About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Hotaru
Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, rainy days in May at the age of 36

  1 Tale of Tamakazura She is shown her figure by Hyoubukyou-no-Miya through a light of fireflies

 1. Tamakazura is troubuled with her stepfather's love Ima ha kaku omo-omosiki hodo ni


 2. Hyoubukyou-no-Miya visit to Rokujoin Hyaubukyau-no-Miya nado ha, mameyaka ni


 3. Tamakazura moves near front of moya in the dusk Yuhu-yami sugi te, obotukanaki sora no


 4. Genji makes Tamakazura's figure shown by Hyoubukyou-no-Miya Nani-kure to koto nagaki ohom-irahe


 5. Hyoubukyou-no-Miya loves more and more to Tamakazura Miya ha, hito no ohasuru hodo


 6. Genji controls his mind to love Tamakazura Hime-Gimi ha, kaku sasuga naru mi-kesiki wo


  2 Tale of Gikaru-Genji Events of May 5 on Rokujoin

 1. Genji visits Tamakazura at May 5 Ituka ni ha, Umaba-no-otodo ni ide


 2. A event of Shooting arrows in Rokujoin Tono ha, Homgasi-no-Ohomkata ni mo sasi-nozoki


 3. Genji visits and stays with Hanachirusato Otodo ha, konata ni ohotono-gomori nu


  3 Tale of Hikaru-Genji On monogatari by Hikaru-Genji

 1. Tamakazura and the other women in Rokujoin are crazy about reading monogatari Naga-ame rei no tosi yori mo itaku si te


 2. Genji estimates the value of monogatari to Tamakazura "Sono hito no uhe tote, ari no mama ni


 3. Genji advises to Murasaki on readingmonogatari Murasaki-no-Uhe mo, Hime-Gimi no ohom-aturahe ni koto-tuke te


 4. Genji considers his education policy for his son Tiuzyau-no-Kimi wo, konata ni ha ke-dohoku motenasi


 5. Naidaiji considers his education policy for his daughters Uti-no-Otodo ha, mi-ko-domo hara-bara ito ohokaru ni


 1 Tale of Tamakazura She is shown her figure by Hyoubukyou-no-Miya through a light of fireflies

 [1-1 Tamakazura is troubuled with her stepfather's love]
 Ima ha kaku omo-omosiki hodo ni, yorodu nodoyaka ni obosi-idume taru mi-arisama nare ba, tanomi kikoye sase tamahe ru hito-bito, sama-zama ni tuke te, mina omohu sama ni sadamari, tadayohasi kara de, aramahoisiku te sugusi tamahu.
 Tai no Hime-Gimi koso, itohosiku, omohi no hoka naru omohi sohi te, ikani se m to obosi midaru mere. Kano Gen ga ukari si sama ni ha, nazurahu beki kehahi nara ne do, kakaru sudi ni, kakete mo hito no omohi-yori kikoyu beki koto nara ne ba, kokoro hitotu ni obosi tutu, "Sama koto ni utomasi" to omohi kikoye tamahu.
 Nani-goto wo mo obosi siri ni taru ohom-yohahi nare ba, tozama kauzama ni obosi atume tutu, Haha-Gimi no ohase zu nari nari ni keru kutiwosisa mo, mata tori-kahesi wosiku kanasiku oboyu.
 Otodo mo, uti-ide some tamahi te ha, naka-naka kurusiku obose do, hitome wo habakari tamahi tutu, hakanaki koto wo mo e kikoye tamaha zu, kurusiku mo obosa ruru mama ni, sigeku watari tamahi tutu, o-mahe no hito tohoku, nodoyaka naru wori ha, tada nara zu kesiki-bami kikoye tamahu goto ni, mune tubure tutu, kezayaka ni hasitanaku kikoyu beki ni ha ara ne ba, tada mi-sira nu sama ni motenasi kikoye tamahu.
 Hito-zama no wararaka ni, ke-dikaku monosi tamahe ba, itaku mamedati, kokoro si tamahe do, naho wokasiku aigyau-duki taru kehahi nomi miye tamahe ri.

 [1-2 Hyoubukyou-no-Miya visit to Rokujoin]
 Hyaubukyau-no-Miya nado ha, mameyaka ni seme kikoye tamahu. Go-rau no hodo ha ikubaku nara nu ni, samidare ni nari nuru urehe wo si tamahi te,
 "Sukosi ke-dikaki hodo wo dani yurusi tamaha ba, omohu koto wo mo, katahasi haruke te si gana!"
 to, kikoye tamahe ru wo, Tono go-ran-zi te,
 "Nani ka ha? Kono Kim-dati no suki tamaha m ha, mi-dokoro ari na m kasi. Mote hanare te na kikoye tamahi so. Ohom-kaheri, toki-doki kikoye tamahe."
 tote, wosihe te kaka se tatematuri tamahe do, itodo utate oboye tamahe ba, "Midari-gokoti asi." tote, kikoye tamaha zu.
 Hito-bito mo, koto ni yamgotonaku yose omoki nado mo, wosa-wosa nasi. Tada, Haha-Gimi no ohom-wodi nari keru, Saisyau bakari no hito no musume ni te, kokorobase nado kutiwosikara nu ga, yo ni otorohe nokori taru wo, tadune tori tamahe ru, Saisyau-no-Kimi tote, te nado mo yorosiku kaki, ohokata mo otonabi taru hito nare ba, saru beki wori-wori no ohom-kaheri nado kaka se tamahe ba, mesi-ide te, kotoba nado notamahi te kaka se tamahu.
 Mono nado notamahu sama wo, yukasi to obosu naru besi.
 Syauzimi ha, kaku utate aru mono-nagekasisa no noti ha, kono Miya nado ha, aharege ni kikoye tamahu toki ha, sukosi mi-ire tamahu toki mo ari keri. Nani ka to omohu ni ha ara zu, "Kaku kokoro-uki mi-kesiki mi nu waza mo gana!" to, sasuga ni sare taru tokoro tuki te obosi keri.
 Tono ha, ainaku onore kokoro-gesau si te, Miya wo mati kikoye tamahu mo siri tamaha de, yorosiki ohom-kaheri no aru wo medurasi-gari te, ito sinobiyaka ni ohasimasi tari.
 Tumado no ma ni ohom-sitone mawira se te, mi-kityau bakari wo hedate ni te, tikaki hodo nari.
 Ito itau kokoro si te, sora-dakimono kokoro-nikuki hodo ni nihohasi te, tukurohi ohasuru sama, oya ni ha ara de, mutukasiki sakasira-bito no, sasuga ni ahare ni miye tamahu. Saisyau-no-Kimi nado mo, hito no ohom-irahe kikoye m koto mo oboye zu, hadukasiku te wi taru wo, "Umore tari." to, hiki-tumi tamahe ba, ito wari-nasi.

 [1-3 Tamakazura moves near front of moya in the dusk]
 Yuhu-yami sugi te, obotukanaki sora no kesiki no kumorahasiki ni, uti-simeri taru Miya no ohom-kehahi mo, ito en-nari. Uti yori honomeku ohi-kaze mo, itodosiki ohom-nihohi no tati-sohi tare ba, ito hukaku kawori miti te, kanete obosi si yori mo wokasiki ohom-kehahi wo, kokoro todome tamahi keri.
 Uti-ide te, omohu kokoro no hodo wo notamahi tuduke taru koto-no-ha, otona-otonasiku, hitaburu ni suki-zukisiku ha ara de, ito kehahi koto nari. Otodo, ito wokasi to, hono-kiki ohasu.
 Hime-Gimi ha, himgasi-omote ni hiki-iri te ohotono-gomori ni keru wo, Saisyau-no-Kimi no ohom-seusoko tutahe ni, wizari-iri taru ni tuke te,
 "Ito amari atukahasiki ohom-motenasi nari. Yorodu no koto, sama ni sitagahi te koso meyasukere. Hitaburu ni wakabi tamahu beki sama ni mo ara zu. Kono Miya-tati wo sahe, sasi-hanati taru hito-dute ni kikoye tamahu maziki koto nari kasi. Ohom-kowe koso wosimi tamahu to mo, sukosi ke-dikaku dani koso."
 nado, isame kikoye tamahe do, ito wari-naku te, kotoduke te mo hahi-iri tamahi nu beki mi-kokorobahe nare ba, tozama kauzama ni wabisikere ba, suberi-ide te, moya no kiha naru mi-kityau no moto ni, katahara husi tamahe ru.

 [1-4 Genji makes Tamakazura's figure shown by Hyoubukyou-no-Miya]
 Nani-kure to koto nagaki ohom-irahe kikoye tamahu koto mo naku, obosi yasurahu ni, yori tamahi te, mi-kityau no katabira wo hito-e uti-kake tamahu ni ahase te, sa to hikaru mono. Sisoku wo sasi-ide taru ka to akire tari.
 Hotaru wo usuki kata ni, kono yuhu-tu-kata ito ohoku tutumi oki te, hikari wo tutumi kakusi tamahe ri keru wo, sarige-naku, tokaku hiki-tukurohu yau ni te.
 Nihaka ni kaku ketien ni hiakre ru ni, asamasiku te, ahugi sasi-kakusi tamahe ru katahara-me, ito wokasige nari.
 "Odorokasiki hikari miye ba, Miya mo nozoki tamahi na m. Waga musume to obosu bakari no oboye ni, kaku made notamahu na'meri. Hito zama katati nado, ito kaku si mo gu-si tara m to ha, e osihakari tamaha zi. Ito yoku suki tamahi nu beki kokoro, madoha sa m."
 to, kamahe ariki tamahu nari keri. Makoto no waga Hime-Gimi wo ba, kaku si mo, mote sawagi tamaha zi, utate aru mi-kokoro nari keri.
 Koto-kata yori, yawora suberi-ide te, watari tamahi nu.

 [1-5 Hyoubukyou-no-Miya loves more and more to Tamakazura]
 Miya ha, hito no ohasuru hodo, sabakari to osihakari tamahu ga, sukosi ke-dikaki kehahi suru ni, mi-kokoro tokimeki se rare tamahi te, e nara nu usumono no katabira no hima yori mi-ire tamahe ru ni, hito-ma bakari hedate taru mi-watasi ni, kaku oboye naki hikari no uti-honomeku wo, wokasi to mi tamahu.
 Hodo mo naku magirahasi te kakusi tu. Saredo honoka naru hikari, en-naru koto no tuma ni mo si tu beku miyu. Honoka nare do, sobiyaka ni husi tamahe ri turu yaudai no wokasikari turu wo, aka zu obosi te, geni, kono koto mi-kokoro ni simi ni keri.
 "Naku kowe mo kikoye nu musi no omohi dani
 hito no ketu ni ha kiyuru mono kaha

 Omohi siri tamahi nu ya?"
 to kikoye tamahu. Kayau no ohom-kahesi wo, omohi mahasa m mo nedike tare ba, toki bakari wo zo.
 "Kowe ha se de mi wo nomi kogasu hotaru koso
 ihu yori masaru omohi naru rame
"
 nado, hakanaku kikoye nasi te, ohom-midukara ha hiki-iri tamahi ni kere ba, ito haruka ni motenasi tamahu urehasisa wo, imiziku urami kikoye tmahu.
 Suki-zukisiki yau nare ba, wi tamahi mo akasa de, noki no siduku mo kurusisa ni, nure-nure yo-bukaku ide tamahi nu. Hototogisu nado kanarazu uti-naki kem kasi. Urusakere ba koso kiki mo tome ne.
 "Ohom-kehahi nado no namamekasisa ha, ito yoku Otodo-no-Kimi ni ni tatematuri tamahe ri." to, hito-bito mo mede kikoye keri. Yobe, ito me-oya-dati te tukurohi tamahi si ohom-kehahi wo, uti-uti ha sira de, "Ahare ni katazikenasi." to mina ihu.

 [1-6 Genji controls his mind to love Tamakazura]
 Hime-Gimi ha, kaku sasuga naru mi-kesiki wo,
 "Waga midukara no usa zo kasi. Oya nado ni sira re tatematuri, yo no hito meki taru sama ni te, kayau naru mi-kokorobahe nara masika ba, nado ka ha ito nigenaku mo ara masi. Hito ni ni nu arisama koso, tuhi ni yo-gatari ni ya nara m?"
 to, oki-husi obosi nayamu. Saru ha, "Makoto ni yukasige naki sama ni ha motenasi hate zi." to, Otodo ha obosi keri. Naho, saru mi-kokoro-guse nare ba, Tiuguu nado mo, ito uruhasiku ya omohi kikoye tamahe ru, koto ni hure tutu, tada-nara-zu kikoye ugokasi nado si tamahe do, yamgotonaki kata no, oyobi naku wadurahasisa ni, ori-tati arahasi kikoye yori tamaha nu wo, kono Kimi ha, hito no ohom-sama mo, ke-dikaku imameki taru ni, onodukara omohi sinobi gataki ni, wori-wori, hito mi tatematuri tuke ba utagahi ohi nu beki ohom-motenasi nado ha, uti-maziru waza nare do, arigataku obosi kahesi tutu, sasuga naru ohom-naka nari keri.

 2 Tale of Gikaru-Genji Events of May 5 on Rokujoin

 
[2-1 Genji visits Tamakazura at May 5]
 Ituka ni ha, Umaba-no-otodo ni ide tamahi keru tuide ni, watari tamahe ri.
 "Ika ni zo ya? Miya ha yo ya hukasi tamahi si? Itaku mo narasi kikoye zi. Wadurahasiki ke sohi tamahe ru hito zo ya! Hito no kokoro yaburi, mono no ayamati su maziki hito ha, kataku koso ari kere!"
 nado, ike-mi korosi-mi ohasuru ohom-sama, tuki se zu wakaku kiyoge ni miye tamahu. Tuya mo iro mo koboru bakari naru mi-zo ni, nahosi haknaku kasanare ru ahahi mo, iduko ni kuhaha re ru kiyora ni ka ara m, kono yo no hito no some-idasi taru to miye zu, tune no iro mo kahe nu ayame mo, kehu ha meduraka ni, wokasiku oboyuru kawori nado mo, "Omohu koto naku ha, wokasikari nu beki mi-arisama kana!" to Hime-Gimi obosu.
 Miya yori ohom-humi ari. Siroki usuyau ni te, ohom-te ha ito yosi ari te kaki-nasi tamahe ri. Miru hodo koso wokasikere, manebi idure ba, koto naru koto nasi ya!
 "Kehu sahe ya hiku hito mo naki mi-gakure ni
 ohuru ayame no ne nomi naka re m
"
 Tamesi ni mo hiki-ide tu beki ne ni musubi tuke tamahe re ba, "Kehu no ohom-kaheri." nado sosonokasi oki te, ide tamahi nu. Kore kare mo, "Naho." to kikoyure ba, mi-kokoro ni mo ikaga obosi kem?
 "Arahare te itodo asaku mo miyuru kana
 ayame mo waka zu naka re keru ne no

 Waka-wakasiku."
 to bakari, honoka ni zo a'meru. "Te wo ima sukosi yuwe duke tara ba." to, Miya ha konomasiki mi-kokoro ni, isasaka aka nu koto mi tamahi kem kasi.
 Kusu-dama nado, e nara nu sama ni te, tokoro-dokoro yori ohokari. Obosi sidumi turu tosi-goro no nagori naki mi-arisama ni te, kokoro-yurubi tamahu koto mo ohokaru ni, "Onaziku ha, hito no kizu tuku bakari no koto naku te mo yami ni si gana!" to, ikaga obosa zara m?

 [2-2 A event of Shooting arrows in Rokujoin]
 Tono ha, Homgasi-no-Ohomkata ni mo sasi-nozoki tamahi te,
 "Tiuzyau no, kehu no Tukasa no tetugahi no tuide ni, wonoko-domo hiki-ture te monosu beki sama ni ihi si wo, saru kokoro si tamahe. Mada akaki hodo ni ki na m mono zo. Ayasiku, koko ni ha, wazato nara zu sinoburu koto wo mo, kono Miko-tati no kiki-tuke te, toburahi monosi tamahe ba, onodukara koto-kotosiku nam aru wo, youi si tamahe."
 nado kikoye tamahe.
 Umaba no o-todo ha, konata no rau yori mi-tohosu hodo tohokara zu.
 "Wakaki hito-bito, wata-dono no to ake te mono mi yo ya! Hidari-no-Tukasa ni, ito yosi aru kwan-zin ohokaru koro nari. Seu-seu no Tenzyau-bito ni otoru mazi."
 to notamahe ba, mono mi m koto wo ito wokasi to omohe ri.
 Tai-no-Ohomkata yori mo, warahabe nado, mono-mi ni watari ki te, rau no to-guti ni mi-su awoyaka ni kake-watasi te, imameki taru suso-go no mi-kityau-domo tate watasi, waraha, simo-dukahe nado samayohu. Saubu-gasane no akome, huta-ahi no usumono no kazami ki taru warahabe zo, nisi no tai no na'meru.
 Konomasiku nare taru kagiri yo-tari, simo-dukahe ha, ahuti no susogo no mo, nadesiko no wakaba no iro si taru kara-ginu, kehu no yosohi-domo nari.
 Konata no ha, koki hito-gasane ni, nadesiko-gasane no kazami nado ohodoka ni te, ono-ono idomi-gaho naru motenasi, mi-dokoro ari.
 Wakayaka naru Tenzyau-bito nado ha, me wo tate te kesiki-bamu. Hituzi no toki ni, umaba-no-otodo ni ide tamahi te, geni Miko-tati ohasi tudohi tari. Tetugahi no ohoyake-goto ni ha sama kahari te, Suke-tati kaki-ture mawiri te, sama koto ni imamekasiku asobi-kurasi tamahu.
 Womna ha, nani no ayame mo sira nu koto nare do, toneri-domo sahe en-naru sauzoku wo tukusi te, mi wo nage taru te-madohasi nado wo miru zo, wokasikari keru.
 Minami-no-mati mo tohosi te, haru-baru to are ba, anata ni mo kayau no wakaki hito-domo ha mi keri. Dakyu-raku Rakuson nado asobi te, kati-make no ranzyau-domo nonosiru mo, yo ni iri-hate te, nani-goto mo miye zu nari hate nu. Toneri-domo no roku, sina-zina tamaha ru. Itaku huke te, hito-bito mina akare tamahi nu.

 [2-3 Genji visits and stays with Hanachirusato]
 Otodo ha, konata ni ohotono-gomori nu. Monogatari nado kikoye tamahi te,
 "Hyaubukyau-no-Miya no, hito yori ha koyonaku monosi tamahu kana! Katati nado ha sugure ne do, youi kesiki nado, yosi ari, aigyau-duki taru Kimi nari. Sinobi te mi tamahi tu ya? Yosi to ihe do, naho koso are."
 to notamahu.
 "Ohom-otouto ni koso monosi tamahe do, nebi masari te zo miye tamahi keru. Tosi-goro, kaku wori sugusa zu watari, mutubi kikoye tamahu to kiki habere do, mukasi no Uti watari ni te hono mi tatematuri si noti, obotukanasi kasi. Ito yoku koso, katati nado nebi masari tamahi ni kere. Soti-no-Miko yoku monosi tamahu mere do, kehahi otori te, oho-kimi-kesiki ni zo monosi tamahi keru."
 to notamahe ba, "Huto mi siri tamahi ni keri." to obose do, hohowemi te, naho aru wo, yosi to mo asi to mo kake tamaha zu.
 Hito no uhe wo nan tuke, otosime-zama no koto ihu hito wo ba, itohosiki mono ni si tamahe ba,
 "U-Daisyau nado wo dani, kokoro-nikuki hito ni sume ru wo, nani bakari ka ha aru? Tikaki yosuga ni te mi m ha, aka nu koto ni ya ara m."
 to, mi tamahe do, koto ni arahasi te mo notamaha zu.
 Ima ha tada ohokata no ohom-mutubi ni te, o-masi nado mo koto-goto ni te ohotono-gomoru. "Nado te kaku hanare somesi zo?" to, Tono ha kurusigari tamahu. Ohokata, nani-ya ka-ya to mo sobami kikoye tamaha de, tosi-goro kaku wori-husi ni tuke taru ohom-asobi-domo wo, hito-dute ni mi kiki tamahi keru ni, kehu medurasikari turu koto bakari wo zo, kono mati no oboye kira-kirasi to obosi taru.
 "Sono koma mo susame nu kusa to na ni tate ru
 migiha no ayame kehu ya hiki turu
"
 to ohodoka ni kikoye tamahu. Nani bakari no koto ni mo ara ne do, ahare to obosi tari.
 "Niho-dori ni kage wo naraburu waka-koma ha
 itu ka ayame ni hiki-wakaru beki
"
 Ai-dati naki ohom-koto-domo nari ya! "Asa-yuhu no hedate aru yau nare do, kakute mi tatematuru ha, kokoro-yasuku koso are."
 Tahabure-goto nare do, nodoyaka ni ohasuru hito-zama nare ba, sidumari te kikoye-nasi tamahu.
 Yuka wo ba yuduri kikoye tamahi te, mi-kityau hiki-hedate te ohotono-gomoru. Ke-dikaku nado ara m sudi wo ba, ito nigenakaru beki sudi ni, omohi-hanare-hate kikoye tamahe re ba, anagati ni mo kikoye tamaha zu.

 3 Tale of Hikaru-Genji On monogatari by Hikaru-Genji

 
[3-1 Tamakazura and the other women in Rokujoin are crazy about reading monogatari]
 Naga-ame rei no tosi yori mo itaku si te, haruru kata naku ture-dure nare ba, ohom-kata-gata, we monogatari nado no susabi ni te, akasi kurasi tamahu. Akasi-no-Ohomkata ha, sayau no koto wo mo yosi ari te si nasi tamahi te, Hime-Gimi no Ohom-kata ni tatematuri tamahu.
 Nisi-no-tai ni ha, masite medurasiku oboye tamahu koto no sudi nare ba, ake-kure kaki yomi itonami ohasu. Tukinakara nu waka-udo amata ari. Sama-zama ni meduraka naru hito no uhe nado wo, makoto ni ya ituhari ni ya, ihi-atume taru naka ni mo, "Waga arisama no yau naru ha nakari keri!" to mi tamahu.
 Sumiyosino Hime-Gimi no, sasi-atari kem wori ha saru mono ni te, ima no yo no oboye mo naho kokoro koto na'meru ni, Kazohe-no-Kami ga, hoto-hotosikari kem nado zo, kano Gen ga yuyusisa wo obosi-nazurahe tamahu.
 Tono mo, konata kanata ni kakaru mono-domo no tiri tutu, ohom-me ni hanare ne ba,
 "Ana, mutukasi! Womna koso, mono urusagara zu, hito ni azamuka re m to uma re taru mono nare. Kokora no naka ni, makoto ha ito sukunakara m wo, katu siru-siru, kakaru suzuro-goto ni kokoro wo utusi, hakara re tamahi te, atukahasiki samidare no, kami no midaruru mo sira de, kaki tamahu yo."
 tote, warahi tamahu mono kara, mata,
 "Kakaru yo no huru-koto nara de ha, geni, nani wo ka magiruru koto naki ture-dure wo nagusame masi. Sate mo, kono ituhari-domo no naka ni, geni sa mo ara m to ahare wo mise, tuki-dukisiku tuduke taru, hata, hakanasi-goto to siri nagara, itadura ni kokoro ugoki, rautage naru Hime-Gimi no mono omohe ru miru ni, kata-kokoro tuku kasi.
 Mata, ito aru maziki koto kana to miru miru, odoro-odorosiku torinasi keru ga me odoroki te, siduka ni mata kiku tabi zo, nikukere do, huto wokasiki husi, araha naru nado mo aru besi.
 Kono-koro, wosanaki hito no nyoubau nado ni toki-doki yoma suru wo tati-kike ba, mono yoku ihu mono no yo ni aru beki kana! Sora-goto wo yoku si nare taru kuti-tuki yori zo, ihi-idasu ram to oboyure do, sa si mo ara zi ya?"
 to notamahe ba,
 "Geni, ituhari nare taru hito ya, sama-zama ni sa mo kumi habera m. Tada ito makoto no koto to koso omou tamahe rare kere!"
 tote, suduri wo osi-yari tamahe ba,
 "Kotinaku mo kikoye otosi te keru kana! Kami-yo yori yo ni aru koto wo, sirusi-oki keru na'nari. Nihon-ginado ha, tada katasoba zo kasi. Kore-ra ni koso miti-mitisiku kuhasiki koto ha ara me."
 tote, warahi tamahu.

 [3-2 Genji estimates the value of monogatari to Tamakazura]
 "Sono hito no uhe tote, ari no mama ni ihi-iduru koto koso nakere, yoki mo asiki mo, yo ni huru hito no arisama no, miru ni mo aka zu, kiku ni mo amaru koto wo, noti no yo ni mo ihi-tutahe sase mahosiki husi-busi wo, kokoro ni kome gataku te, ihi-oki hazime taru nari. Yoki sama ni ihu tote ha, yoki koto no kagiri eri-ide te, hito ni sitagaha m tote ha, mata asiki sama no medurasiki koto wo tori-atume taru, mina kata-gata ni tuke taru, kono yo no koto nara zu kasi.
 Hito no mikado no zae, tukuri yau kaharu, onazi Yamato-no-kuni no koto nare ba, mukasi ima no ni kaharu besi, hukaki koto asaki koto no kedime koso ara me, hitaburu ni sora-goto to ihi-hate m mo, koto no kokoro tagahi te nam ari keru.
 Hotoke no, ito uruhasiki kokoro ni te toki oki tamahe ru mi-nori mo, hauben to ihu koto ari te, satori naki mono ha, koko-kasiko tagahu utagahi wo oki tu beku nam. Haudou-kyau no naka ni ohokare do, ihi mote yuke ba, hitotu mune ni ari te, bodai to bonnau to no hedatari nam, kono, hito no yoki asiki bakari no koto ha kahari keru.
 Yoku ihe ba, subete nani-goto mo munasikara zu nari nu ya?"
 to, monogatari wo ito wazato no koto ni notamahi-nasi tu.
 "Sate, kakaru huru-koto no naka ni, maro ga yau ni zihohu naru sire-mono no monogatari ha ari ya? Imiziku ke-dohoki mono-no-himegimi mo, mi-kokoro no yau ni turenaku, sora-obomeki si taru ha yo ni ara zi na! Iza, taguhi naki monogatari si te, yo ni tutahe sase m."
 to, sasi-yori te kikoye tamahe ba, kaho wo hiki-ire te,
 "Sa'ra zu to mo, kaku meduraka naru koto ha, yo-gatari ni koso ha nari haberi nu beka'mere."
 to notamahe ba,
 "Meduraka ni ya oboye tamahu. Geni koso, mata naki kokoti sure."
 tote, yori-wi tamahe ru sama, ito azare tari.
 "Omohi amari mukasi no ato wo tadunure do
 oya ni somuke ru ko zo taguhi naki

 Hukeu naru ha, Hotoke no miti ni mo imiziku koso ihi tare."
 to notamahe do, kaho mo motage tamaha ne ba, mi-gusi kaki-yari tutu, imiziku urami tamahe ba, karausite,
 "Huruki ato wo tadunure do geni nakari keri
 kono yo ni kakaru oya no kokoro ha
"
 to kikoye tamahu mo, kokoro-hadukasiker ba, ito itaku mo midare tamaha zu.
 Kaku si te, ika naru beki mi-arisama nara m?

 [3-3 Genji advises to Murasaki on readingmonogatari]
 Murasaki-no-Uhe mo, Hime-Gimi no ohom-aturahe ni koto-tuke te, monogatari ha sute gataku obosi tari. Kumano-no-monogatari no we ni te aru wo,
 "Ito yoku kaki taru we kana!"
 tote go-ran-zu. Tihisaki womna-gimi no, nani-gokoro mo naku te hiru-ne si tamahe ru tokoro wo, mukasi no arisama obosi-ide te, Womna-Gimi ha mi tamahu.
 "Kakaru waraha-doti dani, ika ni sare tari keri. Maro koso, naho tamesi ni si tu beku, kokoro-nodokesa ha hito ni ni zari kere!"
 to kikoye ide tamahe ri. Geni, taguhi ohokara nu koto-domo ha, konomi atume tamahe ri keri kasi.
 "Hime-Gimi no o-mahe ni te, kono yo nare taru monogatari nado, na yomi kika se tamahi so. Misoka-gokoro tuki taru mono no musume nado ha, wokasi to ni ha ara ne do, kakaru koto yo ni ha ari keri to, mi-nare tamaha m zo, yuyusiki ya!"
 to notamahu mo, koyonasi to, Tai-no-Ohomkata kiki tamaha ba, kokoro-oki tamahi tu beku nam.
 Uhe,
 "Kokoro-asage naru hito-mane domo ha, miru ni mo katahara-itaku koso. Utuhono Hudihara-Gimi no musume koso, ito omorika ni haka-bakasiki hito ni te, ayamati naka'mere do, sukuyoka ni ihi-ide taru koto mo siwaza mo, womna-siki tokoro naka'meru zo, hitoyau na'meru."
 to notamahe ba,
 "Ututu no hito mo, sa zo aru beka'meru. Hito-bitosiku tate taru omomuki koto ni te, yoki hodo ni kamahe nu ya! Yosi nakara nu oya no, kokoro-todome te ohosi-tate taru hito no, ko-mekasiki wo ikeru sirusi ni te, okure taru koto ohokaru ha, nani-wazasi te kasiduki si zo to, oya no si waza sahe omohi-yara ruru koso, itohosikere.
 Geni, sa ihe do, sono hito no kehahi yo to miye taru ha, kahi ari, omodatasi kasi. Kotoba no kagiri mabayuku home-oki taru ni, si-ide taru waza, ihi-ide taru koto no naka ni, geni to miye kikoyuru koto naki, ito mi-otori suru waza nari.
 Subete, yokara nu hito ni, ikade hito home sase zi."
 nado, tada "Kono Hime-Gimi no, ten-tuka re tamahu maziku." to, yorodu ni obosi notamahu.
 Mama-haha no hara-gitanaki mukasi-monogatari mo ohokaru wo, kono-koro, "Kokoro-miye ni kokoro-duki-nasi." to obose ba, imiziku eri tutu nam, kaki-totonohe sase, we nado ni mo kaka se tamahi keru.

 [3-4 Genji considers his education policy for his son]
 Tiuzyau-no-Kimi wo, konata ni ha ke-dohoku motenasi kikoye tamahe re do, Hime-Gimi no ohom-kata ni ha, sa si mo sasi-hanati kikoye tamaha zu narahasi tamahu.
 "Waga yo no hodo ha, tote mo kaku te mo onazi koto nare do, nakara m yo wo omohi-yaru ni, naho mi-tuki, omohi-simi nuru koto-domo koso, tori-waki te ha oboyu bekere."
 tote, minami-omote no mi-su no uti ha yurusi tamahe ri. Daiban-dokoro, nyoubau no na ka ha yurusi tamaha zu. Amata ohase nu ohom-nakarahi ni te, ito yamgotonaku kasiduki kikoye tamahe ri.
 Ohokata no kokoro-motiwi nado mo, ito mono-monosiku, mameyaka ni monosi tamahu Kimi nare ba, usiro-yasuku obosi yudure ri. Mada ihaketaru ohom-hihina-asobi nado no kehahi no miyure ba, kano hito no, morotomo ni asobi te sugusi si tosi-tuki no, madu omohi-ide rarure ba, hihina no tono no miya-dukahe, ito yoku si tamahi te, wori-wori ni uti-sihore tamahi keri.
 Samo ari nu beki atari ni ha, hakanasi-goto mo notamahi hururu ha amata are do, tanomi kaku beku mo si nasa zu. Saru kata ni nado ka ha mi zara m to, kokoro-tomari nu beki wo mo, sihite nahozari-goto ni si-nasi te, naho "Kano, midori no sode wo miye-nahosi te si gana!" to omohu kokoro nomi zo, yamgotonaki husi ni ha tomari keru.
 Anagati ni nado kakadurahi madoha ba, tahururu kata ni yurusi tamahi mo si tu beka'mere do, "Turasi to omohi si wori-wori, ikade hito ni mo kotowara se tatematura m." to omohi-oki si, wasure gataku te, sauzimi bakari ni ha, oroka nara nu ahare wo tukusi mise te, ohokata ni ha ira re omohe ra zu.
 Seuto no kim-dati nado mo, nama netasi nado nomi omohu koto ohokari. Tai-no-Himegimi no mi-arisama wo, Migi-no-Tiuzyau ha, ito hukaku omohi-simi te, ihi-yoru tayori mo ito hakanakere ba, kono Kimi wo zo kakoti yori kere do,
 "Hito no uhe ni te ha, modokasiki waza nari keri."
 to, turenaku irahe te zo monosi tamahi keru. Mukasi no titi-Otodo-tati no ohom-nakarahi ni ni tari.

 [3-5 Naidaiji considers his education policy for his daughters]
 Uti-no-Otodo ha, mi-ko-domo hara-bara ito ohokaru ni, sono ohi-ide taru oboye, hito-gara ni sitagahi tutu, kokoro ni makase taru yau naru oboye, ohom-ikihohi ni te, mina nasi tate tamahu. Womna ha amata mo ohase nu wo, Nyougo mo, kaku obosi si koto no todokohori tamahi, Hime-Gimi mo, kaku koto tagahu sama ni te monosi tamahe ba, ito kutiwosi to obosu.
 Kano nadesiko wo wasure tamaha zu, mono no wori ni mo katari ide tamahi si koto nare ba,
 "Ika ni nari ni kem? Mono hakanakari keru oya no kokoro ni hika re te, rautage nari si hito wo, yukuhe sira zu nari ni taru koto. Subete womna-go to iha m mono nam, ika ni mo ika ni mo me hanatu mazikari keru. Sakasira ni waga ko to ihi te, ayasiki sama ni te hahure ya su ram? Tote mo kaku te mo, kikoye ide ba."
 to, ahare ni obosi wataru. Kimi-tati ni mo,
 "Mosi, sayau naru nanori suru hito ara ba, mimi todome yo. Kokoro no susabi ni makase te, sa'ru maziki koto mo ohokari si naka ni, kore ha, ito sika, osinabete no kiha ni mo omoha zari si hito no, hakanaki mono-um-zi wo si te, kaku sukunakari keru mono no kusahahi hitotu wo, usinahi taru koto no kutiwosiki koto."
 to, tune ni notamahi idu. Naka-goro nado ha sa si mo ara zu, uti-wasure tamahi keru wo, hito no, sama-zama ni tuke te, womna-go kasiduki tamahe ru taguhi-domo ni, waga omohosu ni si mo kanaha nu ga, ito kokoro-uku, hoi-naku obosu nari keri.
 Yume mi-tamahi te, ito yoku ahasuru mono mesi te, ahase tamahi keru ni,
 "Mosi, tosi-goro mi-kokoro ni sira re tamah nu mi-ko wo, hito no mono ni nasi te, kikosimesi-iduru koto ya?"
 to kikoye tari kere ba,
 "Womna-go no hito no ko ni naru koto ha, wosa-wosa nasi kasi. Ika naru koto ni ka ara m?"
 nado, kono-koro zo, obosi notamahu beka'meru.