About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Suzumushi
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from summer to fall, at the age of 50

  1 Tale of Omna-Sam-no-Miya A new statue of Buddha service

 1. A preparation for a new statue of Buddha service Natu goro, hatisu no hana no sakari ni, Nihudau-no-Himemiya no ohom-dibutu-domo


 2. Genji and Omna-Sam-no-Miya compose and change waka Dau kazari hate te, kauzi mau-nobori, gyaudau no hito-bito


 3. The new statue of Buddha service is held by Omna-Sam-no-Miya in summer Rei no, Miko-tati nado mo, ito amata mawiri tamahe ri


 4. Suzaku orders men to repair Samjo-palace Ima si mo, kokoro-gurusiki mi-kokoro sohi te, hakari mo naku kasiduki


  2 Tale of Genji Two banquets of middle-fall at Rokujo-in and Reizei-in

 1. Omna-Sam-no-miya sets crickets free in her garden Aki-goro, nisi no wata-dono no mahe, naka no hei no himgasi no kiha wo


 2. Genji criticizes fall crickets at August 15 Zihugo-ya no yuhugure ni, Hotoke no o-mahe ni Miya ohasi te, hasi tikau nagame


 3. A banquet is held to listen to crickets on Rokujo-in Koyohi ha, rei no ohom-asobi ni ya ara m to osihakari te, Hyoubukyau-no-Miya


 4. Reizei invites Genji to his palace Ohom-kaharake huta-watari bakari mawiru hodo ni, Reizei-Win yori ohon-seusoko


 5. A banquet is held to view the moon on Reizei-in Hito-bito no mi-kuruma, sidai no mama ni hiki-nahosi, go-zen no hito-bito tati-komi te


  3 Tale of Akikonomu Thinking to be a nun and her mother's a sin

 1. Empress Akikonomu thinks to be a nun Rokudeu-no-Win ha, Tiuguu no ohom-kata ni watari tamahi te, ohom-monogatari nado


 2. Empress Akikonomu thinks her mother's a sin Miyasumdokoro no, ohom-mi no kurusiu nari tamahu ram arisama


 3. Empress Akikonomu's Buddhist life Yobe ha uti-sinobi te kayasukari si ohom-ariki, kesa ha arahare


 1 Tale of Omna-Sam-no-Miya A new statue of Buddha service

 [1-1 A preparation for a new statue of Buddha service]
 Natu goro, hatisu no hana no sakari ni, Nihudau-no-Himemiya no ohom-dibutu-domo arahasi tamahe ru, kuyau-ze sase tamahu.
 Kono-tabi ha, Otodo-no-Kimi no mi-kokorozasi ni te, go-nenzu-dau no gu-domo, komaka ni totonohe sase tamahe ru wo, yagate siturahase tamahu. Hata no sama nado natukasiu, kokoro koto naru Kara no nisiki wo erabi nuha se tamahe ri. Murasaki-no-Uhe zo, isogi se sase tamahi keru.
 Hana-dukuwe no ohohi nado no wokasiki me-zome mo natukasiu, kiyora naru nihohi, some-tuke rare taru kokorobahe, me nare nu sama nari. Yoru no mi-tyau no katabira wo, yo-omote nagara age te, usiro no kata ni Hoke no mandara kake tatematuri te, sirogane no hana game ni, takaku koto-kotosiki hana no iro wo totonohe te tatematuri, myaugau ni, Kara no hyakubu no kunoe-kau wo taki tamahe ri.
 Amida-butu, keuzi no Bosati, ono-ono byakudan si te tukuri tatematuri taru, komaka ni utukusige nari. Aka no gu ha, rei no, kihayaka ni tihisaku te, awoki, siroki, murasaki no hatisu wo totonohe te, kaehu no hau wo ahase taru myaugau, miti wo kakusi hohoroge te, taki nihohasi taru, hitotu kawori ni nihohi-ahi te, ito natukasi.
 Kyau ha, roku-dau no syuzyau no tame ni roku-bu kaka se tamahi te, midukara no ohom-dikyau ha, Win zo ohom-tedukara kaka se tamahi keru. Kore wo dani, kono yo no ketien ni te, katami ni mitibiki kahasi tamahu beki kokoro wo, gwanmon ni tukura se tamahe ri.
 Sate ha, Amida-kyau, Kara no kami ha moroku te, asa-yuhu no ohom-te-narasi ni mo ikaga tote, Kamiya no hito mesi te, koto ni ohose-goto tamahi te, kokoro koto ni kiyora ni suka se tamahe ru ni, kono haru no korohohi yori, mi-kokoro todome te isogi kaka se tamahe ru kahi ari te, hasi wo mi tamahu hito-bito, me mo kakayaki madohi tamahu.
 Ke kake taru kane no sudi yori mo, sumi-tuki no uhe ni kakayaku sama nado mo, ito nam meduraka nari keru. Diku, heusi, hako no sama nado, ihe ba sara nari. Kore ha koto ni din no kesoku no tukuwe ni suwe te, Hotoke no ohom-onazi tyaudai no uhe ni kazara se tamahe ri.

 [1-2 Genji and Omna-Sam-no-Miya compose and change waka]
 Dau kazari hate te, kauzi mau-nobori, gyaudau no hito-bito mawiri tudohi tamahe ba, Win mo anata ni ide tamahu tote, Miya no ohasimasu nisi no hisasi ni nozoki tamahe re ba, sebaki kokoti suru kari no ohom-siturahi ni, tokoro-seku atuge naru made, koto-kotosiku sauzoki taru nyoubau, go, roku-zihu-nin bakari tudohi tari.
 Kita no hisasi no sunoko made, warahabe nado ha samayohu. Hitori-domo amata si te, kebutaki made ahugi tirase ba, sasi-yori tamahi te,
 "Sora ni taku ha, iduku no keburi zo to omohi waka re nu koso yokere. Huzi no mine yori mo keni, kuyuri miti ide taru ha, hoi naki waza nari. Kauzeti no wori ha, ohokata no nari wo sidume te, nodoka ni mono no kokoro mo kiki-waku beki koto nare ba, habakari naki kinu no otonahi, hito no kehahi, sidume te nam yokaru beki."
 nado, rei no, mono-hukakara nu wakaudo-domo no youi wosihe tamahu. Miya ha, hitoke ni osa re tamahi te, ito tihisaku wokasige ni te, hire-husi tamahe ri.
 "Waka-Gimi, raugahasikara m. Idaki kakusi tatemature."
 nado notamahu.
 Kita no mi-sauzi mo tori hanati te, mi-su kake tari. Sonata ni hito-bito ha ire tamahu. Sidume te, Miya ni mo, mono no kokoro siri tamahu beki sitakata wo kikoye sira se tamahu, ito ahare ni miyu. O-masi yuduri tamahe ru Hotoke no ohom-siturahi, mi-yari tamahu mo, sama-zama ni,
 "Kakaru kata no ohom-itonami wo mo, morotomo ni isoga m mono to ha omohi-yora zari si koto nari. Yosi, noti no yo ni dani, kano hana no naka no yadori ni, hedate naku, to wo omohose."
 tote, uti-naki tamahi nu.
 "Hatisu-ba wo onazi utena to tigiri oki te
 tuyu no waka ruru kehu zo kanasiki
"
 to, ohom-suzuri ni sasi-nurasi te, kau-zome naru ohom-ahugi ni kaki-tuke tamahe ri. Miya,
 "Hedate naku hatisu no yado wo tigiri te mo
 Kimi ga kokoro ya suma zi to su ram
"
 to kaki tamahe re ba,
 "Ihukahi naku mo omohosi kutasu kana!"
 to, uti-warahi nagara, naho ahare to mono wo omohosi taru mi-kesiki nari.

 [1-3 The new statue of Buddha service is held by Omna-Sam-no-Miya in summer]
 Rei no, Miko-tati nado mo, ito amata mawiri tamahe ri. Ohom-kata-gata yori, ware mo ware mo to itonami ide tamahe ru houmoti no arisama, kokoro koto ni, tokoro-seki made miyu. Siti-sou no hohubuku nado, subete ohokata no koto-domo ha, mina Murasaki-no-Uhe se sase tamahe ri. Aya no yosohi ni te, kesa no nuhime made, mi-siru hito ha, yo ni nabete nara zu to mede keri to ya! Mutukasiu komaka naru koto-domo kana!
 Kauzi no ito tahutoku, koto no kokoro wo mausi te, kono yo ni sugure tamahe ru sakari wo itohi hanare tamahi te, nagaki yo-yo ni tayu maziki ohom-tigiri wo, Hokekyau ni musubi tamahu, tahutoku hukaki sama wo arahasi te, tada ima no yo no, zae mo sugure, yutakeki sakira wo, itodo kokoro-si te ihi-tuduke taru, ito tahutokere ba, mina-hito, sihotare tamahu.
 Kore ha, tada sinobi te, o-nenzu-dau no hazime to obosi taru koto nare do, Uti ni mo, Yama-no-Mikado mo kikosimesi te, mina ohom-tukahi-domo ari. Mi-zukyau no huse nado, ito tokoro-seki made, nihaka ni nam koto hirogori keru.
 Win ni mauke sase tamahe ri keru koto-domo mo, sogu to obosi sika do, yo no tune nara zari keru wo, maite, imamekasiki koto-domo no kuhahari tare ba, yuhube no tera ni oki dokoro nage naru made, tokoro-seki ikihohi ni nari te nam, sou-domo ha kaheri keru.

 [1-4 Suzaku orders men to repair Samjo-palace]
 Ima si mo, kokoro-gurusiki mi-kokoro sohi te, hakari mo naku kasiduki kikoye tamahu. Win-no-Mikado ha, kono go-saubun no Miya ni sumi hanare tamahi na m mo, tuhi no koto ni te, me-yasukari nu beku kikoye tamahe do,
 "Yoso-yoso ni te ha, obotukanakaru besi. Ake-kure mi tatematuri, kikoye uketamahara m koto okotara m ni, ho'i tagahi nu besi. Geni, ari hate nu yo ikubaku aru mazikere do, naho ike ru kagiri no kokorozasi wo dani usinahi hate zi."
 to kikoye tamahi tutu, kono Miya wo mo ito komaka ni kiyora ni tukura se tamahi, mi-bu no mono-domo, kuni-guni no mi-sau, mi-maki nado yori tatematuru mono-domo, haka-bakasiki sama no ha, mina kano Samdeu-no-Miya no mi-kura ni wosame sase tamahu. Mata mo, tate sohe sase tamahi te, sama-zama no ohom-takara mono-domo, Win no go-saubun ni kazu mo naku tamahari tamahe ru nado, anata zama no mono ha, mina kano Miya ni hakobi watasi, komaka ni ikamesiu si oka se tamahu.
 Ake-kure no ohom-kasiduki, sokora no nyoubau no koto-domo, kami-simo no hagukumi ha, osinabete waga ohom-atukahi ni te nado, isogi tukau-matura se tamahi keru.

 2 Tale of Genji Two banquets of middle-fall at Rokujo-in and Reizei-in

 
[2-1 Omna-Sam-no-miya sets crickets free in her garden]
 Aki-goro, nisi no wata-dono no mahe, naka no hei no himgasi no kiha wo, osinabete no ni tukura se tamahe ri. Aka no tana nado si te, sono kata ni si nasa se tamahe ru ohom-siturahi nado, ito namameki tari.
 Mi-desi ni sitagahi kikoye taru Ama-domo, ohom-Menoto, huru-bito-domo ha, saru mono ni te, wakaki sakari no mo, kokoro sadamari, saru kata ni te yo wo tukusi tu beki kagiri ha eri te nam, nasa se tamahi keru.
 Saru kihohi ni ha, ware mo ware mo to kisirohi kere do, Otodo-no-Kimi kikosimesi te,
 "Aru maziki koto nari. Kokoro nara nu hito sukosi mo maziri nure ba, katahe no hito kurusiu, aha-ahasiki kikoye ide kuru waza nari."
 to isame tamahi te, zihu-yo-nin bakari no hodo zo, katati koto ni te ha saburahu.
 Kono no ni musi-domo hanata se tamahi te, kaze sukosi suzusiku nari yuku yuhugure ni, watari tamahi tutu, musi no ne wo kiki tamahu yau ni te, naho omohi hanare nu sama wo kikoye nayamasi tamahe ba,
 "Rei no mi-kokoro ha aru maziki koto ni koso ha a'nare."
 to, hitohe ni mutukasiki koto ni omohi kikoye tamahe ri.
 Hitome ni koso kaharu koto naku motenasi tamahi sika, uti ni ha uki wo siri tamahu kesiki siruku, koyonau kahari ni si mi-kokoro wo, ikade miye tatematura zi no mi-kokoro ni te, ohou ha omohi nari tamahi ni si mi-yo no somuki nare ba, ima ha mote-hanare te kokoro yasuki ni,
 "Naho, kayau ni."
 nado kikoye tamahu zo kurusiu te, "Hito hanare tara m ohom-sumahi ni mo gana!" to obosi nare do, oyosuke te e sa mo sihi mausi tamaha zu.

 [2-2 Genji criticizes fall crickets at August 15]
 Zihugo-ya no yuhugure ni, Hotoke no o-mahe ni Miya ohasi te, hasi tikau nagame tamahi tutu nenzu si tamahu. Wakaki Amagimi-tati ni, sam-nin, hana tatematuru tote narasu aka, tuki no oto, midu no kehahi nado kikoyuru, sama kahari taru itonami ni, sosoki-ahe ru, ito ahare naru ni, rei no watari tamahi te,
 "Musi no ne ito sigeu midaruru yuhube kana!"
 tote, ware mo sinobi te uti-zu-zi tamahu Amida no daizu, ito tahutoku hono-bono kikoyu. Geni, kowe-gowe kikoye taru naka ni, suzumusi no huri-ide taru hodo, hanayaka ni wokasi.
 "Aki no musi no kowe, idure to naki naka ni, matumusi nam sugure taru tote, Tiuguu no, harukeki nobe wo wake te, ito wazato tadune tori tutu hanata se tamahe ru, siruku naki tutahuru koso sukunaka'nare. Na ni ha tagahi te, inoti no hodo hakanaki musi ni zo aru beki.
 Kokoro ni makase te, hito kika nu oku-yama, harukeki no no matubara ni, kowe wosima nu mo, ito hedate-gokoro aru musi ni nam ari keru. Suzumusi ha, kokoro-yasuku, imamei taru koso rautakere."
 nado notamahe ba, Miya,
 "Ohokata no aki wo ba usi to siri ni si wo
 huri-sute gataki suzumusi no kowe
"
 to sinobiyaka ni notamahu. Ito namamei te, ate ni ohodoka nari.
 "Ika ni to ka ya? Ide, omohi no hoka naru ohom-koto ni koso." tote,
 "Kokoro mote kusa no yadori wo itohe do mo
 naho suzumusi no kowe zo huri se nu
"
 nado kikoye tamahi te, kin-no-ohom-koto mesi te, medurasiku hiki tamahu. Miya no ohom-zuzu hiki okotari tamahi te, ohom-koto ni naho kokoro ire tamahe ri.
 Tuki sasi-ide te, ito hanayaka naru hodo mo ahare naru ni, sora wo uti-nagame te, yononaka sama-zama ni tuke te, hakanaku uturi kaharu arisama mo obosi tuduke rare te, rei yori mo ahare naru ne ni kaki-narasi tamahu.

 [2-3 A banquet is held to listen to crickets on Rokujo-in]
 Koyohi ha, rei no ohom-asobi ni ya ara m to osihakari te, Hyoubukyau-no-Miya watari tamahe ri. Daisyau-no-Kimi, Tenzyau-bito no saru beki nado gu-si te mawiri tamahe re ba, konata ni ohasimasu to, ohom-koto no ne wo tadune te, yagate mawiri tamahu.
 "Ito ture-dure ni te, wazato asobi to ha naku to mo, hisasiku taye ni taru medurasiki mono no ne nado, kika mahosikari turu hitori goto wo, ito you tadune tamahi keru."
 tote, Miya mo, konata ni o-masi yosohi te, ire tatematuri tamahu. Uti no o-mahe ni, koyohi ha tuki no en aru bekari turu wo, tomari te sau-zausikari turu ni, kono Win ni hito-bito mawiri tamahu to kiki tutahe te, kore kare Kamdatime nado mo mawiri tamahe ri. Musi no ne no sadame wo si tamahu.
 Ohom-koto-domo no kowe-gowe kaki-ahase te, omosiroki hodo ni,
 "Tuki miru yohi no, itu tote mo mono ahare nara nu wori ha naki naka ni, koyohi no arata naru tuki no iro ni ha, geni naho, waga yo no hoka made koso, yorodu omohi nagasa rure. Ko-Dainagon, nani no wori-wori ni mo, naki ni tuke te itodo sinoba ruru koto ohoku, ohoyake, watakusi, mono no wori-husi no nihohi use taru kokoti koso sure. Hana tori no iro ni mo ne ni mo, omohi wakimahe, ihu kahi aru kata no, ito urusakari si mono wo."
 nado notamahi ide te, midukara mo kaki-ahase tamahu ohom-koto no ne ni mo, sode nurasi tamahi tu. Mi-su no uti ni mo, mimi todome te ya kiki tamahu ram to, kata tu kata no mi-kokoro ni ha obosi nagara, kakaru ohom-asobi no hodo ni ha, madu kohisiu, Uti nado ni mo obosi-ide keru.
 "Koyohi ha suzumusi no en ni te akasi te m."
 to obosi notamahu.

 [2-4 Reizei invites Genji to his palace]
 Ohom-kaharake huta-watari bakari mawiru hodo ni, Reizei-Win yori ohon-seusoko ari. Go-zen no ohom-asobi nihaka ni tomari nuru wo kutiwosigari te, Sa-Daiben, Sikibu-no-Taihu, mata hito-bito hikiwi te, saru beki kagiri mawiri tare ba, Daisyau nado ha Rokudeu-no-Win ni saburahi tamahu, to kikosimesi te nari keri.
 "Kumo no uhe wo kake-hanare taru sumika ni mo
 mono wasure se nu aki no yo no tuki

 Onaziku ha."
 to kikoye tamahe re ba,
 "Nani bakari tokoro-seki mi no hodo ni mo ara zu nagara, ima ha nodoyaka ni ohasimasu ni, mawiri naruru koto mo wosa-wosa naki wo, ho'i naki koto ni obosi amari te, odoroka sase tamahe ru, katazikenasi."
 tote, nihaka naru yau nare do, mawiri tamaha m to su.
 "Tuki kage ha onazi kumowi ni miye nagara
 waga yado kara no aki zo kahare ru
"
 Koto naru koto naka'mere do, tada mukasi ima no mi-arisama no obosi tuduke rare keru mama na'meri. Ohom-tukahi ni sakaduki tamahi te, roku ito ni nasi.

 [2-5 A banquet is held to view the moon on Reizei-in]
 Hito-bito no mi-kuruma, sidai no mama ni hiki-nahosi, go-zen no hito-bito tati-komi te, siduka nari turu ohom-asobi magire te, ide tmahi nu. Win no mi-kuruma ni, Miko tatematuri, Daisyau, Sawemon-no-Kami, Tou-Saisyau nado, ohasi keru kagiri mina mawiri tamahu.
 Nahosi ni te, karoraka naru ohom-yosohi-domo nare ba, sita-gasane bakari tatematuri kuhahe te, tuki yaya sasi-agari, huke nuru sora omosiroki ni, wakaki hito-bito, hue nado wazato naku huka se tamahi nado si te, sinobi taru ohom-mawiri no sama nari.
 Uruhasikaru beki wori-husi ha, tokoro-seku yodakeki gisiki wo tukusi te, katami ni go-ran-ze rare tamahi, mata, inisihe no tada-bito zama ni obosi-kaheri te, koyohi ha karu-garusiki yau ni, huto kaku mawiri tamahe re ba, itau odoroki, mati yorokobi kikoye tamahu.
 Nebi-totonohi tamahe ru ohom-katati, iyo-iyo koto mono nara zu. Imiziki ohom-sakari no yo wo, mi-kokoro to obosi sute te, siduka naru mi-arisama ni, ahare sukunakara zu.
 Sono yo no uta-domo, Kara no mo Yamato no mo, kokorobahe hukau omosiroku nomi nam. Rei no, koto tara nu kata-hasi ha, manebu mo katahara-itaku te nam. Akegata ni humi nado kau-zi te, toku hito-bito makade tamahu.

 3 Tale of Akikonomu Thinking to be a nun and her mother's a sin

 
[3-1 Empress Akikonomu thinks to be a nun]
 Rokudeu-no-Win ha, Tiuguu no ohom-kata ni watari tamahi te, ohom-monogatari nado kikoye tamahu.
 "Ima ha kau siduka naru ohom-sumahi ni, siba-siba mo mawiri nu beku, nani to ha nakere do, suguru yohahi ni sohe te, wasure nu mukasi no ohom-monogatari nado, uketamahari kikoye mahosiu omohi tamahuru ni, nani ni mo tuka nu mi no arisama ni te, sasuga ni uhi-uhisiku, tokoro seku mo haberi te nam.
 Ware yori noti no hito-bito ni, kata-gata ni tuke te okure yuku kokoti si haberu mo, ito tune naki yo no kokoro-bososa no, nodome gatau oboye habere ba, yo hanare taru sumahi ni mo ya to, yau-yau omohi tati nuru wo, nokori no hito-bito no mono hakanakara m, tadayohasi tamahu na, to saki-zaki mo kikoye-tuke si kokoro tagahe zu, obosi todome te monose sase tamahe."
 nado, mameyaka naru sama ni kikoye sase tamahu.
 Rei no, ito wakau ohodoka naru ohom-kehahi ni te,
 "Kokonohe no hedate hukau haberi si tosi-goro yori mo, obotukanasa no masaru yau ni omohi tamahe raruru arisama wo, ito omohi no hoka ni, mutukasiu te, mina hito no somuki yuku yo wo, itohasiu omohi naru koto mo haberi nagara, sono kokoro no uti wo kikoye sase uketamahara ne ba, nani-goto mo madu tanomosiki kage ni ha kikoye sase narahi te, ibuseku haberu."
 to kikoye tamahu.
 "Geni, ohoyake-zama ni te ha, kagiri aru wori-husi no ohom-satowi mo, ito you mati-tuke kikoye sase si wo, ima ha nani-goto ni tuke te ka ha, mi-kokoro ni makase sase tamahu ohom-uturohi mo habera m. Sadame naki yo to ihi nagara mo, sa si te itohasiki koto naki hito no, sahayaka ni somuki hanaruru mo ari gatau, kokoro-yasukaru hodo ni tuke te dani, onodukara omohi kakadurahu hodasi nomi haberu wo, nado ka, sono hito-mane ni kihohu ohom-dausin ha, kaheri te higa-higasiu osihakari kikoye sasuru hito mo koso habere. Kakete mo ito aru maziki ohom-koto ni nam."
 to kikoye tamahu wo, "Hukau mo kumi hakari tamaha nu na'meri kasi." to, turau kikoye tamahu.

 [3-2 Empress Akikonomu thinks her mother's a sin]
 Miyasumdokoro no, ohom-mi no kurusiu nari tamahu ram arisama, ika naru keburi no naka ni madohi tamahu ram, naki kage ni te mo, hito ni utoma re tatematuri tamahu ohom-nanori nado no ide ki keru koto, kano Win ni ha imiziu kakusi tamahi keru wo, onodukara hito no kuti saga naku te, tutahe kikosimesi keru noti, ito kanasiu imiziku te, nabete no yo no itohasiku obosi nari te, kari ni te mo, kano notamahi kem arisama no kuhasiu kika mahosiki wo, maho ni ha e uti-ide kikoye tamaha de, tada,
 "Naki hito no mi-arisama no, tumi karokara nu sama ni, hono-kiku koto no haberi si wo, saru sirusi araha nara de mo, osihakari tu be ki koto ni haberi kere do, okure si hodo no ahare bakari wo wasure nu koto ni te, mono no anata omou tamahe yara zari keru ga mono-hakanasa wo, ikade you ihi-kikase m hito no susume wo mo kiki haberi te, midukara dani, kano honoho wo mo samasi haberi ni si gana to, yau-yau tumoru ni nam, omohi sira ruru koto mo ari keru."
 nado, kasume tutu zo notamahu.
 "Geni, sa mo obosi nu beki koto." to, ahare ni mi tatematuri tamau te,
 "Sono honoho nam, tare mo nogaru maziki koto to siri nagara, asita no tuyu no kakare ru hodo ha, omohi sute habera nu ni nam. Mokuren ga Hotoke ni tikaki hiziri no mi ni te, tatimati ni sukuhi kem tamesi ni mo, e tuga se tamaha zara m mono kara, tama no kamzasi sute sase tamaha m mo, kono yo ni ha urami nokoru yau naru waza nari.
 Yau-yau saru mi-kokorozasi wo sime tamahi te, kano ohom-keburi haru beki koto wo se sase tamahe. Sika omohi tamahuru koto haberi nagara, mono-sawagasiki yau ni, siduka naru ho'i mo naki yau naru arisama ni ake kurasi haberi tutu, midukara no tutome ni sohe te, ima siduka ni to omohi tamahuru mo, geni koso, kokoro-wosanaki koto nare."
 nado, yononaka nabete hakanaku, itohi sute mahosiki koto wo kikoye kahasi tamahe do, naho, yatusi nikuki ohom-mi no arisama-domo nari.

 [3-3 Empress Akikonomu's Buddhist life]
 Yobe ha uti-sinobi te kayasukari si ohom-ariki, kesa ha arahare tamahi te, Kamadatime-domo, mawiri tamahe ru kagiri ha mina ohom-okuri tukau-maturi tamahu.
 Touguu-no-Nyougo no mi-arisama, narabi naku, ituki tate tamahe ru kahi-gahisisa mo, Daisyau no mata ito hito ni koto naru ohom-sama wo mo, idure to naku meyasusi to obosu ni, naho, kono Reizei-Win wo omohi kikoye tamahu mi-kokorozasi ha, sugure te hukaku ahare ni zo oboye tamahu. Win mo tune ni ibukasiu omohi kikoye tamahi si ni, ohom-taimen no mare ni ibuseu nomi obosare keru ni, isoga sare tamahi te, kaku kokoro-yasuki sama ni to obosi nari keru ni nam.
 Tiuguu zo, naka-naka makade tamahu koto mo ito katau nari te, tada-bito no naka no yau ni narabi ohasimasu ni, imamekasiu, naka-naka mukasi yori mo hanayaka ni, ohom-asobi wo mo si tamahu. Nani-goto mo mi-kokoro yare ru arisama nagara, tada kano Miyasumdokoro no ohom-koto wo obosi yari tutu, okonahi no mi-kokoro susumi ni taru wo, hito no yurusi kikoye tamahu maziki koto nare ba, kudoku no koto wo tate te obosi itonami, itodo kokoro-bukau, yononaka wo obosi tore ru sama ni nari masari tamahu.