About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Usugumo
Tale of Hikaru-Genji's Nai-Daijin era, from Dec.in winter at the age of 31 to fall at the age of 32

  1 Tale of Akashi Parting daughter from mother in snow days

 1. Akashi worries herself about adoption of her daughter to Murasaki's Huyuni nari-yuku mama ni, kaha-dura no sumahi


 2. Mother advices to Akashi to adopt her daughter to Murasaki Ama-Gimi, omohi-yari hukaki hito ni te


 3. Akashi and nurse talk and comfort with waka each other Yuki, arare-gati ni, kokoro-bososa masari te


 4. Parting daughter from mother in snow days Kono yuki sukosi toke te watari tamahe ri


 5. Akashi's daughter is adopted into Murasaki in Nijo-in Kurau ohasi-tuki te, mi-kuruma yosuru yori


 6. Akashi's lonely days in the year-end Ohowi ni ha, tuki se zu kohisiki ni mo


  2 Tales of Genji's wives Lives of Hanachirusato and Akashi in a new year

 1. Hanachirusato in Nijo-Higashi-in Tosi mo kaheri nu. Uraraka naru sora ni


 2. Genji wants to visit Akashi in Ohoi Yama-zato no ture-dure wo mo taye zu obosi-yare ba


 3. Genji visits to Ohoi-villa and goes to Sagano-temple, Katura-villa Kasiko ni ha, ito nodoyaka ni


  3 Tale of Fujitsubo Fujitsubo's death and Genji's grief

 1. Death of a high goverment and convulsions of nature Sono-koro, Ohoki-Otodo use tamahi nu


 2. Fujitsubo falls into critical condition Nihudau-Kisainomiya, haru no hazime yori nayami watara se tamahi te


 3. Fujitsubo passed away as a candle went out Otodo ha, ohoyake-gata-zama ni te mo, kaku yamgotonaki


 4. Genji mourned grief at death of Fujitsubo Kasikoki ohom-mi no hodo to kikoyuru naka ni mo


  4 Tale of Reizei Mikado gets to know his father and thinks to hand over the throne to Genji

 1. A Buddhist priest wants to let Mikado know his father Mi-waza nado mo sugi te, koto-domo sidumari te


 2. Reizei knows that his father is Genji Uhe, "Nani-goto nara m? Konoyo ni urami nokoru beku


 3. Reizei drops a hint to hand over the throne and to retire Sono hi, Sikibukyau-no-Miko use tamahi nuru yosi


 4. Reizei thinks to hand over the throne to Genji Uhe ha, Wau-Myaubu ni kuhasiki koto ha


 5. Genji denied Mikado's idea Aki no Tukasa-mesi ni, Daizyau-Daizin nari tamahu beki koto


  5 Tale of Hikaru-Genji About spring or fall in season, and plan to build Rokujoin newly

 1. Saiguu comes home from the Court Saiguu-no-Nyougo ha, obosi si mo siruki ohom-usiromi ni te


 2. Genji talks Saiguu about old days Mi-kityau bakari wo hedate te, midukara


 3. Genji asks Saiguu which have a liking better spring or fall "Haka-bakasiki kata no nozomi ha saru mono ni te


 4. Genji talks Murasaki after talking Saiguu Tai ni watari tamahi te, tomi ni mo iri tamaha zu


 5. Genji visits to Akashi in Ohoi-villa "Yamazato no hito mo, ika ni?" nado, taye zu obosi-yare do


 1 Tale of Akashi Parting daughter from mother in snow days

 [1-1 Akashi worries herself about adoption of her daughter to Murasaki's]
 Huyuni nari-yuku mama ni, kaha-dura no sumahi, itodo kokoro-bososa masari te, uha no sora naru kokoti nomi si tutu akasi kurasu wo, Kimi mo,
 "Naho, kaku te ha, e sugusa zi. Kano, tikaki tokoro ni omohi-tati ne."
 to, susume tamahe do, "Turaki tokoro ohoku kokoro mi-hate m mo, nokori naki kokoti su beki wo, ika ni ihi te ka." nado ihu yau ni omohi midare tari.
 "Sara ba, kono Waka-Gimi wo. Kaku te nomi ha, bin-naki koto nari. Omohu kokoro are ba, katazikenasi. Tai ni kiki-oki te, tune ni yukasigaru wo, sibasi mi naraha se te, hakama-gi no koto nado mo, hito sire nu sama nara zu si-nasa m to nam omohu."
 to, mameyaka ni katarahi tamahu. "Sa obosu ram." to omohi wataru koto nare ba, itodo mune tubure nu.
 "Aratame te yamgotonaki kata ni motenasa re tamahu to mo, hito no mori-kika m koto ha, naka-naka ni ya, tukurohi gataku obosa re m."
 tote, hanati gataku omohi taru, kotowari ni ha are do,
 "Usiroyasukara nu kata ni ya nado ha, na utagahi tamahi so. Kasiko ni ha, tosi he nure do, kakaru hito mo naki ga, sau-zausiku oboyuru mama ni, saki-no-Saiguu no otonabi monosi tamahu wo dani koso, anagati ni atukahi kikoyu mere ba, masite, kaku nikumi gatage na'meru hodo wo, oroka ni ha mi-hanatu maziki kokorobahe ni."
 nado, Womna-Gimi no ohom-arisama no omohu yau naru koto mo katari tamahu.
 "Geni, inisihe ha, ika bakari no koto ni sadamari tamahu beki ni ka to, tute ni mo hono-kikoye si mi-kokoro no, nagori naku sidumari tamahe ru ha, oboroke no ohom-sukuse ni mo ara zu, hito no ohom-arisama mo, kokora no ohom-naka ni sugure tamahe ru ni koso ha." to omohi-yara re te, "Kazu nara nu hito no narabi kikoyu beki oboye ni mo ara nu wo, sasuga ni, tati-ide te, hito mo mezamasi to obosu koto ya ara m. Waga mi ha, tote mo kakute mo onazi koto. Ohisaki tohoki hito no ohom-uhe mo, tuhi ni ha, kano mi-kokoro ni kakaru beki ni koso a'mere. Sa'ri to nara ba, ge ni kau nani-gokoro naki hodo ni ya yuduri kikoye masi." to omohu.
 Mata, "Te wo hanati te, usirometakara m koto. Ture-dure mo nagusamu kata naku te ha, ikaga akasi kurasu bekara m? Nani ni tuke te ka, tamasaka no ohom-tati-yori mo ara m." nado, sama-zama ni omohi midaruru ni, mi no uki koto, kagiri nasi.

 [1-2 Mother advices to Akashi to adopt her daughter to Murasaki]
 Ama-Gimi, omohi-yari hukaki hito ni te,
 "Adikinasi. Mi tatematura zara m koto ha, ito mune itakari nu bekere do, tuhi ni kono ohom-tame ni yokaru bekara m koto wo koso omoha me. Asaku obosi te notamahu koto ni ha ara zi. Tada uti-tanomi kikoye te, watasi tatematuri tamahi te yo. Haha-gata kara koso, Mikado no mi-ko mo kiha-giha ni ohasu mere. Kono Otodo-no-Kimi no, yo ni hutatu naki ohom-arisama nagara, yo ni tukahe tamahu ha, ko-Dainagon no, ima hito-kizami nari otori tamahi te, Kaui-bara to iha re tamahi si, kedime ni koso ha ohasu mere. Masite, tada-udo ha nazurahu beki koto ni mo ara zu. Mata, Miko-tati, Otodo no ohom-hara to ihedo, naho sasi-mukahi taru otori no tokoro ni ha, hito mo omohi-otosi, oya no ohom-motenasi mo, e hitosikara nu mono nari. Masite, kore ha, yamgotonaki ohom-kata-gata ni kakaru hito, ide monosi tamaha ba, koyonaku keta re tamahi na m. Hodo-hodo ni tuke te, oya ni mo hitohusi mote-kasiduka re nuru hito koso, yagate otosime rare nu hazime to ha nare. Ohom-hakama-gi no hodo mo, imiziki kokoro wo tukusu to mo, kakaru miya