About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Hananoen
Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo era from Feb. to Mar. in spring at the age of 20

  1 Tale of Oborodukiyo-no-Kimi

 1. Cherry blossom viewing in front of Shishin-den at 20 something in February Kisaragi no hatuka amari, Na-den no sakura no en se sase tamahu


 2. Genji meets with Udaijin's the sixth daughter in the night of spring after viewing Yo itau huke te nam, koto hate keru


 3. The next day Genji is interested to know her name Sono hi ha Go-gen no koto ari te, magire kurasi tamahi tu


 4. Murasaki grows up ideally, Aoi is as uncommunicative as ever "Ohoi-dono ni mo hisasiu nari ni keru." to obose do, Waka-Gimi mo kokoro-gurusikere ba


 5. Wisteria blossom viewing on Udaijin's garden at 20 something in March Kano Ariake-no-Kimi ha, hakanakari si yume wo obosi ide te


 1 Tale of Oborodukiyo-no-Kimi

 [1-1 Cherry blossom viewing in front of Shishin-den at 20 something in February]
 Kisaragi no hatuka amari, Na-Den no sakura no en se sase tamahu. Kisaki, Touguu no ohom-tubone, hidari migi ni si te, mau-nobori tamahu. Koukiden-no-Nyougo, Tiuguu no kaku te ohasuru wo, wori-husi goto ni yasukara zu obose do, mono-mi ni ha e sugusi tamaha de, mawiri tamahu.
 Hi ito yoku hare te, sora no kesiki, tori no kowe mo, kokoti-yoge naru ni, Miko-tati, Kamdatime yori hazime te, sono miti no ha mina, tamwin tamahari te humi tukuri tamahu. Saisyau-no-Tiuzyau, "Haru to ihu mozi tamahare ri." to, notamahu kowe sahe, rei no, hito ni koto nari. Tugi ni Tou-no-Tiuzyau, hito no me-utusi mo, tada nara zu oboyu beka-mere do, ito meyasuku mote-sidume te, kowa-dukahi nado, mono-monosiku sugure tari. Sate no hito-bito ha, mina oku-si-gati ni hana-zirome ru ohokari. Dige no hito ha, masite, Mikado, Touguu no ohom-zae kasikoku sugure te ohasimasu, kakaru katani yamgotonaki hito ohoku monosi tamahu koro naru ni, hadukasiku, haru-baru to kumori naki niha ni tati-iduru hodo, hasitanaku te, yasuki koto nare do, kurusi-ge nari. Tosi oyi taru hakase-domo no, nari ayasiku yature te, rei nare taru mo, ahare ni, sama-zama go-ran-zuru nam, wokasikari keru.
 Gaku-domo nado ha, sara ni mo iha zu totonohe sase tamahe ri. Yau-yau iri-hi ni naru hodo, Haru-no-Uguhisu-Saheduru to ihu mahi, ito omosiroku miyuru ni, Genzi no ohom-Momidi-no-Ga no wori, obosi-ide rare te, Touguu, kazasi tamaha se te, seti ni seme notamaha suru ni, nogare gataku te, tati te nodoka ni sode kahesu tokoro wo hito-wore, kesiki bakari mahi tamahe ru ni, niru beki mono naku miyu. Hidari-no-Otodo, uramesi-sa mo wasure te, namida otosi tamahu.
 "Tou-no-Tiuzyau, idura? Ososi."
 to are ba, Riukaen to ihu mahi wo, kore ha ima sukosi sugusi te, kakaru koto mo ya to, kokoro-dukahi ya si kem, ito omosirokere ba, ohom-zo tamahari te, ito medurasiki koto ni hito omohe ri. Kamdatime mina midare te mahi tamahe do, yoru ni iri te ha, koto ni kedime mo miye zu. Humi nado kau-zuru ni mo, Genzi-no-Kimi no ohom wo ba, Kauzi mo e yomi-yara zu, ku-goto ni zu-zi nonosiru. Hakase-domo no kokoro ni mo, imiziu omohe ri.
 Kau-yau no wori ni mo, madu kono Kimi wo hikari ni si tamahe re ba, Mikado mo ikade ka oroka ni obosare mu. Tiuguu, ohom-me no tomaru ni tuke te, "Touguu-no-Nyougo no anagati ni nikumi tamahu ram mo ayasiu, waga kau omohu mo kokoro-usi." to zo, midukara obosi kahesa re keru.
 "Ohokata ni hana no sugata wo mi masika ba
 tuyu mo kokoro no oka re masi ya ha
"
 Mi-kokoro no uti nari kem koto, ikade mori ni kem.

 [1-2 Genji meets with Udaijin's the sixth daughter in the night of spring after viewing]
 Yo itau huke te nam, koto hate keru.
 Kamdatime ono-ono akare, Kisaki, Touguu kahera se tamahi nure ba, nodoyaka ni nari nuru ni, tuki ito akau sasi-ide te wokasiki wo, Genzi-no-Kimi, wehi-gokoti ni, mi-sugusi gataku oboye tamahi kere ba, "Uhe no hito-bito mo uti-yasumi te, kayau ni omohi kake nu hodo ni, mosi sari nu beki hima mo ya aru?" to, Huditubo watari wo, warinau sinobi te ukagahi arike do, katrahu beki to-guti mo sasi te kere ba, uti-nageki te, naho ara zi ni, Kouki-den no Hoso-dono ni tati-yori tamahe re ba, Sam-no-Kuti aki tari.
 Nyougo ha, Uhe no mi-tubone ni yagate mau-nobori tamahi ni kere ba, hito-zukuna naru kehahi nari. Oku no Kururu-do mo aki te, hito-oto mo se zu.
 "Kayau ni te, yononaka no ayamati ha suru zo kasi." to omohi te, yawora nobori te nozoki tamahu. Hito ha mina ne taru besi. Ito wakau wokasi-ge naru kowe no, nabete no hito to ha kikoye nu,
 "Oboro-duki-yo ni niru mono zo naki."
 to uti-zu-zi te, konata zama ni ha kuru mono ka. Ito uresiku te, huto sode wo torahe tamahu. Womna, osorosi to omohe ru kesiki ni te,
 "Ana, mukutuke. Ko ha, ta so?" to notamahe do,
 "Nani ka, utomasiki." to te,
 "Hukaki yo no ahare wo siru mo iru tuki no
 oboroke nara nu tigiri to zo omohu
"
 tote, yawora idaki orosi te, to ha tate tu. Asamasiki ni akire taru sama, ito natukasiu wokasi-ge nari. Wananaku wananaku,
 "Koko ni, hito!"
 to, notamahe do,
 "Maro ha, mina-hito ni yurusa re tare ba, mesi-yose tari to mo, nandehu koto ka ara m. Tada, sinobi te koso."
 to notamahu kowe ni, kono Kimi nari keri to kiki sadame te, isasaka nagusame keri. Wabisi to omohe ru mono kara, nasake naku koha-gohasiu ha miye zi, to omohe ri. Wehi-gokoti ya rei nara zari kem, yurusa m koto ha kutiwosiki ni, Womna mo wakau tawoyagi te, tuyoki kokoro mo sira nu naru besi.
 Rautasi to mi tamahu ni, hodo naku ake yuke ba, kokoro awatatasi. Womna ha, masite, sama-zama ni omohi midare taru kesiki nari.
 "Naho, nanori si tamahe. Ikade ka, kikoyu beki. Kau te yami na m to ha, sa'ri to mo obosa re zi."
 to notamahe ba,
 "Uki mi yo ni yagate kiye na ba tadune te mo
 kusa no hara wo ba toha zi to ya omohu
"
 to ihu sama, en ni namameki tari.
 "Kotowari ya. Kikoye tagahe taru mozi kana!" tote,
 "Idure zo to tuyu no yadori wo waka m ma ni
 ko-zasa-ga-hara ni kaze mo koso huke

 Wadurahasiku obosu koto nara zu ha, nani ka tutuma m. Mosi, sukai tamahu ka?"
 to mo ihi-ahe zu, hito-bito oki sawagi, Uhe no Mi-tubone ni mawiri tigahu kesiki-domo, sigeku mayohe ba, ito warinaku te, ahugi bakari wo sirusi ni tori kahe te, ide tamahi nu.
 Kiritubo ni ha, hito-bito ohoku saburahi te, odoroki taru mo are ba, kakaru wo,
 "Sa mo, tayumi naki ohom-sinobi ariki kana!"
 to tuki-zirohi tutu, sora-ne wo zo si-ahe ru. Iri tamahi te husi tamahe re do, ne-ira re zu.
 "Wokasikari turu hito no sama kana! Nyougo no ohom-otouto-tati ni koso ha ara me. Mada yo ni nare nu ha, Go, Roku-no Kimi nara m kasi. Soti-no-Miya no Kita-no-Kata, Tou-no-Tiuzyau no susame nu Si-no-Kimi nado koso, yosi to kiki sika. Naka-naka sore nara masika ba, ima sukosi wokasikara masi. Roku ha Touguu ni tatematura m to kokorozasi tamahe ru wo, itohosiu mo aru bei kana! Wadurahasiu, tadune m hodo mo magiraha si, sate taye na m to ha omoha nu kesiki nari turu wo, ika nare ba, koto kayoha su beki sama wo wosihe zu nari nu ram."
 nado, yorodu ni omohu mo, kokoro no tomaru naru besi. Kau-yau naru ni tuke te mo, madu, "Kano watari no arisama no, koyonau okumari taru ha ya!" to, arigatau omohi kurabe rare tamahu.

 [1-3 The next day Genji is interested to know her name]
 Sono hi ha Go-en no koto ari te, magire kurasi tamahi tu. Sau-no-koto tukau-maturi tamahu. Kinohu no koto yori mo, namamekasiu omosirosi. Huditubo ha, akatuki ni mau-nobori tamahi ni keri. "Kano Ariake, ide ya si nu ram!" to, kokoro mo sora ni te, omohi itara nu kuma naki Yosikiyo, Koremitu wo tuke te, ukagaha se tamahi kere ba, o-mahe yori makade tamahi keru hodo ni,
 "Tada ima, Kita-no-Din yori, kanete yori kakure tati te haberi turu kuruma-domo makari iduru. Ohom kata-gata no sato-bito haberi turu naka ni, Siwi-no-Seusyau, U-Tiu-Ben nado isogi ide te, okuri si haberi turu ya, Kouki-den no ohom-akare nara m to mi tamahe turu. Kesiu ha ara nu kehahi-domo siruku te, kuruma mi-tu bakari haberi tu."
 to kikoyuru ni mo, mune uti-tubure tamahu.
 "Ikani si te, idure to sira m? Titi-Otodo nado kiki te, koto-kotosiu motenasa m mo, ika ni zo ya. Mada, hito no arisama yoku mi sadame nu hodo ha, wadurahasikaru besi. Sa'ri tote, sira de ara m, hata, ito kutiwosikaru bekere ba, ika ni se masi?" to, obosi wadurahi te, tuku-duku to nagame husi tamahe ri.
 "Hime-Gimi, ika ni ture-dure nara m. Hi-goro ni nare ba, ku-si te ya ara m?" to, rautaku obosi yaru. Kano sirusi no ahugi ha, sakura-gasane ni te, koki kata ni kasume ru tuki wo kaki te, midu ni utusi taru kokoro-bahe, me-nare tare do, yuwe natukasiu motenarasi tari. "Kusa no hara wo ba" to ihisi sama nomi, kokoro ni kakari tamahe ba,
 "Yo ni sira nu kokoti koso sure ariake no
 tuki no yukuhe wo sora ni magahe te
"
 to kaki tuke tamahi te, oki tamahe ri.

 [1-4 Murasaki grows up ideally, Aoi is as uncommunicative as ever]
 "Ohoi-dono ni mo hisasiu nari ni keru." to obose do, Waka-Gimi mo kokoro-gurusikere ba, kosirahe m to obosi te, Nideu-no-Win he ohasi nu. Miru mama ni, ito utukusi-ge ni ohi nari te, aigyau-duki rau-rauziki kokoro-bahe, ito koto nari. Aka nu tokoro nau, waga mi-kokoro no mama ni wosihe nasa m, to obosu ni kanahi nu besi. Wotoko no ohom-wosihe nare ba, sukosi hito-nare taru koto ya mazira m to omohu koso, usiro metakere.
 Hi-goro no ohom-monogatari ohom-koto nado wosihe kurasi te ide tamahu wo, rei no to kutiwosiu obose do, ima ha ito you naraha sare te, warinaku ha sitahi matuhasa zu.
 Ohoi-dono ni ha, rei no, huto mo taimen-si tamaha zu. Ture-dure to yorodu obosi megurasa re te, Sau no ohom-koto masaguri te,
 "Yaharaka ni nuru yo ha naku te"
 to utahi tamahu. Otodo watari tamahi te, hito-hi no kyou ari si koto, kikoye tamahu.
 "Kokora no yohahi ni te, mei-wau no mi-yo, yo-dai wo nam mi haberi nure do, kono tabi no yau ni, humi-domo kyauzaku ni, mahi, gaku, mono no ne-domo totonohori te, yohahi noburu koto nam habera zari turu. Miti-miti no mono no zyauzu-domo ohokaru korohohi, kuhasiu sirosimesi, totonohe sase tamahe ru ke nari. Okina mo hoto-hoto mahi-ide nu beki kokoti nam si haberi si."
 to kikoye tamahe ba,
 "Koto ni totonohe okonahu koto mo habera zu. Tada ohoyake-goto ni, sosiu naru mono no si-domo wo, koko kasiko ni tadune haberi si nari. Yorodu no koto yori ha, Riukaen, makoto ni kou-dai no rei to mo nari nu beku mi tamahe si ni, masite 'Saka-yuku haru' ni tati-ide sase tamahe ra masika ba, yo no menboku ni ya habera masi."
 to kikoye tamahu.
 Ben, Tiuzyau nado mawiri-ahi te, kauran ni senaka osi tutu, tori-dori ni mono no ne-domo sirabe ahase te asobi tamahu, ito omosirosi.

 [1-5 Wisteria blossom viewing on Udaijin's garden at 20 something in March]
 Kano Ariake-no-Kimi ha, hakanakari si yume wo obosi-ide te, ito mono nagekasiu nagame tamahu. Touguu ni ha, Uduki bakari to obosi-sadame tare ba, ito warinau obosi midare taru wo, Wotoko mo, tadune tamaha m ni ato hakanaku ha ara ne do, idure to mo sira de, koto ni yurusi tamaha nu atari ni kakaduraha m mo, hito-waruku omohi wadurahi tamahu ni, Yayohi no nizihu-yo-niti, Migi-no-Ohoi-dono no yumi-no-keti ni, Kamdatime, Miko-tati ohoku tudohe tamahi te, yagate hudi no en si tamahu. Hana-zakari ha sugi ni taru wo, "Hoka no tiri na m" to ya wosihe rare tari kem, okure te saku sakura, huta-ki zo ito omosiroki. Atarasiu tukuri tamahe ru Tono wo, miya-tati no ohom-mogi no hi, migaki situraha re tari. Hana-bana to monosi tamahu Tono no yau ni te, nani-goto mo imamekasiu motenasi tamahe ri.
 Genzi-no-Kimi ni mo, hito-hi, Uti ni te ohom-taimen no tuide ni, kikoye tamahi sika do, ohase ne ba, kutiwosiu, mono no haye nasi to obosi te, mi-ko no Siwi-no-Seusyau wo tatematuri tamahu.
 "Waga yado no hana si nabete no iro nara ba
 nani ka sara ni Kimi wo mata masi
"
 Uti ni ohasuru hodo ni te, Uhe ni sou-si tamahu.
 "Sitari-gaho nari ya!" to waraha se tamahi te,
 "Wazato a'meru wo, hayau monose yo kasi. Womna-Miko-tati nado mo, ohi-iduru tokoro nare ba, nabete no sama ni ha omohu maziki wo."
 nado notamahasu. Ohom-yosohi nado hikitukurohi tamahi te, itau kururu hodo ni, mata re te zo watari tamahu.
 Sakura no kara no ki no ohom-nahosi, Ebi-zome no sita-gasane, siri ito nagaku hiki te. Mina-hito ha uhe no kinu naru ni, azare taru ohokimi-sugata no namameki taru ni te, itukare iri tamahe ru ohom-sama, geni ito koto nari. Hana no nihohi mo ke-osa re te, naka-naka koto-zamasi ni nam.
 Asobi nado ito omosirou si tamahi te, yo sukosi huke yuku hodo ni, Genzi-no-Kimi, itaku wehi nayame ru sama ni motenasi tamahi te, magire tati tamahi nu.
 Sin-den ni, Womna-Iti-no-Miya, Womna-Sam-no-Miya no ohasi masu. Himgasi no to-guti ni ohasi te, yori-wi tamahe ri. Hudi ha konata no tuma ni atari te are ba, mi-kausi-domo age watasi te, hito-bito ide wi tari. Sode-guti nado, Tahuka no wori oboye te, kotosara meki mote-ide taru wo, husahasikara zu to, madu Huditubo watari obosi-ide raru.
 "Nayamasiki ni ito itau sihira re te, wabi ni te haberi. Kasikokere do, kono O-mahe ni koso ha, kage ni mo kakusa se tamaha me."
 tote, tuma-do no mi-su wo hiki-ki tamahe ba,
 "Ana, wadurahasi! Yokara nu hito koso, yamgotonaki yukari ha kakoti haberu nare."
 to ihu kesiki wo mi tamahu ni, omo-omosiu ha arane do, osinabete no waka-udo-domo ni ha ara zu, ate ni wokasiki kehahi sirusi.
 Sora-daki-mono, ito kebutau kuyuri te, kinu no otonahi, ito hanayaka ni hurumahi-nasi te, kokoro-nikuku okumari taru kehahi ha tati-okure, imamekasiki koto wo konomi taru watari ni te, yamgotonaki ohom-kata-gata mono mi tamahu tote, kono to-guti ha sime tamahe ru naru besi. Sa si mo aru maziki koto nare do, sasuga ni wokasiu omohosa re te, "Idure nara m?" to, mune uti-tubure te,
 "Ahugi wo tora re te, karaki me wo miru."
 to, uti-ohodoke taru kowe ni ihi-nasi te, yori wi tamahe ri.
 "Ayasiku mo, sama kahe keru Koma-udo kana!"
 to irahuru ha, kokoro-sira nu ni ya ara m. Irahe ha se de, tada toki-doki, uti-nageku kehahi suru kata ni yori-kakari te, kityau-gosi ni te wo torahe te,
 "Adusa-yumi Irusa-no-yama ni madohu kana
 hono-mi si tuki no kage ya miyuru to

 Nani yuwe ka?"
 to, osi-ate ni notamahu wo, e sinoba nu naru besi.
 "Kokoro iru kata nara mase ba yumi-hari no
 tuki naki sora ni mayoha masi ya ha
"
 to ihu kowe, tada sore nari. Ito uresiki mono kara.