About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Miyuki
Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from Dec. at the age of 36 to Feb. at the age of 37

  1 Tale of Tamakazura Mikado goes to Ohoharano at the west of Kyoto

 1. Mikado goes to Ohoharano Kaku obosi iatara nu koto naku, ika de yokara m koto ha to


 2. Tamakazura goes sightseeing Mikado's parade to Ohoharano Nisi-no-tai no Hime-Gimi mo tati-ide tamahe ri


 3. The parade arrives in Ohoharano Kau te, no ni ohasimasi tuki te


 4. Genji advises Tamakazura to work under Mikado Mata-no-hi, Otodo, Nisi-no-tai ni


 5. Genji prepares the ceremony for Tamakazura to grow up to be a woman "Tote-mo kau-te-mo, madu ohom-mogi no koto wo koso ha


  2 Tale of Hikaru-Genji Genji tells about Tamakazura to her Grandmother

 1. Genji visits to Ohomiya in Samjo-palace Ima ha masite, sinobiyaka ni hurumahi tamahe do


 2. Genji talks with Ohomiya Ohom-monogatari-domo, mukasi ima no tori-atume kikoye tamahu tuide ni


 3. Genji talks about Tamakazura to Ohomiya, her granddaughter "Saru ha, kano siri tamahu beki hito wo nam


 4. Ohomiya invites Nai-Daijin, her son Uti-no-Ohoidono, kaku Samdeu-no-Miya ni Ohoki-Otodo, watari ohasi


 5. Nai-Daijin comes to Samjo-palace accepting her invitation Kimi-tati ito amata hiki-ture te iri tamahu sama


 6. Genji meets to Nai-Daizin Otodo mo, medurasiki go-taimen ni, mukasi no koto obosi-ide rare te


 7. Genji and Nai-Daijin leave Samjo-palace Yo itau huke te, ono-ono akare tamahu


  3 Tale of Tamakazura She grows up to be a woman

 1. Nai-Daijin obeys Genji's mind Otodo, utituke ni ito ibukasiu, kokoro-motonau


 2. The ceremony of growing up to be a woman is hold February 16 Kakute sono hi ni nari te, Samdeu-no-Miya yori


 3. A messenger of Tyugu comes to Rkujo-in to celebrate Tamakazura having many presents Tiuguu yori, siroki ohom-mo, kara-ginu, ohom-sauzoku, mi-gusi-age no gu nado


 4. Nai-Daijin plays the part of koshiyui Uti-no-Otodo ha, sa si mo isoga re tamahu maziki mi-kokoro nare do


 5. Many men come to Rokujo-in to celebrate Tamakazura Miko-tati, tugi-tugi, hito-bito nokoru naku tudohi tamahe ri


 6. Ohmi-no-Kimi is envious of Tamakazura's employment Yo no hito-giki ni, "Sibasi kono koto idasa zi." to


 7. Nai-Daijin makes fun of Ohmi-no-Kimi Otodo, kono nozomi wo kiki tamahi te, ito hanayaka ni


 1 Tale of Tamakazura Mikado goes to Ohoharano at the west of Kyoto

 [1-1 Mikado goes to Ohoharano]
 Kaku obosi iatara nu koto naku, ika de yokara m koto ha to, obosi atukahi tamahe do, kono Otonasi-no-taki koso, utate itohosiku, Minami-no-Uhe no ohom-osihakari goto ni kanahi te, karu-garusikaru beki ohom-na nare. Kano Otodo, nani-goto ni tuke te mo, kiha-gihasiu, sukosi mo kataha naru sama no koto wo, obosi-sinoba zu nado monosi tamahu mi-kokoro-zama wo, "Sate omohi-guma naku, kezayaka naru ohom-motenasi nado no ara m ni tuke te ha, wokogamasiu mo ya." nado, obosi-kahesahu.
 Sono Sihasu ni, Ohohara-no no gyaugau tote, yo ni nokoru hito naku mi-sawagu wo, Rokudeu-no-Win yori mo, ohom-kata-gata hiki-ide tutu mi tamahu. U-no-toki ni ide tamau te, Suzaku yori Godeu-no-ohodi wo, nisi-zama ni wore tamahu. Katura-gaha no moto made, mono-mi-guruma hima nasi.
 Gyaugau to ihe do, kanarazu kau si mo ara nu wo, kehu ha Miko-tati, Kamdatime mo, mina kokoro koto ni, ohom-uma kura wo totonohe, zuizin uma-zohi no katati take-dati, sauzoku wo kazari tamau tutu, meduraka ni wokasi. Sa-U-no-Otodo, Uti-no-Otodo, Nahugon yori simo hata, masite nokora zu tukau-maturi tamahe ri. Awo-iro no uhe-no-kinu, ebi-zome no sita-gasane wo, Tenzyau-bito, go-wi roku-wi made ki tari.
 Yuki tada isasaka dutu uti-tiri te, miti no sora sahe en nari. Miko-tati, Kamdatime nado mo, taka ni kakadurahi tamahe ru ha, medurasiki kari no ohom-yosohi-domo wo mauke tamahu. Konowe no taka-gahi-domo ha, masite yo ni me nare nu suri-goromo wo midare ki tutu, kesiki koto nari. Medurasiu wokasiki koto ni kihohi-ide tutu, sono hito to mo naku, kasuka naru asi yowaki kuruma nado, wa wo osi-hisiga re, aharege naru mo ari. Uki-hasi no moto nado ni mo, konomasiu tati samayohu yoki kuruma ohokari.

 [1-2 Tamakazura goes sightseeing Mikado's parade to Ohoharano]
 Nisi-no-tai no Hime-Gimi mo tati-ide tamahe ri. Sokobaku idomi-tukusi tamahe ru hito no ohom-katati arisama wo mi tamahu ni, Mikado no, aka-iro no mi-zo tatematuri te, uruhasiu ugoki naki ohom-katahara-me ni, nazurahi kikoyu beki hito nasi.
 Waga titi-Otodo wo, hito-sire-zu me wo tuke tatematuri tamahe do, kira-kirasiu mono-kiyoge ni, sakari ni ha monosi tamahe do, kagiri ari kasi. Ito hito ni sugure taru tada-udo to miye te, mi-kosi no uti yori hoka ni, me uturu beku mo ara zu.
 Masite, katati ari ya, wokasi ya nado, wakaki go-tati no kiye-kaheri kokoro utusu Tiu-Seusyau, nani-kure no Tenzyau-bito yau no hito ha, nani ni mo ara zu kiye watare ru ha, sarani taguhi nau ohasimasu nari keri. Genzi-no-Otodo no ohom-kaho-zama ha, koto-mono to mo miye tamaha nu wo, omohi-nasi no ima sukosi itukasiu, katazikenaku medetaki nari.
 Sa ha, kakaru taguhi ha ohasi gatakari keri. Ate naru hito ha, mina mono-kiyoge ni kehahi koto na'bei mono to nomi, Otodo, Tiuzyau nado no ohom-nihohi ni me-nare tamahe ru wo, ide-giye-domo no kataha naru ni ya ara m, onazi me-hana to mo miye zu, kutiwosiu zo osa re taru ya!
 Hyaubukyau-no-Miya mo ohasu. U-Daisyau no, sa-bakari omorika ni yosimeku mo, kehu no yosohi ito namameki te, yanaguhi nado ohi te, tukau-maturi tamahe ri. Iro kuroku hige-gati ni miye te, ito kokoro-duki nasi. Ikade ka ha, womna no tukurohi-tate taru kaho no iro-ahi ni ha ni tara m? Ito warinaki koto wo, wakaki mi-kokoti ni ha, mi-otosi tamau te keri.
 Otodo-no-Kimi no obosi-yori te notamahu koto wo, "Ikaga ha ara m, Miya-dukahe ha, kokoro ni mo ara de, mi-gurusiki arisama ni ya?" to omohi-tutumi tamahu wo, "Nare-naresiki sudi nado wo ba mote-hanare te, ohokata ni tukau-maturi go-ran-ze rare m ha, wokasiu mo ari na m kasi." to zo, omohi-yori tamau keru.

 [1-3 The parade arrives in Ohoharano]
 Kau te, no ni ohasimasi tuki te, mi-kosi todome, Kamdatime no hirabari ni mono mawiri, ohom-sauzoku-domo, nahosi, kari no yosohi nado ni aratame tamahu hodo ni, Rokudeu-no-Win yori, ohom-mi-ki, ohom-kudamono nado tatematura se tamahe ri. Kehu tukau-maturi tamahu beku, kanete mi-kesiki ari kere do, ohom-monoimi no yosi wo sou-se sase tamahe ri keru nari keri.
 Kura-udo no Sawemon-no-Zeu wo ohom-tukahi ni te, kizi hito-eda tatematura se tamahu. Ohose-goto ni ha nani to ka ya, sayau no wori no koto manebu ni, wadurahasiku nam.
 "Yuki hukaki Wosiho-no-yama ni tatu kizi no
 huruki ato wo mo kehu ha tadune yo
"
 Ohoki-Otodo no, kakaru no no Gyaugau ni tukau-maturi tamahe ru tamesi nado ya ari kem? Otodo, ohom-tukahi wo kasikomari motenasa se tamahu.
 "Wosiho-yama mi-yuki tumore ru matu-bara ni
 kehu bakari naru ato ya nakara m
"
 to, sono-korohohi kiki si koto no, soba-soba omohi-ide raruru ha, higa-koto ni ya ara m?

 [1-4 Genji advises Tamakazura to work under Mikado]
 Mata-no-hi, Otodo, Nisi-no-tai ni,
 "Kinohu, Uhe ha mi tatematuri tamahi ki ya? Kano koto ha, obosi-nabiki nu ram ya?"
 to kikoye tamahe ri. Siroki siki-si ni, ito uti-toke taru humi, komaka ni kesikibani te mo ara nu ga, wokasiki wo mi tamau te,
 "Aina no koto ya!"
 to warahi tamahu mono-kara, "Yoku mo osihakara se tamahu mono kana!" to obosu. Ohom-kaheri ni,
 "Kinohu ha,
 Uti-kirasi asa-gumori se si Mi-yuki ni ha
 sayaka ni sora no hikari ya ha mi si

 Obotukanaki ohom-koto-domo ni nam."
 to aru wo, Uhe mo mi tamahu.
 "Sasa no koto wo sosonokasi sika do, Tiuguu kaku te ohasu, koko nagara no oboye ni ha, bin nakaru besi. Kano Otodo ni sira re te mo, Nyougo kaku te mata saburahi tamahe ba nado, omohi-midaru meri si sudi nari. Waka-udo no, sa mo nare tukau-matura m ni, habakaru omohi nakara m ha, Uhe wo hono-mi tatematuri te, e kake-hanare te omohu ha ara zi."
 to notamahe ba,
 "Ana, utate! Medetasi to mi tatematuru to mo, kokoro mote miya-dukahi omohi-tata m koso, ito sasi-sugi taru kokoro nara me."
 tote, warahi tamahu.
 "Ide, soko ni si mo zo, mede kikoye tamaha m."
 nado notamau te, mata ohom-kaheri,
 "Akane sasu hikari ha sora ni kumora nu wo
 nadote Mi-yuki ni me wo kirasi kem

 Naho, obosi-tate."
 nado, taye zu susume tamahu.

 [1-5 Genji prepares the ceremony for Tamakazura to grow up to be a woman]
 "Tote-mo kau-te-mo, madu ohom-mogi no koto wo koso ha." to obosi te, sono ohom-mauke no ohom-teudo no, komaka naru kiyora-domo kuhahe sase tamahi, nani-kure no gisiki wo, mi-kokoro ni ha ito mo omohosa nu koto wo dani, onodukata yodakeku ikamesiku naru wo, masite, "Uti-no-Otodo ni mo, yagate kono tuide ni ya sirase tatematuri te masi?" to obosi-yore ba, ito medetaku nam. "Tosi-kaheri te, Kisaragi ni." to obosu.
 "Womna ha, kikoye takaku, na kakusi tamahu beki hodo nara nu mo, hito no ohom-musume tote, komori ohasuru hodo ha, kanarazu si mo, Udi-Gami no ohom-tutome nado, araha nara nu hodo nare ba koso, tosi-tuki ha magire sugusi tamahe, kono, mosi obosi-yoru koto mo ara m ni ha, Kasuga-no-Kami no mi-kokoro tagahi nu beki mo, tuhi ni ha kakure te yamu maziki mono-kara, adikinaku, wazatogamasiki noti no na made, utata aru besi. Naho-nahosiki hito no kiha koso, imayau tote ha, udi aratamuru koto no tahayasuki mo are." nado obosi megurasu ni, "Oya-ko no ohom-tigiri, tayu beki yau nasi. Onaziku ha, waga kokoro yurusi te wo, sirase tatematura m."
 nado, obosi-sadame te, kono ohom-kosiyuhi ni ha, kano Otodo wo nam, ohom-seusoko kikoye tamau kere ba, Oho-Miya, kozo no huyu tu kata yori nayami tamahu koto, sarani okotari tamaha ne ba, kakaru ni ahase te, bin nakaru beki yosi, kikoye tamahe ri.
 Tiuzyau-no-Kimi mo, yoru hiru, Samdeu ni zo saburahi tamahi te, kokoro no hima naku monosi tamau te, wori asiki wo, ika ni se masi to obosu.
 "Yo mo, ito sadame nasi. Miya mo use sase tamaha ba, ohom-buku aru beki wo, sira-zu-gaho ni te monosi tamaha m, tumi hukaki koto ohokara m. Ohasuru yo ni, kono koto arahasi te m."
 to obosi-tori te, Samdeu-no-Miya ni, ohom-toburahi gatera watari tamahu.

 2 Tale of Hikaru-Genji Genji tells about Tamakazura to her Grandmother

 
[2-1 Genji visits to Ohomiya in Samjo-palace]
 Ima ha masite, sinobiyaka ni hurumahi tamahe do, Miyuki ni otora zu yoso-yosohosiku, iyo-iyo hikari wo nomi sohe tamahu ohom-katati nado no, kono yo ni miye nu kokoti si te, medurasiu mi tatematuri tamahu ni ha, itodo mi-kokoti no nayamasisa mo, tori-sute raruru kokoti si te, oki-wi tamahe ri. Ohom-kehusoku ni kakari te, yowage nare do, mono nado ito yoku kikoye tamahu.
 "Kesiu ha ohasimasa zari keru wo, Nanigasi-no-Asom no kokoro madohasi te, odoro-odorosiu nageki kikoye sasu mere ba, ika yau ni monose sase tamahu ni ka to nam, obotukanagari kikoye sase turu. Uti nado ni mo, koto naru tuide naki kagiri ha mawira zu, Ohoyake ni tukahuru hito to mo naku te komori habere ba, yorodu uhi-uhisiu, yodakeku nari ni te haberi. Yohahi nado, kore yori masaru hito, kosi tahe nu made kagamari ariku tamesi, mukasi mo ima mo habe'mere do, ayasiku ore-oresiki honzyau ni, sohu mono-usa ni nam haberu beki."
 nado kikoye tamahu.
 "Tosi no tumori no nayami to omou tamahe tutu, tuki-goro ni nari nuru wo, kotosi to nari te ha, tanomi sukunaki yau ni oboye habere ba, ima hito-tabi, kaku mi tatematuri kikoye sasuru koto mo naku te ya to, kokoro-bosoku omohi tamahe turu wo, kehu koso, mata sukosi nobi nuru kokoti si habere. Ima ha wosimi tomu beki hodo ni mo habera zu. Sa' beki hito-bito ni mo tati-okure, yo no suwe ni nokori tomare ru taguhi wo, hito no uhe ni te, ito kokoro-duki-nasi to mi haberi sika ba, ide-tati isogi wo nam, omohi moyohosa re haberu ni, kono Tiuzyau no, ito ahare ni ayasiki made omohi atukahi, kokoro wo sawagai tamahu mi haberu ni nam, sama-zama ni kake tome rare te, ima made nagabiki haberu."
 to, tada naki ni naki te, ohom-kowe no wananaku mo, wokogamasikere do, sa'ru koto-domo nare ba, ito ahare nari.

 [2-2 Genji talks with Ohomiya]
 Ohom-monogatari-domo, mukasi ima no tori-atume kikoye tamahu tuide ni,
 "Uti-no-Otodo ha, hi hedate zu mawiri tamahu koto sigekara m wo, kakaru tuide ni taimen no ara ba, ika ni uresikara m. Ikade kikoye sirase m to omohu koto no haberu wo, saru beki tuide naku te ha, taimen mo arigatakere ba, obotukanaku te nam."
 to kikoye tamahu.
 "Ohoyake-goto no sigeki ni ya, watakusi no kokorozasi no hukakara nu ni ya, sa si mo toburahi monosi habera zu. Notamahasu bekara m koto ha, nani-sama no koto ni ka ha? Tiuzyau no uramesige ni omoha re taru koto mo haberu wo, "Hazime no koto ha sira ne do, ima ha keni kiki-nikuku motenasu ni tuke te, tati-some ni si na no, torikahesa ruru mono ni mo ara zu, wokogamasiki yau ni, kaheri te ha yo-hito mo ihi morasu naru wo." nado monosi habere ba, tate taru tokoro, mukasi yori ito toke gataki hito no honzyau ni te, kokoro-e zu nam mi tamahuru."
 to, kono Tiuzyau no ohom-koto to obosi te notamahe ba, uti-warahi tamahi te,
 "Ihu-kahi naki ni, yurusi sute tamahu koto mo ya to kiki haberi te, koko ni sahe nam kasume mausu yau ari sika do, ito kibisiu isame tamahu yosi wo mi haberi si noti, nani ni sa made koto wo mo maze haberi kem to, hito-waruu kuyi omou tamahe te nam.
 Yorodu no koto ni tuke te, kiyome to ihu koto habere ba, ika ga ha, sa mo torikahesi susui tamaha zara m to ha omou tamahe nagara, kau kutiwosiki nigori no suwe ni, mati-tori hukau sumu beki midu koso ide-ki gataka'bei yo nare. Nani-goto ni tuke te mo, suwe ni nare ba, oti-yuku kedime koso yasuku habe'mere. Itohosiu kiki tamahuru."
 nado mausi tamau te,

 [2-3 Genji talks about Tamakazura to Ohomiya, her granddaughter]
 "Saru ha, kano siri tamahu beki hito wo nam, omohi magahuru koto haberi te, hui ni tadune-tori te haberu wo, sono wori ha, saru higa-waza to mo akasi habera zu ari sika ba, anagati ni koto no kokoro wo tadune kahesa hu koto mo habera de, tada saru mono no kusa no sukunaki wo, kakoto ni te mo, nani ka ha to omou tamahe yurusi te, wosa-wosa mutubi mo mi habera zu si te, tosi-tuki haberi turu wo, ikade ka kikosimesi kem, Uti ni ohose raruru yau nam aru.
 Naisi-no-Kami, Miya-dukahe suru hito naku te ha, kano tokoro no maturigoto sidokenaku, nyokan nado mo ohoyake-goto wo tukau-maturu ni, tadukinaku, koto midaruru yau ni nam ari keru wo, tada-ima, Uhe ni saburahu korau no Suke hutari, mata saru beki hito-bito, sama-zama ni mausa suru wo, haka-bakasiu eraba se tamaha m tadune ni, taguhu beki hito nam naki.
 Naho, ihe takau, hito no oboye karokara de, ihe no itonami tate tara nu hito nam, inisihe yori nari ki ni keru. Sitataka ni kasikoki kata no erabi ni te ha, sono hito nara de mo, tosi-tuki no rau ni nari noboru taguhi are do, sika taguhu beki mo nasi to nara ba, ohokata no oboye wo dani era se tamaha m to nam, uti-uti ni ohose rare tari si wo, nigenaki koto to si mo, nani ka ha omohi tamaha m?
 Miya-dukahe ha, saru beki sudi ni te, kami mo simo mo omohi-oyobi, ide-tatu koso kokoro-takaki koto nare. Ohoyake-zama ni te, saru tokoro no koto wo tukasadori, maturi-goto no omobuki wo sitatame sira m koto ha, haka-bakasikara zu, ahatukeki yau ni oboye tare do, nado ka mata sa si mo ara m? Tada, waga-mi no arisama kara koso, yorodu no koto habe'mere to, omohi yowari haberi si tuide ni nam.
 Yohahi no hodo nado tohi-kiki habere ba, kano ohom-tadune abei koto ni nam ari keru wo, ika na'bei koto zo to mo, mausi akirame mahosiu haberu. Tuide naku te ha taimen haberu beki ni mo habera zu. Yagate kakaru koto nam to, arahasi mausu beki yau wo omohi megurasi te, seusoko mausi si wo, ohom-nayami ni kotoduke te, mono-uge ni sumahi tamahe ri si.
 Geni, wori si mo bin nau omohi tomari haberu ni, yorosiu monose sase tamahi kere ba, naho, kau omohi okose ru tuide ni to nam omou tamahuru. Sayau ni tutahe monose sase tamahe."
 to kikoye tamahu. Miya,
 "Ika ni, ika ni, haberi keru koto ni ka? Kasiko ni ha, sama-zama ni kakaru nanori suru hito wo, itohu koto naku hirohi atume raru meru ni, iaka naru kokoro ni te, kaku hiki-tagahe kakoti kikoye raru ram? Kono tosi-goro, uketamahari te, nari nuru ni ya?"
 to kikoye tamahe ba,
 "Saru yau haberu koto nari. Kuhasiki sama ha, kano Otodo mo onodukara tadune kiki tamau te m. Kuda-kudasiki naho-bito no nakarahi ni ni taru koto ni habere ba, akasa m ni tuke te mo, raugahasiu hito ihi tutahe habara m wo, Tiuzyau-no-Asom ni dani, mada wakimahe sira se habera zu. Hito ni mo mora sase tamahu mazi."
 to, ohom-kuti katame kikoye tamahu.

 [2-4 Ohomiya invites Nai-Daijin, her son]
 Uti-no-Ohoidono, kaku Samdeu-no-Miya ni Ohoki-Otodo, watari ohasi mai taru yosi, kiki tamahi te,
 "Ika ni sabisige ni te, itukasiki ohom-sama wo mati-uke kikoye tamahu ram? Go-zen-domo mote-hayasi, o-masi hiki-tukurohu hito mo, haka-bakasiu ara zi kasi. Tiuzyau ha, ohom-tomo ni koso monose rare tura me."
 nado, odoroki tamau te, mi-ko-domo no kimi-tati, mutumasiu saru beki Mauti-Gimi-tati, tatemature tamahu.
 "Ohom-kudamono, ohom-miki nado, sa'ri nu beku mawira se yo. Midukara mo mawiru beki wo, kaheri te mono-sawagasiki yau nara m."
 nado notamahu hodo ni, Oho-Miya no ohom-humi ari.
 "Rokudeu-no-Otodo no toburahi ni watari tamahe ru wo, mono-sabisige ni habere ba, hito-me no itohosiu mo, katazikenau mo aru wo, koto-kotosiu, kau kikoye taru yau ni ha ara de, watari tamahi na m ya? Taimen ni kikoye mahosige naru koto a'nari."
 to kikoye tamahe ri.
 "Nani-goto ni ka ha ara m? Kono Hime-Gimi no ohom-koto, Tiuzyau no urehe ni ya?" to obosi-mahasu ni, "Miya mo kau mi-yo nokori nage ni te, kono koto to seti ni notamahi, Otodo mo nikukara nu sama ni hito-koto uti-ide urami tamaha m ni, tokaku mausi-kahesahu koto e ara zi kasi. Turenaku te omohi-ire nu wo miru ni ha yasukara zu, sa'ru beki tuide ara ba, hito no ohom-koto ni nabiki-gaho ni te yurusi te m." to obosu.
 "Mi-kokoro wo sasi-ahase te notamaha m koto." to omohi-yori tamahu ni, "Itodo inabi dokoro nakara m ga, mata, nado ka sa si mo ara m?" to yasuraha ruru, ito kesikara nu ohom-ayaniku gokoro nari kasi. "Saredo, Miya kaku notamahi, Otodo mo taimen su beku mati ohasuru ni ya, kata-gata ni katazikenasi. Mawiri te koso ha, mi-kesiki ni sitagaha me."
 nado omohosi nari te, ohom-sauzoku kokoro koto ni hiki-tukurohi te, go-zen nado mo koto-kotosiki sama ni ha ara de watari tamahu.

 [2-5 Nai-Daijin comes to Samjo-palace accepting her invitation]
 Kimi-tati ito amata hiki-ture te iri tamahu sama, mono-monosiu tanomosige nari. Take-dati sozoroka ni monosi tamahu ni, hutosa mo ahi te, ito siutoku ni, omo-moti, ayumahi, Otodo to iha m ni tarahi tamahe ri.
 Ebi-zome no ohom-sasinuki, sakura no sita-gasane, ito nagau ha siri hiki te, yuru-yuru to kotosarabi taru ohom-motenasi, ana kira-kirasi to miye tamahe ru ni, Rokudeu-dono ha, sakura no kara no ki no ohom-nahosi, imayau-iro no ohom-zo hiki-kasane te, sidokenaki Ohokimi-sugata, iyo-iyo tatohe m mono nasi. Hikari koso masari tamahe, kau sitataka ni hiki-tukurohi tamahe ru ohom-arisama ni, nazurahe te mo miye tamaha zari keri.
 Kimi-tati tugi-tugi ni, ito mono-kiyoge naru ohom-nakarahi ni te, tudohi tamahe ri. Tou-Dainagon, Touguu-no-Daibu nado, ima ha kikoyuru kodomo mo, mina nari-ide tutu monosi tamahu. Onodukara, wazato mo naki ni, oboye takaku yamgotonaki Tenzyau-bito, Kurahito-no-Tou, go-wi no Kura-udo, Konowe-no-Tiu, Seu-syau, Ben-kwan nado, hito-gara hanayaka ni aru bekasiki, zihu-yo-nin tudohi tamahe re ba, ikamesiu, tugi-tugi no tada-hudo mo ohoku te, kaharake amata tabi nagare, mina wehi ni nari te, ono-ono kau saihahi hito ni sugure tamahe ru mi-arisama wo monogatari ni si keri.

 [2-6 Genji meets to Nai-Daizin]
 Otodo mo, medurasiki go-taimen ni, mukasi no koto obosi-ide rare te, yoso-yoso ni te koso, hakanaki koto ni tuke te, idomasiki mi-kokoro mo sohu beka'mere, sasi-mukasi kikoye tamahi te ha, katami ni ito ahare naru koto no kazu-kazu obosi-ide tutu, rei no, hedate naku, mukasi ima no koto-domo, tosi-goro no ohom-monogatari ni, hi kure yuku. Ohom-kaharake nado susume mawiri tamahu.
 "Saburaha de ha asikari nu bekari keru wo, mesi naki ni habakari te. Uketamahari sugusi te masika ba, Ohom-kauzi ya soha masi."
 to mausi tamahu ni,
 "Kandau ha, konata zama ni nam. Kauzi to omohu koto ohoku haberu."
 nado, kesiki-bami tamahu ni, kono koto ni ya to obose ba, wadurahasiu te, kasikomari taru sama ni te monosi tamahu.
 "Mukasi yori, ohoyake watakusi no koto ni tuke te, kokoro no hedate naku, dai-seu no koto kikoye uketamahari, hane wo naraburu yau ni te, Ohoyake no ohom-usiromi wo mo tukau-maturu to nam omou tamahe si wo, suwe no yo to nari te, sono-kami omou tamahe si hoi naki yau naru koto, uti-maziri habere do, uti-uti no watakusi-goto ni koso ha.
 Ohokata no kokorozasi ha, sarani uturohu koto naku nam. Nani to mo naku te tumori haberu tosi yohahi ni sohe te, inisihe no koto nam kohisikari keru wo, taimen tamaharu koto mo ito mare ni nomi habere ba, koto kagiri ari te, yo-dakeki ohom-hurumahi to ha omou tamahe nagara, sitasiki hodo ni ha, sono ohom-ikihohi wo mo, hiki-sizime tamahi te koso ha, toburahi monosi tamaha me to nam, uramesiki wori-wori haberu."
 to kikoye tamahe ba,
 "Inisihe ha, geni omo-nare te, ayasiku tai-daisiki made nare saburahi, kokoro ni hedaturu koto naku go-ran-ze rare si wo, Ohoyake ni tukau-maturi si kiha ha, hane wo narabe taru kazu ni mo omohi habera de, uresiki ohom-kaherimi wo koso, haka-bakasikara nu mi ni te, kakaru kurawi ni oyobi haberi te, Ohoyake ni tukau-maturi haberu koto ni sohe te mo, omou tamahe sira nu ni ha habera nu wo, yohahi no tumori ni ha, geni onodukara uti-yuruburu koto nomi nam, ohoku haberi keru."
 nado kasikomari mausi tamahu.
 Sono tuide ni, honomekasi ide tamahi te keri. Otodo,
 "Ito ahare ni, meduraka naru koto ni mo haberu kaan!" to, madu uti-naki tamahi te, "Sono-kami yori, ika ni nari ni kem to tadune omou tamahe si sama ha, nani no tuide ni ka haberi kem, urehe ni tahe zu, morasi kikosimesa se si kokoti nam si haberu. Ima kaku, sukosi hito-kazu ni mo nari haberu ni tuke te, haka-bakasikara nu mono-domo no, kata-gata ni tuke te samayohi haberu wo, katakunasiku, mi-gurusi to mi haberu ni tuke te mo, mata saru sama ni te, kazu-kazu ni turane te ha, ahare ni omou tamahe raruru wori ni sohe te mo, madu nam omohi tamahe ide raruru."
 to notamahu tuide ni, kano inisihe no amayo-no-monogatari ni, iro-iro nari si ohom-mutu-goto no sadame wo obosi-ide te, naki-mi warahi-mi, mina uti-midare tamahi nu.

 [2-7 Genji and Nai-Daijin leave Samjo-palace]
 Yo itau huke te, ono-ono akare tamahu.
 "Kaku mawiri ki-ahi te ha, sara ni, hisasiku nari nuru yo no huru-koto, omou tamahe ide rare, kohisiki koto no sinobi gataki ni, tati-ide m kokoti mo si habera zu."
 tote, wosa-wosa kokoro-yowaku ohasimasa nu Rokudeu-Dono mo, wehi-naki ni ya, uti-sihore tamahu. Miya hata maite, Hime-Gimi no ohom-koto wo obosi-iduru ni, ari si ni masaru mi-arisama, ikihohi wo mi tatematuri tamahu ni, aka-zu kanasiku te, todome gataku, siho-siho to naki tamahu ama-goromo ha, geni kokoro koto nari keri.
 Kakaru tuide nare do, Tiuzyau no ohom-koto wo ba, uti-ide tamaha zu nari nu. Hito-husi youi nasi to obosi oki te kere ba, kuti ire m koto mo hito-waruku obosi-todome, kano Otodo hata, hito no mi-kesiki naki ni, sasi-sugusi gataku te, sasuga ni musubohore taru kokoti si tamau keri.
 "Koyohi mo ohom-tomo ni saburahu beki wo, uti-tuke ni sawagasiku mo ya tote nam. Kehu no kasikomari ha, koto sara ni nam mawiru beku haberu."
 to mausi tamahe ba,
 "Sara ba, kono ohom-nayami mo yorosiu miye tamahu wo, kanarazu kikoye si hi tagahe sase tamaha zu, watari tamahu beki." yosi, kikoye tigiri tamahu.
 Mi-kesiki-domo you te, ono-ono ide tamahu hibiki, ito ikamesi. Kimi-tati no ohom-tomo no hito-bito,
 "Nani-goto ari turu nara m? Medurasiki ohom-taimen ni, ito mi-kesiki yoge nari turu ha!"
 "Mata, ika naru ohom-yuduri aru beki ni ka?"
 nado, higa-kokoro wo e tutu, kakaru sudi to ha omohi-yora zari keri.

 3 Tale of Tamakazura She grows up to be a woman

 
[3-1 Nai-Daijin obeys Genji's mind]
 Otodo, utituke ni ito ibukasiu, kokoro-motonau oboye tamahe do,
 "Huto, sika uketori, oya-gara m mo bin nakara m. Tadune-e tamahe ram hazime wo omohu ni, sadame te kokoro-giyou mi-hanati tamaha zi. Yamgotonaki kata-gata wo habakari te, ukebari te sono kiha ni ha motenasa zu, sasuga ni wadurahasiu, mono no kikoye wo omohi te, kaku akasi tamahu na'meri."
 to obosu ha, kutiwosikere do,
 "Sore wo kizu to subeki koto ka ha? Kotosara ni mo, kano ohom-atari ni hurebaha se m ni, nado ka oboye no otora m? Miya-dukahe zama ni omomuki tamahe ra ba, Nyougo nado no obosa m koto mo adikinasi." to obose do, "To-mo kaku-mo, omohi-yori notamaha m okite wo tagahu beki koto ka ha."
 to, yorodu ni obosi keri.
 Kaku notamahu ha, Kisaragi no tuitati-goro nari keri. Zihu-roku-niti, higan no hazime ni te, ito yoki hi nari keri. Tikau mata yoki hi nasi to kamgahe mausi keru uti ni, Miya yorosiu ohasimase ba, isogi-tati tamau te, rei no watari tamau te mo, Otodo ni mausi arahasi si sama nado, ito komaka ni a'beki koto-domo wosihe kikoye tamahe ba,
 "Ahare naru mi-kokoro ha, oya to kikoye nagara mo, arigatakara m wo."
 to obosu mono-kara, ito nam uresikari keru.
 Kakute noti ha, Tiuzyau-no-Kimi ni mo, sinobi te kakaru koto no kokoro notamahi sirase keri.
 "Ayasi no koto-domo ya! Mube nari keri."
 to, omohi ahasuru koto-domo aru ni, kano turenaki hito no mi-arisama yori mo, naho mo ara zu omohi-ide rare te, "Omohi-yora zari keru koto yo!" to, sire-ziresiki kokoti su. Saredo, "Aru maziu, nezike taru beki hodo nari keri." to, omohi-kahesu koto koso ha, arigataki mame-mamesisa na'mere.

 [3-2 The ceremony of growing up to be a woman is hold February 16]
 Kakute sono hi ni nari te, Samdeu-no-Miya yori, sinobiyaka ni ohom-tukahi ari. Mi-kusi no hako nado, nihaka nare do, koto-domo ito kiyora ni si tamau te, ohom-humi ni ha,
 "Kikoye m ni mo, ima-imasiki arisama wo, kehu ha sinobi kome habere do, saru kata ni te mo, nagaki tamesi bakari wo obosi yurusu beu ya, tote nam. Ahare ni uketamahari, akirame taru sudi wo kake kikoye m mo, ikaga? Mi-kesiki ni sitagahi te nam.
 Huta-kata ni ihi-mote yuke ba tama-kusige
 waga mi ha nare nu kakego nari keri
"
 to, ito hurumekasiu wananaki tamahe ru wo, Tono mo konata ni ohasimasi te, koto-domo go-ran-zi sadamuru hodo nare ba, mi tamau te,
 "Kotai naru ohom-humi-gaki nare do, itasi ya, kono ohom-te yo! Mukasi ha zyauzu ni monosi tamahi keru wo, tosi ni sohe te, ayasiku oyi yuku mono ni koso ari kere. Ito karaku ohom-te huruhi ni keri."
 nado, uti-kahesi mi tamau te,
 "Yoku mo tama-kusige ni matuha re taru kana! Samzihu-iti-zi no naka ni, koto-mozi ha sukunaku sohe taru koto no kataki nari."
 to, sinobi te warahi tamahu.

 [3-3 A messenger of Tyugu comes to Rkujo-in to celebrate Tamakazura having many presents]
 Tiuguu yori, siroki ohom-mo, kara-ginu, ohom-sauzoku, mi-gusi-age no gu nado, ito ni naku te, rei no, tubo-domo ni, kara no taki-mono, kokoro koto ni kawori hukaku te tatematuri tamahe ri.
 Ohom-kata-gata, mina kokoro-gokoro ni, ohom-sauzoku, hito-bito no reu ni, kusi ahugi made, tori-dori ni si ide tamahe ru arisama, otori masara zu, sama-zama ni tuke te, kabakari no mi-kokorobase-domo ni, idomi-tukusi tamahe re ba, wokasiu miyuru wo, Himgasi-no-Win no hito-bito mo, kakaru ohom-isogi ha kiki tamau kere domo, toburahi kikoye tamahu beki kazu nara ne ba, tada kiki-sugusi taru ni, Hitati-no-Miya no Ohom-kata, ayasiu mono-uruhasiu, su'ru beki koto no wori sugusa nu kotai no mi-kokoro ni te, ikade ka kono ohom-isogi wo, yoso no koto to ha kiki-sugusa m, to obosi te, kata no goto nam si ide tamau keru.
 Ahare naru mi-kokorozasi nari kasi. Awo-nibi no hoso-naga hito-kasane, oti-guri to ka ya, nani to ka ya, mukasi no hito no medetau si keru ahase no hakama iti-gu, murasaki no sirakiri miyuru arare-di no ohom-ko-utiki to, yoki koromo-hako ni ire te, tutumi ito hasiu te, tatemature tamahe ri.
 Ohom-humi ni ha,
 "Sira se tamahu beki kazu ni mo habera ne ba, tutumasikere do, kakaru wori ha omo' tamahe sinobi gataku nam. Kore, ito ayasikere do, hito ni mo tamaha se yo."
 to, oiraka nari. Tono go-ran-zi tuke te, ito asamasiu, rei no, to obosu ni, ohom-kaho akami nu.
 "Ayasiki huru-bito ni koso are. Kaku mono-dutumi si taru hito ha, hiki-iri sidumi-iri taru koso yokere. Sasuga ni hadi-gamasi ya!" tote, "Kaheri-koto ha tukahase. Hasitanaku omohi nam. Titi-Miko no, ito kanasiu si tamahi keru, omohi-idure ba, hito ni otosa m ha ito kokoro-gurusiki hito nari."
 to kikoye tamahu. Ohom-ko-utiki no tamoto ni, rei no, onazi sudi no uta ari keri.
 "Waga mi koso urami rare kere kara-goromo
 kimi ga tamoto ni nare zu to omohe ba
"
 Ohom-te ha, mukasi dani ari si wo, ito warinau sizikami, weri hukau, tuyou, katau kaki tamahe ri. Otodo, nikuki mono no, wokasisa wo ba e nen-zi tamaha de,
 "Kono uta yomi tura m hodo koso. Masite ima ha tikara naku te, tokoro-sekari kem."
 to, itohosigari tamahu.
 "Ide, kono kaheri-koto, sawagasiu to mo, ware se m."
 to notamahi te,
 "Ayasiu, hito no omohi-yoru maziki mi-kokorobahe koso, ara de mo ari nu bekere."
 to, nikusa ni kaki tamau te,
 "Kara-goromo mata kara-goromo kara-goromo
 kahesu-gahesu mo kara-goromo naru
"
 tote,
 "Ito mameyaka ni, kano hito no tate te konomu sudi nare ba, monosi te haberu nari."
 tote, mise tatematuri tamahe ba, Kimi, ito nihohiyaka ni warahi tamahi te,
 "Ana, itohosi. Rau-zi taru yau ni mo haberu kana!"
 to, kurusigari tamahu. You nasi goto ito ohokari ya!

 [3-4 Nai-Daijin plays the part of koshiyui]
 Uti-no-Otodo ha, sa si mo isoga re tamahu maziki mi-kokoro nare do, meduraka ni kiki tamau si noti ha, itusika to mi-kokoro ni kakari tare ba, toku mawiri tamahe ri.
 Gisiki nado, a'bei kagiri ni mata sugi te, medurasiki sama ni si-nasa se tamahe ri. "Geni wazato mi-kokoro todome tamau keru koto." to mi tamahu mo, katazikenaki mono-kara, yau kahari te obosa ru.
 Wi no toki ni te, ire tatematuri tamahu. Rei no ohom-mauke wo ba saru mono ni te, uti no o-masi ito ni naku situraha se tamau te, mi-sakana mawira se tamahu. Ohom-tono-abura, rei no kakaru tokoro yori ha, sukosi hikari mise te, wokasiki hodo ni motenasi kikoye tamahe ri.
 Imiziu yukasiu omohi kikoye tamahe do, koyohi ha ito yukurika na'bekere ba, hiki-musubi tamahu hodo, e sinobi tamaha nu kesiki nari.
 Aruzi no Otodo,
 "Koyohi ha, inisihe-sama no koto ha kake habera ne ba, nani no ayame mo waka se tamahu maziku nam. Kokoro sira nu hito-me wo kazari te, naho yo no tune no sahohu ni."
 to kikoye tamahu.
 "Geni, sara ni kikoye sase yaru beki kata habera zu nam."
 Ohom-kaharake mawiru hodo ni,
 "Kagiri naki kasikomari wo ba, yo ni tamesi naki koto to kikoye sase nagara, ima made kaku sinobi kome sase tamahi keru urami mo, ika ga sohe habera zara m."
 to kikoye tamahu.
 "Uramesi ya oki tu tama mo wo kaduku made
 iso-gakure keru ama no kokoro yo
"
 tote, naho tutumi mo ahe zu sihotare tamahu. Hime-Gimi ha, ito hadukasiki ohom-sama-domo no sasi-tudohi, tutumasisa ni, e kikoye tamaha ne ba, Tono,
 "Yorube nami kakaru nagisa ni uti-yose te
 ama mo tadune nu mo-kuzu to zo mi si

 Ito wari naki ohom-utituke-goto ni nam."
 to kikoye tamahe ba,
 "Ito kotowari ni nam."
 to, kikoye-yaru kata naku te, ide tamahi nu.

 [3-5 Many men come to Rokujo-in to celebrate Tamakazura]
 Miko-tati, tugi-tugi, hito-bito nokoru naku tudohi tamahe ri. Ohom-kesau-bito mo amata maziri tamahe re ba, kono Otodo, kaku iri ohasi te hodo huru wo, ika naru koto ni ka to utagahi tamahe ri.
 Kano Tono no Kim-dati, Tiuzyau, Ben-no-Kimi bakari zo, hono-siri tamahe ri keru. Hito-sire-zu omohi si koto wo, karau mo, uresiu mo, omohi nari tamahu. Ben ha,
 "Yoku zo uti-ide zari keru." to sasameki te, "Sama koto naru Otodo no ohom-konomi-domo na'meri. Tiuguu no ohom-taguhi ni sitate tamaha m to ya obosu ram?"
 nado, ono-ono ihu yosi wo kiki tamahe do,
 "Naho, sibasi mi-kokoro-dukahi si tamau te, yo ni sosiri naki sama ni motenasa se tamahe. Nani-goto mo, kokoro-yasuki hodo no hito koso, midari-gahasiu, tomokaku mo habe'bekamere, konata wo mo sonata wo mo, sama-zama hito no kikoye nayamasa m, tada nara m yori ha adikinaki wo, nadaraka ni, yau-yau hito-me wo mo narasu nam, yoki koto ni ha haberu beki."
 to mausi tamahe ba,
 "Tada ohom-motenasi ni nam sitagahi haberu beki. Kau made go-ran-ze rare, arigataki ohom-hagukumi ni kakurohe haberi keru mo, saki no yo no tigiri oroka nara zi."
 to mausi tamahu.
 Ohom-okurimono nado, sara ni mo iha zu, subete hikiide-mono, roku-domo, sina-zina ni tuke te, rei aru koto kagiri are do, mata koto kuhahe, ni naku se sase tamahe ri. Oho-Miya no ohom-nayami ni koto-duke tamau si nagori mo are ba, koto-kotosiki ohom-asobi nado ha nasi.
 Hyaubukyau-no-Miya,
 "Ima ha kotoduke yari tamahu beki todokohori mo naki wo."
 to, ori-tati kikoye tamahe do,
 "Uti yori mi-kesiki aru koto, kahesahi sou-si, mata-mata ohose-goto ni sitagahi te nam, koto-zama no koto ha, tomokaku mo omohi sadamu beki."
 to zo kikoye sase tamahi keru.
 Titi-Otodo ha,
 "Honoka nari si sama wo, ikade sayaka ni mata mi m. Nama-kataho naru koto miye tamaha ba, kau made koto-kotosiu motenasi obosa zi."
 nado, naka-naka kokoro-motonau kohisiu omohi kikoye tamahu.
 Ima zo, kano ohom-yume mo, makoto ni obosi-ahase keru. Nyougo bakari ni ha, sadaka naru koto no sama wo kikoye tamau keri.

 [3-6 Ohmi-no-Kimi is envious of Tamakazura's employment]
 Yo no hito-giki ni, "Sibasi kono koto idasa zi." to, seti ni kome tamahe do, kuti saganaki mono ha yo no hito nari keri. Zinen ni ihi-morasi tutu, yau-yau kikoye ide kuru wo, kano sagana mono no Kimi kiki te, Nyougo no o-mahe ni, Tiuzyau, Seusyau saburahi tamahu ni ide-ki te,
 "Tono ha, ohom-musume mauke tamahu beka'nari. Ana, medeta ya! Ika naru hito, huta-kata ni motenasa ru ram? Kike ba, kare mo otori-bara nari."
 to, ahunage ni notamahe ba, Nyougo, katahara itasi to obosi te, mono mo notamaha zu. Tiuzyau,
 "Sika, kasiduka ru beki yuwe koso monosi tamahu rame. Sate mo, taga ihi si koto wo, kaku yukuri-naku uti-ide tamahu zo. Mono-ihi tada-nara-nu nyoubau nado koso, mimi todomu re."
 to notamahe ba,
 "Ana kama! Mina kiki te haberi. Naisi-no-Kami ni naru beka'nari. Miya-dukahe ni to isogi ide-tati haberi si koto ha, sayau no ohom-kaherimi mo ya tote koso, nabete no nyoubau-tati dani tukau-matura nu koto made, ori-tati tukau-mature. O-mahe no turaku ohasimasu nari."
 to, urami-kakure ba, mina hohowemi te,
 "Naisi-no-Kami aka ba, nanigasi koso nozoma m to omohu wo, hidau ni mo obosi kake keru kana!"
 nado notamahu ni, hara-dati te,
 "Medetaki ohom-naka ni, kazu nara nu hito ha, maziru mazikari keri. Tiuzyau-no-Kimi zo turaku ohasuru. Sakasira ni mukahe tamahi te, karome azakeri tamahu. Seu-seu no hito ha, e tate ru maziki tono no uti kana! Ana, kasiko! Ana, kasiko!"
 to, sirihe-zama ni wizari sizoki te, mi-okose tamahu. Nikuge mo nakere do, ito hara-asige ni maziri hiki-age tari.
 Tiuzyau ha, kaku ihu ni tuke te mo, "Geni si ayamati taru koto." to omohe ba, mameyaka ni te monosi tamahu. Seusyau ha,
 "Kakaru kata ni te mo, taguhi naki mi-arisama wo, oroka ni ha yo mo obosa zi. Mi-kokoro sidume tamau te koso. Kataki ihaho mo awa-yuki ni nasi tamau tu beki ohom-kesiki nare ba, ito you omohi kanahi tamahu toki mo ari nam."
 to, hohowemi te ihi-wi tamahe ri. Tiuzyau mo,
 "Ama-no-ihato sasi-komori tamahi na m ya, meyasuku."
 tote, tati nure ba, horo-horo to naki te,
 "Kono kimi-tati sahe, mina sugenaku si tamahu ni, tada o-mahe no ahare ni ohasimase ba, saburahu nari."
 tote, ito kayasuku, isosiku, gerahu warahabe nado no tukau-maturi tara nu zahuyaku wo mo, tati-hasiri, yasuku madohi ariki tutu, kokorozasi wo tukusi te miya-dukahe si ariki te,
 "Naisi-no-Kami ni, ore wo, mausi-nasi tamahe."
 to seme kikoyure ba, asamasiu, "Ika ni omohi te ihu koto nara m?" to obosu ni, mono mo iha re tamaha zu.

 [3-7 Nai-Daijin makes fun of Ohmi-no-Kimi]
 Otodo, kono nozomi wo kiki tamahi te, ito hanayaka ni uti warahi tamahi te, Nyougo-no-Ohomkata ni mawiri tamahe ru tuide ni,
 "Idura, kono, Ahumi-no-Kimi? Konata ni."
 to mese ba,
 "Wo!"
 to, ito kezayaka ni kikoye te, ide-kitari.
 "Ito, tukahe taru ohom-kehahi, ohoyake-bito ni te, geni ika ni ahi tara m? Naisi-no-Kami no koto ha, nado ka, onore ni toku ha monose zari si?"
 to, ito mameyaka ni te notamahe ba, ito uresi to omohi te,
 "Sa mo, mi-kesiki tamahara mahosiu haberi sika do, kono Nyougo-dono nado, onodukara tutahe kikoye sase tamahi te m to, tanomi hukure te nam saburahi turu wo, naru beki hito monosi tamahu yau ni kiki tamahure ba, yume ni tomi si taru kokoti si haberi te nam, mune ni te wo oki taru yau ni haberu."
 to mausi tamahu. Sita-buri ito mono sahayaka nari. Wemi tamahi nu beki wo nen-zi te,
 "Ito ayasiu, obotukanaki ohom-kuse nari ya! Sa mo obosi notamaha masika ba, madu hito no saki ni sou-si te masi. Ohoki-Otodo no ohom-musume, yamgotonaku to mo, koko ni seti ni mausa m koto ha, kikosi-mesa nu yau ara zara masi. Ima ni te mo, mausi-bumi wo tukuri te, bibisiu kaki-idasa re yo. Naga-uta nado no kokoro-bahe ara m wo go-ran-ze m ni ha, sute sase tamaha zi. Uhe ha, sono uti ni nasake sute zu ohasimase ba."
 nado, ito you sukasi tamahu. Hito no oya-ge naku, kataha nari ya!
 "Yamato-uta ha, asi-asi mo tuduke haberi na m. Mune-munesiki kata no koto hata, Tono yori mausa se tamaha ba, tuma-gowe no yau ni te, ohom-toku wo mo kauburi habera m."
 tote, te wo osi-suri te kikoye wi tari. Mi-kityau no usiro nado ni te kiku nyoubau, sinu beku oboyu. Mono-warahi ni tahe nu ha, suberi-ide te nam, nagusame keru. Nyougo mo ohom-omote akami te, warinau mi-gurusi to obosi tari. Tono mo,
 "Mono-mutukasiki wori ha, Ahumi-no-Kimi miru koso, yorodu magirure."
 tote, tada warahi-gusa ni tukuri tamahe do, yo-hito ha,
 "Hadi gatera, hasitaname tamahu."
 nado, sama-zama ihi keri.