About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Hanatirusato
Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Daisho era in summer at the age of 25

     Tale of Hanachirusato

  1. Genji will visit to Hanachirusato Hito-sire-nu, mi-kokoro-dukara no mono-omohasisa ha


  2. Genji and a woman in Nakagawa compose and exchange waka Nani bakari no ohom-yosohi naku, uti-yatusi te


  3. Genji talks about passed days with Hanachirusato's sister Kano ho'i no tokoro ha, obosi-yari turu mo siruku


  4. Genji meets Hanatirusato after long absence Nisi-omote ni ha, waza to naku


 Tale of Hanachirusato

  [1-1 Genji will visit to Hanachirusato]
 Hito-sire-nu, mi-kokoro-dukara no mono-omohasisa ha, itu to naki koto na'mere do, kaku ohokata no yo ni tuke te sahe, wadurahasiu obosi midaruru koto nomi masare ba, mono-kokoro-bosoku, yononaka nabete itohasiu obosi nara ruru ni, sasuga naru koto ohokari.
 Reikei-den to kikoyesi ha, Miya-tati mo ohase zu, Win kakure sase tamahi te noti, iyo-iyo ahare naru ohom-arisama wo, tada kono Daisyau-dono no mi-kokoro ni mote-kakusa re te, sugusi tamahu naru besi.
 Ohom-otouto no Sam-no-Kimi, Uti watari ni te hakanau honomeki tamahi si nagori no, rei no mi-kokoro nare ba, sasuga ni wasure mo hate tamaha zu, waza to mo motenasi tamaha nu ni, hito no mi-kokoro wo nomi tukusi hate tamahu beka'meru wo mo, kono-goro nokoru koto naku obosi midaruru yo no ahare no kusahahi ni ha, omohi-ide tamahu ni ha, sinobi-gataku te, samidare no sora medurasiku hare taru kumo-ma ni watari tamahu.

  [1-2 Genji and a woman in Nakagawa compose and exchange waka]
 Nani bakari no ohom-yosohi naku, uti-yatusi te, go-zen nado mo naku, sinobi te, Naka-gaha no hodo ohosi suguru ni, sasayaka naru ihe no, kodati nado yosi-bame ru ni, yoku naru koto wo, Aduma ni sirabe te, kaki-ahase, nigihahasiku hiki-nasu nari.
 Ohom-mimi tomari te, kado-dika naru tokoro nare ba, sukosi sasi-ide te mi-ire tamahe ba, ohoki naru katura-no-ki no ohi-kaze ni, maturi no koro obosi-ide rare te, sokohaka to naku kehahi wokasiki wo, "Tada hito-me mi tamahi si yadori nari." to mi tamahu. Tada nara zu, "Hodo he ni keru, obomekasiku ya?" to, tutumasikere do, sugi-gate ni yasurahi tamahu, wori si mo, hototogisu naki te wataru. Moyohosi kikoye gaho nare ba, mi-kuruma osi-kahe sase te, rei no, Koremitu ire tamahu.
 "Woti-kaheri e zo sinoba re nu hototogisu
 hono-katarahi si yado no kakine ni
"
 Sin-den to obosiki ya no nisi no tuma ni hito-bito wi tari. Saki-zaki mo kiki si kowe nare ba, kowa-dukuri kesiki tori te, ohom-seusoko kikoyu. Wakayaka naru kesiki-domo si te, obomeku naru besi.
 "Hototogisu koto-tohu kowe ha sore nare do
 ana obotuka na samidare no sora
"
 Kotosara tadoru to mire ba,
 "Yosi-yosi, uwe si kakine mo."
 tote iduru wo, hito sire nu kokoro ni ha, netau mo ahare ni mo omohi keri.
 "Sa mo, tutumu beki koto zo kasi. Kotowari ni mo are ba, sasuga nari. Kayau no kiha ni, Tukusi-no-Goseti ga, rautage nari si ha ya!"
 to, madu obosi-idu.
 Ika naru ni tuke te mo, mi-kokoro no itoma naku kurusige nari. Tosi-tuki wo he te mo, naho kayau ni, mi si atari, nasake sugusi tamaha nu ni si mo, naka-naka, amata no hito no mono-omohi-gusa nari.

  [1-3 Genji talks about passed days with Hanachirusato's sister]
 Kano ho'i no tokoro ha, obosi-yari turu mo siruku, hito-me naku, siduka ni te ohasuru arisama wo mi tamahu mo, ito ahare nari. Madu, Nyougo no ohom-kata ni te, mukasi no ohom-monogatari nado kikoye tamahu ni, yo huke ni keri.
 Hatuka-no-tuki sasi-iduru hodo ni, itodo kodakaki kage-domo ko-guraku miye-watari te, tikaki tatibana no kawori natukasiku nihohi te, Nyougo no ohom-kehahi, nebi ni tare do, akumade youi ari, ate ni rautage nari.
 "Sugure te hanayaka naru ohom-oboye koso nakari sika do, mutumasiu natukasiki kata ni ha obosi tari si mono wo!"
 nado, omohi-ide kikoye tamahu ni tuke te mo, mukasi no koto kaki-turane obosa re te, uti-naki tamahu.
 Hototogisu, ari turu kakine no ni ya, onazi kowe ni uti-naku. "Sitahi ki ni keru yo." to, obosa ruru hodo mo, en nari kasi. "Ika ni siri te ka?" nado, sinobiyaka ni uti-zu-nzi tamahu.
 "Tatibana no ka wo natukasimi hototogisu
 hanatirusato wo tadune te zo tohu

 Inisihe no wasure gataki nagusame ni ha, naho mawiri haberi nu bekari keri. Koyonau koso, magiruru koto mo, kazu sohu koto mo haberi kere. Ohokata no yo ni sitagahu mono nare ba, mukasi-gatari mo kaki kudusu beki hito sukunau nari yuku wo, masite, ture-dure mo magire naku obosa ru ram."
 to kikoye tamahu ni, ito sara naru yo nare do, mono wo ito ahare ni obosi tuduke taru mi-kesiki no asakara nu mo, hito no ohom-sama kara ni ya, ohoku ahare zo sohi ni keru.
 "Hito-me naku are taru yado ha tatibana no
 hana koso noki no tuma to nari kere
"
 to bakari notamahe ru, "Sa ha ihe do, hito ni ha ito koto nari keri." to, obosi kurabe raru.

  [1-4 Genji meets Hanatirusato after long absence]
 Nisi-omote ni ha, waza to naku, sinobiyaka ni uti-hurumahi tamahi te, nozoki tamahe ru mo, medurasiki ni sohe te, yo ni me nare nu ohom-sama nare ba, turasa mo wasure nu besi. Nani ya ka ya to, rei no, natukasiku katarahi tamahu mo, obosa nu koto ni ara zaru besi.
 Kari ni mo mi tamahu kagiri ha, osinabete no kiha ni ha ara zu, sama-zama ni tuke te, ihukahi-nasi to obosa ruru ha nakere ba ni ya, nikuge naku, ware mo hito mo nasake wo kahasi tutu, sugusi tamahu nari keri. Sore wo ai-nasi to omohu hito ha, to-ni kaku-ni kaharu mo, "Kotowari no, yo no saga." to, omohi-nasi tamahu. Ari turu kakine mo, sa yau ni te, arisama kahari ni taru atari nari keri.