About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Sekiya
Tale of Utsusemi Ara of Hikaru-Genji in Suma and Akashi, and returned to Kyoto later

  1 Tale of Utsusemi Meeting again at Ohosaka-no-seki

 1. Utsusemi goes to Hitachi with her husband Iyo-no-Suke to ihi si ha, ko-Win kakure sase tamahi te


 2. Genji visits to Ishiyama-temple Seki iru hi si mo, kono Tono, Isiyama ni go-gwan-hatasi ni


 3. Meeting again at Ohosaka-no-seki Naga-tuki tugomori nare ba, momidi no iro-iro koki-maze, simo-gare no kusa


  2 Tale of Utsusemi Exchange greetings

 1. Ko-Gimi and Kii-no-Kami Isi-yama yori ide tamahu ohom-mukahe ni Uwemon-no-Suke mawiri te zo


 2. Exchange greetings Suke mesi-yose te, ohom-seusoko ari. "Ima ha


  3 Tale of Utusemi Into religion after her husband's death

 1. Her husband's death Kakaru hodo ni, kono Hitati-no-Kami, oyi no tumori ni ya


 2. Into religion Sibasi koso, "Sa notamahi si mono wo." nado


 1 Tale of Utsusemi Meeting again at Ohosaka-no-seki

 [1-1 Utsusemi goes to Hitachi with her husband]
 Iyo-no-Suke to ihi si ha, ko-Win kakure sase tamahi te, mata no tosi, Hitati ni nari te kudari sika ba, kano Hahakigi mo izanaha re ni keri. Suma no ohom-tabi-wi mo haruka ni kiki te, hito-sire-zu omohi-yari kikoye nu ni si mo ara zari sika do, tutahe kikoyu beki yosuga dani naku te, Tukubane no yama wo huki-kosu kaze mo, uki taru kokoti si te, isasaka no tutahe dani naku te, tosi-tuki kasanari ni keri. Kagire ru koto mo nakari si ohom-tabi-wi nare do, Kyau ni kaheri sumi tamahi te, mata no tosi no aki zo, Hitati ha nobori keru.

 [1-2 Genji visits to Ishiyama-temple]
 Seki iru hi si mo, kono Tono, Isiyama ni go-gwan-hatasi ni maude tamahi keri. Kyau yori, kano Kii-no-Kami nado ihi si kodomo, mukahe ni ki taru hito-bito, "Kono Tono kaku maude tamahu besi." to tuge kere ba, "Miti no hodo sawagasi kari na m mono zo." tote, mada akatuki yori isogi keru wo, womna-guruma ohoku, tokoro-seu yurugi kuru ni, hi take nu.
 Utiide-no-hama kuru hodo ni, "Tono ha, Awata-yama koye tamahi nu." tote, go-zen no hito-bito, miti mo sari-ahe zu ki-komi nure ba, Seki-yama ni mina ori-wi te, koko kasiko no sugi no sita ni kuruma-domo kaki-orosi, ko-gakure ni wi kasikomari te sugusi tatematuru. Kuruma nado, katahe ha okurakasi, saki ni tate nado si tare do, naho, rui hiroku miyu.
 Kuruma towo bakari zo, sode-guti, mono no iro-ahi nado mo, mori-ide te miye taru, winaka-bi zu, yosi ari te, Saiguu no ohom-kudari nani zo yau no wori no mono-mi-guruma obosi-ide raru. Tono mo, kaku yo ni sakaye-ide tamahu medurasisa ni, kazu mo naki go-zen-domo, mina me todome tari.

 [1-3 Meeting again at Ohosaka-no-seki]
 Naga-tuki tugomori nare ba, momidi no iro-iro koki-maze, simo-gare no kusa mura-mura wokasiu miye-wataru ni, Sekiya yori, sato kudure-ide taru tabi-sugata-domo no, iro-iro no awo no tuki-dukisiki nuhi-mono, kukuri-some no sama mo, saru kata ni wokasiu miyu. Mi-kuruma ha sudare orosi tamahi te, kano mukasi no Ko-Gimi, ima, Uwemon-no-Suke naru wo mesi-yose te,
 "Kehu no ohom-seki-mukahe ha, e omohi-sute tamaha zi."
 nado notamahu mi-kokoro no uti, ito ahare ni obosi-iduru koto ohokare do, ohozou ni te kahi nasi. Womna mo, hito sire zu mukasi no koto wasure ne ba, tori-kahesi te, mono-ahare nari.
 "Yuku to ku to seki tome gataki namida wo ya
 taye nu simidu to hito ha miru ram

 E siri tamaha zi kasi." to omohu ni, ito kahi nasi.

 2 Tale of Utsusemi Exchange greetings

 
[2-1 Ko-Gimi and Kii-no-Kami]
 Isi-yama yori ide tamahu ohom-mukahe ni Uwemon-no-Suke mawiri te zo, makari sugi si kasikomari nado mausu. Mukasi, waraha ni te, ito mutumasiu rautaki mono ni si tamahi sika ba, kauburi nado e si made, kono ohom-toku ni kakure tari si wo, oboye nu yo no sawagi ari si koro, mono no kikoye ni habakari te, Hitati ni kudari si wo zo, sukosi kokoro-oki te tosi-goro ha obosi kere do, iro ni mo idasi tamaha zu, mukasi no yau ni koso ara ne do, naho sitasiki ihe-bito no uti ni ha kazohe tamahi keri.
 Kii-no-Kami to ihi si mo, ima ha Kauti-no-Kami ni zo nari ni keru. Sono otouto no Ukon-no-Zou toke te ohom-tomo ni kudari si wo zo, tori-waki te nasi-ide tamahi kere ba, sore ni zo tare mo omohi-siri te, "Nado te sukosi mo, yo ni sitagahu kokoro wo tukahi kem." nado, omohi-ide keru.

 [2-2 Exchange greetings]
 Suke mesi-yose te, ohom-seusoko ari. "Ima ha obosi-wasure nu beki koto wo, kokoro-nagaku mo ohasuru kana!" to omohi-wi tari.
 "Hito-hi ha, tigiri sira re si wo, sa ha obosi siri kem ya?
 Wakuraba ni yuki-ahu miti wo tanomi si mo
 naho kahi nasi ya siho nara nu umi

 Seki-mori no, sa mo urayamasiku, mezamasikari si kana!"
 to ari.
 "Tosi-goro no todaye mo, uhi-uhisiku nari ni kere do, kokoro ni ha itu to naku, tada ima no kokoti suru narahi ni nam. Suki-zukisiu, itodo nikuma re m ya?"
 tote, tamahe re ba, katazikenaku te mote-iki te,
 "Naho, kikoye tamahe. Mukasi ni ha sukosi obosi-noku koto ara m to omohi tamahuru ni, onazi yau naru mi-kokoro no natukasisa nam, itodo arigataki. Susabi-goto zo yau-naki koto to omohe do, e koso sukuyoka ni kikoye-kahesa ne. Womna ni te ha, make kikoye tamahe ra m ni, tumi yurusa re nu besi."
 nado ihu. Ima ha, masite ito hadukasiu, yorodu no koto, uhi-uhisiki kokoti sure do, medurasiki ni ya, e sinoba re zari kem,
 "Ahusaka no seki ya ika naru seki nare ba
 sigeki nageki no naka wo waku ram

 Yume no yau ni nam."
 to kikoye tari. Ahare mo turasa mo, wasure nu husi to obosi-oka re taru hito nare ba, wori-wori ha, naho, notamahi ugokasi keri.

 3 Tale of Utusemi Into religion after her husband's death

 
[3-1 Her husband's death]
 Kakaru hodo ni, kono Hitati-no-Kami, oyi no tumori ni ya, nayamasiku nomi si te, mono-kokoro-bosokari kere ba, kodomo ni, tada kono Kimi no ohom-koto wo nomi ihi-oki te,
 "Yorodu no koto, tada kono mi-kokoro ni nomi makase te, ari turu yo ni kahara de tukau-mature."
 to nomi, ake-kure ihi keri.
 Womna-Gimi, "Kokoro-uki sukuse ari te, kono hito ni sahe okure te, ika naru sama ni hahure madohu beki ni ka ara m?" to omohi nageki tamahu wo miru ni,
 "Inoti no kagiri aru mono nare ba, wosimi todomu beki kata mo nasi. Ikade ka, kono hito no ohom-tame ni nokosi-oku tamasihi mo gana! Waga kodomo no kokoro mo sira nu wo."
 to, usirometau kanasiki koto ni, ihi omohe do, kokoro ni e todome nu mono ni te, use nu.

 [3-2 Into religion]
 Sibasi koso, "Sa notamahi si mono wo." nado, nasake tukure do, uhabe koso are, turaki koto ohokari. Toaru mo kakaru mo yo no kotowari nare ba, mi hitotu no uki koto ni te, nageki akasi kurasu. Tada, kono Kawati-no-Kami nomi zo, mukasi yori suki-gokoro ari te, sukosi nasake-gari keru.
 "Ahare ni notamahi oki si, kazu nara zu to mo, obosi-utoma de notamahase yo."
 nado tuiseu-si yori te, ito asamasiki kokoro no miye kere ba,
 "Uki sukuse aru mi ni te, kaku iki-tomari te, hate-hate ha, medurasiki koto-domo wo kiki sohuru kana!" to, hito-sire-zu omohi-siri te, hito ni sa nam to mo sirase de, ama ni nari ni keri.
 Aru hito-bito, ihukahi nasi to, omohi-nageku. Kami mo, ito turau,
 "Onore wo itohi tamahu hodo ni. Nokori no ohom-yohahi ha ohoku monosi tamahu ram. Ikade ka sugusi tamahu beki."
 nado zo, ai-na no sakasira ya nado zo, haberu meru.