About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Otome
Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from Apr. in summer at the age of 33 to Oct. in winter at the age of 35

  1 Tale of Asagao Abandonment on Asagao for substitution of Fujitsubo

 1. One year passed since the death of Fujitsubo Tosi kahari te, Miya no ohom-hate mo sugi nure ba


 2. Genji gave up Asagao for substitution of Fujitsubo Womna-Go-no-Miya no ohom-kata ni mo, kayau ni wori sugusa zu


  2 Tale of Yugiri Genji's education on his son

 1. Yugiri grows up and on education Ohotono-bara no Waka-Gimi no ohom-genpuku no koto, obosi isogu wo


 2. Prepalation for the entrance into Daigaku-ryo Azana tukuru koto ha, Himgasi-no-Win ni te si tamahu


 3. A banqet and making Kan-shi Koto hate te makaduru Hakase, Saizin-domo mesi te


 4. Yugiri's studying life Uti-tuduki, nihugaku to ihu koto se sase tamahi te


 5. A preliminary examinatin Ima ha Reusi uke sase m tote, madu waga o-mahe ni te


 6. On the day of regular examination in Daigaku-ryo Daigaku ni mawiri tamahu hi ha, Reumon ni


  3 Tale of men around Hikaru-Genji The Naidaijin family

 1. Zen-Saigu ascends to the empress and Genji promotes Daijo-Daijin Kakute, Kisaki wi tamahu beki wo


 2. Childish love in Yugiri and Kumoi-no-kari Kwanzya-no-Kimi, hitotu ni te ohi-ide tamahi sika do


 3. Naidaijin comes to his mothers residence Tokoro-dokoro no daikyau-domo mo hate te, yo-no-naka no ohom-isogi mo naku


 4. Kokiden-nyogo is a loss of hope "Womna ha tada kokorobase yori koso, yo ni motiwi raruru


 5. Yugiri meets to Naidaijin Otodo, wa-gon hiki-yose tamahi te, riti no sirabe no


 6. Naidaijin heard a rumour about his daughter and Yugiri Otodo ide tamahi nuru yau ni te, sinobi te hito ni


  4 Tale of Naidaijin family About education about his daughter

 1. Naidaijin blames his mother educating his daughter Hutu-ka bakari ari te, mawiri tamahe ri


 2. Naidaijin blames nurses educating his daughter Hime-Gimi ha, nani-gokoro mo naku te ohasuru ni


 3. Omiya blames his son Miya ha, ito itohosi to obosu naka ni mo


 4. Omiya advises to her grandson, Yugiri Kaku sawaga ru ram to mo sira de, Kwanzya-no-Kimi


  5 Tale of Yugiri Childish love in Yugiri and Kumoi-no-kari

 1. Yugiri and Kumoi-no-kari are worry their love "Itodo humi nado mo kayoha m koto no kataki nameri." to


 2. Naidaijin forces Kokiden-nyogo to comeback his home Otodo ha, sono mama mawiri tamaha zu, Miya wo


 3. Yugiri comes to his grandmother's residence Wori si mo Kwanzya-no-Kimi mawiri tamahe ri


 4. Yugiri meets with Kumoi-no-kari in a short time Miya no ohom-humi ni te


 5. Her nurse despises his low status Oho-tonabura mawiri, Tono makade tamahu kehahi


  6 Tale of Yugiri Love for Mai-hime at Gosechi-festival
 1. Koremitsu's daughter becomes a Mai-hime at Gosechi-festival Oho-tono ni ha, kotosi, Goseti tatematuri tamahu


 2. Yugiri loves Mai-hime Daigaku-no-Kimi, mune nomi hutagari te, mono nado mo


 3. Gosechi-festival in the Court Asagi no kokoro yamasikere ba, Uti he mawiru koto mo se zu


 4. Yugiri entrusts his love letter to her brother Yagate mina tome sase tamahi te, miya-dukahe su beki


 5. Hanachirusato becomes Yugiris adoptive mother Kano hito ha, humi wo dani e yari tamaha zu


 6. Omiya prepares for new-year clothes to Yugiri Tosi-no-kure ni ha, Mutuki no ohom-sauzoku nado


  7 Tale of Hikaru-Genji Construction of Rokujo-in

 1. Mikado goes to Suzaku-in at twenty days after in February Tuitati ni mo, Oho-Tono ha, ohom-ariki si nakere ba


 2. Genji visits Kokiden-no-oho-Gisaki in Suzaku-in Yo huke nure do, kakaru tuide ni, Ohokisai-no-Miya ohasimasu kata wo


 3. Genji plans on construction Rokujo-in Oho-Tono, siduka naru ohom-sumahi wo, onaziku ha hiroku


 4. Rokujo-in has completed in August Haduki ni zo, Rokudeu-no-Win tukuri hate te watari tamahu


 5. Removal to Rokjo-in about the autumnal equinox Higan no koro-hohi watari tamahu


 6. Chugu and Murasaki compose and exchange waka in September Nagatuki ni nare ba, momidi mura-mura iro-duki te


 1 Tale of Asagao Abandonment on Asagao for substitution of Fujitsubo

 [1-1 One year passed since the death of Fujitsubo]
 Tosi kahari te, Miya no ohom-hate mo sugi nure ba, yo-no-naka iro aratamari te, koromo-gahe no hodo nado mo imamekasiki wo, masite maturi no koro ha, ohokata no sora no kesiki kokoti-yoge naru ni, zen-Saiwin ha ture-dure to nagame tamahu.
 O-mahe naru katura no sita-kaze, natukasiki ni tuke te mo, wakaki hito-bito ha omohi-iduru koto-domo aru ni, Ohotono yori,
 "Misogi no hi ha, ika ni nodoyaka ni obosa ru ram."
 to, toburahi kikoye sase tamahe ri.
 "Kehu ha,
 Kakeki ya ha kaha-se no nami ni tati-kaheri
 kimi ga misogi no hudi no yature wo
"
 Murasaki no kami, tate-bumi sukuyoka ni te, hudi no hana ni tuke tamahe ri. Wori no ahare nare ba, ohom-kaheri ari.
 "Hudi-koromo ki si ha kinohu to omohu ma ni
 kehu ha misogi no se ni kaharu yo wo

 hakanaku."
 to bakari aru wo, rei no, ohom-me tome tamahi te mi ohasu.
 Ohom-buku-nahosi no hodo nado ni mo, Senzi no moto ni, tokoro-seki made, obosi-yare ru koto-domo aru wo, Win ha mi-gurusiki koto ni obosi notamahe do,
 "Wokasi-yaka ni, kesiki-bame ru ohom-humi nado no ara ba koso, tokaku mo kikoye kahesa me, tosi-goro mo, ohoyake-zama no wori-wori no ohom-toburahi nado ha kikoye narahasi tamahi te, ito mameyaka nare ba, ikaga ha kikoye mo magirahasu bekara m."
 to, mote-wadurahu besi.

 [1-2 Genji gave up Asagao for substitution of Fujitsubo]
 Womna-Go-no-Miya no ohom-kata ni mo, kayau ni wori sugusa zu kikoye tamahe ba, ito ahare ni,
 "Kono Kimi no, kinohu kehu no tigo to omohi si wo, kaku otona-bi te, toburahi tamahu koto. Katati no ito mo kiyora naru ni sohe te, kokoro sahe koso hito ni ha koto ni ohi-ide tamahe re!"
 to, home kikoye tamahu wo, wakaki hito-bito ha warahi kikoyu.
 Konata ni mo taimen si tamahu wori ha,
 "Kono Otodo no, kaku ito nengoro ni kikoye tamahu meru wo, nani ka, ima hazime taru mi-kokorozasi ni mo ara zu. Ko-Miya mo, sudi koto ni nari tamahi te, e mi tatematuri tamaha nu nageki wo si tamahi te ha, omohi-tati si koto wo anagati ni mote-hanare tamahi si koto nado, notamahi ide tutu, kuyasige ni koso obosi tari si wori-wori ari sika.
 Saredo, ko-Ohotono no Hime-Gimi monose rare si kagiri ha, Sam-no-Miya no omohi tamaha m koto no itohosisa ni, tokaku koto sohe kikoyuru koto mo nakari si nari. Ima ha, sono yamgotonaku e sara nu sudi ni te monose rare si hito sahe, nakunara re ni sika ba, geni, nadote ka ha, sayau ni te ohase masi mo asikaru mazi to uti-oboye haberu ni mo, saragaheri te kaku nemgoro ni kikoye tamahu mo, saru beki ni mo ara m to nam omohi haberu."
 nado, ito kotai ni kikoye tamahu wo, kokorodukinasi to obosi te,
 "Ko-Miya ni mo, sika kokoro-gohaki mono ni omoha re tatematuri te sugi haberi ni si wo, imasara ni, mata yo ni nabiki habera m mo, ito tukinaki koto ni nam."
 to kikoye tamahi te, hadukasige naru mi-kesiki nare ba, sihite mo e omomuke tamaha zu.
 Miya-bito mo, kami-simo, mina kokoro-kake kikoye tare ba, yo-no-naka ito usirometaku nomi obosa rure do, kano ohom-midukara ha, waga kokoro wo tukusi, ahare wo miye kikoye te, hito no mi-kesiki no uti mo yuruba m hodo wo koso mati-watari tamahe, sayau ni anagati naru sama ni, mi-kokoro yaburi kikoye m nado ha, obosa zaru besi.

 2 Tale of Yugiri Genji's education on his son

 
[2-1 Yugiri grows up and on education]
 Ohotono-bara no Waka-Gimi no ohom-genpuku no koto, obosi isogu wo, Nideu-no-Win ni te to obose do, Oho-Miya no ito yukasige ni obosi taru mo kotowari ni kokoro-kurusikere ba, naho yagate kano tono ni te se sase tatematuri tamahu.
 U-Daisyau wo hazime kikoye te, ohom-wodi no tono-bara, mina kamdatime no yamgotonaki ohom-oboye koto ni te nomi monosi tamahe ba, aruzi-gata ni mo, ware mo ware mo to, sa'ru beki koto-domo ha, tori-dori ni tukau-maturi tamahu. Ohokata yo yusuri te, tokoro-seki ohom-isogi no ikihohi nari.
 Si-wi ni nasi te m to obosi, yo-hito mo, sa zo ara m to omohe ru wo,
 "Mada ito kibiha naru hodo wo, waga kokoro ni makase taru yo ni te, sika yukuri-nakara m mo, naka-naka me nare taru koto nari."
 to obosi todome tu.
 Asagi ni te Tenzyau ni kaheri tamahu wo, Oho-Miya ha, aka-zu asamasiki koto to obosi taru zo, kotowari ni itohosikari keru.
 Ohom-taimen ari te, kono koto kikoye tamahu ni,
 "Tada ima, kau anagati ni si mo, madaki ni oyi-tukasu maziu habere do, omohu yau haberi te, Daigaku no miti ni sibasi narahasa m no ho'i haberu ni yori, ima ni, sam-nen wo itadura no tosi ni omohi-nasi te, onodukara Ohoyake ni mo tukau-maturi nu beki hodo ni nara ba, ima, hito to nari haberi na m.
 Midukara ha, kokonohe no uti ni ohi-ide haberi te, yo-no-naka no arisama mo siri habera zu, yoru hiru, o-mahe ni saburahi te, waduka ni nam hakanaki humi nado mo narahi haberi si. Tada, kasikoki mi-te yori tutahe haberi si dani, nani-goto mo hiroki kokoro wo sira nu hodo ha, humi no zae wo manebu ni mo, koto hue no sirabe ni mo, ne tahe zu, oyoba nu tokoro no ohoku nam haberi keru.
 Hakanaki oya ni, kasikoki ko no masaru tamesi ha, ito kataki koto ni nam habere ba, masite, tugi-tugi tutahari tutu, hedatari-yuka m hodo no yuku-saki, ito usirometanaki ni yori nam, omohi tamahe oki te haberu.
 Takaki ihe no ko to si te, tukasa kauburi kokoro ni kanahi, yo-no-naka sakari ni ogori narahi nure ba, gakumon nado ni mi wo kurusime m koto ha, ito tohoku nam oboyu beka'meru. Tahabure asobi wo konomi te, kokoro no mama naru kwansyaku ni nobori nure ba, toki ni sitagahu yo-hito no, sita ni ha hana-maziroki wo si tutu, tuisyo-si, kesiki tori tutu sitagahu hodo ha, onodukara hito to oboye te, yamgotonaki yau nare do, toki uturi, saru beki hito ni tati-okure te, yo otorohuru suwe ni ha, hito ni karume anadura ruru ni, toru tokoro naki koto ni nam haberu.
 Naho, zae wo moto to si te koso, yamato-damasihi no yo ni motiwi raruru kata mo tuyou habera me. Sasiatari te ha, kokoro-motonaki yau ni habere do mo, tuhi no yo no omosi to naru beki kokoro-okite wo narahi na ba, habera zu nari na m noti mo, usiroyasukaru beki ni yori nam. Tada ima ha, haka-bakasikara zu nagara mo, kakute hagukumi habera ba, semari taru Daigaku-no-siu tote, warahi anaduru hito mo yo mo habera zi to omou tamahuru."
 nado, kikoye sirase tamahe ba, uti-nageki tamahi te,
 "Geni, kaku mo obosi-yoru bekari keru koto wo! Kono Daisyau nado mo, amari hiki-tagahe taru ohom-koto nari to, katabuke haberu meru wo, kono wosana-gokoti ni mo, ito kutiwosiku, Daisyau, Sawemon-no-Kami no kodomo nado wo, ware yori gerau to omohi-otosi tari si dani, mina ono-ono kakai si nobori tutu, oyosuke-ahe ru ni, asagi wo ito karasi to omoha re taru ni, kokoro-gurusiku haberu nari."
 to kikoye tamahe ba, uti-warahi tamahi te,
 "Ito oyosuke te mo urami haberu na nari na! Ito hakanasi ya! Kono hito no hodo yo!"
 tote, ito utukusi to obosi tari.
 "Gakumon nado si te, sukosi mono no kokoro-e habera ba, sono urami ha onodukara toke haberi na m."
 to kikoye tamahu.

 [2-2 Prepalation for the entrance into Daigaku-ryo]
 Azana tukuru koto ha, Himgasi-no-Win ni te si tamahu. Himgasi-no-Tai wo situraha re tari. Kamdatime, Tenzyau-bito, medurasiku ibukasiki koto ni si te, ware mo ware mo to tudohi mawiri tamahe ri. Hakase-domo mo naka-naka oku-si nu besi.
 "Habakaru tokoro naku, rei ara m ni makase te, nadamuru koto naku, kibisiu okonahe."
 to ohose tamahe ba, sihite turenaku omohi-nasi te, ihe yori hoka ni motome taru sauzoku-domo no, uti-aha zu, katakunasiki sugata nado wo mo hadi naku, omomoti, kowa-dukahi, mube-mubesiku motenasi tutu, za ni tuki narabi taru sahohu yori hazime, mi mo sira nu sama domo nari.
 Wakaki kimdati ha, e tahe zu hohowema re nu. Saru ha, mono-warahi nado su maziku, sugusi tutu sidumare ru kagiri wo to, eri-idasi te, heisi nado mo tora se tamahe ru ni, sudi koto nari keru mazirahi ni te, U-Daisyau, Minbu-kyau nado no, ohona-ohona kaharake tori tamahe ru wo, asamasiku togame ide tutu orosu.
 "Ohosi, kaimoto aruzi, hanahada hizyau ni haberi taubu. Kaku bakari no sirusi to aru nanigasi wo sira zu si te ya, Ohoyake ni ha tukau-maturi taubu. Hanahada woko nari."
 nado ihu ni, hito-bito mina hokorobi te warahi nure ba, mata,
 "Nari takasi. Nari yama m. Hanahada hizyau nari. Za wo hiki te tati taubi na m."
 nado, odosi ihu mo, ito wokasi.
 Mi-narahi tamaha nu hito-bito ha, medurasiku kyou-ari to omohi, kono miti yori ide-tati tamahe ru Kamdatime nado ha, sitari-gaho ni uti-hohowemi nado si tutu, kakaru kata zama wo obosi konomi te, kokorozasi tamahu ga medetaki koto to, itodo kagiri naku omohi kikoye tamahe ri.
 Isasaka mono ihu wo mo sei su. Namege nari tote mo togamu. Kasikamasiu nonosiri woru kaho domo mo, yoru ni iri te ha, naka-naka ima sukosi ketien naru hokage ni, sarugau gamasiku wabisige ni, hito-waroge naru nado, sama-zama ni, geni ito nabete nara zu, sama koto naru waza nari keri.
 Otodo ha,
 "Ito azare, katakuna naru mi ni te, keusausi madohakasa re na m."
 to notamahi te, mi-su no uti ni kakure te zo go-ran-zi keru.
 Kazu sadamare ru za ni tuki amari te, kaheri makaduru Daigaku-no-siu-domo aru wo kikosi mesi te, Turi-dono no kata ni mesi todome te, koto ni mono nado tamaha se keri.

 [2-3 A banqet and making Kan-shi]
 Koto hate te makaduru Hakase, Saizin-domo mesi te, mata mata humi tukura se tamahu. Kamdatime, Tenzyau-bito mo, sa'ru beki kagiri wo ba, mina todome saburaha se tamahu. Hakase no hito-bito ha, si-win, tada no hito ha, Otodo wo hazime tatematuri te, ze'ku tukuri tamahu. Kyou aru dai no mozi eri te, Monzyau-no-Hakase tatematuru. Mizikaki koro no yoru nare ba, ake-hate te zo kau-zuru. Sa-Tiuben, kauzi tukau-maturu. Katati ito kiyoge naru hito no, kowa-dukahi mono-monosiku, kam-sabi te yomi-age taru hodo, ito omosirosi. Oboye kokoro koto naru hakase nari keri.
 Kakaru takaki ihe ni umare tamahi te, sekai no eigwa ni nomi tahabure tamahu beki ohom-mi wo moti te, mado no hotaru wo mutubi, eda no yuki wo narasi tamahu kokorozasi no sugure taru yosi wo, yorodu no koto ni yosohe nazurahe te, kokoro-gokoro ni tukuri atume taru ku-goto ni omosiroku, "Morokosi ni mo mote-watari tutahe mahosige naru yo no humi-domo nari." to nam, sono-koro yo ni mede yusuri keru.
 Otodo no ohom ha saranari. Oya-meki ahare naru koto sahe sugure taru wo, namida otosi te zu-zi sawagi sika do, womna no e sira nu koto manebu ha nikuki koto wo to, utate are ba morasi tu.

 [2-4 Yugiri's studying life]
 Uti-tuduki, nihugaku to ihu koto se sase tamahi te, yagate, kono Win no uti ni mi-zausi tukuri te, mameyaka ni zae hukaki si ni aduke kikoye tamahi te zo, gakumon se sase tatematuri tamahi keru.
 Ohomiya no ohom-moto ni mo, wosa-wosa maude tamaha zu. Yoru hiru utukusimi te, naho tigo no yau ni nomi motenasi kikoye tamahe re ba, kasiko ni te ha, e mono narahi tamaha zi tote, siduka naru tokoro ni kome tatematuri tamahe ru nari keri.
 "Hito-tuki ni mi-tabi bakari wo mawiri tamahe."
 to zo, yurusi kikoye tamahi keru.
 Tuto komori-wi tamahi te, ibuseki mama ni, Tono wo,
 "Turaku mo ohasimasu kana! Kaku kurusikara de mo, takaki kurawi ni nobori, yo ni motiwi raruru hito ha naku ya ha aru?"
 to omohi kikoye tamahe do, ohokata no hitogara, mameyaka ni, adameki taru tokoro naku ohasure ba, ito yoku nen-zi te,
 "Ikade saru beki humi-domo toku yomi-hate te, mazirahi mo si, yo ni mo ide tara m."
 to omohi te, tada si, go-gwati no uti ni, Siki nado ihu humi, yomi-hate tamahi te keri.

 [2-5 A preliminary examinatin]
 Ima ha Reusi uke sase m tote, madu waga o-mahe ni te kokoromi sase tamahu.
 Rei no, Daisyau, Sa-Daiben, Sikibu-no-Taihu, Sa-Tiuben nado bakari si te, ohom-Si no Dai-Naiki wo mesi te, Siki no kataki maki-maki, Reusi uke m ni, Hakase no kahesahu beki husi-busi wo hiki-ide te, hito-watari yoma se tatematuri tamahu ni, itara nu ku mo naku, kata-gata ni kayoha si yomi tamahe ru sama, tuma-zirusi nokora zu, asamasiki made arigatakere ba,
 "Saru beki ni koso ohasikere!"
 to, tare mo tare mo, namida otosi tamahu. Daisyau ha, masite,
 "Ko-Otodo ohase masika ba."
 to, kikoye-ide te naki tamahu. Tono mo, e kokoro-duyou motenasi tamaha zu,
 "Hito no uhe ni te, katakuna nari to mi kiki haberi si wo, ko no otonaburu ni, oya no tati-kahari sire-yuku koto ha, ikubaku nara nu yohahi nagara, kakaru yo ni koso haberi kere!"
 nado notamahi te, osi-nogohi tamahu wo miru ohom-Si no kokoti, uresiku meiboku ari to omohe ri.
 Daisyau, sakaduki sasi tamahe ba, itau wehi-sire te woru kaho-tuki, ito yase-yase nari.
 Yo no higa-mono ni te, zae no hodo yori ha motiwi rare zu, sugenaku te mi madusiku nam ari keru wo, go-ran-zi uru tokoro ari te, kaku toriwaki mesi-yose taru nari keri.
 Mi ni amaru made ohom-kaherimi wo tamahari te, kono Kimi no ohom-toku ni, tatimati ni mi wo kahe taru to omohe ba, masite yuku-saki ha, narabu hito naki oboye ni zo ara m kasi.

 [2-6 On the day of regular examination in Daigaku-ryo]
 Daigaku ni mawiri tamahu hi ha, Reumon ni, Kamdatime no mi-kuruma-domo kazu sira zu tudohi tari. Ohokata yo ni nokori taru ara zi to miye taru ni, matanaku mote-kasidukare te, tukurohare iri tamahe ru Kwanzya-no-Kimi no ohom-sama, geni, kaakru mazirahi ni ha tahe zu, ate ni utukusige nari.
 Rei no, ayasiki mono-domo no tati-maziri tutu ki wi taru za no suwe wo karasi to obosu zo, ito kotowari naru ya!
 Koko ni te mo mata, orosi nonosiru mono-domo ari te, mezamasikere do, sukosi mo oku-se zu, yomi-hate tamahi tu.
 Mukasi oboye te Daigaku no sakayuru koro nare ba, kami naka simo no hito, ware mo ware mo to, kono miti ni kokorozasi atumare ba, iyo-iyo, yo-no-naka ni, zae ari haka-bakasiki hito ohoku nam ari keru. Monnin-Gisyau nado ihu naru koto-domo yori uti-hazime, suga-sugasiu hate tamahe re ba, hitohe ni kokoro ni ire te, si mo desi mo, itodo hagemi masi tamahu.
 Tono ni mo, humi tukuri sigeku, hakase, saizin-domo tokoro e tari. Subete nani-goto ni tuke te mo, miti-miti no hito no zae no hodo araharuru yo ni nam ari keru.

 3 Tale of men around Hikaru-Genji The Naidaijin family

 
[3-1 Zen-Saigu ascends to the empress and Genji promotes Daijo-Daijin]
 Kakute, Kisaki wi tamahu beki wo,
 "Saiguu-no-Nyougo wo koso ha, haha-Miya mo, usiromi to yuduri kikoye tamahi sika ba."
 to, Otodo mo kotoduke tamahu. Genzi no uti-sikiri Kisaki ni wi tamaha m koto, yo-no-hito yurusi kikoye zu.
 "Koukiden no, madu hito yori saki ni mawiri tamahi ni si mo ikaga?"
 nado, uti-uti ni, konata kanata ni kokoro-yose kikoyuru hito-bito, obotukanagari kikoyu.
 Hyaubukyau-no-Miya to kikoye si, ima ha Sikibu-kyau ni te, kono ohom-toki ni ha masite yamgotonaki ohom-oboye ni te ohasuru, ohom-musume, ho'i ari te mawiri tamahe ri. Onazi goto, Wau-no-Nyougo ni te saburahi tamahu wo,
 "Onaziku ha, ohom-hahagata ni te sitasiku ohasu beki ni koso ha, haha-Gisaki no ohasimasa nu ohom-kahari no usiromi ni."
 to kotoyose te, nitukahasikaru beku, tori-dori ni obosi arasohi tare do, naho Mmetubo wi tamahi nu. Ohom-saihahi no, kaku hiki-kahe sugure tamaheri keru wo, yo-no-hito odoroki kikoyu.
 Otodo, Daizyau-Daizin ni agari tamahi te, Daisyau, Nai-Daizin ni nari tamahi nu. Yo-no-naka no koto-domo maturigoti tamahu beku yuduri kikoye tamahu. Hitogara, ito sukuyoka ni, kira-kirasiku te, kokoro-motiwi nado mo kasikoku monosi tamahu. Gakumon wo tate te si tamahi kere ba, win-hutagi ni ha make tamahi sika do, ohoyake-goto ni kasikoku nam.
 Hara-bara ni mi-ko-domo zihu-yo-nin, otonabi tutu monosi tamahu mo, tugi-tugi ni nari-ide tutu, otora zu sakaye taru ohom-ihe no uti nari. Womna ha, Nyougo to ima hito-tokoro nam ohasi keru. Wakamdohori-bara ni te, ate naru sudi ha otoru mazikere do, sono Haha-Gimi, Azeti-no-Dainagon no kita-no-kata ni nari te, sasi-mukahe ru kodomo no kazu ohoku nari te, "Sore ni maze te noti no oya ni yudura m, ito ainasi." tote, tori-hanati kikoye tamahi te, Oho-Miya ni zo aduke kikoye tamahe ri keru. Nyougo ni ha koyonaku omohi-otosi kikoye tamahi ture do, hitogara, katati nado, ito utukusiku zo ohasi keru.

 [3-2 Childish love in Yugiri and Kumoi-no-kari]
 Kwanzya-no-Kimi, hitotu ni te ohi-ide tamahi sika do, ono-ono towo ni amari tamahi te noti ha, ohom-kata koto ni te,
 "Mutumasiki hito nare do, wonoko-go ni ha uti-toku maziki mono nari."
 to, titi-Otodo kikoye tamahi te, kedohoku nari ni taru wo, wosana-gokoti ni omohu koto naki ni si mo ara ne ba, hakanaki hana momidi ni tuke te mo, hihina-asobi no tuisyou wo mo, nemgoro ni matuhare ariki te, kokorozasi wo miye kikoye tamahe ba, imiziu omohi-kahasi te, kezayaka ni ha ima mo hadi kikoye tamaha zu.
 Ohom-usiromi-domo mo,
 "Nani ka ha, wakaki mi-kokoro-doti nare ba, tosi-goro mi-narahi tamahe ru ohom-ahahi wo, nihaka ni, ikaga ha mote-hanare hasitaname kikoye m."
 to miru ni, Womna-Gimi koso nani-gokoro naku ohasure do, Wotoko ha, sa koso monogenaki hodo to mi kikoyure, ohokenaku, ika naru ohom-nakarahi ni ka ari kem, yoso-yoso ni nari te ha, kore wo zo sidu-kokoro naku omohu beki.
 Mada kata-ohi naru te no ohi-saki utukusiki ni te, kaki-kahasi tamahe ru humi-domo no, kokoro-wosanaku te, onodukara oti-tiru wori aru wo, ohom-kata no hito-bito ha, hono-bono sire ru mo ari kere do, "Nani ka ha, kaku koso." to, tare ni mo kikoye m. Mi-kakusi tutu aru naru besi.

 [3-3 Naidaijin comes to his mothers residence]
 Tokoro-dokoro no daikyau-domo mo hate te, yo-no-naka no ohom-isogi mo naku, nodoyaka ni nari nuru koro, sigure uti-si te, ogi no uha-kaze mo tada-nara-nu yuhu-gure ni, Oho-Miya no ohom-kata ni, Uti-no-Otodo mawiri tamahi te, Hime-Gimi watasi kikoye tamahi te, ohom-koto nado hika se tatematuri tamahu. Miya ha, yorodu mono no zyauzu ni ohasure ba, idure mo tutahe tatematuri tamahu.
 "Biha koso, womna no si taru ni nikuki yau nare do, rau-rauziki mono ni habere. Ima no yo ni makotosiu tutahe taru hito, wosa-wosa habera zu nari ni tari. Nani-no-Miko, Kure-no-Genzi."
 nado kazohe tamahi te,
 "Womna no naka ni ha, Ohoki-Otodo no, yama-zato ni kome-oki tamahe ru hito koso, ito zyauzu to kiki habere. Mono no zyauzu no noti ni habere do, suwe ni nari te, yamagatu ni te tosi he taru hito no, ikade sa si mo hiki sugure kem. Kano Otodo, ito kokoro koto ni omohi te notamahu wori-wori habere. Koto-goto yori ha, asobi no zae ha naho hirou ahase, kare kore ni kayohasi haberu koso, kasikokere, hitori-goto ni te, zyauzu to nari kem koso, medurasiki koto nare."
 nado notamahi te, Miya ni sosonokasi kikoye tamahe ba,
 "Diu sasu koto uhi-uhisiku nari ni keri ya!"
 to notamahe do omosirou hiki tamahu.
 "Saihahi ni uti sohe te, naho ayasiu medetakari keru hito nari ya! Oyi no yo ni, mo-tamahe ra nu womna-go wo mauke sase tatematuri te, mi ni sohe te mo yatusi wi tara zu, yamgotonaki ni yudure ru kokoro-okite, koto mo nakaru beki hito nari to zo kiki haberu."
 nado, katu ohom-monogatari kikoye tamahu.

 [3-4 Kokiden-nyogo is a loss of hope]
 "Womna ha tada kokorobase yori koso, yo ni motiwi raruru mono ni haberi kere!"
 nado, hito no uhe notamahi ide te,
 "Nyougo wo, kesiu ha ara zu, nani-goto mo hito ni otori te ha ohi-ide zu kasi to omohi tamahe sika do, omoha nu hito ni osare nuru sukuse ni nam, yo ha omohi no hoka naru mono to omohi haberi nuru. Kono Kimi wo dani, ikade omohu sama ni mi-nasi habera m. Touguu no go-genpuku, tada ima no koto ni nari nuru wo to, hito sire zu omou tamahe kokorozasi taru wo, kau ihu saihahi-bito no hara no Kisaki-gane koso, mata ohi-sugi nure. Tati-ide tamahe ram ni, masite kisirohu hito ari gataku ya!"
 to uti-nageki tamahe ba,
 "Nado ka, sa si mo ara m? Ko no ihe ni saru sudi no hito ide monosi tamaha de yamu yau ara zi to, ko-Otodo no omohi tamahi te, Nyogo no ohom-koto wo mo, wi-tati isogi tamahi si mono wo. Ohase masika ba, kaku mote higamuru koto mo nakara masi."
 nado, kono ohom-koto ni te zo, Ohoki-Otodo wo mo uramesige ni omohi kikoye tamahe ru.
 Hime-Gimi no ohom-sama no, ito kibiha ni utukusiu te, sau no ohom-koto hiki tamahu wo, mi-gusi no sagari, kamzasi nado no, ate ni namamekasiki wo uti-mamori tamahe ba, hadirahi te, sukosi sobami tamahe ru katahara-me, turatuki utukusige ni te, toriyu no tetuki, imiziu tukuri taru mono no kokoti suru wo, Miya mo kagiri-naku kanasi to obosi tari. Kaki-ahase nado hiki-susabi tamahi te, osi-yari tamahi tu.

 [3-5 Yugiri meets to Naidaijin]
 Otodo, wa-gon hiki-yose tamahi te, riti no sirabe no naka-naka imameki taru wo, saru zyauzu no midare te kai-hiki tamahe ru, ito omosirosi. O-mahe no kozuwe horo-horo to nokora nu ni, oyi-gotati nado, koko kasiko no mi-kityau no usiro ni, kasira wo tudohe tari.
 "Kaze no tikara kedasi sukunasi"
 to, uti-zu-zi tamahi te,
 "Kin no kan nara ne do, ayasiku mono ahare naru yuhube kana! Naho, asoba m ya!"
 tote, Siuhuu-raku ni kaki-ahase te, sauga si tamahe ru kowe, ito omosirokere ba, mina sama-zama, Otodo wo mo ito utukusi to omohi-kikoye tamahu ni, itodo sohe m to ni ya ara m, Kwanzya-no-Kimi mawiri tamahe ri.
 "Konata ni." tote, mi-kityau hedate te ire tatematuri tamahe ri.
 "Wosa-wosa taimen mo e tamahara nu kana! Nado kaku, kono gakumon no anagati nara m. Zae no hodo yori amari sugi nuru mo adikinaki waza to, Otodo mo obosi-sire ru koto naru wo, kaku okite kikoye tamahu, yau ara m to ha omohi tamahe nagara, kau komori ohasuru koto nam, kokoro-gurusiu haberu."
 to kikoye tamahi te,
 "Toki-doki ha, koto waza si tamahe. Huwe no ne ni mo huru-koto ha, tutaharu mono nari."
 tote, ohom-huwe tatematuri tamahu.
 Ito wakau wokasige naru ne ni huki-tate te, imiziu omosirokere ba, ohom-koto-domo sibasi todome te, Otodo, hausi odoro-odorosikara zu uti narasi tamahi te,
 "Hagi ga hana zuri"
 nado utahi tamahu.
 "Ohotono mo, kayau no ohom-asobi ni kokoro todome tamahi te, isogasiki ohom-maturigoto-domo wo ba nogare tamahu nari keri. Geni, adikinaki yo ni, kokoro no yuku waza wo si te koso, sugusi haberi na mahosi kere!"
 nado notamahi te, ohom-kaharake mawiri tamahu ni, kurau nare ba, ohotonabura mawiri, ohom-yuduke, kudamono nado, tare mo tare mo kikosimesu.
 Hime-Gimi ha anata ni watasi tatematuri tamahi tu. Sihite ke-dohoku motenasi tamahi, "Ohom-koto no ne bakari wo mo kikase tatematura zi." to, ima ha koyonaku hedate kikoye tamahu wo,
 "Itohosiki koto ari nu beki yo naru koso."
 to, tikau tukau-maturu Oho-Miya no ohom-kata no nebi-bito-domo, sasameki keri.

 [3-6 Naidaijin heard a rumour about his daughter and Yugiri]
 Otodo ide tamahi nuru yau ni te, sinobi te hito ni mono notamahu tote tati tamahe ri keru wo, yawora kai-hosori te ide tamahu miti ni, kakaru sasameki-goto wo suru ni, ayasiu nari tamahi te, ohom-mimi todome tamahe ba, waga ohom-uhe wo zo ihu.
 "Kasikogari tamahe do, hito no oya yo! Onodukara, ore taru koto koso ide-ku beka'mere."
 "Ko wo siru to ihu ha, sora-goto na'meri."
 nado zo, tukisirohu.
 "Asamasiku mo aru kana! Sareba yo! Omohi-yora nu koto ni ha ara ne do, ihakenaki hodo ni uti tayumi te. Yo ha uki mono ni mo ari keru kana!"
 to, kesiki wo tubu-tubu to kokoro-e tamahe do, oto mo se de ide tamahi nu.
 Ohom-saki ohu kowe no ikamesiki ni zo,
 "Tono ha, ima koso ide sase tamahi kere."
 "Idure no kuma ni ohasimasi tu ram?"
 "Ima sahe kakaru ohom-adake koso."
 to ihi-ahe ri. Sasameki-goto no hito-bito ha,
 "Ito kaubasiki ka no uti-soyomeki ide turu ha, Kwanzya-no-Kimi no ohasi turu to koso omohi ture."
 "Ana, mukutuke ya! Siriu-goto ya, hono-kikosimesi tu ram? Wadurahasiki mi-kokoro wo."
 to, wabi-ahe ri.
 Tono ha, miti-sugara obosu ni,
 "Ito kutiwosiku asiki koto ni ha ara ne do, medurasige naki ahahi ni, yo-hito mo omohi ihu beki koto. Otodo no, sihite Nyougo wo osi-sidume tamahu mo turaki ni, wakuraba ni, hito ni masaru koto mo ya to koso omohi ture, netaku mo aru kana!"
 to obosu. Tono no ohom-naka no, ohokata ni ha mukasi mo ima mo ito yoku ohasi nagara, kayau no kata ni te ha, idomi kikoye tamahi si nagori mo obosi-ide te, kokoro-ukere ba, nezame-gati ni te akasi tamahu.
 Oho-Miya wo mo,
 "Sayau no kesiki ni ha go-ran-zura m mono wo, yo ni naku kanasiku si tamahu ohom-mmago ni te, makase te mi tamahu nara m."
 to, hito-bito no ihi si kesiki wo, netasi to obosu ni, mi-kokoro ugoki te, sukosi wowosiku azayagi taru mi-kokoro ni ha, sidume gatasi.

 4 Tale of Naidaijin family About education about his daughter

 
[4-1 Naidaijin blames his mother educating his daughter]
 Hutu-ka bakari ari te, mawiri tamahe ri. Sikiri ni mawiri tamahu toki ha, Oho-Miya mo ito mi-kokoro yuki, uresiki mono ni oboi tari. Ohom-ama-bitahi hiki-tukurohi, uruhasiki ko-utiki nado tatematuri sohe te, ko nagara hadukasige ni ohasuru ohom-hito-zama nare ba, maho nara zu zo miye tatematuri tamahu.
 Otodo mi-kesiki asiku te,
 "Koko ni saburahu mo hasitanaku, hito-bito ika ni mi habera m to, kokoro-oka re ni tari. Haka-bakasiki mi ni habera ne do, yo ni habera m kagiri, ohom-me kare zu go-ran-ze rare, obotukanaki hedate naku to koso omohi tamahure.
 Yokara nu mono no uhe ni te, uramesi to omohi kikoye sase tu beki koto no ide maude ki taru wo, kau mo omou tamahe zi to katu ha omohi tamahure do, naho sidume gataku oboye haberi te nam."
 to, namida osi-nogohi tamahu ni, Miya, kesau-zi tamahe ru ohom-kaho no iro tagahi te, ohom-me mo ohoki ni nari nu.
 "Ikayau naru koto ni te ka, ima sara no yohahi no suwe ni, kokoro-oki te ha obosa ru ram?"
 to kikoye tamahu mo, sasugani itohosikere do,
 "Tanomosiki mi-kage ni, wosanaki mono wo tatematuri oki te, midukara wo ba naka-naka wosanaku yori mi tamahe mo tuka zu, madu me ni tikaki ga, mazirahi nado haka-bakasikara nu wo, mi tamahe nageki tutu, sa'ri to mo hito to nasa se tamahi te m to tanomi watari haberi turu ni, omoha zu naru koto no haberi kere ba, ito kutiwosiu nam.
 Makoto ni ame-no-sita narabu hito naki iusoku ni ha monose raru mere do, sitasiki hodo ni kakaru ha, hito no kiki omohu tokoro mo, ahatukeki yau ni nam, nani bakari no hodo ni mo ara nu nakarahi ni dani si haberu wo, kano hito no ohom-tame ni mo, ito kataha naru koto nari. Sasi-hanare, kira-kirasiu medurasige aru atari ni, imamekasiu motenasa ruru koso, wokasikere. Yukari mutubi, nedikegamasiki sama ni te, Otodo mo kiki obosu tokoro haberi na m.
 Sa'ru ni te mo, kakaru koto nam to, sira se tamahi te, kotosara ni motenasi, sukosi yukasige aru koto wo maze te koso habera me. Wosanaki hito-bito no kokoro ni makase te go-ran-zi hanati keru wo, kokoro-uku omou tamahu."
 nado kikoye tamahu ni, yume ni mo siri tamaha nu koto nare ba, asamasiu obosi te,
 "Geni, kau notamahu mo kotowari nare do, kakete mo kono hito-bito no sita no kokoro nam siri habera zari keru. Geni, ito kutiwosiki koto ha, koko ni koso masite nageku beku habere. Morotomo ni tumi ohose tamahu ha, uramesiki koto ni nam.
 Mi tatematuri si yori, kokoro koto ni omohi haberi te, soko ni obosi iatara nu koto wo mo, sugure taru sama ni motenasa m to koso, hito sire zu omohi habere. Monoge-naki hodo wo, kokoro no yami ni madohi te, isogi monose m to ha omohi-yora nu koto ni nam.
 Sate mo, tare ka ha kakaru koto ha kikoye kem? Yokara nu yo no hito no koto ni tuki te, kiha dakeku obosi notamahu mo, adikinaku, munasiki koto ni te, hito no ohom-na ya kegare m."
 to notamahe ba,
 "Nani no, uki taru koto ni ka habera m? Saburahu meru hito-bito mo, katu ha mina modoki warahu beka'meru mono wo, ito kutiwosiku, yasukara zu omou tamahe raruru ya!"
 tote, tati tamahi nu.
 Kokoro sire ru doti ha, imiziu itohosiku omohu. Hito-yo no siriu-goto no hito-bito ha, masite kokoti mo tagahi te, "Nani ni kakaru mutu-monogatari wo si kem." to, omohi nageki-ahe ri.

 [4-2 Naidaijin blames nurses educating his daughter]
 Hime-Gimi ha, nani-gokoro mo naku te ohasuru ni, sasi-nozoki tamahe re ba, ito rautage naru ohom-sama wo, ahare ni mi tatematuri tamahu.
 "Wakaki hito to ihi nagara, kokoro-wosanaku monosi tamahi keru wo sira de, ito kaku hito nami-nami ni omohi keru ware koso, masari te hakanakari kere."
 tote, ohom-menoto-domo wo sainami tamahu ni, kikoye m kata nasi.
 "Kayau no koto ha, kagiri naki Mikado no ohom-ituki musume mo, onodukara ayamatu tamesi, mukasi-monogatari ni mo a'mere do, kesiki wo siri tutahuru hito, sarubeki hima ni te koso ara me."
 "Kore ha, ake-kure tati-maziri tamahi te tosi-goro ohasimasi turu wo, nani ka ha, ihakenaki ohom-hodo wo, Miya no ohom-motenasi yori sasi sugusi te mo, hedate kikoye sase m to, utitoke te sugusi kikoye turu wo, wototosi bakari yori ha, kezayaka naru ohom-motenasi ni nari ni te haberu meru ni, wakaki hito tote mo, uti-magire-bami, ika ni zo ya, yo-duki taru hito mo ohasu beka'meru wo, yume ni midare taru tokoro ohasimasa za'mere ba, sarani omohi-yora zari keru koto."
 to, onoga-doti nageku.
 "Yosi, sibasi, kakaru koto morasa zi. Kakure aru maziki koto nare do, kokoro wo yari te, ara nu koto to dani ihi-nasa re yo. Ima kasiko ni watasi tatematuri te m. Miya no mi-kokoro no ito turaki nari. Soko-tati ha, sari to mo, ito kakare to si mo, omoha re zari kem."
 to notamahe ba, "Itohosiki naka ni mo, uresiku notamahu." to omohi te,
 "Ana, imizi ya! Dainagon-dono ni kiki tamaha m koto wo sahe omohi habere ba, medetaki ni te mo, tada-udo no sudi ha, nani no medurasisa ni ka omohi tamahe kake m."
 to kikoyu.
 Hime-Gimi ha, ito wosanage naru ohom-sama ni te, yorodu ni mausi tamahe do mo, kahi aru beki ni mo ara ne ba, uti-naki tamahi te,
 "Ika ni si te ka, itadura ni nari tamahu maziki waza ha su beka'ram."
 to, sinobi te saru beki doti notamahi te, Oho-Miya wo nomi zo urami kikoye tamahu.

 [4-3 Omiya blames his son]
 Miya ha, ito itohosi to obosu naka ni mo, Wotoko-Gimi no ohom-kanasisa ha sugure tamahu ni ya ara m, kakaru kokoro no ari keru mo, utukusiu obosa ruru ni, nasake naku, koyonaki koto no yau ni obosi notamahe ru wo,
 "Nadoka sa si mo aru beki. Moto yori itau omohi tuki tamahu koto naku te, kaku made kasiduka m to mo obosi-tata zari si wo, waga kaku motenasi some tare ba koso, Touguu no ohom-koto wo mo obosi-kake ta'mere. Toti-hadusi te, tada-udo no sukuse ara ba, kono Kimi yori hoka ni masaru beki hito ya ha aru? Katati, arisama yori hazime te, hitosiki hito no aru beki ka ha. Kore yori oyobi nakara m kiha ni mo to koso omohe."
 to, waga kokorozasi no masare ba ni ya, Otodo wo uramesiu omohi kikoye tamahu. Mi-kokoro no uti wo mise tatematuri tara ba, masite ika ni urami kikoye tamaha m.

 [4-4 Omiya advises to her grandson, Yugiri]
 Kaku sawaga ru ram to mo sira de, Kwanzya-no-Kimi mawiri tamahe ri. Hito-yo mo hitome sigeu te, omohu koto wo mo e kikoye zu nari ni sika ba, tune yori mo ahare ni oboye tamahi kere ba, yuhu-tu-kata ohasi taru naru besi.
 Miya, rei ha zehi sira zu, uti-wemi te mati yorokobi kikoye tamahu wo, mamedati te, monogatari nado kikoye tamahu tuide ni,
 "Ohom-koto ni yori, Uti-no-Otodo no wen-zi te monosi tamahi ni sika ba, ito nam itohosiki. Yukasige naki koto wo si mo omohi-some tamahi te, hito ni mono omoha se tamahi tu beki ga kokoro-gurusiki koto. Kau mo kikoye zi to omohe do, saru kokoro mo siri tamaha de ya to omohe ba nam."
 to kikoye tamahe ba, kokoro ni kakare ru koto no sudi nare ba, huto omohi-yori nu. Omote akami te,
 "Nani-goto ni ka habera m? Siduka naru tokoro ni komori haberi ni si noti, to-mo kaku-mo hito ni maziru wori nakere ba, urami tamahu beki koto habera zi to nam omohi tamahuru."
 tote, ito hadukasi to omohe ru kesiki wo, ahare ni kokoro-gurusiu te,
 "Yosi. Ima yori dani youi si tamahe."
 to bakari ni te, koto-goto ni ihi-nasi tamau tu.

 5 Tale of Yugiri Childish love in Yugiri and Kumoi-no-kari

 
[5-1 Yugiri and Kumoi-no-kari are worry their love]
 "Itodo humi nado mo kayoha m koto no kataki nameri." to omohu ni, ito nagekasiu, mono mawiri nado si tamahe do, sarani mawira de, ne tamahi nuru yau nare do, kokoro mo sora ni te, hito sidumaru hodo ni, naka-sauzi wo hike do, rei ha koto ni sasi-katame nado mo se nu wo, tuto sasi te, hito no oto mo se zu. Ito kokoro-bosoku oboye te, sauzi ni yori-kakari te wi tamahe ru ni, Womna-Gimi mo me wo samasi te, kaze no oto no take ni mati-tora re te, uti-soyome ku ni, kari no naki-wataru kowe no, honoka ni kikoyuru ni, wosanaki kokoti ni mo, tokaku obosi midaruru ni ya,
 "Kumo-wi no kari mo waga goto ya?"
 to, hitorigoti tamahu kehahi, wakau rautage nari.
 Imiziu kokoro-motonakere ba,
 "Kore, ake sase tamahe! Ko-Zizyuu ya saburahu?"
 to notamahe do, oto mo se zu. Ohom-menoto-go nari keri. Hitori-goto wo kiki tamahi keru mo hadukasiu te, ainaku ohom-kaho mo hiki-ire tamahe do, ahare ha sira nu ni si mo ara nu zo nikuki ya! Menoto-tati nado tikaku husi te, uti-miziroku mo kurusikere ba, katami ni oto mo se zu.
 "Sa-yonaka ni tomo yobi-wataru kari ga ne ni
 utate huki-sohu ogi no uha-kaze
"
 "Mi ni mo simi keru kana!" to omohi tuduke te, Miya no o-mahe ni kaheri te nageki-gati naru mo, "Ohom-me same te ya kika se tamahu ram?" to tutumasiku, miziroki husi tamahe ri.
 Ainaku mono-hadukasiu te, waga ohom-kata ni toku ide te, ohom-humi kaki tamahe re do, Ko-Zizyuu mo e ahi tamaha zu, kano ohom-kata zama ni mo e yuka zu, mune tubure te oboye tamahu.
 Womna hata, sawaga re tamahi si koto nomi hadukasiu te, "Waga mi ya ikaga ara m? Hito ya ikaga omoha m?" to mo hukaku obosi ire zu, wokasiu rautage ni te, uti-katarahu sama nado wo, utomasi to mo omohi hanare tamaha zari keri.
 Mata, kau sawaga ru beki koto to mo obosa zari keru wo, ohom-usiromi-domo mo imiziu ahame kikoyure ba, e koto mo kayohasi tamaha zu. Otonabi taru hito ya, saru beki hima wo mo tukuri idu ram, Wotoko-Gimi mo, ima sukosi mono-hakanaki tosi no hodo ni te, tada ito kutiwosi to nomi omohu.

 [5-2 Naidaijin forces Kokiden-nyogo to comeback his home]
 Otodo ha, sono mama mawiri tamaha zu, Miya wo ito turasi to omohi kikoye tamahu. Kita-no-kata ni ha, kakaru koto nam to, kesiki mo mise tatematuri tamaha zu, tada ohokata, ito mutukasiki mi-kesiki ni te,
 "Tiuguu no yosohohi koto ni te mawiri tamahe ru ni, Nyougo no yo-no-naka omohi simeri te monosi tamahu wo, kokoro-gurusiu mune itaki ni, makade sase tatematuri te, kokoro-yasuku uti yasuma se tatematura m. Sasuga ni, Uhe ni tuto saburaha se tamahi te, yoru hiru ohasimasu mere ba, aru hito-bito mo kokoro-yurubi se zu, kurusiu nomi wabu meru ni."
 to notamahi te, nihaka ni makade sase tatematuri tamahu. Ohom-itoma mo yurusa re gataki wo, uti-mutukari tama' te, Uhe ha, sibu-sibu ni obosimesi taru wo, sihite ohom-mukahe si tamahu.
 "Ture-dure ni obosa re m wo, Hime-Gimi watasi te, morotomo ni asobi nado si tamahe. Miya ni aduke tatematuri taru, usiroyasukere do, ito sakuziri oyosuke taru hito tati-maziri te, onodukara kedikaki mo, ainaki hodo ni nari ni tare ba nam."
 to kikoye tamahi te, nihaka ni watasi kikoye tamahu.
 Miya, ito ahenasi to obosi te,
 "Hitori monose rare si musume nakunari tamahi te noti, ito sau-zausiku kokoro-bosokari si ni, uresiu kono Kimi e te, ike ru kagiri no kasiduki mono to omohi te, ake-kure, ni tuke te, oyi no mutukasisa mo nagusame m to koso omohi ture, omohi no hoka ni hedate ari te obosi-nasu mo, turaku."
 nado kikoye tamahe ba, uti-kasikomari te,
 "Kokoro ni aka zu omou tamahe raruru koto ha, sika nam omou tamahe raruru to bakari kikoye sase si ni nam. Hukaku hedate omohi tamahuru koto ha, ikade ka habera m.
 Uti ni saburahu ga, yo-no-naka uramesige ni te, kono-koro makade te haberu ni, ito ture-dure ni omohi te kut'-si habere ba, kokoro-gurusiu mi tamahuru wo, morotomo ni asobi-waza wo mo si te nagusame yo to omou tamahe te nam, akarasama ni monosi haberu." tote, "Hagukumi, hito to nasa se tamahe ru wo, oroka ni ha yo mo omohi kikoye sase zi."
 to mausi tamahe ba, kau obosi-tati ni tare ba, todome kikoye sase tamahu to mo, obosi-kahesu beki mi-kokoro nara nu ni, ito aka zu kutiwosiu obosa re te,
 "Hito no kokoro koso uki mono ha are! Tokaku wosanaki kokoro-domo ni mo, ware ni hedate te utomasikari keru koto yo! Mata, sa mo koso ara me, Otodo no, mono no kokoro wo hukau siri tamahi nagara, ware wo wen-zi te, kaku wi te watasi tamahu koto. Kasiko ni te, kore yori usiroyasuki koto mo ara zi."
 to, uti-naki tutu notamahu.

 [5-3 Yugiri comes to his grandmother's residence]
 Wori si mo Kwanzya-no-Kimi mawiri tamahe ri. "Mosi isasaka no hima mo ya?" to, kono-koro ha sigeu honomeki tamahu nari keri. Uti-no-Otodo no mi-kuruma no are ba, kokoro-no-oni ni hasitanaku te, yawora kakure te, waga ohom-kata ni iri wi tamahe ri.
 Uti-no-Ohotono no kimdati, Sa-Syausyau, Syounagon, Hyauwe-no-Suke, Zizyuu, Taihu nado ihu mo, mina koko ni ha mawiri tudohi tare do, mi-su no uti ha yurusi tamaha zu.
 Sa-Wemon-no-Kami, Gon-Tiunagon nado mo, koto-ohom-hara nare do, ko-Tono no ohom-motenasi no mama ni, ima mo mawiri tukau-maturi tamahu koto nemgoro nare ba, sono mi-ko-domo mo sama-zama mawiri tamahe do, kono Kimi ni niru nihohi naku miyu.
 Oho-Miya no mi-kokorozasi mo, nazurahi naku obosi taru wo, tada kono Hime-Gimi wo zo, kedikau rautaki mono to obosi kasiduki te, ohom-katahara sake zu, utukusiki mono ni obosi tari turu wo, kaku te watari tamahi na m ga, ito sau-zausiki koto wo obosu.
 Tono ha,
 "Ima no hodo ni, Uti ni mawiri haberi te, yuhu-tu-kata mukahe ni mawiri habera m."
 tote, ide tamahi nu.
 "Ihukahi-naki koto wo, nadaraka ni ihi-nasi te, sate mo ya ara masi." to obose do, naho, ito kokoro-yamasikere ba, "Hito no ohom-hodo no sukosi mono-monosiku nari na m ni, kataha nara zu mi-nasi te, sono hodo, kokorozasi no hukasa asasa no omomuki wo mo mi-sadame te, yurusu to mo, kotosara naru yau ni motenasi te koso ara me. Sei-si isamu to mo, hito-tokoro ni te ha, wosanaki kokoro no mama ni, mi-gurusiu koso ara me. Miya mo, yo mo anagati ni sei-si tamahu koto ara zi."
 to obose ba, Nyougo no ohom-ture-dure ni kototuke te, koko ni mo kasiko ni mo oyiraka ni ihi-nasi te, watasi tamahu nari keri.

 [5-4 Yugiri meets with Kumoi-no-kari in a short time]
 Miya no ohom-humi ni te,
 "Otodo koso, urami mo si tamaha me, Kimi ha, sa'ri to mo kokorozasi no hodo mo siri tamahu ram. Watari te miye tamahe."
 to kikoye tamahe re ba, ito wokasige ni hiki-tukurohi te watari tamahe ri. Zihu-si ni nam ohasi keru. Katanari ni miye tamahe do, ito komekasiu, simeyaka ni, utukusiki sama si tamahe ri.
 "Katahara sake tatematura zu, ake-kure no mote-asobi mono ni omohi kikoye turu wo, ito sau-zausiku mo aru beki kana! Nokori sukunaki yohahi no hodo ni te, ohom-arisama wo mi-hatu maziki koto to, inoti wo koso omohi ture, ima-sara ni mi-sute te uturohi tamahu ya, iduti nara m to omohe ba, ito koso ahare nare."
 tote naki tamahu. Heme-Gimi ha, hadukasiki koto wo obose ba, kaho mo motage tamaha de, tada naki ni nomi naki tamahu. Wotoko-Gimi no ohom-menoto, Saisyau-no-Kimi ide-ki te,
 "Onazi kimi to koso tanomi kikoye sase ture, kutiwosiku kaku watara se tamahu koto. Tono ha koto-zama ni obosi naru koto ohasimasu to mo, sayau ni obosi-nabika se tamahu na."
 nado, sasameki kikoyure ba, iyo-iyo hadukasi to obosi te, mono mo notamaha zu.
 "Ide, mutukasiki koto na kikoye rare so. Hito no sukuse mi-sukuse, ito sadame gataku."
 to notamahu.
 "Ide ya! Monoge nasi to anaduri kikoye sase tamahu ni haberu meri kasi. Sa'ri to mo, geni, waga-Kimi hito ni otori kikoye sase tamahu to, kikosimesi ahase yo!"
 to, nama-kokoro-yamasiki mama ni ihu.
 Kwanzya-no-Kimi, mono no usiro ni iri wi te mi tamahu ni, hito no togame m mo, yorosiki toki koso kurusikari kere, ito kokoro-bosoku te, namida osi-nogohi tutu ohasuru kesiki wo, ohom-Menoto, ito kokoro-gurusiu mi te, Miya ni tokaku kikoye tabakari te, yuhu-magure no hito no mayohi ni, taimen se sase tamahe ri.
 Katamini mono-hadukasiku mune tubure te, mono mo iha de naki tamahu.
 "Otodo no mi-kokoro no ito turakere ba, sahare, omohi-yami na m to omohe do, kohisiu ohase m koso warinakaru bekere. Nado te, sukosi hima ari nu bekari turu hi-goro, yoso ni hedate tura m?"
 to notamahu sama mo, ito wakau aharege nare ba,
 "Maro mo, sa koso ha ara me."
 to notamahu.
 "Kohisi to ha obosi na m ya?"
 to notamahe ba, sukosi unaduki tamahu sama mo, wosanage nari.

 [5-5 Her nurse despises his low status]
 Oho-tonabura mawiri, Tono makade tamahu kehahi, kotitaku ohi-nonosiru ohom-saki no kowe ni, hito-bito,
 "Soso ya!"
 nado odi sawage ba, ito osorosi to obosi te wananaki tamahu. Samo sawaga re ba to, hitaburu kokoro ni, yurusi kikoye tamaha zu. Ohom-Menoto mawiri motome tatematuru ni, kesiki wo mi te,
 "Ana, kokoroduki na ya! Geni, Miya sira se tamaha nu koto ni ha ara zari keri."
 to omohu ni, ito turaku,
 "Ide ya, ukari keru yo kana! Tono no obosi notamahu koto ha, sarani mo kikoye zu, Dainagon-dono ni mo ika ni kika se tamaha m? Medetaku to mo, mono no hazime no roku-wi sukuse yo!"
 to, tubuyaku mo hono-kikoyu. Tada kono byaubu no usiro ni tadune-ki te, nageku nari keri.
 Wotoko-Gimi, "Ware wo ba kurawi nasi to te, hasitanamuru nari keri." to obosu ni, yo-no-naka uramesikere ba, ahare mo sukosi samuru kokoti si te, mezamasi.
 "Kare kiki tamahe.
 Kurenawi no namida ni hukaki sode no iro wo
 asa-midori ni ya ihi siworu beki
 hadukasi."
 to notamahe ba,
 "Iro-iro ni mi no uki hodo no sira ruru ha
 ika ni some keru naka no koromo zo
"
 to, mono notamahi hate nu ni, Tono iri tamahe ba, warinaku te watari tamahi nu.
 Wotoko-Gimi ha, tati-tomari taru kokoti mo, ito hito-waruku, mune hutagari te, waga ohom-kata ni husi tamahi nu.
 Mi-kuruma mi-tu bakari ni te, sinobiyaka ni isogi ide tamahu kehahi wo kiku mo, sidu-kokoro nakere ba, Miya no o-mahe yori, "Mawiri tamahe." to are do, ne taru yau ni te ugoki mo si tamaha zu.
 Namida nomi tomara ne ba, nageki-akasi te, simo no ito siroki ni isogi ide tamahu. Uti-hare taru mami mo, hito ni miye m ga hadukasiki ni, Miya hata, mesi matuhasu beka'mere ba, kokoro-yasuki tokoro ni tote, isogi ide tamahu nari keri.
 Miti no hodo, hito-yari nara zu, kokoro-bosoku omohi-tudukuru ni, sora no kesiki mo itau kumori te, mada kurakari keri.
 "Simo kohori utate musube ru ake-gure no
 sora kaki-kurasi huru namida kana
"

 6 Tale of Yugiri Love for Mai-hime at Gosechi-festival

 
[6-1 Koremitsu's daughter becomes a Mai-hime at Gosechi-festival]
 Oho-tono ni ha, kotosi, Goseti tatematuri tamahu. Nani bakari no ohom-isogi nara ne do, warahabe no sauzoku nado, tikau nari nu tote, isogi se sase tamahu.
 Himgasi-no-Win ni ha, mawiri no yo no hito-bito no sauzoku se sase tamahu. Tono ni ha, ohokata no koto-domo, Tiuguu yori mo, waraha, simo-dukahe no reu nado, e nara de tatemature tamahe ri.
 Sugi ni si tosi, Goseti nado tomare ri si ga, sau-zausikari si tumori tori-sohe, Uhe-bito no kokoti mo, tune yori mo hanayaka ni omohu beka'meru tosi nare ba, tokoro-dokoro idomi te, ito imiziku yorodu wo tukusi tamahu kikoye ari.
 Azeti-no-Dainagon, Sawemon-no-Kami, uhe no Goseti ni ha, Yosikiyo, ima ha Ahumi-no-Kami ni te Satiuben naru nam, tatematuri keru. Mina todome sase tamahi te, miya-dukahe su beku, ohose-goto koto naru tosi nare ba, musume wo ono-ono tatematuri tamahu.
 Tono no mahi-hime ha, Koremitu-no-Asom no, Tu-no-Kami ni te Sakyou-no-Daibu kake taru ga musume, katati nado ito wokasige naru kikoye aru wo mesu. Karai koto ni omohi tare do,
 "Dainagon no, hoka-bara no musume wo tatematura ru naru ni, Asom no ituki musume idasi tate tara m, nani no hadi ka aru beki."
 to sainame ba, wabi te, onaziku ha miya-dukahe yagate se sasu beku omohi-oki te tari.
 Mahi narahasi nado ha, sato ni te ito you sitate te, kasiduki nado, sitasiu mi ni sohu beki ha, imiziu eri totonohe te, sono hi no yuhu tuke te mawira se tari.
 Tono ni mo, ohom-kata-gata no warahabe, simo-dukahe no sugure taru wo to, go-ran-zi kurabe, eri-ide raruru kokoti-domo ha, hodo-hodo ni tuke te, ito omodatasige nari.
 O-mahe ni mesi te go-ran-ze m uti-narasi ni, o-mahe wo watara se te to sadame tamahu. Sutu beu mo ara zu, tori-dori naru warahabe no yaudai, katati wo obosi wadurahi te,
 "Ima hito-tokoro no reu wo, kore yori tatematura baya!"
 nado warahi tamahu. Tada motenasi youi ni yori te zo erabi ni iri keru.

 [6-2 Yugiri loves Mai-hime]
 Daigaku-no-Kimi, mune nomi hutagari te, mono nado mo mi-ire rare zu, kun-zi itaku te, humi mo yoma de nagame husi tamahe ru wo, kokoro mo ya nagusamu, to tati-ide te, magire ariki tamahu.
 Sama, katati ha medetaku wokasige ni te, siduyaka ni namamei tamahe re ba, wakaki nyoubau nado ha, ito wokasi to mi tatematuru.
 Uhe-no-Ohomkata ni ha, mi-su no mahe ni dani, mono tikau mo motenasi tamaha zu. Waga mi-kokoro narahi, ika ni obosu ni ka ari kem, uto-utosikere ba, go-tati nado mo kedohoki wo, kehu ha, mono-no-magire ni, iri-tati tamahe ru na'meri.
 Mahi-Hime kasiduki orosi te, tumado no ma ni byaubu nado tate te, karisome no siturahi naru ni, yawora yori te nozoki tamahe ba, nayamasige ni te sohi husi tari.
 Tada, ka no hito no ohom-hodo to miye te, ima sukosi sobiyaka ni, yaudai nado no kotosarabi, wokasiki tokoro ha masari te sahe miyu. Kurakere ba, komaka ni ha miye ne do, hodo no ito yoku omohi-ide raruru sama ni, kokoro uturu to ha nakere do, tada ni mo ara de, kinu no suso wo hiki-narai tamahu ni, nani-gokoro mo naku, ayasi to omohu ni,
 "Ame ni masu Toyowoka-Hime no miya-bito mo
 waga kokorozasu sime wo wasuru na

 Wotome-go ga sode huru yama no midugaki no."
 to notamahu zo, utituke nari keru.
 Wakau wokasiki kowe nare do, tare to mo e omohi tadora re zu, nama-mutukasiki ni, kesau-zi sohu tote, sawagi turu usiromi-domo, tikau yori te hito sawagasiu nare ba, ito kutiwosiu te, tati-sari tamahi nu.

 [6-3 Gosechi-festival in the Court]
 Asagi no kokoro yamasikere ba, Uti he mawiru koto mo se zu, mono ugari tamahu wo, Goseti ni kototuke te, nahosi nado, sama kahare ru iro yurusa re te mawiri tamahu. Kibiha ni kiyora naru mono kara, madaki ni oyosuke te, sare ariki tamahu. Mikado yori hazime tatematuri te, obosi taru sama nabete nara zu, yo ni medurasiki ohom-oboye nari.
 Goseti no mawiru gisiki ha, idure to mo naku, kokoro-gokoro ni ni-naku si tamahe ru wo, "Mahi-hime no katati, Oho-Tono to Dainagon to ha sugure tari." to mede nonosiru. Geni, ito wokasige nare do, kokosiu utukusige naru koto ha, naho Oho-Tono no ni ha, e oyobu mazikari keri.
 Mono-kiyoge ni imameki te, sono mono to mo miyu maziu sitate taru yaudai nado no, arigatau wokasige naru wo, kau homera ruru na'meri. Rei no mahi-hime-domo yori ha, mina sukosi otonabi tutu, geni kokoro koto naru tosi nari.
 Tono mawiri tamahi te go-ran-zuru ni, mukasi ohom-me tomari tamahi si wotome no sugata obosi-idu. Tatu-no-hi no kure tu kata tukahasu. Ohom-humi no uti omohi-yaru besi.
 "Wotome-go mo kami-sabi nu rasi ama tu sode
 huruki yo no tomo yohahi he nure ba
"
 Tosi-tuki no tumori wo kazohe te, uti-obosi keru mama no ahare wo, e sinobi tmaha nu bakari no, wokasiu oboyuru mo, hakansi ya!
 "Kakete ihe ba kehu no koto to zo omohoyuru
 hi-kage no simo no sode ni toke si mo
"
 Awo-zuri no kami ito yoku tori-ahe te, magirahasi kai taru, ko-zumi, usu-zumi, sau-gati ni uti-maze tare taru mo, hito no hodo ni tukete ha wokasi to go-ran-zu.
 Kwnzya-no-Kimi mo, hito no me tomaru ni tuke te mo, hito sire zu omohi-ariki tamahe do, atari tikaku dani yose zu, ito kekesiu motenasi tare ba, mono-tutumasiki hodo no kokoro ni ha, nagekasiu te yami nu. Katati ha si mo, ito kokoro ni tuki te, turaki hito no nagusame ni mo, miru waza si te m ya to omohu.

 [6-4 Yugiri entrusts his love letter to her brother]
 Yagate mina tome sase tamahi te, miya-dukahe su beki mi-kesiki ari kere do, kono tabi ha makade sase te, Ahumi no ha Karasaki no harahe, Tu-no-Kami ha Naniha to, idomi te makade nu. Dainagon mo kotosara ni mawirasu beki yosi sou-se sase tamahu. Sawemon-no-Kami, sono hito naranu wo tatematuri te, togame ari kere do, sore mo todome sase tamahu.
 Tu-no-Kami ha, "Naisi-no-Suke aki taru ni." to mausa se tare ba, "Sa mo ya itahara masi." to Oho-Tono mo oboi taru wo, kano hito ha kiki tamahi te, ito kutiwosi to omohu.
 "Waga tosi no hodo, kurawi nado, kaku monogenakara zu ha, kohi mi te masi mono wo. Omohu kokoro ari to dani sirare de yami na m koto."
 to, wazato no koto ni ha ara ne do, uti-sohe te namida-guma ruru wori-wori ari.
 Seuto no waraha-tenzyau suru, tune ni kono Kimi ni mawiri tukau-maturu wo, rei yori mo natukasiu katarahi tamahi te,
 "Goseti ha itu ka Uti he mawiru?"
 to tohi tamahu.
 "Kotosi to koso ha kiki habere."
 to kikoyu.
 "Kaho no ito yokari sika ba, suzuro ni kohisi kere! Masi ga tune ni miru ram mo urayamasiki wo, mata mise te m ya?"
 to notamahe ba,
 "Ikade ka sa ha habera m. Kokoro ni makase te mo e mi habera zu. Wonoko-harakara tote, tikaku mo yose habera ne ba, masite, ikade ka Kimdati ni ha go-ran-ze sase m?"
 to kikoyu.
 "Sara ba, humi wo dani."
 tote tamahe ri. "Saki-zaki kayau no koto ha ihu mono wo." to kurusikere do, semete tamahe ba, itohosiu te mote inu.
 Tosi no hodo yori ha, sare te ya ari kem, wokasi to mi keri. Midori no usuyau no, konomasiki kasane naru ni, te ha mada ito wakakere do, ohi-saki miye te, ito wokasige ni,
 "Hi-kage ni mo sirukari keme ya wotome-go ga
 ama no ha sode ni kake si kokoro ha
"
 Hutari miru hodo ni, Titi-nusi huto yori ki tari. Osorosiu akire te, e hiki-kakusa zu.
 "Nazo no humi zo?"
 tote toru ni, omote akami te wi tari.
 "Yokara nu waza si keri."
 to nikume ba, Seuto nige te iku wo, yobi-yose te,
 "Taga zo?"
 to tohe ba,
 "Tono no Kwanzya-no-Kimi no, sika-sika notamau te tamahe ru."
 to ihe ba, nagori naku uti-wemi te,
 "Ika ni utukusiki Kimi no ohom-sare gokoro nari. Kimdi-ra ha, onazi tosi nare do, ihukahi naku hakanaka meri kasi."
 nado home te, Haha-Gimi ni mo misu.
 "Kono Kimdati no, sukosi hito-kazu ni obosi nu bekara masika ba, miya-dukahe yori ha, tatematuri te masi. Tono no mi-kokoro okite miru ni, mi-some tamahi te m hito wo, mi-kokoro to ha wasure tamahu maziki to koso, ito tanomosikere. Akasi-no-Nihudau no tamesi ni ya nara masi."
 nado ihe do, mina isogi-tati ni tari.

 [6-5 Hanachirusato becomes Yugiris adoptive mother]
 Kano hito ha, humi wo dani e yari tamaha zu, tati-masaru kata no koto si kokoro ni kakari te, hodo huru mama ni, warinaku kohisiki omokage ni mata ahi-mi de ya to omohu yori hoka no koto nasi. Miya no ohom-moto he, ainaku kokoro-uku te mawiri tamaha zu. Ohase si kata, tosi-goro asobi nare si tokoro nomi, omohi-ide raruru kotomasare ba, sato saheuku oboye tamahi tutu, msts komori-wi tamahe ri.
 Tono ha, kono Nisi-no-tai ni zo, kikoye aduke tatematuri tamahi keru.
 "Oho-Miya no mi-yo no nokori sukunage naru wo, ohase zu nari na m noti mo, kaku wosanaki hodo yori mi-narasi te, usiromi obose."
 to kikoye tamahe ba, tada notamahu mama no mi-kokoro ni te, natukasiu ahare ni omohi atukahi tatematuri tamahu.
 Honoka ni nado mi tatematuru ni mo,
 "Katati no maho nara zu mo ohasi keru kana! Kakaru hito wo mo, Hito ha sute tamaha zari keri!" nado, "Waga, anagati ni, turaki hito no ohom-katati wo kokoro ni kake te kohi si to omohu mo adikinasi ya! Kokorobahe no kayau ni yaharaka nara m hito wo koso ahi-omoha me."
 to omohu. Mata,
 "Mukahi te miru kahi nakara m mo itohosige nari. Kaku te tosi he tamahi ni kere do, Tono no, sayau naru ohom-katati, mi-kokoro to mi tamau te, hama-huyu bakari no hedate sasi-kakusi tutu, nani-kure to motenasi magirahasi tamahu meru mo, mube nari keri."
 to omohu kokoro no uti zo, hadukasikari keru.
 Oho-Miya no katati koto ni ohasimase do, mada ito kiyora ni ohasi, koko ni mo kasiko ni mo, hito ha katati yoki mono to nomi me-nare tamahe ru wo, motoyori sugure zari keru ohom-katati no, yaya sada sugi taru kokoti si te, yase-yase ni mi-gusi sukuna naru nado ga, kaku sosirahasiki nari keri.

 [6-6 Omiya prepares for new-year clothes to Yugiri]
 Tosi-no-kure ni ha, Mutuki no ohom-sauzoku nado, Miya ha tada, kono Kimi hito-tokoro no ohom-koto wo, maziru koto nau isogi tamahu. Amata kudari, ito kiyora ni sitate tamahe ru mo, mono-uku nomi oboyure ba,
 "Tuitati nado ni ha, kanarazu si mo Uti he mawiru maziu omohi tamahuru ni, nani ni kaku isoga se tamahu ram?"
 to kikoye tamahe ba,
 "Nado te ka, sa mo ara m? Oyi-kuduhore tara m hito no yau ni mo notamahu kana!"
 to notamahe ba,
 "Oyi ne do, kuduhore taru kokoti zo suru ya!"
 to hitori-goti te, uti-namida-gumi te wi tamahe ri.
 "Kano koto wo omohu ram." to, ito kokoro-gurusiu te, Miya mo uti-hisomi tamhi nu.
 "Wotoko ha kutiwosiki kiha no hito dani, kokoro wo takau koso tukahu nare. Amari simeyaka ni, kaku na monosi tamahi so. Nani to ka, kau nagame-gati ni omohi ire tamahu beki. Yuyusiu."
 to notamahu mo,
 "Nani ka ha. Roku-wi nado hito no anaduri haberu mere ba, sibasi no koto to ha omou tamahure do, Uti he mawiru mo mono-uku te nam. Ko-Otodo ohasimasa masika ba, tahabure ni te mo, hito ni ha anadura re habera zara masi. Mono hedate nu oya ni ohasure do, ito kekesiu sasi-hanati te oboi tare ba, ohasimasu atari ni, tayasuku mo mawiri nare habera zu. Himgasi-no-Win ni te nomi nam, o-mahe tikaku haberu. Tai-no-Ohomkata koso, ahare ni monosi tamahe, oya ima hito-tokoro ohasimasa masika ba, nai-goto wo omohi habera masi."
 tote, namida no oturu wo magirahai tamahe ru kesiki, imiziu ahare naru ni, Miya ha, itodo horo-horo to naki tamahi te,
 "Haha ni mo okururu hito ha, hodo-hodo ni tuke te, sa nomi koso ahare nare do, onodukara sukuse sukuse ni, hito to nari-tati nure ba, oroka ni omohu mo naki waza naru wo, omohi-ire nu sama ni te monosi tamahe. Ko-Otodo no ima sibasi dani monosi tamahe kasi. Kagiri naki kage ni ha, onazi koto to tanomi kikoyure do, omohu ni kanaha nu koto no ohokaru kana! Uti-no-Otodo no kokorobahe mo, nabete no hito ni ha ara zu to, yo-hito mo mede ihu nare do, mukasi ni kaharu koto nomi masari yuku ni, inoti nagasa mo uramesiki ni, ohi-saki tohoki hito sahe, kaku isasaka ni te mo, yo wo omohi simeri tamahe re ba, ito nam yorodu uramesiki yo naru."
 tote, naki ohasimasu.

 7 Tale of Hikaru-Genji Construction of Rokujo-in

 
[7-1 Mikado goes to Suzaku-in at twenty days after in February]
 Tuitati ni mo, Oho-Tono ha, ohom-ariki si nakere ba, nodoyaka ni te ohasimasu. Yosihusa-no-Otodo to kikoye keru, inisihe no rei ni nazurahe te, Awo-mma hiki, seti-we no hi, Uti no gisiki wo utusi te, mukasi no tamesi yori mo koto sohe te, itukasiki ohom-arisama nari.
 Kisaragi no hatuka amari, Suzaku-Win ni gyaugau ari. Hana-zakari ha madasiki hodo nare do, Yayohi ha ko-Miya no ohom-ki-duki nari. Toku hirake taru sakura no iro mo ito omosirokere ba, Win ni mo ohom-youi koto ni tukurohi migaka se tamahi, gyougau ni tukau-maturi tamahu Kamdatime, Miko-tati yori hazime, kokoro-dukahi si tamahe ri.
 Hito-bito mina, awo-iro ni, sakura-gasane wo ki tamahu. Mikado ha, aka-iro no ohom-zo tatemature ri. Mesi ari te, Ohoki-Otodo mawiri tamahu. Onazi aka-iro wo ki tamahe re ba, iyo-iyo hitotu mono to kakayaki te miye magaha se tamahu. Hito-bito no sauzoku, youi, tune ni koto nari. Win mo, ito kiyora ni nebi masara se tamahi te, ohom-sama no youi, namameki taru kata ni susuma se tamahe ri.
 Kehu ha, wazato no mon-nin mo mesa zu, tada sono zae kasikosi to kikoye taru gakusyau zihu-nin wo mesu. Sikibu-no-Tukasa no kokoromi no dai wo nazurahe te, ohom-dai tamahu. Oho-Tono no Tarou-Gimi no kokoromi tamahu beki na'meri. Oku-dakaki mono-domo ha, mono mo oboye zu, tunaga nu hune ni nori te ike ni hanare-ide te, ito sube nage nari.
 Hi yau-yau kudari te, gaku no hune-domo kogi-mahi te, teusi-domo sou-suru hodo no, yama-kaze no hibiki omosiroku huki-ahase taru ni, Kwanzya-no-Kimi ha,
 "Kau kurusiki miti nara de mo mazirahi asobi nu beki mono wo!"
 to, yo-no-naka uramesiu oboye tamahi keri.
 Syun'auden mahu hodo ni, mukasi no hana-no-en no hodo obosi-ide te, Win-no-Mikado mo,
 "Mata, sa bakari no koto mi te m ya?"
 to notamahasuru ni tuke te, sono yo no koto ahare ni obosi-tuduke raru. Mahi haturu hodo ni, Otodo, Win ni ohom-kaharake mawiri tamahu.
 "Uguhisu no saheduru kowe ha mukasi ni te
 muture si hana no kage zo kahare ru
"
 Win-no-Uhe,
 "Kokonohe wo kasumi hedaturu sumika ni mo
 haru to tugekuru uguhisu no kowe
"
 Soti-no-Miya to kikoye si, ima ha Hyaubukyau ni te, Ima-no-Uhe ni ohom-kaharake mawiri tamahu.
 "Inisihe wo huki tutahe taru hue-take ni
 saheduru tori no ne sahe kahara nu
"
 Azayaka ni sou-si-nasi tamahe ru, youi koto ni medetasi. Tora se tamahi te,
 "Uguhisu no mukasi wo kohi te saheduru ha
 ko-dutahu hana no iro ya ase taru
"
 to notamahasuru ohom-arisama koyonaku yuwe-yuwesiku ohasimasu. Kore ha ohom-watakusi-zama ni, uti-uti no koto nare ba, amata ni mo nagare zu ya nari ni kem, mata kaki-otosi te keru ni ya ara m?
 Gaku-so tohoku te obotukanakere ba, o-mahe ni ohom-koto-domo mesu. Hyaubukyau-no-Miya, biha. Uti-no-Otodo, wa-gon. Sau-no-ohom-koto, Win no o-mahe ni mawiri te, kin ha, rei no Ohoki-Otodo ni tamahari tamahu. Seme kikoye tamahu. Saru imiziki zyauzu no sugure taru ohom-tedukahi-domo no, tukusi tamahe ru ne ha, tatohe m kata nasi. Sauga no Tenzyau-bito amata saburahu. Ana tahuto asobi te, tugi ni Sakura-bito. Tuki oboro ni sasi-ide te wokasiki hodo ni, naka-zima no watari ni, koko kasiko kagaribi-domo si te, ohomi-asobi ha yami nu.

 [7-2 Genji visits Kokiden-no-oho-Gisaki in Suzaku-in]
 Yo huke nure do, kakaru tuide ni, Ohokisai-no-Miya ohasimasu kata wo, yoki te toburahi kikoye sase tamaha zara m mo, nasake nakere ba, kahesa ni watara se tamahu. Otodo morotomo ni saburahi tamahu.
 Kisaki mati yorokobi tamahi te, ohom-taimen ari. Ito itau sada sugi tamahi ni keru ohom-kehahi ni mo, ko-Miya wo omohi-ide kikoye tamahi te, "Kaku nagaku ohasimasu taguhi mo ohasimasi keru mono wo!" to, kutiwosiu omohosu.
 "Ima ha kaku huri nuru yohahi ni, yorodu no koto wasurare haberi ni keru wo, ito katazikenaku watari ohasi mai taru ni nam, sara ni mukasi no mi-yo no koto omohi-ide rare haberu."
 to, uti-naki tamahu.
 "Saru beki mi-kage-domo ni okure haberi te noti, haru no kedime mo omohi tamahe waka re nu wo, kehu nam nagusame haberi nuru. Mata-mata mo."
 to kikoye tamahu. Otodo mo sa'ru beki sama ni kikoye te,
 "Kotosara ni saburahi te nam."
 to kikoye tamahu. Nodoyaka nara de kahera se tamahu hibiki ni mo, Kisaki ha, naho mune uti-sawagi te,
 "Ika ni obosi-idu ram. Yo wo tamoti tamahu beki mi-sukuse ha, keta re nu mono ni koso."
 to, inisihe wo kuyi obosu.
 Naisi-no-Kan-no-Kimi mo, nodoyaka ni obosi-iduru ni, ahare naru koto ohokari. Ima mo saru beki wori, kaze no tute ni mo honomeki kikoye tamahu koto taye zaru besi.
 Kisaki ha, Ohoyake ni sou-se sase tamahu koto aru toki-doki zo, ohom-taubari no tukasa kauburi, nani kure no koto ni hure tutu, mi-kokoro ni kanaha nu toki zo, "Inoti nagaku te kakaru yo no suwe wo miru koto." to, torikahesa mahosiu, yorodu obosi mutukari keru.
 Oyi-mote ohasuru mama ni, saganasa mo masari te, Win mo kurabe kurusiu tatohe gataku zo omohi kikoye tamahi keru.
 Kakute, Daigaku-no-Kimi, sono hi no humi utukusiu tukuri tamahi te, Sinzi ni nari tamahi nu. Tosi tumore ru kasikoki mono-domo wo erabase tamahi sika do, kihudai no hito, waduka ni sam-nin nam ari keru.
 Aki no tukasa-mesi ni, kauburi e te, Zizyuu ni nari tamahi nu. Kano hito no ohom-koto, wasururu yo nakere do, Otodo no seti ni mamori kikoye tamahu mo turakere ba, warinaku te nado mo taimen si tamaha zu. Ohom-seusoko bakari, sa'ri nu beki tayori ni kikoye tamahi te, katami ni kokoro-gurusiki ohom-naka nari.

 [7-3 Genji plans on construction Rokujo-in]
 Oho-Tono, siduka naru ohom-sumahi wo, onaziku ha hiroku mi-dokoro ari te, koko kasiko ni te obotukanaki yama-zato-bito nado wo mo, tudohe suma se m no mi-kokoro ni te, Roku-deu-Kyougoku no watari ni, Tiuguu no ohom-huruki Miya no hotori wo, yo-mati wo kome te tukura se tamahu.
 Sikibukyau-no-Miya, ake m tosi zo go-zihu ni nari tamahi keru ohom-ga no koto, Tai-no-Uhe obosi-maukuru ni, Otodo mo, "Geni, sugusi gataki koto-domo nari." to obosi te, "Sayau no ohom-isogi mo, onaziku medurasikara m ohom-ihe-wi ni te." to, isogase tamahu.
 Tosi kaheri te ha, masite kono ohom-isogi no koto, ohom-tosimi no koto, gaku-nin, mahi-bito no sadame nado wo, mi-kokoro ni ire te itonami tamahu. Kyau, Hotoke, hohuzi no hi no sauzoku, roku nado wo nam, Uhe ha isogase tamahi keru.
 Himgasi-no-Win ni, wake te si tamahu koto-domo ari. Ohom-nakarahi, masite ito miyabika ni kikoye kahasi te nam, sugusi tamahi keru.
 Yo-no-naka hibiki yusure ru ohom-isogi naru wo, Sikibukyau-no-Miya ni mo kikosi mesi te,
 "Tosi-goro, yo-no-naka ni ha amaneki mi-kokoro nare do, kono watari wo ba ayaniku ni nasakenaku, koto ni hure te hasitaname, Miya-bito wo mo ohom-youi naku, urehasiki koto nomi ohokaru ni, turasi to omohi-oki tamahu koto koso ha ari keme."
 to, itohosiku mo karaku mo obosi keru wo, kaku amata kakadurahi tamahe ru hito-bito ohokaru naka ni, tori-waki taru ohom-omohi sugure te, yo ni kokoro-nikuku medetaki koto ni, omohi kasiduka re tamahe ru mi-sukuse wo zo, waga ihe made ha nihohi ko ne do, meiboku ni obosu ni, mata,
 "Kaku kono yo ni amaru made, hibikasi itonami tamahu ha, oboye nu yohahi no suwe no sakaye ni mo aru beki kana!"
 to yorokobi tamahu wo, Kitanokata ha, "Kokoro yuka zu, monosi." to nomi obosi tari. Nyougo, ohom-mazirahi no hodo nado ni mo, Otodo no ohom-youi naki yau naru wo, iyo-iyo uramesi to omohi simi tamahe ru naru besi.

 [7-4 Rokujo-in has completed in August]
 Haduki ni zo, Rokudeu-no-Win tukuri hate te watari tamahu. Hituzi-saru no mati ha, Tiuguu no ohom-huru-miya nare ba, yagate ohasimasu besi. Tatu-mi ha, Tono no ohasubeki mati nari. Usi-tora ha, Himgasi-no-Win ni sumi tamahu Tai-no-Ohomkata, Inu-wi no mati ha, Akasi-no-Ohomkata to obosi-oki te sase tamahe ri. Moto ari keru ike yama wo mo, bin-naki tokoro naru wo ba kudusi kahe te, midu no omomuki, yama no okite wo aratame te, sama-zama ni, ohom-kata-gata no ohom-negahi no kokorobahe wo tukura se tamahe ri.
 Minami no himgasi ha, yama takaku, haru no hana no ki, kazu wo tukusi te uwe, ike no sama omosiroku sugure te, o-mahe tikaki sensai, goehu, koubai, sakura, hudi, yamabuki, iha-tutudi nado yau no, haru no moteasobi wo wazato ha uwe de, aki no sensai wo ba, mura-mura honoka ni maze tari.
 Tiuguu no mi-mati wo ba, moto no yama ni, momidi no iro kokaru beki uweki-domo wo sohe te, idumi no midu tohoku sumasi-yari, midu no oto masaru beki ihaho tate kuhahe, taki otosi te, aki no no wo haruka ni tukuri taru, sono koro ni ahi te, sakari ni saki midare tari. Saga no Ohowi no watari no no-yama, mutoku ni keosa re taru aki nari.
 Kita no himgasi ha, suzusige naru idumi ari te, natu no kage ni yore ri. Mahe tikaki sensai, kuretake, sita-kaze suzusikaru beku, ko-dakaki mori no yau naru ki-domo ko-bukaku omosiroku, yama-zato meki te, u-no-hana no kakine kotosara ni si-watasi te, mukasi oboyuru hana-tatibana, nadesiko, saubi, kutani nado yau no hana, kusa-gusa wo uwe te, haru aki no ki kusa, sono naka ni uti-maze tari. Himgasi omote ha, wake te mmaba-no-otodo tukuri, rati yuhi te, Satuki no ohom-asobi-dokoro ni te, midu no hotori ni syaubu uwe sigera se te, mukahi ni mi-mma-ya si te, yo ni naki zyau-me-domo wo totonohe tate sase tamahe ri.
 Nisi no mati ha, kita omote tuki-wake te, mi-kura mati nari. Hedate no kaki ni matu no ki sigeku, yuki wo mote-asoba m tayori ni yose tari. Huyu no hazime no asa, simo musubu beki kiku no magaki, ware-ha-gaho naru hahaso-hara, wosa-wosa na mo sira nu miyamagi-domo no, ko-bukaki nado wo utusi uwe tari.

 [7-5 Removal to Rokjo-in about the autumnal equinox]
 Higan no koro-hohi watari tamahu. Hitotabi ni to sadame sase tamahi sika do, sawagasiki yau nari tote, Tiuguu ha sukosi nobe sase tamahu. Rei no oiraka ni kesiki-bama nu Hanatirusato zo, sono yo, sohi te uturohi tamahu.
 Haru no ohom-siturahi ha, kono koro ni aha ne do, ito kokoro koto nari. Mi-kuruma zihu-go, go-zen si-wi go-wi gati ni te, roku-wi no Tenzyau-bito nado ha, sa'ru beki kagiri wo era se tamahe ri. Kotitaki hodo ni ha ara zu, yo no sosiri mo ya to habuki tamahe re ba, nani-goto mo odoro-odorosiu ikamesiki koto ha nasi.
 Ima hito kata no mi-kesiki mo, wosa-wosa otosi tamaha de, Zizyuu-no-Kimi sohi te, sonata ha mote-kasiduki tamahe ba, geni kau mo aru beki koto nari keri to miye tari.
 Nyoubau no zousi-mati-domo, ate ate no komake zo, ohokata no koto yori mo medetakari keru.
 Itu-ka, mui-ka sugi te, Tiuguu makade sase tamahu. Kono ohom-gisiki hata, sa ha ihe do, ito tokoro-sesi. Ohom-saihahi no sugure tamahe ri keru wo ba saru mono ni te, ohom-arisama no kokoro-nikuku omorika ni ohasimase ba, yo ni omoku omoha re tamahe ru koto, sugure te nam ohasimasi keru.
 Kono mati-mati no naka no hedate ni ha, hei-domo rau nado wo, tokaku yuki-kayohasi te, ke-dikaku wokasiki ahahi ni si-nasi tamahe ri.

 [7-6 Chugu and Murasaki compose and exchange waka in September]
 Nagatuki ni nare ba, momidi mura-mura iro-duki te, Miya no o-mahe e mo iha zu omosirosi. Kaze uti-huki taru yuhu-gure ni, ohom-hako no huta ni, iro-iro no hana momidi wo koki-maze te, konata ni tatematura se tamahe ri.
 Ohokiyaka naru waraha no, koki akome, siwon no orimono kasane te, aka-kutiba no usumono no kazami, ito itau nare te, rau, wata-dono no sorihasi wo watari te mawiru. Uruhasiki gisiki nare do, waraha no wokasiki wo nam, e obosi sute zari keru. Saru tokoro ni saburahi nare tare ba, motenasi, arisama, hoka no ni ha ni zu, konomasiu wokasi. Ohom-seusoko ni ha,
 "Kokoro kara haru matu sono ha waga yado no
 momidi wo kaze no tute ni dani mi yo
"
 Wakaki hito-bito, ohom-tukahi motehayasu sama-domo wokasi.
 Ohom-kahesi ha, kono ohom-hako no huta ni koke siki, ihaho nado no kokorobahe si te, goehu no eda ni,
 "Kaze ni tiru momidi ha karosi haru no iro wo
 iha-ne no matu ni kake te koso mi me
"
 Kono iha-ne no matu mo, komaka ni mire ba, e nara nu tukuri-goto-domo nari keri. Tori-ahe-zu omohi-yori tamahe ru yuwe-yuwesisa nado wo, wokasiku go-ran-zu. O-mahe naru hito-bito mo mede-ahe ri. Otodo,
 "Kono momidi no ohom-seusoko, ito netage na'meri. Haru no hana-zakari ni, kono ohom-irahe ha kikoye tamahe. Kono-koro momidi wo ihi-kutasa m ha, Tatuta-Hime no omoha m koto mo aru wo, sasi-sizoki te, hana no kage ni tati kakure te koso, tuyoki koto ha ide ko me."
 to kikoye tamahu mo, ito wakayaka ni tuki se nu ohom-arisama no mi-dokoro ohokaru ni, itodo omohu yau naru ohom-sumahi ni te, kikoye kayohasi tamahu.
 Ohowi-no-Ohomkata ha, "Kau kata-gata no ohom-uturohi sadamari te, kazu nara nu hito ha, itu to naku magirahasa m." to obosi te, Kamnaduki ni nam watari tamahi keru. Ohom-siturahi, koto no arisama otora zu si te, watasi tatematuri tamahu. Hime-Gimi no ohom-tame wo obose ba, ohokata no sahohu mo, kedime koyonakara zu, ito mono-monosiku motenasa se tamahe ri.