About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Suetsumuhana
Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo from Jan. at the age of 18 to Jan. at the age of 19

  1 Tale of Suetsumu had her red nose

 1. Genji recollects women related in his past life Omohe do mo naho aka zari si Yuhugaho no tuyu ni okure si kokoti wo


 2. Genji takes interest in the late Hitachi-no-miya's daughter Sawemon-no-Menoto tote, Daini no sasitugi ni oboi taru ga musume, Taihu-no-Myaubu tote


 3. Genji listns her playing kin-no-koto at the night of Jan. 16 Notamahi si mo siruku, izayohi-no-tuki wokasiki hodo ni ohasi tari


 4. Genji goes to his wife in Sadaijin's with To-Chujo Ono-ono tigire ru kata ni mo, amaye te, e yuki wakare tamaha zu


 5. Genji meets Suetsumu in Aug. 20 past Aki no koro-hohi, siduka ni obosi tuduke te


 6. For a long time, Genji didn't visit Suetsumu Nideu-no-Win ni ohasi te, uti-husi tamahi te mo


 7. Genji visits to Suetsumu in snowing hard Gyaugau tikaku nari te, sigaku nado nonosiru koro zo, Myaubu ha mawire ru


 8. Genji discovers Suetsumu's face and figure at ligft in the morning Karausite ake nuru kesiki nare ba, kausi te-dukara age tamahi te


 9. Suetsum composes and sends waka and clothes to Genji in the end of the year Tosi mo kure nu. Uti no tonowi-dokoro ni ohasimasu ni, Taihu-no-Myaubu mawire ri


 10. Genji visits to Suetsumu in the night of Jan. 7 Tuitati no hoso sugi te, kotosi, wotoko-dauka aru bekere ba


  2 Tale of Murasaki

 1. Genji paints playfully his nose red with Murasaki Nideu-no-Win ni ohasi tare ba, Murasaki-no-Kimi, ito mo utukusiki kata-ohi ni te
1 Tale of Suetsumu had her red nose

 [1-1 Genji recollects women related in his past life]
 Omohe do mo naho aka zari si Yuhugaho no tuyu ni okure si kokoti wo, tosi-tuki hure do, obosi wasure zu, koko mo kasiko mo, uti-toke nu kagiri no, kesiki-bami kokoro-hukaki kata no ohom-idomasisa ni, ke-dikaku uti-toke tari si ahare ni, niru mono nau kohisiku omohoye tamahu.
 Ikade, koto-kotosiki oboye ha naku, ito rautage nara m hito no, tutumasiki koto nakara m, mituke te si gana to, korizuma ni obosi watare ba, sukosi yuwe-duki te kikoyuru watari ha, ohom-mimi todome tamaha nu kuma naki ni, sate mo ya to, obosi yoru bakari no kehahi aru atari ni koso ha, hito-kudari wo mo honomekasi tamahu meru ni, nabiki kikoye zu mote-hanare taru ha, wosa-wosa aru mazi ki zo, ito me nare taru ya!
 Turenau kokoro-duyoki ha, tatosihe nau nasake okururu mame-yakasa nado, amari mono no hodo sira nu yau ni, sate si mo sugusi hate zu, nagori naku kuduhore te, naho-nahosiki kata ni sadamari nado suru mo are ba, notamahi sasi turu mo, ohokari keru.
 Kano Utusemi wo, mono no wori-wori ni ha, netau obosi idu. Wogi-no-ha mo, sa'rinu-beki kaze no tayori aru toki ha, odorokasi tamahu wori mo aru besi. Ho-kage no midare tari si sama ha, mata sayau ni te mo mi mahosiku obosu. Ohokata, nagori naki mono-wasure wo zo, e si tamaha zari keru.

 [1-2 Genji takes interest in the late Hitachi-no-miya's daughter]
 Sawemon-no-Menoto tote, Daini no sasi-tugi ni oboi taru ga musume, Taihu-no-Myaubu tote, Uti ni saburahu, wakamdohori no Hyaubu-no-Taihu naru musume nari keri. Ito itau iro-konome ru waka-udo ni te ari keru wo, Kimi mo mesi tukahi nado si tamahu. Haha ha Tikuzen-no-Kami no me ni te, kudari ni kere ba, Titi-Gimi no moto wo sato ni te yuki kayohu.
 Ko-Hitati-no-Miko no, suwe ni mauke te imiziu kanasiu kasiduki tamahi si ohom-musume, kokoro-bosoku te nokori wi taru wo, mono no tuide ni katari kikoye kere ba, ahare no koto ya tote, mi-kokoro todome te tohi kiki tamahu.
 "Kokoro-bahe katati nado, hukaki kata ha e siri habera zu. Kai-hisome, hito utou motenasi tamahe ba, sa'beki yohi nado, mono-gosi ni te zo, katarahi haberu. Kin wo zo natukasiki katarahi-bito to omohe ru." to kikoyure ba,
 "Mi-tu no tomo ni te, ima hito-kusa ya utate ara m." tote, "Ware ni kikase yo. Titi-Miko no, sayau no kata ni ito yosi-duki te monosi tamau kere ba, osinabete no te ni ha ara zi, to nam omohu." to notamahe ba,
 "Sayau ni kikosimesu bakari ni ha ara zu ya habera m."
 to ihe do, mi-kokoro tomaru bakari kikoye-nasu wo,
 "Itau kesiki-bamasi ya! Kono-koro no oboro-dukiyo ni sinobi te monose m. Makade yo!"
 to notamahe ba, wadurahasi to omohe do, Uti watari mo nodoyaka naru haru no ture-dure ni makade nu.
 Titi no Taihu-no-Kimi ha hoka ni zo sumi keru. Koko ni ha toki-doki zo kayohi keru. Myaubu ha, Mama-haha no atari ha sumi mo tuka zu, Hime-Gimi no ohom-atari wo mutubi te, koko ni ha kuru nari keri.

 [1-3 Genji listns her playing kin-no-koto at the night of Jan. 16]
 Notamahi si mo siruku, izayohi-no-tuki wokasiki hodo ni ohasi tari.
 "Ito, katahara-itaki waza kana! Mono no ne sumu beki yo no sama ni mo habera za'meru ni." to kikoyure do,
 "Naho, anata ni watari te, tada hito-kowe mo, moyohosi kikoye yo. Munasiku te kahera m ga, netakaru beki wo."
 to notamahe ba, uti-toke taru sumika ni suwe tatematuri te, usirometau katazikenasi to omohe do, Sim-Den ni mawiri tare ba, mada kausi mo sanagara, mme no ka wokasiki wo mi-idasi te monosi tamahu. Yoki wori kana, to omohi te,
 "Ohom-koto no ne, ika ni masari habera m to, omohi tamahe raruru yo no kesiki ni, sasoha re haberi te nam. Kokoro awatatasiki ide-iri ni, e uketamahara nu koso kutiwosikere!" to ihe ba,
 "Kiki-siru hito koso a'nare. Momosiki ni yuki-kahu hito no kiku bakari ya ha."
 tote, mesi yosuru mo, ainau, ikaga kiki tamaha m to, mune tuburu.
 Honoka ni kaki-narasi tamahu, wokasiu kikoyu. Nani-bakari hukaki te nara ne do, mono no ne-gara no sudi koto naru mono nare ba, kiki-nikuku mo obosa re zu.
 "Ito itau are watari te sabisiki tokoro ni, sabakari no hito no, huru-mekasiu, tokoro-seku, kasiduki suwe tari kem nagori naku, ika ni omohosi nokosu koto nakara m. Kayau no tokoro ni koso ha, mukasi-monogatari ni mo ahare naru koto-domo ari kere!" nado omohi tuduke te mo, mono ya ihi-yora masi, to obose do, uti-tuke ni ya obosa m to, kokoro-hadukasiku te, yasurahi tamahu.
 Myaubu, kado aru mono ni te, itau mimi narasa se tatematura zi, to omohi kere ba,
 "Kumori-gati ni haberu meri. Mara-uto no ko m to haberi turu, itohi-gaho ni mo koso. Ima kokoro-nodoka ni wo! Mi-kausi mawiri na m."
 tote, itau mo sosonokasa de kaheri tare ba,
 "Naka-naka naru hodo ni te yami nuru kana! Mono kiki-waku hodo ni mo ara de, netau."
 to notamahu kesiki, wokasi to obosi tari.
 "Onaziku ha, ke-dikaki hodo no tati-giki se sase yo!"
 to notamahe do, "Kokoro-nikuku te" to omohe ba,
 "Ide ya! ito kasuka naru arisama ni omohi kiye te, kokoro-kurusi-ge ni monosi tamahu meru wo, usirometaki sama ni ya."
 to ihe ba, "Geni, sa mo aru koto. Nihaka ni ware mo hito mo uti-toke te katarahu beki hito no kiha ha, kiha to koso are." nado, ahare ni obosa ruru hito no ohom-hodo nare ba,
 "Naho, sayau no kesiki wo honomekase!" to, katarahi tamahu.
 Mata tigiri tamahe ru kata ya ara m, ito sinobi te kaheri tamahu.
 "Uhe no, mameni ohasimasu to, mote-nayami kikoyesase tamahu koso, wokasiu omou tamahe raruru wori-wori habere. Kayau no ohom-yature-sugata wo, ikade ka ha go-ran-zi tuke m."
 to kikoyure ba, tati-kaheri, uti-warahi te,
 "Koto-bito no iha m yau ni, toga na arahasa re so. Kore wo ada-adasiki hurumahi to iha ba, Womna no arisama kurusikara m."
 to notamahe ba, "Amari iro-mei tari to obosi te, wori-wori kau notamahu wo, hadukasi." to omohi te, mono mo iha zu.
 Sim-Den no kata ni, hito no kehahi kiku yau mo ya to obosi te, yawora tati-noki tamahu. Suigai no tada sukosi wore nokori taru kakure no kata ni, tati-yori tamahu ni, motoyori tate ru Wotoko ari keri. "Tare nara m? Kokoro-kake taru suki-mono ari keri!" to obosi te, kage ni tuki te tati-kakure tamahe ba, Tou-no-Tiuzyau nari keri.
 Kono yuhu-tu-kata, Uti yori morotomo ni makade tamahi keru, yagate Ohoi-dono ni mo yora zu, Nideu-no-Win ni mo ara de, hiki-wakare tamahi keru wo, iduti nara m to, tada nara de, ware mo yuku-kata are do, ato ni tuki te ukagahi keri. Ayasiki mma ni, Kariginu-sugata no naigasiro ni te ki kere ba, e siri tamaha nu ni, sasuga ni, kau koto-katani iri tamahi nure ba, kokoro mo e zu omohi keru hodo ni, mono no ne ni kiki tui te tate ru ni, kaheri ya ide tamahu to, sita-matu nari keri.
 Kimi ha, tare to mo e mi-waki tamaha de, ware to sira re zi to, nuki-asi ni ayumi tamahu ni, huto yori te,
 "Huri-sute sase tamahe ru turasa ni, ohom-okuri tukau-maturi turu ha!
 Morotomo ni Ohouti-yama ha ide ture do
 iru kata mise nu isayohi-no-tuki
"
 to uramuru mo netakere do, kono Kimi to mi tamahu, sukosi wokasiu nari nu.
 "Hito no omohi yora nu koto yo." to nikumu-nikumu,
 "Sato waka nu kage wo ba mire do yuku tuki no
 Irusa-no-yama wo tare ka tadunuru
"
 "Kau sitahi arika ba, ika ni se sase tamaha m." to kikoye tamahu.
 "Makoto ha, kayau no ohom-ariki ni ha, zuizim kara koso haka-bakasiki koto mo aru bekere. Okura sase tamaha de koso ara me. Yature taru ohom-ariki ha, karu-garusiki koto mo ide-ki na m."
 to, osi-kahesi isame tatematuru. Kau nomi mi-tuke raruru wo, netasi to obose do, kano Nadesiko ha e tadune sira nu wo, omoki kou ni, mi-kokoro no uti ni obosi idu.

  [1-4 Genji goes to his wife in Sadaijin's with To-Chujo]
 Ono-ono tigire ru kata ni mo, amaye te, e yuki wakare tamaha zu, hitotu kuruma ni nori te, tuki no wokasiki hodo ni kumo kakure taru miti no hodo, hue huki ahase te Ohoi-dono ni ohasi nu.
 Saki nado mo oha se tamaha zu, sinobi iri te, hito mi nu Rau ni ohom-nahosi-domo mesi te, ki-kahe tamahu. Turenau, ima kuru yau ni te, ohom-hue-domo huki susabi te ohasure ba, Otodo, rei no kiki-sugusi tamaha de, Koma-bue tori-ide tamahe ri. Ito zyauzu ni ohasure ba, ito omosirou huki tamahu. Ohom-koto mesi te, uti ni mo, kono kata ni kokoro-e taru hito-bito ni hika se tamahu.
 Nakatukasa-no-Kimi, wazato biha ha hike do, Tou-no-Kimi kokoro-kake taru wo mote-hanare te, tada kono tamasaka naru mi-kesiki no natukasiki wo ba, e somuki kikoye nu ni, onodukara kakure naku te, Ohomiya nado mo yorosikara zu obosi nari tare ba, mono-omohasiku, hasitanaki kokoti si te, susamazi-ge ni yori-husi tari. Taye te mi tatematura nu tokoro ni, kake hanare na m mo, sasuga ni kokoro-bosoku omohi-midare tari.
 Kimi-tati ha, ari turu Kim no ne wo obosi-ide te, ahare-ge nari turu sumahi no sama nado mo, yau kahe te wokasiu omohi tuduke, "Aramasi goto ni, ito wokasiu rautaki hito no, sate tosi-tuki wo kasane wi tara m toki, mi-some te, imiziu kokoro-gurusiku ha, hito ni mo mote-sawagaru bakari ya, waga kokoro mo sama asikara m." nado sahe, Tiuzyau ha omohi keri. Kono Kimi no kau kesiki-bami ariki tamahu wo, "Masa ni, sate ha, sugusi tamahi te m ya?" to, nama-netau ayahugari keri.
 Sono noti, konata kanata yori, humi nado yari tamahu besi. Idure mo kaheri-goto miye zu, obotukanaku kokoro-yamasiki ni, "Amari utate mo aru kana! Sayau naru sumahi suru hito ha, mono-omohi siri taru kesiki, hakanaki ki kusa, sora no kesiki ni tuke te mo, torinasi nado si te, kokoro-base osi-hakara ruru wori-wori ara m koso ahare naru bekere, omosi tote mo, ito kau amari umore tara m ha, kokoro-duki-naku, warubi tari." to, Tiuzyau ha, maite kokoro-ira re si keri. Rei no, hedate kikoye tamaha nu kokoro ni te,
 "Sika-sika no kaheri-goto ha mi tamahu ya? Kokoromi ni kasume tari si koso, hasitanaku te yami ni sika."
 to, urehure ba, "Sareba yo, ihi-yori ni keru wo ya." to, hoho-wema re te,
 "Isa, mi m to si mo omoha ne ba ni ya, miru to si mo nasi."
 to, irahe tamahu wo, "Hito-waki si keru" to omohu ni, ito netasi.
 Kimi ha, hukau si mo omoha nu koto no, kau nasake naki wo, susamaziku omohi nari tamahi ni sika do, kau kono Tiuzyau no ihi ariki keru wo, "Koto ohoku ihi nare tara m kata ni zo nabika m kasi. Sitari-gaho ni te, motono koto wo omohi hanati tara m kesiki koso, urehasikaru bekere." to obosi te, Myaubu wo mameyaka ni katarahi tamahu.
 "Obotukanaku, mote-hanare taru mi-kesiki nam, ito kokoro-uki. Suki-zukisiki kata ni utagahi yose tamahu ni koso ara me. Sa'ri to mo, mizikaki kokoro ha, e tukaha nu mono wo. Hito no kokoro no nodoyaka naru koto naku te, omoha zu ni nomi aru ni nam, onodukara waga ayamati ni mo nari nu beki. Kokoro nodoka ni te, oya harakara no mote-atukahi uramuru mo nau, kokoro-yasukara m hito ha, naka-naka nam rautakaru beki wo." to notamahe ba,
 "Ide ya! Sayau ni wokasiki kata no ohom-kasa-yadori ni ha, e si mo ya to, tukina-ge ni koso miye habere. Hitohe ni mono-dutumi si, hiki-iri taru kata ha si mo, arigatau monosi tamahu hito ni nam."
 to, miru arisama katari kikoyu. "Rau-rauziu, kado-meki taru kokoro ha naki nameri. Ito ko-mekasiu ohodoka nara m koso, rautaku ha aru bekere." to obosi wasure zu, notamahu.

 Waraha-yami ni wadurahi tamahi, hito sire nu mono-omohi no magire mo, mi-kokoro no itoma naki yau ni te, haru natu sugi nu.

 [1-5 Genji meets Suetsumu in Aug. 20 past]
 Aki no koro-hohi, siduka ni obosi tuduke te, kano kinuta no oto mo mimi ni tuki te kiki-nikukari si sahe, kohisiu obosi-ide raruru mama ni, Hitati-no-Miya ni ha siba-siba kikoye tamahe do, naho obotukanau nomi are ba, yo-duka zu, kokoro-yamasiu, make te ha yama zi no mi-kokoro sahe sohi te, Myaubu wo seme tamahu.
 "Ikanaru yau zo? Ito kakaru koto koso, mada sira ne."
 to, ito monosi to omohi te notamahe ba, itohosi to omohi te,
 "Mote-hanare te, nigenaki ohom-koto to mo, omomuke habera zu. Tada, ohokata no ohom-mono-dutumi no warinaki ni, te wo e sase-ide tamaha nu to nam mi tamahuru." to kikoyure ba,
 "Sore koso ha yo-duka nu koto nare. Mono-omohi siru maziki hodo, hitori-mi wo e kokoro ni makase nu hodo koso, kotowari nare, nani-goto mo omohi sidumari tamahe ra m, to omohu koso. Sokohaka to naku, ture-dure ni kokoro-bosou nomi oboyuru wo, onazi kokoro ni irahe tamaha m ha, negahi kanahu kokoti nam su beki. Nani ya ka ya to, yo-dukeru sudi nara de, sono are taru sunoko ni tatazuma mahosiki nari. Ito utate kokoro-e nu kokoti suru wo, kano ohom-yurusi naku to mo, tabakare kasi. Kokoro-irare si, utate aru motenasi ni ha, yo mo ara zi."
 nado, katarahi tamahu.
 Naho yo ni aru hito no arisama wo, ohokata naru yau ni te kiki atume, mimi todome tamahu kuse no tuki tamahe ru wo, sau-zausiki yohi-wi nado, hakanaki tuide ni, saru hito koso to bakari kikoye ide tari si ni, kaku wazato-gamasiu notamahi watare ba, "Nama-wadurahasiku, Womna-Gimi no ohom-arisama mo, yo-dukahasiku, yosi-meki nado mo ara nu wo, naka-naka naru mitibiki ni, itohosiki koto ya miye m nam." to omohi kere do, Kimi no kau mame-yaka ni notamahu ni, "Kiki ire zara m mo, higa-higasikaru besi. Titi-Miko ohasi keru wori ni dani, huri ni taru atari tote, otonahi kikoyuru hito mo nakari keru wo, masite, ima ha asadi wakuru hito mo ato taye taru ni."
 Kaku yo ni medurasiki ohom-kehahi no, mori nihohi kuru wo ba, nama-womna-bara nado mo wemi make te, "Naho kikoye tamahe" to, sosonokasi tatemature do, asamasiu mono-dutumi si tamahu kokoro ni te, hitaburu ni mi mo ire tamaha nu nari keri.
 Myaubu ha, "Saraba, sari nu bekara m wori ni, mono-gosi ni kikoye tamaha m hodo, mi-kokoro ni tuka zu ha, sate mo yami ne kasi. Mata, saru beki ni te, kari ni mo ohasi kayoha m wo, togame tamahu beki hito nasi." nado, adameki taru hayari kokoro ha uti-omohi te, Titi-Gimi ni mo, kakaru koto nado mo iha zari keri.
 Hati-gwati ni-zihu yo-niti, yohi suguru made mata ruru tuki no kokoro-motonaki ni, hosi no hikari bakari sayakeku, matu no kozuwe huku kaze no oto kokoro-bosoku te, inisihe no koto katari ide te, uti-naki nado si tamahu. "Ito yoki wori kana!" to omohi te, ohom-seusoko ya kikoye tura m, rei no ito sinobi te ohasi tari.
 Tuki yau-yau ide te, are taru magaki no hodo utomasiku uti-nagame tamahu ni, Kim sosonokasa re te, honoka ni kaki-narasi tamahu hodo, kesiu ha ara zu. "Sukosi, ke-dikau ima-meki taru ke wo tuke baya." to zo, midare taru kokoro ni ha, kokoro-motonaku omohi wi taru. Hito-me si naki tokoro nare ba, kokoro-yasuku iri tamahu. Myaubu wo yoba se tamahu. Ima si mo odoroki-gaho ni,
 "Ito katahara-iataki waza kana! Sika-sika koso, ohasimasi ta'nare. Tune ni, kau urami kikoye tamahu wo, kokoro ni kanaha nu yosi wo nomi, inabi kikoye habere ba, 'Midukara kotowari mo kikoye sira se m.' to, notamahi wataru nari. Ikaga kikoye kahesa m? Nami-nami no tahayasuki ohom-hurumahi nara ne ba, kokoro-gurusiki wo. Mono-gosi ni te, kikoye tamaha m koto, kikosimese!"
 to ihe ba, ito hadukasi to omohi te,
 "Hito ni mono kikoye m yau mo sira nu wo."
 tote, oku-zama he wizari iri tamahu sama, ito uhi-uhisi-ge nari. Uti-warahi te,
 "Ito waka-wakasiu ohasimasu koso, kokoro-gurusikere! Kagiri-naki hito mo, oya nado ohasi te atukahi usiro-mi kikoye tamahu hodo koso, waka-bi tamahu mo kotowari nare, kabakari kokoro-bosoki ohom-arisama ni, naho yo wo tuki se zu obosi habakaru ha, tukinau koso." to wosihe kikoyu.
 Sasuga ni, hito no ihu koto ha tuyou mo inabi nu mi-kokoro ni te,
 "Irahe kikoye de, tada kike, to ara ba. Kausi nado sasi te ha ari na m." to notamahu.
 "Sunoko nado ha bin-nau haberi na m. Osi-tati te, aha-ahasiki mi-kokoro nado ha, yomo."
 nado, ito yoku ihi-nasi te, huta-ma no kiha naru sauzi, te-dukara ito tuyoku sasi te, ohom-sitone uti-oki hiki-tukurohu.
 Ito tutumasi-ge ni obosi tare do, kayau no hito ni mono ihu ram kokoro-bahe nado mo, yume ni siri tamaha zari kere ba, Myaubu no kau ihu wo, aru yau koso ha to omohi te monosi tamahu. Menoto-datu oyi-bito nado ha, zausi ni iri husi te, yuhu-madohi si taru hodo nari. Wakaki hito, ni, sam-nin aru ha, yo ni mede rare tamahu ohom-arisama wo, yukasiki mono ni omohi kikoye te, kokoro-gesau si ahe ri. Yorosiki ohom-zo tatematuri kahe, tukurohi kikoyure ba, sauzimi ha, nani no kokoro-gesau mo naku te ohasu.
 Wotoko ha, ito tuki se nu ohom-sama wo, uti-sinobi youi si tamahe ru ohom-kehahi, imiziu namameki te, "Mi-sira m hito ni koso mise me, haye aru maziki watari wo, ana, itohosi!" to, Myaubu ha omohe do, tada ohokata ni monosi tamahu zo, "Usiro-yasuu, sasi-sugi taru koto ha miye tatematuri tamaha zi." to omohi keru. "Waga tune ni seme rare tatematuru tumi-sari-goto ni, kokoro-gurusiki hito no ohom-mono-omohi ya ide ko m." nado, yasukara zu omohi wi tari.
 Kimi ha, hito no ohom-hodo wo obose ba, "Sare kutugaheru ima-yau no yosibami yori ha, koyonau okuyukasiu." to obosa ruru ni, itau sosonokasa re te, wizari yori tamahe ru kehahi, sinobi-yaka ni, Ehi-no-ka ito natukasiu kawori-ide te, ohodoka naru wo, "Sa're ba yo!" to obosu. Tosi-goro omohi wataru sama nado, ito yoku notamahi tudukure do, masite tikaki ohom-irahe ha tayete nasi. "Warina no waza ya!" to, uti-nageki tamahu.
 "Ikuso-tabi Kimi ga sizima ni make nu ram
 mono na ihi so to iha nu tanomi ni

 notamahi mo sute te yo kasi. Tama-dasuki kurusi."
 to notamahu. Wonna-Gimi no ohom-Menoto-go, Zizyu tote, hayarika naru waka-udo, "Ito kokoro-motonau, katahara-itasi." to omohi te, sasi-yori te, kikoyu.
 "Kane tuki te todime m koto ha sasuga ni te
 kotahe-mauki zo katu ha ayanaki
"
 Ito waka-bi taru kowe no, koto ni omori-ka nara nu wo, hito-dute ni ha ara nu yau ni kikoye nase ba, "Hodo yori ha amaye te" to kiki tamahe do,
 "Medurasiki ga, naka-naka kuti hutagaru waza kana.
 Iha nu wo mo ihu ni masaru to siri nagara
 osi-kome taru ha kurusikari keri
"
 Nani ya ka-ya to, hakanaki koto nare do, wokasiki sama ni mo, mameyaka ni mo notamahe do, nani no kahi nasi.
 "Ito kakaru mo, sama kahari, omohu kata koto ni monosi tamahu hito ni ya?" to, netaku te, yawora osi-ake te iri tamahi ni keri.
 Myaubu, "Ana, utate. Tayume tamahe ru." to, itohosikere ba, sira-zu-gaho ni te, waga kata he ini keri. Kono Waka-udo-domo, hata, yo ni taguhi naki ohom-arisama no oto-giki ni, tumi yurusi kikoye te, odoro-odorosiu mo nageka re zu, tada, omohi mo yora zu nihaka ni te, saru mi-kokoro mo naki wo zo, omohi keru.
 Sauzimi ha, tada ware ni mo ara zu, hadukasiku tutumasiki yori hoka no koto mata nakere ba, "Ima ha kakaru zo ahare naru kasi, mada yo-nare nu hito, uti-kasiduka re taru." to, mi yurusi tamahu mono-kara, kokoro-e zu, nama-itohosi to oboyuru ohom-sama nari. Nani-goto ni tuke te ka ha mi-kokoro no tomara m, uti-umeka re te, yo-bukau ide tamahi nu.
 Myaubu ha, "Ika nara m?" to, me same te, kiki huse ri kere do, "Siri-gaho nara zi" tote, "Ohom-okuri ni" to mo, kowa-dukura zu. Kimi mo, yawora sinobi te ide tamahi ni keri.

 [1-6 For a long time, Genji didn't visit Suetsumu]
 Nideu-no-Win ni ohasi te, uti-husi tamahi te mo, "Naho omohu ni kanahi gataki yo ni koso." to, obosi tutduke te, karuraka nara nu hito no ohom-hodo wo, kokoro-gurusi to zo obosi keru. Omohi midare te ohasuru ni, Tou-no-Tiuzyau ohasi te,
 "Koyonaki ohom-asa-i kana! Yuwe ara m kasi to koso, omohi tamahe trarure."
 to ihe ba, oki-agari tamahi te,
 "Kokoro-yasuki hitori-ne no toko ni te, yurubi ni keri ya! Uti yori ka?"
 to notamahe ba,
 "Sika. Makade haberu mama nari. Suzaku-Win no Gyaugau, kehu nam, gaku-hito, mahi-hito sadame raruru beki yosi, yobe uketamahari si wo, Otodo ni mo tutahe mausa m tote nam, makade haberu. Yagate kaheri mawiri nu beu haberi."
 to, isogasi-ge nare ba,
 "Sara ba, morotomo ni."
 tote, ohom-kayu, koha-ihi mesi te, mara-uto ni mo mawiri tamahi te, hiki-tuduke tare do, hito-tu ni tatematuri te,
 "Naho, ito nebuta-ge nari."
 to, togame-ide tutu,
 "Kakui tamahu koto ohokari."
 to zo, urami kikoye tamahu.
 Koto-domo ohoku sadame raruru hi ni te, Uti ni saburahi kurasi tamahi tu.
 Kasiko ni ha, humi wo dani to, itohosiku obosi-ide te, yuhu-tu-kata zo ari keru. Ame huri ide te, tokoro-seku mo aru ni, kasa-yadori se m to, hata, obosa re zu ya ari kem. Kasiko ni ha, matu hodo sugi te, Myaubu mo, "Ito itohosiki ohom-sama kana!" to, kokoro-uku omohi keri. Sauzimi ha, mi-kokoro no uti ni hadukasiu omohi tamahi te, kesa no ohom-humi no kure nure do, naka-naka, toga to mo omohi waki tamaha zari keri.
 "Yuhu-giri no haruru kesiki mo mada mi nu ni
 ibuse-sa sohuru yohi no ame kana

 Kumo-ma mati-ide m hodo, ika ni kokoro-motonau."
 to ari. Ohasimasu maziki mi-kesiki wo, hito-bito mune tubure te omohe do,
 "Naho, kikoye sase tamahe."
 to, sosonokasi-ahe re do, itodo omohi midare tamahe ru hodo ni te, e kata no yau ni mo tuduke tamaha ne ba, "Yo-huke nu." tote, Zizyu zo, rei no wosihe kikoyuru.
 "Hare nu yo no tuki matu sato wo omohi-yare
 onazi kokoro ni nagame se zu to mo
"
 Kuti-guti ni semera re te, murasaki no kami no, tosi he ni kere ba hahi okure huru-mei taru ni, te ha sasuga ni mozi tuyou, naka-sada no sudi ni te, kami-simo hitosiku kai tamahe ri. Miru kahi nau uti-oki tamahu.
 Ika ni omohu ram to omohi-yaru mo, yasukara zu.
 "Kakaru koto wo, kuyasi nado ha ihu ni ya ara m? Sa'ri-tote ikaga ha se m. Ware ha, sa'ri to mo, kokoro-nagaku mi-hate te m." to, obosi-nasu mi-kokoro wo sira ne ba, kasiko ni ha imiziu nagei tamahi keru.
 Otodo, yoru ni iri te makade tamahu ni, hikare tatematuri te, Ohoi-dono ni ohasimasi nu. Gyaugau no koto wo kyou ari to omohosi te, Kimi-tati atumari te, notamahi, ono-ono mahi-domo narahi tamahu wo, sono-koro no koto ni te sugi yuku.
 Mono no ne-domo, tune yori mo mimi kasikamasiku te, kata-gata idomi tutu, rei no ohom-asobi nara zu, oho-hitiriki, sakuhati no hue nado no oho-gowe wo huki-age tutu, taiko wo sahe kauran no moto ni marobasi yose te, te-dukara uti-narasi, asobi ohasauzu.
 Ohom-itoma naki yau ni te, seti ni obosu tokoro bakari ni koso, nusumaha re tamahe re, kano watari ni ha, ito obotukanaku te, aki kure hate nu. Naho tanomi ko si kahi naku te sugi yuku.

 [1-7 Genji visits to Suetsumu in snowing hard]
 Gyaugau tikaku nari te, sigaku nado nonosiru koro zo, Myaubu ha mawire ru.
 "Ika ni zo?" nado, tohi tamahi te, itohosi to ha obosi tari. Arisama kikoye te,
 "Ito kau, mote-hanare taru mi-kokoro-bahe ha, mi tamahuru hito sahe, kokoro-gurusiku."
 nado, naki nu bakari omohe ri. "Kokoro-nikuku motenasi te yami na m to omohe ri si koto wo, kutai te keru, kokoro mo naku kono hito no omohu ram." wo sahe obosu. Sauzimi no, mono ha iha de, obosi udumore tamahu ram sama, omohi-yari tamahu mo, itohosikere ba,
 "Itoma naki hodo zo ya. Wari nasi." to, uti-nagei tamahi te, "Mono omohi sira nu yau naru kokoro-zama wo, korasa m to omohu zo kasi."
 to, hoho-wemi tamahe ru, wakau utukusi-ge nare ba, ware mo uti-wema ruru kokoti si te, "Warina no, hito ni urami rare tamahu ohom-yohahi ya. Omohi-yari sukunau, mi-kokoro no mama nara m mo, kotowari." to omohu.
 Kono ohom-isogi no hodo sugusi te zo, toki-doki ohasi keru.
 Kano murasaki no yukari, tadune-tori tamahi te, sono utukusimi ni kokoro-iri tamahi te, Rokudeu watari ni dani, kare masari tamahu mere ba, masite are taru yado ha, ahare ni obosi okotara zu nagara, mono-uki zo, wari nakari keru to, tokoro-seki ohom-mono-hadi wo mi arahasa m no mi-kokoro mo, koto ni nau te sugi-yuku wo, mata uti-kahesi, "Mi-masari suru yau mo ari kasi. Te-saguri no tado-tadosiki ni, ayasiu, kokoro-e nu koto mo aru ni ya? Mi te si gana." to omohose do, kezayaka ni tori-nasa m mo mabayusi. Uti-toke taru yohi-wi no hodo, yawora iri tamahi te, kausi no hasama yori mi tamahi keri.
 Saredo, midukara ha miye tamahu beku mo ara zu. Kityau nado, itaku sokonaha re taru mono kara, tosi he ni keru tati-do kahara zu, osi-yari nado midare ne ba, kokoro-motonaku te, go-tati si, go-nin wi tari. Mi-dai, hisoku yau no Morokosi no mono nare do, hito-waroki ni, nani no kusahahi mo naku ahare-ge naru, makade te hito-bito kuhu.
 Sumi no ma bakari ni zo, ito samu-ge naru womna-bara, siroki kinu no ihi sira zu susu-ke taru ni, kitana-ge naru sibira hiki-yuhi-tuke taru kosi-tuki, katakunasi-ge nari. Sasuga ni kusi osi-tare te sasi taru hitahi-tuki, Naikeubau, Naisi-dokoro no hodo ni, kakaru mono-domo aru ha ya to, wokasi. Kakete mo, hito no atari ni tikau hurumahu mono to mo siri tamaha zari keri.
 "Ahare! Samo samuki tosi kana! Inoti nagaker ba, kakaru yo ni mo ahu mono nari keri!"
 tote, uti-naku mo ari.
 "Ko-Miya ohasimasi si yo wo, nado te karasi to omohi kem. Kaku tanomi naku te mo suguru mono nari keri."
 tote, tobi-tati nu beku huruhu mo ari.
 Sama-zama ni hito-waroki koto-domo wo, urehe-ahe ru wo kiki tamahu mo, katahara-itakere ba, tati-noki te, tada-ima ohasuru yau ni te, uti-tataki tamahu.
 "Soso ya!" nado ihi te, hi tori-nahosi, kausi hanati te ire tatematuru.
 Zizyu ha, Saiwin ni mawiri kayohu waka-udo ni te, kono-koro ha nakari keri. Iyo-iyo ayasiu hina-bi taru kagiri ni te, mi-naraha nu kokoti zo suru.
 Itodo, urehu nari turu yuki, kaki-tare imiziu huri keri. Sora no kesiki hagesiu, kaze huki-are te, oho-tonabura kiye ni keru wo, tomosi tukuru hito mo nasi. Kano, mono ni osohare si wori obosi-ide rare te, are taru sama ha otora za'meru wo, hodo no sebau, hito-ke no sukosi aru nado ni nagusame tare do, sugou, utate izatoki kokoti suru yoru no sama nari.
 Wokasiu mo ahare ni mo, yau kahe te, kokoro tomari nu beki arisama wo, ito umore sukuyoka ni te, nani no haye naki wo zo, kuti-wosiu obosu.

 [1-8 Genji discovers Suetsumu's face and figure at ligft in the morning]
 Karausite ake nuru kesiki nare ba, kausi te-dukara age tamahi te, mahe no sensai no yuki wo mi tamahu. Humi-ake taru ato mo naku, haru-baru to are watari te, imiziu sabisi-ge naru ni, huri-ide te yuka m koto mo ahare ni te,
 "Wokasiki hodo no sora mo mi tamahe. Tuki se nu mi-kokoro no hedate koso, wari nakere."
 to, urami kikoye tamahu. Mada hono-kurakere do, yuki no hikari ni itodo kiyora ni wakau miye tamahu wo, oyi-bito-domo wemi sakaye te mi tatematuru.
 "Haya ide sase tamahe. Adikinasi. Kokoro-utukusiki koso."
 nado wosihe kikoyure ba, sasuga ni, hito no kikoyuru koto wo e inabi tamaha nu mi-kokoro ni te, tokau hiki-tukurohi te, wizari-ide tamahe ri.
 Mi nu yau ni te, to no kata wo nagame tamahe re do, siri-me ha tada nara zu. "Ika ni zo, uti-toke masari no, isasaka mo ara ba uresikara m." to obosu mo, anagati naru mi-kokro nari ya.
 Madu, wi-dake no takaku, wo-senaga ni miye tamahu ni, "Sareba yo!" to, mune tubure nu. Uti-tugi te, ana kataha to miyuru mono ha, hana nari keri. Huto me zo tomaru. Hugen-Bosatu no nori-mono to oboyu. Asamasiu takau nobiraka ni, saki no kata sukosi tari te iro-duki taru koto, koto no hoka ni utate ari. Iro ha yuki hadukasiku sirou te sa'wo ni, hitahi-tuki koyonau hare taru ni, naho simo-gati naru omo-yau ha, ohokata odoro-odorosiu nagaki naru besi. Yase tamahe ru koto, itohosi-ge ni sarabohi te, kata no hodo nado ha, ita-ge naru made kinu no uhe made miyu. "Nani ni nokori nau mi arahasi tura m." to omohu mono-kara, medurasiki sama no si tare ba, sasuga ni, uti-mi-yara re tamahu.
 Kasira-tuki, kami no kakari ha si mo, utukusi-ge ni medetasi to omohi kikoyuru hito-bito ni mo, wosa-wosa otoru maziu, utiki no suso ni tamari te hika re taru hodo, iti-syaku bakari amari tara m to miyu. Ki tamahe ru mono-domo wo sahe ihi-taturu mo, mono-ihi saga-naki yau nare do, mukasi-monogatari ni mo, hito ohom-sauzoku wo koso madu ihi ta'mere.
 Yurusi-iro no warinau uha-zirami taru hito-kasane, nagori nau kuroki utiki kasane te, uha-gi ni ha huruki no kaha-ginu ito kiyora ni kau-basiki wo ki tamahe ri. Kotai no yuwe-duki taru ohom-sauzoku nare do, naho wakayaka naru womna no ohom-yosohi ni ha, nigenau odoro-odorosiki koto, ito mote-hayasa re tari. Saredo, geni, kono kaha nau te, hata, samukara masi to miyuru ohom-kaho-zama naru wo, kokoro-gurusi to mi tamahu.
 Nani-goto mo iha re tamaha zu, ware sahe kuti todi taru kokoti si tamahe do, rei no sizima mo kokoro-mi mu to, tokau kikoye tamahu ni, itau hadirahi te, kuti ohohi si tamahe ru sahe, hinabi hurumekasiu, koto-kotosiku, Gisiki-kwan no neri-ide taru hidi-moti oboye te, sasuga ni uti-wemi tamahe ru kesiki, hasitanau suzurobi tari. Itohosiku ahare ni te, itodo isogi-ide tamahu.
 "Tanomosiki hito naki ohom-arisama wo, mi-some taru hito ni ha, utokara zu omohi mutubi tamaha m koso, ho'i aru kokoti su bekere. Yurusi naki mi-kesiki nare ba, turau." nado, kototuke te,
 "Asahi sasu noki no taruhi ha toke nagara
 nado ka turara no musubohoru ram
"
 to notamahe do, tada "Mu-mu." to uti-warahi te, ito kuti omo-ge naru mo itohosikere ba, ide tamahi nu.
 Mi-kuruma yose taru Tiu-mon no, ito itau yugami yorobohi te, yo-me ni koso, siruki nagara mo yorodu kakurohe taru koto ohokari kere, ito ahare ni sabisiku are madohe ru ni, matu no yuki nomi atataka-ge ni huri tume ru, yama-zato no kokoti si te, mono-ahare naru wo, "Kano hito-bito no ihi si mugura no kado ha, kau-yau naru tokoro nari kem kasi. Geni, kokoro-gurusiku rauta-ge nara m hito wo koko ni suwe te, usirometau kohisi to omoha baya! Aru maziki mono-omohi ha, sore ni magire na m kasi." to, "Omohu yau naru sumika ni aha nu ohom-arisama ha, toru beki kata nasi." to omohi nagara, "Ware nara nu hito ha, masite mi sinoba m ya. Waga kau te mi-nare keru ha, ko-MIko no usirometasi to taguhe oki tamahi kem tamasihi no sirube na'meri." to zo obosa ruru.
 Tatibana no ki no udumore taru, mi-zuizin mesi te haraha se tamahu. Urayami-gaho ni, matu no ki no onore oki-kaheri te, sato koboruru yuki mo, "Na ni tatu suwe no" to miyuru nado wo, "Ito hukakara zu to mo, nadaraka naru hodo ni ahi-siraha m hito mo gana!" to mi tamahu.
 Mi-kuruma idu beki kado ha, mada ake zari kere ba, kagi no adukari tadune-ide tare ba, Okina no ito imiziki zo ide-ki taru. Musume ni ya, mmago ni ya, hasitanaru ohokisa no Womna no, kinu ha yuki ni ahi te susuke madohi, samusi to omohe ru kesiki, hukau te, ayasiki mono ni hi wo tada honoka ni ire te sode gukumi ni mo'tari. Okina, kado wo e ake-yara ne ba, yori te hiki-tasukuru, ito katakuna nari. Ohom-tomo no hito, yori te zo ake turu.
 "Huri ni keru kasira no yuki wo miru hito mo
 otora zu nurasu asa no sode kana

 'Wakaki mono ha katati kakure zu'"
 to uti-zu-zi tamahi te mo, hana no iro ni ide te, ito samusi to miye turu ohom-omokage, huto omohi-ide rare te, hoho-wema re tamahu. "Tou-no-Tiuzyau ni, kore wo mise tara m toki, ika naru koto wo yosohe iha m, tune ni ukagahi kure ba, ima mituke rare na m." to, sube-nau obosu.
 Yo no tune naru hodo no, kotonaru koto nasa nara ba, omohi-sute te mo yami nu beki wo, sadaka ni mi tamahi te noti ha, naka-naka ahare ni imiziku te, mameyaka naru sama ni, tune ni otodure tamahu.
 Huruki no kaha nara nu, kinu, aya, wata nado, oyi-bito-domo no kiru beki mono no taguhi, kano Okina no tame made, kami-simo obosi-yari te tatematuri tamahu. Kayau no mame-yaka goto mo hadukasi-ge nara nu wo, kokro-yasuku, "Saru kata no usiromi ni te hagukuma m." to omohosi tori te, sama koto ni, sa nara nu uti-toke waza mo si tamahi keri.
 "Kano Utusemi no, uti-toke tari si yohi no soba-me ni ha, ito warokari si katati-zama nare do, motenasi ni kakusa re te, kutiwosiu ha ara zari ki kasi. Otoru beki hodo no hito nari ya ha! Geni sina ni mo yora nu waza nari keri. Kokoro-base no nadaraka ni, neta-ge nari si wo, make te yami ni si kana!" to, mono no wori-goto ni ha obosi-idu.

 [1-9 Suetsum composes and sends waka and clothes to Genji in the end of the year]
 Tosi mo kure nu. Uti no tonowi-dokoro ni ohasimasu ni, Taihu-no-Myaubu mawire ri. Mi-keduri-gusi nado ni ha, kesau-datu sudi naku, kokoro-yasuki mono no, sasuga ni notamahi tahabure nado si te, tukahi narasi tamahe re ba, mesi naki toki mo, kikoyu beki koto aru wori ha, mau-nobori keri.
 "Ayasiki koto no haberu wo, kikoye sase zara m mo higa-higasiu, omohi tamahe wadurahi te."
 to, hoho-wemi te kikoye-yara nu wo,
 "Nani-zama no koto zo? Ware ni ha tutumu koto ara zi to, nam omohu." to notamahe ba,
 "Ikaga ha. Midukara no urehe ha, kasikoku to mo, madu koso ha! Kore ha, ito kikoye sase nikuku nam."
 to, itau koto-kome tare ba,
 "Rei no, en naru." to nikumi tamahu.
 "Kano Miya yori haberu ohom-humi." tote, tori-ide tari.
 "Masite, kore ha tori-kakusu beki koto ka ha!"
 tote, tori tamahu mo, mune tuburu.
 Mitinokuni-gami no atu-goye taru ni, nihohi bakari ha hukau sime tamahe ri. Ito you kaki ohose tari. Uta mo,
 "Kara-koromo kimi ga kokoro no turakere ba
 tamoto ha kaku zo soboti tutu nomi
"
 Kokoro-e zu uti-katabuki tamahe ru ni, tutumi ni, koromo-bako no omorika ni kotai naru uti-oki te, osi-ide tari.
 "Kore wo, ikade ka ha, kataharaitaku omohi tamahe zara m. Saredo, Tuitati no ohom-yosohi tote, wazato haberu meru wo, hasitanau ha e kahesi habera zu. Hitori hiki-kome habera m mo, hito no mi-kokoro tagahi haberu bekere ba, go-ran-ze sase te koso ha." to kikoyure ba,
 "Hiki-kome rare na m ha, karakari na masi. Sode maki hosa m hito mo naki mi ni ito uresiki kokoro-zasi ni koso ha."
 to notamahi te, koto ni mono iha re tamaha zu. "Sate mo, asamasi no kuti-tuki ya! Kore koso ha te-dukara no ohom-koto no kagiri na'mere. Zizyuu koso tori-nahosu beka'mere. Mata, hude no siri toru hakase zo nakaru beki." to ihu kahi naku obosu. Kokoro wo tukusi te yomi-ide tamahi tu ram hodo wo obosu ni,
 "Ito mo kasiko ki kata to ha, kore wo mo ihu bekari keri!"
 to, hoho-wemi te mi tamahu wo, Myaubu, omote akami te mi tatematuru.
 Ima-yau-iro no, e yurusu maziku tuya nau huru-meki taru nahosi no, ura uhe hitosiu komayaka naru, ito naho-nahosiu, tuma-duma zo miye taru. "Asamasi!" to obosu ni, kono humi hiroge nagara, hasi ni te-narahi susabi tamahu wo, soba-me ni mire ba,
 "Natukasiki iro to mo nasi ni nani ni kono
 suwetumuhana wo sode ni hure kem

 Iro koki hana to mi sika do mo."
 nado, kaki kegasi tamahu. Hana no togame wo, naho aru yau ara m to, omohi ahasuru wori-wori no, tuki-kage nado wo, itohosiki mono kara, wokasiu omohi nari nu.
 "Kurenawi no hito hana koromo usuku to mo
 hitasura kutasu na wo si tate zu ha

 Kokoro-gurusi no yo ya!"
 to, ito itau nare te hitori-gotu wo, yoki ni ha arane do, "Kauyau no kainade ni dani ara masika ba!" to, kahesu-gahesu kuti-wosi. Hito no hodo no kokoro-gurusiki ni, na no kuti na m ha sasuga nari. Hito-bito mawire ba,
 "Tori-kakusa m ya. Kakaru waza ha hito no suru mono ni ya ara m."
 to, uti-umeki tamahu. "Nani ni go-ran-ze sase tura m. Ware sahe kokoro-naki yau ni." to, ito hadukasiku te, yawora ori nu.
 Mata no hi, Uhe ni saburahe ba, Daiban-dokoro ni sasi-nozoki tamahi te,
 "Kuha ya! Kinohu no kaheri-goto. Ayasiku kokoro-bami sugusa ruru."
 tote, nage tamahe ri. Nyoubau-tati, nani-goto nara m to, yukasi-garu.
 "Tada mme no hana no iro no goto, Mikasa-no-yama no wotome wo ba sute te."
 to, utahi susabi te ide tamahi nuru wo, Myaubu ha "Ito wokasi" to omohu. Kokoro sira nu hito-bito ha,
 "Nazo? Ohom-hitori-wemi ha?" to, togame-ahe ri.
 "Ara zu. Samuki simo-asa ni, kaineri konome ru hana no iro-ahi ya miye tura m. Ohom-tudusiri uta no itohosiki." to ihe ba,
 "Anagati naru ohom-koto kana! Kono naka ni ha, nihohe ru hana mo naka'meri."
 "Sakon-no-Myaubu, Higo-no-Unebe ya mazirahi tura m?"
 nado, kokoro mo e zu ihi sirohu.
 Ohom-kaheri tatematuri tare ba, Miya ni ha, nyoubau tudohi te, mi mede keri.
 "Aha nu yo wo hedaturu naka no koromo-de ni
 kasane te itodo mi mo si mi yo to ya
"
 Siroki kami ni, sute-kai tamahe ru si mo zo, naka-naka wokasi-ge naru.
 Tugomori-no-hi, yuhu-tu-kata, kano ohom-koromo-bako ni, "Go-reu" tote, hito no tatemature ru ohom-zo hito-kudari, ebi-zome no ori-mono no ohom-zo, mata yamabuki ka nani zo, iro-iro miye te, Myaubu zo tatematuri taru. "Ari si iro ahi wo warosi to ya mi tamahi kem?" to omohi sira rure do, "Kare hata, kurenawi no omo-omosikari si wo ya! Sa'ri to mo kiye zi." to, nebi-bito domo ha sadamuru.
 "Ohom-uta mo, kore yori no ha, kotowari kikoye te, sitataka ni koso are!"
 "Ohom-kaheri ha, tada wokasiki kata ni koso."
 nado, kuti-guti ni ihu. Hime-Gimi mo, Oboroke nara de si-ide tamahi turu waza nare ba, mono ni kaki-tuke te oki tamahe ri keri.

 [2-0 Genji visits to Suetsumu in the night of Jan. 7]
 Tuitati no hodo sugi te, kotosi, Wotoko-Dahuka aru bekere ba, rei no, tokoro-dokoro asobi nonosiri tamahu ni, mono-sawagasikere do, sabisiki tokoro no ahare ni obosi-yara rure ba, Nanu-ka no hi no Setiwe hate te, yo ni iri te, go-zen yori makade tamahi keru wo, ohom-tonowi tokoro ni yagate tomari tamahi nuru yau ni te, yo-hukasi te, ohasi tari.
 Rei no arisama yori ha, kehahi uti-soyomeki, yo-dui tari. Kimi mo, sukosi tawoyagi tamahe ru kesiki mote-tuke tamahe ri. "Ika ni zo? Aratame te hiki-kahe tara m toki." to zo, obosi tuduke raruru.
 Hi sasi-iduru hodo ni, yasurahi-nasi te, ide tamahu. Himgasi no tumado, osi-ake tare ba, mukahi taru rau no, uhe mo naku abare tare ba, hi no asi, hodo naku sasi-iri te, yuki sukosi huri taru hikari ni, ito kezayaka ni mi-ire raru.
 Ohom-nahosi nado tatematuru wo mi-idasi te, sukosi sasi-ide te, katahara husi tamahe ru kasira-tuki, kobore-ide taru hodo, ito medetasi. "Ohi nahori wo mi-ide tara m toki." to obosa re te, kausi hiki-age tamahe ri.
 Itohosikari si mono-gori ni, age mo hate tamaha de, kehusoku ni osi-yose te, uti-kake te, mi-bi'-guki no sidoke naki wo tukurohi tamahu. Warinau hurumeki taru kyau-dai no, kara-kusige, kakage no hako nado, tori-ide tari. Sasuga ni, wotoko no ohom-gu sahe hono-bono aru wo, sare te wokasi to mi tamahu.
 Womna no ohom-sauzoku, "Kehu ha yo-duki tari." to miyuru ha, ari si hako no kokoro-ba wo, sanagara nari keri. Sa mo obosi-yora zu, kyou aru mon tuki te siruki uha-gi bakari zo, ayasi to obosi keru.
 "Kotosi dani, kowe sukosi kika se tamahe kasi. Mata ruru mono ha sasi-oka re te, mi-kesiki no aratamara m nam yukasiki." to notamahe ba,
 "Saheduru haru ha."
 to, karausite wananakasi ide tari.
 "Sa'ri ya! Tosi he nuru sirusi yo." to, uti-warahi tamahi te, "Yume ka to zo miru."
 to, uti-zu-zi te ide tamahu wo, mi-okuri te sohi-husi tamaheri. Kuti ohohi no soba-me yori, naho, kano "Suwetumu-hana", ito nihohi-yaka ni sasi-ide tari. Mi-gurusi no waza ya to obosa ru.

 2 Tale of Murasaki

 
[2-1 Genji paints playfully his nose red with Murasaki]
 Nideu-no-Win ni ohasi tare ba, Murasaki-no-Kimi, ito mo utukusiki kata-ohi ni te, "Kurenawi ha kau natukasiki mo ari keri." to miyuru ni, mu-mon no sakura-no-hosonaga, nayoraka ni ki-nasi te, nani-gokoro mo naku te monosi tamahu sama, imiziu rautasi. Kotai no Oba-Gimi no ohom-nagori ni te, ha-gurome mo madasikari keru wo, hiki-tukuroha se tamahe re ba, mayu no kezayaka ni nari taru mo, utukusiu kiyora nari. "Kokoro kara, nado ka, kau uki yo wo mi atukahu ram. Kaku kokoro-gurusiki mono wo mo mi te wi tara de." to, obosi tutu, rei no, morotomo ni hihina-asobi si tamahu.
 We nado kaki te, iro-dori tamahu. Yorodu ni wokasiu susabi tirasi tamahi keri. Ware mo kaki sohe tamahu. Kami ito nagaki womna wo kaki tamahi te, hana ni beni wo tuke te mi tamahu ni, kata ni kaki te mo mi-ma-uki sama si tari. Waga mi-kage no kyau-dai ni uture ru ga, ito kiyora naru wo mi tamahi te, te-dukara kono aka-haha wo kaki-tuke, nihohasi te mi tamahu ni, kaku yoki kaho dani, sate mazire ram ha mi-gurusikaru bekari keri. Hime-Gimi, mi te, imiziku warahi tamahu.
 "Maro ga, kaku kataha ni nari na m toki, ika nara m?" to notamahe ba,
 "Utate koso ara me."
 tote, sa mo ya simi-tuka m to, ayahuku omohi tamahe ri. Sora-nogohi wo si te,
 "Sa'ra ni koso, siro-ma ne! You naki susabi waza nari ya. Uti ni ika ni notamaha m to sura m."
 to, ito mame-yaka ni notamahu wo, ito itohosi to obosi te, yori te, nogohi tamahe ba,
 "Heitiu ga yau ni iro-dori sohe tamahu na. Akakara m ha ahe na m."
 to, tahabure tamahu sama, ito wokasiki imose to miye tamahe ri.
 Hi no ito uraraka naru ni, itusika to kasumi watare ru kozuwe-domo no, kokro-motonaki naka ni mo, mme ha kesiki-bami, hoho-wemi watare ru, toriwaki te miyu. Hasi-kakusi no moto no koubai, ito toku hana ni te, iro-duki ni keri.
 "Kurenawi no hana zo ayanaku utoma ruru
 mme no tati-e ha natukasi kere do

 Ide ya!"
 to, ainaku uti-umeka re tamahu.
 Kakaru hito-bito no suwe-zuwe, ika nari kem?