About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Minori
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from March to August, at the age of 51

  1 Tale of Murasaki From spring to summer, Murasaki's death will be soon arrived

 1. Murasaki desires to be a nun, but is not permitted by Genji Murasaki-no-Uhe, itau wadurahi tamahi si mi-kokoti no noti


 2. Murasaki holds a Hokekyo memorial service in Nijo-in Tosi-goro, watakusi no go-gwan ni te kaka se tatematuri tamahi keru


 3. Murasaki and Akashi compose and exchange waka Sam-gwati no towo-ka nare ba, hana-zakari ni te, sora no kesiki nado mo


 4. Murasaki and Hanachirusato compose and exchange waka Kinohu, rei nara zu oki wi tamahe ri si nagori ni ya


 5. Murasaki meets Akashi-empress, her an adopted daughter Natu ni nari te ha, rei no atusisa ni sahe, itodo kiye-iri


 6. Murasaki says good-bye to Niou-miya Uhe ha, mi-kokoro no uti ni obosi megurasu koto ohokare do


  2 Tale of Murasaki Murasaki's death and funeral

 1. Akashi-empress sets her seat to nurse Murasaki in the room Aki mati-tuke te, yononaka sukosi suzusiku nari te ha


 2. Murasaki passes away as nursing by Akashi-empress Kaze sugoku huki-ide taru yuhugure ni, sensai mi tamahu tote


 3. Genji asks Yugiri about Murasaki's Buddhist funeral rites Miya mo, kaheri tamah de, kaku te mi tatematuri tamahe ru wo


 4. Yugiri gazes Murasaki in her face Tosi-goro, naniya-kaya to, ohokenaki kokoro ha nakari sika do


 5. Murasaki's funeral Tukau-maturi nare taru nyoubau nado no, mono oboyuru mo nakere ba


  3 Tale of Hikaru-Genji Genji's deep grief and visitors to condole

 1. Genji's deep grief and visitors to condole Daisyau-no-Kimi mo, ohom-imi ni komori tamahi te, akarasama ni mo


 2. Mikado and retired Dajo-daijin offer their condolences Tokoro-dokoro no ohom-toburahi, Uti wo hazime tatematuri te


 3. Akikonomu-empress offers her condolence Reizei-win no Kisai-no-Miya yori mo, ahare naru ohom-seusoko taye zu


 1 Tale of Murasaki From spring to summer, Murasaki's death will be soon arrived

 [1-1 Murasaki desires to be a nun, but is not permitted by Genji]
 Murasaki-no-Uhe, itau wadurahi tamahi si mi-kokoti no noti, ito atusiku nari tamahi te, sokohakatonaku nayami watari tamahu koto hisasiku nari nu.
 Ito odoro-odorosiu ha ara ne do, tosi-tuki kasanare ba, tanomosige naku, itodo ayeka ni nari masari tamahe ru wo, Win no omohosi nageku koto, kagiri nasi. Sibasi ni te mo okure kikoye tamaha m koto wo ba, imizikaru beku obosi, midukara no mi-kokoti ni ha, konoyo ni aka nu koto naku, usirometaki hodasi dani mazira nu ohom-mi nare ba, anagati ni kake todome mahosiki ohom-inoti to mo obosa re nu wo, tosi-goro no ohom-tigiri kake hanare, omohi nageka se tatematura m koto nomi zo, hito sire nu mi-kokoro no uti ni mo, mono-ahare ni obosa re keru. Noti no yo no tame ni to, tahutoki koto-domo wo ohoku se sase tamahi tutu, "Ikade naho ho'i aru sama ni nari te, sibasi mo kakaduraha m inoti no hodo ha, okonahi magire naku" to, tayumi naku obosi notamahe do, sarani yurusi kikoye tamaha zu.
 Saru ha, waga mi-kokoro ni mo, sika obosi some taru sudi nare ba, kaku nemugoro ni omohi tamahe ru tuide ni moyohosa re te, onazi miti ni mo iri na m to obose do, hito-tabi, ihe wo ide tamahi na ba, kari ni mo kono yo wo kaherimi m to ha obosi oki te zu, noti no yo ni ha, onazi hatisu no za wo mo wake m to, tigiri kahasi kikoye tamahi te, tanomi wo kake tamahu ohom-naka nare do, koko nagara tutome tamaha m hodo ha, onazi yama nari to mo, mine wo hedate te, ahi mi tatematura nu sumika ni kake-hanare na m koto wo nomi obosi mauke taru ni, kaku ito tanomosige naki sama ni nayami atui tamahe ba, ito kokoro-gurusiki mi-arisama wo, ima ha to yuki-hanare m kizami ni ha sute gataku, naka-naka, yama-midu no sumika nigori nu beku, obosi todokohoru hodo ni, tada uti-asahe taru, omohi no mama no dausin okosu hito-bito ni ha, koyonau okure tamahi nu beka'meri.
 Ohom-yurusi naku te, kokoro hitotu ni obosi tata m mo, sama asiku ho'i naki yau nare ba, kono koto ni yori te zo, Omna-Gimi ha, uramesiku omohi kikoye tamahi keru. Waga ohom-mi wo mo, tumi karokaru maziki ni ya to, usirometaku obosa re keri.

 [1-2 Murasaki holds a Hokekyo memorial service in Nijo-in]
 Tosi-goro, watakusi no go-gwan ni te kaka se tatematuri tamahi keru "Hoke-kyau" sen-bu, isogi te kuyau-zi tamahu. Waga ohom-tono to obosu Nideu-win ni te zo si tamahi keru. Siti-sou no hohubuku nado, sina-zina tamaha su. Mono no iro, nuhi-me yori hazime te, kiyora naru koto, kagiri nasi. Ohokata nani-goto mo, ito ikamesiki waza-domo wo se rare tari.
 Koto-kotosiki sama ni mo kikoye tamaha zari kere ba, kuhasiki koto-domo mo sira se tamaha zari keru ni, womna no ohom-okite ni te ha itari hukaku, Hotoke no miti ni sahe kayohi tamahi keru mi-kokoro no hodo nado wo, Win ha ito kagiri nasi to mi-tatematuri tamahi te, tada ohokata no ohom-siturahi, nani ka no koto bakari wo nam, itonama se tamahi keru. Gaku-nin, mahi-bito nado no koto ha, Daisyau-no-kimi, toriwaki te tukau-maturi tamahu.
 Uti, Touguu, Kisai-no-Miya-tati wo hazime tatematuri te, ohom-kata-gata, koko kasiko ni mi-zukyau, houmoti nado bakari no koto wo uti-si tamahu dani tokoro-seki ni, masite, sono-koro, kono ohom-isogi wo tukau-matura nu tokoro nakere ba, ito kotitaki koto-domo ari. "Itu no hodo ni, ito kaku iro-iro obosi mauke kem? Geni, Iso-no-kami no yo-yo he taru go-gwan ni ya?" to zo miye taru.
 Hanatirusato to kikoye si Ohom-kata, Akasi nado mo watari tamahe ri. Minami-himgasi no to wo ake te ohasimasu. Sin-den no nisi no nurigome nari keri. Kita no hisasi ni, kata-gata no mi-tubone-domo ha, sauzi-bakari wo hedate tutu si tari.

 [1-3 Murasaki and Akashi compose and exchange waka]
 Sam-gwati no towo-ka nare ba, hana-zakari ni te, sora no kesiki nado mo, uraraka ni mono-omosiroku, Hotoke no ohasuru tokoro no arisama, tohokara zu omohi-yara re te, koto nari. Hukaki kokoro mo naki hito sahe, tumi wo usinahi tu besi. Takigi koru santan no kowe mo, sokora tudohi taru hibiki, odoro-odorosiki wo, uti-yasumi te sidumari taru hodo dani ahare ni obosa ruru wo, masite, kono-koro to nari te ha, nani-goto ni tuke te mo, kokoro-bosoku nomi obosi-siru. Akasi-no-Ohomkata ni, Sam-no-Miya si te, kikoye tamahe ru.
 "Wosikara nu kono mi nagara mo kagiri tote
 takigi tuki na m koto no kanasi sa
"
 Ohom-kaheri, kokoro-bosoki sudi ha, noti no kikoye mo kokoro okure taru waza ni ya, sokohaka to naku zo a'meru.
 "Takigi koru omohi ha kehu wo hazime ni te
 konoyo ni negahu nori zo harukeki
"
 Yomosugara, tahutoki koto ni uti-ahase taru tudumi no kowe, taye zu omosirosi. Hono-bono to ake-yuku asaborake, kasumi no ma yori miye taru hana no iro-iro, naho haru ni kokoro tomari nu beku nihohi watari te, momo-tidori no saheduri mo, hue no ne ni otora nu kokoti si te, mono no ahare mo omosirosa mo nokora nu hodo ni, Ryauwau no mahi-te kihu ni naru hodo no suwe tu kata no gaku, hanayaka ni nigihahasiku kikoyuru ni, mina-bito no nugi-kake taru mono no iro-iro nado mo, mono no wori kara ni wokasiu nomi miyu.
 Miko-tati, Kamdatime no naka ni mo, mono no zyauzu-domo, te nokosa zu asobi tamahu. Kami-simo kokoti-yoge ni, kyou aru kesiki-domo naru wo mi tamahu ni mo, nokori sukunasi to mi wo obosi taru mi-kokoro no uti ni ha, yorodu no koto ahare ni oboye tamahu.

 [1-4 Murasaki and Hanachirusato compose and exchange waka]
 Kinohu, rei nara zu oki wi tamahe ri si nagori ni ya, ito kurusiu si te husi tamahe ri. Tosi-goro, kakaru mono no wori goto ni, mawiri tudohi asobi tamahu hito-bito no ohom-katati arisama no, onogazisi zae-domo, koto hue no ne wo mo, kehu ya mi-kiki tamahu beki todime naru ram, to nomi obosa rure ba, sa si mo me tomaru maziki hito no kaho-domo mo, ahare ni miye watasa re tamahu.
 Masite, natu huyu no toki ni tuke taru asobi tahabure ni mo, nama-idomasiki sita no kokoro ha, onodukara tati-maziri mo su rame do, sasuga ni nasake wo kahasi tamahu kata-gata ha, tare mo hisasiku tomaru beki yo ni ha ara za'nare do, madu ware hitori yukuhe sira zu nari na m wo obosi tudukuru, imiziu ahare nari.
 Koto hate te, onogazisi kaheri tamahi na m to suru mo, tohoki wakare meki te wosima ru. Hanatirusato-no-Ohomkata ni,
 "Taye nu beki mi-nori nagara zo tanoma ruru
 yo-yo ni to musubu naka no tigiri wo
"
 Ohom-kaheri,
 "Musubi-oku tigiri ha taye zi ohokata no
 nokori sukunaki mi-nori nari to mo
"
 Yagate, kono tuide ni, hudan no dokyau, senbohu nado, tayumi naku, tahutoki koto-domo se sase tamahu. Mi-syuhohu ha, koto naru sirusi mo miye de hodo mo he nure ba, rei no koto ni nari te, utihahe saru beki tokoro-dokoro, tera-dera ni te zo se sase tamahi keru.

 [1-5 Murasaki meets Akashi-empress, her an adopted daughter]
 Natu ni nari te ha, rei no atusisa ni sahe, itodo kiye-iri tamahi nu beki wori-wori ohokari. Sono koto to, odoro-odorosikara nu mi-kokoti nare do, tada ito yowaki sama ni nari tamahe ba, mutukasige ni tokoroseku nayami tamahu koto mo nasi. Saburahu hito-bito mo, ika ni ohasimasa m to suru ni ka, to omohi-yoru ni mo, madu kaki-kurasi, atarasiu kanasiki mi-arisama to mi tatematuru.
 Kaku nomi ohasure ba, Tiuguu, kono win ni makade sase tamahu. Himgasi no tai ni ohasimasu bekere ba, konata ni hata mati kikoye tamahu. Gisiki nado, rei ni kahara ne do, konoyo no arisama wo mi hate zu nari nuru nado nomi obose ba, yorodu ni tuke te mono ahare nari. Na-daimen wo kiki tamahu ni mo, sono hito, kano hito nado, mimi todome te kika re tamahu.
 Kamdatime nado, ito ohoku tukau-maturi tamahe ri. Hisasiki ohom-taimen no todaye wo, medurasiku obosi te, ohom-monogartari komayaka ni kikoye tamahu. Win iri tamahi te,
 "Koyohi ha, su-banare taru kokoti si te, mutoku nari ya! Makari te yasumi habera m."
 tete, watari tamahi nu. Oki wi tamahe ru wo, ito uresi to obosi taru mo, ito hakanaki hodo no ohom-nagusame nari.
 "Kata-gata ni ohasi masi te ha, anata ni watara se tamaha m mo katazikenasi. Mawira m koto, hata wari-naku nari ni te habere ba."
 tote, sibaraku ha konata ni ohasure ba, Akasi-no-Ohomkata mo watari tamahi te, kokoro-bukage ni sidumari taru ohom-monogatari-domo kikoye kahasi tamahu.
 

 [1-6 Murasaki says good-bye to Niou-miya]
 Uhe ha, mi-kokoro no uti ni obosi megurasu koto ohokare do, sakasige ni, nakara m noti nado notamahi iduru koto mo nasi. Tada nabete no yo no tune naki arisama wo, ohodoka ni koto-sukuna naru mono-kara, asahaka ni ha ara zu notamahi-nasi taru kehahi nado zo, koto ni ide tara m yori mo ahare ni, mono-kokoro-bosoki mi-kesiki ha, siruu miye keru. Miya-tati wo mi tatematuri tamau te mo,
 "Ono-ono no ohom-yukusuwe wo, yukasiku omohi kikoye keru koso, kaku hakanakari keru mi wo wosimu kokoro no maziri keru ni ya?"
 tote, namida-gumi tamahe ru ohom-kaho no nihohi, imiziu wokasige nari. "Nado kau nomi obosi tara m?" to obosu ni, Tiuguu, uti-naki tamahi nu. Yuyusige ni nado ha kikoye-nasi tamaha zu, mono no tuide nado ni zo, tosi-goro tukau-maturi nare taru hito-bito no, koto naru yorube nau itohosige naru, kono hito, kano hito,
 "Habera zu nari na m noti ni, mi-kokoro todome te, tadune omohose."
 nado bakari kikoye tamahi keru. Mi-dokyau nado ni yori te zo, rei no waga ohom-kata ni watari tamahu.
 Sam-no-Miya ha, amata no ohom-naka ni, ito wokasige ni te ariki tamahu wo, mi-kokoti no hima ni ha, mahe ni suwe tatematuri tamahi te, hito no kika nu ma ni,
 "Maro ga habera zara m ni, obosi-ide na m ya?"
 to kikoye tamahe ba,
 "Ito kohisikari na m. Maro ha, Uti-no-Uhe yori mo Miya yori mo, Baba wo koso masari te omohi kikoyure ba, ohase zu ha, kokoti mutukasikari na m."
 tote, me osi-suri te magirahasi tamahe ru sama, wokasikere ba, hohowemi nagara namida ha oti nu.
 "Otona ni nari tamahi na ba, koko ni sumi tamahi te, kono tai no mahe naru koubai to sakura to ha, hana no wori-wori ni, kokoro todome te mote asobi tamahe. Saru bekara m wori ha, Hotoke ni mo tatematuri tamahe."
 to kikoye tamahe ba, uti-unaduki te, ohom-kaho wo mamori te, namida no otu bekamere ba, tati te ohasi nu. Tori-waki te ohosi tatematuri tamahe re ba, kono Miya to Hime-Miya to wo zo, mi-sasi kikoye tamaha m koto, kutiwosiku ahare ni obosa re keru.

 2 Tale of Murasaki Murasaki's death and funeral

 
[2-1 Akashi-empress sets her seat to nurse Murasaki in the room]
 Aki mati-tuke te, yononaka sukosi suzusiku nari te ha, mi-kokoti mo isasaka sahayagu yau nare do, naho tomo-sure-ba, kakoto gamasi. Saru ha, mi ni simu bakari obosa ru beki aki-kaze nara ne do, tuyu-keki wori-gati ni te sugusi tamahu.
 Tiuguu ha, mawiri tamahi na m to suru wo, ima sibasi ha go-ran-ze yo to mo, kikoye mahosiu obose do mo, sakasiki yau ni mo ari, Uti no ohom-tukahi no hima naki mo wadurahasikere ba, sa mo kikoye tamaha nu ni, anata ni mo e watari tamaha ne ba, Miya zo watari tamahi keru.
 Katahara-itakere do, geni mi tatematura nu mo kahi nasi tote, konata ni ohom-siturahi wo koto ni se sase tamahu. "Koyonau yase hosori tamahe re do, kaku te koso, ate ni namamekasiki koto no kagiri-nasa mo masari te medetakarikere." to, kisikata amari nihohi ohoku, aza-aza to ohase si sakari ha, naka-naka konoyo no hana no kawori ni mo yosohe rare tamahi si wo, kagiri mo naku rautage ni wokasige naru ohom-sama ni te, ito karisome ni yo wo omohi tamahe ru kesiki, niru mono naku kokoro-gurusiku, suzuro ni mono-ganasi.

 [2-2 Murasaki passes away as nursing by Akashi-empress]
 Kaze sugoku huki-ide taru yuhugure ni, sensai mi tamahu tote, kehusoku ni yori-wi tamahe ru wo, Win watari te mi tatematuri tamahi te,
 "Kehu ha, ito yoku oki-wi tamahu meru ha! Kono o-mahe ni te ha, koyonaku mi-kokoro mo hare-baresige na'meri kasi."
 to kikoye tamahu. Kabakari no hima aru wo mo, ito uresi to omohi kikoye tamahe ru mi-kesiki wo mi tamahu mo, kokoro-gurusiku, "Tuhi ni, ika ni obosi sawaga m?" to omohu ni, ahare nare ba,
 "Oku to miru hodo zo hakanaki tomo-sure-ba
 kaze ni midaruru hagi no uha-tuyu
"
 Geni zo, wore kaheri tomaru beu mo ara nu, yosohe rare taru wori sahe sinobi gataki wo, mi-idasi tamahi te mo,
 "Yaya mo se ba kiye wo arasohu tuyu no yo ni
 okure saki-datu hodo he zu mo gana
"
 tote, ohom-namida wo harahi ahe tamaha zu. Miya,
 "Aki-kaze ni sibasi tomara nu tuyu no yo wo
 tare ka kusa-ba no uhe to nomi mi m
"
 to kikoye kahasi tamahu ohom-katati-domo, aramahosiku, miru kahi aru ni tuke te mo, "Kakute titose wo sugusu waza mo gana" to obosa rure do, kokoro ni kanaha nu koto nare ba, kake tome m kata naki zo kanasikari keru.
 "Ima ha watara se tamahi ne. Midari-gokoti ito kurusiku nari haberi nu. Ihu kahi naku nari ni keru hodo to ihi nagara, ito namege ni haberi ya!"
 tote, mi-kityau hiki-yose te husi tamahe ru sama no, tune yori mo ito tanomosige naku miye tamahe ba,
 "Ika ni obosa ruru ni ka?"
 tote, Miya ha, mi-te wo torahe tatematuri te, naku-naku mi tatematuri tamahu ni, makoto ni kiye yuku tuyu no kokoti si te, kagiri ni miye tamahe ba, mi-zukyau no tukahi-domo, kazu mo sira zu tati-sawagi tari. Saki-zaki mo, kaku te iki-ide tamahu wori ni narahi tamahi te, ohom-mononoke to utagahi tamahi te, yo hito-yo sama-zama no koto wo si tukusa se tamahe do, kahi mo naku, ake-haturu hodo ni kiye hate tamahi nu.

 [2-3 Genji asks Yugiri about Murasaki's Buddhist funeral rites]
 Miya mo, kaheri tamaha de, kaku te mi tatematuri tamahe ru wo, kagiri naku obosu. Tare mo tare mo, kotowari no wakare ni te, taguhi aru koto to mo obosa re zu, meduraka ni imiziku, ake-gure no yume ni madohi tamahu hodo, sara nari ya!
 Sakasiki hito ohase zari keri. Saburahu nyoubau nado mo, aru kagiri, sara ni mono oboye taru nasi. Win ha, masite obosi sidume m kata nakere ba, Daisyau-no-Kimi tikaku mawiri tamahe ru wo, mi-kityau no moto ni yobi-yose tatematuri tamahi te,
 "Kaku ima ha kagiri no sama na'meru wo, tosi-goro no ho'i ari te omohi turu koto, kakaru kizami ni, sono omohi tagahe te yami na m ga ito itohosiki. Go-kadi ni saburahu Daitoko-tati, gokyau no sou nado mo, mina kowe yame te ide nu naru wo, sari-tomo, tati tomari te monosu beki mo ara m. Konoyo ni ha munasiki kokoti suru wo, Hotoke no ohom-sirusi, ima ha kano kuraki miti no toburahi ni dani tanomi mawosu beki wo, kasira orosu beki yosi monosi tamahe. Saru beki sou, tare ka tomari taru?"
 nado notamahu mi-kesiki, kokoro-duyoku obosi nasu beka'mere do, ohom-kaho no iro mo ara nu sama ni, imiziku tahe kane, ohom-namida no tomara nu wo, kotowari ni kanasiku mi tatematuri tamahu.
 "Ohom-mononoke nado no, kore mo, hito no mi-kokoro midara m tote, kaku nomi mono ha haberu meru wo, sa mo ya ohasimasu ram. Sa'ra-ba, tote-mo kakute-mo, ohom-ho'i no koto ha, yorosiki koto ni habe'nari. Iti-niti iti-ya imu koto no sirusi koso ha, munasikara zu ha haberu nare. Makoto ni ihukahi-naku nari hate sase tamahi te, noti no mi-gusi bakari wo yatusa se tamahi te mo, koto naru kano yo no ohom-hikari to mo nara se tamaha zara m mono-kara, me no mahe no kanasibi nomi masaru yau ni te, ika ga haberu bekara m?"
 to mawosi tamahi te, ohom-imi ni komori saburahu beki kokoro-zasi ari te makade nu sou, sono hito, kano hito nado mesi te, sa'ru beki koto-domo, kono Kimi zo okonahi tamahu.

 [2-4 Yugiri gazes Murasaki in her face]
 Tosi-goro, naniya-kaya to, ohokenaki kokoro ha nakari sika do, "Ika nara m yo ni, ari si bakari mo mi tatematura m? Honoka ni mo ohom-kowe wo dani kika nu koto." nado, kokoro ni mo hanare zu omohi watari turu mono wo, "Kowe ha tuhi ni kika se tamaha zu nari nuru ni koso ha a'mere, munasiki ohom-kara ni te mo, ima hito-tabi mi tatematura m no kokorozasi kanahu beki wori ha, tada ima yori hoka ni ikade ka ara m?" to omohu ni, tutumi mo ahe zu naka re te, nyoubau no, aru kagiri sawagi madohu wo,
 "Ana kama! sibasi."
 to, sidume-gaho ni te, mi-kityau no katabira wo, mono no magire ni, hiki-age te mi tamahe ba, hono-bono to ake-yuku hikari mo obotukanakere ba, oho-tonabura wo tikaku kakage te mi tatematuri tamahu ni, aka zu utukusige ni, medetau kiyora ni miyuru ohom-kaho no atarasisa ni, kono Kimi no kaku nozoki tamahu wo miru miru mo, anagati ni kakusa m no mi-kokoro mo obosa re nu na'meri.
 "Kaku nani-goto mo mada kahara nu kesiki nagara, kagiri no sama ha sirukari keru koso."
 tote, ohom-sode wo kaho ni osi-ate tamahe ru hodo, Daisyau-no-Kimi mo, namida ni kure te, me mo miye tamaha nu wo, sihite sibori ake te mi tatematuru ni, naka-naka aka zu kanasiki koto taguhi naki ni, makoto ni kokoro-madohi mo si nu besi. Mi-gusi no tada uti-yara re tamahe ru hodo, kotitaku keura ni te, tuyu bakari midare taru kesiki mo nau, tuya-tuya to utukusige naru sama zo kagiri naki.
 Hi no ito akaki ni, ohom-iro ha ito siroku hikaru yau ni te, tokaku uti-magirahasu koto, ari si ututu no ohom-motenasi yori mo, ihukahi-naki sama ni te, nani-gokoro naku te husi tamahe ru mi-arisama no, aka nu tokoro nasi to iha m mo sara nari ya! Nanome ni dani ara zu, taguhi naki wo mi tatematuru ni, "Si ni iru tamasihi no, yagate kono ohom-kara ni tomara nam." to omohoyuru mo, wari naki koto nari ya!

 [2-5 Murasaki's funeral]
 Tukau-maturi nare taru nyoubau nado no, mono oboyuru mo nakere ba, Win zo, nani-goto mo obosi wakare zu obosa ruru mi-kokoti wo, anagati ni sidume tamahi te, kagiri no ohom-koto-domo si tamahu. Inisihe mo, kanasi to obosu koto mo amata mi tamahi si ohom-mi nare do, ito kau ori-tati te ha mada siri tamaha zari keru koto wo, subete kisikata yukusaki, taguhi naki kokoti si tamahu.
 Yagate, sono hi, tokaku wosame tatematuru. Kagiri ari keru koto nare ba, kara wo mi tutu mo e sugusi tamahu mazikari keru zo, kokoro-uki yononaka nari keru. Haru-baru to hiroki no no, tokoro mo naku tati-komi te, kagiri naku ikamesiki sahohu nare do, ito hakanaki keburi ni te, hakanaku nobori tamahi nuru mo, rei no koto nare do, ahenaku imizi.
 Sora wo ayumu kokoti si te, hito ni kakari te zo ohasimasi keru wo, mi tatematuru hito mo, "Sa bakari itukasiki ohom-mi wo." to, mono no kokorosira nu gesu sahe, naka nu nakari keri. Ohom-okuri no nyoubau ha, masite yumedi ni madohu kokoti si te, kuruma yori mo marobi oti nu beki wo zo, mote-atukahi keru.
 Mukasi, Daisyau-no-Kimi no ohom-Haha-Gimi use tamaheri si toki no akatuki wo omohi-iduru ni mo, kare ha, naho mono no oboye keru ni ya, tuki no kaho no akiraka ni oboye si wo, koyohi ha tada kure-madohi tamahe ri.
 Zihuyo-niti ni use tamahi te, kore ha zihugo-niti no akatuki nari keri. Hi ha ito hanayaka ni sasi-agari te, nobe no tuyu mo kakure taru kuma naku te, yononaka obosi tudukuru ni, itodo itohasiku imizikere ba, "Okuru tote mo, iku yo ka ha hu beki. Kakaru kanasisa no magire ni, mukasi yori no ohom-ho'i mo toge te mahosiku" omohose do, kokoro-yowaki noti no sosiri wo obose ba, "Kono hodo wo sugusa m" to si tamahu ni, mune no seki-aguru zo tahe gatakari keru.

 3 Tale of Hikaru-Genji Genji's deep grief and visitors to condole

 
[3-1 Genji's deep grief and visitors to condole]
 Daisyau-no-Kimi mo, ohom-imi ni komori tamahi te, akarasama ni mo makade tamaha zu, ake-kure tikaku saburahi te, kokoro-gurusiku imiziki mi-kesiki wo, kotowari ni kanasiku mi tatematuri tamahi te, yorodu ni nagusame kikoye tamahu.
 Kaze nowaki-dati te huku yuhugure ni, mukasi no koto obosi-ide te, "Honoka ni mi tatematuri si mono wo" to, kohisiku oboye tamahu ni, mata "Kagiri no hodo no yume no kokoti se si" nado, hito sire zu omohi tuduke tamahu ni, tahe gataku kanasikere ba, hitome ni ha sa si mo miye zi, to tutumi te,
 "Amida-Butu, Amida-Butu."
 to hiki tamahu zuzu no kazu ni magirahasi te zo, namida no tama wo ba mote-keti tamahi keru.
 "Inisihe no aki no yuhube no kohisiki ni
 ima ha to miye si ake-gure no yume
"
 zo, nagori sahe ukari keru. Yamgotonaki sou-domo saburaha se tamahi te, sadamari taru nenbutu wo ba saru mono ni te, Hokekyau nado zu-ze sase tamahu. Kata-gata ito ahare nari.
 Husi te mo oki te mo namida no hiru yo naku, kiri hutagari te akasi kurasi tamahu. Inisihe yori ohom-mi no arisama obosi tudukuru ni,
 "Kagami ni miyuru kage wo hazime te, hito ni ha koto nari keru mi nagara, ihakenaki hodo yori, kanasiku tune naki yo wo omohi siru beku, Hotoke nado no susume tamahi keru mi wo, kokoro-duyoku sugusi te, tuhi ni kisikata yukusaki mo tamesi ara zi to oboyuru kanasisa wo mi turu kana! Ima ha, kono yo ni usirometaki koto nokora zu nari nu. Hitamiti ni okonahi ni omomuki na m ni, sahari dokoro aru maziki wo, ito kaku wosame m kata naki kokoro-madohi ni te ha, negaha m miti ni mo iri gataku ya?"
 to, yayamasiki wo,
 "Kono omohi sukosi nanome ni, wasure sase tamahe."
 to, Amida-Butu wo nen-zi tatematuri tamahu.

 [3-2 Mikado and retired Dajo-daijin offer their condolences]
 Tokoro-dokoro no ohom-toburahi, Uti wo hazime tatematuri te, rei no sahohu bakari ni ha ara zu, ito sigeku kikoye tamahu. Obosimesi taru kokoro no hodo ni ha, sara ni nani-goto mo me ni mo mimi ni mo tomara zu, kokoro ni kakari tamahu koto, arumazikere do, "Hito ni hoke-hokesiki sama ni miye zi. Imasara ni waga yo no suwe ni, katakunasiku kokoro-yowaki madohi ni te, yononaka wo nam somuki ni keru." to, nagare todomara m na wo obosi tutumu ni nam, mi wo kokoro ni makase nu nageki wo sahe uti-sohe tamahi keru.
 Tizi-no-Otodo, ahare wo mo wori sugusi tamaha nu mi-kokoro ni te, kaku taguhi naku monosi tamahu hito no, hakanaku use tamahi nuru koto wo, kutiwosiku ahare ni obosi te, ito siba-siba tohi kikoye tamahu.
 "Mukasi, Daisyauno ohom-haha use tamahe ri si mo, kono-koro no koto zo kasi." to obosi-iduru ni, ito mono-kanasiku,
 "Sono wori, kano ohom-mi wo wosimi kikoye tamahi si hito no, ohoku mo use tamahi ni keru kana! Okure saki-datu hodo naki yo nari keri ya!"
 nado, simeyaka naru yuhugure ni nagame tamahu. Sora no kesiki mo tada nara ne ba, mi-ko Kuraudo-no-Seusyau site tatematuri tamahu. Ahare naru koto nado, komayaka ni kikoye tamahi te, hasi ni,
 "Inisihe no aki sahe ima no kokoti si te
 nure ni si sode ni tuyu zo oki sohu
"
 Ohom-kahesi,
 "Tuyukesa ha mukasi ima to mo omohoye zu
 ohokata aki no yo koso turakere
"
 Mono nomi kanasiki mi-kokoro no mama nara ba, mati-tori tamahi te ha, kokoro-yowaku mo to, me todome tamahi tu beki Otodo no mi-kokoro-zama nare ba, meyasuki hodo ni to,
 "Tabi-tabi no nahozari nara nu ohom-toburahi no kasanari nuru koto."
 to yorokobi kikoye tamahu.
 "Usu-zumi" to notamahi si yori ha, ima sukosi komayaka ni te tatemature ri. Yononaka ni saihahi ari medetaki hito mo, ainau ohokata no yo ni sonema re, yoki ni tuke te mo, kokoro no kagiri ogori te, hito no tame kurusiki hito mo aru wo, ayasiki made, suzuro naru hito ni mo uke rare, hakanaku si ide tamahu koto mo, nani-goto ni tuke te mo, yo ni homera re, kokoro-nikuku, wori-husi ni tuke tutu, rau-rauziku, arigatakari si hito no mi-kokorobahe nari kasi.
 Sa si mo aru maziki ohoyoso no hito sahe, sono-koro ha, kaze no oto musi no kowe ni tuke tutu, namida otosa nu ha nasi. Masite, honoka ni mo mi tatematuri si hito no, omohi nagusamu beki yo nasi. Tosi-goro mutumasiku tukau-maturi nare taru hito-bito, sibasi mo nokore ru inoti, uramesiki koto wo nageki tutu, ama ni nari, konoyo no hoka no yama-zumi nado ni omohi-tatu mo ari keri.

 [3-3 Akikonomu-empress offers her condolence]
 Reizei-win no Kisai-no-Miya yori mo, ahare naru ohom-seusoko taye zu, tuki se nu koto-domo kikoye tamahi te,
 "Kare haturu nobe wo usi to ya naki hito no
 aki ni kokoro wo todome zari kem

 Ima nam kotowari sira re haberi nuru."
 to ari keru wo, mono oboye nu mi-kokoro ni mo, uti-kahesi, oki gataku mi tamahu. "Ihukahi ari, wokasikara m kata no nagusame ni ha, kono Miya bakari koso ohasi kere." to, isasaka no mono magiruru yau ni obosi tudukuru ni mo, namida no koboruru wo, sode no itoma naku, e kaki-yari tamaha zu.
 "Nobori ni si kumowi nagara mo kaheri-miyo
 ware aki hate nu tune nara nu yo ni
"
 Osi-tutumi tamahi te mo, tobakari, uti nagame te ohasu.
 Sukuyoka ni mo obosa re zu, ware nagara, koto no hoka ni hore-boresiku obosi sira ruru koto ohokaru, magirahasi ni, womna-gata ni zo ohasimasu.
 Hotoke no o-mahe ni hito sigekara zu motenasi te, nodoyaka ni okonahi tamahu. Titose wo mo morotomo ni to obosi sika do, kagiri aru wakare zo ito kutiwosiki waza nari keru. Ima ha, hatisu no tuyu mo koto-goto ni magiru maziku, noti no yo wo to, hitamiti ni obosi tatu koto, tayumi nasi. Saredo, hito-giki wo habakari tamahu nam, adikinakari keru.
 Ohom-waza no koto-domo, haka-bakasiku notamahi oki turu koto-domo nakari kere ba, Daisyau-no-Kimi nam, torimoti te tukau-maturi tamahi keru. Kehu ya to nomi, waga mi mo kokoro-dukahi se rare tamahu wori ohokaru wo, hakanaku te, tumori ni keru mo, yume no kokoti nomi su. Tiuguu nado mo, obosi wasururu toki no ma naku, kohi kikoye tamahu.