About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Kocho
Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from Mar. to Apr. at the age of 36

  1 Tale of Hikaru-Genji A concert on the ships and Ki-no-Midokyoat Rokujo-in
 1. Genji gives a concert on the ships in spring-garden of Rokujo-in about March 20 Yayohi no hatuka amari no korohohi


 2. The consert continued all night Kure kakaru hodo ni, Wauzyau to ihu gaku


 3. Hotaru-no-Miya loves Tamakazura Yo mo ake nu. Asaborake no tori no saheduri wo


 4. Chugu holds a ceremony on Buddhist reciting Hokekyoin spring Kehu ha, Tiuguu no mi-dokyau no hazime nari keri


 5. Murasaki and Chugu compose and exchange waka Ohom-seusoko, Tono no Tiuzyau-no-Kimi si te


  2 Tale of Tamakazura Many men come to Rokujo-in to propose to Tamakazura in summer

 1. There are many men of proposal marriage to Tamakazura Nisi-no-tai no Ohom-kata ha, kano tahuka no wori no ohom-taimen no noti ha


 2. Love letters rush to Tamakazura Koromo-gahe no imamekasiu aratamare ru korohohi


 3. Genji advices Ukon, a servant of Tamakazura Ukon wo mesi-ide te


 4. Ukon thinks Genji unbecoming to her stepfather Ukon mo, uti-wemi tutu mi tatematuri te


 5. Genji criticizes men of proposal marriage to Tamakazura "Kau nani ya ka ya to kikoyuru wo mo


  3 Tale of Tamakazura A love of stepfather and daughter in summer rainy days

 1. Genji and Tamakazura compose and exchange waka O-mahe tikaki kure-take no, ito wakayaka ni ohi-tati te


 2. Genji talks about Tamakazura Tono ha, itodo rautasi to omohi kikoye tamahu


 3. Genji tells his love to Tamakazura Ame no uti-huri taru nagori no


 4. Genji returns to his room without sexul action Ame ha yami te, kaze no take ni naru hodo


 5. Tamakazura is troubled with her stepfather's love Mata no asita, ohom-humi toku ari


 1 Tale of Hikaru-Genji A concert on the ships and Ki-no-Midokyo at Rokujo-in

 [1-1 Genji gives a concert on the ships in spring-garden of Rokujo-in about March 20]
 Yayohi no hatuka amari no korohohi, haru no o-mahe no arisama, tune yori koto ni tukusi te nihohu hana no iro, tori no kowe, hoka no sato ni ha, mada huri nu ni ya to, medurasiu miye kikoyu. Yama no kodati, naka-zima no watari, iro masaru koke no kesiki nado, wakaki hito-bito no hatuka ni kokoro-motonaku omohu beka'meru ni, kara-mei taru hune tukura se tamahi keru, isogi sauzoka se tamahi te, orosi hazime sase tamahu hi ha, Uta-dukasa no hito mesi te, hune no gaku se raru. Miko-tati Kamdatime nado, amata mawiri tamahe ri.
 Tiuguu, kono-koro sato ni ohasimasu. Kano Haru matu sono ha to hagemasi kikoye tamahe ri si ohom-kaheri mo kono-koro ya to obosi, Otodo-no-Kimi mo, ikade kono hana no wori, go-ran-ze sase m to obosi notamahe do, tuide naku te karuraka ni hahi-watari, hana wo mo mote-asobi tamahu beki nara ne ba, wakaki nyoubau-tati no, mono-mede si nu beki wo hune ni nose tamau te, minami no ike no, konata ni tohosi kayohasi nasa se tamahe ru wo, tihisaki yama wo hedate no seki ni mise tare do, sono yama no saki yori kogi-mahi te, himgasi no turi-dono ni, konata no wakaki hito-bito atume sase tamahu.
 Ryoutougekisu wo, Kara no yosohi ni koto-kotosiu siturahi te, kadi-tori no sawo sasu warahabe, mina midura yuhi te, Morokosi-data se te, saru ohoki naru ike no naka ni sasi-ide tare ba, makoto no sira nu kuni ni ki tara m kokoti si te, ahare ni omosiroku, mi-naraha nu nyoubau nado ha omohu.
 Nakazima no irie no iha-kage ni sasi-yose te mire ba, hakanaki isi no tatazumahi mo, tada we ni kai tara m yau nari. Konata kanata kasumi-ahi taru kozuwe-domo, nisiki wo hiki-watase ru ni, o-mahe no kata ha haru-baru to mi-yara re te, iro wo masi taru yanagi, eda wo tare taru, hana mo e mo iha nu nihohi wo tirasi tari. Hoka ni ha sakari sugi taru sakura mo, ima sakari ni hohowemi, rau wo megure ru hudi no iro mo, komayaka ni hirake yuki ni keri. Masite ike no midu ni kage wo utusi taru yamabuki, kisi yori kobore te imiziki sakari nari. Midu-tori-domo no, tugahi wo hanare zu asobi tutu, hosoki eda-domo wo kuhi te tobi-tigahu, wosi no nami no aya ni mon wo mazihe taru nado, mono no we yau ni mo kaki-tora mahosiki, makoto ni wono no e mo kutai tu beu omohi tutu, hi wo kurasu.
 "Kaze huke ba nami no hana sahe iro miye te
 ko ya na ni tate ru yamabuki no saki
"
 "Haru no ike ya Wide no kahase ni kayohu ram
 kisi no yamabuki soko mo nihohe ri
"
 "Kame no uhe no yama mo tadune zi hune no uti ni
 oyi se nu na wo ba koko ni nokosa m
"
 "Haru no hi no urara ni sasi te yuku hune ha
 sawo no siduku mo hana zo tiri keru
"
 nado yau no, hakana-goto-domo wo, kokoro-gokoro ni ihi-kahasi tutu, yuku-kata mo kahera m sato mo wasure nu beu, wakaki hito-bito no kokoro wo utusu ni, kotowari naru midu no omo ni nam.

 [1-2 The consert continued all night]
 Kure kakaru hodo ni, Wauzyau to ihu gaku, ito omosiroku kikoyuru ni, kokoro ni mo ara zu, turi-dono ni sasi-yose rare te ori nu. Koko no siturahi, ito koto-sogi taru sama ni, namamekasiki ni, ohom-kata-gata no wakaki hito-domo no, ware otora zi to tukusi taru sauzuku, katati, hana wo koki-maze taru nisiki ni otora zu miye wataru. Yo ni me-nare zu meduraka naru gaku-domo tukau-maturu. Mahi-bito nado, kokoro-koto ni eraba se tamahi te.
 Yoru ni iri nure ba, ito aka nu kokoti si te, o-mahe no niha ni kagaribi tomosi te, mi-hasi no moto no koke no uhe ni, gaku-nin mesi te, Kamdatime, Miko-tati mo, mina ono-ono hiki-mono, huki-mono tori-dori ni si tamahu.
 Mono no si-domo, koto ni sugure taru kagiri, Soudeu huki te, uhe ni mati-toru ohom-koto-domo no sirabe, ito hanayaka ni kaki-tate te, Ana tahuto asobi tamahu hodo, "Ike ru kahi ari" to, nani no ayame mo sira nu sidu-no-wo mo, mi-kado no watari hima naki uma, kuruma no tatido ni maziri te, wemi sakaye kiki ni keri.
 Sora no iro, mono no ne mo, haru no sirabe, hibiki ha, ito koto ni masari keru kedime wo, hito-bito obosi-waku ram kasi. Yomosugara asobi akasi tamahu. Kaheri-gowe ni Kisyun-raku tati-sohi te, Hyaubukyau-no-Miya, Awoyagi wori-kahesi omosiroku utahi tamahu. Aruzi-no-Otodo mo koto kuhahe tamahu.

 [1-3 Hotaru-no-Miya loves Tamakazura]
 Yo mo ake nu. Asaborake no tori no saheduri wo, Tiuguu ha mono-hedate te, netau kikosimesi keri. Itumo haru no hikari wo kome tamahe ru Oho-tono nare do, kokoro wo tukuru yosuga no mata naki wo, aka nu koto ni obosu hito-bito mo ari keru ni, Nisi-no-tai no Hime-Gimi, koto mo naki ohom-arisama, Otodo-no-Kimi mo, wazato obosi-agame kikoye tamahu mi-kesiki nado, mina yo ni kikoye ide te, obosi si mo siruku, kokoro-nabikasi tamahu hito ohokaru besi.
 Waga mi sabakari to omohi-agari tamahu kiha no hito koso, tayori ni tuke tutu, kesiki bami, koto ide kikoye tamahu mo ari kere, e si mo uti-ide nu naka no omohi ni moye nu beki waka-Kimdati nado mo aru besi. Sono uti ni, koto no kokoro wo sira de, Uti-no-Ohoidono no Tiuzyau nado ha, suki nu beka'meri.
 Hyaubukyau-no-Miya hata, tosi-goro ohasi keru Kitanokata mo use tamahi te, kono mi-tose bakari, hitori-zumi ni te wabi tamahe ba, ukebari te ima ha kesiki bami tamahu.
 Kesa mo, ito itau sora-midare si te, hudi no hana wo kazasi te, nayobi saudoki tamahe ru ohom-sama, ito wokasi. Otodo mo, obosi si sama kanahu to sita ni ha obose do, semete sira-zu-gaho wo tukuri tamahu.
 Ohom-kaharake no tuide ni, imiziu mote-nayami tamau te,
 "Omohu kokoro habera zu ha, makari nige haberi na masi. Ito tahe gatasi ya!"
 to sumahi tamahu.
 "Murasaki no yuwe ni kokoro wo sime tare ba
 huti ni mi nage m na ya ha wosikeki
"
 tote, Otodo-no-Kimi ni, onazi kazasi wo mawiri tamahu. Ito itau hohowemi tamahi te,
 "Huti ni mi wo nage tu besi ya to kono haru ha
 hana no atari wo tati-sara de mi yo
"
 to seti ni todome tamahe ba, e tati-akare tamaha de, kesa no ohom-asobi, masite ito omosirosi.

 [1-4 Chugu holds a ceremony on Buddhist reciting Hokekyoin spring]
 Kehu ha, Tiuguu no mi-dokyau no hazime nari keri. Yagate makade tamaha de, yasumi-dokoro tori tutu, hi no ohom-yosohi ni kahe tamahu hito-bito mo ohokari. Sahari aru ha, makade nado mo si tamahu.
 Uma no toki bakari ni, mina anata ni mawiri tamahu. Otodo-no-Kimi wo hazime tatematuri te, mina tuki watari tamahu. Tenzyau-bito nado mo, nokoru naku mawiru. Ohoku ha, Otodo no ohom-ikihohi ni motenasa re tamahi te, yamgotonaku, itukusiki mi-arisama nari.
 Haru-no-Uhe no mi-kokorozasi ni, Hotoke ni hana tatematura se tamahu. Tori tehu ni sauzoki wake taru warahabe hati-nin, katati nado koto ni totonohe sase tamahi te, Tori ni ha, sirogane no hana-game ni sakura wo sasi, tehu ha, kogane no kame ni yamabuki wo, onaziki hana no husa ikamesiu, yo ni naki nihohi wo tukusa se tamahe ri.
 Minami no o-mahe no yama-giha yori kogi-ide te, o-mahe ni iduru hodo, kaze huki te, kame no sakura sukosi uti-tiri magahu. Ito uraraka ni hare te, kasumi no ma yori tati-ide taru ha, ito ahare ni namameki te miyu. Wazato hirabari nado mo utusa re zu, o-mahe ni watare ru rau wo, gaku-ya no sama ni si te, kari ni agura-domo wo mesi tari.
 Warahabe-domo, mi-hasi no moto ni yori te, hana-domo tatematuru. Gyaugau no hito-bito tori-tugi te, aka ni kuhahe sase tamahu.

 [1-5 Murasaki and Chugu compose and exchange waka]
 Ohom-seusoko, Tono no Tiuzyau-no-Kimi si te kikoye tamahe ri.
 "Hana-zono no kotehu wo sahe ya sita-kusa ni
 aki matu musi ha utoku miru ram
"
 Miya, "Kano momidi no ohom-kaheri nari keri." to, hohowemi te go-ran-zu. Kinohu no nyoubau-tati mo,
 "Geni, haru no iro ha, e otosa se tamahu mazikari keri!"
 to, hana ni ore tutu kikoye-ahe ri. Uguhisu no uraraka naru ne ni, Tori-no-gaku hanayaka ni kiki-watasa re te, ike no midu-tori mo sokohaka-to-naku saheduri wataru ni, "kihu" ni nari haturu hodo, aka-zu omosirosi. Tehu ha, masite hakanaki sama ni tobi-tati te, yamabuki no mase no moto ni, saki-kobore taru hana no kage ni mahi-iduru.
 Miya-no-Suke wo hazime te, saru beki Uhe-bito-domo, roku tori tuduki te, warahabe ni tabu. Tori ni ha sakura no hoso-naga, tehu ni ha yamabuki-gasane tamaha ru. Kanete si mo tori-ahe taru yau nari. Mono no si-domo ha, siroki hito-kasane, kosi-zasi nado, tugi-tugi ni tamahu. Tiuzyau-no-Kimi ni ha, hudi no hoso-naga sohe te, womna no sauzoku kaduke tamahu. Ohom-kaheri,
 "Kinohu ha ne ni naki nu beku koso ha!
 Kotehu ni mo sasoha re na masi kokoro ari te
 yahe-yamabuki wo hedate zari se ba
"
 to zo ari keru. Sugure taru go-rau-domo ni, kayau no koto ha tahe nu ni ya ari kem, omohu yau ni koso miye nu ohom-kuti-tuki-domo na'mere.
 Makoto ya, kano mi-mono no nyoubau-tati, Miya no ni ha, mina kesiki aru okurimono-domo se sase tamau keri. Sayau no koto, kuhasikere ba mutukasi.
 Ake-kure ni tuke te mo, kayau no hakanaki ohom-asobi sigeku, kokoro wo yari te sugusi tamahe ba, saburahu hito mo, onodukara mono-omohi naki kokoti si te nam, konata kanata ni mo kikoye-kahasi tamahu.

 2 Tale of Tamakazura Many men come to Rokujo-in to propose to Tamakazura in summer

 
[2-1 There are many men of proposal marriage to Tamakazura]
 Nisi-no-tai no Ohom-kata ha, kano tahuka no wori no ohom-taimen no noti ha, konata ni mo kikoye-kahasi tamahu. Hukaki mi-kokoro-motiwi ya, asaku mo ika ni mo ara m, kesiki ito rau ari, natukasiki kokorobahe to miye te, hito no kokoro hedatu beku mo monosi tamaha nu hito-zama nare ba, idu-kata ni mo mina kokoro-yose kikoye tamahe ri.
 Kikoye tamahu hito ito amata monosi tamahu. Sare do, Otodo, oboroke ni obosi sadamu beku mo ara zu, waga mi-kokoro ni mo, sukuyoka ni oya-gari hatu maziki mi-kokoro ya sohu ram, "Titi-Otodo ni mo sirase ya si te masi?" nado, obosi-yoru wori-wori mo ari.
 Tono no Tiuzyau ha, sukosi kedikaku, mi-su no moto nado ni mo yori te, ohom-irahe midukara nado suru mo, Womna ha tutumasiu obose do, saru beki hodo to hito-bito mo siri kikoye tare ba, Tiuzyau ha suku-sukusiku te omohi mo yora zu.
 Uti-no-Ohoidono no Kimi-tati ha, kono Kimi ni hika re te, yorodu ni kesikibami, wabi ariku wo, sono kata no ahare ni ha ara de, sita ni kokoro-gurusiu, "Makoto no oya ni sa mo sira re tatematuri ni si gana!" to, hito sire nu kokoro ni kake tamahe re do, sayau ni mo morasi kikoye tamaha zu, hitohe ni utitoke tanomi kikoye tamahu kokoro-muke nado, rautage ni wakayaka nari. Niru to ha nakere do, naho Haha-Gimi no kehahi ni ito yoku oboye te, kore ha kado-mei taru tokoro zo sohi taru.

 [2-2 Love letters rush to Tamakazura]
 Koromo-gahe no imamekasiu aratamare ru korohohi, sora no kesiki nado sahe, ayasiu sokohaka-to-naku wokasiki wo, nodoyaka ni ohasimase ba, yorodu no ohom-asobi ni te sugusi tamahu ni, Tai-no-Ohomkata ni, hito-bito no ohom-humi sigeku nari-yuku wo, "Omohi si koto." to wokasiu oboi te, tomosure ba, watari tamahi tutu go-ran-zi, saru beki ni ha ohom-kaheri sosonokasi kikoye tamahi nado suru wo, utitoke zu kurusii koto ni oboi tari.
 Hyaubukyau-no-Miya no, hodo naku ira re gamasiki wabi-goto-domo wo kaki-atume tamahe ru ohom-humi wo go-ran-zi tuke te, komayaka ni warahi tamahu.
 "Hayau yori hedaturu koto nau, amata no Miko-tati no ohom-naka ni, kono Kimi wo nam, katami ni tori-waki te omohi si ni, tada kayau no sudi no koto nam, imiziu hedate omou tamahi te yami ni si wo, yo no suwe ni, kaku suki tamahe ru kokorobahe wo miru ga, wokasiu mo ahare ni mo oboyuru kana! Naho, ohom-kaheri nado kikoye tamahe. Sukosi mo yuwe ara m womna no, kano Miko yori hoka ni, mata koto-no-ha wo kahasu beki hito koso yo ni oboye ne. Ito kesiki aru hito no ohom-sama zo ya!"
 to, wakaki hito ha mede tamahi nu beku kikoye sira se tamahe do, tutumasiku nomi oboi tari.
 U-Daisyau no, ito mameyaka ni koto-kotosiki sama si taru hito no, "Kohi no yama ni ha Kuzi no tahure" manebi tu beki kesiki ni urehe taru mo, saru kata ni wokasi to, mina mi-kurabe tamahu naka ni, kara no hanada no kami no, ito natukasiu, simi hukau nihohe ru wo, ito hosoku tihisaku musubi taru ari.
 "Kore ha, ika nare ba, kaku musubohore taru ni ka?"
 tote, hiki-ake tamahe ri. Te ito wokasiu te,
 "Omohu to mo Kimi ha sira zi na waki-kaheri
 iha moru midu ni iro si miye ne ba
"
 Kaki-zama imamekasiu sobore tari.
 "Kore ha ika naru zo?"
 to tohi kikoye tamahe do, haka-bakasiu mo kikoye tamaha zu.

 [2-3 Genji advices Ukon, a servant of Tamakazura]
 Ukon wo mesi-ide te,
 "Kayau ni otodure kikoye m hito wo ba, hito-eri si te, irahe nado ha se sase yo. Suki-zukisiu azaregamasiki imayau no hito no, bin-nai koto si-ide nado suru, wonoko no toga ni si mo ara nu koto nari.
 Ware ni te omohi si ni mo, ana nasake na, uramesiu mo to, sono wori ni koso, muzin naru ni ya, mosi ha mezamasikaru beki kiha ha, keyakeu nado mo oboye kere, wazato hukakara de, hana tehu ni tuke taru tayori goto ha, kokoro-netau motenai taru, naka-naka kokoro-tatu yau ni mo ari. Mata, sate wasure nuru ha, nani no toga ka ha ara m.
 Mono no tayori bakari no nahozari-goto ni, kuti-tou kokoro-e taru mo, sara de ari nu bekari keru, noti no nan to ari nu beki waza nari. Subete, womna no mono-dutumi se zu, kokoro no mama ni, mono no ahare mo siri-gaho tukuri, wokasiki koto wo mo mi-sira m nam, sono tumori adikinakaru beki wo, Miya, Daisyau ha, ohona-ohona nahozari-goto wo uti-ide tamahu beki ni mo ara zu, mata amari mono no hodo sira nu yau nara m mo, ohom-arisama ni tagahe ri.
 Sono kiha yori simo ha, kokorozasi no omomuki ni sitagahi te, ahare wo mo waki tamahe. Rau wo mo kazohe tamahe."
 nado kikoye tamahe ba, Kimi ha uti-somuki te ohasuru, soba-me ito wokasige nari. Nadesiko no hosonaga ni, kono-koro no hana no iro naru ohom-ko-utiki, ahahi ke-dikau imameki te, motenasi nado mo, sa ha ihe do, winakabi tamahe ri si nagori koso, tada-ari ni, ohodoka naru kata ni nomi ha miye tamahi kere, hito no arisama wo mo mi-siri tamahu mama ni, ito sama you, nayobika ni, kesau nado mo, kokoro si te mote-tuke tamahe re ba, itodo aka nu tokoro naku, hanayaka ni utukusige nari. Koto-bito to mi-nasa m ha, ito kutiwosika'beu obosa ru.

 [2-4 Ukon thinks Genji unbecoming to her stepfather]
 Ukon mo, uti-wemi tutu mi tatematuri te, "Oya to kikoye m ni ha, nigenau wakaku ohasimasu meri. Sasi-narabi tamahe ra m ha si mo, ahahi medetasi kasi." to, omohi-wi tari.
 "Sarani hito no ohom-seusoko nado ha, kikoye tutahuru koto habera zu. Saki-zaki mo sirosimesi go-ran-zi taru mitu, yotu ha, hiki-kahesi, hasitaname kikoye m mo ikaga tote, ohom-humi bakari tori-ire nado si haberu mere do, ohom-kaheri ha, sarani. Kikoye sase tamahu wori bakari nam. Sore wo dani, kurusii koto ni oboi taru."
 to kikoyu.
 "Sate, kono wakayaka ni musubohore taru ha taga zo? Ito itau kai taru kesiki kana!"
 to, hohowemi te go-ran-zure ba,
 "Kare ha, sihuneu todome te makari ni keru ni koso. Uti-no-Ohoidono no Tiuzyau no, kono saburahu Miruko wo zo, motoyori mi-siri tamahe ri keru, tutahe ni te haberi keru. Mata mi-iruru hito mo habera zari si ni koso."
 to kikoyure ba,
 "Ito rautaki koto kana! Gerau nari to mo, kano nusi-tati wo ba, ikaga ito sa ha hasitaname m? Kugyau to ihe do, kono hito no oboye ni, kanarazu si mo narabu maziki koso ohokare. Saru naka ni mo, ito sidumari taru hito nari. Onodukara omohi ahasuru yo mo koso are. Ketien ni ha ara de koso, ihi-magirahasa me. Mi-dokoro aru humi-gaki kana!"
 nado, tomi ni mo uti-oki tamaha zu.

 [2-5 Genji criticizes men of proposal marriage to Tamakazura]
 "Kau nani ya ka ya to kikoyuru wo mo, obosu tokoro ya ara m to, yayamasiki wo, kano Otodo ni sira re tatematuri tamaha m koto mo, mada waka-wakasiu nani to naki hodo ni, kokora tosi he tamahe ru ohom-naka ni sasi-ide tamaha m koto ha, ikaga to omohi-megurasi haberu. Naho yo no hito no a'meru kata ni sadamari te koso ha, hito-bitosiu, saru beki tuide mo monosi tamaha me to omohu wo.
 Miya ha, hitori monosi tamahu yau nare do, hito-gara ito itau adamei te, kayohi tamahu tokoro amata kikoye, mesi-udo to ka, nikuge naru nanori suru hito-domo nam, kazu amata kikoyuru.
 Sayau nara m koto ha, nikuge nau te mi-nahoi tamaha m hito ha, ito you nadaraka ni mote-keti te m. Sukosi kokoro ni kuse ari te ha, hito ni aka re nu beki koto nam, onodukara ide-ki nu beki wo, sono mi-kokoro-dukahi nam a'beki.
 Daisyau ha, tosi he taru hito no, itau nebi-sugi taru wo, itohi-gate ni to motomu nare do, sore mo hito-bito wadurahasi-garu nari. Sa mo a'bei koto nare ba, sama-zama ni nam, hito-sire-zu omohi sadame kane haberu.
 Kau zama no koto ha, oya nado ni mo, sahayaka ni, waga omohu sama tote, katari-ide gataki koto nare do, sabakari no ohom-yohahi ni mo ara zu. Ima ha, nado ka nani-goto wo mo mi-kokoro ni wai tamaha zara m? Maro wo, mukasi-zama ni nazurahe te, haha-gimi to omohi-nai tamahe. Mi-kokoro ni aka zara m koto ha, kokoro-gurusiku."
 nado, ito mameyaka ni te kikoye tamahe ba, kurusiu te, ohom-irahe kikoye m to mo oboye tamaha zu. Ito waka-wakasiki mo utate oboye te,
 "Nani-goto mo omohi-siri habera zari keru hodo yori, oya nado ha mi nu mono ni narahi haberi te, tomo-kaku mo omou tamahe rare zu nam."
 to, kikoye tamahu sama no ito oiraka nare ba, geni to oboi te,
 "Sara ba yo no tatohi no, noti-no-oya wo sore to oboi te, oroka nara nu kokorozasi no hodo mo, mi-arahasi-hate tamahi te m ya?"
 nado, uti-katarahi tamahu. Obosu sama no koto ha, mabayukere ba, e uti-ide tamaha zu. Kesiki aru kotoba ha toki-doki maze tamahe do, mi-sira nu sama nare ba, suzuro ni uti-nageka re te watari tamahu.

 3 Tale of Tamakazura A love of stepfather and daughter in summer rainy days

 
[3-1 Genji and Tamakazura compose and exchange waka]
 O-mahe tikaki kure-take no, ito wakayaka ni ohi-tati te, uti-nabiku sama no natukasiki ni, tati-tomari tamau te,
 "Mase no uti ni ne-bukaku uwe si take-no-ko no
 onoga yo-yo ni ya ohi wakaru beki

 omohe ba uramesika'bei koto zo kasi."
 to, mi-su hiki-age te kikoye tamahe ba, wizari-ide te,
 "Ima-sara ni ika nara m yo ka waka-take no
 ohi hazime kem ne wo ba tadune m

 Naka-naka ni koso habera me."
 to kikoye tamahu wo, ito ahare to obosi keri. Saru ha, kokoro no uti ni ha sa mo omoha zu kasi. Ika nara m wori kikoye-ide m to sura m to, kokoro-motonaku ahare nare do, kono Otodo no mi-kokorobahe no ito arigataki wo,
 "Oya to kikoyu to mo, motoyori mi-nare tamaha nu ha, e kau si mo komayaka nara zu ya?"
 to, mukasi-monogatari wo mi tamahu ni mo, yau-yau hito no arisama, yononaka no aru-yau wo mi-siri tamahe ba, ito tutumasiu, kokoro to sira re tatematura m koto ha katakaru beu, obosu.

 [3-2 Genji talks about Tamakazura]
 Tono ha, itodo rautasi to omohi kikoye tamahu. Uhe ni mo katari mausi tamahu.
 "Ayasiu natukasiki hito no arisama ni mo aru kana! Kano inisihe no ha, amari haruke-dokoro naku zo ari si. Kono Kimi ha, mono no arisama mo mi-siri nu beku, ke-dikaki kokoro-zama sohi te, usirometakara zu koso miyure."
 nado, home tamahu. Tada ni si mo obosu maziki mi-kokoro-zama wo mi-siri tamahe re ba, obosi-yori te,
 "Mono no kokoro-e tu beku ha monosi tamahu meru wo, uranaku si mo utitoke, tanomi kikoye tamahu ram koso, kokoro-gurusikere."
 to notamahe ba,
 "Nado tanomosige naku ya ha aru beki?"
 to kikoye tamahe ba,
 "Ide ya, ware ni te mo, mata sinobi-gatau, mono-omohasiki wori-wori ari si mi-kokoro-zama no, omohi-ide raruru husi-busi naku ya ha?"
 to, hohowemi te kikoye tamahe ba, "Ana, kokoro-to!" to oboyi te,
 "Utate mo obosi-yoru kana! Ito mi-sira zu si mo ara zi."
 tote, wadurahasikere ba, notamahi-sasi te, kokoro no uti ni, "Hito no kau osi-hakari tamahu ni mo, iakaga ha a'bekara m?" to obosi-midare, katu ha, higa-higasiu, kesikara nu waga kokoro no hodo mo, omohi-sira re tamau keri.
 Kokoro ni kakare ru mama ni, siba-siba watari tamahi tutu mi tatematuri tamahu.

 [3-3 Genji tells his love to Tamakazura]
 Ame no uti-huri taru nagori no, ito mono-simeyaka naru yuhu-tu-kata, o-mahe no waka-kaede, kasihagi nado no, awoyaka ni sigeri-ahi taru ga, nani to naku kokoti-yoge naru sora wo mi-idasi tamahi te,
 "Wasi te mata kiyosi"
 to uti-zu-zi tamau te, madu, kono Hime-Gimi no ohom-sama no, nihohiyakagesa wo obosi-ide rare te, rei no, sinobiyaka ni watari tamahe ri.
 Tenarahi nado si te, utitoke tamahe ri keru wo, okiagari tamahi te, hadirahi tamahe ru kaho no iro-ahi, ito wokasi. Nagoyaka naru kehahi no, huto mukasi obosi-ide raruru ni mo, sinobi gataku te,
 "Mi-some tatematuri si ha, ito kau si mo oboye tamaha zu to omohi si wo, ayasiu, tada sore ka to omohi magahe raruru wori koso are. Ahare naru waza nari keri. Tiuzyau no, sara ni mukasi zama no nihohi ni mo miye nu narahi ni, sa si mo ni nu mono to omohu ni, kakaru hito mo monosi tamau keru yo!"
 tote, namida-gumi tamahe ri. Hako no huta naru ohom-kudamono no naka ni, tatibana no aru wo masaguri te,
 "Tatibana no kawori si sode ni yosohure ba
 kahare ru mi to mo omohoye nu kana

 Yo to tomo no kokoro ni kake te wasure gataki ni, nagusamu koto naku te sugi turu tosi-goro wo, kaku te mi tatematuru ha, yume ni ya to nomi omohi-nasu wo, naho e koso sinobu mazikere. Obosi utomu na yo!"
 tote, mi-te wo torahe tamahe re ba, Womna, kayau ni mo narahi tamaha zari turu wo, ito utate oboyure do, ohodoka naru sama ni te monosi tamahu.
 "Sode no ka wo yosohuru kara ni tatibana no
 mi sahe hakanaku nari mo koso sure
"
 Mutukasi to omohi te utubusi tamahe ru sama, imiziu natukasiu, tetuki no tubu-tubu to koye tamahe ru, minari, hadatuki no komayaka ni utukusige naru ni, naka-naka naru mono-omohi sohu kokoti si tama te, kehu ha sukosi omohu koto kikoye sira se tamahi keru.
 Womna ha, kokoro-uku, ika ni se m to oboye te, wananaka ru kesiki mo sirukere do,
 "Nani ka, kaku utomasi to ha oboi taru. Ito yoku mote kakusi te, hito ni togame raru beku mo ara nu kokoro no hodo zo yo! Sarigenaku te wo mote-kakusi tamahe. Asaku mo omohi kikoye sase nu kokorozasi ni, mata sohu bekere ba, yo ni taguhi aru maziki kokoti nam suru wo, kono otodure kikoyuru hito-bito ni ha, obosi otosu beku ya ha aru. Ito kau hukaki kokoro aru hito ha, yo ni arigatakaru beki waza nare ba, usirometaku nomi koso."
 to notamahu. Ito sakasira naru ohom-oya-gokoro nari kasi.

 [3-4 Genji returns to his room without sexul action]
 Ame ha yami te, kaze no take ni naru hodo, hanayaka ni sasi-ide taru tuki-kage, wokasiki yo no sama mo simeyaka naru ni, hito-bito ha, komayaka naru ohom-monogatari ni kasikomari oki te, ke-dikaku mo saburaha zu.
 Tune ni mi tatematuri tamahu ohom-naka nare do, kaku yoki wori si mo arigatakere ba, koto ni ide tamahe ru tuide no, ohom-hitaburu kokoro ni ya, natukasii hodo naru ohom-zo-domo no kehahi ha, ito you magirahasi subesi tamahi te, tikayaka ni husi tamahe ba, ito kokoro-uku, hito no omoha m koto mo meduraka ni, imiziu oboyu.
 "Makoto no oya no ohom-atari nara masika ba, oroka ni ha mi-hanati tamahu to mo, kaku zama no uki koto ha ara masi ya?" to kanasiki ni, tutumu to sure do kobore ide tutu, ito kokoro-gurusiki mi-kesiki nare ba,
 "Kau obosu koso turakere. Mote hanare sira nu hito dani, yo no kotowari ni te, mina yurusu waza na'meru wo, kaku tosi he nuru mutumasisa ni, kabakari miye tatematuru ya, nani no utomasikaru beki zo. Kore yori anagati naru kokoro ha, yomo mise tatematura zi. Oboroke ni sinoburu ni amaru hodo wo, nagusamuru zo ya!"
 tote, aharege ni natukasiu kikoye tamahu koto ohokari. Masite, kayau naru kehahi ha, tada mukasi no kokoti si te, imiziu ahare nari.
 Waga mi-kokoro nagara mo, yukurika ni ahatukeki koto to obosi-sira rure ba, ito yoku obosi kahesi tutu hito mo ayasi to omohu bekere ba, itau yo mo hukasa de ide tamahi nu.
 "Omohi utomi tamaha ba, ito kokoro-uku koso aru bekere. Yoso no hito ha, kau hore-boresiu ha ara nu mono zo yo. Kagiri naku, soko hi sira nu kokorozasi nare ba, hito no togamu beki sama ni ha yo mo ara zi. Tada mukasi kohisiki nagusame ni, hakanaki koto wo mo kikoye m. Onazi kokoro ni irahe nado si tamahe."
 to, ito komakani kikoye tamahe do, ware ni mo ara nu sama si te, ito ito usi to oboi tare ba,
 "Ito sabakari ni ha mi tatematura nu mi-kokoro-bahe wo, ito koyonaku mo nikumi tamahu beka'meru kana!"
 to nageki tamahi te,
 "Yume, kesiki naku te wo!"
 tote, ide tamahi nu.
 Womna-Gimi mo, ohom-tosi koso sugusi tamahi ni taru hodo nare, yononaka wo siri tamaha nu naka ni mo, sukosi uti yo-nare taru hito no arisama wo dani mi-siri tamaha ne ba, kore yori ke-dikaki sama ni mo obosi-yora zu, "Omohi no hoka ni mo ari keru yo kana!" to, nagekasiki ni, ito kesiki mo asikere ba, hito-bito, mi-kokoti nayamasige ni miye tamahu to, mote-nayami kikoyu.
 "Tono no mi-kesiki no, komayaka ni, katazikenaku mo ohasimasu kana! Makoto no ohom-oya to kikoyu to mo, sarani kabakari obosi-yora nu koto naku ha, motenasi kikoye tamaha zi."
 nado, Hyaubu nado mo, sinobi te kikoyuru ni tuke te, itodo omoha zu ni, kokoro-duki-naki mi-kokoro no arisama wo, utomasiu omohi-hate tamahu ni mo, mi zo kokoro-ukari keru.

 [3-5 Tamakazura is troubled with her stepfather's love]
 Mata no asita, ohom-humi toku ari. Nayamasigari te husi tamahe re do, hito-bito ohom-suzuri nado mawiri te, "Ohom-kaheri toku." to kikoyure ba, sibu-sibu ni mi tamahu. Siroki kami no, uhabe ha oiraka ni, suku-sukusiki ni, ito medetau kai tamahe ri.
 "Taguhi nakari si mi-kesiki koso, turaki si mo wasure gatau. Ika ni hito mi tatematuri kem?
 Utitoke te ne mo mi nu mono wo waka-kusa no
 koto-ari-gaho ni musubohoru ram

 Wosanaku koso monosi tamahi kere."
 to, sasuga ni oya-gari taru ohom-kotoba mo, ito nikusi to mi tamahi te, ohom-kaheri-goto kikoye zara m mo, hito-me ayasikere ba, hukuyoka naru Mitinokuni-gami ni, tada,
 "Uketamahari nu. Midari-gokoti no asiu habere ba, kikoye sase nu."
 to nomi aru ni, "Kayau no kesiki ha, sasuga ni sukuyoka nari." to hohowemi te, urami-dokoro aru kokoti si tamahu, utate aru kokoro kana!"
 Iro ni ide tamahi te noti ha, Ohota no matu no to omohase taru koto naku, mutukasiu kikoye tamahu koto ohokare ba, itodo tokoro-seki kokoti si te, oki-dokoro naki mono-omohi tuki te, ito nayamasiu sahe si tamahu.
 Kakute, koto no kokoro siru hito ha sukunau te, utoki mo sitasiki mo, muge no oya-zama ni omohi kikoye taru wo,
 "Kau yau no kesiki no mori-ide ba, imiziu hito-warahare ni, uki-na ni mo aru beki kana! Titi-Otodo nado no tadune siri tamahu ni te mo, mame-mamesiki mi-kokorobahe ni mo ara zara m mono kara, masite ito ahatukeu, mati kiki obosa m koto."
 to, yorodu ni yasuge nau obosi midaru.
 Miya, Daisyau nado ha, Tono no mi-kesiki, mote-hanare nu sama ni tutahe kiki tamau te, ito nemgoro ni kikoye tamahu. Kono Ihamoru-Tiuzyau mo, Otodo no ohom-yurusi wo mi te koso, katayori ni hono kiki te, makoto no sudi wo ba sira zu, tada hitohe ni uresiku te, oritati urami kikoye madohi ariku meri.