About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Nio-hyobukyo
Tale of Kaoru's Chujo era, from 14 to 20 yeas old

  1 Tale of coming generation after Genji Genji's bereaved family and since then

 1. A reputation to Nio and Kaoru Hikari kakure tamahi ni si noti, kano mi-kage ni tati tugi tamahu beki hito


 2. Omna-ichi-no-miya of Mikado and Yugiri's daughters Womna-Iti-no-Miya ha, Rokudeu-no-in no minami no mati no himgasi-no-tai wo


 3. Genji's wives and since then Sama-zama tudohi tamahe ri si ohom-kata-gata, naku-naku tuhi ni


  2 Tale of Kaoru Pessimistic and negative to love

 1. Kaoru was received special treatment by Reize-in Nihon-no-Miya no Waka-Gimi ha, Win no kikoye tuke tuke tamahe ri si mama ni


 2. Kaoru is worried about his birth Wosana-gokoti ni hono-kiki tamahi si koto no, wori-wori ibukasiu


 3. Kaoru succeeds in life remarkably Uti ni mo, Haha-Miya no ohom-kata-zama no mi-kokoro-yose hukaku te


 4. Nio challenges Kaoru to a fight Kaku, ito ayasiki made hito no togamuru ka ni


 5. Kaoru's character of pessimistic and negative to love Tiuzyau ha, yononaka wo hukaku adikinaki mono ni omohi-sumasi


 6. A reputation to Yugiri's daughter, Roku-no-kimi "Miya no ohasimasa m yo no kagiri ha, asayuhu ni ohom-me kare zu go-ran-ze rare


 7. A banquet after bow match at Rokujo-in Nori-yumi no kaheri-aruzi no mauke, Rokudeu-no-win ni te ito kokoro koto ni si tamahi te


 1 Tale of coming generation after Genji Genji's bereaved family and since then

 [1-1 A reputation to Nio and Kaoru]
 Hikari kakure tamahi ni si noti, kano mi-kage ni tati tugi tamahu beki hito, sokora no ohom-suwe-zuwe ni arigatakari keri. Ori-wi-no-Mikado wo kake tatematura m ha katazikenasi. Tau-Dai no Sam-no-Miya, sono onazi otodo ni te ohi-ide tamahi si Miya no Waka-Gimi to, kono huta-tokoro nam, tori-dori ni kiyora naru ohom-na tori tamahi te, geni, ito nabete nara nu mi-arisama-domo nare do, ito mabayuki kiha ni ha ohase zaru besi.
 Tada yo no tune no hito-zama ni, medetaku ate ni namamekasiku ohasuru wo moto to si te, saru ohom-nakarahi ni, hito no omohi kikoye taru motenasi, arisama mo, inisihe no ohom-hibiki kehahi yori mo, yaya tati-masari tamahe ru oboye kara nam, katahe ha, koyonau itukusikari keru.
 Murasaki-no-Uhe no, mi-kokoro-yose koto ni hagukumi kikoye tamahi si yuwe, Sam-no-Miya ha, Nideu-no-win ni ohasimasu. Touguu wo ba, saru yamgotonaki mono ni oki tatematuri tamahi te, Mikado, Kisaki, imiziu kanasiu si tatematuri, kasiduki kikoye sase tamahu Miya nare ba, Uti-zumi wo se sase tatematuri tamahe do, naho kokoro-yasuki hurusato ni, sumi yoku si tamahu nari keri. Go-genpuku si tamahi te ha, Hyaubukyau to kikoyu.

 [1-2 Omna-ichi-no-miya of Mikado and Yugiri's daughters]
 Womna-Iti-no-Miya ha, Rokudeu-no-win no minami no mati no himgasi-no-tai wo, sono yo no ohom-siturahi aratame zu ohasimasi te, asa-yuhu ni kohi-sinobi kikoye tamahu. Ni-no-Miya mo, onazi otodo no sinden wo, toki-doki no ohom-yasumi-dokoro ni si tamahi te, Ume-tubo wo ohom-zausi ni si tamau te, Migi-no-Ohoidono no Naka-no-Himegimi wo e tatematuri tamahe ri. Tugi no Bau-gane ni te, ito oboye koto ni omo-omosiu, hitogara mo sukuyoka ni nam monosi tamahi keru.
 Ohoi-dono no ohom-musume ha, ito amata monosi tamahu. Oho-Hime-Gimi ha, Touguu ni mawiri tamahi te, mata kisirohu hito naki sama ni te saburahi tamahu. Sono tugi-tugi, naho mina tuide no mama ni koso ha to, yo no hito mo omohi kikoye, Kisai-no-Miya mo notamaha sure do, kono Hyaubukyau-no-Miya ha, sa si mo obosi tara zu, waga mi-kokoro yori okora zara m koto nado ha, susamaziku obosi nu beki mi-kesiki na'meri.
 Otodo mo, "Nani ka ha, yau no mono to, sa nomi uruhasiu ha." to sidume tamahe do, mata, saru mi-kesiki ara m wo ba, mote-hanare te mo arumaziu omomuke te, ito itau kasiduki kikoye tamahu. Roku-no-Kimi nam, sono-koro no, sukosi ware ha to omohi-nobori tamahe ru Miko-tati, Kamdatime no, mi-kokoro tukusu kusahahi ni monosi tamahi keru.

 [1-3 Genji's wives and since then]
 Sama-zama tudohi tamahe ri si ohom-kata-gata, naku-naku tuhi ni ohasu beki sumika-domo ni, mina ono-ono uturohi tamahi si ni, Hanatirusato to kikoye si ha, Himgasi-no-win wo zo, ohom-saubun-dokoro ni te watari tamahi ni keru.
 Nihudau-no-Miya ha, Samdeu-no-miya ni ohasimasu. Ima-Gisaki ha, Uti ni nomi saburahi tamahe ba, Win no uti sabisiku, hito-zukuna ni nari ni keru wo, Migi-no-Otodo,
 "Hito no uhe ni te, inisihe no tamesi wo mi kiku ni mo, ike ru kagiri no yo ni, kokoro wo todome te tukuri sime taru hito no ihe-wi no, nagori naku uti-sute rare te, yo no nagori mo tune naku miyuru ha, ito ahare ni, hakanasa sira ruru wo, waga yo ni ara m kagiri dani, kono Win arasa zu, hotori no ohodi nado, hito-kage kare hatu maziu."
 to, obosi notamahase te, Usi-tora-no-mati ni, kano Itideu-no-Miya wo watasi tatematuri tamahi te nam, Samdeu-dono to, yo-goto ni zihu-go niti dutu, uruhasiu kayohi sumi tamahi keru.
 Nideu-no-win tote, tukuri migaki, Rokudeu-no-win no Haru-no-otodo tote, yo ni nonosiru tama-no-utena mo, tada hitori no ohom-suwe no tame nari keri, to miye te, Akasi-no-Ohomkata ha, amata no Miya-tati no ohom-usiromi wo si tutu, atukahi kikoye tamahe ri. Ohoi-dono ha, idu-kata no ohom-koto wo mo, mukasi no mi-kokoro-okite no mama ni, aratame kaharu koto naku, amaneki oya-gokoro ni tukau-maturi tamahu ni mo, "Tai-no-Uhe no, kayau ni te tomari tamahe ra masika ba, ikabakari kokoro wo tukusi te tukau-maturi miye tatematura masi. Tuhi ni, isasaka mo tori-waki te, waga kokoro-yose to mi-siri tamahu beki husi mo naku te, sugi tamahi ni si koto." wo, kutiwosiu aka zu kanasiu omohi-ide kikoye tamahu.
 Ame no sita no hito, Win wo kohi kikoye nu naku, to-ni kaku-ni tuke te mo, yo ha tada hi wo keti taru yau ni, nani-goto mo haye naki nageki wo se nu wori nakari keri. Masite, tono no uti no hito-bito, Ohom-kata-gata, Miya-tati nado ha, sara ni mo kikoye zu, kagiri naki ohom-koto wo ba saru mono ni te, mata kano Murasaki no mi-arisama wo kokoro ni sime tutu, yorodu no koto ni tuke te, omohi-ide kikoye tamaha nu toki no ma nasi. Haru no hana no sakari ha, geni, nagakara nu ni si mo, oboye masaru mono to nam.

 2 Tale of Kaoru Pessimistic and negative to love

 
[2-1 Kaoru was received special treatment by Reize-in]
 Nihon-no-Miya no Waka-Gimi ha, Win no kikoye tuke tamahe ri si mama ni, Reizei-win-no-Mikado, toriwaki te obosi kasiduki, Kisai-no-Miya mo, Miko-tati nado ohase zu, kokoro-bosou obosa ruru mama ni, uresiki ohom-usiromi ni, mameyaka ni tanomi kikoye tamahe ri.
 Go-genpuku nado mo, Win ni te se sase tamahu. Zihu-si ni te, Ni-gwati ni Zizyuu ni nari tamahu. Aki, Ukon-no-Tiuzyau ni nari te, ohom-taubari no kakai nado wo sahe, iduko no kokoro-motonaki ni ka, isogi kuhahe te otonabi sase tamahu. Ohasimasu o-todo tikaki tai wo zausi ni siturahi nado, midukara go-ran-zi ire te, wakaki hito mo, waraha, simo-dukahe made, sugure taru wo, eri totonohe, womna no ohom-gisiki yori mo mabayuku totonohe sase tamahe ri.
 Uhe ni mo Miya ni mo, saburahu nyoubau no naka ni mo, katati yoku, ateyaka ni meyasuki ha, mina utusi watasa se tamahi tutu, Win no uti wo kokoro ni tuke te, sumi yoku ari yoku omohu beku to nomi, wazato-gamasiki ohom-atukahi-gusa ni obosa re tamahe ri. Ko-Tizi-no-Ohoidono no Nyougo to kikoye si ohom-hara ni, Womna-Miya tada hito-tokoro ohasi keru wo nam, kagiri naku kasiduki tamahu mi-arisama ni otora zu, Kisai-no-Miya no ohom-oboye no, tosi-tuki ni masari tamahu kehahi ni koso ha, nado ka sa si mo, to miru made nam.
 Haha-Miya ha, ima ha tada ohom-okonahi wo siduka ni si tamahi te, tuki no ohom-nenbutu, tosi ni huta-tabi no mi-hakau, wori-wori no tahutoki ohom-itonami bakari wo si tamahi te, ture-dure ni ohasimase ba, kono Kimi no ide iri tamahu wo, kaheri te oya no yau ni, tanomosiki kage ni obosi tare ba, ito ahare ni te, Win ni mo Uti ni mo, mesi matohasi, Touguu mo, tugi-tugi no Miya-tati mo, natukasiki ohom-asobi-gataki ni te tomonahi tamahe ba, itoma naku kurusiku, "Ikade mi wo wake te si gana!" to, oboye tamahi keru.

 [2-2 Kaoru is worried about his birth]
 Wosana-gokoti ni hono-kiki tamahi si koto no, wori-wori ibukasiu, obotukanau omohi watare do, tohu beki hito mo nasi. Miya ni ha, koto no kesiki ni te mo, siri keri to obosa re m, katahara-itaki sudi nare ba, yo to tomo no kokoro ni kake te,
 "Ika nari keru koto ni ka ha, nani no tigiri ni te, kau yasukara nu omohi sohi taru mi ni si mo nari ide kem. Zengeu-Taisi no, waga mi ni tohi kem satori wo mo e te si gana!" to zo, hitori-gota re tamahi keru.
 "Obotukana tare ni toha masi ika ni si te
 hazime mo hate mo sira nu waga mi zo
"
 Irahu beki hito mo nasi. Koto ni hure te, waga mi ni tutuga aru kokoti suru mo, tada nara zu, mono-nagekasiku nomi, omohi megurasi tutu, "Miya mo kaku sakari no ohom-katati wo yatusi tamahi te, nani bakari no ohom-dausin ni te ka, nihaka ni omomuki tamahi kem? Kaku, omoha zu nari keru koto no midare ni, kanarazu usi to obosi naru husi ari kem. Hito mo masani mori-ide, sira zi ya ha. Naho, tutumu beki koto no kikoye ni yori, ware ni ha kesiki wo sira suru hito no naki na'meri." to omohu.
 "Ake-kure, tutome tamahu yau na'mere do, hakanaku ohodoki tamahe ru womna no ohom-satori no hodo ni, hatisu no tuyu mo akiraka ni, tama to migaki tamaha m koto mo katasi. Itutu no nanigasi mo, naho usirometaki wo, ware, kono mi-kokoti wo, onaziu ha noti no yo wo dani." to omohu. "Kano sugi tamahi kem mo, yasukara nu omohi ni musubohore te ya?" nado osihakaru ni, yo wo kahe te mo taimen se mahosiki kokoro tuki te, genpuku ha mono-ugari tamahi kere do, sumahi hate zu, onodukara yononaka ni motenasa re te, mabayuki made hanayaka naru ohom-mi no kazari mo, kokoro ni tuka zu nomi, omohi sidumari tamahe ri.

 [2-3 Kaoru succeeds in life remarkably]
 Uti ni mo, Haha-Miya no ohom-kata-zama no mi-kokoro-yose hukaku te, ito ahare naru mono ni obosa re, Kisai-no-Miya hata, motoyori hitotu otodo ni te, Miya-tati mo morotomo ni ohi-ide, asobi tamahi si ohom-motenasi, wosa-wosa aratame tamaha zu, "Suwe ni umare tamahi te, kokoro-gurusiu, otonasiu mo e mi oka nu koto." to, Win no obosi notamahi si wo, omohi-ide kikoye tamahi tutu, orokanara zu omohi kikoye tamahe ri.
 Migi-no-Otodo mo, waga miko-domo no Kimi-tati yori mo, kono Kimi wo ba komayaka ni yaugotonaku motenasi kasiduki tatematuri tamahu.
 Mukasi, Hikaru-Kimi to kikoye si ha, saru mata naki ohom-oboye nagara, sonemi tamahu hito uti-sohi, haha-kata no ohom-usiromi naku nado ari si ni, mi-kokoro-zama mono-hukaku, yononaka wo obosi nadarame si hodo ni, narabi naki ohom-hikari wo, mabayukara zu mote-sidume tamahi, tuhi ni saru imiziki yo no midare mo ide ki nu bekari si koto wo mo, koto naku sugusi tamahi te, noti no yo no ohom-tutome mo okurakasi tamaha zu, yorodu sarige-naku te, hisasiku nodokeki mi-kokoro-okite ni koso ari sika, kono Kimi ha, madasiki ni, yo no oboye ito sugi te, omohi-agari taru koto, koyonaku nado zo monosi tamahu.
 Geni, saru beku te, ito konoyo no hito to ha tukuri ide zari keru, kari ni yadore ru ka to mo miyuru koto sohi tamahe ri. Kaho katati mo, sokohaka to, iduko nam sugure taru, ana kiyora, to miyuru tokoro mo naki ga, tada ito namamekasiu hadukasige ni, kokoro no oku ohokari-ge naru kehahi no, hito ni ni nu nari keri.
 Ka no kaubasisa zo, konoyo no nihohi nara zu, ayasiki made, uti-hurumahi tamahe ru atari, tohoku hedataru hodo no ohi-kaze ni, makoto ni hyaku-bu no hoka mo kawori nu beki kokoti si keru. Tare mo, sabakari ni nari nuru mi-arisama no, ito yature-bami, tada ari naru ya ha aru beki, sama-zama ni, ware hito ni masara m to, tukurohi youi su beka'meru wo, kaku kataha naru made, uti-sinobi tati-yora m mono no kuma mo, siruki honomeki no kakure aru maziki ni, urusagari te, wosa-wosa tori mo tuke tamaha ne do, amata no ohom-karabitu ni udumore taru ka no kau-domo mo, kono Kimi no ha, ihu yosi mo naki nihohi wo kuhahe, o-mahe no hana no ki mo, hakanaku sode hure tamahu ume no ka ha, haru-same no siduku ni mo nure, mi ni simuru hito ohoku, aki no no ni nusi naki hudibakama mo, moto no kawori ha kakure te, natukasiki ohi-kaze, koto ni wori nasi kara nam masari keru.

 [2-4 Nio challenges Kaoru to a fight]
 Kaku, ito ayasiki made hito no togamuru ka ni simi tamahe ru wo, Hyaubukyau-no-Miya nam, koto-goto yori mo idomasiku obosi te, sore ha, wazato yorodu no sugure taru utusi wo sime tamahi, asa-yuhu no kotowaza ni ahase itonami, o-mahe no sensai ni mo, haru ha ume no hana-zono wo nagame tamahi, aki ha yo no hito no meduru wominahesi, sawosika no tuma ni su meru hagi no tuyu ni mo, wosa-wosa mi-kokoro utusi tamaha zu, oyi wo wasururu kiku ni, otorohe yuku hudibakama, monoge naki waremokau nado ha, ito susamaziki simo-gare no korohohi made obosi sute zu nado, wazato meki te, ka ni muduru omohi wo nam, tate te konomasiu ohasi keru.
 Kakaru hodo ni, sukosi nayobi yaharagi te, sui taru kata ni hika re tamahe ri to, yo no hito ha omohi kikoye tari. Mukasi no Gwenzi ha, subete, kaku tate te sono koto to, yau kahari, simi tamahe ru kata zo nakari si kasi.
 Gwen-Tiuzyau, kono Miya ni ha tune ni mawiri tutu, ohom-asobi nado ni mo, kisirohu mono no ne wo huki-tate, geni idomasiku mo, wakaki-doti omohi-kahasi tamau tu beki hito-zama ni nam. Rei no yo-hito ha, "Nihohu-Hyaubukyau, Kaworu-Tiuzyau" to, kiki-nikuku ihi-tuduke te, sono-koro, yoki musume ohasuru, yaugotonaki tokoro-dokoro ha, kokoro-tokimeki ni, kikoye-goti nado si tamahu mo are ba, Miya ha, sama-zama ni, wokasiu mo ari nu beki watari wo ba notamahi yori te, hito no ohom-kehahi, arisama wo mo kesiki tori tamahu. Wazato mi-kokoro ni tuke te obosu kata ha, koto ni nakari keri.
 "Reizei-Win no Womna-Iti-no-Miya wo zo, sayau ni te mo mi tatematura baya! Kahi ari na m kasi." to obosi taru ha, Haha-Nyougo mo ito omoku, kokoro-nikuku monosi tamahu atari ni te, Hime-Miya no ohom-kehahi, geni, ito arigataku sugure te, yoso no kikoye mo ohasimasu ni, masite, sukosi tikaku mo saburahi nare taru nyoubau nado no, kuhasiki mi-arisama no, koto ni hure te kikoye tutahuru nado mo aru ni, itodo sinobi gataku obosu beka'meri.

 [2-5 Kaoru's character of pessimistic and negative to love]
 Tiuzyau ha, yononaka wo hukaku adikinaki mono ni omohi-sumasi taru kokoro nare ba, "Naka-naka kokoro todome te, yuki-hanare gataki omohi ya nokora m?" nado omohu ni, "Wadurahasiki omohi ara m atari ni kakaduraha m ha, tutumasiku." nado omohi-sute tamahu. Sasi-atari te, kokoro ni simu beki koto no naki hodo, sakasi-datu ni ya ari kem? Hito no yurusi nakara m koto nado ha, masite omohi-yoru beku mo ara zu.
 Zihu-ku ni nari tamahu tosi, Sam-mi no Saisyau ni te, naho Tiuzyau mo hanare zu. Mikado, Kisaki no ohom-motenasi ni, tada-udo ni te ha, habakari naki medetaki hito no oboye ni te monosi tamahe do, kokoro no uti ni ha mi wo omohi-siru kata ari te, mono ahare ni nado mo ari kere ba, kokoro ni makase te, hayarika naru suki-goto, wosa-wosa konoma zu, yorodu no koto mote-sidume tutu, onodukara oyosuke taru kokoro-zama wo, hito ni mo sira re tamahe ri.
 Sam-no-Miya no, tosi ni sohe te kokoro wo kudaki tamahu meru, Win no Hime-Miya no ohom-atari wo miru ni mo, hitotu Win no uti ni, akekure tati nare tamahe ba, koto ni hure te mo, hito no arisama wo kiki mi tatematuru ni, "Geni, ito nabete nara zu. Kokoro-nikuku yuwe-yuwesiki ohom-motenasi kagiri naki wo, onaziku ha, geni kayau naru hito wo mi m ni koso, ike ru kagiri no kokoro yuku beki tuma nare." to omohi nagara, ohokata koso hedaturu koto naku obosi tare, Hime-Miya no ohom-kata-zama no hedate ha, koyonaku kedohoku naraha sase tamahu mo, kotowari ni wadurahasikere ba, anagati ni mo mazirahi yora zu. "Mosi, kokoro yori hoka no kokoro mo tuka ba, ware mo hito mo ito asikaru beki koto." to omohi siri te, mono-nare yoru koto mo nakari keri.
 Waga, kaku, hito ni mede rare m to nari tamahe ru arisama nare ba, hakanaku nage no kotoba wo tirasi tamahu atari mo, koyonaku mote-hanaruru kokoro naku, nabiki-yasu naru hodo ni, onodukara nahozari no kayohi-dokoro mo amata ni naru wo, hito no tame ni, koto-kotosiku nado motenasa zu, ito yoku magirahasi, sokohaka to naku nasake nakara nu hodo no, naka-naka kokoro-yamasiki wo, omohi-yore ru hito ha, izanaha re tutu, Samdeu-no-miya ni mawiri atumaru ha amata ari.
 Turenaki wo miru mo, kurusige naru waza na'mere do, taye na m yori ha, kokoro-bosoki ni omohi wabi te, sa mo aru maziki kiha no hito-bito no, hakanaki tigiri ni tanomi wo kake taru ohokari. Sasuga ni, ito natukasiu, mi-dokoro aru hito no mi-arisama nare ba, miru hito, mina kokoro ni hakara ruru yau ni te, mi-sugusa ru.

 [2-6 A reputation to Yugiri's daughter, Roku-no-kimi]
 "Miya no ohasimasa m yo no kagiri ha, asa-yuhu ni ohom-me kare zu go-ran-ze rare, miye tatematura m wo dani."
 to omohi notamahe ba, Migi-no-Otodo mo, amata monosi tamahu ohom-musume-tati wo, hitori hitori ha, to kokorozasi tamahi nagara, e koto ni ide tamaha zu. "Sasuga ni, yukasige naki nakarahi naru wo." to ha omohi nase do, "Kono Kimi-tati wo oki te, hoka ni ha, nazurahi naru beki hito wo motome-idu beki yo ka ha!" to obosi wadurahu.
 Yamgotonaki yori mo, Naisinosuke-bara no Roku-no-Kimi to ka, ito sugure te wokasige ni, kokorobahe nado mo tarahi te ohi-ide tamahu wo, yo no oboye no otosime-zama naru beki si mo, kaku atarasiki wo, kokoro-gurusiu obosi te, Itideu-no-Miya no, saru atukahi-gusa mo' tamahe ra de sau-zausiki ni, mukahe tori te tatematuri tamahe ri.
 "Wazato ha naku te, kono hito-bito ni mise some te ha, kanarazu kokoro todome tamahi te m. Hito no arisama wo mo siru hito ha, koto ni koso aru bekere." nado obosi te, ito itukusiku ha motenasi tamaha zu, imamekasiku wokasiki yau ni, mono-gonomi se sase te, hito no kokoro-tuke m tayori ohoku tukuri nasi tamahu.

 [2-7 A banquet after bow match at Rokujo-in]
 Nori-yumi no kaheri-aruzi no mauke, Rokudeu-no-win ni te ito kokoro koto ni si tamahi te, Miko wo mo ohasimsa se m no kokoro-dukahi si tamahe ri.
 Sono hi, Miko-tati, otona ni ohasuru ha, mina saburahi tamahu. Kisai-bara no ha, idure to mo naku, ke-dakaku kiyoge ni ohasimasu naka ni mo, kono Hyaubukyau-no-Miya ha, geni ito sugure te koyonau miye tamahu. Si-no-Miko, Hitati-no-Miya to kikoyuru, kaui-bara no ha, omohi-nasi ni ya, kehahi koyonau otori tamahe ri.
 Rei no, hidari, anagati ni kati nu. Rei yori ha, toku koto hate te, Daisyau makade tamahu. Hyaubukyau-no-Miya, Hitati-no-Miya, Kisaki-bara no Go-no-Miya to, hitotu-kuruma ni maneki nose tatematuri te, makade tamahu. Saisyau-no-Tiuzyau ha, make-kata ni te, oto naku makade tamahi ni keru wo,
 "Miko-tati ohasimasu ohom-okuri ni ha, mawiri tamahu mazi ya?"
 to, osi-todome sase te, mi-ko no U-wemon-no-Kmi, Gon-no-Tiunagon, U-Daiben nado, sara nu Kamdatime amata, kore kare ni nori maziri, izanahi tate te, Rokudeu-no-in he ohasu.
 Miti no yaya hodo huru ni, yuki isasaka tiri te, en naru tasokare-doki nari. Mono no ne wokasiki hodo ni huki tate asobi te iri tamahu wo, "Geni, koko wo oki te, ika nara m Hotoke no kuni ni ka ha, kayau no wori-husi no kokoro-yari-dokoro wo motome m." to miye tari.
 Sinden no minami no hisasi ni, tune no goto minami-muki ni, Tiu Seusyau tuki watari, kita-muki ni mukahi te, wega no Miko-tati, Kamdatime no o-masi ari. Ohom-kaharake nado hazimari te, mono-omosiroku nari yuku ni, "Motome-go" mahi te, kayoru sode-domo no uti-kahesu hakaze ni, o-mahe tikaki ume no, ito itaku hokorobi kobore taru nihohi no, sato uti-tiri watare ru ni, rei no, Tiuzyau no ohom-kawori no, itodosiku motehayasa re te, ihi sira zu namamekasi. Hatuka ni nozoku nyoubau nado mo, "Yami ha ayanaku, kokoro-motonaki hodo nare do, ka ni koso, geni ni taru mono nakari kere." to, mede ahe ri.
 Otodo mo, ito medetasi to mi tamahu. Katati youi mo, tune yori mo masari te, midare nu sama ni wosame taru wo mi te,
 "Migi-no-Suke mo kowe kuhahe tamahe ya. Itau mara-uto datasi ya!"
 to notamahe ba, nikukara nu hodo ni, "Kami no masu" nado.