About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Fujinouraha
Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from Mar. to Oct. at the age of 39

  1 Tale of Yugiri Yugiri and Kumoi-no-kari get married after long in love

 1. Yugiri and Kumoi-no-kari are deeply in love with each other---Ohom-isogi no hodo ni mo, Saisyau-no-Tiuzyau ha


 2. Naidaijin's famiry visit to Gokuraku-temple at March 20---Kimi-tati mina hiki-ture, ikihohi aramahosiku


 3. Naidaijin invites Yugiri to his home---Kokora no tosi-goro no omohi no sirusi ni ya


 4. Yugiri visits to Naidaijin's residence---Waga ohom-kata ni te, kokoro-dukahi imiziu kesau-zi te


 5. There is a banquet of admiring wisteria blossom and permission of marriage---Tuki ha sasi-ide nure do, hana no iro sadaka ni mo


 6. Yugiri goes into Kumoi-no-kari's room and gets married to her---Nanu-ka no yuhuduku-yo, kage honoka naru ni, ike no kagami


 7. Yugiri writes a letter next a new married morning---Ohom-humi ha, naho sinobi tari turu sama no kokoro-dukahi ni te aru wo


 8. Yugiri and his wife are in deeoly new married life---Kwanbutu wi te tatematuri te, ohom-dausi osoku mawiri kere ba


  2 Tale of Hikaru-Genji Akashi-hime gets married to Prince

 1. Murasaki visits to Kamo-shrin---Kakute, Rokudeu-win no ohom-isogi ha, ni-zihu yo-niti no hodo


 2. Kashiwagi and Yugiri are active in a festival of Kamo-shrin---Konowe-Dukasa no tukahi ha, Tou-no-Tiuzyau nari keri


 3. Akashi-hime gets married to Prince at about April 20---Kakute, ohom-mawiri ha Kitanokata sohi tamahu beki wo


 4. Murasaki and Akasi, Akashi-hime's mothers, meet each other at the Imperial Palace---Mi-ka sugosi te zo, Uhe ha makade sase tamahu


  3 Tale of Hikaru-Genji Genji is given a equal status of abdicated from Mikado

 1. Genji is given a equal status of abdicated from Mikado in the fall---Otodo mo, "Nagakara zu nomi obosa ruru mi-yo no konata ni." to


 2. Yugiri and his wife move to Samjo-residence---Ohom-ikihohi masari te, kakaru ohom-sumahi mo tokoro-sekere ba


 3. Naidaijin visits to Samjo-residence---Mukasi ohasahi si ohom-arisama ni mo, wosa-wosa kaharu koto naku


 4. Mikado visits to Rokujo-in at about October 20---Kamna-duki no hatuka amari no hodo ni, Rokudeu-no-win ni gyaugau ari


 5. There is a banquet in visiting to Rokujo-in---Mina ohom-wehi ni nari te, kure kakaru hodo ni


 6. Suzaku-in, abdicated from Mikado, and Reizei, present Mikado, change wakaeach other---Yuhukaze no huki siku momidi no iro-iro, koki usuki


 1 Tale of Yugiri Yugiri and Kumoi-no-kari get married after long in love

 [1-1 Yugiri and Kumoi-no-kari are deeply in love with each other]
 Ohom-isogi no hodo ni mo, Saisyau-no-Tiuzyau ha, nagame-gati ni te, hore-boresiki kokoti suru wo, "Katu ha ayasiku, waga kokoro nagara sihuneki zo kasi. Anagati ni kau omohu koto nara ba, sekimori no, uti mo ne nu beki kesiki ni omohi yowari tamahu naru wo kiki nagara, onaziku ha, hito-warukara nu sama ni mi-hate m." to nen-zuru mo, kurusiu omohi midare tamahu.
 Womna-Gimi mo, Otodo no kasume tamahi si koto no sudi wo, "Mosi, sa mo ara ba, nani no nagori ka ha!" to nagekasiu te, ayasiku somuki somuki ni, sasuga naru ohom-moro-gohi nari.
 Otodo mo, sa koso kokoro-duyogari tamahi sika do, takekara nu ni obosi wadurahi te, "Kano Miya ni mo, sayau ni omohi-tati hate tamahi na ba, mata tokaku aratame omohi kakaduraha m hodo, hito no tame mo kurusiu, waga ohom-kata-zama ni mo hito-warahare ni, onodukara karo-garosiki koto ya mazira m. Sinobu to sure do, uti-uti no koto ayamari mo, yo ni mori ni taru besi. Tokaku magirahasi te, naho make nu beki na'meri." to, obosi nari nu.
 Uhe ha turenaku te, urami toke nu ohom-naka nare ba, "Yukuri naku ihi-yora m mo ika ga?" to, obosi-habakari te, "Koto-kotosiku motenasa m mo, hito no omoha m tokoro woko nari. Ika naru tuide si te ka ha honomekasu beki?" nado obosu ni, Yayohi hatuka, Oho-Tono no Oho-Miya no ohom-ki-niti ni te, Gokuraku-zi ni maude tamahe ri.

 [1-2 Naidaijin's famiry visit to Gokuraku-temple at March 20]
 Kimi-tati mina hiki-ture, ikihohi aramahosiku, Kamdatime nado mo amata mawiri tudohi tamahe ru ni, Saisyau-no-Tiuzyau, wosa-wosa kehahi otora zu, yosohosiku te, katati nado, tada ima no imiziki sakari ni nebi-yuki te, tori-atume medetaki hito no ohom-arisama nari.
 Kono Otodo wo ba, turasi to omohi kikoye tamahi si yori, miye tatematuru mo, kokoro-dukahi se rare te, ito itau youi si, mote-sidume te monosi tamahu wo, Otodo mo, tune yori ha me todome tamahu. Mi-zukyau nado, Rokudeu-no-Win yori mo se sase tamahe ri. Saisyau-no-Kimi ha, masite, yorodu wo torimoti te, ahare ni itonami tukau-maturi tamahu.
 Yuhu kake te, mina kaheri tamahu hodo, hana ha mina tiri midare, kasumi tado-tadosiki ni, Otodo, mukasi wo obosi-ide te, namamekasiu usobuki nagame tamahu. Saisyau mo, ahare naru yuhube no kesiki ni, itodo uti-simeri te, "Ama-ke ari." to, hito-bito no sawagu ni, naho nagame iri te wi tamahe ri. Kokoro-tokimeki ni mi tamahu koto ya ari kem, sode wo hiki-yose te,
 "Nado ka, ito koyonaku ha kan-zi tamahe ru. Kehu no mi-nori no eni wo mo tadune obosa ba, tumi yurusi tamahi te yo ya! Nokori sukunaku nari-yuku suwe no yo ni, omohi-sute tamahe ru mo, urami kikoyu beku nam."
 to notamhe ba, uti-kasikomari te,
 "Sugi ni si ohom-omomuke mo, tanomi kikoye sasu beki sama ni, uketamahari oku koto haberi sika do, yurusi naki mi-kesiki ni, habakari tutu nam."
 to kikoye tamahu.
 Kokoro awatatasiki ama-kaze ni, mina tiri-diri ni kihohi kaheri tamahi nu. Kimi, "Ika ni omohi te, rei nara zu kesiki-bami tamahi tura m?" nado, yo to tomo ni kokoro wo kake taru ohom-atari nare ba, hakanaki koto nare do, mimi tomari te, toya-kauya to omohi-akasi tamahu.

 [1-3 Naidaijin invites Yugiri to his home]
 Kokora no tosi-goro no omohi no sirusi ni ya, kano Otodo mo, nagori naku obosi yowari te, hakanaki tuide no, wazato ha naku, sasuga ni tuki-dukisikara m wo obosu ni, U-duki no tuitati-goro, o-mahe no hudi no hana, ito omosirou saki-midare te, yo no tune nara zu, tada ni mi-sugusa m koto wosiki sakari naru ni, asobi nado si tamahi te, kure-yuku hodo no, itodo iro masare ru ni, Tou-no-Tiuzyau si te, ohom-seusoko ari.
 "Hito-hi no hana no kage no taimen no, aka-zu oboye haberi si wo, ohom-itoma ara ba, tati-yori tamahi na m ya?"
 to ari. Ohom-humi ni ha,
 "Waga yado no hudi no iro koki tasokare ni
 tadune ya ha ko nu haru no nagori wo
"
 Geni, ito omosiroki eda ni tuke tamahe ri. Mati-tuke tamahe ru mo, kokoro-tokimeki se rare te, kasikomari kikoye tamahu.
 "Naka-naka ni wori ya madoha m hudi no hana
 tasokare-doki no tado-tadosiku ha
"
 to kikoye te,
 "Kutiwosiku koso okusi ni kere. Tori nahosi tamahe yo."
 to kikoye tamahu.
 "Ohom-tomo ni koso."
 to notamahe ba,
 "Wadurahasiki zuizin ha, ina."
 tote, kahesi tu.
 Otodo no o-mahe ni, kaku nam, tote, go-ran-ze sase tamahu.
 "Omohu yau ari te monosi tamahe ru ni ya ara m? Sa mo susumi monosi tamaha ba koso ha, sugi ni si kata no keu nakari si urami mo toke me."
 to notamahu. Mi-kokoro-ogori, koyonau netage nari.
 "Sa si mo habera zi. Tai no mahe no hudi, tune yori mo omosirou saki te haberu naru wo, siduka naru korohohi nare ba, asobi se m nado ni ya habera m?"
 to mausi tamahu.
 "Wazato tukahi sasa re tari keru wo, hayau monosi tamahe."
 to yurusi tamahu. Ika nara m to, sita ni ha kurusiu, tada nara zu.
 "Nahosi koso amari koku te, karobi ta'mere. Hi-Samgi no hodo, nani to naki waka-udo koso, huta-awi ha yokere, hiki-tukuroha m ya?"
 tote, waga go-reu no kokoro koto naru ni, e nara nu ohom-zo-domo gu-si te, ohom-tomo ni mota se te tatemature tamahu.

 [1-4 Yugiri visits to Naidaijin's residence]
 Waga ohom-kata ni te, kokoro-dukahi imiziu kesau-zi te, tasokare mo sugi, kokoro-yamasiki hodo ni maude tamahe ri. Aruzi no kim-dati, Tiuzyau wo hazime te, siti, hati-nin uti-ture te mukahe-ire tatematuru. Idure to naku wokasiki katati-domo nare do, naho, hito ni sugure te, azayaka ni kiyora naru mono kara, natukasiu, yosiduki, hadukasige nari.
 Otodo, o-masi hiki-tukuroha se nado si tamahu ohom-youi, oroka nara zu. Ohom-kauburi nado si tamahi te, ide tamahu tote, Kitanokata, wakaki nyoubau nado ni,
 "Nozoki te mi tamahe. Ito kyauzaku ni nebi masaru hito nari. Youi nado ito siduka ni, mono-monosi ya! Azayaka ni, nuke-ide oyosuke taru kata ha, titi-Otodo ni mo masari-zama ni koso a'mere.
 Kare ha, tada ito seti ni namamekasiu aigyau-duki te, miru ni wemasiku, yononaka wasururu kokoti zo si tamahu. Ohoyake-zama ha, sukosi tahare te, azare taru kata nari si, kotowari zo kasi.
 Kore ha, zae no kiha mo masari, kokoro-motiwi wowosiku, sukuyoka ni tarahi tari to, yo ni oboye ta'meri."
 nado notamahi te zo, taimen si tamahu. Mono-mameyaka ni, mube-mubesiki ohom-monogatari ha, sukosi bakari ni te, hana no kyou ni uturi tamahi nu.
 "Haru no hana, idure to naku, mina hirake-iduru iro-goto ni, me odoroka nu ha naki wo, kokoro mizikaku uti-sute te tiri nuru ga, uramesiu oboyuru korohohi, kono hana no hitori tati-okure te, natu ni saki-kakaru hodo nam, ayasiu kokoro-nikuku ahare ni oboye haberu. Iro mo hata, natukasiki yukari ni si tu besi."
 tote, uti-hohowemi tamahe ru, kesiki ari te, nihohi kiyoge nari.

 [1-5 There is a banquet of admiring wisteria blossom and permission of marriage]
 Tuki ha sasi-ide nure do, hana no iro sadaka ni mo miye nu hodo naru wo, mote-asobu ni kokoro wo yose te, oho-miki mawiri, ohom-asobi nado si tamahu. Otodo, hodo naku sora-wehi wo si tamahi te, midari-gahasiku sihi wehasi tamahu wo, saru kokoro si te, itau sumahi nayame ri.
 "Kimi ha, suwe no yo ni ha amaru made, ame no sita no iusoku ni monosi tamahu meru wo, yohahi huri nuru hito, omohi-sute tamahu nam turakari keru. Bunseki ni mo karei to ihu koto aru beku ya! Nanigasi no wosihe mo, yoku obosi-siru ram to omohi tamahuru wo, itau kokoro-nayamasi tamahu to, urami kikoyu beku nam."
 nado notamahi te, wehi-naki ni ya, wokasiki hodo ni kesikibami tamahu.
 "Ikade ka? Mukasi wo omou tamahe iduru ohom-kahari-domo ni ha, mi wo suturu sama ni mo to koso, omou tamahe siri haberu wo, ika ni go-ran-zi nasu koto ni ka habera m? Moto yori, oroka naru kokoro no okotari ni koso."
 to, kasikomari kikoye tamahu. Ohom-toki yoku, saudoki te,
 "Hudi no ura-ha no"
 to uti zu-zi tamahe ru, mi-kesiki wo tamahari te, Tou-no-Tiuzyau, hana no iro koku, koto ni husa nagaki wo wori te, mara-uto no ohom-sakaduki ni kuhahu. Tori te, mote nayamu ni, Otodo,
 "Murasaki ni kakoto ha kake m hudi no hana
 matu yori sugi te uretakere do mo
"
 Saisyau, sakaduki wo moti nagara, kesiki bakari hai-si tatematuri tamahe ru sama, ito yosi ari.
 "Iku kaheri tuyu-keki haru wo sugusi ki te
 hana no himo toku wori ni ahu ram
"
 Tou-no-Tiuzyau ni tamahe ba,
 "Tawoyame no sode ni magahe ru hudi no hana
 miru hito kara ya iro mo masara m
"
 Tugi-tugi zun-nagaru mere do, wehi no magire ni haka-bakasikara de, kore yori masara zu.

 [1-6 Yugiri goes into Kumoi-no-kari's room and gets married to her]
 Nanu-ka no yuhuduku-yo, kage honoka naru ni, ike no kagami nodoka ni sumi watare ri. Geni, mada honoka naru kozuwe-domo no, sauzausiki koro naru ni, itau kesiki-bami yokotahare ru matu no, ko-dakaki hodo ni ha ara nu ni, kakare ru hana no sama, yo no tune nara zu omosirosi.
 Rei no, Ben-no-Seusyau, kowe ito natukasiku te, Asigaki wo utahu. Otodo,
 "Ito keyakeu mo tukau-maturu kana!"
 to, uti-midare tamahi te,
 "Tosi he ni keru kono ihe no"
 to, uti-kuhahe tamahe ru ohom-kowe, ito omosirosi. Wokasiki hodo ni midari-gahasiki ohom-asobi ni te, mono-omohi nokora zu nari nu meri.
 Yau-yau yo huke-yuku hodo ni, itau sora-nayami si te,
 "Midari-gokoti ito tahe gatau te, makade m sora mo hoto-hotosiu koso haberi nu bekere. Tonowi-dokoro yuduri tamahi tem ya?"
 to, Tiuzyau ni urehe tamahu. Otodo,
 "Asom ya, ohom-yasumi-dokoro motome yo. Okina itau wehi susumi te murai nare ba, makari-iri nu."
 to ihi-sute te, iri tamahi nu.
 Tiuzyau,
 "Hana no kage no tabine yo! Ika ni zo ya, kurusiki sirube ni zo haberu ya!"
 to ihe ba,
 "Matu ni tigire ru ha, ada naru hana ka ha? Yuyusi ya!"
 to seme tamahu. Tiuzyau ha, kokoro no uti ni, "Neta no waza ya!" to omohu tokoro are do, hito-zama no omohu sama ni medetaki ni, "Kau mo ari-hate na m." to, kokoro-yose wataru koto nare ba, usiro-yasuku mitibiki tu.
 Wotoko-Gimi ha, yume ka to oboye tamahu ni mo, waga mi itodo itukasiu zo oboye tamahi kem kasi. Womna ha, ito hadukasi to omohi simi te monosi tamahu mo, nebi masare ru mi-arisama, itodo aka nu tokoro naku meyasusi.
 "Yo no tamesi ni mo nari nu bekari turu mi wo, kokoro mote koso, kau made mo obosi yurusa ru mere. Ahare wo siri tamaha nu mo, sama koto naru waza kana!"
 to, urami kikoye tamahu.
 "Seusyau no susumi-idasi turu Asigaki no omomuki ha, mimi todome tamahi tu ya? Itaki nusi kana! "Kahakuti no" to koso, sasi-irahe mahosikari ture!"
 to notamahe ba, Womna, ito kiki-gurusi, to obosi te,
 "Asaki na wo ihi-nagasi keru kahaguti ha
 ikaga morasi si seki no aragaki

 Asamasi."
 to notamahu sama, ito komeki tari. Sukosi uti-warahi te,
 "Mori ni keru Kukita-no-seki wo kahakuti no
 asaki ni nomi ha ohose zara nam

 Tosi-tuki no tumori mo, ito warinaku te nayamasiki ni, mono oboye zu."
 to, wehi ni kakoti te, kurusige ni motenasi te, akuru mo sira-zu-gaho nari. Hito-bito, kikoye wadurahu wo, Otodo,
 "Sitari-gaho naru asai kana!"
 to, togame tamahu. Saredo, akasi-hate de zo ide tamahu. Nekutare no ohom-asagaho, miru kahi ari kasi.

 [1-7 Yugiri writes a letter next a new married morning]
 Ohom-humi ha, naho sinobi tari turu sama no kokoro-dukahi ni te aru wo, naka-naka kehu ha e kikoye tamaha nu wo, mono-ihi saganaki go-tati tuki-zirohu ni, Otodo watari te mi tamahu zo, ito wari naki ya!
 "Tuki se zari turu mi-kesiki ni, itodo omohi sira ruru mi no hodo wo. Tahe nu kokoro ni mata kiye nu beki mo,
 Togamu na yo sinobi ni siboru te mo tayumi
 kehu araha ruru sode no siduku wo
"
 nado, ito nare-gaho nari. Uti-wemi te,
 "Te wo imiziu mo kaki nara re ni keru kana!"
 nado notamahu mo, mukasi no nagori nasi.
 Ohom-kaheri, ito ide-ki gatage nare ba, "Mi-gurusi ya!" tote, sa mo obosi habakari nu beki koto nare ba, watari tamahi nu.
 Ohom-tukahi no roku, nabete nara nu sama ni te tamahe ri. Tiuzyau, wokasiki sama ni motenasi tamahu. Tune ni hiki-kakusi tutu kakurohe ariki si ohom-tukahi, kehu ha, omomoti nado, hito-bitosiku hurumahu meri. Ukon-no-zou naru hito no, mutumasiu obosi tukahi tamahu nari keri.
 Rokudeu-no-Otodo mo, kaku to kikosimesi te keri. Saisyau, tune yori mo hikari sohi te mawiri tamahe re ba, uti-mamori tamahi te,
 "Kesa ha ika ni. Humi nado monosi tu ya? Sakasiki hito mo, womna no sudi ni ha midaruru tamesi aru wo, hito-waroku kakadurahi, kokoro-ira re se de sugusa re taru nam, sukosi hito ni nuke tari keru mi-kokoro to oboye keru.
 Otodo no mi-okite no, amari sukumi te, nagori naku kuduhore tamahi nuru wo, yo-hito mo ihi-iduru koto ara m ya? Sari tote mo, waga kata takeu omohi-gaho ni, kokoro-ogori si te, suki-zukisiki kokoro-bahe nado morasi tamahu na.
 Sa koso oiraka ni, ohoki naru kokoro-okite to miyure do, sita no kokorobahe wowosikara zu kuse ari te, hito miye nikuki tokoro tuki tamahe ru hito nari."
 nado, rei no wosihe kikoye tamahu. Koto uti-ahi, meyasuki ohom-ahahi, to obosa ru.
 Mi-ko to mo miye zu, sukosi ga konokami bakari to miye tamahu. Hoka-hoka ni te ha, onazi kaho wo utusi-tori taru to miyuru wo, o-mahe ni te ha, sama-zama, ana medeta to miye tamahe ri.
 Otodo ha, usuki ohom-nahosi, siroki mi-zo no karameki taru ga, mon kezayaka ni tuya-tuya to suki taru wo tatematuri te, naho tuki se zu ate ni namamekasiu ohasimasu.
 Saisyau-dono ha, sukosi iro hukaki ohom-nahosi ni, tyauzi-zome no kogaruru made sime ru, siroki aya no natukasiki wo ki tamahe ru, kotosara meki te en ni miyu.

 [1-8 Yugiri and his wife are in deeoly new married life]
 Kwanbutu wi te tatematuri te, ohom-dausi osoku mawiri kere ba, hi kure te, ohom-kata-gata yori warahabe idasi, huse nado, ohoyake-zama ni kahara zu, kokoro-gokoro ni si tamahe ri. O-mahe no sahohu wo utusi te, kimi-tati nado mo mawiri tudohi te, naka-naka, uruhasiki o-mahe yori mo, ayasiu kokoro-dukahi se rare te okusi-gati nari.
 Saisyau ha, sidu kokoro naku, iyo-iyo kesau-zi, hiki-tukurohi te ide tamahu wo, wazato nara ne do, nasake-dati tamahu waka-udo ha, uramesi to omohu mo ari keri. Tosi-goro no tumori tori-sohe te, omohu yau naru ohom-nakarahi na'mere ba, midu mo mora m ya ha!
 Aruzi no Otodo, itodosiki tika-masari wo, utukusiki mono ni obosi te, imiziu motekasiduki kikoye tamahu. Make nuru kata no kutiwosisa ha, naho obose do, tumi mo nokoru maziu zo, mameyaka naru mi-kokoro-zama nado no, tosi-goro koto-gokoro naku te sugusi tamahe ru nado wo, arigataku obosi yurusu.
 Nyougo no ohom-arisama nado yori mo, hanayaka ni medetaku aramahosikere ba, Kitanokata, saburahu hito-bito nado ha, kokoro-yokara zu omohi ihu mo are do, nani no kurusiki koto kaha ara m. Azeti no Kitanokata nado mo, kakaru kata ni te, uresi to omohi kikoye tamahi keri.

 2 Tale of Hikaru-Genji Akashi-hime gets married to Prince

 
[2-1 Murasaki visits to Kamo-shrin]
 Kakute, Rokudeu-win no ohom-isogi ha, ni-zihu yo-niti no hodo nari keri. Tai-no-Uhe, Mi-are ni maude tamahu tote, rei no ohom-kata-gata izanahi kikoye tamahe do, naka-naka, sa si mo hiki-tuduki te kokoro-yamasiki wo obosi te, tare mo tare mo tomari tamahi te, koto-kotosiki hodo ni mo ara zu, mi-kuruma ni-zihu bakari si te, go-zen nado mo, kuda-kudasiki hito-kazu ohoku mo ara zu, kotosogi taru si mo, kehahi koto nari.
 Maturi no hi no akatuki ni maude tamahi te, kahesa ni ha, mono go-ran-zu beki ohom-saziki ni oahasimasu. Ohom-kata-gata no nyoubau, ono-ono kuruma hiki-tuduki te, o-mahe tokoro sime taru hodo, ikamesiu, "Kare ha sore." to, tohome yori odoro-odorosiki ohom-ikihohi nari.
 Otodo ha, Tiuguu no ohom-haha Miyasumdokoro no, kuruma osi-sake rare tamahe ri si wori no koto obosi-ide te,
 "Toki ni yori kokoro-ogori si te, sayau naru koto nam, nasake naki koto nari keru. Koyonaku omohi-keti tari si hito mo, nageki ohu yau ni te nakunari ni ki."
 to, sono hodo ha notamahi keti te,
 "Nokori tomare ru hito no, Tiuzyau ha, kaku tada-udo ni te, waduka ni nari noboru meri. Miya ha narabi naki sudi ni te ohasuru mo, omohe ba, ito koso ahare nare. Subete ito sadame naki yo nare ba koso, nani-goto mo omohu mama ni te, ike ru kagiri no yo wo sugusa mahosikere to, nokori tamaha m suwe no yo nado no, tatosihe naki otorohe nado wo sahe, omohi habakara rure ba."
 to, uti-katarahi tamahi te, Kamdatime nado mo ohom-saziki ni tudohi mawiri tamahe re ba, sonata ni ide tamahi nu.

 [2-2 Kashiwagi and Yugiri are active in a festival of Kamo-shrin]
 Konowe-Dukasa no tukahi ha, Tou-no-Tiuzyau nari keri. Kano Oho-tono ni te, ide-tatu tokoro yori zo hito-bito ha mawiri tamau keru. Tou-Naisinosuke mo tukahi nari keri. Oboye koto ni te, Uti, Touguu yori hazime tatematuri te, Rokudeu-win nado yori mo ohom-toburahi-domo tokoro-seki made, mi-kokoro-yose ito medetasi.
 Saisyau-no-Tiuzyau, ide-tati no tokoro ni sahe toburahi tamahe ri. Utitoke zu ahare wo kahasi tamahu ohom-naka nare ba, kaku yamgotonaki kata ni sadamari tamahi nuru wo, tada-nara-zu uti-omohi keri.
 "Nani to ka ya kehu no kazasi yo katu mi tutu
 obomeku made mo nari ni keru kana

 asamasi."
 to aru wo, wori sugusi tamaha nu bakari wo, ikaga omohi kem, ito mono-sawagasiku, kuruma ni noru hodo nare do,
 "Kazasi te mo katu tadora ruru kusa no na ha
 katura wo wori si hito ya siru ram

 Hakase nara de ha."
 to kikoye tari. Hakanakere do, netaki irahe to obosu. Naho, kono Naisi ni zo, omohi hanare zu, hahi-magire tamahu beki.

 [2-3 Akashi-hime gets married to Prince at about April 20]
 Kakute, ohom-mawiri ha Kitanokata sohi tamahu beki wo, "Tune ni naga-nagasiu e sohi saburahi tamaha zi. Kakaru tuide ni, kano ohom-usiromi wo ya sohe masi." to obosu.
 Uhe mo, "Tuhi ni aru beki koto no, kaku hedatari te sugusi tamahu wo, kano hito mo, monosi to omohi nageka ru ram. Kono mi-kokoro ni mo, ima ha yau-yau obotukanaku, ahare ni obosi siru ram. Kata-gata kokoro-oka re tatematura m mo, ainasi." to omohi nari tamahi te,
 "Kono wori ni sohe tatematuri tamahe. Mada ito aeka naru hodo mo usirometaki ni, saburahu hito tote mo, waka-wakasiki nomi koso ohokare. Ohom-menoto tati nado mo, mi-oyobu koto no kokoroitaru kagiri aru wo, midukara ha, e tuto si mo saburaha zara m hodo, usiroyasukaru beku."
 to kikoye tamahe ba, "Ito yoku obosi-yoru kana!" to obosi te, "Sa nam." to, anata ni mo katarahi notamahi kere ba, imiziku uresiku, omohu koto kanahi haberu kokoti si te, hito no sauzoku, nani ka no koto mo, yamgotonaki ohom-arisama ni otoru maziku isogi tatu.
 Ama-Gimi nam, naho kono ohom-ohisaki mi tatematura m no kokoro-hukakari keru. "Ima hito-tabi mi tatematuru yo mo ya?" to, inoti wo sahe sihuneku nasi te nen-zi keru wo, "Ika ni si te ka ha?" to, omohu mo kanasi.
 Sono yo ha, Uhe sohi te mawiri tamahu ni, sate, kuruma ni mo tati-kudari uti ayumi nado, hito-warukaru beki wo, waga tame ha omohi habakara zu, tada, kaku migaki tatematuri tamahu tama-no-kizu ni te, waga kaku nagarahuru wo, katu ha imiziu kokoro-gurusiu omohu.
 Ohom-mawiri no gisiki, "Hito no me odoroku bakari no koto ha se zi." to obosi tutume do, onodukara yo no tune no sama ni zo ara nu ya? Kagiri mo naku kasiduki suwe tatematuri tamahi te, Uhe ha, "Makoto ni ahare ni utukusi." to omohi kikoye tamahu ni tuke te mo, hito ni yuduru maziu, "Makoto ni kakaru koto mo ara masika ba." to obosu. Otodo mo, Saisyau-no-Kimi mo, tada kono koto hitotu wo nam, "Aka nu koto kana!" to, obosi keru.

 [2-4 Murasaki and Akasi, Akashi-hime's mothers, meet each other at the Imperial Palace]
 Mi-ka sugosi te zo, Uhe ha makade sase tamahu. Tati-kahari te mawiri tamahu yo, ohom-taimen ari.
 "Kaku otonabi tamahu kedime ni nam, tosi-tuki no hodo mo sira re habere ba, uto-utosiki hedate ha, nokoru maziku ya?"
 to, natukasiu notamahi te, monogatari nado si tamahu. Kore mo utitoke nuru hazime na'meri. Mono nado uti-ihi taru kehahi nado, mube koso ha to, mezamasiu mi tamahu.
 Mata, ito ke-dakau sakari naru mi-kesiki wo, katami ni medetasi to mi te, "Sokora no ohom-naka ni mo sugure taru mi-kokorozasi ni te, narabi naki sama ni sadamari tamahi keru mo, ito kotowari." to omohi-sira ruru ni, "Kau made, tati-narabi kikoyuru tigiri, oroka nari ya ha?" to omohu mono kara, ide tamahu gisiki no, ito koto ni yosohosiku, mi-teguruma nado yurusa re tamahi te, Nyougo no ohom-arisama ni kotonara nu wo, omohi kuraburu ni, sasuga naru mi no hodo nari.
 Ito utukusige ni, hihina no yau naru mi-arisama wo, yume no kokoti si te mi tatematuru ni mo, namida nomi todomara nu ha, hitotu-mono to zo miye zari keru. Tosi-goro yorodu ni nageki sidumi, sama-zama uki mi to omohi ku-si turu inoti mo nobe mahosiu, hare-baresiki ni tuke te, makoto ni Sumiyosi-no-Kami mo oroka nara zu omohi sira ru.
 Omohu sama ni kasiduki kikoye te, kokoro oyoba nu koto hata, wosa-wosa naki hito no rau-rauzisa nare ba, ohokata no yose, oboye yori hazime, nabete nara nu mi-arisama katati naru ni, Miya mo, wakaki mi-kokoti ni, ito kokoro koto ni omohi kikoye tamahe ri.
 Idomi tamahe ru ohom-kata-gata no hito-bito nado ha, kono Haha-Gimi no, kaku te saburahi tamahu wo, kizu ni ihi-nasi nado sure do, sore ni keta ru beku mo ara zu. Imamekasiu, narabi naki koto wo ba, sarani mo iha zu, kokoro-nikuku yosi aru ohom-kehahi wo, hakanaki koto ni tuke te mo, aramahosiu motenasi kikoye tamahe re ba, Tenzyau-bito nado mo, medurasiki idomi dokoro ni te, tori-dori ni saburahu hito-bito mo, kokoro wo kake taru nyoubau no, youi arisama sahe, imiziku totonohe-nasi tamahe ri.
 Uhe mo, saru beki wori-husi ni ha mawiri tamahu. Ohom-nakarahi aramahosiu utitoke yuku ni, sari to te sasi-sugi mono-nare zu, anadurahasikaru beki motenasi, hata, tuyu naku, ayasiku aramahosiki hito no arisama, kokorobahe nari.

 3 Tale of Hikaru-Genji Genji is given a equal status of abdicated from Mikado

 
[3-1 Genji is given a equal status of abdicated from Mikado in the fall]
 Otodo mo, "Nagakara zu nomi obosa ruru mi-yo no konata ni." to, obosi turu ohom-mawiri no, kahi aru sama ni mi tatematuri nasi tamahi te, kokoro-kara nare do, yo ni uki taru yau ni te, mi-gurusikari turu Saisyau-no-Kimi mo, omohi naku meyasuki sama ni sidumari tamahi nure ba, mi-kokoro oti wi hate tamahi te, "Ima ha hoi mo toge na m." to, obosi naru.
 Tai-no-Uhe no mi-arisama no, mi-sute gataki ni mo, "Tiuguu ohasimase ba, oroka nara nu mi-kokoro-yose nari. Kono Ohom-kata ni mo, yo ni sira re taru oya zama ni ha, madu omohi kikoye tamahu bekere ba, sari to mo." to, obosi yuduri keri.
 Natu-no-Ohomkata no, toki ni hanayagi tamahu maziki mo, "Saisyau no monosi tamahe ba." to, mina tori-dori ni usirometakara zu obosi nari yuku.
 Ake m tosi, yoso-di ni nari tamahu, ohom-ga no koto wo, Ohoyake yori hazime tatematuri te, ohoki naru yo no isogi nari.
 Sono Aki, Daizyau-Tenwau ni nazurahu mi-kurwi etamau te, mi-bu kuhahari, tukasa kauburi nado, mina sohi tamahu. Kakara de mo, yo no mi-kokoro ni kanaha nu koto nakere do, naho medurasikari keru mukasi no rei wo aratame de, Winzi-domo nado nari, sama koto ni itukusiu nari sohi tamahe ba, Uti ni mawiri tamahu beki koto, katakaru beki wo zo, katu ha obosi keru.
 Kaku te mo, naho aka zu Mikado ha obosi te, yononaka wo habakari te, kurawi wo e yuduri kikoye nu koto wo nam, asa-yuhu no ohom-nageki-gusa nari keru.
 Nai-daizin agari tamahi te, Saisyau-no-Tiuzyau, Tiunagon ni nari tamahi nu. Ohom-yorokobi ni ide tamahu. Hikari itodo masari tamahe ru sama, katati yori hazime te, aka nu koto naki wo, Aruzi-no-Otodo mo, "Naka-naka hito ni osa re masi Miya-dukahe yori ha." to, obosi nahoru.
 Womna-Gimi no Taihu-no-Menoto, "Roku-wi sukuse" to, tubuyaki si yohi no koto, mono no wori-wori ni obosi ide kere ba, kiku no ito omosiroku te, uturohi taru wo tamaha se te,
 "Asa-midori wakaba no kiku wo tuyu ni te mo
 koki murasaki no iro to kake ki ya

 Karakari si wori no hito-kotoba koso wasura re ne."
 to, ito nihohiyaka ni hohowemi te tamahe ri. Hadukasiu, itohosiki mono kara, utukusiu mi tatematuru.
 "Hutaba yori na-data-ru sono no kiku nare ba
 asaki iro waku tuyu mo nakari ki

 Ika ni kokoro-oka se tamahe ru ni ka?"
 to, ito nare te kurusigaru.

 [3-2 Yugiri and his wife move to Samjo-residence]
 Ohom-ikihohi masari te, kakaru ohom-sumahi mo tokoro-sekere ba, Samdeu-dono ni watari tamahi nu. Sukosi are ni taru wo, ito medetaku suri si-nasi te, Miya no ohasimasi si kata wo aratame siturahi te sumi tamahu. Mukasi oboye te, ahare ni omohu sama naru ohom-sumahi nari.
 Sensai-domo nado, tihisaki ki-domo nari si mo, ito sigeki kage to nari, hitomura-susuki mo kokoro ni makase te midare tari keru, tukuroha se tamahu. Yarimidu no mikusa mo kaki aratame te, ito kokoro-yuki taru kesiki nari.
 Wokasiki yuhugure no hodo wo, huta-tokoro nagame tamahi te, asamasikari si yo no, ohom-wosanasa no monogatari nado si tamahu ni, kohisiki koto mo ohoku, hito no omohi kem koto mo hadukasiu, Womna-Gimi ha obosi idu. Hurubito-domo no, makade tira zu, zausi zausi ni saburahi keru nado, mau-nobori arumari te, ito uresi to omohi-ahe ri.
 Wotoko-Gimi,
 "Nare koso ha iha-moru aruzi mi si hito no
 yukuhe ha siru ya yado no ma-simidu
"
 Womna-Gimi
 "Naki hito no kage dani miye zu turenaku te
 kokoro wo yare ru isarawi no midu
"
 nado notamahu hodo ni, Otodo, Uti yori makade tamahi keru wo, momidi no iro ni odoroka sare te watari tamahe ri.

 [3-3 Naidaijin visits to Samjo-residence]
 Mukasi ohasahi si ohom-arisama ni mo, wosa-wosa kaharu koto naku, atari atari otonasiku sumahi tamahe ru sama, hanayaka naru wo mi tamahu ni tuke te mo, ito mono ahare ni obosa ru. Tiuguu mo, kesiki koto ni, kaho sukosi akami te, itodo sidumari te monosi tamahu.
 Aramahosiku utukusige naru ohom-ahahi nare do, Womna ha, mata kakaru katati no taguhi mo, nado ka nakara m to miye tamahe ri. Wotoko ha, kiha mo naku kiyora ni ohasu. Hurubito-domo o-mahe ni tokoro-e te, kami-sabi taru koto-domo kikoye idu. Ari turu ohom-tenarahi-domo no, tiri taru wo go-ran-zi tuke te, uti-sihotare tamahu.
 "Kono midu no kokoro tadune mahosikere do, okina ha koto-imi si te."
 to notamahu.
 "Sonokami no oyi-ki ha mube mo kuti nu ram
 uwe si komatu mo koke ohi ni keri
"
 Wotoko-Gimi no ohom-Saisyau-no-Menoto, turakari si mi-kokoro mo wasure ne ba, sitari-gaho ni,
 "Idure wo mo kage to zo tanomu hutaba yori
 nezasi kahase ru matu no suwe-zuwe
"
 Oyibito-domo mo, kayau no sudi ni kikoye atume taru wo, Tiunagon ha, wokasi to obosu. Womna-Gimi ha, ainaku omote akami, kurusi to kiki tamahu.

 [3-4 Mikado visits to Rokujo-in at about October 20]
 Kamna-duki no hatuka amari no hodo ni, Rokudeu-no-win ni gyaugau ari. Momidi no sakari ni te, kyou aru beki tabi no gyaugau naru ni, Suzaku-win ni mo ohom-seusoku ari te, Win sahe watari ohasimasu bekere ba, yo ni medurasiku arigataki koto ni te, yo-hito mo kokoro wo odorokasu. Aruzi no Win-gata mo, mi-kokoro wo tukusi, me mo ayanaru mi-kokoro mauke wo se sase tamahu.
 Mi no toki ni gyaugau ari te, madu, Umaba-dono ni hidari migi no tukasa no ohom-uma hiki-narabe te, hidari migi no Konowe tati-sohi taru sahohu, Satuki-no-seti ni ayame wakare zu kayohi tari. Hituzi kudaru hodo ni, minami no sin-den ni uturi ohasimasu. Miti no hodo no sori-hasi, wata-dono ni ha nisiki wo siki, araha naru beki tokoro ni ha zenzyau wo hiki, itukusiu si-nasa se tamahe ri.
 Himgasi no ike ni hune-domo uke te, mi-Dusi-dokoro no ukahi no wosa, Win no ukahi wo mesi narabe te, u wo orosa se tamahe ri. Tihisaki huna-domo kuhi tari. Wazato no go-ran to ha nakere do mo, sugi sase tamahu miti no kyou bakari ni nam.
 Yama no momidi, idu-kata mo otora ne do, nisi no o-mahe ha kokoro koto naru wo, naka no rau no kabe wo kudusi, Tiu-mon wo hiraki te, kiri no hedate nakute go-ran-ze sase tamahu.
 Go-za, hutatu yosohi te, aruzi no go-za ha kudare ru wo, senzi ari te nahosa se tamahu hodo, medetaku miye tare do, Mikado ha, naho kagiri aru wiya-wiyasisa wo tukusi te mise tatematuri tamaha nu koto wo nam, obosi keru.
 |ke no iwo wo, Hidari-no-Seusyau tori, Kura-udo-dokoro no Takagahi no, Kitano ni kari tuka-mature ru tori hito-tugahi wo, Migi-no-Suke sasage te, Sin-den no himgasi yori o-mahe ni ide te, mi-hasi no hidari migi ni hiza wo tuki te sou-su. Ohoki-Otodo, ohose-goto tamahi te, teu-zi te o-mono ni mawiru. Miko-tati, Kamdatime nado no ohom-mauke mo, medurasiki sama ni, tune no koto-domo wo kahe te tukau-matura se tamahe ri.

 [3-5 There is a banquet in visiting to Rokujo-in]
 Mina ohom-wehi ni nari te, kure kakaru hodo ni, gakuso no hito mesu. Wazato no oho-gaku ni ha ara zu, namamekasiki hodo ni, Tenzyau no waraha-be, mahi tukau-maturu. Suzaku-win no Momidi-no-ga, rei no huru-koto obosi ide raru. Ga-wau-on to ihu mono wo sou-suru hodo ni, Ohoki-Otodo no ohom-woto-go no towo bakari naru, seti ni omosirou mahu. Uti-no-Mikado, ohom-zo nugi te tamahu. Ohoki-Otodo ori te butau si tamahu.
 Aruzi no Win, kiku wo wora se tamahi te, Seigaiha no wori wo obosi-idu.
 "Iro masaru magaki no kiku mo wori-wori ni
 sode uti-kake si aki wo kohu rasi
"
 Otodo, sono wori ha, onazi mahi ni tati-narabi kikoye tamahi si wo, ware mo hito ni ha sugure tamahe ru mi nagara, naho kono kiha ha koyonakari keru hodo, obosi-sira ru. Sigure, wori-siri gaho nari.
 "Murasaki no kumo ni magahe ru kiku no hana
 nigori naki yo no hosi ka to zo miru
 toki koso ari kere!"
 to kikoye tamahu.

 [3-6 Suzaku-in, abdicated from Mikado, and Reizei, present Mikado, change wakaeach other]
 Yuhukaze no huki siku momidi no iro-iro, koki usuki, nisiki wo siki taru wata-dono no uhe, miye magahu niha no omo ni, katati wokasiki warahabe no, yamgotonaki ihe no kodomo nado ni te, awoki akaki sira-turubami, suhau, ebi-zome nado, tune no goto, rei no midura ni, hitai bakari no kesiki wo mise te, midikaki mono-domo wo honoka ni mahi tutu, momidi no kage ni kaheri-iru hodo, hi no kururu mo ito wosige nari.
 Gakuso nado odoro-odorosiku ha se zu. Uhe no ohom-asobi hazimari te, Humi-no-Tukasa no ohom-koto-domo mesu. Mono no kyou seti naru hodo ni, go-zen ni mina ohom-koto-domo mawire ri. Uda-no-Hohusi no kahara nu kowe mo, Suzaku-win ha, ito medurasiku ahare ni kikosi mesu.
 "Aki wo he te sigure huri nuru sato-bito mo
 kakaru momidi no wori wo koso mi ne
"
 Uramesige ni zo obosi taru ya! Mikado,
 "Yo no tune no momidi to ya miru inisihe no
 tamesi ni kike ru niha no nisiki wo
"
 to, kikoye sira se tamahu. Ohom-katati iyo-iyo nebi totonohori tamahi te, tada hitotu mono to miye sase tamahu wo, Tiunagon saburahi tamahu ga, koto-koto nara nu koso, mezamasika'mere. Ate ni medetaki kehahi ya, omohi-nasi ni otori masara m, azayaka ni nihohasiki tokoro ha, sohi te sahe miyu.
 Hue tukau-maturi tamahu, ito omosirosi. Sauga no Tenzyau-bito, mi-hasi ni saburahu naka ni, Ben-no-Seusyau no kowe sugure tari. Naho saru beki ni koso to miye taru ohom-nakarahi na'meri.