About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Umegae
Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from Jan. to Feb. at the age of 39

  1 Tale of Hikaru-Genji Playing a comparison of incense

 1. Genji prepares a playing comparison of incense at Rokujo-in---Ohom-mogi no koto, obosi isogu mi-kokoro-okite


 2. The comparison of incense is done at February 10---Kisaragi no towo-ka, ame sukosi huri te, o-mahe tikaki koubai sakari ni


 3. Wives of Genji make incense for playing comparison---Kono tuide ni, ohom-kata-gata no ahase tamahu domo


 4. A banquet of the playing comparison of incense---Tuki sasi-ide nure ba, oho-miki nado mawiri te


  2 Tale of Hikaru-Genji Genji's daughter, Akashi-Hime, grows up to be a woman

 1. Akashi-Hime grows up to be a woman---Kakute, nisi no otodo ni, inu no toki ni watari tamahu


 2. Genji prepares that he marries Akashi-Hime to Togu---Touguu no go-genpuku ha, nizihu-yo-hi no hodo ni nam ari keru


 3. Genji criticizes a late kana---"Yorodu no koto, mukasi ni ha otori-zama ni


 4. Genji requests young men to copy by all sorts of wrighting---Sumi, hude, narabi naku eri-ide te, rei no tokoro-dokoro ni


 5. Hyobukyo brings a copy of requested to Rokujo-in---"Hyaubukyau-no-Miya watari tamahu." to kikoyure ba


 6. The other men bring copies of requested too---Sawemon-no-Kami ha, koto-kotosiu kasikoge naru sudi wo nomi


 7. Genji makes a son of Hyobukyo to bring ko-Manyoshu and Kokin-wakasyu---Kehu ha mata, te no koto-domo notamahi kurasi


  3 Tale of Naidaijin's Tale of Yugiri and Kumoi-no-kari in after days

 1. About Naidaijin in the present situation---Uti-no-Otodo ha, kono ohom-isogi wo, hito no uhe ni te


 2. Genji advises Yugiri to marry ---Otodo ha, "Ayasiu uki taru sama kana!" to


 3. About a relationship between Yugiri and Kumoi-no-kari---Kayau naru ohom-isame ni tuki te, tawabure ni te mo


 1 Tale of Hikaru-Genji Playing a comparison of incense

 [1-1 Genji prepares a playing comparison of incense at Rokujo-in]
 Ohom-mogi no koto, obosi isogu mi-kokoro-okite, yo no tune nara zu. Touguu mo onazi Kisaragi ni, ohom-kauburi no koto aru bekere ba, yagate ohom-mawiri mo uti-tuduku beki ni ya?
 Syau-gwatu no tugomori mori nare ba, ohoyake watakusi nodoyaka naru koro hohi ni, taki-mono ahase tamahu. Daini no tatemature ru kau-domo go-ran-zuru ni, "Naho, inisihe no ni ha otori te ya ara m?" to obosi te, Nideu-no-win no mi-kura ake sase tamahi te, Kara no mono-domo tori-watasa se tamahi te, go-ran-zi kuraburu ni,
 "Nisiki, aya nado mo, naho huruki mono koso natukasiu komayaka ni ha ari kere."
 tote, tikaki ohom-siturahi no, mono no ohohi, siki-mono, sitone nado no hasi-domo ni, ko-Win no mi-yo no hazime tu kata, Koma-udo no tatemature ri keru aya, hi-gonki-domo nado, ima no yo no mono ni ni zu, naho sama-zama go-ran zi ate tutu se sase tamahi te, kono-tabi no aya, usu-mono nado ha, hito-bito ni tamaha su.
 Kau-domo ha, mukasi ima no, tori-narabe sase tamahi te, ohom-kata-gata ni kubari tatematura se tamahu.
 "Huta-kusa dutu ahase sase tamahe."
 to, kikoye sase tamahe ri. Okuri-mono, Kamdatime no roku nado, yo ni naki sama ni, uti ni mo to ni mo, koto sigeku itonami tamahu ni sohe te, kata-gata ni eri totonohe te, kana-usu no oto mimi ni kasikamasiki koro nari.
 Otodo ha, Sin-den ni hanare ohasimasi te, Zyouwa no ohom-imasime no hutatu no hau wo, ikade ka ohom-mimi ni ha tutahe tamahi kem, kokoro ni sime te ahase tamahu.
 Uhe ha, himgasi no naka no Hanati-ide ni, ohom-siturahi koto ni hukau si-nasa se tamahi te, Hatideu-no-Sikibukyau no ohom-hau wo tutahe te, katami ni idomi ahase tamahu hodo, imiziu hi-si tamahe ba,
 "Nihohi no hukasa asasa mo, kati-make no sadame aru besi."
 to Otodo notamahu. Hito no ohom-oya-ge naki ohom-arasohi gokoro nari.
 Idu-kata ni mo, o-mahe ni saburahu hito amata nara zu. Mi-teudo-domo mo, sokara no kiyora wo tukusi tamahe ru naka ni mo, kau-go no ohom-hako-domo no yau, tubo no sugata, hi-tori no kokorobahe mo, me-nare nu sama ni, imamekasiu, yau kahe sase tamahe ru ni, tokoro-dokoro no kokoro wo tukusi tamahe ra m nihohi-domo no, sugure tara m domo wo, kagi ahase te ire m to obosu nari keri.

 [1-2 The comparison of incense is done at February 10]
 Kisaragi no towo-ka, ame sukosi huri te, o-mahe tikaki koubai sakari ni, iro mo ka mo niru mono naki hodo ni, Hyoubukyau-no-Miya watari tamahe ri. Ohom-isogi no kehu asu ni nari ni keru koto-domo, toburahi kikoye tamahu. Mukasi yori tori-waki taru ohom-naka nare ba, hedate naku, sono koto kano koto, to kikoye ahase tamahi te, hana wo mede tutu ohasuru hodo ni, saki-no-Saiwin yori tote, tiri-sugi taru ume no eda ni tuke taru ohom-humi mote mawire ri. Miya, kikosimesu koto mo are ba,
 "Ika naru ohom-seusoko no susumi mawire ru ni ka?"
 tote, wokasi to obosi tare ba, hohowemi te,
 "Ito nare-naresiki koto kikoye tuke tari si wo, mameyaka ni isogi monosi tamahe ru na'meri."
 tote, ohom-humi ha hiki-kakusi tamahi tu.
 Din no hako ni, ruri no tuki hutatu suwe te, ohoki ni marogasi tutu ire tamahe ri. Kokoro-ba, kon-ruri ni ha go-ehu no eda, siroki ni ha ume wo eri te, onaziku hiki musubi taru ito no sama mo, nayobiyaka ni namamekasiu zo si tamahe ru.
 "En aru mono no sama kana!"
 tote, ohom-me tome tamahe ru ni,
 "Hana no ka ha tiri ni si eda ni tomara ne do
 utura m sode ni asaku sima me ya
"
 Honoka naru wo go-ran-zi tuke te, Miya ha koto-kotosiu zu-zi tamahu.
 Saisyau-no-Tiuzyau, ohom-tukahi tadune todome sase tamahi te, itau yoha si tamahu. Koubai-gasane no kara no hosonaga sohe taru womna no sauzoku kaduke tamahu. Ohom-kaheri mo sono iro no kami ni te, o-mahe no hana wo wora se te tuke sase tamahu.
 Miya,
 "Uti no koto omohi yara ruru ohom-humi kana! Nani-goto no kakurohe aru ni ka, hukaku kakusi tamahu."
 to urami te, ito yukasi to obosi tari.
 "Nani-goto ka ha habera m. Kuma-gumasiku obosi taru koso, kurusikere."
 tote, ohom-suzuri no tuide ni,
 "Hana no e ni itodo kokoro wo simuru kana
 Hito no togame m ka wo ba tutume do
"
 to ya ari tu ram.
 "Mameyaka ni ha, suki-zukisiki yau nare do, mata mo nakame ru hito no uhe ni te, kore koso ha kotowari no itonami na'mere to, omohi tamahe nasi te nam. Ito minikukere ba, utoki hito ha katahara itasa ni, Tiuguu makade sase tatematuri te to, omohi tamahuru. Sitasiki hodo ni nare kikoye kayohe do, hadukasiki tokoro no hukau ohasuru Miya nare ba, nani-goto mo yo no tune ni te mise tatematura m, katazikenaku te nam."
 nado, kikoye tamahu.
 "Aye-mono mo, geni, kanarazu obosi-yoru beki koto nari keri."
 to, kotowari mausi tamahu.

 [1-3 Wives of Genji make incense for playing comparison]
 Kono tuide ni, ohom-kata-gata no ahase tamahu domo, ono-ono ohom-tukahi si te,
 "kono yuhugure no simeri ni kokoromi m."
 to kikoye tamahe re ba, sama-zama wokasiu si-nasi te tatematuri tamahe ri.
 "Kore wakata se tamahe. Tare ni ka mise m?"
 to kikoye tamahi te, ohom-hitori-domo mesi te, kokoromi sase tamahu.
 "Siru hito ni mo ara zu ya!"
 to hige si tamahe do, ihi sira nu nihohi-domo no, susumi okure taru kau hito-kusa nado ga, isasaka no toga wo waki te, anagati ni otori masari no kedime wo oki tamahu. Kano waga ohom-huta-kusa no ha, ima zo tou-de sase tamahu.
 Ukon no din no mi-kahamidu no hotori ni nazurahe te, nisi no wata-dono no sita yori iduru migiha tikau uduma se tamahe ru wo, Koremitu-no-Saisyau no ko no Hyauwe-no-Zyou, hori te mawire ri. Saisyau-no-Tiuzyau, tori te tutahe mawira se tamahu. Miya,
 "Ito kurusiki hanzya ni mo atari te haberu kana! Ito kebutasi ya!"
 to, nayami tamahu. Onaziu koso ha, iduku ni mo tiri tutu hirogoru beka'meru wo, hito-bito no kokoro-gokoro ni aha se tamahe ru, hukasa asasa wo, kagi ahase tamahe ru ni, ito kyou aru koto ohokari.
 Sarani idure to mo naki naka ni, Saiwin no ohom-Kurobau, sa ihe do mo, kokoro-nikuku siduyaka naru nihohi, koto nari. Zizyuu ha, Otodo no ohom ha, sugure te namamekasiu natukasiki ka nari to sadame tamahu.
 Tai-no-Uhe no ohom ha, mi-kusa aru naka ni, Baikwa, hanayaka ni imamekasiu, sukosi hayaki kokoro-siturahi wo sohe te, medurasiki kawori kuhahare ri.
 "Kono-koro no kaze ni taguhe m ni ha, sarani kore ni masaru nihohi ara zi."
 to mede tamahu.
 Natu-no-Ohomkata ni ha, hito-bito no, kau kokoro-gokoro ni idomi tamahu naru naka ni, kazu-kazu ni mo tati-ide zu ya to, keburi wo sahe omohi kiye tamahe ru mi-kokoro ni te, tada Kaehu wo hito-kusa ahase tamahe ri. Sama kahari simeyaka naru ka si te, ahare ni natukasi.
 Huyu no ohom-kata ni mo, toki-doki ni yore ru nihohi no sadamare ru ni keta re m mo ai nasi to obosi te, Kunoe-kau no hau no sugure taru ha, saki no Suzaku-Win no wo utusa se tamahi te, Kimtada-no-Asom no, koto ni erabi tukau-mature ri si Hyakubu no hau nado omohi e te, yo ni ni zu namamekasisa wo tori-atume taru, kokoro-okite sugure tari to, idure wo mo mutoku nara zu sadame tamahu wo,
 "Kokoro-gitanaki hanzya na'meri."
 to kikoye tamahu.

 [1-4 A banquet of the playing comparison of incense]
 Tuki sasi-ide nure ba, oho-miki nado mawiri te, mukasi no ohom-monogatari nado si tamahu. Kasume ru tuki no kage kokoro nikuki wo, ame no nagori no kaze sukosi huki te, hana no ka natukasiki ni, otodo no atari ihi sira zu nihohi miti te, hito no mi-kokoti ito en ari.
 Kuraudo-dokoro no kata ni mo, asu no ohom-asobi no uti-narasi ni, ohom-koto-domo no sauzoku nado si te, Tenzyau-bito nado amata mawiri te, wokasiki huwe no ne-domo kikoyu.
 Uti no Ohoi-dono no Tou-no-Tiuzyau, Ben-no-Seusyau nado mo, genzam bakari ni te makaduru wo, todome sase tamahi te, ohom-koto-domo mesu.
 Miya no o-mahe ni biha, Otodo ni sau no ohom-koto mawiri te, Tou-no-Tiuzyau, wagon tamahari te, hanayaka ni kaki-tate taru hodo, ito mosiroku kikoyu. Saisyau-no-Tiuzyau, yokobue huki tamahu. Wori ni ahi taru teusi, kumowi tohoru bakari huki-tate tari. Ben-no-Seusyau, hyausi tori te, ume-ga-e idasi taru hodo, ito wokasi. Waraha ni te, win-hutagi no wori, Takasago utahi si Kimi nari. Miya mo Otodo mo sasi-irahe si tamahi te, koto-kotosikara nu mono kara, wokasiki yo no ohom-asobi nari.
 Ohom-kaharake mawiru ni, Miya,
 "Uguhisuno kowe ni ya itodo akugare m
 kokoro sime turu hana no atari ni

 Tiyo mo he n ubesi."
 to kikoye tamahe ba,
 "Iro mo ka mo uturu bakari ni kono haru ha
 hana saku yado wo kare zu mo ara nam
"
 Tou-no-Tiuzyau ni tamahe ba, tori te, Saisyau-no-Tiuzyau ni sasu.
 "Uguhisu no negura no eda mo nabiku made
 naho huki-tohose yoha no huetake
"
 Saisyau-no-Tiuzyau,
 "Kokoro ari te kaze no yoku meru hana no ki ni
 tori-ahe nu made huki ya yoru beki

 Nasake naku."
 to, mina uti warahi tamahu, Ben-no-Seusyau,
 "Kasumi dani tuki to hana to wo hedate zu ha
 negura no tori mo hokorobi na masi
"
 Makoto ni, akegata ni nari te zo, Miya kaheri tamahu. Ohom-okuri-mono ni, midukara no go-reu no ohom-nahosi no ohom-yosohi hito-kudari, te hure tamaha nu taki-mono huta-tubo sohe te, mi-kuruma ni tatematura se tamahu. Miya,
 "Hana no ka wo e nara nu sode ni utusi te mo
 koto ayamari to imo ya togame m
"
 to are ba,
 "Ito kutu-si tari ya!"
 to warahi tamahu. Mi-kuruma kakuru hodo ni, ohi te,
 "Medurasi to hurusato-bito mo mati zo mi m
 hana no nisiki wo ki te kaheru Kimi

 Mata naki koto to obosa ru ram."
 to are ba, ito itau karagari tamahu. Tugi-tugi no Kimi-tati ni mo, koto-kotosikara nu sama ni, hosonaga, ko-utiki nado kaduke tamahu.

 2 Tale of Hikaru-Genji Genji's daughter, Akashi-Hime, grows up to be a woman

 
[2-1 Akashi-Hime grows up to be a woman]
 Kakute, nisi no otodo ni, inu no toki ni watari tamahu. Miya no ohasimasu nisi no Hanati-ide wo siturahi te, mi-gusiage no Naisi nado mo, yagate konata ni mawire ri. Uhe mo, kono tuide ni, Tiuguu ni ohom-taimen ari. Ohom-kata-gata no nyoubau, osi-ahase taru, kazu sira-zu miye tari.
 Ne no toki ni ohom-mo tatematuru. Oho-tonabura honoka nare do, ohom-kehahi ito medetasi to, Miya ha mi tatemature tamahu. Otodo,
 "Obosi-sutu maziki wo tanomi ni te, namege naru sugata wo, susumi go-ran-ze rare haberu nari. Noti no yo no tamesi ni ya to, kokoro sebaku sinobi omohi tamahuru."
 nado kikoye tamahu. Miya,
 "Ika naru beki koto to mo omou tamahe waki habera zari turu wo, kau koto-kotosiu tori-nasa se tamahu ni nam, naka-naka kokoro oka re nu beku."
 to, notamahi ketu hodo no ohom-kehahi, ito wakaku aigyau-duki taru ni, Otodo mo, obosu sama ni wokasiki mi-kehahi-domo no, sasi-tudohi tamahe ru wo, ahahi medetaku obosa ru. Haha-Gimi no, kakaru wori dani e mi tatematura nu wo, imizi to omohe ri si mo kokoro-gurusiu te, mau-nobora se ya se masi to obose do, hito no mono-ihi wo tutumi te, sugusi tamahi tu.
 Kakaru tokoro no gisiki ha, yorosiki ni dani, ito koto ohoku urusaki wo, katahasi bakari, rei no sidoke-naku maneba m mo naka-naka ni ya tote, komaka ni kaka zu.

 [2-2 Genji prepares that he marries Akashi-Hime to Togu]
 Touguu no go-genpuku ha, nizihu-yo-hi no hodo ni nam ari keru. Ito otonasiku ohasimase ba, hito no musume-domo kihohi mawira su beki koto wo, kokorozasi obosu nare do, kono Tono no obosi kizasu sama no, ito koto nare ba, naka-naka ni te ya maziraha m to, Hidari-no-Otodo nado mo, obosi todomaru naru wo kikosimesi te,
 "Ito tai-daisiki koto nari. Miya-dukahe no sudi ha, amata aru naka ni, sukosi no kedime wo idoma m koso hoi nara me. Sokora no kyauzaku no Hime-Gimi tati, hiki-kome rare na ba, yo ni haye ara zi."
 to notamahi te, ohom-mawiri nobi nu. Tugi-tugi ni mo to sidume tamahi keru wo, kakaru yosi tokoro-dokoro ni kiki tamahi te, Sa-Daizin-dono no Sam-no-Kimi mawiri tamahi nu. Reikei-den to kikoyu.
 Kono ohom-Kata ha, mukasi no ohom-tonowi-dokoro, Sigeisa wo aratame siturahi te, ohom-mawiri nobi nuru wo, Miya ni mo kokoro-motonagara se tamahe ba, U-duki ni to sadame sase tamahu. Ohom-teudo-domo mo, moto aru yori mo totonohe te, ohom-midukara mo, mono no sita-kata, we-yau nado wo mo go-ran-zi ire tutu, sugure taru miti-miti no zyauzu-domo wo mesi-atume te, komaka ni migaki totonohe sase tamahu.
 Sausi no hako ni iru beki sausi-domo no, yagate hon ni mo si tamahu beki wo era se tamahu. Inisihe no kami naki kiha no ohom-te-domo no, yo ni na wo nokosi tamhe ru taguhi no mo, ito ohoku saburahu.

 [2-3 Genji criticizes a late kana]
 "Yorodu no koto, mukasi ni ha otori-zama ni, asaku nari yuku yo no suwe nare do, kamna nomi nam, ima no yo ha ito kiha naku nari taru. Huruki ato ha, sadamare ru yau ni ha are do, hiroki kokoro yutaka nara zu, hito-sudi ni kayohi te nam ari keru.
 Tahe ni wokasiki koto ha, to yori te koso kaki-iduru hito-bito ari kere do, womna-de wo kokoro ni ire te narahi si sakari ni, koto mo naki tehon ohoku tudohe tari si naka ni, Tiuguu no haha-Miyasudokoro no, kokoro ni mo ire zu hasiri kai tamahe ri si hito-kudari bakari, wazato nara nu wo e te, kiha koto ni oboye si ha ya!
 Sate, aru maziki ohom-na mo tate kikoye si zo kasi. Kuyasiki koto ni omohi-simi tamahe ri sika do, sa si mo ara zari keri. Miya ni kaku usiromi tukau-maturu koto wo, kokoro-hukau ohase sika ba, naki ohom-kage ni mo mi-nahosi tamahu ram.
 Miya no ohom-te ha, komaka ni wokasige nare do, kado ya okure tara m."
 to, uti-sasameki te kikoye tamahu.
 "Ko-Nihudau-no-Miya no ohom-te ha, ito kesiki hukau namameki taru sudi ha ari sika do, yowaki tokoro ari te, nihohi zo sukunakari si.
 Win no Kam-no-Kimi koso, ima no yo no zyauzu ni ohasure do, amari sobore te kuse zo sohi ta'meru. Sa ha ari to mo, kano Kimi to, saki-no-Saiwin to, koko ni to koso ha, kaki tamaha me."
 to, yurusi kikoye tamahe ba,
 "Kono kazu ni ha, mabayuku ya!"
 to kikoye tamahe ba,
 "Itau na sugusi tamahi so. Nikoyaka naru kata no natukasisa ha, koto naru mono wo! Mamna no susumi taru hodo ni, kamna ha sidokenaki mozi koso maziru mere."
 tote, mada kaka nu sausi-domo tukuri kuhahe te, heusi, himo nado imiziu se sase tamahu.
 "Hyaubukyau-no-Miya, Sa-wemon-no-Kami nado ni monose m. Midukara hito-yorohi ha kaku besi. Kesiki-bami imasugari to mo, e kaki narabe zi ya."
 to, ware-bome si tamahu.

 [2-4 Genji requests young men to copy by all sorts of wrighting]
 Sumi, hude, narabi naku eri-ide te, rei no tokoro-dokoro ni, tada nara nu ohom-seusoko are ba, hito-bito, kataki koto ni obosi te, kahesahi mausi tamahu mo are ba, mameyaka ni kikoye tamahu. Koma no kami no usuyau-dati taru ga, semete namamekasiki wo,
 "Kono, mono-gonomi suru wakaki hito-bito, kokoromi m."
 tote, Saisyau-no-Tiuzyau, Sikibukyau-no-Miya no Hyauwe-no-Kami, Uti-no-Ohoidono no Tou-no-Tiuzyau nado ni,
 "Aside, utawe wo, omohi omohi ni kake."
 to notamahe ba, mina kokoro gokoro ni idomu beka'meri.
 Rei no sin-den ni hanare ohasimasi te kaki tamahu. Hana zakari sugi te, asa-midori naru sora uraraka naru ni, huruki koto-domo nado omohi sumasi tamahi te, mi-kokoro no yuku kagiri, sau no mo, tada no mo, womna-de mo, imiziu kaki-tukusi tamahu.
 O-mahe ni hito sigekara zu, nyoubau hu-tari, mi-tari bakari, sumi nado sura se tamahi te, yuwe aru huruki sihu no uta nado, ika ni zo ya nado eri-ide tamahu ni, kutiwosikara nu kagiri saburahu.
 Misu age-watasi te, kehusoku no uhe ni sausi uti-oki, hasi tikaku uti-midare te, hude no siri kuhahe te, omohi megurasi tamahe ru sama, aku yo naku medetasi. Siroki akaki nado, ketien naru hira ha, hude tori-nahosi, youi si tamahe ru sama sahe, mi-sira m hito ha, geni mede nu beki ohom-arisama nari.

 [2-5 Hyobukyo brings a copy of requested to Rokujo-in]
 "Hyaubukyau-no-Miya watari tamahu." to kikoyure ba, odoroki te, ohom-nahosi tatematuri, ohom-sitone mawiri sohe sase tamahi te, yagate mati-tori, ire tatematuri tamahu. Kono Miya mo ito kiyoge ni te, mi-hasi sama yoku ayumi nobori tamahu hodo, uti ni mo hito-bito nozoki te mi tatematuru. Uti-kasikomari te, katami ni uruhasi-dati tamahe ru mo, ito kiyora nari.
 "Ture-dure ni komori haberu mo, kurusiki ma de omou tamahe raruru kokoro no nodoke sa ni, wori yoku watara se tamahe ru."
 to, yorokobi kikoye tamahu. Kano ohom-sausi mota se te watari tamahe ru nari keri. Yagate go-ran-zure ba, sugure te si mo ara nu ohom-te wo, tada kata-kado ni, ito itau hude sumi taru kesiki ari te kaki nasi tamahe ri. Uta mo, kotosara meki, sobami taru huru-koto-domo wo eri te, tada mi-kudari bakari ni, mozi sukuna ni konomasiku zo kaki tamahe ru. Otodo, go-ran-zi odoroki nu.
 "Kau made ha omohi tamahe zu koso ari ture. Sara ni hude nage tu besi ya!"
 to, netagari tamahu.
 "Kakaru ohom-naka ni omonaku kudasu hude no hodo, sari to mo to nam omou tamahuru."
 nado, tahabure tamahu.
 Kaki tamahe ru sausi-domo mo, kakusi tamahu beki nara ne ba, tou-de tamahi te, katamini go-ran-zu.
 Kara no kami no, ito sukumi taru ni, sau kaki tamahe ru, sugure te medetasi to mi tamahu ni, Koma no kami no, hada komaka ni nagou natukasiki ga, iro nado ha hanayaka nara de, namameki taru ni, ohodoka naru womna-de no, uruhasiu kokoro todome te kaki tamahe ru, tatohu beki kata nasi.
 Mi tamahu hito no namida sahe, midu-guki ni nagare sohu kokoti si te, aku yo aru maziki ni, mata, koko no Kamya no sikisi no, iro-ahi hanayaka naru ni, midare taru sau no uta wo, hude ni makase te midare kaki tamahe ru, mi-dokoro kagiri nasi. Sidoro modoro ni aigyau-duki, mi mahosikere ba, sarani nokori-domo ni me mo yari tamaha zu.

 [2-6 The other men bring copies of requested too]
 Sawemon-no-Kami ha, koto-kotosiu kasikoge naru sudi wo nomi konomi te kaki tare do, hude no okite suma nu kokoti si te, itahari kuhahe taru kesiki nari. Uta nado mo, kotosara-meki te, eri kaki tari.
 Womna no ohom ha, maho ni mo tori-ide tamaha zu. Saiwin no nado ha, masite tou-de tamaha zari keri. Aside no sausi-domo zo, kokoro-gokoro ni hakanau wokasiki.
 Saisyau-no-Tiuzyau no ha, midu no ikihohi yutaka ni kaki-nasi, sosoke taru asi no ohi-zama nado, Naniha no ura ni kayohi te, konata kanata iki maziri te, itau sumi taru tokoro ari. Mata, ito ikamesiu, hiki-kahe te, mozi-yau, isi nado no tatazumahi, konomi kaki tamahe ru hira mo a'meri.
 "Me mo oyoba zu. Kore ha itoma iri nu beki mono kana!"
 to, kyou-zi mede tamahu. Nani-goto mo mono-gonomi si, en-gari ohasuru Miko ni te, ito imiziu mede kikoye tamahu.

 [2-7 Genji makes a son of Hyobukyo to bring ko-Manyoshu and Kokin-wakasyu]
 Kehu ha mata, te no koto-domo notamahi kurasi, sama-zama no tugi-kami no hon-domo, eri-ide sase tamahe ru tuide ni, mi-ko no Zizyuu si te, Miya ni saburahu hon-domo tori ni tukahasu.
 Saga-no-Mikado no, Ko-Manehusihu wo erabi kaka se tamahe ru yo-maki, Engi-no-Mikado no, Kokin-wakasihu wo, kara no asa-hanada no kami wo tugi te, onazi iro no koki mon no ki no heusi, onaziki tama no ziku, dan no kara-kumi no himo nado, namamekasiu te, maki-goto ni ohom-te no sudi wo kahe tutu, imiziu kaki-tukusa se tamahe ru, oho-tonabura mizikaku mawiri te go-ran-zuru ni,
 "Tuki se nu mono kana! Kono-koro no hito ha, tada katasoba wo kesikibamu ni koso ari kere!"
 nado, mede tamahu. Yagate kore ha todome tatematuri tamahu.
 "Womna-go nado wo mote habera masi ni dani, wosa-wosa mi hayasu maziki ni ha tutahu maziki wo, masite, kuti nu beki wo."
 nado kikoye te tatemature tamahu. Zizyuu ni, Kara no hon nado no ito wazato-gamasiki, din no hako ni ire te, imiziki Koma-bue sohe te, tatemature tamahu.
 Mata kono-koro ha, tada kanna no sadame wo sitamahi te yononaka ni te kaku to oboye taru, kami naka simo no hito-bito ni mo, saru beki mono-domo obosi hakarahi te, tadune tutu kaka se tamahu. Kono ohom-hako ni ha, tati-kudare ru wo ba maze tamaha zu, wazato, hito no hodo, sina wakase tamahi tutu, sausi, maki-mono, mina kaka se tatematuri tamahu.
 Yorodu ni meduraka naru ohom-takaramono-domo, hito no mikado made arigatage naru naka ni, kono hon-domo nam, yukasi to kokoro ugoki tamahu waka-udo, yo ni ohokari keru. Ohom-we-domo totonohe sase tamahu naka ni, kano Suma no niki ha, suwe ni mo tutahe sira se m to obose do, "Ima sukosi yo wo mo obosi-siri na m ni." to obosi-kahesi te, mada tori-ide tamaha zu.

 3 Tale of Naidaijin's Tale of Yugiri and Kumoi-no-kari in after days

 
[3-1 About Naidaijin in the present situation]
 Uti-no-Otodo ha, kono ohom-isogi wo, hito no uhe ni te kiki tamahu mo, imiziu kokoro-motonaku, sau-zausi to obosu. Hime-Gimi no ohom-arisama, sakari ni totonohi te, atarasiu utukusige nari. Ture-dure to uti-simeri tamahe ru hodo, imiziki ohom-nageki-gusa naru ni, kano hito no mi-kesiki, hata, onazi yau ni nadaraka nare ba, "Kokoro-yowaku susumi-yora m mo, hito-waraha re ni, hito no nemgoro nari si kizami ni, nabiki na masika ba." nado, hito sire zu obosi nageki te, hito-kata ni tumi wo mo ohose tamaha zu.
 Kaku sukosi tawami tamahe ru mi-kesiki wo, Saisyau-no-Kimi ha kiki tamahe do, sibasi turakari si mi-kokoro wo usi to omohe ba, turenaku motenasi, sidume te, sasugani hoka-zama no kokoro ha tuku beku mo oboye zu, kokoro-dukara tahabure nikuki wori ohokare do, "Asa-midori." kikoye-goti si ohom-menoto-domo ni, Nahugon ni nobori te miye m no mi-kokoro hukakaru besi.

 [3-2 Genji advises Yugiri to marry]
 Otodo ha, "Ayasiu uki taru sama kana!" to, obosi nayami te,
 "Kano watari no koto, omohi taye ni tara ba, Migi-no-Otodo, Nakatukasa-no-Miya nado no, kesiki-bami iha se tamahu meru wo, iduku mo omohi sadame rare yo."
 to notamahe do, mono mo kikoye tamaha zu, kasikomari taru ohom-sama ni te saburahi tamahu.
 "Kayau no koto ha, kasikoki ohom-wosihe ni dani sitagahu beku mo oboye zari sika ba, koto-maze ma ukere do, ima omohi-ahasuru ni ha, kano ohom-wosihe koso, nagaki tamesi ni ha ari kere.
 Ture-dure to mono sure ba, omohu tokoro aru ni ya to, yo-hito mo osi-hakaru ram wo, sukuse no hiku kata ni te, naho-nahosiki koto ni ari ari te nabiku, ito siribi ni, hito waroki koto zo ya!"
 Imiziu omohi nobore do, kokoro ni si mo kanaha zu, kagiri no aru mono kara, suki-zukisiki kokoro tukaha ru na! Ihakenaku yori, miya no uti ni ohi-ide te, mi wo kokoro ni makase zu, tokoro seku, isasaka no koto no ayamari mo ara ba, karo-garosiki sosiri wo ya oha m to, tutumi si dani, naho suki-zukisiki toga wo ohi te, yo ni hasitaname rare ki.
 Kurawi asaku, nani to naki mi no hodo, utitoke, kokoro no mama naru hurumahi nado monose raru na! Kokoro onodukara ogori nure ba, omohi sidumu beki kusahahi naki toki, womna no koto ni te nam, kasikoki hito, mukasi mo midaruru tamesi ari keru.
 Saru-maziki koto ni kokoro wo tuke te, hito no na wo mo tate, midukara mo urami wo ohu nam, tuhi no hodasi to nari keru. Tori-ayamari tutu mi m hito no, waga kokoro ni kanaha zu, sinoba m koto kataki husi ari to mo, naho omohi-kahesa m kokoro wo narahi te, mosi ha oya no kokoro ni yuduri, mosi ha oya naku te yononaka kataho ni ari to mo, hitogara kokoro-gurusiu nado ara m hito wo ba, sore wo kata-kado ni yose te mo mi tamahe. Waga tame, hito no tame, tuhi ni yokaru beki kokoro zo hukau aru beki."
 nado, nodoyaka ni ture-dure naru wori ha, kakaru kokorodukahi wo nomi wosihe tamahu.

 [3-3 About a relationship between Yugiri and Kumoi-no-kari]
 Kayau naru ohom-isame ni tuki te, tawabure ni te mo hoka zama no kokoro wo omohi kakaru ha, ahare ni, hito-yari nara zu oboye tamahu. Womna mo, tune yori koto ni, Otodo no omohi nageki tamahe ru mi-kesiki ni, hadukasiu, uki mi to obosi sidume do, uhe ha turenaku ohodoka ni te, nagame sugusi tamahu.
 Ohom-humi ha, omohi amari tamahu wori-wori, ahare ni kokoro-hukaki sama ni kikoye tamahu. "Taga makoto wo ka?" to omohi nagara, yo-nare taru hito koso, anagati ni hito no kokoro wo mo utagahu nare, ahare to mi tamahu husi ohokari.
 "Nakatukasa-no-Miya nam, Oho-Tono ni mo mi-kesiki tamahari te, sa mo ya to, obosi kahasi ta'naru."
 to hito no kikoye kere ba, Otodo ha, hiki-kahesi ohom-mune hutagaru besi. Sinobi te,
 "Saru koto wo koso kiki sika. Nasake naki hito no mi-kokoro ni mo ari keru kana! Otodo no, kuti-ire tamahi si ni, sihunekari ki tote, hiki-tagahe tamahu naru besi. Kokoro-yowaku nabiki te mo, hito-warahe nara masi koto."
 nado, namida wo uke te notamahe ba, Hime-Gimi, ito hadukasiki ni mo, sokohakatonaku namida no koborure ba, hasitanaku te somuki tamahe ru, rautage sa kagiri nasi.
 "Ika ni se masi? Naho ya susumi ide te, kesiki wo tora masi."
 nado, obosi midare te tati tamahi nuru nagori mo, yagate hasi tikau nagame tamahu.
 "Ayasiku, kokoro okure te mo susumi ide turu namida kana! Ika ni obosi tura m?"
 nado, yorodu ni omohi wi tamahe ru hodo ni, ohom-humi ari. Sasuga ni zo mi tamahu. Komayaka ni te,
 "Turenasa ha uki yo no tune ni nari yuku wo
 wasure nu hito ya hito ni koto naru
"
 to ari. "Kesiki bakari mo kasume nu, turenasa yo!" to, omohi-tuduke tamahu ha ukere do,
 "Kagiri tote wasure gataki wo wasururu mo
 ko ya yo ni nabiku kokoro naru ram
"
 to aru wo, "Ayasi?" to, uti-oka re zu, katabuki tutu mi wi tamahe ri.