About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Wakana-shita
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from Mar. of 41 to Dec. the age of 47

  1 Tale of Kashiwagi After Omna-Sam-no-Miya's marriage

 1. A playing ardhery at Rokujo-in---Kotowari to ha omohe do mo, "Uretaku mo ihe ru kana!


 2. Kashiwagi gets a cat that is Omna-Sam-no-Miya's---Nyougo no Ohom-kata ni mawiri te, monogatari nado kikoye magirahasi kokoromiru


 3. Kashiwagi has no interest in Makibashira-Hime---Sa-Daisyau-dono no Kitanokata ha, Oho-Tono no Kimi-tati yori mo


 4. Makibashira-Hime gets married to Hyobukyo-no-Miya---Hyaubukyau-no-Miya, naho hito-tokoro nomi ohasi te, mi-kokoro ni tuki te


 5. Unhappy married life between Makibashira-Hime and Hyobukyo-no-Miya---Miya ha, use tamahi ni keru Kitanokata wo, yo to tomo ni kohi


  2 Tale of Genji Visiting to Sumiyoshi-shrine

 1. Reizei-Mikado abdicates from the throne---Hakanaku te, tosi-tuki mo kasanari te, Uti-no-Mikado


 2. About movement of ladys in Rokujo-in---Hime-Miya no ohom-koto ha, Mikado, mi-kokoro todome te omohi


 3. Genji's family visit to Sumiyoshi-shrine---Sumiyosi no ohom-gwan, katu-gatu hatasi tamaha m tote


 4. About appearance of visitors---Kamdatime mo, Otodo huta-tokoro wo oki tatematuri te ha


 5. Azuma-asobi at Sumiyoshi-shrine---Zihu-gwati naka no towo-ka nare ba, Kami no igaki ni hahu kuzu mo iro kahari te


 6. Genji recalls his dark years---Otodo, mukasi no koto obosi-ide rare, naka-goro sidumi tamahi si


 7. There are playing Kagura all through the night---Yo-hito-yo asobi akasi tamahu. Hatuka no tuki


 8. Akashi's clan had a feeling of happiness---Hono-bono to ake-yuku ni, simo ha iyo-iyo hukaku te, moto suwe mo


  3 Tale of Suzaku A plan of celebrstion for Suzaku 50 years old

 1. The present of Omna-Sam-no-Miya and Murasaki---Nihudau-no-Mikado ha, ohom-okonahi wo imiziku si tamahi te


 2. The present of Hanachirusato and Tamakazura---Natu-no-Ohomkata ha, kaku tori-dori naru ohom-mago atukahi wo


 3. A plan of celebrstion for Suzaku 50 years old---Suzaku-Win no, "Ima ha muge ni yo tikaku nari nuru kokoti si te


 4. Genji teaches playing shitigen-kin to Omna-Sam-no-Miya---Miya ha, moto yori kin no ohom-koto wo nam narahi tamahi keru wo


 5. Akashi-Nyogo comes back to her parents' home because of pregnancy---Nyougo-no-Kimi ni mo, Tai-no-Uhe ni mo, kin ha nrahasi


 6. The celebration is fixed the date for Feb. 10 past ---Win no ohom-ga, madu Ohoyake yori se sase tamahu


  4 Tale of Genji A concert by four ladies at Rokujo-in

 1. A concert by four ladies at Rokujo-in---Syaugwati hatuka bakari ni nare ba, sora mo wokasiki hodo ni


 2. Genji invites his son Yugiri and grandsons to the concert---Hisasi no naka no mi-sauzi wo hanati te, konata kanata


 3. Yugiri strings the sou-no-koto---Daisyau, ito itaku kokoro-gesau si te, o-mahe no


 4. A concert begins by four ladies at Rokujo-in---Ohom-koto-domo no sirabe-domo totonohi hate te, kaki-ahase


 5. The four ladies are compared to flowers---Tuki kokoro-motonaki koro nare ba, touro konata kanata ni kake te


 6. Yugiri thinks about four ladies after the concert---Kore mo kare mo, utitoke nu ohom-kehahi-domo wo


  5 Tale of Genji Genji criticizes on music

 1. Genji criticizes on spring and fall music---Yo huke-yuku kehahi, hiyayaka nari. Husimati-no-tuki


 2. Genji criticizes on shichigen-kin---"Yorodu no koto, miti-miti ni tuke te narahi maneba ba


 3. Genji sings Kazuraki---Nyougo-no-Kimi ha, sau no ohom-koto wo ba, Uhe ni yuduri kikoye te


 4. The concert comes to an end, Yugiri and gandsons are rewarded for their efforts to the concert---Kono Kimi-tati no, ito utukusiku huki-tate te, seti ni kokoro-ire taru wo


 5. Yugiri considers his wife compared with Murasaki---Daisyau-dono ha, Kimi-tati wo mi-kuruma ni nose te, tuki no sume ru ni


  6 Tale of Murasaki A desire to become a priestess, getting ill

 1. Genji talks with Murasaki about the concert---Win ha, tai he watari tamahi nu. Uhe ha, tomari tamahi te


 2. Murasaki becomes 37 old years, an unlucky year---Kayau no sudi mo, ima ha mata otona-otonasiku


 3. Genji talks about half his life to Murasaki---"Midukara ha, wosanaku yori, hito ni koto naru sama ni te


 4. Genji talks about his girlfriends to Murasaki---"Ohoku ha ara ne do, hito no arisama no, tori-dori ni


 5. Murasaki getts ill at daybreak---Tai ni ha, rei no ohasimasa nu yo ha, yohi-wi si tamahi te


 6. The celebration of Suzaku is put off because of Murasaki's illness---Nyougo no ohom-kata yori ohom-seusoko aru ni


 7. Murasaki tries a treatment by a change of air to Nijo-in---Onazi sama ni te, Ni-gwati mo sugi nu


 8. Akashi-Nyogo comes back to nurse for Muraski---Nyougo-no-Kimi mo watari tamahi te, morotomo ni


  7 Tale of Kashiwagi An adultery between Kashiwagi and Omna-Sam-no-Miya

 1. Kashiwagi gets married with Omna-Ni-no-Miya---Makoto ya, Wemon-no-Kami ha, Tiunagon ni nari ni ki kasi


 2. Kashiwagi asks Ko-Ziju to lead him to Omna-Sam-noMiya---Kaku te, Win mo hanare ohasimasu hodo, hito-me sukunaku


 3. Ko-Ziju accepts his request---"Ide, ana, kiki niku! Amari kotitaku mono wo


 4. Ko-Ziju leads Kashiwagi to Omna-Sam-no-Miya's room---Ika ni, ika ni to, hi-bi ni seme rare kou-zi te


 5. Kashiwagi meets and hugs Omna-Sam-no-Miya---Miya ha, nani gokoro mo naku ohotono-gomori ni keru wo


 6. Kashiwagi dreams that he presents a cat to Omna-Sam-no-Miya---Yoso no omohi-yari ha itukusiku, mono nare te


 7. A parting after the meeting at morning---Ake yuku kesiki naru ni, ide m kata naku, naka-naka nari


 8. Kashiwagi and Omna-Sam-no-Miya are feaful of being noticed by Genji---Womna-Miya no o-moto ni mo maude tamaha de, Oho-tono he


 9. Kashiwagi and Omna-Ni-no-Miya's married life---Kam-no-Kimi ha, masite, naka-naka naru kokoti nomi masari te


  8 Tale of Murasaki Death and revival

 1. A messenger said Genji that Murasaki died---Otodo-no-Kimi ha, mare-mare watari tamahi te


 2. A gohst of Rokujo-Miyasumdokoro appears in front of Genji---Imiziku teu-ze rare te, "Hito ha mina sari ne. Win hito-tokoro no ohom-mimi ni


 3. The rumor that Murasaki died has spread the whole streets---Kaku use tamahi ni keri to ihu koto, yononaka ni


 4. Murasaki revivals and receives Go-kai, Buddhist's ceremony---Kaku iki-ide tamahi te no noti si mo, osorosiku obosi te


 5. Murasaki gets a breathing space---Go-gwati nado ha, masite, hare-baresikara nu sora no kesiki ni


  9 Tale of Omna-Sam-no-Miya A pregnancy and being found out of adultery

 1. Omna-Sam-no-Miya pregnants with Kashiwagi's baby---Hime-Miya ha, ayasikari si koto wo obosi-nageki si yori


 2. Genji and Murasaki exchange waka each other---Ike ha ito suzusige ni te, hatisu no hana no saki watare ru ni


 3. Genji visits Omna-Sam-no-Miya's pregnancy---Miya ha, mi-kokoro no oni ni, miye tatematura m mo hadukasiu


 4. Genji and Omna-Sam-no-Miya exchange waka each other---Yo-sari tu kata, Nideu-no-win he watari tamaha m tote


 5. Genji finds a letter from Kashiwagi to Omna-Sam-no-Miya---Mada asa-suzumi no hodo ni watari tamaha m tote


 6. Ko-Ziju blames omna-Sam-no-Miya who lost the letter---Ide tamahi nure ba, hito-bito sukosi akare nuru ni


 7. Genji reads the letter repeatedly---Otodo ha, kono humi no naho ayasiku obosa rure ba


 8. Genji understands his wife's adultery---"Sate mo, kono hito wo ba ikaga motenasi kikoyu beki


  10 Tale of Genji After being found out of adultery

 1. Murasaki is anxious about Omna-Sam-no-Miya---Turenasi dukuri tamahe do, mono-obosi midaruru sama no


 2. Kashiwagi and Omna-Sam-no-Miya tremble with fear---Hime-Miya ha, kaku watari tamaha nu hi-goro no huru mo


 3. Genji blames Omna-Sam-no-Miya for her thoughtless---"Yoki yau tote mo, amari hita-omomuki ni


 4. Genji admires Tamakazura for her thoughtful---"Migi-no-Otodo no Kitanokata no, toritate taru usiromi mo naku


 5. Oborozukiyo becomes a nun---Nideu no Naisi-no-Kamnokimi wo ba, naho taye zu omohi-ide kikoye


 6. Genji talks about Oborozukiyo and Asagao---Nideu-no-win ni ohasimasu hodo ni te, Womna-Gimi ni mo, ima ha muge ni


  11 Tale of Suzaku The celebrstion for Suzaku is put off

 1. Omna-Ni-no-Miya celebrates for Suzaku 50 years old---Kakute, Yama-no-Mikado no ohom-ga mo nobi te, aki to ari si wo


 2. Suzaku sends a letter to Omna-Sam-no-miya---Mi-yama ni mo kikosimesi te, rautaku kohisi to


 3. Genji admonishs Omna-Sam-no-miya about her behavior---"Ito wosanaki mi-kokorobahe wo mi-oki tamahi te, itaku ha


 4. The celebrstion for Suzaku is put off on December---Mawiri tamaha m koto ha, kono tuki kakute sugi nu


 5. Genji invites Kashiwagi to Rokujo-in---Zihuni-gwati ni nari ni keri. Zihu-yo-niti to sadame te, mahi-domo narasi


 6. Genji meets and talks with Kashiwagi---Mada Kamdatime nado mo tudohi tamaha nu hodo nari keri


 7. Genji asks Kashiwagi for an advice about the celebrstion---"Tuki-goro, kata-gata ni obosi nayamu ohom-koto


  12 Tale of Kashiwagi Genji stares Kashiwagi

 1. The day of rehearsal---Kehu ha, kakaru kokoromi no hi nare do, ohom-kata-gata mono mi tamaha m ni


 2. Genji talks cynically at Kashiwagi---Aruzi-no-Win, "Suguru yohahi ni sohe te ha, wehi-naki koso


 3. Kashiwagi leaves Omna-Ni-no-Miya's home---Koto naku te sugusu tuki-hi ha, kokoro nodoka ni aina-danomi si te


 4. Kashiwagi falls into a critical condition---Ohotono ni mati-uke kikoye tamahi te, yorodu ni sawagi tamahu


 1 Tale of Kashiwagi After Omna-Sam-no-Miya's marriage

 [1-1 A playing ardhery at Rokujo-in]
 Kotowari to ha omohe do mo, "Uretaku mo ihe ru kana! Ide ya, nazo, kaku kotonaru koto naki ahesirahi bakari wo nagusame ni te ha, ikaga sugusa m? Kakaru hito-dute nara de, hito-koto wo mo notamahi kikoyuru yo ari na m ya?"
 to omohu ni tuke te, ohokata ni te ha, wosiku medetasi to omohi kikoyuru Win no ohom-tame, nama-yugamu kokoro ya sohi ni tara m.
 Tugomori no hi ha, hito-bito amata mawiri tamahe ri. Nama-mono-uku, suzurohasikere do, "Sono atari no hana no iro wo mo mi te ya nagusamu?" to omohi te mawiri tamahu.
 Tenzyau no nori-yumi, Kisaragi ni to ari si wo sugi te, Sam-gwati hata ohom-kiduki nare ba, kutiwosiku to hito-bito omohu ni, kono Win ni, kakaru matowi aru besi to kiki-tutahe te, rei no tudohi tamahu. Sa-iu no Daisyau, saru ohom-nakarahi ni te mawiri tamahe ba, Suke-tati nado idomi-kahasi te, ko-yumi to notamahi sika do, kati-yumi no sugure taru zyauzu-domo ari kere ba, mesi-ide te yi sase tamahu.
 Tenzyau-bito-domo mo, tuki-dukisiki kagiri ha, mina mahe sirihe no kokoro, komadori ni kata waki te, kure-yuku mama ni, kehu ni todimuru kasumi no kesiki mo awatatasiku, midaruru yuhu-kaze ni, hana no kage itodo tatu koto yasukara de, hito-bito itaku wehi-sugi tamahi te,
 "En naru kake-mono-domo, konata kanata hito-bito no mi-kokoro miye nu beki wo. Yanagi no ha wo momo-tabi ate tu beki toneri-domo no, ukebari te yi-toru, mu-zin nari ya! Sukosi kokosiki tetuki-domo wo koso, idoma se me."
 tote, Daisyau-tati yori hazime te, ori tamahu ni, Wemon-no-Kami, hito yori keni nagame wo si tutu monosi tamahe ba, kano kata-hasi kokoro sire ru ohom-me ni ha, mituke tutu,
 "Naho, ito kesiki koto nari. Wadurahasiki koto ide-ku beki yo ni ya ara m?"
 to, ware sahe omohi-tuki nuru kokoti su. Kono Kimi-tati, ohom-naka ito yosi. Saru nakarahi to ihu naka ni mo, kokoro kahasi te nemgoro nare ba, hakanaki koto ni te mo, mono omohasiku uti-magiruru koto ara m wo, itohosiku oboye tamahu.
 Midukara mo, Otodo wo mi tatematuru ni, ke osorosiku mabayuku,
 "Kakaru kokoro ha aru beki mono ka. Nanome nara m ni te dani, kesikara zu, hito ni ten tuka ru beki hurumahi ha se zi to omohu mono wo. Masite ohokenaki koto."
 to omohi wabi te ha,
 "Kano ari si neko wo dani, e te si gana! Omohu koto katarahu beku ha ara ne do, katahara sabisiki nagusame ni mo, natuke m."
 to omohu ni, mono-guruhosiku, "Ikade ka ha nusumi ide m." to, sore sahe zo kataki koto nari keru.

 [1-2 Kashiwagi gets a cat that is Omna-Sam-no-Miya's]
 Nyougo no Ohom-kata ni mawiri te, monogatari nado kikoye magirahasi kokoromiru. Ito oku-hukaku, kokoro-hadukasiki ohom-motenasi ni te, maho ni miye tamahu koto mo nasi. Kakaru ohom-nakarahi ni dani, ke-dohoku narahi taru wo, "Yukurika ni ayasiku ha, ari si waza zo kasi." to ha, sasuga ni uti-oboyure do, oboroke ni sime taru waga kokoro kara, asaku mo omohi-nasa re zu.
 Touguu ni mawiri tamahi te, "Ron nau kayohi tamahe ru tokoro ara m kasi." to, me todome te mi tatematuru ni, nihohiyaka ni nado ha ara nu ohom-katati nare do, sabakari no mi-arisama hata, ito koto ni te, ate ni namamekasiku ohasimasu.
 Uti no ohom-neko no, amata hiki-ture tari keru harakara-domo no, tokoro-dokoro ni akare te, kono Miya ni mo mawire ru ga, ito wokasige ni te ariku wo miru ni, madu omohi-ide rarure ba,
 "Rokudeu-no-Win no Hime-Miya no ohom-kata ni haberu neko koso, ito miye nu yau naru kaho si te, wokasiu habe'sika. Hatuka ni nam mi tamahe si."
 to, kei-si tamahe ba, wazato rautaku se sase tamahu mi-kokoro ni te, kuhasiku toha se tamahu.
 "Kara-neko no, koko no ni tagahe ru sama si te nam haberi si. Onazi yau naru mono nare do, kokoro wokasiku hito nare taru ha, ayasiku natukasiki mono ni nam haberu."
 nado, yukasiku obosa ru bakari, kikoye-nasi tamahu.
 Kikosi-mesi oki te, Kiritubo-no-Ohomkata yori tutahe te kikoye sase tamahi kere ba, mawira se tamahe ri. "Geni, ito utukusige naru neko nari keri." to, hito-bito kyou-zuru wo, Wemon-no-Kami ha, "Tadune m to obosi tari ki." to, mi-kesiki wo mi-oki te, hi-goro he te mawiri tamahe ri.
 Waraha nari si yori, Suzaku-Win no tori-waki te obosi tukaha se tamahi sika ba, mi-yama-zumi ni okure kikoye te ha, mata kono Miya ni mo sitasiu mawiri, kokoro-yose kikoye tari. Ohom-koto nado wosihe kikoye tamahu tote,
 "Ohom-neko-domo amata tudohi haberi ni keri. Idura, kono mi si hito ha?"
 to tadune te mituke tamahe ri. Ito rautaku oboye te, kaki-nade te wi tari. Miya mo,
 "Geni, wokasiki sama si tari keri. Kokoro nam, mada natuki gataki ha, mi nare nu hito wo siru ni ya ara m? Koko naru neko-domo, koto ni otora zu kasi."
 to notamahe ba,
 "Kore ha, saru wakimahe-gokoro mo, wosa-wosa habera nu mono nare do, sono naka ni mo kasikoki ha, onodukara tamasihi habera m kasi." nado kikoye te, "Masaru-domo saburahu meru wo, kore ha sibasi tamahari adukara m."
 to mausi tamahu. Kokoro no uti ni, anagati ni wokogamasiku, katu ha oboyuru ni, kore wo tadune tori te, yoru mo atari tikaku huse tamahu.
 Ake-tate ba, neko no kasiduki wo si te, nade yasinahi tamahu. Hitoge tohokari si kokoro mo, ito yoku nare te, tomosure ba, kinu no suso ni matuhare, yori-husi mutururu wo, mameyaka ni utukusi to omohu. Ito itaku nagame te, hasi tikaku yori-husi tamahe ru ni, ki te, "Neu, neu" to, ito rautage ni nake ba, kaki-nade te, "Utate mo susumu kana!" to, hohowema ru.
 "Kohi waburu hito no katami to te-narase ba
 nare yo nani tote naku ne naru ram

 Kore mo mukasi no tigiri ni ya?"
 to, kaho wo mi tutu notamahe ba, iyo-iyo rautage ni naku wo, hutokoro ni ire te nagame wi tamahe ri. Gotati nado ha,
 "Ayasiku, nihaka naru neko no tokimeku kana! Kayau naru mono mi-ire tamaha nu mi-kokoro ni."
 to, togame keri. Miya yori mesu ni mo mawira se zu, tori-kome te, kore wo katarahi tamahu.

 [1-3 Kashiwagi has no interest in Makibashira-Hime]
 Sa-Daisyau-dono no Kitanokata ha, Oho-Tono no Kimi-tati yori mo, U-Daisyau-no-Kimi wo ba, naho mukasi no mama ni, utokara zu omohi kikoye tamahe ri. Kokoro-bahe no kado-kadosiku, ke-dikaku ohasuru Kimi ni te, taimen si tamahu toki-doki mo, komayaka ni hedate taru kesiki naku motenasi tamahe re ba, Daisyau mo, Sigeisya nado no, uto-utosiku oyobi gatage naru mi-kokoro-zama no amari naru ni, sama kotonaru ohom-mutubi ni te, omohi-kahasi tamahe ri.
 Wotoko-Gimi, ima ha masite, kano hazime no Kitanokata wo mo mote-hanare hate te, narabi naku mote-kasiduki kikoye tamahu. Kono ohom-hara ni ha, wotoko-kindati no kagiri nare ba, sau-zausi tote, kano Makibasira-no-Himegimi wo e te, kasiduka mahosiku si tamahe do, Ohodi-Miya nado, sarani yurusi tamaha zu,
 "Kono Kimi wo dani, hito-warahe nara nu sama ni te mi m."
 to obosi, notamahu.
 Miko no ohom-oboye ito yamgotonaku, Uti ni mo, kono Miya no mi-kokoro-yose, ito koyonaku te, kono koto to sou-si tamahu koto wo ba, e somuki tamaha zu, kokoro-gurusiki mono ni omohi kikoye tamahe ri. Ohokata mo imamekasiku ohasuru Miya ni te, kono Win, Oho-Tono ni sasitugi tatematuri te ha, hito mo mawiri tukau-maturi, yo-hito mo omoku omohi kikoye keri.
 Daisyau mo, saru yo no omosi to nari tamahu beki sitakata nare ba, Hime-Gimi no ohom-oboye, nado te ka hakanaku ha ara m. Kikoye iduru hito-bito, koto ni hure te ohokare do, obosi mo sadame zu. Wemon-no-Kami wo, "Sa mo, kesiki-bama ba." to obosu beka'mere do, neko ni ha omohi otosi tatematuru ni ya, kakete mo omohi-yora nu zo, kutiwosikari keru.
 Haha-Gimi no, ayasiku, naho higame ru hito ni te, yo no tune no arisama ni mo ara zu, mote-keti tamahe ru wo, kutiwosiki mono ni obosi te, mama-haha no ohom-atari wo ba, kokoro tuke te yukasiku omohi te, imameki taru mi-kokoro-zama ni zo monosi tamahi keru.

 [1-4 Makibashira-Hime gets married to Hyobukyo-no-Miya]
 Hyaubukyau-no-Miya, naho hito-tokoro nomi ohasi te, mi-kokoro ni tuki te obosi keru koto-domo ha, mina tagahi te, yononaka mo susamaziku, hito-warahe ni obosa ruru ni, "Sate nomi ya ha amaye te sugusu beki." to obosi te, kono watari ni kesikibami yori tamahe re ba, Oho-Miya,
 "Nani ka ha! Kasiduka m to omoha m womnago wo ba, miya-dukahe ni tugi te ha, Miko-tati ni koso ha mise tatematura me. Tada-udo no, sukuyoka ni, naho-nahosiki wo nomi, ima no yo no hito no kasikoku suru, sina naki waza nari."
 to notamahi te, itaku mo nayamasi tatematuri tamaha zu, uke-hiki mausi tamahi tu.
 Miko, amari urami dokoro naki wo, sau-zausi to obose do, ohokata no anaduri nikuki atari nare ba, e si mo ihi-subesi tamaha de, ohasimasi some nu. Ito ni naku kasiduki kikoye tamahu.
 Oho-Miya ha, womnago amata monosi tamahi te,
 "Sama-zama mono-nagekasiki wori-wori ohokaru ni, mono-gori si nu bekere do, naho kono Kimi no koto no omohi hanati gataku oboye te nam. Haha-Gimi ha, ayasiki higa-mono ni, tosi-goro ni sohe te nari masari tamahu. Daisyau hata, waga koto ni sitagaha zu tote, oroka ni mi-sute rare ta'mere ba, ito nam kokoro-gurusiki."
 tote, ohom-siturahi wo mo, tati-wi, ohom-tedukara go-ran-zi ire, yorodu ni katazikenaku mi-kokoro ni ire tamahe ri.

 [1-5 Unhappy married life between Makibashira-Hime and Hyobukyo-no-Miya]
 Miya ha, use tamahi ni keru Kitanokata wo, yo to tomo ni kohi kikoye tamahi te, "Tada, mukasi no ohom-arisama ni ni tatematura m hito wo mi m." to obosi keru ni, "Asiku ha ara ne do, sama kahari te zo monosi tamahi keru." to obosu ni, kutiwosiku ya ari kem, kayohi tamahu sama, ito mono-uge nari.
 Oho-Miya, "Ito kokorodukinaki waza kana!" to obosi nageki tari. Haha-Gimi mo, sa koso higami tamahe re do, utusi-gokoro ide-kuru toki ha, "Kutiwosiku uki yo." to, omohi-hate tamahu.
 Daisyau-no-Kimi mo, "Sareba yo. Itaku iromeki tamahe ru Miko wo." to, hazime yori waga mi-kokoro ni yurusi tamaha zari si koto nare ba ni ya, monosi to omohi tamahe ri.
 Kam-no-Kimi mo, kaku tanomosige naki ohom-sama wo, tikaku kiki tamahu ni ha, "Sayau naru yononaka wo mi masika ba, konata kanata, ika ni obosi mi tamaha masi." nado, nama-wokasiku mo, ahare ni mo obosi-ide keri.
 "Sono-kami mo, ke-dikaku mi kikoye m to ha, omohi-yora zari ki kasi. Tada, nasake-nasake-siu, kokoro hukaki sama ni notamahi watari si wo, ahenaku ahatukeki yau ni ya, kiki-otosi tamahi kem." to, ito hadukasiku, tosi-goro mo obosi-wataru koto nare ba, "Kakaru atari ni te, kiki tamaha m koto mo, kokoro-dukahi se raru beku." nado obosu.
 Kore yori mo, saru beki koto ha atukahi kikoye tamahu. Seuto-no-Kimi-tati nado si te, kakaru mi-kesiki mo sira-zu-gaho ni, nikukara zu kikoye matuhasi nado suru ni, kokoro-gurusiku te, mote hanare taru mi-kokoro ha naki ni, Oho-Kitanokata to ihu sagana mono zo, tune ni yurusi naku wen-zi kikoye tamahu.
 "Miko-tati ha, nodoka ni huta-gokoro naku te, mi tamaha m wo dani koso, hanayaka nara nu nagusame ni ha omohu bekere."
 to mutukari tamahu wo, Miya mo mori kiki tamahi te ha, "Ito kiki naraha nu koto kana! Mukasi, ito ahare to omohi si hito wo oki te mo, naho, hakanaki kokoro no susabi ha taye zari sika do, kau kibisiki mono-wen-zi ha, koto ni nakari si mono wo."
 Kokoro-dukinaku, itodo mukasi wo kohi kikoye tamahi tutu, hurusato ni uti-nagame-gati ni nomi ohasimasu. Sa ihi tutu mo, huta-tose bakari ni nari nure ba, kakaru kata ni me-nare te, tada, saru kata no ohom-naka ni te sugusi tamahu.

 2 Tale of Genji Visiting to Sumiyoshi-shrine

 
[2-1 Reizei-Mikado abdicates from the throne]
 Hakanaku te, tosi-tuki mo kasanari te, Uti-no-Mikado, mi-kurawi ni tuka se tamahi te, zihu-hati-nen ni nara se tamahi nu.
 "Tugi no kimi to nara se tamahu beki mi-ko ohasimasa zu, mono no haye naki ni, yononaka hakanaku oboyuru wo, kokoro-yasuku, omohu hito-bito ni mo taimen-si, watakusi-zama ni kokoro wo yari te, nodoka ni sugi mahosiku nam."
 to, tosi-goro obosi notamahase turu wo, hi-goro ito omoku nayamase tamahu koto ari te, nihaka ni ori-wi sase tamahi nu. Yo no hito, "Aka-zu sakari no mi-yo wo, kaku nogare tamahu koto." to wosimi nageke do, Touguu mo otonabi sase tamahi ni tare ba, uti-tugi te, yononaka no maturigoto nado, koto ni kaharu kedime mo nakari keri.
 Ohoki-Otodo, tizi-no-heu tatematuri te, komori wi tamahi nu.
 "Yononaka no tune naki ni yori, kasikoki Mikado-no-Kimi mo, kurawi wo sari tamahi nuru ni, tosi hukaki mi no kauburi wo kake m, nani ka wosikara m."
 to obosi notamahi te, Sa-Daisyau, U-Daizin ni nari tamahi te zo, yononaka no maturigoto tukau-maturi tamahi keru. Nyougo-no-Kimi ha, kakaru mi-yo wo mo mati-tuke tamaha de, use tamahi ni kere ba, kagiri aru mi-kurawi wo e tamahe re do, mono no usiro no kokoti si te, kahi nakari keri.
 Rokudeu-no-Nyougo no ohom-hara no Iti-no-Miya, Bau ni wi tamahi nu. Saru beki koto to kanete omohi sika do, sasi atari te ha naho medetaku, me odoroka ruru waza nari keri. U-Daisyau-no-kimi, Dainagon ni nari tamahi nu. Iyo-iyo aramahosiki ohom-nakarahi nari.
 Rokudeu-Win ha, ori-wi tamahi nuru Reizei-Win no, ohom-tugi ohasimasa nu wo, aka zu mi-kokoro no uti ni obosu. Onazi sudi nare do, omohi nayamasiki ohom-koto nara de, sugusi tamahe ru bakari ni, tumi ha kakure te, suwe no yo made ha e tutahu mazikari keru ohom-sukuse, kutiwosiku sau-zausiku obose do, hito ni notamahi ahase nu koto nare ba, ibuseku nam.
 Touguu-no-Nyougo ha, mi-ko-tati amata kazu sohi tamahi te, itodo ohom-oboye narabi nasi. Genzi no, uti-tuduki Kisaki ni wi tamahu beki koto wo, yo-hito aka zu omohe ru ni tuke te mo, Reizei-Win no Kisaki ha, yuwe naku te, anagati ni kaku si-oki tamahe ru mi-kokoro wo obosu ni, iyo-iyo Rokudeu-Win no ohom-koto wo, tosi-tuki ni sohe te, kagiri naku omohi kikoye tamahe ri.
 Win-no-Mikado, obosi-mesi si yau ni, mi-yuki mo, tokoro-sekara de watari tamahi nado si tutu, kakute si mo, geni medetaku aramahosiki ohom-arisama nari.

 [2-2 About movement of ladys in Rokujo-in]
 Hime-Miya no ohom-koto ha, Mikado, mi-kokoro todome te omohi kikoye tamahu. Ohokata no yo ni mo, amaneku mote kasiduka re tamahu wo, Tai-no-Uhe no ohom-ikihohi ni ha, e masari tamaha zu. Tosi-tuki huru mama ni, ohom-naka ito uruhasiku mutubi kikoye kahasi tamahi te, isasaka aka nu koto naku, hedate mo miye tamaha nu mono kara,
 "Ima ha, kau ohozau no sumahi nara de, nodoyaka ni okonahi wo mo, to nam omohu. Kono yo ha kabakari to, mi-hate turu kokoti suru yohahi ni mo nari ni keri. Sari nu beki sama ni obosi yurusi te yo."
 to, mameyaka ni kikoye tamahu wori-wori aru wo,
 "Aru maziku, turaki ohom-koto nari. Midukara, hukaki ho'i aru koto nare do, tomari te sau-zausiku oboye tamahi, aru yo ni kahara m ohom-arisama no, usiro-metasa ni yori koso, nagarahure. Tuhi ni sono koto toge na m noti ni, tomokaku mo obosi nare."
 nado nomi, samatage kikoye tamahu.
 Nyougo-no-Kimi, tada konata wo, makoto no mi-oya ni motenasi kikoye tamahi te, Ohom-kata ha kakure-ga no ohom-usiromi ni te, hige-si monosi tamahe ru si mo zo, naka-naka, yuku-saki tanomosige ni medetakari keru.
 Ama-Gimi mo, yaya mo sure ba, tahe nu yorokobi no namida, tomosure ba oti tutu, me wo sahe nogohi tadasi te, inoti nagaki, uresige naru tamesi ni nari te monosi tamahu.

 [2-3 Genji's family visit to Sumiyoshi-shrine]
 Sumiyosi no ohom-gwan, katu-gatu hatasi tamaha m tote, Touguu-no-Nyougo no ohom-inori ni ma'de tamaha m tote, kano hako ake te go-ran-zure ba, sama-zama no ikamesiki koto-domo ohokari.
 Tosi goto no haru aki no kagura ni, kanarazu nagaki yo no inori wo kuhahe taru gwan-domo, geni, kakaru ohom-ikihohi nara de ha, hatasi tamahu beki koto to mo omohi-oki te zari keri. Tada hasiri-gaki taru omomuki no, zae-zaesiku haka-bakasiku, Hotoke Kami mo kiki-ire tamahu beki kotonoha akiraka nari.
 "Ikade saru yamabusi no hiziri-gokoro ni, kakaru koto-domo wo omohi-yori kem?" to, ahare ni ohokenaku mo go-ran-zu. "Saru beki ni te, sibasi karisome ni mi wo yatusi keru, mukasi no yo no okonahi-bito ni ya ari kem?" nado obosi-megurasu ni, itodo karu-garusiku mo obosa re zari keri.
 Kono tabi ha, kono kokoro wo ba arahasi tamaha zu, tada, Win no ohom-mono-maude ni te ide-tati tamahu. Ura-dutahi no mono-sawagasikari si hodo, sokora no ohom-gwan-domo, mina hatasi-tukusi tamahe re do mo, naho yononaka ni kaku ohasimasi te, kakaru iro-iro no sakaye wo mi tamahu ni tuke te mo, Kami no ohom-tasuke ha wasure gataku te, Tai-no-Uhe mo gu-si kikoye sase tamahi te, maude sase tamahu, hibiki yo no tune nara zu. Imiziku koto-domo sogi sute te, yo no wadurahi aru maziku, to habuka se tamahe do, kagiri ari kere ba, meduraka ni yosohosiku nam.

 [2-4 About appearance of visitors]
 Kamdatime mo, Otodo huta-tokoro wo oki tatematuri te ha, mina tukau-maturi tamahu. Mahi-bito ha, Wehu no Suke-domo no, katati kiyoge ni, take-dati hitosiki kagiri wo era se tamahu. Kono erabi ni ira nu wo ba hadi ni, urehe nageki taru suki-mono-domo ari keri.
 Beiziu mo, Ihasimidu, Kamo no rinzi no maturi nado ni mesu hito-bito no, miti-miti no koto ni sugure taru kagiri wo totonohe sase tamahe ri. Kuhahari taru hutari nam, Konowe-dukasa no na-dakaki kagiri wo mesi tari keru.
 Mi-kagura no kata ni ha, ito ohoku tukau-mature ri. Uti, Touguu, Win no Tenzyau-bito, kata-gata ni wakare te, kokoro-yose tukau-maturu. Kazu mo sira zu, iro-iro ni tukusi taru Kamdatime no ohom-uma, kura, uma-zohi, zuizin, kodoneri-waraha, tugi-tugi no toneri nado made, totonohe kazari taru mi-mono, mata naki sama nari.
 Nyougo-dono, Tai-no-Uhe ha, hito-tu ni tatematuri tari. Tugi no mi-kuruma ni ha, Akasi-no-Ohomkata, Ama-Gimi sinobi te nori tamahe ri. Nyougo no ohom-menoto, kokoro-siri ni te nori tari. Kata-gata no hito-damahi, Uhe-no-Ohomkata no itu-tu, Nyougo-dono no itu-tu, Akasi no ohom-akare no mi-tu, me mo aya ni kazari taru sauzoku, arisama, ihe ba sara nari. Saru ha,
 "Ama-Gimi wo ba, onaziku ha, oyi no nami no siha nobu bakari ni, hito-mekasiku te maude sase m."
 to, Win ha notamahi kere do,
 "Kono-tabi ha, kaku ohokata no hibiki ni tati-mazira m mo katahara itasi. Mosi omohu yau nara m yononaka wo mati-ide tara ba."
 to, Ohom-kata ha sidume tamahi keru wo, nokori no inoti usirometaku te, katu-gatu mono-yukasi-gari te, sitahi mawiri tamahu nari keri. Saru beki ni te, moto yori kaku nihohi tamahu ohom-mi-domo yori mo, imizikari keru tigiri, araha ni omohi sira ruru hito no mi-arisama nari.

 [2-5 Azuma-asobi at Sumiyoshi-shrine]
 Zihu-gwati naka no towo-ka nare ba, Kami no igaki ni hahu kuzu mo iro kahari te, matu no sita momidi nado, oto ni nomi aki wo kika nu kaho nari. Koto-kotosiki Koma, Morokosi no gaku yori mo, Aduma-asobi no mimi-nare taru ha, natukasiku omosiroku, nami-kaze no kowe ni hibiki-ahi te, saru kodakaki matukaze ni huki-tate taru hue no ne mo, hoka ni te kiku sirabe ni ha kahari te mi ni simi, ohom-koto ni uti-ahase taru hyausi mo, tudumi wo hanare te totonohe tori taru kata, odoro-odorosikara nu mo, namamekasiku sugou omosiroku, tokoro-kara ha, masite kikoye keri.
 Yama-awi ni sure ru take no husi ha, matu no midori ni miye magahi, kazasi no iro-iro ha, aki no kusa ni kotonaru kedime wakare de, nani-goto ni mo me nomi magahi irohu.
 Motome-go haturu suwe ni, waka-yaka naru Kamdatime ha, kata nugi te ori tamahu. Nihohi mo naku kuroki uhe-no-kinu ni, suhau-gasane no, ebi-zome no sode wo, nihaka ni hiki-hokorobasi taru ni, kurenawi hukaki akome no tamoto no, uti-sigure taru ni kesiki bakari nure taru, matu-bara wo ba wasure te, momidi no tiru ni omohi watasa ru.
 Miru kahi ohokaru sugata-domo ni, ito siroku kare taru wogi wo, taka-yaka ni kazasi te, tada hito-kaheri mahi te iri nuru ha, ito omosiroku aka zu zo ari keru.

 [2-6 Genji recalls his dark years]
 Otodo, mukasi no koto obosi-ide rare, naka-goro sidumi tamahi si yo no arisama mo, me no mahe no yau ni obosa ruru ni, sono yo no koto, uti-midare katari tamahu beki hito mo nakere ba, Tizi-no-Otodo wo zo, kohisiku omohi kikoye tamahi keru.
 Iri tamahi te, ni-no-kuruma ni sinobi te,
 "Tare ka mata kokoro wo siri te Sumiyosi no
 Kami-yo wo he taru matu ni koto tohu
"
 Ohom-tatam-gami ni kaki tamahe ri. Ama-Gimi uti-sihotaru. Kakaru yo wo miru ni tuke te mo, kano ura ni te, ima ha to wakare tamahi si hodo, Nyougo-no-Kimi no ohase si arisama nado omohi-iduru mo, ito katazikenakari keru mi no sukuse no hodo wo omohu. Yo wo somuki tamahi si hito mo kohisiku, sama-zama ni mono-ganasiki wo, katu ha yuyusi to koto-imi si te,
 "Sumi-no-e wo ike ru kahi aru nagisa to ha
 tosi huru Ama mo kehu ya siru ram
"
 Osoku ha bin-nakara m to, tada uti-omohi keru mama nari keri.
 "Mukasi koso madu wasurare ne Sumiyosi no
 Kami no sirusi wo miru ni tuke te mo
"
 to hitori-goti keri.

 [2-7 There are playing Kagura all through the night]
 Yo-hito-yo asobi akasi tamahu. Hatuka no tuki haruka ni sumi te, umi no omote omosiroku miye wataru ni, simo no ito kotitaku oki te, matu-bara mo iro magahi te, yorodu no koto sozoro samuku, omosirosa mo aharesa mo tati-sohi tari.
 Tai-no-Uhe, tune no kakine no uti nagara, toki-doki ni tuke te koso, kyou aru asa-yuhu no asobi ni, mimi huri me nare tamahi kere, mi-kado yori to no mono-mi, wosa-wosa si tamaha zu, masite kaku miyako no hoka no ariki ha, mada narahi tamaha ne ba, medurasiku wokasiku obosa ru.
 "Sumi-no-e no matu ni yo-bukaku oku simo ha
 Kami no kake taru yuhu-kadura kamo
"
 Takamura-no-Asom no, "Hira no yama sahe" to ihi keru yuki no asita wo obosi yare ba, maturi no kokoro uke tamahu sirusi ni ya to, iyo-iyo tanomosiku nam. Nyougo-no-Kimi,
 "Kami-bito no te ni tori-mo'taru sakaki-ba ni
 yuhu kake sohuru hukaki yo no simo
"
 Nakatukasa-no-Kimi,
 "Hahuri-ko ga yuhu uti-magahi oku simo ha
 geni itiziruki Kami no sirusi ka
"
 Tugi-tugi kazu sira zu ohokari keru wo, nani se m ni ka ha kiki-oka m. Kakaru wori-husi no uta ha, rei no zyauzu meki tamahu wotoko-tati mo, naka-naka ide-giye si te, matu no ti-tose yori hanare te, imamekasiki koto nare ba, urusaku te nam.

 [2-8 Akashi's clan had a feeling of happiness]
 Hono-bono to ake-yuku ni, simo ha iyo-iyo hukaku te, moto suwe mo tado-tadosiki made, wehi-sugi ni taru kagura omote-domo no, onoga kaho wo ba sira de, omosiroki koto ni kokoro ha simi te, niha-bi mo kage simeri taru ni, naho, "Man-zai, man-zai" to, sakaki-ba wo tori-kahesi tutu, ihahi kikoyuru mi-yo no suwe ni, omohi yaru zo itodosiki ya!
 Yorodu no koto aka zu omosiroki mama ni, ti-yo wo hito-yo ni nasa mahosiki yo no, nani ni mo ara de ake nure ba, kaheru nami ni kihohu mo kutiwosiku, wakaki hito-bito omohu.
 Matu-bara ni, haru-baru to tate-tuduke taru mi-kurum-domo no, kaze ni uti-nabiku sita-sudare no hima-hima mo, tokiha no kage ni, hana no nisiki wo hiki-kuhahe taru to miyuru ni, uhe-no-kinu no iro-iro kedime oki te, wokasiki kakeban tori-tuduki te, mono mawiri-watasu wo zo, simo-bito nado ha me ni tuki te, medetasi to ha omohe ru.
 Ama-Gimi no o-mahe ni mo sen-kau no wosiki ni, awo-nibi no omote wori te, sauzin-mono wo mawiru tote, "Mezamasiki womna no sukuse kana!" to, onogazisi ha siriu-goti keri.
 Maude tamahi si miti ha, koto-kotosiku te, wadurahasiki kam-dakara, sama-zama ni tokorose-ge nari si wo, kahesa ha yorodu no seueu wo tukusi tamahu. Imi-tudukuru mo urusaku, mutukasiki koto-domo nare ba.
 Kakaru mi-arisama wo mo, kano Nihudau no, kika zu mi nu yo ni kake-hanare taube ru nomi nam, aka zari keru. Kataki koto nari kasi, maziraha masi mo mi-gurusiku ya! Yononaka no hito, kore wo tamesi ni te, kokoro takaku nari nu beki koro na'meri. Yorodu no koto ni tuke te, mede asami, yo no koto-gusa ni te, "Akasi-no-Amagimi" to zo, saihahi-bito ni ihi keru. Kano Tizi-no-Ohotono no Ahumi-no-Kimi ha, suguroku utu toki no kotoba ni mo,
 "Akasi-no-Amagimi, Akasi-no-Amagimi!"
 to zo sai ha kohi keru.

 3 Tale of Suzaku A plan of celebrstion for Suzaku 50 years old

 
[3-1 The present of Omna-Sam-no-Miya and Murasaki]
 Nihudau-no-Mikado ha, ohom-okonahi wo imiziku si tamahi te, Uti no ohom-koto wo mo kiki-ire tamaha zu. Syun-ziu no gyougau ni nam, mukasi omohi-ide rare tamahu koto mo maziri keru. Hime-Miya no ohom-koto wo nomi zo, naho e obosi-hanata de, kono Win wo ba, naho ohokata no ohom-usiromi ni omohi kikoye tamahi te, uti-uti no mi-kokoro-yose aru beku sou-se sase tamahu. Ni-hon ni nari tamahi te, mi-bu nado masaru. Iyo-iyo hanayaka ni ohom-ikihohi sohu.
 Tai-no-Uhe, kaku tosi-tuki ni sohe te, kata-gata ni masari tamahu ohom-oboye ni,
 "Waga mi ha tada hito-tokoro no ohom-motenasi ni, hito ni ha otora ne do, amari tosi tumori na ba, sono mi-kokoro-bahe mo tuhi ni otorohe na m. Sara m yo wo mi-hate nu saki ni, kokoro to somuki ni si gana!"
 to, tayumi naku obosi watare do, sakasiki yau ni ya obosa m to tutuma re te, haka-bakasiku mo e kikoye tamaha zu. Uti-no-Mikado sahe, mi-kokoro-yose koto ni kikoye tamahe ba, oroka ni kika re tatematura m mo itohosiku te, watari tamahu koto, yau-yau hitosiki yau ni nari yuku.
 Saru beki koto, kotowari to ha omohi nagara, sare ba yo to nomi, yasukara zu obosa re kere do, naho turenaku onazi sama ni te sugusi tamahu. Touguu no ohom-sasitugi no Womna-Iti-no-Miya wo, konata ni tori-waki te kasiduki tatematuri tamahu. Sono ohom-atukahi ni nam, ture-dure naru ohom-yo-gare no hodo mo nagusame tamahi keru. Idure mo waka zu, utukusiku kanasi to omohi kikoye tamahe ri.

 [3-2 The present of Hanachirusato and Tamakazura]
 Natu-no-Ohomkata ha, kaku tori-dori naru ohom-mago atukahi wo urayami te, Daisyau-no-Kimi no Naisi-no-Suke-bara no Kimi wo, seti ni mukahe te zo kasiduki tamahu. Ito wokasige ni te, kokorobahe mo, hodo yori ha sare oyosuke tare ba, Otodo-no-Kimi mo rautagari tamahu. Sukunaki ohom-tugi to obosi sika do, suwe ni hirogori te, konata kanata ito ohoku nari sohi tamahu wo, ima ha tada, kore wo utukusimi atukahi tamahi te zo, ture-dure mo nagusame tamahi keru.
 Migi-no-Ohotono no mawiri tukau-maturi tamahu koto, inisihe yori mo masari te sitasiku, ima ha Kitanokata mo otonabi-hate te, kano mukasi no kake-kakesiki sudi omohi hanare tamahu ni ya, saru beki wori mo watari maude tamahu. Tai-no-Uhe ni mo ohom-taimen ari te, aramahosiku kikoye kahasi tamahi keri.
 Hime-Miya nomi zo, onazi sama ni wakaku ohodoki te ohasimasu. Nyougo-no-kimi ha, ima ha ohoyake-zama ni omohi hanati kikoye tamahi te, kono Miya wo ba ito kokoro-gurusiku, wosanakara m mi-musume no yau ni, omohi hagukumi tatematuri tamahu.

 [3-3 A plan of celebrstion for Suzaku 50 years old]
 Suzaku-Win no,
 "Ima ha muge ni yo tikaku nari nuru kokoti si te, mono-kokoro-bosoki wo, sara ni kono yo no koto kaherimi zi to omohi-suture do, taimen nam ima hito-tabi ara mahosiki wo, mosi urami nokori mo koso sure, koto-kotosiki sama nara de watari tamahu beku."
 kikoye tamahi kere ba, Otodo mo,
 "Geni, saru beki koto nari. Kakaru mi-kesiki nakara m ni te dani, susumi mawiri tamahu beki wo. Masite, kau mati kikoye tamahi keru ga, kokoro-gurusiki koto."
 to, mawiri tamahu beki koto obosi mauku.
 "Tuide naku, susamaziki sama ni te ya ha, hahi-watari tamahu beki. Nani-waza wo si te ka, go-ran-ze sase tamahu beki."
 to, obosi megurasu.
 "Kono tabi tari tamaha m tosi, wakana nado teu-zi te ya." to, obosi te, sama-zama no ohom-hohubuku no koto, imohi no ohom-mauke no siturahi, nani-kure to sama koto ni kahare ru koto-domo nare ba, hito no mi-kokoro siturahi-domo iri tutu, obosi megurasu.
 Inisihe mo, asobi no kata ni mi-kokoro todome sase tamahe ri sika ba, mahi-bito, gaku-nin nado wo, kokoro koto ni sadame, sugure taru kagiri wo totonohe sase tamahu. Migi-no-Ohotono no mi-ko-domo hutari, Daisyau no m-iko, Naisi-no-Suke-bara no kuhahe te sam-nin, mada tihisaki nana-tu yori kami no ha, mina tenzyau se sase tamahu. Hyaubukyau-no-Miya no waraha-sonwau, subete saru beki Miya-tati no mi-ko-domo, ihe-no-ko no Kimi-tati, mina erabi ide tamahu.
 Tenzyau no Kimi-tati mo, katati yoku, onaziki mahi no sugata mo, kokoro koto naru beki wo sadame te, amata no mahi no mauke wo se sase tamahu. Imizikaru beki tabi no koto tote, mina hito kokoro wo tukusi tamahi te nam. Miti-miti no mono-no-si, zyauzu, itoma naki koro nari.

 [3-4 Genji teaches playing shitigen-kin to Omna-Sam-no-Miya]
 Miya ha, moto yori kin no ohom-koto wo nam narahi tamahi keru wo, ito wakaku te Win ni mo hiki-wakare tatematuri tamahi sika ba, obotukanaku obosi te,
 "Mawiri tamaha m tuide ni, ka no ohom-koto no ne nam kika mahosiki. Saritomo kin bakari ha hiki-tori tamahi tura m."
 to, siriu-goto ni kikoye tamahi keru wo, Uti ni mo kikosimesi te,
 "Geni, saritomo, kehahi koto nara m kasi. Win no go-zen ni te, te tukusi tamaha m tuide ni, mawiri ki te kika baya."
 nado notamahase keru wo, Otodo-no-Kimi ha tutahe kiki tamahi te,
 "Tosi-goro sari nu beki tuide goto ni ha, wosihe kikoyuru koto mo aru wo, sono kehahi ha, geni masari tamahi ni tare do, mada kikosimesi dokoro aru mono hukaki te ni ha oyoba nu wo, nani-gokoro mo naku te mawiri tamahe ra m tuide ni, kikosimesa m to yurusi naku yukasi-gara se tamaha m ha, ito hasitanakaru beki koto ni mo."
 to, itohosiku obosi te, kono-koro zo mi-kokoro todome te wosihe kikoye tamahu.
 Sirabe koto naru te, huta-tu mi-tu, omosiroki dai-goku-domo no, siki ni tuke te kaharu beki hibiki, sora no samusa nurusa wo totonohe ide te, yamgotonakaru beki te no kagiri wo, tori-tate te wosihe kikoye tamahu ni, kokoro-motonaku ohasuru yau nare do, yau-yau kokoro-e tamahu mama ni, ito yoku nari tamahu.
 "Hiru ha, ito hito sigeku, naho hito-tabi mo yu-si an-zuru itoma mo, kokoro-awatatasikere ba, yoru-yoru nam, siduka ni koto no kokoro mo sime tatematuru beki.
 tote, Tai ni mo, sono-koro ha ohom-itoma kikoye tamahi te, ake-kure wosihe kikoye tamahu.

 [3-5 Akashi-Nyogo comes back to her parents' home because of pregnancy]
 Nyougo-no-Kimi ni mo, Tai-no-Uhe ni mo, kin ha nrahasi tatematuri tamaha zari kere ba, kono wori, wosa-wosa mimi nare nu te-domo hiki tamahu ram wo, yukasi to obosi te, Nyougo mo, wazato arigataki ohom-itoma wo, tada sibasi to kikoye tamahi te makade tamahe ri.
 Mi-ko huta-tokoro ohasuru wo, mata mo kesikibami tamahi te, itu-tuki bakari ni zo nari tamahe re ba, kam-waza nado ni kotoduke te ohasimasu nari keri. Zihu-iti-niti sugusi te ha, mawiri tamahu beki ohom-seusoko uti-sikiri are do, kakaru tuide ni, kaku omosiroki yoru-yoru no ohom-asobi wo urayamasiku, "Nadote ware ni tutahe tamaha zari kem?" to, turaku omohi kikoye tamahu.
 Huyu no yo no tuki ha, hito ni tagahi te mede tamahu mi-kokoro nare ba, omosiroki yo no yuki no hikari ni, wori ni ahi taru te-domo hiki tamahi tutu, saburahu hito-bito mo, sukosi kono kata ni honomeki taru ni, ohom-koto-domo tori-dori ni hika se te, asobi nado si tamahu.
 Tosi no kure tu kata ha, Tai nado ni ha isogasiku, konata kanata no ohom-itonami ni, onodukara go-ran-zi iruru koto-domo are ba,
 "Haru no uraraka nara m yuhube nado ni, ikade kono ohom-koto no ne kika m."
 to notamahi wataru ni, tosi kaheri nu.

 [3-6 The celebration is fixed the date for Feb. 10 past]
 Win no ohom-ga, madu Ohoyake yori se sase tamahu koto-domo kotitaki ni, sasi-ahi te ha bin-naku obosa re te, sukosi hodo sugosi tamahu. Ni-gawati zihu-yo-niti to sadame tamahi te, gaku-nin, mahi-bito nado mawiri tutu, ohom-asobi taye zu.
 "Kono Tai ni, tune ni yukasiku suru ohom-koto no ne, ikade kano hito-bito no sau, biha no ne mo ahase te, womna-gaku kokoromi sase m. Tada ima no mono no zyauzu-domo koso, sarani kono watari no hito-bito no mi-kokoro-sirahi-domo ni masara ne.
 Haka-bakasiku tutahe tori taru koto ha, wosa-wosa nakere do, nani-goto mo, ikade kokoro ni sira nu koto ara zi to nam, wosanaki hodo ni omohi sika ba, yo ni aru mono no si to ihu kagiri, mata takaki ihe-ihe no, saru beki hito no tutahe-domo wo mo, nokosa zu kokoromi si naka ni, ito hukaku hadukasiki kana to oboyuru kiha no hito nam nakari si.
 Sono-kami yori mo, mata kono-koro no wakaki hito-bito no, sare yosimeki sugusu ni, hata asaku nari ni taru besi. Kin hata, masite, sarani manebu hito naku nari ni tari to ka. Kono ohom-koto no ne bakari dani tutahe taru hito, wosa-wosa ara zi."
 to notamahe ba, nani-gokoro naku uti-wemi te, uresiku, "Kaku yurusi tamahu hodo ni nari ni keru." to obosu.
 Ni-zihu iti, ni bakari ni nari tamahe do, naho ito imiziku kata-nari ni, kibiha naru kokoti si te, hosoku ayeka ni utukusiku nomi miye tamahu.
 "Win ni mo miye tatematuri tamaha de, tosi he nuru wo, nebi masari tamahi ni keri to go-ran-zu bakari, youi kuhahe te miye tatematuri tamahe."
 to, koto ni hure te wosihe kikoye tamahu.
 "Geni, kakaru ohom-usiromi naku te ha, masite ihakenaku ohasimasu mi-arisama, kakure nakara masi."
 to, hito-bito mo mi tatematuru.

 4 Tale of Genji A concert by four ladies at Rokujo-in

 
[4-1 A concert by four ladies at Rokujo-in]
 Syaugwati hatuka bakari ni nare ba, sora mo wokasiki hodo ni, kaze nuruku huki te, o-mahe no ume mo sakari ni nari-yuku. Ohokata no hana no ki-domo mo, mina kesiki-bami, kasumi watari ni keri.
 "Tuki tata ba, ohom-isogi tikaku, mono-sawagasikara m ni, kaki-ahase tamaha m ohom-koto no ne mo, sigaku meki te hito ihi-nasa m wo, kono-koro siduka naru hodo ni kokoromi tamahe."
 tote, sin-den ni watasi tatematuri tamahu.
 Ohom-tomo ni, ware mo ware mo to, mono yukasigari te, mau-nobora mahosi-gare do, konata ni tohoki wo ba, eri todome sase tamahi te, sukosi nebi tare do, yosi aru kagiri eri te saburaha se tamahu.
 Warahabe ha, katati sugure taru yo-tari, aka-iro ni sakura no kazami, usu-iro no orimono no akome, uki-mon no uhe no hakama, kurenawi no uti taru, sama, motenasi sugure taru kagiri wo mesi tari. Nyougo-no-Ohomkata ni mo, ohom-siturahi nado, itodo aratamare ru koro no kumori naki ni, ono-ono idomasiku, tukusi taru yosohohi-domo, azayaka ni ni nasi.
 Waraha ha, awo-iro ni suhau no kazami, kara-aya no uhe no hakama, akome ha yamabuki naru kara no ki wo, onazi sama ni totonohe tari. Akasi-no-Ohomkata no ha, koto-kotosikara de, koubai hutari, sakura hutari, awodi no kagiri ni te, akome koku usuku, utime nado e nara de kise tamahe ri.
 Miya-no-Ohomkata ni mo, kaku tudohi tamahu beku kiki tamahi te, warahabe no sugata bakari ha, koto ni tukuroha se tamahe ri. Awoni ni yanagi no kazami, ebi-zome no akome nado, koto ni konomasiku medurasiki sama ni ha ara ne do, ohokata no kehahi no, ikamesiku kedakaki koto sahe, ito narabi nasi.

 [4-2 Genji invites his son Yugiri and grandsons to the concert]
 Hisasi no naka no mi-sauzi wo hanati te, konata kanata mi-kityau bakari wo kedime ni te, naka-no-ma ha, Win no ohasimasu beki o-masi yosohi tari. Kehu no hyausi-ahase ni ha warahabe wo mesa m tote, Migi-no-Ohoidono no Saburau, Kam-no-Kimi no ohom-hara no Ani-Gimi, sau-no-hue, Sa-Daisyau no ohom-Tarau, yoko-bue to huka se te, sunoko ni saburaha se tamahu.
 Uti ni ha, ohom-sitone-domo narabe te, ohom-koto-domo mawiri watasu. Hisi tamahu ohom-koto-domo, uruhasiki kon-di no hukuro-domo ni ire taru tori-ide te, Akasi-no-Ohomkata ni biha, Murasaki-no-Uhe ni wagon, Nyougo-no-Kimi ni sau-no-ohom-koto, Miya ni ha, kaku koto-kotosiki koto ha mada e hiki tamaha zu ya to, ayahuku te, rei no te-narasi tamahe ru wo zo, sirabe te tatematuri tamahu.
 "Sau no ohom-koto ha, yurubu to nakere do, naho, kaku mono ni ahasuru wori no sirabe ni tuke te, kotodi no tatido midaruru mono nari. Yoku sono kokoro-sirahi totonohu beki wo, womna ha e hari sidume zi. Naho, Daisyau wo koso mesi-yose tu beka'mere. Kono hue huki-domo, mada ito wosanage ni te, hyausi totonohe m tanomi tuyokara zu."
 to warahi tamahi te,
 "Daisyau, konata ni."
 to mese ba, ohom-Kata-gata hadukasiku, kokoro-dukahi si te ohasu. Akasi-no-Kimi wo hanati te ha, idure mo mina sute gataki mi-desi-domo nare ba, mi-kokoro kuhahe te, Daisyau no kiki tamaha m ni, nan nakaru beku to obosu.
 "Nyougo ha, tune ni Uhe no kikosi-mesu ni mo, mono ni ahase tutu hiki narasi tamahe re ba, usiro-yasuki wo, wagon koso, ikubaku nara nu sirabe nare do, ato sadamari taru koto naku te, naka-naka womna no tadori nu bekere. Haru no koto no ne ha, mina kaki-ahasuru mono naru wo, midaruru tokoro mo ya."
 to, nama itohosiku obosu.

 [4-3 Yugiri strings the sou-no-koto]
 Daisyau, ito itaku kokoro-gesau si te, o-mahe no koto-kotosiku, uruhasiki ohom-kokoromi ara m yori mo, kehu no kokoro-dukahi ha, koto ni masari te oboye tamahe ba, azayaka naru ohom-nahosi, kau ni simi taru mi-zo-domo, sode itaku taki-sime te, hiki-tukurohi te mawiri tamahu hodo, kure hate ni keri.
 Yuwe aru tasokare-doki no sora ni, hana ha kozo no huru-yuki omohi-ide rare te, eda mo tawamu bakari saki midare tari. Yururuka ni uti-huku kaze ni, e nara zu nihohi taru mi-su no uti no uti no kawori mo huki ahase te, uguhisu sasohu tuma ni si tu beku, imiziki o-todo no atari no nihohi nari. Mi-su no sita yori, sau no ohom-koto no suso, sukosi sasi-ide te,
 "Karu-garusiki yau nare do, kore ga wo totonohe te, sirabe kokoromi tamahe. Koko ni mata utoki hito no iru beki yau mo naki mono wo."
 to notamahe ba, uti-kasikomari te tamahari tamahu hodo, youi ohoku meyasuku te, Iti-koti-deu no kowe ni hati-no-wo wo tate te, huto mo sirabe yara de saburahi tamahe ba,
 "Naho, kaki-ahase bakari ha, te hitotu, susamazikara de koso."
 to notamahe ba,
 "Sarani, kehu no ohom-asobi no sasi-irahe ni, mazirahu bakari no te-dukahi nam, oboye zu haberi keru."
 to, kesikibami tamahu.
 "Sa mo aru koto nare do, womna-gaku ni e koto-maze de nam nige ni keru to, tutahara m na koso wosikere."
 tote warahi tamahu.
 Sirabe-hate te, wokasiki hodo ni kaki-ahase bakari hiki te, mawira se tamahi tu. Kono ohom-mago no kimi-tati no ito utukusiki tonowi-sugata-domo ni te, huki-ahase taru mono no ne-domo, mada wakakere do, ohisaki ari te, imiziku wokasige nari.

 [4-4 A concert begins by four ladies at Rokujo-in]
 Ohom-koto-domo no sirabe-domo totonohi hate te, kaki-ahase tamahe ru hodo, idure to naki naka ni, biha ha sugurete zyauzu meki, kami-sabi taru te-dukahi, sumi-hate te omosiroku kikoyu.
 Wagon ni, Daisyau mo mimi todome tamahe ru ni, natukasiku aigyau-duki taru ohom-tuma-oto ni, kaki-kahesi taru ne no, medurasiku imameki te, sarani kono waza to aru zyauzu-domo no, odoro-odorosiku kaki-tate taru sirabe teusi ni otora zu, nigihahasiku, "Yamato-goto ni mo kakaru te ari keri!" to kiki odoroka ru. Hukaki go-rau no hodo araha ni kikoye te, omosiroki ni, Otodo mi-kokoro oti-wi te, ito arigataku omohi kikoye tamahu.
 Sau no ohom-koto ha, mono no hima-hima ni, kokoro-motonaku mori-iduru mono no ne-gara ni te, utukusige ni namamekasiku nomi kikoyu.
 Kin ha, naho wakaki kata nare do, narahi tamahu sakari nare ba, tado-tadosikara zu, ito yoku mono ni hibiki-ahi te, "Iu ni nari ni keru ohom-koto no ne kana!" to, Daisyau kiki tamahu. Hyausi tori te sauga si tamahu. Win mo, toki-doki ahugi uti-narasi te, kuhahe tamahu ohom-kowe, mukasi yori mo imiziku omosiroku, sukosi hututuka ni, mono-monosiki ke sohi te kikoyu. Daisyau mo, kowe ito sugure tamahe ru hito ni te, yo no siduka ni nari yuku mama ni, ihu kagiri naku natukasiki yo no ohom-asobi nari.

 [4-5 The four ladies are compared to flowers]
 Tuki kokoro-motonaki koro nare ba, touro konata kanata ni kake te, hi yoki hodo ni tomosa se tamahe ri.
 Miya no ohom-kata wo nozoki tamahe re ba, hito yori keni tihisaku utukusige ni te, tada ohom-zo nomi aru kokoti su. Nihohiyaka naru kata ha okure te, tada ito ate-yaka ni wokasiku, Ni-gwati no naka no towo-ka bakari no awo-yagi no, waduka ni sidari hazime tara m kokoti si te, uguhisu no ha-kaze ni mo midare nu beku, ayeka ni miye tamahu.
 Sakura no hosonaga ni, mi-gusi ha hidari migi yori kobore kakari te, yanagi no ito no sama si tari.
 "Kore koso ha, kagiri naki hito no mi-arisama na'mere." to miyuru ni, Nyougo-no-Kimi ha, onazi yau naru ohom-namameki sugata no, ima sukosi nihohi kuhahari te, motenasi kehahi kokoro nikuku, yosi aru sama si tamahi te, yoku saki kobore taru hudi no hana no, natu ni kakari te, katahara ni narabu hana naki, asaborake no kokoti zo si tamahe ru.
 Saru ha, ito hukuraka naru hodo ni nari tamahi te, nayamasiku oboye tamahi kere ba, ohom-koto mo osiyari te, kehusoku ni osi-kakari tamahe ri. Sasayaka ni nayobi kakari tamahe ru ni, ohom-kehusoku ha rei no hodo nare ba, oyobi taru kokoti si te, kotosara ni tihisaku tukura baya to miyuru zo, ito aharege ni ohasi keru.
 Koubai no mi-zo ni, mi-gusi no kakari hara-hara to kiyora ni te, hokage no ohom-sugata, yo ni naku utukusige naru ni, Murasaki-no-Uhe ha, ebi-zome ni ya ara m, iro koki ko-utiki, usu-suhau no hosonaga ni, mi-gusi no tamare ru hodo, koti taku yururuka ni, ohokisa nado yoki hodo ni, yaudai aramahosiku, atari ni nihohi miti taru kokoti si te, hana to iha ba sakura ni tatohe te mo, naho mono yori sugure taru kehahi, koto ni monosi tamahu.
 Kakaru ohom-atari ni, Akasi ha ke osa ru beki wo, ito sa si mo ara zu, motenasi nado kesikibami hadukasiku, kokoro no soko yukasiki sama si te, sokohaka to naku ate ni namamekasiku miyu.
 Yanagi no ori-mono no hosonaga, moyegi ni ya ara m, ko-utiki ki te, usumono no mo no hakanage naru hiki-kake te, kotosara hige si tare do, kehahi, omohi-nasi mo, kokoro-nikuku anadurahasikara zu.
 Koma no awo-di no nisiki no hasi sasi taru sitone ni, maho ni mo wi de, biha wo uti-oki te, tada kesiki bakari hiki-kake te, tawoyaka ni tukahi-nasi taru bati no motenasi, ne wo kiku yori mo, mata arigataku natukasiku te, Satuki matu hana-tatibana, hana mo mi mo gu-si te osi-wore ru kawori oboyu.

 [4-6 Yugiri thinks about four ladies after the concert]
 Kore mo kare mo, utitoke nu ohom-kehahi-domo wo kiki mi tamahu ni, Daisyau mo, ito uti yukasiku oboye tamahu. Tai-no-Uhe no, mi si wori yori mo, nebi masari tamahe ra m arisama yukasiki ni, sidu-kokoro mo nasi.
 "Miya wo ba, ima sukosi no sukuse oyoba masika ba, waga mono ni te mo mi tatematuri te masi. Kokoro no ito nuruki zo kuyasiki ya! Win ha, tabi-tabi sayau ni omomuke te, siriu-goto ni mo notamaha se keru wo." to, netaku omohe do, sukosi kokoro-yasuki kata ni miye tamahu ohom-kehahi ni, anaduri kikoyu to ha nakere do, ito si mo kokoro ha ugoka zari keri.
 Kono ohom-kata wo ba, nani-goto mo omohi oyobu beki kata naku, ke tohoku te, tosi-goro sugi nure ba, "Ikade ka, tada ohokata ni. Kokoro-yose aru sama wo mo mi tatematura m." to bakari no, kutiwosiku nagekasiki nari keri. Anagati ni, aru maziku ohokenaki kokoti nado ha, sarani monosi tamaha zu, ito yoku mote wosame tamahe ri.

 5 Tale of Genji Genji criticizes on music

 
[5-1 Genji criticizes on spring and fall music]
 Yo huke-yuku kehahi, hiyayaka nari. Husimati-no-tuki hatuka ni sasi-ide taru,
 "Kokoro-motonasi ya, haru no oboro-tuki-yo yo, Aki no ahare, hata, kau yau naru mono no ne ni, musi no kowe yori-ahase taru, tada nara zu, koyonaku hibiki sohu kokoti su kasi."
 to notamahe ba, Daisyau-no-Kimi,
 "Aki no yo no kuma naki tuki ni ha, yorodu no mono todokohori naki ni, koto hue no ne mo, akiraka ni sume ru kokoti si habere do, naho kotosara ni tukuri ahase taru yau naru sora no kesiki, hana no tuyu mo, iro-iro me uturohi kokoro tiri te, kagiri koso habere.
 Haru no sora no tado-tadosiki kasumi no ma yori, oboro naru tuki-kage ni, siduka ni huki-ahase taru yau ni ha, ikade ka. Hue no ne nado mo, en ni sumi-nobori hate zu nam.
 Womna ha haru wo aharebu to, huruki hito no ihi-oki haberi keru. Geni, sa nam haberi keru. Natukasiku mono no totonohoru koto ha, haru no yuhugure koso koto ni haberi kere!"
 to mausi tamahe ba,
 "Ina, kono sadame yo. Inisihe yori hito no waki-kane taru koto wo, suwe no yo ni kudare ru hito no, e akirame hatu maziku koso. Mono no sirabe, goku no mono-domo ha si mo, geni riti wo ba tugi no mono ni si taru ha, sa mo ari kasi."
 nado notamahi te,
 "Ika ni? Tada ima, iusoku no oboye takaki, sono hito kano hito, o-mahe nado ni te, tabi-tabi kokoromi sase tamahu ni, sugure taru ha, kazu sukunaku nari ta'meru wo, sono kono-kami to omohe ru zyauzu-domo, ikubaku e manebi tora nu ni ya ara m? Kono kaku honoka naru womna-tati no ohom-naka ni hiki maze tara m ni, kiha hanaru beku koso oboye ne.
 Tosi-goro kaku umore te sugusu ni, mimi nado mo sukosi higa-higasiku nari ni taru ni ya ara m, kutiwosiu nam. Ayasiku, hito no zae, hakanaku tori suru koto-domo, mono no haye ari te masaru tokoro naru. Sono, o-mahe no ohom-asobi nado ni, hito-kizami ni eraba ruru hito-bito, sore kare to ikani zo?"
 to notamahe ba, Daisyau,
 "Sore wo nam, tori mausa m to omohi haberi ture do, akiraka nara nu kokoro no mama ni, oyosuke te ya ha to omohi tamahuru. Nobori te no yo wo kiki-ahase habera ne ba ni ya, Wemon-no-Kami no wagon, Hyaubukyau-no-Miya no ohom-biha nado wo koso, kono-koro meduraka naru tamesi ni hiki-ide habe'mere.
 Geni, katahara naki wo, koyohi uketamaharu mono no ne-domo no, mina hitosiku mimi odoroki haberu ha. Naho, kaku wazato mo ara nu ohom-asobi to, kanete omou tamahe tayumi keru kokoro no sawagu ni ya habera m? Sauga nado, ito tukau-maturi nikuku nam.
 Wagon ha, kano Otodo bakari koso, kaku wori ni tuke te, kosirahe nabikasi taru ne nado, kokoro ni makase te kaki-tate tamahe ru ha, ito koto ni monosi tamahe, wosa-wosa kiha hanare nu mono ni habe'meru wo, ito kasikoku totonohi te koso haberi ture."
 to, mede kikoye tamahu.
 "Ito, sa koto-kotosiki kiha ni ha ara nu wo, wazato uruhasiku mo torinasa ruru kana!"
 tote, sitari-gaho ni hohowemi tamahu.
 "Geni, kesiu ha ara nu desi-domo nari kasi. Biha ha si mo, koko ni kuti iru beki koto mazira nu wo, sa ihe do, mono no kehahi kotonaru besi. Oboye nu tokoro ni te kiki hazime tari si ni, medurasiki mono no ne kana to nam oboye sika do, sono wori yori ha, mata koyonaku masari ni taru wo ya!"
 to, semete ware-gasiko ni kakoti nasi tamahe ba, nyoubau nado ha, sukosi tukisirohu.

 [5-2 Genji criticizes on shichigen-kin]
 "Yorodu no koto, miti-miti ni tuke te narahi maneba ba, zae to ihu mono, idure mo kiha naku oboye tutu, waga kokoti ni aku beki kagiri naku, narahi tora m koto ha ito katakere do, nani ka ha, sono tadori hukaki hito no, ima no yo ni wosa-wosa nakere ba, katahasi wo nadaraka ni manebi e tara m hito, saru kata-kado ni kokoro wo yari te mo ari nu beki wo, kin nam, naho wadurahasiku, te hure nikuki mono ha ari keru.
 Kono koto ha, makoto ni ato no mama ni tadune tori taru mukasi no hito ha, tenti wo nabikasi, Oni Kami no kokoro wo yaharage, yorodu no mono no ne no uti ni sitagahi te, kanasibi hukaki mono mo yorokobi ni kahari, iyasiku madusiki mono mo takaki yo ni aratamari, takara ni adukari, yo ni yurusa ruru taguhi ohokari keri.
 Kono kuni ni hiki tutahuru hazime tu kata made, hukaku kono koto wo kokoro-e taru hito ha, ohoku no tosi wo sira nu kuni ni sugusi, mi wo naki ni nasi te, kono koto wo manebi-tora m to madohi te dani, si uru ha kataku nam ari keru. Geni hata, akiraka ni sora no tuki hosi wo ugokasi, toki nara nu simo yuki wo hurase, kumo ikaduti wo sawagasi taru tamesi, agari taru yo ni ha ari keri.
 Kaku kagiri naki mono ni te, sono mama ni narahi toru hito no ari gataku, yo no suwe nare ba ni ya, iduko no sono-kami no kata-hasi ni ka ha ara m? Saredo, naho, kano Oni Kami no mimi todome, katabuki some ni keru mono nare ba ni ya, nama-nama ni manebi te, omohi kanaha nu taguhi ari keru noti, kore wo hiku hito, yokara zu to ka ihu nan wo tuke te, urusaki mam ni, ima ha wosa-wosa tutahuru hito nasi to ka. Ito kutiwosiki koto ni koso are.
 Kin no ne wo hanare te ha, nani-goto wo ka mono wo totonohe siru sirube to ha se m. Geni, yorodu no koto otorohuru sama ha, yasuku nari-yuku yononaka ni, hitori ide hanare te, kokoro wo tate te, Morokosi, Koma to, kono yo ni madohi ariki, oyako wo hanare m koto ha, yononaka ni higame ru mono ni nari nu besi.
 Nado ka, nanome ni te, naho kono miti wo kayohasi siru bakari no hasi wo ba, siri-oka zara m. Sirabe hitotu ni te wo hiki-tukusa m koto dani, hakari mo naki mono na'nari. Iha m ya, ohoku no sirabe, wadurahasiki goku ohokaru wo, kokoro ni iri si sakari ni ha, yo ni ari to ari, koko ni tutahari taru hu to ihu mono no kagiri wo amaneku mi-ahase te, noti-noti ha, si to su beki hito mo naku te nam, konomi narahi sika do, naho agari te no hito ni ha, ataru beku mo arazi wo ya! Masite, kono noti to ihi te ha, tutaharu beki suwe mo naki, ito ahare ni nam."
 nado notamahe ba, Daisyau, geni ito kutiwosiku hadukasi to obosu.
 "Kono Mi-ko-tati no ohom-naka ni, omohu yau ni ohi-ide tamahu monosi tamaha ba, sono yo ni nam, so mo sa made nagarahe tomaru yau ara ba, ikubaku nara nu te no kagiri mo, todome tatematuru beki. Sam-no-Miya, ima yori kesiki ari te miye tamahu."
 nado notamahe ba, Akasi-no-Kimi ha, ito omodatasiku, namida-gumi te kiki wi tamahe ri.

 [5-3 Genji sings Kazuraki]
 Nyougo-no-Kimi ha, sau no ohom-koto wo ba, Uhe ni yuduri kikoye te, yori-husi tamahi nure ba, aduma wo Otodo no o-mahe ni mawiri te, kedikaki ohom-asobi ni nari nu. Kaduraki asobi tamahu. Hanayaka ni omosirosi. Otodo wori-kahesi utahi tamahu ohom-kowe, tatohe m kata naku aigyau-duki medetasi.
 Tuki yau-yau sasi-agaru mama ni, hana no iro ka mo motehayasa re te, geni ito kokoro-nikuki hodo nari. Sau-no-koto ha, Nyougo no ohom-tuma-oto ha, ito rautage ni natukasiku, Haha-Gimi no ohom-kehahi kuhahari te, yu no ne hukaku, imiziku sumi te kikoye turu wo, kono ohom-tedukahi ha, mata sama kahari te, yururuka ni omosiroku, kiku hito tada nara zu, suzurohasiki made aigyau-duki te, rin no te nado, subete sara ni, ito kado aru ohom-koto no ne nari.
 Kaheri-gowe ni, mina sirabe kahari te, riti no kaki-ahase-domo, natukasiku imameki taru ni, kin ha, go-ka no sirabe, amata no te no naka ni, kokoro todome te kanarazu hiki tamahu beki go, roku no hara wo, ito omosiroku sumasi te hiki tamahu. Sarani kataho nara zu, ito yoku sumi te kikoyu.
 Haru aki yorodu no mono ni kayohe ru sirabe ni te, kayohasi watasi tutu hiki tamahu. Kokoro sirahi wosihe kikoye tamahu sama tagahe zu, ito yoku wakimahe tamahe ru wo, ito utukusiku, omodatasiku omohi kikoye tamahu.

 [5-4 The concert comes to an end, Yugiri and gandsons are rewarded for their efforts to the concert]
 Kono Kimi-tati no, ito utukusiku huki-tate te, seti ni kokoro-ire taru wo, rautagari tamahi te,
 "Nebutaku nari ni tara m ni. Koyohi no asobi ha, nagaku ha ara de, hatuka naru hodo ni to omohi turu wo. Todome gataki mono no ne-domo no, idure to mo naki wo, kiki-waku hodo no mimi tokara nu tado-tadosisa ni, itaku huke ni keri. Kokoro-naki waza nari ya!"
 tote, Syau-no-hue huku Kimi ni, kaharake sasi tamahi te, mi-zo nugi te kaduke tamahu. Yoko-bue no Kimi ni ha, konata yori, orimono no hosonaga ni, hakama nado koto-kotosikara nu sama ni, kesiki bakari ni te, Daisyau-no-Kimi ni ha, Miya-no-Ohomkata yori, sakaduki sasi-ide te, Miya no ohom-sauzoku hito-kudari kaduke tatematuri tamahu wo, Otodo,
 "Ayasi ya! Mono no si wo koso, madu ha mono-mekasi tamaha me. Urehasiki koto nari."
 to notamahu ni, Miya no ohasimasu mi-kityau no soba yori, ohom-hue wo tatematuru. Uti-warahi tamahi te tori tamahu. Imiziki Koma-bue nari. Sukosi huki-narasi tamahe ba, mina tati-ide tamahu hodo ni, Daisyau tati-tomari tamahi te, mi-ko no moti tamahe ru hue wo tori te, imiziku omosiroku huki tate tamahe ru ga, ito medetaku kikoyure ba, idure mo idure mo, mina ohom-te wo hanare nu mono no tutahe tutahe, ito ni-naku nomi aru ni te zo, waga ohom-zae no hodo, arigataku obosi sira re keru.

 [5-5 Yugiri considers his wife compared with Murasaki]
 Daisyau-dono ha, Kimi-tati wo mi-kuruma ni nose te, tuki no sume ru ni makade tamahu. Miti-sugara, sau-no-koto no kahari te imizikari turu ne mo, mimi ni tuki te kohisiku oboye tamahu.
 Waga Kitanokata ha, ko-Oho-Miya no wosihe kikoye tamahi sika do, kokoro ni mo sime tamaha zari si hodo ni, wakare tatematuri tamahi ni sika ba, yururuka ni mo hiki tori tamaha de, Wotoko-Gimi no o-mahe ni te ha, hadi te sarani hiki tamaha zu. Nani-goto mo tada oyiraka ni, uti-ohodoki taru sama si te, kodomo-atukahi wo, itoma naku tugi-tugi si tamahe ba, wokasiki tokoro mo naku oboyu. Sasuga ni, hara asiku te, mono-netami uti-si taru, aigyau-duki te utukusiki hito-zama ni zo monosi tamahu meru.

 6 Tale of Murasaki A desire to become a priestess, getting ill

 
[6-1 Genji talks with Murasaki about the concert]
 Win ha, tai he watari tamahi nu. Uhe ha, tomari tamahi te, Miya ni ohom-monogatari nado kikoye tamahi te, akatuki ni zo watari tamahe ru. Hi takau naru made ohotono-gomore ri.
 "Miya no ohom-koto no ne ha, ito urusaku nari ni keri na! Ikaga kiki tamahi si?"
 to kikoye tamahe ba,
 "Hazime tu kata, anata ni te hono-kiki si ha, ikani zo ya ari si wo, ito koyonaku nari ni keri. Ikade ka ha, kaku koto-goto naku wosihe kikoye tamaha m ni ha."
 to irahe kikoye tamahu.
 "Sakasi. Te wo toru toru, obotukanakara nu mono no si nari kasi. Kore kare ni mo, urusaku wadurahasiku te, itoma iru waza nare ba, wosihe tatematura nu wo, Win ni mo Uti ni mo, kin ha sari-tomo narahasi kikoyu ram to notamahu to kiku ga itohosiku, sari-tomo, sa bakari no koto wo dani, kaku tori-waki te ohom-usiromi ni to aduke tamahe ru sirusi ni ha to, omohi-okosi te nam."
 nado kikoye tamahu tuide ni mo,
 "Mukasi, yo-duka nu hodo wo, atukahi omohi si sama, sono yo ni ha itoma mo ari gataku te, kokoro nodoka ni tori-waki wosihe kikoyuru koto nado mo naku, tikaki yo ni mo, nani to naku tugi-tugi, magire tutu sugusi te, kiki atukaha nu ohom-koto no ne no, ide-baye si tari si mo, menboku ari te, Daisyau no, itaku katabuki odoroki tari si kesiki mo, omohu yau ni uresiku koso ari sika."
 nado kikoye tamahu.

 [6-2 Murasaki becomes 37 old years, an unlucky year]
 Kayau no sudi mo, ima ha mata otona-otonasiku, Miya-tati no ohom-atukahi nado, torimoti te si tamahu sama mo, itara nu koto naku, subete nani-goto ni tuke te mo, modokasiku tado-tadosiki koto mazira zu, arigataki hito no mi-arisama nare ba, ito kaku gu-si nuru hito ha, yo ni hisasikara nu tamesi mo a'naru wo to, yuyusiki made omohi kikoye tamahu.
 Sama-zama naru hito no arisama wo mi atume tamahu mam ni, tori-atume tarahi taru koto ha, makoto ni taguhi ara zi to nomi omohi kikoye tamahe ri. Kotosi ha sam-zihu-siti ni zo nari tamahu. Mi tatematuri tamahi si tosi-tuki no kto nado mo, ahare ni obosi-ide taru tuide ni,
 "Saru beki ohom-inori nado, tune yori mo tori-waki te, kotosi ha tutusimi tamahe. Mono-sawagasiku nomi ari te, omohi itara nu koto mo ara m wo, naho, obosi-megurasi te, ohoki naru koto-domo mo si tamah ba, onodukara se sase te m. Ko-Soudu no monosi tamaha zu nari ni taru koso, ito kutiwosikere. Ohokata ni te uti-tanoma m ni mo, ito kasikokari si hito wo."
 nado notamahi idu.

 [6-3 Genji talks about half his life to Murasaki]
 "Midukara ha, wosanaku yori, hito ni koto naru sama ni te, koto-kotosiku ohi-ide te, ima no yo no oboye arisama, ki-si-kata ni taguhi sukunaku nam ari keru. Saredo, mata, yo ni sugure te kanasiki me wo miru kata mo, hito ni ha masari keri kasi.
 Madu ha, omohu hito ni sama-zama okure, nokori tomare ru yohahi no suwe ni mo, aka-zu kanasi to omohu koto ohoku, adikinaku saru maziki koto ni tuke te mo, ayasiku mono omohasiku, kokoro ni aka zu oboyuru koto sohi taru mi ni te sugi nure ba, sore ni kahe te ya, omohi si hodo yori ha, ima made mo nagarahuru nara m to nam, omohi sira ruru.
 Kimi no ohom-mi ni ha, kano hito-husi no wakare yori, anata konata, mono-omohi tote, kokoro-midari tamahu bakari no koto ara zi to nam omohu. Kisaki to ihi, masite sore yori tugi-tugi ha, yamgotonaki hito to ihe do, mina kanarazu yasukara nu mono-omohi sohu waza nari.
 Takaki mazirahi ni tuke te mo, kokoro midare, hito ni arasohu omohi no taye nu mo, yasuge naki wo, oya no mado no uti nagara sugusi tamahe ru yau naru kokoro-yasuki koto ha nasi. Sono kata, hito ni sugure tari keru sukuse to ha obosi siru ya?
 Omohi no hoka ni, kono Miya no kaku watari monosi tamahe ru koso ha, nama-kurusikaru bekere do, sore ni tuke te ha, itodo kuhahuru kokoro-zasi no hodo wo, ohom-midukara no uhe nare ba, obosi sira zu ya ara m. Mono no kokoro mo hukaku siri tamahu mere ba, sari to mo to nam omohu."
 to kikoye tamahe ba,
 "Notamahu yau ni, mono-hakanaki mi ni ha, sugi ni taru yoso no oboye ha ara me do, kokoro ni tahe nu mono nagekasisa nomi uti-sohu ya, sa ha midukara no inori nari keru."
 tote, nokori ohoge naru kehahi, hadukasige nari.
 "Mameyaka ni ha, ito yukusaki sukunaki kokoti suru wo, kotosi mo kaku sira-zu-gaho ni te sugusu ha, ito usirometaku koso. Saki-zaki mo kikoyuru koto, ikade ohom-yurusi ara ba."
 to kikoye tamahu.
 "Sore ha si mo, aru maziki koto ni nam. Sate, kake-hanare tamahi na m yo ni nokori te ha, nani no kahi ka ara m? Tada kaku nani to naku te suguru tosi-tuki nare do, ake-kure no hedate naki uresi sa nomi koso, masu koto naku oboyure. Naho omohu sama koto naru kokoro no hodo wo mi-hate tamahe."
 to nomi kikoye tamahu wo, rei no koto to kokoro-yamasiku te, namida-gumi tamahe ru kesiki wo, ito ahare to mi tatematuri tamahi te, yorodu ni kikoye magirahasi tamahu.

 [6-4 Genji talks about his girlfriends to Murasaki]
 "Ohoku ha ara ne do, hito no arisama no, tori-dori ni kutiwosiku ha ara nu wo mi-siri yuku mama ni, makoto no kokorobase oyiraka ni oti-wi taru koso, ito kataki waza nari kere to nam, omohi-hate ni taru.
 Daisyau no Haha-Gimi wo, wosanakari si hodo ni mi-some te, yamgotonaku e sara nu sudi ni ha omohi si wo, tune ni naka yokara zu, hedate aru kokoti si te yami ni si koso, ima omohe ba, itohosiku kuyasiku mo are.
 Mata, waga ayamati ni nomi mo ara zari keri nado, kokoro hitotu ni nam omohi-iduru. Uruhasiku omorika ni te, sono koto no aka nu kana to oboyuru koto mo nakari ki. Tada, ito amari midare taru tokoro naku, suku-sukusiku, sukosi sakasi to ya ihu bekari kem to, omohu ni ha tanomosiku, miru ni ha wadurahasikari si hito-zama ni nam.
 Tiuguu no ohom-haha-Miyasumdokoro nam, sama koto ni kokoro hukaku namamekasiki tamesi ni ha, madu omohi-ide rarure do, hito miye nikuku, kurusikari si sama ni nam ari si. Uramu beki husi zo, geni kotowari to oboyuru husi wo, yagate nagaku omohi tume te, hukaku wen-ze rare si koso, ito kurusikari sika.
 Kokoro yurubi naku hadukasiku te, ware mo hito mo uti-tayumi, asa-yuhu no mutubi wo kahasa m ni ha, ito tutumasiki tokoro no ari sika ba, utitoke te ha mi-otosa ruru koto ya nado, amari tukurohisi hodo ni, yagate hedatari si naka zo kasi.
 Ito aru maziki na wo tati te, mi no aha-ahasiku nari nuru nageki wo, imiziku omohi-sime tamahe ri si ga itohosiku, geni hitogara wo omohi si mo, ware tumi aru kokoti si te yami ni si nagusame ni, Tiuguu wo kaku saru beki ohom-tigiri to ha ihi nagara, toritate te, yo no sosiri, hito no urami wo mo sira zu, kokoro yose tatematuru wo, kano yo nagara mo mi-nahosa re nu ram. Ima mo mukasi mo, nahozari naru kokoro no susabi ni, itohosiku kuyasiki koto mo ohoku nam."
 to, ki-si-kata no hito no ohom-uhe, sukosi dutu notamahi ide te,
 "Uti-no-Ohomkata no ohom-usiromi ha, nani bakari no hodo nara zu to, anaduri some te, kokoro-yasuki mono ni omohi si wo, naho kokoro no soko miye zu, kiha naku hukaki tokoro aru hito ni nam. Uhabe ha hito ni nabiki, oyiraka ni miye nagara, utitoke nu kesiki sita ni komori te, sokohaktonaku hadukasiki tokoro koso are."
 to notamahe ba,
 "Koto-bito ha mi ne ba sira nu wo, kore ha, maho nara ne do, onodukara kesiki miru wori-wori mo aru ni, ito utitoke nikuku, kokoro-hadukasiki arisama siruki wo, ito tatosihe naki ura-nasa wo, ika ni mi tamahu ram to, tutumasikere do, Nyougo ha, onodukara obosi-yurusu ram to nomi omohi te nam."
 to notamahu.
 Sabakari mezamasi to kokoro-oki tamahe ri si hito wo, ima ha kaku yurusi te miye-kahasi nado si tamahu mo, Nyougo no ohom-tame no ma-gokoro naru amari zo kasi to obosu ni, ito arigatakere ba,
 "Kimi koso ha, sasuga ni kuma-naki ni ha ara nu mono kara, hito ni yori, koto ni sitagahi, ito yoku huta-sudi ni kokoro-dukahi ha si tamahi kere. Sara ni kokora mire do, mi-arisama ni ni taru hito ha nakari keri. Ito kesiki koso monosi tamahe."
 to, hohowemi te kikoye tamahu.
 "Miya ni, ito yoku hiki-tori tamahe ri si koto no yorokobi kikoye m."
 tote, yuhu tu kata watari tamahi nu. Ware ni kokoro-oku hito ya ara m to mo obosi tara zu, ito itaku wakabi te, hitohe ni ohom-koto ni kokoro ire te ohasu.
 "Ima ha, itoma yurusi te uti-yasuma se tamahe kasi. Mono no si ha kokoro-yuka se te koso. Ito kurusikari turu hi-goro no sirusi ari te, usiro-yasuku nari tamahi ni keri."
 tote, ohom-koto-domo osi-yari te, ohotono-gomori nu.

 [6-5 Murasaki getts ill at daybreak]
 Tai ni ha, rei no ohasimasa nu yo ha, yohi-wi si tamahi te, hito-bito ni monogatari nado yoma se te kiki tamahu.
 "Kaku, yo no tatohi ni ihi atume taru mukasi-gatari-domo ni mo, ada naru wotoko, iro-gonomi, huta-kokoro aru hito ni kakadurahi taru womna, kayau naru koto wo ihi atume taru ni mo, tuhi ni yoru kata ari te koso a'mere. Ayasiku, uki te mo sugusi turu arisama kana! Geni, notamahi turu yau ni, hito yori koto naru sukuse mo ari keru mi nagara, hito no sinobi gataku aka nu koto ni mo suru mono omohi hanare nu mi ni te ya yami na m to su ram. Adikinaku mo aru kana!"
 nado omohi tuduke te, yo huke te ohotono-gomori nuru, akatuki-gata yori, ohom-mune wo nayami tamahu. Hito-bito mi tatematuri atukahi te,
 "Ohom-seusoko kikoye sase m."
 to kikoyuru wo,
 "Ito bin-nai koto."
 to sei-si tamahi te, tahe gataki wo osahe te akasi tamahi tu. Ohom-mi mo nurumi te, mi-kokoti mo ito asikere do, Win mo tomi ni watari tamaha nu hodo, kaku nam to mo kikoye zu.

 [6-6 The celebration of Suzaku is put off because of Murasaki's illness]
 Nyougo no ohom-kata yori ohom-seusoko aru ni,
 "Kaku nayamasiku te nam."
 to kikoye tamahe ru ni, odoroki te, sonata yori kikoye tamahe ru ni, mune tubure te, isogi watari tamahe ru ni, ito kurusige ni te ohasu.
 "Ika naru mi-kokoti zo?"
 tote saguri tatematuri tamahe ba, ito atuku ohasure ba, kinohu kikoye tamahi si ohom-tutusimi no sudi nado obosi-ahase tamahi te, ito osorosiku obosa ru.
 Ohom-kayu nado konata ni mawira se tare do, go-ran-zi mo ire zu, hi-hito-hi sohi ohasi te, yorodu ni mi tatematuri nageki tamahu. Hakanaki ohom-kudamono wo dani, ito mono-uku si tamahi te, okiagari tamahu koto taye te, hi-goro he nu.
 Ika nara m to obosi sawagi te, ohom-inori-domo, kazu sira zu hazime sase tamahu. Sou mesi te, go-kadi nado se sase tamahu. Soko-tokoro to mo naku, imiziku kurusiku si tamahi te, mune ha toki-doki okori tutu wadurahi tamahu sama, tahe gataku kurusige nari.
 Sama-zama no ohom-tutusimi kagiri nakere do, sirusi mo miye zu. Omosi to mire do, onodukara okotaru kedime ara ba, tanomosiki wo, imiziku kokoro-bosoku kanasi to mi tatematuri tamahu ni, koto-goto obosa re ne ba, ohom-ga no hibiki mo sidumari nu. Kano Win yori mo, kaku wadurahi tamahu yosi kikosi-mesi te, ohom-toburahi ito nemgoro ni, tabi-tabi kikoye tamahu.

 [6-7 Murasaki tries a treatment by a change of air to Nijo-in]
 Onazi sama ni te, Ni-gwati mo sugi nu. Ihu kagiri naku obosi nageki te, kokoromi ni tokoro wo kahe tamaha m tote, Nideu-no-win ni watasi tatematuri tamahi tu. Win no uti yusuri miti te, omohi nageku hito ohokari.
 Reizei-Win mo kikosimesi nageku. Kono hito use tamaha ba, Win mo, kanara zu yo wo somuku ohom-hoi toge tamahi te m to, Daisyau-no-kimi nado mo, kokoro wo tukusi te mi tatematuri atukahi tamahu.
 Mi-zuhohu nado ha, ohokata no wo ba saru mono ni te, tori-waki te tukau matura se tamahu. Isasaka mono obosi-waku hima ni ha,
 "Kikoyuru koto wo, sa mo kokoro-uku."
 to nomi urami kikoye tamahe do, kagiri ari te wakare hate tamaha m yori mo, me no mahe ni, waga kokoro to yatusi sute tamaha m mi-arisama wo mi te ha, sarani kata-toki tahu maziku nomi, wosiku kanasikaru bekere ba,
 "Mukasi yori, midukara zo kakaru ho'i hukaki wo, tomari te sau-zausiku obosa re m kokoro-gurusisa ni hika re tutu sugusu wo, sakasama ni uti-sute tamaha m to ya obosu."
 to nomi, wosimi kikoye tamahu ni, geni ito tanomi gatage ni yowari tutu, kagiri no sama ni miye tamahu wori-wori ohokaru wo, ika sama ni se m to obosi madohi tutu, Miya no ohom-kata ni mo, akarasama ni watari tamaha zu. Ohom-koto-domo mo susamaziku te, mina hiki-kome rare, Win no uti no hito-bito ha, mina aru kagiri Nideu-no-win ni tudohi mawiri te, kono Win ni ha, hi wo keti taru yau ni te, tada womna-doti ohasi te, hito hitori no ohom-kehahi nari keri to miyu.

 [6-8 Akashi-Nyogo comes back to nurse for Muraski]
 Nyougo-no-Kimi mo watari tamahi te, morotomo ni mi tatematuri atukahi tamahu.
 "Tada ni mo ohasimasa de, mononoke nado ito osorosiki wo, hayaku mawiri tamahi ne."
 to, kurusiki mi-kokoti ni mo kikoye tamahu. Waka-Miya no, ito utukusiu te ohasimasu wo mi tatematuri tamahi te mo, imiziku naki tamahi te,
 "Otonabi tamaha m wo, e mi tatematura zu nari na m koto. Wasure tamahi na m kasi."
 to notamahe ba, Nyougo, seki-ahe zu kanasi to obosi tari.
 "Yuyusiku, kaku na obosi so. Sari to mo kesiu ha monosi tamaha zi. Kokoro ni yori nam, hito ha tomokaku mo aru. Okite hiroki utuha-mono ni ha, saihahi mo sore ni sitagahi, sebaki kokoro aru hito ha, saru beki ni te, takaki mi to nari te mo, yutaka ni yurube ru kata ha okure, kihu naru hito ha, hisasiku tune nara zu, kokoro nuruku nadaraka naru hito ha, nagaki tamesi nam ohokari keru."
 nado, Hotoke Kami ni mo, kono mi-kokorobase no arigataku, tumi karoki sama wo mausi akirame sase tamahu.
 Mi-zuhohu no Azari-tati, yo-wi nado ni te mo, tikaku saburahu kagiri no yamgotonaki sou nado ha, ito kaku obosi-madohe ru ohom-kehahi wo kiku ni, ito imiziku kokoro-gurusikere ba, kokoro wo okosi te inori kikoyu. Sukosi yorosiki sama ni miye tamahutoki, go, roku-niti uti maze tutu, mata omori wadurahi tamahu koto, itu to naku te tuki-hi wo he tamahe ba, "Naho, ika ni ohasu beki ni ka? Yokaru maziki mi-kokoti ni ya?" to, obosi nageku.
 Ohom-mononoke nado ihi te ide kuru mo nasi. Nayami tamahu sama, sokohaka to miye zu, tada hi ni sohe te, yowari tamahu sama ni nomi myure ba, ito mo ito mo kanasiku imiziku obosu ni, mi-kokoro no itoma mo nage nari.

 7 Tale of Kashiwagi An adultery between Kashiwagi and Omna-Sam-no-Miya

 
[7-1 Kashiwagi gets married with Omna-Ni-no-Miya]
 Makoto ya, Wemon-no-Kami ha, Tiunagon ni nari ni ki kasi. Ima no mi-yo ni ha, ito sitasiku obosa re te, ito toki no hito nari. Mino oboye masaru ni tuke te mo, omohu koto no kanaha nu urehasisa wo omohi wabi te, kono Miya no ohom-ane no Ni-no-Miya wo nam e tatematuri te keru. Gerahu no kaui-bara ni ohasimasi kere ba, kokoro-yasuki kata maziri te omohi kikoye tamahe ri.
 Hito-gara mo, nabete no hito ni omohi nazurahure ba, kehahi koyonaku ohasure do, motoyori simi ni si kata koso naho hukakari kere, nagusame gataki woba-sute ni te, hito-me ni togame raru maziki bakari ni, motenasi kikoye tamahe ri.
 Naho, kano sita no kokoro wasura re zu, Ko-Ziziu to ihu katarahi-bito ha, Miya no ohom-Ziziu no menoto no musume nari keri. Sono menoto no ane zo, kano Kam-no-Kimi no ohom-menoto nari kere ba, hayaku yori ke-dikaku kiki tatematuri te, mada Miya wosanaku ohasimasi si toki yori, ito kiyora ni nam ohasimasu, Mikado no kasiduki tatematuri tamahu sama nado, kiki oki tatematuri te, kakaru omohi mo tuki-some taru nari keri.

 [7-2 Kashiwagi asks Ko-Ziju to lead him to Omna-Sam-noMiya]
 Kaku te, Win mo hanare ohasimasu hodo, hito-me sukunaku simeyaka nara m wo osihakari te, Ko-Ziziu wo mukahe tori tutu, imiziu katarahu.
 "Mukasi yori, kaku inoti mo tahu maziku omohu koto wo, kakaru sitasiki yosuga ari te, mi-arisama wo kiki-tutahe, tahe nu kokoro no hodo wo mo kikosimesa se te, tanomosiki ni, sarani sono sirusi nakere ba, imiziku nam turaki.
 Win-no-Uhe dani, "Kaku amata ni kake-kakesiku te, hito ni osa re tamahu yau ni te, hitori ohotono-gomoru yona-yona ohoku, ture-dure ni te sugusi tamahu nari." nado, hito no sou-si keru tuide ni mo, sukosi kuyi obosi taru mi-kesiki ni te,
 "Onaziku ha, tada-udo no kokoro yasuki usiro-mi wo sadame m ni ha, mameyaka ni tukau-maturu beki hito wo koso, sadamu bekari kere." to, notamahase te, "Womna-Ni-no-Miya no, naka-naka usiro-yasuku, yuku-suwe nagaki sama ni te monosi tamahu naru koto."
 to, notamahase keru wo tutahe kiki si ni. Itohosiku mo, kutiwosiku mo, ikaga omohi midaruru?
 Geni, onazi sudi to ha tadune kikoye sika do, sore ha sore to koso oboyuru waza nari kere."
 to, uti-umeki tamahe ba, Ko-Ziziu,
 "Ide, ana, ohokena! Sore wo sore to sasi-oki tatematuri tamahi te, mata, ikayau ni kagirinaki mi-kokoro nara m?"
 to ihe ba, uti-hohowemi te,
 "Sa koso ha ari kere. Miya ni katazikenaku kikoye sase oyobi keru sama ha, Win ni mo Uti ni mo kikosimesi keri. Nado te ka ha, sate mo saburaha zara masi to nam, koto no tuide ni ha notamaha se keru. Ide ya, tada, ima sukosi no ohom-itahari ara masika ba."
 nado ihe ba,
 "Ito kataki ohom-koto nari ya! Ohom-sukuse to ka ihu koto habe naru wo, moto ni te, kano Win no koto ide te nemgoro ni kikoye tamahu ni, tati-narabi samatage kikoye sase tamahu beki ohom-mi no oboye to ya obosa re si. Kono-koro koso, sukosi mono-monosiku, ohom-zo no iro mo hukaku nari tamahe re."
 to ihe ba, ihu-kahi-naku hayarika naru kuti-gohasa ni, e ihi-hate tamaha de,
 "Ima ha yosi. Sugi ni si kata wo ba kikoye zi ya. Tada, kaku arigataki mono no hima ni, ke-dikaki hodo ni te, kono kokoro no uti ni omohu koto no hasi, sukosi kikoye sase tu beku tabakari tamahe. Ohokenaki kokoro ha, subete, yosi mi tamahe, ito osorosikere ba, omohi-hanare te haberi."
 to notamahe ba,
 "Kore yori ohokenaki kokoro ha, ikaga ha ara m. Ito mukutukeki koto wo mo obosi-yori keru kana! Nani si ni mawiri tu ram."
 to, hatihuku.

 [7-3 Ko-Ziju accepts his request]
 "Ide, ana, kiki niku! Amari kotitaku mono wo koso ihi-nasi tamahu bekere. Yo ha ito sadame naki mono wo, Nyougo, Kisaki mo, aru yau ari te, monosi tamahu taguhi naku ya ha. Masite, sono mi-arisama yo. Omohe ba, ito taguhi naku medetakere do, uti-uti ha kokoro-yamasiki koto mo ohokaru ram.
 Win no, amata no ohom-naka ni, mata narabi naki yau ni narahasi kikoye tamahi si ni, sa si mo hitosikara nu kiha no ohom-kata-gata ni tati-maziri, mezamasige naru koto mo ari nu beku koso. Ito yoku kiki haberi ya! Yononaka ha ito tune naki mono wo, hitokiha ni omohi sadame te, hasitanaku, tuki-kiri naru koto na notamahi so yo."
 to notamahe ba,
 "Hito ni otosa re tamahe ru mi-arisama tote, medetaki kata ni aratame tamahu beki ni ya ha habera m? Kore ha yo no tune no mi-arisama ni mo habera za'meri. Tada, ohom-usiromi naku te tadayohasiku ohasimasa m yori ha, oya-zama ni, to yuduri kikoye tamahi sika ba, katamini sa koso omohi-kahasi kikoye sase tamahi ta'mere. Ahinaki ohom-otosime-goto ni nam."
 to, hate hate ha hara-datu wo, yorodu ni ihi-kosirahe te,
 "Makoto ha, sa bakari yo ni naki mi-arisama wo mi tatematuri nare tamahe ru mi-kokoro ni, kazu ni mo ara zu ayasiki na nare-sugata wo, utitoke te go-ran-ze rare m to ha, sarani omohi kake nu koto nari. Tada hito-koto, mono-gosi ni te, kikoye-sirasu bakari ha, nani bakari no ohom-mi no yature ni ka ha ara m? Kami Hotoke ni mo omohu koto mausu ha, tumi aru waza ka ha."
 to, imiziki tika-koto wo si tutu notamahe ba, sibasi koso, ito aru maziki koto ni ihi-kahesi kere, mono hukakara nu waka-udo ha, hito no kaku mi ni kahe te imiziku omohi notamahu wo, e inabi hate de,
 "Mosi, sari nu beki hima ara ba, tabakari habera m. Win no ohasimasa nu yo ha, mi-tyau no meguri ni hito ohoku saburahi te, o-masi no hotori ni, saru beki hito kanarazu saburahi tamahe ba, ika naru wori wo ka ha, hima wo mituke haberu bekara m."
 to, wabi tutu mawiri nu.

 [7-4 Ko-Ziju leads Kashiwagi to Omna-Sam-no-Miya's room]
 Ika ni, ika ni to, hi-bi ni seme rare kou-zi te, saru beki wori ukagahi tuke te, seusoko si okose tari. Yorokobi nagara, imiziku yature sinobi te ohasi nu.
 Makoto ni, waga kokoro ni mo ito kesikara nu koto nare ba, ke-dikaku, naka-naka omohi midaruru koto mo masaru beki koto made ha, omohi mo yora zu, tada,
 "Ito honoka ni mi-zo no tuma bakari wo mi tatematuri si haru no yuhube no, aka zu yo to tomoni omohi-ide rare tamahu mi-arisama wo, sukosi ke-dikaku te mi tatematuri, omohu koto wo mo kikoye sira se te ha, hito-kudari no ohom-kaheri nado mo ya mise tamahu, ahare to ya obosi siru?"
 tozo omohi keru.
 Si-gwati zihu-yo-niti bakari no koto nari. Misogi asu tote, Saiwin ni tatematuri tamahu Nyoubau zihu-ni-nin, koto ni zyaurahu ni ha ara nu wakaki hito, waraha-be nado, onogazisi mono nuhi, kesau nado si tutu, mono mi m to omohi maukuru mo, tori-dori ni itoma na-ge ni te, o-mahe no kata simeyaka ni te, hito sigekara nu wori nari keri.
 Tikaku saburahu Azeti-no-Kimi mo, toki-doki kayohu Gen-Tiuzyau, seme te yobi-ida sase kere ba, ori taru ma ni, tada kono Ziziu bakari, tikaku ha saburahu nari keri. Yoki wori to omohi te, yawora mi-tyau no himgasi-omote no o-masi no hasi ni suwe tu. Sa made mo aru beki koto nari ya ha.

 [7-5 Kashiwagi meets and hugs Omna-Sam-no-Miya]
 Miya ha, nani gokoro mo naku ohotono-gomori ni keru wo, tikaku wotoko no kehahi no sure ba, Win no ohasuru to obosi taru ni, uti-kasikomari taru kesiki mise te, yuka no simo ni idaki orosi tatematuru ni, mono ni osoha ruru ka to, semete mi-age tamahe re ba, ara nu hito nari keri.
 Ayasiku kiki mo sira nu koto-domo wo zo kikoyuru ya! Asamasiku mukutukekunari te, hito mese do, tikaku mo saburaha ne ba, kiki-tuke te mawiru mo nasi. Wananaki tamahu sama, midu no yau ni ase mo nagare te, mono mo oboye tamaha nu kesiki, ito ahare ni rautage nari.
 "Kazu nara ne do, ito kau si mo obosimesa ru beki mi to ha, omou tamahe rare zu nam.
 Mukasi yori ohokenaki kokoro no haberi si wo, hitaburu ni kome te yami habe'na masika ba, kokoro no uti ni kutasi te sugi nu bekari keru wo, naka-naka, morasi kikoye sase te, Win ni mo kikosimesa re ni si wo, koyonaku mote hanare te mo notamaha se zari keru ni, tanomi wo kake some haberi te, mi no kazu nara nu hitokiha ni, hito yori hukaki kokoro-zasi wo munasiku nasi haberi nuru koto to, ugokasi haberi ni si kokoro nam yorodu ima ha kahinaki koto to omou tamahe kahese do, ika bakari simi haberi ni keru ni ka, tosi-tuki ni sohe te, kutiwosiku mo, turaku mo, mukutukeku mo, ahare ni mo, iro-iro ni hukaku omou tamahe masaru ni, seki-kane te, kaku ohokenaki sama wo go-ran-ze rare nuru mo, katu ha, ito omohi-yari naku hadukasikere ba, tumi omoki kokoro mo sarani haberu mazi."
 to ihi mote yuku ni, kono hito nari keri to obosu ni, ito mezamasiku osorosiku te, tuyu irahe mo si tamaha zu.
 "Ito kotowari nare do, yo ni tamesi naki koto ni mo habera nu wo, meduraka ni nasake naki mi-kokorobahe nara ba, ito kokoro-uku te, naka-naka hitaburu naru kokoro mo koso tuki habere, ahare to dani notamaha se ba, sore wo uketamahari te makade na m."
 to, yorodu ni kikoye tamahu.

 [7-6 Kashiwagi dreams that he presents a cat to Omna-Sam-no-Miya]
 Yoso no omohi-yari ha itukusiku, mono nare te miye tatematura m mo hadukasiku osihakara re tamahu ni, "Tada ka-bakari omohi-tume taru katahasi kikoye sira se te, naka-naka kake-kakesiki koto ha naku te yami na m." to omohi sika do, ito sa-bakari ke-dakau hadukasige ni ha ara de, natukasiku rautage ni, yaha-yaha to nomi miye tamahu ohom-kehahi no, ate ni imiziku oboyuru koto zo, hito ni ni sase tamaha zari keru.
 Sakasiku omohi-sidumuru kokoro mo use te, "Iduti mo iduti mo wi te kakusi tatematuri te, waga mi mo yo ni huru samanara zu, ato taye te yami na baya!" to made omohi midare nu.
 Tada isasaka madoromu to mo naki yume ni, kono te narasi si neko no, ito rautage ni uti naki te ki taru wo, kono Miya ni tatematura m tote, waga wi te ki taru to obosiki wo, nani si ni tatematuri tu ram to omohu hodo ni, odoroki te, ika ni miye turu nara m, to omohu.
 Miya ha, ito asamasiku, ututu to mo oboye tamaha nu ni, mune hutagari te, obosi-obohoruru wo,
 "Naho, kaku nogare nu ohom-sukuse no, asakara zari keru to omohosi nase. Midukara no kokoro nagara mo, utusi-gokoro ni ha ara zu nam, oboye haberu."
 Kano oboye nakari si mi-su no tuma wo, neko no tuna hiki tari si yuhube no koto mo kikoye ide tari.
 "Geni, sa hata ari kem yo!"
 to, kutiwosiku, tigiri kokoro-uki ohom-mi nari keri. "Win ni mo, ima ha ikade ka ha miye tatematura m." to, kanasiku kokoro-bosoku te, ito wosanage ni naki tamahu wo, ito katazikenaku, ahare to mi tatematuri te, hito no ohom-namida wo sahe nogohu sode ha, itodo tuyukesa nomi masaru.

 [7-7 A parting after the meeting at morning]
 Ake yuku kesiki naru ni, ide m kata naku, naka-naka nari.
 "Ikaga ha si haberu beki. Imiziku nikuma se tamahe ba, mata kikoye sase m koto mo ari gataki wo, tada hito-koto ohom-kowe wo kika se tamahe."
 to, yorodu ni kikoye nayamasu mo, urusaku wabisiku te, mono no sarani ihare tamaha ne ba,
 "Hate-hate ha, mukutukeku koso nari haberi nure. Mata, kakaru yau ha ara zi."
 to, ito usi to omohi kikoye te,
 "Sara ba hu-you na'meri. Mi wo itadura ni ya ha nasi hate nu. Ito sute gataki ni yori te koso, kaku made mo habere. Koyohi ni kagiri haberi na m mo imiziku nam. Tuyu ni te mo mi-kokoro yurusi tamahu sama nara ba, sore ni kahe turu ni te mo sute haberi na masi."
 tote, kaki-idaki te iduru ni, hate ha ika ni si turu zo to, akire te obosa ru.
 Sumi no ma no byaubu wo hiki-hiroge te, to wo osi-ake tare ba, wata-dono no minami no to no, yobe iri si ga mada aki nagara aru ni, mada ake-gure no hodo naru besi, honoka ni mi-tatematura m no kokoro are ba, kausi wo yawora hiki-age te,
 "Kau, ito turaki mi-kokoro ni, utusi-gokoro mo use haberi nu. Sukosi omohi nodome yo to obosa re ba, ahare to dani notamaha se yo."
 to, odosi kikoyuru wo, ito meduraka nari to obosi te mono mo iha m to si tamahe do, wananaka re te, ito waka-wakasiki ohom-sama nari.
 Tada ake ni ake yuku ni, ito kokoro-awatatasiku te,
 "Ahare naru yume-gatari mo kikoye sasu beki wo, kaku nikuma se tamahe ba koso. Sari to mo, ima obosi ahasuru koto mo haberi nam."
 tote, nodoka nara zu tati-iduru ake-gure, aki no sora yori mo kokoro-dukusi nari.
 "Oki te yuku sora mo sira re nu ake-gure ni
 iduku no tuyu no kakaru sode nari
"
 to, hiki-ide te urehe kikoyure ba, ide na m to suru ni, sukosi nagusame tamahi te,
 "Ake-gure no sora ni uki mi ha kiye na nam
 Yume nari keri to mi te mo yamu beku
"
 to, hakanage ni notamahu kowe no, wakaku wokasige naru wo, kiki-sasu yau ni te ide nuru tamasihi ha, makoto ni mi wo hanare te tomari nuru kokoti su.

 [7-8 Kashiwagi and Omna-Sam-no-Miya are feaful of being noticed by Genji]
 Womna-Miya no o-moto ni mo maude tamaha de, Oho-tono he zo sinobi te ohasi nuru. Uti-husi tare do me mo aha zu, mi turu yume no sadaka ni aha m koto mo kataki wo sahe omohu ni, kano neko no ari si sama, ito kohisiku omohi-ide raru.
 "Sate mo imiziki ayamati si turu mi kana! Yo ni ara m koto koso, mabayuku nari nure."
 to, osorosiku sora-hadukasiki kokoti si te, ariki nado mo si tamaha zu. Womna no ohom-tame ha sarani mo iha zu, waga kokoti ni mo ito aru maziki koto to ihu naka ni mo, mukutukeku oboyure ba, omohi no mama ni mo e magire arika zu.
 Mikado no mi-me wo mo tori-ayamati te, koto no kikoye ara m ni, kabakari oboye m koto yuwe ha, mi no itadura ni nara m, kurusiku oboyu mazi. Sika, itiziruki tumi ni ha atara zu to mo, kono Win ni me wo sobame rare tatematura m koto ha, ito osorosiku hadukasiku oboyu.
 Kagiri naki womna to kikoyure do, sukosi yo-duki taru kokorobahe maziri, uhe ha yuwe ari komekasiki ni mo, sitagaha nu sita no kokoro sohi taru koso, to aru koto kakaru koto ni uti-nabiki, kokoro-kahasi tamahu taguhi mo ari kere, kore ha hukaki kokoro mo ohase ne do, hita-omomuki ni mono-odi si tamahe ru mi-kokoro ni, tada ima si mo, hito no mi-kiki tuke tara m yau ni, mabayuku, hadukasiku obosa rure ba, akaki tokoro ni dani e wizari ide tamaha zu. Ito kutiwosiki mi nari keri to, midukara obosi siru besi.
 Nayamasige ni nam, to ari kere ba, Otodo kiki tamahi te, imiziku mi-kokoro wo tukusi tamahu ohom-koto ni uti-sohe te, mata ika ni to nageka se tamahi te, watari tamahe ri.
 Sokohaka to kurusige naru koto mo miye tamaha zu, ito itaku hadirahi simeri te, sayaka ni mo mi-ahase tatematuri tamaha nu wo, "Hisasiku nari nuru tayema wo uramesiku obosu ni ya?" to, itohosiku te, kano mi-kokoti no sama nado kikoye tamahi te,
 "Ima ha no todime ni mo koso are. Imasara ni oroka naru sama wo miye oka re zi tote nam. Ihakenakari si hodo yori atukahi some te, mi-hanati gatakere ba, kau tuki-goro yorodu wo sira nu sama ni sugusi haberu zo. Onodukara, kono hodo sugi ba, mi-nahosi tamahi te m."
 nado kikoye tamahu. Kaku kesiki mo siri tamaha nu mo, itohosiku kokoro-gurusiku obosa re te, Miya ha hito-sire zu namida-gumasiku obosa ru.

 [7-9 Kashiwagi and Omna-Ni-no-Miya's married life]
 Kam-no-Kimi ha, masite, naka-naka naru kokoti nomi masari te, oki-husi akasi kurasi wabi tamahu. Maturi no hi nado ha, monomi ni arasohi iku Kimdati kaki-ture ki te ihi-sosonokase do, nayamasige ni motenasi te, nagame husi tamahe ri.
 Womna-Miya wo ba, kasikomari oki taru sama ni motenasi kikoye te, wosa-wosa uti-toke te mo miye tatematuri tamaha zu, waga kata ni hanre wi te, ito turedure ni kokoro-bosoku nagame wi tamahe ru ni, warahabe no mo'taru ahuhi wo mi tamahi te,
 "Kuyasiku zo tumi wokasi keru ahuhi-gusa
 Kami no yuruse ru kazasi nara nu ni
"
 to omohu mo, ito naka-naka nari.
 Yononaka siduka nara nu kuruma no oto nado wo, yoso no koto ni kiki te, hitoyari nara nu ture-dure ni, kurasi gataku oboyu.
 Womna-Miya mo, kakaru kesiki no susamazigesa mo mi sira re tamahe ba, nani-goto to ha siri tamaha ne do, hadukasiku mezamasiki ni, mono omohasiku zo obosa re keru.
 Nyoubau nado, mono-mi ni mina ide te, hito-zukuna ni nodoyaka nare ba, uti-nagame te, sau-no-koto natukasiku hiki-masaguri te ohasuru kehahi mo, sasuga ni ate ni namamekasikere do, "Onaziku ha ima hito-kiha oyoba zari keru sukuse yo!" to, naho oboyu.
 "Moro-kadura otiba wo nani ni hirohi kem
 na ha mutumasiki kazasi nare do mo
"
 to kaki susabi wi taru, ito namege naru siriu-goto nari kasi.

 8 Tale of Murasaki Death and revival

 
[8-1 A messenger said Genji that Murasaki died]
 Otodo-no-Kimi ha, mare-mare watari tamahi te, e huto mo tati-kaheri tamaha zu, sidu-kokoro naku obosa ruru ni,
 "Taye-iri tamahi nu."
 tote, hito mawiri tare ba, sarani nani-goto mo obosi waka re zu, mi-kokoro mo kure te watari tamahu. Miti no hodo no kokoro-motonaki ni, geni kano Win ha, hotori no oho-di made hito tati-sawagi tari. Tono no uti naki nonosiru kehahi, ito maga-magasi. Ware ni mo ara de iri tamahe re ba,
 "Hi-goro ha, isasaka hima miye tamahe ru wo, nihaka ni nam, kaku ohasimasu."
 tote, saburahu kagiri ha, ware mo okure tatematura zi to, madohu sama-domo, kagiri nasi. Mi-zuhohu-domo no dan koboti, sou nado mo, saru beki kagiri koso makade ne, horo-horo to sawagu wo mi tamahu ni, "Sara ba kagiri ni koso ha." to obosi haturu asamasisa ni, nani-goto ka ha taguhi ara m?
 "Sari to mo, mononoke no suru ni koso ara me. Ito, kaku hitaburu ni na sawagi so."
 to sidume tamahi te, iyo-iyo imiziki gwan-domo wo tate-sohe sase tamahu. Sugure taru genza-domo no kagiri mesi-atume te,
 "Kagiri aru ohom-inoti ni te, kono yo tuki tamahi nu to mo, tada, ima sibasi nodome tamahe. Hudouson no ohom-moto no tikahi ari. Sono hi-kazu wo dani, kake-todome tatematuri tamahe."
 to, kasira yori makoto ni kuro-keburi wo tate te, imiziki kokoro wo okosi te kadi si tatematuru. Win mo,
 "Tada, ima hito-tabi me wo mi-ahase tamahe. Ito ahenaku kagiri nari tura m hodo wo dani, e mi zu nari ni keru koto no, kuyasiku kanasiki wo."
 to obosi madohe ru sama, tomari tamahu beki ni mo ara nu wo, mi tatematuru kokoti-domo, tada osihakaru besi. Imiziki mi-kokoro no uti wo, Hotoke mo mi tatematuri tamahu ni ya, tuki-goro sarani arahare ide ko nu mononoke, tihisaki waraha ni uturi te, yobahi nonosiru hodo ni, yau-yau iki-ide tamahu ni, uresiku mo yuyusiku mo obosi sawaga ru.

 [8-2 A gohst of Rokujo-Miyasumdokoro appears in front of Genji]
 Imiziku teu-ze rare te,
 "Hito ha mina sari ne. Win hito-tokoro no ohom-mimi ni kikoye m. Onore wo, tuki-goro teu-zi wabi sase tamahu ga, nasake naku turakere ba, onaziku ha obosi sira se m to omohi ture do, sasuga ni inoti mo tahu maziku, mi wo kudaki te obosi madohu wo mi tatemature ba, ima koso, kaku imiziki mi wo uke tare, inisihe no kokoro no nokori te koso, kaku made mo mawiri ki taru nare ba, mono no kokoro-gurusisa wo e mi-sugusa de, tuhi ni arahare nuru koto. Sarani sira re zi to omohi turu mono wo."
 tote, kami wo huri-kake te naku kehahi, tada mukasi mi tamahi si mononoke no sama to miye tari. Asamasiku, mukutukesi to, obosi simi ni si koto no kahara nu mo yuyusikere ba, kono waraha no te wo torahe te, hiki-suwe te, sama asiku mo se sase tamaha zu.
 "Makoto ni sono hito ka? Yokara nu kitune nado ihu naru mono no, tabure taru ga, naki hito no omote-buse naru koto ihi-iduru mo anaru wo, tasika naru nanori se yo. Mata hito no sira zara m koto no, kokoro ni siruku omohi-ide rare nu bekara m wo ihe. Sate nam, isasaka ni te mo sin-zu beki."
 to notamahe ba, horo-horo to itaku naki te,
 "Waga mi koso ara nu sama nare sore nagara
 sora obore suru Kimi ha Kimi nari

 ito turasi, ito turasi."
 to naki sakebu mono kara, sasuga ni mono-hadi si taru kehahi, kahara zu, naka-naka ito utomasiku, kokoro-ukere ba, mono iha se zi to obosu.
 "Tiuguu no ohom-koto ni te mo, ito uresiku katazikenasi to nam, ama-gakeri te mo mi tatemature do, miti koto ni nari nure ba, ko no uhe made mo hukaku oboye nu ni ya ara m, naho, midukara turasi to omohi kikoye si kokoro no sihu nam, tomaru mono nari keru.
 Sono naka ni mo, iki te no yo ni, hito yori otosi te obosi sute si yori mo, omohu-doti no ohom-monogatari no tuide ni, kokoro yokara zu nikukari si arisama wo notamahi ide tari si nam, ito uramesiku. Ima ha tada naki ni obosi yurusi te, koto-bito no ihi-otosime m wo dani, habuki kakusi tamahe to koso omohe, to uti omohi si bakari ni, kaku imiziki mi no kehahi nare ba, kaku tokoro-seki nari.
 Kono hito wo, hukaku nikusi to omohi kikoyuru koto ha nakere do, mamori tuyoku, ito ohom-atari tohoki kokoti si te, e tikaduki mawira zu, ohom-kowe wo dani honoka ni nam kiki haberu.
 Yosi, ima ha, kono tumi karomu bakari no waza wo se sase tamahe. Zuhohu, dokyau to nonosiru koto mo, mi ni ha kurusiku wabisiki honoho to nomi matuha re te, sarani tahutoki koto mo kikoye ne ba, ito kanasiku nam.
 Tiuguu ni mo, kono yosi wo tutahe kikoye tamahe. Yume ohom-miya-dukahe no hodo ni, hito to kisirohi sonemu kokoro tuakhi tamahu na. Saiguu ni ohasimasi si korohohi no ohom-tumi karumu bekara m kudoku no koto wo, kanara zu se sase tamahe. Ito kuyasiki koto ni nam ari keru."
 nado, ihi-tudukure do, mononoke ni mukahi te monogatari si tamaha m mo, katahara-itakere ba, hun-zi-kome te, Uhe wo ba, mata koto-kata ni sinobi te watasi tatematuri tamahu.

 [8-3 The rumor that Murasaki died has spread the whole streets]
 Kaku use tamahi ni keri to ihu koto, yononaka ni miti te, ohom-toburahi ni kikoye tamahu hito-bito aru wo, ito yuyusiku obosu. Kehu no kahesa mi ni ide tamahi keru Kamdatime nado, kaheri tamahu miti ni, kaku hito no mause ba,
 "Ito i imiziki koto ni mo aru kana! Ike ru kahi ari turu saihahi-bito no, hikari usinahu hi ni te, ame ha soho-huru nari keri."
 to, uti-tuke-goto si tamahu hito mo ari. Mata,
 "Kaku tarahi nuru hito ha, kanarazu e nagakara nu koto nari. Nani wo sakura ni to ihu huru-koto mo aru ha! Kakaru hito no, itodo yo ni nagarahe te, yo no tanosibi wo tukusa ba, katahara no hito kurusikara m. Ima koso, Nihon-no-Miya ha, moto no ohom-oboye arahare tamaha me. Itohosige ni osa re tari turu ohom-oboye wo."
 nado, uti-sasameki keri.
 Wemon-no-Kami, kinohu kurasi gatakari si wo omohi te, kehu ha, ohom-otouto-domo, Sa-Daiben, Tou-Saisyau nado, oku no kata ni nose te mi tamahi keri. Kaku ihi-ahe ru wo kiku ni mo, mune uti-tubure te,
 "Nani ka uki yo ni hisasikaru beki"
 to, uti-zu-zi hitori-goti te, kano Win he mina mawiri tamahu. Tasika nara nu koto nare ba yuyusiku ya, tote, tada ohokata no ohom-toburahi ni mawiri tamahe ru ni, kaku hito no naki sawage ba, makoto nari keri to, tati-sawagi tamahe ri.
 Sikibukyau-no-Miya mo watari tamahi te, ito itaku obosi hore taru sama ni te zo iri tamahu. Hito no ohom-seusoko mo, e mausi tutahe tamaha zu. Daisyau-no-kimi, namida nogohi te tati-ide tamahe ru ni,
 "Ika ni, ika ni? Yuyusiki sama ni hito no mausi ture ba, sin-zi gataki koto ni te nam. Tada hisasiki ohom-nayami wo uke tamahari nageki te mawiri turu."
 nado notamahu.
 "Ito omoku nari te, tuki-hi he tamahe ru wo, kono akatuki yori taye-iri tamahe ri turu wo, mononoke no si taru ni nam ari keru. Yau-yau iki-ide tamahu yau ni kiki-nasi haberi te, ima nam mina-hito kokoro sidumu mere do, mada ito tanomosige nasi ya! Kokoro-gurusiki koto ni koso."
 tote, makoto ni itaku naki tamahe ru kesiki nari. Me mo sukosi hare tari. Wemon-no-Kami, waga ayasiki kokoro-narahi ni ya, kono Kimi no, ito sa si mo sitasikara nu mama-haha no ohom-koto wo, itaku kokoro-sime tamahe ru kana, to me wo todomu.
 Kaku, kore kare mawiri tamahe ru yosi kikosimesi te,
 "Omoki byauza no, nihaka ni todime turu sama nari turu wo, nyoubau nado ha, kokoro mo e wosame zu, midari-gahasiku sawagi haberi keru ni, midukara mo e nodome zu, kokoro-awatatasiki hodo ni te nam. Kotosara ni nam, kaku monosi tamaheru yorokobi ha kikoyu beki."
 to notamahe ri. Kam-no-Kimi ha mune tubure te, kakaru wori no rau-rau nara zu ha e mawiru maziku, kehahi hadukasiku omohu mo, kokoro no uti zo hara-gitanakari keru.

  [8-4 Murasaki revivals and receives Go-kai, Buddhist's ceremony]
 Kaku iki-ide tamahi te no noti si mo, osorosiku obosi te, mata-mata, imiziki hohu-domo wo tukusi te, kuhahe okonaha se tamahu.
 Utusi-bito ni te dani, mukutukekari si hito no ohom-kehahi no, masite yo kahari, ayasiki mono no sama ni nari tamahe ra m wo obosi-yaru ni, ito kokoro-ukere ba, Tiuguu wo atukahi kikoye tamahu sahe zo, kono wori ha mono-uku, ihi mote yuke ba, womna no mi ha, mina onazi tumi hukaki motowi zo kasi to, nabete no yononaka itohasiku, kano, mata-hito mo kika zari si ohom-naka no mutu-monogatari ni, sukosi katari-ide tamahe ri si koto wo ihi-ide tari si ni, makoto to obosi-iduru ni, ito wadurahasiku obosa ru.
 Mi-gusi orosi te m to seti ni obosi tare ba, imu koto no tikara mo ya tote, ohom-itadaki sirusi bakari hasami te, gokai bakari uke sase tatematuri tamahu. Go-kai no si, imu koto no sugure taru yosi, Hotoke ni mausu ni mo, ahare ni tahutoki koto maziri te, hito-waruku ohom-katahara ni sohi-wi te, namida osi-nogohi tamahi tutu, Hotoke wo moro-gokoro ni nen-zi kikoye tamahu sama, yo ni kasikoku ohasuru hito mo, ito kaku mi-kokoro madohu koto ni atari te ha, e sidume tamaha nu waza nari keri.
 Ika naru waza wo si te, kore wo sukuhi kake-todome tatematura m to nomi, yoru hiru obosi nageku ni, hore-boresiki made, ohom-kaho mo sukosi omoyase tamahi ni tari.

 [8-5 Murasaki gets a breathing space]
 Go-gwati nado ha, masite, hare-baresikara nu sora no kesiki ni, e sahayagi tamaha ne do, ari si yori ha sukosi yorosiki sama nari. Saredo, naho taye zu nayami watari tamahu.
 Mononoke no tumi sukuhu beki waza, hi-goto ni Hokekyau iti-bu dutu kuyau-ze sase tamahu. Hi-goto ni nani-kure to tahutoki waza se sase tamahu. Ohom-makuragami tikaku te mo, hudan no mi-dokyau, kowe tahutoki kagiri si te yoma se tamahu. Arahare some te ha, wori-wori kanasige naru koto-domo wo ihe do, sarani kono mononoke sari-hate zu.
 Itodo atuki hodo ha, iki mo taye tutu, iyo-iyo nomi yowari tamahe ba, iha m kata naku obosi nageki tari. Naki yau naru mi-kokoti ni mo, kakaru mi-kesiki wo kokoro-gurusiku mi tatematuri tamahi te,
 "Yononaka ni nakunari na m mo, waga mi ni ha sarani kutiwosiki koto nokoru mazikere do, kaku obosi madohu meru ni, munasiku mi-nasa re tatematura m ga, ito omohi kuma nakaru bekere ba."
 Omohi-okosi te, ohom-yu nado isasaka mawiru ke ni ya, Roku-gwati ni nari te zo, toki-doki mi-gusi motage tamahi keru. Medurasiku mi tatematuri tamahu ni mo, naho, ito yuyusiku te, Rokudeu-no-win ni ha akarasama ni mo e watari tamaha zu.

 9 Tale of Omna-Sam-no-Miya A pregnancy and being found out of adultery

 
[9-1 Omna-Sam-no-Miya pregnants with Kashiwagi's baby]
 Hime-Miya ha, ayasikari si koto wo obosi-nageki si yori, yagate rei no sama ni mo ohase zu, nayamasiku si tamahe do, odoro-odorosiku ha ara zu, tati nuru tuki yori, mono kikosimesa de, itaku awomi sokonaha re tamahu.
 Kano hito ha, warinaku omohi amaru toki-doki ha, yume no yau ni mi tatematuri kere do, Miya, tukise zu warinaki koto ni obosi tari. Win wo imiziku odi kikoye tamahe ru mi-kokoro ni, arisama mo hito no hodo mo, hitosiku dani ya ha aru, itaku yosimeki namemeki tare ba, ohokata no hitome ni koso, nabete no hito ni ha masari te mede rarure, wosanaku yori, saru taguhi naki mi-arisama ni narahi tamahe ru mi-kokoro ni ha, mezamasiku nomi mi tamahu hodo ni, kaku nayami watari tamahu ha, ahare naru ohom-sukuse ni zo ari keru.
 Ohom-menoto-tati mi tatematuri togame te, Win no watara se tamahu koto mo ito tamasaka ni naru wo, tubuyaki urami tatematuru.
 Kaku nayami tamahu to kikosimesi te zo watari tamahu. Womna-Gimi ha, atuku mutukasi tote, mi-gusi sumasi te, sukosi sahayaka ni motenasi tamahe ri. Husi nagara uti-yari tamahe ri sika ba, tomi ni mo kahaka ne do, tuyu bakari uti-hukumi, mayohu sudi mo naku te, ito kiyora ni yura-yura to si te, awomi otorohe tamahe ru si mo, iro ha sa-wo ni siroku utukusige ni, suki taru yau ni miyuru ohom-hada-tuki nado, yo ni naku rautage nari. Monuke taru musi no kara nado no yau ni, mada ito tadayohasige ni ohasu.
 Tosi-goro sumi tamaha de, sukosi are tari turu Win no uti, tatosihe naku semage ni sahe miyu. Kinohu kehu kaku mono oboye tamahu hima ni te, kokoro koto ni tukuroha re taru yarimidu, sensai no, utituke ni kokoti yoge naru wo mi-idasi tamahi te mo, ahare ni, ima made he ni keru wo omohosu.

 [9-2 Genji and Murasaki exchange waka each other]
 Ike ha ito suzusige ni te, hatisu no hana no saki watare ru ni, ha ha ito awoyaka ni te, tuyu kira-kira to tama no yau ni miye watare ru wo,
 "Kare mi tamahe. Onore hitori mo suzusige naru kana!"
 to notamahu ni, okiagari te mi-idasi tamahe ru mo, ito medurasikere ba,
 "Kaku te mi tatematuru koso, yume no kokoti sure. Imiziku, waga mi sahe kagiri to oboyuru wori-wori no ari si ha ya!"
 to, namida wo uke te notamahe ba, midukara mo ahare ni obosi te,
 "Kiye tomaru hodo ya ha hu beki tamasaka ni
 hatisu no tuyu no kakaru bakari wo
"
 to notamahu.
 "Tigiri-oka m kono-yo nara de mo hatisu ba ni
 tama wiru tuyu no kokoro hedatu na
"
 Ide tamahu kata zama ha mono-ukere do, Uti ni mo Win ni mo, kikosimesa m tokoro ari, nayami tamahu to kiki te mo hodo he nuru wo, me ni tikaki ni kokoro wo madohasi turu hodo, mi tatematuru koto mo wosa-wosa nakari turu ni, kakaru kumo-ma ni sahe ya ha taye komora m to, obosi-tati te, watari tamahi nu.

 [9-3 Genji visits Omna-Sam-no-Miya's pregnancy]
 Miya ha, mi-kokoro no oni ni, miye tatematura m mo hadukasiu, tutumasiku obosu ni, mono nado kikoye tamahu ohom-irahe mo, kikoye tamaha ne ba, hi-goro no tumori wo, sasuga ni sarigenaku te turasi to obosi keru to, kokoro-gurusikere ba, tokaku kosirahe kikoye tamahu. Otonabi taru hito mesi te, mi-kokoti no sama nado tohi tamahu.
 "Rei no sama nara nu mi-kokoti ni nam."
 to, wadurahi tamahu mi-arisama wo kikoyu.
 "Ayasiku. Hodo he te medurasiki ohom-koto ni mo."
 to bakari notamahi te, mi-kokoro no uti ni ha,
 "Tosi-goro he nuru hito-bito dani mo saru koto naki wo, hudyau naru ohom-koto ni mo ya."
 to obose ba, koto ni tomo-kaku mo notamahi ahe sirahi tamaha de, tada, uti nayami tamahe ru sama no ito rautage naru wo, ahare to mi tatematuri tamahu.
 Karausite obosi-tati te watari tamahi sika ba, huto mo e kaheri tamaha de, ni, sam niti ohasuru hodo, "Ika ni, ika ni?" to usirometaku obosa rure ba, ohom-humi wo nomi kaki-tukusi tamahu.
 "Itu no ma ni tumoru ohom-kotonoha ni ka ara m? Ide ya, yasukara nu yo wo mo miru kana!"
 to, Waka-Gimi no ohom-ayamati wo sira nu hito ha ihu. Ziziu zo, kakaru ni tuke te mo mune uti-sawagi keru.
 Kano-Hito mo, kaku watari tamahe ri to kiku ni, ohokenaku kokoro-ayamari si te, imiziki koto-domo wo kaki tuduke te, okose tamahe ri. Tai ni akarasama ni watari tamahe ru hodo ni, hitoma nari kere ba, sinobi te mise tatematuru.
 "Mutukasiki mono misuru koso, ito kokoro-ukere. Kokoti no itodo asiki ni."
 tote husi tamahe re ba,
 "Naho, tada, kono hasigaki no, itohosige ni haberu zo ya!"
 tote hiroge tare ba, hito no mawiru ni, ito kurusiku te, mi-kityau hiki-yose te sari nu.
 Itodo mune tubururu ni, Win iri tamahe ba, e yoku mo kakusi tamaha de, ohom-sitone no sita ni sasi-hasami tamahi tu.

 [9-4 Genji and Omna-Sam-no-Miya exchange waka each other]
 Yo-sari tu kata, Nideu-no-win he watari tamaha m tote, ohom-itoma kikoye tamahu.
 "Koko ni ha, kesiu ha ara zu miye tamahu wo, mada ito tadayohasige nari si wo, mi-sute taru yau ni omoha ruru mo, imasara ni itohosiku te nam. Higa-higasiku kikoye-nasu hito ari to mo, yume kokoro oki tamahu na. Ima mi-nahosi tamahi te m."
 to katarahi tamahu. Rei ha, nama ihake naki tahabure-goto nado mo, utitoke kikoye tamahu wo, itaku simeri te, sayaka ni mo mi-ahase tatematuri tamaha nu wo, tada yo no uramesiki mi-kesiki to kokoro-e tamahu.
 Hiru no o-masi ni uti-husi tamahi te, ohom-monogatari nado kikoye tamahu hodo ni kure ni keri. Sukosi ohotono-gomori iri ni keru ni, higurasi no hanayaka ni naku ni odoroki tamahi te,
 "Sara ba, miti tado-tadosikara nu hodo ni."
 tote, mi-zo nado tatematuri nahosu.
 "Tuki mati te, to ihu naru mono wo."
 to, ito wakyaka naru sama si te notamahu ha, nikukara zu kasi. "Sono ma ni mo, to ya obosu?" to, kokoro-kurusige ni obosi te, tati-tomari tamahu.
 "Yuhu tuyu ni sode nura se to ya higurasi no
 naku wo kiku kiku oki te yuku ram
"
 Katanari naru mi-kokoro ni makase te ihi-ide tamahe ru mo rautakere ba, tui-wi te,
 "Ana, kurusi ya!"
 to, uti nageki tamahu.
 "Matu sato mo ikaga kiku ram kata-gata ni
 kokoro sawagasu higurasi no kowe

 nado obosi yasurahi te, naho nasake nakara m mo kokoro-kurusikere ba, tomari tamahi nu. Sidu-kokoro naku, sasuga ni nagame rare tamahi te, ohom-kudamono bakari mawiri nado si te, ohotono-gomori nu.

 [9-5 Genji finds a letter from Kashiwagi to Omna-Sam-no-Miya]
 Mada asa-suzumi no hodo ni watari tamaha m tote, toku oki tamahu.
 "Yobe no kahahori wo otosi te, kore ha kaze nuruku koso ari kere."
 tote, ohom-ahugi oki tamahi te, kinohu utatane si tamahe ri si o-masi no atari wo, tati-tomari te mi tamahu ni, ohom-sitone no sukosi mayohi taru tuma yori, asa-midori no usuyau naru humi no, osi-maki taru hasi miyuru wo, nani-gokoro mo naku hiki-ide te go-ran-zuru ni, wotoko no te nari. Kami no ka nado ito en ni, kotosara meki taru kaki-zama nari. Huta-kasane ni koma-goma to kaki taru wo mi tamahu ni, "Magiru beki kata naku, sono hito no te nari keri!" to mi tamahi tu.
 Ohom-kagami nado ake te mawira suru hito ha, mi tamahu humi ni koso ha to, kokoro mo sira nu ni, Ko-Ziziu mituke te, kinohu no humi no iro to miru ni, ito imiziku, mune tubu-tubu to naru kokoti su. Ohom-kayu nado mawiru kata ni me mo mi-yara zu,
 "Ide, sari to mo, sore ni ha ara zi. Ito imiziku, saru koto ha ari na m ya? Kakui tamahi te kem."
 to omohi-nasu.
 Miya ha, nani-gokoro mo naku, mada ohotono-gomore ri.
 "Ana, ihake na! Kakaru mono wo tirasi tamahi te. Ware nara nu hito mo mituke tara masika ba."
 to obosu mo, kokoro-otori si te,
 "Sare ba yo. Ito muge ni kokoro-nikuki tokoro naki mi-arisama wo, usirometasi to ha miru kasi."
 to obosu.

 [9-6 Ko-Ziju blames omna-Sam-no-Miya who lost the letter]
 Ide tamahi nure ba, hito-bito sukosi akare nuru ni, Ziziu yori te,
 "Kinohu no mono ha, ikaga se sase tamahi te si? Kesa, Win no go-ran-zi turu humi no iro koso, ni te haberi ture."
 to kikoyure ba, asamasi to obosi te, namida no tada ide ki ni ide kure ba, itohosiki mono kara, "Ihu kahi na no ohom sama ya!" to mi tatematuru.
 "Iduku ni ka ha, oka se tamahi te si? Hito-bito no mawiri si ni, koto-ari-gaho ni tikaku saburaha zi to, sabakari no imi wo dani, kokoro no oni ni sari haberi si wo. Ira se tamahi si hodo ha sukosi hodo he haberi ni si wo, kakusa se tamahi tura m to nam, omou tamahe si."
 to kikoyure ba,
 "Isa, to yo. Mi si hodo ni iri tamahi sika ba, huto mo e oki ahe de, sasi-hasami si wo, wasure ni keri."
 to notamahu ni, ito kikoye m kata nasi. Yori te mire ba, iduku no ka ha ara m?
 "Ana, imizi! Kano Kimi mo, ito itaku odi habakari te, kesiki ni te mo mori kika se tamahu koto ara ba to, kasikomari kikoye tamahi si mono wo. Hodo dani he zu, kakaru koto no ide maude kuru yo! Subete, ihakenaki ohom-arisama ni te, hito ni mo miye sase tamahi kere ba, tosi-goro sa bakari wasure gataku, urami ihi watari tamahi sika do, kaku made omou tamahe si ohom-koto ka ha! Taga ohom-tame ni mo, itohosiku haberu beki koto."
 to, habakari mo naku kikoyu. Kokoro-yasuku wakaku ohasure ba, nare kikoye taru na'meri. Irahe mo si tamaha de, tada naki ni nomi zo naki tamahu. Ito nayamasige ni te, tuyu bakari no mono mo kikosimesa ne ba,
 "Kaku nayamasiku se sase tamahu wo, mi oki tatematuri tamahi te, ima ha okotari-hate tamahi ni taru ohom-atukahi ni, kokoro wo ire tamahe ru koto."
 to, turaku omohi ihu.

 [9-7 Genji reads the letter repeatedly]
 Otodo ha, kono humi no naho ayasiku obosa rure ba, hito mi nu kata ni te, uti kahesi tutu mi tamahu. "Saburahu hito-bito no naka ni, kano Tiunagon no te ni ni taru te si te kaki taru ka?" to made obosi-yore do, kotoba-dukahi kira-kira to, magahu beku mo ara nu koto-domo ari.
 "Tosi wo he te omohi watari keru koto no, tamasaka ni ho'i kanahi te, kokoro-yasukara nu sudi wo kaki-tukusi taru kotoba, ito mi-dokoro ari te ahare nare do, ito kaku sayaka ni ha kaku besi ya! Atara hito no, humi wo koso omohi-yari naku kaki kere. Oti tiru koto mo koso to omohi sika ba, mukasi, kayau ni komaka naru beki wori husi ni mo, kotosogi tutu koso kaki magirahasi sika. Hito no hukaki youi ha, kataki waza nari keri."
 to, kano Hito no kokoro wo sahe mi-otosi tamahi tu.

 [9-8 Genji understands his wife's adultery]
 "Sate mo, kono hito wo ba ikaga motenasi kikoyu beki? Medurasiki sama no mi-kokoti mo, kakaru koto no magire ni te nari keri. Ide, ana, kokoro-u ya! Kaku, hito-dute nara zu uki koto wo siru siru, ari si nagara mi tatematura m yo!"
 to, waga mi-kokoro nagara mo, e omohi nahosu maziku oboyuru wo,
 "Nahozari no susabi to, hazime yori kokoro wo todome nu hito dani, mada koto-zama no kokoro waku ram to omohu ha, kokoro-duki-naku omohi hedate raruru wo, masite kore ha, sama koto ni, ohokenaki hito no kokoro ni mo ari keru kana!
 Mikado no mi-me wo mo ayamatu taguhi, mukasi mo ari kere do, sore ha mata ihu kata koto nari. Miya-dukahe to ihi te, ware mo hito mo onazi Kimi ni nare tukau-maturu hodo ni, onodukara, saru beki kata ni tuke te mo, kokoro wo kahasi-some, mono no magire ohokari nu beki waza nari.
 Nyougo, Kaui to ihe do, to aru sudi kakaru kata ni tuke te, kataho naru hito mo ari, kokorobase kanarazu omokara nu uti-maziri te, omoha zu naru koto mo are do, oboroke no sadaka naru ayamati miye nu hodo ha, sate mo mazirahu yau mo ara m ni, huto si mo araha nara nu magire ari nu besi.
 Kaku bakari, mata naki sama ni motenasi kikoye te, uti-uti no kokorozasi hiku kata yori mo, itukusiku katazikenaki mono ni omohi hagukuma m hito wo oki te, kakaru koto ha, sarani taguhi ara zi."
 to, tuma-haziki se rare tamahu.
 "Mikado to kikoyure do, tada sunaho ni, ohoyake-zama no kokorobahe bakari ni te, miya-dukahe no hodo mo mono-susamaziki ni, kokorozasi hukaki watakusi no negi-goto ni nabiki, onogazisi ahare wo tukusi, mi-sugusi gataki wori no irahe wo mo ihi-some, zinen ni kokoro kayohi somu ram nakarahi ha, onazi kesikara nu sudi nare do, yoru kata ari ya? Waga mi nagara mo, sabakari no hito ni kokoro wake tamahu beku ha oboye nu mono wo!"
 to, ito kokoro-dukinakere do, mata "Kesiki ni idasu beki koto ni mo ara zu." nado, obosi midaruru ni tuke te,
 "Ko-Win-no-Uhe mo, kaku mi-kokoro ni ha sirosimesi te ya, sira zu gaho wo tukura se tamahi kem. Omohe ba, sono yo no koto koso ha, ito osorosiku, aru-maziki ayamati nari kere."
 to, tikaki tamesi wo obosu ni zo, kohi no yamadi ha, e modoku maziki mi-kokoro maziri keru.

 10 Tale of Genji After being found out of adultery

 
[10-1 Murasaki is anxious about Omna-Sam-no-Miya]
 Turenasi dukuri tamahe do, mono-obosi midaruru sama no sirukere ba, Womna-Gimi, kiye-nokori taru itohosimi ni watari tamahi te, "Hito yari nara zu, kokoro-gurusiu omohi-yari kikoye tamahu ni ya?" to obosi te,
 "Kokoti ha yorosiku nari ni te haberu wo, kano Miya no nayamasige ni ohasu ram ni, toku watari tamahi ni si koso, itohosikere."
 to kikoye tamahe ba,
 "Sakasi. Rei nara zu miye tamahi sika do, koto naru kokoti ni mo ohase ne ba, onodukara kokoro nodoka ni omohi te nam. Uti yori ha, tabi-tabi ohom-tukahi ari keri. Kehu mo ohom-humi ari tu to ka. Win no, ito yamgotonaku kikoye tuke tamahe re ba, Uhe mo kaku obosi taru naru besi. Sukosi oroka ni nado mo ara m ha, konata kanata obosa m koto no, itohosiki zo ya!"
 tote, umeki tamahe ba,
 "Uti no kikosimesa m yori mo, midukara uramesi to omohi kikoye tamaha m koso, kokoro-gurusikara me. Ware ha obosi togame zu to mo, yokara nu sama ni kikoye-nasu hito-bito, kanarazu ara m to omohe ba, ito kurusiku nam."
 nado notamahe ba,
 "Geni, anagati ni omohu hito no tame ni ha, wadurahasiki yosuga nakere do, yorodu ni tadori hukaki koto, to-ya kaku ya to, ohoyoso-bito no omoha m kokoro sahe omohi megurasa ruru wo, kore ha tada Kokuwau no mi-kokoro ya oki tamaha m to bakari wo habakara m ha, asaki kokoti zo si keru."
 to, hohowemi te notamahi magirahasu. Watari tamaha m koto ha,
 "Morotomo ni kaheri te wo! Kokoro nodoka ni ara m."
 to nomi kikoye tamahu wo,
 "Koko ni ha, sibasi kokoro-yasuku te habera m. Madu watari tamahi te, hito no mi-kokoro mo nagusami na m hodo ni wo!"
 to, kikoye-kahasi tamahu hodo ni, hi-goro he nu.

 [10-2 Kashiwagi and Omna-Sam-no-Miya tremble with fear]
 Hime-Miya ha, kaku watari tamaha nu hi-goro no huru mo, hito no ohom-turasa ni nomi obosu wo, ima ha, "Waga ohom-okotari uti-maze te kaku nari nuru." to obosu ni, Win mo kikosimesi tuke te, ika ni obosimesa m to, yononaka tutumasiku nam.
 Kano hito mo, imizige ni nomi ihi-watare do mo, Ko-Ziziu mo wadurahasiku omohi nageki te, "Kakaru koto nam, ari si." to tuge te kere ba, ito asamasiku,
 "Itu no hodo ni saru koto ide-ki kem? Kakaru koto ha, ari hure ba, onodukara kesiki ni te mo mori-iduru yau mo ya?"
 to omohi si dani, ito tutumasiku, sora ni me tuki taru yau ni oboye si wo, "Masite sabakari tagahu beku mo ara zari si koto-domo wo mi tamahi te kem.", hadukasiku, katazikenaku, katahara-itaki ni, asa-yuhu, suzumi mo naki koro nare do, mi mo simuru kokoti si te, iham kata naku oboyu.
 "Tosi-goro, mame-goto ni mo ada-koto ni mo, mesi matuhasi mawiri nare turu mono wo. Hito yori ha komaka ni obosi todome taru mi-kesiki no, ahare ni natukasiki wo, asamasiku ohokenaki mono ni kokoro oka re tatematuri te ha, ikade ka ha me wo mo mi-ahase tatematura m. Sari tote, kaki-taye honomeki mawira zara m mo, hito-me ayasiku, kano mi-kokoro ni mo obosi ahase m koto no imizisa."
 nado, yasukara zu omohu ni, kokoti mo ito nayamasiku te, Uti he mo mawira zu. Sasite omoki tumi ni ha ataru beki nara ne do, mi no itadura ni nari nuru kokoti sure ba, "Sare ba yo." to, katu ha waga kokoro mo, ito turaku oboyu.
 "Ide ya, siduyaka ni kokoro nikuki kehahi miye tamaha nu watari zo ya! Madu ha, kano mi-su no hasama mo, saru beki koto ka ha. Karu-garusi to, Daisyau no omohi tamahe ru kesiki miye ki kasi."
 nado, ima zo omohi ahasuru. Sihite kono koto wo omohi samasa m to omohu kata ni te, anagati ni nan tuke tatematura mahosiki ni ya ara m.

 [10-3 Genji blames Omna-Sam-no-Miya for her thoughtless]
 "Yoki yau tote mo, amari hita-omomuki ni ohodoka ni ate naru hito ha, yo no arisama mo sira zu, katu, saburahu hito ni kokoro-oki tamahu koto mo naku te, kaku itohosiki ohom-mi no tame mo, imiziki koto ni mo aru kana!"
 to, kano ohom-koto no kokoro-gurusisa mo, e omohi hanata re tamaha zu.
 Miya ha, ito rautage ni te nayami watari tamahu sama no, naho ito kokoro-gurusiku, kaku omohi-hanati tamahu ni tuke te ha, ayaniku ni, uki ni magire nu kohisisa no kurusiku obosa rure ba, watari tamahi te, mi tatematuri tamahu ni tuke te mo, mune itaku itohosiku obosa ru.
 Ohom-inori nado, sama-zama ni se sase tamahu. Ohokata no koto ha, ari si ni kahara zu, naka-naka itahasiku yamgotonaku motenasi kikoyuru sama wo masi tamahu. Ke-dikaku uti katarahi kikoye tamahu sama ha, ito koyonaku mi-kokoro hedatari te, katahara itakere ba, hito-me bakari wo meyasuku motenasi te, obosi nomi midaruru ni, kono mi-kokoro no uti si mo zo kurusikari keru.
 Saru koto mi ki to mo arahasi kikoye tamaha nu ni, midukara ito wari naku obosi taru sama mo, kokoro wosanasi.
 "Ito kaku ohasuru ke zo kasi. Yoki yau to ihi nagara, amari kokoro-motonaku okure taru, tanomosige naki waza nari."
 to obosu ni, yononaka nabete usirometaku,
 "Nyougo no, amari yaharaka ni obire tamahe ru koso, kayau ni kokoro kake kikoye m hito ha, masite kokoro midare na m kasi. Womna ha, kau haruke-dokoro naku nayobi taru wo, hito mo anadurahasiki ni ya, saru maziki ni, huto me tomari, kokoro-duyokara nu ayamati ha si iduru nari keri."
 to obosu.

 [10-4 Genji admires Tamakazura for her thoughtful]
 "Migi-no-Otodo no Kitanokata no, toritate taru usiromi mo naku, wosanaku yori, mono-hakanaki yo ni sasurahuru yau ni te, ohi-ide tamahi kere do, kado-kadosiku rau ari te, ware mo ohokata ni ha oya-meki sika do, nikuki kokoro no soha nu ni si mo ara zari si wo, nadaraka ni turenaku motenasi te sugusi, kono Otodo no, saru muzin no nyoubau ni kokoro ahase te iri kitari kem ni mo, kezayaka ni mote-hanare taru sama wo, hito ni mo miye sira re, kotosara ni yurusa re taru arisama ni si-nasi te, waga kokoro to tumi aru ni ha nasa zu nari ni si nado, ima omohe ba, ika ni kado aru koto nari keri.
 Tigiri hukaki naka nari kere ba, nagaku kakute tamota m koto ha, tote mo kakute mo, onazi goto ara masi mono kara, kokoro mote ari si koto to mo, yo-hito mo omohi-ide ba, sukosi karu-garusiki omohi kuhahari na masi, ito itaku motenasi te si waza nari." to obosi-idu.

 [10-5 Oborozukiyo becomes a nun]
 Nideu no Naisi-no-Kamnokimi wo ba, naho taye zu omohi-ide kikoye tamahe do, kaku usirometaki sudi no koto, uki mono ni obosi-siri te, kano mi-kokoro yowasa mo, sukosi karuku omohi-nasa re tamahi keri.
 Tuhi ni ohom-hoi no koto si tamahi te keri to kiki tamahi te ha, ito ahare ni kutiwosiku, mi-kokoro ugoki te, madu toburahi kikoye tamahu. Ima nam to dani nihohasi tamaha zari keru turasa wo, asakara zu kikoye tamahu.
 "Ama no yo wo yoso ni kika me ya Suma no ura ni
 mo-siho tare si mo tare nara naku ni

 Sama-zama naru yo no sadame nasa wo kokoro ni omohi-tume te, ima made okure kikoye nuru kutiwosisa wo, obosi-sute tu to mo, sari gataki go-wekau no uti ni ha, madu koso ha to, ahare ni nam."
 nado, ohoku kikoye tamahe ri.
 Toku obosi-tati ni si koto nare do, kono ohom-samatage ni kakadurahi te, hito ni ha sika arahasi tamaha nu koto nare do, kokoro no uti ahare ni, mukasi yori turaki ohom-tigiri wo, sasuga ni asaku si mo obosi sira re nu nado, kata-gata ni obosi-ide raru.
 Ohom-kaheri, ima ha kaku si mo kayohu maziki ohom-humi no todime to obose ba, ahare ni te, kokoro todome te kaki tamahu, sumi tuki nado, ito wokasi.
 "Tune naki yo to ha mi hitotu ni nomi siri haberi ni si wo, okure nu to notamaha se taru ni nam, geni,
 Ama-bune ni ikaga ha omohi okure kem
 Akasi no ura ni isari se si Kimi

 Wekau ni ha, amaneki kado ni te mo, ikaga ha."
 to ari. Koki awo-nibi no kami ni te, sikimi ni sasi tamahe ru, rei no koto nare do, itaku sugusi taru hude tukahi, naho huri gataku wokasige nari.

 [10-6 Genji talks about Oborozukiyo and Asagao]
 Nideu-no-win ni ohasimasu hodo ni te, Womna-Gimi ni mo, ima ha muge ni taye nuru koto ni te, mise tatematuri tamahu.
 "Ito itaku koso hadukasime rare tare. Geni, kokoro-dukinasi ya! Sama-zama kokoro-bosoki yononaka no arisama wo, yoku mi-sugusi turu yau naru yo. Nabete no yo no koto ni te mo, hakanaku mono wo ihi-kahasi, toki-doki ni yose te, ahare wo mo siri, yuwe wo mo sugusa zu, yoso nagara no mutubi-kahasi tu beki hito ha, Saiwin to kono Kimi to koso ha nokori ari turu wo, kaku mina somuki-hate te, Saiwin hata, imiziu tutome te, magire naku okonahi ni simi tamahi ni ta'nari.
 Naho, kokora no hito no arisama wo kiki miru naka ni, hukaku omohu sama ni, sasuga ni natukasiki koto no, kano Hito no ohom-nazurahi ni dani mo ara zari keru kana! Womna-go wo ohosi-tate m koto yo, ito katakaru beki waza nari keri.
 Sukuse nado ihu ram mono ha, me ni miye nu waza ni te, oya no kokoro ni makase gatasi. Ohi-tata m hodo no kokoro-dukahi ha, naho tikara iru beka'meri. Yoku koso, amata kata-gata ni kokoro wo midaru maziki tigiri nari kere. Tosi hukaku ira zari si hodo ha, sau-zausi no waza ya, sama-zama ni mi masika ba to nam, nagekasiki wori-wori ari si.
 Waka-Miya wo, kokoro si te ohosi-tate tatematuri tamahe. Nyougo ha, mono no kokoro wo hukaku siri tamahu hodo nara de, kaku itoma naki mazirahi wo si tamahe ba, nani-goto mo kokoro-motonaki kata ni zo monosi tamahu ram. Mi-ko tati nam, naho aku kagiri hito ni ten tuka ru maziku te, yo wo nodoka ni sugusi tamaha m ni, usirometakaru maziki kokorobase, tuke mahosiki waza nari keru. Kagiri ari te, tozama kau zama no usiromi maukuru tada-udo ha, onodukara sore ni mo tasuke rare nuru wo."
 nado kikoye tamahe ba,
 "Haka-bakasiki sama no ohom-usiromi nara zu to mo, yo ni nagara he m kagiri ha, mi tatematura nu yau ara zi to omohu wo, ika nara m?"
 tote, naho mono wo kokoro-bosoge ni te, kaku kokoro ni makase te, okonahi wo mo todokohori naku sitamahu hito-bito wo, urayamasiku omohi kikoye tamahe ri.
 "Kam-no-Kimi ni, sama kahari tamahe ra m sauzoku nado, mada tati nare nu hodo ha toburahu beki wo, kesa nado ha ika ni nuhu mono zo? Sore se sase tamahe. Hito-kudari ha, Roku-deu no Homgasi-no-Kimi ni monosi tuke m. Uruhasiki hohubuku-dati te ha, utate mi-me mo ke-utokaru besi. Sasuga ni, sono kokorobahe mise te wo."
 nado kikoye tamahu.
 Awo-nibi no hito-kudari wo, koko ni ha se sase tamahu. Tukumo-dokoro no hito mesi te, sinobi te, ama no ohom-gu-domo no saru beki hazime notamahasu. Ohom-sitone, uha-musiro, byaubu, kityau nado no koto mo, ito sinobi te, wazato gamasiku isogase tamahi keri.

 11 Tale of Suzaku The celebrstion for Suzaku is put off

 
[11-1 Omna-Ni-no-Miya celebrates for Suzaku 50 years old]
 Kakute, Yama-no-Mikado no ohom-ga mo nobi te, aki to ari si wo, Hati-gwati ha Daisyau no ohom-ki-duki ni te, gakuso no koto okonahi tamaha m ni, bin nakaru besi. Ku-gwati ha, Win no Oho-Kisaki no kakure tamahi ni si tuki nare ba, Zihu-gwati ni to obosi maukuru wo, Hime-Miya itaku nayami tamahe ba, mata nobi nu.
 Wemon-no-Kami no ohom-adukari no Miya nam, sono tuki ni ha mawiri tamahi keru. Ohoki-Otodo wi-tati te, ikamesiku komaka ni, mono no kiyora, gisiki wo tukusi tamahe ri keri . Kam-no-Kimi mo, sono tuide ni zo, omohi-okosi te ide tamahi keru. Naho, nayamasiku, rei nara zu yamahi-duki te nomi sugusi tamahu.
 Miya mo, uti-hahe te mono wo tutumasiku, itohosi to nomi obosi nageku ni ya ara m, tuki ohoku kasanari tamahu mama ni, ito kurusige ni ohasimase ba, Win ha, kokoro-usi to omohi kikoye tamahu kata koso are, ito rautage ni aeka naru sama si te, kaku nayami watari tamahu wo, ika ni ohase m to nagekasiku te, sama-zama ni obosi nage ku. Ohom-inori nado, kotosi ha magire ohoku te sugusi tamahu.

 [11-2 Suzaku sends a letter to Omna-Sam-no-miya]
 Mi-yama ni mo kikosimesi te, rautaku kohisi to omohi kikoye tamahu. Tuki-goro kaku hoka-hoka ni te, watari tamahu koto mo wosa-wosa naki yau ni, hito no sau-si kere ba, ika naru ni ka to ohom-mune tubure te, yononaka mo imasara ni uramesiku obosi te,
 "Tai-no-Kata no wadurahi keru koro ha, naho sono atukahi ni to kikosimesi te dani, nama-yasukara zari si wo, sono noti, nahori gataku monosi tamahu ram ha, sono korohohi, bin-naki koto ya ide-ki tari kem? Midukara siri tamahu koto nara ne do, yokara nu ohom-usiromi-domo no kokoro ni te, ika naru koto ka ari kem? Uti watari nado no, miyabi wo kahasu beki nakarahi nado ni mo, kesikara zu uki koto ihi iduru taguhi mo kikoyu kasi."
 to sahe obosi-yoru mo, komayaka naru koto obosi-sute te si yo nare do, naho ko no miti ha hanare gataku te, Miya ni ohom-humi komayaka ni te ari keru wo, otodo, ohasimasu hodo ni te, mi tamahu.
 "Sono koto to naku te, siba-siba mo kikoye nu hodo ni, obotukanaku te nomi tosi-tuki no suguru nam, ahare nari keru. Nayami tamahu naru sama ha, kuhasiku kiki si noti, nenzu no tuide ni mo omohi-yara ruru ha, ikaga? Yononaka sabisiku omoha zu naru koto ari to mo, sinobi sugusi tamahe. Uramesige naru kesiki nado, oboroke ni te, mi-siri-gaho ni honomekasu, ito sina okure taru waza ni nam."
 nado, wosihe kikoye tamahe ri.
 Ito itohosiku kokoro-gurusiku, "Kakaru uti-uti no asamasiki wo ba, kikosimesu beki ni ha ara de, waga okotari ni, ho'i naku nomi kiki obosu ram koto wo." to bakari obosi tuduke te,
 "Kono ohom-kaheri wo ba, ikaga kikoye tamahu. Kokoro-gurusiki ohom-seusoko ni, maro koso ito kurusikere. Omoha zu ni omohi kikoyuru koto ari to mo, oroka ni, hito no mi togamu bakari ha ara zi to koso omohi habere. Taga kikoye taru ni ka ara m?"
 to notamahu ni, hadirahi te somuki tamahe ru ohom-sugata mo, ito rautage nari. Itaku omo-yase te, mono-omohi ku-si tamahe ru, itodo ate ni wokasi.

 [11-3 Genji admonishs Omna-Sam-no-miya about her behavior]
 "Ito wosanaki mi-kokorobahe wo mi-oki tamahi te, itaku ha usirometagari kikoye tamahu nari keri to, omohi ahase tatemature ba, ima yori noti mo yorodu ni nam. Kau made mo ikade kikoye zi to omohe do, Uhe no, mi-kokoro ni somuku to kikosimesu ram koto no, yasukara zu, ibuseki wo, koko ni dani kikoye sirase de ya ha tote nam.
 Itari sukunaku, tada, hito no kikoye nasu kata ni nomi yoru beka'meru mi-kokoro ni ha, tada oroka ni asaki to nomi obosi, mata, ima ha koyonaku sada sugi ni taru arisama mo, anadurahasiku me nare te nomi mi-nasi tamahu ram mo, kata-gata ni kutiwosiku mo uretaku mo oboyuru wo, Win no ohasimasa m hodo ha, naho kokoro wosame te, kano obosi oki te taru yau ari kem, sada-sugi-bito wo mo, onaziku nazurahe kikoye te, itaku na karume tamahi so.
 Inisihe yori ho'i hukaki miti ni mo, tadori usukaru beki Womna-gata ni dani, mina omohi okure tutu, ito nuruki koto ohokaru wo, midukara no kokoro ni ha, nani bakari obosi mayohu beki ni ha ara ne do, ima ha to sute tamahi kem yo no usiromi ni yuzuri oki tamahe ru mi-kokorobahe no, ahare ni uresikari si wo, hiki-tuduki arasohi kikoyuru yau ni te, onazi sama ni mi-sute tatematura m koto no, ahenaku obosa re m ni tutumi te nam.
 Kokoro-gurusi to omohi si hito-bito mo, ima ha kake todome raruru hodasi bakari naru mo habera zu. Nyougo mo, kakute, yukusuwe ha siri gatakere do, mi-ko-tati kazu sohi tamahu mere ba, midukara no yo dani nodokeku ha to mi oki tu besi. Sono hoka ha, tare mo tare mo, ara m ni sitagahi te, morotomo ni mi wo sute m mo, wosikaru maziki yohahi-domo ni nari ni taru wo, yau-yau suzusiku omohi haberu.
 Win no mi-yo no nokori hisasiku mo ohase zi. Ito atusiku itodo nari masari tamahi te, mono-kokoro-bosoge ni nomi obosi taru ni, ima-sara ni omoha zu naru ohom-na no mori kikoye te, mi-kokoro midari tamahu na. Kono yo ha ito yasusi. Koto ni mo ara zu. Noti no yo no ohom-miti no samatage nara m mo, tumi ito osorosikara m."
 nado, maho ni sono koto to ha akasi tamaha ne do, tuku-duku to kikoye tuduke tamahu ni, namida nomi oti tutu, ware ni mo ara zu omohi-simi te ohasure ba, ware mo uti-naki tamahi te,
 "Hito no uhe ni te mo, modokasiku kiki omohi si huru-bito no sakasira yo. Mi ni kaharu koto ni koso. Ika ni utate no okina ya to, mutukasiku urusaki mi-kokoro sohu ram."
 to, hadi tamahi tutu, ohom-suzuri hiki-yose tamahi te, te-dukara osi-suri, kami tori makanahi, kaka se tatematuri tamahe do, mi-te mo wananaki te, e kaki tamaha zu.
 "Kano komaka nari si kaheri-goto ha, ito kaku si mo tutuma zu kayohasi tamahu ram kasi." to obosi-yaru ni, ito nikukere ba, yorodu no ahare mo same nu bekere do, kotoba nado wosihe te kaka se tatematuri tamahu.

 [11-4 The celebrstion for Suzaku is put off on December]
 Mawiri tamaha m koto ha, kono tuki kakute sugi nu. Ni-no-Miya no ohom-ikihohi koto ni te, mawiri tamahi keru wo, hurumekasiki ohom-mi-zama ni te, tati narabi gaho nara m mo, habakari aru kokoti si keri.
 "Simo-tuki ha midukara no ki-duki nari. Tosi no wohari hata, ito mono sawagasi. Mata, itodo kono ohom-sugata mo mi-gurusiku, mati mi tamaha m wo to omohi habere do, sari tote, sa nomi nobu beki koto ni ya ha. Mutukasiku mono obosi midare zu, akiraka ni motenasi tamahi te, kono itaku omo-yase tamahe ru, tukurohi tamahe."
 nado, ito rautasi to, sasuga ni mi tatematuri tamahu.
 Wemon-no-Kami wo ba, nani zama no koto ni mo, yuwe aru beki wori husi ni ha, kanarazu kotosara ni matuhasi tamahi tutu, notamahase ahase si wo, taye te saru ohom-seusoko mo nasi. Hito ayasi to omohu ram to obose do, "Mi m ni tuke te mo, itodo hore-boresiki kata hadukasiku, mi m ni ha mata waga kokoro mo tadanara zu ya!" to obosi kahesa re tutu, yagate tuki-goro mawiri tamaha nu wo mo togame nasi.
 Ohokata no hito ha, naho rei nara zu nayami watari te, Win ni hata, ohom-asobi nado naki tosi nare ba, to nomi omohi wataru wo, Daisyau-no-Kimi zo, "Aru yau aru koto naru besi. Suki-mono ha, sadame te waga kesiki tori si koto ni ha, sinoba nu ni ya ari kem." to omohi-yore do, ito kaku sadaka ni nokori naki sama nara m to ha, omohi-yori tamaha zari keri.

 [11-5 Genji invites Kashiwagi to Rokujo-in]
 Zihuni-gwati ni nari ni keri. Zihu-yo-niti to sadame te, mahi-domo narasi, tono no uti yusuri te nonosiru. Nideu-no-win no Uhe ha, mada watari tamaha zari keru wo, kono sigaku ni yori te zo, e sidume hate de watari tamahe ru. Nyougo-no-Kimi mo sato ni ohasimasu. Kono tabi no Mi-ko ha, mata wotoko ni te nam ohasimasi keru. Sugi-sugi ito wokasige ni te ohasuru wo, akekure mote-asobi tatematuri tamahu ni nam, suguru yohahi no sirusi, uresiku obosa re keru. Sigaku ni, U-Daizin-dono no Kitanokata mo watari tamahe ri.
 Daisyau-no-Kimi, Usitora-no-mati ni te, madu uti-uti ni teugaku no yau ni, akekure asobi narasi tamahi kere ba, kano ohom-kata ha, o-mahe no mono ha mi tamaha zu.
 Wemon-no-Kami wo, kakaru koto no wori mo maziraha se zara m ha, ito haye naku, sau-zausikaru beki uti ni, hito ayasi to katabuki nu beki koto nare ba, mawiri tamahu beki yosi ari keru wo, omoku wadurahu yosi mausi te mawira zu.
 Saru ha, sokohaka to kurusige naru yamahi ni mo ara za'naru wo, omohu kokoro no aru ni ya to, kokoro-kurusiku obosi te, toriwaki te ohom-seusoko tukahasu. Titi-Otodo mo,
 "Nado ka kahesahi mausa re keru. Higa-higasiki yau ni, Win ni mo kikosimesa m wo, odoro-odorosiki yamahi ni mo ara zu, tasuke te mawiri tamahe."
 to sosonokasi tamahu ni, kaku kasane te notamahe re ba, kurusi to omohu omohu mawiri nu.

 [11-6 Genji meets and talks with Kashiwagi]
 Mada Kamdatime nado mo tudohi tamaha nu hodo nari keri. Rei no ke-dikaki mi-su no uti ni ire tamahi te, Moya no mi-su orosi te ohasimasu. Geni, ito itaku yase-yase ni awomi te, rei mo hokorika ni hanayagi taru kata ha, otouto no Kimi-tati ni ha mote keta re te, ito youi ari gaho ni sidume taru sama zo koto naru wo, itodo sidume te saburahi tamahu sama, "Nado ka ha Mi-ko-tati no ohom-katahara ni sasi-narabe tara m ni, sarani toga aru maziki wo, tada koto no sama no, tare mo tare mo ito omohi-yari naki koso, ito tumi yurusi gatakere." nado, ohom-me tomare do, sarigenaku, ito natukasiku,
 "Sono koto to naku te, taimen mo ito hisasiku nari ni keri. Tuki-goro ha, iro-iro no byauza wo mi atukahi, kokoro no itoma naki hodo ni, Win no ohom-ga no tame, koko ni monosi tamahu Miko no, hohuzi tukau-maturi tamahu beku ari si wo, tugi-tugi todokohoru koto sigeku te, kaku tosi mo seme ture ba, e omohi no gotoku si-ahe de, kata no gotoku nam, imohi no mi-hati mawiru beki wo, ohom-ga nado ihe ba, koto-kotosiki yau nare do, ihe ni ohi-iduru warahabe no kazu ohoku nari ni keru wo go-ran-ze sase m tote. Mahi nado narahasi hazime si, sono koto wo dani hatasa m tote. Hausi totonohe m koto, mata tare ni ka ha to omohi megurasi-kane te nam, tuki-goro toburahi monosi tamaha nu urami mo sute te keru."
 to notamahu mi-kesiki no, uranaki yau naru mono kara, ito ito hadukasiki ni, kaho no iro tagahu ram to oboye te, ohom-irahe mo tomi ni kikoye zu.

 [11-7 Genji asks Kashiwagi for an advice about the celebrstion]
 "Tuki-goro, kata-gata ni obosi nayamu ohom-koto, uketamahri nageki haberi nagara, haru no korohohi yori, rei mo wadurahi haberu midari kakubyau to ihu mono, tokoro-seku okori wadurahi haberi te, haka-bakasiku humi taturu koto mo habera zu, tuki-goro ni sohe te sidumi haberi te nam, Uti nado ni mo mawira zu, yononaka ato taye taru yau ni te komori haberu.
 Win no ohom-yohahi tari tamahu tosi nari, hito yori sadaka ni kazohe tatematuri tukau-maturu beki yosi, Tizi-no-Otodo omohi oyobi mausa re si wo, "Kauburi wo kake, kuruma wo wosima zu sute te si mi ni te, susumi tukau-matura m ni, tuku tokoro nasi. Geni, gerahu nari to mo, onazi goto hukaki tokoro habera m. Sono kokoro go-ran-ze rare yo." to, moyohosi mausa ruru koto no habe' sika ba, omoki yamahi wo ahi-tasuke te nam, mawiri te habe' si.
 Ima ha, iyo-iyo ito kasuka naru sama ni obosi-sumasi te, ikamesiki ohom-yosohi wo mati-uke tatematuri tamaha m koto, negahasiku mo obosu maziku mi tatematuri habe' si wo, koto-domo wo ba soga se tamahi te, siduka naru ohom-monogatari no hukaki ohom-negahi kanaha se tamaha m nam, masari te haberu beki."
 to mausi tamahe ba, ikamesiku kiki si ohom-ga no koto wo, Womna-Ni-no-Miya no ohom-kata zama ni ha ihi-nasa nu mo, rau ari to obosu.
 "Tada kaku nam. Koto-sogi taru sama ni yo-hito ha asaku miru beki wo, sa ha ihe do, kokoro-e te monose raruru ni, sare ba yo to nam, itodo omohi nara re haberu. Daisyau ha, ohoyake-gata ha, yau-yau otona-bu mere do, kauyau ni nasake-bi taru kata ha, moto yori sima nu ni ya ara m?
 Kano Win, nai-goto mo kokoro oyobi tamaha nu koto ha, wosa-wosa naki uti ni mo, gaku no koto ha mi-kokoro todome te, ito kasikoku siri totonohe tamahe ru wo, sa koso obosi sute taru yau nare, siduka ni kikosimesi suma sa m koto, ima si mo nam kokoro-dukahi se raru beki. Kano Daisyau to morotomo ni mi-ire te, mahi no warahabe no youi, kokorobahe, yoku kuhahe tamahe. Mono no si nado ihu mono ha, tada waga tate taru koto koso are, ito kutiwosiki mono nari."
 nado, ito natukasiku notamahi tukuru wo, uresiki mono kara, kurusiku tutumasiku te, koto-sukuna ni te, kono o-mahe wo toku tati nam to omohe ba, rei no yau ni komayaka ni mo ara de, yau-yau suberi ide nu.
 Himgasi no o-todo ni te, Daisyau no tukurohi idasi tamahu gaku-nin, mahi-bito no sauzoku no koto nado, mata mata okonahi kuhahe tamahu. Aru beki kagiri imiziku tukusi tamahe ru ni, itodo kuhasiki kokoro-sirahi sohu mo, geni kono miti ha, ito hukaki hito ni zo monosi tamahu meru.

 12 Tale of Kashiwagi Genji stares Kashiwagi

 
[12-1 The day of rehearsal]
 Kehu ha, kakaru kokoromi no hi nare do, ohom-kata-gata mono mi tamaha m ni, mi-dokoro naku ha ara se zi tote, kano ohom-ga no hi ha, akaki sira-turubami ni, ebi-zome no sita-gasane wo kiru besi, kehu ha, awo-iro ni suhau-gasane, gaku-nin samzihu-nin, kehu ha sira-gasane wo ki taru, tatumi no kata no Turi-dono ni tuduki taru rau wo gaku-so ni te, yama no minami no soba yori o-mahe ni iduru hodo, Senyuuka to ihu mono asobi te, yuki no tada isasaka tiru ni, haru no tonari tikaku, ume no kesiki miru kahi ari te hohowemi tari.
 Hisasi no mi-su no uti ni ohasimase ba, Sikibukyau-no-Miya, Migi-no-Otodo bakari saburahi tamahi te, sore yori simo no Kamdatime ha sunoko ni, wazato nara nu hi no koto ni te, ohom-aruzi nado, ke-dikaki hodo ni tukau-maturi-nasi tari.
 Migi-no-Ohotono no Sirau-Gimi, Daisyau-dono no Saburau-Gimi, Hyaubukyau-no-Miya no sonwau no Kimi-tati hutari ha, Manzai-raku. Mada ito tihisaki hodo ni te, ito rautage nari. Yo-tari nagara, idure to naku takaki ihe no ko ni te, katati wokasige ni kasiduki ide taru, omohi-nasi mo, yamgotonasi.
 Mata, Daisyau no Naisinosuke-bara no Zirau-Gimi, Sikibukyau-no-Miya no Hyauwe-no-Kami to ihi si, ima ha Gwen-Tiunagon no Mi-ko, Wauzyau. Migi-no-Ohoidono no Saburau-Gimi, Ryauwau. Daisyau-dono no Tarau, Rakuson. Sate ha Taihei-raku, Kisun-raku nado ihu mahi-domo wo nam, onazi ohom-nakarahi no Kimi-tati, Otona-tati nado mahi keru.
 Kure yuke ba, mi-su age sase tamahi te, mono no kyou masaru ni, ito utukusiki ohom-mago no Kimi-tati no katati, sugata ni te, mahi no sama mo, yo ni miye nu te wo tukusi te, ohom-si-domo mo, ono-ono te no kagiri wo wosihe kikoye keru ni, hukaki kado-kadosisa wo kuhahe te, meduraka ni mahi tamahu wo, idure wo mo ito rautasi to obosu. Oyi tamahe ru Kamdatime-tati ha, mina namida otosi tamahu. Sikibukyau-no-Miya mo, ohom-mago wo obosi te, ohom-hana no iro-duku made sihotare tamahu.

 [12-2 Genji talks cynically at Kashiwagi]
 Aruzi-no-Win,
 "Suguru yohahi ni sohe te ha, wehi-naki koso todome gataki waza nari kere! Wemon-no-Kami, kokoro todome te hohowema ruru, ito kokoro-hadukasi ya! Sari to mo, ima sibasi nara m. Sakasama ni yuka nu tosi-tuki yo! Oyi ha e nogare nu waza nari."
 tote, uti-miyari tamahu ni, hito yori keni mamedati kun-zi te, makoto ni kokoti mo ito nayamasikere ba, imiziki koto mo me mo tomara nu kokoti suru hito wo si mo, sasiwaki te, sora-wehi wo si tutu kaku notamahu. Tahabure no yau nare do, itodo mune tubure te, sakaduki no meguri kuru mo kasira itaku oboyure ba, kesiki bakari ni te magirahasu wo, go-ran-zi togame te, mota se nagara tabi-tabi sihi tamahe ba, hasitanaku te, mote-wadurahu sama, nabete no hito ni ni zu wokasi.
 Kokoti kaki midari te tahe gatakere ba, mada koto mo hate nu ni makade tamahi nuru mama ni, ito itaku madohi te,
 "Rei no, ito odoro-odorosiki wehi ni mo ara nu wo, ika nare ba kakaru nara m? Tutumasi to mono wo omohi turu ni, ke no nobori nuru ni ya? Ito sa ihu bakari oku-su beki kokoro-yowasa to ha oboye nu wo, ihu-kahi naku mo ari keru kana!"
 to midukara omohi sira ru.
 Sibasi no wehi no madohi ni mo ara zari keri. Yagate ito itaku wadurahi tamahu. Otodo, haha-Kitanokata obosi sawagi te, yoso-yoso ni te ito obotukanasi tote, tono ni watasi tatematuri tamahu wo, Womna-Miya no obosi taru sama, mata ito kokoro-gurusi.

 [12-3 Kashiwagi leaves Omna-Ni-no-Miya's home]
 Koto naku te sugusu tuki-hi ha, kokoro nodoka ni aina-danomi si te, ito si mo ara nu mi-kokorozasi nare do, ima ha to wakare tatematuru beki kadode ni ya to omohu ha, ahare ni kanasiku, okure te obosi nageka m koto no katazikenaki wo, imizi to omohu. Haha-Miyasumdokoro mo, ito imiziku nageki tamahi te,
 "Yo no koto to si te, oya wo ba naho saru mono ni oki tatematuri te, kakaru ohom-nakarahi ha, to aru wori mo kakaru wori mo, hanare tamaha nu koso rei no koto nare, kaku hiki-wakare te, tahiraka ni monosi tamahu made mo sugusi tamaha m ga, kokoro-dukusi naru beki koto wo, sibasi koko ni te, kaku te kokoromi tamahe."
 to, ohom-katahara ni mi-kityau bakari wo hedate te mi tatematuri tamhu.
 "Kotowari ya! Kazu nara nu mi ni te, oyobi gataki ohom-nakarahi ni, namazihi ni yurusa re tatematuri te, saburahu sirusi ni ha, nagaku yo ni haberi te, kahi naki mi no hodo mo, sukosi hito to hitosiku naru kedime wo mo ya go-ran-ze raruru, to koso omou tamahe ture, ito imiziku, kaku sahe nari habere ba, hukaki kokorozasi wo dani go-ran-zi hate rare zu ya nari haberi na m to omou tamahuru ni nam, tomari gataki kokoti ni mo, e yuki-yaru maziku omohi tamahe raruru."
 nado, katami ni naki tamahi te, tomi ni mo e watari tamaha ne ba, mata haha-Kitanokata, usirometaku obosi te,
 "Nado ka, madu miye m to ha omohi tamahu maziki? Ware ha, kokoti mo sukosi rei nara zu kokoro-bosoki toki ha, amata no naka ni, madu toriwaki te yukasiku mo tanomosiku mo koso oboye tamahe. Kaku ito obotukanaki koto."
 to urami kikoye tamahu mo, mata, ito kotowari nari.
 "Hito yori saki nari keru kedime ni ya, toriwaki te omohi narahi taru wo, ima ni naho kanasiku si tamahi te, sibasi mo miye nu wo ba kurusiki mono ni si tamahe ba, kokoti no kaku kagiri ni oboyuru wori si mo, miye tatematura zara m, tumi hukaku, ibusekaru besi.
 Ima ha to tanomi naku kika se tamaha ba, ito sinobi te watari tamahi te go-ran-ze yo. Kanarazu mata taimen tamahara m. Ayasiku tayuku oroka naru honzyau ni te, koto ni hure te oroka ni obosa ruru koto ari tura m koso, kuyasiku habere. Kakaru inoti no hodo wo sira de, yuku-suwe nagaku nomi omohi haberi keru koto."
 to, naku naku watari tamahi nu. Miya ha tomari tamahi te, ihu kata naku obosi kogare tari.

 [12-4 Kashiwagi falls into a critical condition]
 Ohotono ni mati-uke kikoye tamahi te, yorodu ni sawagi tamahu. Saru ha, tatimati ni odoro-odorosiki mi-kokoti no sama ni mo ara zu, tuki-goro mono nado wo sarani mawira zari keru ni, itodo hakanaki kauzi nado wo dani hure tamaha zu, tada, yau-yau mono ni hiki-iruru yau ni miye tamahu.
 Saru toki no iusoku no, kaku monosi tamahe ba, yononaka wosimi atarasigari te, ohom-toburahi ni mawiri tamaha nu hito nasi. Uti yori mo Win yori mo, ohom-toburahi siba-siba kikoye tutu, imiziku wosimi obosimesi taru ni mo, itodosiki oya-tati no mi-kokoro nomi madohu.
 Rokudeu-no-Win ni mo, "Ito kutiwosiki waza nari." to obosi odoroki te, ohom-toburahi ni tabi-tabi nemgoro ni titi-Otodo ni mo kikoye tamahu. Daisyau ha, masite ito yoki ohom-naka nare ba, ke-dikaku monosi tamahi tutu, imiziku nageki ariki tamahu.
 Ohom-ga ha, nizihu-go-niti ni nari ni keri. Kakaru toki no yamgotonaki Kamdatime no omoku wadurahi tamahu ni, oya, harakara, amata no hito-bito, saru takaki ohom-nakarahi no nageki siwore tamahe ru korohohi ni te, mono susamaziki yau nare do, tugi-tugi ni todokohori turu koto dani aru wo, sate yamu maziki koto nare ba, ikade ka ha obosi todomara m. Womna-Miya no mi-kokoro no uti wo zo, itohosiku omohi kikoye sase tamahu.
 Rei no, go-zihu-zi no mi-zukyau, mata, kano ohasimasu mi-tera ni mo, Makabirusana no.