About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Kashiwagi
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from Jan. in spring to Apr. in summer, at the age of 48

  1 Tale of Kashiwagi Omna-Sam-no-Miya gives birth to a baby boy

 1. It becomes a new year, Kashiwagi is as sick as ever Wemon-no-Kam-no-Kimi, kaku nomi nayami watari tamahu koto


 2. Kashiwagi wrights a letter to Omna-Sam-no-Miya "Nado kaku, hodo mo naku si-nasi turu mi nara m?" to


 3. Kashiwagi invites and talks Ko-Ziju Otodo, kasikoki okonahi-bito, Kaduraki-yama yori sau-zi ide taru


 4. Kashiwagi reads a reply from Omna-Sam-no-Miya Miya mo mono wo nomi hadukasiu tutumasi to obosi taru sama wo kataru


 5. Omna-Sam-no-Miya gives birth to a baby boy Miya ha, kono kure tu kata yori nayamasiu si tamahi keru wo


 6. Omna-Sam-no-Miya decides to become a nun Miya ha, sabakari hihadu naru ohom-sama ni te, ito mukutukeu


  2 Tale of Omna-Sam-no-Miya Omna-Sam-no-Miya becmes a nun

 1. Suzaku visits to Rokujo-in in the night Yama-no-Mikado ha, medurasiki ohom-koto tahiraka nari to kikosimesi te


 2. Suzaku accepts Omna-Sam-no-miya's desire for a nun "Kataharaitaki o-masi nare do mo." tote, mi-tyau no mahe ni


 3. Genji flusters himself by Omna-Sam-no-Miya's expression to be a nun Mi-kokoro no uti, kagiri nau usiroyasuku yuduri-oki si ohom-koto wo


 4. Suzaku comes back to temple at dawn Kaheri ira m ni, miti mo hiru ha hasitanakaru besi to


  3 Tale of Kashiwagi Yugiri's visit and Kashiwagi's death

 1. Kashiwagi was promoted to Gon-Dainagon Kano Wemon-no-Kami ha, kakaru ohom-koto wo kiki tamahu ni


 2. Yugiri visits Kashiwagi in bed Daisyau-no-Kimi, tune ni ito hukau omohi nageki, toburahi kikoye tamahu


 3. Kashiwagi leaves his will to Yugiri "Hisasiu wadurahi tamahe ru hodo yori ha, koto ni itau mo


 4. Kashiwagi died just like a bubble disappered Nyougo wo ba sarani mo kikoye zu, kono Daisyau no ohom-Kata nado mo


  4 Tale of Genji A celebration of 50 days after the birth

 1. A celebration of 50 days after the birth in March Yayohi ni nare ba, sora no kesiki mo mono-uraraka ni te


 2. A dialogue between Genji and Omna-Sam-no-Miya Miya mo oki-wi tamahi te, mi-gusi no suwe no tokoro-seu hirogori taru wo


 3. Genji's sorrow of old age Ohom-Menoto-tati ha, yamgotonaku, me-yasuki kagiri amata saburahu


 4. Genji says disagreeable to Omna-Sam-no-Miya "Kono koto no kokoro sire ru hito, nyoubau no naka ni mo ara m kasi


 5. Yugiri is interested in the affair Daisyau-no-Kimi ha, kano kokoro ni amari te, honomekasi ide tari si wo


  5 Tale of Yugiri Kashiwagi was mourned over

 1. Yugiri visits Ochiba-no-Miya in Ichijo-palace Itideu-no-Miya ni ha, masite, obotukanau te wakare


 2. A grief of Ochiba-no-Miya's mother Miyasumdokoro mo hana-gowe ni nari tamahi te, "Ahare naru koto ha


 3. Yugiri and Ochiba-no-Miya's mother compose and change waka each other Daisyau mo, tomi ni e tamerahi tamaha zu


 4. Yugiri visits the residence of Kashiwagi's father Tizi-no-Ohotono ni, yagate mawiri tamahe re ba, Kimi-tati


 5. Yugiri visits Ichijo-palace in April Kano Itideu-no-Miya ni mo, tune ni toburahi kikoye tamahu


 6. A dialogue between Yugiri and Ochiba-no-Miya's mother Miyasumdokoro wizari ide tamahu kehahi sure ba, yawora wi nahori


 1 Tale of Kashiwagi Omna-Sam-no-Miya gives birth to a baby boy

 [1-1 It becomes a new year, Kashiwagi is as sick as ever]
 Wemon-no-Kam-no-Kimi, kaku nomi nayami watari tamahu koto, naho okotara de, tosi mo kaheri nu. Otodo, Kitanokata, obosi nageku sama wo mi tatematuru ni,
 "Sihite kake-hanare na m inoti, kahi naku, tumi omokaru beki koto wo omohu, kokoro ha kokoro to si te, mata anagati ni kono yo ni hanare gataku, wosimi todome mahosiki mi ka ha! Ihakenakari si hodo yori, omohu kokoro koto ni te, nani-goto wo mo, hito ni ima hitokiha masara m to, ohoyake watakusi no koto ni hure te, nanome nara zu omohi nobori sika do, sono kokoro kanahi gatakari keri."
 to, hitotu hutatu no husi goto ni, mi wo omohi otosi te si konata, nabete no yononaka susamaziu omohi nari te, noti no yo no okonahi ni ho'i hukaku susumi ni si wo, oya tati no ohom-urami wo omohi te, no-yama ni no akugare m miti no omoki hodasi naru beku oboye sika ba, to-zama kau-zama ni magirahasi tutu sugusi turu wo, tuhi ni,
 "Naho, yo ni tati-mahu beku mo oboye nu mono-omohi no, hitokata nara zu mi ni sohi ni taru ha, ware yori hoka ni tare ka ha turaki, kokoro-dukara mote-sokonahi turu ni koso a'mere."
 to omohu ni, uramu beki hito mo nasi.
 "Kami, Hotoke wo mo kakota m kata naki ha, kore mina saru beki ni koso ha ara me. Tare mo ti-tose no matu nara nu yo ha, tuhi ni tomaru beki ni mo ara nu wo, kaku, hito ni mo, sukosi uti-sinoba re nu beki hodo ni te, nage no ahare wo mo kake tamahu hito ara m wo koso ha, hitotu omohi ni moye nuru sirusi ni ha se me.
 Semete nagarahe ba, onodukara aru maziki na wo mo tati, ware mo hito mo, yasukara nu midare ide kuru yau mo ara m yori ha, namesi to, kokoro-oi tamahu ram atari ni mo, saritomo obosi yurui te m kasi. Yorodu no koto, ima ha no todime ni ha, mina kiye nu beki waza nari. Mata, koto-zama no ayamati si nakere ba, tosi-goro mono no wori husi goto ni ha, matuhasi narahi tamahi ni si kata no ahare mo ide-ki na m."
 nado, ture-dure ni omohi tudukuru mo, uti-kahesi, ito adikinasi.

 [1-2 Kashiwagi wrights a letter to Omna-Sam-no-Miya]
 "Nado kaku, hodo mo naku si-nasi turu mi nara m?" to, kaki-kurasi omohi midare te, makura mo uki nu bakari, hito-yari nara zu nagasi sohe tutu, isasaka hima ari tote, hito-bito tati-sari tamahe ru hodo ni, kasiko ni ohom-humi tatemature tamahu.
 "Ima ha kagiri ni nari ni te haberu arisama ha, onodukara kikosimesu yau mo habera m wo, ikaga nari nuru to dani, ohom-mimi todome sase tamaha nu mo, kotowari nare do, ito uku mo haberu kana!"
 nado kikoyuru ni, imiziu wananake ba, omohu koto mo mina kiki-sasi te,
 "Ima ha tote moye m keburi mo musubohore
 taye nu omohi no naho ya nokora m

 Ahare to dani notamahase yo. Kokoro nodome te, hito-yari nara nu yami ni madoha m miti no hikari ni mo si habera m."
 to kikoye tamahu.
 Ziziu ni mo, korizuma ni, ahare naru koto-domo wo ihi-okose tamahe ri.
 "Midukara mo, ima hitotabi ihu beki koto nam."
 to notamahe re ba, kono hito mo, waraha yori, saru tayori ni mawiri kayohi tutu, mi tatematuri nare taru hito nare ba, ohokenaki kokoro koso utate oboye tamahi ture, ima ha to kiku ha, ito kanasiu te, naku naku,
 "Naho, kono ohom-kaheri. Makoto ni kore wo todime ni mo koso habere."
 to kikoyure ba,
 "Ware mo, kehu ka asu ka no kokoti si te, mono-kokoro-bosokere ba, ohokata no ahare bakari ha omohi sira rure do, ito kokoro-uki koto to omohi-kori ni sika ba, imiziu nam tutumasiki."
 tote, sara ni kai tamaha zu.
 Mi-kokoro honzyau no, tuyoku dusiyaka naru ni ha ara ne do, hadukasige naru hito no mi-kesiki no, wori-wori ni maho nara nu ga, ito osorosiu wabisiki naru besi. Saredo, ohom-suzuri nado makanahi te seme kikoyure ba, sibu-sibu ni kai tamahu. Tori te, sinobi te yohi no magire ni, kasiko ni mawiri nu.

 [1-3 Kashiwagi invites and talks Ko-Ziju]
 Otodo, kasikoki okonahi-bito, Kaduraki-yama yori sau-zi ide taru, mati-uke tamahi te, kadi mawira se m to sitamahu. Mi-zuhohu, dokyau nado mo, ito odoro-odorosiu sawagi tari. Hito no mausu mama ni, sama-zama hiziri-datu genza nado no, wosa-wosa yo ni mo kikoye zu, hukaki yama ni komori taru nado wo mo, otouto no Kimi-tati wo tukahasi tutu, tadune mesu ni, kenikuku kokoro-duki-naki yamabusi-domo nado mo, ito ohoku mawiru. Wadurahi tamahu sama no, sokohakatonaku mono wo kokoro-bosoku omohi te, ne wo nomi, toki-doki naki tamahu.
 Omyauzi nado mo, ohoku ha womna no ryau to nomi uranahi mausi kere ba, saru koto mo ya to obose do, sara ni mononoke no arahare ide kuru mo naki ni, omohosi wadurahi te, kakaru kuma-guma wo mo tadune tamahu nari keri.
 Kono hiziri mo, take takayaka ni, mabusi tubetamasiku te, araraka ni odoro-odorosiku Darani yomu wo,
 "Ide, ana niku ya! Tumi no hukaki mi ni ya ara m, Darani no kowe takaki ha, ito ke-osorosiku te, iyo-iyo sinu beku koso oboyure."
 tote, yawora suberi ide te, kono Ziziu to katarahi tamahu.
 Otodo ha, sa mo siri tamaha zu, uti-yasumi taru to, hito-bito site mausa se tamahe ba, sa obosi te, sinobiyaka ni kono Hiziri to monogatari si tamahu. Otonabi tamahe re do, naho hanayagi taru tokoro tuki te, mono-warahi si tamahu Otodo no, kakaru mono-domo to mukahi wi te, kono wadurahi some tamahi si arisama, nani to mo naku uti-tayumi tutu, omori tamahe ru koto,
 "Makoto ni, kono mononoke, araharu beu nen-zi tamahe."
 nado, komayaka ni katarahi tamahu mo, ito ahare nari.
 "Kare kiki tamahe. Nani no tumi to mo obosi yora nu ni, uranahi yori kem womna no ryau koso, makoto ni saru ohom-sihu no mi ni sohi taru nara ba, itohasiki mi wo hiki-kahe, yamgotonaku koso nari nu bekere.
 Sate mo ohokenaki kokoro ari te, saru maziki ayamati wo hiki-ide te, hito no ohom-na wo mo tate, mi wo mo kaherimi nu taguhi, mukasi no yo ni mo naku ya ha ari keru, to omohi-nahosu ni, naho kehahi wadurahasiu, kano mi-kokoro ni, kakaru toga wo sira re taematuri te, yo ni nagarahe m koto mo, ito mabayuku oboyuru ha, geni koto naru ohom-hikari naru besi.
 Hukaki ayamati mo naki ni, mi-ahase tatematuri si yuhube no hodo yori, yagate kaki-midari, madohi-some ni si tamasihi no, mi ni mo kahera zu nari ni si wo, kano Win no uti ni akugare arika ba, musubi todome tamahe yo."
 nado, ito yowage ni, kara no yau naru sama si te, naki-mi warahi-mi katarahi tamahu.

 [1-4 Kashiwagi reads a reply from Omna-Sam-no-Miya]
 Miya mo mono wo nomi hadukasiu tutumasi to obosi taru sama wo kataru. Sate uti-simeri, omo-yase tamahe ra m ohom-sama no, omokage ni mi tatematuru kokoti si te, omohi-yara re tamahe ba, geni akugaru ram tama ya, yuki-kayohu ram nado, itodosiki kokoti mo midarure ba,
 "Ima-sara ni, kono ohom-koto yo, kakete mo kikoye zi. Kono yo ha kau hakanaku te sugi nuru wo, nagaki yo no hodasi ni mo koso to omohu nam, itohosiki. Kokoro-gurusiki ohom-koto wo, tahiraka ni to dani ikade kiki-oi tatematura m. Mi si yume wo kokoro hitotu ni omohi-ahase te, mata kataru hito mo naki ga, imiziu ibuseku mo aru kana!"
 nado, tori-atume omohi simi tamahe ru sama no hukaki wo, katu ha ito utate osorosiu omohe do, ahare hata, e sinoba zu, kono hito mo imiziu naku.
 Sisoku mesi te, ohom-kaheri mi tamahe ba, ohom-te mo naho ito hakanage ni, wokasiki hodo ni kai tamahi te,
 "Kokoro-gurusiu kiki nagara, ikade ka ha. Tada osihakari. "Nokora m" to aru ha,
 Tati-sohi te kiye ya si na masi uki koto wo
 omohi midaruru keburi kurabe ni

 Okuru beu ya ha!"
 to bakari aru wo, ahare ni katazikenasi to omohu.
 "Ide ya, kono keburi bakari koso ha, kono yo no omohi-ide nara me. Hakanaku mo ari keru kana!"
 to, itodo naki masari tamahi te, ohom-kaheri, husi nagara, uti-yasumi tutu kai tamahu. Kotonoha no tuduki mo nau, ayasiki tori no ato no yau ni te,
 "Yukuhe naki sora no keburi to nari nu to mo
 omohu atari wo tati ha hanare zi

 Yuhube ha waki te nagame sase tamahe. Togame kikoye sase tamaha m hitome wo mo, ima ha kokoro-yasuku obosi nari te, kahi naki ahare wo dani mo, taye zu kake sase tamahe."
 nado kaki midari te, kokoti no kurusisa masari kere ba,
 "Yosi. Itau huke nu saki ni, kaheri mawiri tamahi te, kaku kagiri no sama ni nam to mo kikoye tamahe. Imasara ni, hito ayasi to omohi ahase m wo, waga yo no noti sahe omohu koso kutiwosikere. Ika naru mukasi no tigiri ni te, ito kakaru koto si mo kokoro ni simi kem?"
 to, naku-naku wizari iri tamahi nure ba, rei ha mugo ni mukahe suwe te, suzuro-goto wo sahe iha se mahosiu si tamahu wo, koto-zukuna ni te mo, to omohu ga ahare naru ni, e mo ide-yara zu. Mi-arisama wo Menoto mo katari te, imiziku naki madohu. Otodo nado no obosi taru kesiki zo imiziki ya!
 "Kinohu kehu, sukosi yorosikari turu wo, nado ka ito yowage ni ha miye tamahu."
 to sawagi tamahu.
 "Nani ka, naho tomari haberu maziki na'meri."
 to kikoye tamahi te, midukara mo nai tamahu.

 [1-5 Omna-Sam-no-Miya gives birth to a baby boy]
 Miya ha, kono kure tu kata yori nayamasiu si tamahi keru wo, sono mi-kesiki to, mi tatematuri siri taru hito-bito, sawagi-miti te, Otodo ni mo kikoye tari kere ba, odoroki te watari tamahe ri. Mi-kokoro no uti ha,
 "Ana, kutiwosi ya! Omohi-mazuru kata naku te mi tatematura masika ba, medurasiku uresikara masi."
 to obose do, hito ni ha kesiki morasa zi to obose ba, genza nado mesi, mi-zuhohu ha itu to naku hudan ni se rarure ba, Sou-domo no naka ni gen aru kagiri mina mawiri te, kadi mawiri sawagu.
 Yo hito-yo nayami akasa se tamahi te, hi sasi-agaru hodo ni umare tamahi nu. Wotoko-Gimi to kiki tamahu ni,
 "Kaku sinobi taru koto no, ayaniku ni, itiziruki kaho-tuki ni te sasi-ide tamahe ra m koso kurusikaru bekere. Womna koso, nani to naku magire, amata no hito no miru mono nara ne ba yasukere."
 to obosu ni, mata,
 "Kaku, kokoro-gurusiki uatagahi maziri taru ni te ha, kokoro-yasuki kata ni monosi tamahu mo ito yosi kasi. Sate mo, ayasi ya! Waga yo to tomoni osorosi to omohi si koto no mukuyi na'meri. Kono yo ni te, kaku omohi-kake nu koto ni mukahari nure ba, noti no yo no tumi mo, sukosi karomi na m ya?"
 to obosu.
 Hito hata sira nu koto nare ba, kaku kokoro koto naru ohom-hara ni te, suwe ni ide ohasi taru ohom-oboye imizikari na m to, omohi itonami tukau-maturu.
 Ohom-ubuyasinahi no gisiki, ikamesiu odoro-odorosi. Ohom-kata-gata, sama-zama ni si-ide tamahu ohom-ubuyasinahi, yo no tune no wosiki, tuigasane, takatuki nado no kokorobahe mo, kotosara ni kokoro-gokoro ni idomasisa miye tutu nam.
 Itu-ka no yoru, Tiuguu no ohom-kata yori, Ko-moti no o-mahe no mono, nyoubau no naka ni mo, sina-zina ni omohi ate taru kiha-giha, ohoyake-goto ni ikamesiu se sase tamahe ri. Ohom-kayu, tonziki go-zihu-gu, tokoro-dokoro no kyau, Win no simobe, Tyau no mesitugi-dokoro, nani ka no kuma made, ikamesiku se sase tamahe ri. Miya-dukasa, Daibu yori hazime te, Win no Tenzyau-bito, mina mawire ri.
 Siti-ya ha, Uti yori, sore mo ohoyake-zama nari. Tizi-no-Otodo nado, kokoro koto ni tukau-maturi tamahu beki ni, kono koro ha, nani-goto mo obosa re de, ohozou no ohom-toburahi nomi zo ari keru.
 Miya-tati, Kamdatime nado, amata mawiri tamahu. Ohokata no kesiki mo, yo ni naki made kasiduki kikoye tamahe do, Otodo no mi-kokoro no uti ni, kokoro-gurusi to obosu koto ari te, itau mo mote-hayasi kikoye tamaha zu, ohom-asobi nado ha nakari keri.

 [1-6 Omna-Sam-no-Miya decides to become a nun]
 Miya ha, sabakari hihadu naru ohom-sama ni te, ito mukutukeu, naraha nu koto no osorosiu obosa re keru ni, ohom-yu nado mo kikosimesa zu, mi no kokoro-uki koto wo, kakaru ni tuke te mo obosi-ire ba,
 "Sahare, kono tuide ni mo sina baya!"
 to obosu. Otodo ha, ito you hitome wo kazari obose do, mada mutukasige ni ohasuru nado wo, toriwaki te mo mi tatematuri tamaha zu nado are ba, oyi sirahe ru hito nado ha,
 "Ide ya, orosoka ni mo ohasimasu kana! Medurasiu sasi-ide tamahe ru mi-arisama no, kabakari yuyusiki made ni ohasimasu wo."
 to, utukusimi kikoyure ba, kata-mimi ni kiki tamahi te,
 "Sa nomi koso ha, obosi hedaturu koto mo masara me."
 to uramesiu, waga mi turaku te, ama ni mo nari na baya, no mi-kokoro tuki nu.
 Yoru nado mo, konata ni ha ohotono-gomora zu, hiru tu kata nado zo sasi-nozoki tamahu.
 "Yononaka no hakanaki wo miru mama ni, yukusuwe midikau, mono-kokoro-bosoku te, okonahi-gati ni nari ni te habere ba, kakaru hodo no raugahasiki kokoti suru ni yori, e mawiri ko nu wo, ikaga, mi-kokoti ha sahayaka ni obosi nari ni tari ya? Kokoro-gurusiu koso."
 tote, mi-kityau no soba yori sasi-nozoki tamahe ri. Mi-gusi motage tamahi te,
 "Naho, e iki taru maziki kokoti nam si haberu wo, kakaru hito ha tumi omoka nari. Ama ni nari te, mosi sore ni ya iki-tomaru to kokoromi, mata nakunaru to mo, tumi wo usinahu koto mo ya to nam omohi haberu."
 to, tune no ohom-kehahi yori ha, ito otonabi te kikoye tamahu wo,
 "Ito utate, yuyusiki ohom-koto nari. Nado te ka, sa made ha obosu. Kakaru koto ha, sa nomi koso osorosika'nare do, sate nagarahe nu waza nara ba koso ara me."
 to kikoye tamahu. Mi-kokoro no uti ni ha,
 "Makoto ni sa mo obosi yori te notamaha ba, sayau ni te mi tatematura m ha, ahare nari na m kasi. Katu mi tutu mo, koto ni hure te kokoro oka re tamaha m ga kokoro-gurusiu, ware nagara mo, e omohi nahosu maziu, uki koto uti-maziri nu beki wo, onodukara oroka ni hito no mi-togamuru koto mo ara m ga, ito itohosiu, Win nado no kikosimesa m koto mo, waga okotari ni nomi koso ha nara me. Ohom-nayami ni kotoduke te, sa mo ya nasi tatematuri te masi."
 nado obosi-yore do, mata, ito atarasiu, ahare ni, kabakari tohoki mi-gusi no ohisaki wo, sika yatusa m koto mo kokoro-gurusikere ba,
 "Naho, tuyoku obosi nare. Kesiu ha ohase zi. Kagiri to miyuru hito mo, tahira naru tamesi tikakere ba, sasuga ni tanomi aru yo ni nam."
 nado kikoye tamahi te, ohom-yu mawiri tamahu. Ito itau awomi yase te, asamasiu hakanage ni te uti-husi tamahe ru ohom-sama, ohodoki, utukusige nare ba,
 "Imiziki ayamati ari to mo, kokoro-yowaku yurusi tu beki ohom-sama kana!"
 to mi tatematuri tamahu.

 2 Tale of Omna-Sam-no-Miya Omna-Sam-no-Miya becmes a nun

 
[2-1 Suzaku visits to Rokujo-in in the night]
 Yama-no-Mikado ha, medurasiki ohom-koto tahiraka nari to kikosimesi te, ahare ni yukasiu omohosu ni,
 "Kaku nayami tamahu yosi nomi are ba, ika ni monosi tamahu beki ni ka?"
 to, ohom-okonahi mo midare te obosi keri.
 Sabakari yowari tamahe ru hito no, mono wo kikosimesa de, hi-goro he tamahe ba, ito tanomosige naku nari tamahi te, tosi-goro mi tatematura zari si hodo yori mo, Win no ito kohisiku oboye tamahu wo,
 "Mata mo mi tatematura zu nari nuru ni ya?"
 to, itau nai tamahu. Kaku kikoye tamahu sama, saru beki hito si te tutahe souse sase tamahi kere ba, ito tahe gatau kanasi to obosi te, aru maziki koto to ha obosimesi nagara, yo ni kakure te ide sase tamahe ri.
 Kanete saru ohom-seusoko mo naku te, nihaka ni kaku watari ohasimai tare ba, Aruzi-no-Win, odoroki kasikomari kikoye tamahu.
 "Yononaka wo kaherimi su maziu omohi haberi sika do, naho madohi same gataki mono ha, ko no miti ni nam haberi kere ba, okonahi mo ketai si te, mosi okure saki-datu miti no dauri no mama nara de wakare na ba, yagate kono urami mo ya katami ni nokora m to, adikinasa ni, kono yo no sosiri wo ba sira de, kaku monosi haberu."
 to kikoye tamahu. Ohom-katati, koto ni te mo, namamekasiu natukasiki sama ni, uti-sinobi yature tamahi te, uruhasiki ohom-hohubuku nara zu, sumi-zome no ohom-sugata, aramahosiu kiyora naru mo, urayamasiku mi tatematuri tamahu. Rei no, madu namida otosi tamahu.
 "Wadurahi tamahu ohom-sama, koto naru ohom-nayami ni mo habera zu. Tada tuki-goro yowari tamahe ru mi-arisama ni, haka-bakasiu mono nado mo mawira nu tumori ni ya, kaku monosi tamahu ni koso."
 nado kikoye tamahu.

 [2-2 Suzaku accepts Omna-Sam-no-miya's desire for a nun]
 "Kataharaitaki o-masi nare do mo."
 tote, mi-tyau no mahe ni, mi-sitone mawiri te ire tatematuri tamahu. Miya wo mo, tokau hito-bito tukurohi kikoye te, yuka no simo ni orosi tatematuru. Mi-kityau sukosi osi-yara se tamahi te,
 "Yo-wi kadi-sou nado no kokoti sure do, mada gen tuku bakari no okonahi ni mo ara ne ba, kataharaitakere do, tada obotukanaku oboye tamahu ram sama wo, sanagara mi tamahu beki nari."
 tote, ohom-me osi-nogoha se tamahu. Miya mo, ito yowage ni nai tamahi te,
 "Iku beu mo oboye habera nu wo, kaku ohasimai taru tuide ni, ama ni nasa se tamahi te yo."
 to kikoye tamahu.
 "Saru ohom-ho'i ara ba, ito tahutoki koto naru wo, sasuga ni, kagira nu inoti no hodo ni te, yuku-suwe tohoki hito ha, kaheri te koto no midare ari, yo no hito ni sosira ruru yau ari nu beki."
 nado notamaha se te, Otodo-no-Kimi ni,
 "Kaku nam susumi notamahu wo, ima ha kagiri no sama nara ba, kata-toki no hodo ni te mo, sono tasuke aru beki sama ni te to nam, omohi tamahuru."
 to notamahe ba,
 "Hi-goro mo kaku nam notamahe do, zake nado no, hito no kokoro taburokasi te, kakaru kata ni te susumuru yau mo habe'naru wo tote, kiki mo ire habera nu nari."
 to kikoye tamahu.
 "Mononoke no wosihe ni te mo, sore ni make nu tote, asikaru beki koto nara ba koso habakara me, yowari ni taru hito no, kagiri tote monosi tamaha m koto wo, kiki sugusa m ha, noti no kuyi kokoro-gurusiu ya!"
 to notamahu.

 [2-3 Genji flusters himself by Omna-Sam-no-Miya's expression to be a nun]
 Mi-kokoro no uti, kagiri nau usiroyasuku yuduri-oki si ohom-koto wo, uke-tori tamahi te, sa si mo kokorozasi hukakara zu, waga omohu yau ni ha ara nu mi-kesiki wo, koto ni hure tutu, tosi-goro kikosimesi obosi tume keru koto, iro ni ide te urami kikoye tamahu beki ni mo ara ne ba, yo no hito no omohi ihu ram tokoro mo kutiwosiu obosi wataru ni,
 "Kakaru wori ni, mote-hanare na m mo, nani ka ha, hito-warahe ni, yo wo urami taru kesiki nara de, sa mo ara zara m? Ohokata no usiromi ni ha, naho tanoma re nu beki ohom-okite naru wo, tada aduke-oki tatematuri si sirusi ni ha omohi-nasi te, nikuge ni somuku sama ni ha ara zu to mo, go-seubun ni hiroku omosiroki miya tamahari tamahe ru wo, tukurohi te suma se tatematura m.
 Waga ohasimasu yo ni, saru kata ni te mo, usirometakara zu kiki-oki, mata kano Otodo mo, sa ihu to mo, ito oroka ni ha yo mo omohi hanati tamaha zi, sono kokorobahe wo mo mi-hate m."
 to omohosi tori te,
 "Sara ba, kaku monosi taru tuide ni, imu koto uke tamaha m wo dani, ketien ni se m kasi."
 to notamaha su.
 Otodo-no-Kimi, usi to obosu kata mo wasure te, ko ha ika naru beki koto zo to, kanasiku kutiwosi kere ba, e tahe tamaha zu, uti ni iri te,
 "Nado ka, ikubaku mo haberu maziki mi wo huri-sute te, kau ha obosi-nari ni keru? Naho, sibasi kokoro wo sidume tamahi te, ohom-yu mawiri, mono nado wo mo kikosimese. Tahutoki koto nari to mo, ohom-mi yowau te ha, okonahi mo si tamahi te m ya? Katu ha, tukurohi tamahi te koso."
 to kikoye tamahe do, kasira huri te, ito turau notamahu to obosi tari. Turenaku te, uramesi to obosu koto mo ari keru ni ya to mi tatematuri tamahu ni, itohosiu ahare nari. Tokaku kikoye kahesahi, obosi yasurahu hodo ni, yoake-gata ni nari nu.

 [2-4 Suzaku comes back to temple at dawn]
 Kaheri ira m ni, miti mo hiru ha hasitanakaru besi to isoga se tamahi te, ohom-inori ni saburahu naka ni, yamgotonau tahutoki kagiri mesi-ire te, mi-gusi orosa se tamahu. Ito sakari ni kiyora naru mi-gusi wo sogi sute te, imu koto uke tamahu sahohu, kanasiu kutiwosikere ba, Otodo ha e sinobi-ahe tamaha zu, imiziu nai tamahu.
 Win hata, motoyori toriwaki te yamgotonau, hito yori mo sugure te mi tatematura m to obosi si wo, kono yo ni ha kahi naki yau ni nai tatematuru mo, aka zu kanasikere ba, uti-sihotare tamahu.
 "Kakute mo, tahiraka ni te, onaziu ha nenzu wo mo tutome tamahe."
 to kikoye-oki tamahi te, ake-hate nuru ni, isogi te ide sase tamahi nu.
 Miya ha, naho yowau kiye-iru yau ni si tamahi te, haka-bakasiu mo e mi tatematura zu, mono nado mo kikoye tamaha zu. Otodo mo,
 "Yume no yau ni omohi tamahe midaruru kokoro-madohi ni, kau mukasi oboye taru mi-yuki no kasikomari wo mo, e go-ran-ze rare nu raugahasisa ha, kotosara ni mawiri haberi te nam."
 to kikoye tamahu. Ohom-okuri ni hito-bito mawira se tamahu.
 "Yononaka no, kehu ka asu ka ni oboye haberi si hodo ni, mata siru hito mo naku te, tadayoha m koto no, ahare ni sari gatau oboye haberi sika ba, ohom-ho'i ni ha ara zari keme do, kaku kikoye-tuke te, tosi-goro ha kokoro-yasuku omohi tamahe turu wo, mosi mo iki tomari habera ba, sama koto ni kahari te, hito sigeki sumahi ha tuki nakaru beki wo, saru beki yama-zato nado ni kake-hanare tara m arisama mo, mata sasuga ni kokoro-bosokaru beku ya! Sama ni sitagahi te, naho, obosi-hanatu maziku."
 nado kikoye tamahe ba,
 "Sara ni kaku made ohose raruru nam, kaheri te hadukasiu omohi tamahe raruru. Midari-gokoti, tokaku midare haberi te, nani-goto mo e wakimahe habera zu."
 tote, geni, ito tahe gatage ni obosi tari.
 Goya no go-kadi ni, ohom-mononoke ide-ki te,
 "Kau zo aru yo. Ito kasikou tori-kahesi tu to, hitori wo ba obosi tari si ga, ito netakari sika ba, kono watari ni, sarigenaku te nam, hi-goro saburahi turu. Ima ha kaheri na m."
 tote, uti-warahu. Ito asamasiu,
 "Sa ha, kono mononoke no koko ni mo, hanare zari keru ni ya ara m?"
 to obosu ni, itohosiu kuyasiu obosa ru. Miya, sukosi iki-ide tamahu yau nare do, naho tanomi-gatage ni miye tamahu. Saburahu hito-bito mo, ito ihu kahi nau oboyure do, "Kau te mo, tahiraka ni dani ohasimasa ba." to, nen-zi tutu, mi-zuhohu mata nobe te, tayumi naku okonaha se nado, yorodu ni se sase tamahu.

 3 Tale of Kashiwagi Yugiri's visit and Kashiwagi's death

 
[3-1 Kashiwagi was promoted to Gon-Dainagon]
 Kano Wemon-no-Kami ha, kakaru ohom-koto wo kiki tamahu ni, itodo kiye iru yau ni si tamahi te, muge ni tanomu kata sukunau nari tamahi ni tari. Womna-Miya no ahare ni oboye tamahe ba, koko ni watari tamaha m koto ha, ima sara ni karu-garu siki yau ni mo ara m wo, Uhe mo Otodo mo, kaku tuto sohi ohasure ba, onodukara tori-hadusi te mi tatematuri tamahu yau mo ara m ni, adiki nasi to obosi te,
 "Kano Miya ni, tokaku si te ima hito-tabi maude m."
 to notamahu wo, sarani yurusi kikoye tamaha zu. Tare ni mo, kono Miya no ohom-koto wo kikoye tuke tamahu. Hazime yori haha-Miyasumdokoro ha, wosa-wosa kokoro-yuki tamaha zari si wo, kono Otodo no wi-tati nemgoro ni kikoye tamahi te, kokorozasi hukakari si ni make tamahi te, Win ni mo, ikaga ha se m to obosi yurusi keru wo, Nihon-no-Miya no ohom-koto omohosi midare keru tuide ni,
 "Naka-naka, kono Miya ha yukusaki usiroyasuku, mameyaka naru usiromi mauke tamahe ri."
 to, notamahasu to kiki tamahi si wo, katazikenau omohi-idu.
 "Kaku te, mi-sute tatematuri nuru na'meri to omohu ni tuke te ha, sama-zama ni itohosikere do, kokoro yori hoka naru inoti nare ba, tahe nu tigiri uramesiu te, obosi nageka re m ga, kokoro-gurusiki koto. Mi-kokorozasi ari te toburahi monose sase tamahe."
 to, Haha-Uhe ni mo kikoye tamahu.
 "Ide, ana yuyusi. Okure tatematuri te ha, ikubaku yo ni hu beki mi tote, kau made yukusaki no koto wo ba notamahu."
 tote, naki ni nomi naki tamahe ba, e kikoye yaritamaha zu. U-Daiben-no-Kimi ni zo, ohokata no koto-domo ha kuhasiu kikoye tamahu.
 Kokorobahe no nodoka ni yoku ohasi turu Kimi nare ba, otouto no Kimi-tati mo, mada suwe-zuwe no wakaki ha, oya to nomi tanomi kikoye tmahe ru ni, kau kokoro-bosou notamahu wo, kanasi to omoha nu hito naku, tono no uti no hito mo nageku.
 Ohoyake mo, wosimi kutiwosigara se tamahu. Kaku kagiri to kikosimesi te, nihaka ni Gon-Dainagon ni nasa se tamahe ri. Yorokobi ni omohi okosi te, ima hito-tabi mo mawiri tamahu yau mo ya aru to, obosi notamaha se kere do, sarani e tamerahi-yari tamaha de, kurusiki naka ni mo, kasikomari mausi tamahu. Otodo mo, kaku omoki ohom-oboye wo mi tamahu ni tuke te mo, iyo-iyo kanasiu atarasi to obosi madohu.

 [3-2 Yugiri visits Kashiwagi in bed]
 Daisyau-no-Kimi, tune ni ito hukau omohi nageki, toburahi kikoye tamahu. Ohom-yorokobi ni mo maude tamahe ri. Kono ohasuru tai no hotori, konata no mi-kado ha, uma, kuruma tati-komi, hito sawagasiu sawagi miti tari. Kotosi to nari te ha, oki-agaru koto mo wosa-wosa si tamaha ne ba, omo-omosiki ohom-sama ni, midare nagara ha, e taimen si tamaha de, omohi tutu yowari nuru koto, to omohu ni kutiwosikere ba,
 "Naho, konata ni ira se tamahe. Ito raugahasiki sama ni haberu tumi ha, onodukara obosi yurusa re na m."
 tote, husi tamahe ru makura-gami no kata ni, sou nado sibasi idasi tamahi te, ire tatematuri tamahu.
 Hayau yori, isasaka hedate tamahu koto nau, mutubi-kahasi tamahu ohom-naka nare ba, wakare m koto no kanasiu kohisikaru beki nageki, oya harakara no ohom-omohi ni mo otora zu. Kehu ha yorokobi tote, kokoti-yoge nara masi wo to omohu ni, ito kutiwosiu, kahi nasi.
 "Nado kaku tanomosige naku ha nari tamahi ni keru. Kehu ha, kakaru ohom-yorokobi ni, isasaka sukuyoka ni mo ya to koso omohi haberi ture."
 tote, kityau no tuma hiki-age tamahe re ba,
 "Ito kutiwosiu, sono hito ni mo ara zu nari ni te haberi ya!"
 tote, ebousi bakari osi-ire te, sukosi oki-agara m to si tamahe do, ito kurusige nari. Siroki kinu-domo no, natukasiu nayoyoka naru wo amata kasane te, husuma hiki-kake te husi tamahe ri. O-masi no atari mono kiyoge ni, kehahi kaubasiu, kokoro-nikuku zo sumi-nasi tamahe ru.
 Uti-toke nagara, youi ari to miyu. Omoku wadurahi taru hito ha, onodukara kami hige mo midare, mono-mutukasiki kehahi mo sohu waza naru wo, yase sarabohi taru si mo, iyo-iyo sirou ate naru sama si te, makura wo soba-tate te, mono nado kikoye tamahu kehahi, ito yowage ni, iki mo taye tutu, aharege nari.

 [3-3 Kashiwagi leaves his will to Yugiri]
 "Hisasiu wadurahi tamahe ru hodo yori ha, koto ni itau mo sokonaha re tamaha zari keri. Tune no ohom-katati yori mo, naka-naka masari te nam miye tamahu."
 to notamahu mono kara, namida osi-nogohi te,
 "Okure saki-datu hedate naku to koso tigiri kikoye tamahi sika. Imiziu mo aru kana! Kono mi-kokoti no sama wo, nani-goto ni te omori tamahu to dani, e kiki-waki habera zu. Kaku sitasiki hodo nagara, obotukanaku nomi."
 nado notamahu ni,
 "Kokoro ni ha, omoku naru kedime mo oboye habera zu. Soko dokoro to kurusiki koto mo nakere ba, tatimati ni kau mo omohi tamahe zari si hodo ni, tuki-hi mo he de yowari haberi ni kere ba, ima ha utusi-gokoro mo use taru yau ni nam.
 Wosige naki mi wo, sama-zama ni hiki-todome raruru inori, gwan nado no tikara ni ya, sasuga ni kakadurahu mo, naka-naka kurusiu habere ba, kokoro mote nam, isogi tatu kokoti si haberu.
 Saru ha, kono yo no wakare, sari gataki koto ha, ito ohou nam. Oya ni mo tukau-maturi-sasi te, imasara ni mi-kokoro-domo wo nayamasi, Kimi ni tukau-maturu koto mo nakaba no hodo ni te, mi wo kaherimiru kata, hata, masite haka-bakasikara nu urami wo todome turu ohokata no nageki wo ba, saru mono ni te.
 Mata kokoro no uti ni omohi tamahe midaruru koto no haberu wo, kakaru ima ha no kizami ni te, nani ka ha morasu beki to omohi habere do, naho sinobi gataki koto wo, tare ni ka ha urehe habera m. Kore kare amata monosure do, sama-zama naru koto ni te, sara ni kasume habera m mo, ainasi kasi.
 Rokudeu-no-Win ni isasaka naru koto no tagahime ari te, tuki-goro, kokoro no uti ni kasikomari mausu koto nam haberi si wo, ito ho'i nau, yononaka kokoro-bosou omohi nari te, yamahi-duki nu to oboye habe si ni, mesi ari te, Win no ohom-ga no gakuso no kokoromi no hi mawiri te, mi-kesiki tamahari si ni, naho yurusa re nu mi-kokorobahe aru sama ni, ohom-maziri wo mi tatematuri haberi te, itodo yo ni nagarahe m koto mo habakari ohou oboye nari haberi te, adikinau omohi tamahe si ni, kokoro no sawagi some te, kaku sidumara zu nari nuru ni nam.
 Hito-kazu ni ha obosi-ire zari keme do, ihakenau habe si toki yori, hukaku tanomi mausu kokoro no haberi si wo, ika naru zaugen nado no ari keru ni ka to, kore nam, konoyo no urehe ni te nokori haberu bekere ba, ron nau kano noti no yo no samatage ni mo ya to omohi tamahuru wo, koto no tuide habera ba, ohom-mimi todome te, yorosiu akirame mausa se tamahe.
 Nakara m usiro ni mo, kono kauzi yurusa re tara m nam, ohom-toku ni haberu beki."
 nado notamahu mama ni, ito kurusige ni nomi miye masare ba, imiziu te, kokoro no uti ni omohi ahasuru koto-domo are do, sasite tasika ni ha, e si mo osihakara zu.
 "Ika naru mi-kokoro no oni ni ka ha. Sarani, sayau naru mi-kesiki mo naku, kaku omori tamahe ru yosi wo mo kiki odoroki nageki tamahu koto, kagiri nau koso kutiwosigari mausi tamahu meri sika. Nado, kaku obosu koto aru ni te ha, ima made nokoi tamahi tura m? Konata kanata akirame mausu bekari keru mono wo. Ima ha ihukahi nasi ya!"
 tote, torikahesa mahosiu kanasiku obosa ru.
 "Geni, isasaka mo hima ari turu wori, kikoye uketamaharu beu koso haberi kere. Saredo, ito kau kehu asu to si mo ya ha to, midukara sira nu inoti no hodo wo, omohi nodome haberi keru mo hakanaku nam. Kono koto ha, sarani mi-kokoro yori morasi tamahu mazi. Saru beki tuide habera m wori ni ha, ohom-youi kuhahe tamahe tote, kikoye-oku ni nam.
 Itideu ni monosi tamahu Miya, koto ni hure te toburahi kikoye tamahe. Kokoro-gurusiki sama ni te, Win nado ni mo kikosimesa re tamaha m wo, tukurohi tamahe."
 nado notamahu. Iha mahosiki koto ha ohokaru bekere do, kokoti se m kata naku nari ni kere ba,
 "Ide sase tamahi ne."
 to, te-kaki kikoye tamahu. Kadi mawiru sou-domo tikau mawiri, Uhe, Otodo nado ohasi atumari te, hito-bito mo tati-sawage ba, naku-naku ide tamahi nu.

 [3-4 Kashiwagi died just like a bubble disappered]
 Nyougo wo ba sarani mo kikoye zu, kono Daisyau no ohom-Kata nado mo imiziu nageki tamahu. Kokoro-okite no, amaneku hito no konokami-gokoro ni monosi tamahi kere ba, Migi-no-Ohotono no Kitanokata mo, kono Kimi wo nomi zo, mutumasiki mono ni omohi kikoye tamahi kere ba, yorodu ni omohi nageki tamahi te, ohom-inori nado toriwaki te se sase tamahi kere do, yamu kusuri nara ne ba, kahi naki waza ni nam ari keru. Womna-Miya ni mo, tuhi ni e taimen si kikoye tamaha de, awa no kiye iru yau ni te use tamahi nu.
 Tosi-goro, sita no kokoro koso nemgoro ni hukaku mo nakari sika, ohokata ni ha, ito aramahosiku motenasi kasiduki kikoye te, ke-natukasiu, kokorobahe wokasiu, utitoke nu sama ni te sugui tamahi kere ba, turaki husi mo koto ni nasi. Tada,
 "Kaku mizikakari keru ohom-mi ni te, ayasiku nabete no yo no susamaziu omohi tamahe keru nari keri."
 to omohi-ide tamahu ni, imiziu te, obosi-iri taru sama, ito kokoro-gurusi.
 Miyasumdokoro mo, "Imiziu hito-warahe ni kutiwosi." to, mi tatematuri nageki tamahu koto, kagiri nasi.
 Otodo, Kitanokata nado ha, masite iha m kata naku,
 "Ware koso saki-data me. Yo no kotowari nau turai koto."
 to koga re tamahe do, nani no kahi nasi.
 Ama-Miya ha, ohokenaki kokoro mo utate nomi obosa re te, yo ni nagakare to si mo obosa zari si wo, kaku nam to kiki tamahu ha, sasuga ni ito ahare nari kasi.
 "Waka-Gimi no ohom-koto wo, sa zo to omohi tari si mo, geni, kakaru beki tigiri ni te ya, omohi no hoka ni kokoro-uki koto mo ari kem." to obosi-yoru ni, sama-zama mono-kokoro-bosou te, uti naka re tamahi nu.

 4 Tale of Genji A celebration of 50 days after the birth

 
[4-1 A celebration of 50 days after the birth in March]
 Yayohi ni nare ba, sora no kesiki mo mono-uraraka ni te, kono Kimi, ika no hodo ni nari tamahi te, ito sirou utukusiu, hodo yori ha oyosuke te, monogatari nado si tamahu. Otodo watari tamahi te,
 "Mi-kokoti ha, sahayaka ni nari tamahi ni tari ya? Ide ya, ito kahi naku mo haberu kana! Rei no mi-arisama ni te, kaku mi-nasi tatematura masika ba, ika ni uresiu habera masi. Kokoro-uku, obosi sute keru koto."
 to, namida-gumi te uarami kikoye tamahu. Hi-bi ni watari tamahi te, ima si mo, yamgotonaku kagiri naki sama ni motenasikikoye tamahu.
 Ohom-ika ni motiwi mawira se tamaha m tote, katati koto naru ohom-sama wo, hito-bito, "Ika ni?" nado kikoye yasurahe do, Win watara se tamahi te,
 "Nani ka! Womna ni monosi tamaha ba koso, onazi sudi ni te, ima-imasiku mo ara me."
 tote, minami-omote ni tihisaki o-masi nado yosohi te, mawira se tamahu. Ohom-menoto, ito hanayaka ni sauzoki te, o-mahe no mono, iro-iro wo tukusi taru komono, hiwarigo no kokorobahe-domo wo, uti ni mo to ni mo, moto no kokoro wo sira nu koto nare ba, tori-tirasi, nani-gokoro mo naki wo, "Ito kokoro-gurusiu mabayuki waza nari ya!" to obosu.

 [4-2 A dialogue between Genji and Omna-Sam-no-Miya]
 Miya mo oki-wi tamahi te, mi-gusi no suwe no tokoro-seu hirogori taru wo, ito kurusi to obosi te, hitahi nado nade-tuke te ohasuru ni, kityau wo hiki-yari te wi tamahe ba, ito hadukasiu te somuki tamahe ru wo, itodo tihisau hosori tamahi te, mi-gusi ha wosimi kikoye te, nagau sogi tari kere ba, usiro ha koto ni kedime mo miye tamaha nu hodo nari.
 Sugi-sugi miyuru nibi-iro-domo, ki-gati naru imayau iro nado ki tamahi te, mada ari-tuka nu ohom-kataharame, kaku te si mo utukusiki kodomo no kokoti si te, namamekasiu wokasige nari.
 "Ide, ana kokoro-u! Sumi-zome koso, naho, ito utate me mo kururu iro nari kere! Kayau ni te mo, mi tatematuru koto ha, tayu maziki zo kasi to, omohi-nagusame habere do, huri-gatau wari naki kokoti suru namida no hito-warosa wo, ito kau omohi sute rare tatematuru mi no toga ni omohi-nasu mo, sama-zama ni mune itau kutiwosiku nam. Tori-kahesu mono ni mo gana ya!"
 to, uti-nageki tamahi te,
 "Ima ha tote obosi hanare ba, makoto ni mi-kokoro to itohi sute tamahi keru to, hadukasiu kokoro-uku nam oboyu beki. Naho, ahare to obose."
 to kikoye tamahe ba,
 "Kakaru sama no hito ha, mono no ahare mo sira nu mono to kiki si wo, masite motoyori sira nu koto ni te, ikaga ha kikoyu bekara m."
 to notamahe ba,
 "Kahi-na no koto ya! Obosi siru kata mo ara m mono wo."
 to bakari notamahi-sasi te, Waka-Gimi wo mi tatematuri tamahu.

 [4-3 Genji's sorrow of old age]
 Ohom-Menoto-tati ha, yamgotonaku, me-yasuki kagiri amata saburahu. Mesi-ide te, tukau-maturu beki kokoro-okite nado notamahu.
 "Ahare, nokori sukunaki yo ni, ohi-idu beki hito ni koso."
 tote, idaki tori tamahe ba, ito kokoro-yasuku uti-wemi te, tubu-tubu to koye te sirou utukusi. Daisyau nado no tigo-ohi, honoka ni obosi-iduru ni ha ni tamaha zu. Nyougo no ohom-Miya-tati, hata, titi-Mikado no ohom-kata-zama ni, wauke-duki te kedakau koso ohasimase, koto ni sugure te medetau si mo ohase zu.
 Kono Kimi, ito ate naru ni sohe te, aigyau-duki, mami no kawori te, we-gati naru nado wo, ito ahare to mi tamahu. Omohi-nasi ni ya, naho, ito you oboye tari kasi. Tada ima nagara, manako-wi no nodoka ni hadukasiki sama mo, yau hanare te, kawori wokasiki kaho zama nari.
 Miya ha sa si mo obosi-waka zu. Hito hata, sarani sira nu koto nare ba, tada hito-tokoro no mi-kokoro no uti ni nomi zo,
 "Ahare, hakanakari keru hito no tigiri kana!"
 to mi tamahu ni, ohokata no yo no sadame nasa mo obosi-tuduke rare te, namida no horo-horo to kobore nuru wo, kehu ha koto-imi su beki hi wo to, osi-nogohi kakusi tamahu.
 "Siduka ni omohi te nageku ni tahe tari"
 to, uti-zuu-zi tamahu. Go-zihu-hati wo towo tori taru ohom-yohahi nare do, suwe ni nari taru kokoti si tamahi te, ito mono ahare ni obosa ru. "Nandi ga titi ni" to mo, isame mahosiu obosi kem kasi.

 [4-4 Genji says disagreeable to Omna-Sam-no-Miya]
 "Kono koto no kokoro sire ru hito, nyoubau no naka ni mo ara m kasi. Sira nu koso, netakere. Woko nari to miru ram." to yasukara zu obose do, "Waga ohom-toga aru koto ha ahe na m. Hutatu iha m ni ha, Womna no ohom-tame koso, itohosikere."
 nado obosi te, iro ni mo idasi tamaha zu. Ito nani-gokoro nau monogatari si te warahi tamahe ru mami, kuti-tuki no utukusiki mo, "Kokoro sira zara m hito ha ikaga ara m? Naho, ito yoku ni-kayohi tari keri." to mi tamahu ni, "Oya-tati no, ko dani are kasi to, nai tamahu ram ni mo, e mise zu, hito sire zu hakanaki katami bakari wo todome oki te, sabakari omohi-agari, oyosuke tari si mi wo, kokoro mote usinahi turu yo."
 to, ahare ni wosikere ba, mezamasi to omohu kokoro mo hiki-kahesi, uti-naka re tamahi nu.
 Hito-bito suberi kakure taru hodo ni, Miya no ohom-moto ni yori tamahi te,
 "Kono hito wo ba, ikaga mi tamahu ya? Kakaru hito wo sute te, somuki-hate tamahi nu beki yo ni ya ari keru. Ana, kokoro-u!"
 to, odorokasi kikoye tamahe ba, kaho uti-akame te ohasu.
 "Taga yo ni ka tane ha maki si to hito toha ba
 ika ga iha-ne no matu ha kotahe m

 Ahare nari."
 nado, sinobi te kikoye tamahu ni, ohom-irahe mo nau te, hire-husi tamahe ri. Kotowari to obose ba, sihite mo kikoye tamaha zu.
 "Ika ni obosu ram? Mono hukau nado ha ohase ne do, ikade ka ha tada ni ha."
 to, osihakari kikoye tamahu mo, ito kurusiu nam.

 [4-5 Yugiri is interested in the affair]
 Daisyau-no-Kimi ha, kano kokoro ni amari te, honomekasi ide tari si wo,
 "Ika naru koto ni ka ari kem? Sukosi mono oboye taru sama nara masika ba, sabakari uti-ide some tari si ni, ito you kesiki ha mi te masi wo. Ihu kahi naki todime ni te, wori asiu ibuseku te, ahare ni mo ari si kana!"
 to, omokage wasure gatau te, Harakara-no-Kimi-tati yori mo, sihite kanasi to oboye tamahi keri.
 "Womna-Miya no kaku yo wo somuki tamahe ru arisama, odoro-odorosiki ohom-nayami ni mo ara de, sugayaka ni obosi-tati keru hodo yo. Mata, sari to mo, yurusi kikoye tamahu beki koto ka ha.
 Nideu-no-Uhe no, sabakari kagiri ni te, naku-naku mausi tamahu to kiki si wo ba, imiziki koto ni obosi te, tuhi ni kaku kake todome tatematuri tamahe ru mono wo."
 nado, tori-atume te omohi kudaku ni,
 "Naho, mukasi yori taye zu miyuru kokorobahe, e sinoba nu wori-wori ari ki kasi. Ito you mote-sidume taru uhabe ha, hito yori keni youi ari, nodoka ni, nani-goto wo kono hito no kokoro no uti ni omohu ram to, miru hito mo kurusiki made ari sika do, sukosi yowaki tokoro tuki te, nayobi sugi tari si ke zo kasi.
 Imiziu to mo, saru maziki koto ni kokoro wo midari te, kaku si mo mi ni kahu beki koto ni ya ha ari keru. Hito no tame ni mo itohosiu, waga mi ha itadura ni ya nasu beki. Saru beki mukasi no tigiri to ihi nagara, ito karu-garusiu, adiki naki koto nari kasi."
 nado, kokoro hitotu ni omohe do, Womna-Gimi ni dani kikoye-ide tamaha zu. Saru beki tuide naku te, Win ni mo mada e mausi tamaha zari keri. Saru ha, kakaru koto wo nam kasume si, to mausi-ide te, mi-kesiki mo mi mahosikari keri.
 Titi-Otodo, haha-Kitanokata ha, namida no itoma naku obosi sidumi te, hakanaku suguru hi kazu wo mo siri tamaha zu, ohom-waza no hohubuku, ohom-sauzoku, nani-kure no isogi wo mo, Kimi-tati, ohom-kata-gata, tori-dori ni nam, se sase tamahi keru.
 Kyau Hotoke no okite nado mo, U-Daiben-no-Kimi se sase tamahu. Nanuka-nanuka no mi-zukyau nado wo, hito no kikoye odorokasu ni mo,
 "Ware ni na kika se so. Kaku imizi to omohi madohu ni, naka-naka miti samatage ni mo koso."
 tote, naki yau ni obosi-hore tari.

 5 Tale of Yugiri Kashiwagi was mourned over

 
[5-1 Yugiri visits Ochiba-no-Miya in Ichijo-palace]
 Itideu-no-Miya ni ha, masite, obotukanau te wakare tamahi ni si urami sahe sohi te, hi-goro huru mama ni, hiroki miya no uti, hitoke sukunau kokoro-bosoge ni te, sitasiku tukahi-narasi tamahi si hito ha, naho mawiri toburahi kikoyu.
 Konomi tamahi si taka, uma nado, sono kata no adukari-domo mo, mina tuku tokoro nau omohi u-zi te, kasuka ni ide-iru wo mi tamahu mo, koto ni hure te ahare ha tuki nu mono ni nam ari keru. Mote tukahi tamahi si ohom-teudo-domo, tune ni hiki tamahi si biha wagon nado no wo mo tori-hanati yatusa re te, ne wo tate nu mo, ito umore iataki waza nari ya.
 O-mahe no kodati itau keburi te, hana ha toki wo wasure nu kesiki naru wo nagame tutu, mono-ganasiku, saburahu hito-bito mo, nibi-iro ni yature tutu, sabisiu ture-dure naru hiru tu kata, saki hanayaka ni ohu oto si te, koko ni tomari nuru hito ari.
 "Ahare, ko-Tono no ohom-kehahi to koso, uti-wasure te ha omohi ture."
 tote, naku mo ari. Daisyau-dono no ohasi taru nari keri. Ohom-seusoko kikoye ire tamahe ri. Rei no Ben-no-Kimi, Saisyau nado no ohasi taru to obosi turu wo, ito hadukasige ni kiyora naru motenasi ni te iri tamahe ri.
 Moya no hisasi ni o-masi yosohi te ire tatematuru. Osinabe taru yau ni, hito-bito no ahe-sirahi kikoye m ha, katazikenaki sama no si tamahe re ba, Miyasumdokoro zo taimen si tamahe ru.
 "Imiziki koto wo omohi tamahe nageku kokoro ha, saru beki hito-bito ni mo koye te habere do, kagiri are ba, kikoye sase yaru kata nau te, yo no tune ni nari haberi ni keri. Ima ha no hodo ni mo, notamahi oku koto haberi sika ba, oroka nara zu nam.
 Tare mo nodome gataki yo nare do, okure saki-datu hodo no kedime ni ha, omohi tamahe oyoba m ni sitagahi te, hukaki kokoro no hodo wo mo go-ran-ze rare ni si gana to nam. Kami-waza nado no sigeki korohohi, watakusi no kokorozasi ni makase te, tuku-duku to komori wi habera m mo, rei nara nu koto nari kere ba, tati nagara hata, naka-naka ni aka zu omohi tamahe raru beu te nam, hi-goro wo sugusi haberi ni keru.
 Otodo nado no kokoro wo midari tamahu sama, mi kiki haberu ni tuke te mo, oya-ko no miti no yami wo ba saru mono ni te, kakaru ohom-nakarahi no, hukaku omohi todome tamahi kem hodo wo, osihakari kikoye sasuru ni, ito tuki se zu nam."
 tote, siba-siba osi-nogohi, hana uti-kami tamahu. Azayaka ni ke-dakaki mono kara, natukasiu namamei tari.

 [5-2 A grief of Ochiba-no-Miya's mother]
 Miyasumdokoro mo hana-gowe ni nari tamahi te,
 "Ahare naru koto ha, sono tune naki yo no saga ni koso ha. Imizi tote mo, mata taguhi naki koto ni ya ha to, tosi tumori nuru hito ha, sihite kokoro-duyou samasi haberu wo, sarani obosi-iri taru sama no, ito yuyusiki made, sibasi mo tati-okure tamahu maziki yau ni miye habere ba, subete ito kokoro-ukari keru mi no, ima made nagarahe haberi te, kaku kata-gata ni hakanaki yo no suwe no arisama wo mi tamahe sugusu beki ni ya to, ito sidu-kokoro naku nam.
 Onodukara tikaki ohom-nakarahi ni te, kiki oyoba se tamahu yau mo haberi kem. Hazime tu kata yori, wosa-wosa uke-hiki kikoye zari si ohom-koto wo, Otodo no mi-kokoro-muke mo kokoro-gurusiu, Win ni mo yorosiki yau ni obosi yurui taru mi-kesiki nado no habe'sika ba, sara ba midukara no kokoro-okite no oyoba nu nari keri to, omohi tamahe nasi te nam, mi tatematuri turu wo, kaku yume no yau naru koto wo mi tamahuru ni, omohi tamahe ahasure ba, midukara no kokoro no hodo nam, onaziu ha tuyou mo aragahi kikoye masi wo, to omohi haberu ni, naho ito kuyasiu. Sore ha, kayau ni si mo omohi-yori habera zari ki kasi.
 Miko-tati ha, oboroke no koto nara de, asiku mo yoku mo, kayau ni yo-duki tamahu koto ha, e kokoro-nikukara nu koto nari to, hurumeki gokoro ni ha omohi habe'si wo, idu-kata ni mo yora zu, naka-zora ni uki ohom-sukuse nari kere ba, nani ka ha, kakaru tuide ni keburi ni mo magire tamahi na m ha, kono ohom-mi no tame no hito-giki nado ha, koto ni kutiwosikaru mazikere do, sari tote mo, sika sukuyoka ni, e omohi sidumu maziu, kanasiu mi tatematuri haberu ni, ito uresiu, asakara nu ohom-toburahi no tabi-tabi ni nari habe'meru wo, arigatau mo to kikoye haberu mo, sara ba, kano ohom-tigiri ari keru ni koso ha to, omohu yau ni si mo miye zari si mi-kokorobahe nare do, ima ha tote, kore-kare ni tuke-oki tamahi keru ohom-yuigon no, ahare naru ni nam, uki ni mo uresiki se ha maziri haberi keru."
 tote, ito itau nai tamahu kehahi nari.

 [5-3 Yugiri and Ochiba-no-Miya's mother compose and change waka each other]
 Daisyau mo, tomi ni e tamerahi tamaha zu.
 "Ayasiu, ito koyonaku oyosuke tamahe ri si hito no, kakaru beu te ya, kono ni, sam-nen no konata nam, itau simeri te, mono-kokoro-bosoge ni miye tamahi sika ba, amari yo no kotowari wo omohi siri, mono-hukau nari nuru hito no, sumi-sugi te, kakaru tamesi, kokoro utukusikara zu, kaheri te ha, azayaka naru kata no oboye usuragu mono nari to nam, tune ni haka-bakasikara nu kokoro ni isame kikoye sika ba, kokoro-asasi to omohi tamahe ri si. Yorodu yori mo, hito ni masari te, geni, kano obosi nageku ram mi-kokoro no uti no, katazikenakere do, ito kokoro-gurusiu mo haberu kana!"
 nado, natukasiu komayaka ni kikoye tamahi te, yaya hodo he te zo ide tamahu.
 Kano-Kimi ha, go, roku-nen no hodo no konokami nari sika do, naho, ito wakayaka ni, namameki, aidare te monosi tamahi si. Kore ha, ito sukuyoka ni omo-omosiku, wowosiki kehahi si te, kaho nomi zo ito wakau kiyora naru koto, hito ni sugure tamahe ru. Wakaki hito-bito ha, mono-ganasisa mo sukosi magire te mi-idasi tatematuru.
 O-mahe tikaki sakura no ito omosiroki wo, "Kotosi bakari ha" to, uti-oboyuru mo, ima-iamasiki sudi nari kere ba,
 "Ahi mi m koto ha"
 to kuti-zusabi te,
 "Toki si are ba kahara nu iro ni nihohi keri
 Kata-e kare ni si yado no sakura mo
"
 Wazato nara zu zu-zi nasi te tati tamahu ni, ito tou,
 "Kono haru ha yanagi no me ni zo tama ha nuku
 saki tiru hana no yukuhe sira ne ba
"
 to kikoye tamahu. Ito hukaki yosi ni ha ara ne do, imamekasiu, kado ari to ha iha re tamahi si Kaui nari keri. "Geni, meyasuki hodo no youi na'meri" to mi tamahu.

 [5-4 Yugiri visits the residence of Kashiwagi's father]
 Tizi-no-Ohotono ni, yagate mawiri tamahe re ba, Kimi-tati amata monosi tamahi keri.
 "Konata ni ira se tamahe."
 to are ba, Otodo no ohom-idewi no kata ni iri tamahe ri. Tamerahi te taimen si tamahe ri. Huri-gatau kiyoge naru ohom-katati, itau yase otorohe te, ohom-hige nado mo tori-tukurohi tamaha ne ba, sigeri te, oya no keu yori mo, keni yature tamahe ri. Mi tatematuri tamahu yori, ito sinobi gatakere ba, "Amari ni wosamara zu midare oturu namida koso, hasitanakere." to omohe ba, semete zo mote-kakusi tamahu.
 Otodo mo, "Tori-waki te ohom-naka yoku monosi tamahi si wo." to mi tamahu ni, tada huri ni huri oti te, e todome tamaha zu, tuki se nu ohom-koto-domo wo kikoye-kahasi tamahu.
 Itideu-no-Miya ni ma'de tari turu arisama nado kikoye tamahu. Itodosiu, haru-same ka to miyuru made, noki no siduku ni kotonara zu, nurasi sohe tamahu. Tatam-gami ni, kano "Yanagi no me ni zo" to ari turu wo, kai tamahe ru wo tatematuri tamahe ba, "Me mo miye zu ya" to, osi-sibori tutu mi tamahu.
 Uti-hisomi tutu zo mi tamahu ohom-sama, rei ha kokoro-duyou azayaka ni, hokorika naru mi-kesiki nagori naku, hito warosi. Saru ha, koto naru koto naka'mere do, kono "Tama ha nuku" to aru husi no, geni to obosa ruru ni, kokoro midare te, hisasiu e tamerahi tamaha zu.
 "Kimi no ohom-Haha-Gimi no kakure tamahe ri si aki nam, yo ni kanasiki koto no kiha ni ha oboye haberi si wo, womna ha kagiri ari te, miru hito sukunau, to aru koto mo kakaru koto mo ara ha nara ne ba, kanasibi mo kakurohe te nam ari keru.
 Haka-bakasikara ne do, Ohoyake mo sute tamaha zu, yau-yau hito to nari, tukasa kurawi ni tuke te, ahi-tanomu hito-bito, onodukara tugi-tugi ni ohou nari nado si te, odoroki kutiwosigaru mo, rui ni hure te aru besi.
 Kau hukaki omohi ha, sono ohokata no yo no oboye mo, tukasa kurawi mo omohoye zu. Tada koto naru koto nakari si midukara no arisama nomi koso, tahe gataku kohisikari kere. Nani bakari no koto ni te ka, omohi samasu bekara m."
 to, sora wo ahugi te nagame tamahu.
 Yuhu-gure no kumo no kesiki, nibi-iro ni kasumi te, hana no tiri taru kozuwe-domo wo mo, kehu zo me todome tamahu. Kono ohom-tatam-gami ni,
 "Ko no sita no siduku ni nure te sakasama ni
 kasumi no koromo ki taru haru kana
"
 Daisyau-no-Kimi,
 "Naki hito mo omoha zari kem uti-sute te
 yuhube no kasumi Kimi ki tare to ha
"
 Ben-no-Kimi,
 "Uramesi ya kasumi no koromo tare ki yo to
 haru yori saki ni hana no tiri kem
"
 Ohom-waza nado, yo no tune nara zu, ikamesiu nam ari keru. Daisyau-dono no Kitanokata wo ba saru mono ni te, Tono ha kokoro koto ni, zukyau nado mo, ahare ni hukaki kokorobahe wo kuhahe tamahu.

 [5-5 Yugiri visits Ichijo-palace in April]
 Kano Itideu-no-Miya ni mo, tune ni toburahi kikoye tamahu. Uduki bakari no u-no-hana ha, sokohaka to nau kokoti yoge ni, hitotu iro naru yomo no kozuwe mo wokasiu miye wataru wo, mono omohu yado ha, yorodu no koto ni tuke te siduka ni kokoro-bosou, kurasi-kane tamahu ni, rei no watari tamahe ri.
 Niha mo yau-yau awomi iduru waka-kusa miye watari, koko kasiko no sunago usuki mono no kakure no kata ni, yomogi mo tokoro-e-gaho nari. Sensai ni kokoro ire te tukurohi tamahi si mo, kokoro ni makase te sigeri-ahi, hito-mura-susuki mo tanomosige ni hirogori te, musi no ne sohe m aki omohi-yara ruru yori, ito mono ahare ni tuyu-keku te, wake-iri tamahu.
 Iyo-su kake-watasi te, nibi-iro no kityau no koromo-gahe si taru suki-kage, suzusige ni miye te, yoki woraha no, komayaka ni ni-bame ru kazami no tuma, kasira-tuki nado hono-miye taru, wokasikere do, naho me odoroka ruru iro nari kasi.
 Kehu ha sunoko ni wi tamahe ba, sitone sasi-ide tari. "Ito karuraka naru o-masi nari." tote, rei no, Miyasumdokoro odorokasi kikoyure do, kono-goro, nayamasi tote yori husi tamahe ri. Tokaku kikoye magirahasu hodo, o-mahe no kodati-domo, omohu koto nage naru kesiki wo mi tamahu mo, ito mono-ahare nari.
 Kasihagi to kahede to no, mono yori keni wakayaka naru iro si te, eda sasi-kahasi taru wo,
 "Ika naru tigiri ni ka, suwe ahe ru tanomosisa yo!"
 nado notamahi te, sinobiyaka ni sasi-yori te,
 "Koto nara ba narasi no eda ni narasa nam
 Hamori-no-Kami no yurusi ari ki to

 Mi-su no to no hedate aru hodo koso, uramesikere."
 tote, nagesi ni yori-wi tamahe ri.
 "Nayobi-sugata hata, ito itau tawoyagi keru wo ya!"
 to, kore kare tukisirohu. Kono ohom-ahesirahi kikoyuru Seusyau-no-Kimi to ihu hito si te,
 "Kasihagi ni Hamori-no-Kami ha masa zu to mo
 hito narasu beki yado no kozuwe ka

 Utituke naru ohom-kotonoha ni nam, asau omohi tamahe nari nuru."
 to kikoyure ba, geni to obosu ni, sukosi hohowemi tamahi nu.

 [5-6 A dialogue between Yugiri and Ochiba-no-Miya's mother]
 Miyasumdokoro wizari ide tamahu kehahi sure ba, yawora wi nahori tamahi nu.
 "Uki yononaka wo, omohi tamahe sidumu tukihi no tumoru kedime ni ya, midari-gokoti mo, ayasiu hore-boresiu te sugusi haberu wo, kaku tabi-tabi kasane sase tamahu ohom-toburahi no, ito katazikenaki ni, omohi tamahe okosi te nam."
 tote, geni nayamasige naru ohom-kehahi nari.
 "Omohosi nageku ha, yo no kotowari nare do, mata ito sa nomi ha ikaga? Yorodu no koto, saru beki ni koso habe'mere. Sasuga ni kagiri aru yo ni nam."
 to, nagusame kikoye tamahu.
 "Kono Miya koso, kiki si yori ha kokoro no oku miye tamahe, ahare, geni, ika ni hito-waraha re naru koto wo tori-sohe te obosu ram."
 to omohu mo tadanara ne ba, itau kokoro todome te, mi-arisama mo tohi kikoye tamahi keri.
 "Katati zo ito maho ni ha e monosi tamahu mazikere do, ito mi-gurusiu katahara itaki hodo ni dani ara zu ha, nado te, miru me ni yori hito wo mo omohi aki, mata, saru maziki ni kokoro wo mo madohasu beki zo. Sama asi ya! Tada, kokorobase nomi koso, ihi mote yuka m ni ha, yamgotonakaru bekere." to omohosu.
 "Ima ha naho mukasi ni omohosi nazurahe te, utokara zu motenasa se tamahe."
 nado, wazato kesau-bi te ha ara ne do, nemgoro ni kesikibami te kikoye tamahu. Nahosi-sugata ito azayaka ni te, take-dati mono-monosiu, sozoroka ni zo miye tamahi keru.
 "Kano Otodo ha, yorodu no koto natukasiu namameki, ate ni aigyauduki tamahe ru koto no narabi naki nari.
 "Kore ha, wowosiu hanayaka ni, ana kiyora to, huto miye tamahu nihohi zo, hito ni ni nu ya!"
 to, uti sasameki te,
 "Onaziu ha, kayau ni te mo ide-iri tamaha masika ba."
 nado, hito-bito ihu meri.
 "Iu-Syaugun ga tuka ni kusa hazime te awosi"
 to, uti-kutizusabi te, sore mo ito tikaki yo no koto nare ba, sama-zama ni tikau tohou, kokoro midaru yau nari si yononaka ni, takaki mo kudare ru mo, wosimi atarasigara nu ha naki mo, mube-mubesiki kata wo ba saru mono ni te, ayasiu nasake wo tate taru hito ni zo monosi tamahi kere ba, sa si mo aru maziki ohoyake-bito, nyoubau nado no tosi hurumeki taru domo sahe, kohi-kanasibi kikoyuru. Masite, Uhe ni ha, ohom-asobi nado no wori-goto ni mo, madu obosi-ide te nam, sinoba se tamahi keru.
 "Ahare, Wemon-no-Kami!"
 to ihu koto-gusa, nani-goto ni tuke te mo iha nu hito nasi. Rokudeu-no-Win ni ha, masite ahare to obosi-iduru koto, tuki-hi ni sohe te ohokari.
 Kono Waka-Gimi wo, mi-kokoro hitotu ni ha katami to mi-nasi tamahe do, hito no omohi-yora nu koto nare ba, ito kahi nasi. Aki tu kata ni nare ba, kono Kimi ha, wizari nado.