About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Akashi
Tale of Hikaru-Genji's parting and comeback, from Mar. at the age of 27 to in fall at the age of 28

  1 Tale of Hikaru-Genji A storm in Suma and Sumiyoshi-no-Kami's lead

 1. Storm goes on in Suma Naho ame-kaze yama zu, Kami nari sidumara de


 2. Hikaru-Genji's prayer for Sumiyoshi-no-Kami "Kaku si tutu yo ha tuki nu beki ni ya?" to obosa ruru ni


 3. Storm stops Yau-yau kaze nahori, ame no asi simeri, hosi no hikari mo miyuru ni


 4. Akashi-no-Nyudo comes to Genji by a ship Nagisa ni tihisayaka naru hune yose te, hito ni, sam-nin bakari


  2 Tale of Akashi Hikaru-Genji's new life in Akashi

 1. Nyudo's house at the seaside Hama no sama, geni ito kokoro koto nari


 2. Letters to Kyoto Sukosi mi-kokoro sidumari te ha, Kyau no ohom-humi-domo kikoye tamahu


 3. Akashi-no-Nyudo and his daughter Akasi-no-Nihudau, okonahi tutome taru sama


 4. It becomes April in summer Si-gwati ni nari nu. Koromo-gahe no ohom-sauzoku, mi-tyau no katabira nado


 5. Genji and Nyudo play in concert with koto Nihudau mo e tahe de, kuyau-hohu tayumi te


 6. Nyudo talks about his daughter to Genji not asking Itaku huke yuku mama ni, hama-kaze suzusiu te


 7. Love letter to Akashi-no-Kimi Omohu koto, katu-gatu kanahi nuru kokoti si te


 8. Convulsions of nature in Kyoto Sono tosi, ohoyake ni, mono no satosi sikiri te


  3 Tale of Akashi Happiness and grief in marriage

 1. Lonely life in Akashi Akasi ni ha, rei no, aki, hama-kaze no koto naru ni


 2. The first visit to Akashi-no-Kimi Sinobi te yorosiki hi mi te


 3. Letter to Murasaki-no-Kimi Nideu-no-Kimi no, kaze no tute ni mo mori-kiki tamaha m koto ha


 4. Akashi-no-Kimi's grief Womna, omohi si mo siruki ni, ima zo makoto ni


  4 Tale of Akashi A parting from Akashi in fall

 1. Mikad's letter comes for Genji to come back to Kyoto Tosi kahari nu. Uti ni ohom-kusuri no koto ari te


 2. Akashi-no-Kimi gets pregant Genji's baby Sono-koro ha, yo-gare naku katarahi tamahu


 3. Those days in front of the parting day Asate bakari ni nari te


 4. The morning of the parting day Tati tamahu akatuki ha, yo-bukaku ide tamahi te


 5. Grief of Akashi's remained Sauzimi no kokoti, tatohu beki kata naku te


  5 Tale of Hikaru-Genji Comeback to Kyoto and political world

 1. Shinto-Purification at Naniwa Kimi ha, Naniha no kata ni watari te ohom-harahe si tamahi te


 2. Genji goes to Dairi to meet Mikado Mesi ari te, Uti ni mawiri tamahu


 3. Letter to Akashi-no-Kimi, and etc. Makoto ya, kano Akasi ni ha


 1 Tale of Hikaru-Genji A storm in Suma and Sumiyoshi-no-Kami's lead

 [1-1 Storm goes on in Suma]
 Naho ame-kaze yama zu, Kami nari sidumara de, hi-goro ni nari nu. Itodo mono-wabisiki koto, kazu sira zu, kisi-kata yuku-saki, kanasiki ohom-arisama ni, kokoro-duyou si mo e obosi-nasa zu, "Ika ni se masi? Kakari to te, miyako ni kahera m koto mo, mada yo ni yurusa re mo naku te ha, hito-waraha re naru koto koso masara me. Naho, kore yori hukaki yama wo motome te ya, ato taye na masi." to obosu ni mo, "Nami-kaze ni sawaga re te nado, hito no ihi-tutahe m koto, noti no yo made, ito karo-garosiki na ya nagasi-hate m." to obosi-midaru.
 Yume ni mo, tada onazi sama naru mono nomi ki tutu, matuhasi kikoyu to mi tamahu. Kumoma naku te, ake-kururu hikazu ni sohe te, Kyau no kata mo itodo obotukanaku, "Kaku nagara mi wo hahurakasi turu ni ya?" to, kokoro-bosou obose do, kasira sasi-idu beku mo ara nu sora no midare ni, ide-tati mawiru hito mo nasi.
 Nideu-no-Win yori zo, anagati ni ayasiki sugata ni te, sohoti mawire ru. Miti-kahi ni te dani, hito ka nani zo to dani go-ran-zi waku beku mo ara zu, madu ohi-harahi tu beki sidu-no-wo no, mutumasiu ahare ni obosa ruru mo, ware nagara katazikenaku, ku-si ni keru kokoro no hodo omohi-sira ru. Ohom-humi ni,
 "Asamasiku wo-yami naki koro no kesiki ni, itodo sora sahe toduru kokoti si te, nagame yaru kata naku nam.
 Ura-kaze ya ika ni huku ram omohi-yaru
 sode uti-nurasi nami-ma naki koro
"
 Ahare ni kanasiki koto-domo kaki atume tamahe ri. Itodo migiha masari nu beku, kaki-kurasu kokoti si tamahu.
 "Kyau ni mo, kono ame-kaze, ayasiki mono-no-satosi nari tote, Ninwau-we nado okonaha ru besi to nam kikoye haberi si. Uti ni mawiri tamahu Kamdatime nado mo, subete miti todi te, maturigoto mo taye te nam haberu."
 nado, haka-bakasiu mo ara zu, katakunasiu katari-nase do, Kyau no kata no koto to obose ba ibukasiu te, o-mahe ni mesi-ide te, toha se tamahu.
 "Tada, rei no ame no wo-yami naku huri te, kaze ha toki-doki huki-ide te, hi-goro ni nari haberu wo, rei nara nu koto ni odoroki haberu nari. Ito kaku, ti no soko tohoru bakari no hi huri, ikaduti no sidumara nu koto ha habera zari ki."
 nado, imiziki sama ni odoroki-wodi te woru kaho no ito karaki ni mo, kokoro-bososa masari keru.

 [1-2 Hikaru-Genji's prayer for Sumiyoshi-no-Kami]
 "Kaku si tutu yo ha tuki nu beki ni ya?" to obosa ruru ni, sono mata no hi no akatuki yori, kaze imiziu huki, siho takau miti te, nami no oto araki koto, ihaho mo yama mo nokoru maziki kesiki nari. Kami no nari-hirameku sama, sara ni iha m kata naku te, "Oti-kakari nu!" to oboyuru ni, aru kagiri sakasiki hito nasi.
 "Ware ha ikanaru tumi wo wokasi te, kaku kanasiki me wo miru ram. Titi-haha ni mo ahi-mi zu, kanasiki me-ko no kaho wo mo mi de, sinu beki koto."
 to nageku. Kimi ha mi-kokoro wo sidume te, "Nani bakari no ayamati ni te ka, kono nagisa ni inoti wo ba kihame m." to, tuyou obosi-nase do, ito mono-sawagasi kere ba, iro-iro no mitegura sasage sase tamahi te,
 "Sumiyosi-no-Kami, tikaki sakahi wo sidume mamori tamahu. Makoto ni ato wo tare tamahu Kami nara ba, tasuke tamahe!"
 to, ohoku no tai-gwan wo tate tamahu. Ono-ono midukara no inoti wo ba, saru mono ni te, kakaru ohom-mi no mata naki rei ni sidumi tamahi nu beki koto no imiziu kanasiki, kokoro wo okosi te, sukosi mono oboyuru kagiri ha, "Mi ni kahe te kono ohom-mi hitotu wo sukuhi tatematura m." to, toyomi te, moro-gowe ni Hotoke, Kami wo nen-zi tatematuru.
 "Tei-wau no hukaki miya ni yasinaha re tamahi te, iro-iro no tanosimi ni ogori tamahi sika do, hukaki ohom-utukusimi, Oho-yasima ni amane ku, sidume ru tomogara wo koso ohoku ukabe tamahi sika. Ima, na ni no mukuyi ni ka, kokora yoko-sama naru nami-kaze ni ha obohore tamaha m. Ame Tuti, kotowari tamahe! Tumi naku te tumi ni atari, tukasa, kurawi wo tora re, ihe wo hanare, sakahi wo sari te, ake-kure yasuki sora naku, nageki tamahu ni, kaku kanasiki me wo sahe mi, inoti tuki na m to suru ha, saki no yo no mukuyi ka, konoyo no wokasi ka, Kami, Hotoke, akiraka ni masimasa ba, kono urehe yasume tamahe!"
 to, Mi-yasiro no kata wo muki te, sama-zama no gwan wo tate tamahu.
 Mata, umi no naka no Riu-wau, yorodu no Kami-tati ni gwan wo tate sase tamahu ni, iyo-iyo nari-todoroki te, ohasimasu ni tuduki taru Rau ni oti-kakari nu. Honoho moye-agari te, Rau ha yake nu. Kokoro tamasihi naku te, aru kagiri madohu. Usiro no kata naru Ohohi-dono to obosiki ya ni utusi tatematuri te, kami simo to naku tati-komi te, ito raugahasiku naki-toyomu kowe, ikaduti ni mo otora zu. Sora ha sumi wo suri taru yau ni te, hi mo kure ni keri.

 [1-3 Storm stops]
 Yau-yau kaze nahori, ame no asi simeri, hosi no hikari mo miyuru ni, kono o-masi-dokoro no ito meduraka naru mo, ito katazikenaku te, Sin-den ni kahesi utusi tatematura m to suru ni,
 "Yake-nokori taru kata mo utomasige ni, sokora no hito no humi-todorokasi madohe ru ni, mi-su nado mo mina huki-tirasi te keri."
 "Yo wo akasi te koso ha."
 to tadori-ahe ru ni, Kimi ha ohom-nenzyu si tamahi te, obosi-megurasu ni, ito kokoro awatatasi.
 Tuki sasi-ide te, siho no tikaku miti-ki keru ato mo araha ni, nagori naho yose-kaheru nami araki wo, siba no to osi-ake te, nagame ohasimasu. Tikaki sekai ni, mono no kokoro wo siri, kisi-kata yuku-saki no koto uti-oboye, toya kakuya to haka-bakasiu satoru hito mo nasi. Ayasiki ama-domo nado no, takaki hito ohasuru tokoro tote, atumari-mawiri te, kiki mo siri tamaha nu koto-domo wo saheduri-ahe ru mo, ito meduraka nare do, e ohi mo haraha zu.
 "Kono kaze, ima sibasi yama zara masika ba, siho nobori te nokoru tokoro nakara masi. Kami no tasuke oroka nara zari keri."
 to ihu wo kiki tamahu mo, ito kokoro-bososi to ihe ba oroka nari.
 "Umi ni masu Kami no tasuke ni kakara zu ha
 siho no yaho-ahi ni sasurahe na masi
"
 Hinemosu ni iri-momi turu Kami no sawagi ni, sa koso ihe, itau kou-zi tamahi ni kere ba, kokoro ni mo ara zu uti-madoromi tamahu. Katazikenaki o-masi-dokoro nare ba, tada yori-wi tamahe ru ni, ko-Win, tada ohasimasi si sama nagara tati tamahi te,
 "Nado, kaku ayasiki tokoro ni monosuru zo?"
 tote, mi-te wo tori te hiki-tate tamahu.
 "Sumiyosi-no-Kami no mitibiki tamahu mama ni ha, haya huna-de si te, kono ura wo sari ne!"
 to notamahasu. Ito uresiku te,
 "Kasikoki mi-kage ni wakare tatematuri ni si konata, sama-zama kanasiki koto nomi ohoku habere ba, ima ha kono nagisa ni mi wo ya sute haberi na masi."
 to kikoye tamahe ba,
 "Ito aru maziki koto. Kore ha, tada isasaka naru mono no mukuyi nari. Ware ha, kurawi ni ari si toki, ayamatu koto nakari sika do, onodukara wokasi ari kere ba, sono tumi wo wohuru hodo itoma naku te, kono yo wo kaherimi zari ture do, imiziki urehe ni sidumu wo miru ni, tahe-gataku te, umi ni iri, nagisa ni nobori, itaku kou-zi ni tare do, kakaru tuide ni Uti ni sou-su beki koto no aru ni yori nam, isogi nobori nuru."
 tote, tati-sari tamahi nu.
 Aka zu kanasiku te, "Ohom-tomo ni mawiri na m." to naki-iri tamahi te, mi-age tamahe re ba, hito mo naku, tuki no kaho nomi kira-kira to si te, yume no kokoti mo se zu, ohom-kehahi tomare ru kokoti si te, sora no kumo ahare ni tanabike ri.
 Tosi-goro, yume no uti ni mo mi tatematura de, kohisiu obotukanaki ohom-sama wo, honoka nare do, sadaka ni mi tatematuri turu nomi, omokage ni oboye tamahi te, "Waga kaku kanasibi wo kihame, inoti-tuki na m to si turu wo, tasuke ni kakeri tamahe ru." to, ahare ni obosu ni, "Yoku zo kakaru sawagi mo ari keru." to, nagori tanomosiu, uresiu oboye tamahu koto, kagiri nasi.
 Mune tuto hutagari te, naka-naka naru mi-kokoro-madohi ni, ututu no kanasiki koto mo uti-wasure, "Yume ni mo ohom-irahe wo ima sukosi kikoye zu nari nuru koto." to ibusesa ni, "Mata ya miye tamahu?" to, kotosara ni ne-iri tamahe do, sara ni ohom-me mo aha de, akatuki-gata ni nari ni keri.

 [1-4 Akashi-no-Nyudo comes to Genji by a ship]
 Nagisa ni tihisayaka naru hune yose te, hito ni, sam-nin bakari, kono tabi no ohom-yadori wo sasi te mawiru. Nani-bito nara m to tohe ba,
 "Akasi no ura yori, saki no kami siboti no, mi-hune yosohi te mawire ru nari. Gen-Seunagon, saburahi tamaha ba, taimen si te, koto no kokoro tori mausa m."
 to ihu. Yosikiyo, odoroki te,
 "Nihudau ha, kano kuni no tokui ni te, tosi-goro ahi-katarahi haberi ture do, watakusi ni, isasaka ahi-uramuru koto haberi te, koto naru seusoko wo dani kayohasa de, hisasiu nari haberi nuru wo, nami no magire ni, ika naru koto ka ara m?"
 to, obomeku. Kimi no, ohom-yume nado mo obosi-ahasuru koto mo ari te, "Haya ahe." to notamahe ba, hune ni iki te ahi tari. "Sabakari hagesikari turu nami-kaze ni, itu no ma ni ka huna-de si tura m?" to, kokoro-e gataku omohe ri.
 "Inuru tuitati no hi no yume ni, sama koto naru mono no tuge-sirasuru koto haberi sika ba, sin-zi gataki koto to omou tamahe sika do, 'Zihu-sam niti ni arata naru sirusi mise m. Hune yosohi-mauke te, kanarazu, ame kaze yama ba, kono ura ni monose yo!' to, kanete simesu koto no haberi sika ba, kokoromi ni hune no yosohi wo mauke te mati haberi si ni, ikamesiki ame, kaze, ikaduti no odorokasi haberi ture ba, hito no mikado ni mo, yume wo sin-zi te kuni wo tasukuru taguhi ohou haberi keru wo, motiwi sase tamaha nu made mo, kono imasime no hi wo sugusa zu, kono yosi wo tuge mausi habera m tote, hune idasi haberi turu ni, ayasiki kaze hosou huki te, kono ura ni tuki haberu koto, makoto ni kami nosirube tagaha zu nam. Koko ni mo, mosi sirosimesu koto ya haberi tura m, tote nam. Ito habakari ohoku habere do, kono yosi, mausi tamahe."
 to ihu. Yosikiyo, sinobiyaka ni tutahe mausu.
 Kimi, obosi-mahasu ni, yume ututu sama-zama siduka nara zu, satosi no yau naru koto-domo wo, kisikata yukusuwe obosi-ahase te,
 "Yo no hito no kiki-tutahe m noti no sosiri mo yasukara zaru beki wo habakari te, makoto no Kami no tasuke ni mo ara m wo, somuku mono nara ba, mata kore yori masari te, hito-waraha re naru me wo ya mi m. Ututu-zama no hito no kokoro dani naho kurusi. Hakanaki koto wo mo tutumi te, ware yori yohahi masari, mosiha kurawi takaku, toki-yo no yose ima hito-kiha masaru hito ni ha, nabiki sitagahi te, sono kokoro-muke wo tadoru beki mono nari keri. Sirizoki te toga nasi to koso, mukasi, sakasiki hito mo ihi-oki kere. Geni, kaku inoti wo kihame, yo ni mata naki me no kagiri wo mi-tukusi tu. Sarani noti no ato no na wo habuku tote mo, takeki koto mo ara zi. Yume no naka ni mo titi-Mikado no ohom-wosihe ari ture ba, mata nani-goto ka utagaha m."
 to obosi te, ohom-kaheri notamahu.
 "Sira nu sekai ni, medurasiki urehe no kagiri mi ture do, miyako no kata yori tote, koto-tohi okosuru hito mo nasi. Tada yukuhe naki sora no tuki-hi no hikari bakari wo, hurusato no tomo to nagame haberu ni, uresiki turi-bune wo nam. Kano ura ni, siduyaka ni kakurohu beki kuma haberi na m ya?"
 to notamahu. Kagiri naku yorokobi, kasikomari mausu.
 "Tomo are, kaku mo are, yo no ake-hate nu saki ni mi-hune tatemature."
 tote, rei no sitasiki kagiri, si, go-nin bakari si te, tatematuri nu.
 Rei no kaze ide-ki te, tobu yau ni Akasi ni tuki tamahi nu. Tada hahi-wataru hodo ni kata-toki no ma to ihe do, naho ayasiki made miyuru kaze no kokoro nari.

 2 Tale of Akashi Hikaru-Genji's new life in Akashi

 
[2-1 Nyudo's house at the seaside]
 Hama no sama, geni ito kokoro koto nari. Hito sigeu miyuru nomi nam, ohom-negahi ni somuki keru. Nihudau no ryau-zime taru tokoro-dokoro, umi no tura ni mo yama-gakure ni mo, toki-doki ni tuke te, kyou wo sakasu beki nagisa no tomaya, okonahi wo si te go-se no koto wo omohi-sumasi tu beki yama-midu no tura ni, ikamesiki dau wo tate te sam-mai wo okonahi, konoyo no mauke ni, aki no ta-no-mi wo kari-wosame, nokori no yohahi tumu beki ine no kura-mati-domo nado, wori-wori, tokoro ni tuke taru mi-dokoro ari te si atume tari.
 Taka-siho ni odi te, kono-koro, musume nado ha wokabe no yado ni utusi te suma se kere ba, kono hama no tati ni kokoro-yasuku ohasimasu.
 Hune yori mi-kuruma ni tatematuri uturu hodo, hi yau-yau sasi-agari te, honoka ni mi tatematuru yori, oyi wasure, yohahi noburu kokoti si te, wemi-sakaye te, madu Sumiyosi-no-Kami wo, katu-gatu wogami tatematuru. Tuki-hi no hikari wo te ni e tatematuri taru kokoti si te, itonami tukau-maturu koto, kotowari nari.
 Tokoro no sama wo ba sarani mo iha zu, tukuri-nasi taru kokoro-bahe, kodati, tate-isi, sensai nado no arisama, e mo iha nu irie no midu nado, we ni kaka ba, kokoro no itari sukunakara m wesi ha kaki oyobu mazi to miyu. Tuki-goro no ohom-sumahi yori ha, koyonaku akiraka ni, natukasiki. Ohom-siturahi nado, e nara zu si te, sumahi keru sama nado, geni miyako no yamgotonaki tokoro-dokoro ni kotonara zu, en ni mabayuki sama ha, masari-zama ni zo miyuru.

 [2-2 Letters to Kyoto]
 Sukosi mi-kokoro sidumari te ha, Kyau no ohom-humi-domo kikoye tamahu. Mawire ri si tukahi ha, ima ha,
 "Imiziki miti ni ide-tati te kanasiki me wo miru."
 to naki sidumi te, ano Suma ni tomari taru wo mesi te, mi ni amare ru mono-domo ohoku tamahi te tukahasu. Mutumasiki ohom-inori no si-domo, sa'ru beki tokoro-dokoro ni ha, kono hodo no ohom-arisama, kuhasiku ihi-tukahasu besi.
 Nihudau-no-Miya bakari ni ha, meduraka ni te yomigaheru sama nado kikoye tamahu. Nideu-no-Win no ahare nari si hodo no ohom-kaheri ha, kaki mo yari tamaha zu, uti-oki uti-oki, osi-nogohi tutu kikoye tamahu mi-kesiki, naho koto nari.
 "Kahesu-gahesu imiziki me no kagiri wo tukusi-hateturu arisama nare ba, ima ha to yo wo omohi-hanaruru kokoro nomi masari habere do, 'Kagami wo mi te mo' to notamahi si omokage no hanaruru yo naki wo, kaku obotukana nagara ya to, kokora kanasiki sama-zama no urehasisa ha, sasi-oka re te,
 Haruka ni mo omohi-yaru kana sira zari si
 ura yori woti ni ura-dutahi si te

 Yume no uti naru kokoti nomi si te, same-hate nu hodo, ika ni higa-koto ohokara m."
 to, geni, sokohakatonaku kaki midari tamahe ru si mo zo, ito mi mahosiki sobame naru wo, "Ito koyonaki mi-kokoro-zasi no hodo." to, hito-bito mi tatematuru.
 Ono-ono, hurusato ni kokoro-bosoge naru kotodute su beka'meri.
 Wo-yami nakari si sora no kesiki, nagori naku sumi watari te, asari suru ama-domo hokorasige nari. Suma ha ito kokoro-bosoku, ama no ihaya mo mare nari si wo, hito sigeki itohi ha si tamahi sika do, koko ha mata, sama koto ni ahare naru koto ohoku te, yorodu ni obosi-nagusama ru.

 [2-3 Akashi-no-Nyudo and his daughter]
 Akasi-no-Nihudau, okonahi tutome taru sama, imiziu omohi-sumasi taru wo, tada kono musume hitori wo mote-wadurahi taru kesiki, ito kataharaitaki made, toki-doki morasi urehe kikoyu. Mi-kokoti ni mo, wokasi to kiki-oki tamahi si hito nare ba, "Kaku oboye naku te meguri ohasi taru mo, sa'ru beki tigiri aru ni ya?" to obosi nagara, "Naho, kau mi wo sidume taru hodo ha, okonahi yori hoka no koto ha omoha zi. Miyako no hito mo, tada naru yori ha, ihi si ni tagahu to obosa m mo, kokoro-hadukasiu" obosa rure ba, kesiki-dati tamahu koto nasi. Koto ni hure te, "Kokorobase, arisama, nabete nara zu mo ari keru kana!" to, yukasiu obosa re nu ni si mo ara zu.
 Koko ni ha kasikomari te, midukara mo wosa-wosa mawira zu, mono hedatari taru simo-no-ya ni saburahu. Saru ha, ake-kure mi tatematura mahosiu, aka zu omohi kikoye te, "Omohu kokoro wo kanahe m." to, Hotoke, Kami wo iyo-iyo nen-zi tatematuru.
 Tosi ha roku-zihu bakari ni nari tare do, ito kiyoge ni aramahosiu, okonahi sarabohi te, hito no hodo no atehaka nare ba ni ya ara m, uti-higami hore-boresiki koto ha are do, inisihe no koto wo mo siri te, mono kitanakara zu, yosi-duki taru koto mo mozire re ba, mukasi-monogatari nado se sase te kiki tamahu ni, sukosi ture-dure no magire nari.
 Tosi-goro, ohoyake watakusi ohom-itoma naku te, sa si mo kiki-oki tamaha nu yo no huru-koto-domo kudusi-ide te, "Kakaru tokoro wo mo hito wo mo, mi zara masika ba, sau-zausiku ya!" to made, kyou ari to obosu koto mo maziru.
 Kau ha nare kikoyure do, ito ke-dakau kokoro-hadukasiki ohom-arisama ni, sa koso ihi sika, tutumasiu nari te, waga omohu koto ha kokoro no mama ni mo e uti-ide kikoye nu wo, "Kokoro-motonau, kutiwosi." to, Haha-gimi to ihi-ahase te nageku.
 Sauzimi ha, "Osinabete no hito dani, me-yasuki ha miye nu sekai ni, yo ni ha kakaru hito mo ohasi keri!" to mi tatematuri si ni tuke te, mi no hodo sira re te, ito haruka ni zo omohi kikoye keru. oya-tati no kaku omohi-atukahu wo kiku ni mo, "Nigenaki koto kana!" to omohu ni, tada naru yori ha mono ahare nari.

 [2-4 It becomes April in summer]
 Si-gwati ni nari nu. Koromo-gahe no ohom-sauzoku, mi-tyau no katabira nado, yosi aru sama ni si-ide tutu, yorodu ni tukau-maturi itonamu wo, "Itohosiu, suzuro nari" to obose do, hito-zama no akumade omohi-agari taru sama no ate naru ni, obosi yurusi te mi tamahu.
 Kyau yori mo, uti-sikiri taru ohom-toburahi-domo, tayumi naku ohokari. Nodoyaka naru yuhudukiyo ni, umi no uhe kumori naku miye watare ru mo, sumi-nare tamahi si hurusato no ike-midu, omohi-magahe rare tamahu ni, iha m kata naku kohisiki koto, idukata to naku yukuhe naki kokoti si tamahi te, tada me no mahe ni mi-yara ruru ha Ahadi-sima nari keri.
 "Aha to, haruka ni" nado notamahi te,
 "Aha to miru Ahadi no sima no ahare sahe
 nokoru kuma naku sume ru yo no tuki
"
 Hisasiu te hure tamaha nu kin wo, hukuro yori tori-ide tamahi te, hakanaku kaki-narasi tamahe ru ohom-sama wo, mi tatematuru hito mo yasukara zu, ahare ni kanasiu omohi-ahe ri.
 Kwauryau to ihu te wo, aru kagiri hiki-sumasi tamahe ru ni, kano wokabe no ihe mo, matu no hibiki nami no oto ni ahi te, kokorobase aru waka-udo ha mi ni simi te omohu beka'meri. Nani to mo kiki-waku maziki konomo kanomo no sihahuru-hito-domo mo, suzurohasiku te, hama-kaze wo hiki-ariku.

 [2-5 Genji and Nyudo play in concert with koto]
 Nihudau mo e tahe de, kuyau-hohu tayumi te, isogi mawire ri.
 "Sara ni, somuki si yononaka mo torikahesi omohi-ide nu beku haberi. Noti no yo ni negahi haberu tokoro no arisama mo, omou tamahe yara ruru yo no sama kana!"
 to naku-naku, mede kikoyu.
 Waga mi-kokoro ni mo, wori-wori no ohom-asobi, sono hito kano hito no koto hue, mosiha kowe no ide si sama ni, toki-doki ni tuke te, yo ni mede rare tamahi si arisama, Mikado yori hazime tatematuri te, mote-kasiduki agame tatematuri tamahi si wo, hito no uhe mo waga ohom-mi no arisama mo, obosi-ide rare te, yume no kokoti si tamahu mama ni, kaki-narasi tamahe ru kowe mo, kokoro-sugoku kikoyu.
 Huru-hito ha namida mo todome-ahe zu, wokabe ni, biwa, sau-no-koto tori ni yari te, Nihudau, biwa no hohusi ni nari te, ito wokasiu medurasiki te hitotu hutatu hiki tari.
 Sau-no-ohom-koto mawiri tare ba, sukosi hiki tamahu mo, sama-zama imiziu nomi omohi kikoye tari. Ito, sa si mo kikoye nu mono no ne dani, wori kara koso ha masaru mono naru wo, haru-baru to mono no todokohori naki umi-dura naru ni, naka-naka, haru aki no hana momidi no sakari naru yori ha, tada sokohaka to nau sigere ru kage-domo, namamekasiki ni, kuhina no uti-tataki taru ha, "Taga kago sasi te" to, ahare ni oboyu.
 Ne mo ito ni nau iduru koto-domo wo, ito natukasiu hiki-narasi taru mo, mi-kokoro tomari te,
 "Kore ha, womna no natukasiki sama ni te sidokenau hiki taru koso, wokasi kere!"
 to, ohokata ni notamahu wo, Nihudau ha ainaku uti-wemi te,
 "Asobasu yori natukasiki sama naru ha, iduko no ka habera m. Nanigasi, Engi no mi-te yori hiki-tutahe taru koto, si-dai ni nam nari haberi nuru wo, kau tutanaki mi ni te, konoyo no koto ha sute-wasure haberi nuru wo, mono no seti ni ibuseki wori-wori ha, kaki-narasi haberi si wo, ayasiu, manebu mono no haberu koso, zinen ni kano sen-daiwau no mi-te ni kayohi te habere. Yamabusi no higa-mimi ni, matu-kaze wo kiki-watasi haberu ni ya ara m? Ikade, kore mo sinobi te kikosimesa se te si gana!"
 to kikoyuru mama ni, uti-wananaki te, namida otosu beka'meri.
 Kimi,
 "Koto wo koto to mo kiki tamahu mazikari keru atari ni, netaki waza kana!"
 tote, osi-yari tamahu ni,
 "Ayasiu, mukasi yori sau ha, womna nam hiki-toru mono nari keru. Saga no ohom-tutahe ni te, Womna-Go-no-Miya, saru yononaka no zyauzu ni monosi tamahi keru wo, sono ohom-sudi ni te, tori-tate te tutahuru hito nasi. Subete, tada ima ni na wo tore ru hito-bito, kaki-nade no kokoro-yari bakari ni nomi aru wo, koko ni kau hiki-kome tamahe ri keru, ito kyou ari keru koto kana! Ikade ka ha, kiku beki."
 to notamahu.
 "Kikosimesa m ni ha, nani no habakari ka habera m. O-mahe ni mesi te mo. Aki-udo no naka ni te dani koso, huru-koto kiki-hayasu hito ha, haberi kere. Biwa nam, makoto no ne wo hiki-sidumuru hito, inisihe mo katau haberi si wo, wosa-wosa todokohoru koto nau natukasiki te nado, sudi koto ni nam. Ikade tadoru ni ka habera m. Araki nami no kowe ni maziru ha, kanasiku mo omou tamahe rare nagara, kaki-tumuru mono-nagekasisa, magiruru wori-wori mo haberi."
 nado suki-wi tare ba, wokasi to obosi te, sau-no-koto tori-kahe te tamahase tari.
 Geni, ito sugusi te kai-hiki tari. Ima no yo ni kikoye nu sudi hiki-tuke te, te-dukahi ito itau kara-meki, yu no ne hukau sumasi tari. "Ise no umi" nara ne do, "Kiyoki nagisa ni kahi ya hiroha m" nado, kowe yoki hito ni uta utaha se te, ware mo toki-doki hausi tori te, kowe uti-sohe tamahu wo, koto hiki-sasi tutu, mede kikoyu. Ohom-kudamono nado, medurasiki sama ni te mawira se, hito-bito ni sake sihi-sosi nado si te, onodukara mono-wasure si nu beki yo no sama nari.

 [2-6 Nyudo talks about his daughter to Genji not asking]
 Itaku huke yuku mama ni, hama-kaze suzusiu te, tuki mo iri-gata ni naru mama ni, sumi masari, ohom-monogatari nokori naku kikoye te, kono ura ni sumi hazime si hodo no kokoro-dukahi, noti no yo wo tutomuru sama, kaki-kudusi kikoye te, kono musume no arisama, tohazu-gatari ni kikoyu. Wokasiki mono no, sasuga ni ahare to kiki tamahu husi mo ari.
 "Ito tori mausi gataki koto nare do, waga Kimi, kau oboye naki sekai ni, kari ni te mo, uturohi ohasimasi taru ha, mosi tosi-goro oyi-hohusi no inori mausi haberu Kami Hotoke no aharebi ohasimasi te, sibasi no hodo, mi-kokoro wo mo nayamasi tatematuru ni ya to nam omou tamahuru.
 Sono yuwe ha, Sumiyosi-no-Kami wo tanomi hazime tatematuri te, kono zihu-hati-nen ni nari haberi nu. Me-no-waraha itokinau haberi si yori, omohu kokoro haberi te, tosi-goto no haru aki goto ni, kanarazu kano Mi-yasiro ni mawiru koto nam haberu. Hiru-yoru no roku-zi no tutome ni, midukara no hatisu no uhe no negahi wo ba, saru mono ni te, tada kono hito wo takaki ho'i kanahe tamahe to, nam nen-zi haberu.
 Saki no yo no tigiri tutanaku te koso, kaku kutiwosiki yamagatu to nari haberi keme, oya, daizin no kurawi wo tamoti tamahe ri ki. Midukara kaku winaka no tami to nari ni te haberi. Tugi-tugi, sa nomi otori makara ba, nani no mi ni ka nari habera m to, kanasiku omohi haberu wo, kore ha, umare si toki yori tanomu tokoro nam haberu. Ika ni si te miyako no takaki hito ni tatematura m to omohu kokoro, hukaki ni yori, hodo-hodo ni tuke te, amata no hito no sonemi ohi, mi no tame karaki me wo miru wori-wori mo ohoku habere do, sara ni kurusimi to omohi habera zu. Inoti no kagiri ha sebaki koromo ni mo hagukumi haberi na m. Kaku nagara mi-sute haberi na ba, nami no naka ni mo maziri use ne, to nam okite haberu."
 nado, subete manebu beku mo ara nu koto-domo wo, uti-naki uti-naki kikoyu.
 Kimi mo, mono wo sama-zama obosi-tudukuru wori kara ha, uti-namida-gumi tutu kikosimesu.
 "Yoko-sama no tumi ni atari te, omohi-kake nu sekai ni tadayohu mo, nani no tumi ni ka to obotukanaku omohi turu, koyohi no ohom-monogatari ni kiki-ahasure ba, geni asakara nu saki no yo no tigiri ni koso ha to, ahare ni nam. Nado kaha, kaku sadaka ni omohi-siri tamahi keru koto wo, ima made ha tuge tamaha zari tura m. Miyako hanare si toki yori, yo no tune naki mo adikinau, okonahi yori hoka no koto naku te tuki-hi wo huru ni, kokoro mo mina kuduhore ni keri. Kakaru hito monosi tamahu to ha, hono-kiki nagara, itadura-bito wo ba yuyusiki mono ni koso omohi-sute tamahu rame to, omohi-ku'-si turu wo, sara ba mitibiki tamahu beki ni koso a'nare. Kokoro-bosoki hitori-ne no nagusame ni mo."
 nado notamahu wo, kagiri naku uresi to omohe ri.
 "Hitori-ne ha kimi mo siri nu ya ture-dure to
 omohi-akasi no ura sabisisa wo

 masite tosi-tuki omohi tamahe wataru ibusesa wo, osihakara se tamahe."
 to kikoyuru kehahi, uti-wananaki tare do, sasuga ni yuwe nakara zu.
 "Saredo, ura-nare tamahe ram hito ha." tote,
 "Tabi-goromo ura-ganasisa ni akasi-kane
 kusa no makura ha yume mo musuba zu
"
 to, uti-midare tamahe ru ohom-sama ha, ito zo aigyau-duki, ihu yosi naki ohom-kehahi naru. Kazu sira nu koto-domo kikoye-tukusi tare do, urusasi ya! Higa-koto-domo ni kaki-nasi tare ba, itodo, woko ni katakunasiki Nihudau no kokoro-bahe mo, arahare nu beka'meri.

 [2-7 Love letter to Akashi-no-Kimi]
 Omohu koto, katu-gatu kanahi nuru kokoti si te, suzusiu omohi-wi taru ni, mata no hi no hiru-tu-kata, wokabe ni ohom-humi tukahasu. Kokoro-hadukasiki sama na'meru mo, naka-naka, kakaru mono no kuma ni zo, omohi no hoka naru koto mo komoru beka'meru to, kokoro-dukahi si tamahi te, Koma no kurumi-iro no kami ni, e nara zu hiki-tukurohi te,
 "Woti-koti mo sira nu kumo-wi ni nagame wabi
 kasume si yado no kozuwe wo zo tohu

 'Omohu ni ha'."
 to bakari ya ari kem?
 Nihudau mo, hito-sire-zu mati kikoyu tote, kano ihe ni ki-wi tari keru mo sirukere ba, ohom-tukahi ito mabayuki made weha su.
 Ohom-kaheri, ito hisasi. Uti ni iri te sosonokasse do, musume ha sarani kika zu. Hadukasige naru ohom-humi no sama ni, sasi-ide m te-tuki mo, hadukasiu tutumasi. Hito no ohom-hodo, waga mi no hodo omohu ni, koyonaku te, kokoti asi tote yori-husi nu.
 Ihi-wabi te, Nihudau zo kaku.
 "Ito kasikoki ha, winaka-bi te haberu tamoto ni, tutumi amari nuru ni ya. Sarani mi tamahe mo, oyobi habera nu kasikosa ni nam. Saru ha,
 Nagamu ram onazi kumowi wo nagamuru ha
 omohi mo onazi omohi naru ram

 to nam mi tamahuru. Ito suki-zukisi ya!"
 to kikoye tari. Mitinoku-gami ni, itau hurumeki tare do, kaki-zama yosi-bami tari. "Geni mo, suki taru kana!" to, mezamasiu mi tamahu. Ohom-tukahi ni, nabete nara nu tama-mo nado kaduke tari.
 Mata no hi,
 "Senzi-gaki ha, mi-sira zu nam." tote,
 "Ibuseku mo kokoro ni mono wo nayamu kana
 yayo ya ika ni to tohu hito mo nami

 'Ihi gatami'."
 to, kono tabi ha, ito itau nayobi taru usuyau ni, ito utukusige ni kaki tamahe ri. Wakaki hito no mede zara m mo, ito amari umore itakara m. Medetasi to ha mire do, nazurahi nara nu mi no hodo no, imiziu kahinakere ba, naka-naka, yo ni aru mono to, tadune siri tamahu ni tuke te, namidaguma re te, sarani rei no dou naki wo, semete ihare te, asakara zu sime taru murasaki no kami ni, sumi-tuki koku usuku magirahasi te,
 "Omohu ram kokoro no hodo ya yayo ika ni
 mada mi nu hito no kiki ka nayama m
"
 Te no sama, kaki taru sama nado, yamgotonaki hito ni itau otoru maziu, zyauzu-meki tari.
 Kyau no koto oboye te, wokasi to mi tamahe do, uti-sikiri te tukahasa mo, hitome tutumasikere ba, hutu-ka, mi-ka hedate tutu, ture-dure naru yuhugure, mosiha, mono-ahare naru akebono nado yau ni magirahasi te, wori-wori, onazi kokoro ni mi-siri nu beki hodo osihakari te, kaki-kahasi tamahu ni, nige nakara zu.
 Kokoro-hukau omohi-agari taru kesiki mo, mi de ha yama zi to obosu mono-kara, Yosikiyo ga ryau-zi te ihi si kesiki mo mezamasiu, tosi-goro kokoro-tuke te ara m wo, me no mahe ni omohi-tagahe m mo itohosiu obosi-megurasa re te, "Hito susumi mawira ba, saru kata ni te mo, magirahasi te m." to obose do, Womna hata, naka-naka yamgotonaki kiha no hito yori mo, itau omohi-agari te, netage ni motenasi kikoye tare ba, kokoro-kurabe ni te zo sugi keru.
 Kyau no koto wo, kaku seki hedatari te ha, iyo-iyo obotukanaku omohi kikoye tamahi te, "Ika ni se masi. Thabure-nikuku mo aru kana! Sinobi te ya mukahe tatematuri te masi." to, obosi-yowaru wori-wori are do, "Sa'ri to mo, kaku te ya ha, tosi wo kasane m to, imasara ni hito waroki koto wo ba." to, obosi-sidume tari.

 [2-8 Convulsions of nature in Kyoto]
 Sono tosi, ohoyake ni, mono no satosi sikiri te, mono-sawagasiki koto ohokari. Yayohi no zihu-sam-niti, kami nari hirameki, ame kaze sawagasiki yoru, Mikado no ohom-yume ni, Win-no-Mikado, o-mahe no mi-hasi no moto ni tata se tamahi te, mi-kesiki ito asiu te, nirami kikoye sase tamahu wo, kasikomari te ohasimasu. Kikoye sase tamahu koto-domo ohokari. Genzi no ohom-koto nari kem kasi.
 Ito osorosiu, itohosi to obosi te, kisaki ni kikoye sase tamahi kere ba,
 "Ame nado huri, sora midare taru yoru ha, omohi-nasi naru koto ha sa zo haberu. Karo-garosiki yau ni, obosi odoroku maziki koto."
 to kikoye tamahu.
 Nirami tamahi si ni, me mi-ahase tamahu to mi si ke ni ya, ohom-me wadurai tamahi te, tahe-gatau nayami tamahu. Ohom-tutusimi, Uti ni mo Miya ni mo kagiri naku se sase tamahu.
 Ohoki-otodo use tamahi nu. Kotowari no ohom-yohahi nare do, tugi-tugi ni onodukara sawagasiki koto aru ni, Oho-Miya mo sokohakatonau wadurahi tamahi te, hodo hure ba yowari tamahu yau naru, Uti ni obosi-nageku koto, sama-zama nari.
 "Naho, kono Genzi-no-Kimi, makoto ni wokasi naki ni te kaku sidumu nara ba, kanarazu kono mukuyi ari na m to nam oboye haberu. Ima ha, naho moto no kurawi wo mo tamahi te m."
 to tabi-tabi obosi notamahu wo,
 "Yo no modoki, karo-garosiki yau naru besi. Tumi ni odi te miyako wo sari si hito wo, sam-nen wo dani sugusa zu yurusa re m koto ha, yo no hito mo ikaga ihi-tutahe habera m."
 nado, Kisaki kataku isame tamahu ni, obosi-habakaru hodo ni tuki-hi kasanari te, ohom-nayami-domo, sama-zama ni omori masara se tamahu.

 3 Tale of Akashi Happiness and grief in marriage

 
[3-1 Lonely life in Akashi]
 Akasi ni ha, rei no, aki, hama-kaze no koto naru ni, hitori-ne mo mameyaka ni mono-wabisiu te, Nihudau ni mo wori-wori kataraha se tamahu.
 "Tokaku magirahasi te, koti mawira se yo."
 to notamahi te, watari tamaha m koto wo ba aru maziu obosi taru wo, sauzimi hata, sara ni omohi-tatu beku mo ara zu.
 "Ito kutiwosiki kiha no winaka-bito koso, kari ni kudari taru hito no uti-toke-goto ni tuki te, sayau ni karoraka ni katarahu waza mo su nare, hito-kazu ni mo obosa re zara m mono yuwe, ware ha imiziki mono-omohi wo ya sohe m. Kaku oyobi naki kokoro wo omohe ru oya-tati mo, yo-gomori te sugusu tosi-tuki koso, aina-danomi ni, yuku-suwe kokoro-nikuku omohu rame, naka-naka naru kokoro wo ya tukusa m." to omohi te, "Tada kono ura ni ohase m hodo, kakaru ohom-humi bakari wo kikoye kahasa m koso, oroka nara ne. Tosi-goro oto ni nomi kiki te, ituka ha saru hito no ohom-arisama wo honoka ni mo mi tatematura m nado, omohi-kake zari si ohom-sumahi ni te, maho nara ne do honoka ni mo mi tatematuri, yo ni naki mono to kiki-tutahe si ohom-koto no ne wo mo kaze ni tuke te kiki, ake-kure no ohom-arisama obotukanakara de, kaku made yo ni aru mono to obosi tadunuru nado koso, kakaru ama no naka ni kuti nuru mi ni amaru koto nare."
 nado omohu ni, iyo-iyo hadukasiu te, tuyu mo ke-dikaki koto ha omohi-yora zu.
 Oya-tati ha, kokora no tosi-goro no inori no kanahu beki wo omohi nagara,
 "Yukurika ni mise tatematuri te, obosi-kazumahe zara m toki, ika naru nageki wo ka se m."
 to omohi-yaru ni, yuyusiku te,
 "Medetaki hito to kikoyu to mo, turau imiziu mo aru beki kana! Me ni mo miye nu Hotoke, Kami wo tanomi tatematuri te, hito no mi-kokoro wo mo, sukuse wo mo sira de."
 nado, uti-kahesi omohi-midare tari. Kimi ha,
 "Kono-koro no nami no oto ni, kano mono no ne wo kika baya! Sa'ra zu ha, kahi naku koso."
 nado, tune ha notamahu.

 [3-2 The first visit to Akashi-no-Kimi]
 Sinobi te yorosiki hi mi te, Haha-Gimi no tokaku omohi wadurahu wo kiki-ire zu, desi-domo nado ni dani sirase zu, kokoro yutotu ni tati-wi, kakayaku bakari siturahi te, zihu-sam-niti no tuki no hanayaka ni sasi-ide taru ni, tada "Atara yo no" to kikoye tari.
 Kimi ha, "Suki no sama ya" to obose do, ohom-nahosi tatematuri hiki-tukurohi te, yo-hukasi te ide tamahu. Mi-kuruma ha ni-naku tukuri tare do, tokoro-sesi tote, ohom-mma ni te ide tamahu. Koremitu nado bakari wo saburaha se tamahu. Yaya tohoku iru tokoro nari keri. Miti no hodo mo, yomo no ura-ura mi-watasi tamahi te, omohu-doti mi-mahosiki irie no tuki-kage ni mo, madu kohisiki hito no ohom-koto wo omohi-ide kikoye tamahu ni, yagate mma hiki-sugi te, omomuki nu beku obosu.
 "Aki no yo no tuki-ge no koma yo waga kohuru
 kumowi wo kake re toki no ma mo mi m
"
 to, uti-hitori-gota re tamahu.
 Tukure ru sama, ko-bukaku, itaki tokoro masari te, mi-dokoro aru sumahi nari. Umi no tura ha ikamesiu omosiroku, kore ha kokoro-bosoku sumi taru sama, "Koko ni wi te, omohi nokosu koto ha ara zi." to, obosi-yara ruru ni, mono-ahare nari. Sammai-dau tikaku te, kane no kowe, matu-kaze ni hibiki-ahi te, mono-kanasiu, iha ni ohi taru matu no nezasi mo, kokoro-bahe aru sama nari. Sensai-domo ni musi no kowe wo tukusi tari. Koko kasiko no arisama nado go-ran-zu. Musume suma se taru kata ha, kokoro-koto ni migaki te, tuki ire taru maki no toguti, kesiki bakari osi-ake tari.
 Uti-yasurahi, nani ka to notamahu ni mo, "Kau made ha miye tatematura zi." to hukau omohu ni, mono-nagekasiu te, uti-toke nu kokoro-zama wo, "Koyonau mo hito meki taru kana! Sa si mo aru maziki kiha no hito dani, kabakari ihi-yori nure ba, kokoro-duyou si mo ara zu narahi tari si wo, ito kaku yature taru ni, anadurahasiki ni ya?" to netau, sama-zama ni obosi-nayame ri. "Nasake nau osi-tata m mo, koto no sama ni tagahe ri. Kokoro-kurabe ni make m koso, hito-warokere." nado, midare urami tamahu sama, geni mono-omohi sira m hito ni koso mise mahosikere.
 Tikaki kityau no himo ni, sau-no-koto no hiki-nara sare taru mo, kehahi sidokenaku, uti-toke nagara kaki-masaguri keru hodo miye te wokasikere ba,
 "Kono, kiki-narasi taru koto wo sahe ya."
 nado, yorodu ni notamahu.
 "Mutu-goto wo katari-ahase m hito mo gana
 uki-yo no yume mo nakaba samu ya to
"
 "Ake nu yo ni yagate madohe ru kokoro ni ha
 idure wo yume to waki te katara m
"
 Honoka naru kehahi, Ise-no-Miyasumdokoro ni ito you oboye tari. Nani-gokoro mo naku uti-toke te wi tari keru wo, kau mono oboye nu ni, ito warinaku te, tikakari keru zausi no uti ni iri te, ikade katame keru ni ka, ito tuyoki wo, sihite mo osi-tati tamaha nu sama nari. Saredo, sa nomi mo ikade ka ara m.
 Hito-zama, ito ate ni, sobiye te, kokoro-hadukasiki kehahi zo si taru. Kau anagati nari keru tigiri wo obosu ni mo, asakara zu ahare nari. Mi-kokoro-zasi no, tika-masari suru naru besi, tune ha itohasiki yoru no nagasa mo, toku ake nuru kokoti sure ba, "Hito ni sira re zi." to obosu mo, kokro-awatatasiu te, komaka ni katarahi-oki te, ide tamahi nu.
 Ohom-humi, ito sinobi te zo kehu ha aru. Ainaki mi-kokoro-no-oni nari ya! Koko ni mo, kakaru koto ikade morasa zi to tutumi te, ohom-tukahi koto-kotosiu mo motenasa nu wo, mune itaku omohe ri.
 Kakute noti ha, sinobi tutu toki-doki ohasu. "Hodo mo sukosi hanare taru ni, onodukara mono-ihi saga naki ama no ko mo ya tati-mazira m." to obosi-habakaru hodo wo, "Sareba yo!" to omohi nageki taru wo, "Geni, ika nara m?" to, Nihudau mo Gokuraku no negahi wo ba wasure te, tada kono mi-kesiki wo matu koto ni hasu. Imasara ni kokoro wo midaru mo, ito itohosige nari.

 [3-3 Letter to Murasaki-no-Kimi]
 Nideu-no-Kimi no, kaze no tute ni mo mori-kiki tamaha m koto ha, "Tahabure ni te mo, kokoro no hedate ari keru to, omohi utoma re tatematura m, kokoro-gurusiu hadukasiu" obosa ruru mo, anagati naru mi-kokoro-zasi no hodo nari kasi. "Kakaru kata no koto wo ba, sasuga ni, kokoro todome te urami tamahe ri si wori-wori, nado te, ayanaki susabi-goto ni tukete mo, sa omoha re tatematuri kem." nado, tori-kahesa mahosiu, hito no arisama wo mi tamahu ni tukete mo, kohisisa no nagusamu kata nakere ba, rei yori mo ohom-humi komayaka ni kaki tamahi te,
 "Makoto ya, ware nagara kokoro yori hoka naru nahozari-goto ni te, utoma re tatematuri si husi-busi wo, omohi-iduru sahe mune itaki ni, mata, ayasiu mono-hakanaki yume wo koso mi haberi sika. Kau kikoyuru toha-zu-gatari ni, hedate naki kokoro no hodo ha obosi-ahase yo. 'Tikahi si koto mo'." nado kaki te,
 "Nani-goto ni tuke te mo,
 Siho-siho to madu zo naka ruru karisome no
 mirume ha ama no susabi nare do mo
"
 to aru ohom-kaheri, nani-gokoro naku rautage ni kaki te,
 "Sinobi-kane taru ohom-yume-gatari ni tuke te mo, omohi-ahase raruru koto ohokaru wo,
 Uranaku mo omohi keru kana tigiri si wo
 matu yori nami ha koye zi mono zo to
"
 oiraka naru mono kara, tada-nara-zu kasume tamahe ru wo, ito ahare ni, uti-oki gataku mi tamahi te, nagori hisasiu, sinobi no tabine mo si tamaha zu.

 [3-4 Akashi-no-Kimi's grief]
 Womna, omohi si mo siruki ni, ima zo makoto ni mi mo nage tu beki kokoti suru.
 "Yuku-suwe mizikage naru oya bakari wo tanomosiki mono ni te, itu no yo ni hito nami-nami ni naru beki mi to omoha zari sika do, tada sokohakato-naku te, sugusi turu tosi-tuki ha, nani-goto wo ka kokoro wo mo nayamasi kem, kau imiziu mono-omohasiki yo ni koso ari kere."
 to, kanete osihakari omohi si yori mo, yorodu ni kanasikere do, nadaraka ni motenasi te, nikukara nu sama ni miye tatematuru.
 Ahare to ha tuki-hi ni sohe te obosimase do, yamgotonaki kata no, obotukanaku te tosi-tuki wo sugusi tamahi, tadanarazu uti-omohi-okose tamahu ram ga, ito kurusikere ba, hitori husi-gati ni te sugusi tamahu.
 We wo sama-zama kaki atume te, omohu koto-domo wo kaki-tuke, kaheri-koto kiku beki sama ni si-nasi tamahe ri. Mi m hito no kokoro ni simi nu beki mono no sama nari. Ikade ka, sora ni kayohu mi-kokoro nara m, Nideu-no-Kimi mo, mono-ahare ni nagusamu kata naku oboye tamahu wori-wori, onazi yau ni we wo kaki atume tamahi tutu, yagate waga ohom-arisama, niki no yau ni kaki tamahe ri. Ika naru beki ohom-sama domo ni ka ara m?

 4 Tale of Akashi A parting from Akashi in fall

 
[4-1 Mikad's letter comes for Genji to come back to Kyoto]
 Tosi kahari nu. Uti ni ohom-kusuri no koto ari te, yononaka sama-zama ni nonosiru. Taudai no miko ha, U-daizin no musume, Zyoukyauden-no-Nyougo no ohom-hara ni wotoko-miko umare tamahe ru, huta-tu ni nari tamahe ba, ito ihake nasi. Touguu ni koso ha yuduri kikoye tamaha me. Ohoyake no ohom-usiromi wo si, yo wo maturi-gotu beki hito wo obosi-megurasu ni, kono Genzi no kaku sidumi tamahu koto, ito atarasiu aru maziki koto nare ba, tuhi ni Kisaki no ohom-isame wo somuki te, yurusa re tamahu beki sadame ide-ki nu.
 Kozo yori, Kisaki mo ohom-mononoke nayami tamahi, sama-zama no mono no satosi sikiri, sawagasiki wo, imiziki ohom-tutusimi-domo wo si tamahu sirusi ni ya, yorosiu ohasimasi keru ohom-me no nayami sahe, kono-koro omoku nara se tamahi te, mono kokoro-bosoku obosa re kere ba, Siti-gawti ni-zihu yo-niti no hodo ni, mata kasane te, Kyau he kaheri tamahu beki senzi kudaru.
 Tuhi no koto to omohi sika do, yo no tune naki ni tuke te mo, "Ika ni nari-hatu beki ni ka?" to nageki tamahu wo, kau nihaka nare ba, uresiki ni sohe te mo, mata, kono ura wo ima ha to omohi hanare m koto wo obosi-nageku ni, Nihudau, sa'ru beki koto to omohi nagara, uti-kiku yori mune hutagari te oboyure do, "Omohi no goto sakaye tamaha ba koso ha, waga omohi no kanahu ni ha ara me." nado, omohi-nahosu.

 [4-2 Akashi-no-Kimi gets pregant Genji's baby]
 Sono-koro ha, yo-gare naku katarahi tamahu. Roku-gwati bakari yori kokoro-gurusiki kesiki ari te nayami keri. Kaku wakare tamahu beki hodo nare ba, ayaniku naru ni ya ari kem, arisi yori mo ahare ni obosi te, "Ayasiu mono-omohu beki mi ni mo ari keru kana!" to obosi-midaru.
 Womna ha, sara ni mo iha zu omohi-sidumi tari. Ito kotowari nari ya. Omohi no hoka ni kanasiki miti ni ide-tati tamahi sika do, "Tuhi ni ha yuki-meguri ki na m." to, katu ha obosi-nagusame ki.
 Kono-tabi ha uresiki kata no ohom-ide-tati no, "Mata ya ha kaherimiru beki." to obosu ni, ahare nari.
 Saburahu hito-bito, hodo-hodo ni tuke te ha yorokobi omohu. Kyau yori mo ohom-mukahe ni hito-bito mawiri, kokoti-yoge naru wo, aruzi no Nihudau, namida ni kure te, tuki mo tati nu.
 Hodo sahe ahare naru sora no kesiki ni, "Nazo ya, kokoro-dukara ima mo mukasi mo, suzuro naru koto ni te mi wo hahurakasu ram." to, sama-zama ni obosi-midare taru wo, kokoro sire ru hito-bito ha,
 "Ana niku! Rei no mi-kuse zo."
 to, mi tatematuri mutukaru meri.
 "Tuki-goro ha, tuyu hito ni kesiki mise zu, toki-doki hahi-magire nado si tamahe ru turenasa wo."
 "Kono koro, ayaniku ni, naka-naka no, hito no kokoro-dukusi ni ka."
 to, tuki-zirohu. Seunagon, sirube si te kikoye ide si hazime no koto nado, sasameki-ahe ru wo, tadanarazu omohe ri.

 [4-3 Those days in front of the parting day]
 Asate bakari ni nari te, rei no yau ni itaku mo hukasa de watari tamahe ri. Sayaka ni mo mada mi tamaha nu katati nado, "Ito yosi-yosisiu, kedakaki sama si te, mezamasiu mo ari keru kana!" to, mi-sute gataku kutiwosiu obosaru. "Sa'ru beki sama ni si te mukahe m." to obosi nari nu. Sayau ni zo katarahi nagusame tamahu.
 Wotoko no ohom-katati, arisama hata, sarani mo iha zu. Tosi-goro no ohom-okonahi ni itaku omoyase tamahe ru si mo, ihu-kata naku medetaki ohom-arisama ni te, kokoro-kurusige naru kesiki ni uti-namidagumi tutu, ahare hukaku tigiri tamahe ru ha, "Tada kabakari wo, saihahi ni te mo, nado ka yama zara m." to made zo miyu mere do, medetaki ni si mo, waga mi no hodo wo omohu mo, tuki se zu. Nami no kowe, aki no kaze ni ha, naho hibiki koto nari. Siho yaku keburi kasuka ni nabiki te, tori-atume taru tokoro no sama nari.
 "Kono tabi ha tati-wakaru to mo mo-siho yaku
 keburi ha onazi kata ni nabika m
"
 to notamahe ba,
 "Kaki-tume te ama no taku mo no omohi ni mo
 ima ha kahi naki urami dani se zi
"
 Ahare ni uti-naki te, koto-zukuna naru mono kara, sa'ru beki husi no ohom-irahe nado asakara zu kikoyu. Kono, tune ni yukasigari tamahu mono no ne nado, sarani kikase tatematura zari turu wo, imiziu urami tamahu.
 "Saraba, katami ni mo sinobu bakari no hito koto wo dani."
 to notamahi te, Kyau yori mo'te ohasi tari si kin-no-ohom-koto tori ni tukahasi te, kokoro koto naru sirabe wo honoka ni kaki-narasi tamahe ru, hukaki yoru no sume ru ha, tatohe m kata nasi.
 Nihudau, e tahe de sau-no-koto tori te sasi-ire tari. Midukara mo, itodo namida sahe sosonoka sare te, todomu beki kata naki ni, sasoha ruru naru besi, sinobiyaka ni sirabe taru hodo, ito zyauzu-meki tari. Nihudau-no-Miya no ohom-koto no ne wo, tada ima no mata-naki mono ni omohi kikoye taru ha, "Imamekasiu, ana medeta!" to, kiku hito no kokoro yuki te, katati sahe omohi-yara ruru koto ha, geni, ito kagiri naki ohom-koto no ne nari.
 Kore ha aku-made hiki-sumasi, kokoro nikuku netaki ne zo masare ru. Kono mi-kokoro ni dani, hazime te ahare ni natukasiu, mada mimi-nare tamaha nu te nado, kokoro-yamasiki hodo ni hiki-sasi tutu, akazu obosa ruru ni mo, "Tuki-goro, nado sihi te mo, kiki-narasa zari tura m." to, kuyasiu obosa ru. Kokoro no kagiri yukusaki no tigiri wo nomi si tamahu.
 "Kin ha, mata kaki-ahasuru made no katami ni."
 to notamahu. Womna,
 "Nahozari ni tanome oku meru hito koto wo
 tuki se nu ne ni ya kakete sinoba m
"
 Ihu to mo naki kuti-susabi wo, urami tamahi te,
 "Ahu made no katami ni tigiru naka no wo no
 sirabe ha koto ni kahara zara nam

 Kono ne tagaha nu saki ni kanarazu ahi-mi m."
 to tanome tamahu meri. Saredo, tada wakare m hodo no warinasa wo omohi musebi taru mo, ito kotowari nari.

 [4-4 The morning of the parting day]
 Tati tamahu akatuki ha, yo-bukaku ide tamahi te, ohom-mukahe no hito-bito mo sawagasi kere ba, kokoro mo sora nare do, hito-ma wo hakarahi te,
 "Uti-sute te tatu mo kanasiki ura-nami no
 nagori ika ni to omohi-yaru kana
"
 Ohom-kaheri,
 "Tosi he turu tomaya mo are te uki nami no
 kaheru kata ni ya mi wo taguhe masi
"
 to, uti-omohi keru mama naru wo mi tamahu ni, sinobi tamahe do, horo-horo to kobore nu. Kokoro sira nu hito-bito ha,
 "Naho kakaru ohom-sumahi nare do, tosi-goro to ihu bakari nare tamahe ru wo, ima ha to obosu ha, sa mo aru koto zo kasi."
 nado mi tatematuru.
 Yosikiyo nado ha, "Oroka nara zu obosu meri kasi." to, nikuku zo omohu.
 Uresiki ni mo, "Geni, kehu wo kagiri ni, kono nagisa wo wakaruru koto" nado aharegari te, kuti-guti siho-tare ihi-ahe ru koto-domo a'meri. Saredo, nani ka ha tote nam.
 Nihudau, kehu no ohom-mauke, ito ikamesiu tukau-mature ri. Hito-bito, simo no sina made, tabi no sauzoku medurasiki sama nari. Itu no ma ni ka si-ahe kem to miye tari. Ohom-yosohi ha ihu beku mo ara zu. Mizobitu amata kake saburaha su. Makoto no miyako no tuto ni si tu beki ohom-okurimono-domo, yuwe-duki te, omohi-yora nu kuma nasi. Kehu tatematuru beki kari no ohom-sauzoku ni,
 "Yoru nami ni tati-kasane taru tabi-koromo
 sihodokesi to ya hito no itoha m
"
 to aru wo go-ran-zi tuke te, sawagasikere do,
 "Katami ni zo kahu bekari keru ahu koto no
 hi-kazu hedate m naka no koromo wo
"
 tote, "Kokoro-zasi aru wo" tote, tatematuri-kahu. Ohom-mi ni nare taru domo wo tukahasu. Geni, ima hitohe sinoba re tamahu beki koto wo sohuru katami na'meri. E nara nu ohom-zo ni nihohi no uturi taru wo, ikaga hito no kokoro ni mo sime zara m.
 Nihudau,
 "Ima ha to yo wo hanare haberi ni si mi nare do mo, kehu no ohom-okuri ni tukau-matura nu koto."
 nado mausi te, kahi wo tukuru mo itohosi nagara, wakaki hito ha warahi nu besi.
 "Yo wo umi ni kokora sihozimu mi to nari te
 naho kono kisi wo e koso hanare ne

 Kokoro no yami ha, itodo madohi nu beku habere ba, sakahi made dani." to kikoye te,
 "Suki-zukisiki sama nare do, obosi-ide sase tamahu wori habera ba."
 nado, mi-kesiki tamaharu. Imiziu mono wo ahare to obosi te, tokoro-dokoro uti-akami tamahe ru ohom-mami no watari nado, iha m kata naku miye tamahu.
 "Omohi-sute gataki sudi mo a'mere ba, ima ito toku mi-nahosi tamahi te m. Tada kono sumika koso mi-sute gatakere. Ikaga su beki." tote,
 "Miyako ide si haru no nageki ni otora me ya
 tosi huru ura wo wakare nuru aki
"
 tote, osi-nogohi tamahe ru ni, itodo mono oboye zu, sihotare masaru. Tati-wi mo asamasiu yorobohu.

 [4-5 Grief of Akashi's remained]
 Sauzimi no kokoti, tatohu beki kata naku te, kau si mo hito ni miye zi to omohi-sidumure do, mi no uki wo moto ni te, warinaki koto nare do, uti-sute tamahe ru urami no yaru kata naki ni, takeki koto ha, tada namida ni sidume ri. Haha-Gimi mo nagusame wabi te ha,
 "Nani ni, kaku kokoro-dukusi naru koto wo omohi-some kem. Subete, higa-higasiki hito ni sitagahi keru kokoro no okotari zo."
 to ihu.
 "Ana kama ya! Obosi-sutu maziki koto mo monosi tamahu mere ba, sa'ri tomo, obosu tokoro ara m. Omohi-nagusame te, ohom-yu nado wo dani mawire. Ana, yuyusi ya!"
 tote, katasumi ni yori-wi tari. Menoto, Haha-Gimi nado, higame ru kokoro wo ihi-ahase tutu,
 "Itusika, ikade omohu sama ni te mi tatematura m to, tosi-tuki wo tanomi sugusi, ima ya, omohi kanahu to koso tanomi kikoye ture, kokoro-gurusiki koto wo mo, mono no hazime ni miru kana!"
 to nageku wo miru ni mo, itohosikere ba, itodo hoke rare te, hiru ha hi hito-hi, i wo nomi ne-kurasi, yoru ha sukuyoka ni oki-wi te, "Zuzu no yukuhe mo sira zu nari ni keri." tote, te osi-suri te ahugi-wi tari.
 Desi-domo ni ahame rare te, tuki-yo ni ide te gyaudau suru mono ha, yarimidu ni tahure iri ni keri. Yosi aru iha no kata-soba ni kosi mo tuki-sokonahi te, yami-husi taru hodo ni nam, sukosi mono-magire keru.

 5 Tale of Hikaru-Genji Comeback to Kyoto and political world

 
[5-1 Shinto-Purification at Naniwa]
 Kimi ha, Naniha no kata ni watari te ohom-harahe si tamahi te, Sumiyosi ni mo, tahiraka ni te, iro-iro no gwan hatasi mausu beki yosi, ohom-tukahi si te mausa se tamahu. Nihaka ni tokoro-seu te, midukara ha kono tabi e maude tamaha zu, koto naru ohom-seuyeu nado naku te, isogi iri tamahi nu.
 Nideu-no-Win ni ohasimasi tuki te, miyako no hito mo, ohom-tomo no hito mo, yume no kokoti si te yuki-ahi, yorokobi-naki-domo yuyusiki made tati-sawagi tari.
 Womna-Gimi mo, kahi naki mono ni obosi-sute turu inoti, uresiu obosa ru ram kasi. Ito utukusige ni nebi totonohori te, ohom-mono-omohi no hodo ni, tokoro-sekari si mi-gusi no sukosi hegare taru si mo, imiziu medetaki wo, "Ima ha kaku te miru beki zo kasi." to, mi-kokoro oti-wiru ni tuke te ha, mata, kano aka zu wakare si hito no omohe ri si sama, kokoro-gurusiu obosi-yara ru. Naho yo to tomo ni, kakaru kata ni te mi-kokoro no itoma zo naki ya!
 Sono hito no koto-domo nado kikoye ide tamahe ri. Obosi-ide taru mi-kesiki asakara zu miyuru wo, tada nara zu ya mi tatematuri tamahu ram, wazato nara zu, "Mi wo ba omoha zu" nado, honomekasi tamahu zo, wokasiu rautaku omohi kikoye tamahu. Katu, "Miru ni dani aka nu ohom-sama wo, ikade hedate turu tosi-tuki zo." to, asamasiki made omohosu ni, tori-kahesi, yononaka mo ito uramesiu nam.
 Hodo mo naku, moto no mi-kurawi aratamari te, kazu yori hoka no Gon-no-Dainagon ni nari tamahu. Tugi-tugi no hito mo, sa'ru beki kagiri ha moto no tukasa kahesi tamahari, yo ni yurusa ruru hodo, kare tari si ki no haru ni ahe ru kokoti si te, ito medetage nari.

 [5-2 Genji goes to Dairi to meet Mikado]
 Mesi ari te, Uti ni mawiri tamahu. O-mahe ni saburahi tamahu ni, nebi-masari te, "Ikade, saru mono-mutukasiki sumahi ni tosi he tamahi tura m." to mi tatematuru. Nyoubau nado no, Win no ohom-toki saburahi te, oyi-sirahe ru domo ha, kanasiku te, imasara ni naki sawagi mede kikoyu.
 Uhe mo, hadukasiu sahe obosimesa re te, ohom-yosohi nado koto ni hiki-tukurohi te ide ohasimasu. Mi-kokoti, rei nara de, hi-goro he sase tamahi kere ba, itau otorohe sase tamahe ru wo, kinohu kehu zo, sukosi yorosiu obosa re keru. Ohom-monogatari simeyaka ni ari te, yoru ni iri nu.
 Zihu-go-ya no tuki omosirou siduka naru ni, mukasi no koto, kaki-tukusi obosi-ide rare te, sihotare sase tamahu. Mono-kokorobosoku obosa ruru naru besi.
 "Asobi nado mo se zu, mukasi kiki si mono-no-ne nado mo kika de, hisasiu nari ni keru kana!"
 to notamaha suru ni,
 "Watatumi ni sinaye urabure hiru-no-ko no
 asi tata zari si tosi ha he ni keri
"
 to kikoye tamahe ri. Ito ahare ni kokoro-hadukasiu obosa re te,
 "Miya-basira meguri-ahi keru toki si are ba
 wakare ni si haru no urami nokosu na
"
 Ito namamekasiki ohom-arisama nari.
 Win no ohom-tame ni, Ha-kau okonaha ru beki koto, madu isoga se tamahu. Touguu wo mi tatematuri tamahu ni, koyonaku oyosuke sase tamahi te, medurasiu obosi yorokobi taru wo, kagiri naku ahare to mi tatematuri tamahu. Ohom-zae mo koyonaku masara se tamahi te, yo wo tamota se tamaha m ni, habakari aru maziku, kasikoku miye sase tamahu.
 Nihudau-no-Miya ni mo, mi-kokoro sukosi sidume te, ohom-taimen no hodo ni mo, ahare naru koto-domo ara m kasi.

 [5-3 Letter to Akashi-no-Kimi, and etc.]
 Makoto ya, kano Akasi ni ha, kaheru nami ni ohom-humi tukahasu. Hiki-kakusi te komayaka ni kaki tamahu meri.
 "Nami no yoru-yoru ika ni?
 Nageki tutu Akasi no ura ni asa-giri no
 tatu ya to hito wo omohi-yaru kana
"
 Kano Soti no musume Goseti, ainaku, hito sire nu mono-omohi same nuru kokoti si te, makunagi tukura se te, sasi-oka se keri.
 "Suma no ura ni kokoro wo yose si huna-bito no
 yagate kutase ru sode wo mise baya
"
 "Te nado koyonaku masari ni keri!" to, mi-ohose tamahi te, tukahasu.
 "Kaheri te ha kakoto ya se masi yose tari si
 nagori ni sode no hi gatakari si wo
"
 "Aka zu wokasi" to obosi si nagori nare ba, odorokasa re tamahi te, itodo obosi-idure do, kono koro ha, sayau no ohom-hurumahi, sarani tutumi tamahu meri.
 Hanatirusato nado ni mo, tada ohom-seusoko nado bakari ni te, obotukanaku, naka-naka uramesige nari.