About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Tokonatsu
Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, very hot days at the age of 36

  1 Tale of Tamakazura A love of taboo Genji and Tamakazura

 1. Enjoying the cool of the evening in summer at Rokujoin Ito atuki hi, himgasi no Turi-dono ni ide tamahi te


 2. A rumor about Naidaijin's daughter, Ohomi-no-Kimi "Ikade kiki si koto zo ya, Otodo no hoka-bara no musume


 3. Genji visits to Tamakazura Yuhu tuke yuku kaze, ito suzusiku te


 4. Genji talks about koto in front of Tamakazura Tuki mo naki koro nare ba, touro ni


 5. Genji and Tamakazura compose and exchange waka Hito-bito tikaku saburahe ba, rei no tahabure-goto mo


 6. Genji is in agonies of love to Tamakazura Watari tamahu koto mo, amari uti-sikiri


 7. A rumor about Tamakazura Uti-no-Ohotono ha, kono ima no ohom-musume no koto wo


 8. Naidaijin visits to his daughter, Kumoi-no-kari Tokaku obosi megurasu mama ni, yukuri mo naku


  2 Tale of Ohomi-no-Kimi Naidaijin's agony how to treat his daughter

 1. Naidaijin is in agonies how to treat his daughter Otodo, kono Kita-no-tai no Ima-Himegimi wo


 2. Naidaijin visits to Ohomi-no-Kimi Yagate, kono Ohom-kata no tayori ni, tatazumi ohasi te


 3. Ohomi-no-Kimi's character "Sita no honzyau ni koso ha habera me


 4. Ohomi-no-Kimi is proud of to be descended from Naidaijin Yoki Si-wi Go-wi tati no, ituki kikoye te


 5. Ohomi-no-Kimi wrights a letter to Nyougo "Sate, Nyougo-dono ni mawire to notamahi turu wo


 6. Nyougo replyies a letter to Ohomi-no-Kimi Hisumasi-waraha si mo, ito nare te kiyoge naru


 1 Tale of Tamakazura A love of taboo Genji and Tamakazura

 [1-1 Enjoying the cool of the evening in summer at Rokujoin]
 Ito atuki hi, himgasi no Turi-dono ni ide tamahi te suzumi tamahu. Tiuzyau-no-Kimi mo saburahi tamahu. Sitasiki Tenzyau-bito amata saburahi te, Nisi-kaha yori tatemature ru ayu, tikaki kaha no isibusi yau no mono, o-mahe ni te teu-zi te mawira su. Rei no Oho-Tono no kim-dati, Tiuzyau no ohom-atari tadune te mawiri tamahe ri.
 "Sau-zausiku nebutakari turu, wori yoku monosi tamahe ru kana!"
 tote, oho-mi-ki mawiri, hi midu mesi te, sui-han nado, tori-dori ni saudoki tutu kuhu.
 Kaze ha ito yoku huke do mo, hi nodoka ni kumori naki sora no, nisi-bi ni naru hodo, semi no kowe nado mo ito kurusige ni kikoyure ba,
 "Midu no uhe mu-toku naru kehu no atukahasisa kana! Murai no tumi ha yurusa re na m ya?"
 tote, yori-husi tamahe ri.
 "Ito kakaru koro ha, asobi nado mo susamaziku, sasuga ni, kurasi gataki koso kurusikere! Miya-dukahe suru hito-bito tahe gatakara m na! Obi mo hodoka nu hodo yo! Koko ni te dani uti-midare, kono koro yo ni ara m koto no, sukosi medurasiku, nebutasa same nu bekara m, katari te kika se tamahe. Nani to naku okina-bi taru kokoti si te, seken no koto mo obotukanasi ya!
 nado notamahe do, medurasiki koto tote, uti-ide kikoye m monogatari mo oboye ne ba, kasikomari taru yau ni te, mina ito suzusiki kau-ran ni, senaka osi tutu saburahi tamahu.

 [1-2 A rumor about Naidaijin's daughter, Ohomi-no-Kimi]
 "Ikade kiki si koto zo ya, Otodo no hoka-bara no musume tadune-ide te, kasiduki tamahu naru to manebu hito ari sika ba, makoto ni ya?"
 to, Ben-no-Seusyau ni tohi tamahe ba,
 "Koto-kotosiku, sa made ihi-nasu beki koto ni mo habera zari keru wo. Kono haru no korohohi, yume-gatari si tamahi keru wo, hono-kiki-tutahe haberi keru Womna no, "Ware nam kakotu beki koto aru." to, nanori ide haberi keru wo, Tiuzyau-no-Asom nam kiki-tuke te, "Makoto ni sayau ni hure-bahi nu beki sirusi ya aru?" to, tadune toburahi haberi keru. Kuhasiki sama ha, e siri habera zu. Geni, kono-koro medurasiki yo-gatari ni nam, hito-bito mo si haberu naru. Kayau no koto ni zo, hito no tame, onodukara keson naru waza ni haberi kere."
 to kikoyu. "Makoto nari keri." to obosi te,
 "Ito ohoka'meru tura ni, hanare tara m okururu kari wo, sihite tadune tamahu ga, hukutukeki zo. Ito tomosiki ni, sayau nara m mono no kusahahi, mi-ide mahosikere do, nanori mo mono-uki kiha to ya omohu ram, sarani koso kikoye ne. Sate mo, mote hanare taru koto ni ha ara zi. Raugahasiku tokaku magire tamahu meri si hodo ni, soko kiyoku suma nu midu ni yadoru tuki ha, kumori naki yau no ikade ka ara m?"
 to, hohowemi te notamahu. Tiuzyau-no-Kimi mo, kuhasiku kiki tamahu koto nare ba, e si mo mame-data zu. Seusyau to Tou-Zizyu to ha, ito karasi to omohi tari.
 "Asom ya, sayau no otiba wo dani hirohe. Hito-waroki na no noti no yo ni nokora m yori ha, onazi kazasi ni te nagusame m ni, nadehu koto ka ara m?"
 to, rau-zi tamahu yau nari. Kayau no koto ni te zo, uhabe ha ito yoki ohom-naka no, mukasi yori sasuga ni hima ari keru. Maite, Tiuzyau wo itaku hasitaname te, wabi sase tamahu turasa wo obosi amari te, "Nama netasi to mo, mori-kiki tamahe kasi." to obosu nari keri.
 Kaku kiki tamahu ni tuke te mo,
 "Tai-no-Himegimi wo mise tara m toki, mata anadurahasikara nu kata ni mote nasare na m ha ya! Ito mono kira-kirasiku, kahi aru tokoro tuki tamahe ru hito ni te, yosi asiki kedime mo, kezayaka ni mote-hayasi, mata mote keti karomuru koto mo, hito ni koto naru Otodo nare ba, ika ni monosi to omohu ram. Oboye nu sama ni te, kono Kimi wo sasi-ide tara m ni, e karoku ha obosa zi. Ito kibisiku motenasi te m." nado obosu.

 [1-3 Genji visits to Tamakazura]
 Yuhu tuke yuku kaze, ito suzusiku te, kaheri uku wakaki hito-bito ha omohi tari.
 "Kokoro yasuku uti-yasumi suzuma m ya? Yau-yau kayau no naka ni, itoha re nu beki yohahi ni mo nari ni keri ya!"
 tote, Nisi-no-tai ni watari tamahe ba, Kimdati, mina ohom-okuri ni mawiri tamahu.
 Tasokare-doki no obo-obosiki ni, onazi nahosi-domo nare ba, nani to mo wakimahe rare nu ni, Otodo, Hime-Gimi wo,
 "Sukosi to ide tamahe."
 tote, sinobi te,
 "Seusyau, Zizyu nado wi te maude ki tari. Ito kakeri ko mahosige ni omohe ru wo, Tiuzyau no, ito zihohu no hito ni te wi te ko nu, mu-sin na'meri kasi.
 Kono hito-bito ha, mina omohu kokoro naki nara zi. Naho-nahosiki kiha wo dani, mado no uti naru hodo ha, hodo ni sitagahi te, yukasiku omohu beka'meru waza nare ba, kono ihe no oboye, uti-uti no kuda-kudasiki hodo yori ha, ito yo ni sugi te, koto-kotosiku nam ihi omohi-nasu bekameru. Kata-gata monosu mere do, sasuga ni hito no suki-goto ihi-yora m ni tuki nasi kasi.
 Kakute monosi tamahu ha, ikade sayau nara m hito no kesiki no, hukasa asasa wo mo mi m nado, sau-zausiki mama ni negahi omohi si wo, hoi nam kanahu kokoti si keru."
 nado, sasameki tutu kikoye tamahu.
 O-mahe ni, midare-gahasiki sensai nado mo uwe sase tamaha zu, nadesiko no iro wo totonohe taru, kara no, yamato no, mase ito natukasiku yuhi-nasi te, saki-midare taru yuhu-bahe, imiziku miyu. Mina, tati-yori te, kokoro no mama ni mo wori-tora nu wo, aka zu omohi tutu yasurahu.
 "Iusoku-domo nari na. Kokoro-motiwi nado mo, tori-dori ni tuke te koso meyasukere. Migi-no-Tiuzyau ha, masite sukosi sidumari te, kokoro-hadukasiki ke masari tari. Ika ni zo ya, otodure kikoyu ya? Hasitanaku mo, na sasi-hanati tamahi so."
 nado notamahu.
 Tiuzyau-no-Kimi ha, kaku yoki nak ni, sugurete wokasige ni namameki tamahe ri.
 "Tiuzyau wo itohi tamahu koso, Otodo ha hoi nakere. Maziri mono naku, kira-kirasika'meru naka ni, oho-kimi-datu sudi ni te, katakuna nari to ni ya?"
 to notamahe ba,
 "Ki masa ba, to ihu hito mo haberi keru wo."
 to kikoye tamahu.
 "Ide, sono mi-sakana mote-hayasa re m sama ha negahasikara zu. Tada, wosanaki-doti no musubi-oki kem kokoro mo toke zu, tosi-tuki, hedate tamahu kokoro-muke no turaki nari. Mada ge-rau nari, yo no kiki-mimi karosi to omoha re ba, sira-zu-gaho ni te, koko ni makase tamahe ra m ni, usirometaku ha ari na masi ya?"
 nado, umeki tamahu. "Sa ha, kakaru mi-kokoro no hedate aru ohom-naka nari keri!" to kiki tamahu ni mo, oya ni sira re tatematura m koto no itu to naki ha, ahare ni ibuseku obosu.

 [1-4 Genji talks about koto in front of Tamakazura]
 Tuki mo naki koro nare ba, touro ni ohotono-abura mawire ri.
 "Naho, ke-dikaku te atukahasi ya! Kagari-bi koso yokere."
 tote, hito mesi te,
 "Kagari-bi no dai hitotu, konata ni."
 to mesu. Wokasige naru wagon no aru, hiki-yose tamahi te, kaki-narasi tamahe ba, riti ni ito yoku sirabe rare tari. Ne mo ito yoku nare ba, sukosi hiki tamahi te,
 "Kayau no koto ha mi-kokoro ni ira nu sudi ni ya to, tuki-goro omohi-otosi kikoye keru kana! Aki no yo no tuki-kage suzusiki hodo, ito oku-bukaku ha ara de, musi no kowe ni kaki-narasi ahase taru hodo, ke-dikaku imamekasiki mono no ne nari. Koto-kotosiki sirabe, motenasi sidokenasi ya!
 Kono mono yo, sanagara ohoku no asobi mono no ne, hausi wo totonohe tori taru nam ito kasikoki. Yamato-goto to hakanaku mise te, kiha mo naku si-oki taru koto nari. Hiroku koto-kuni no koto wo sira nu womna no tame to nam oboyuru.
 Onaziku ha, kokoro todome te mono nado ni kaki-ahase te narahi tamahe. Hukaki kokoro tote, nani bakari mo ara zu nagara, mata makoto ni hiki uru koto ha kataki ni ya ara m, tada ima ha, kono Uti-no-Otodo ni nazurahu hito nasi.
 Tada hakanaki onazi suga-gaki no ne ni, yorodu no mono no ne, komori kayohi te, ihukata mo naku koso, hibiki nobore."
 to katari tamahe ba, hono-bono kokoro-e te, ikade to obosu koto nare ba, itodo ibukasiku te,
 "Kono watari ni te, sa'ri nu beki ohom-asobi no wori nado, kiki haberi na m ya? Ayasiki yamagatu nado no naka ni mo, manebu mono amata haberu naru koto nare ba, osinabete kokoro-yasuku ya to koso omohi tamahe ture. Saha, sugure taru ha, sama koto ni ya habera m?"
 to, yukasige ni, seti ni kokoro ni ire te omohi tamahe re ba,
 "Sakasi. Aduma to zo na mo tati kudari taru yau nare do, go-zen no ohom-asobi ni mo, madu Humi-no-Tukasa wo mesu ha, hito n okuni ha sira zu, koko ni ha kore wo mono no oya to si taru ni koso a'mere.
 Sono naka ni mo, oya to si tu beki mi-te yori hiki-tori tamahe ra m ha, kokoro koto nari na m kasi. Koko ni nado mo, saru bekara m wori ni ha monosi tamahi na m wo, kono koto ni, te wosima zu nado, akiraka ni kaki-narasi tamaha m koto ya katakara m. Mono no zyauzu ha, idure no miti mo kokoro-yasukara zu nomi zo a'meru.
 Sari to mo, tuhi ni ha kiki tamahi te m kasi."
 tote, sirabe sukosi hiki tamahu. Kototuhi ito ni-naku, imamekasiku wokasi. "Kore ni mo masaru ne ya idura m." to, oya no ohom-yukasisa tati-sohi te, kono koto ni te sahe, "Ika nara m yo ni, sate uti-toke hiki tamaha m wo kika m." nado, omohi wi tamahe ri.
 Nukikaha no se-ze no yaharata to, ito natukasiku utahi tamahu. Oya sakuru tumaha, sukosi uti-warahi tutu, waza to mo naku kaki-nasi tamahi taru suga-gaki no hodo, ihi-sira-zu omosiroku kikoyu.
 "Ide, hiki tamahe. Zae ha hito ni nam hadi nu. Sauhuren bakari koso, kokoro no uti ni omohi te, magirahasu hito mo ari keme, omonaku te, kare kore ni ahase turu nam yoki."
 to, seti ni kikoye tamahe do, saru winaka no kuma ni te, honoka ni kyau-hito to nanori keru, huru-oho-gimi womna wosihe kikoye kere ba, higa-koto ni mo ya to tutumasiku te, te hure tamaha zu.
 "Sibasi mo hiki tamaha nam. Kiki-toru koto mo ya?" to kokoro-motonaki ni, kono ohom-koto ni yori zo, tikaku wizari-yori te,
 "Ika naru kaze no huki-sohi te, kaku ha hibiki haberu zo to yo.
 tote, uti-katabuki tamahe ru sama, ho-kage ni ito utukusige nari. Warahi tamahi te,
 "Mimi katakara nu hito no tame ni ha, mi ni simu kaze mo huki-sohu kasi."
 tote, osi-yari tamahu. Ito kokoro-yamasi.

 [1-5 Genji and Tamakazura compose and exchange waka]
 Hito-bito tikaku saburahe ba, rei no tahabure-goto mo e kikoye tamaha de,
 "Nadesiko wo aka de mo, kono hito-bito no tati-sari nuru kana! Ika de, Otodo ni mo, kono hana-zono mise tatematura m. Yo mo ito tune naki wo to omohu ni, inisihe mo, mono no tuide ni katari-ide tamahe ri si mo, tada ima no koto to zo oboyuru."
 tote, sukosi notamahi ide taru ni mo, ito ahare nari.
 "Nadesiko no toko natukasiki iro wo mi ba
 moto no kakine wo hito ya tadune m

 Kono koto no wadurahasisa ni koso, mayu-gomori mo kokoro-gurusiu omohi kikoyure."
 to notamahu. Kimi, uti-naki te,
 "Yama-gatu no kakiho ni ohi si nadesiko no
 moto no nezasi wo tare ka tadune m
"
 Hakanage ni kikoye-nai tamahe ru sama, geni ito natukasiku wakayaka nari.
 "Ko zara masika ba"
 to uti-zu-zi tamahi te, itodosiki mi-kokoro ha, kurusiki made, naho e sinobi-hatu maziku obosa ru.

 [1-6 Genji is in agonies of love to Tamakazura]
 Watari tamahu koto mo, amari uti-sikiri, hito no mi tatematuri togamu beki hodo ha, kokoro-no-oni ni obosi todome te, saru beki koto wo si ide te, ohom-humi no kayoha nu wori nasi. Tada kono ohom-koto nomi, ake-kure mi-kokoro ni ha kakari tari.
 "Nazo, kaku ainaki waza wo si te, yasukara nu mono omohi wo sura m. Sa omoha zi tote, kokoro no mama ni mo ara ba, yo no hito no sosiri iha m koto no karu-garusisa, waga tame wo ba saru mono ni te, kono hito no ohom-tame itohosikaru besi. Kagiri naki kokorozasi to ihu to mo, Haru-no-Uhe no ohom-oboye ni narabu bakari ha, waga kokoro nagara e aru maziku." obosi siri tari. "Sate, sono otori no tura ni te ha, nani bakari ka ha ara m waga mi hitotu koso, hito yori ha koto nare, mi m hito no amata ga naka ni, kakaduraha m suwe ni te ha, nani no oboye ka ha takekara m. Koto naru koto naki Nahugon no kiha no, huta-gokoro naku te omoha m ni ha, otori nu beki koto zo."
 to, midukara obosi siru ni, ito itohosiku te, "Miya, Daisyau nado ni ya yurusi te masi. Sate mote hanare, izanahi tori te ha, omohi mo taye nam ya? Ihu-kahi-naki ni te, sa mo si te m." to obosu wori mo ari.
 Saredo, watari tamahi te, ohom-katati wo mi tamahi, ima ha ohom-koto wosihe tatematuri tamahu ni sahe kotoduke te, tikayaka ni nare-yori tamahu.
 Hime-Gimi mo, hazime koso mukutukeku, utate to mo omohi tamahi sika, "Kakute mo, nadaraka ni, usirometaki mi-kokoro ha arazari keri." to, yau-yau me nare te, ito si mo utomi kikoye tamaha zu, saru beki ohom-irahe mo, nare-naresikara nu hodo ni kikoye-kahasi nado si te, miru mama ni ito aigyau-duki, kawori masari tamahe re ba, naho sa te mo e sugusi yaru maziku obosi-kahesu.
 "Sa ha mata, sa te, koko nagara kasiduki suwe te, saru beki wori-wori ni, hakanaku uti-sinobi, mono wo mo kikoye te nagusami na m ya? Kaku mada yo nare nu hodo no, wadurahasisa ni koso, kokoro-gurusiku ha ari kere, onodukara seki-mori tuyoku to mo, mono no kokoro siri-some, itohosiki omohi naku te, waga kokoro mo omohi-iri na ba, sigeku to mo sahara zi kasi." to obosi-yoru, ito kesikara nu koto nari ya!
 Iyo-iyo kokoro-yasukara zu, omohi-watara m kurusikara m. Nanome ni omohi-sugusa m koto no to-zama kaku-zama ni mo kataki zo, yo-duka zu mutukasiki ohom-katarahi nari keru.

 [1-7 A rumor about Tamakazura]
 Uti-no-Ohotono ha, kono ima no ohom-musume no koto wo, "Tono no hito mo yurusa zu, karomi ihi, yo ni mo hoki taru koto to sosiri kikoyu." to, kiki tamahu ni, Seusyau no, koto no tuide ni, Ohoki-Otodo no "Saru koto ya?" to toburahi tamahi si koto, katari kikoyure ba,
 "Sakasi. Soko ni koso ha, tosi-goro, oto ni mo kikoye nu yama-gatu no ko mukahe-tori te, monomekasi tature. Wosa-wosa, hito no uhe modoki tamaha nu Otodo no, kono watari no koto ha, mimi todome te zo otosime tamahu ya! Kore zo, oboye aru kokoti si keru."
 to notamahu. Seusyau no,
 "Kano Nisi-no-tai ni suwe tamahe ru hito ha, ito koto mo naki kehahi miyuru watari ni nam haberu naru. Hyaubukyau-no-Miya nado, itau kokoro todome te notamahi wadurahu to ka. oboroke ni ha ara zi to nam, hito-bito osihakari habe'meru."
 to mausi tamahe ba,
 "Ide, sore ha, kano Otodo no ohom-musume to omohu bakari no oboye no ito imiziki zo. Hito no kokoro, mina sa koso aru yo na'mere. Kanarazu sa si mo sugure zi. Hito-bitosiki hodo nara ba, tosi-goro kikoye na masi.
 Atara, Otodo no, tiri mo tuka zu, kono yo ni ha sugi tamahe ru ohom-mi no oboye arisama ni, omodatasiki hara ni, musume kasiduki te, geni kizu nakara m to, omohi-yari medetaki ga monosi tamaha nu ha!
 Ohokata no ko no sukunaku te, kokoro-motonaki na'meri kasi. Otori-bara nare do, Akasi-no-Omoto no umi-ide taru ha si mo, saru yo ni naki sukuse ni te, aru yau ara m to oboyu kasi.
 Sono ima-Hime-Gimi ha, you se zu ha, ziti no mi-ko ni mo ara zi kasi. Sasuga ni ito kesiki aru tokoro tuki tamahe ru hito ni te, motenai tamahu nara m."
 to, ihi-otosi tamahu.
 "Sate, ikaga sadame raru naru. Miko koso matuhasi e tamaha m. Moto yori tori-waki te ohom-naka yosi, hito-gara mo kyauzaku naru ohom-ahahi-domo nara m kasi."
 nado notamahi te ha, naho, Hime-Gimi no ohom-koto, aka-zu kuti-wosi. "Kayau ni, kokoro-nikuku motenasi te, ika ni si nasa m nado, yasukara zu ibukasigara se masi mono wo." to netakere ba, kurawi sabakari to mi zara m kagiri ha, yurusi gataku obosu nari keri.
 Otodo nado mo, nemgoro ni kuti-ire kahesahi tamaha m ni koso ha, makuru yau ni te mo nabika me to obosu ni, Wotoko-gata ha, sarani ira re kikoye tamaha zu, kokoro-yamasiku nam.

 [1-8 Naidaijin visits to his daughter, Kumoi-no-kari]
 Tokaku obosi megurasu mama ni, yukuri mo naku karuraka ni hahi-watari tamahe ri. Seusyau mo ohom-tomo ni mawiri tamahu.
 Hime-Gimi ha, hirune si tamahe ru hodo nari. Usumono no hitohe wo ki tamahi te husi tamahe ru sama, atukahasiku ha miye zu, ito rautage ni sasayaka nari. Suki tamahe ru hada-tuki nado, ito utukusige naru te-tuki si te, ahugi wo mo' tamaheri keru nagara, kahina wo makura ni te, uti-yara re taru mi-gusi no hodo, ito nagaku kotitaku ha ara ne do, ito wokasiki suwe tuki nari.
 Hito-bito mono no usiro ni yori-husi tutu uti-yasumi tare ba, huto mo odoroi tamah zu. Ahugi wo narasi tamahe ru ni, nani-gokoro mo naku mi-age tamahe ru mami, rautage ni te, turatuki aka-me ru mo, oya no ohom-me ni ha utukusiku nomi miyu.
 "Utata-ne ha isame kikoyuru mono wo! Nado ka, ito mono-hakanaki sama ni te ha ohotono-gomori keru? Hito-bito mo tikaku ha saburaha de, ayasi ya!
 Womna ha, mi wo tune ni kokoro-dukahi si te mamori tara m nam yokaru beki. Kokoro-yasuku uti-sute zama ni motenasi taru, sina naki koto nari.
 Sari tote, ito sakasiku mi katame te, Hudou no Darani yomi te, In tukuri te wi tara m mo nikusi. Ututu no hito ni mo amari ke-dohoku, mono hedate gamasiki nado, ke-dakaki yau tote mo, hito nikuku kokoro-utukusiku ha ara nu waza nari.
 Ohoki-Otodo no, Kisaki-gane no Hime-Gimi narahasi tamahu naru wosihe ha, yorodu no koto ni kayohasi nadarame te, kado-kadosiki yuwe mo tuke zi, tado-tadosiku obomeku koto mo ara zi to, nururaka ni koso okite tamahu nare.
 Geni, sa mo aru koto nare do, hito to si te, kokoro ni mo suru waza ni mo, tate te nabiku kata ha kata to aru mono nare ba, ohi-ide tamahu sama ara m kasi. Kono Kimi no hito to nari, miya-dukahe ni idasi tate tamaha m yo no kesiki koso, ito yukasi kere."
 nado notamahi te,
 "Omohu yau ni mi tatematura m to omohi si sudi ha, katau nari ni taru ohom-mi nare do, ikade hito-waraha re nara zu si-nasi tatematura m to nam, hito no uhe no sama-zama naru wo kiku tabi goto ni, omohi midare haberu.
 Kokoro mi goto ni nemgoro-gara m hito no negi-goto ni, na sibasi nabiki tamahi so. Omohu sama haberi."
 nado, ito rautasi to omohi tutu kikoye tamahu.
 "Mukasi ha, nani-goto mo hukaku mo omohi sira de, naka-naka, sasiatari te itohosikari si koto no sawagi ni mo, omonaku te miye tatematuri keru yo!" to, ima zo, omohi iduru ni, mune hutagari te, imiziku hadukasiki ni.
 Oho-Miya yori mo, tune ni obotukanaki koto wo urami kikoye tamahe do, kaku notamahuru ga tutumasiku te, e watari mi tatematuri tamaha zu.

 2 Tale of Ohomi-no-Kimi Naidaijin's agony how to treat his daughter

 
[2-1 Naidaijin is in agonies how to treat his daughter]
 Otodo, kono Kita-no-tai no Ima-Himegimi wo,
 "Ika ni se m. Sakasira ni mukahe wi te ki te. Hito kaku sosiru tote, kahesi-okura m mo, ito karu-garusiku, mono-guruhosiki yau nari. Kaku te kome-oki tare ba, makoto ni kasiduku beki kokoro aru ka to, hito no ihi-nasu naru mo netasi. Nyougo no ohom-kata nado ni maziraha se te, saru woko no mono ni si-nai te m. Hito no ito kataha naru mono ni ihi-otosu naru katati hata, ito sa ihu bakari ni ya ha aru."
 nado obosi te, Nyougo-no-Kimi ni,
 "Kano hito mawira se m. Migurusikara m koto nado ha, oyi-sirahe ru nyoubau nado si te, tutuma zu, ihi-wosihe sase tamahi te go-ran ze yo. Wakaki hito-bito no kotogusa ni ha, na waraha se tamahi so. Utate ahatukeki yau nari."
 to, warahi tutu kikoye tamahu.
 "Nadoka, ito sa koto no hoka ni ha habera m. Tiuzyau nado no, ito ni naku omohi haberi kem kane-goto ni tara zu to ihu bakari ni koso ha habera me. Kaku notamahi sawagu wo, hasitanau omoha ruru ni mo, katahe ha kakayakasiki ni ya?"
 to, ito hadukasige ni te kikoye sase tamahu. Kono ohom-arisama ha, komaka ni wokasige-sa ha naku te, ito ate ni sumi taru mono no, natukasiki sama sohi te, omosiroki ume no hana no hirake sasi taru asa-borake oboye te, nokori ohokari ge ni hohowemi tamahe ru zo, hito ni kotonari keru, to mi tatematuri tamahu.
 "Tiuzyau no, ito sa ihe do, kokoro-wakaki tadori sukunasa ni."
 nado mausi tamahu mo, itohosige naru hito no mi-oboye kana!

 [2-2 Naidaijin visits to Ohomi-no-Kimi]
 Yagate, kono Ohom-kata no tayori ni, tatazumi ohasi te, nozoki tamahe ba, sudare takaku osi-hari te, Goseti-no-Kimi tote, sare taru waka-udo no aru to, suguroku wo zo uti tamahu. Te wo ito seti ni osi-momi te,
 "Seu-sai, seu-sai!"
 to kohu kowe zo, ito sita-doki ya! "Ana, utate!" to obosi te, ohom-tomo no hito no saki ohu wo mo te-kaki seisi tamau te, naho tuma-do no hosome naru yori, sauzi no aki-ahi taru wo mi-ire tamahu.
 Kono itoko mo, hata, kesiki hayare ru,
 "Ohom-kahesi ya, ohom-kahesi ya!"
 to tou wo hineri te, tomi ni uti-ide zu. Naka ni omohi ha ari ya sura m, ito asahe taru sama-domo si tari.
 Katati ha hididika ni, aigyau-duki taru sama si te, kami uruhasiku, tumi karo-ge naru wo, hitahi no ito tikayaka naru to, kowe no ahatukesa to ni sokonaha re taru nameri. Tori-tate te yosi to ha nakere do, koto-bito to aragahu beku mo arazu, kagami ni omohi-ahase rare tamahu ni, ito sukuse kokoro-dukinasi.
 "Kakute monosi tamahu ha, tukinaku uhi-uhisiku nado ya aru? Koto sigeku nomi ari te, toburahi maude zu ya!"
 to notamahe ba, rei no, ito sita-do ni te,
 "Kakute saburahu ha, nani no mono-omohi ka habera m? Tosi-goro, obotukanaku, yukasiku omohi kikoye sase si ohom-kaho, tune ni e mi tatematura nu bakari koso, te uta nu kokoti si habere."
 to kikoye tamahu.
 "Geni, mi ni tikaku tukahu hito mo wosa-wosa naki ni, sayau ni te mo mi narasi tatematura m to, kanete ha omohi sika do, e sa si mo aru maziki waza nari keri. Nabete no tukau-maturi-bito koso, to-aru mo kakaru mo, onodukara tati-mazirahi te, hito no mimi wo mo me wo mo, kanarazu si mo todome nu mono nare ba, kokoro-yasuka'beka mere. Sore dani, sono hito no musume, kano hito no ko to sira ruru kiha ni nare ba, oya harakara no omote-buse naru taguhi ohoka'meri. Masite."
 to notamahi-sasi turu, mi-kesiki no hadukasiki mo sira zu,
 "Nani ka, so ha, koto-kotosiku omohi tamahi te mazirahi habera ba koso, tokoro-sekara me. Ohomi-oho-tubo-tori ni mo, tukau-maturi na m."
 to kikoye tamahe ba, e nen-zi tamaha de, uti-warahi tamahi te,
 "Nitukahasikara nu yaku na'nari. Kaku tamasaka ni ahe ru oya no keu-se m no kokoro ara ba, kono mono notamahu kowe wo, sukosi nodome te kika se tamahe. Saraba, inoti mo nobi na m kasi."
 to, woko mei tamahe ru Otodo ni te, hohowemi te notamahu.

 [2-3 Ohomi-no-Kimi's character]
 "Sita no honzyau ni koso ha habera me. Wosanaku haberi si toki dani, ko-Haha no tune ni kurusigari wosihe haberi si. Myauhohu-zi no Bettau-Daitoko no ubu-ya ni haberi keru, aye-mono to nam nageki haberi taubi si. Ikade kono sitadosa yame habera m."
 to omohi sawagi taru mo, ito keuyau no kokoro hukaku, ahare nari to m itamahu.
 "Sono, ke-dikaku iri-tati tari kem Daitoko koso ha, adikinakari kere! Tada sono tumi no mukuyi na'nari. Osi, koto-domori to zo, Daizyou sosiri taru tumi ni mo, kazuhe taru kasi."
 to notamahi te, "Ko nagara hadukasiku ohasuru ohom-sama ni, miye tatematura m koso hadukasi kere. Ika ni sadame te, kaku ayasiki kehahi mo tadune zu mukahe yose kem?" to obosi, "Hito-bito mo amata mitugi, ihi-tirasa m koto." to, omohi-kahesi tamahu monokara,
 "Nyougo sato ni monosi tamahu toki-doki, watari mawiri te, hito no arisama nado mo mi-narahi tamahe kasi. Koto naru koto naki hito mo, onodukara hito ni mazirahi, saru kata ni nare ba, sate mo ari nu kasi. Saru kokoro si te, miye tatematuri tamahi nam ya!
 to notamahe ba,
 "Ito uresiki koto ni koso haberu nare. Tada, ikade mo ikade mo, ohom-kata-gata ni kazumahe sirosi mesa re m koto wo nam, ne te mo same te mo, tosi-goro nani-goto wo omohi tamahe turu ni mo ara zu. Ohom-yurusi dani habera ba, midu wo kumi itadaki te mo, tukau-maturi na m."
 to, ito yoge ni, ima sukosi sahedure ba, ihu-kahi nasi to obosi te,
 "Ito sika, oritati te, takigi hirohi tamaha zu to mo, mawiri tamahi na m. Tada kano ayemono ni si kem nori no si dani tohoku ha."
 to, woko-goto ni notamahi-nasu wo mo sira zu, onaziki Otodo to kikoyuru naka ni mo, ito kiyoge ni mono-monosiku, hanayaka naru sama si te, oboroke no hito miye nikuki mi-kesiki wo mo mi-sira zu,
 "Sate, itu ka Nyougo-dono ni ha mawiri habera m zuru."
 to kikoyure ba,
 "Yorosiki hi nado ya ihu bekara m. Yosi, koto-kotosiku ha nani kaha. Sa omoha re ba, kehu ni te mo."
 to notamahi-sute te watari tamahi nu.

 [2-4 Ohomi-no-Kimi is proud of to be descended from Naidaijin]
 Yoki Si-wi Go-wi tati no, ituki kikoye te, uti-mi-ziroki tamahu ni mo, ito ikamesiki ohom-ikihohi naru wo mi-okuri kikoye te,
 "Ide, ana, medeta no waga oya ya! Kakari keru tane nagara, ayasiki ko-ihe ni ohi-ide keru koto."
 to notamahu. Goseti,
 "Amari koto-kotosiku, hadukasige ni zo ohasuru. Yorosiki oya no, omohi kasiduka m ni zo, tadune-ide rare tamaha masi."
 to ihu mo, wari nasi.
 "Rei no, Kimi no, hito no ihu koto yaburi tamahi te, mezamasi. Ima ha, hitotu-kuti ni kotoba na maze rare so. Aru yau aru beki mi ni koso a'mere."
 to, hara-dati tamahu kaho yau, ke-dikaku, aigyau-duki te, uti-sobore taru ha, saru kata ni wokasiku tumi yurusa re tari.
 Tada, ito inaka bi, ayasiki simo-bito no naka ni ohi-ide tamahe re ba, mono-ihu sama mo sira zu. Koto naru yuwe naki kotoba wo mo, kowe nodoyaka ni osi-sidume te ihi-idasi taru ha, uti-giki, mimi koto ni oboye, wokasikara nu uta-gatari wo suru mo, kowe-dukahi tuki-dukisiku te, nokori omohase, moto suwe wosimi taru sama ni te uti-zu-zi taru ha, hukaki sudi omohi e nu hodo no uti-giki ni ha, wokasika'nari to, mimi mo tomaru kasi.
 Ito kokoro hukaku yosi aru koto wo ihi-wi tari to mo, yorosiki kokoti ara m to kikoyu beku mo ara zu, ahatukeki kowa-zama ni notamahi iduru kotoba koha-gohasiku, kotoba tami te, wagamama ni hokori narahi taru menoto no hutokoro ni narahi taru sama ni, motenasi ito ayasiki ni, yatururu nari keri.
 Ito ihu-kahi naku ha ara zu, miso-mozi-amari, moto suwe aha nu uta, kuti-toku uti-tuduke nado si tamahu.

 [2-5 Ohomi-no-Kimi wrights a letter to Nyougo]
 "Sate, Nyougo-dono ni mawire to notamahi turu wo, sibu-sibu naru sama nara ba, monosiku mo koso obose. Yosari maude m. Otodo-no-Kimi, tenga ni obosu to mo, kono ohom-kata-gata no sugenaku si tamaha m ni ha, tono no uti ni ha tate ri na m ha ya?"
 to notamahu. Ohom-oboye no hodo, ito karoraka nari ya.
 Madu ohom-humi tatematuri tamahu.
 "Asigaki no ma-dikaki hodo ni ha saburahi nagara, ima made kage humu bakari no sirusi mo habera nu ha, Nakoso-no-seki wo ya suwe sase tamahe ra m to nam. Sira ne do mo, Musasino to ihe ba kasikokere domo. Ana kasiko ya, ana kasiko ya!"
 to, ten-gati ni te, ura ni ha,
 "Makoto ya, kure ni mo mawiri ko m to omou tamahe tatu ha, itohu ni hayuru ni ya? Ide ya, ide ya, ayasiki ha Minase-gaha ni wo."
 tote, mata hasi ni, kaku zo,
 "Kusa wakami Hitati-no-ura no Ikaga-saki
 ikade ahi-mi m Tago-no-uranami

 Ohokaha-midu no."
 to, awoki sikisi hito-kasane ni, ito sau-gati ni, ikare ru te no, sono sudi to mo miye zu, tadayohi taru kaki-zama mo simo-naga ni, wari-naku yuwe-bame ri. Kudari no hodo, hasi-zama ni sudi-kahi te, tahure nu beku miyuru wo, uti-wemi tutu mi te, sasuga ni ito hosoku tihisaku maki musubi te, nadesiko-no-hana ni tuke tari.

 [2-6 Nyougo replyies a letter to Ohomi-no-Kimi]
 Hisumasi-waraha si mo, ito nare te kiyoge naru, ima-mawiri nari keri. Nyougo no ohom-kata no Daiban-dokoro ni yori te,
 "Kore, mawira se tamahe."
 to ihu. Simo-dukahe mi-siri te,
 "Kita-no-tai ni saburahu waraha nari keri."
 tote, ohom-humi tori-iru. Taihu-no-Kimi to ihu, mote-mawiri te, hiki-toki te go-ran-ze sasu.
 Nyougo, hohowemi te uti-oka se tamahe ru wo, Tiunagon-no-Kimi to ihu, tikaku wi te, soba-soba mi keri.
 "Ito imamekasiki ohom-humi no kesiki ni mo habe'meru kana!"
 to, yukasige ni omohi tare ba,
 "Sau no mozi ha, e mi-sira ne ba ni ya ara m, moto suwe naku mo miyuru kana!"
 tote, tamahe ri.
 "Kaheri-koto, kaku yuwe-yuwesiku kaka zu ha, warosi to ya omohi otosa re m. Yagate kaki tamahe."
 to, yuduri tamahu. Mote ide te koso ara ne, wakaki hito ha, mono-wokasiku te, mina uti-warahi nu. Ohom-kaheri kohe ba,
 "Wokasiki koto no sudi ni nomi matuha re te habe'mere ba, kikoye sase nikuku koso. Senzi-gaki meki te ha, itohosikara m."
 tote, tada, ohom-humi meki te kaku.
 "Tikaki sirusi naki, obotukanasa ha, uramesiku,
 Hitati naru Suruga-no-umi no Suma-no-ura ni
 nami tati-ide yo Hakozaki no matu
"
 to kaki te, yomi kikoyure ba,
 "Ana, uatate! Makoto ni midukara no ni mo koso ihi-nase."
 to, kataharaiatage ni obosi tare do,
 "Sore ha kika m hito wakimahe haberi na m."
 tote, osi-tutumi te idasi tu.
 Ohom-kata mi te,
 "Wokasi no ohom-kuti-tuki ya! Matu to notamahe ru wo!"
 tote, ito amaye taru taki-mono no ka wo, kahesu-gahesu taki-sime wi tamahe ri. Beni to ihu mono, ito akaraka ni kai-tuke te, kami keduri tukurohi tamahe ru, saru kata ni nigihahasiku, aigyau-duki tari. Ohom-taimen no hodo, sasi-sugusi taru koto mo ara m kasi.