About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Kobai
Tale of Nio-no-miya and Kobai-dainagon's

  1 Tale of Kobai's Kobai considers his daughters marriages

 1. Kobai-dainagon's families Sonokoro, Azeti-no-Dainagon to kikoyuru ha


 2. Three sisters of Kobai's Kimi-tati, onazi hodo ni, sugi-sugi otonabi tamahi nure ba


 3. Miya-no-onkata's talent Tono ha, ture-dure naru kokoti si te, Nisi-no-Ohomkata ha


 4. Kobai talks about biwa to Miya-no-onkata "Tuki-goro, nani to naku mono-sawagasiki hodo ni, ohom-koto no ne wo


  2 Tale of Nio-no-miya Nio-no-miya sets his heart on Miya-no-onkata

 1. Kobai composes and gifts waka to Nio-no-miya Waka-Gimi, Uti he mawira m to, tonowi-sugata ni te, mawiri tamahe ru


 2. Nio-no-miya talks with Miya-no-onkata's brother Tiuguu no Uhe-no-mitubone yori, ohom-tonowi-dokoro ni ide tamahu hodo nari


 3. Nio-no-miya loves Miya-no-onkata "Koyohi ha tonowi na'meri. Yagate konata ni wo


 4. Kobai and Nio-no-miya compose and exchange waka Kore ha, kinohu no ohom-kaheri nare ba mise tatematuru


 5. Nio-no-miya sets his heart on Miya-no-onkata Miya-no-Ohomkata ha, mono obosi siru hodo ni nebi masari tamahe ba


 1 Tale of Kobai's Kobai considers his daughters marriages

 [1-1 Kobai-dainagon's families]
 Sono-koro, Azeti-no-Dainagon to kikoyuru ha, ko-Tizi-no-Otodo no zirou nari. Use tamahi ni si U-wemon-no-Kami no sasitugi yo. Waraha yori rau-rauziu, hanayaka naru kokoro-bahe monosi tamahi si hito ni te, nari-nobori tamahu tosi-tuki ni sohe te, maite ito yo ni aru kahi ari, aramahosiu motenasi, ohom-oboye ito yamgotonakari keru.
 Kitanokata hutari monosi tamahi si wo, motoyori no ha nakunari tamahi te, ima monosi tamahu ha, noti no Ohoki-otodo no ohom-musume, makibasira hanare gataku si tamahi si Kimi wo, Sikibukyau-no-Miya ni te, ko-Hyaubukyau-no-Miko ni ahase tatematuri tamahe ri si wo, Miko use tamahi te noti, sinobi tutu kayohi tamahi sika do, tosi-tuki hure ba, e sa si mo habakari tamaha nu na'meri.
 Miko ha, ko-Kitanokata no ohom-hara ni, hutari nomi zo ohasikere ba, sau-zausi tote, Kami Hotoke ni inori te, ima no ohom-hara ni zo, Wotoko-Gimi hitori mauke tamahe ru. Ko-Miya no Ohom-Kata ni, Womna-Gimi hito-tokoro ohasu. Hedate waka zu, idure wo mo onazi goto, omohi kikoye kahasi tamahe ru wo, ono-ono ohom-kata no hito nado ha, uruhasiu mo ara nu kokoro-bahe uti-maziri, nama-kune-kunesiki koto mo ide-kuru toki-doki are do, Kitanokata, ito hare-baresiku imameki taru hito ni te, tumi naku torinasi, waga ohom-kata zama ni kurusikaru beki koto wo mo, nadaraka ni kiki-nasi, omohi-nahosi tamahe ba, kiki-nikukara de meyasukari keri.

 [1-2 Three sisters of Kobai's]
 Kimi-tati, onazi hodo ni, sugi-sugi otonabi tamahi nure ba, ohom-mo nado kise tatematuri tamahu. Siti-ken no sinden, hiroku ohoki ni tukuri te, minami-omote ni, Dainagon-dono, Ohoi-Kimi, nisi ni Naka-no-Kimi, himgasi ni Miya-no-Ohomkata to, suma se tatematuri tamahe ri.
 Ohokata ni uti-omohu hodo ha, Titi-Miya no ohase nu kokoro-gurusiki yau nare do, konata kanata no ohom-takara-mono ohoku nado si te, uti-uti no gisiki arisama nado, kokoro-nikuku kedakakaku nado motenasi te, kehahi aramahosiku ohasu.
 Rei no, kaku kasiduki tamahu kikoye ari te, tugi-tugi ni sitagahi tutu kikoye tamahu hito ohoku, "Uti, Touguu yori mi-kesiki are do, Uti ni ha Tiuguu ohasimasu. Ikabakari no hito ka ha, kano ohom-kehahi ni narabi kikoye m. Sari-tote, omohi otori hige se m mo kahi nakaru besi. Touguu ni ha, U-Daizin-dono no Nyougo, narabu hito nage ni te saburahi tamahu ha, kisirohi nikukere do, sa nomi ihi te ya ha. Hito ni masara m to omohu womna-go wo, Miya-dukahe ni omohi taye te ha, nani no ho'i ka ha ara m." to obosi-tati te, mawira se tatematuri tamahu. Zihu-siti, hati no hodo ni te, utukusiu, nihohi ohokaru katati si tamahe ri.
 Naka-no-Kimi mo, uti-sugahi te, ate ni namamekasiu, sumi taru sama ha masari te, wokasiu ohasumere ba, "Tada-udo ni te ha, atarasiku mise ma uki ohom-sama wo, Hyaubukyau-no-Miya no, sa mo obosi tara ba." nado obosi taru. Kono Waka-Gimi wo, Uti ni te nado mituke tamahu toki ha, mesi-matohasi, tahabure-gataki ni si tamahu. Kokoro-bahe ari te, oku osihakara ruru mami hitahi-tuki nari.
 "Seuto wo mi te nomi ha e yama zi to, Dainagon ni mawose yo." nado notamahi kakuru wo, "Sa nam." to kikoyure ba, uti-wemi te, "Ito kahi ari" to obosi tari.
 "Hito ni otora m Miya-dukahi yori ha, kono Miya ni koso ha, yorosikara m womna-go ha mise tatematura mahosikere. Kokoro-yuku ni makase te, kasiduki te mi tatematura m ni, inoti nobi nu beki Miya no ohom-sama nari."
 to notamahi nagara, madu, Touguu no ohom-koto wo isogi tamahi te, "Kasuga-no-Kami no ohom-kotowari mo, waga yo ni ya mosi ide-ki te, ko-Otodo no, Win-no-Nyougo no ohom-koto wo, mune itaku obosi te yami ni si nagusame no koto mo ara nam." to, kokoro no uti ni inori te, mawira se tatematuri tamahi tu. Ito toki-meki tamahu yosi, hito-bito kikoyu.
 Kakaru ohom-mazirahi no nare tamaha nu hodo ni, haka-bakasiki ohom-usiromi naku te ha ikaga tote, Kitanokata sohi te saburahi tamahe ba, makoto ni kagiri mo naku omohi kasiduki, usiromi kikoye tamahu.

 [1-3 Miya-no-onkata's talent]
 Tono ha, ture-dure naru kokoti si te, Nisi-no-Ohomkata ha, hitotu ni narahi tamahi te, ito sau-zausiku nagame tamahu. Himgasi-no-Hime-Gimi mo, uto-utosiku katami ni motenasi tamaha de, yoru-yoru ha hito-tokoro ni ohotono-gomori, yorodu no ohom-koto narahi, hakanaki ohom-asobi-waza wo mo, konata wo si no yau ni omohi kikoye te zo, tare mo narahi asobi tamahi keru.
 Mono-hadi wo yo no tune nara zu si tamahi te, Haha-Kitanokata ni dani, sayaka ni ha wosa-wosa sasi-mukahi tatematuri tamaha zu, kataha naru made motenasi tamahu mono kara, kokoro-bahe kehahi no umore taru sama nara zu, aigyau-duki tamahe ru koto, hata, hito yori sugure tamahe ri.
 Kaku, Uti-mawiri ya nani ya to, waga kata zama wo nomi omohi isogu yau naru mo, kokoro-gurusi nado obosi te,
 "Saru bekara m sama ni obosi sadame te notamahe. Onazi koto to koso ha, tukau-matura me."
 to, Haha-Gimi ni mo kikoye tamahi kere do,
 "Sarani sayau no yo-duki taru sama, omohi-tatu beki ni mo ara nu kesiki nare ba, naka-naka nara m koto ha, kokoro-gurusikaru besi. Ohom-sukuse ni makase te, yo ni ara m kagiri ha mi tatematura m. Noti zo ahare ni usirometakere do, yo wo somuku kata ni te mo, onodukara hito-warahe ni, ahatukeki koto naku te, sugusi tamaha nam."
 nado, uti-naki te, mi-kokoro-base no omohu yau naru koto wo zo kikoye tamahu.
 Idure mo waka zu oya-gari tamahe do, ohom-katati wo mi baya to yukasiu obosi te, "Kakure tamahu koso kokoro-ukere." to urami te, "Hito sire zu, miye tamahi nu besi ya." to, nozoki ariki tamahe do, taye te katasoba wo dani, e mi tatematuri tamaha zu.
 "Uhe ohase nu hodo ha, tati-kahari te mawiri ku beki wo, uto-utosiku obosi-wakuru mi-kesiki nare ba, kokoro-uku koso."
 nado kikoye, mi-su no mahe ni wi tamahe ba, ohom-irahe nado, honoka ni kikoye tamahu. Ohom-kowe kehahi nado, ate ni wokasiu, sama katati omohi-yara re te, ahare ni oboyuru hito no mi-arisama nari. Waga ohom-Hime-Gimi-tati wo, hito ni otora zi to omohi ogore do, "Kono Kimi ni, e si mo masara zu ya ara m? Kakare ba koso, yononaka no hiroki uti ha wadurahasikere. Taguhi ara zi to omohu ni, masaru kata mo, onodukara ari nu beka'meri." nado, itodo ibukasiu omohi kikoye tamahu.

 [1-4 Kobai talks about biwa to Miya-no-onkata]
 "Tuki-goro, nani to naku mono-sawagasiki hodo ni, ohom-koto no ne wo dani uketamahara de hisasiu nari haberi ni keri. Nisi no kata ni haberu hito ha, biha wo kokoro ni ire te haberu, sa mo manebi tori tu beku ya oboye habera m. Nama-kataho ni si taru ni, kiki-nikuki mono no ne-gara nari. Onaziku ha, mi-kokoro todome te wosihe sase tamahe.
 Okina ha, tori-tate te narahu mono habera zari sika do, sono-kami, sakari nari si yo ni asobi haberi si tikara ni ya, kiki-siru bakari no wakimahe ha, nani-goto ni mo ito tuki-nau habera zari si wo, utitoke te mo asoba sa ne do, toki-doki uketamaharu ohom-biha no ne nam, mukasi oboye haberu.
 Ko-Rokudeu-no-Win no ohom-tutahe ni te, Migi-no-Otodo nam, kono-koro yo ni nokori tamahe ru. Gwen-Tiunagon, Hyaubukyau-no-Miya, nani-goto ni mo, mukasi no hito ni otoru maziu, ito tigiri koto ni monosi tamahu hito-bito ni te, asobi no kata ha, tori-waki te kokoro todome tamahe ru wo, te-dukahi sukosi nayobi taru bati-oto nado nam, Otodo ni ha oyobi tamaha zu to omou tamahuru wo, kono ohom-koto no ne koso, ito yoku oboye tamahe re.
 Biha ha, osi-te siduyaka naru wo yoki ni suru mono naru ni, diu sasu hodo, bati-oto no sama kahari te, namamekasiu kikoye taru nam, womna no ohom-koto ni te, naka-naka wokasikari keru. Ide, asoba m ya? Ohom-koto mawire."
 to notamahu. Nyoubau nado ha, kakure tatematuru mo wosa-wosa nasi. Ito wakaki zyaurahu-datu ga, miye tatematura zi to omohu ha si mo, kokoro ni makase te wi tare ba, "Saburahu hito sahe kaku motenasu ga, yasukara nu." to hara-dati tamahu.

 2 Tale of Nio-no-miya Nio-no-miya sets his heart on Miya-no-onkata

 
[2-1 Kobai composes and gifts waka to Nio-no-miya]
 Waka-Gimi, Uti he mawira m to, tonowi-sugata ni te, mawiri tamahe ru, wazato uruhasiki midura yori mo, ito wokasiku miye te, imiziu utukusi to obosi tari. Reikei-den ni, ohom-kotoduke kikoye tamahu.
 "Yuduri kikoye te, koyohi mo e mawiru maziku, nayamasiku, nado kikoye yo." to notamahi te, "Hue sukosi tukau-mature. Tomo-sure ba, o-mahe no ohom-asobi ni mesi-ide raruru, katahara-itasi ya! Mada ito wakaki hue wo."
 to uti-wemi te, Saudeu huka se tamahu. Ito wokasiu hui tamahe ba,
 "Kesiu ha ara zu nari-yuku ha, kono watari ni te, onodukara mono ni ahasuru ke nari. Naho, kaki-ahase sase tamahe."
 to seme kikoye tamahe ba, kurusi to obosi taru kesiki nagara, tuma-biki ni ito yoku ahase te, tada sukosi kaki-narai tamahu. Kaha-bue, hututuka ni nare taru kowe si te, kono himgasi no tuma ni, noki tikaki koubai no, ito omosiroku nihohi taru wo mi tamahi te,
 "O-mahe no hana, kokoro-bahe ari te miyu meri. Hyaubukyau-no-Miya, Uti ni ohasu nari. Hito-eda wori te mawire. Siru hito zo siru." tote, "Ahare, Hikaru-Gwenzi, to ihayuru ohom-sakari no Daisyau nado ni ohase si koro, waraha ni te, kayau ni te mazirahi nare kikoye si koso, yo to tomoni kohisiu habere.
 Kono Miya-tati wo, yo-hito mo, ito koto ni omohi kikoye, geni hito ni mede rare m to nari tamahe ru mi-arisama nare do, hasi ga hasi ni mo oboye tamaha nu ha, naho taguhi ara zi to omohi kikoye si kokoro no nasi ni ya ari kem.
 Ohokata ni te, omohi-ide tatematuru ni, mune aku yo naku kanasiki wo, kedikaki hito no okure tatematuri te, iki megurahu ha, oboroke no inoti nagasa nari kasi, to koso oboye habere."
 nado, kikoye ide tamahi te, mono ahare ni sugoku omohi-megurasi siwore tamahu.
 Tuide no sinobi gataki ni ya, hana wora se te, isogi mawira se tamahu.
 "Ikaga ha se m. Mukasi no kohisiki ohom-katami ni ha, kono Miya bakari koso ha. Hotoke no kakure tamahi kem ohom-nagori ni ha, Anan ga hikari hanati kem wo, hutatabi ide tamahe ru ka to utagahu sakasiki hiziri no ari keru wo, yami ni madohu haruke-dokoro ni, kikoye wokasa m kasi." tote,
 "Kokoro ari te kaze no nihohasu sono no ume ni
 madu uguhisu no toha zu ya aru beki
"
 to, kurenawi no kami ni wakayagi kaki te, kono Kimi no hutokoro-gami ni tori-maze, osi-tatami te idasi tate tamahu wo, wosanaki kokoro ni, ito nare kikoye mahosi to omohe ba, isogi mawiri tamahi nu.

 [2-2 Nio-no-miya talks with Miya-no-onkata's brother]
 Tiuguu no Uhe-no-mitubone yori, ohom-tonowi-dokoro ni ide tamahu hodo nari. Tenzyau-bito amata ohom-okuri ni mawiru naka ni, mituke tamahi te,
 "Kinohu ha, nado ito toku ha makade ni si? Itu mawiri turu zo?" nado notamahu.
 "Toku makade haberi ni si kuyasisa ni, mada Uti ni ohasimasu to hito no mawosi ture ba, isogi mawiri turu ya."
 to, wosanage naru monokara, nare kikoyu.
 "Uti nara de, kokoro-yasuki tokoro ni mo, toki-doki ha asobe kasi. Wakaki hito-domo no, sokohaka-to-naku atumaru tokoro zo."
 to notamahu. Kono Kimi mesi-hanati te katarahi tamahe ba, hito-bito ha, tikau mo mawira zu, makade tiri nado si te, simeyaka ni nari nure ba,
 "Touguu ni ha, itoma sukosi yurusa re ta'meri na. Ito sigeu obosi-matohasu meri si wo, toki tora re te hito-waroka' meri."
 to notamahe ba,
 "Matuhasa se tamahi si koso kurusikari sika. O-mahe ni ha si mo."
 to, kikoye sasi te wi tare ba,
 "Ware wo ba, hito-ge nasi to omohi-hanare taru to na. Kotowari nari. Saredo yasukara zu koso. Hurumekasiki onazi sudi ni te, Himgasi to kikoyu naru ha, ahi-omohi tamahi te m ya to, sinobi te katarahi kikoye yo."
 nado notamahu tuide ni, kono hana wo tatemature ba, uti-wemi te,
 "Urami te noti nara masika ba."
 tote, uti mo oka zu go-ran-zu. Eda no sama, hana-busa, iro mo ka mo yo no tune nara zu.
 "Sono ni nihohe ru kurenawi no, iro ni tora re te, ka nam, siroki ume ni ha otore ru to ihu meru wo, ito kasikoku, tori-narabe te mo saki keru kana!"
 tote, mi-kokoro todome tamahu hana nare ba, kahi ari te, motehayasi tamahu.

 [2-3 Nio-no-miya loves Miya-no-onkata]
 "Koyohi ha tonowi na'meri. Yagate konata ni wo!"
 to, mesi-kome ture ba, Touguu ni mo e mawira zu, hana mo hadukasiku omohi nu beku kaubasiku te, kedikaku huse tamahe ru wo, wakaki kokoti ni ha, taguhi naku uresiku natukasiu omohi kikoyu.
 "Kono hana no aruzi ha, nado Touguu ni ha uturohi tamaha zari si."
 "Sira zu. Kokoro sira m hito ni nado koso, kiki haberi sika."
 nado katari kikoyu. "Dainagon no mi-kokoro-bahe ha, waga kata zama ni omohu beka'mere." to kiki ahase tamahe do, omohu kokoro ha koto ni simi nure ba, kono kaheri-koto, kezayaka ni mo notamahi-yara zu.
 Tutomete, kono Kimi no makaduru ni, nahozari naru yau ni te,
 "Hana no ka ni sasoha re nu beki mi nari se ba
 kaze no tayori wo sugusa masi ya ha
"
 Sate, "Naho ima ha, okina-domo ni sakasira se sase de, sinobiyaka ni." to, kahesu-gahesu notamahi te, kono Kimi mo, Himgasi no wo ba, yamgotonaku mutumasiu omohi masi tari.
 Naka-naka koto-kata no Hime-Gimi ha, miye tamahi nado si te, rei no harakara no sama nare do, waraha-gokoti ni, ito omorika ni aramahosiu ohasuru kokoro-bahe wo, "Kahi aru sama ni te mi tatematura baya!" to omohi ariku ni, Touguu-no-Ohomkata no, ito hanayaka ni motenasi tamahu ni tuke te, onazi koto ha omohi nagara, ito aka zu kutiwosikere ba, "Kono Miya wo dani, kedikaku te mi tatematura baya." to omohi ariku ni, uresiki hana no tuide nari.

 [2-4 Kobai and Nio-no-miya compose and exchange waka]
 Kore ha, kinohu no ohom-kaheri nare ba mise tatematuru.
 "Netage ni mo notamahe ru kana. Amari suki taru kata ni susumi tamahe ru wo, yurusi kikoye zu to kiki tamahi te, Migi-no-Otodo, warera ga mi tatematuru ni ha, ito mono-mameyaka ni, mi-kokoro wosame tamahu koso wokasikere. Ada-bito to se m ni, tarahi tamahe ru ohom-sama wo, sihite mame-dati tamaha m mo, mi-dokoro sukunaku ya nara masi."
 nado, siriu-goti te, kehu mo mawira se tamahu ni, mata,
 "Moto tu ka no nihohe ru kimi ga sode hure ba
 hana mo e nara nu na wo ya tirasa m

 to suki-zukisi ya! Ana kasiko."
 to, mameyaka ni kikoye tamahe ri. Makoto ni ihi-nasa m to omohu tokoro aru ni ya to, sasuga ni mi-kokoro tokimeki si tamahi te,
 "Hana no ka wo nihohasu yado ni tome yuka ba
 iro ni medu to ya hito no togame m
"
 nado, naho kokoro-toke zu irahe tamahe ru wo, kokoro-yamasi to omohi wi tamahe ri.
 Kitanokata makade tamahi te, Uti watari no koto notamahu tuide ni,
 "Waka-Gimi no, hito-yo, tonowi si te, makari-ide tari si nihohi no, ito wokasikari si wo, hito ha naho to omohi si wo, Miya no, ito omohosi yori te, 'Hyaubukyau-no-Miya ni tikaduki kikoye ni keri. Ube, ware wo ba susame tari.' to, kesiki tori, wen-zi tamahe ri sika. Koko ni, ohom-seusoko ya ari si. Sa mo miye zari si wo."
 to notamahe ba,
 "Sakasi. Ume no hana mede tamahu Kimi nare ba, anata no tuma no koubai, ito sakari ni miye si wo, tada-nara de, wori te tatemature tari si nari. Uturi-ga ha, geni koso kokoro-kotonare. Hare mazirahi si tamaha m womna nado ha, sa ha e sime nu kana!
 Gwen-Tiunagon ha, kau zama ni konomasiu ha taki nihohasa de, hitogara koso yo ni nakere. Ayasiu, saki no yo no tigiri ika nari keru mukuyi ni ka to, yukasiki koto ni koso are.
 Onazi hana no na nare do, ume ha ohi-ide kem ne koso ahare nare. Kono Miya nado no mede tamahu, saru koto zo kasi."
 nado, hana ni yosohe te mo, madu kake kikoye tamahu.

 [2-5 Nio-no-miya sets his heart on Miya-no-onkata]
 Miya-no-Ohomkata ha, mono obosi siru hodo ni nebi masari tamahe re ba, nani-goto mo mi-siri, kiki todome tamaha nu ni ha ara ne do, "Hito ni miye, yo-duki tara m arisama ha, sarani." to obosi hanare tari.
 Yo no hito mo, toki ni yoru kokoro ari te ni ya, sasi-mukahi taru ohom-kata-gata ni ha, kokoro wo tukusi kikoye wabi, imamekasiki koto ohokare do, konata ha, yorodu ni tuke, mono simeyaka ni hiki-iri tamahe ru wo, Miya ha, ohom-husahi no kata ni kiki tutahe tamahi te, hukau, ikade, to omohosi nari ni keri.
 Waka-Gimi wo, tune ni matuhasi yose tamahi tutu, sinobiyaka ni ohom-humi are do, Dainagon-no-Kimi, hukaku kokoro kake kikoye tamahi te, "Sa mo omohi tati te notamahu koto ara ba." to, kesiki tori, kokoro-mauke si tamahu wo miru ni, itohosiu,
 "Hiki-tagahe te, kau omohi-yoru beu mo ara nu kata ni si mo, nage no kotonoha wo tukusi tamahu, kahi nage naru koto."
 to, Kitanokata mo obosi notamahu.
 Hakanaki ohom-kaheri nado mo nakere ba, make zi no mi-kokoro sohi te, omohosi yamu beku mo ara zu. "Nani ka ha, hito no mi-arisama, nado ka ha, sate mo mi tatematura mahosiu, ohi-saki tohoku nado ha miye sase tamahu ni." nado, Kitanokata omohosi yoru toki-doki are do, ito itau iro-meki tamahi te, kayohi tamahu sinobi-dokoro ohoku, Hati-no-Miya no Hime-Gimi ni mo, mi-kokorozasi no asakara de, ito sigeu maude ariki tamahu. Tanomosige naki mi-kokoro no, ada-adasisa nado mo, itodo tutumasikere ba, mameyaka ni ha omohosi taye taru wo, katazikenaki bakari ni, sinobi te, Haha-Gimi zo, tamasaka ni sakasira-gari kikoye tamahu.