aya ni, konomasiu miyu.
 "Ana, katahara-ita ya! Ikaga kikoye m?" to, obosi wadurahu.
 "Yuku te no ohom-koto ha, nahozari ni mo omohi tamahe nasa re si wo, huri-hahe sase tamahe ru ni, kikoye sase m kata naku nam. Mada 'Naniha-du' wo dani, haka-bakasiu tuduke habera za'mere ba, kahi naku nam. Sate mo,
 Arasi huku wonohe no sakura tira nu ma wo
 kokoro tome keru hodo no hakanasa

 itodo usirometau."
 to ari. Soudu no ohom-kaheri mo onazi sama nare ba, kutiwosiku te, ni,sam-niti ari te, Koremitu wo zo tatemature tamahu.
 "Seunagon-no-Menoto to ihu hito a'besi. Tadune te, kuhasiu katarahe." nado notamahi sirasu. "Samo, kakara nu kuma-naki mi-kokoro kana. Sabakari ihakenage nari si kehahi wo." to, maho nara ne do mo, mi si hodo wo omohi-yaru mo wokasi.
 Waza to, kau ohom-humi aru wo, Soudu mo kasikomari kikoye tamahu. Seunagon ni seusoko si te, ahi tari. Kuhasiku, obosi notamahu sama, ohokata no ohom-arisa nado kataru. Kotoba ohokaru hito ni te, tuki-dukisiu ihi-tudukure do, "Ito wrinaki ohom-hodo wo, ika ni obosu ni ka?" to, yuyusiu nam, tare mo tare mo obosi keru.
 Ohom-humi ni mo, ito nemgoro ni kai tamahi te, rei no, naka ni, "Kano ohom-hanati-gaki nam, naho mi tamahe mahosiki." tote,
 "Asaka-yama asaku mo hito wo omoha nu ni
 nado yama-no-wi no kake hanaru ram
"
 Ohom-kahesi,
 "Kumi some te kuyasi to kiki si yama-no-wi no
 asaki nagara ya kage wo miru beki
"
 Koremitu mo onazi koto wo kikoyu.
 "Kono wadurahi tamahu koto yorosiku ha, kono-koro sugusi te, Kyau no Tono ni watari tamahi te nam, kikoye sasu beki." to aru wo, kokoro-motonau obosu.

 2 Tale of Fujitsubo

 
[2-1 In a summer short night, Genji meets with Fujitsubo secretly]
 Huditubo-no-Miya, nayami tamahu koto ari te, makade tamahe ri. Uhe no, obotukanagari, nageki tamahu mi-kesiki mo, ito itohosiu mi tatematuri nagara, kakaru wori dani to, kokoro mo akugare madohi te, iduku ni mo iduku ni mo, maude tamaha zu, Uti nite mo, sato ni te mo, hiru ha ture-dure to nagame kurasi te, kurure ba, Wau-Myaubu wo seme ariki tamahu.
 Ikaga tabakari kem, ito warinaku te mi tatematuru hodo sahe, ututu to ha oboye nu zo, wabisiki ya! Miya mo, asamasikari si wo obosi-iduru dani, yo to tomo no ohom-mono-omohi naru wo, sate dani yami na m to hukau obosi taru ni, ito kokoro uku te, imiziki mi-kesiki naru mono kara, natukasiu rautage ni, sari tote uti-toke zu, kokoro-hukau hadukasi-ge naru ohom-motenasi nado no, naho hito ni ni sase tamaha nu wo, "Nado ka, nanome naru koto dani uti-maziri tamaha zari kem." to, turau sahe zo obosa ruru. Nani-goto wo ka ha kikoye tukusi tamaha m. Kurabu-no-yama ni yadori mo tora mahosi-ge nare do, ayaniku naru mizika-yo ni te, asamasiu, naka-naka nari.
 "Mi te mo mata ahu yo mare naru yume no uti ni
 yagate magiruru waga mi to mo gana
"
 to, muse kaheri tamahu sama mo, sasuga ni imizikere ba,
 "Yo-gatari ni hito ya tutahe m taguhi naku
 uki mi wo same nu yume ni nasi te mo
"
 Obosi midare taru sama mo, ito kotowari ni katazikenasi. Myaubu-no-Kimi zo, ohom-nahosi nado ha, kaki-atume mote-ki taru.
 Tono ni ohasi te, naki-ne ni husi kurasi tamahi tu. Ohom-humi nado mo, rei no, go-ran-zi ire nu yosi nomi are ba, tune no koto nagara mo, turau imiziu obosi hore te, Uti he mo mawira de, ni, sam-niti komori ohasure ba, mata, "Ika naru ni ka?" to, mi-kokoro ugoka sase tamahu beka'meru mo, osorosiu nomi oboye tamahu.

 [2-2 Fujitsubo gets pregnant and three months passed]
 Miya mo, naho ito uki mi nari keri to, obosi nageku ni, nayamasisa mo masari tamahi te, toku mawiri tamahu beki ohom-tukahi, sikire do, obosi mo tata zu.
 Makoto ni, mi-kokoti, rei no yau ni mo ohosimasa nu ha, ika naru ni ka to, hito sire zu obosu koto mo ari kere ba, kokoro-uku, "Ika nara m?" to nomi obosi midaru.
 Atuki hodo ha, itodo oki mo agari tamaha zu. Mi-tuki ni nari tamahe ba, ito siruki hodo ni te, hito-bito mi tatematuri togamuru ni, asamasiki ohom-sukuse no hodo, kokoro-usi. Hito ha omohi yora nu koto nare ba, "Kono tuki made, sou-se sase tamaha zari keru koto." to, odoroki kikoyu. Waga mi-kokoro hito-tu ni ha, siruu obosi waku koto mo ari keri.
 Ohom-yu-dono nado ni mo sitasiu tukau-maturi te, nani-goto no mi-kesiki wo mo siruku mi tatematuri sire ru, ohom-menoto-go no Ben, Myaubu nado zo, ayasi to omohe do, katami ni ihi-ahasu beki ni ara ne ba, naho nogare gatakari keru ohom-sukuse wo zo, Myaubu ha asamasi to omohu.
 Uti ni ha, ohom-mono-no-ke no magire ni te, tomi ni kesiki nau ohasimasi keru yau ni zo sou-si kem kasi. Miru hito mo sa nomi omohi keri. Itodo ahare ni kagiri nau obosa re te, ohom-tukahi nado no hima naki mo, sora-osorosiu, mono wo, obosu koto, hima nasi.
 Tiuzyou-no-Kimi mo, odoro-odorosiu sama koto naru yume wo mi tamahi te, ahasuru mono wo mesi te, toha se tamahe ba, oyobi nau, mono obosi mo kake nu sudi no koto wo ahase keri.
 "Sono naka ni, tagahi-me ari te, tutusima se tamahu beki koto nam haberu."
 to ihu ni, wadurahasiku oboye te,
 "Midukara no yume ni ha ara zu, hito no ohom-koto wo kataru nari. Kono yume ahu made, mata hito ni manebu na."
 to notamahi te, kokoro no uti ni ha, "Ika naru koto nara m ?" to obosi wataru ni, kono Womna-Miya no ohom-koto kiki tamahi te, "Mosi saru yau mo ya?" to, obosi ahase tamahu ni, itodosiku imiziki koto-no-ha tukusi kikoye tamahe do, Myaubu mo omohu ni, ito mukutukeu, wadurahasisa masari te, sarani tabakaru beki kata nasi. Hakanaki hito-kudari no ohom-kaheri no tamasaka nari si mo, taye hte ni tari.

 [2-3 Fujitsubo komes back to the Court in Jul. early fall]
 Siti-gwati ni nari te zo mawiri tamahi keru. Medurasiu ahare ni te, itodosiki ohom-omohi no hodo kagiri nasi. Sukosi hukuraka ni nari tamahi te, uti-nayami, omo-yase tamahe ru, hata, geni niru mono naku medetasi.
 Rei no, ake-kure, konata ni nomi ohasimasi te, ohom-asobi mo yau-yau wokasiki sora nare ba, Genzi-no-Kimi mo hima naku mesi matuhasi tutu, ohom-koto, hue nado, sama-zama ni tukau-matura se tamahu. Imiziu tutumi tamahe do, sinobi gataki kesiki no mori-iduru wori-wori, Miya mo, sasuga naru koto-domo wo ohoku obosi tuduke keri.

 3 Tale of Murasaki(2)

 
[3-1 Murasaki comes back to her home in Rokujo-Kyogoku with her grandmother]
 Kano yama-dera no hito ha, yorosiku nari te ide tamahi ni keri. Kyau no ohom-sumika tadune te, toki-doki no ohom-seusoko nado ari. Onazi sama ni nomi aru mo, kotowari naru uti ni, kono tuki-goto ha, arisi ni masaru mono-omohi ni, koto-goto naku te sugi yuku.
 Aki no suwe-tu-kata, ito mono kokoro-bosoku te nageki tamahu. Tuki no wokasiki yo, sinobi taru tokoro ni karausite omohi-tati tamahe ru wo, sigure-mei te, uti-sosoku. Ohasuru tokoro ha Rokudeu Kyaugoku watari ni te, Uti yori nare ba, sukosi hodo tohoki kokoti suru ni, are taru ihe no kodati ito mono-huri te ko-guraku miye taru ari. Rei no ohom-tomo ni hanare nu Koremitu nam,
 "Ko-Azeti-no-Dainagon no ihe ni haberi te, mono no tayori ni toburahi te haberi sika ba, kano Ama-uhe, itau yowari tamahi ni tare ba, nani-goto mo oboye zu, to nam mausi te haberi si." to kikoyure ba,
 "Ahare no koto ya! Toburahu bekari keru wo! Nado ka, sa nam to monose zari si. Iri te seusoko se yo."
 to notamahe ba, hito ire te a'nai se sasu. Wazato kau tati-yori tamahe ru koto to iha se tare ba, iri te,
 "Kaku ohom-toburahi ni nam ohasimasi taru." to ihu ni, odoroki te,
 "Ito kataharaitaki koto kana! Kono hi-goro, mugeni ito tanomosi-ge naku nara se tamahi ni tare ba, ohom-taimen nado mo aru mazi."
 "To ihe do mo, kahesi tatematura m ha kasikosi."
 tote, minami no hisasi hiki-tukurohi te, ire tatematuru.
 "Ito mutukasi-ge ni habere do, kasikomari wo dani tote. Yukuri nau mono hukaki o-masi dokoro ni nam."
 to kikoyu. Geni kakaru tokoro ha, rei ni tagahi te obosa ru.
 "Tune ni omohi tamahe tati nagara, kahi naki sama ni nomi motenasa se tamahu ni, tutuma re haberi te nam. Nayama se tamahu koto, omoku to mo, uketamahara zari keru obotukanasa." nado kikoye tamahu.
 "Midari-gokoti ha, itu to mo naku nomi haberu ga, kagiri no sama ni nari haberi te, ito katazikenaku, tati-yora se tamahe ru ni, midukara kikoye sase nu koto. Notamaha suru koto no sudi, tamasaka ni mo obosimesi kahara nu yau habera ba, kaku warinaki yohahi sugi haberi te, kanarazu kazumahe sase tamahe! Imiziu kokoro-bosoge ni mi tamahe oku nam, negahi haberu miti no hodasi ni omohi tamahe rare nu beki." nado kikoye tamahe ri.
 Ito tikakere ba, kokoro-boso-ge naru ohom-kowe taye-daye kikoye te,
 "Ito, katazikenaki waza ni mo haberu kana! Kono Kimi dani, kasikomari mo kikoye tama'tu beki hodo nara masika ba."
 to notamahu. Ahare ni kiki tamahi te,
 "Nani ka, asau omohi tamahe m koto yuwe, kau suki-zukisiki sama wo miye tatematura m. Ika naru tigiri ni ka, mi tatematuri some si yori, ahare ni omohi kikoyuru mo, ayasiki made, konoyo no koto ni ha oboye habera nu." nado notamahi te, "Kahi naki kokoti nomi si haberu wo, kano ihakenau monosi tamahu ohom-kowe, ikade." to notamahe ba,
 "Ide ya, yorodu obosi sira nu sama ni, ohotono-gomori iri te."
 nado kikoyuru wori si mo, anata yori kuru oto si te,
 "Uhe koso, kono tera ni arisi Genzi-no-Kimi koso ohasi ta'nare. Nado mi tamaha nu?"
 to notamahu wo, hito-bito, ito katahara itasi to omohi te, "Ana-kama!" to kikoyu.
 "Isa, 'Mi sika ba, kokoti no asisa nagusami ki.' to notamahi sika ba zo kasi."
 to, kasikoki koto kikoye tari to obosi te notamahu.
 Ito wokasi to kii tamahe do, hito-bito no kurusi to omohi tare ba, kika nu yau ni te, mame-yaka naru ohom-toburahi wo kikoye oki tamahi te, kaheri tamahi nu. "Geni, ihu kahi na no kehahi ya! Sa'ri to mo, ito you wosihe te m." to obosu.
 Mata no hi mo, ito mame-yaka ni tobura hi kikoye tamahu. Rei no, tihisaku te,
 "Ihakenaki tadu no hito-kowe kiki si yori
 asi-ma ni nadumu hune zo e nara nu

 Onazi hito ni ya."
 to, kotosara wosanaku kaki-nasi tamahe ru mo, imiziu wokasi-ge nare ba, "Yagate ohom-tehon ni" to, hito-bito kikoyu. Seunagon zo kikoye taru.
 "Toha se tamahe ru ha, kehu wo mo sugusi gata-ge naru sama ni te, yama-dera ni makari wataru hodo ni te. Kau toha se tamahe ru kasikomari ha, konoyo nara de mo kikoye sase m."
 to ari. Ito ahare to obosu.
 Aki no yuhube ha, masite, kokoro no itoma naku obosi midaruru hito no ohom-atari ni kokoro wo kake te, anagati naru yukari mo tadune mahosiki kokoro mo masari tamahu naru besi. "Kiye m sora naki" to ari si yuhube obosi-ide rare te, kohisiku mo, mata, mi ba otori ya se m to, sasuga ni ayahusi.
 "Te ni tumi te itusika mo mi m murasaki no
 ne ni kayohi keru nobe no waka-kusa
"

 [3-2 Her grandmother dies after several monthes]
 Kamna-duki ni Suzaku-Win no gyaugau aru besi. Mahi-bito nado, yamgotonaki ihe no ko-domo, Kamdatime, Tenzyau-bito-domo nado mo, sono kata ni tuki-dukisiki ha, mina era se tamahe re ba, Miko-tati, Daizin yori hazime te, tori-dori no zae-domo narahi tamahu, itoma nasi.
 Yamazato-bito ni mo, hisasiku otodure tamaha zari keru wo, obosi-ide te, hurihahe tukahasi tari kere ba, Soudu no kaheri-goto nomi ari.
 "Tati nuru tuki no hatu-ka no hodo ni nam, tuhi ni munasiku mi tamahe nasi te. Seken no dauri nare do, kanasibi omohi tamahuru."
 nado aru wo mi tamahu ni, yononaka no hakanasa mo ahare ni, "Usirometa-ge ni omohe ri si hito mo ika nara m. Wosanaki hodo ni, kohi ya su ram? Ko-Miyasumdokoro ni okure tatematuri si." nado, haka-bakasikara ne do omohi-ide te, asakara zu toburahi tamahe ri.
 Seunagon, yuwe nakara zu ohom-kaheri nado kikoye tari.
 Imi nado sugi te Kyau no Tono ni nado kiki tamahe ba, hodo he te, midukara, nodoka naru yo ohasi tari. Ito sugo-ge ni are taru tokoro no, hito-zukuna naru ni, ika ni wosanaki hito osorosikara m to miyu. Rei no tokoro ni ire tatematuri te, Seunagon, ohom-arisama nado, uti-naki tutu kikoye tudukuru ni, ainau, ohom-sode mo tada nara zu.
 "Miya ni watasi tatematura m to haberu meru wo, 'Ko-Hime-Gimi no, ito nasake naku, uki mono ni omohi kikoye tamahe ri si ni, ito muge ni tigo nara nu yohahi no, mata haka-bakasiu hito no omomuke wo mo mi-siri tamaha zu, naka-zora naru ohom-hodo ni te, amata monosi tamahu naru naka no, anadurahasiki hito ni te ya maziri tamaha m?' nado, sugi tamahi nuru mo, yo to tomo ni obosi nageki turu koto, siruki koto ohoku haberu ni, kaku katazikenaki nage no ohom-koto-no-ha ha, noti no mi-kokoro mo tadori kikoye sase zu, ito uresiu omohi tamahe rare nu beki wori-husi ni haberi nagara, sukosi mo nazurahi naru sama ni mo monosi tamaha zu, ohom-tosi yori mo wakabi te narahi tamahe re ba, ito katahara itaku haberu." to kikoyu.
 "Nani ka, kau kurikahesi kikoye sira suru kokoro no hodo wo, tutumi tamahu ram? Sono ihu-kahi naki mi-kokoro no asrisama no, ahare ni yukasiu oboye tamahu mo, tigiri koto ni nam, kokoro nagara omohi sira re keru. Naho, hito-dute nada de, kikoye sira se baya!
 Asiwaka no ura ni miru-me ha kataku to mo
 ko ha tati nagara kaheru nami ka ha

 Mezamasikara m." to notamahe ba,
 "Geni koso, ito kasikokere!" tote,
 "Yoru nami no kokoro mo sira de Waka-no-ura ni
 tama-mo nabika m hodo zo uki taru

 Warinaki koto."
 to kikoyuru sama no nare taru ni, sukosi tumi yurusa re tamahu. "Nazo koye zara m" to, uti-zu'zi tamahe ru wo, mi ni simi te wakaki hito-bito omohe ri.
 Kimi ha, Uhe wo kohi kikoye tamahi te naki husi tamahe ru ni, ohom-asobi-gataki-domo no,
 "Nahosi ki taru hito no ohasuru, Miya no ohasimasu na'meri."
 to kikoyure ba, oki-ide tamahi te,
 "Seunagon yo! Nahosi ki tari tura m ha, idura? Miya no ohasuru ka?"
 tote, yori ohasi taru ohom-kowe, ito rautasi.
 "Miya ni ha ara ne do, mata obosi hanatu beu mo arazu. Koti."
 to notamahu wo, hadukasikari si hito to, sasuga ni kiki nasi te, asiu ihi te keri to obosi te, Menoto ni sasi-yori te,
 "Iza kasi, nebutaki ni." to notamahe ba,
 "Imasara ni, nado sinobi tamahu ram. Kono hiza no uhe ni ohotono-gomore yo. Ima sukosi yori tamahe!"
 to notamahe ba, Menoto no,
 "Sareba koso. Kau yo-duka nu ohom-hodo ni te nam."
 tote, osi-yose tatematuri tare ba, nani-gokoro mo naku wi tamahe ru ni, te wo sasi-ire te saguri tamahe re ba, nayoraka naru ohom-zo ni, kami ha tuya-tuya to kakari te, suwe no husayaka ni saguri tuke rare taru, ito utukusiu omohi-yara ru. Te wo torahe tamahe re ba, utate rei nara nu hito no, kaku tikaduki tamahe ru ha, osorosiu te,
 "Ne na m, to ihu mono wo!"
 tote, sihite hiki-iri tamahu ni tuki te, suberi-iri te,
 "Ima ha, maro zo omohu beki hito. Na utomi tamahi so."
 to notamahu. Menoto,
 "Ide, ana utate ya! Yuyusiu mo haberu kana! Kikoye sase sira se tamahu to mo, sarani nani no sirusi mo habera zi mono wo." tote, kurusi-ge ni omohi tare ba,
 "Sa'ri to mo, kakaru ohom-hodo wo ikaga ha ara m. Naho, tada yo ni sira nu kokorozasi no hodo wo mi-hate tamahe." to notamahu.
 Arare huri are te, sugoki yo no sama nari.
 "Ikade, kau hito-zukuna ni kokoro-bosou te, sugusi tamahu ram."
 to, uti-nai tamahi te, ito mi-sute gataki hodo nare ba,
 "Mi-kausi mawiri ne! Mono-osorosiki yo no sama na'meru wo. Tonowi-bito ni te habera m. Hito-bito, tikau saburaha re yo kasi!"
 tote, ito nare-gaho ni mi-tyau no uti ni iri tamahe ba, ayasiu omohi no hoka ni mo to, akire te, tare mo tare mo wi tari. Menoto ha, usiro-meta-nau warinasi to omohe do, aramasiu kikoye sawagu beki narane ba, uti-nageki tutu wi tari.
 Waka-Gimi ha, ito osorosiu, ika nara m to wananaka re te, ito utukusiki ohom-hada-tuki mo, sozoro samu-ge ni obosi taru wo, rautaku oboye te, hitohe bakari wo osi-kukumi te, waga mi-kokoti mo, katu ha utate oboye tamahe do, ahare ni uti-katarahi tamahi te,
 "Iza, tamahe yo! Wokasiki we nado ohoku, hihina-asobi nado suru tokoro ni."
 to, kokoro ni tuku beki koto wo notamahu kehahi no, ito natukasiki wo, wosanaki kokoti ni mo, ito itau odi zu, sasuga ni, mutukasiu ne mo ira zu oboye te, mi-ziroki husi tamahe ri.
 Yo hito-yo, kaze huki aruru ni,
 "Geni, kau, ohase zara masika ba, ika ni kokoro-bosokara masi."
 "Onaziku ha, yorosiki hodo ni ohasimasa masika ba."
 to sasameki-ahe ri. Menoto ha, usirometasa ni, ito tikau saburahu. Kaze sukosi huki yami taru ni, yo-bukau ide tamahu mo, koto-ari-gaho nari ya!
 "Ito ahare ni mi tatematuru ohom-arisama wo, ima ha masite, kata-toki no ma mo obotukanakaru besi. Ake-kure nagame haberu tokoro ni watasi tatematura m. Kakute nomi ha, ikaga? Mono-odi si tamaha zari keri." to notamahe ba,
 "Miya mo ohom-mukahe ni nado kikoye notamahu mere do, kono ohom-nana-nanuka sugusi te ya? nado omou tamahuru." to kikoyure ba,
 "Tanomosiki sudi nagara mo, yoso-yoso ni te narahi tamahe ru ha, onaziu koso utou oboye tamaha me! Ima yori mi tatemature do, asakara nu kokorozasi ha masari nu beku nam."
 tote, kai-nade tutu, kaheri-mi-gati ni te ide tamahi nu.
 Imiziu kiri watare ru sora mo tadanara nu ni, simo ha ito sirou oki te, makoto no kesau mo wokasikari nu beki ni, sau-zausiu omohi ohasu. Ito sinobi te kayohi tamahu tokoro no miti nari keru wo obosi-ide te, kado uti-tataka se tamahe do, kiki tukuru hito mo nasi. Kahi naku te, ohom-tomo ni kowe aru hito si te utaha se tamahu.
 "Asaborake kiri tatu sora no mayohi ni mo
 yuki sugi gataki imo ga kado kana
"
 to, huta-kaheri bakari utahi taru ni, yosi aru simo-dukahi wo idasi te,
 "Tati tomari kiri no magaki no sugi uku ha
 kusa no tozasi ni sahari si mo se zi
"
 to ihi-kake te, iri nu. Mata hito mo ide ko ne ba, kaheru mo nasake-nakere do, ake-yuku sora mo hasitanaku te Tono he ohasi nu.
 Wokasikari turu hito no nagori kohisiku, hitori-wemi si tutu husi tamahe ri. Hi takau ohotono-gomori oki te, humi yari tamahu ni, kaku beki kotoba mo rei nara ne ba, hude uti-oki tutu susabi wi tamahe ri. Wokasiki we nado wo yari tamahu.
 Kasiko ni ha, kehu si mo, Miya watari tamahe ri. Tosi-goro yori mo koyonau are masari, hirou mono-huri taru tokoro no, itodo hito-zukuna ni sabisikere ba, mi-watasi tamahi te,
 "Kakaru tokoro ni ha, ikade ka, sibasi mo wosanaki hito no sugusi tamaha m. Naho, kasiko ni watasi tatematuri te m. Nani no tokoro-seki hodo ni mo ara zu. Menoto ha, zausi nado si te saburahi na m. Kimi ha, wakaki hito-bito are ba, morotomo ni asobi te, ito you monosi tamahi na m." nado notamahu.
 Tikau yobi-yose tatematuri tamahe ru ni, kano ohom-uturi-ga no, imiziu en ni simi-kahera se tamahe re ba, "Wokasi no ohom-nihohi ya! Ohom-zo ha ito nahe te." to, kokoro-gurusi-ge ni oboi tari.
 "Tosi-goro mo, atusiku sada-sugi tamahe ru hito ni sohi tamahe ru yo, kasiko ni watari te mi-narasi tamahe nado, monose si wo, ayasiu utomi tamahi te, hito mo kokoro oku meri si wo, kakaru wori ni si mo monosi tamaha m mo, kokoro -gurusiu." nado notamahe ba,
 "Nani ka ha. Kokoro-bosoku to mo, sibasi ha kaku te ohasimasi na m. Sukosi mono no kokoro obosi siri na m ni watara se tamaha m koso, yoku ha haberu bekere." to kikoyu.
 "Yoru hiru kohi kikoye tamahu ni, hakanaki mono mo kikosimesa zu."
 tote, geni ito itau omo-yase tamahe re do, ito ate ni utukusiku, naka-naka miye tamahu.
 "Nani ka, sa si mo obosu. Ima ha yo ni naki hito no ohom-koto ha kahi nasi. Onore are ba."
 nado katarahi kikoye tamahi te, kurure ba kahera se tamahu wo, ito kokoro-bososi to oboi te nai tamahe ba, Miya uti-naki tamahi te,
 "Ito kau omohi na iri tamahi so. Kehu-asu, watasi tatematura m." nado, kahesu-gahesu kosirahe-oki te, ide tamahi nu.
 Nagori mo nagusame gatau naki wi tamahe ri. Yuku-saki no mi no ara m koto nado made mo obosi sira zu, tada tosi-goro tati-hanaruru wori nau matuhasi narahi te, imaha naki-hito to nari tamahi ni keru, to obosu ga imiziki ni, wosanaki mi-kokoti nare do, mune tuto hutagari te, rei no yau ni mo asobi tamaha zu, hiru ha sate mo magirahasi tamahu wo, yuhu-gure to nare ba, imiziku ku'si tamahe ba, kaku te ha ikade ka sugosi tamaha m to, nagusame wabi te, Menoto mo naki-ahe ri.
 Kimi no ohom-moto yori ha, Koremitu wo tatemature tamahe ri.
 "Mawiri ku beki wo, Uti yori mesi are ba nam. Kokoro-gurusiu mi tatematuri si mo, sidu-kokoro naku." tote, tonowi-bito tatemature tamahe ri.
 "Adikinau mo aru kana! Tahabure ni te mo, mono no hazime ni kono ohom-koto yo!"
 "Miya kikosimesi tuke ba, saburahu hito-bito no oroka naru ni zo sainama m."
 "Ana kasiko! Mono no tuide ni, ihakenaku uti-ide kikoyesase tmahu na!"
 nado ihu mo, sore wo ba nani to mo obosi tara nu zo, asamasi ki ya!
 Seunagon ha, Koremitu ni ahare naru monogatari domo si te,
 "Ari he te noti ya, sa'ru beki ohom-sukuse, nogare kikoye tamaha nu yau mo ara m. Tada ima ha, kakete mo ito nige naki ohom-koto to mi tatematuru wo, ayasiu obosi notamaha suru mo, ika naru mi-kokoro ni ka, omohi-yoru kata nau midare haberu. Kehu mo, Miya watara se tamahi te, 'Usiro-yasuku tukau-mature! Kokoro-wosanaku motenasi kikoyu na!' to notamahase turu mo, ito wadurahasiu, tada naru yori ha, kakaru ohom-suki-goto mo omohi-ide rare haberi turu."
 nado ihi te, "Kono hito mo koto-ari-gaho ni ya omoha m?" nado, ainakere ba, itau nagekasi-ge ni mo ihi-nasa zu. Taihu mo, "Ika naru koto ni ka ara m?" to, kokoro-e gatau omohu.
 Mawiri te, arisama nado kikoye kere ba, ahare ni obosi-yara rure do, sate kayohi tamaha m mo, sasuga ni suzuro naru kokoti si te, "Karu-garusiu mote-higame taru to, hito mo ya mori kika m?" nado, tutumasikere ba, "Tada mukahe te m." to obosu.
 Ohom-humi ha tabi-tabi tatemature tamahu. Kurure ba, rei no Taihu wo zo tatemature tamahu. "Saharu koto-domo no ari te, e mawiri ko nu wo, oroka ni ya." nado ari.
 "Miya yori, asu nihaka ni ohom-mukahe ni to notamaha se tari ture ba, kokoro-awatatasiku te nam. Tosi-goro no yomogihu wo kare na m mo, sasuga ni kokoro-bosoku, saburahu hito-bito mo omohi midare te."
 to, koto-zukuna ni ihi te, wosa-wosa ahe-siraha zu, mono nuhi itonamu kehahi nado sirukere ba, mawiri nu.

 [3-3 Genji steals Murasaki before her father takes her along to his home]
 Kimi ha Ohoi-dono ni ohasi keru ni, rei no, Womna-Gimi tomi ni mo taimen si tamaha zu. Mono-mutukasiku oboye tamahi te, Aduma wo suga-gaki te, "Hitati ni ha ta wo koso tukure" to ihu uta wo, kowe ha ito namameki te, susabi wi tamahe ri.
 Mawiri tare ba, mesi-yose te arisama tohi tamahu. Sika-sika nado kikoyure ba, kutiwosiu obosi te, "Kano Miya ni watari na ba, wazato mukahe-ide m mo, suki-zukisikaru besi. Wosanaki hito wo nusumi-ide tari to, modoki ohi na m. Sono saki ni, sibasi, hito ni mo kuti-gatame te, watasi te m." to obosi te,
 "Akatuki ni kasiko ni monose m. Kuruma no sauzoku sanagara. Zuizin hitori hutari ohose oki tare." to notamahu. Uketamahari te tati nu.
 Kimi, "Ika ni se masi? Kikoye ari te suki-gamasiki yau naru beki koto. Hito no hodo dani mono wo omohi siri, womna no kokoro kahasi keru koto to osi-hakara re nu beku ha, yo no tune nari. Titi-Miya no tadune-ide tamahe ra m mo, hasitanau, suzuro naru beki wo." to, obosi midarure do, sate hadusi te m ha ito kuti-wosika'bekere ba, mada yo-bukau ide tamahu.
 Womna-Gimi, rei no sibu-sibu ni, kokoro mo toke zu monosi tamahu.
 "Kasiko ni, ito seti ni miru beki koto no haberu wo omohi-ide te, tati-kaheri mawiri ki na m." tote, ide tamahe ba, saburahu hito-bito mo sira zari keri. Waga ohom-kara ni te, ohom-nahosi nado ha tatematuru. Koremitu bakari wo mma ni nose te ohasi nu.
 Kado uti-tataka se tamahe ba, kokro sira nu mono no ake taru ni, mi-kuruma wo yawora hiki-ire sase te, Taihu, tuma-do wo narasi te, sihabuke ba, Seunagon kiki siri te, ide-ki tari.
 "Koko ni, ohasimasu." to ihe ba,
 "Wosanaki hito ha, ohotono-gomori te nam. Nado ka, ito yo-bukau ha ide sase tamahe ru?" to, mono no tayori to omohi te ihu.
 "Miya he watara se tamahu beka'naru wo, sono saki ni kikoye oka m tote nam." to notamahe ba,
 "Nani-goto ni ka ha habera m. Ika ni haka-bakasiki ohom-irahe kikoye sase tamaha m."
 tote, uti-warahi te wi tari. Kimi, iri tamahe ba, ito katahara-itaku,
 "Uti-toke te, ayasiki huru-bito-domo no haberu ni." to kikoye sasu.
 "Mada, odoroi tamaha zi na! Ide, ohom-me samasi kikoye m. Kakaru asa-giri wo sira de ha, inuru mono ka!"
 tote, iri tamahe ba, "Ya!" to mo, e kikoye zu.
 Kimi ha nani-gokoro mo naku ne tamahe ru wo, idaki odorokasi tamahu ni, odoroki te, Miya no ohom-mukahe ni ohasi taru to, ne-obire te obosi tari.
 Mi-gusi kaki-tukurohi nado si tamahi te,
 Iza, tamahe. Miya no ohom-tukahi ni te mawiri ki turu zo."
 to notamahu ni, "Ara zari keri!" to, akire te, osorosi to omohi tare ba,
 "Ana, kokoro-u! maro mo onazi hito zo."
 tote, kaki-idaki te ide tamahe ba, Taihu, Seunagon nado, "Ko ha, ika ni?" to kikoyu.
 "Koko ni ha, tune ni mo e mawira nu ga obotukanakere ba, kokoro-yasuki tokoro ni to kikoye si wo, kokoro-uku, watari tamahe ru nare ba, masite kikoye gataka'bekere ba. Hito hitori mawira re yo kasi."
 to notamahe ba, kokoro-awatatasiku te,
 "Kehu ha, ito bin-naku nam haberu beki. Miya no watara se tamaha m ni ha, ika sama ni ka kikoye-yara m? Onodukara, hodo he te, sa'ru beki ni ohasimasa ba, to-mo kau-mo haberi na m wo, ito omohi-yari naki hodo no koto ni habere ba, saburahu hito-bito kurusiu haberu besi." to kikoyure ba,
 "Yosi, noti ni mo hito ha mawiri na m." tote, mi-kuruma yose sase tamahe ba, asamasiu, ika sama ni to omohi-ahe ri.
 Waka-Gimi mo, ayasi to obosi te nai tamahu. Seunagon, todome kikoye m kata nakere ba, yobe nuhi si ohom-zo-domo hiki-sage te, midukara mo yorosiki kinu ki-kahe te, nori nu.
 NIdeu-no-Win ha tikakere ba, mada akau mo nara nu hodo ni ohasi te, Nisi-no-Tai ni mi-kuruma yose te ori tamahu. Waka-Gimi wo ba, ito karoraka ni idaki te orosi tamahu. Seunagon,
 "Naho, ito yume no kokoti si haberu wo, ika ni si haberu beki koto ni ka?" to, yasurahe ba,
 "Soha, kokoro na'nari. Ohom-midukara watasi tatematuri ture ba, kaheri na m to ara ba, okuri se m kasi."
 to notamahu ni, warahi te ori nu. Nihaka ni, asamasiu, mune mo siduka nara zu. "Miya no obosi notamaha m koto, ika ni nari hate tamahu beki ohom-arisama ni ka, tote-mo kakute-mo, tanomosiki hito-bito ni okure tamahe ru ga imizisa." to omohu ni, namida no tomara nu wo, sasuga ni yuyusikere ba, nen-zi wi tari.
 Konata ha sumi tamaha nu Tai nare ba, mi-tyau nado mo nakari keri. Koremitu mesi te, mi-tyau, mi-byaubu nado, atari-atari sitate sase tamahu. Mi-kityau no katabira hiki-orosi, o-masi nado tada hiki-tukurohu bakari ni te are ba, Himgasi-no-Tai ni, ohom-tonowi-mono mesi ni tukahasi te, ohotono-gomori nu.
 Waka-Gimi ha, ito mukutukeku, ika ni suru koto nara m to, huruha re tamahe do, sasuga ni kowe tate te mo e naki tamaha zu.
 "Seunagon ga moto ni ne m."
 to notamahu kowe, ito wakasi.
 "Ima ha, sa ha ohotono-gomoru maziki zo yo."
 to wosihe kikoye tamahe ba, ito wabisiku te naki-husi tamahe ri. Menoto ha uti mo husa re zu, mono mo oboye zu oki wi tari.
 Ake-yuku mama ni, mi-watase ba, otodo no tukuri-zama, siturahi-zama, sara ni mo iha zu, niha no sunago mo tama wo kasane tara m yau ni miye te, kakayaku kokoti suru ni, hasitanaku omohi wi tare do, konata ni ha womna nado mo saburaha zari keri. Ke-utoki mara-uto nado no mawiru wori-husi no kata nari kere ba, wotoko-domo zo mi-su no to ni ari keru.
 Kaku, hito mukahe tamahe ri to, kiku hito, "Tare nara m? Oboroke ni ha ara zi." to, sasameku. Mi-teudu, ohom-kayu nado, konata ni mawiru. Hi takau ne-oki tamahi te,
 "Hito naku te, asika'meru wo, sa'ru beki hito-bito, yuhu tuke te koso ha mukahe sase tamaha me."
 to notamahi te, Tai ni waraha-be mesi ni tukaha su. "Tihisaki kagiri, kotosara ni mawire." to ari kere ba, ito wokasi-ge ni te, yo-tati mawiri tari.
 Kimi ha ohom-zo ni matohare te husi tamahe ru wo, semete okosi te,
 "Kau, kokoro-uku na ohase so. Suzuro naru hito ha, kau ha ari na m ya! Womna ha kokoro yaharaka naru nam yoki."
 nado, ima yori wosihe kikoye tamahu.
 Ohom-katati ha, sasi-hanare te mi si yori mo, kiyora ni te, natukasiu uti-katarahi tutu, wokasiki we, asobi-mono-domo tori ni tukahasi te, mise tatematuri, mi-kokoro tuku koto-domo wo si tamahu.
 Yau-yau oki wi te mi tamahu ni, nibi-iro no komayaka naru ga, uti-naye taru -domo wo ki te, nani-gokoro-naku uti-wemi nado si te wi tamahe ru ga, ito utukusiki ni, ware mo uti-wema re te mi tamahu.
 Himgasi-no-Tai ni watari tamahe ru ni, tati-ide te, niha no ko-dati, ike no kata nado nozoki tamahe ba, simo-gare no sensai, we ni kake ru yau ni omosiroku te, mi mo sira nu, si-wi, go-wi koki-maze ni, hima nau ide-iri tutu, "Geni, wokasiki tokoro kana!" to obosu. Mi-byaubu-domo nado, ito wokasiki we wo mi tutu, nagusame te ohasuru mo hakanasi ya!
 Kimi ha, ni, sam-niti, Uti he mo mawiri tamaha de, kono hito wo natuke katarahi kikoye tamahu. Yagate hon ni obosu ni ya, te-narahi, we nado sama-zama ni kaki tutu, mise tatematuri tamahu. Imiziu wokasi-ge ni kaki atume tamahe ri. "Musasi-no to ihe ba kakota re nu" to, murasaki no kami ni kai tamahe ru sumi-tuki no, ito koto naru wo tori te mi wi tamahe ri. Sukosi tihisaku te,
 "Ne ha mi ne do ahare to zo omohu Musasi-no no
 tuyu wake waburu kusa no yukari wo
"
 to ari.
 "Ide, Kimi mo kai tamahe." to are ba,
 "Mada, you ha kaka zu."
 tote, mi-age tamahe ru ga, nani-gokoro mo naku utukusi-ge nare ba, uti-hoho-wemi te,
 "Yokara ne do, muge ni kaka nu koso warokere. Wosihe kikoye m kasi."
 to notamahe ba, uti-sobami te kai tamahu te-tuki, hude tori tamahe ru sama no wosana-ge naru mo, rautau nomi oboyure ba, kokoro-nagara ayasi to obosu. "Kaki sokonahi tu." to hadi te kakusi tamahu wo, semete mi tamahe ba,
 "kakotu beki yuwe wo sira ne ba obotukana
 ika naru kusa no yukari naru ram
"
 to, ito wakakere do, ohi-saki miye te, hukuyoka ni kai tamahe ri. Ko-Ama-Gimi no ni zo ni tari keru. "Imamekasiki te-hon naraha ba, ito you kai tamahi te m." to mi tamahu.
 Hihina nado, wazato ya-domo tukuri tuduke te, morotomo ni asobi tutu, koyonaki mono-omohi no magirahasi nari.
 Kano tomari ni si hito-bito, Miya watari tamahi te, tadune kikoye tamahi keru ni, kikoye-yaru kata naku te zo, wabi ahe ri keru. "Sibasi, hito ni sira se zi." to Kimi mo notamahi, Seunagon mo omohu koto nare ba, seti ni kuti-gatame yari tari. Tada, "Yukuhe mo sira zu, Seunagon ga wi te kakusi kikoye taru." to nomi kikoyesasuru ni, Miya mo ihu-kahi nau obosi te, "Ko-Ama-Gimi mo, kasiko ni watari tamaha m koto wo, ito monosi to obosi tari si koto nare ba, Menoto no, ito sasi-sugusi taru kokoro-base no amari, oiraka ni watasa m wo, bin-nasi, nado ha iha de, kokoro ni makase, wi te hahurakasi turu na'meri." to naku-naku kaheri tamahi nu. "Mosi, kiki-ide tatematura ba, tuge yo!" to notamahu mo, wadurahasiku. Soudu no ohom-moto ni mo, tadune kikoye tamahe do, atohaka naku te, atarasikari si ohom-katati nado, kohisiku kanasi to obosu.
 Kita-no-kata mo, Haha-Gimi wo nikusi to omohi kikoye tamahi keru kokoro mo use te, waga kokoro ni makase tu beu obosi keru ni tagahi nuru ha, kutiwosiu obosi keri.
 Yau-yau hito mawiri atumari nu. Ohom-asobi-gataki no warahabe, tigo-domo, ito meduraka ni imamekasiki ohom-arisama-domo nare ba, omohu koto naku te asobi ahe ri.
 Kimi ha, Wotoko-Gimi no ohase zu nado si te, sau-zausiki yuhu-gure nado bakari zo, Ama-Gimi wo kohi kikoye tamahi te, uti-naki nado si tamahe do, Miya wo ba koto ni omohi-ide kikoye tamaha zu. Moto yori mi-narahi kikoye tamaha de narahi tamahe re ba, ima ha tada kono noti no oya wo, imiziu mutubi matuhasi kikoye tamahu. Mono yori ohasure ba, madu ide-mukahi te, ahare ni uti-katarahi, ohom-hutokoro ni iri wi te, isasaka utoku hadukasi to mo omohi tara zu. Saru kata ni, imiziu rautaki waza nari keri.
 Sakasira-gokoro ari, nani-kure to mutukasiki sudi ni nari nure ba, waga kokoti mo sukosi tagahu husi mo ide-ku ya to, kokoro-oka re, hito mo urami-gati ni, omohi no hoka no koto, onodukara ide-kuru wo, ito wokasiki mote-asobi nari. Musume nado hata, kabakari ni nare ba, kokoro-yasuku uti-hurumahi, hedate naki sama ni husi-oki nado ha, e si mo su maziki wo, kore ha, ito sama kahari taru kasiduki-gusa nari to, omohoi ta'meri.