About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Wakana-ue
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from the end of 39 to Mar. the age of 41

  1 Tale of Suzaku Selection of Naishinno's bridegroom

 1. Suzaku is in anxiety about his daughter, Sam-no-Miya's future---Suzakuwin-no-Mikado, ari si mi-yuki no noti, sono korohohi yori


 2. Togu visits his father in Suzaku-in---Touguu ha, "Kakaru ohom-nayami ni sohe te, yo wo somuka se


 3. Yugiri visits Suzaku as Genji's messenger---Rokudeu-no-Win yori mo, ohom-toburahi siba-siba ari


 4. Yugiri leaves Genji's message for Suzaku---Tiunagon-no-Kimi, "Sugi haberi ni kem kata ha, tomo-kaku mo


 5. Suzaku criticizes Yugiri's personal character---Nyoubau nado ha, nozoki te mi kikoye te


 6. Sam-no-Miya's wet nurse recommends Genji for her bridegroom---Hime-Miya no ito utukusige ni te, wakaku nani-gokoro naki


  2 Tale of Suzaku Genji consents to get married to Sam-no-Miya

 1. The wet nurse talks with her brother Sachuben---Kono ohom-usiromi-domo no naka ni, omo-omosiki ohom-menoto no seuto


 2. The wet nurse leaves Sachuben's view on Genji's mind---Menoto, mata koto no tuide ni


 3. Suzaku is in anxiety about Sam-no-Miya's marriage---"Sika omohi tadoru ni yori nam. Mi-ko tati no


 4. Suzaku criticizes on candidates for his daughter's bridegroom---"Ima sukosi mono wo omohi siri tamahu hodo made


 5. Candidates for Naishinno's bridegroom are anxious to get married to her---Ohoki-Otodo mo, "Kono Wemon-no-Kami no, ima made hitori nomi ari te


 6. Yugiri hesitates over which to be candedate or not to be one---Gon-no-Tiunagon mo, kakaru koto-domo wo kiki tamahu ni


 7. Suzaku sends a messenger to Genji---Touguu ni mo, kakaru koto-domo kikosimesi te


 8. Genji shows an attiude to consent to get married with Sam-no-Miya---Kono Miya no ohom-koto, kaku obosi wadurahu sama ha


  3 Tale of Suzaku There are ceremoneies on Sam-no-Miya growing up to be a women and Suzaku becoming a priest

 1. There is a ceremony Sam-no-Miya growing up a woman at the end of the year---Tosi mo kure nu. Suzaku-Win ni ha, mi-kokoti naho


 2. Akikonomu, empress of Reizei presents a comb to Sam-no-Miya---Tiuguu yori mo, ohom-sauzoku, kusi no hako, kokoro koto ni teu-ze sase


 3. Suzaku becomes a priest after the ceremony of Sam-no-Miya---Mi-kokoti ito kurusiki wo nen-zi tutu, obosi-okosi te


 4. Genji visits to Suzaku himself---Rokudeu-no-Win mo, sukosi mi-kokoti yorosiku to kiki tatematura se


 5. Suzaku and Genji talk closely after a long time---Win mo, mono-kokoro-bosoku obosa ruru ni, e kokoro-duyokara zu


 6. Genji talks a necessary to get married for Naishinno---Mi-kokoro no uti ni mo, sasuga ni yukasiki mi-arisama nare ba


 7. Genji consents to get married to Sam-no-Miya---"Sayau ni omohi-yoru koto habere do, sore mo kataki koto


 8. There is a banquet by Suzaku---Yo ni iri nure ba, aruzi no Win-kata mo, mara-uto no Kamdatime-tati mo


  4 Tale of Genji Genji tells Murasaki that he will get married to Sam-no-Miya

 1. Genji worries about a consent to the marriage---Rokudeu-no-Win ha, nama-kokoro-gurusiu, sama-zama obosi midaru


 2. Genji tells Murasaki that he will get married to Sam-no-Miya---Mata no hi, yuki uti-huri, sora no kesiki mo mono-ahare ni


 3. Murasaki worries herself for her future---Kokoro no uti ni mo, "Kaku sora yori ide-ki ni taru yau naru koto ni te


  5 Tale of Genji Tamakazura presents wakana to Genji in celebration of his 40 years old
 1. Tamakazura presents wakana to Genji in celebration of his 40 years old---Tosi mo kaheri nu. Suzaku-Win ni ha, Hime-Miya, Rokudeu-no-Win ni uturohi


 2. Genji meets Tamakazura after a long time---Hito-bito mawiri nado si tamahi te, o-masi ni ide tamahu tote


 3. Genji and Tamakazura exchange waka each other---Kam-no-Kimi mo, ito yoku nebi masari, mono-monosiki ke sahe sohi te


 4. Genji holds a concert---Suzaku-Win no ohom-kusuri no koto, naho tahiragi-hate tamaha nu ni yori


 5. Tamakazura leaves Rokujo-in at dawn---Akatuki ni, Kam-no-Kimi kaheri tamahu. Ohom-okurimono nado ari keri


  6 Tale of Genji Sam-no-Miya moves into Rokujo-in

 1. Sam-no-Miya moves into Rokujo-in---Kakute, Kisaragi no towo-yo-ka ni, Suzaku-Win no Hime-Miya, Rokudeu-Win he watari tamahu


 2. The wedding celebrations are held splendidly---Mi-ka ga hodo, kano Win yori mo, aruzi no Win-kata yori mo


 3. Genji regrets having consented the marriage---Mi-ka ga hodo ha, yo-gare naku watari tamahu wo


 4. Murasaki doesn't sleep all night---Tosi-goro, sa mo ya ara m to omohi si koto-domo mo


 5. Women in Rokujo-in sympathize with Murasaki---Kau hito no tadanarazu ihi omohi taru mo


 6. Genji sees Murasaki in his dream---Wazato turasi to ni ha ara ne do, kayau ni omohi midare


 7. Genji and Sam-no-Miya exchange waka in the morning---Kesa ha, rei no yau ni ohotono-gomori oki sase tamahi te


 8. Genji goes to Sam-no-Miya in the daytime---Kehu ha, Miya no ohom-kata ni hiru watari tamahu. Kokoro koto ni


 9. Suzaku send a letter to Murasaki---Win-no-Mikado ha, tuki no uti ni mi-tera ni uturohi tamahi nu


  7 Tale of Oborozukiyo The love of never knowing his failure to fall in it

 1. Genji loves Tamakazura as eager as ever---Ima ha tote, Nyougo, Kaui-tati nado, onogazisi wakare


 2. Genji asks Izumi-no-Kami to lead to Oborozukiyo---Kano hito no seuto naru Idumi no saki no Kami wo mesi-yose te


 3. Genji lies to Murasaki and goes out his house---"Inisihe, wari nakari si yo ni dani, kokoro kahasi


 4. Genji visits to Oborozukiyo---Sono hi ha, sin-den he mo watari tamaha de, ohom-humi kaki-kahasi tamahu


 5. Genji spends a time in all night with Oborozukiyo---Yo itaku huke yuku. Tama-mo ni asobu wosi no kowe-gowe nado


 6. Genji goes out after exchanging waka with Oborozukiyo---Asaborake no tada-nara-nu sora ni, momotidiri no kowe mo


 7. Genji comes back to his home---Imiziku sinobi-iri tamahe ru ohom-nekutare no sama wo


  8 Tale of Murasaki Murasaki's solitary and unhappy life

 1. Akasi-Hime comes back to her parental home because of pregnancy---Kiritubo-no-Ohomkata ha, uti-hahe e makade tamaha zu


 2. Murasaki tells Genji that she wants to greet Sam-no-Miya---Tai-no-Uhe, konata ni watari te taimen si tamahu tuide ni


 3. The written waka by Murasaki in her heart---Tai ni ha, kaku ide-tati nado si tamahu mono kara


 4. Murasaki meets to Sam-no-Miya---Touguu-no-Ohomkata ha, ziti no haha-gimi yori mo, kono Ohom-kata wo ba


 5. The rumors for Rokujo-in go down in the world---Sate noti ha, tune ni ohom-humi nado si te, wokasiki asobi-waza nado


  9 Tale of Genji Murasaki and Akikonomu celebtate Genji's 40 years old

 1. A Buddhist celebrate ceremony is held for Genji by Murasaki at the temple in Sagano---Kamina-duki ni, Tai-no-Uhe, Win no ohom-ga ni, Sagano no mi-dau ni te


 2. A banquet is held after the Buddhist ceremoney by Murasaki---Nizihu-sam-niti wo ohom-tosimi no hi ni te, kono Win ha


 3. Concert dances and music are held after the Buddhist ceremoney---Hituzi no toki bakari ni gaku-nin mawiru. Manzai-raku, Wauzyau nado


 4. Genji feels loneliness after the banquet---Yo ni iri te, gakunin-domo makari idu. Kita-no-mandokoro no Betau-domo


 5. A Buddhist celebrate ceremony is held for Genji by Akikonomu at the temples in Nara and Kyoto---Sihasu no hatuka amari no hodo ni, Tiuguu makade sase tamahi te


 6. A banquet is held after the Buddhist ceremoney by Akikonomu---Miya no ohasimasu mati no sin-den ni, ohom-siturahi nado si te


 7. A banquet is held for Genji by Yugiri obeying Mikado's orders---Uti ni ha, obosi-some te si koto-domo wo, muge ni ya ha tote


 8. Concert dances and music are held after the Buddhist ceremoney---Rei no, Manzai-raku, Gawauon nado ihu mahi, kesiki bakari mahi te


 9. Genji thinks his wives' future after the banquet---Daisyau no, tada hito-tokoro ohasuru wo, sau-zausiku


  10 Tale of Akashi A baby boy is born between Togu anad Akashi-Hime

 1. It is near to be born a baby to Akashi-Hime---Tosi kaheri nu. Kiritubo-no-Ohomkata tikaduki tamahi nuru ni yori


 2. Grandmother talks about old days to Akashi-Hime---Kano Oho-Ama-Gimi mo, ima ha koyonaki hoke bito ni te zo ari kem kasi


 3. Akashi reproves her mother for talking old times---Ito mono-ahare ni nagame te ohasuru ni, Ohom-kata mawiri tamahi te


 4. Akashis, her mother and her daughter and herself, compose waka---Ohom-kadi hate te makade nuru ni, ohom-kudamono nado


 5. A baby boy is born at March 10 past---Yayohi no towo-yo-ka no hodo ni, tahiraka ni umare tamahi nu


 6. The birth ceremony is celebrated splendidy---Mui-ka to ihu ni, rei no otodo ni watari tamahi nu


 7. Murasaki and Akashi are friendly---Ohom-kata no mi-kokoro-okite no, rau-rauziku kedakaku


  11 Tale of Akashi A letter from Akashi's father

 1. Akashi's father, priest sends a long letter to her---Kano Akasi ni mo, kakaru ohom-koto tutahe kiki te


 2. The letter from Akashi's father---"Kono tosi-goro ha, onazi yononaka no uti ni megurahi haberi


 3. A postscript in the letter---"Inoti ohara m tuki-hi mo, sara ni na sirosimesi so


 4. The messenger's talk---Ama-Gimi, kono humi wo mi te, kano tukahi no Daitoko ni tohe ba


 5. Akashi reads the letter---Ohom-kata ha, minami no otodo ni ohasuru wo, "Kakaru ohom-seusoko


 6. Akashi and her mother think their fate---Ama-Gimi, hisasiku tamerahi te, "Kimi no ohom-toku ni ha


 7. Akashi comes back to her room---"Kinohu mo, Otodo-no-Kimi no, anata ni ari to mi-oki


  12 Tale of Akashi The fate of Akashi's

 1. Togu remaind Akashi-Hime to come back to the Togu Palace---Miya yori, toku mawiri tamahu beki yosi nomi are ba


 2. Akashi-Hime reads the letter---Tai-no-Uhe nado no watari tamahi nuru yuhutukata


 3. Genji comes in Akashi's room---Win ha, Hime-Miya no ohom-kata ni ohasi keru wo, naka no mi-sauzi yori


 4. Genji reads the letter---Ari turu hako mo, madohi kakusa m mo sama asikere ba


 5. Genji thinks far Akashi's father---"Tosi no tumori ni, yononaka no arisama wo, tokaku omohi siri


 6. Genji explains the favor of Murasaki to Akashi-Hime---"Kore ha, mata gusi te tatematuru beki mono haberi


 7. Akashi fumbles herself---"Soko ni koso, sukosi mono no kokoro e te monosi tamahu meru wo


 8. Akashi thinks the fate of Akashi's---"Sa mo, ito yamgotonaki mi-kokorozasi nomi masaru meru kana!


  13 Tale of Sam-no-Miya Kashiwagi looks Sam-no-Miya by chance

 1. The thought of Yugiri to Sam-no-miya---Daisyau-no-Kimi ha, kono Hime-Miya no ohom-koto wo, omohi oyoba nu ni


 2. Yugiri compares Sam-no-miya to the other women---Kayau no koto wo, Daisyau-no-Kimi mo, "Geni koso, arigataki


 3. Kashiwagi can't forget Sam-no-Miya as eager as ever---Wemon-no-Kami-no-Kimi mo, Win ni tune ni mawiri, sitasiku saburahi


 4. Kashiwagi and others play kemariat the East residence court---Yayohi bakari no sora uraraka naru hi, Rokudeu-no-win ni


 5. Kashiwagi and others move from Wast to South residence court and play kemariat there---Yau-yau kure kakaru ni, "Kaze huka zu, kasikoki hi nari." to kyou-zi te


 6. Sam-no-miya and others watch the play of kemari---Ito rau aru kokorobahe-domo miye te, kazu ohoku nari yuku ni


 7. A cat rushes and pulls the misu off---Mi-kityau-domo sidoke naku hiki-yari tutu, hito-ke tikaku


 8. Sam-no-Miya is looked by Kashiwagi---Kityau no kiha sukosi iri taru hodo ni, utiki-sugata ni te


 9. Yugiri thinks the happening seriously---Daisyau, ito kataharaitakere do, hahi-yora m mo


  14 Tale of Sam-no-Miya A banquet of after the kemari
 1. A banquet of after the kemari---Otodo go-ran-zi okose te, "Kamdatime no za, ito karo-garosi ya!


 2. Genji talks about old days to Kashiwagi and others---Win ha, mukasi-monogatari si ide tamahi te, "Ohoki-Otodo no


 3. Kashiwagi and Yugiri go back together from Rokujo-in---Daisyau-no-Kimi hitotu kuruma ni te, miti no hodo monogatari si tamahu


 4. Kashiwagi send a letter to Ko-ziju---Kam-no-Kimi ha, naho Ohoi-dono no himgasi-no-tai ni, hitori-zumi ni te


 5. Sam-no-Miya reads the letter of Kashiwagi---O-mahe ni hito sigekara nu hodo nare ba, kano humi wo


 1 Tale of Suzaku Selection of Naishinno's bridegroom

 [1-1 Suzaku is in anxiety about his daughter, Sam-no-Miya's future]
 Suzakuwin-no-Mikado, ari si mi-yuki no noti, sono korohohi yori, rei nara zu nayami watara se tamahu. Moto yori atusiku ohasimasu uti ni, kono tabi ha mono kokoro-bosoku obosimesa re te,
 "Tosi-goro okonahi no hoi hukaki wo, Kisai-no-Miya ohasimasi turu hodo ha, yorodu habakari kikoye sase tamahi te, ima made obosi todokohori turu wo, naho sono kata ni moyohosu ni ya ara m, yo ni hisasikaru maziki kokoti nam suru."
 nado notamahase te, saru beki mi-kokoro mauke-domo se sase tamahu.
 Miko-tati ha, Touguu wo oki tatematuri te, Womna-Miya-tati nam yo-tokoro ohasimasi keru. Sono naka ni, Huditubo tokikoye si ha, Sendai no Genzi ni zo ohasimasi keru.
 Mada Bau to kikoye sase si toki mawiri tamahi te, takaki kurawi ni mo sadamari tama' bekari si hito no, tori-tate taru ohom-usiromi mo ohase zu, haha-kata mo sono sudi to naku, mono-hakanaki Kaui-bara ni te monosi tamahi kere ba, ohom-mazirahi no hodo mo kokoro-bosoge ni te, Oho-Kisakino, Naisi-no-Kami wo mawira se tatematuri tamahi te, katahara ni narabu hito naku motenasi kikoye tamahi nado se si hodo ni, ke-osa re te, Mikado mo mi-kokoro no uti ni, itohosiki mono ni ha omohi kikoye sase tamahi nagara, ori sase tamahi ni sika ba, kahi naku kutiwosiku te, yononaka wo urami taru yau ni te use tamahi ni si.
 Sono ohom-hara no Womna-Sam-no-Miya wo, amata no ohom-naka ni, sugure te kanasiki mono ni omohi kasiduki kikoye tamahu.
 Sono hodo, ohom-tosi, zihu-sam, si bakari ohasu.
 "Ima ha to somuki-sute, yama-gomori si na m noti no yo ni tati-tomari te, tare wo tanomu kage ni te monosi tamaha m to sura m?"
 to, tada kono ohom-koto wo usirometaku obosi nageku.
 Nisi-yama naru mi-tera tukuri hate te, uturoha se tamaha m hodo no ohom-isogi wo se sase tamahu ni sohe te, mata kono Miya no ohom-mogi no koto wo obosi isoga se tamahu.
 Win no uti ni yamgotonaku obosu ohom-takara-nono, mi-teudo-domo wo ba sara ni mo iha zu, hakanaki ohom-asobi mono made, sukosi yuwe aru kagiri wo ba, tada kono ohom-Kata ni tori watasi tatematura se tamahi te, sono tugi-tugi wo nam, koto-Miko-tati ni ha, ohom-saubun-domo ari keru.

 [1-2 Togu visits his father in Suzaku-in]
 Touguu ha, "Kakaru ohom-nayami ni sohe te, yo wo somuka se tamahu beki mi-kokoro-dukahi ni nam." to kikase tamahi te, watara se tamahe ri. Haha-Nyougo, sohi kikoye sase tamahi te mawiri tamahe ri. Sugure taru ohom-oboye ni si mo ara zari sika do, Miya no kaku te ohasimasu ohom-sukuse no, kagiri naku medetakere ba, tosi-goro no ohom-monogatari, komayaka ni kikoye sase tamahi keri.
 Miya ni mo, yorodu no koto, yo wo tamoti tamaha m mi-kokoro-dukahi nado, kikoye sira se tamahu. Ohom-tosi no hodo yori ha ito yoku otonabi sase tamahi kere ba, ohom-usiromi-domo mo, konata kanata, karo-garosikara nu nakarahi ni monosi tamahe ba, ito usiroyasuku omohi kikoye sase tamahu.
 "Kono yo ni urami nokoru koto mo habera zu. Womna-Miya tati no amata nokori todomaru yukusaki wo omohi-yaru nam, sara nu wakare ni mo hodasi nari nu bekari keru. Saki-zaki, hito no uhe ni mi-kiki si ni mo, womna ha kokoro yori hoka ni, aha-ahasiku, hito ni otosime raruru sukuse aru nam, ito kutiwosiku kanasiki.
 Idure wo mo, omohu yau nara m mi-yo ni ha, sama-zama ni tuke te, mi-kokoro todome te obosi-tadune yo. Sono naka ni, usiromi nado aru ha, saru kata ni mo omohi yuduri haberi.
 Sam-no-Miya nam, ihakenaki yohahi ni te, tada hitori wo tanomosiki mono to narahi te, uti-sute te m noti no yo ni, tadayohi sasurahe m koto, ito ito usirometaku kanasiku haberu."
 to, ohom-me osi-nogohi tutu, kikoye sira se sase tamahu.
 Nyougo ni mo, utukusiki sama ni kikoye tuke sase tamahu. Saredo, Nyougo no, hito yori ha masari te toki-meki tamahi si ni, mina idomi-kahasi tamahi si hodo, ohom-nakarahi-domo, e uruhasikara zari sika ba, sono nagori ni te, "Geni, ima ha wazato nikusi nado ha naku to mo, makoto ni kokoro todome te omohi usiromu to made ha omoha zu mo ya?" to zo osihakara ruru kasi.
 Asa-yuhu ni, kono ohom-koto wo obosi nageku. Tosi kure-yuku mama ni, ohom-nayami makoto ni omoku nari masara se tamahi te, mi-su no to ni mo ide sase tamaha zu. Ohom-mononoke ni te, toki-doki nayama se tamahu koto mo ari ture do, ito kaku uti-hahe wo-yami naki sama ni ha ohasimasa zari turu wo, "Kono tabi ha, naho, kagiri nari." to obosimesi tari.
 Mi-kurawi wo sara se tamahi ture do, naho sono yo ni tanomi some tatematuri tamahe ru hito-bito ha, ima mo natukasiku medetaki ohom-arisama wo, kokoro-yari dokoro ni mawiri tukau-maturi tamahu kagiri ha, kokoro wo tukusi te wosimi kikoye tamahu.

 [1-3 Yugiri visits Suzaku as Genji's messenger]
 Rokudeu-no-Win yori mo, ohom-toburahi siba-siba ari. Midukara mo mawiri tamahu beki yosi, kikosi-mesi te, Win ha ito itaku yorokobi kikoye sase tamahu.
 Tiunagon-no-Kimi mawiri tamahe ru wo, mi-su no uti ni mesi ire te, ohom-monoagatri komayaka nari.
 "Ko-Win-no-Uhe no, ima ha no kizami ni, amata no go-yuigon ari si naka ni, kono Win no ohom-koto, Ima-no-Uti no ohom-koto nam, tori-waki te notamahi oki si wo, Ohoyake to nari te, koto kagiri ari kere ba, uti-uti no mi-kokoro-yose ha, kahara zu nagara, hakanaki koto no ayamari ni, kokoro-oka re tatematuru koto mo ari kem to omohu wo, tosi-goro koto ni hure te, sono urami nokosi tamahe ru kesiki wo nam morasi tamaha nu.
 Sakasiki hito to ihe do, mi no uhe ni nari nure ba, koto tagahi te, kokoro ugoki, kanarazu sono mukuyi miye, yugame ru koto nam, inisihe dani ohokari keru.
 Ika nara m wori ni ka, sono mi-kokorobahe hokorobu bekara m to, yo no hito mo omomuke utagahi keru wo, tuhi ni sinobi sugusi tamahi te, Touguu nado ni mo kokoro wo yose kikoye tamahu. Ima hata, mata naku sitasikaru beki naka to nari, mutubi-kahasi tamahe ru mo, kagiri naku kokoro ni ha omohi nagara, honzyau no oroka naru ni sohe te, ko no miti no yami ni tati-maziri, kataku naru sama ni ya tote, naka-naka yoso no koto ni kikoye hanati taru sama ni te haberu.
 Uti no ohom-koto ha, kano go-yuigon tagahe zu tukau-maturi oki te sika ba, kaku suwe no yo no akirakeki Kimi to si te, ki-si-kata no ohom-omote wo mo okosi tamahu. Hoi no goto, ito uresiku nam.
 Kono aki no Gyaugau no noti, inisihe no koto tori sohe te, yukasiku obotukanaku nam oboye tamahu. Taimen ni kikoyu beki koto-domo haberi. Kanara zu midukara toburahi monosi tamahu beki yosi, moyohosi mausi tamahe."
 nado, uti-sihotare tutu notamaha su.

 [1-4 Yugiri leaves Genji's message for Suzaku]
 Tiunagon-no-Kimi,
 "Sugi haberi ni kem kata ha, tomo-kaku mo omou tamahe waki gataku haberi. Tosi makari iri haberi te, Ohoyake ni mo tukau-maturi haberu ahida, yononaka no koto wo mi tamahe makari ariku hodo ni ha, dai-seu no koto ni tuke te mo uti-uti no saru beki monogatari nado no tuide ni mo, "Inisihe no urehasiki koto ari te nam." nado, uti-kasume mausa ruru wori ha habera zu nam.
 "Kaku Ohoyake no ohom-usiromi wo tukau-maturi sasi te, siduka naru omohi wo kanahe m to, hitohe ni komori wi si noti ha, nani-goto wo mo, sira nu yau ni te, ko-Win no go-yuigon no goto mo e tukau matura zu, mi-Kurawi ni ohasi masi si yo ni ha, yohahi no hodo mo, mi no utuha-mono mo oyoba zu, kasikoki kami no hito-bito ohoku te, sono kokorozasi wo toge te go-ran-ze raruru koto mo nakari ki. Ima, kaku maturigoto wo sari te, siduka ni ohasimasu korohohi, kokoro no uti wo mo hedate naku, mawiri uketamahara mahosiki wo, sasuga ni nani to naku tokoro-seki mi no yosohohi ni te, onodukara tuki-hi wo sugusu koto."
 to nam, wori-wori nageki mausi tamahu."
 nado, sou-si tamahu.
 Ni-zihu ni mo mada waduka naru hodo nare do, ito yoku totonohi sugusi te, katati mo sakari ni nihohi te, imiziku kiyora naru wo, ohom-me ni todome te uti mamora se tamahi tutu, kono mote-waduraha se tamahu Hime-Miya no ohom-usiromi ni, kore wo ya nado, hito sire zu obosi-yori keri.
 "Ohoki-Otodo no watari ni, ima ha sumi-tuka re ni tari to na. Tosi-goro kokoro-e nu sama ni kiki si ga, itohosikari si wo, mimi yasuki mono kara, sasuga ni netaku omohu koto koso are."
 to notamaha suru mi-kesiki wo, "Ika ni notamaha suru ni ka?" to, ayasiku omohi megurasu ni, "Kono Hime-Miya wo kaku obosi atukahi te, saru beki hito ara ba, aduke te, kokoro-yasuku yo wo mo omohi hanare baya, to nam obosi notamahasuru." to, onodukara mori kiki tamahu tayori ari kere ba, "Sayau no sudi ni ya?" to ha omohi nure do, huto kokoro-e-gaho ni mo, nani ka ha irahe kikoye sase m? Tada,
 "Haka-bakasiku mo habera nu mi ni ha, yorube mo saburahi gataku nomi nam."
 to bakari sou-si te yami nu.

 [1-5 Suzaku criticizes Yugiri's personal character]
 Nyoubau nado ha, nozoki te mi kikoye te,
 "Ito arigataku mo miye tamahu katati, youi kana!"
 "Ana, medeta!"
 nado, atumari te kikoyuru wo, oyi sirahe ru ha,
 "Ide, sari to mo, kano Win no kabakari ni ohase si ohom-arisama ni ha, e nazurahi kikoye tamaha za'meri. Ito me mo aya ni koso kiyora ni monosi tamahi sika."
 nado, ihi-sirohu wo kikosimesi te,
 "Makoto ni, kare ha ito sama kotonari si hito zo kasi. Ima ha mata, sono yo ni mo nebi masari te, hikaru to ha kore wo ihu beki ni ya to miyuru nihohi nam, itodo kuhahari ni taru. Uruhasi-dati te, haka-bakasiki kata ni mire ba, itukusiku azayaka ni, me mo oyoba nu kokoti suru wo, mata, utitoke te, tahabure goto wo mo ihi midare asobe ba, sono kata ni tuke te ha, niru mono naku aigyau-duki natukasiku utukusiki koto no, narabi naki koso, yo ni arigatakere. Nani goto ni mo saki-no-yo osihakara re te, meduraka naru hito no arisama nari.
 Miya no uti ni ohi-ide te, Teiwau no kagiri naku kanasiki mono ni si tamahi, sa-bakari nade kasiduki, mi ni kahe te obosi tari sika do, kokoro no mama ni mo ogora zu, hige si te, hatati ga uti ni ha, Nahugon ni mo nara zu nari ni ki kasi. Hito-tu amari te ya, Saisyau ni te Daisyau kake tamahe ri kem.
 Sore ni, kore ha ito koyonaku susumi ni ta'meru ha, tugi-tugi no ko no yo no oboye no masaru na'meri kasi. Makoto ni kasikoki kata no zae, kokoro-motiwi nado ha, kore mo wosa-wosa otoru maziku, ayamari te mo, oyosuke masari taru oboye, ito koto na'meri."
 nado, mede sase tamahu.

 [1-6 Sam-no-Miya's wet nurse recommends Genji for her bridegroom]
 Hime-Miya no ito utukusige ni te, wakaku nani-gokoro naki ohom-arisama naru wo mi tatematuri tamahu ni mo,
 "Mi-hayasi tatematuri, katu ha, mada kata-ohi nara m koto wo ba, mi kakusi wosihe kikoye tu bekara m hito no, usiroyasukara m ni aduke kikoye baya!"
 nado kikoye tamahu.
 Otonasiki ohom-menoto-domo mesi-ide te, ohom-mogi no hodo no koto nado notamaha suru tuide ni,
 "Rokudeu-no-Otodo no, Sikibukyau-no-Miko no musume ohosi-tate kem yau ni, kono Miya wo adukari te hagukuma m hito mo gana. Tada-udo no naka ni ha ari gatasi. Uti ni ha Tiuguu saburahi tamahu. Tugi-tugi no Nyougo-tati tote mo, ito yamgotonaki kagiri monose raruru ni, haka-bakasiki usiromi naku te, sayau no mazirahi, ito naka-naka nara m.
 Kono Gon-no-Tiunagon no Asom no hitori ari turu hodo ni, uti-kasume te koso kokoromiru bekari kere. Wakakere do, ito kyauzaku ni, ohisaki tanomosige naru hito ni koso a'meru wo."
 to notamahasu.
 "Tiunagon ha, motoyori ito mame-bito ni te, tosi-goro mo, kano watari ni kokoro wo kake te, hoka-zama ni omohi uturohu beku mo habera zari keru ni, sono omohi kanahi te ha, itodo yurugu kata habera zi.
 Kano Win koso, naka-naka, naho ika naru ni tuke te mo, hito wo yukasiku obosi taru kokoro ha, taye zu monose sase tamahu nare. Sono naka ni mo, yamgotonaki ohom-negahi hukaku te, saki-no-Saiwin nado wo mo, ima ni wasure gataku koso, kikoye tamahu nare."
 to mausu.
 "Ide, sono huri se nu adake koso ha, ito usirometakere."
 to ha notamahasure do,
 "Geni, amata no naka ni kakadurahi te, mezamasikaru beki omohi ha ari to mo, naho yagate oya-zama ni sadame taru ni te, sa mo ya yuduri-oki kikoye masi."
 nado mo, obosimesu besi.
 "Makoto ni, sukosi mo yo duki te ara se m to omoha m womna-go mo' tara ba, onaziku ha, kano hito no atari ni koso, hurebaha se mahosikere. Ikubaku nara nu konoyo no ahida ha, sabakari kokoro-yuku arisama ni te koso, sugusa mahosikere.
 Ware womna nara ba, onazi harakara nari to mo, kanarazu mutubi-yori na masi. Wakakari si toki nado, sa nam oboye si. Masite, Womna no azamuka re m ha, ito, kotowari zo ya!"
 to notamahase te, mi-kokoro no uti ni, Kam-no-Kimi no ohom-koto mo, obosi-ide raru besi.

 2 Tale of Suzaku Genji consents to get married to Sam-no-Miya

 
[2-1 The wet nurse talks with her brother Sachuben]
 Kono ohom-usiromi-domo no naka ni, omo-omosiki ohom-menoto no seuto, Sa-tiu-ben naru, kano Win no sitasiki hito ni te, tosi-goro tukau-maturu ari keri. Kono miya ni mo kokoro-yose koto ni te saburahe ba, mawiri taru ni ahi te, monogatari suru tuide ni,
 "Uhe nam, sika-sika mi-kesiki ari te kikoye tamahi si wo, kano Win ni, wori ara ba morasi kikoye sase tamahe. Mi-ko tati ha, hitori ohasimasu koso ha rei no koto nare do, sama-zama ni tuke te kokoro-yose tatematuri, nani-goto ni tuke te mo, ohom-usiromi si tamahu hito aru ha tanomosige nari.
 Uhe wo oki tatematuri te, mata ma-gokoro ni omohi kikoye tamahu beki hito mo nakere ba, onora ha, tukau-maturu tote mo, nani bakari no miya-dukahe ni ka ara m? Waga kokoro hitotu ni si mo ara de, onodukara omohi no hoka no koto mo ohasimasi, karu-garusiki kikoye mo ara m toki ni ha, ika sama ni ka ha, wadurahasi kara m. Go-ran-zuru yo ni, tomo-kaku mo, kono ohom-koto sadamari tara ba, tukau-maturi yoku nam aru beki.
 Kasikoki sudi to kikoyure do, womna ha, ito sukuse sadame gataku ohasimasu mono nare ba, yorodu ni nagekasiku, kaku amata no ohom-naka ni, toriwaki kikoye sase tamahu ni tuke te mo, hito no sonemi a'beka'meru wo, ikade tiri mo suwe tatematura zi."
 to katarahu ni, Ben,
 "Ika naru beki ohom-koto ni ka ara m? Win ha, ayasiki made mi-kokoro nagaku, kari ni te mo mi-some tamahe ru hito ha, mi-kokoro tomari taru wo mo, mata sa si mo hukakara zari keru wo mo, kata-gata ni tuke te tadune tori tamahi tutu, amata tudohe kikoye tamahe re do, yamgotonaku obosi taru ha, kagiri ari te, hito-kata na'mere ba, sore ni koto yori te, kahi nage naru sumahi si tamahu kata-gata koso ha ohoka'meru wo, ohom-sukuse ari te, mosi, sayau ni ohasimasu yau mo ara ba, imiziki hito to kikoyu to mo, tati-narabi te osi-tati tamahu koto ha, e ara zi to koso ha osi-hakara rure do, naho, ikaga to habakara ruru koto ari te nam oboyuru.
 Saru ha, "Kono yo no sakaye, suwe no yo ni sugi te, mi ni kokoro-motonaki koto ha naki wo, womna no sudi ni te nam, hito no modoki wo mo ohi, waga kokoro ni mo aka nu koto mo aru." to nam, tune ni uti-uti no susabi goto ni mo obosi notamahasu naru.
 Geni, onorera ga mi tatematuru ni mo, sa nam ohasimasu. Kata-gata ni tuke te, mi-kage ni kakusi tamahe ru hito, mina sono hito nara zu tati-kudare ru kiha ni ha monosi tamaha ne do, kagiri aru tada-udo-domo ni te, Win no ohom-arisama ni narabu beki oboye gu-si taru ya ha ohasu meru.
 Sore ni, onaziku ha, geni sa mo ohasimasa ba, ika ni taguhi taru ohom-ahahi nara m?"
 to katarahu wo,

 [2-2 The wet nurse leaves Sachuben's view on Genji's mind]
 Menoto, mata koto no tuide ni,
 "Sika-sika nam, Nanigasi-no-asom ni honomekasi habe'sika ba, "Kano Win ni ha, kanarazu ukehiki mausa se tamahi te m. Tosi-goro no ohom-hoi kanahi te obosi nu beki koto naru wo, konata no ohom-yurusi makoto ni ari nu beku ha, tutahe kikoye m." to nam nausi haberi si wo, ika naru beki koto ni ka ha habera m.
 Hodo-hodo ni tuke te, hito no kiha-giha obosi wakimahe tutu, arigataki mi-kokoro zama ni monosi tamahu mere do, tada-udo dani, mata kakadurahi omohu hito tati-narabi taru koto ha, hito no aka nu koto ni si habe'meru wo, mezamasiki koto mo ya habera m. Ohom-usiromi nozomi tamahu hito-bito ha, amata monosi tamahu meri.
 Yoku obosi sadame te koso yoku habera me. Kagiri naki hito to kikoyure do, ima no yo no yau tote ha, mina hogaraka ni, aru bekasiku te, yononaka wo mi-kokoro to sugusi tamahi tu beki mo ohasimasu beka'meru wo, Hime-Miya ha, asamasiku obotukanaku, kokoro-motonaku nomi miye sase tamahu ni, saburahu hito-bito ha, tukau-maturu kagiri koso habera me.
 Ohokata no mi-kokoro-okite ni sitagahi kikoye te, sakasiki simo-bito mo nabiki saburahu koso, tayori aru koto ni habera me. Toritate taru ohom-usiromi monosi tamaha zara m ha, naho kokoro-bosoki waza ni nam haberu beki."
 to kikoyu.

 [2-3 Suzaku is in anxiety about Sam-no-Miya's marriage]
 "Sika omohi tadoru ni yori nam. Mi-ko tati no yo-duki taru arisama ha, utate aha-ahasiki yau mo ari, mata takaki kiha to ihe do mo, womna ha wotoko ni miyuru ni tuke te koso, kuyasige naru koto mo, mezamasiki omohi mo, onodukara uti-maziru waza na'mere to, katu ha kokoro-gurusiku omohi midaruru wo, mata, saru beki hito ni tati-okure te, tanomu kage-domo ni wakare nuru noti, kokoro wo tate te yononaka ni sugusa m koto mo, mukasi ha, hito no kokoro tahiraka ni te, yo ni yurusa ru maziki hodo no koto wo ba, omohi oyoba nu mono to narahi tari kem, ima no yo ni ha, suki-zukisiku midari-gahasiki koto mo, rui ni hure te kikoyu meri kasi.
 Kinohu made takaki oya no ihe ni agame rare kasiduka re si hito no musume no, kehu ha naho-nahosiku kudare ru kiha no suki-mono-domo ni na wo tati-azamuka re te, naki oya no omote wo huse, kage wo hadukasimuru taguhi ohoku kikoyuru. Ihi mote yuke ba mina onazi koto nari.
 Hodo-hodo ni tuke te, sukuse nado ihu naru koto ha, siri gataki waza nare ba, yorodu ni usirometaku nam. Subete, asiku mo yoku mo, saru beki hito no kokoro ni yurusi oki taru mama ni te yononaka wo sugusu ha, sukuse sukuse ni te, noti no yo ni otorohe aru toki mo, midukara no ayamati ni ha nara zu.
 Ari he te, koyonaki saihahi ari, meyasuki koto ni naru wori ha, kaku te mo asikara zari keri to miyure do, naho, tatimati huto uti-kiki-tuke taru hodo ha, oya ni sira re zu, saru beki hito mo yurusa nu ni, kokorodukara no sinobi-waza si-ide taru nam, womna no mi ni ha masu koto naki kizu to oboyuru waza naru.
 Naho-nahosiki tada-udo no nakarahi ni te dani, ahatukeku kokorodukinaki koto nari. Midukara no kokoro yori hanare te aru beki ni mo ara nu wo, omohu kokoro yori hoka ni hito ni mo miye zu, sukuse no hodo sadame rare m nam, ito karo-garosiku, mi no motenasi, arisama osihakara ruru koto naru wo.
 Ayasiku mono hakanaki kokorozama ni ya to miyu meru ohom-sama naru wo, kore kare no kokoro ni makase, motenasi kikoyu naru, sayau naru koto no yo ni mori-ide m koto, ito uki koto nari."
 nado, mi-sute tatematuri tamaha m noti no yo wo, usirometage ni omohi kikoye sase tamahe re ba, iyo-iyo wadurahasiku omohi ahe ri.

 [2-4 Suzaku criticizes on candidates for his daughter's bridegroom]
 "Ima sukosi mono wo omohi siri tamahu hodo made mi-sugusa m to koso ha, tosi-goro nen-zi turu wo, hukaki ho'i mo toge zu nari nu beki kokoti no suru ni omohi moyohosa re te nam.
 Kano Rokudeu-no-Otodo ha, geni, sari to mo mono no kokoro-e te, usiroyasuki kata ha koyonakari na m wo, kata-gata ni amata monose raru beki hito-bito wo siru beki ni mo ara zu kasi. Tote mo kaku te mo, hito no kokoro kara nari. Nodoka ni oti-wi te, ohokata no yo no tamesi to mo, usiroyasuki kata ha narabi naku monose raruru hito nari. Sara de yorosikaru beki hito, tare bakari ka ha ara m?
 Hyaubukyau-no-Miya, hitogara ha meyasusi kasi. Onaziki sudi ni te, koto-bito to wakimahe otosimu beki ni ha ara ne do, amari itaku nayobi yosi meku hodo ni, omoki kata okure te, sukosi karobi taru oboye ya susumi ni tara m. Naho, saru hito ha ito tanomosige naku nam aru.
 Mata, Dainagon-no-Asom no ihe-dukasa nozomu naru, saru kata ni, mono mameyaka naru beki koto ni ha a'nare do, sasuga ni ika ni zo ya? Sayau ni osinabe taru kiha ha, naho mezamasiku nam aru beki.
 Mukasi mo, kau yau naru erabi ni ha, nani-goto mo hito ni koto naru oboye aru ni, koto yori te koso ari kere. Tada hitohe ni, mata naku moti-wi m kata bakari wo, kasikoki koto ni omohi sadame m ha, ito aka zu kutiwosikaru beki waza ni nam.
 Wemon-no-Kami no sita ni wabu naru yosi, Naisi-no-Kami no monose rare si, sono hito bakari nam, kurawi nado ima sukosi mono-mekasiki hodo ni nari na ba, nado ka ha, to mo omohi-yori nu beki wo, mada tosi ito wakaku te, muge ni karobi taru hodo nari.
 Takaki kokorozasi hukaku te, yamome ni te sugusi tutu, itaku sidumari omohi agare ru kesiki, hito ni ha nuke te, zae nado mo koto mo naku, tuhi ni ha yo no katame to naru beki hito nare ba, yukusuwe mo tanomosikere do, naho mata kono tame ni to omohi-hate m ni ha, kagiri zo aru ya!"
 to, yorodu ni obosi wadurahi tari.
 Kayau ni mo obosi-yora nu Ane-Miya-tati wo ba, kake te mo kikoye nayamasi tamahu hito mo nasi. Ayasiku, uti-uti ni notamaha suru ohom-sasameki-goto-domo no, onodukara hirogori te, kokoro wo tukusu hito-bito ohokari keri.

 [2-5 Candidates for Naishinno's bridegroom are anxious to get married to her]
 Ohoki-Otodo mo,
 "Kono Wemon-no-Kami no, ima made hitori nomi ari te, Miko-tati nara zu ha e zi to omohe ru wo, kakaru ohom-sadame-domo ide-ki ta'naru wori ni, sayau ni mo omomuke tatematuri te, mesi-yose rare tara m toki, ika bakari waga tame ni mo menboku ari te uresikara m."
 to, obosi notamahi te, Naisi no Kam-no-Kimi ni ha, ka no ane Kita-no-kata si te, tutahe mausi tamahu nari keri. Yorodu kagiri naki kotonoha wo tukusi te sou-se sase, mi-kesiki tamahara se tamahu.
 Hyaubukyau-no-Miya ha, Sa-Daisyau no Kita-no-kata wo kikoye hadusi tamahi te, kiki tamahu ram tokoro mo ari, kataho nara m koto ha to, eri sugusi tamahu ni, ikaga ha mi-kokoro no ugoka zara m. Kagiri naku obosi ira re tari.
 Tou-Dainagon ha,tosi-goro Win no Be'tau ni te, sitasiku tukau-maturi te saburahi nare ni taru wo, mi-yama-gomori si tamahi nam noti, yori-dokoro naku kokoro-bosokaru beki ni, kono Miya no ohom-usiromi ni kotoyose te, kaherimi sase tamahu beku, mi-kesiki seti ni tamahari tamahu naru besi.

 [2-6 Yugiri hesitates over which to be candedate or not to be one]
 Gon-no-Tiunagon mo, kakaru koto-domo wo kiki tamahu ni,
 "Hito-dute ni mo ara zu, sa bakari omomuke sase tamahe ri si mi-kesiki wo mi tatematuri te sika ba, onodukara tayori ni tuke te, morasi, kikosimesa ru koto mo ara ba, yo mo mote hanare te ha arazi kasi."
 to, kokoro tokimeki mo si tu bekere do,
 "Womna-Gimi no ima ha to utitoke te tanomi tamahe ru wo, tosi-goro, turaki ni mo kototuke tu bekari si hodo dani, hoka-zama no kokoro mo naku te sugusi te si wo, ayaniku ni, imasara ni tati-kaheri, nihaka ni mono wo ya omoha se kikoye m? Nanome nara zu yamgotonaki kata ni kakadurahi na ba, nani-goto mo omohu mam nara de, hidari migi ni yasukara zu ha, waga mi mo kurusiku koso ha ara me."
 nado, motoyori suki-zukisikara nu kokoro nare ba, omohi sidume tutu uti-ide ne do, sasuga ni hoka-zama ni sadamari hate tamaha m mo, ika ni zo ya oboye te, mimi ha tomari keri.

 [2-7 Suzaku sends a messenger to Genji]
 Touguu ni mo, kakaru koto-domo kikosimesi te,
 "Sasiatari taru tadaima no koto yori mo, noti no yo no tamesi to mo naru beski koto naru wo, yoku obosimesi megurasu beki koto nari. Hito-gara yorosi tote mo, tada-udo ha kagiri aru wo, naho, sika obosi-tatu koto nara ba, kano Rokudeu-no-Win ni koso, oya-zama ni yuduri kikoye sase tamaha me."
 to nam, wazato no ohom-seusoko to ha ara ne do, mi-kesiki ari keru wo, mati kika se tamahi te mo,
 "Geni, saru koto nari. Ito yoku obosi notamaha se tari."
 to, iyo-iyo mi-kokoro tata se tamahi te, madu, kano Ben si te zo, katu-gatu a'nai tutahe kikoye sase tamahi keru.
 
[2-8 Genji shows an attiude to consent to get married with Sam-no-Miya]
 Kono Miya no ohom-koto, kaku obosi wadurahu sama ha, saki-zaki mo mina kiki-oki tamahe re ba,
 "Kokoro-gurusiki koto ni mo a'naru kana! Sa ha ari to mo, Win no mi-yo nokori sukunasi tote, koko ni ha mata, ikubaku tati-okure tatematuru besi tote ka, sono ohom-usiromi no koto wo ba uketori kikoye m. Geni, sidai wo ayamata nu ni te, ima sibasi no hodo mo nokori tomaru kagiri ara ba, ohokata ni tuke te ha, idure no Miko-tati wo mo, yoso ni kiki-hanati tatematuru beki ni mo ara ne do, mata kaku toriwaki te kiki-oki tatematuri te m wo ba, koto ni koso ha usiromi kikoye me to omohu wo, sore dani ito hudeu naru yo no sadame nasa nari ya!"
 to notamahi te,
 "Masite, hitotu ni tanoma re tatematuru beki sudi ni, mutubi nare kikoye m koto ha, ito naka-naka ni, uti-tuduki yo wo sara m kizami kokoro-gurusiku, midukara no tame ni mo asakara nu hodasi ni nam aru beki.
 Tiunagon nado ha, tosi wakaku karu-garusiki yau nare do, yukusaki tohoku te, hitogara mo, tuhi ni ohoyake no ohom-usiromi to mo nari nu beki ohisaki namere ba, sa mo obosi-yora m ni, nado ka koyonakara m?
 Saredo, ito itaku mamedati te, omohu hito sadamari te zo amere ba, sore ni habakara se tamahu ni ya ara m?"
 nado notamahi te, midukara ha obosi hanare taru sama naru wo, Ben ha, oboroke no ohom-sadame ni mo ara nu wo, kaku notamahe ba, itohosiku, kutiwosiku mo omohi te, uti-uti ni obosi-tati ni taru sama nado, kuhasiku kikoyure ba, sasuga ni, uti-wemi tutu,
 "Ito kanasiku si tatematuri tamahu Miko na'mere ba, anagati ni kaku kisikata yukusaki no tadori mo hukaki na'meri kasi na! Tada, Uti ni koso tatematuri tamaha me. Yamgotonaki madu no hito-bito ohasu to ihu koto ha, yosi naki koto nari. Sore ni saharu beki koto ni mo ara zu. Kanara zu sari tote, Suwe no hito oroka naru yau mo nasi.
 Ko-Win no ohom-toki ni, Oho-Kisaki no, Bau no hazime no Nyougo ni te, ikimaki tamahi sika do, muge no suwe ni mawiri tamahe ri si Nihudau-no-Miya ni, sibasi ha osa re tamahi ni ki kasi.
 Kono Miko no ohom-haha-Nyougo koso ha, kano Miya no ohom-harakara ni monosi tamahi keme. Katati mo, sasitugi ni ha, ito yosi to iha re tamahi si hito nari sika ba, idu-kata ni tuke te mo, kono Hime-Miya osinabete no kiha ni ha yo mo ohase zi wo."
 nado, ibukasiku ha omohi kikoye tamahu besi.

 3 Tale of Suzaku There are ceremoneies on Sam-no-Miya growing up to be a women and Suzaku becoming a priest

 
[3-1 There is a ceremony Sam-no-Miya growing up a woman at the end of the year]
 Tosi mo kure nu. Suzaku-Win ni ha, mi-kokoti naho okotaru sama ni mo ohasimasa ne ba, yorodu awatatasiku obosi-tati te, ohom-mogi no koto ha, obosi isogu sama, kisikata yukusaki arigatage naru made, itukusiku nonosiru.
 Ohom-siturahi ha, Kahe-dono no nisi-omote ni, mi-tyau, mi-kityau yori hazime te, koko no aya niski maze sase tamaha zu, Morokosi no Kisaki no kazari wo obosi-yari te, uruhasiku koto-kotosiku, kakayaku bakari totonohe sase tamahe ri.
 Ohom-kosiyuhi ni ha, Ohoki-Otodo wo kanete yori kikoye sase tamahe ri kere ba, koto-kotosiku ohasuru hito ni te, mawiri nikuku obosi kere do, Win no ohom-koto wo mukasi yori somuki mausi tamaha ne ba, mawiri tamahu.
 Ima huta-tokoro no Otodo-tati, sono nokori Kamdatime nado ha, warinaki sahari aru mo, anagati ni tamerahi tasuke tutu mawiri tamahu. Miko-tati hati-nin, Tenzyau-bito hata sara ni mo iha zu, Uti, Touguu no nokora zu mawiri tudohi te, ikamesiki ohom-isogi no hibiki nari.
 Win no ohom-koto, kono tabi koso todime nare to, Mikado, Touguu wo hazime tatematuri te, kokoro-gurusiku kikosimesi tutu, Kuraudo-dokoro, Wosame-dono no Kara-mono-domo, ohoku tatematura se tamahe ri.
 Rokudeu-no-Win yori mo, ohom-toburahi ito kotitasi. Okurimono-domo, hito-bito no roku, sonzya no Otodo no ohom-hiki-idemono nado, kano Win yori zo tatematura se tamahi keru.

 [3-2 Akikonomu, empress of Reizei presents a comb to Sam-no-Miya]
 Tiuguu yori mo, ohom-sauzoku, kusi no hako, kokoro koto ni teu-ze sase tamahi te, kano mukasi no mi-gusi-age no gu, yuwe aru sama ni aratame kuhahe te, sasuga ni moto no kokorobahe mo usinaha zu, sore to mise te, sono hi no yuhu-tu-kata, tatemature sase tamahu. Miya no Gon-no-Suke, Win no Tenzyau ni mo saburahu wo ohom-tukahi ni te, Hime-Miya no ohom-kata ni mawirasu beku notamaha se ture do, kakaru koto zo, naka ni ari keru.
 "Sasi nagara mukasi wo ima ni tutahure ba
 tama no wo-gusi zo Kami-sabi ni keru
"
 Win, go-ran-zi tuke te, ahare ni obosi-ide raruru koto mo ari keri. Aye-mono kesiu ha ara zi to yuduri kikoye tamahe ru hodo, geni, omodatasiki kamzasi nare ba, ohom-kaheri mo, mukasi no ahare wo ba sasi-oki te,
 "Sasi-tugi ni miru mono ni mo ga yorodu-yo wo
 tuge no wo-gusi no Kami-saburu made
"
 to zo ihahi kikoye tamahe ru.

 [3-3 Suzaku becomes a priest after the ceremony of Sam-no-Miya]
 Mi-kokoti ito kurusiki wo nen-zi tutu, obosi-okosi te, kono ohom-isogi hate nure ba, mi-ka sugusi te, tuhi ni mi-gusi orosi tamahu. Yorosiki hodo no hito no uhe ni te dani, ima ha tote sama kaharu ha kanasige naru waza nare ba, masite, ito aharege ni ohom-kata-gata mo obosi madohu.
 Naisi no Kam-no-Kimi ha, tuto saburahi tamahi te, imiziku obosi iri taru wo, kosirahe-kane tamahi te,
 "Ko wo omohu miti ha kagiri ari keri. Kaku omohi simi tamahe ru wakare no tahe gataku mo aru kana!"
 tote, mi-kokoro midare nu bekere do, anagati ni ohom-kehusoku ni kakari tamahi te, Yama-no-Zasu yori hazime te, ohom-imu koto no Azari mi-tari saburahi te, hohubuku nado tatematuru hodo, kono yo wo wakare tamahu ohom-sahohu, imiziku kanasi.
 Kehu ha, yo wo omohi-sumasi taru sou tati nado dani, namida mo e todome ne ba, masite Womna-Miya-tati, Nyougo, Kaui, kokora no wotoko womna, kami simo yusuri miti te naki toyomu ni, ito kokoro awatatasiu, kakara de, siduyaka naru tokoro ni, yagate komoru beku obosi mauke keru ho'i tagahi te obosi-mesa ruru mo, "Tada, kono wosanaki Miya ni hika sare te." to obosi notamaha su.
 Uti yori hazime tatematuri te, ohom-toburahi no sigesa, ito sara nari.

 [3-4 Genji visits to Suzaku himself]
 Rokudeu-no-Win mo, sukosi mi-kokoti yorosiku to kiki tatematura se tamahi te, mawiri tamahu. Ohom-taubari no mi-bu nado koso, mina onazi goto, ori-wi no Mikado to hitosiku sadamari tamahe re do, makoto no Daizyau-Tenwau no gisiki ni ha ukebari tamaha zu. Yo no motenasi omohi kikoye taru sama nado ha, kokoro koto nare do, kotosara ni sogi tamahi te, rei no, koto-kotosikara nu mi-kuruma ni tatematuri te, Kamdatime nado, saru beki kagiri, kuruma ni te zo tukau-maturi tamahe ru.
 Win ni ha, imiziku mati-yorokobi kikoye sase tamahi te, kurusiki mi-kokoti wo obosi tuyori te, ohom-taimen ari. Uruhasiki sama nara zu, tada ohasimasu kata ni, o-masi yosohi kuhahe te, ire tatematuri tamahu.
 Kahari tamahe ru ohom-arisama mi tatematuri tamahu ni, kisikata yukusaki kure te, kanasiku tome gataku obosa rure ba, tomi ni mo e tamerahi tamaha zu.
 "Ko-Win ni okure tatematuri si korohohi yori, yo no tune naku omou tamahe rare sika ba, kono kata no ho'i hukaku susumi haberi ni si wo, kokoro-yowaku omou tamahe tayutahu koto nomi haberi tutu, tuhi ni kaku mi tatematuri nasi haberu made, okure tatematuri haberi nuru kokoro no nurusa wo, hadukasiku omou tamahe raruru kana!
 Mi ni tori te ha, koto ni mo aru maziku omou tamahe tati haberu wori-wori aru wo, sara ni ito sinobi gataki koto ohokari nu beki waza ni koso haberi haberi kere."
 to, nagusame gataku obosi tari.

 [3-5 Suzaku and Genji talk closely after a long time]
 Win mo, mono-kokoro-bosoku obosa ruru ni, e kokoro-duyokara zu, uti-sihore tamahi tutu, inisihe, ima no ohom-monogatari, ito yowage ni kikoye sase tamahi te,
 "Kehu ka asu ka to oboye haberi tutu, sasuga ni hodo he nuru wo, uti-tayumi te, hukaki ho'i no hasi ni te mo toge zu nari nam koto, to omohi-okosi te nam.
 Kaku te mo nokori no yohahi naku ha, okonahi no kokorozasi mo kanahu mazikere do, madu kari ni te mo, nodome oki te, nenbutu wo dani to omohi haberu. Haka-bakasikara nu mi ni te mo, yo ni nagarahuru koto, tada kono kokorozasi ni hiki-todome rare taru to, omou tamahe sira re nu ni si mo ara nu wo, ima made tutome naki okotari wo dani, yasukara zu nam."
 tote, obosi-oki te taru sama nado, kuhasiku notamaha suru tuide ni,
 "Womna-Miko-tati wo, amata uti-sute haberu nam kokoro-gurusiki. Naka ni mo, mata omohi-yuduru hito naki wo ba, tori-waki usirometaku, mi wadurahi haberu."
 tote, maho ni ha ara nu mi-kesiki, kokoro-gurusiku mi tatematuri tamahu.

 [3-6 Genji talks a necessary to get married for Naishinno]
 Mi-kokoro no uti ni mo, sasuga ni yukasiki mi-arisama nare ba, obosi sugusi gataku te,
 "Geni, tada-udo yori mo, kakaru sudi ni ha, watakusi-zama no ohom-usiromi naki ha, kutiwosige naru waza ni nam haberi keru. Touguu kaku te ohasimase ba, ito kasikoki suwe no yo no Mauke-no-Kimi to, ame-no-sita no tanomi-dokoro ni ahugi kikoye sasuru wo!"
 Masite, kono koto to kikoye oka se tamaha m koto ha, hito-koto to si te orosoka ni karome mausi tamahu beki ni habera ne ba, sarani yukusaki no koto obosi-nayamu beki ni mo habera ne do, geni, koto kagiri are ba, Ohoyake to nari tamahi, yo no maturi-goto mi-kokoro ni kanahu besi to ha ihi nagara, womna no ohom-tame ni, nani bakari no kezayaka naru mi-kokoro-yose aru beki ni mo habera zari keri.
 Subete, womna no ohom-tame ni ha, sama-zama makoto no ohom-usiromi to su beki mono ha, naho saru beki sudi ni tigiri wo kahasi, e sara nu koto ni, hagukumi kikoyuru ohom-mamori-me haberu nam, usiroyasukaru beki koto ni haberu wo, naho, sihite noti no yo no ohom-utagahi nokoru beku ha, yorosiki ni obosi erabi te, sinobi te, saru beki ohom-adukari wo sadame oka se tamahu beki ni nam habe'naru."
 to, sou-si tamahu.

 [3-7 Genji consents to get married to Sam-no-Miya]
 "Sayau ni omohi-yoru koto habere do, sore mo kataki koto ni nam ari keru. Inisihe no tamesi wo kiki haberu ni mo, yo wo tamotu sakari no Miko ni dani, hito wo erabi te, saru sama no koto wo si tamahe ru taguhi ohokari keri.
 Masite kaku, ima-ha to kono yo wo hanaruru kiha ni te, koto-kotosiku omohu beki ni mo ara ne do, mata, sika suturu naka ni mo, sute gataki koto ari te, sama-zama ni omohi wadurahi haberu hodo ni, yamahi ha omori yuku. Mata tori-kahesu beki ni mo ara nu tuki-hi no sugi-yuke ba, kokoro awatatasiku nam.
 Kataharaitaki yuduri nare do, kono ihakenaki Naisinwau, hitori, waki te hagukumi ohosi te, saru beki yosuga wo mo, mi-kokoro ni obosi sadame te aduke tamahe, to kikoye mahosiki wo.
 Gon-no-Tiunagon nado no hitori monosi turu hodo ni, susumi-yoru beku koso ari kere. Ohoimauti-Gimi ni sen-ze rare te, netaku oboye haberu."
 to kikoye tamahu.
 "Tiunagon-no-Asom, mameyaka naru kata ha, ito yoku tukau-maturi nu beku haberu wo, nani-goto mo mada asaku te, tadori sukunaku koso habera me.
 Katazikenaku to mo, hukaki kokoro ni te usiromi kikoye sase habera m ni, ohasimasu ohom-kage ni kahari te ha, obosa re zi wo, tada yukusaki mizikaku te, tukau-maturi sasu koto ya habera m to, utagahasiki kata nomi nam, kokoro-gurusiku haberu beki."
 to, ukehiki mausi tamahi tu.

 [3-8 There is a banquet by Suzaku]
 Yo ni iri nure ba, aruzi no Win-kata mo, mara-uto no Kamdatime-tati mo, mina o-mahe ni te, ohom-aruzi no koto, sauzi-mono ni te, uruhasikara zu, namamekasiku se sase tamahe ri. Win no o-mahe ni, senkau no kakeban ni mi-hati nado, mukasi ni kahari te mawiru wo, hito-bito, namida osinogohi tamahu. Ahare naru sudi no koto-domo are do, urusakere ba kaka zu.
 Yo huke te kaheri tamahu. Roku-domo, tugi-tugi ni tamahu. Betau-Dainagon mo ohom-okuri ni mawiri tamahu. Aruzi no Win ha, kehu no yuki ni itodo ohom-kaze kuhahari te, kaki-midari nayamasiku obosa rure do, kono Miya no ohom-koto, kikoye sadame turu wo, kokoro-yasuku obosi keri.

 4 Tale of Genji Genji tells Murasaki that he will get married to Sam-no-Miya


 
[4-1 Genji worries about a consent to the marriage]
 Rokudeu-no-Win ha, nama-kokoro-gurusiu, sama-zama obosi midaru.
 Murasaki-no-Uhe mo, kakaru ohom-sadame nam to, kanete mo hono-kiki tamahi kere do,
 "Sa si mo ara zi. Saki-no-Saiwin wo mo, nemgoro ni kikoye tamahu yau nari sika do, wazato si mo obosi toge zu nari ni si wo."
 nado obosi te, "Saru koto mo ya aru?" to mo tohi kikoye tamaha zu, nani-gokoro mo naku te ohasuru ni, itohosiku,
 "Kono koto wo ika ni obosa m? Waga kokoro ha tuyu mo kaharu maziku, saru koto ara m ni tuke te ha, naka-naka itodo hukasa koso masara me, mi-sadame tamaha zara m hodo, ika ni omohi utagaha m?"
 nado yasukara zu obosa ru.
 Ima no tosi-goro to nari te ha, masite katamini hedate kikoye tamahu koto naku, ahare naru ohom-naka nare ba, sibasi kokoro ni hedate nokosi taru koto ara m mo ibuseki wo, sono yo ha uti-yasumi te akasi tamahi tu.

 [4-2 Genji tells Murasaki that he will get married to Sam-no-Miya]
 Mata no hi, yuki uti-huri, sora no kesiki mo mono-ahare ni, sugi ni si kata yukusaki no ohom-monogatari kikoye-kahasi tamahu.
 "Win no tanomosige naku nari tamahi ni taru, ohom-toburahi ni mawiri te, ahare naru koto-domo no ari turu kana! Womna-Sam-no-Miya no ohom-koto wo, ito sute gatage ni obosi te, sika-sika nam notamaha se tuke sika ba, kokoro-gurusiku te, e kikoye inabi zu nari ni si wo, koto-kotosiku zo hito ha ihi-nasa m kasi.
 Ima ha, sayau no koto mo uhi-uhisiku, susamaziku omohi-nari ni tare ba, hitodute ni kesiki-bama se tamahi si ni ha, tokaku nogare kikoye si wo, taimen no tuide ni, kokoro-hukaki sama naru koto-domo wo, notamahi tuduke si ni ha, e suku-sukusiku mo kahesahi mausa de nam.
 Hukaki mi-yama-zumi ni uturohi tamaha m hodo ni koso ha, watasi tatematura me. Adikinaku ya obosa ru beki? Imiziki koto ari to mo, ohom-tame, aru yori kaharu koto ha sarani aru maziki wo, kokoro na oki tamahi so yo.
 Kano ohom-tame koso, kokoro-gurusikara me. Sore mo kataha nara zu motenasi te m. Tare mo tare mo, nodoka ni te sugusi tamaha ba."
 nado kikoye tamahu.
 Hakanaki ohom-susabi-goto wo dani, mezamasiki mono ni obosi te, kokoro-yasukara nu mi-kokorozama nare ba, "Ikaga obosa m?" to obosu ni, ito turenaku te,
 "Ahare naru ohom-yuduri ni koso ha a'nare. Koko ni ha, ika naru kokoro wo oki tatematuru beki ni ka? Mezamasiku, kakute nado, togame raru maziku ha, kokoro-yasuku te mo habe' na m wo, kano haha-Nyougo no ohom-kata-zama ni te mo, utokara zu obosi kazumahe te m ya?"
 to, hige si tamahu wo,
 "Amari, kau, utitoke tamahu ohom-yurusi mo, ika nare ba to, usirometaku koso are. Makoto ha, sa dani obosi yurui te, ware mo hito mo kokoro-e te, nadaraka ni motenasi sugusi tamaha ba, iyo-iyo ahare ni nam.
 Higa-koto kikoye nado se m hito no koto, kiki-ire tamahu na. Subete, yo no hito no kuti to ihu mono nam, taga ihi iduru koto to mo naku, onodukara hito no nakarahi nado, uti-hohoyugami, omoha zu naru koto ide kuru mono naru wo, kokoro hitotu ni sidume te, arisama ni sitagahu nam yoki. Madaki ni sawagi te, ainaki mono urami si tamahu na."
 to, ito yoku wosihe kikoye tamahu.

 [4-3 Murasaki worries herself for her future]
 Kokoro no uti ni mo,
 "Kaku sora yori ide-ki ni taru yau naru koto ni te, nogare tamahi gataki wo, nikuge ni mo kikoye-nasa zi. Waga kokoro ni habakari tamahi, isamuru koto ni sitagahi tamahu beki, onoga-doti no kokoro yori okore ru kesau ni mo ara zu. Seka ru beki kata naki mono kara, wokogamasiku omohi musubohoruru sama, yo-hito ni mori kikoye zi.
 Sikibukyau-no-Miya no Oho-Kitanokata, tune ni ukehasige naru koto domo wo notamahi ide tutu, adikinaki Daisyau no ohom-koto ni te sahe, ayasiku urami sonemi tamahu naru wo, kayau ni kiki te, ika ni itiziruku omohi-ahase tamaha m."
 nado, oyiraka naru hito no mi-kokoro to ihe do, ikade ka ha kabakari no kuma ha nakara m. Ima ha sari to mo to nomi, waga mi wo omohi-agari, ura naku te sugusi keru yo no, hito-warahe nara m koto wo, sita ni ha omohi-tuduke tamahe do, ito oyiraka ni nomi motenasi tamahe ri.

 5 Tale of Genji Tamakazura presents wakana to Genji in celebration of his 40 years old


 
[5-1 Tamakazura presents wakana to Genji in celebration of his 40 years old]
 Tosi mo kaheri nu. Suzaku-Win ni ha, Hime-Miya, Rokudeu-no-Win ni uturohi tamaha m ohom-isogi wo sitamahu. Kikoye tamahe ru hito-bito ito kutiwosiku obosi nageku. Uti ni mo mi-kokorobahe ari te, kikoye tamahi keru hodo ni, kakaru ohom-sadame wo kikosimesi te, obosi tomari ni keri.
 Saru ha, kotosi zo yosodi ni nari tamahi kere ba, ohom-ga no koto, ohoyake ni mo kikosimesi sugusa zu, yononaka no itonami ni te, kanete yori hibiku wo, koto no wadurahi ohoku ikamesiki koto ha, mukasi yori konomi tamaha nu mi-kokoro ni te, mina kahesahi mausi tamahu.
 Syaugwati nizihu-sam-niti, ne no hi naru ni, Sa-Daisyau-dono no Kitanokata, wakana mawiri tamahu. Kanete kesiki mo morasi tamaha de, ito itaku sinobi te obosi mauke tari kere ba, nihaka ni te, e isame kahesi kikoye tamaha zu. Sinobi tare do, sabakari no ohom-ikihohi nare ba, watari tamahu ohom-gisiki nado, ito hibiki koto nari.
 Minami no o-todo no nisi no hanati-ide ni o-masi yosohu. Byaubu, kabesiro yori hazime, atarasiku harahi situraha re tari. Uruhasiku isi nado ha tate zu, ohom-disiki sizihu-mai, ohom-sitone, kehusoku nado, subete sono ohom-gu-domo, ito kiyora ni se sase tamahe ri.
 Raden no mi-dusi huta-yorohi ni, ohom-koromo-bako yotu suwe te, natu huyu no ohom-sauzoku. Kaugo, kusuri no hako, ohom-suzuri, yusurutuki, kakage no hako nado yau no mono, uti-uti kiyora wo tukusi tamahe ri. Ohom-kazasi no dai ni ha, din, sitan wo tukuri, medurasiki ayame wo tukusi, onaziki kane wo mo, iro tukahi-nasi taru, kokorobahe ari, imamekasiku.
 Kam-no-Kimi, mono no miyabi hukaku, kadomeki tamahe ru hito ni te, me-nare nu sama ni si-nasi tamahe ru, ohokata no koto wo ba, kotosara ni koto-kotosikara nu hodo nari.

 [5-2 Genji meets Tamakazura after a long time]
 Hito-bito mawiri nado si tamahi te, o-masi ni ide tamahu tote, Kam-no-Kimi ni ohom-taimen ari. Mi-kokoro no uti ni ha, inisihe obosi-iduru koto mo sama-zama nari kem kasi.
 Ito wakaku kiyora ni te, kaku ohom-ga nado ihu koto ha, higa kazohe ni ya to, oboyuru sama no, namamekasiku, hito no oyage naku ohasimasu wo, medurasiku te tosi-tuki hedate te mi tatematuri tamahu ha, ito hadukasikere do, naho kezayaka naru hedate mo naku te, ohom-monogatari kikoye kahasi tamahu.
 Wosanaki Kimi mo, ito utukusiku te monosi tamahu. Kam-no-Kimi ha, uti-tuduki te mo go-ran-ze rare zi to notamahi keru wo, Daisyau, kakaru tuide ni dani go-ran-ze sase m tote, hutari onazi yau ni, huriwake-gami no nani-gokoro naki nahosi-sugata-domo ni te ohasu.
 "Suguru yohahi mo, midukara no kokoro ni ha koto ni omohi togame rare zu, tada mukasi nagara no waka-wakasiki arisama ni te, aratamuru koto mo naki wo, kakaru suwe-zuwe no moyohosi ni nam, nama-hasitanaki made omohi-sira ruru wori mo haberi keru.
 Tiunagon no itusika to mauke ta'naru wo, koto-kotosiku omohi hedate te, mada mi se zu kasi. Hito yori koto ni, kazohe tori tamahi keru kehu no Ne-no-hi koso, naho uretakere. Sibasi ha oyi wo wasure te mo haberu beki wo."
 to kikoye tamahu.

 [5-3 Genji and Tamakazura exchange waka each other]
 Kam-no-Kimi mo, ito yoku nebi masari, mono-monosiki ke sahe sohi te, miru kahi aru sama si tamahe ri.
 "Wakaba sasu nobe no komatu wo hiki ture te
 moto no ihane wo inoru kehu kana
"
 to, semete otonabi kikoye tamahu. Din no wosiki yotu si te, ohom-wakana sama bakari mawire ri. Ohom-kaharake tori tamahi te,
 "Komatu-bara suwe no yohahi ni hika re te ya
 nobe no wakana mo tosi wo tumu beki
"
 nado kikoye-kahasi tamahi te, Kamdatime amata minami no hisasi ni tuki tamahu.
 Sikibukyau-no-Miya ha, mawiri nikuku obosi kere do, ohom-seusoko ari keru ni, kaku sitasiki ohom-nakarahi ni te, kokoro aru yau nara m mo bin naku te, hi take te zo watari tamahe ru.
 Daisyau no sitari-gaho ni te, kakaru ohom-nakarahi ni, ukebari te monosi tamahu mo, geni kokoroyamasige naru waza na'mere do, ohom-mago no Kimi-tati ha, idu-kata ni tuke te mo, oritati te zahuyaku si tamahu. Komono yoso-eda, woribitu mono yosodi. Tiunagon wo hazime tatematuri te, saru beki kagiri torituduki tamahe ri. Ohom-kaharake kudari, wakana no ohom-atumono mawiru. O-mahe ni ha, din no kakeban yotu, ohom-tuki-domo natukasiku, imameki taru hodo ni se rare tari.

 [5-4 Genji holds a concert]
 Suzaku-Win no ohom-kusuri no koto, naho tahiragi-hate tamaha nu ni yori, gaku-nin nado ha mesa zu. Ohom-hue nado, Ohoki-Otodo no, sono kata ha totonohe tamahi te,
 "Yononaka ni, kono ohom-ga yori mata medurasiku kiyora tukusu beki koto ara zi."
 to notamahi te, sugure taru ne no kagiri wo, kanete yori obosi mauke tari kere ba, sinobiyaka ni ohom-asobi ari.
 Tori-dori ni tatematuru naka ni, wa-gon ha, kano Otodo no dai-iti ni hi-si tamahi keru ohom-koto nari. Saru mono no zyauzu no, kokoro wo todome te hiki narasi tamahe ru ne, ito narabi naki wo, koto-bito ha kaki tate nikuku si tamahe ba, Wemon-no-Kami no kataku inaburu wo seme tamahe ba, geni ito omosiroku wosa-wosa otoru maziku hiku.
 "Nani-goto mo, zyauzu no tugi to ihi nagara, kaku si mo e tuga nu waza zo kasi." to, kokoro-nikuku ahare ni hito-bito obosu. Sirabe ni sitagahi te, ato aru te-domo, sadamare ru Morokosi no tutahe domo ha, naka-naka tadune siru beki kata araha naru wo, kokoro ni makase te, tada kaki-ahase taru suga-gaki ni, yorodu no mono no ne totonohe rare taru ha, tahe ni omosiroku, ayasiki made hibiku.
 Titi-Otodo ha, koto no wo mo ito yuru ni hari te, itau kudasi te sirabe, hibiki ohoku ahase te zo kaki-narasi tamahu. Kore ha, ito wararaka ni noboru ne no, natukasiku aigyau-duki taru wo, "Ito kau si mo ha kikoye zari si wo!" to, Miko-tati mo odoroki tamahu.
 Kin ha, Hyaubukyau-no-Miya hiki tamahu. Kono ohom-koto ha, Giyau-den no ohom-mono ni te, dai-dai ni dai-iti no na ari si ohom-koto wo, Ko-Win no suwe tu kata, Itipon-no-Miya no konomi tamahu koto ni te, tamahari tamahe ri keru wo, kono wori no kiyora wo tukusi tamaha m to suru tame, Otodo no mausi tamahari tamahe ru ohom-tutahe tutahe wo obosu ni, ito ahare ni, mukasi no koto mo kohisiku obosi-ide raru.
 Miko mo, wehi-naki e todome tamaha zu. Mi-kesiki tori tamahi te, kin ha o-mahe ni yuduri kikoye sase tamahu. Mono ahare ni e sugusi tamaha de, medurasiki mono hitotu bakari hiki tamahu ni, koto-kotosikara ne do, kagiri naku omosiroki yo no ohom-asobi nari.
 Sauga no hito-bito mi-hasi ni mesi te, sugure taru kowe no kagiri idasi te, kaheri-gowe ni naru. Yo no huke-yuku mama ni, mono no sirabe-domo, natukasiku kahari te, Awoyagi asobi tamahu hodo, geni, negura no uguhisu odoroki nu beku, imiziku omosirosi. Watakusi-goto no sama ni si-nasi tamahi te, roku nado, ito keuzaku ni mauke rare tari keri.

 [5-5 Tamakazura leaves Rokujo-in at dawn]
 Akatuki ni, Kam-no-Kimi kaheri tamahu. Ohom-okurimono nado ari keri.
 "Kau yo wo suturu yau ni te akasi kurasu hodo ni, tosi-tuki no yukuhe mo sira-zu-gaho naru wo, kau kazohe sira se tamahe ru ni tuke te ha, kokoro-bosoku nam.
 Toki-doki ha, oyi ya masaru to mi tamahi kurabe yo kasi. Kaku hurumekasiki mi no tokoro-sesa ni, omohu ni sitagahi te taimen naki mo, ito kutiwosiku nam."
 nado kikoye tamahi te, ahare ni mo wokasiku mo, omohi-ide kikoye tamahu koto naki ni si mo ara ne ba, naka-naka honoka ni te, kaku isogi watari tamahu wo, ito aka zu kutiwosiku zo obosa re keru.
 Kam-no-Kimi mo, makoto no oya wo ba saru beki tigiri bakari ni omohi kikoye tamahi te, arigataku komaka nari si mi-kokorobahe wo, tosi-tuki ni sohe te, kaku yo ni sumi-hate tamahu ni tuke te mo, oroka nara zu omohi kikoye tamahi keri.

 6 Tale of Genji Sam-no-Miya moves into Rokujo-in


 
[6-1 Sam-no-Miya moves into Rokujo-in]
 Kakute, Kisaragi no towo-yo-ka ni, Suzaku-Win no Hime-Miya, Rokudeu-Win he watari tamahu. Kono Win ni mo, mi-kokoro mauke yo no tune nara zu. Wakana mawiri si nisi no hanati-ide ni mi-tyau tate te, sonata no iti, ni no tai wata-dono kake te, nyoubau no tubone tubone made, komaka ni siturahi migaka se tamahe ri. Uti ni mawiri tamahu hito no sahohu wo manebi te, kano Win yori mo mi-teudo nado hakoba ru. Watari tamahu gisiki, ihe ba sara nari.
 Ohom-okuri ni, Kamdatime nado amata mawiri tamahu. Kano keisi nozomi tamahi si Dainagon mo, yasukara zu omohi nagara saburahi tamahu. Mi-kuruma yose taru tokoro ni, Win watari tamahi te, orosi tatematuri tamahu nado mo, rei ni ha tagahi taru koto-domo nari.
 Tada-udo ni ohasure ba, yorodu no koto kagiri ari te, Uti-mawiri ni mo ni zu, muko no oho-kimi to iha m ni mo koto tagahi te, medurasiki ohom-naka no ahahi-domo ni nam.

 [6-2 The wedding celebrations are held splendidly]
 Mi-ka ga hodo, kano Win yori mo, aruzi no Win-kata yori mo, ikamesiku medurasiki miyabi wo tukusi tamahu.
 Tai-no-Uhe mo, koto ni hure te tada ni mo obosa re nu yo no arisama nari. Geni, kakaru ni tuke te, koyonaku hito ni otori keta ruru koto mo aru mazikere do, mata narabu hito naku narahi tamahi te, hanayaka ni ohisaki tohoku, anaduri nikuki kehahi ni te uturohi tamahe ru ni, nama-hasitanaku obosa rure do, turenaku nomi motenasi te, ohom-watari no hodo mo, moro-kokoro ni hakanaki koto mo si ide tamahi te, ito rautage naru ohom-arisama wo, itodo arigatasi to omohi kikoye tamahu.
 Hime-Miya ha, geni, mada ito tihisaku, kata-nari ni ohasuru uti ni mo, ito ihakenaki kesiki si te, hitamiti ni wakabi tamahe ri.
 Kano Murasaki no yukari tadune tori tamahe ri si wori obosi-iduru ni,
 "Kare ha sare te ihukahi ari si wo, kore ha, ito ihakenaku nomi miye tamahe ba, yoka meri. Nikuge ni ositati taru koto nado ha aru mazika'meri."
 to obosu mono kara, "Ito amari mono no haye naki ohom-sama kana!" to mi tatematuri tamahu.

 [6-3 Genji regrets having consented the marriage]
 Mi-ka ga hodo ha, yo-gare naku watari tamahu wo, tosi-goro sa mo narahi tamaha nu kokoti ni, sinobure do, naho mono ahare nari. Mi-zo-domo nado, iyo-iyo taki-sime sase tamahu mono kara, uti-nagame te monosi tamahu kesiki, imiziku rautage ni wokasi.
 "Nado te, yorodu no koto ari to mo, mata hito wo ba narabe te miru beki zo. Ada-adasiku, kokoro-yowaku nari oki ni keru waga okotari ni, kakaru koto mo ide-kuru zo kasi. Wakakere do, Tiunagon wo ba e obosi-kake zu nari nu meri si wo."
 to, ware nagara turaku obosi tudukuru ni, namida-guma re te,
 "Koyohi bakari ha, kotowari to yurusi tamahi te m na. Kore yori noti no todaye ara m koso, mi nagara mo kokoro-dukinakaru bekere. Mata, sari tote, kano Win ni kikosimesa m koto yo!"
 to, omohi midare tamahe ru mi-kokoro no uti, kurusige nari. Sukosi hohowemi te,
 "Midukara no mi-kokoro nagara dani, e sadame tamahu mazika'naru wo, masite kotowari mo nani mo, iduko ni tomaru beki ni ka?"
 to, ihukahi nage ni tori-nasi tamahe ba, hadukasiu sahe oboye tamahi te, tura-duwe wo tuki tamahi te, yori-husi tamahe re ba, suzuri wo hiki-yose tamahi te,
 "Me ni tikaku uture ba kaharu yononaka wo
 yukusuwe tohoku tanomi keru kana
"
 Hurukoto nado kaki maze tamahu wo, tori te mi tamahi te, hakanaki koto nare do, geni to, kotowari ni te,
 "Inoti koso tayu to mo taye me sadame naki
 yo no tune nara nu naka no tigiri wo
"
 Tomi ni mo e watari tamaha nu wo,
 "Ito katahara-itaki waza kana!"
 to, sosonokasi kikoye tamahe ba, nayoyoka ni wokasiki hodo ni, e nara zu nihohi te watari tamahu wo, mi-idasi tamahu mo, ito tada ni ha ara zu kasi.

 [6-4 Murasaki doesn't sleep all night]
 Tosi-goro, sa mo ya ara m to omohi si koto-domo mo, ima ha to nomi mote hanare tamahi tutu, sara ba kaku ni koso ha to utitoke yuku suwe ni, ari ari te, kaku yo no kiki-mimi mo nanome nara nu koto no ide-ki nuru yo. Omohi sadamu beki yo no arisama ni mo ara zari kere ba, ima yori noti mo usirometaku zo obosi nari nuru.
 Sa koso turenaku magirahasi tamahe do, saburahu hito-bito mo,
 "Omoha zu naru yo nari ya! Amata monosi tamahu yau nare do, idu-kata mo, mina konata no ohom-kehahi ni ha kata-sari habakaru sama ni te sugusi tamahe ba koso, koto naku nadaraka ni mo are, ositati te kabakari naru arisama ni, keta re te mo e sugusi tamahu mazi."
 "Mata, sari tote, hakanaki koto ni tuke te mo, yasukara nu koto no ara m wori-wori, kanarazu wadurahasiki koto-domo ide-ki nam kasi."
 nado, onogazisi uti-katarahi nagekasige naru wo, tuyu mo mi-sira nu yau ni, ito kehahi wokasiku monogatari nado si tamahi tutu, yo hukuru made ohasu.

 [6-5 Women in Rokujo-in sympathize with Murasaki]
 Kau hito no tadanarazu ihi omohi taru mo, kiki-nikusi to obosi te,
 "Kaku, kore kare amata monosi tamahu mere do, mi-kokoro ni kanahi te, imamekasiku sugure taru kiha ni mo ara zu to, me-nare te sau-zausiku obosi tari turu ni, kono Miya no kaku watari tamahe ru koso, meyasukere!
 Naho, waraha-gokoro use nu ni ya ara m, ware mo mutubi kikoye te aramashosiki wo, ainaku hedate aru sama ni hito-bito ya torinasa m to su ram. Hitosiki hodo, otori-zama nado omohu hito ni koso, tada nara zu mimi tatu koto mo, onodukara ide-kuru waza nare, katazikenaku, kokoro-gurusiki ohom-koto na'mere ba, ikade kokoro-oka re tatematura zi to nam omohu."
 nado notamahe ba, Nakatukasa, Tiuzyau-no-Kimi nado yau no hito-bito, me wo kuhase tutu,
 "Amari naru ohom-omohi-yari kana!"
 nado ihu besi. Mukasi ha, tada nara nu sama ni tukahi narasi tamahi si hito-domo nare ba, tosi-goro ha kono ohom-Kata ni saburahi te, mina kokoro yose kikoye taru na'meri.
 Koto ohom-kata-gata yori mo,
 "Ika ni obosu ram? Moto yori omohi hanare taru hito-bito ha, naka-naka kokoro-yasuki wo."
 nado, omomuke tutu, toburahi kikoye tamhu mo aru wo,
 "Kaku osihakaru hito koso, naka-naka kurusikere. Yononaka mo ito tune naki mono wo, nadote ka sa nomi ha omohi nayama m?"
 nado obosu.
 Amari hisasiki yohiwi mo, rei nara zu hito ya togame m to, kokoro-no-oni ni obosi te, iri tamahi nure ba, ohom-husuma mawiri nure do, geni katahara sabisiki yona-yona he ni keru mo, naho, tada nara nu kokoti sure do, kano Suma no ohom-wakare no wori nado wo obosi idere ba,
 "Ima ha to, kake-hanare tamahi te mo, tada onazi yo no uti ni kiki atematura masika ba to, waga mi made no koto ha uti-oki, atarasiku kanasikari si arisama zo kasi. Sate, sono magire ni, ware mo hito mo inoti tahe zu nari na masika ba, ihu kahi ara masi yo kaha."
 to obosi nahosu.
 Kaze uti-huki taru yo no kehahi hiyayaka ni te, huto mo ne-ira re tamaha nu wo, tikaku saburahu hito-bito, ayasi to ya kika m to, uti mo mi-ziroki tamaha nu mo, naho ito kurusige nari. Yo-bukaki tori no kowe no kikoye taru mo, mono ahare nari.

 [6-6 Genji sees Murasaki in his dream]
 Wazato turasi to ni ha ara ne do, kayau ni omohi midare tamahu ke ni ya, kano ohom-yume ni miye tamahi kere ba, uti-odoroki tamahi te, ika ni to kokoro sawagasi tamahu ni, tori no ne mati-ide tamahe re ba, yo-bukaki mo sira-zu-gaho ni, isogi ide tamahu. Ito ihakenaki ohom-arisama nare ba, menoto-tati tikaku saburahi keri.
 Tuma-do osi-ake te ide tamahu wo, mi tatematuri okuru. Ake-gure no sora ni, yuki no hikari miye te obotukanasi. Nagori made tomare ru ohom-nihohi,
 "Yami ha ayanasi"
 to hitori-gota ru.
 Yuki ha tokoro-dokoro kiye nokori taru ga, ito siroki niha no, huto kedime miye wakare nu hodo naru ni,
 "Naho nokore ru yuki"
 to sinobiyaka ni kuti-zusabi tamahi tutu, mi-kausi uti-tataki tamahu mo, hisasiku kakaru koto nakari turu narahi ni, hito-bito mo sora-ne wo si tutu, yaya mata se tatematuri te, hiki-age tari.
 "Koyonaku hisasikari turu ni, mi mo hiye ni keru ha. Odi kikoyuru kokoro no oroka nara nu ni koso a'mere. Saru ha, tumi mo nasi ya!"
 tote, ohom-zo hiki-yari nado si tamahu ni, sukosi nure taru ohom-hitohe no sode wo hiki-kakusi te, ura mo naku natukasiki mono kara, uti-toke te hata ara nu ohom-youi nado, ito hadukasige ni wokasi.
 "Kagiri naki hito to kikoyure do, kataka'meru yo wo."
 to, obosi kurabe raru.
 Yorodu inisihe no koto wo obosi-ide tutu, toke gataki mi-kesiki wo urami kikoye tamahi te, sono hi ha kurasi tamahi ture ba, e watari tamaha de, sin-den ni ha ohom-seusoko wo kikoye tamahu.
 "Kesa no yuki ni kokoti ayamari te, ito nayamasiku habere ba, kokoro-yasuki kata ni tamerahi haberu."
 to ari. Ohom-menoto,
 "Sa kikoye sase haberi nu."
 to bakari, kotoba ni kikoye tari.
 "Koto naru koto na no ohom-kaheri ya!" to obosu. "Win ni kikosimesa m koto mo itohosi. Kono-koro bakari tukuroha m." to obose do, e sa mo ara nu wo, "Sa ha omohi si koto zo kasi. Ana kurusi!" to, midukara omohi-tuduke tamahu.
 Womna-Gimi mo, "Omohi-yari naki mi-kokoro kana!" to, kurusigari tamahu.

 [6-7 Genji and Sam-no-Miya exchange waka in the morning]
 Kesa ha, rei no yau ni ohotono-gomori oki sase tamahi te, Miya no ohom-kata ni ohom-humi tatemature tamahu. Koto ni hadukasige mo naki ohom-sama nare do, ohom-hude nado hiki-tukurohi te, siroki kami ni,
 "Naka-miti wo hedaturu hodo ha nakere domo
 kokoro midaruru kesa no aha-yuki
"
 Ume ni tuke tamahe ri. Hito mesi te,
 "Nisi no wata-dono yori tatematura se yo."
 to notamahu. Yagate mi-idasi te, hasi tikaku ohasimasu. Siroki ohom-zo-domo wo ki tamahi te, hana wo masaguri tamahi tutu, tomo matu yuki no honoka ni nokore ru uhe ni, uti-tiri sohu sora wo nagame tamahe ri. Uguhisu no wakayaka ni, tikaki koubai no suwe ni uti-naki taru wo,
 "Sode koso nihohe"
 to hana wo hiki-kakusi te, mi-su osi-age te nagame tamahe ru sama, yume ni mo, kakaru hito no oya ni te, omoki kurawi to miye tamah zu, wakau namamekasiki ohom-sama nari.
 Ohom-kaheri, sukosi hodo huru kokoti sure ba, iri tamahi te, Womna-Gimi ni hana mise tatematuri tamahu.
 "Hana to iha ba, kaku koso nihoha mahosikere na! Sakura ni utusi te ha, mata tiri bakari mo kokoro wakuru kata naku ya ara masi."
 nado notamahu.
 "Kore mo, amata uturoha nu hodo, me tomaru ni ya ara m. Hana no sakari ni narabe te mi baya!"
 nado notamahu ni, ohom-kaheri ari. Kurenawi no usuyau ni, azayaka ni osi-tutuma re taru wo, mune tubure te, ohom-te no ito wakaki wo,
 "Sibasi mise tatematura de ara ba ya! Hedatu to ha nakere do, aha-ahasiki yau nara m ha, hito no hodo katazikenasi."
 to obosu ni, hiki-kakusi tamaha m mo kokoro oki tamahu bekere ba, katasoba hiroge tamahe ru wo, siri-me ni mi-okose te sohi-husi tamahe ri.
 "Hakanaku te uha-no-sora ni zo kiye nu beki
 kaze ni tadayohu haru no aha-yuki

 Ohom-te, geni ito wakaku wosanage nari. "Sabakari no hodo ni nari nuru hito ha, ito kaku ha ohase nu mono wo!" to, me tomare do, mi nu yau ni magirahasi te, yami tamahi nu.
 Koto-hito no uhe nara ba, "Sa koso are." nado ha, sinobi te kikoye tamahu bekere do, itohosiku te, tada,
 "Kokoro-yasuku wo, omohi-nasi tamahe."
 to nomi kikoye tamahu.

 [6-8 Genji goes to Sam-no-Miya in the daytime]
 Kehu ha, Miya no ohom-kata ni hiru watari tamahu. Kokoro koto ni uti-kesau-zi tamahe ru ohom-arisama, ima mi tatematuru nyoubau nado ha, masite miru kahi ari to omohi kikoyu ram kasi. Ohom-Menoto nado yau no oyi sirahe ru hito-bito zo,
 "Ide ya! Kono ohom-arisama hito-tokoro koso medetakere, mezamasiki koto ha ari na m kasi."
 to, uti-maze te omohu mo ari keru.
 Womna-Miya ha, ito rautage ni wosanaki sama ni te, ohom-siturahi nado no koto-kotosiku, yodakeku uruhasiki ni, midukara ha nani-gokoro mo naku, mono-hakanaki ohom-hodo ni te, ito mi-zo-gati ni, mi mo naku, ayeka nari. Koto ni hadi nado mo si tamaha zu, tada tigo no omo-girahi se nu kokoti si te, kokoro-yasuku utukusiki sama si tamahe ri.
 "Win-no-Mikado ha, wowosiku sukuyoka naru kata no ohom-zae nado koso, kokoro-motonaku ohasimasu to, yo-hito omohi ta'mere wokasiki sudi, namameki yuwe-yuwesiki kata ha, hito ni masari tamahe ru wo, nado te, kaku oyiraka ni ohosi-tate tamahi kem. Saru ha, ito mi-kokoro todome tamahe ru mi-ko to kiki si wo."
 to omohu mo, nama kutiwosikere do, nikukara zu mi tatematuri tamahu.
 Tada kikoye tamahu mama ni, nayo-nayo to nabiki tamahi te, ohom-irahe nado wo mo, oboye tamahi keru koto ha, ihakenaku uti notamahi ide te, e mi-hanata zu miye tamahu.
 Mukasi no kokoro nara masika ba, utate kokoro-otori se masi wo, ima ha, yononaka wo mina sama-zama ni omohi nadarame te,
 "Toaru mo kakaru mo, kiha hanaruru koto ha kataki mono nari keri. Tori-dori ni koso ohou ha ari kere, yoso no omohi ha, ito aramahosiki hodo nari kasi."
 to obosu ni,sasi-narabi me kare zu mi tatematuri tamahe ru tosi-goro yori mo, Tai-no-Uhe no ohom-arisama zo naho arigataku, "Ware nagara mo ohosi-tate keri!" to obosu. Hito-yo no hodo, asita no ma mo, kohisiku obotukanaku, itodosiki mi-kokorozasi no masaru wo, "Nado kaku oboyu ram?" to, yuyusiki made nam.

 [6-9 Suzaku send a letter to Murasaki]
 Win-no-Mikado ha, tuki no uti ni mi-tera ni uturohi tamahi nu. Kono Win ni, ahare naru ohom-seusoko-domo kikoye tamahu. Hime-Miya no ohom-koto ha sara nari.
 Wadurahasiku, ika ni kiku tokoro ya nado, habakari tamahu koto naku te, tomo-kaku mo, tada mi-kokoro ni kake te motenasi tamahu beku zo, tabi-tabi kikoye tamahi keru. Saredo, ahare ni usirometaku, wosanaku ohasuru wo omohi kikoye tamahi keri.
 Murasaki-no-Uhe ni mo, ohom-seusoko koto ni ari.
 "Wosanaki hito no, kokoti naki sama ni te uturohi monosu ram wo, tumi naku obosi yurusi te, usiromi tamahe. Tadune tamahu beki yuwe mo ya ara m to zo.
 Somuki ni si kono yo ni nokoru kokoro koso
 iru yama-miti no hodasi nari kere

 Yami wo e haruke de kikoyuru mo, wokogamasiku ya!"
 to ari. Otodo mo mi tamahi te,
 "Ahare naru ohom-seusoko wo! Kasikomari kikoye tamahe."
 tote, ohom-tukahi ni mo, nyoubau si te, kaharake sasi-ide sase tamahi te, sihi sase tamahu. "Ohom-kaheri ha ikaga?" nado, kikoye nikuku obosi tare do, koto-kotosiku omosirokaru beki wori no koto nara ne ba, tada kokoro wo nobe te,
 "Somuku yo no usirometaku ha sari gataki
 hodasi wo sihite kake na hanare so
"
 nado yau ni zo a'meri si.
 Womna no sauzoku ni, hosonaga sohe te kaduke tamahu. Ohom-te nado no ito medetaki wo, Win go-ran-zi te, nani-goto mo ito hadukasige na'meru atari ni, ihakenaku te miye tamahu ram koto, ito kokoro-gurusiu obosi tari.

 7 Tale of Oborozukiyo The love of never knowing his failure to fall in it


 
[7-1 Genji loves Tamakazura as eager as ever]
 Ima ha tote, Nyougo, Kaui-tati nado, onogazisi wakare tamahu mo, ahare naru koto nam ohokari keru.
 Naisi no Kam-no-Kimi ha, ko-Kisai-no-Miya no ohasimasi si Nideu-no-miya ni zo sumi tamahu. Hime-Miya no ohom-koto wo oki te ha, kono ohom-koto wo nam kaheri-mi-gati ni, Mikado mo obosi tari keru. Ama ni nari na m to obosi tare do,
 "Kakaru kihohi ni ha, sitahu yau ni kokoro-awatatasiku."
 to isame tamahi te, yau-yau Hotoke no ohom-koto nado isogase tamahu.
 Rokudeu-no-Otodo ha, ahare ni aka-zu nomi obosi te yami ni si ohom-atari nare ba, tosi-goro mo wasure gataku,
 "Ika nara m wori ni taimen ara m? Ima hito-tabi ahi mi te, sono yo no koto mo kikoye mahosiku."
 nomi obosi wataru wo, katami ni yo no kiki-mimi mo habakari tamahu beki mi no hodo ni, itohosige nari si yo no sawagi nado mo obosi-ide rarure ba, yorodu ni tutumi sugusi tamahi keru wo, kau nodoyaka ni nari tamahi te, yononaka wo omohi sidumari tamahu ram korohohi no ohom-arisama, iyo-iyo yukasiku, kokoro-motonakere ba, arumaziki koto to ha obosi nagara, ohokata no ohom-toburahi ni kototuke te, ahare naru sama ni tune ni kikoye tamahu.
 Waka-wakasikaru beki ohom-ahahi nara ne ba, ohom-kaheri mo toki-doki ni tuke te kikoye-kahasi tamahu. Mukasi yori mo koyonaku uti-gusi, totonohi hate ni taru ohom-kehahi wo mi tamahu ni mo, naho sinobi gataku te, mukasi no Tiunagon-no-Kimi no moto ni mo, kokoro-hukaki koto-domo wo tune ni notamahu.

 [7-2 Genji asks Izumi-no-Kami to lead to Oborozukiyo]
 Kano hito no seuto naru Idumi no saki no Kami wo mesi-yose te, waka-wakasiku, inisihe ni kaheri te katarahi tamahu.
 "Hito-dute nara de, mono-gosi ni kikoye sirasu beki koto nam aru. Sa'ri nu beku kikoye nabikasi te, imiziku sinobi te mawira m.
 Ima ha, sayau no ariki mo tokoro-seki mi no hodo ni, oboroke nara zu sinobure ba, soko ni mo mata hito ni ha morasi tamaha zi to omohu ni, katami ni usiro-yasuku nam."
 to notamahu. Kam-no-Kimi,
 "Ide ya! Yononaka wo omohi-siru ni tuke te mo, mukasi yori turaki mi-kokoro wo, kokora omohi-tume turu tosi-goro no hate ni, ahare ni kanasiki ohom-koto wo sasi-oki te, ika naru mukasi-gatari wo ka kikoye m?
 Geni, hito ha mori kika nu yau ari to mo, kokoro no toha m koso ito hadukasikaru bekere."
 to uti-nageki tamahi tutu, naho, sarani aru maziki yosi wo nomi kikoyu.

 [7-3 Genji lies to Murasaki and goes out his house]
 "Inisihe, wari nakari si yo ni dani, kokoro kahasi tamaha nu koto ni mo ara zari si wo. Geni, somuki tamahi nuru ohom-tame usirometaki yau ni ha are do, ara zari si koto ni mo ara ne ba, ima si mo kezayaka ni kiyomahari te, tati ni si waga-na, imasara ni tori-kahesi tamahu beki ni ya?"
 to obosi-okosi te, kono Sinoda-no-mori wo miti no sirube ni te maude tamahu. Womna-Gimi ni ha,
 "Himgasi-no-win ni monosuru Hitati-no-Kimi no, hi-goro wadurahi te hisasiku nari ni keru wo, mono sawagasiki magire ni toburaha ne ba, itohosiku te nam. Hiru nado, kezayaka ni watara m mo bin naki wo, yo no ma ni sinobi te to nam, omohi haberu. Hito ni mo kaku to mo sira se zi."
 to kikoye tamahi te, ito itaku kokoro-gesau si tamahu wo, rei ha sa si mo miye tamaha nu atari wo, ayasi, to mi tamahi te, omohi-ahase tamahu koto mo are do, Hime-Miya no ohom-koto no noti ha, nani-goto mo, ito sugi nuru kata no yau ni ha ara zu, sukosi hedaturu kokoro sohi te, mi sira nu yau ni te ohasu.

 [7-4 Genji visits to Oborozukiyo]
 Sono hi ha, sin-den he mo watari tamaha de, ohom-humi kaki-kahasi tamahu. Taki-mono nado ni kokoro wo ire te kurasi tamahu.
 Yohi sugusi te, mutumasiki hito no kagiri, si, go-nin bakari, aziro-guruma no, mukasi oboye te yature taru ni te ide tamahu. Idumi-no-Kami si te, ohom-seusoko kikoye tamahu. Kaku watari ohasimasi taru yosi, sasameki kikoyure ba, odoroki tamahi te,
 "Ayasiku. Ika yau ni kikoye taru ni ka?"
 to mutukari tamahe do,
 "Wokasiyaka ni te kahesi tatematura m ni, ito bin nau habera m."
 tote, anagati ni omohi-megurasi te, ire tatematuru. Ohom-toburahi nado kikoye tamahi te,
 "Tada kokomoto ni, mono-gosi ni te mo. Sarani mukasi no aru maziki kokoro nado ha, nokora zu nari ni keru wo!"
 to, warinaku kikoye tamahe ba, itaku nageku nageku wizari ide tamahe ri.
 "Sareba yo! Naho, ke-dikasa ha."
 to, katu obosa ru. Katami ni, oboroke nara nu ohom-miziroki nare ba, ahare mo sukunakara zu. Himgasi-no-tai nari keri. Tatumi no kata no hisasi ni suwe tatematuri te, mi-sauzi no siri bakari ha katame tare ba,
 "Ito wakayaka naru kokoti mo suru kana! Tosi-tuki no tumori wo mo, magire naku kazohe raruru kokoro-narahi ni, kaku obomekasiki ha, imiziu turaku koso."
 to urami kikoye tamahu.

 [7-5 Genji spends a time in all night with Oborozukiyo]
 Yo itaku huke yuku. Tama-mo ni asobu wosi no kowe-gowe nado, ahare ni kikoye te, sime-zime to hitome sukunaki miya no uti no arisama mo, "Sa mo uturi-yuku yo kana!" to obosi tudukuru ni, Heitiu ga mane nara ne do, makoto ni namida-moro ni nam. Mukasi ni kahari te, otona-otonasiku ha kikoye tamahu mono kara, "Kore wo kaku te ya." to, hiki-ugokasi tamahu.
 "Tosi-tuki wo naka ni hedate te Ahu-saka no
 sa mo seki gataku oturu namida ka
"
 Womna,
 "Namida nomi seki tome gataki simidu ni te
 yuki-ahu miti ha hayaku taye ni ki
"
 nado kake-hanare kikoye tamahe do, inisihe wo obosi-iduru mo,
 "Tare ni yori, ohou ha saru imiziki koto mo ari si yo no sawagi zo ha." to omohi-ide tamahu ni, "Geni, ima hito-tabi no taimen ha ari mo su bekari keri."
 to, obosi yowaru mo, motoyori dusiyaka naru tokoro ha ohase zari si hito no, tosi-goro ha, sama-zama ni yononaka wo omohi-siri, kisi-kata wo kuyasiku, ohoyake watakusi no koto ni hure tutu, kazu mo naku obosi atume te, ito itaku sugusi tamahi ni tare do, mukasi oboye taru ohom-taimen ni, sono yo no koto mo tohokara nu kokoti si te, e kokoro-duyoku mo motenasi tamaha zu.
 Naho, rau-rauziku, wakau natukasiku te, hito-kata nara nu yo no tutumasisa wo mo ahare wo mo, omohi midare te, nageki-gati ni te monosi tamahu kesiki nado, ima hazime tara m yori mo medurasiku ahare ni te, ake-yuku mo ito kutiwosiku te, ide tamaha m sora mo nasi.

 [7-6 Genji goes out after exchanging waka with Oborozukiyo]
 Asaborake no tada-nara-nu sora ni, momotidiri no kowe mo ito uraraka nari. Hana ha mina tiri sugi te, nagori kasume ru kozuwe no asa-midori naru kodati, "Mukasi, hudi-no-en si tamahi si, kono koro no koto nari keri kasi." to obosi-iduru, tosi-tuki no tumori ni keru hodo mo, sono wori no koto, kaki-tuduke ahare ni obosa ru.
 Tiunagon-no-Kimi, mi tatematuri okuru tote, tuma-do osi-ake taru ni, tati-kaheri tamahi te,
 "Kono hudi yo! Ika ni some kem iro ni ka? Naho, e nara nu kokoro sohu nihohi ni koso. Ikade ka, kono kage wo ba tati-hanaru beki."
 to, warinaku ide-gate ni obosi yasurahi tari.
 Yama-giha yori sasi-iduru hi no hanayaka naru ni sasi-ahi, me mo kakayaku kokoti suru ohom-sama no, koyonaku nebi kuhahari tamahe ru ohom-kehahi nado wo, medurasiku hodo he te mo mi tatematuru ha, masite yo no tune nara zu oboyure ba,
 "Saru kata ni te mo, nado ka mi tatematuri sugusi tamaha zara m? Ohom-miya-dukahe ni mo kagiri ari te, kiha koto ni hanare tamahu koto mo nakari si wo! Ko-Miya no, yorodu ni kokoro wo tukusi tamahi, yokara nu yo no sawagi ni, karo-garosiki ohom-na sahe hibiki te yami ni si yo!"
 nado omohi-ide raru. Nagori ohoku nokori nu ram ohom-monogatari no todime ni ha, geni nokori ara se mahosiki waza na'meru wo, ohom-mi, kokoro ni e makase tamahu maziku, kokora no hito-me mo ito osorosiku tutumasikere ba, yau-yau sasi-agari yuku ni, kokoro-awatatasiku te, rau no to ni mi-kuruma sasi-yose taru hito-bito mo, sinobi te kowa-dukuri kikoyu.
 Hito mesi te, kano saki-kakari taru hana, hito-eda wora se tamahe ri.
 "Sidumi si mo wasure nu mono wo korizuma ni
 mi mo nage tu beki yado no hudi-nami
"
 Ito itaku obosi wadurahi te, yori-wi tamahe ru wo, kokoro-gurusiu mi tatematuru. Womna-Gimi mo, imasara ni ito tutumasiku, sama-zama ni omohi midare tamahe ru ni, hana no kage ha, naho natukasiku te,
 "Mi wo nage m huti mo makoto no huti nara de
 kake zi ya sara ni korizuma no nami
"
 Ito wakayaka naru ohom-hurumahi wo, kokoro nagara mo yurusa nu koto ni obosi nagara, seki-mori no katakara nu tayumi ni ya, ito yoku katarahi oki te ide tamahu.
 Sono-kami mo, hito yori koyonaku kokoro todome te omou tamahe ri si mi-kokoro-zasi nagara, hatuka ni te yami ni si ohom-nakarahi ni ha, ikade ka ha ahare mo sukunakara m.

 [7-7 Genji comes back to his home]
 Imiziku sinobi-iri tamahe ru ohom-nekutare no sama wo mati-uke te, Womna-Gimi, sabakari nara m to kokoro-e tamahe re do, obomekasiku motenasi te ohasu. Naka-naka uti-husube nado si tamahe ra m yori mo, kokoro-gurusiku, "Nado, kaku si mo mi-hanati tamahe ra m?" to obosa rure ba, ari si yori keni hukaki tigiri wo nomi, nagaki yo wo kake te kikoye tamahu.
 Kam-no-Kimi no ohom-koto mo, mata morasu beki nara ne do, inisihe no koto mo siri tamahe re ba, maho ni ha ara ne do,
 "Mono-gosi ni, hatuka nari turu taimen nam, nokori aru kokoti suru. Ikade hito-me togame aru maziku mote-kakusi te ha, ima hito-tabi mo."
 to, katarahi kikoye tamahu. Uti-warahi te,
 "Imamekasiku mo nari kaheru ohom-arisama kana! Mukasi wo ima ni aratame kuhahe tamahu hodo, naka-zora naru mi no tame kurusiku."
 tote, sasuga ni namidagumi tamahe ru mami no, ito rautage ni miyuru ni,
 "Kau kokoro-yasukara nu mi-kesiki koso kurusikere. Tada oyiraka ni hiki-tumi nado si te, wosihe tamahe. Hedate aru beku mo, narahasi kikoye nu wo, omoha zu ni koso nari ni keru mi-kokoro nare."
 tote, yorodu ni mi-kokoro tori tamahu hodo ni, nani-goto mo e nokosi tamaha zu nari nu meri.
 Miya-no-Ohomkata ni mo, tomi ni e watari tamaha zu, kosirahe kikoye tutu ohasimasu. Hime-Miya ha, nani to mo obosi tara nu wo, ohom-usiromi-domo zo yasukara zu kikoye keru. Wadurahasiu nado miye tamahu kesiki nara ba, sonata mo masite kokoro-gurusikaru beki wo, oyiraka ni utukusiki mote-asobi-gusa ni omohi kikoye tamahe ri.

 8 Tale of Murasaki Murasaki's solitary and unhappy life


 
[8-1 Akasi-Hime comes back to her parental home because of pregnancy]
 Kiritubo-no-Ohomkata ha, uti-hahe e makade tamaha zu. Ohom-itoma no arigatakere ba, kokoro-yasuku narahi tamahe ru wakaki mi-kokoro ni, ito kurusiku nomi obosi tari.
 Natu-goro, nayamasiku si tamahu wo, tomi ni mo yurusi kikoye tamaha ne ba, ito warinasi to obosu. Medurasiki sama no mi-kokoti ni zo ari keru. Mada ito ayeka naru ohom-hodo ni, ito yuyusiku zo, tare mo tare mo obosu ram kasi. Karausite makade tamahe ri.
 Hime-Miya no ohasimasu otodo no himgasi-omote ni, ohom-kata ha siturahi tari. Akasi-no-Ohomkata, ima ha ohom-mi ni sohi te, ide-iri tamahu mo, aramahosiki ohom-sukuse nari kasi.

 [8-2 Murasaki tells Genji that she wants to greet Sam-no-Miya]
 Tai-no-Uhe, konata ni watari te taimen si tamahu tuide ni,
 "Hime-Miya ni mo, naka no to ake te kikoye m. Kanete yori mo sayau ni omohi sika do, tuide naki ni ha tutumasiki wo, kakaru wori ni kikoye nare na ba, kokoro-yasuku nam aru beki."
 to, Otodo ni kikoye tamahe ba, uti-wemi te,
 "Omohu yau naru beki ohom-katarahi ni koso ha a'nare. Ito wosanage ni monosi tamahu meru wo, usiroyasuku wosihe nasi tamahe kasi."
 to, yurusi kikoye tamahu. Miya yori mo, Akasi-no-Kimi no hadukasige ni te mazira m wo obose ba, mi-gusi sumasi hiki-tukurohi te ohasuru, taguhi ara zi to miye tamahe ri.
 Otodo ha, Miya no ohom-kata ni watari tamahi te,
 "Yuhukata, kano tai ni haberu hito no, Sigeisa ni taimen se m tote ide-tatu. Sono tuide ni, tikaduki kikoye sase mahosige ni monosu meru wo, yurusi te katarahi tamahe. Kokoro nado ha ito yoki hito nari. Mada waka-wakasiku te, ohom-asobi-gataki ni mo tuki nakara zu na m."
 nado, kikoye tamahu.
 "Hadukasiu koso ha ara me. Nani-goto wo ka kikoye m?"
 to, oyiraka ni notamahu.
 "Hito no irahe ha, koto ni sitagahi te koso ha obosi-ide me. Hedate oki te na motenasi tamahi so."
 to, komaka ni wosihe kikoye tamahu. "Ohom-naka uruhasiku te sugusi tamahe." to obosu.
 Amari ni nani-gokoro mo naki ohom-arisama wo mi arahasa re m mo, hadukasiku adikinakere do, sa notamaha m wo, "Kokoro hedate m mo ainasi." to, obosu nari keri.

 [8-3 The written waka by Murasaki in her heart]
 Tai ni ha, kaku ide-tati nado si tamahu mono kara,
 "Ware yori kami no hito ya ha aru beki? Mi no hodo naru mono-hakanaki sama wo, miye-oki tatematuri taru bakari koso ara me."
 nado, omohi-tuduke rare te, uti-nagame tamahu. Te-narahi nado suru ni mo, onodukara hurukoto mo, mono omohasiki sudi ni nomi kaka ruru wo, "Saraba, waga mi ni ha omohu koto ari keri." to, mi nagara zo obosi sira ruru.
 Win, watari tamahi te, Miya, Nyougo-no-Kimi nado no ohom-sama-domo wo, "Utukusiu mo ohasuru kana!" to, sama-zama mi tatematuri tamahe ru ohom-me-utusi ni ha, tosi-goro me-nare tamahe ru hito no, oboroke nara m ga, ito kaku odoroka ru beki ni mo ara nu wo, "Naho, taguhi naku koso ha!" to mi tamahu. Arigataki koto nari kasi.
 Aru beki kagiri, ke-dakau hadukasige ni totonohi taru ni sohi te, hanayaka ni imamekasiku, nihohi namameki taru sama-zama no kawori mo, tori-atume, medetaki sakari ni miye tamahu. Kozo yori kotosi ha masari, kinohu yori kehu ha medurasiku, tune ni me-nare nu sama no si tamahe ru wo, "Ikade kaku si mo ari kem?" to obosu.
 Utitoke tari turu ohom-te-narahi wo, suzuri no sita ni sasi-ire tamahe re do, mituke tamahi te, hiki-kahesi mi tamahu. Te nado no, ito wazato mo zyauzu to miye de, rau-rauziku utukusige ni kaki tamahe ri.
 "Mi ni tikaku aki ya ki nu ram miru mama ni
 awo-ba no yama mo uturohi ni keri"
 to aru tokoro ni, me todome tamah ite,
 "Midu-tori no awo-ba ha iro mo kahara nu wo
 hagi no sita koso kesiki koto nare
"
 nado kaki-sohe tutu susabi tamahu. Koto ni hure te, kokoro-gurusiki mi-kesiki no, sita ni ha onodukara mori tutu miyuru wo, koto naku keti tamahe ru mo, ari gataku ahare ni obosa ru.
 Koyohi ha, idu-kata ni mo ohom-itoma ari nu bekere ba, kano sinobi dokoro ni, ito warinaku te, ide tamahi ni keri. "Ito aru maziki koto." to, imiziku obosi-kahesu ni mo, kanaha zari keri.

 [8-4 Murasaki meets to Sam-no-Miya]
 Touguu-no-Ohomkata ha, ziti no haha-gimi yori mo, kono Ohom-kata wo ba mutumasiki mono ni tanomi kikoye tamahe ri. Ito utukusige ni otonabi masari tamahe ru wo, omohi hedate zu, kanasi to mi tatematuri tamahu.
 Ohom-monogatari nado, ito natukasiku kikoye kahasi tamahi te, naka-no-to ake te, Miya ni mo taimen si tamahe ri.
 Ito wosanage ni nomi miye tamahe ba, kokoro-yasuku te, otona-otonasiku oya-meki taru sama ni, mukasi no ohom-sudi wo mo tadune kikoye tamahu. Tiunagon-no-Menoto to ihu mesi-ide te,
 "Onazi kazasi wo tadune kikoyure ba, katazikenakere do, waka nu sama ni kikoye sasure do, tuide naku te haberi turu wo, ima yori ha utokara zu, anata nado ni mo monosi tamahi te, okotara m koto ha, odorokasi nado mo monosi tamaha m nam, uresikaru beki."
 nado notamahe ba,
 "Tanomosiki mi-kage-domo ni, sama-zama ni okure kikoye tamahi te, kokoro-bosoge ni ohasimasu meru wo, kakaru ohom-yurusi no habe'mere ba, masu koto naku nam omou tamahe rare keru. Somuki tamahi ni si Uhe no mi-kokoro-muke mo, tada kaku nam mi-kokoro hedate kikoye tamaha zu, mada ihakenaki ohom-arisama wo mo, hagukumi tatematura se tamahu beku zo habe'meri si. Uti-uti ni mo, sa nam tanomi kikoye sase tamahi si."
 nado kikoyu.
 "Ito katazikenakari si ohom-seusoko no noti ha, ikade to nomi omohi habere do, nani-goto ni tuke te mo, kazu nara nu mi nam kutiwosikari keru."
 to, yasuraka ni otonabi taru kehahi ni te, Miya ni mo, mi-kokoro ni tuki tamahu beku, we nado no koto, hihina no sute gataki sama, wakayaka ni kikoye tamahe ba, "Geni, ito wakaku kokoro-yoge naru hito kana!" to, wosanaki mi-kokoti ni ha utitoke tamahe ri.

 [8-5 The rumors for Rokujo-in go down in the world]
 Sate noti ha, tune ni ohom-humi nado si te, wokasiki asobi-waza nado ni tuke te mo, utokara zu kikoye-kahasi tamahu. Yononaka no hito mo, ainau, kabakari ni nari nuru atari no koto ha, ihi-atukahu mono nare ba, hazime tu kata ha,
 "Tai-no-Uhe, ika ni obosu ram? Ohom-oboye, ito kono tosi-goro no yau ni ha ohase zi. Sukosi ha otori na m."
 nado ihi keru wo, ima sukosi hukaki mi-kokorozasi, kaku te si mo masaru sama naru wo, sore ni tuke te mo, mata yasukara zu ihu hito-bito aru ni, kaku nikuge naku sahe kikoye kahasi tamahe ba, koto nahori te, me-yasuku nam ari keru.

 9 Tale of Genji Murasaki and Akikonomu celebtate Genji's 40 years old


 
[9-1 A Buddhist celebrate ceremony is held for Genji by Murasaki at the temple in Sagano]
 Kamina-duki ni, Tai-no-Uhe, Win no ohom-ga ni, Sagano no mi-dau ni te, Yakusi-Botoke kuyau-zi tatematuri tamahu. Ikamesiki koto ha, seti ni isame mausi tamahe ba, sinobiyaka ni to obosi oki te tari.
 Hotoke, kyau-bako, disu no totonohe, makoto no Gokuraku omohi-yara ru. Saisyauwau-gyau, Kongau-Hannya, Zumyau-kyau nado, ito yutakeki ohom-inori nari. Kamdatime ito ohoku mawiri tamahe ri.
 Mi-dau no sama, omosiroku iha m kata naku, momidi no kage wake-yuku nobe no hodo yori hazime te, mi-mono naru ni, katahe ha, kihohi atumari tamahu naru besi.
 Simo-gare watare ru no-hara no mama ni, uma kuruma no yuki-tigahu oto sigeku hibiki tari. Mi-zukyau ware mo ware mo to, ohom-kata-gata ikamesiku se sase tamahu.

 [9-2 A banquet is held after the Buddhist ceremoney by Murasaki]
 Nizihu-sam-niti wo ohom-tosimi no hi ni te, kono Win ha, kaku sukima naku tudohi tamahe ru uti ni, waga ohom-watakusi no tono to obosu Nideu-no-win ni te, sono ohom-mauke se sase tamahu. Ohom-sauzoku wo hazime, ohokata no koto-domo mo, mina konata ni nomi si tamahu. Ohom-kata-gata mo, saru beki koto-domo wake tutu nozomi tukau-maturi tamahu.
 Tai-domo ha, hito no tubone-tubone ni si taru wo harahi te, Tenzyau-bito, syo-Daibu, Winzi, simo-bito made no mauke, ikamesiku se sase tamahe ri.
 Son-den no hanati-ide wo, rei no siturahi ni te, raden no isi tate tari.
 Otodo no nisi no ma ni, ohom-zo no tukue zihu-ni tate te, natu huyu no ohom-yosohi, ohom-husuma nado, rei no gotoku, murasaki no aya no ohohi-domo uruhasiku miye watari te, uti no kokoro ha araha nara zu.
 O-mahe ni okimono no tukue hutatu, kara no di no susogo no ohohi si tari. Kazasi no dai ha, din no kesoku, kogane no tori, sirogane no eda ni wi taru kokorobahe nado, Sigeisa no ohom-adukari ni te, Akasi-no-Ohomkata no se sase tamahe ru, yuwe hukaku kokoro koto nari.
 Usiro no mi-byaubu si-dehu ha, Sikibukyau-no-Miya nam se sase tamahi keru. Imiziku tukusi te, rei no siki no we nare do, medurasiki sensui, tan nado, me nare zu omosirosi. Kita no kabe ni sohe te, okimono no mi-dusi, huta-yorohi tate te, mi-teudo-domo rei no koto nari.
 Minami no hisasi ni, Kamdatime, Hidari Migi no Otodo, Sikibukyau-no-Miya wo hazime tatematuri te, tugi-tugi ha masite mawiri tamaha nu hito nasi. Butai no hidari migi ni, gaku-nin no hirabari uti te, nisi himgasi ni tonziki hatizihu-gu, roku no kara-bitu si-zihu dutu tuduke te tate tari.

 [9-3 >Concert dances and music are held after the Buddhist ceremoney]
 Hituzi no toki bakari ni gaku-nin mawiru. Manzai-raku, Wauzyau nado mahi te, hi kure kakaru hodo ni, Koma no ranzyau si te, Rakuson mahi-ide taru hodo, naho tune no me nare nu mahi no sama nare ba, mahi haturu hodo ni, Gon-no-Tiunagon, Wemon-no-Kami ori te, Iri-aya wo honoka ni mahi te, momidi no kage ni iri nuru nagori, aka zu kyou ari to hito-bito obosi tari.
 Inisihe no Suzaku-win no miyuki ni, Seigaiha no imizikari si yuhube, omohi-ide tamahu hito-bito ha, Gon-no-Tiunagon, Wemon-no-Kami, mata otora zu tati-tuduki tamahi ni keru, yo-yo no oboye arisama, katati, youi nado mo wosa-wosa otora zu, tukasa kurawi ha yaya susumi te sahe koso nado, yohahi no hodo wo mo kazohe te, "Naho, saru beki ni te, mukasi yori kaku tati-tuduki taru ohom-nakarahi nari keri." to, medetaku omohu.
 Aruzi no Win mo, ahare ni namida-gumasiku, obosi-ide raruru koto-domo ohokari.

 [9-4 Genji feels loneliness after the banquet]
 Yo ni iri te, gakunin-domo makari idu. Kita-no-mandokoro no Betau-domo, hito-bito hikiwi te, roku no kara-bitu ni yori te, hitotu-dutu tori te, tugi-tugi tamahu. Siroki mono-domo wo sina-zina kaduki te, yamagiha yori ike no tutumi suguru hodo no yosome ha, titose wo kane te asobu turu no kegoromo ni omohi magahe raru.
 Ohom-asobi hazimari te, mata ito omosirosi. Ohom-koto-domo ha, Touguu yori zo totonohe sase tamahi keru. Suzaku-win yori watari mawire ru biha, kin. Uti yori tamahari tamahe ru sau-no-ohom-koto nado, mina mukasi oboye taru mono no ne-domo ni te, medurasiku kaki-ahase tamahe ru ni, nani no wori ni mo, sugi ni si kata no ohom-arisama, Uti watari nado obosi-ide raru.
 "Ko-Niudau-bo-Miya ohase masika ba, kakaru ohom-ga nado, ware koso susumi tukau-matura masi ka. Nani-goto ni tuke te ka ha kokorozasi mo miye tatematuri kem?"
 to, aka zu kutiwosiku nomi omohi-ide kikoye tamahu.
 Uti ni mo, ko-Miya no ohasimasa nu koto wo, nani-goto ni mo haye naku sau-zausiku obosa ruru ni, kono Win no ohom-koto wo dani, rei no ato wo aru sama no kasikomari wo tukusi te mo e mise tatematura nu wo, yo to tomo ni aka nu kokoti si tamahu mo, kotosi ha kono ohom-ga ni kototuke te, miyuki nado mo aru beku obosi-oki te kere do,
 "Yononaka no wadurahi nara m koto, sarani se sase tamahu maziku nam."
 to inabi mausi tamahu koto, tabi-tabi ni nari nure ba, kutiwosiku obosi tomari nu.

 [9-5 A Buddhist celebrate ceremony is held for Genji by Akikonomu at the temples in Nara and Kyoto]
 Sihasu no hatuka amari no hodo ni, Tiuguu makade sase tamahi te, kotosi no nokori no ohom-inori ni, Nara no kyau no siti-dai-zi ni, mi-zukyau, nuno yon-sen-tan, kono tikaki miyako no si-zihu-zi ni, kinu yon-hyaku hiki wo wakati te se sase tamahu.
 Arigataki ohom-hagukumi wo obosi-siri nagara, nani-goto ni tuke te ka, hukaki mi-kokorozasi wo mo arahasi go-ran-ze sase tamaha m tote, Titi-Miya, Haha-Miyasumdokoro no ohase masi ohom-tame no kokorozasi wo mo tori-sohe obosu ni, kaku anagati ni, ohoyake ni mo kikoye kahesa se tamahe ba, koto-domo ohoku todome sase tamahi tu.
 "Si-zihu no ga to ihu koto ha, saki-zaki wo kiki haberu ni mo, nokori no yohahi hisasiki tamesi nam sukunakari keru wo, kono tabi ha, naho, yo no hibiki todome sase tamahi te, makoto ni noti ni tara m koto wo kazohe sase tamahe."
 to ari kere do, ohoyake-zama ni te, naho ito ikamesiku nam ari keru.

 [9-6 A banquet is held after the Buddhist ceremoney by Akikonomu]
 Miya no ohasimasu mati no sin-den ni, ohom-siturahi nado si te, saki-zaki ni koto kahara zu, Kamdatime no roku nado, daikyau ni nazurahe te, Miko-tati ni ha koto ni womna no sauzoku, hi-Samgi no si-wi, Mauti-kimdati nado, tada no Tenzyau-bito ni ha, siroki hosonaga hito-kasane, kosi-zasi nado made, tugi-tugi ni tamahu.
 Sauzoku kagiri naku kiyora wo tukusi si te, na-dakaki obi, mi-hakasi nado, ko-Zenbau no ohom-kata-zama ni te tutahari mawiri taru mo, mata ahare ni nam. Huruki yo no iti-no-mono to na aru kagiri ha, mina tudohi mawiru ohom-ga ni nam a'meru. Mukasi-monogatari ni mo, mono e sase taru wo, kasikoki koto ni ha kazohe tuduke ta'mere do, ito urusaku te, kotitaki ohom-nakarahi no koto-domo ha, e zo kazohe-ahe habera nu ya?

 [9-7 A banquet is held for Genji by Yugiri obeying Mikado's orders]
 Uti ni ha, obosi-some te si koto-domo wo, muge ni ya ha tote, Tiunagon ni zo tuke sase tamahi te keru. Sono-koro no U-Daisyau, yamahi si te, zi-si tamahi keru wo, kono Tiunagon ni, ohom-ga no hodo yorokobi kuhahe m to obosi-mesi te, nihaka ni nasa se tamahi tu.
 Win mo yorokobi kikoye sase tamahu mono kara,
 "Ito, kaku, nihaka ni amaru yorokobi wo nam, itihayaki kokoti si haberu."
 to hige si mausi tamahu.
 Usitora-no-mati ni, ohom-siturahi mauke tamahi te, kakurohe taru yau ni si nasi tamahe re do, kehu ha, naho kata koto ni gisiki masari te, tokoro-dokoro no kyau nado mo, Kura-dukasa, Kokusau-win yori, tukau-matura se tamahe ri.
 Tonziki nado, ohoyak-zama ni te, Tou-no-Tiuzyau senzi uketamahari te, Miko-tati go-nin, Hidari Migi no Otodo, Dainagon hutari, Tiunagon sam-nin, Saisyau go-nin, Tenzyau-bito ha, rei no, Uti, Touguu, Win, nokoru sukunasi.
 O-masi, ohom-teudo-domo nado ha, Ohoki-Otodo kuhasiku uketamahari te, tukau-matura se tamahe ri. Kehu ha, ohose-goto ari te watari mawiri tamahe ri. Win mo, ito kasikoku odoroki mausi tamahi te, ohom-za ni tuki tamahi nu.
 Moya no ohom-za ni mukahe te, Otodo no ohom-za ari. Ito kiyora ni mono-monosiku hutori te, kono Otodo zo, ima sakari no siutoku to ha miye tamahe ru.
 Aruzi no Win ha, naho ito wakaki Gwenzi-no-Kimi ni miye tamahu. Mi-byaubu si-dehu ni, Uti no ohom-te kaka se tamahe ru, kara no aya no usu-tan ni, sitawe no sama nado odoroka nara m ya ha? Omosiroki synzihu no tukuri-we nado yori mo, kono mi-byaubu no sumi-tuki no kakayaku sama ha, me mo oyoba zu, omohi-nasi sahe medetaku nam ari keru.
 Oki-mono no mi-dusi, hiki-mono, huki-mono nado, Kuraudo-dokoro yori tamahari tamahe ri. Daisyau no ohom-ikihohi, ito ikamekasiku nari tamahi ni tare ba, uti-sohe te, kehu no sahohu ito koto nari. Ohom-uma si-zihu-hiki, Hidari Migi no Uma-Dukasa, Roku-Wehu no kwanzin, kami yori tugi-tugi ni hiki totonohuru hodo, hi kure hate nu.

 [9-8 Concert dances and music are held after the Buddhist ceremoney]
 Rei no, Manzai-raku, Gawauon nado ihu mahi, kesiki bakari mahi te, Otodo no watari tamahe ru ni, medurasiku mote hayasi tamahe ru ohom-asobi ni, mina-hito, kokoro wo ire tamahe ri. Biha ha, rei no Hyaubukyau-no-Miya, nani-goto ni mo yo ni kataki mono no zyauzu ni ohasi te, ito ni nasi. O-mahe ni kin-no-ohom-koto. Otodo, wagon hiki tamahu.
 Tosi-goro sohi tamahi ni keru ohom-mimi no kiki-nasi ni ya, ito iu ni ahare ni obosa rure ba, kin mo ohom-te wosa-wosa kakusi tamaha zu, imiziki ne-domo idu.
 Mukasi no ohom-monogatari-domo nado ide-ki te, ima hata, kakaru ohom-nakarahi ni, idu-kata ni tuke te mo, kikoye kayohi tamahu beki ohom-mutubi nado, kokoro-yoku kikoye tamahi te, ohom-miki amata tabi mawiri te, mono no omosirosa mo todokohori naku, ohom-wehi-naki-domo e todome tamaha zu.
 Ohom-okurimono ni, sugure taru wa-gon hitotu, konomi tamahu Koma-bue sohe te. Sitan no hako hito-yorohi ni, kara no hon-domo, koko no sau no hon nado ire te. Mi-kuruma ni ohi te tatemature tamahu. Ohom-uma-domo mukahe-tori te, Migi-no-Tukasa-domo, Koma no gaku si te, nonosiru. Roku-wehu no kwanzin no roku-domo, Daisyau tamahu.
 Mi-kokoro to sogi tamahi te, ikamesiki koto-domo ha, kono tabi todome tamahe re do, Uti, Touguu, Iti-no-Win, Kisai-no-Miya, tugi-tugi no ohom-yukari itukusiki hodo, ihi sira zu miye ni taru koto nare ba, naho kakaru wori ni ha, medetaku nam oboye keru.

 [9-9 Genji thinks his wives' future after the banquet]
 Daisyau no, tada hito-tokoro ohasuru wo, sau-zausiku haye naki kokoti se sika do, amata no hito ni sugure, oboye koto ni, hito-gara mo katahara naki yau ni monosi tamahu ni mo, kano haha-Kitanokata no, Ise-no-Miyasumdokoro to no urami hukaku, idomi kahasi tamahi kem hodo no ohom-sukuse-domo no yukusuwe miye taru nam, sama-zama nari keru.
 Sono hi no ohom-sauzoku-domo nado, konata no uhe nam si tamahi keru. Roku-domo ohokata no koto wo zo, Samdeu no Kitanokata ha isogi tamahu meri si. Worihusi ni tuke taru ohom-itonami, uti-uti no mono no kiyora wo mo, konata ni ha tada yoso no koto ni nomi kiki-watari tamahu wo, nani-goto ni tuke te ka ha, kakaru mono-monosiki kazu ni mo mazirahi tamaha masi to, oboye taru wo, Daisyau-no-Kimi no ohom-yukari ni, ito yoku kazumahe rare tamahe ri.

 10 Tale of Akashi A baby boy is born between Togu anad Akashi-Hime


 
[10-1 It is near to be born a baby to Akashi-Hime]
 Tosi kaheri nu. Kiritubo-no-Ohomkata tikaduki tamahi nuru ni yori, Syaugwati tuitati yori, mi-zuhohu hudan ni se sase tamahu. Tera-dera, yasiro-yasiro no ohom-inori, hata kazu mo sira zu. Otodo-no-Kimi, yuyusiki koto wo mi tamahe te sika ba, kaakru hodo no koto, ito osorosiki mono ni obosi simi taru wo, Tai-no-Uhe nado no saru koto si tamaha nu wo, kutiwosiku sau-zausiki mono kara, uresiku obosa ruru ni, mada ito ayeka naru ohom-hodo ni, ika ni ohase m to, kanete obosi sawagu ni, Kisaragi bakari yori, ayasiku mi-kesiki kahari te nayami tamahu ni, mi-kokoro-domo sawagu besi.
 Omyauzi-domo mo, tokoro wo kahe te tutusimi tamahu beku mausi kere ba, hoka no sasi-hanare tara m ha obotukanasi tote, kano Akasi no ohom-mati no naka-no-tai ni watasi tatematuri tamahu. Konata ha, tada ohoki naru tai hutatu, rau-domo nam meguri te ari keru ni, mi-zuhohu no dan hima naku nuri te, imiziki genza-domo tudohi te, nonosiru.
 Haha-Gimi, kono toki ni waga ohom-sukuse mo miyu beki waza na'mere ba, imiziki kokoro wo tukusi tamahu.

 [10-2 Grandmother talks about old days to Akashi-Hime]
 Kano Oho-Ama-Gimi mo, ima ha koyonaki hoke bito ni te zo ari kem kasi. Kono ohom-arisama wo mi tatematuru ha, yume no kokoti si te, itusika to mawiri, tikaduki nare tatematuru.
 Tosi-goro, Haha-Gimi ha kau sohi saburahi tamahe do, mukasi no koto nado, maho ni si mo kikoye sira se tamaha zari keru wo, kono Ama-Gimi, yorokobi ni e tahe de, mawiri te ha, ito namida-gati ni, hurumekasiki koto-domo wo, wananaki ide tutu katari kikoyu.
 Hazime-tu-kata ha, ayasiku mutukasiki hito kana to, uti-mamori tamahi sika do, kakaru hito ari to bakari ha, hono-kiki-oki tamahere ba, natukasiku motenasi tamahe ri.
 Umare tamahi si hodo no koto, Otodo-no-Kimi no kano ura ni ohasimasi tari si arisama,
 "Ima ha tote kyau he nobori tamahi si ni, tare mo tare mo, kokoro wo madohasi te, ima ha kagiri, kabakari no tigiri ni koso ha ari kere to nageki si wo, Waka-Gimi no kaku hiki-tasuke tamahe ru ohom-sukuse no, imiziku kanasiki koto."
 to, horo-horo to nake ba,
 "Geni, ahare nari keru mukasi no koto wo, kaku kika se zara masika ba, obotukanaku te mo sugi nu bekari keri."
 to obosi te, uti-naki tamahu. Kokoro no uti ni ha,
 "Waga mi ha, geni ukebari te imizikaru beki kiha ni ha ara zari keru wo, Tai-no-Uhe no ohom-motenasi ni migaka re te, hito no omohe ru sama nado mo, kataho ni ha ara nu nari keri. Hito-bito wo ba mata naki mono ni omohi-keti, koyonaki kokoro-ogori wo ba si ture. Yo-hito ha, sita ni ihi-iduru yau mo ari tura m kasi."
 nado obosi-siri hate nu.
 Haha-Gimi wo ba, moto yori kaku sukosi oboye kudare ru sudi to siri nagara, umare tamahi kem hodo nado wo ba, saru yo-banare taru sakahi ni te nado mo siri tamaha zari keri. Ito amari ohodoki tamahe ru ke ni koso ha! Ayasiku obo-obosikari keru koto nari ya!
 Kano Nihudau no, ima ha sennin no, yo ni mo suma nu yau ni te wi ta'naru wo kiki tamahu mo, kokoro-gurusiku nado, kata-gata ni omohi midare tamahi nu.

 [10-3 Akashi reproves her mother for talking old times]
 Ito mono-ahare ni nagame te ohasuru ni, Ohom-kata mawiri tamahi te, nittiu no ohom-kadi ni, konata kanata yori mawiri tudohi, mono-sawagasiku nonosiru ni, o-mahe ni koto-bito mo saburaha zu, Ama-Gimi, tokoro e te ito tikaku saburahi tamahu.
 "Ana mi-gurusi ya! Mizikaki mi-kityau hiki-yose te koso, saburahi tamaha me. Kaze nado sawagasiku te, onodukara hokorobi no hima mo ara m ni. Kususi nado yau no sama si te. Ito sakari sugi tamahe ri ya!"
 nado, nama-kataharaitaku omohi tamahe ri. Yosimeki sosi te hurumahu to, oboyu mere do mo, mou-mou ni mimi mo obo-obosikari kere ba, "A a!" to, katabuki te wi tari.
 Saru ha, ito sa ihu bakari ni mo ara zu kasi. Roku-zihu go, roku no hodo nari. Ama-sugata, ito kaharaka ni, ate naru sama si te, me tuyayaka ni naki hare taru kesiki no, ayasiku mukasi omohi-ide taru sama nare ba, mune uti-tubure te,
 "Kodai no higa-koto-domo ya, haberi tura m. Yoku, kono yo no hoka naru yau naru higa oboye-domo ni tori-maze tutu, ayasiki mukasi no koto-domo mo ide maude ki tura m ha ya! Yume no kokoti koso si habere."
 to, uti-hohowemi te mi tatematuri tamahe ba, ito namamekasiku kiyora ni te, rei yori mo itaku sidumari, mono obosi taru sama ni miye tamahu. Waga ko to mo oboye tamaha zu, katazikenaki ni,
 "Itohosiki koto-domo wo kikoye tamahi te, obosi midaruru ni ya? Ima ha kabakari to mi-kurawi wo kihame tamaha m yo ni, kikoye mo sira se m to koso omohe, kutiwosiku obosi sutu beki ni ha ara ne do, ito itohosiku kokoro-otori si tamahu ram."
 to oboyu.

 [10-4 Akashis, her mother and her daughter and herself, compose waka]
 Ohom-kadi hate te makade nuru ni, ohom-kudamono nado tikaku makanahi nasi, "Kore bakari wo dani." to, ito kokoro-gurusige ni omohi te kikoye tamahu.
 Ama-Gimi ha, ito medetau utukusiu mi tatematuru mama ni mo, namida ha e todome zu. Kaho ha wemi te, kuti-tuki nado ha mi-gurusiku hirogori tare do, mami no watari uti-sigure te, hisomi wi tari.
 "Ana! Kataharaita."
 to, me kuhasure do, kiki mo ire zu.
 "Oyi no nami kahi aru ura ni tati-ide te
 siho taruru ama wo tare ka togame m

 Mukasi no yo ni mo, kayau naru huru-bito ha, tumi yurusa re te nam haberi keru."
 to kikoyu. Ohom suzuri naru kami ni,
 "Siho taruru ama wo namidi no sirube ni te
 tadune mo mi baya hama no tomaya wo
"
 Ohom-kata mo e sinobi tamah de, uti-naki tamahi nu.
 "Yo wo sute te Akasi no ura ni sumu hito mo
 kokoro no yami ha haruke si mo se zi
"
 nado kikoye, magirahasi tamahu. Wakare kem akatuki no koto mo, yume no naka ni obosi-ide rare nu wo, "Kutiwosiku mo ari keru kana!" to obosu.

 [10-5 A baby boy is born at March 10 past]
 Yayohi no towo-yo-ka no hodo ni, tahiraka ni umare tamahi nu. Kanete ha odoro-odorosiku obosi sawagi sika do, itaku nayami tamahu koto naku te, wotoko-miko ni sahe ohasure ba, kagiri naku obosu sama ni te, Otodo mo mi-kokoro oti wi tamahi nu.
 Konata ha kakure no kata ni te, tada kedikaki hodo naru ni, ikamesiki ohom-ubuyasinahi nado no uti-sikiri, hibiki yosohosiki arisama, geni "kahi aru ura" to, Ama-Gimi no tame ni ha miye tare do, gisiki naki yau nare ba, watari tamahi na m to su.
 Tai-no-Uhe mo watari tamahe ri. Siroki ohom-sauzoku si tamahi te, hito no oya-meki te, Waka-Miya wo tuto idaki te wi tamahe ru sama, ito wokasi. Midukara kakaru koto siri tamaha zu, hito no uhe ni te mo mi narahi tamaha ne ba, ito meduraka ni utukusi to omohi kikoye tamahe ri. Mutukasige ni ohasuru hodo wo, taye zu idaki tori tamahe ba, makoto no Oba-Gimi ha, tada makase tatematuri te, ohom-yudono no atukahi nado wo tukau maturi tamahu.
 Touguu no senzi naru Naisi-no-Suke zo tukau-maturu. Ohom-mukahe-yu ni, oritati tamahe ru mo ito ahare ni, uti-uti no koto mo hono-siri taru ni,
 "Sukosi kataho nara ba, itohosikara masi wo, asamasiku kedakaku, geni, kakaru tigiri koto ni monosi tamahi keru hito kana!"
 to mi kikoyu. Kono hodo no gisiki nado mo, manebi tate m ni, ito sara nari ya!

 [10-6 The birth ceremony is celebrated splendidy]
 Mui-ka to ihu ni, rei no otodo ni watari tamahi nu. Nanu-ka no yo, Uti yori mo ohom-ubuyasinahi no koto ari.
 Suzaku-Win no, kaku yo wo sute ohasimasu ohom-kahari ni ya, Kuraudo-dokoro yori, Tou-no-Ben, senzi uketamahari te, meduraka naru sama ni tukau-mature ri. Roku no koromo nado, mata Tiuguu no ohom-kata yori mo, ohoyake-goto ni ha tati masari, ikamesiku se sase tamahu. Tugi-tugi no Miko-tati, Otodo no ihe-ihe, sono koro no itonami ni te, ware mo ware mo to, kiyora wo tukusi te tukau-maturi tamahu.
 Otodo-no-Kimi mo, kono hodo no koto-domo ha, rei no yau ni mo koto soga se tamaha de, yo ni naku hibiki koti taki hodo ni, uti-uti no namamekasiku komaka naru miyabi ni, manebi tutahu beki husi ha, me mo tomara zu nari ni keri. Otodo-no-Kimi mo, Waka-Miya wo hodo naku idaki tatematuri tamahi te,
 "Daisyau no amata mauke ta naru wo, ima made mise nu ga uramesiki ni, kaku rautaki hito wo zo e tatematuri taru."
 to, utukusimi kikoye tamahu ha, kotowari nari ya!
 Hi-bi ni, mono wo hiki noburu yau ni oyosuke tamahu. Ohom-menoto nado, kokoro sira nu ha tomi ni mesa de, saburahu naka ni, sina kokoro sugure taru kagiri wo eri te, tukau-matura se tamahu.

 [10-7 Murasaki and Akashi are friendly]
 Ohom-kata no mi-kokoro-okite no, rau-rauziku kedakaku, ohodoka naru mono no, saru beki kata ni ha hige si te, nikuraka ni mo ukebara nu nado wo, home nu hito nasi.
 Tai-no-Uhe ha, maho nara ne do, miye kahasi tamahi te, sabakari yurusi naku obosi tari sika do, ima ha, Miya no ohom-toku ni, ito mutumasiku, yamgotonaku obosi nari ni tari. Tigo utukusimi tamahu mi-kokoro ni te, amagatu nado, ohom-tedukara tukuri sosokuri ohasuru mo, ito waka-wakasi. Akekure kono ohom-kasiduki ni te sugusi tamahu.
 Kano kodai no Ama-Gimi ha, Waka-Miya wo e kokoro nodoka ni mi tatematura nu nam, aka zu oboye keru. Naka-naka mi tatematuri some te, kohi kikoyuru ni zo, inoti mo e tahu mazika'meru.

 11 Tale of Akashi A letter from Akashi's father


 
[11-1 Akashi's father, priest sends a long letter to her]
 Kano Akasi ni mo, kakaru ohom-koto tutahe kiki te, saru hiziri gokoti ni mo, ito uresiku oboye kere ba,
 "Ima nam, kono yo no sakahi wo kokoro-yasuku yuki hanaru beki."
 to Desi-domo ni ihi te, kono ihe wo ba tera ni nasi, atari no ta nado yau no mono ha, mina sono tera no koto ni si oki te, kono kuni no oku no kohori ni, hito mo kayohi gataku hukaki yama aru wo, tosi-goro mo sime-oki nagara, asiko ni komori nam noti, mata hito ni ha miye siraru beki ni mo ara zu to omohi te, tada sukosi no obotukanaki koto nokori kere ba, ima made nagarahe keru wo, ima ha sari to mo to, Hotoke Kami wo tanomi mausi te nam uturohi keru.
 Kono tikaki tosi-goro to nari te ha, kyau ni kotonaru koto nara de, hito mo kayohasi tatematura zari tu. Kore yori kudasi tamahu hito bakari ni tuke te nam, hito-kudari ni te mo, Ama-Gimi saru beki wori-husi no koto mo kayohi keru. Omohi hanaruru yo no todime ni, humi kaki te, Ohom-Kata tatemature tamahe ri.

 [11-2 The letter from Akashi's father]
 "Kono tosi-goro ha, onazi yononaka no uti ni megurahi haberi ture do, nani ka ha, kaku nagara mi wo kahe taru yau ni omou tamahe nasi tutu, saseru koto naki kagiri ha, kikoye uke tamahara zu.
 Kana-bimi mi tamahuru ha, me no itoma iri te, nenbutu mo ketai suru yau ni, yaku nau te nam, ohom-seusoko mo tatematura nu wo, tute ni uketamahare ba, Waka-Gimi ha Touguu ni mawiri tamahi te, Wotoko-Miya umare tamahe ru yosi wo nam, hukaku yorokobi mausi haberu.
 Sono yuwe ha, midukara kaku tutanaki yamabusi no mi ni, ima sara ni kono yo no sakaye wo omohu ni mo habera zu. Sugi ni si kata no tosi-goro, kokoro-gitanaku, roku-zi no tutome ni mo, tada ohom-koto wo kokoro ni kake te, hatisu no uhe no tuyu no negahi wo ba sasi-oki te nam nen-zi tatematuri si.
 Waga Omoto umare tamaha m to se si, sono tosi no Ni-gwati no sono yo no yume ni misi yau,
 "Midukara Sumi-no-yama wo, migi no te ni sasage tari. Yama no sa-iu yori, tukihi no hikari sayaka ni sasi-ide te yo wo terasu. Midukara ha yama no simo no kage ni kakure te, sono hikari ni atara zu. Yama wo ba hiroki umi ni ukabe-oki te, tihisaki hune ni nori te, nisi no kata wo sasi te kogi yuku."
 to nam mi habe'si.
 Yume same te, asita yori kazu nara nu mi ni tanomu tokoro ide-ki nagara, nani-goto ni tuke te ka, saru ikamesiki koto wo ba mati-ide m to, kokoro no uti ni omohi habe'si wo, sono-koro yori harama re tamahi ni si konata, zoku no kata no humi wo mi habe'si ni mo, mata naikeu no kokoro wo tadunuru naka ni mo, yume wo sin-zu beki koto ohoku habe'sika ba, iyasiki hutokoro no uti ni mo, katazikenaku omohi itaduki tatematuri sika do, tikara oyoba nu mi ni omou tamahe kane te nam, kakaru miti ni omomuki haberi ni si.
 Mata, kono kuni no koto ni sidumi haberi te, oyi no nami ni sarani tati-kahera zi to omohi-todime te, kono ura ni tosi-goro habe'si hodo mo, waga Kimi wo tanomu koto ni omohi kikoye habe'sika ba nam, kokoro hitotu ni ohoku no gwan wo tate habe'si. Sono kaheri mausi, tahiraka ni omohi no goto toki ni ahi tamahu.
 Waka-Gimi, kuni no haha to nari tamahi te, negahi miti tamaha m yo ni, Sumiyosi no mi-yasiro wo hazime, hatasi mausi tamahe. Sara ni nani-goto wo ka ha utagahi habera m?
 Kono hitotu no omohi, tikaki yo ni kanahi haberi nure ba, haruka ni nisi no kata, zihu-man-oku no kuni hedate taru, ku-hon no uhe no nozomi utagahi naku nari haberi nure ba, ima ha tada mukahuru hatisu wo mati haberu hodo, sono yuhube made, midu kusa kiyoki yama no suwe ni te tutome habera m tote nam, makari iri nuru.
 Hikari ide m akatuki tikakiu nari ni keri
 ima zo mi si yo no yume gatari suru
"
 tote, tukihi kaki tari.

 [11-3 A postscript in the letter]
 "Inoti ohara m tuki-hi mo, sara ni na sirosimesi so. Inisihe yori hito no some-oki keru hudi-goromo ni mo, nani ka yature tamahu. Tada waga mi ha henge no mono to obosi nasi te, oyi-hohusi no tame ni ha kudoku wo tukuri tamahe. Kono yo no tanosimi ni sohe te mo, noti no yo wo wasure tamahu na.
 Negahi haberu tokoro ni dani itari haberi na ba, kanarazu mata taimen ha haberi nam. Syaba no hoka no kisi ni itari te, toku ahi-mi m to wo obose."
 Sate, kano yasiro ni tate atume taru gwan-bumi-domo wo, ohoki naru din no hubako ni, hun-zi-kome te tatematuri tamahe ri.
 Ama-Gimi ni ha, koto-goto ni mo kaka zu, tada,
 "Kono tuki no zihu-yo-niti ni nam, kusa no ihori makari hanare te, hukaki yama ni iri haberi nuru. Kahi naki mi wo ba, kuma ohokami ni mo se-si haberi na m. Soko ni ha, naho omohi si yau naru mi-yo wo mati-ide tamahe. Akiraka naru tokoro ni te, mata taimen ha ari na m."
 to nomi ari.

 [11-4 The messenger's talk]
 Ama-Gimi, kono humi wo mi te, kano tukahi no Daitoko ni tohe ba,
 "Kono ohom-humi kaki tamahi te, mi-ka to ihu ni nam, kano taye taru mine ni uturohi tamahi ni si. Nanigasi-ra mo, kano ohom-okuri ni, humoto made ha saburahi sika do, mina kahesi tamahi te, sou hitori, waraha hutari nam, ohom-tomo ni saburaha se tamahu. Ima ha to yo wo somuki tamahi si wori wo, kanasiki todime to omou tamahe sika do, nokori haberi keri.
 Tosi-goro okonahi no hima-hima ni, yori-husi nagara kaki-narasi tamahi si kin-no-ohom-koto, biwa tori-yose tamahi te, kai-sirabe tamahi tutu, Hotoke ni makari mausi tamahi te nam, mi-dau ni senihu si tamahi si. Sara nu mono-domo mo, ohoku ha tatematuri tamahi te, sono nokori wo nam, mi-desi-domo roku-zihu yo-nin nam, sitasiki kagiri saburahi keru, hodo ni tuke te mina soubun si tamahi te, naho si nokori wo nam, kyau no go-ryau tote okuri tatematuri tamahe ru.
 Ima ha tote kaki-komori, saru harukeki yama no kumo kasumi ni maziri tamahi ni si, munasiki ohom-ato ni tomari te, kanasibi omohu hito-bito ohoku nam haberu."
 nado, kono Daitoko mo, waraha ni te kyau yori kudari si hito no, oyi-hohusi ni nari te, tomare ru, ito ahare ni kokoro-bososi to omohe ri. Hotoke no mi-desi no sakasiki hiziri dani, Wasi-no-mine wo ba tado-tadosikara zu tanomi kikoye nagara, naho takigi tuki keru yo no madohi ha hukakari keru wo, masite Ama-Gimi no kanasi to omohi tamahe ru koto kagiri nasi.

 [11-5 Akashi reads the letter]
 Ohom-kata ha, minami no otodo ni ohasuru wo, "Kakaru ohom-seusoko nam aru." to ari kere ba, sinobi te watari tamahe ri. Omo-omosiku mi wo motenasi te, oboroke nara de ha, kayohi ahi tamahu koto mo kataki wo, "Ahare naru koto nam." to kiki te, obotukanakere ba, uti-sinobi te monosi tamahe ru ni, ito imiziku kanasige naru kesiki ni te wi tamahe ri.
 Hi tikaku tori-yose te, kono humi wo mi tamahu ni, geni, seki-tome m kata zo nakari keru. Yoso no hito ha, nani to mo me todomu maziki koto no, madu, mukasi kisikata no koto omohi-ide, kohi si to omohi watari tamahu kokoro ni ha, "Ahi mi de sugi-hate nuru ni koso ha." to, mi tamahu ni, imiziku ihukahi nasi.
 Namida wo e seki tome zu, kono yume gatari wo, katu ha yuku saki tanomosiku,
 "Sara ba, higa kokoro ni te, waga mi wo sa si mo aru maziki sama ni akugarasi tamahu to, naka-goro omohi tadayoha re si koto ha, kaku hakanaki yume ni tanomi wo kake te, kokoro takaku monosi tamahu nari keri."
 to, katu-gatu omohi ahase tamahu.

 [11-6 Akashi and her mother think their fate]
 Ama-Gimi, hisasiku tamerahi te,
 "Kimi no ohom-toku ni ha, uresiku omodatasiki koto wo mo, mi ni amari te narabi naku omohi haberi. Ahare ni ibuseki omohi mo sugure te koso haberi kere.
 Kazu nara nu kata ni te mo, nagarahe si miyako wo sute te, kasiko ni sidumi wi si wo dani, yo-hito ni tagahi taru sukuse ni mo aru kana, to omohi habe'sika do, ikeru yo ni yuki-hanare, hedate taru beki naka no tigiri to ha omohi kake zu, onazi hatisu ni sumu beki noti-no-yo no tanomi wo sahe kake te tosi-tuki wo sugusi ki te, nihaka ni kaku oboye nu ohom-koto ide-ki te, somuki ni si yo ni tati-kaheri te haberu, kahi aru ohom-koto wo mi tatematuri yorokobu mono kara, kata tu kata ni ha, obotukanaku kanasiki koto no uti-sohi te taye nu wo, tuhi ni kaku ahi mi zu hedate nagara kono yo wo wakare nuru nam, kutiwosiku oboye haberu.
 Yo ni he si toki dani, hito ni ni nu kokoro-bahe ni yori, yo wo mote-higamuru yau nari si wo, wakaki-doti tanami narahi te, ono-ono ha mata naku tigiri-oki te kere ba, katami ni ito hukaku koso tanomi habe'sika. Ika nare ba, kaku mimi ni tikaki hodo nagara, kaku te wakare nu ram."
 to ihi-tuduke te, ito ahare ni uti-hisomi tamahu. Ohom-kata mo imiziku naki te,
 "Hito ni sugure m yukusaki no koto mo, oboye zu ya. Kazu nara nu mi ni ha, nani-goto mo, kezayaka ni kahi aru beki ni mo ara nu mono kara, ahare naru arisama ni, obotukanaku te yami na m nomi koso kutiwosikere.
 Yorodu no koto, saru beki hito no ohom-tame to koso oboyu habere, sate taye komori tamahi na ba, yononaka mo sadame naki ni, yagate kiye tamahi na ba, kahi naku nam."
 tote, yomosugara, ahare naru koto-domo wo ihi tutu akasi tamahu.

 [11-7 Akashi comes back to her room]
 "Kinohu mo, Otodo-no-Kimi no, anata ni ari to mi-oki tamahi te si wo, nihakani hahi-kakure tara m mo, karu-garusiki yau naru besi. Mi hitotu ha, nani bakari mo omohi habera zu. Kaku sohi tamahu ohom-tame nado no itohosiki ni nam, kokoro ni makase te mi wo mo motenasi nikukaru beki."
 tote, akatuki ni kaheri watari tamahi nu.
 "Waka-Miya ha ikaga ohasimasu? Ikade ka mi tatematuru beki?"
 tote mo naki nu.
 "Ima mi tatematuri tamahi te m. Nyougo-no-Kimi mo, ito ahare ni nam obosi-ide tutu, kikoye sase tamahu meru. Win mo, koto no tuide ni, mosi yononaka omohu yau nara ba, yuyusiki kane-goto nare do, Ama-Gimi sono hodo made nagarahe tamaha nam, to notamahu meri ki. Ika ni obosu koto ni ka ara m?"
 to notamahe ba, mata uti-wemi te,
 "Ide ya, sareba koso, sama-zama tamesi naki sukuse ni koso habere."
 tote yorokobu. Kono hubako ha mota se te mau-nobori tamahi nu.

 12 Tale of Akashi The fate of Akashi's


 
[12-1 Togu remaind Akashi-Hime to come back to the Togu Palace]
 Miya yori, toku mawiri tamahu beki yosi nomi are ba,
 "Kaku obosi taru, kotowari nari. Medurasiki koto sahe sohi te, ika ni kokoro-motonaku obosa ru ram?"
 to, Murasaki-no-Uhe mo notamahi te, Waka-Miya sinobi te mawira se tatematura m mi-kokoro-dukahi si tamahu.
 Miyasudokoro ha, ohom-itoma no kokoro-yasukara nu ni kori tamahi te, kakaru tuide ni, sibasi aramahosiku obosi tari. Hodo naki ohom-mi ni, saru osorosiki koto wo si tamahe re ba, sukosi omoyase hosori te, imiziku namamekasiki ohom-sama si tamahe ri.
 "Kaku, tamerahi gataku ohasuruhodo, tukurohi tamahi te koso ha."
 nado, ohom-kata nado ha kokoro-kurusigari kikoye tamahu wo, Otodo ha,
 "Kayau ni omoyase te miye tatematuri tamaha m mo, naka-naka ahare naru beki waza nari."
 nado notamahu.

 [12-2 Akashi-Hime reads the letter]
 Tai-no-Uhe nado no watari tamahi nuru yuhutukata, simeyaka naru ni, Ohom-kata, o-mahe ni mawiri tamahi te, kono hubako kikoye sira se tamahu.
 "Omohu sama ni kanahi hate sase tamahu made ha, tori-kakusi te oki te haberu bekere do, yononaka sadame gatakere ba, usirometasa ni nam. Nani-goto wo mo mi-kokoro to obosi kazumahe zara m konata, tomokaku mo, hakanaku nari haberi na ba, kanarazu si mo ima ha no todime wo, go-ran-ze raru beki mi ni mo habera ne ba, naho, utusi-gokoro use zu haberu yo ni nam, hakanaki koto wo mo, kikoye sase oku beku haberi keru, to omohi haberi te.
 Mutukasiku ayasiki ato nare do, kore mo go-ran-ze yo. Kono gwan-bumi ha, tikaki mi-dusi nado ni oka se tamahi te, kanarazu saru bekara m wori ni go-ran-zi te, kono uti no koto-domo ha se sase tamahe.
 Utoki hito ni ha, na mora sase tamahi so. Kabakari to mi tatematuri oki ture ba, midukara mo yo wo somuki habe'na m to omou tamahe nari-yuke ba, yorodu kokoro-nodoka ni mo oboye habera zu.
 Tai-no-Uhe no mi-kokoro, oroka ni omohi-kikoye sase tamahu na. Ito arigataku monosi tamahu, hukaki mi-kesiki wo mi habere ba, mi ni ha koyonaku masari te, nagaki mi-yo ni mo ara nam to zo omohi haberu. Motoyori, ohom-mi ni sohi kikoye sase m ni tuke te mo, tutumasiki mi no hodo ni habere ba, yuduri kikoye some haberi si wo, ito kau si mo, monosi tamaha zi to nam, tosi-goro ha, naho yo no tune ni omou tamahe watari haberi turu.
 Ima ha, kisikata yukusaki, usiroyasuku omohi nari ni te haberi."
 nado, ito ohoku kikoye tamahu. Namida-gumi te kiki ohasu. Kaku mutumasikaru beki o-mahe ni mo, tune ni uti-toke nu sama si tamahi te, warinaku mono-dutumi si taru sama nari. Kono humi no kotoba, ito utate kohaku, nikuge naru sama wo, Mitinokuni-gami ni te, tosi he ni kere ba, ki-bami atugoye taru go, roku-mai, sasuga ni kau ni ito hukaku simi taru ni kaki tamahe ri.
 Ito ahare to obosi te, ohom-hitahi-gami no yau-yau nure yuku, ohom-sobame, ate ni namamekasi.

 [12-3 Genji comes in Akashi's room]
 Win ha, Hime-Miya no ohom-kata ni ohasi keru wo, naka no mi-sauzi yori huto watari tamahe re ba, e si mo kakusa de, mi-kityau wo sukosi hiki-yose te, midukara ha hata kakure tamahe ri.
 "Waka-Miya ha, odoroki tamahe ri ya! Toki no ma mo kohisiki waza nari keri!"
 to kikoye tamahe ba, Miyasumdokoro ha irahe mo kikoye tamaha ne ba, ohom-kata,
 "Tai ni watasi kikoye tamahi tu."
 to kikoye tamahu.
 "Ito ayasi ya! Anata ni kono Miya wo ryau-zi tatematuri te, hutokoro wo sarani hanata zu mote-atukahi tutu, hito yari nara zu kinu mo mina nurasi te, nugi-kahe-gati na'meru. Karo-garosiku, nado kaku watasi tatematuri tamahu. Konata ni watari te koso mi tatematuri tamaha me."
 to notamahe ba,
 "Ito, utate. Omohi-guma naki ohom-koto kana! Womna ni ohasimasa m ni dani, anata ni te mi tatematuri tamaha m koso yoku habera me. Masite wotoko ha, kagiri nasi to kikoyesasu re do, kokoro-yasuku oboye tamahu wo! Tahabure ni te mo, kayau ni hedate-gamasiki koto, na sakasigari kikoye sase tamahi so."
 to kikoye tamahu. Uti warahi te,
 "Ohom-naka-domo ni makase te, mi-hanati kikoyu beki na'nari na. Hedate te, ima ha, tare mo tare mo sasi-hanati, sakasira nado notamahu koso wosanakere. Madu ha, kayau ni hahi kakure te, turenaku ihi-otosi tamahu meri kasi."
 tote, mi-kityau wo hiki-yari tamahe re ba, mo-ya no hasira ni kakari te, ito kiyoge ni, kokoro-hadukasige naru sama si te monosi tamahu.

 [12-4 Genji reads the letter]
 Ari turu hako mo, madohi kakusa m mo sama asikere ba, sate ohasuru wo,
 "Nazo no kako? Hukaki kokoro ara m. Kesau-bito no naga-uta yomi te hun-zi kome taru kokoti koso sure."
 to notmahe ba,
 "Ana, utate ya! Imamekasiku nari kahera se tamahu meru mi-kokoro narahi ni, kiki sira nu yau naru ohom-susabi-goto-domo koso, toki-doki ide-kure."
 tote, hohowemi tamahe re do, mono ahare nari keru mi-kesiki-domo sirukere ba, ayasi to uti katabuki tamahe ru sama nare ba, wadurahasiku te,
 "Kano Akasi no ihaya yori, sinobi te habe'si ohom-inori no kwanzu, mata, madasiki gwan nado no haberi keru wo, mi-kokoro ni mo sira se tatematuru beki wori ara ba, go-ran-zi oku beku ya tote haberu wo, tada ima ha, tuide naku te, nani ka ha ake sase tamaha m?"
 to kikoye tamahu ni, "Geni, ahare naru beki arisama zo kasi." to obosi te,
 "Ika ni okonahi-masi te sumi tamahi ni tara m. Inoti nagaku te, kokora no tosi-goro tutomuru tumi mo, koyonakara m kasi. Yononaka ni, yosi ari, sakasiki kata-gata no, hito tote miru ni mo, kono yo ni somi taru hodo no nigori hukaki ni ya ara m, kasikoki kata koso are, ito kagiri ari tutu oyoba zari keri ya.
 Samo itari hukaku, sasuga ni, kesiki ari si hito no arisama kana! Hiziri-dati, kono yo-banare gaho ni mo ara nu mono kara, sita no kokoro ha, mina ara nu yo ni kayohi sumi ni taru to koso, miye sika.
 Masite, ima ha kokoro-gurusiki hodasi mo naku, omohi hanare ni tara m wo ya! Kayasuki mi nara ba, sinobi te, ito aha mahosiku koso."
 to notamahu.
 "Ima ha, kano haberi si tokoro wo mo sute te, tori no ne kikoye nu yama ni to nam kiki haberu."
 to kikoyure ba,
 "Sara ba, sono yuigon na'nari na. Seusoko ha kayohasi tamahu ya. Ama-Gimi, ika ni omohi tamahu ram. Oyako no naka yori mo, mata saru sama no tigiri ha, koto ni koso sohu bekere."
 tote, uti-namidagumi tamahe ri.

 [12-5 Genji thinks far Akashi's father]
 "Tosi no tumori ni, yononaka no arisama wo, tokaku omohi siri yuku mama ni, ayasiku kohisiku omohi-ide raruru hito no mi-arisama nare ba, hukaki tigiri no nakarahi ha, ika ni ahare nara m."
 nado notamahu tuide ni, "Kono yume-gatari mo obosi-ahasuru koto mo ya?" to omohi te,
 "Ito ayasiki bonzi to ka ihu yau naru ato ni habe'mere do, go-ran-zi todomu beki husi mo ya maziri haberu tote nam. Ima ha tote wakare haberi ni sika do, naho koso, ahare ha nokori haberu mono nari kere."
 tote, sama yoku uti-naki tamahu. Yori tamahi te,
 "Ito kasikoku, naho hore-boresikara zu koso aru bekere. Te nado mo, subete nani-goto mo, wazato iusoku ni si tu bekari keru hito no, tada kono yo huru kata no kokoro-okite koso sukunakari kere.
 Kano senzo no Otodo ha, ito kasikoku ari gataki kokorozasi wo tukusi te, Ohoyake ni tukau-maturi tamahi keru hodo ni, mono no tagahime ari te, sono mukuyi ni kaku suwe ha naki nari nado, hito ihu meri si wo, womna-go no kata ni tuke tare do, kaku te ito tugi nasi to ihu beki ni ha ara nu mo, sokora no okonahi no sirusi ni koso ha ara me."
 nado, namida osi-nogohi tamahi tutu, kono yume no watari ni me todome tamahu.
 "Ayasiku higa-higasiku, suzuro ni takaki kokorozasi ari to hito mo togame, mata ware nagara mo, saru maziki hurumahi wo, kari ni te mo suru kana, to omohi si koto ha, kono Kimi no umare tamahi si toki ni, tigiri hukaku omohi siri ni sika do, me no mahe ni miye nu anata no koto ha, obotukanaku koso omohi watari ture, sara ba, kakaru tanomi ari te, anagati ni ha nozomi si nari keri.
 Yoko-sama ni, imiziki me wo mi, tadayohi si mo, kono hito hitori no tame ni koso ari kere! Ika naru gwan wo ka kokoro ni okosi kem?"
 to yukasikere ba, kokoro no uti ni ogami te tori tamahi tu.

 [12-6 Genji explains the favor of Murasaki to Akashi-Hime]
 "Kore ha, mata gusi te tatematuru beki mono haberi. Ima mata kikoye sira se habera m."
 to, Nyougo ni ha kikoye tamahu. Sono tuide ni,
 "Ima ha, kaku, inisihe no koto wo mo tadori siri tamahi nure do, anata no mi-kokorobahe wo, oroka ni obosi nasu na. Motoyori saru beki naka, e sara nu mutubi yori mo, yoko-sama no hito no nage no ahare wo mo kake, hito-koto no kokoro-yose aru ha, oboroke no koto ni mo ara zu.
 Masite, koko ni nado saburahi nare tamahu wo miru miru mo, hazime no kokorozasi kahara zu, hukaku nemgoro ni omohi kikoye taru wo.
 Inisihe no yo no tatohe ni mo, sa koso ha uhabe ni ha hagukumi kere to, rau-rauziki tadori ara m mo, kasikoki yau nare do, naho ayamari ni te mo, waga tame sita no kokoro no yugami tara m hito wo, sa mo omohi yora zu, ura-nakara m tame ha, hiki-kahesi ahare ni, ikade kakaru ni ha to, tumi e-gamasiki ni mo, omohi nahoru koto mo aru besi.
 Oboroke no mukasi no yo no ada nara nu hito ha, tagahu husi-busi are do, hitori hitori tumi naki toki ni ha, onodukara motenasu tamesi-domo aru beka'meri. Sa si mo aru maziki koto ni, kado-kadosiku kuse wo tuke, aigyau naku, hito wo mote hanaruru kokoro aru ha, ito utitoke gataku, omohi guma naki waza ni nam aru beki.
 Ohoku ha ara ne do, hito no kokoro no, to aru sama kakaru omomuki wo miru ni, yuwe yosi to ihi, sama-zama ni kutiwosi kara nu kiha no kokorobase aru beka'meri. Mina ono-ono e taru kata ari te, toru tokoro naku mo ara ne do, mata, toritate te, waga usiromi ni omohi, mame-mamesiku erabi omoha m ni ha, ari gataki waza ni nam.
 Tada makoto ni kokoro no kuse naku yoki koto ha, kono Tai wo nomi nam, kore wo zo oyiraka naru hito to ihu bekari keru, to nam omohi haberu. Yosi tote, mata amari hitatake te tanomosige naki mo, ito kutiwosi ya!"
 to bakari notamahu ni, katahe no hito ha omohi-yara re nu kasi.

 [12-7 Akashi fumbles herself]
 "Soko ni koso, sukosi mono no kokoro e te monosi tamahu meru wo, ito yosi, mutubi-kahasi te, kono ohom-usiromi wo mo, onazi kokoro ni te monosi tamahe."
 nado, sinobiyaka ni notamahu.
 "Notamahase ne do, ito arigataki mi-kesiki wo mi tatematuru mama ni, akekure no kotogusa ni kikoye haberu. Mezamasiki mono ni nado obosi yurusa zara m ni, kau made go-ran-zi siru beki ni mo ara nu wo, katahara itaki made kazumahe notamaha sure ba, kaheri te ha mabayuku sahe nam.
 Kazu nara nu mi no, sasuga ni kiye nu ha, yo no kiki-mimi mo, ito kurusiku, tutumasiku omou tamahe raruru wo, tumi naki sama ni, mote kakusa re tatematuri tutu nomi koso."
 to kikoye tamahe ba,
 "Sono ohom-tame ni ha, nani no kokorozasi ka ha ara m? Tada, kono ohom-arisama wo, uti-sohi te mo e mi tatematura nu obotukanasa ni, yuduri kikoye raruru na'meri. Sore mo mata, tori moti te, ketien ni nado ara nu ohom-motenasi-domo ni, yorodu no koto nanome ni me-yasuku nare ba, ito nam omohi naku uresiku.
 Hakanaki koto ni te, mono no kokoro e zu higa-higasiki hito ha, tati-mazirahu ni tuke te, hito no tame sahe karaki koto ari kasi. Sa nahosi dokoro naku, tare mo monosi tamahe mere ba, kokoro-yasuku nam."
 to notamahu ni tuke te mo,
 "Sari ya, yoku koso hige si ni kere!"
 nado, omohi-tuduke tamahu. Tai he watari tamahi nu.

 [12-8 Akashi thinks the fate of Akashi's]
 "Sa mo, ito yamgotonaki mi-kokorozasi nomi masaru meru kana! Geni hata, hito yori koto ni, kaku si mo gu-si tamahe ru arisama no, kotowari to miye tamahe ru koso medetakere.
 Miya-no-Ohomkata, uhabe no ohom-kasiduki nomi medetaku te, watari tamahu koto mo, e nanome nara za'meru ha, katazikenaki waza na'meri kasi. Onazi sudi ni ha ohasure do, ima hito-kiha ha kokoro-gurusiku."
 to siriugoti kikoye tamahu ni tuke te mo, waga sukuse ha, ito takeku zo, oboye tamahi keru.
 "Yamgotonaki dani, obosu sama ni mo ara za'meru yo ni, masite tati-maziru beki oboye ni si ara ne ba, subete ima ha, uramesiki husi mo nasi. Tada, kano taye komori ni taru yama-zumi wo omohi-yaru nomi zo, ahare ni obotukanaki."
 Ama-Gimi mo, tada, "Hukuti no sono ni tane maki te." to yau nari si hito-koto wo uti tanomi te, noti no yo wo omohi yari tutu nagame wi tamahe ri.

 13 Tale of Sam-no-Miya Kashiwagi looks Sam-no-Miya by chance


 
[13-1 The thought of Yugiri to Sam-no-miya]
 Daisyau-no-Kimi ha, kono Hime-Miya no ohom-koto wo, omohi oyoba nu ni si mo ara zari sika ba, me ni tikaku ohasimasu wo, ito tada ni mo oboye zu, ohokata no ohom-kasiduki ni tuke te, konata ni ha sari nu beki wori-wori ni mawiri nare, onodukara ohom-kehahi, arisama mo mi kiki tamahu ni, ito wakaku ohodoki tamahe ru hito-sudi ni te, uhe no gisiki ha ikamesiku, yo no tamesi ni si tu bakari mote kasiduki tatematuri tamahe re do, wosa-wosa kezayaka ni mono hukaku ha miye zu.
 Nyoubau nado mo, otona-otonasiki ha sukunaku, wakayaka naru katati-bito no, hitaburu ni uti hanayagi, sare-bameru ha ito ohoku, kazu sira nu made tudohi saburahi tutu, mono-omohi nage naru ohom-atari to ha ihi nagara, nani-goto mo nodoyaka ni kokoro-sidume taru ha, kokoro no uti no arahasi ni si mo miye nu waza nare ba, mi ni hito sire nu omohi sohi tara m mo, mata makoto ni kokoti-yuki-ge ni, todokohori nakaru beki ni si uti mazire ba, katahe no hito ni hika re tutu, onazi kehahi motenasi ni nadaraka naru wo, tada akekure ha, ihake taru asobi tahabure ni kokoro ire taru warahabe no arisama nado, Win ha, ito me ni tuka zu mi tamahu koto-domo are do, hitotu sama ni yononaka wo obosi notamaha nu go-honzyau nare ba, kakaru kata wo mo makase te, sa koso ha aramahosikara me, to go-ran-zi yurusi tutu, imasime totonohe sase tamaha zu.
 Sauzimi no mi-arisama bakari wo ba, ito yoku wosihe kikoye tamahu ni, sukosi mote tuke tamahe ri.

 [13-2 Yugiri compares Sam-no-miya to the other women]
 Kayau no koto wo, Daisyau-no-Kimi mo,
 "Geni koso, arigataki yo nari kere. Murasaki no ohom-youi, kesiki no kokora no tosi he nure do, tomo kakumo mori-ide miye kikoye taru tokoro naku, siduyaka naru wo moto to si te, sasuga ni, kokoro-utukusiu, hito wo mo keta zu, mi wo mo yamgotonaku, kokoro-nikuku motenasi sohe tamahe ru koto."
 to, mi si omokage mo wasure gataku nomi nam omohi-ide rare keru.
 "Waga ohom-Kitanokata mo, ahare to obosu kata koso hukakere, ihu-kahi ari, sugure taru rau-rauzisa nado, monosi tamaha nu hito nari. Odasiki mono ni, ima ha to me-naruru ni, kokoro yurubi te, naho kaku sama-zama ni, tudohi tamahe ru arisama-domo no, tori-dori ni wokasiki wo, kokoro hitotu ni omohi hanare gataki wo, masite kono Miya ha, hito no ohom-hodo wo omohu ni mo, kagiri naku kokoro koto naru ohom-hodo ni, toriwaki taru mi-kesiki si mo ara zu, hito-me no kazari bakari ni koso."
 to mi tatematuri siru. Wazato ohokenaki kokoro ni si mo ara ne do, "Mi tatematuru wori ari na m ya?" to, yukasiku omohi kikoye tamahi keri.

 [13-3 Kashiwagi can't forget Sam-no-Miya as eager as ever]
 Wemon-no-Kami-no-Kimi mo, Win ni tune ni mawiri, sitasiku saburahi nare tamahi si hito nare ba, kono Miya wo titi-Mikado no kasiduki agame tatematuri tamahi si mi-kokoro-okite nado, kuhasiku mi tatematuri oki te, sama-zama no ohom-sadame ari si korohohi yori kikoye yori, Win ni mo, "Mezamasi to ha obosi, notamaha se zu." to kiki si wo, kaku koto zama ni nari tamahe ru ha, ito kutiwosiku, mune itaki kokoti sure ba, naho e omohi hanare zu.
 Sono wori yori katarahi tuki ni keru nyoubau no tayori ni, ohom-arisama nado mo kiki tutahuru wo nagusame ni omohu zo, hakanakari keru.
 "Tai-no-Uhe no ohom-kehahi ni ha, naho osa re tamahi te nam." to, yo-hito mo manebi tutahuru wo kiki te ha,
 "Katazikenaku to mo, saru mono ha omoha se tatematura zara masi. Geni, taguhi naki ohom-mi ni koso, atara zara me."
 to, tune ni kono Ko-Zizyuu to ihu ohom-tinusi wo mo ihi hagemasi te,
 "Yononaka sadame naki wo, Oho-tono-no-Kimi, moto yori ho'i ari te obosi-oki te taru kata ni omomuki tamaha ba."
 to, tayumi naku omohi ariki keri.

 [13-4 Kashiwagi and others play kemariat the East residence court]
 Yayohi bakari no sora uraraka naru hi, Rokudeu-no-win ni, Hyaubukyau-no-Miya, Wemon-no-Kami nado mawiri tamahe ri. Otodo ide tamahi te, ohom-monogatari nado si tamahu.
 "Siduka naru sumahi ha, kono koro koso ito ture-dure ni magiruru koto nakari kere. Ohoyake watakusi ni koto nasi ya! Nani waza si te ka ha kurasu beki."
 nado notamahi te,
 "Kesa, Daisyau no monosi turu ha, idu kata ni zo? Ito sau-zausiki wo, rei no, ko-yumi yi sase te miru bekari keri. Konomu meru Waka-udo-domo mo miye turu wo, netau ide ya si nuru."
 to, toha se tamahu.
 "Daisyau-no-Kimi ha, Usitora-no-mati ni, hito-bito amata si te, mari mote asobasi te mi tamahu."
 to kikosimesi te,
 "Midari-gahasiki koto no, sasuga ni me same te kado-kadosiki zo kasi. Idura? Konata ni."
 tote, ohom-seusoko are ba, mawiri tamahe ri. Wakakimdati-meku hito-bito ohokari keri.
 "Mari mota se tamahe ri ya? Tare-tare ka monosi turu?"
 to notamahu.
 "Kore kare haberi tu."
 "Konata he makade m ya?"
 to notamahi te, sinden no himgasi-omote, Kiritubo ha Waka-Miya gu-si tatematuri te, mawiri tamahi ni si koro nare ba, konata kakurohe tari keri. Yarimidu nado no yuki-ahi hare te, yosi aru kakari no hodo wo tadune te tati-idu. Ohoki-ohoi-dono no Kimdati, Tou-no-Ben, Hyauwe-no-Suke, Daibu-no-Kimi nado, sugusi taru mo, mada katanari naru mo, sama-zama ni, hito yori masari te, nomi monosi tamahu.

 [13-5 Kashiwagi and others move from Wast to South residence court and play kemariat there]
 Yau-yau kure kakaru ni, "Kaze huka zu, kasikoki hi nari." to kyou-zi te, Ben-no-Kimi mo e sidume zu tati-mazire ba, Otodo,
 "Ben-kwan mo e wosame-ahe za'meru wo, Kamdatime nari to mo, wakaki Wehu-dukasa-tati ha, nado ka midare tamaha zara m? Kabakari no yohahi ni te ha, ayasiku mi-sugusu, kutiwosiku oboye si waza nari. Saru ha, ito kyau-kyau nari ya! Kono koto no sama yo!"
 nado notamahu ni, Daisyau mo Kam-no-Kimi mo, mina ori tamahi te, e nara nu hana no kage ni, samayohi tamahu yuhu-baye, ito kiyoge nari. Wosa-wosa sama yoku siduka nara nu, midare goto na'mere do, tokoro kara hito kara nari keri.
 Yuwe aru niha no kodati no ito itaku kasumi-kome taru ni, iro-iro himo toki wataru hana no ki-domo, waduka naru moyegi no kage ni, kaku hakanaki koto nare do, yoki asiki kedime aru wo idomi tutu, ware mo otora zi to omohi-gaho naru naka ni, Wemon-no-Kami no karisome ni tati-maziri tamahe ru asi-moto ni, narabu hito nakari keri.
 Katati ito kiyoge ni, namameki taru sama si taru hito no, youi itaku si te, sasuga ni midari-gahasiki, wokasiku miyu.
 Mi-hasi no ma ni atare ru sakura no kage ni yori te, hito-bito, hana no uhe mo wasure te kokoro ni ire taru wo, Otodo mo Miya mo, sumi no kauran ni ide te go-ran-zu.

 [13-6 Sam-no-miya and others watch the play of kemari]
 Ito rau aru kokorobahe-domo miye te, kazu ohoku nari yuku ni, zyaurahu mo midare te, kauburi no hitahi sukosi kuturogi tari. Daisyau-no-Kimi mo, mi-kurawi no hodo omohu koso, rei nara nu midari-gahasisa kana to oboyure, miru me ha, hito yori keni wakaku wokasige ni te, sakura no nahosi no yaya naye taru ni, sasinuki no suso tu kata, sukosi hukumi te, kesiki bakari hiki-age tamahe ri.
 Karu-garusiu mo miye zu, mono-kiyoge naru uti-toke sugata ni, hana no yuki no yau ni huri-kakare ba, uti-mi-age te, siwore taru eda sukosi osi-wori te, mi-hasi no naka no sina no hodo ni wi tamahi nu. Kam-no-Kimi tuduki te,
 "Hana, midari-gahasiku tiru meri ya! Sakura ha yoki te koso."
 nado notamahi tutu, Miya no o-mahe no kata wo sirime ni mire ba, rei no, koto ni wosamara nu kehahi-domo si te, iro-iro kobore-ide taru mi-su no tuma, suki-kage nado, haru no tamuke no nusa-bukuro ni ya to oboyu.

 [13-7 A cat rushes and pulls the misu off]
 Mi-kityau-domo sidoke naku hiki-yari tutu, hito-ke tikaku yo-duki te zo miyuru ni, kara-neko no ito tihisaku wokasige naru wo, sukosi ohoki naru neko ohi tuduki te, nihaka ni mi-su no tuma yori hasiri-iduru ni, hito-bito obiye sawagi te, soyo-soyo to miziroki samayohu kehahi-domo, kinu no otonahi, mimi kasikamasiki kokoti su.
 Neko ha, mada yoku hito ni mo natuka nu ni ya, tuna ito nagaku tuki tari keru wo, mono ni hiki-kake matuha re ni keru wo, nige m to hikosirohu hodo ni, mi-su no soba ito araha ni hiki-ake rare taru wo, tomi ni hiki-nahosu hito mo nasi. Kono hasira no moto ni ari turu hito-bito mo, kokoro-awatatasige ni te, mono-odi si taru kehahi-domo nari.

 [13-8 Sam-no-Miya is looked by Kashiwagi]
 Kityau no kiha sukosi iri taru hodo ni, utiki-sugata ni te tati tamahe ru hito ari. Hasi yori nisi no ni-no-ma no himgasi no soba nare ba, magire dokoro mo naku araha ni mi-ire raru.
 Koubai ni ya ara m? Koki usuki, sugi-sugi ni, amata kasanari taru kedime, hanayaka ni, sousi no tuma no yau ni miye te, sakura no orimono no hosonaga naru besi. Mi-gusi no suso made kezayaka ni miyuru ha, ito wo yori-kake taru yau ni nabiki te, suso no husayaka ni soga re taru, ito utukusige ni te, siti, hati-sun bakari zo amari tamahe ru. Ohom-zo no suso-gati ni, ito hosoku sasayaka ni te, sugata-tuki, kami no kakari tamahe ru soba-me, ihi sira zu ate ni rautage nari. Yuhu-kage nare ba, sayaka nara zu, oku kuraki kokoti suru mo, ito aka zu kutiwosi.
 Mari ni mi wo naguru Waka-kimdati no, hana no tiru wo wosimi mo ahe nu kesiki-domo wo miru tote, hito-bito, araha wo huto mo e mi-tuke nu naru besi. Neko no itaku nake ba, mi-kaheri tamahe ru omomoti, motenasi nado, ito oyiraka ni te, wakaku utukusi no hito ya to huto miye tari.

 [13-9 Yugiri thinks the happening seriously]
 Daisyau, ito kataharaitakere do, hahi-yora m mo naka-naka ito karu-garusikere ba, tada kokoro wo e sase te, uti-sihabuki tamahe ru ni zo, yawora hiki-iri tamahu. Saru ha, waga kokoti ni mo, ito aka nu kokoti si tamahe do, neko no tuna yurusi ture ba, kokoro ni mo ara zu uti-nageka ru.
 Masite, sabakari kokoro wo sime taru Wemon-no-Kami ha, mune huto hutagari te, tare bakari ni ka ha ara m, kokora no naka ni siruki utiki sugata yori mo, hito ni magiru beku mo ara zari turu ohom-kehahi nado, kokoro ni kakari te oboyu.
 Sara nu kaho ni motenasi tare do, "Masa ni me todome zi ya?" to, Daisyau ha itohosiku obosa ru. Warinaki kokoti no nagusame ni, neko wo maneki yose te kaki idaki tare ba, ito kaubasiku te, rautage ni uti-naku mo, natukasiku omohi yosohe raruru zo, suki-zukisiki ya!

 14 Tale of Sam-no-Miya A banquet of after the kemari


 
[14-1 A banquet of after the kemari]
 Otodo go-ran-zi okose te,
 "Kamdatime no za, ito karo-garosi ya! Konata ni koso."
 tote, tai no minami-omote ni iri tamahe re ba, mina sonata ni mawiri tamahi nu. Miya mo wi-nahori tamahi te, ohom-monogatari sitamahu.
 Tugi-tugi no Tenzyau-bito ha, sunoko ni warahuda mesi te, wazato naku, tubai-motihi, nasi, kauzi yau no mono-domo, sama-zama ni hako no huta-domo ni tori-maze tutu aru wo, wakaki hito-bito sobore tori kuhu. Saru beki kara-mono bakari si te, ohom-kaharake mawiru.
 Wemon-no-Kami ha, ito itaku omohi simeri te, yaya mo sure ba, hana no ki ni me wo tuke te nagame yaru. Daisyau ha, kokoro-siri ni, "Ayasikari turu mi-su no sukikage omohi-iduru koto ya ara m." to omohi tamahu.
 "Ito hasi-dika nari turu arisama wo, katu ha karo-garosi to omohu ram kasi. Ide ya! Konata no mi-arisama no, sa ha aru mazika'meru mono wo." to omohu ni, "Kakare ba koso, yo no oboye no hodo yori ha, uti-uti no mi-kokorozasi nuruki yau ni ha ari kere."
 to omohi-ahase te,
 "Naho, uti-to no youi ohokara zu, ihakenaki ha, rautaki yau nare do, usirometaki yau nari ya!"
 to, omohi-otosa ru.
 Saisyau-no-Kimi ha, yorodu no tumi wo mo wosa-wosa tadorare zu, oboye nu mono no hima yori, honoka ni mo sore to mi tatematuri turu ni mo, "Waga mukasi yori no kokorozasi no sirusi aru beki ni ya?" to, tigiri uresiki kokoti si te, aka zu nomi oboyu.

 [14-2 Genji talks about old days to Kashiwagi and others]
 Win ha, mukasi-monogatari si ide tamahi te,
 "Ohoki-Otodo no, yorodu no koto ni tati-narabi te, kati-make no sadame si tamahi si naka ni, mari nam e oyoba zu nari ni si. Hakanaki koto ha, tutahe aru mazikere do, mono no sudi ha naho koyonakari keri. Ito me mo oyoba zu, kasikou koso miye ture."
 to notamahe ba, uti-hohowemi te,
 "Haka-bakasiki kata ni ha nuruku haberu ihe no kaze no, sa si mo huki-tutahe habera m ni, noti no yo no tame, koto-naru koto naku koso haberi nu bekere."
 to mausi tamahe ba,
 "Ikade ka? Nani-goto mo hito ni koto-naru kedime wo ba, sirusi tutahu beki nari. Ihe no tutahe nado ni kaki-todome ire tara m koso, kyou ha ara me."
 nado, tahabure tamahu ohom-sama no, nihohiyaka ni kiyora naru wo mi tatematuru ni mo,
 "Kakaru hito ni narahi te, ikabakari no koto ni ka kokro wo utusu hito ha monosi tamaha m? Nani-goto ni tuke te ka, ahare to mi yurusi tamahu bakari ha, nabikasi kikoyu beki."
 to, omohi-megurasu ni, itodo koyonaku, ohom-atari haruka naru beki mi no hodo mo omohi sira rure ba, mune nomi hutagari te makade tamahi nu.

 [14-3 Kashiwagi and Yugiri go back together from Rokujo-in]
 Daisyau-no-Kimi hitotu kuruma ni te, miti no hodo monogatari si tamahu.
 "Naho, kono-koro no ture-dure ni ha, kono Win ni mawiri te, magirahasu beki nari keri."
 "Kehu no yau nara m itoma no hima mati-tuke te, hana no wori sugusa zu mawire, to notamahi turu wo, haru wosimi-gatera, tuki no uti ni, ko-yumi mota se te mawiri tamahe."
 to katarahi tigiru. Ono-ono wakaruru miti no hodo monogatari si tamau te, Miya no ohom-koto no naho iha mahosikere ba,
 "Win ni ha, naho kono Tai ni nomi monose sase tamahu na'meri na! Kano ohom-oboye no koto-naru na'meri kasi. Kono Miya ika ni obosu ram? Mikado no narabi naku narahasi tatematuri tamahe ru ni, sa si mo ara de, kut-si tamahi ni tara m koso, kokoro-gurusikere."
 to, ainaku ihe ba,
 "Tai-daisiki koto. Ikade ka sa ha ara m. Konata ha, sama kahari te ohosi-tate tamahe ru mutubi no kedime bakari ni koso a'beka'mere. Miya wo ba, kata-gata ni tuke te, ito yamgotonaku omohi kikoye tamahe ru mono wo."
 to katari tamahe ba,
 "Ide, ana kama! Tamahe. Mina kiki te haberi. Ito itohosige naru wori-wori a'naru wo ya! Saru ha, yo ni osinabe tara nu hito no ohom-oboye wo. Arigataki waza nari ya!"
 to, itohosi-garu.
 "Ika nare ba hana ni ko-dutahu uguhisu no
 sakura wo waki te negura to ha se nu

 Haru no tori no, sakura hitotu ni tomara nu kokoro yo. Ayasi to oboyuru koto zo kasi."
 to, kuti-zusabi ni ihe ba,
 "Ide, ana adikina no mono atukahi ya, sare ba yo." to omohu.
 "Miyama-gi ni negura sadamuru hako tori mo
 ikade ka hana no iro ni aku beki

 Wari naki koto. Hitaomomuki ni nomi ya ha."
 to irahe te, wadurahasikere ba, koto ni iha se zu nari nu. Koto-goto ni ihi-magirahasi te, ono-ono wakare nu.

 [14-4 Kashiwagi send a letter to Ko-ziju]
 Kam-no-Kimi ha, naho Ohoi-dono no himgasi-no-tai ni, hitori-zumi ni te zo monosi tamahi keru. Omohu kokoro ari te, tosi-goro kakaru sumahi wo suru ni, hito yari nara zu sau-zausiku kokoro-bosoki wori-wori are do,
 "Waga-mi kabakari ni te, nadoka omohu koto kanaha zara m?"
 to nomi, kokoro-ogori wo suru ni, kono yuhube yori ku-si itaku, mono omohasiku te,
 "Ika nara m wori ni, mata sabakari ni te mo, honoka naru ohom-arisama wo dani mi m. To-mo kaku-mo kaki-magire taru kiha no hito koso, karisome ni mo tahayasuki mono-imi, kata-tagahe no uturohi mo karu-garusiki ni, onodukara tomokaku mo mono no hima wo ukagahi tukuru yau mo are.
 nado omohi-yaru kata naku,
 "Hukaki mado no uti ni, nani-bakari no koto ni tuke te ka, kaku hukaki kokoro ari keri to dani sirase tatematuru beki."
 to mune itaku ibusekere ba, Ko-Zizyuu gari, rei no, humi yari tamahu.
 "Hitohi, kaze ni sasohare te, mi-kaki-no-hara wo wake-iri te habe'si ni, itodo ika ni mi-otosi tamahi kem? Sono yuhube yori, midari-gokoti kaki-kurasi, ayanaku kehu ha nagame kurasi haberu."
 nado kaki te,
 "Yoso ni mi te wora nu nageki ha sigere do mo
 nagori kohisiki hana no yuhu kage
"
 to are do, Ziziu ha hitohi no kokoro mo sira ne ba, tada yo no tune no nagame ni koso ha to omohu.

 [14-5 Sam-no-Miya reads the letter of Kashiwagi]
 O-mahe ni hito sigekara nu hodo nare ba, kano humi wo mo'te mawiri te,
 "Kono hito no, kaku nomi, wasure nu mono ni, koto-tohi monosi tamahu koso wadurahasiku habere. Kokoro-gurusige naru arisama mo mi tamahe amaru kokoro mo ya sohi habera m to, midukara no kokoro nagara siri gataku nam."
 to, uti-warahi te kikoyure ba,
 "Ito utate aru koto wo mo ihu kana!"
 to, nani-gokoro mo nage ni notamahi te, humi hiroge taru wo go-ran-zu.
 "Mi mo se nu" to ihi taru tokoro wo, asamasikari si mi-su no tuma wo obosi-ahase raruru ni, ohom-omote akami te, Oho-Tono no, sabakari koto no tuide goto ni,
 "Daisyau ni miye tamahu na. Ihakenaki mi-arisama nan mere ba, onodukara tori-hadusi te, mi tatematuru yau mo ari na m."
 to, imasime kikoye tamahu wo obosi iduru ni,
 "Daisyau no, saru koto no ari si to katari kikoye tara m toki, ika ni ahame tamaha m."
 to, hito no mi tatematuri kem koto wo ba obosa de, madu, habakari kikoye tamahu kokoro no uti zo wosanakari keru.
 Tune yori mo ohom-irahe nakere ba, susamaziku, sihite kikoyu beki koto ni mo ara ne ba, hiki-sinobi te, rei no kaku.
 "Hitohi ha, turenasi-gaho wo nam. Mezamasiu to yurusi kikoye zari si wo, Mi zu mo ara nu ya ika ni? Ana, kake-kakesi."
 to, hayarika ni hasiri-kaki te,
 "Imasara ni iro ni na ide so yama-zakura
 oyoba nu eda ni kokoro kake ki to

 Kahi naki koto wo."
 to ari.