About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Makibashira
Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from Oct. at the age of 37 to Nov. at the age of 38

  1 Tale of Tamakazura Tamakazura gets married to Higekuro

 1. Higekuro married to Tamakazura on October---"Uti ni kikosimesa m koto mo kasikosi


 2. Nai-Daijin thanks Genji for his consideration to Tamakazura---Titi-Otodo ha, "Naka-naka meyasuka' meri


 3. Tamakazura's new life on working under Mikado and married life---Simo-tuki ni nari nu. Kami-waza nado sigeku


 4. Genji changes waka with Tamakazura and tells his affection for her---Tono mo, itohosiu hito-bito mo omohi utagahi keru sudi wo


  2 Tale of Higekuro's Kitanokata pours ashes to Higekuro

 1. Higekuro's wife grieved over her husband's fickleness---Uti he mawiri tamaha m koto wo, yasukara nu koto ni


 2. Higekuro gives comfort to his wife(1)---Sumahi nado no, ayasiu sidokenaku


 3. Higekuro gives comfort to his wife(2)---Ohom-mesiudo-dati te tukau-maturi nare taru Moku-no-Kimi


 4. Higekuro wants to go to Tamakazura---Kure nure ba, kokoro mo sora ni uki-tati te


 5. Kitanokata pours ashes to Higekuro---Ohom-hitori mesi te, iyo-iyo taki-sime sase


 6. Higekuro sends a letter to Tamakazura---Yo-hito-yo, utare hikare, naki madohi


 7. Higekuro visits to Tamakazura the next day---Kurure ba, rei no, isogi ide tamahu


  3 Tale of Higekuro's Shikibukyo takes Kitanokata and children back with him

 1. Shikibukyo comes and takes Kitanokata back with him---Syuhohu nado si sawage do, ohom-mononoke kotitaku


 2. Kitanokata persuades her cildren to leave with her---Kimi-tati ha, nani-gokoro mo naku te ariki tamahu wo


 3. Makibashira left a waka in the crevice of a pillar---Hi mo kure, yuki huri nu beki sora no kesiki mo


 4. Shikibukyo and his wife are indignant with a behavior of Higekuro---Miya ni ha mati-tori, imiziu obosi tari


 5. Higekuro visits to Shikibukyo---Miya ni urami kikoye m tote, maude tamahu mama ni


 6. Higekuro takes two sons back with him---Ko-Kimdati wo ba kuruma ni nose te, katarahi ohasu


  4 Tale of Tamakazura Tamakazura goes to the imperial Court and goes back to Higekuro's residence

 1. Tamakazura goes to the imperial Court in a new year---Kakaru koto-domo no sawagi ni, Kam-no-Kimi no mi-kesiki


 2. Otoko-tohka goes round one after another noble residence in Kyoto---Tahuka ha, kata-gata ni sato-bito mawiri, sama koto ni


 3. Tamakazura's life of the imperial Court---Tonowi-dokoro ni wi tamahi te, hi-hitohi, kikoye kurasi


 4. Mikado visits to Tamakazura's room---Tuki no akaki ni, ohom-katati ha ihu yosi naku kiyora ni te


 5. Tamakazura and Mikado compose and exchange waka---Daisyau ha, kaku watara se tamahe ru wo kiki tamahi te


 6. Tamakazura goes back to Higekuro's residence---Yagate koyohi, kano tono ni to obosi mauke taru wo


 7. Genji sends a letter to Tamakazura in February---Kisaragi ni mo nari nu. Oho-Tono ha


 8. Genji reads a reply of Tamakazura---Hiki-hiroge te, tama-midu no koboruru yau ni obosa ruru wo


 9. Genji remembers sweet memories with Tamakazura---Yayohi ni nari te, Rokudeu-dono no o-mahe no, hudi, yamabuki no


  5 Tale of Higekuro's and Nai-Daijin's Tamakazura and Ohomi

 1. Kitanokata's illness becomes seriously---Kano, moto no Kita-no-kata ha, tuki-hi hedataru mama ni


 2. A baby was born to Tamakazura in November---Sono tosi no Simo-tuki ni, ito wokasiki tigo wo


 3. Ohomi behaves actively in the imperial Court---Makoto ya, kano Uti-no-Ohoidono no ohom-musume no, Naisi-no-Kami nozomi si Kimi mo


 1 Tale of Tamakazura Tamakazura gets married to Higekuro

 [1-1 Higekuro married to Tamakazura on October]
 "Uti ni kikosimesa m koto mo kasikosi. Sibasi hito ni amaneku morasa zi." to isame kikoye tamahe do, sa si mo e tutumi-ahe tamaha zu. Hodo hure do, isasaka utitoke taru mi-kesiki mo naku, "Omoha zu ni uki sukuse nari keri." to, omohi-iri tamahe ru sama no tayumi naki wo, "Imiziu turasi." to omohe do, oboroke nara nu tigiri no hodo, ahare ni uresiku omohu.
 Miru mama ni medetaku, omohu sama naru ohom-katati, arisama wo, "Yoso no mono ni mi-hate te yami na masi yo!" to omohu dani mune tubure te, Isiyama no Hotoke wo mo, Ben-no-Omoto wo mo, narabe te itadaka mahosiu omohe do, Omna-Gimi no, hukaku monosi to utomi ni kere ba, e maziraha de komori wi ni keri.
 Geni, sokora kokoro-gurusige naru koto-domo wo, tori-dori ni mi sika do, kokoro-asaki hito no tame ni zo, Tera no gen mo araha re keru.
 Otodo mo, "Kokoro-yuka zu kutiwosi." to obose do, ihu kahi naki koto ni te, "Tare mo tare mo kaku yurusi some tamahe ru koto nare ba, hiki-kahesi yurusa nu kesiki wo mise m mo, hito no tame itohosiu, ainasi." to obosi te, gisiki ito ni-naku mote kasiduki tamahu.
 Itusika to, waga tono ni watai tatematura m koto wo omohi isogi tamahe do, karu-garusiku huto utitoke watari tamaha m ni, kasiko ni mati-tori te, yoku mo omohu maziki hito no monosi tamahu naru ga, itohosisa ni kotoduke tamahi te,
 "Naho, kokoro nodoka ni, nadaraka naru sama ni te, oto naku, idu-kata ni mo, hito no sosiri urami nakaru beku wo motenasi tamahe."
 to zo kikoye tamahu.

 [1-2 Nai-Daijin thanks Genji for his consideration to Tamakazura]
 Titi-Otodo ha,
 "Naka-naka meyasuka' meri. Koto ni komaka naru usiromi naki hito no, nama hono sui taru Miya-dukahe ni ide-tati te, kurusige ni ya ara m to zo, usirometakari si. Kokorozasi ha ari nagara, Nyougo kakute monosi tamahu wo oki te, ikaga motenasa masi."
 nado, sinobi te notamahi keri. Geni, Mikado to kikoyu to mo, hito ni obosi otosi, hakanaki hodo ni miye tatematuri tamahi te, mono-monosiku mo motenasi tamaha zu ha, ahatukeki yau ni mo a'bekari keri.
 Mi-ka no yo no ohom-seusoko-domo, kikoye kahasi tamahi keru kesiki wo tutahe kiki tamahi te nam, kono Otodo-no-Kimi no mi-kokoro wo, "Ahare ni katazikenaku, arigatasi." to ha omohi kikoye tamahi keru.
 Kau sinobi tamahu ohom-nakarahi no koto nare do, onodukara, hito no wokasiki koto ni katari tutahe tutu, tugi-tugi ni kiki-morasi tutu, arigataki yo-gatari ni zo sasameki keru. Uti ni mo kikosimesi te keri.
 "Kutiwosiu, sukuse koto nari keru hito nare do, sa obosi si ho'i mo aru wo. Miya-dukahe nado, kake-kakesiki sudi nara ba koso ha, omohi taye tamaha me."
 nado notamahase keri.

 [1-3 Tamakazura's new life on working under Mikado and married life]
 Simo-tuki ni nari nu. Kami-waza nado sigeku, Naisi-dokoro ni mo koto ohokaru koro ni te, Nyokwan-domo Naisi-domo mawiri tutu, imamekasiu hito sawagasiki ni, Daisyau-dono, hiru mo ito kakurohe taru sama ni motenasi te, komori ohasuru wo, ito kokoro-duki-naku, Kam-no-Kimi ha obosi tari.
 Miya nado ha, maite imiziu kutiwosi to obosu. Hyauwe-no-Kami ha, imouto no Kita-no-kata no ohom-koto wo sahe, hito-warahe ni omohi nageki te, tori-kasane mono omohosi kere do, "Wokogamasiu, urami yori te mo, ima ha kahi nasi." to omohi-kahesu.
 Daisyau ha, na ni tate ru mame-bito no, tosi-goro isasaka midare taru hurumahi naku te sugusi tamahe ru, nagori naku kokoro-yuki te, ara zari si sama ni konomasiu, yohi akatuki no uti-sinobi tamahe ru ide-iri mo, en ni si-nasi tamahe ru wo, wokasi to hito-bito mi tatematuru.
 Womna ha, wararaka ni nigihahasiku motenasi tamahu honzyau mo, mote kakusi te, ito itau omohi musubohore, kokoro mote ara nu sama ha siruki koto nare do, "Otodo no obosu ram koto, Miya no mi-kokoro-zama no, kokoro hukau, nasake-nasake-siu ohase si." nado wo omohi-ide tamahu ni, "Hadukasiu, kutiwosiu." nomi omohosu ni, mono-kokoroduki-naki mi-kesiki taye zu.

 [1-4 Genji changes waka with Tamakazura and tells his affection for her]
 Tono mo, itohosiu hito-bito mo omohi utagahi keru sudi wo, kokoro-kiyoku arahasi tamahi te, "Waga kokoro nagara, utituke ni nedike taru koto ha konoma zu kasi." to, mukasi yori no koto mo obosi-ide te, Murasaki-no-Uhe ni mo,
 "Obosi utagahi tari si yo."
 nado kikoye tamahu. "Ima-sara ni hito no kokoro-guse mo koso." to obosi nagara, mono no kurusiu obosa re si toki, "Sate mo ya?" to, obosi-yori tamahi si koto nare ba, naho obosi mo taye zu.
 Daisyau no ohase nu hiru tu kata watari tamahe ri. Womna-Gimi, ayasiu nayamasige ni nomi motenai tamahi te, sukuyoka naru wori mo naku siwore tamahe ru wo, kaku te watari tamahe re ba, sukosi oki-agari tamahi te, mi-kityau ni hata kakure te ohasu.
 Tono mo, youi koto ni, sukosi kekesiki sama ni motenai tamahi te, ohokata no koto-domo nado kikoye tamahu. Sukuyoka naru yo no tune no hito ni narahi te ha, masite ihu kata naki ohom-kehahi arisama wo mi-siri tamahu ni mo, omohi no hoka naru mi no, oki-dokoro naku hadukasiki ni mo, namida zo kobore keru.
 Yau-yau, komayaka naru ohom-monogatari ni nari te, tikaki ohom-kehusoku ni yori-kakari te, sukosi nozoki tutu, kikoye tamahu. Ito wokasige ni omo-yase tamahe ru sama no, mi-mahosiu, rautai koto no sohi tamahe ru ni tuke te mo, "Yoso ni mi-hanatu mo, amari naru kokoro no susabi zo kasi." to kutiwosi.
 "Oro-tati te kumi ha mi ne do mo watari-gaha
 hito no se to hata tigira zari si wo

 Omohi no hoka nari ya!"
 tote, hana uti-kami tamahu kehahi, natukasiu ahare nari.
 Womna ha kaho wo kakusi te,
 "Mituse-gaha watara nu saki ni ikade naho
 namida no miwo no awa to kiye nam
"
 "Kokoro-wosana no ohom-kiye dokoro ya! Sate mo, kano se ha yoki-miti naka naru wo, ohom-te no saki bakari ha, hiki-tasuke kikoye te m ya?" to, hohowemi tamahi te, "Mameyaka ni ha, obosi-siru koto mo ara m kasi. Yo ni naki sire-ziresisa mo, mata usiroyasusa mo, kono yo ni taguhi naki hodo wo, sari to mo to nam, tanomosiki."
 to kikoye tamahu wo, ito warinau, kiki-gurusi to oboi tare ba, itohosiu te, notamahi magirahasi tutu,
 "Uti ni notamaha suru koto nam itohosiki wo, naho, akarasama ni mawira se tatematura m. Onoga mono to ryau-zi hate te ha, sayau no ohom-mazirahi mo katage na'meru yo na'meri. Omohi some kikoye si kokoro ha tagahu sama na'mere do, Nideu-no-Otodo ha, kokoro-yuki tamahu nare ba, kokoro-yasuku nam."
 nado, komaka ni kikoye tamahu. Ahare ni mo hadukasiku mo kiki tamahu koto ohokare do, tada namida ni matuhare te ohasu. Ito kau obosi taru sama no kokoro-gurusikere ba, obosu sama ni mo midare tamaha zu, tada aru beki yau, mi-kokoro-dukahi wo wosihe kikoye tamahu. Kasiko ni watari tamaha m koto wo, tomi ni mo yurusi kikoye tamahu maziki mi-kesiki nari.

 2 Tale of Higekuro's Kitanokata pours ashes to Higekuro

 
[2-1 Higekuro's wife grieved over her husband's fickleness]
 Uti he mawiri tamaha m koto wo, yasukara nu koto ni Daisyau obose do, sono tuide ni ya, makade sase tatematura m no mi-kokoro tuki tamahi te, tada akara sama no hodo wo yurusi kikoye tamahu. Kaku sinobi kakurohe tamahu ohom-hurumahi mo, narahi tamaha nu kokoti ni kurusikere ba, waga tono no uti suri-si siturahi te, tosi-goro ha arasi udumore, uti-sute tamahe ri turu ohom-siturahi, yorodu no gisiki wo aratame isogi tamahu.
 Kita-no-kata no obosi nageku ram mi-kokoro mo siri tamaha zu, kanasiu si tamahi si Kimi-tati wo mo, me ni mo tome tamaha zu, nayobika ni nasake-nasakesiki kokoro uti-maziri taru hito koso, to-zama kau-zama ni tuke te mo, hito no tame hadi-gamasikara m koto woba osihakari omohu tokoro mo ari kere, hita-omomuki ni sukumi tamahe ru mi-kokoro ni te, hito no mi-kokoro ugoki nu beki koto ohokari.
 Womna-Gimi, hito ni otori tamahu beki koto nasi. Hito no go-honzyau mo, saru yamgotonaki titi-Miko no, imiziu kasiduki tatematuri tamahe ru oboye, yo ni karokara zu, ohom-katati nado mo, ito you ohasi keru wo, ayasiu, sihuneki ohom-mononoke ni wadurahi tamahi te, kono tosi-goro, hito ni mo ni tamaha zu, utusi-gokoro naki wori-wori ohoku monosi tamahi te, ohom-naka mo akugare te hodo he ni kere do, yamgotonaki mono to ha, mata narabu hito naku omohi kikoye tamahe ru wo, medurasiu mi-kokoro uturu kata no, nanome ni dani ara zu, hito ni sugure tamahe ru ohom-arisama yori mo, kano utagahi oki te, mina-hito no osihakari si koto sahe, kokoro-kiyoku te sugui tamahi keru nado wo, arigatau ahare to, omohi-masi kikoye tamahu mo, kotowari ni nam.
 Sikibukyau-no-Miya kikosimesi te,
 "Ima ha, sika imamekasiki hito wo watasi te, mote-kasiduka m katasumi ni, hito-waroku te sohi monosi tamaha m mo, hito-giki yasasikaru besi. Onoga ara m konata ha, ito hito-warahe naru sama ni sitagahi nabika de mo, monosi tamahi na m."
 ro notamahi te, Miya no himgasi-no-tai wo harahi siturahi te, "Watasi tatematura m." to obosi notamahu wo, "Oya no ohom-atari to ihi nagara, ima ha kagiri no mi ni te, tati-kaheri miye tatematura m koto." to, omohi midare tamahu ni, itodo mi-kokoti mo ayamari te, uti-hahe husi wadurahi tamahu.
 Honzyau ha, ito siduka ni kokoro-yoku, komeki tamahe ru hito no, toki-doki, kokoro-ayamari si te, hito ni utoma re nu beki koto nam, uti-maziri tamahi keru.

 [2-2 Higekuro gives comfort to his wife(1)]
 Sumahi nado no, ayasiu sidokenaku, mono no kiyora mo naku yatusi te, ito umore itaku motenasi tamahe ru wo, tama wo migake ru me utusi ni, kokoro mo tomara ne do, tosi-goro no kokorozasi hiki-kahuru mono nara ne ba, kokoro ni ha, ito ahare to omohi kikoye tamahu.
 "Kinohu kehu no, ito asahaka naru hito no ohom-nakarahi dani, yorosiki kiha nare ba, mina omohi nodomuru kata ari te koso mi-hatu nare. Ito mi mo kurusige ni motenasi tamahi ture ba, kikoyu beki koto mo uti-ide kikoye nikuku nam.
 Tosi-goro tigiri kikoyuru koto ni ha ara zu ya? Yo no hito ni mo ni nu ohom-arisama wo, mi tatematuri-hate m koso ha, kokora omohi-sidume tutu sugusi kuru ni, e sa si mo ari hatu maziki mi-kokoro-okite ni, obosi utomu na.
 Wosanaki hito-bito mo habere ba, to-zama kau-zama ni tuke te, oroka ni ha ara zi to kikoye wataru wo, womna no mi-kokoro no midari-gahasiki mama ni, kaku urami watari tamhu. Hito-watari mi-hate tamaha nu hodo, sa mo ari nu beki koto nare do, makase te koso, ima sibasi go-ran-zi hate me.
 Miya no kikosimesi utomi te, sahayaka ni huto watasi tatematuri te m to obosi notamahu nam, kaherite ito karu-garusiki. Makoto ni obosi-oki turu koto ni ya ara m, sibasi kauzi si tamahu beki ni ya ara m."
 to, uti-warahi te notamahe ru, ito netage ni kokoro-yamasi.

 [2-3 Higekuro gives comfort to his wife(2)]
 Ohom-mesiudo-dati te tukau-maturi nare taru Moku-no-Kimi, Tiuzyau-no-Omoto nado ihu hito-bito dani, hodo ni tuke tutu, "Yasukara zu turasi." to omohi kikoye taru wo, Kita-no-kata ha, utusi-gokoro monosi tamahu hodo ni te, ito natukasiu uti-naki te wi tamahe ri.
 "Midukara wo, hoke tari, higa-higasi, to notamahi, hadi simuru ha, kotowari naru koto ni nam. Miya no ohom-koto wo sahe tori-maze notamahu zo, mori kiki tamaha m ha itohosiu, uki-mi no yukari karu-garusiki yau naru. Mimi-nare ni te habere ba, ima hazime te ika ni mo mono wo omohi habera zu."
 tote, uti-somuki tamahe ru, rautage nari.
 Ito sasayaka naru hito no, tune no ohom-nayami ni yase otorohe, hihadu ni te, kami ito keura ni te nagakari keru ga, wake taru yau ni oti hosori te, keduru koto mo wosa-wosa si tamaha zu, namida ni matuhare taru ha, ito ahare nari.
 Komaka ni nihohe ru tokoro ha naku te, Titi-Miya ni ni tatematuri te, namamei taru katati si tamahe ru wo, mote-yatusi tamahe re ba, iduko no hanayaka naru kehahi ka ha ara m.
 "Miya no ohom-koto wo, karoku ha ikaga kikoyuru. Osorosiu, hito-giki kataha ni na notamahi nasi so." to kosirahe te,
 "Kano kayohi haberu tokoro no, ito mabayuki tama no utena ni, uhi-uhisiu, kisuku naru sama ni te ide iru hodo mo, kata-gata ni hito-me tatu ram to, katahara-itakere ba, kokoro-yasuku uturohasi te m to omohi haberu nari.
 Ohoki-Otodo no, saru yo ni taguhi naki ohom-oboye wo ba, sara ni mo kikoye zu, kokoro-hadukasiu, itari hukau ohasu meru ohom-atari ni, nikuge naru koto mori-kikoye ba, ito nam itohosiu, katazikenakaru beki.
 Nadaraka ni te, ohom-naka yoku te, katarahi te monosi tamahe. Miya ni watari tamahe ri to mo, wasururu koto ha habera zi. Tote-mo kaute-mo, ima-sara ni kokoro-zasi no hedataru koto ha aru mazikere do, yo no kikoye hito-warahe ni, maro ga tame ni mo karo-garosiu nam haberu beki wo, tosi-goro no tigiri tagahe zu, katamini usiromi m to, obose."
 to, kosirahe kikoye tamahe ba,
 "Hito no ohom-turasa ha, to-mo kaku-mo siri kikoye zu. Yo no hito ni mo ni nu mi no uki wo nam, Miaya ni mo obosi nageki te, ima-sara ni hito warahe naru koto to, mi-kokoro wo midari tamahu nare ba, itohosiu, ikade ka miye tatematura m, to nam.
 Oho-tono no Kita-no-kata to kikoyuru mo, koto-bito ni ya ha monosi tamahu. Kare ha, sira nu sama ni te ohi-ide tamahe ru hito no, suwe no yo ni, kaku hito no oya-dati motenai tamahu turasa wo nam, omohosi notamahu nare do, koko ni ha tomo-kaku mo omoha zu ya! Motenai tamaha m sama wo miru bakari."
 to notamahe ba,
 "Ito you notamahu wo, rei no mi-kokoro-tagahi ni ya, kurusiki koto mo ide-ko m. Oho-tono no Kita-no-kata no siri tamahu koto ni mo habera zu. Ituki musume no yau ni te monosi tamahe ba, kaku omohi-otosa re taru hito no uhe made ha siri tamahi na m ya? Hito no ohom-oya-ge naku koso monosi tamahu beka'mere. Kakaru koto no kikoye ara ba, itodo kurusikaru beki koto."
 nado, hi-hito-hi iri wi te, katarahi mausi tamahu.

 [2-4 Higekuro wants to go to Tamakazura]
 Kure nure ba, kokoro mo sora ni uki-tati te, ikade ide na m to omohosu ni, yuki kaki-tare te huru. Kakaru sora ni huri-ide m mo, hito-me itohosiu, kono mi-kesiki mo, nikuge ni husube urami nado si tamaha ba, naka-naka kototuke te, ware mo mukahe-bi tukuri te aru beki wo, ito oiraka ni, turenau motenasi tamahe ru sama no, ito kokoro-kurusikere ba, ika ni se m, to omohi midare tutu, kausi nado mo sanagara, hasi tikau uti-nagame te wi tamahe ri.
 Kita-no-kata kesiki wo mi te,
 "Ayaniku na'meru yuki wo, ika de wake tamaha m to sura m. Yo mo huke nu meri ya?"
 to sosonokasi tamahu. "Ima ha kagiri, todomu to mo." to omohi-megurasi tamahe ru kesiki, ito ahare nari.
 "Kakaru ni ha, ikade ka."
 to notamahu mono-kara,
 "Naho, kono-koro bakari. Kokoro no hodo wo sira de, tokaku hito no ihi-nasi, Otodo-tati mo, hidari migi ni kiki obosa m koto wo habakari te nam, todaye ara m ha itohosiki. Omohi-sidume te, naho mi-hate tamahe. Koko ni nado watasi te ha, kokoro-yasuku haberi na m. Kaku yo no tune naru mi-kesiki miye tamahu toki ha, hoka-zama ni wakuru kokoro mo use te nam, ahare ni omohi kikoyuru."
 nado, katarahi tamahe ba,
 "Tati-tomari tamahi te mo, mi-kokoro no hoka nara m ha, naka-naka kurusiu koso aru bekere. Yoso ni te mo, omohi dani okose tamaha ba, sode no kohori mo toke na m kasi."
 nado, nagoyaka ni ihi wi tamaheri.

 [2-5 Kitanokata pours ashes to Higekuro]
 Ohom-hitori mesi te, iyo-iyo taki-sime sase tatematuri tamahu. Midukara ha, naye taru ohom-zo-domo, utitoke taru ohom-sugata, itodo hosou, ka-yowage nari. Simeri te ohasuru, ito kokoro-gurusi. Ohom-me no itau naki-hare taru zo, sukosi monosikere do, ito ahare to miru toki ha, tumi nau obosi te,
 "Ikade sugusi turu tosi-tuki zo." to, "Nagori nau uturohu kokoro no ito karoki zo ya!" to ha omohu omohu, naho kokoro-gesau ha susumi te, sora-nageki wo uti si tutu, naho sauzoku si tamahi te, tihisaki hitori tori-yose te, sode ni hiki-ire te sime wi tamahe ri.
 Natukasiki hodo ni naye taru ohom-sauzoku ni, katati mo, kano narabi naki ohom-hikari ni koso osa rure do, ito azayaka ni wowosiki sama si te, tada-udo to miye zu, kokoro-hadukasige nari.
 Saburahi ni, hito-bito kowe si te,
 "Yuki sukosi hima ari. Yo ha huke nura m kasi."
 nado, sasuga ni maho ni ha ara de, sosonokasi kikoye te, kowa-dukuri ahe ri.
 Tiuzyau, Moku nado, "Ahare no yo ya!" nado uti-nageki tutu, katarahi te husi taru ni, sauzimi ha, imiziu omohi sidume te, rautage ni yorihusi tamahe ri to miru hodo ni, nihaka ni okiagari te, ohoki naru ko no sita nari turu hitori wo tori-yose te, Tono no usiro ni yori te, sato i-kake tamahu hodo, hito no yayami-ahuru hodo mo nau, asamasiki ni, akire te monosi tamahu.
 Saru komaka naru hahi no, me hana ni mo iri te, obohore te mono mo oboye zu. Harahi sute tamahe do, tati-miti tare ba, ohom-zo-domo nugi tamahi tu.
 Utusi-gokoro ni te kaku si tamahu zo to omoha ba, mata kaheri-mi su beku mo ara zu asamasikere do,
 "Rei no ohom-mononoke no, hito ni utoma se m to suru waza."
 to, o-mahe naru hito-bito mo, itohosiu mi tatematuru.
 Tati-sawagi te, ohom-zo-domo tatematuri-kahe nado sure do, sokora no hahi no, bin no watari ni mo tati-nobori, yorodu no tokoro ni miti taru kokoti sure ba, kiyora wo tukusi tamahu watari ni, sanagara maude tamahu beki ni mo ara zu.
 "Kokoro-tagahi to ha ihi nagara, naho medurasiu, mi-sira nu hito no ohom-arisama nari ya!" to, tuma-haziki se rare, utomasiu nari te, ahare to omohi turu kokoro mo nokora ne do, "Kono-koro, ara-date te ha, imiziki koto ide-ki na m." to obosi-sidume te, yo-naka ni nari nure do, sou nado mesi te, kadi mawiri sawagu. Yobahi nonosiri tamahu kowe nado, omohi-utomi tamaha m ni kotowari nari.

 [2-6 Higekuro sends a letter to Tamakazura]
 Yo-hito-yo, utare hikare, naki madohi akasi tamahi te, sukosi uti-yasumi tamahe ru hodo ni, kasiko he ohom-humi tatemature tamahu.
 "Yobe, nihaka ni kiye-iru hito no haberi si ni yori, yuki no kesiki mo huri-ide gataku, yasurahi habesi ni, mi sahe hiye te nam. Mi-kokoro wo ba saru mono ni te, hito ika ni torinasi haberi kem?"
 to, kisuku ni kaki tamahe ri.
 "Kokoro sahe sora ni midare si yuki-moyo ni
 hitori saye turu katasiki no sode

 tahe gataku koso."
 to, siroki usu-yau ni, tutuyaka ni kai tamahe re do, koto ni wokasiki tokoro mo nasi. Te ha ito kiyoge nari. Zae kasikoku nado zo monosi tamahi keru.
 Kam-no-Kimi, yo-gare wo nani to mo obosa re nu ni, kaku kokoro-tokimeki si tamahe ru wo, mi mo ire tamaha ne ba, ohom-kaheri nasi. Wotoko, mune tubure te, omohi kurasi tamahu.
 Kita-no-kata ha, naho ito kurusige ni si tamahe ba, mi-syuhohu nado hazime sase tamahu. Kokoro no uti ni mo, "Kono-koro bakari dani, koto naku, utusi-gokoro ni ara se tamahe." to nen-zi tamahu. "Makoto no kokorobahe no ahare naru wo mi zu sira zu ha, kau made omohi-sugusu beku mo naki ke-utosa kana!" to, omohi wi tamahe ri.

 [2-7 Higekuro visits to Tamakazura the next day]
 Kurure ba, rei no, isogi ide tamahu. Ohom-sauzoku no koto nado mo, meyasuku si-nasi tamaha zu, yo ni ayasiu, uti-aha nu sama ni nomi mutukari tamahu wo, azayaka naru ohom-nahosi nado mo, e tori-ahe tamaha de, ito mi-gurusi.
 Yobe no ha, yake-tohori te, utomasige ni kogare taru nihohi nado mo, koto yau nari. Ohom-zo-domo ni uturi-ga mo simi tari. Husube rare keru hodo araha ni, hito mo u-zi tamahi nu bekere ba, nugi-kahe te, ohom-yu-dono nado, itau tukurohi tamahu.
 Moku-no-Kimi, ohom-takimono si tutu,
 "Hitori wi te kogaruru mune no kurusiki ni
 omohi amare ru honoho to zo mi si

 Nagori naki ohom-motenasi ha, mi tatematuru hito dani, tada ni ya ha."
 to, kuti-ohohi te wi taru, mami, ito itasi. Saredo, "Ika naru kokoro ni te, kayau no hito ni mono wo ihi kem?" nado nomi zo oboye tamahi keru. Nasake naki koto yo!
 "Uki koto wo omohi sawage ba sama-zama ni
 kuyuru keburi zo itodo tati-sohu

 Ito koto no hoka naru koto-domo no, mosi kikoye ara ba, tiugen ni nari nu beki mi na'meri."
 to, uti-nageki te ide tamahi nu.
 Hito-yo bakari no hedate dani, mata medurasiu, wokasisa masari te oboye tamahu arisama ni, itodo kokoro wo waku beku mo ara zu oboye te, kokoro-ukere ba, hisasiu komori wi tamahe ri.

 3 Tale of Higekuro's Shikibukyo takes Kitanokata and children back with him

 
[3-1 Shikibukyo comes and takes Kitanokata back with him]
 Syuhohu nado si sawage do, ohom-mononoke kotitaku okori te nonosiru wo kiki tamahe ba, "Aru maziki kizu mo tuki, hadi-gamasiki koto, kanarazu ari na m." to, osorosiu te yori-tuki tamaha zu.
 Tono ni watari tamahu toki mo, koto-kata ni hanare wi tamahi te, kimi-tati bakari wo zo yobi-hanati te mi tatematuri tamahu. Womna hito-tokoro, zihu-ni, sam bakari ni te, mata tugi-tugi, wotoko hutari nam ohasi keru. Tikaki tosi-goro to nari te ha, ohom-naka mo hedatari-gati ni te narahasi tamahe re do, yamgotonau, tati-narabu kata naku te narahi tamahe re ba, "Ima ha kagiri" to mi tamahu ni, saburahu hito-bito mo, "Imiziu kanasi" to omohu.
 Titi-Miya kiki tamahi te,
 "Ima ha, sika kake hanare te, mote ide tamahu ram ni, sate, kokoro-duyoku monosi tamahu, ito omo-nau hito-warahe naru koto nari. Onoga ara m yo no kagiri ha, hitaburu ni si mo, nado ka sitagahi kuduhore tamaha m?"
 to kikoye tamahi te, nihaka ni ohom-mukahe ari.
 Kita-no-kata, mi-kokoti sukosi rei ni nari te, yononaka wo asamsiu omohi nageki tamahu ni, kaku to kikoye tamahe re ba,
 "Sihite tati-tomari te, hito no taye-hate m sama wo mi-hate te, omohi-todime m mo, ima-sukosi hito-warahe ni koso ara me."
 nado obosi-tatu.
 Ohom-seuto no kimi-tati, Hyauwe-no-kami ha, kamdatime ni ohasure ba, koto-kotosi tote, Tiuzyau, Zizyu, Minbu-no-Taihu nado, mi-kuruma mi-tu bakari si te ohasi tari. "Sa koso a'beka'mere." to, kanete omohi turu koto nare do, sasi-atari te kehu wo kagiri to omohe ba, saburahu hito-bito mo, horo-horo to naki-ahe ri.
 "Tosi-goro narahi tamaha nu tabi-zumi ni, sebaku hasitanaku te ha, ikade ka amata ha saburaha m. Katahe ha, ono-ono sato ni makade te, sidumara se tamahi na m ni."
 nado sadame te, hito-bito onogazisi, hakanaki mono-domo nado, sato ni hakobi-yari tutu, midare tiru besi. Mi-teudo-domo ha, saru beki ha mina sitatame oki nado suru mama ni, kami-simo naki-sawagi taru ha, ito yuyusiku miyu.

 [3-2 Kitanokata persuades her cildren to leave with her]
 Kimi-tati ha, nani-gokoro mo naku te ariki tamahu wo, Haha-Gimi, mina yobi suwe tamahi te,
 "Midukara ha, kaku kokoro-uki sukuse, ima ha mi-hate ture ba, kono yo ni ato tomu beki ni mo ara zu, to-mo kaku-mo sasurahe na m. Ohi-saki tohou te, sasuga ni, tiribohi tamaha m arisama-domo no, kanasiu mo abei kana!"
 Hime-Gimi ha, to naru to mo kau naru to mo, onore ni sohi tamahe. Naka-naka, Wotoko-Gimi-tati ha, e sara zu maude-kayohi miye tatematura m ni, hito no kokoro todome tamahu beku mo ara zu, hasitanau te koso tadayoha me.
 Miya no ohase m hodo, kata no yau ni mazirahi wo su to mo, kano Otodo-tati no mi-kokoro ni kakare ru yo ni te, kaku kokoro-oku beki watari zo to, sasuga ni sirare te, hito ni mo nari tata m koto katasi. Sari tote, yama hayasi ni hiki-tuduki mazira m koto, noti-no-yo made imiziki koto."
 to naki tamahu ni, mina, hukaki kokoro ha omohi-waka ne do, uti-hisomi te naki ohasauzu.
 "Mukasi-monogatari nado wo miru ni mo, yo no tune no kokorozasi hukaki oya dani, toki ni uturohi, hito ni sitagahe ba, oroka ni nomi koso nari kere. Masite, kata no yau ni te, miru mahe ni dani nagori naki kokoro ha, kakari-dokoro ari te mo motenai tamaha zi."
 to, ohom-menoto-domo sasi-tudohi te, notamahi nageku.

 [3-3 Makibashira left a waka in the crevice of a pillar]
 Hi mo kure, yuki huri nu beki sora no kesiki mo, kokoro-bosou miyuru yuhube nari.
 "itau are haberi na m. Hayau."
 to, ohom-mukahe no Kim-dati sosonokasi kikoye te, ohom-me osi-nogohi tutu nagame ohasu. Hime-Gimi ha, Tono no ito kanasiu si tatematuri tamahu narahi ni,
 "Mi tatematura de ha ikade ka ara m? "Ima." nado mo kikoye de, mata ahi mi nu yau mo koso are."
 to omohosu ni, utubusi husi te, "E wataru mazi." to omohosi taru wo,
 "Kaku obosi taru nam, ito kokoro-uki."
 nado, kosirahe kikoye tamahu. "Tada ima mo watari tamaha nam." to, mati kikoye tamahe do, kaku kure na m ni, masa ni ugoki tamahi na m ya!
 Tune ni yori-wi tamahu himgasi-omote no hasira wo, hito ni yuduru kokoti si tamahu mo ahare ni te, Hime-Gimi hihada-iro no kami no kasane, tada isasaka ni kaki te, hasira no hi-ware taru hasama ni, kaugai no saki si te osi-ire tamahu.
 "Ima ha tote yado kare nu to mo nare ki turu
 maki no hasira ha ware wo wasuru na
"
 E mo kaki-yara de naki tamahu. Haha-Gimi, "Ide ya?" tote,
 "Nare ki to ha omohi-idu to mo nani ni yori
 tati-tomaru beki maki no hasira zo
"
 O-mahe naru hito-bito mo, sama-zama ni kanasiku, "Sa si mo omoha nu ki-kusa no moto sahe kohisikara m koto." to, me todome te, hana susuri-ahe ri.
 Moku-no-Kimi ha, Tono no ohom-kata no hito ni te todomaru ni, Tiuzyau-no-Omoto,
 "Asakere do isi-ma no midu ha sumi-hate te
 yado moru Kimi ya kake hanaru beki

 Omohi-kake zari si koto nari. Kaku te wakare tatematura m koto yo!"
 to ihe ba, Moku,
 "To-mo kaku-mo iha-ma no midu no musubohore
 kake-tomu beku mo omohoye nu yo wo

 Ide ya?"
 tote uti-naku.
 Mi-kuruma hiki-ide te kaheri-miru mo, "Mata ha ikade ka ha mi m?" to, hakanaki kokoti su. Kozuwe wo mo me todome te, kakururu made zo kaheri-mi tamahi keru. Kimi ga sumu yuwe ni ha ara de, kokora tosi he tamahe ru ohom-sumika no, ikade ka sinobi dokoro naku ha ara m?

 [3-4 Shikibukyo and his wife are indignant with a behavior of Higekuro]
 Miya ni ha mati-tori, imiziu obosi tari. Haha-Kitanokata, naki-sawagi tamahi te,
 "Ohoki-Otodo wo, medetaki yosuga to omohi kikoye tamahe re do, ika-bakari no mukasi no ata-kataki ni ka ohasi kem to koso omohoyure.
 Nyougo wo mo, koto ni hure, hasitanaku motenasi tamahi sika do, sore ha, ohom-naka no urami toke zari si hodo, omohi sire to ni koso ha ari keme to obosi notamahi, yo no hito mo ihi-nasi si dani, naho, sa ya ha aru beki.
 Hito-hitori wo omohi kasiduki tamaha m yuwe ha, hotori made nihohu tamesi koso are do, kokoro-e zari si wo, masite, kaku suwe ni, suzuro naru mamako-kasiduki wo si te, onore hurusi tamahe ru itohosimi ni, zihohu naru hito no yurugi dokoro aru maziki wo tote, tori-yose te mote-kasiduki tamahu ha, ikaga turakara nu?"
 to, ihi-tuduke nonosiri tamahe ba, Miya ha,
 "Ana, kiki niku ya! Yo ni nan tuke rare tamaha nu Otodo wo, kuti ni makase te na otosime tamahi so. Kasikoki hito ha, omohi-oki, kakaru mukuyi mo gana to, omohu koto koso ha monose rare keme. Sa omoha ruru waga-mi no hukau naru ni koso ha ara me.
 Turenau te, mina kano sidumi tamahi si yo no mukuyi ha, ukabe sidume, ito kasikoku koso ha omohi watai tamahu mere. Onore hitori wo ba, saru beki yukari to omohi te koso ha, hitotose mo, saru yo no hibiki ni, ihe yori amaru koto-domo mo ari sika. Sore wo kono syau no meiboku ni te yami nu beki na'meri."
 to notamahu ni, iyo-iyo hara-dati te, maga-magasiki koto nado wo ihi-tirasi tamahu. Kono Oho-kitanokata zo, sagana mono nari keru.
 Daisyau-no-Kimi, kaku watari tamahi ni keru wo kiki te,
 "Ito ayasiu, waka-wakasiki nakarahi no yau ni, husube-gaho ni te monosi tamahi keru kana! Sauzimi ha, sika hikikiri ni kiha-gihasiki kokoro mo naki mono wo, Miya no kaku karu-garusiu ohasuru."
 to omohi te, Kim-dati mo ari, hito-me mo itohosiki ni, omohi-midare te, Kam-no-Kimi ni,
 "Kaku ayasiki koto nam haberu. Naka-naka kokoro-yasuku ha omohi tamahe nase do, sate katasumi ni kakurohe te mo ari nu beki hito no kokoro-yasusa wo, odasiu omohi tamahe turu ni, nihaka ni kano Miya monosi tamahu nara m. Hito no kiki miru koto mo nasake naki wo, uti-honomeki te, mawiri ki na m."
 tote ide tamahu.
 Yoki uhe no ohom-zo, yanagi no sita-gasane, awonibi no ki no sasinuki ki tamahi te, hiki-tukurohi tamahe ru, ito mono-monosi. "Nado ka ha nige-nakara m." to, hito-bito ha mi tatematuru wo, Kam-no-Kimi ha, kakaru koto-domo wo kiki tamahu ni tuke te mo, mi no kokoroduki nau obosi sira rure ba, mi mo yari tamaha zu.

 [3-5 Higekuro visits to Shikibukyo]
 Miya ni urami kikoye m tote, maude tamahu mama ni, madu, tono ni ohasi tare ba, Moku-no-Kimi nado ki te, ari si sama katari kikoyu. Hime-Gimi no ohom-arisama kiki tamahi te, wowosiku nenzi tamahe do, horo-horo to koboruru mi-kesiki, ito ahare nari.
 "Sate mo, yo no hito ni mo ni zu, ayasiki koto-domo wo mi-sugusu kokora no tosi-goro no kokorozasi wo, mi-siri tamaha zu ari keru kana! Ito omohi no mama nara m hito ha, ima made mo tati-tomaru beku ya ha aru? Yosi, kano sauzimi ha, tote-mo kakute-mo, itadura-bito to miye tamahe ba, onazi koto nari. Wosanaki hito-bito mo, ikayau ni motenasi tamaha m to su ram?"
 to, uti-nageki tutu, kano maki-basira wo mi tamahu ni, te mo wosanakere do, kokorobahe no ahare ni kohisiki mama ni, miti-sugara namida osi-nogohi tutu maude tamahe re ba, taimen si tamahu beku mo ara zu.
 "Nani ka? Tada toki ni uturu kokoro no, ima hazime te kahari tamahu ni mo ara zu. Tosi-goro omohi uka re tamahu sama, kiki-watari te mo hisasiku nari nuru wo, iduku wo mata omohi-nahoru beki wori to ka mata m? Itodo higa-higasiki sama nomi koso miye hate tamaha me."
 to isame mausi tamahu, kotowari nari.
 "Ito, waka-wakasiki kokoti mo si haberu kana! Omohosi sutu maziki hito-bito mo habere ba to, nodoka ni omohi haberi keru kokoro no okotari wo, kahesu-gahesu kikoye te mo yaru kata nasi. Ima ha tada, nadaraka ni go-ran-zi yurusi te, tumi sari-dokoro nau, yo-hito ni mo kotowara se te koso, kayau ni mo motenai tamaha me."
 nado, kikoye wadurahi te ohasu. "Hime-Gimi wo dani mi tatematura m." to kikoye tamahe re do, idasi tatematuru beku mo ara zu.
 Wotoko-Gimi tati, towo naru ha, Tenzyau si tamahu. Ito utukusi. Hito ni home rare te, katati nado you ha ara ne do, ito rau-rauziu, mono no kokoro yau-yau siri tamahe ri.
 Tugi no Kimi ha, ya-tu bakari ni te, ito rautage ni, Hime-Gimi ni mo oboye tare ba, kaki-nade tutu,
 "Ako wo koso ha, kohisiki ohom-katami ni mo miru beka'mere."
 nado, uti-naki te katarahi tamahu. Miya ni mo, mi-kesiki tamahara se tamahe do,
 "Kaze okori te, tamerahi haberu hodo ni te."
 to are ba, hasitanaku te ide tamahi nu.

 [3-6 Higekuro takes two sons back with him]
 Ko-Kimdati wo ba kuruma ni nose te, katarahi ohasu. Rokudeu-dono ni ha, e wi te ohase ne ba, tono ni todome te,
 "Naho, koko ni are. Ki te mi m ni mo kokoro-yasukaru beku."
 to notamahu. Uti-nagame te, ito kokoro-bosoge ni mi-okuri taru sama-domo, ito ahare naru ni, mono-omohi kuhahari nuru kokoti sure do, Womna-Gimi no ohom-sama, miru kahi ari te medetaki ni, higa-higasiki ohom-sama wo omohi-kuraburu ni mo, koyonaku te, yorodu wo nagusame tamahu.
 Uti-taye te otodure mo se zu, hasitanakarisi ni kotoduke-gaho naru wo, Miya ni ha, imiziu mezamasigari nageki tamahu.
 Haru-no-Uhe mo kiki tamahi te,
 "Koko ni sahe, urami raruru yuwe ni naru ga kurusiki koto."
 to nageki tamahu wo, Otodo-no-Kimi, itohosi to obosi te,
 "Kataki koto nari. Onoga kokoro hitotu ni mo ara nu hito no yukari ni, Uti ni mo kokoro-oki taru sama ni obosi ta'nari. Hyaubukyau-no-Miya nado mo, en-zi tamahu to kiki si wo, sa ihe do, omohi-yari hukau ohasuru hito ni te, kiki akirame, urami toke tamahi ni ta'nari. Onodukara hito no nakarahi ha, sinoburu koto to omohe do, kakure naki mono nare ba, sika omohu beki tumi mo nasi, to nam omohi haberu."
 to notamahu.

 4 Tale of Tamakazura Tamakazura goes to the imperial Court and goes back to Higekuro's residence

 
[4-1 Tamakazura goes to the imperial Court in a new year]
 Kakaru koto-domo no sawagi ni, Kam-no-Kimi no mi-kesiki, iyo-iyo harema naki wo, Daisyau ha, itohosi to omohi atukahi kikoye te,
 "Kono mawiri tamaha m to ari si koto mo, taye kire te, samatage kikoye turu wo, Uti ni mo, nameku kokoro aru sama ni kikosimesi, hito-bito mo obosu tokoro ara m. Ohoyake-bito wo tanomi taru hito ha naku ya ha aru."
 to omohi-kahesi te, tosi kaheri te, mawira se tatematuri tamahu. Wotoko-Tahuka ari kere ba, yagate sono hodo ni, gisiki ito ikamesiku, ni naku te mawiri tamahu.
 Kata-gata no Otodo-tati, kono Daisyau no ohom-ikihohi sahe sasi-ahi, Saisyau-no-Tiuzyau, nemgoro ni kokoro sirahi kikoye tamahu. Seuto no Kimi-tati mo, kakaru wori ni to tudohi, tuiseu si yori te, kasiduki tamahu sama, ito medetasi.
 Syaukyau-den no himgasi-omote ni mi-tubone si tari. Nisi ni Miya-no-Nyougo ha ohasi kere ba, medau bakari no hedate naru ni, mi-kokoro no uti ha, harukani hedatari kem kasi. Ohom-kata-gata, idure to naku idomi kahasi tamahi te, Uti watari, kokoro-nikuku wokasiki korohohi nari. Koto ni midari-gahasiki Kaui-tati, amata mo saburahi tamaha zu.
 Tiuguu, Kokiden-no-Nyougo, kono Miya-no-Nyougo, Hidari no Ohotono no Nyougo nado saburahi tamahu. Sate ha, Tiunagon, Saisyau no ohom-Musume hutari bakari zo saburahi tamahi keru.

 [4-2 Otoko-tohka goes round one after another noble residence in Kyoto]
 Tahuka ha, kata-gata ni sato-bito mawiri, sama koto ni, keni nigihahasiki mi-mono nare ba, tare mo tare mo kiyora wo tukusi, sode-guti no kasanari, kotitaku medetaku totonohe tamahu. Touguu-no-Nyougo mo, ito hanayaka ni motenasi tamahi te, Miya ha, mada wakaku ohasimase do, subete ito imamekasi.
 O-mahe, Tiuguu no Ohom-kata, Suzaku-win to ni mawiri te, yo itau huke ni kere ba, Rokudeu-no-win ni ha, kono tabi ha tokoro-sesi to habuki tamahu. Suzaku-win yori kaheri mawiri te, Touguu no Ohom-kata-gata meguru hodo ni, yo ake nu.
 Hono-bono to wokasiki asaborake ni, itaku wehi midare taru sama si te, takekaha utahi keru hodo wo mire ba, Uti no Ohotono no Kim-dati ha, si, go-nin bakari, Tenzyau-bito no naka ni, kowe sugure, katati kiyoge ni te, uti-tuduki tamahe ru, ito medetasi.
 Waraha naru Hatirau-Gimi ha, mukahi-bara ni te, imiziu kasiduki tamahu ga, ito utukusiu te, Daisyau-dono no Tarau-Gimi to tati-nami taru wo, Kam-no-Kimi mo, yoso-bito to mi tamaha ne ba, ohom-me tomari keri. Yamgotonaku mazirahi nare tamahe ru ohom-kata-gata yori mo, kono mi-tubone no sode-guti, ohokata no kehahi imamekasiu, onazi mono no iro-ahi, kasanari nare do, mono yori koto ni hanayaka nari.
 Sauzimi mo nyoubau-tati mo, kayau ni mi-kokoro yari te, sibasi ha sugui tamaha masi, to omohi aheri.
 Mina onazi-goto, kaduke-watasu wata no sama mo, nihohi ka koto ni rau-rauziu si nai tamahi te, konata ha midu-umaya nari kere do, kehahi nigihahasiku, hito-bito kokoro-gesau sisosi te, kagiri aru mi-aruzi nado no koto-domo mo, si taru sama, koto ni youi ari te nam, Daisyau-dono se sase tamahe ri keru.

 [4-3 Tamakazura's life of the imperial Court]
 Tonowi-dokoro ni wi tamahi te, hi-hitohi, kikoye kurasi tamahu koto ha,
 "Yo-sari, makade sase tatematuri te m. Kakaru tuide ni to, obosi uturu ram ohom-Miya-dukahe nam, yasukara nu."
 to nomi, onazi koto wo seme kikoye tamahe do, ohom-kaheri nasi. Saburahu hito-bito zo,
 "Otodo no, 'Kokoro awatatasiki hodo nara de, mare mare no ohom-mawiri nare ba, mi-kokoro yuka se tamahu bakari. Yurusa re ari te wo, makade sase tamahe.' to, kikoye sase tamahi sika ba, koyohi ha, amari suga-sugasiu ya!"
 to kikoye taru wo, ito turasi to omohi te,
 "Sabakari kikoye si mono wo, sa mo kokoro ni kanaha nu yo kana!"
 to uti-nageki te wi tamahe ri.
 Hyaubukyau-no-Miya, go-zen no ohom-asobi ni saburahi tamahi te, sidu-kokoro naku, kono mi-tubone no atari omohi-yara re tamahe ba, nen-zi amari te kikoye tamahe ri. Daisyau ha, Tukasa no mi-zausi ni zo ohasi keru. "Kore yori." tote tori ire tare ba, sibu-sibu ni mi tamahu.
 "Miyama-gi ni hane uti-kahasi wiru tori no
 mata naku netaki haru ni mo aru kana

 Saheduru kowe mo mimi todome rare te nam."
 to ari. Itohosiu, omote akami te, kikoye m kata naku omohi wi tamahe ru ni, Uhe watara se tamahu.

 [4-4 Mikado visits to Tamakazura's room]
 Tuki no akaki ni, ohom-katati ha ihu yosi naku kiyora ni te, tada, kano Otodo no ohom-kehahi ni tagahu tokoro naku ohasimasu. "Kakaru hito ha mata mo ohasi keri!" to, mi tatematuri tamahu. Kano mi-kokorobahe ha asakara nu mo, utate mono-omohi kuhahari si wo, kore ha, nado ka ha sa si mo oboye sase tamaha m? Ito natukasige ni, omohi si koto no tagahi ni taru urami wo notamaha suru ni, omote oka m kata naku zo oboye tamahu ya! Kaho wo mote kakusi te, ohom-irahe mo e kikoye tamaha ne ba,
 "Ayasiu obotukanaki waza kana! Yorokobi nado mo, omohi siri tamaha m to omohu koto aru wo, kiki-ire tamaha nu sama ni nomi aru ha, kakaru mi-kuse nari keri!"
 to notamaha se te,
 "Nado te kaku hahi ahi gataki murasaki wo
 kokoro ni hukaku omohi-some kem

 Koku nari-hatu maziki ni ya?"
 to ohose raruru sama, ito wakaku kiyora ni hadukasiki wo, "Tagahi tamahe ru tokoro ya aru?" to omohi nagusame te, kikoye tamahu. Miya-dukahe no rau mo naku te, kotosi, kakai si tamahe ru kokoro ni ya?
 "Ika nara m iro to mo sira nu murasaki wo
 kokoro si te koso hito ha some kere

 Ima yori nam omohi tamahe siru beki."
 to kikoye tamahe ba, uti wemi te,
 "Sono, ima yori some tamaha m koso, kahi naka'bei koto nare. Urehu beki hito ara ba, kotowari kika mahosiku nam."
 to, itau urami sase tamahu mi-kesiki no, mameyaka ni wadurahasikere ba, "Ito utate mo aru kana!" to oboye te, "Wokasiki sama wo mo miye tatematura zi, mutukasiki yo no kuse nari keri." to omohu ni, mame-dati te saburahi tamahe ba, e obosu sama naru midare goto mo uti-ide sase tamaha de, "Yau-yau koso ha me-nare me." to obosi keri.

 [4-5 Tamakazura and Mikado compose and exchange waka]
 Daisyau ha, kaku watara se tamahe ru wo kiki tamahi te, itodo sidu-kokoro nakere ba, isogi madohasi tamahu. Midukara mo, "Nigenaki koto mo ide ki nu beki mi nari keri." to kokoro-uki ni, e nodome tamaha zu, makade sase tamahu beki sama, tuki-dukisiki kotoduke-domo tukuri-ide te, titi-Otodo nado, kasikoku tabakari tamahi te nam, ohom-itoma yurusa re tamahi keru.
 "Saraba. Mono-gori si te, mata idasi tate nu hito mo zo aru. Ito koso karakere. Hito yori saki ni susumi ni si kokoro-zasi no, hito ni okure te, kesiki tori sitagahu yo! Mukasi no nanigasi ga tamesi mo, hiki-ide tu beki kokoti nam suru."
 tote, makoto ni ito kutiwosi to obosi-mesi tari.
 Kikosimesi si ni mo, koyonaki tika-masari wo, hazime yori saru mi-kokoro nakara m ni te dani mo, go-ran-zi sugusu maziki wo, maite ito netau, aka-zu obosa ru.
 Saredo, hitaburu ni asaki kata ni, omohi utoma re zi tote, imiziu kokoro-bukaki sama ni notamahi tigiri te, natuke tamahu mo, katazikenau, "Ware ha, ware, to omohu mono wo." to obosu.
 Mi-teguruma yose te, konata, kanata no, ohom-kasiduki-bito-domo kokoro-motonagari, Daisyau mo, ito mono mutukasiu tati-sohi, sawagi tamahu made, e ohasimasi hanare zu.
 "Kau ito kibisiki tikaki mamori koso mutukasikere."
 to nikuma se tamahu.
 "Kokonohe ni kasumi hedate ba ume no hana
 tada ka bakari mo nihohi ko zi to ya
"
 Koto naru koto naki koto nare domo, mi-arisama, kehahi wo mi tatematuru hodo ha, wokasiku mo ya ari kem?
 "No wo natukasimi, akai tu beki yo wo, wosimu beka'meru hito mo, mi wo tumi te kokoro-gurusiu nam. Ikade ka kikoyu beki?"
 to obosi nayamu mo, "Ito katazikenasi." to, mi tatematuru.
 "Kabakari ha kaze ni mo tute yo hana no e ni
 tati-narabu beki nihohi naku to mo
"
 Sasuga ni kake-hanare nu kehahi wo, ahare to obosi tutu, kaheri-mi-gati ni te watara se tamahi nu.

 [4-6 Tamakazura goes back to Higekuro's residence]
 Yagate koyohi, kano tono ni to obosi mauke taru wo, kane te ha yurusa re aru maziki ni yori, morasi kikoye tamaha de,
 "Nihaka ni ito midari-kaze no nayamasiki wo, kokoro-yasuki tokoro ni uti-yasumi habera m hodo, yoso-yoso ni te ha ito obotukanaku habera m wo."
 to, oiraka ni mausi-nai tamahi te, yagate watasi tatematuri tamahu.
 Titi-Otodo, nihaka naru wo, "Gisiki naki yau ni ya?" to obose do, "Anagati ni, sa-bakari no koto wo ihi samatage m mo, hito no kokoro-oku besi." to obose ba,
 "To-mo kaku-mo. Moto yori sintai nara nu hito no ohom-koto nare ba."
 to zo, kikoye tamahi keru.
 Rokudeu-dono zo, "Ito yukuri-naku hoi nasi." to obose do, nado ka ha ara m? Womna mo, siho yaku keburi no nabiki keru kata wo, asamasi to obose do, nusumi mote yuki tara masi to obosi nazurahe te, ito uresiku kokoti oti wi nu.
 Kano, iri wi sase tamahe ri si koto wo, imiziu wen-zi kikoye sase tamahu mo, kokoro-duki naku, naho-nahosiki kokoti si te, yo ni ha kokoro-toke nu ohom-motenasi, iyo-iyo kesiki asi.
 Kano Miya ni mo, sa koso takeu notamahi sika, imiziu obosi wabure do, tayete otodure zu. Tada omohu koto kanahi nuru ohom-kasiduki ni, ake-kure itonami te sugusi tamahu.

 [4-7 Genji sends a letter to Tamakazura in February]
 Kisaragi ni mo nari nu. Oho-Tono ha,
 "Sate mo, turenaki waza nari ya! Ito kau kiha-gihasiu to si mo omoha de, tayume rare taru netasa wo."
 Hito-waroku, subete mi-kokoro ni kakara nu wori naku, kohisiu omohi-ide rare tamahu.
 "Sukuse nado ihu mono, oroka nara nu koto nare do, waga amari naru kokoro ni te, kaku hito-yari nara nu mono ha omohu zo kasi."
 to, oki-husi omokage ni zo miye tamahu.
 Daisyau no, wokasiyaka ni, wararaka naru ke mo naki hito ni sohi wi tara m ni, hakanaki tahabure-goto mo tutumasiu, ainaku obosa re te, nen-zi tamahu wo, ame itau huri te, ito nodoyaka naru koro, kayau no ture-dure mo magirahasi dokoro ni watari tamahi te, katarahi tamahi si sama nado no, imiziu kohisikere ba, ohom-humi tatematuri tamahu.
 Ukon ga moto ni sinobi te tukahasu mo, katu ha, omoha m koto wo obosu ni, nani-goto mo e tuduke tamaha de, tada omoha se taru koto-domo zo ari keru.
 "Kaki tare te nodokeki koro no haru-same ni
 hurusato-bito wo ika ni sinobu ya

 Ture-dure ni sohe te, uramesiu omohi-ide raruru koto ohou haberu wo, ikade ka waki kikoyu bekara m."
 nado ari.
 Hima ni sinobi te mise tatemature ba, uti-naki te, waga kokoro ni mo, hodo huru mama ni omohi-ide rare tamahu ohom-sama wo, maho ni, "Kohisi ya, ikade mi tatematura m." nado ha, e notamaha nu oya ni te, "Geni, ikade ka ha taimen mo ara m?" to, ahare nari.
 Toki-doki, mutukasikari si mi-kesiki wo, kokoroduki-nau omohi kikoye si nado ha, kono hito ni mo sira se tamaha nu koto nare ba, kokoro hitotu ni obosi tudukure do, Ukon ha, hono kesiki mi keri. Ika nari keru koto nara m to ha, ima ni kokoro-e gataku omohi keru.
 Ohom-kaheri, "Kikoyuru mo hadukasikere do, obotukanaku ya ha?" tote, kaki tamahu.
 "Nagame suru noki no siduku ni sode nure te
 utakata-bito wo sinoba zara me ya

 Hodo huru koro ha, geni, koto naru ture-dure mo masari haberi keri. Ana kasiko."
 to, wiya-wiyasiku kaki-nasi tamahe ri.

 [4-8 Genji reads a reply of Tamakazura]
 Hiki-hiroge te, tama-midu no koboruru yau ni obosa ruru wo, "Hito mo mi ba, utate aru besi." to, turenaku motenasi tamahe do, mune ni mitu kokoti si te, kano mukasi no, Kam-no-Kimi wo Suzaku-Win no Kisaki no seti ni tori-kome tamahi si wori nado obosi-idure do, sasi-atari taru koto nare ba ni ya, kore ha yo-duka zu zo ahare nari keru.
 "Sui taru hito ha, kokoro kara yasukaru mazikiwaza nari keri. Ima ha nani ni tuke te ka kokoro wo mo midara masi. Nige naki kohi no tuma nari ya!"
 to, samasi wabi tamahi te, ohom-koto kaki narasi te, natukasiu hiki-nasi tamahi si tuma-oto, omohi-ide rare tamahu. Aduma no sirabe wo, suga-gaki te,
 "Tamamo ha na kari so"
 to, utahi susabi tamahu mo, kohisiki hito ni mise tara ba, ahare sugusu maziki ohom-sama nari.
 Uti ni mo, honoka ni go-ran-ze si ohom-katati arisama wo, kokoro ni kake tamahi te,
 "Aka-mo tare hiki ini si sugata wo"
 to, nikuge naru hurukoto nare do, ohom-kotogusa ni nari te nam, nagame sase tamahi keru. Ohom-humi ha, sinobi-sinobi ni ari keri. Mi wo uki mono ni omohi-simi tamahi te, kayau no susabi goto wo mo, ainaku obosi kere ba, kokoro-toke taru ohom-irahe mo kikoye tamaha zu.
 Naho, kano, arigatakari si mi-kokoro-okite wo, kata-gata ni tuke te omohi simi tamahe ru ohom-koto wo zo, wasura re zari keru.

 [4-9 Genji remembers sweet memories with Tamakazura]
 Yayohi ni nari te, Rokudeu-dono no o-mahe no, hudi, yamabuki no omosiroki yuhubaye wo mi tamahu ni tuke te mo, madu miru kahi ari te wi tamahe ri si ohom-sama nomi obosi-ide rarure ba, Haru-no-Omahe wo uti-sute te, konata ni watari te go-ran-zu.
 Kure-take no mase ni, wazato nau saki-kakari taru nihohi, ito omosiro si.
 "Iro ni koromo wo."
 nado notamahi te,
 "Omoha zu ni Ide no naka miti hedatu to mo
 iha de zo kohuru yamabuki no hana

 Kaho ni miye tutu."
 nado notamahu mo, kiku hito nasi. Kaku, sasuga ni mote hanare taru koto ha, kono tabi zo obosi keru. Geni, ayasiki mi-kokoro no susabi nari ya!
 Kari no ko no ito ohokaru wo go-ran-zi te, kauzi, tatibana nado yau ni magirahasi te, wazato nara zu tatemature tamahu. Ohom-humi ha, "Amari hito mo zo me-taturu." nado obosi te, sukuyoka ni,
 "Obotukanaki tuki-hi mo kasanari nuru wo, omoha zu naru ohom-motenasi nari to urami kikoyuru mo, mi-kokro hitotu ni nomi ha aru maziu kiki habere ba, koto naru tuide nara de ha, taimen no katakara m wo, kutiwosiu omohi tamahuru."
 nado, oya-meki kaki tamahi te,
 "Onazi su ni kaheri si kahi no miye nu kana
 ika naru hito ka te ni nigiru ram

 Nadoka, sa si mo nado, kokoro-yamasiu nam."
 nado aru wo, Daisyau mo mi tamahi te, uti-warahi te,
 "Womna ha, makoto no oya no ohom-atari ni mo, tahayasuku uti-watari miye tatematuri tamaha m koto, tuide naku te aru beki koto ni ara zu. Masite, nazo, kono Otodo no, wori-wori omohi hanata zu, urami-goto ha si tamahu."
 to, tubuyaku mo, nikusi to kiki tamahu.
 "Ohom-kaheri, koko ni ha e kikoye zi."
 to, kaki nikuku oboyi tare ba,
 "Maro kikoye m."
 to kaharu mo, kataharaitasi ya!
 "Su-gakure te kazu ni mo ara nu kari no ko wo
 idu-kata ni ka ha tori-kakusu beki

 Yorosikara nu mi-kesiki ni odoroki te. Suki-zukisi ya!"
 to kikoye tamahe ri.
 "Kono Daisyau no, kakaru hakanasi-goto ihi taru mo, mada koso kika zari ture. Medurasiu."
 tote, warahi tamahu. Kokoro no uti ni ha, kaku ryau-zi taru wo, ito karasi to obosu.

 5 Tale of Higekuro's and Nai-Daijin's Tamakazura and Ohomi

 
[5-1 Kitanokata's illness becomes seriously]
 Kano, moto no Kita-no-kata ha, tuki-hi hedataru mama ni, asamasi to, mono wo omohi sidumi, iyo-iyo hoke-sire te monosi tamahu. Daisyau-dono no ohokata no toburahi, nani-goto wo mo kuhasiu obosi-oki te, Kim-dati wo ba, kahara zu omohi kasiduki tamahe ba, e si mo kake-hanare tamaha zu, mame-yaka naru kata no tanomi ha, onazi koto ni te nam monosi tamahi keru.
 Hime-Gimi wo zo, tahe gataku kohi kikoye tamahe do, taye te mise tatematuri tamaha zu. Wakaki mi-kokoro no uti ni, kono Titi-Gimi wo, tare mo tare mo, yurusi nau urami kikoye te, iyo-iyo hedate tamahu koto nomi masare ba, kokoro-bosoku kanasiki ni, Wotoko-Gimi-tati ha, tune ni mawiri nare tutu, Kam-no-Kimi no mi-arisama nado wo mo, onodukara koto ni hure te uti-katari te,
 "Maro-ra wo mo, rautaku natukasiu nam si tamahu. Ake-kure wokasiki koto wo konomi tamahu."
 nado ihu ni, urayamasiu, kayau ni te mo yasuraka ni hurumahu mi nara zari kem wo nageki tamahu. Ayasiu, wotoko womna ni tuke tutu, hito ni mono wo omohasuru Kam-no-Kimi ni zo ohasikeru.

 [5-2 A baby was born to Tamakazura in November]
 Sono tosi no Simo-tuki ni, ito wokasiki tigo wo sahe idaki ide tamahe re ba, Daisyau mo, omohu yau ni medetasi to, mote-kasiduki tamahu koto, kagiri nasi. Sono hodo no arisama, iha zu to mo omohi-yari tu beki koto zo kasi. Titi-Otodo mo, onodukara omohu yau naru mi-sukuse to obosi tari.
 Wazato kasiduki tamahu Kimi-tati ni mo, ohom-katati nado ha otori tamaha zu. Tou-no-Tiuzyau mo, kono Kam-no-Kimi wo, ito natukasiki harakara ni te, mutubi kikoye tamahu mono kara, sasuga naru mi-kesiki uti-maze tutu,
 "Miya-dukahi ni, kahi ari te monosi tamaha masi mono wo."
 to, kono Waka-Gimi no utukusiki ni tuke te mo,
 "Ima made Miko-tati no ohase nu nageki wo mi tatematuru ni, ika ni menboku ara masi."
 to, amari no koto wo zo omohi te notamahu.
 Ohoyake-goto ha, aru beki sama ni siri nado si tutu, mawiri tamahu koto zo, yagate kaku te yami nu beka'meru. Sate mo ari nu beki koto nari kasi.

 [5-3 Ohomi behaves actively in the imperial Court]
 Makoto ya, kano Uti-no-Ohoidono no ohom-musume no, Naisi-no-Kami nozomi si Kimi mo, saru mono no kuse nare ba, iro-mekasiu, samayohu kokoro sahe sohi te, mote wadurahi tamahu. Nyougo mo, "Tuhi ni, aha-ahasiki koto, kono Kimi zo hiki-ide m." to, tomo sure ba, ohom-mune tubusi tamahe do, Otodo no,
 "Ima ha, na mazirahi so."
 to, sei-si notamahu wo dani kiki-ire zu, mazirahi ide te monosi tamahu.
 Ika naru wori ni ka ari kem, Tenzyau-bito amata, oboye koto naru kagiri, kono Nyougo no ohom-kata ni mawiri te, mono no ne nado sirabe, natukasiki hodo no hyausi uti-kuhahe te asobu. Aki no yuhube no tada nara nu ni, Saisyau-no-Tiuzyau mo yori ohasi te, rei nara zu midare te mono nado notamahu wo, hito-bito medurasigari te,
 "Naho, hito yori koto ni mo."
 to meduru ni, kono Ahumi-no-Kimi, hito-bito no naka wo osi-wake te ide wi tamahu.
 "Ana, utate ya! Ko ha nazo?"
 to hiki-irure do, ito saganage ni nirami te, hari-wi tare ba, wadurahasiku te,
 "Ahunaki koto ya, notamahi ide m."
 to, tuki-kahasu ni, kono yo ni me-nare nu mame-bito wo si mo,
 "Kore zo na, kore zo na!"
 to mede te, sasameki sawagu kowe, ito sirusi. Hito-bito, ito kurusi to omohu ni, kowe ito sahayaka ni te,
 "Oki tu hune yorube nami-di ni tadayoha ba
 sawo sasi-yora m tomari wosihe yo

 Tana-nasi-wo-bune kogi-kaheri, onazi hito wo ya! Ana, waru ya"
 to ihu wo, ito ayasiu,
 "Kono ohom-kata ni ha, kau youi naki koto kikoye nu mono wo." to omohi-mahasu ni, "Kono kiku hito nari keri!"
 to, wokasiu te,
 "Yorube nami kaze no sahagasu huna-bito mo
 omoha nu kata ni iso-dutahi se zu
"
 tote, hasitanaka'meri, to ya?