About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Maboroshi
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from spring to December, at the age of 52

  1 Tale of Genji Mourning for Murasaki, in spring

 1. Spring has come after Murasaki's passed away Haru no hikari wo mi tamahu ni tukete mo, itodo kure madohi taru yau ni nomi


 2. Genji remembers a smow early morning Ture-dure naru mama ni, inisihe no monogatari nado si tamahu wori-wori mo ari


 3. Genji talks his life to Chunagon-no-kimi and others Rei no, magirahasi ni ha, mi-teudu mesi te okonahi tamahu


 4. Genji lives a single life declining to see visitors Utoki hito ni ha sarani miye tamaha zu. Kamdatime nado mo


 5. Genji's grief has become deeper along by spring deeper Haru hukaku nari yuku mama ni, o-mahe no arisama, inisihe ni kahara nu wo


 6. Genji visits to Omna-sam-no-miya's room Ito ture-dure nare ba, Nihudau-no-Miya no ohom-kata ni watari tamahu ni


 7. Genji drops at Akashi's room Yuhugure no kasumi tado-tadosiku, wokasiki hodo nare ba


 8. Genji talks Akashi on his grief "Sa made omohi nodome m kokoro-bukasa koso, asaki ni otori nu bekere.


  2 Tale of Genji Mourning for Murasaki, in summer

 1. Genji composes and exchanges waka with Hanachirusato and Chujo-no-kimi Natu-no-Ohomkata yori, ohom-koromogahe no ohom-sauzoku tatematuri tamahu tote


 2. Yugiri visits to Genji's room in the rainy night Samidare ha, itodo nagame kurasi tamahu yori hoka no koto naku


 3. Genji and Yugiri remember Murasaki as a little cuckoo singing in the night "Kinohu kehu to omohi tamahuru hodo ni, ohom-hate mo


 4. Genji remembers Murasaki as fireflies flying in the night Ito atuki koro, suzusiki kata ni te nagame tamahu ni


  3 Tale of Genji Mourning for Murasaki, from fall to the year-end

 1. The first anniversary of Murasaki's death Siti-gwati nanu-ka mo, rei ni kahari taru koto ohoku, ohom-asobi nado mo si tamaha de


 2. Genji decides to go into religion Kamna-duki ni ha, ohokata mo sigure-gati naru koso


 3. Genji makes to burn letters up by maids Oti tomari te kataha naru beki hito no ohom-humi-domo


 4. Genji prepares to go into religion "Ohom-Butumyau mo, kotosi bakari ni koso ha." to obose ba ni ya


 1 Tale of Genji Mourning for Murasaki, in spring

 [1-1 Spring has come after Murasaki's passed away]
 Haru no hikari wo mi tamahu ni tuke te mo, itodo kure madohi taru yau ni nomi, mi-kokoro hitotu ha, kanasisa no aratamaru beku mo ara nu ni, to ni ha, rei no yau ni hito-bito mawiri tamahi nado sure do, mi-kokoti nayamasiki sama ni motenasi tamahi te, mi-su no uti ni nomi ohasimasu. Hyaubukyau-no-Miya watari tamahe ru ni zo, tada utitoke taru kata ni te taimen si tamaha m tote, ohom-seusoko kikoye tamahu.
 "Waga yado ha hana motehayasu hito mo nasi
 nani ni ka haru no tadune ki tura m
"
 Miya, uti-namida-gumi tamahi te,
 "Ka wo tome te ki turu kahi naku ohokata no
 hana no tayori to ihi ya nasu beki
"
 Koubai no sita ni ayumi ide tamahe ru ohom-sama no, ito natukasiki ni zo, kore yori hoka ni mi-hayasu beki hito naku ya, to mi tamahe ru. Hana ha honoka ni hirake sasi tutu, wokasiki hodo no nihohi nari. Ohom-asobi mo naku, rei ni kahari taru koto ohokari.
 Nyoubau nado mo, tosi-goro he ni keru ha, sumi-zome no iro komayaka ni te ki tutu, kanasisa mo aratame gataku, omohi samasu beki yo naku kohi kikoyuru ni, tayete, ohom-kata-gata ni mo watari tamaha zu. Magire naku mi tatematuru wo nagusame ni te, nare tukau-mature ru tosi-goro, mameyaka ni mi-kokoro todome te nado ha ara zari sika do, toki-doki ha mi-hanata nu yau ni obosi tari turu hito-bito mo, naka-naka, kakaru sabisiki ohom-hitori-ne ni nari te ha, ito ohozou ni motenasi tamahi te, yoru no ohom-tonowi nado ni mo, kore kare to amata wo, o-masi no atari hiki-sake tutu, saburaha se tamahu.

 [1-2 Genji remembers a smow early morning]
 Ture-dure naru mama ni, inisihe no monogatari nado si tamahu wori-wori mo ari. Nagori naki ohom-hiziri-gokoro no hukaku nari-yuku ni tuke te mo, sa si mo ari hatu mazikari keru koto ni tuke tutu, naka-goro, mono-uramesiu obosi taru kesiki no, toki-doki miye tamahi si nado wo obosi iduru ni,
 "Nado te, tahabure ni te mo, mata mameyaka ni kokoro-gurusiki koto ni tuke te mo, sayau naru kokoro wo miye tatematuri kem? Nani-goto mo rau-rauziku ohase si mi-kokorobahe nari sika ba, hito no hukaki kokoro mo ito you mi-siri tamahi nagara, wen-zi hate tamahu koto ha nakari sika do, hito-watari dutu ha, ika nara m to su ram?"
 to obosi tari si wo, sukosi ni te mo kokoro wo midari tamahi kem koto no, itohosiu kuyasiu oboye tamahu sama, mune yori mo amaru kokoti si tamahu. Sono wori no koto no kokoro wo siri, ima mo tikau tukau-maturu hito-bito ha, hono-bono kikoye iduru mo ari.
 Nihudau-no-Miya no watari hazime tamahe ri si hodo, sono wori ha si mo, iro ni ha sarani idasi tamaha zari sika do, koto ni hure tutu, adikina no waza ya to, omohi tamahe ri si kesiki no ahare nari si naka ni mo, yuki huri tari si akatuki ni tati yasurahi te, waga mi mo hiye iru yau ni oboye te, sora no kesiki hagesikari si ni, ito natukasiu oyiraka naru mono-kara, sode no itau naki-nurasi tamahe ri keru wo hiki-kakusi, semete magirahasi tamahe ri si hodo no youi nado wo, yomosugara, "Yume ni te mo, mata ha ika nara m yo ni ka?" to, obosi tuduke raru.
 Akebono ni si mo, zausi ni oruru nyoubau naru besi,
 "Imiziu mo tumori ni keru yuki kana!"
 to ihu kowe wo kiki tuke tamahe ru, tada sono wori no kokoti suru ni, ohom-katahara no sabisiki mo, ihu kata naku kanasi.
 "Uki yo ni ha yuki kiye nam to omohi tutu
 omohi no hoka ni naho zo hodo huru
"

 [1-3 Genji talks his life to Chunagon-no-kimi and others]
 Rei no, magirahasi ni ha, mi-teudu mesi te okonahi si tamahu. Udumi taru hi okosi ide te, ohom-hioke mawira su. Tiunagon-no-Kimi, Tiuzyau-no-Kimi nado, o-mahe tikaku te ohom-monogatari kikoyu.
 "Hitori-ne tune yori mo sabisikari turu yoru no sama kana! Kakute mo ito yoku omohi sumasi tu bekari keru yo wo, hakanaku mo kakadurahi keru kana!"
 to, uti-nagame tamahu. "Ware sahe uti-sute te ha, kono hito-bito no, itodo nageki wabi m koto no, ahare ni itohosikaru beki." nado, mi-watasi tamahu. Sinobiyaka ni uti-okonahi tutu, kyau nado yomi tamahe ru ohom-kowe wo, yorosiu omoha m koto ni te dani namida tomaru maziki wo, masite, sode no sigarami seki ahe nu made ahare ni, ake-kure mi tatematuru hito-bito no kokoti, tuki se zu omohi kikoyu.
 "Konoyo ni tuke te ha, aka zu omohu beki koto, wosa-wosa aru maziu, takaki mi ni ha umare nagara, mata hito yori koto ni, kutiwosiki tigiri ni mo ari keru kana, to omohu koto taye zu. Yo no hakanaku uki wo sirasu beku, Hotoke nado no oki te tamahe ru mi naru besi. Sore wo sihite sira-nu-kaho ni nagarahure ba, kaku imaha no yuhube tikaki suwe ni, imiziki koto no todime wo mi turu ni, sukuse no hodo mo, midukara no kokoro no kiha mo, nokori naku mi hate te, kokoro-yasuki ni, ima nam tuyu no hodasi nakunari ni taru wo, kore kare, kaku te, ari-si yori keni me narasu hito-bito no, ima ha tote yuki-wakare m hodo koso, ima hito-kiha no kokoro midare nu bekere. Ito hakanasi kasi. Warokari keru kokoro no hodo kana!"
 tote, ohom-me osi-nogohi kakusi tamahu ni, magire zu, yagate koboruru ohom-namida wo, mi tatematuru hito-bito, masite seki tome m kata nasi. Sate, uti-sute rare tatematuri na m ga urehasisa wo, ono-ono uti-ide mahosikere do, sa mo e kikoye zu, muse-kaheri te yami nu.
 Kaku nomi nageki akasi tamahe ru akebono, nagame kurasi tamahe ru yuhugure nado no, simeyaka naru wori-wori ha, kano osinabete ni ha obosi tara zari si hito-bito wo, o-mahe tikaku te, kayau no ohom-monogatari nado wo si tamahu.
 Tiuzyau-no-Kimi tote saburahu ha, mada tihisaku yori mi tamahi nare ni si wo, ito sinobi tutu mi tamahi sugusa zu ya ari kem, ito katahara-itaki koto ni omohi te, nare kikoye zari keru wo, kaku use tamahi te noti ha, sono kata ni ha ara zu, hito yori mo rautaki mono ni kokoro todome tamahe ri si kata-zama ni mo, kano ohom-katami no sudi ni tuke te zo, ahare ni omohosi keru. Kokorobase katati nado mo meyasuku te, unawi-matu ni oboye taru kehahi, tada nara masi yori ha, rau-rauzi to omohosu.

 [1-4 Genji lives a single life declining to see visitors]
 Utoki hito ni ha sarani miye tamaha zu. Kamdatime nado mo, mutumasiki ohom-harakara no Miya-tati nado tune ni mawiri tamahe re do, taimen si tamahu koto wosa-wosa nasi.
 "Hito ni mukaha m hodo bakari ha, sakasiku omohi sidume, kokoro wosame m to omohu to mo, tuki-goro ni hoke ni tara m mi no arisama, katakunasiki higa-koto maziri te, suwe no yo no hito ni mote-nayama re m, noti no na sahe utate aru besi. Omohi hore te nam hito ni mo miye zam naru, to iha re m mo, onazi koto nare do, naho oto ni kiki te omohi yaru koto no kataha naru yori mo, migurusiki koto no me ni miru ha, koyonaku kiha masari te woko nari."
 to obose ba, Daisyau-no-Kimi nado ni dani, mi-su hedate te zo taimen si tamahi keru. Kaku, kokoro-gahari si tamahe ru yau ni, hito no ihi-tutahu beki korohohi wo dani omohi nodome te koso ha to, nen-zi sugusi tamahi tutu, uki-yo wo mo somuki yari tamaha zu. Ohom-kata-gata ni mare ni mo uti-honomeki tamahu ni tuke te ha, madu ito seki gataki namida no ame nomi huri masare ba, ito warinaku te, idu-kata ni mo obotukanaki sama ni te sugusi tamahu.
 Kisai-no-Miya ha, Uti ni mawira se tamahi te, Sam-no-Miya wo zo, sau-zausiki ohom-nagusame ni ha, ohasimasa se tamahi keru.
 "Baba no notamahi sika ba."
 tote, Tai no o-mahe no koubai ha, ito tori-waki te usiromi ariki tamahu wo, ito ahare to mi tatematuri tamahu.
 Kisaragi ni nare ba, hana no ki-domo no sakari naru mo, madasiki mo, kozuwe wokasiu kasumi watare ru ni, kano ohom-katami no koubai ni, uguhisu no hanayaka ni naki-ide tare ba, tati-ide te go-ran-zu.
 "Uwe te mi si hana no aruzi mo naki yado ni
 sira-zu-gaho ni te ki wiru uguhisu
"
 to, usobuki arika se tamahu.

 [1-5 Genji's grief has become deeper along by spring deeper]
 Haru hukaku nari yuku mama ni, o-mahe no arisama, inisihe ni kahara nu wo, mede tamahu kata ni ha ara ne do, sidu-kokoro naku, nani-goto ni tuke te mo mune itau obosa rure ba, ohokata konoyo no hoka no yau ni, tori no ne mo kikoye zara m yama no suwe yukasiu nomi, itodo nari masari tamahu.
 Yamabuki nado no, kokoti-yoge ni saki midare taru mo, uti-tuke ni tuyu-keku nomi mi-nasa re tamahu. Hoka no hana ha, hito-he tiri te, ya-he saku hana-zakura sakari sugi te, kaba-zakura ha hirake, hudi ha okure te iro-duki nado koso ha su meru wo, sono osoku toki hana no kokoro wo yoku waki te, iro-iro wo tukusi uwe oki tamahi sika ba, toki wo wasure zu nihohi miti taru ni, Waka-Miya,
 "Maro ga sakura ha saki ni keri. Ikade hisasiku tirasa zi. Ki no meguri ni tobari wo tate te, katabira wo age zu ha, kaze mo e huki yora zi."
 to, ito kasikou omohi e tari, to omohi te notamahu kaho no ito utukusiki ni mo, uti-wema re tamahi nu.
 "Ohohu bakari no sode motome kem hito yori ha, ito kasikou obosi yori tamahe ri si kasi." nado, kono Miya bakari wo zo mote-asobi ni mi tatematuri tamahu.
 "Kimi ni nare kikoye m koto mo nokori sukunasi ya! Inoti to ihu mono, ima sibasi kakadurahu beku to mo, taimen ha e ara zi kasi."
 tote, rei no, namida-gumi tamahe re ba, ito monosi to obosi te,
 "Baba no notamahi si koto wo, maga-magasiu notamahu."
 tote, husime ni nari te, ohom-zo no sode wo hiki-masaguri nado si tutu, magirahasi ohasu.
 Sumi no ma no kauran ni osi-kakari te, o-mahe no niha wo mo, mi-su no uti wo mo, mi-watasi te nagame tamahu. Nyoubau nado mo, kano ohom-katami no iro kahe nu mo ari, rei no iro-ahi naru mo, aya nado hanayaka ni ha ara zu. Midukara no ohom-nahosi mo, iro ha yo no tune nare do, kotosara yatusi te, mu-mon wo tatemature ri. Ohom-siturahi nado mo, ito orosoka ni koto-sogi te, sabisiku kokoro-bosoge ni simeyaka nare ba,
 "Ima ha tote arasi ya hate m naki hito no
 kokoro todome si haru no kakine wo
"
 Hito-yari nara zu kanasiu obosa ruru.

 [1-6 Genji visits to Omna-sam-no-miya's room]
 Ito ture-dure nare ba, Nihudau-no-Miya no ohom-kata ni watari tamahu ni, Waka-Miya mo hito ni idaka re te ohasimasi te, kanata no Waka-Gimi to hasiri asobi, hana wosimi tamahu kokorobahe-domo hukakara zu, ito ihakenasi.
 Miya ha, Hotoke no o-mahe ni te, kyau wo zo yomi tamahi keru. Nani bakari hukau obosi tore ru ohom-dausin ni mo ara zari sika do mo, konoyo ni uramesiku mi-kokoro midaruru koto mo ohase zu, nodoyaka naru mama ni, magire naku okonahi tamahi te, hito-kata ni omohi hanare tamahe ru mo, ito urayamasiku, "Kaku asahe tamahe ru womna no mi-kokorozasi ni dani okure nuru koto." to kutiwosiu obosa ru.
 Aka no hana no, yuhubahe si te ito omosiroku miyure ba,
 "Haru ni kokoro yose tari si hito naku te, hana no iro mo susamaziku nomi mi nasa ruru wo, Hotoke no ohom-kazari ni te koso miru bekari kere." to notamahi te, "Tai no mahe no yamabuki koso, naho yo ni miye nu hana no sama nare. Husa no ohokisa nado yo! Sina takaku nado ha okite zari keru hana ni ya ara m, hanayaka ni nigihahasiki kata ha, ito omosiroki mono ni nam ari keru. Uwe si hito naki haru to mo sira-zu-gaho ni te, tune yori mo nihohi kasane taru koso, ahare ni habere."
 to notamahu. Ohom-irahe ni,
 "Tani ni ha haru mo."
 to, nani-gokoro mo naku kikoye tamahu wo, "Koto si mo koso are, kokoro-uku mo." to obosa ruru ni tuke te mo, "Madu, kayau no hakanaki koto ni tuke te ha, sono koto no sara de mo ari na m kasi, to omohu ni, tagahu husi naku te mo yami ni si kana!" to, ihakenakari si hodo yori no mi-arisama wo, "Ide, nani-goto zo ya ari si?" to obosi-iduru ni ha, madu, sono wori kano wori, kado-kadosiu rau-rauziu, nihohi ohokari si kokoro-zama, motenasi, kotonoha nomi omohi tuduke rare tamahu ni, rei no namida-morosa ha, huto kobore ide nuru mo ito kurusi.

 [1-7 >Genji drops at Akashi's room]
 Yuhugure no kasumi tado-tadosiku, wokasiki hodo nare ba, yagate Akasi-no-Ohomkata ni watari tamahe ri. Hisasiu mo nozoki tamaha nu ni, oboye naki wori nare ba, uti-odoroka rure do, sama you kehahi kokoro-nikuku mote-tuke te, "Naho koso hito ni ha masari tare." to mi tamahu ni tuke te ha, mata kau zama ni ha ara de, "Kare ha sama koto ni koso, yuwe yosi wo mo motenasi tamahe ri sika." to obosi kurabe raruru ni mo, omokage ni kohisiu, kanasisa nomi masare ba, "Ika ni si te nagusamu beki kokoro zo." to, ito kurabe kurusiu, konata ni te ha, nodoyaka ni mukasi-monogatari nado si tamahu.
 "Hito wo ahare to kokoro todome m ha, ito waroka beki koto to, inisihe yori omohi e te, subete ika naru kata ni mo, konoyo ni sihu tomaru beki koto naku, kokoro-dukahi wo se si ni, ohokata no yo ni tuke te, mi no itadura ni hahure nu bekari si korohohi nado, to-zama kau-zama ni omohi megurasi si ni, inoti wo mo midukara sute tu beku, no-yama no suwe ni hahurakasa m ni, koto naru sahari aru masiku nam omohi nari si wo, suwe no yo ni, ima ha kagiri no hodo tikaki mi ni te si mo, aru maziki hodasi ohou kakadurahi te, ima made sugusi te keru ga, kokoro-yowau mo, modokasiki koto."
 nado, sa si te hitotu sudi no kanasisa ni nomi ha notamaha ne do, obosi taru sama no kotowari ni kokoro-gurusiki wo, itohosiu mi tatematuri te,
 "Ohokata no hitome ni, nani bakari wosige naki hito dani, kokoro no uti no hodasi, onodukara ohou haberu naru wo, masite ikade ka ha kokoro-yasuku mo obosi sute m. Sayau ni asahe taru koto ha, kaheri te karu-garusiki modokasisa nado mo tati-ide te, naka-naka naru koto nado haberu wo, obosi tatu hodo, nibuki yau ni habera m ya, tuhi ni sumi hate sase tamahu kata, hukau habera m to, omohi-yara re haberi te koso.
 Inisihe no tamesi nado wo kiki haberu ni tuke te mo, kokoro ni odoroka re, omohu yori tagahu husi ari te, yo wo itohu tuide ni naru to ka. Sore ha naho waruki koto to koso. Naho, sibasi obosi nodome sase tamahi te, Miya-tati nado mo otonabi sase tamahi te, makoto ni ugoki nakaru beki mi-arisama ni, mi tatematuri nasa se tamaha m made ha, midare naku habera m koso, kokoro-yasuku mo, uresiku mo haberu bekere."
 nado, ito otonabi te kikoye taru kesiki, ito meyasusi.

 [1-8 Genji talks Akashi on his grief]
 "Sa made omohi nodome m kokoro-bukasa koso, asaki ni otori nu bekere."
 nado notamahi te, mukasi yori mono wo omohu koto nado katari-ide tamahu naka ni,
 "Ko-Kisai-no-Miya no kakure tamahe ri si haru nam, hana no iro wo mi te mo, makoto ni kokoro ara ba to oboye si. Sore ha, ohokata no yo ni tuke te, wokasikari si mi-arisama wo, wosanaku yori mi tatematuri simi te, saru todime no kanasisa mo, hito yori koto ni oboye si nari.
 Midukara tori-waku kokorozasi ni mo, mono no ahare ha yora nu waza nari. Tosi he nuru hito ni okure te, kokoro wosame m kata naku wasure gataki mo, tada kakaru naka no kanasisa nomi ni ha ara zu. Wosanaki hodo yori ohosi tate si arisama, morotomo ni oyi nuru suwe no yo uti-sute rare te, waga mi mo hito no mi mo, omohi tuduke raruru kanasisa no, tahe gataki ni nam. Subete, mono no ahare mo, yuwe aru koto mo, wokasiki sudi mo, hirou omohi megurasu kata, kata-gata sohu koto no, asakara zu naru ni nam ari keru."
 nado, yo hukuru made, mukasi ima no ohom-monogatari ni, "Kaku te mo akasi tu beki yoru wo." to obosi nagara, kaheri tamahu wo, Womna mo mono-ahare ni omohu besi. Waga mi-kokoro ni mo, "Ayasiu mo nari ni keru kokoro no hodo kana!" to, obosi sira ru.
 Sate mo mata, rei no ohom-okonahi ni, yonaka ni nari te zo, hiru no o-masi ni, ito karisome ni yori-husi tamahu. Tutomete, ohom-humi tatematuri tamahu ni,
 "Naku naku mo kaheri ni si kana kari no yo ha
 iduko mo tuhi no tokoyo nara nu ni
"
 Yobe no mi-arisama ha uramesige nari sika do, ito kaku, ara nu sama ni obosi hore taru mi-kesiki no kokoro-kurusisa ni, mi no uhe ha sasi-oka re te, namida-guma re tamahu.
 "Kari ga wi si nahasiro-midu no taye si yori
 uturi si hana no kage wo dani mi zu
"
 Huri gataku yosi aru kaki-zama ni mo, nama-mezamasiki mono ni obosi tari si wo, suwe no yo ni ha, katamini kokorobase wo mi-siru-doti ni te, usiro-yasuki kata ni ha uti-tanomu beku, omohi-kahasi tamahi nagara, mata sari-tote, hitaburu ni hata utitoke zu, yuwe ari te motenasi tamahe ri si kokoro-okite wo, "Hito ha sa si mo mi-sira zari ki kasi." nado obosi-idu.
 Semete sau-zausiki toki ha, kayau ni tada ohokata ni, uti honomeki tamahu wori-wori mo ari. Mukasi no mi-arisama ni ha, nagori naku nari ni taru besi.

 2 Tale of Genji Mourning for Murasaki, in summer

 
[2-1 Genji composes and exchanges waka with Hanachirusato and Chujo-no-kimi]
 Natu-no-Ohomkata yori, ohom-koromogahe no ohom-sauzoku tatematuri tamahu tote,
 "Natu-koromo tati kahe te keru kehu bakari
 huruki omohi mo susumi ya ha se nu
"
 Ohom-kahesi,
 "Hagoromo no usuki ni kaharu kehu yori ha
 utusemi no yo zo itodo kanasiki
"
 Maturi no hi, ito ture-dure ni te, "Kehu ha mono miru tote, hito-bito kokoti-yoge nara m kasi." tote, mi-yasiro no arisama nado obosi yaru.
 "Nyoubau nado, ika ni sau-zausikara m. Sato ni sinobi te ide te miyo kasi." nado notamahu.
 Tiuzyau-no-Kimi no, himgasi-omote ni utatane si taru wo ayumi ohasi te mi tamahe ba, ito sasayaka ni wokasiki sama si te, oki-agari tari. Turatuki hanayaka ni, nihohi taru kaho wo mote-kakusi te, sukosi hukudami taru kami no kakari nado, wokasige nari. Kurenawi no ki-bami taru ke sohi taru hakama, kwanzau-iro no hitohe, ito koki nibi-iro ni kuroki nado, uruhasikara zu kasanari te, mo, kara-ginu mo nugi subesi tari keru wo, tokaku hiki-kake nado suru ni, ahuhi wo katahara ni oki tari keru wo yori te tori tamahi te,
 "Ika ni to ka ya? Kono na koso wasure ni kere." to notamahe ba,
 "Samo koso ha yorube no midu ni mi-kusa wi me
 kehu no kazasi yo na sahe wasururu
"
 to, hadirahi te kikoyu. Geni to, itohosiku te,
 "Ohokata ha omohi sute te si yo nare do mo
 ahuhi ha naho ya tumi wokasu beki
"
 nado, hitori bakari wo ba obosi hanata nu kesiki nari.

 [2-2 Yugiri visits to Genji's room in the rainy night]
 Samidare ha, itodo nagame kurasi tamahu yori hoka no koto naku, sau-zausiki ni, zihu-yo-niti no tuki hanayaka ni sasi-ide taru kumoma no medurasiki ni, Daisyau-no-Kimi o-mahe ni saburahi tamahu.
 Hana-tatibana no, tuki-kage ni ito kihayaka ni miyuru kawori mo, ohi-kaze natukasikere ba, ti-yo wo narase ru kowe mo se nam, to mata ruru hodo ni, nihaka ni tati-iduru mura-kumo no kesiki, ito ayaniku ni te, ito odoro-odorosiu huri-kuru ame ni sohi te, sato huku kaze ni touro mo huki madohasi te, sora kuraki kokoti suru ni, "Mado wo utu kowe" nado, medurasikara nu huru-koto wo, uti-zun-zi tamahe ru mo, wori kara ni ya, imo ga kakine ni otonaha se mahosiki ohom-kowe nari.
 "Hitori-zumi ha, koto ni kaharu koto nakere do, ayasiu sau-zausiku koso ari kere. Hukaki yama-zumi se m ni mo, kaku te mi wo narahasi tara m ha, koyonau kokoro sumi nu beki waza nari keri." nado notamahi te, "Nyoubau, koko ni, kudamono nado mawirase yo. Wonoko-domo mesa m mo koto-kotosiki hodo nari." nado notamahu.
 Kokoro ni ha, tada sora wo nagame tamahu mi-kesiki no, tuki se zu kokoro-gurusikere ba, "Kaku nomi obosi magire zu ha, ohom-okonahi ni mo kokoro sumasi tamaha m koto kataku ya?" to, mi tatematuri tamahu. "Honoka ni mi si ohom-omokage dani wasure gatasi. Masite kotowari zo kasi." to, omohi wi tamahe ri.

 [2-3 Genji and Yugiri remember Murasaki as a little cuckoo singing in the night]
 "Kinohu kehu to omohi tamahuru hodo ni, ohom-hate mo yau-yau tikau nari haberi ni keri. Ika yau ni ka oki te obosimesu ram?"
 to mawosi tamahe ba,
 "Nani bakari, yo no tune nara nu koto wo ka ha monose m. Kano kokorozasi oka re taru gokuraku no mandara nado, kono-tabi nam kuyau-zu beki. Kyau nado mo amata ari keru wo, Nanigasi-Soudu, mina sono kokoro kuhasiku kiki-oki ta'nare ba, mata kuhahe te su beki koto-domo mo, kano Soudu no iha m ni sitagahi te nam monosu beki." nado notamahu.
 "Kayau no koto, motoyori tori-tate te obosi oki te keru ha, usiroyasuki waza nare do, konoyo ni karisome no ohom-tigiri nari keri to mi tamahu ni ha, katami to ihu bakari todome kikoye tamahe ru hito dani monosi tamaha nu koso, kutiwosiu habere."
 to mawosi tamahe ba,
 "Sore ha, kari nara zu, inoti nagaki hito-bito ni mo, sayau naru koto no ohokata sukunakari keru. Midukara no kutiwosisa ni koso. Soko ni koso ha, kado ha hiroge tamaha me." nado notamahu.
 Nani-goto ni tuke te mo, sinobi gataki mi-kokoro-yowasa no tutumasiku te, sugi ni si koto itau mo notamahi ide nu ni, mata re turu yama-hototogisu no honoka ni uti-naki taru mo, "Ika ni siri te ka." to, kiku hito tada nara zu.
 "Naki hito wo sinoburu yohi no murasame ni
 nure te ya ki turu yama-hototogisu
"
 tote, itodo sora wo nagame tamahu. Daisyau,
 "Hototogisu kimi ni tute na m hurusato no
 hana-tatibana ha ima zo sakari to
"
 Nyoubau nado, ohoku ihi atume tare do, todome tu. Daisyau-no-Kimi ha, yagate ohom-tonowi ni saburahi tamahu. Sabisiki ohom-hitori-ne no kokoro-gurusikere ba, toki-doki kayau ni saburahi tamahu ni, ohase si yo ha, ito ke-dohokari si o-masi no atari no, itau mo tati hanare nu nado ni tuke te mo, omohi-ide raruru koto mo ohokari.

 [2-4 Genji remembers Murasaki as fireflies flying in the night]
 Ito atuki koro, suzusiki kata ni te nagame tamahu ni, ike no hatisu no sakari naru wo mi tamahu ni, "Ika ni ohokaru?" nado, madu obosi-ide raruru ni, hore-boresiku te, tuku-duku to ohasuru hodo ni, hi mo kure ni keri. Higurasi no kowe hanayaka naru ni, o-mahe no nadesiko no yuhubahe wo, hitori nomi mi tamahu ha, geni zo kahi nakari keru.
 "Ture-dure to waga naki kurasu natu no hi wo
 kakoto-gamasiki musi no kowe kana
"
 Hotaru no ito ohou tobi-kahu mo, "Seki-den ni hotaru ton de" to, rei no, huru-koto mo kakaru sudi ni nomi kuti nare tamahe ri.
 "Yoru wo siru hotaru wo mi te mo kanasiki ha
 toki zo to mo naki omohi nari keri
"

 3 Tale of Genji Mourning for Murasaki, from fall to the year-end

 
[3-1 The first anniversary of Murasaki's death]
 Siti-gwati nanu-ka mo, rei ni kahari taru koto ohoku, ohom-asobi nado mo si tamaha de, ture-dure ni nagame kurasi tamahi te, hosi-ahi miru hito mo nasi. Mada yo-bukau, hito-tokoro oki tamahi te, tumado osi-ake tamahe ru ni, sensai no tuyu ito sigeku, wata-dono no to yori tohori te mi-watasa rure ba, ide tamahi te,
 "Tanabata no ahu-se ha kumo no yoso ni mi te
 wakare no niha ni tuyu zooki sohu
"
 Kaze no oto sahe tada nara zu nari yuku koro si mo, ohom-hohuzi no itonami ni te, tuitati koro ha magirahasige nari. "Ima made he ni keru tuki-hi yo!" to obosu ni mo, akire te akasi kurasi tamahu.
 Ohom-syauniti ni ha, kami-simo no hito-bito mina imohi si te, kano mandara nado, kehu zo kuyau-ze sase tamahu. Rei no yohi no ohom-okonahi ni, mi-teudu nado mawira suru Tiuzyau-no-Kimi no ahugi ni,
 "Kimi kohuru namida ha kiha mo naki mono wo
 kehu wo ba nani no hate to ihu ram
"
 to kaki-tuke taru wo, tori te mi tamahi te,
 "Hito kohuru waga mi mo suwe ni nari yuke do
 nokori ohokaru namida nari keri
"
 to, kaki-sohe tamahu.
 Ku-gwati ni nari te, kokonu-ka, wata ohohi taru kiku wo go-ran-zi te,
 "Morotomo ni oki wi si kiku no sira-tuyu mo
 hitori tamoto ni kakaru aki kana
"

 [3-2 Genji decides to go into religion]
 Kamna-duki ni ha, ohokata mo sigure-gati naru koro, itodo nagame tamahi te, yuhugure no sora no kesiki mo, e mo iha nu kokoro-bososa ni, "Huri sika do" to hitori-goti ohasu. Kumowi wo wataru kari no tubasa mo, urayamasiku mabora re tamahu.
 "Ohozora wo kayohu maborosi yume ni dani
 miye ko nu tama no yukuhe tadune yo
"
 Nani-goto ni tuke te mo, magire zu nomi, tuki-hi ni sohe te obosa ru.
 Goseti nado ihi te, yononaka sokohaka-to-naku imamekasige naru koro, Daisyau-dono no Kimi-tati, waraha-tenzyau si tamahe ru wi te mawiri tamahe ri. Onazi hodo ni te, hutari ito utukusiki sama nari. Ohom-wodi no Tou-no-Tiuzyau, Kuraudo-no-Seusyau nado, womi ni te, awo-zuri no sugata-domo, kiyoge ni meyasuku te, mina uti-tuduki, mote kasiduki tutu, morotomo ni mawiri tamahu. Omohu koto nage naru sama-domo wo mi tamahu ni, inisihe, ayasikari si hi-kage no wori, sasuga ni obosi-ide raru besi.
 "Miya-bito ha Toyo-no-akari to isogu kehu
 hikage mo sira de kurasi turu kana
"
 "Kotosi wo ba kaku te sinobi sugusi ture ba, ima ha." to, yo wo sari tamahu beki hodo tikaku obosi maukuru ni, ahare naru koto, tuki se zu. Yau-yau saru beki koto-domo, mi-kokoro no uti ni obosi tuduke te, saburahu hito-bito ni mo, hodo-hodo ni tuke te, mono tamahi nado, odoro-odorosiku, ima nam kagiri to si tamaha ne do, tikaku saburahu hito-bito ha, ohom-hoi toge tamahu beki kesiki to mi tatematuru mama ni, tosi no kure yuku mo kokoro-bosoku, kanasiki koto kagiri nasi.

 [3-3 Genji makes to burn letters up by maids]
 Oti tomari te kataha naru beki hito no ohom-humi-domo, yare ba wosi, to obosa re keru ni ya, sukosi dutu nokosi tamahe ri keru wo, mono no tuide ni go-ran-zi tuke te, yara se tamahi nado suru ni, kano Suma no korohohi, tokoro-dokoro yori tatemature tamahi keru mo aru naka ni, kano ohom-te naru ha, koto ni yuhi ahase te zo ari keru.
 Midukara si-oki tamahi keru koto nare do, "Hisasiu nari keru yo no koto" to obosu ni, tada ima no yau naru sumi-tuki nado, "Geni ti-tose no katami ni si tu bekari keru wo, mi zu nari nu beki yo." to obose ba, kahi naku te, utokara nu hito-bito, ni, sam-nin bakari, o-mahe ni te yara se tamahu.
 Ito, kakara nu hodo no koto ni te dani, sugi ni si hito no ato to miru ha ahare naru wo, masite itodo kaki-kurasi, sore to mo mi wakare nu made, huri oturu ohom-namida no midu-guki ni nagare sohu wo, hito mo amari kokoro-yowasi to mi tatematuru beki ga, katahara-itau hasitanakere ba, osiyari tamahi te,
 "Side-no-yama koye ni si hito wo sitahu tote
 ato wo mi tutu mo naho madohu kana
"
 Saburahu hito-bito mo, maho ni ha e hiki hiroge ne do, sore to hono-bono miyuru ni, kokoro-madohi-domo oroka nara zu. Konoyo nagara tohokara nu ohom-wakare no hodo wo, imizi to obosi keru mama ni kai tamahe ru kotonoha, geni sono wori yori mo seki-ahe nu kanasisa, yara m kata nasi. Ito utate, ima hito-kiha no mi-kokoro-madohi mo, me-mesiku hito-waruku nari nu bekere ba, yoku mo mi tamaha de, komayaka ni kaki tamahe ru katahara ni,
 "Kaki-tume te miru mo kahi nasi mosiho-gusa
 onazi kumowi no keburi to wo nare
"
 to kaki-tuke te, mina yaka se tamahu.

 [3-4 Genji prepares to go into religion]
 "Ohom-Butumyau mo, kotosi bakari ni koso ha." to obose ba ni ya, tune yori mo koto ni, syakuzyau no kowe-gowe nado ahare ni obosa ru. Yukusuwe nagaki koto wo kohi negahu mo, Hotoke no kiki tamaha m koto, katahara-itasi.
 Yuki itau huri te, mameyaka ni tumori ni keri. Dausi no makaduru wo, o-mahe ni mesi te, sakaduki nado, tune no sahohu yori mo sasi-waka se tamahi te, koto ni roku nado tamaha su. Tosi-goro hisasiku mawiri, Ohoyake ni mo tukau-maturi te, go-ran-zi nare taru ohom-Dausi no, kasira ha yau-yau iro kahari te saburahu mo, ahare ni obosa ru. Rei no, Miya-tati, Kamdatime nado, amata mawiri tamahe ri.
 Ume no hana no, waduka ni kesiki-bami hazime te yuki ni motehayasa re taru hodo, wokasiki wo, ohom-asobi nado mo ari nu bekere do, naho kotosi made ha, mono no ne mo musebi nu beki kokoti si tamahe ba, toki ni yori taru mono, uti-zun-zi nado bakari zo se sase tamahu.
 Makoto ya, Dausi no sakaduki no tuide ni,
 "Haru made no inoti mo sira zu yuki no uti ni
 iro-duku ume wo kehu kazasi te m
"
 Ohom-kahesi,
 "Tiyo no haru miru beki hana to inori oki te
 waga mi zo yuki to tomoni huri nuru
"
 Hito-bito ohoku yomi oki tare do, morasi tu.
 Sono hi zo, ide tamahe ru. Ohom-katati, mukasi no ohom-hikari ni mo mata ohoku sohi te, arigataku medetaku miye tamahu wo, kono huri nuru yohahi no sou ha, ainau namida mo todome zari keri.
 Tosi kure nu to obosu mo, kokoro-bosoki ni, Waka-Miya no,
 "Na yaraha m ni, oto takakaru beki koto, nani-waza wo se sase m?"
 to, hasiri ariki tamahu mo, "Wokasiki mi-arisama wo mi zara m koto." to, yorodu ni sinobi gatasi.
 "Mno omohu to suguru tuki-hi mo sira nu ma ni
 tosi mo waga yo mo kehu ya tuki nuru
"
 Tuitati no hodo no koto, "Tune yori koto naru beku." to, oki te se sase tamahu. Miko-tati, Otodo no hikiide-mono, sina-zina no roku-domo nado, nani to nau obosi mauke te, to zo.