About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Takekawa
Tale of Kaoru's Chujo era, from the age of 15 to 19

  1 Tale of Higekuro's family Tamakazura and her daughters

 1. Tamakazura and her daughters after Higekuro's death---Kore ha, Gwenzi no ohom-zou ni mo hanare tamahe ri si, Noti-no-Ohotono watari


 2. The offers of marriage to Tamakazura's daughters---Wotoko-Gimi-tati ha, go-genpuku nado si te, ono-ono otonabi tamahi


 3. An offer of marriage to Tamakazura's daughter by Yugiri's son---Katati ito you ohasuru kikoye ari te, kokoro-kake mousi tamahu hito


 4. Kaoru visits frequentry to Tamakazura's residence---Rokudeu-no-Win no ohom-suwe ni, Suzaku-Win no Miya no ohom-hara ni umare tamahe ri si Kimi


  2 Tale of Tamakazura Tale of ume and cherry blossoms seasons
 1. The New Year's Day, Yugiri visits to Tamakazura's residence---Mutuki no tuitati-koro, Kam-no-Kimi no ohom-harakara no Dainagon


 2. Kaoru visits to Tamakazura's residence too---Yuhu tuke te, Siwi-no-Ziziu mawiri tamahe ri. Sokora otonasiki Waka-Kimdati mo


 3. Kaoru visits to Tamakazura's residence at full bloom of ume---Ziziu-no-Kimi, mame-bito no na wo uretasi to omohi kere ba


 4. Fortunate Kaoru and unfortunate Kurodo-shosho---Seusyau mo, kowe ito omosirou te, Sakikusa utahu


 5. Daughters of Tamakazura's residence at full bloom of cherry blossoms---Yayohi ni nari te, saku sakura are ba, tiri kahi kumori


 6. A rumor about Tamakazura's eldest daughter that she will be marry with Reizei-in---Kam-no-Kimi, kaku otonasiki hito no oya ni nari tamahu ohom-tosi


 7. Kurodo-shosho peeps Tamakazura's daughters---Tiuzyau nado tati tamahi te noti, Kimi tati ha, uti-sasi tamahe ru go


 8. Tamakazura's daughters compose waka regretting cherry blossoms fall---Kimi-tati ha, hana no arasohi wo si tutu akasi kurasi tamahu ni


  3 Tale of Tamakazura's eldest daughter Eldest daughter gets married Reizei-in

 1. It is decided that the eldest daughter gets married Reizei-in---Kaku ihu ni, tuki-hi hakanaku sugusu to mo, yukusuwe n ousirometaki wo


 2. Kurodo-shosho visits to To-jiju---Kahi naki koto mo iha m tote, rei no, Ziziu no zausi ni ki tare ba


 3. Kurodo-shosho sends waka to Tamakazura at April 1---Mata no hi ha, U-duki ni nari ni kere ba, harakara no Kimi-tati no


 4. The eldest daughter gets married Reizei-in at April 9---Kokonuka ni zo, mawiri tamahu. Migi-no-Ohoidono, mi-kuruma, o-mahe no hito-bito


 5. Kurodo-shosho and the eldest daughter compose and exchange waka---Kuraudo-no-Kimi, rei no hito ni imiziki kotoba wo tukusi te


 6. The eldest daughter and Kaoru on Reizei-in's palace---Otona, waraha, meyasuki kagiri wo totonohe rare tari


 7. Unfortunate Kurodo-shosho and the eldest daughter in after days---Kano Seusyau-no-Kimi ha si mo, mameyaka ni, ika ni se masi to


  4 Tale of Tamakazura Tale of Tamakazura's daughters

 1. Otokotoka comes around to Reizei-in at January 14---Sono tosi kaheri te, Wotoko-tahuka se rare keri. Tenzyau no Wka-udo-domo no naka ni


 2. The next day, Reizei-in invites Kaoru to his palace---Yo-hito-yo, tokoro-dokoro kaki ariki te, ito nayamasiu kurusiku te


 3. A baby girl is born to the eldest daughter in April---U-duki ni, Womna-Miya umare tamahi nu. Koto ni kezayaka naru mono no


 4. Tamakazura sends a letter to Yugiri---"Kaku te, kokoro-yasuku te Uti-zumi mo si tamahe kasi.


 5. Tamakazura gives up to be a nun---Saki-no-Kam-no-Kimi, katati kahe te m to obosi-tatu wo


 6. A baby boy is born to the eldest daughter in after years---Tosi-goro ari te, mata Wotoko-Miko umi tamahi tu


 7. Proposals to Tamakazura's daughters in after days---Kikoye si hito-bito no, meyasuku nari nobori tutu, sate mo ohase si ni


  5 Tale of Kaoru Kaoru and the others' promotion

 1. Kaoru visits to Tamakazura's residence to greet on his promotion---Sa-Daizin use tamahi te, Migi ha Hidari ni


 2. Kaoru meets to Tamakazura---"Satani kau made obosu maziki koto ni nam


 3. There is a banquet on Udaijin's residence---Daizin-dono ha, tada kono tono no himgasi nari keri. Daikyau no


 4. Saisho-chujo visits to Tamakazura's residence---Hidari-no-Ohotono no Saisyau-no-Tiuzyau, daikyau no mata no hi, yuhu tuke te


 1 Tale of Higekuro's family Tamakazura and her daughters

 [1-1 Tamakazura and her daughters after Higekuro's death]
 Kore ha, Gwenzi no ohom-zou ni mo hanare tamahe ri si, Noti-no-Ohotono watari ni ari keru waru-go-tati no, oti tomari nokore ru ga, toha-zu-gatari si oki taru ha, Murasaki-no-yukari ni mo ni za'mere do, kano womna-domo no ihi keru ha, "Gwenzi no ohom-suwe-zuwe ni, higa-koto-domo no maziri te kikoyuru ha, ware yori mo tosi no kazu tumori, hoke tari keru hito no higa-koto ni ya?" nado ayasigari keru. Idure ka ha makoto nara m.
 Naisi-no-Kami no ohom-hara ni, ko-Tono no miko ha, wotoko sam-nin, womna hutari nam ohasi keru wo, sama-zama ni kasiduki tate m koto wo obosi okite te, tosi-tuki no suguru mo kokoro-motonagari tamahi si hodo ni, ahenaku use tamahi ni sika ba, yume no yau ni te, itusika to isogi obosi si ohom-Miya-dukahe mo okotari nu.
 Hito no kokoro, toki ni nomi yoru waza nari kere ba, sa bakari ikihohi ikamesiku ohase si Otodo no ohom-nagori, uti-uti no ohom-takara-mono, rau-zi tamahu tokoro-dokoro no nado, sono kata no otorohe ha nakere do, ohokata no arisama hiki-kahe taru yau ni, tono no uti simeyaka ni nari yuku.
 Kam-no-Kimi no ohom-tikaki yukari, sokora koso ha yo ni hirogori tamahe do, naka-naka yamgotonaki ohom-nakarahi no, motoyori mo sitasikara zari si ni, ko-Tono, nasake sukosi okure, mura-murasisa sugi tamahe ri keru go-honzyau ni te, kokoro-oka re tamahu koto mo ari keru yukari ni ya, tare ni mo e natukasiku kikoye kayohi tamaha zu.
 Rokudeu-no-Win ni ha, subete, naho mukasi ni kahara zu kazumahe kikoye tamahi te, use tamahi na m noti no koto-domo kaki-oki tamahe ru go-saubun no humi-domo ni mo, Tiuguu no ohom-tugi ni kuhahe tatematuri tamahe re ba, Migi-no-Ohotono nado ha, naka-naka sono kokoro ari te, saru beki wori-wori otodure kikoye tamahu.

 [1-2 The offers of marriage to Tamakazura's daughters]
 Wotoko-Gimi-tati ha, go-genpuku nado si te, ono-ono otonabi tamahi ni sika ba, Tono no ohase de noti, kokoro-motonaku ahare naru koto mo are do, onodukara nari ide tamahi nu beka'meri. "Hime-Gimi-tati wo ika ni motenasi tatematura m?" to, obosi midaru.
 Uti ni mo, kanarazu Miya-dukahe no ho'i hukaki yosi wo, Otodo no sou-si oki tamahi kere ba, otonabi tamahi nu ram tosi-tuki wo osihakara se tamahi te, ohose-goto taye zu are do, Tiuguu no, iyo-iyo narabi naku nomi nari masari tamahu ohom-kehahi ni osa re te, mina-hito mutoku ni monosi tamahu meru suwe ni mawiri te, haruka ni me wo sobame rare tatematura m mo wadurahasiku, mata hito ni otori, kazu nara nu sama ni te mi m, hata, kokoro-dukusi naru beki wo omohosi tayutahu.
 Reizei-Win yori ha, ito nemgoro ni obosi notamaha se te, Kam-no-Kimi no, mukasi, ho'i naku te sugusi tamau si turasa wo sase, tori-kahesi urami kikoye tamau te,
 "Ima ha, maite sada sugi, susamaziki arisama ni omohi sute tamahu to mo, usiro-yasuki oya ni nazurahe te, yuduri tamahe."
 to, ito mameyaka ni kikoye tamahi kere ba, "Ikaga ha aru beki koto nara m. Midukara no ito kutiwosiki sukuse ni te, omohi no hoka ni kokoro-dukinasi to obosa re si ga, hadukasiu katazikenaki wo, konoyo no suwe ni ya go-ran-zi nahosa re masi." nado sadame-kane tamahu.

 [1-3 An offer of marriage to Tamakazura's daughter by Yugiri's son]
 Katati ito you ohasuru kikoye ari te, kokoro-kake mousi tamahu hito ohokari. Migi-no-Ohotono no Kuraudo-no-Seusyau to ka ihi si ha, Samdeu-dono no ohom-hara ni te, Seuto-Gimi-tati yori mo, hikikosi, imiziu kasiduki tamahi, hitogara mo ito wokasikari si Kimi, ito nemgoro ni mousi tamahu.
 Idu-kara ni tuke te mo, mote hanare tamaha nu ohom-nakarahi nare ba, kono Kimi-tati no mutubi mawiri tamahi nado suru ha, kedohoku motenasi tamaha zu. Nyoubau ni mo ke-dikaku nare yori tutu, omohu koto wo katarahu ni mo tayori ari te, yoru hiru, atari sara nu mimi kasikamasisa wo, urusaki mono no, kokoro-gurusiki ni, Kam-no-Tono mo obosi tari.
 Haha-Kitanokata no ohom-humi mo, siba-siba tatematuri tamahi te, "Ito karobi taru hodo ni haberu mere do, obosi yurusu kata mo ya." to nam, Otodo mo kikoye tamahi keru.
 Hime-Gimi wo ba, sarani tada no sama ni mo obosi okite tamaha zu, Naka-no-Kimi wo nam, ima sukosi yo no kikoye karo-garosikara nu hodo ni nazurahi nara ba, samo ya, to obosi keru. Yurusi tamaha zu ha, nusumi mo tori tu beku, mukutukeki made omohe ri. Koyonaki koto to ha obosa ne do, womna-gata no kokoro-yurusi tamaha nu koto no magire aru ha, oto-giki mo ahatukeki waza nare ba, kikoye tugu hito wo mo, "Ana kasiko! Ayamati hiki-idu na." nado notamahu ni, kutasa re te nam, wadurahasi-gari keru.

 [1-4 Kaoru visits frequentry to Tamakazura's residence]
 Rokudeu-no-Win no ohom-suwe ni, Suzaku-Win no Miya no ohom-hara ni umare tamahe ri si Kimi, Reizei-Win ni, mi-ko no yau ni obosi kasiduku Siwi-no-Ziziu, sono-koro zihu-si, go bakari ni te, ito kibiha ni wosanakaru beki hodo yori ha, kokoro-okite otona-otonasiku, meyasuku, hito ni masari taru ohisaki siruku monosi tamahu wo, Kam-no-Kimi ha, muko ni te mo mi mahosiku obosi tari.
 Kono Tono ha, kano Samdeu-no-Miya to ito tikaki hodo nare ba, saru beki wori-wori no asobi-dokoro ni ha, Kim-dati ni hika re te miye tamahu toki-doki ari. Kokoro-nikuki womna no ohasuru tokoro nare ba, wakaki wotoko no kokoro-dukahi se nu nau, miye sirahi samayohu naka ni, katati no yosa ha, kono tati-sara nu Kuraudo-no-Seusyau, natukasiku kokoro-hadukasige ni, namameitaru kata ha, kono Siwi-no-Ziziu no mi-arisama ni niru hito zo nakari keru.
 Rokudeu-no-Win no ohom-kehahi tikau to omohi nasu ga, kokoro koto naru ni ya ara m, yononaka ni onodukara mote kasiduka re tamahe ru hito, wakaki hito-bito, kokoro koto ni mede ahe ri. Kam-no-Tono mo, "Geni koso, meyasukere." nado notamahi te, natukasiu mono kikoye tamahi nado su.
 "Win no mi-kokoro-bahe wo omohi-ide kikoye te, nagusamu yo nau, imiziu nomi omohoyuru wo, sono ohom-katami ni mo, tare ka ha mi tatematura m. Migi-no-Otodo ha, koto-kotosiki ohom-hodo ni te, tuide naki taimen mo kataki wo."
 nado notamahi te, harakara no tura ni omohi kikoye tamahe re ba, kano Kimi mo, saru beki tokoro ni omohi te mawiri tamahu. Yo no tune no suki-zukisisa mo miye zu, ito itau sidumari taru wo zo, koko kasiko no wakaki hito-domo, kutiwosiu sau-zausiki koto ni omohi te, ihi nayamasi keru.

 2 Tale of Tamakazura Tale of ume and cherry blossoms seasons

 
[2-1 The New Year's Day, Yugiri visits to Tamakazura's residence]
 Mutuki no tuitati-koro, Kam-no-Kimi no ohom-harakara no Dainagon, Takasago utahi si yo, Tou-Tiunagon, ko-Ohoi-dono no Tarau, Makibasira no hitotu-hara nado mawiri tamahe ri. Migi-no-Otodo mo, Miko-domo roku-nin nagara hikiture te ohasi tari. Ohom-katati yori hazime te, aka nu koto naku miyuru hito no mi-arisama oboye nari.
 Kimi-tati mo, sama-zama ito kiyoge ni te, tosi no hodo yori ha, tukasa kurawi sugi tutu, nani-goto omohu ram to miye taru besi. Yo to tomo ni, Kuraudo-no-Kimi ha, kasiduka re taru sama koto nare do, uti-simeri te omohu koto ari gaho nari.
 Otodo ha, mi-kityau hedate te, mukasi ni kahara zu ohom-monogatari kikoye tamahu.
 "Sono koto to naku te, siba-siba mo e uke tamahara zu. Tosi no kazu sohu mama ni, Uti ni mawiru yori hoka no ariki, uhi-uhisiu nari ni te habere ba, inisihe no ohom-monogatari mo, kikoye mahosiki wori-wori ohoku sugusi haberu wo nam.
 Wakaki wonoko-domo ha, saru beki koto ni ha mesi tukaha se tamahe. Kanarazu sono kokorozasi go-ran-ze rare yo to, imasime haberi." nado kikoye tamahu.
 "Ima ha, kaku, yo ni huru kazu ni mo ara nu yau ni nari yuku arisama wo, obosi kazumahuru ni nam, sugi ni si ohom-koto mo, itodo wasure gataku omou tamahe rare keru."
 to mousi tamahi keru tuide ni, Win yori notamahasuru koto, honomekasi kikoye tamahu.
 "Haka-bakasiu usiromi naki hito no mazirahi ha, naka-naka migurusiki wo to, omohi tamahe nam wadurahu."
 to mousi tamahe ba,
 "Uti ni ohose raruru koto aru yau ni uketamahari si wo, idu-kata ni omohosi sadamu beki koto ni ka. Win ha, geni, mi-kurawi wo sara se tamahe ru ni koso, sakari sugi taru kokoti sure do, yo ni arigataki mi-arisama ha, huri gataku nomi ohasimasu meru wo, yorosiu ohi-iduru womna-go habera masika ba to, omohi tamahe yori nagara, hadukasige naru ohom-naka ni, mazirahu beki mono no habera de nam, kutiwosiu omohi tamahe raruru.
 Somo-somo, Womna-Iti-no-Miya no Nyougo ha, yurusi kikoye tamahu ya. Saki-zaki no hito, sayau no habakari ni yori, todokohoru koto mo haberi kasi."
 to mousi tamahe ba,
 "Nyougo nam, ture-dure ni nodoyaka ni nari ni taru arisama mo, onazi kokoro ni usiromi te, nagusame mahosiki wo nado, kano susume tamahu ni tuke te, ikaga nado dani omohi tamahe yoru ni nam."
 to kikoye tamahu.
 Kore kare, koko ni atumari tamahi te, Samdeu-no-miya ni mawiri tamahu. Suzaku-Win no huruki kokoro monosi tamahu hito-bito, Rokudeu-no-Win no kata-zama no mo, kata-gata ni tuke te, naho kano Nihudau-no-Miya wo ba, e yoki zu mawiri tamahu na'meri. Kono Tono no Sakon-no-Tiuzyau, U-tiuben, Ziziu-no-Kimi nado mo, yagate Otodo no ohom-tomo ni ide tamahi nu. Hikiture tamahe ru ikihohi koto nari.

 [2-2 Kaoru visits to Tamakazura's residence too]
 Yuhu tuke te, Siwi-no-Ziziu mawiri tamahe ri. Sokora otonasiki Waka-Kimdati mo, amata sama-zama ni, idure ka ha warobi tari turu. Mina meyasukari turu naka ni, tati-okure te kono Kimi no ide tamahe ru, ito koyonaku me tomaru kokoti si te, rei no, mono mede suru wakaki hito-tati ha, "Naho koto nari keri." nado ihu.
 "Kono Tono no Hime-Gimi no ohom-katahara ni ha, kore wo koso sasi-narabe te mi me."
 to, kiki nikuku ihu. Geni, ito wakau namamekasiki sama si te, uti-hurumahi tamahe ru nihohi ka nado, yo no tune nara zu. "Hime-Gimi to kikoyure do, kokoro ohase m hito ha, geni hito yori ha masaru na'meri to, mi siri tamahu ram kasi." to zo oboyuru.
 Kam-no-Tono, o-nenzu-dau ni ohasi te, "Konata ni." to notamahe re ba, himgasi no hasi yori nobori te, to-guti no mi-su no mahe ni wi tamahe ri. O-mahe tikaki wakagi no ume, kokoro-motonaku tubomi te, uguhisu no hatu-kowe mo ito ohodoka naru ni, ito suka se tate mahosiki sama no si tamahe re ba, hito-bito hakanaki koto wo ihu ni, koto-sukuna ni kokoro-nikuki hodo naru wo, netagari te, Saisyau-no-Kimi to kikoyuru zyaurau no yomi-kake tamahu.
 "Wori te mi ba itodo nihohi mo masaru ya to
 sukosi iro meke ume no hatu hana
"
 "Kuti hayasi." to kiki te,
 "Yoso ni te ha mogiki nari to ya sadamu ram
 sita ni nihohe ru ume no hatu hana

 Sara ba sode hure te mi tamahe." nado ihi susabu ni,
 "Makoto ha iro yori mo."
 to, kuti-guti, hiki mo ugokasi tu beku samayohu.
 Kam-no-Kimi, oku no kata yori wizari ide tamahi te,
 "Utate no Go-tati ya! Hadukasige naru mame-bito wo sahe, yoku koso, omo-nakere."
 to sinobi te notamahu nari. "Mame-bito to koso, tuke rare tari kere. Ito kun-zi taru na kana!" to omohi wi tamahe ri. Aruzi-no-Ziziu, tenzyau nado mo mada se ne ba, tokoro-dokoro mo arika de, ohasi ahi tari. Senkau no wosiki hutatu bakari si te, kudamono, sakaduki bakari sasi-ide tamahe ri.
 "Otodo ha, nebi masari tamahu mama ni, ko-Win ni ito you koso, oboye tatematuri tamahe re. Kono Kimi ha, ni tamaha ru tokoro mo miye tamaha nu wo, kehahi no ito simeyaka ni, namameitaru motenasi si mo zo, kano ohom-waka-zakari omohi yararuru. Kau zama ni zo ohasi kem kasi."
 nado, omohi-ide rare tamahi te, uti-sihore tamahu. Nagori sahe tomari taru kaubasisa wo, hito-bito ha mede kutugaheru.

 [2-3 Kaoru visits to Tamakazura's residence at full bloom of ume]
 Ziziu-no-Kimi, mame-bito no na wo uretasi to omohi kere ba, nizihu-yo hi no koro, ume no hana-zakari naru ni, "Nihohi sukunage ni tori nasa re zi. Suki-mono naraha m kasi." to obosi te, Tou-Ziziu no ohom-moto ni ohasi tari.
 Tiu-mon iri tamahu hodo ni, onazi nahosi-sugata naru hito tate ri keri. Kakure na m to omohi keru wo, hiki-todome tare ba, kono tune ni tati-wadurahu Seusyau nari keri.
 "Sin-den no nisi-omote ni, biha, sau-no-koto no kowe suru ni, kokoro wo madohasi te tate ru na'meri. Kurusige ya! Hito no yurusa nu koto omohi hazime m ha, tumi hukakaru beki waza kana!" to omohu. Koto no kowe mo yami nure ba,
 "Iza, sirube si tamahe. Maro ha, ito tado-tadosi."
 tote, hiki-ture te, nisi no wata-dono no mahe naru koubai no ki no moto ni, Umegae wo usobuki te tati-yoru kehahi no, hana yori mo siruku, sato uti-nihohe re ba, tumado osi-ake te, hito-bito, aduma wo ito yoku kaki-ahase tari. Womna no koto ni te, ryo no uta ha, kau si mo ahase nu wo, itasi to omohi te, ima hito-kaheri, wori-kahesi utahu wo, biha mo ni naku imamekasi.
 "Yuwe ari te motenai tamahe ru atari zo kasi." to, kokoro tomari nure ba, koyohi ha sukosi uti-toke te, hakanasi-goto nado mo ihu.
 Uti yori wa-gon sasi-ide tari. Katami ni yuduri te, te hure nu ni, Ziziu-no-Kimi si te, Kam-no-Tono,
 "Ko-Tizi-no-Otodo no ohom-tuma-oto ni nam, kayohi tamahe ru, to kiki wataru wo, mameyaka ni yukasiu nam. Koyohi ha, naho uguhisu ni mo sasoha re tamahe."
 to, notamahi idasi tare ba, "Amaye te tume kuhu beki koto ni mo ara nu wo." to omohi te, wosa-wosa kokoro ni mo ira zu kaki-watasi tamahe ru kesiki, ito hibiki ohoku kikoyu.
 "Tune ni mi tatematuri mutubi zari si oya nare do, yo ni ohase zu nari ni ki to omohu ni, ito kokoro-bosoki ni, hakanaki koto no tuide ni mo omohi-ide tatematuru ni, ito nam ahare naru.
 Ohokata, kono Kimi ha, ayasiu ko-Dainagon no mi-arisama ni, ito you oboye, koto no ne nado, tada sore to koso, oboye ture."
 tote naki tamahu mo, hurumei tamahu sirusi no, namida morosa ni ya?

 [2-4 Fortunate Kaoru and unfortunate Kurodo-shosho]
 Seusyau mo, kowe ito omosirou te, Sakikusa utahu. Sakasira-gokoro tuki te, uti-sugusi taru hito mo mazira ne ba, onodukara katami ni moyohosa re te asobi tamahu ni, Aruzi-no-Ziziu ha, ko-Otodo ni ni tatematuri tamahe ru ni ya, kayau no kata ha okure te, sakaduki wo nomi susumure ba "Kotobuki wo dani se m ya!" to, hadukasime rare te, Takekaha wo onazi kowe ni idasi te, mada wakakere do, wokasiu utahu. Su no uti yori kaharake sasi-idu.
 "Wehi no susumi te ha, sinoburu koto mo tutuma re zu. Higa-koto suru waza to koso kiki habere. Ika ni motenai tamahu zo."
 to, tomi ni uke-hika zu. Ko-utiki kasanari taru hoso-naga no, hito-ka natukasiu simi taru wo, tori-ahe taru mama ni, kaduke tamahu. "Nani zo mo zo?" nado saudoki te, Ziziu ha, Aruzi-no-Kimi ni uti-kaduke te inu. Hiki-todome te kadukure do, "Midu-umaya ni te yo huke ni keri." tote, nige ni keri.
 Seusyau ha, "Kono Gwen-Ziziu-no-Kimi no kau honomeki yoru mere ba, mina-hito kore ni koso kokoro-yose tamahu rame. Waga mi ha, itodo kun-zi itaku omohi yowari te", adikinau zo uramuru.
 "Hito ha mina hana ni kokoro wo utusu ram
 hitori zo madohu haru no yo no yami
"
 Uti-nageki te tate ba, uti no hito no kahesi,
 "Wori kara ya ahare mo sira m ume no hana
 tada ka bakari ni uturi si mo se zi
"
 Asita ni, Siwi-no-Ziziu no moto yori, Aruzi-no-Ziziu no moto ni,
 "Yobe ha, ito midari-gahasikari si wo, hito-bito ika ni mi tamahi kem?"
 to, mi tamahe to obosiu, kana-gati ni kaki te,
 "Takekaha no hasi uti-ide si hito-husi ni
 hukaki kokoro no soko ha siri ki ya
"
 to kaki tari. Sin-den ni mote mawiri te, kore kare mi tamahu.
 "Te nado mo, ito wokasiu mo aru kana! Ika naru hito, ima yori kaku totonohi tara m? Wosanaku te, Win ni mo okure tatematuri, Haha-Miya no sidokenau ohosi-tate tamahe re do, naho hito ni ha masaru beki ni koso a'mere."
 tote, Kam-no-Kimi ha, kono Kimi-tati no, te nado asiki koto wo hadukasime tamahu. Kaheri-koto, geni, ito wakaku,
 "Yobe ha, midu-umaya wo nam, togame kikoyu meri si."
 Takekaha ni yoru wo akasa zi to isogi si mo
 ika naru husi wo omohi oka masi
"
 Geni, kono husi wo hazime ni te, kono Kimi no mi-zausi ni ohasi te, kesikibami yoru. Seusyau no osihakari si mo siruku, mina-hito kokoro yose tari. Ziziu-no-Kimi mo, wakaki kokoti ni, tikaki yukari ni te, ake-kure mutubi mahosiu omohi keri.

 [2-5 Daughters of Tamakazura's residence at full bloom of cherry blossoms]
 Yayohi ni nari te, saku sakura are ba, tiri kahi kumori, ohokata no sakari naru koro, nodoyaka ni ohasuru tokoro ha, magiruru koto naku, hasi-dika naru tumi mo aru mazika' meri.
 Sono-koro, zihu-hati, ku no hodo ya ohasi kem, ohom-katati mo, tori-dori ni zo wokasiki. Hime-Gimi ha, ito azayaka ni kedakau, imamekasiki sama si tamahi te, geni, tada-udo ni te mi tatematura m ha, nigenau zo miye tamahu.
 Sakura no hoso-naga, yamabuki naddo no, wori ni ahi taru iro-ahi no, natukasiki hodo ni kasanari taru suso made, aigyau no kobore oti taru yau ni miyuru, ohom-motenasi nado mo, rau-rauziku, kokoro-hadukasiki ke sahe sohi tamahe ri.
 Ima hito-tokoro ha, usu-koubai ni, sakura-iro ni te, yanagi no ito no yau ni, tawo-tawo to tayumi, ito sobiyaka ni namamekasiu, sumi taru sama si te, omorika ni kokoro-hukaki kehahi ha, masari tamahe re do, nihohiyaka naru kehahi ha, koyonasi to zo hito omohe ru.
 Go uti tamahu tote, sasi-mukahi tamahe ru kam-zasi, mi-gusi no kakari taru sama-domo, ito mi-dokoro ari. Ziziu-no-Kimi, kenzo si tamahu tote, tikau saburahi tamahu ni, Ani-Gimi-tati sasi-nozoki tamahi te,
 "Ziziu no oboye, koyonau nari ni keri. Ohom-go no kenzo yurusa re ni keru wo ya!"
 tote, otona-otonasiki sama si te tui-wi tamahe ba, o-mahe naru hito-bito, tokau wi nahoru. Tiuzyau,
 "Miya-dukahe no isogasiu nari haberu hodo ni, hito ni otori ni taru ha, ito ho'i naki waza kana!"
 to urehe tamahe ba,
 "Benkwan ha, maite, watakusi no miya-dukahe okotari nu beki mama ni, sa nomi ya ha obosi sute m."
 nado mousi tamahu. Go uti sasi te, hadirahi te ohasauzuru, ito wokasige nari.
 "Uti watari nado makari ariki te mo, ko-Tono ohasimasa masika ba, to omohi tamahe raruru koto ohoku koso."
 nado, namida-gumi te mi tatematuri tamahu. Ni-zihu siti, hati no hodo ni monosi tamahe ba, ito yoku totonohi te, kono mi-arisama-domo wo, "Ikade, inisihe obosi oki te si ni, tagahe zu mo gana!" to omohi wi tamahe ri.
 O-mahe no hana no ki-domo no naka ni mo, nihohi masari te wokasiki sakura wo wora se te, "Hoka no ni ha ni zu koso." nado, mote-asobi tamahu wo,
 "Wosanaku ohasimasi si toki, kono hana ha, waga zo, waga zo to, arasohi tamahi si wo, ko-Tono ha, Hime-Gimi no ohom-hana zo to sadame tamahu. Uhe ha, Waka-Gimi no ohom-ki to sadame tamahi si wo, ito sa ha naki nonosira ne do, yasukara zu omohi tamahe rare si haya!" tote, "Kono sakura no oyi-gi ni nari ni keru ni tuke te mo, sugi ni keru yohahi wo omohi tamahe idure ba, amata no hito ni okure haberi ni keru, mi no urehe mo, tome gatau koso."
 nado, naki-mi warahi-mi kikoye tamahi te, rei yori ha nodoyaka ni ohasu. Hito no muko ni nari te, kokoro siduka ni mo ima ha miye tamaha nu wo, hana ni kokoro todome te monosi tamahu.

 [2-6 A rumor about Tamakazura's eldest daughter that she will be marry with Reizei-in]
 Kam-no-Kimi, kaku otonasiki hito no oya ni nari tamahu ohom-tosi no hodo yori ha, it owakau kiyoge ni, naho sakari no ohom-katati to miye tamahe ri. Reizei-Win no Mikado ha, ohoku ha, kono mi-arisama no naho yukasiu, mukasi kohisiu obosi-ide rare kere ba, nani ni tuke te ka ha to, obosi megurasi te, Hime-Gimi no ohom-koto wo, anagati ni kikoye tamahu ni zo ari keru. Win he mawiri tamaha m koto ha, kono Kimi-tati zo,
 "Naho, mono no haye naki kokoti koso su bekere. Yorodu no koto, toki ni tuke taru wo koso, yo-hito mo yurusu mere. Geni, ito mi tatematura mahosiki mi-arisama ha, konoyo ni taguhi naku ohasimasu mere do, sakari nara nu kokoti zo suru ya! Koto hue no sirabe, hana tori no iro wo mo ne wo mo, toki ni sitagahi te koso, hito no mimi mo tomaru mono nare. Touguu ha, ikaga?"
 nado mousi tamahe ba,
 "Isa ya, hazime yori yamgotonaki hito no, katahara mo naki yau ni nomi, monosi tamahu mere ba koso. Naka-naka ni te maziraha m ha, mune itaku hito-warahe naru koto mo ya ara m to, tutumasikere ba. Tono ohase masika ba, yuku-suwe no ohom-sukuse sukuse ha sira zu, tada-ima ha, kahi aru sama ni motenasi tamahi te masi wo."
 nado notamahi ide te, mina mono ahare nari.

 [2-7 Kurodo-shosho peeps Tamakazura's daughters]
 Tiuzyau nado tati tamahi te noti, Kimi tati ha, uti-sasi tamahe ru go uti tamahu. Mukasi yori arasohi tamahu sakura wo kake-mono ni te,
 "Sam-ban ni, kazu hitotu kati tamaha m kata ni ha, naho hana wo yose te m."
 to, tahabure kahasi kikoye tamahu. Kurau nare ba, hasi tikau te uti hate tamahu. Mi-su maki-age te, Hito-bito mina idomi nen-zi kikoyu. Wori si mo rei no Seusyau-no-Kimi no mi-zausi ni ki tari keru wo, uti-ture te ide tamahi ni kere ba, ohokata hito-sukuna naru ni, rau no to no aki taru ni, yawora yori te nozoki keri.
 Kau, uresiki wori wo mituke taru ha, Hotoke nado no arahare tamahe ra m mawiri ahi tara m kokoti suru mo, hakanaki kokoro ni nam. Yuhugure no kasumi no magire ha, sayaka nara ne do, tuku-duku to mire ba, sakura-iro no ayame mo, sore to mi-waki tu. Geni, tiri na m noti no katami ni mo mi mahosiku, nihohi ohoku miye tamahu wo, itodo koto-zama ni nari tamahi na m koto, wabisiku omohi masara ru. Wakaki hito-bito no uti-toke taru sugata-domo, yuhubaye wokasiu miyu. Migi kata se tamahi nu. "Koma no ranzau, ososi ya!" nado, hayarika ni ihu mo ari.
 "Migi ni kokoro wo yose tatematuri te, nisi no o-mahe ni yori te haberu ki wo, hidari ni nasi te, tosi-goro no ohom-arasohi no, kakare ba, ari turu zo kasi."
 to, migi-kata ha kokoti yoge ni hagemasi kikoyu. Nani-goto to sira ne do, wokasi to kiki te, sasi-irahe mo se mahosikere do, "Utitoke tamahe ru wori, kokoti naku ya ha." to omohi te, ide te inu. "Mata, kakaru magire mo ya?" to, kage ni sohi te zo, ukagahi ariki keru.

 [2-8 Tamakazura's daughters compose waka regretting cherry blossoms fall]
 Kimi-tati ha, hana no arasohi wo si tutu akasi kurasi tamahu ni, kaze araraka ni huki taru yuhu tu kata, midare oturu ga ito kutiwosiu atarasikere ba, make-kata no Hime-Gimi,
 "Sakura yuwe kaze ni kokoro no sawagu kana
 omohi guma naki hana to miru miru
"
 Ohom-kata no Saisyau-no-Kimi,
 "Saku to mi te katu ha tiri nuru hana nare ba
 makuru wo hukaki urami to mo se zu
"
 to kikoye tasukure ba, migi no Hime-Gimi,
 "Kaze ni tiru koto ha yo no tune eda nagara
 uturohu hana wo tada ni si mo mi zi
"
 Kono ohom-kata no Taihu-no-Kimi,
 "Kokoro ari te ike no migiha ni oturu hana
 awa to nari te mo waga kata ni yore
"
 Kati-kata no Warahabe ori te, hana no sita ni ariki te, tiri taru wo ito ohoku hirohi te, mote mawire ri.
 "Oho-zora no kaze ni tire do mo sakura-bana
 onoga mono to zo kaki-tume te miru
"
 Hidari no Nareki,
 "Sakura-bana nihohi amata ni tirasa zi to
 ohohu bakari no sode ha ari ya ha

 Kokoro sebage ni koso miyu mere." nado ihi otosu.

 3 Tale of Tamakazura's eldest daughter Eldest daughter gets married Reizei-in

 
[3-1 It is decided that the eldest daughter gets married Reizei-in]
 Kaku ihu ni, tuki-hi hakanaku sugusu mo, yukusuwe no usirometaki wo, Kam-no-Tono ha yorodu ni obosu. Win yori ha, ohom-seusoko hi-bi ni ari. Nyougo,
 "Uto-utosiu obosi turu ni ya? Uhe ha, koko ni kikoye utomuru na'meri to, ito nikuge ni obosi notamahe ba, tahabure ni mo kurusiu nam. Onaziku ha, kono-koro no hodo ni obosi tati ne."
 nado, ito mameyaka ni kikoye tamahu. "Saru beki ni koso ha ohasu rame. Ito kau ayaniku ni notamahu mo katazikenasi." nado obosi tari.
 Ohom-teudo nado ha, sokora si oka se tamahe re ba, hito-bito no sauzoku, nani-kure no hakanaki koto wo zo isogi tamahu. Kore wo kiku ni, Kuraudo-no-Seusyau ha, sinu bakari omohi te, haha-Kitanokata wo seme tatemature ba, kiki wadurahi tamahi te,
 "Ito katahara-itaki koto ni tuke te, honomekasi kikoyuru mo, yo ni katakunasiki yami no madohi ni nam. Obosi-siru kata mo ara ba, osihakari te, naho nagusame sase tamahe."
 nado, itohosige ni kikoye tamahu wo, "Kurusiu mo aru kana!" to, uti-nageki tamahi te,
 "Ika naru koto to, omou tamahe sadamu beki yau mo naki wo, Win yori warinaku notamaha suru ni, omou tamahe midare te nam. Mameyaka naru mi-kokoro nara ba, kono hodo wo obosi sidume te, nagusame kikoye m sama wo mo mi tamahi te nam, yo no kikoye mo nadaraka nara m."
 nado mousi tamahu mo, kono ohom-mawiri sugusi te, Naka-no-Kimi wo to obosu naru besi. "Sasi-ahase te ha, utate sitari-gaho nara m. Mada, kurawi nado mo asahe taru hodo wo." nado obosu ni, Wotoko ha, sarani sika omohi uturu beku mo ara zu, honoka ni mi tate maturi te noti ha, omokage ni kohisiu, ika nara m wori ni to nomi oboyuru ni, kau tanomi kakara zu nari nuru wo, omohi nageki tamahu koto kagiri nasi.

 [3-2 Kurodo-shosho visits to To-jiju]
 Kahi naki koto mo iha m tote, rei no, Ziziu no zausi ni ki tare ba, Gwen-Ziziu no humi wo zo mi wi tamahe ri keru. Hiki-kakusu wo, sa na'meri to mi te, ubahi tori tu. "Koto-ari-gaho ni ya?" to omohi te, itau mo kakusa zu. Sokohaka to naku, tada yo wo uramesige ni kasume tari.
 "Turenaku te suguru tuki-hi wo kazohe tutu
 mono uramesiki kure no haru kana
"
 "Hito ha kau koso, nodoyaka ni sama yoku netage na'mere, waga ito hito-waraha re naru kokoro-irare wo, katahe ha me nare te, anaduri some rare ni taru." nado omohu mo, mune itakere ba, koto ni mono mo iha re de, rei, katarahu Tiuzyau-no-Omoto no zausi no kata ni yuku mo, rei no, kahi ara zi kasi to, nageki-gati nari.
 Ziziu-no-Kimi ha, "Kono kaheri-koto se m." tote, uhe ni mawiri tamahu wo miru ni, ito hara-datasiu yasukara zu, wakaki kokoti ni ha, hitohe ni mono zo oboye keru.
 Asamasiki made urami nageke ba, kono mahe mousi mo, amari tahabure nikuku, itohosi to omohi te, irahe mo wosa-wosa se zu. Kano ohom-go no kenzo se si yuhugure no koto mo ihi ide te,
 "Sabakari no yume wo dani, mata mi te si gana! Ahare, nani wo tanomi ni te iki tara m. Kau kikoyuru koto mo, nokori sukunau oboyure ba, turaki mo ahare, to ihu koto koso, makoto nari kere."
 to, ito mamedati te ihu. "Ahare tote, ihi yaru beki kata naki koto nari. Kano nagusame tamahu ram ohom-sama, tuyu bakari uresi to omohu beki kesiki mo nakere ba, geni, kano yuhugure no kenzo nari kem ni, itodo kau ayaniku naru kokoro ha sohi taru nara m." to, kotowari ni omohi te,
 "Kikosimesa se tara ba, itodo ika ni kesikara nu mi-kokoro nari keri to, utomi kikoye tamaha m. Kokoro-gurusi to omohi kikoye turu kokoro mo use nu. Ito usirometaki mi-kokoro nari keri."
 to, mukahi-bi tukure ba,
 "Ide ya, sahare ya! Ima ha kagiri no mi nare ba, mono osorosiku mo ara zu nari ni tari. Sate mo make tamahi si koso, ito itohosikari sika. Oiraka ni mesi-ire te ya ha! Me-kuhase tatematura masika ba, koyonakara masi mono wo." nado ihi te,
 "Ide ya nazo kazu nara nu mi ni kanaha nu ha
 hito ni make zi no kokoro nari keri
"
 Tiuzyau, uti-watahi te,
 "Wari nasi ya tuyoki ni yora m kati-make wo
 kokoro hitotu ni ikaga makasuru
"
 to irahuru sahe zo, turakari keru.
 "Ahare tote te wo yuruse kasi iki-sini wo
 kimi ni makasuru waga mi to nara ba
"
 Naki-mi warahi-mi, katarahi akasu.

 [3-3 Kurodo-shosho sends waka to Tamakazura at April 1]
 Mata no hi ha, U-duki ni nari ni kere ba, harakara no Kimi-tati no, Uti ni mawiri samayohu ni, itau kun-zi iri te nagame wi tamahe re ba, haha-Kitanokata ha, namida-gumi te ohasu. Otodo mo,
 "Win no kikosimesu tokoro mo aru besi. Nani ni ka ha, ohona-ohona kiki-ire m, to omohi te, kuyasiu, taimen no tuide ni mo, uti-ide kikoye zu nari ni si. Midukara anagati ni mousa masika ba, sari to mo e tagahe tamaha zara masi."
 nado notamahu. Sate, rei no,
 "Hana wo mi te haru ha kurasi tu kehu yori ha
 sigeki nageki no sita ni madoha m
"
 to kikoye tamahe ri.
 O-mahe ni te, kore kare zyaurahu-datu hito-bito, kono ohom-kesau-bito no, sama-zama ni itohosige naru wo kikoye sira suru naka ni, Tiuzyau-no-Omoto,
 "Iki sini wo to ihi si sama no, koto ni nomi ha ara zu, kokoro-kurusige nari si."
 nado kikoyure ba, Kam-no-Kimi mo, itohosi to kiki tamahu. Otodo, Kitanokata no obosu tokoro ni yori, semete hito no ohom-urami hukaku ha to, torikahe ari te obosu kono ohom-mawiri wo, samatage yau ni omohu ram ha si mo, mezamasiki koto, kagiri naki ni te mo, tada-udo ni ha, kakete aru maziki mono ni, ko-Tono no obosi okite tari si mono wo, Win ni mawiri tamaha m dani, yuku-suwe no haye-bayesikara nu wo obosi taru, wori si mo, kono ohom-humi tori-ire te ahare-garu. Ohom-kaheri-koto,
 "Kehu zo siru sora wo nagamuru kesiki ni te
 hana ni kokoro wo utusi keri to mo
"
 "Ana, itohosi! Tahabure ni nomi mo torinasu kaan!"
 nado ihe do, urusagari te kaki-kahe zu.

 [3-4 The eldest daughter gets married Reizei-in at April 9]
 Kokonuka ni zo, mawiri tamahu. Migi-no-Ohotono, mi-kuruma, go-zen no hito-bito amata tatematuri tamahe ri. Kitanokata mo, uramesi to omohi kikoye tamahe do, tosi-goro sa mo ara zari si ni, kono ohom-koto yuwe, sigeu kikoye kayohi tamahe ru wo, mata kaki taye m mo utate are ba, kaduke-domo, yoki womna no sauzoku-domo, amata tatemature tamahe ri.
 "Ayasiu, utusi-gokoro mo naki yau naru hito no arisama wo, mi tamahe atukahu hodo ni, uketamahari todomuru koto mo nakari keru wo, odoroka sase tamaha nu mo, uto-utosiku nam."
 to zo ari keru. Oiraka naru yau ni te honomekasi tamahe ru wo, itohosi to mi tamahu. Otodo mo ohom-humi ari.
 "Midukara mo mawiru beki ni, omou tamahe turu ni, tutusimu koto no haberi te nam. Wonoko-domo, zahuyaku ni tote mawira su. Utokara zu mesi-tukaha se tamahe."
 tote, Gwen-Seusyau, Hyauwe-no-Suke nado, tatemature tamahe ri. "Nasake ha ohasu kasi." to, yorokobi kikoye tamahu. Dainagon-dono yori mo, hito-bito no mi-kuruma tatemature tamahu. Kitanokata ha, ko-Otodo no ohom-musume, Makibasira-no-Himegimi nare ba, idu-kata ni tuke te mo, mutumasiu kikoye kayohi tamahu bekere do, sa si mo ara zu.
 Tou-Tiunagon ha si mo, midukara ohasi te, Tiuzyau, Ben-no-Kimi-tati, morotomo ni koto okonahi tamahu. Tono no ohase masika ba to, yorodu ni tuke te ahare nari.

 [3-5 Kurodo-shosho and the eldest daughter compose and exchange waka]
 Kuraudo-no-Kimi, rei no hito ni imiziki kotoba wo tukusi te,
 "Ima ha kagiri to omohi haberu inoti no, sasuga ni kanasiki wo. Ahare to omohu, to bakari dani, hito-koto notamaha se ba, sore ni kake todome rare te, sibasi mo nagarahe ya se m."
 nado aru wo, mote mawiri te mire ba, Hime-Gimi huta-tokoro uti-katarahi te, ito itau kun-zi tamahe ri. Yoru hiru morotomo ni narahi tamahi te, naka no to bakari hedate taru nisi himgasi wo dani, ito ibuseki mono ni sitamahi te, katami ni watari kayohi ohasuru wo, yoso-yoso ni nara m koto wo obosu nari keri.
 Kokoro koto ni si tate, hiki-tukurohi tatematuri tamahe ru ohom-sama, ito wokasi. Tono no obosi notamahi si sama nado wo obosi-ide te, mono ahare naru wori kara ni ya, tori te mi tamahu. "Otodo, Kitanokata no, sabakari tati-narabi te, tanomosige naru ohom-naka ni, nado kau suzuro-goto wo omohi ihu ram?" to ayasiki ni mo, "Kagiri" to aru wo, "Makoto ya?" to obosi te, yagate kono ohom-humi no hasi ni,
 "Ahare tehu tune nara nu yo no hito-koto mo
 ika naru hito ni kakuru mono zo ha

 Yuyusiki kata ni te nam, honoka ni omohi siri taru."
 to kaki tamahi te, "Kau ihi yare kasi." to notamahu wo, yagate tatemature taru wo, kagiri nau medurasiki ni mo, wori obosi tomuru sahe, itodo namida mo todomara zu.
 Tati-kaheri, "Ta ga na ha tata zi." nado, kakoto-gamasiku te,
 "Ikeru yo no si ni ha kokoro ni makase ne ba
 kika de ya yama m kimi ga hito-koto

 Tuka no uhe ni mo kake tamahu beki mi-kokoro no hodo, omohi tamahe masika ba, hitamiti ni mo isoga re habera masi wo."
 nado aru ni, "Utate mo irahe wo si te keru kana! Kaki-kahe de yari tura m yo." to kurusige ni obosi te, mono mo notamaha zu nari nu.

 [3-6 The eldest daughter and Kaoru on Reizei-in's palace]
 Otona, waraha, meyasuki kagiri wo totonohe rare tari. Ohokata no gisiki nado ha, Uti ni mawiri tamaha masi ni, kaharu koto nasi. Madu, Nyougo no ohom-kata ni watari tamahi te, Kam-no-Kimi ha, ohom-monogatari nado kikoye tamahu. Yo huke te nam, uhe ni mau-nobori tamahi keru.
 Kisaki, Nyougo nado, mina tosi-goro he te nebi tamahe ru ni, ito utukusige ni te, sakari ni mi-dokoro aru sama wo mi tatematuri tamahu ha, nadote ka ha oroka nara m. Hanayaka ni tokimeki tamahu. Tada-udo-dati te, kokoro-yasuku motenasi tamahe ru sama si mo zo, geni, aramahosiu medetakari keru.
 Kam-no-Kimi wo, sibasi saburahi tamahi na m to, mi-kokoro todome te obosi keru ni, ito toku, yawora ide tamahi ni kere ba, kutiwosiu kokoro-usi to obosi tari.
 Gwen-Ziziu-no-Kimi wo ba, ake-kure o-mahe ni mesi-matuhasi tutu, geni, tada mukasi no Hikaru-Gwenzi no ohi-ide tamahi si ni otora nu hito no ohom-oboye nari. Win no uti ni ha, idure no ohom-kata ni mo utokara zu, nare mazirahi ariki tamahu. Kono ohom-kata ni mo, kokoro-yose ari-gaho ni motenasi te, sita ni ha, ika ni mi tamahu ram no kokoro sahe sohi tamahe ri.
 Yuhugure no simeyaka naru ni, Tou-Ziziu to ture te ariku ni, kano ohom-kata no o-mahe tikaku miyara ruru goehu ni, hudi no ito omosiroku saki-kakari taru wo, midu no hotori no isi ni, koke wo musiro ni te nagame wi tamahe ri. Maho ni ha ara ne do, yononaka uramesige ni kasume tutu katarahu.
 "Te ni kakuru mono ni si ara ba hudi no hana
 matu yori masaru iro wo mi masi ya
"
 tote, han wo mi-age taru kesiki nado, ayasiku ahare ni kokoro-gurusiku omohoyure ba, waga kokoro ni ara nu yo no arisama ni honomekasu.
 "Murasaki no iro ha kayohe do hudi no hana
 kokoro ni e koso kakara zari kere
"
 Mame naru Kimi ni te, itohosi to omohe ri. Ito kokoro madohu bakari ha omohi ira re zari sika do, kutiwosiu ha oboye keri.

 [3-7 Unfortunate Kurodo-shosho and the eldest daughter in after days]
 Kano Seusyau-no-Kimi ha si mo, mameyaka ni, ika ni se masi to, ayamati mo si tu beku, sidume gataku nam oboye keru. Kikoye tamahi si hito-bito, Naka-no-Kimi wo to, uturohu mo ari. Seusyau-no-Kimi wo ba, haha-Kitanokata no ohom-urami ni yori, sa mo ya to omohosi te, honomekasi kikoye tamahi si wo, taye te otodure zu nari ni tari.
 Win ni ha, kano Kimi-tati mo, sitasiku motoyori saburahi tamahe do, kono mawiri tamahi te noti, wosa-wosa mawira zu, mare-mare tenzyau no kata ni sasi-nozoki te mo, adikinau, nige te nam makade keru.
 Uti ni ha, ko-Otodo no kokoro-zasi oki tamahe ru sama koto nari si wo, kaku hiki-tagahe taru ohom-Miya-dukahe wo, ika naru ni ka to, obosi te, Tiuzyau wo mesi te nam notamaha se keru.
 "Mi-kesiki yorosikara zu. Sare ba koso, yo-hito no kokoro no uti ni mo, katabuki nu beki koto nari to, kanete mousi si koto wo, obosi toru kata koto ni te, kau obosi tati ni sika ba, to mo kaku mo kikoye gataku te haberu ni, kakaru ohose-goto no habere ba, Nanigasi-ra ga mi no tame mo, adikinaku nam haberu."
 to, ito monosi to omohi te, Kam-no-Kimi wo mousi tamahu.
 "Isa ya! Tada ima, kau, nihaka ni si mo omohi-tata zari si wo. Anagati ni, itohosiu notamahase sika ba, usiromi naki mazirahi no Uti watari ha, hasitanage na'meru wo, ima ha kokoro-yasuki mi-arisama na'meru ni, makase kikoye te, to omohi-yori si nari. Tare mo tare mo, bin nakara m koto ha, ari no mama ni mo isame tamaha de, ima hiki-kahesi, Migi-no-Otodo mo, higa-higasiki yau ni, omomuke te notamahu nare ba, kurusiu nam. Kore mo saru beki ni koso ha."
 to, nadaraka ni notamahi te, kokoro mo sawagai tamaha zu.
 "Sono mukasi no ohom-sukuse ha, me ni miye nu mono nare ba, kau obosi notamaha suru wo, kore ha tigiri koto naru to mo, ikaga ha sou-si nahosu beki koto nara m. Tiuguu wo habakari kikoye tamahu tote, Win no Nyougo wo ba, ikaga si tatematuri tamaha m to suru? Usiromi ya nani ya to, kanete obosi kahasu to mo, sa si mo habera zi.
 Yosi, mi kiki habera m. You omohe ba, Uti ha, Tiuguu ohasimasu tote, koto-bito ha mazirahi tamaha zu ya! Kimi ni tukau-maturu koto ha, sore ga kokoro-yasuki koso, mukasi yori kyou aru koto ni ha si kere. Nyougo ha, isasaka naru koto no tagahi me ari te, yorosikara zu omohi kikoye tamaha m ni, higami taru yau ni nam, yo no kiki-mimi mo habera m."
 nado, huta-tokoro si te mousi tamahe ba, Kam-no-Kimi, ito kurusi to obosi te, saru ha, kagiri naki ohom-omohi nomi, tuki-hi ni sohe te masaru.
 Siti-gwati yori harami tamahi ni keri. "Uti-nayami tamahe ru sama, geni, hito no sama-zama ni kikoye wadurahasu mo, kotowari zo kasi. Ikade ka ha kakara m hito wo, nanome ni mi-kiki sugusi te ha yama m." to zo oboyuru. Ake-kure, ohom-asobi wo se sase tamahi tutu, Ziziu mo kedikau mesi irure ba, ohom-koto no ne nado ha kiki tamahu. Kano Umegahe ni ahase tari si Tiuzyau-no-Omoto no wa-gon mo, tune ni mesi-ide te hika se tamahe ba, kiki-ahasuru ni mo, tada ni ha oboye zari keri.

 4 Tale of Tamakazura Tale of Tamakazura's daughters

 
[4-1 Otokotoka comes around to Reizei-in at January 14]
 Sono tosi kaheri te, Wotoko-tahuka se rare keri. Tenzyau no Waka-udo-domo no naka ni, mono no zyauzu ohokaru korohohi nari. Sono naka ni mo, sugure taru wo era se tamahi te, kono Siwi-no-Ziziu, migi no katou nari. Kano Kuraudo-no-Seusyau, gaku-zin no kazu no uti ni ari keri.
 Zihu-si-niti no tuki no hanayaka ni kumori naki ni, o-mahe yori ide te, Reizei-win ni mawiru. Nyougo mo, kono Miyasumdokoro mo, uhe ni mi-tubohe si te mi tamahu. Kamdatime, Miko-tati, hiki-ture te mawiri tamahu.
 "Migi-no-Ohotono, Tizi-no-Ohotono no zou wo hanare te, kira-kirasiu kiyoge naru hito ha naki yo nari." to miyu. Uti no o-mahe yori mo, kono Win wo ba ito hadukasiu, koto ni omohi kikoye te, "Mina-hito youi wo kuhahuru naka ni mo, Kurabito-no-Seusyau ha, mi tamahu ram kasi." to omohi-yari te, sidu-kokoro nasi.
 Nihohi mo naku mi-gurusiki wata-bana mo, kazasu hito-gara ni mi-waka re te, sama mo kowe mo, ito wokasiku zo ari keru. Takekaha utahi te, mi-hasi no moto ni humi yoru hodo, sugi ni si yo no hakanakari si asobi mo omohi-ide rare kere ba, higa-koto mo si tu beku te namida-gumi keri.
 Kisai-no-Miya no ohom-kata ni mawire ba, Uhe mo sonata ni watara se tamahi te go-ran-zu. Tuki ha, yo-bukaku naru mama ni, hiru yori mo hasitanau sumi nobori te, ika ni mi tamahu ram to nomi oboyure ba, humu sora mo nau tadayohi ariki te, sakaduki mo, sa si te hitori wo nomi togame raruru ha, meiboku naku nam.

 [4-2 The next day, Reizei-in invites Kaoru to his palace]
 Yo-hito-yo, tokoro-dokoro kaki ariki te, ito nayamasiu kurusiku te husi taru ni, Gwen-Ziziu wo, Win yori mesi tare ba, "Ana, kurusi! Sibasi yasumu beki ni." to mutukari nagara mawiri tamahe ri. O-mahe no koto-domo nado toha se tamahu.
 "Katou ha, uti-sugusi taru hito no saki-zaki suru waza wo, eraba re taru hodo, kokoro-nikukari keri."
 tote, utukusi to obosi ta'meri. Manzu-raku wo kuti-zusami ni si tamahi tutu, Miyasumdokoro no ohom-kata ni watara se tamahe ba, ohom-tomo ni mawiri tamahu. Mono-mi ni mawiri taru sato-bito ohoku te, rei yori ha hanayaka ni, kehahi ima-mekasi.
 Wata-dono no toguti ni sibasi wi te, kowe kiki-siri taru hito ni, mono nado notamahu.
 "Iti-ya no tuki-kage ha, hasitanakari si waza kana! Kuraudo-no-Seusyau no, tuki no hikari ni kakayaki tari si kesiki mo, katura no kage ni haduru ni ha ara zu ya ari kem. Kumo no uhe tikaku te ha, sa si mo miye zari ki."
 nado katari tamahe ba, hito-bito ahare to, kiku mo ari.
 "Yami ha ayanaki wo, tuki-baye ha, ima sukosi kokoro koto nari, to sadame kikoye si." nado sukasi te, uti yori,
 "Takekaha no sono yo no koto ha omohi-idu ya
 sinobu bakari no husi ha nakere do
"
 to ihu. Hakanaki koto nare do, namida-guma ruru mo, "Geni, ito asaku ha oboye nu koto nari keri." to, midukara omohi siraru.
 "Nagare te no tanome munasiki takekaha ni
 yo ha uki mono to omohi siri ni ki
"
 Mono-ahare naru kesiki wo, hito-bito wokasigaru. Saru ha, ori-tati te hito no yau ni mo wabi tamaha zari sika do, hito-zama no sasuga ni kokoro-gurusiu miyuru nari.
 "Uti-ide sugusu koto mo koso habere. Ana, kasiko."
 tote, tatu hodo ni, "Konata ni." to mesi-idure ba, hasitanaki kokoti sure do, mawiri tamahu.
 "Ko-Rokudeu-no-Win no, tahuka no asita ni, womna-gaku ni te asobi se rare keru, ito omosirokari ki to, Migi-no-Otodo no katara re si. Nani-goto mo, kano watari no sasi-tugi naru beki hito, kataku nari ni keru yo nari ya! Ito mono no zyauzu naru womna sahe ohoku atumari te, ika ni hakanaki koto mo, wokasikari kem."
 nado obosi-yari te, ohom-koto-domo sirabe sase tamahi te, sau ha Miyasumdokoro, biha ha Ziziu ni tamahu. Wagon wo hika se tamahi te, Kono-tono nado asobi tamahu. Miyasumdokoro no ohom-koto no ne, mada katanari naru tokoro ari si wo, ito you wosihe-nai tatematuri tamahi te keri. Imamekasiu tuma-oto yoku te, uta, goku no mono nado, zyauzu ni ito yoku hiki tamahu. Nani-goto mo, kokoro-motonaku, okure taru koto ha monosi tamaha nu hito na'meri.
 Katati, hata, ito wokasika' besi to, naho kokoro tomaru. Kayau naru wori ohokare do, onodukara kedohokara zu, midare tamahu kata naku, nare-naresiu nado ha urami kake ne do, wori-wori ni tuke te, omohu kokoro no tagahe ru nagekasisa wo kasumuru mo, ikaga obosi kem, sira zu kasi.

 [4-3 A baby girl is born to the eldest daughter in April]
 U-duki ni, Womna-Miya umare tamahi nu. Koto ni kezayaka naru mono no, haye mo naki yau nare do, Win no mi-kesiki ni sitagahi te, Migi-no-Ohotono yori hazime te, ohom-ubuyasinahi si tamahu tokoro-dokoro ohokari. Kam-no-Kimi, tuto idaki moti te utukusimi tamahu ni, tou mawiri tamahu beki yosi nomi are ba, ika no hodo ni mawiri tamahi nu.
 Womna-Iti-no-Miya, hito-tokoro ohasimasu ni, ito medurasiku utukusiu te ohasure ba, ito imiziu obosi tari. Itodo tada konata ni nomi ohasimasu. Nyougo-gata no hito-bito, "Ito kakara de ari nu beki yo kana!" to, tada nara zu ihi omohe ri.
 Sauzimi no mi-kokoro-domo ha, koto ni karu-garusiku somuki tamahu ni ha ara ne do, saburahu hito-bito no naka ni, kuse-gusesiki koto mo ide ki nado si tutu, kano Tiuzyau-no-Kimi no, sa ihe do hito no konokami ni te, notamahi si koto kanahi te, Kam-no-Kimi mo, "Muge ni kaku ihi ihi no hate ika nara m. Hito-warahe ni, hasitanau mo ya motenasa re m. Uhe no mi-kokorobahe ha asakara ne do, tosi he te saburahi tamahu ohom-kata-gata, yorosikara zu omohi hanati tamaha ba, kurusiku mo aru beki kana!" to omohosu ni, Uti ni ha, makoto ni monosi to obosi tutu, tabi-tabi mi-kesiki ari to, hito no tuge kikoyure ba, wadurahasiku te, Naka-no-Himegimi wo, ohoyake-zamani te maziraha se tatematura m koto wo obosi te, Naisi-no-Kami wo yuduri tamahu.
 Ohoyake, ito katau si tamahu koto nari kere ba, tosi-goro, kau obosi oki te sika do, e zi-si tamaha zari si wo, ko-Otodo no mi-kokoro wo obosi te, hisasiu nari ni keru mukasi no rei nado hiki-ide te, sono koto kanahi tamahi nu. Kono Kimi no ohom-sukuse ni te, tosi-goro mousi tamahi si ha kataki nari keri, to miye tari.

 [4-4 Tamakazura sends a letter to Yugiri]
 "Kaku te, kokoro-yasuku te Uti-zumi mo si tamahe kasi." to, obosu ni mo, "Itohosiu, Seusyau no koto wo, haha-Kitanokata no wazato notamahi si mono wo. Tanome kikoye si yau ni honomekasi kikoye si mo, ika ni omohi tamahu ram." to obosi atukahu.
 Ben-no-Kimi si te, kokoro-utukusiki yau ni, Otodo ni kikoye tamahu.
 "Uti yori, kakaru ohose-goto no are ba, sama-zama ni, anagti naru mazirahi no konomi to, yo no kiki-mimi mo ikaga to omohi tamahe te nam, wadurahi nuru."
 to kikoye tamahe ba,
 "Uti no mi-kesiki ha, obosi togamuru mo, kotowari ni nam uketamaharu. Ohoyake-goto ni tuke te mo, Miya-dukahe si tamaha nu ha, saru maziki waza ni nam. Haya, obosi-tatu beki ni nam."
 to mousi tamahe ri.
 Mata, kono-tabi ha, Tiuguu no mi-kesiki tori te zo mawiri tamahu. "Otodo ohase masika ba, osi-keti tamaha zara masi." nado, ahare naru koto-domo wo nam. Ane-Gimi ha, katati nado na-dakau, wokasige nari to, kikosimesi oki tari keru wo, hiki-kahe tamahe ru wo, nama kokoro yuka nu yau nare do, kore mo ito rau-rauziku, kokoro-nikuku motenasi te saburahi tamahu.

 [4-5 Tamakazura gives up to be a nun]
 Saki-no-Kam-no-Kimi, katati kahe te m to obosi-tatu wo,
 "Kata-gata ni atukahi kikoye tamahu hodo ni, okonahi mo kokoro-awatatasiu koso obosa re me. Ima sukosi, idu-kata mo kokoro-nodoka ni mi tatematuri nasi tamahi te, modokasiki tokoro naku, hitamiti ni tutome tamahe."
 to, Kimi-tati no mousi tamahe ba, obosi todokohori te, Uti ni ha, toki-doki sinobi te mawiri tamahu wori mo ari. Win ni ha, wadurahasiki mi-kokorobahe no naho taye ne ba, saru beki wori mo, sarani mawiri tamaha zu. Inisihe wo omohi-ide si ga, sasuga ni, katazikenau oboye si kasikomari ni, hito no mina yurusa nu koto ni omohe ri si wo mo, sira zu gaho ni omohi te mawira se tatematuri te, "Midukara sahe, tahabure ni te mo, waka-wakasiki koto no yo ni kikoye tara m koso, ito mabayuku mi-gurusikaru bekere." to obose do, saru tumi ni yori to, hata, Miyasumdokoro ni mo akasi kikoye tamaha ne ba, "Ware wo, mukasi yori, ko-Otodo ha tori-waki te obosi kasiduki, Kam-no-Kimi ha, Waka-Gimi wo, sakura no arasohi, hakanaki wori ni mo, kokoro-yose tamahi si nagori ni, obosi otosi keru yo!" to, uramesiu omohi kikoye tamahi keri. Win-no-Uhe, hata, masite imiziu turasi to zo obosi notamaha se keru.
 "Huru-mekasiki atari ni sasi-hanati te. Omohi-otosa ruru mo, kotowari nari."
 to, uti-katarahi tamahi te, ahare ni nomi obosi masaru.

 [4-6 A baby boy is born to the eldest daughter in after years]
 Tosi-goro ari te, mata Wotoko-Miko umi tamahi tu. Sokora saburahi tamahu ohom-kata-gata ni, kakaru koto naku te tosi-goro ni nari ni keru wo, oroka nara zari keru ohom-sukuse nado, yo-hito odoroku. Mikado ha, masite kagiri naku medurasi to, kono Ima-Miya wo ba omohi kikoye tamahe ri. "Ori wi tamaha nu yo nara masika ba, ika ni kahi ara masi. Ima ha nani-goto mo haye naki yo wo, ito kutiwosi." to nam obosi keru.
 Womna-Iti-no-Miya wo, kagiri naki mono ni omohi kikoye tamahi si wo, kaku sama-zama ni utukusiku te, kazu sohi tamahe re ba, meduraka naru kata ni te, ito koto ni oboi taru wo nam, Nyougo mo, "Amari kau te ha monosikara m." to, mi-kokoro ugoki keru.
 Koto ni hure te, yasukara zu kune-kunesiki koto ide ki nado si te, onodukara ohom-naka mo hedataru beka'meri. Yo no koto to si te, kazu nara nu hito no nakarahi ni mo, motoyori kotowari e taru kata ni koso, ainaki ohoyoso no hito mo, kokoro wo yosuru waza na'mere ba, Win no uti no kami simo no hito-bito, ito yamgotonaku te, hisasiku nari tamahe ru ohom-kata ni nomi kotowari te, hakanai koto ni mo, kono kata-zama wo yokara zu torinasi nado suru wo, ohom-Seuto-no-Kimi-tati mo,
 "Sare ba yo! Asiu ya ha kikoye oki keru."
 to, itodo mousi tamahu. Kokoro-yasukara zu, kiki-gurusiki mama ni,
 "Kakara de, nodoyaka ni meyasuku te yo wo sugusu hito mo ohoka'meri kasi. Kagiri naki saihahi naku te, miya-dukahe no sudi ha, omohi yoru maziki waza nari keri."
 to, Oho-Uhe ha nageki tamahu.

 [4-7 Proposals to Tamakazura's daughters in after days]
 Kikoye si hito-bito no, meyasuku nari nobori tutu, sate mo ohase si ni, kataha nara nu zo amata aru ya! Sono naka ni, Gwen-Ziziu tote, ito wakau, hihadu nari to mi si ha, Saisyau-no-Tiuzyau ni te, "Nihohu ya, kaworu ya!" to, kiki-nikuku mede sawaga ru naru, geni, ito hito-gara omorika ni kokoro-nikuki wo, yamgotonaki Miko-tati Otodo no, ohom-Musume wo, kokorozasi ari te notamahu naru nado mo, kiki ire zu nado aru ni tuke te, "Sono-kami ha, wakau kokoro-motonaki yau nari sika do, meyasuku nebi masari nu beka'meri." nado, ihi ohasauzu.
 Seusyau nari si mo, Sammi-no-Tiuzyau to ka ihi te, oboye ari.
 "Katati sahe, aramahosikari ki ya!"
 nado, nama-kokoro-waroki tukau-maturi bito ha, uti-sinobi tutu,
 "Urusage naru mi-arisama yori ha."
 nado ihu mo ari te, itohosiu zo miye si. Kono Tiuzyau ha, naho omohi some si kokoro taye zu, uku mo turaku mo omohi tutu, Sa-Daizin no ohom-Musume wo e tare do, wosa-wosa kokoro mo tome zu, "Miti no hate naru Hitati obi no." to, tenarahi ni mo koto-gusa ni mo suru ha, ika ni omohu yau no aru ni ka ari kem.
 Miyasumdokoro, yasuge naki yo no mutukasisa ni, sato-gati ni nari tamahi ni keri. Kam-no-Kimi, omohi si yau ni ha ara nu mi-arisama wo, kutiwosi to obosu. Uti-no-Kimi ha, naka-naka ima-mekasiu kokoro-yasuge ni motenasi te, yo ni mo yuwe ari, kokoro-nikuki oboye ni te, saburahi tamahu.

 5 Tale of Kaoru Kaoru and the others' promotion

 
[5-1 Kaoru visits to Tamakazura's residence to greet on his promotion]
 Sa-Daizin use tamahi te, Migi ha Hidari ni, Tou-Dainagon, Sa-Daisyau kake tamahe ru U-Daizin ni nari tamahu. Tugi-tugi no hito-bito nari-agari te, kono Kaworu Tiuzyau ha, Tiunagon ni, Sammi-no-Kimi ha, Saisyau ni nari te, yorokobi si tamahe ru hito-bito, kono ohom-zou yori hoka ni hito naki korohohi ni nam ari keru.
 Tiunagon no ohom-yorokobi ni, saki no Naisi-no-Kam-no-Kimi ni mawiri tamahe ri. O-mahe no niha ni te hai-si tatematuri tamahu. Kam-no-Kimi taimen si tamahi te,
 "Kaku, ito kusa hukaku nari yuku mugura no kado wo, yoki tamaha nu mi-kokorobahe ni mo, madu mukasi no ohom-koto omohi-ide rare te nam."
 nado kikoye tamahu, ohom-kowe, ate ni aigyau-duki, kika mahosiu ima-meki tari. "Huri-gataku mo ohasuru kana! Kakare ba, Win-no-Uhe ha, urami tamahu mi-kokoro taye nu zo kasi. Ima tuhi ni, koto hiki-ide tamahi te m." to omohu.
 "Yorokobi nado ha, kokoro ni ha ito si mo omou tamahe ne do mo, madu go-ran-ze rare ni koso mawiri habere. Yoki nu nado notamaha suru ha, oroka naru tumi ni uti-kahe sase tamahu ni ya." to mousi tamahu.
 "Kehu ha, sada sugi ni taru mi no urehe nado, kikoyu beki tuide ni mo ara zu to, tutumi habere do, waza to tati-yori tamaha m koto ha kataki wo, taimen naku te, hata, sasuga ni kuda-kudasiki koto ni nam.
 Win ni saburaha ruru ga, ito itau yononaka wo omohi midare, naka-zora naru yau ni tadayohu wo, Nyougo wo tanomi kikoye, mata Kisai-no-Miya no ohom-kata ni mo, sari to mo obosi yurusa re na m to, omohi tamahe sugusu ni, idu-kata ni mo, namege ni kokoro-yuka nu mono ni obosa re ta'nare ba, ito katahara-iataku te, Miya-tati ha, sate saburahi tamahu. Kono, ito mazirahi nikuge naru midukara ha, kakute kokoro-yasuku dani nagame sugui tamahe tote, makade sase taru wo, sore ni tuke te mo, kiki-nikuku nam.
 Uhe ni mo yorosikara zu obosi notamaha su naru. Tuide ara ba, honomekasi sou-si tamahe. To-zama kau-zama ni, tanomosiku omohi tamahe te, idasi tate haberi si hodo ha, idu-kata wo mo kokoro-yasuku, utitoke tanomi kikoye sika do, ima ha, kakaru koto ayamari ni, wosanau ohoyake nakari keru midukara no kokoro wo, modokasiku nam."
 to, uti-nai tamahu kesiki nari.

 [5-2 Kaoru meets to Tamakazura]
 "Satani kau made obosu maziki koto ni nam. Kakaru ohom-mazirahi no yasukara nu koto ha, mukasi yori, saru koto to nari haberi ni keru wo, kurawi wo sari te, siduka ni ohasimasi, nani-goto mo kezayaka nara nu mi-arisama to nari ni taru ni, tare mo utitoke tamahe ru yau nare do, ono-ono uti-uti ha, ikaga idomasiku mo obosu koto mo nakara m.
 Hito ha nani no toga to mi nu koto mo, waga ohom-mi ni tori te ha uramesiku nam, ainaki koto ni kokoro ugokai tamahu koto, Nyougo, Kisaki no tune no ohom-kuse naru besi. Sabakari no magire mo ara zi mono tote ya ha, obosi-tati kem. Tada nadaraka ni motenasi te, go-ran-zi sugusu beki koto ni haberu nari. Wotoko no kata ni te, sou-su beki koto ni mo habera nu koto ni nam."
 to, ito suku-sukusiu mousi tamahe ba,
 "Taimen no tuide ni urehe kikoye m to, mati tuke tatematuri taru kahi naku, aha no ohom-kotowari ya!"
 to, uti-warahi te ohasuru, hito no oya ni te, haka-bakasi-gari tamahe ru hodo yori ha, ito wakayaka ni ohodoi taru kokoti su. "Miyasumdokoro mo, kayau ni zo ohasu beka'meru. Udi no Hime-Gimi no kokoro tomari te oboyuru mo, kau-zama naru kehahi no wokasiki zo kasi." to omohi wi tamahe ri.
 Naisi-no-Kami mo, kono-koro makade tamahe ri. Konata kanata sumi tamahe ru kehahi wokasiu, ohokata nodoyaka ni, magiruru koto naki mi-arisama-domo no, su no uti, kokoro-hadukasiu oboyure ba, kokoro-dukahi se rare te, itodo mote-sidume meyasuki wo, Oho-Uhe ha, "Tikau mo mi masika ba." to, uti-obosi keri.

 [5-3 There is a banquet on Udaijin's residence]
 Otodo no tono ha, tada kono Tono no himgasi nari keri. Daikyau no wega no Kim-dati nado, amata tudohi tamahu. Hyaubukyau-no-Miya, Hidari-no-Otodo-dono no nori-yumi no kaheri-dati, sumahi no aruzi nado ni ha, ohasimasi si wo omohi te, kehu no hikari to sau-zi tatematuri tamahi kere do, ohasimasa zu.
 Kokoro-nikuku mote-kasiduki tamahu Hime-Gimi-tati wo, saru ha, kokorozasi koto ni, ika de, to omohi kikoye tamahu beka'mere do, Miya zo, ika naru ni ka ara m, mi-kokoro mo tome tamaha zari keru. Gwen-Tiunagon no, itodo aramahosiu nebi totonohi, nani-goto mo okure taru kata naku monosi tamahu wo, Otodo mo Kitanokata mo, me todome tamahi keri.
 Tonari no kaku nonosiri te, yuki-tigahu kuruma no oto, saki ohu kowe-gowe mo, mukasi no koto omohi-ide rare te, kono Tono ni ha, mono ahare ni nagame tamahu.
 "Ko-Miya use tamahi te, hodo mo naku, kono Otodo no kayohi tamahi si hodo wo, ito ahatukei yau ni, yo-hito ha modoku nari sika do, kakute monosi tamahu mo, sasuga naru kata ni meyasukari keri. Sadame na no yo ya! Idure ni ka yoru beki?" nado notamahu.

 [5-4 Saisho-chujo visits to Tamakazura's residence]
 Hidari-no-Ohotono no Saisyau-no-Tiuzyau, daikyau no mata no hi, yuhu tuke te koko ni mawiri tamahe ri. Miyasumdokoro, sato ni ohasu to omohu ni, itodo kokoro-gesau sohi te,
 "Ohoyake no kazumahe tamahu yorokobi nado ha, nani to mo oboye habera zu. Watakusi no omohu koto kanaha nu nageki nomi, tosi-tuki ni sohe te, omou tamahe haruke m kata naki koto."
 to, namida osi-nogohu mo, kotosara-mei tari. Ni-zihu siti, hati no hodo no, ito sakari ni nihohi, hanayaka naru katati si tamahe ri.
 "Mi-gurusi no Kimi-tati no, yononaka wo kokoro no mama ni ogori te, tukasa kurawi wo ba nani to mo omoha zu, sugusi imasugarahu ya! Ko-Tono no ohase masika ba, koko naru hito-bito mo, kakaru susabi goto ni zo, kokoro ha midara masi."
 to uti-naki tamahu. U-Hyauwe-no-Kmi, U-Daiben ni te, mina Hi-Samgi naru wo, urehasi to omohe ri. Ziziu to kikoyu meri si zo, kono-koro, Tou-no-Tiuzyau to kikoyu meru. Tosi yohahi no hodo ha, kataha nara ne do, hito ni okuru to nageki tamahe ri. Saisyau ha, tokaku tuki-dukisiku.