About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Suma
Tale of Hikaru-Genji's commoner era in Kyoto and Suma from Mar. at the age of 26 to Mar. at the age of 27

  1 Tale of Hikaru-Genji A parting in departing spring

 1. Genji determines to leave Kyoto for Suma Yononaka, ito wadurahasiku


 2. Parting greeting to Sa-daijin Yayohi hatuka amari no hodo ni nam


 3. Parting greeting to Nijo-in Tono ni ohasi tare ba, waga ohom-kata no hito-bito mo


 4. Parting greeting to Hanachirusato Hanatirusato no kokoro-bosoge ni obosi te


 5. Preparation for life in Suma Yorodu no koto-domo sitatame sase tamahu


 6. Parting greeting to Fujitsubo Asu tote, kure ni ha, Win no mi-haka wogami tatematuri tamahu


 7. Parting greeting to his father's grave Tuki mati-ide te ide tamahu


 8. Parting greeting to Tougu Ake-haturu hodo ni kaheri tamahi te


 9. The day of leaving at Kyoto Sono hi ha, Womna-Gimi ni ohom-monogatari nodoka ni kikoye kurasi


  2 Tale of Hikaru-Genji Gloomy days in summer-rain on Suma and Kyoto

 1. Genji's life in Suma Ohasu beki tokoro ha, Yukihira-no-Tiunagon no


 2. Genji writes to ladies in Kyoto Yau-yau koto sidumari yuku ni, naga-ame no koro


 3. Genji writes to Lady Rokujo in Ise Makoto ya, sawagasikari si hodo no magire ni


 4. Oborotukiyo goes in the Court of Suzaku Kam-no-Kimi ha, hito-warahe ni imiziu obosi-kuduhoruru wo


  3 Tale of Hikaru-Genji Fall on Suma

 1. Fall on Suma Suma ni ha, itodo kokoro-dukusi no aki-kaze ni


 2. Genji views the moon at Suma on August 15 on innocent Tuki no ito hanayaka ni sasi-ide taru ni


 3. Genji and Gosechi compose and exchange waka Sono-koro, Daini ha nobori keru


 4. People's life in Kyoto Miyako ni ha, tuki-hi suguru mama ni


 5. Genji's life in Suma Kano ohom-sumahi ni ha, hisasiku naru mama ni


 6. Akasi's daughter Akasi no ura ha, tada hahi-wataru hodo nare ba


  4 Tale of Hikaru-Genji Religious life on Suma and God's revelation

 1. Geuji greets the new Year in Suma Suma ni ha, tosi kaheri te, hi nagaku ture-dure naru ni


 2. Sinto purification at March 3 and a storm Yayohi no tuitati ni ide-ki taru mi-no-hi


 1 Tale of Hikaru-Genji A parting in departing spring

 [1-1 Genji determines to leave Kyoto for Suma]
 Yononaka, ito wadurahasiku, hasitanaki koto nomi masare ba, "Semete sira-zu-gaho ni ari-he te mo, kore yori masaru koto mo ya?" to obosi nari nu.
 "Kano suma ha, mukasi koso hito no sumika nado mo ari kere, ima ha, ito sato hanare kokoro-sugoku te, ama no ihe dani mare ni." nado kiki tamahe do, "Hito sigeku, hitatake tara m sumahi ha, ito ho'i nakaru besi. Sa'ri tote, miyako toho-zakara m mo, hurusato obotukanakaru beki wo", hito-waruku zo obosi midaruru.
 Yorodu no koto, kisikata yukusuwe, omohi-tuduke tamahu ni, kanasiki koto ito sama-zama nari. Uki mono to omohi-sute turu yo mo, ima ha to sumi-hanare na m koto wo obosu ni ha, ito sute gataki koto ohokaru naka ni mo, Hime-Gimi no, ake-kure ni sohe te ha, omohi-nageki tamahe ru sama no, kokoro-gurusiu ahare naru wo, "Yuki-meguri te mo, mata ahi-mi m koto wo kanarazu." to, obosa m ni te dani, naho hito-hi hutu-ka no hodo, yoso-yoso ni akasi-kurasu wori-wori dani, obotukanaki mono ni oboye, Womna-Gimi mo kokoro-bosou nomi omohi tamahe ru wo, "Iku-tosi sono hodo to kagiri aru miti ni mo ara zu, ahu wo kagiri ni hedatari yuka m mo, sadame naki yo ni, yagate wakaru beki kadode ni mo ya?" to, imiziu oboye tamahe ba, "Sinobi te morotomo ni mo ya?" to, obosi-yoru wori are do, saru kokoro-bosokara m umi-dura no, nami-kaze yori hoka ni tati-maziru hito mo nakara m ni, kaku rautaki ohom-sama ni te, hiki-gusi tamahe ra m mo, ito tukinaku, waga kokoro ni mo, "Naka-naka, mono-omohi no tuma naru beki wo." nado obosi-kahes