About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Miotsukushi
Tale of Hikaru-Genji's Nai-Daijin era, from Oct. at the age of 28 to in winter at the age of 29

  1 Tale of Hikaru-Genji Behaves as a leader in the political world

 1. Genji holds the memorial service, Hokke-hakkou, for Kiritsubo-in Sayaka ni miye tamahi si yume no noti ha


 2. A love triangle feud with Suzaku and Genji to Oborozukiyo Ori-wi na m no mi-kokoro-dukahi tikaku nari nuru mo


 3. Tougu growns-up and ascends the throne Akuru-tosi no Kisaragi ni, Touguu no go-genpuku no koto ari


  2 Tale of Akashi A baby girl is born in Akashi

 1. Divination and birth of a girl Makoto ya, "Kano Akasi ni


 2. Genji elects a nurse for his daughter Saru tokoro ni, haka-bakasiki hito si mo ari gatakara m


 3. Nurse starts to Akashi Kuruma ni te zo Kyau no hodo ha yuki-hanare keru


 4. Genji tells a birth of his daughter to Murasaki Womna-Gimi ni ha, koto ni arahasi te


 5. Celebration of fiftieth day from the birthday "Go-gwati no itu-ka ni zo, ika ni ha ataru ram." to


 6. Murasaki's jealousy Uti-kahesi mi tamahi tutu, "Ahare!" to


  3 Tale of Hikaru-Genji Old and new Mikado's wives

 1. Genji visits to Hanachirusato Kaku, kono mi-kokoro tori tamahu hodo ni


 2. Genji's girlfriend, Gosechi and Oborozukiyo Kayau no tuide ni mo, Goseti wo obosi-wasure zu


 3. Old and new Mikado's wives Win ha nodoyaka ni obosi-nari te


 4. Competition between new Mikado's wives for love Hyaubukyau-no-Miko, tosi-goro no mi-kokoro-bahe no turaku omoha zu ni te


  4 Tale of Akashi Chance meeting again in Sumiyoshi

 1. Genji visits to Sumiyoshi-shrine Sono aki, Sumiyosi ni maude tamahu


 2. Ceremony in front of Sumiyoshi-no-Kami Matu-bara no huka-midori naru ni, hana momidi wo koki-tirasi taru


 3. Genji and Koremitsu are thankful for Sumiyoshi-no-Kami Kimi ha, yume ni mo siri tamaha zu


 4. Genji sends out a waka to Akashi-no-Kimi Kano Akasi no hune, kono hibiki ni osa re te


 5. Akashi-no-Kimi visits to Sumiyoshi-shrine Kano hito ha, sugusi kikoye te, mata no hi zo


  5 Tale of Hikaru-Genji Competition between new Mikado's wives for love

 1. Saigu and her mother return to Kyoto Makoto ya, kano Saiguu mo kahari tamahi ni sika ba


 2. Lady Rokujo entrusts her daughter to Genji Kaku made mo obosi-todome tari keru wo


 3. Lady Rokujo passed away in late fall Nanu-ka, yau-ka ari te use tamahi ni keri


 4. Genji adopts Saigu as his daughter and to give her marriage to Mikado Kudari tamahi si hodo yori


 5. A love triangle feud with Suzaku and Genji to Saigu Win ni mo, kano kudari tamahi si Daigoku-Den no


 6. Competition between new Mikado's wives for love Nihudau-no-Miya, Hyaubukyau-no-Miya no, Hime-Gimi wo itusika to


 1 Tale of Hikaru-Genji Behaves as a leader in the political world

 [1-1 Genji holds the memorial service, Hokke-hakkou, for Kiritsubo-in]
 Sayaka ni miye tamahi si yume no noti ha, Win-no-Mikado no ohom-koto wo kokoro ni kake kikoye tamahi te, "Ikade, kano sidumi tamahu ram tumi, sukuhi tatematuru koto wo se m." to, obosi-nageki keru wo, kaku kaheri tamahi te ha, sono ohom-isogi si tamahu. Kamna-duki ni mi-Hakau si tamahu. Yo no hito nabiki tukau-maturu koto, mukasi no yau nari.
 Oho-Gisaki, ohom-nayami omoku ohasimasu uti ni mo, "Tuhi ni kono hito wo e keta zu nari na m koto." to, kokoro-yami obosi kere do, Mikado ha Win no go-yuigon wo omohi kikoye tamahu. Mono no mukuyi ari nu beku obosi keru wo, nahosi-tate tamahi te, mi-kokoti suzusiku nam obosi keru. Toki-doki okori nayama se tamahi si ohom-me mo, sahayagi tamahi nure do, "Ohokata yo ni e nagaku aru maziu, kokoro-bosoki koto." to nomi,hisasikara nu koto wo obosi tutu, tune ni mesi ari te, Genzi-no-Kimi ha mawiri tamahu. Yononaka no koto nado mo, hedate naku notamaha se tutu, ohom-ho'i no yau nare ba, ohokata no yo no hito mo, ainaku, uresiki koto ni yorokobi kikoye keru.

 [1-2 A love triangle feud with Suzaku and Genji to Oborozukiyo]
 Ori-wi na m no mi-kokoro-dukahi tikaku nari nuru mo, Naisi-no-Kami, kokoro-bosoge ni omohi nageki tamahe ru, ito ahare ni obosa re keri.
 "Otodo use tamahi, Oho-Miya mo tanomosige naku nomi atui tamahe ru ni, waga yo nokori sukunaki kokoti suru ni nam, ito itohosiu, nagori naki sama ni te tomari tamaha m to sura m. Mukasi yori, hito ni ha omohi-otosi tamahe re do, midukara no kokorozasi no mata naki narahi ni, tada ohom-koto nomi nam, ahare ni oboye keru. Tati-masaru hito, mata ohom-ho'i ari te mi tamahu to mo, oroka nara nu kokorozasi ha si mo, nazuraha zara m to omohu sahe koso, kokoro-gurusikere."
 tote, uti-naki tamahu.
 Womna-Gimi, kaho ha ito akaku nihohi te, koboru bakari no ohom-aigyau ni te, namida mo kobore nuru wo, yorodu no tumi wasure te, ahare ni rautasi to go-ran-ze raru.
 "Nado ka, miko wo dani mo' tamahe ru maziki. Kutiwosiu mo aru kana! Tigiri hukaki hito no tame ni ha, ima mi-ide tamahi te m to omohu mo, kutiwosi ya! Kagiri are ba, tada-udo ni te zo mi tamaha m kasi."
 nado, yuku-suwe no koto wo sahe notamaha suru ni, ito hadukasiu mo kanasiu mo oboye tamahu. Ohom-katati nado, namamekasiu kiyora ni te, kagiri naki mi-kokorozasi no tosi-tuki ni sohu yau ni motenasa se tamahu ni, medetaki hito nare do, sa si mo omohi tamahe ra zari si kesiki, kokorobahe nado, mono-omohi sira re tamahu mama ni, "Nado te, waga kokoro no wakaku ihakenaki ni makase te, saru sawagi wo sahe hiki-ide te, waga na wo ba sara ni mo iha zu, hito no ohom-tame sahe." nado obosi-iduru ni, ito uki ohom-mi nari.

 [1-3 Tougu growns-up and ascends the throne]
 Akuru-tosi no Kisaragi ni, Touguu no go-genpuku no koto ari. Zihu-iti ni nari tamahe do, hodo yori ohoki ni, otonasiu kiyora ni te, tada Genzi-no-Dainagon no ohom-kaho hutatu ni utusi tara m yau ni miye tamahu. Ito mabayuki made hikari-ahi tamahe ru wo, yo-hito medetaki mono ni kikoyure do, Haha-Miya ha, imiziu katahara itaki koto ni, ainaku mi-kokoro wo tukusi tamahu.
 Uti ni mo, medetasi to mi tatematuri tamahi te, yononaka yuduri kikoye tamahu beki koto nado, natukasiu kikoye sira se tamahu.
 Onazi tuki no nizihu-yo-niti, mi-kuni-yuduri no koto nihaka nare ba, Oho-Gisaki obosi awate tari.
 "Kahi naki sama nagara mo, kokoro nodoka ni go-ran-ze raru beki koto wo omohu nari."
 to zo, kikoye nagusame tamahi keru.
 Bau ni ha Zyoukyauden-no-Miko wi tamahi nu. Yononaka aratamari te, hiki-kahe imamekasiki koto-domo ohokari. Genzi-no-Dainagon, Naidaizin ni nari tamahi nu. Kazu sadamari te, kuturogu tokoro mo nakari kere ba, kuhahari tamahu nari keri.
 Yagate yo no maturigoto wo si tamahu beki nare do, "Sayau no koto sigeki syoku ni ha tahe zu nam." tote, Tizi-no-Otodo, set'syau si tamahu beki yosi, yuduri kikoye tamahu.
 "Yamahi ni yori te, kurawi wo kahesi tatematuri te si wo, iyo-iyo oyi no tumori sohi te, sakasiki koto habera zi."
 to, uke-hiki mausi tamaha zu. "Hito no kuni ni mo, koto uturi yononaka sadamara nu wori ha, hukaki yama ni ato wo taye taru hito dani mo, wosamare ru yo ni ha, siro-kami mo hadi zu ide tukahe keru wo koso, makoto no hiziri ni ha si kere. Yamahi ni sidumi te, kahesi mausi tamahi keru kurawi wo, yononaka kahari te mata aratame tamaha m ni, sarani toga aru maziu", ohoyake, watakusi sadame raru. Saru tamesi mo ari kere ba, sumahi-hate tamaha de, Daizyau-Daizin ni nari tamahu. Ohom-tosi mo rokuzihu-sam ni zo nari tamahu.
 Yononaka susamaziki ni yori, katu ha komori-wi tamahi si wo, tori-kahesi hanayagi tamahe ba, Miko-domo nado sidumu yau ni monosi tamahe ru wo, mina ukabi tamahu. Toriwaki te, Saisyau-no-Tiuzyau, Gon-no-Tiunagon ni nari tamahu. Kano Si-no-Kimi no ohom-hara no Hime-Gimi, zihu-ni ni nari tamahu wo, Uti ni mawira se m to kasiduki tamahu. Kano Takasago utahi si Kimi mo, kauburi se sase te, ito omohu sama nari. Hara-bara ni Miko-domo ito amata tugi-tugi ni ohi-ide tutu, nigihahasige naru wo, Genzi-no-Otodo ha urayami tamahu.
 Ohotono-bara no Waka-Gimi, hito yori koto ni utukusiu te, Uti, Touguu no tenzyau si tamahu. Ko-Hime-Gimi no use tamahi ni si nageki wo, Miya, Otodo, mata sara ni aratame te obosi nageku. Saredo, ohase nu nagori mo, tada kono Otodo no ohom-hikari ni, yorodu motenasa re tamahi te, tosi-goro, obosi sidumi turu nagori naki made sakaye tamahu. Naho mukasi ni mi-kokorobahe kahara zu, wori-husi goto ni watari tamahi nado si tutu, Waka-Gimi no ohom-menoto-tati, sa'ranu hito-bito mo, tosi-goro no hodo makade tira zari keru ha, mina sa'ru beki koto ni hure tutu, yosuga tuke m koto wo obosi-oki turu ni, saihahi-bito ohoku nari nu besi.
 Nideu-no-Win ni mo, onazi-goto mati kikoye keru hito wo, ahare naru mono ni obosi te, tosi-goro no mune aku bakari to obose ba, Tiuzyau, Nakatukasa yau no hito-bito ni ha, hodo-hodo ni tuke tutu nasake miye tamahu ni, ohom-itoma naku te, hoka-ariki mo si tamaha zu.
 Nideu-no-Win no himgasi naru Miya, Win no go-syobun nari si wo, ni naku aratame tukura se tamahu. "Hanatirusato nado yau no kokoro-gurusiki hito-bito suma se m." nado, obosi-ate te tukuroha se tamahu.

 2 Tale of Akashi A baby girl is born in Akashi

 
[2-1 Divination and birth of a girl]
 Makoto ya, "Kano Akasi ni, kokoro-gurusige nari si koto ha ika ni?" to, obosi-wasururu toki nakere ba, ohoyake, watakusi isogasiki magire ni, e obosu mama ni mo toburahi tamaha zari keru wo, Yayohi no tuitati no hodo, "Kono koro ya?" to obosi-yaru ni, hito-sire-zu ahare ni te, ohom-tukahi ari keri. Toku kaheri mawiri te,
 "Zihu-roku niti ni nam. Womna ni te, tahiraka ni monosi tamahu."
 to tuge kikoyu. Medurasiki sama ni te sahe a'naru wo obosu ni, oroka nara zu. "Nado te, Kyau ni mukahe te, kakaru koto wo mo se sase zari kem." to, kutiwoiu obosa ru.
 Sukuyeu ni,
 "Miko sam-nin. Mikado, Kisaki kanarazu narabi te umare tamahu besi. Naka no otori ha, Daizyau-Daizin ni te kurawi wo kiwamu besi."
 to, kangahe mausi tari si koto, sa si te, kanahu na'meri. Ohokata, kami naki kurawi ni nobori, yo wo maturigoti tamahu beki koto, sabakari kasikokari si amata no saunin-domo no kikoye atume taru wo, tosi-goro ha yo no wadurahasisa ni mina obosi-keti turu wo, Taudai no kaku kurawi ni kanahi tamahi nuru koto wo, omohi no goto uresi to obosu. Midukara mo, "Mote-hanare tamahe ru sudi ha, sarani aru maziki koto." to obosu.
 "Amata no Miko-tati no naka ni, sugurete rautaki mono ni obosi tari sika do, tada-udo ni obosi-oki te keru mi-kokoro wo omohu ni, sukuse tohokari keri. Uti no kaku te ohasimasu wo, araha ni hito no siru koto nara ne do, Saunin no koto munasikara zu."
 to, mi-kokoro no uti ni obosi keri. Ima, yuku-suwe no aramasi-goto wo obosu ni,
 "Sumiyosi-no-Kami no sirube, makoto ni kano hito mo yo ni nabete nara nu sukuse ni te, higa-higasiki oya mo oyobinaki kokoro wo tukahu ni ya ari kem? Saru ni te ha, kasikoki sudi ni mo naru beki hito no, ayasiki sekai ni te umare tara m ha, itohosiu katazikenaku mo aru beki kana! Kono hodo sugusi te mukahe te m."
 to obosi te, Himgasi-no-Win isogi tukurasu beki yosi, moyohosi ohose tamahu.

 [2-2 Genji elects a nurse for his daughter]
 Saru tokoro ni, haka-bakasiki hito si mo ari gatakara m wo obosi te, ko-Win ni saburahi si Senzi no musume, Kunaikyau-no-Saisyau ni te nakunari ni si hito no ko nari si wo, haha nado mo use te, kasuka naru yo ni he keru ga, hakanaki sama ni te ko umi tari to, kikosi-mesi tuke taru wo, siru tayori ari te, koto no tuide ni manebi kikoye keru hito mesi te, sa'ru beki sama ni notamahi tigiru.
 Mada wakaku, nani-gokoro mo naki hito ni te, ake-kure hito sire nu abaraya ni, nagamuru kokoro-bososa nare ba, hukau mo omohi-tadora zu, kono ohom-atari no koto wo hitohe ni medetau omohi kikoye te, mawiru beki yosi mausa se tari. Ito ahare ni katu ha obosi te, idasi-tate tamahu.
 Mono no tuide ni, imiziu sinobi magire te ohasimai tari. Sa ha kikoye nagara, ika ni se masi to omohi midare keru wo, ito katazikenaki ni, yorodu omohi-nagusame te,
 "Tada, notamahase m mama ni."
to kikoyu. Yorosiki hi nari kere ba, isogasi-tate tamahi te,
 "Ayasiu, omohi-yari naki yau nare do, omohu sama koto naru koto ni te nam. Midukara mo oboye nu sumahi ni musubohore tari si tamesi omohi-yosohe te, sibasi nen-zi tamahe."
 nado, koto no ari yau kuhasiu katarahi tamahu.
 Uhe no miya-dukahe toki-doki se sika ba, mi tamahu wori mo ari si wo, itau otorohe ni keri. Ihe no sama mo ihi-sira zu are-madohi te, sasuga ni, ohoki naru tokoro no, kodati nado utomasige ni, "Ika de sugusi tura m?" to miyu. Hito no sama, wakayaka ni wokasikere ba, go-ran-zi hanata re zu. Tokaku tahabure tamahi te,
 "Tori-kahesi tu beki kokoti koso sure. Ika ni?"
 to notamahu ni tuke te mo, "Geni, onaziu ha, ohom-mi tikau mo tukau-maturi nare ba, uki mi mo nagusami na masi." to mi tatematuru.
 "Kanete yori hedate nu naka to naraha ne do
 wakare ha wosiki mono ni zo ari keru

 sitahi ya si na masi."
 to notamahe ba, uti-warahi te,
 "Uti-tuke no wakare wo wosimu kakoto ni te
 omoha m kata ni sitahi ya ha se nu
"
 Nare te kikoyuru wo, itasi to obosu.

 [2-3 Nurse starts to Akashi]
 Kuruma ni te zo Kyau no hodo ha yuki-hanare keru. Ito sitasiki hito sasi-sohe tamahi te, yume morasu maziku, kuti-gatame tamahi te tukahasu. Mi-hakasi, sa'ru beki mono nado, tokoro-seki made obosi-yara nu kuma nasi. Menoto ni mo, arigatau komayaka naru ohom-itahari no hodo, asakara zu.
 Nihudau no omohi kasiduki omohu ram arisama, omohi-yaru mo, hoho-wema re tamahu koto ohoku, mata, ahare ni kokoro-gurusiu mo, tada kono koto no mi-kokoro ni kakaru mo, asakara nu ni koso ha. Ohom-humi ni mo, "Oroka ni motenasi omohu mazi." to, kahesu-gahesu imasime tamahe ri.
 "Itusika mo sode uti-kake m wotome-go ga
 yo wo he te maduru iha no ohi-saki
"
 Tu-no-Kuni made ha hune ni te, sore yori anata ha mma ni te, isogi iki-tuki nu.
 Nihudau mati-tori, yorokobi kasikomari kikoyuru koto, kagiri nasi. Sonata ni muki te ogami kikoye te, arigataki mi-kokorobahe wo omohu ni, iyo-iyo itahasiu, osorosiki made omohu.
 Tigo no ito yuyusiki made utukusiu ohasuru koto, taguhi nasi. "Geni, kasikoki mi-kokoro ni kasiduki kikoye m to obosi taru ha, mube nari keri." to mi tatematuru ni, ayasiki miti ni ide-tati te, yume no kokoti si turu nageki mo same ni keri. Ito utukusiu rautau oboye te, atukahi kikoyu.
 Ko-moti-no Kimi mo, tuki-goro mono wo nomi omohi-sidumi te, itodo yoware ru kokoti ni, iki tara m to mo oboye zari turu wo, kono ohom-okite no, sukosi mono-omohi nagusame raruru ni zo, kasira motage te, ohom-tukahi ni mo ni-naki sama no kokoro-zasi wo tukusu. Toku mawiri na m to isogi kurusigare ba, omohu koto-domo sukosi kikoye tuduke te,
 "Hitori si te naduru ha sode no hodo naki ni
 ohohu bakari no kage wo si zo matu
"
 to kikoye tari. Ayasiki made mi-kokoro ni kakari, yukasiu obosa ru.

 [2-4 Genji tells a birth of his daughter to Murasaki]
 Womna-Gimi ni ha, koto ni arahasi te wosa-wosa kikoye tamaha nu wo, kiki-ahase tamahu koto mo koso, to obosi te,
 "Sa koso a'nare! Ayasiu nediketaru waza nari ya. Sa mo ohase nam to omohu atari ni ha, kokoro-motonaku te, omohi no hoka ni, kutiwosiku na m. Womna ni te a'nare ba, ito koso monosikere. Tadune sira de mo ari nu beki koto nare do, sa ha e omohi sutu maziki waza nari keri. Yobi ni yari te mise tatematura m. Nikumi tamahu na yo."
 to kikoye tamahe ba, omote uti-akami te,
 "Ayasiu, tune ni kayau naru sudi notamahi tukuru kokoro no hodo koso, ware nagara utomasi kere! Mono-nikumi ha, itu narahu beki ni ka?"
 to wen-zi tamahe ba, ito yoku uti-wemi te,
 "So yo. Taga narahasi ni ka ara m. Omoha zu ni zo miye tamahu ya. Hito no kokoro yori hoka naru omohi-yari goto si te, mono-wen-zi nado si tamahu yo! Omohe ba kanasi."
 tote, hate-hate ha namida-gumi tamahu. Tosi-goro aka zu kana si to omohi kikoye tamahi si mi-kokoro no uti-domo, wori-wori no ohom-humi no kayohi nado obosi-iduru ni ha, "Yorodu no koto, susabi ni koso are." to omohi-keta re tamahu.
 "Kono hito wo kau made omohi-yari koto-tohu ha, naho omohu yau no haberu zo. Madaki ni kikoye ba, mata higa-kokoro e tamahu bekere ba."
 to notamahi sasi te,
 "Hito-gara no wokasikari si mo, tokoro kara ni ya, medurasiu oboye ki kasi."
 nado katari kikoye tamahu.
 Ahare nari si yuhube no keburi, ihi si koto nado, maho nara ne do, sono yo no katati hono-mi si, koto no ne no namameki tari si mo, subete mi-kokoro tomare ru sama ni notamahi iduru ni mo,
 "Ware ha mata naku koso kanasi to omohi-nageki sika, susabi ni te mo, kokoro wo wake tamahi kem yo!"
 to, tada nara zu, omohi-tuduke tamahi te, "Ware ha, ware." to, uti-somuki nagame te,
 "Ahare nari si yo no arisama."
 nado, hitori-goto no yau ni uti-nageki te,
 "Omohu-doti nabiku kata ni ha ara zu to mo
 ware zo keburi ni saki-dati na masi
"
 "Nani to ka. Kokoro-u ya!
 Tare ni yori yo wo umi yama ni yuki-meguri
 taye nu namida ni uki-sidumu mi zo

 Ide ya, ikade ka miye tatematura m. Inoti koso kanahi gataka'bei mono na'mere. Hakanaki koto ni te, hito ni kokoro-oka re zi to omohu mo, tada hitotu yuwe zo ya!"
 tote, sau-no-ohom-koto hiki-yose te, kaki-ahase susabi tamahi te, sosonokasi kikoye tamahe do, kano, sugure tari kem mo netaki ni ya, te mo hure tamaha zu. Ito ohodoka ni utukusiu, tawoyagi tamahe ru mono kara, sasuga ni sihuneki tokoro tuki te, mono-wen-zi si tamahe ru ga, naka-naka aigyau-duki te hara-dati nasi tamahu wo, wokasiu mi-dokoro ari to obosu.

 [2-5 Celebration of fiftieth day from the birthday]
 "Go-gwati no itu-ka ni zo, ika ni ha ataru ram." to, hito-sire-zu kazohe tamahi te, yukasiu ahare ni obosi-yaru. "Nani-goto mo, ika ni kahi aru sama ni motenasi, uresikara masi. Kutiwosi no waza ya! Saru tokoro ni si mo, kokoro-gurusiki sama ni te, ide-ki taru yo." to obosu. "Wotoko-Gimi nara masika ba, kau si mo mi-kokoro ni kake tamahu maziki wo, katazikenau itohosiu, waga ohom-sukuse mo, kono ohom-koto ni tuke te zo kataho nari keri." to obosa ruru.
 Ohom-tukahi idasi-tate tamahu.
 "Kanarazu sono hi tagahe zu makari-tuke!"
 to notamahe ba, itu-ka ni iki-tuki nu. Obosi-yaru koto mo, arigatau medetaki sama ni te, mame-mamesiki ohom-toburahi mo ari.
 "Umi matu ya toki zo to mo naki kage ni wi te
 nani no ayame mo ika ni waku ram

 Kokoro no akugaruru made nam. Naho, kakute ha e sugusu maziki wo, omohi-tati tamahi ne. Sari to mo, usirometaki koto ha yo mo."
 to kai tamahe ri.
 Nihudau, rei no, yorokobi-naki si te wi tari. Kakaru wori ha, ike ru kahi mo tukuri-ide taru, kotowari nari to miyu.
 Koko ni mo, yorodu tokoro-seki made omohi-mauke tari kere do, kono ohom-tukahi naku ha, yami no yo ni te koso kure nu bekari kere! Menoto mo, kono Womna-Gimi no ahare ni omohu yau naru wo, katarahi-bito ni te, yo no nagusame ni si keri. Wosa-wosa otora nu hito mo, rui ni hure te mukahe-tori te ara sure do, koyonaku otorohe taru miya-dukahe-bito nado no, ihaho no naka tadunuru ga oti-tomare ru nado koso are, kore ha, koyonau komeki omohi-agare ri.
 Kiki dokoro aru yo no monogatari nado si te, Otodo-no-Kimi no ohom-arisama, yo ni kasiduka re tamahe ru ohom-oboye no hodo mo, womna-gokoti ni makase te kagiri naku katari-tukuse ba, Geni, kaku obosi-idu bakari no nagori todome taru mi mo, ito takeku yau-yau omohi nari keri. Ohom-humi mo moro-tomo ni mi te, kokoro no uti ni,
 "Ahare, kau koso omohi no hoka ni, medetaki sukuse ha ari kere! Uki mono ha waga mi koso ari kere!"
 to, omohi-tuduke rarure do, "Menoto no koto ha ika ni?" nado, komaka ni toburaha se tamahe ru mo, katazikenaku, nani-goto mo nagusame keri.
 Ohom-kaheri ni ha,
 "Kazu nara nu Misima-gakure ni naku tadu wo
 kehu mo ika ni to tohu hito zo naki

 Yorodu ni omou tamahe musubohoruru arisama wo, kaku tamasaka no ohom-nagusame ni kake haberu inoti no hodo mo, hakanaku nam. Geni, usiro-yasuku omou tamahe oku waza mo gana!"
 to mameyaka ni kikoye tari.

 [2-6 Murasaki's jealousy]
 Uti-kahesi mi tamahi tutu, "Ahare!" to, nagayaka ni hitori-goti tamahu wo, Womna-Gimi, siri-me ni mi-okose te,
 "Ura yori woti ni kogu hune no."
 to, sinobiyaka ni hitori-goti nagame tamahu wo,
 "Makoto ha, kaku made tori-nasi tamahu yo! Koha, tada, kabakari no ahare zo ya! Tokoro no sama nado, uti-omohi-yaru toki-doki, kisi-kata no koto wasure gataki hitori-goto wo, you koso kiki-sugui tamaha ne."
 nado, urami kikoye tamahi te, uha-dutumi bakari wo mise tatematura se tamahu. Hude nado no ito yuwe-duki te, yamgotonaki hito kurusige naru wo, "Kakare ba na'meri." to, obosu.

 3 Tale of Hikaru-Genji Old and new Mikado's wives

 
[3-1 Genji visits to Hanachirusato]
 Kaku, kono mi-kokoro tori tamahu hodo ni, Hanatirusato nado wo kare-hate tamahi nuru koso, itohosikere! Ohoyake-goto mo sigeku, tokoro-seki ohom-mi ni, obosi-habakaru ni sohe te mo, medurasiku ohom-me odoroku koto no naki hodo, omohi-sidume tamahu na'meri.
 Samidare ture-dure naru koro, ohoyake watakusi mono-siduka naru ni, obosi-okosi te watari tamahe ri. Yoso nagara mo, ake-kure ni tuke te, yorodu ni obosi-yari toburahi kikoye tamahu wo tanomi ni te, sugui tamahu tokoro nare ba, imamekasiu kokoro-nikuki sama ni, sobami urami tamahu beki nara ne ba, kokoro-yasuge nari. Tosi-goro ni, iyo-iyo are-masari, sugoge ni te ohasu.
 Nyougo-no-Kimi ni ohom-monogatari kikoye tamahi te, nisi no tumado ni yo-hukasi te tati-yori tamahe ri. Tuki oboro ni sasi-iri te, itodo en-naru ohom-hurumahi, tuki mo se zu miye tamahu. Itodo tutumasikere do, hasi tikau uti-nagame tamahi keru sama nagara, nodoyaka ni te monosi tamahu kehahi, ito meyasusi. Kuhina no ito tikau naki taru wo,
 "Kuhina dani odorokasa zu ha ika ni si te
 are taru yado ni tuki wo ire masi
"
 to, ito natukasiu, ihi-keti tamahe ru zo,
 "Tori-dori ni sute gataki yo kana! Kakaru koso, naka-naka mi mo kurusikere!"
 to obosu.
 "Osinabete tataku kuhina ni odoroka ba
 uha no sora naru tuki mo koso ire

 Usiro metau."
 to ha, naho koto ni kikoye tamahe do, ada-adasiki sudi nado, utagahasiki mi-kokoro-bahe ni ha ara zu. Tosi-goro, mati-sugusi kikoye tamahe ru mo, sarani oroka ni ha obosa re zari keri. "Sora na nagame so." to, tanome kikoye tamahi si wori no koto mo, notamahi-ide te,
 "Nado te, taguhi ara zi to, imiziu mono wo omohi sidumi kem. Uki mi kara ha, onazi nagekasisa ni koso."
 to notamahe ru mo oyiraka ni rautage nari. Rei no, iduko no ohom-kotonoha ni ka ara m, tukise zu zo katarahi nagusame kikoye tamahu.

 [3-2 Genji's girlfriend, Gosechi and Oborozukiyo]
 Kayau no tuide ni mo, Goseti wo obosi-wasure zu. "Mata mi te si gana!" to, kokoro ni kake tamahe re do, ito kataki koto ni te, e magire tamaha zu.
 Womna, mono-omohi taye nu wo, oya ha yorodu ni omohi-ihu koto mo are do, yo ni he m koto wo omohi taye tari.
 Kokoro-yasuki tono-dukuri si te ha, "Kayau no hito tudohe te mo, omohu sama ni kasiduki tamahu beki hito mo ide monosi tamaha ba, saru hito no usiromi ni mo." to obosu.
 Kano Win no tukuri-zama, naka-naka mi-dokoro ohoku, imamei tari. Yosi aru Zuryau nado wo eri te, ate-ate ni moyohosi tamahu.
 Naisi-no-Kam no Kimi, naho e omohi-hanati kikoye tamaha zu. Korizuma ni tati-kaheri, mi-kokoro-bahe mo are do, Womna ha, uki ni kori tamahi te, mukasi no yau ni mo ahi-sirahi kikoye tamaha zu. Naka-naka, tokoro-seu, sau-zausiu yononaka, obosa ru.

 [3-3 Old and new Mikado's wives]
 Win ha nodoyaka ni obosi-nari te, toki-doki ni tuke te, wokasiki ohom-asobi nado, konomasige ni te ohasimasu. Nyougo, Kaui, mina rei no goto saburahi tamahe do, Touguu no ohom-haha Nyougo nomi zo, tori-tate te tokimeki tamahu koto mo naku, Kam-no-Kimi no ohom-oboye ni osi-keta re tamahe ri si wo, kaku hiki-kahe, medetaki ohom-saihahi ni te, hanare-ide te Miya ni sohi tatematuri tamahe ru.
 Kono Otodo no ohom-tonowi-dokoro ha, mukasi no Sigeisya nari. Nasi-tubo ni Touguu ha ohasimase ba, tika-donari no mi-kokoro-yose ni, nani-goto mo kikoye kayohi te, Miya wo mo usiromi tatematuri tamahu.
 Nihudau Kisai-no-Miya, mi-kurawi wo mata aratame tamahu beki narane ba, Daizyau-Tenwau ni nazurahe te, mi-bu tamahara se tamahu. Win-no-Tukasa-domo nari te, sama koto ni itukusi. Ohom-okonahi, kudoku no koto wo, tune no itonami ni te ohasimasu. Tosi-goro, yo ni habakari te ide-iri mo kataku, mi tatematuri tamaha nu nageki wo ibuseku obosi keru ni, obosu sama ni te, mawiri makade tamahu mo ito medetakere ba, Oho-Gisaki ha, "Uki mono ha yo nari keri!" to obosi-nageku.
 Otodo ha koto ni hure te, ito kadukasige ni tuka-maturi, kokoro-yose kikoye tamahu mo, naka-naka itohosige naru wo, hito mo yasukara zu, kikoye keri.

 [3-4 Competition between new Mikado's wives for love]
 Hyaubukyau-no-Miko, tosi-goro no mi-kokoro-bahe no turaku omoha zu ni te, tada yo no kikoye wo nomi obosi-habakari tamahi si koto wo, Otodo ha uki mono ni obosi-oki te, mukasi no yau ni mo mutubi kikoye tamaha zu.
 Nabete no yo ni ha, amaneku medetaki mi-kokoro nare do, kono ohom-atari ha, naka-naka nasake naki husi mo, uti-maze tamahu wo, Nihudau-no-Miya ha, itohosiu ho'i naki koto ni mi tatematuri tamahe ri.
 Yononaka no koto, tada nakaba wo wake te, Ohoki-Otodo, kono Otodo no ohom-mama nari.
 Gon-Tiunagon no ohom-musume, sono tosi no Hati-gwati ni mawira se tamahu. Ohodi-dono wi-tati te, gisiki nado ito aramahosi.
 Hyaubukyau-no-Miya no Naka-no-Kimi mo, sayau ni kokorozasi te kasiduki tamahu na-dakaki wo, Otodo ha, hito yori masari tamahe to si mo obosa zu nam ari keru. Ikaga si tamaha m to sura m?

 4 Tale of Akashi Chance meeting again in Sumiyoshi

 
[4-1 Genji visits to Sumiyoshi-shrine]
 Sono aki, Sumiyosi ni maude tamahu. Gwan-domo hatasi tamahu bekere ba, ikamesiki ohom-ariki ni te, yononaka yusuri te, Kamdatime, Tenzyau-bito, ware mo ware mo to tukau-maturi tamahu.
 Wori si mo, kano Akasi-no-Hito, tosi-goto no rei no koto ni te mauduru wo, kozo kotosi ha saharu koto ari te, okotari keru, kasikomari tori-kasane te, omohi-tati keri.
 Hune ni te maude tari. Kisi ni sasi-tukuru hodo, mire ba, nonosiri te maude tamahu hito no kehahi, nagisa ni miti te, itukusiki kamdakara wo mote-tuduke tari. Gaku-nin, towo-tura nado, syauzoku wo totonohe, katati wo erabi tari.
 "Taga maude tamahe ru zo?"
 to tohu mere ba,
 "Naidaizin-dono no go-gwan-hatasi ni maude tamahu wo, sira nu hito mo ari keri!"
 tote, hakanaki hodo no gesu dani, kokoti-yoge ni uti-warahu.
 "Geni, asamasiu, tuki-hi mo koso are. Naka-naka, kono ohom-arisama wo haruka ni miru mo, mi no hodo kutiwosiu oboyu. Sasuga ni, kake-hanare tatematura nu sukuse nagara, kaku kutiwosiki kiha no mono dani, mono-omohi nage ni te, tukau-maturu wo iro-husi ni omohi taru ni, nani no tumi hukaki mi ni te, kokoro ni kake te obotukanau omohi kikoye tutu, kakari keru ohom-hibiki wo mo sira de, tati-ide tura m."
 nado omohi-tudukuru ni, ito kanasiu te, hito sire zu sihotare keri.

 [4-2 Ceremony in front of Sumiyoshi-no-Kami]
 Matu-bara no huka-midori naru ni, hana momidi wo koki-tirasi taru to miyuru uhe no kinu no, koki usuki, kazu sira zu. Roku-wi no naka ni mo Kura-udo ha awo-iro siruku miye te, kano Kamo no midugaki urami si Ukon-no-Zeu mo Yugehi ni nari te, koto-kotosige naru zuizin gu-si taru Kura-udo nari.
 Yosikiyo mo onazi Suke ni te, hito yori koto ni mono-omohi naki kesiki ni te, odoro-odorosiki aka-ginu sugata, ito kiyoge nari.
 Subete mi si hito-bito, hiki-kahe hanayaka ni, nani-goto omohu ram to miye te, uti-tiri taru ni, wakayaka naru Kamdatime, Tenzyau-bito no, ware mo ware mo to omohi-idomi, mma kura nado made kazari wo totonohe migaki tamahe ru ha, imiziki mono ni, winaka-bito mo omoheri.
 Mi-kuruma wo haruka ni mi-yare ba, naka-naka, kokoro-yamasiku te, kohisiki ohom-kage wo mo e mi tatematura zu. Kahara-no-Otodo no ohom-rei wo manebi te, waraha-zuizin wo tamahari tamahi keru, ito wokasige ni sauzoki, midura yuhi te, murasaki susogo no motoyuhi namamekasiu, take sugata totonohi, utukusige ni te zihu-nin, sama koto ni imamekasiu miyu.
 Ohotono-bara no Waka-Gimi, kagiri naku kasiduki-tate te, mma-zohi, waraha no hodo, mina tukuri-ahase te, yau kahe te sauzoki-wake tari.
 Kumowi haruka ni medetaku miyuru ni tuke te mo, Waka-Gimi no kazu nara nu sama ni te monosi tamahu wo, imizi to omohu. Iyo-iyo Mi-yasiro no kata wo wogami kikoyu.
 Kuni-no-Kami mawiri te, ohom-mauke, rei no Otodo nado no mawiri tamahu yori ha, koto ni yo ni naku tukau-maturi kem kasi.
 Ito hasitanakere ba,
 "Tati-maziri, kazu nara nu mi no, isasaka no koto se m ni, Kami mo mi-ire, kazumahe tamahu beki ni mo ara zu. Kahera m ni mo naka-zora nari. Kehu ha Naniha ni hune sasi-tome te, harahe wo dani sem."
 tote, kogi-watari nu.

 [4-3 Genji and Koremitsu are thankful for Sumiyoshi-no-Kami]
 Kimi ha, yume ni mo siri tamaha zu, yo-hito-yo, iro-iro no koto wo se sase tamahu. Makoto ni, Kami no yorokobi tamahu beki koto wo, si-tukusi te, kisi-kata no go-gwan ni mo uti-sohe, arigataki made, asobi nonosiri akasi tamahu.
 Koremitu yau no hito ha, kokoro no uti ni Kami no ohom-toku wo ahare ni medetasi to omohu. Akarasama ni tati-ide tamahe ru ni, saburahi te, kikoye-ide tari.
 "Smiyosi no matu koso mono ha kanasikere
 Kami-yo no koto wo kake te omohe ba
"
 Geni, to obosi-ide te,
 "Arakari si nami no mayohi ni Sumiyosi no
 Kami wo ba kake te wasure ya ha suru

 Sirusi ari na!"
 to notamahu mo, ito medetasi.

 [4-4 Genji sends out a waka to Akashi-no-Kimi]
 Kano Akasi no hune, kono hibiki ni osa re te, sugi nuru koto mo kikoyure ba, "Sira zari keru yo!" to, ahare ni obosu. Kami no ohom-sirube wo obosi-iduru mo, oroka nara ne ba, "Isasaka naru seusoko wo dani si te, kokoro nagusame baya! Naka-naka ni omohu ram kasi." to obosu.
 Mi-yasiro tati tama' te, tokoro-dokoro ni seuyou wo tukusi tamahu. Naniha no ohom-harahe, nana-se ni yosohosiu tuka-maturu. Horie no watari wo go-ran-zi te,
 "Ima hata onazi Naniha naru."
 to, mi-kokoro ni mo ara de, uti-zu-zi tamahe ru wo, mi-kuruma no moto tikaki Koremitu, uketamahari ya si tura m, saru mesi mo ya to, rei ni narahi te hutokoro ni mauke taru tuka mizikaki hude nado, mi-kuruma todomuru tokoro ni te tatemature ri. "Wokasi!" to obosi te, tatau-gami ni,
 "Mi wo tukusi kohuru sirusi ni koko made mo
 meguri-ahi keru e ni ha hukasi na
"
 tote, tamahe re ba, kasiko no kokoro sire ru simo-bito si te yari keri. Koma name te, uti-sugi tamahu ni mo, kokoro nomi ugoku ni, tuyu bakari nare do, ito ahare ni katazikenaku oboye te, uti-naki nu.
 "Kazu nara de Naniha no koto mo kahi naki ni
 nado mi wo tukusi omohi-some kem
"
 Tamino no sima ni misogi tukau-maturu, ohom-harahe no mono ni tuke te tatematuru. Hi kure-gata ni nari yuku.
 Yuhu-siho miti-ki te, irie no tadu mo kowe wosima nu hodo no ahare naru wori kara nare ba ni ya, hito-me mo tutuma zu, ahi-mi mahosiku sahe obosa ru.
 "Tuyukesa no mukasi ni ni taru tabi-goromo
 Tamino no sima no na ni ha kakure zu
"
 Miti no mama ni, kahi aru seuyeu asobi nonosiri tamahe do, mi-kokoro ni ha naho kakari te obosi-yaru. Asobi-domo no tudohi-mawire ru, Kamdatime to kikoyure do, wakayaka ni koto konomasige naru ha, mina, me todome tamahu beka'meri. Sare do, "Ide ya, wokasiki koto mo, mono no ahare mo, hito kara koso a'bekere! Nanome naru koto wo dani, sukosi ahaki kata ni yori nuru ha, kokoro todomuru tayori naki mono wo!" to obosu ni, wonoga kokoro wo yari te, yosimeki ahe ru mo utomasiu obosi keri.

 [4-5 Akashi-no-Kimi visits to Sumiyoshi-shrine]
 Kano hito ha, sugusi kikoye te, mata no hi zo yorosikari kere ba, mitegura tatematuru. Hodo ni tuke taru gwan-domo nado, katu-gatu hatasi keru. Mata, naka-naka mono-omohi sohari te, ake-kure, kutiwosiki mi wo omohi-nageku.
 Ima ya Kyau ni ohasi-tuku ram to omohu hi-kazu mo he zu, ohom-tukahi ari. Kono-koro no hodo ni mukahe m koto wo zo notamahe ru.
 "Ito tanomosige ni, kazumahe notamahu mere do, isa ya, mata, sima kogi-hanare, naka-zora ni kokoro-bosoki koto ya ara m?"
 to, omohi wadurahu.
 Nihudau mo, sa te idasi-hanata m ha, ito usirometau, sa'ri tote, kaku udumore sugusa m wo omoha m mo, naka-naka kisi-kata no tosi-goro yori mo, kokoro-dukusi nari. Yorodu ni tutumasiu, omohi-tati gataki koto wo kikoyu.

 5 Tale of Hikaru-Genji Competition between new Mikado's wives for love

 
[5-1 Saigu and her mother return to Kyoto]
 "Makoto ya, kano Saiguu mo kahari tamahi ni sika ba", Miyasumdokoro nobori tamahi te noti, kahara nu sama ni nani-goto mo toburahi kikoye tamahu koto ha, arigataki made, nasake wo tukusi tamahe do, "Mukasi dani turenakari si mi-kokorobahe no, naka-naka nara m nagori ha mi zi." to, omohi-hanati tamahe re ba, watari tamahi nado suru koto ha koto ni nasi.
 Anagati ni ugokasi kikoye tamahi te mo, waga kokoro nagara siri gataku, tokaku kakaduraha m ohom-ariki nado mo, tokoro-seu nari obosi-nari ni tare ba, sihi taru sama ni mo, ohase zu.
 Saiguu wo zo, "Ika ni nebi-nari tamahi nura m?" to yukasiu omohi kikoye tamahu.
 Naho, kano Rokudeu no huru-miya wo ito yoku suri si tukurohi tari kere ba, miyabi ka ni te sumi tamahi keri. Yosi-duki tatamahe ru koto, huri gataku te, yoki nyoubau nado ohoku, sui taru hito no tudohi-dokoro ni te, mono-sabisiki yau nare do, kokoro-yare ru sam ni te he tamahu hodo ni, nihaka ni omoku wadurahi tamahi te, mono no ito kokoro-bosoku obosare kere ba, tumi hukaki tokoro hotori ni tosi he turu mo, imiziu obosi te, ama ni nari tamahi nu.
 Otodo, kiki tamahi te, kake-kakesiki sudi ni ha ara ne do, naho saru kata no mono wo mo kikoye ahase, hito ni omohi kikoye turu wo, kaku obosi nari ni keru ga kutiwosiu oboye tamahe ba, odoroki nagara watari tamahe ri. Aka zu ahare naru ohom-toburahi kikoye tamahu.
 Tikaki ohom-makura-gami ni o-masi yosohi te, kehusoku ni osi-kakari te, ohom-kaheri nado kikoye tamahu mo, itau yowari tamahe ru kehahi nare ba, "Taye nu kokoro-zasi no hodo ha, e miye tatematura de ya?" to, kutiwosiu te, imiziu nai tamahu.

 [5-2 Lady Rokujo entrusts her daughter to Genji]
 Kaku made mo obosi-todome tari keru wo, Womna mo, yorodu ni ahare ni obosi te, Saiguu no ohom-koto wo zo kikoye tamahu.
 Kokoro-bosoku te tomari tamaha m wo, kanarazu, koto ni hure te kazumahe kikoye tamahe. Mata mi-yuduru hito mo naku, taguhi naki ohom-arisama ni nam. Kahi naki mi nagara mo, ima sibasi yononaka wo omohi nodomuru hodo ha, tozama kauzama ni mono wo obosi siru made, mi tatematura m koto koso omohi tamahe ture!"
 tote mo, kiye-iri tutu nai tamahu.
 "Kakaru ohom-koto naku te dani, omohi-hanati kikoye sasu beki ni mo ara nu wo, masite, kokoro no oyoba m ni sitagahi te ha, nani-goto mo usiromi kikoye m to nam omou tamahuru. Sarani, usirometaku na omohi kokoye tamahi so."
 nado kikoye tamahe ba,
 "Ito kataki koto. Makoto ni uti-tanomu beki oya nado ni te, mi-yuduru hito dani, womna-oya ni hanare nuru ha, ito ahare naru koto ni koso haberu mere. Masite, omohosi hito-mekasa m ni tuke te mo, adikinaki kata ya uti-maziri, hito ni kokoro mo oka re tamaha m. Utate aru omohi-yari-goto nare do, kakete sayau no yo-dui taru sudi ni obosi-yoru na! Uki mi wo tumi haberu ni mo, womna ha, omohi no hoka ni te mono-omohi sohuru mono ni nam haberi kere ba, ikade saru kata wo mote-hanare te, mi tatematura m to omou tamahuru."
 nado kikoye tamahe ba, "Ainaku mo notamahu kana!" to obose do,
 "Tosi-goro ni, yorodu omou tamahe siri ni taru mono wo, mukasi no suki-gokoro no nagori ari-gaho ni notamahi-nasu mo ho'i naku nam. Yosi, onodukara."
 tote, to ha kurau nari, uti ha ohotono-abura no honoka ni mono yori tohori te miyuru wo, "Mosi mo ya?" to obosi te, yawora mi-kityau no hokorobi yori mi tamahe ba, kokoro-motonaki hodo no hokage ni, mi-gusi ito wokasige ni hanayaka ni sogi te, yori-wi tamahe ru, we ni kaki tara m sama si te, imiziu ahare nari. Tyau no himgasi-omote ni sohi-husi tamahe ru zo, Miya nara m kasi. Mi-kityau no sidokenaku hiki-yara re taru yori, ohom-me todome te mi-tohosi tamahe re ba, tura-duwe tuki te, ito mono-ganasi to oboi taru sama nari. Hatuka nare do, ito utukusige nara m to miyu.
 Mi-gusi no kakari taru hodo, kasira-tuki, kehahi, ate ni kedakaki mono kara, hididika ni aigyau-duki tamahe ru kehahi, siruku miye tamahe ba, kokoro-motonaku yukasiki ni mo, "Sabakari notamahu mono wo." to, obosi-kahesu.

 "Ito kurusisa masari haberu. Katazikenaki wo, haya watara se tamahi ne."
 tote, hito ni kaki-huse rare tamahu.
 "Tikaku mawiri ki taru sirusi ni, yorosiu obosa re ba uresikaru beki wo, kokoro-gurusiki waza kana! Ika ni obosa ruru zo?"
 tote, nozoki tamahu kesiki nare ba,
 "Ito osorosige ni haberu ya! Midari-gokoti no ito kaku kagiri naru wori si mo watara se tamahe ru ha, makoto ni asakara zu nam. Omohi haberu koto wo, sukosi kikoye sase ture ba, sari to mo to, tanomosiku nam."
 to kikoye sase tamahu.
 "Kakaru go-yuigon no tura ni obosi keru mo, itodo ahare ni nam. Ko-Win no Miko tati, amata monosi tamahe do, sitasiku mutubi omohosu mo, wosa-wosa naki wo, Uhe no onazi Miko-tati no uti ni kazumahe kikoye tamahi sika ba, sa koso ha tanomi kikoye habera me. Sukosi otonasiki hodo ni nari nuru yohahi nagara, atukahu hito mo nakere ba, sau-zausiki wo."
 nado kikoye te, kaheri tamahi nu. Ohom-toburahi, ima-sukosi tati-masari te, siba-siba kikoye tamahu.

 [5-3 Lady Rokujo passed away in late fall]
 Nanu-ka, yau-ka ari te use tamahi ni keri. Ahenau obosa ruru ni, yo mo ito hakanaku te, mono-kokorobosoku obosa re te, Uti he mo mawiri tamaha zu, tokaku no ohom-koto nado okite sase tamahu. Mata tanomosiki hito mo koto ni ohase zari keri. Huruki Saiguu no Miya-dukasa nado, tukau-maturi nare taru zo, waduka ni koto-domo sadame keru.
 Ohom-midukara mo watari tamahe ri. Miya ni ohom-seusoko kikoye tamahu.
 "Nani-goto mo oboye habera de nam."
 to, Nyo-Betutau si te, kikoye tamahe ri.
 "Kikoye sase, notamahi-oki si koto mo haberi si wo, ima ha, hedate naki sama ni obosa re ba, uresiku nam."
 to kikoye tamahi te, hito-bito mesi-ide te, arubeki koto-domo ohose tamahu. Ito tanomosige ni, tosi-goro no mi-kokorobahe, tori-kahesi tu beu miyu. Ito ikamesiu, Tono no hito-bito, kazu mo nau tukau-matura se tamahe ri. Ahare ni uti-nagame tutu, mi-syauzin ni te, mi-su orosi-kome te okonaha se tamahu.
 Miya ni ha, tune ni toburahi kikoye tamahu. Yau-yau mi-kokoro sidumari tamahi te ha, midukara ohom-kaheri nado kikoye tamahu. Tutumasiu obosi tare do, ohom-menoto nado, "Katazikenasi." to, sosonokasi kikoyuru nari keri.
 Yuki, mizore, kaki-midare aruru hi, "Ika ni, Miya no arisama, kasuka ni nagame tamahu ram?" to omohi-yari kikoye tamahi te, ohom-tukahi tatemature tamahe ri.
 "Tada ima no sora wo, ika ni go-ran-zu ram?
 Huri-midare hima naki sora ni naki-hito no
 ama-kakeru ram yado zo kanasiki
"
 Sora-iro no kami no, kumorahasiki ni kai tamahe ri. Wakaki hito no ohom-me ni todomaru bakari to, kokoro si te tukurohi tamahe ru, ito me mo aya nari.
 Miya ha, ito kikoye nikuku si tamahe do, kore kare,
 "Hito-dute ni ha, ito bin-naki koto."
 to seme kikoyure ba, nibi-iro no kami no, ito kaubasiu en naru ni, sumi-tuki nado magirahasi te,
 "Kiye gate ni huru zo kanasiki kaki-kurasi
 waga-mi sore to mo omohoye nu yo ni
"
 Tutumasige naru kaki-zama, ito ohodoka ni, ohom-te sugure te ha ara ne do, rautage ni atehaka naru sudi miyu.

 [5-4 Genji adopts Saigu as his daughter and to give her marriage to Mikado]
 Kudari tamahi si hodo yori, naho ara zu obosi tari si wo, "Ima ha kokoro ni kake te, tomokaku mo kikoye-yori nu beki zo kasi." to obosu ni ha, rei no, hiki-kahesi,
 "Itohosiku koso. Ko-Miyasumdokoro no, ito usirometage ni kokoro oki tamahi si wo. Kotowari nare do, yononaka no hito mo, sayau ni omohi-yori nu beki koto naru wo, hiki-tagahe, kokoro-giyoku te atukahi kikoye m. Uhe no ima sukosi mono-obosi siru yohahi ni nara se tamahi na ba, Uti-zumi se sase tatematuri te, sau-zausiki ni, kasiduki-gusa ni koso." to obosi naru.
 Ito mameyaka ni nemgoro ni kikoye tamahi te, sa'ru beki wori-wori ha watari nado si tamahu.
 "Katazikenaku to mo, mukasi no ohom-nagori ni obosi nazurahe te, kedohokara zu motenasa se tamaha ba nam, ho'i naru kokoti su beki."
 nado kikoye tamahe do, warinaku mono-hadi wo si tamahu okumari taru hito-zama ni te, honoka ni mo ohom-kowe nado kika se tatematura m ha, ito yo ni naku meduraka naru koto to obosi tare ba, hito-bito mo kikoye wadurahi te, kakaru mi-kokoro-zama wo urehe kikoye ahe ri.
 "Nyobe'tau, Naisi nado ihu hito-bito, aruha, hanare tatematura nu wakamdohori nado ni te, kokoro-base aru hito-bito ohokaru besi. Kono, hito sire zu omohu kata no mazirahi wo se sase tatematura m ni, hito ni otori tamahu mazika'meri. Ikade sayaka ni, ohom-katati wo mi te si gana!"
 to obosu mo, uti-toku beki ohom-oya-gokoro ni ha ara zu ya ari kem.
 Waga mi-kokoro mo sadame gatakere ba, kaku omohu to ihu koto mo, hito ni mo morasi tamaha zu. Ohom-waza nado no ohom-koto wo mo tori-waki te se sase tamahe ba, arigataki mi-kokoro wo, Miya-bito mo yorokobi-ahe ri.

 Hakanaku suguru tuki-hi ni sohe te, itodo sabisiku, kokoro-bosoki koto nomi masaru ni, saburahu hito-bito mo, yau-yau akare-yuki nado si te, simo-tu-kata no Kyaugoku watari nare ba, hito ke-dohoku, yama-dera no iri-ahi no kowe-gowe ni sohe te mo, ne-naki-gati ni te zo, sugusi tamahu. Onazi ki ohom-oya to kikoye si naka ni mo, kata-toki no ma mo tati-hanare tatematuri tamaha de, narahasi tatematuri tamahi te, Saiguu ni mo oya sohi te kudari tamahu koto ha, rei naki koto naru wo, anagati ni izanahi kikoye tamahi si mi-kokoro ni, kagiri aru miti ni te ha, taguhi kikoye tamaha zu nari ni si wo, hiru yo nau obosi nageki tari.
 Saburahu hito-bito, takaki mo iyasiki mo amata ari. Saredo, Otodo no,
 "Ohom-menoto-tati dani, kokoro ni makase taru koto, hiki-idasi tukau-maturu na!"
 nado, oya-gari mausi tamahe ba, "Ito hadukasiki ohom-arisama ni, bin-naki koto kikosimesi tuke rare zi." to ihi omohi tutu, hakanaki koto no nasake mo, sarani tukura zu.

 [5-5 A love triangle feud with Suzaku and Genji to Saigu]
 Win ni mo, kano kudari tamahi si Daigoku-Den no itukasikari si gisiki ni, yuyusiki made miye tamahi si ohom-katati wo, wasure gatau obosi-oki kere ba,
 "Mawiri tamahi te, Saiwin nado, ohom-harakara no miya-miya ohasimasu taguhi ni te, saburahi tamahe."
 to, Miyasumdokoro ni mo kikoye tamahi ki. Saredo, "Yamgotonaki hito-bito saburahi tamahu ni, kazu-kazu naru ohom-usiromi mo naku te ya." to obosi tutumi, "Uhe ha, ito atusiu ohasimasu mo osorosiu, mata mono-omohi ya kuhahe tamaha m?" to, habakari sugusi tamahi si wo, ima ha, masite tare ka ha tukau-matura m to, hito-bito omohi taru wo, nemgoro ni Win ni ha obosi-notamahase keri.
 Otodo, kiki tamahi te, "Win yori mi-kesiki ara m wo, hiki-tagahe, yoko-dori tamaha m wo, katazikenaki koto." to obosu ni, hito no ohom-arisama no ito rautage ni, mi-hanata m ha mata kutiwosiu te, Nihudau-no-Miya ni zo kikoye tamahi keru.
 "Kau-kau no koto wo nam, omou tamahe wadurahu ni, haha-Miyasumdokoro, ito omo-omosiku kokoro-hukaki sama ni monosi haberi si wo, adikinaki suki-gokoro ni makase te, sa'ru maziki na wo mo nagasi, uki mono ni omohi oka re haberi ni si wo nam, yo ni itohosiku omohi tamahuru. Konoyo ni te, sono urami no kokoro toke zu sugi haberi ni si wo, ima ha to nari te no kiha ni, kono Saiguu no ohom-koto wo nam, monose rare sika ba, sa mo kiki-oki, kokoro ni mo nokosu maziu koso ha, sasuga ni mi-oki tamahi keme, to omohi tamahuru ni mo, sinobi gatau. Ohokata no yo ni tuke te dani, kokoro-gurusiki koto ha mi-kiki sugusa re nu waza ni haberu wo, ikade, naki kage ni te mo, kano urami wasuru bakari, to omohi tamahuru wo, Uti ni mo, sa koso otonabi sase tamahe do, itokinaki ohom-yohahi ni ohasimasu wo, sukosi mono no kokoro siru hito ha saburaha re te mo yoku ya to omohi tamahuru wo, ohom-sadame ni."
 nado kikoye tamahe ba,
 "Ito you obosi-yori keru wo, Win ni mo, obosa m koto ha, geni katazikenau, itohosikaru bekere do, kano go-yuigon wo kakoti te, sirazu-gaho ni mawirase tatematuri tamahe kasi. Ima hata, sayau no koto, wazato mo obosi-todome zu, ohom-okonahi-gati ni nari tamahi te, kau kikoye tamahu wo, hukau si mo obosi-togame zi to omohi tamahuru."
 "Saraba, mi-kesiki ari te, kazumahe sase tamaha ba, moyohosi bakari no koto wo sohuru ni nasi habera m. Tozama kauzama ni, omohi tamahe nokosu koto naki ni, kaku made sabakari no kokoro-gamahe mo, manebi haberu ni, yo-hito ya ika ni to koso, habakari habere."
 nado kikoye tama' te noti ni ha, "Geni, sira nu yau ni te, koko ni watasi tatematuri te m."
to obosu.
 Womna-Gimi ni mo, sika nam omohi katarahi kikoye te,
 "Sugui tamaha m ni, ito yoki hodo naru ahahi nara m."
 to, kikoye sira se tamahe ba, uresiki koto ni obosi te, ohom-watari no koto wo isogi tamahu.

 [5-6 Competition between new Mikado's wives for love]
 Nihudau-no-Miya, Hyaubukyau-no-Miya no, Hime-Gimi wo itusika to kasiduki sawagi tamahu meru wo, "Otodo no hima aru naka ni te, ikaga motenasi tamaha m?" to, kokoro-gurusiku obosu.
 Gon-no-Tiunagon no ohom-musume ha, Koukiden-no-Nyougo to kikoyu. Ohotono no miko ni te, ito yosohosiu mote-kasiduki tamahu. Uhe mo yoki ohom-asobi-gataki ni oboi tari.
 "Miya no Naka-no-Kimi mo onazi hodo ni ohasure ba, utate hihina-asobi no kokoti su beki wo, otonasiki ohom-usiromi ha, ito uresika' bei koto."
 to obosi notamahi te, saru mi-kesiki kikoye tamahi tutu, Otodo no yorodu ni obosi-itara nu koto naku, ohoyake-gata no ohom-usiromi ha sarani mo iha zu, ake-kure ni tuke te, komaka naru mi-kokoro-bahe no, ito ahare ni miye tamahu wo, tanomosiki mono ni omohi kikoye tamahi te, ito atusiku nomi ohasimase ba, mawiri nado si tamahi te mo, kokoro-yasuku saburahi tamahu koto mo kataki wo, sukosi otonabi te, sohi saburaha m ohom-usiromi ha, kanarazu aru beki koto nari keri.