About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Hashihime
Tale of Kaoru's Konoe-Chujo era, from in fall to Oct. in winter at the age of 22

  1 Tale of Hachi-no-miya A recluse Sin'no

 1. Hachi-no-miya's family and family line---Sono-koro, yo ni kazumahe rare tamaha nu huru-Miya ohasi keri


 2. Gachi-no-miya and his daughters' life---"Ari huru ni tuke te mo, ito hasitanaku


 3. Hachi-no-miya's religious life---Sasuga ni, hiroku omosiroki Miya no, ike, yama nado no


 4. One day in the spring---Haru no uraraka naru hikage ni, ike no midutori-domo no


 5. Hachi-no-miya's half life and moveing to Uji---Titi-Mikado ni mo Nyougo ni mo, toku okure kikoye tmahi te


  2 Tale of Hachi-no-miya Kaoru makes friend with Hachi-no-miya

 1. Hachi-no-miya has Ajari as his teacher---Itodo, yama kasanare ru ohom-sumika ni, tadune mawiru hito nasi


 2. Ajari talks with Kaoru at Reizei-in---Kono Azari ha, Reizei-Win ni mo sitasiku saburahi te


 3. Ajari talks about Kaoru to Hachi-no-miya---Tiuzyau-no-Kimi, naka-naka, Miko no omohi-sumasi tamahe ra m mi-kokorobahe wo


 4. Kaoru makes friend with Hachi-no-miya---Geni, kiki si yori mo ahare ni, sumahi tamahe ru sama yori


  3 Tale of Kaoru Kaoru peeps Hachi-no-miya's daughters

 1. Kaoru goes to Uji at late fall---Aki no suwe tu kata, siki ni ate tesi tamahu ohom-nenbutu wo


 2. A night duty man reads Kaoru into the cottage's garden---Sibasi kika mahosiki ni, sinobi tamahe do, ohom-kehahi siruku


 3. Kaoru peeps Hachi-no-miya's daughters---Anata ni kayohu beka'meru suigai no to wo, sukosi osi-ake te


 4. Kaoru talks with Oh-kimi over misu---Kaku miye ya si nu ram to ha obosi mo yora de


 5. Old woman, Ben deals with Kaoru---Tatosihe naku sasi-sugusi te, "Ana, katazike na ya


 6. Ben talks about old times to Kaoru---Kono Oyi-bito ha uti-naki nu. "Sasi-sugi taru tumi mo ya to


 7. Kaoru comes back to Kyoto after exchanging waka with Oh-kimi---Mine no hahe-kumo, omohi yaru hedate ohoku, ahare naru ni


 8. Kaoru wrights a letter to Uji---Oyi-bito no monogatari, kokoor ni kakari te obosi-ide raru.


 9. Kaoru talks about Hachi-no-miya's daughers to Nio-no-miya---Kimi ha, Hime-Gimi no ohom-koto, ito meyasuku ko-mekasiki wo


  4 Tale of Kaoru Kaoru gets to know his secret birth

 1. Kaoru goes to Uji at the early in October---Zihu-gwati ni nari te, go, roku-niti no hodo ni, Udi he maude tamahu


 2. Kaoru promises to take care of Hachi-no-miya's daughters---"Kono watari ni, oboye naku te, wori-wori honomeku


 3. Kaoru listens to the coninuance of Ben's talking---Sate, akatuki-gata no, Miya no ohom-okonahi si tamahu hodo ni


 4. Kaoru listens to the truth of his father's death---"Munasiu nari tamahi si sawagi ni, Haha n ihaberi si hito ha


 5. Kaoru gets his deceased father's letters---Sasayaka ni osi-maki ahase taru hogu-domo no, kabi kusaki wo


 6. Kaoru reads his deceased father's letters---Kaheri tamahi te, madu kono hukuro wo mi tamahe ba, Kara no husenryau


 1 Tale of Hachi-no-miya A recluse Sin'no

 [1-1 Hachi-no-miya's family and family line]
 Sono-koro, yo ni kazumahe rare tamaha nu huru-Miya ohasi keri. Haha-kata nado mo, yamgotonaku monosi tamahi te, sudi koto naru beki oboye nado ohasikeru wo, toki uturi te, yononaka ni hasitaname rare tamahi keru magire ni, naka-naka ito nagori naku, ohom-usiromi nado mo mono uramesiki kokoro-gokoro ni te, kata-gata ni tuke te, yo wo somuki sari tutu, ohoyake watakusi ni yori-dokoro naku, sasi-hanata re tamahe ru yau nari.
 Kitanokata mo, mukasi no Otodo no ohom-musume nari keru, ahare ni kokoro-bosoku, oya-tati no obosi-oki te tari si sama nado omohi-ide tamahu ni, tatosihe-naki koto ohokare do, huruki ohom-tigiri no hutatu naki bakari wo, ukiyo no nagusame ni te, katamini mata naku tanomi kahasi tamahe ri.
 Tosi-goro huru ni, miko monosi tamaha de kokoro-motonakari kere ba, sau-zausiku ture-dure naru nagusame ni, "Ikade, wokasikara m tigo mo gana!" to, Miya zo toki-doki obosi notamahi keru ni, medurasiku, Womna-Gimi no ito utukusige naru, umare tamahe ri.
 Kore wo kagiri naku ahare to omohi kasiduki kikoye tamahu ni, sasi-tuduki kesiki-bami tamahi te, "Kono tabi ha wotoko ni te mo." nado obosi taru ni, onasi sama ni te, tahiraka ni ha si tamahi nagara, ito itaku wadurahi te use tamahi nu. Miya, asamasiu obosi madohu.

 [1-2 Gachi-no-miya and his daughters' life]
 "Ari huru ni tuke te mo, ito hasitanaku, tahe gataki koto ohokaru yo nare do, mi-sute gataku ahare naru hito no mi-arisama, kokoro-zama ni, kake-todome raruru hodasi ni te koso, sugusi ki ture, hitori tomari te, itodo susamaziku mo aru beki kana! Ihakenaki hito-bito wo mo, hitori hagukumi tate m hodo, kagiri aru mi ni te, ito wokogamasiu, hito-warokaru beki koto."
 to obosi-tati te, ho'i mo toge mahosiu si tamahi kere do, mi-yuduru kata naku te nokosi todome m wo, imiziu obosi tayutahi tutu, tosi-tuki mo hure ba, ono-ono oyosuke masari tamahu sama, katati no, utukusiu aramahosiki wo, ake-kure no ohom-nagusame ni te, onodukara mi-sugusi tamahu.
 Noti ni umare tamahi si Kimi wo ba, saburahu hito-bito mo, "Ide ya, wori-husi kokoro-uku." nado, uti-tubuyaki tutu, kokoro ni ire te mo atukahi kikoye zari kere do, kagiri no sama ni te, nani-goto mo obosi-waka zari si hodo nagara, kore wo ito kokoro-gurusi to omohi te,
 "Tada, kono Kimi wo katami ni mi tamahi te, ahare to obose."
 to bakari, tada hito-koto nam, Miya ni kikoye-oki tamahi kere ba, saki no yo no tigiri mo turaki wori-husi nare do, "Saru beki ni koso ha ari keme to, ima ha to miye si made, ito ahare to omohi te, usirometage ni notamahi si wo." to, obosi-ide tutu, kono Kimi wo si mo, ito kanasiu si tatematuri tamahu. Katati nam makoto ni ito utukusiu, yuyusiki made monosi tamahi keru.
 Hime-Gimi ha, kokoro-base siduka ni yosi aru kata ni te, mirume motenasi mo, kedakaku kokoro-nikuki sama zo si tamahe ru. Itahasiku yamgotonaki sudi ha masari te, idure wo mo, sama-zama ni omohi kasiduki kikoye tamahe do, kanaha nu koto ohoku, tosi-tuki ni sohe te, Miya no uti mo sabisiku nomi nari masaru.
 Saburahi si hito mo, tatuki naki kokoti suru ni, e sinobi ahe zu, tugi-tugi ni sitagahi te makade tiri tutu, Waka-Gimi no ohom-menoto mo, saru sawagi ni, haka-bakasiki hito wo si mo, eri-ahe tamaha zari kere ba, hodo ni tuke taru kokoro-asasa ni te, wosanaki hodo wo mi-sute tatematuri ni kere ba, tada Miya zo hagukumi tamahu.

 [1-3 Hachi-no-miya's religious life]
 Sasuga ni, hiroku omosiroki Miya no, ike, yama nado no kesikibakari mukasi ni kahara de, ito itau are masaru wo, ture-dure to nagame tamahu.
 Keisi nado mo, mune-munesiki hito mo naki mama ni, kusa awoyaka ni sigeri, noki no sinobu zo, tokoro-e-gaho ni awomi watare ru. Wori-wori ni tuke taru hana momidi no, iro wo mo ka wo mo, onazi kokoro ni mi-hayasi tamahi si ni koso, nagusamu koto mo ohokari kere, itodosiku sabisiku, yori-tuka m kata naki mama ni, di-Butu no ohom-kazari bakari wo, wazato se sase tamahi te, ake-kure okonahi tamahu.
 Kakaru hodasi-domo ni kakadurahu dani, omohi no hoka ni kutiwosiu, "Waga kokoro nagara mo kanaha zari keru tigiri." to oboyuru wo, maite, "Nani ni ka, yo no hito mei te ima-sara ni." to nomi, tosi-tuki ni sohe te, yononaka wo obosi hanare tutu, kokoro bakari ha hiziri ni nari hate tamahi te, ko-Kimi no use tamahi ni si konata ha, rei no hito no sama naru kokoro-bahe nado, tahabure ni te mo obosi-ide tamaha zari keri.
 "Nado ka, sa si mo. Wakaruru hodo no kanasibi ha, mata yo ni taguhi naki yau ni nomi koso ha, oboyu beka'mere do, ari hure ba, sa nomi ya ha! Naho, yo-hito ni nazurahu mi-kokoro-dukahi wo si tamahi te, ito kaku mi-gurusiku, tatuki naki Miya no uti mo, onodukara motenasa ruru waza mo ya!"
 to, hito ha modoki kikoye te, nani-kure to, tuki-dukisiku kikoye-gotu koto mo, rui ni hure te ohokare do, kikosimesi ire zari keri.
 Ohom-nenzu no hima-hima ni ha, kono Kimi-tati wo mote asobi, yau-yau oyosuke tamahe ba, koto narahasi, go uti, hen-tuki nado, hakanaki ohom-asobi waza ni tuke te mo, kokorobahe-domo wo mi tatematuri tamahu ni, Hime-Gimi ha, rau-rauziku, hukaku omorika ni miye tamahu. Waka-Gimi ha, ohodoka ni rautage naru sama si te, mono dutumi si taru kehahi ni, ito utukusiu, sama-zama ni ohasu.

 [1-4 One day in the spring]
 Haru no uraraka naru hikage ni, ike no midutori-domo no, hane uti-kahasi tutu, onoga-zisi saheduru kowe nado wo, tune ha, hakanaki koto ni mi tamahi sika do mo, tugahi hanare nu wo urayamasiku nagame tamahi te, Kimi-tati ni, ohom-koto-domo wosihe kikoye tamahu. Ito wokasige ni, tihisaki ohom-hodo ni, tori-dori kaki-narasi tamahu mono no ne-domo, ahare ni wokasiku kikoyure ba, namida wo uke tamahi te,
 "Uti-sute te tugahi sari ni si midutori no
 kari no konoyo ni tati okure kem

 Kokoro-dukusi nari ya!"
 to, me osi-nogohi tamahu. Katati ito kiyoge ni ohasimasu Miya nari. Tosi-goro no ohom-okonahi ni yase hosori tamahi ni tare do, sate si mo, ate ni namameki te, Kimi-tati wo kasiduki tamahu mi-kokorobahe ni, nahosi no naye-bame ru wo ki tamahi te, sidokenaki ohom-sama, ito hadukasige nari.
 Hime-Gimi, ohom-suzuri wo yawora hiki-yose te, tenarahi no yau ni kaki maze tamahu wo,
 "Kore ni kaki tamahe. Suzuri ni ha kaki-tuke za'nari."
 tote, kami tatematuri tamahe ba, hadirahi te kaki tamahu.
 "Ikade kaku sudati keru zo to omohu ni mo
 uki midutori no tigiri wo zo siru
"
 Yokara ne do, sono wori ha, ito ahare nari keri. Te ha, ohisaki miye te, mada yoku mo tuduke tamaha nu hodo nari.
 "Waka-Gimi mo kaki tamahe."
 to are ba, ima sukosi wosanage ni, hisasiku kaki-ide tamahe ri.
 "Naku naku mo hane uti-ki suru kimi naku ha
 ware zo sumori ni nari ha hate masi
"
 Ohom-zo-domo nado naye-bami te, o-mahe ni mata hito mo naku, ito sabisiku ture-dure-ge naru ni, sama-zama ito rautage ni te monosi tamahu wo, ahare ni kokoro-gurusiu, ikaga obosa zara m. Kyau wo kata-te ni mo' tamahi te, katu yomi tutu sauga wo si tamahu.
 Hime-Gimi ni biha, Waka-Gimi ni sau no ohom-koto, mada wosanakere do, tune ni ahase tutu narahi tamahe ba, kiki nikuku mo ara de, ito wokasiku kikoyu.

 [1-5 Hachi-no-miya's half life and moveing to Uji]
 Titi-Mikado ni mo Nyougo ni mo, toku okure kikoye tamahi te, haka-bakasiki ohom-usiromi no, tori-tate taru ohase zari kere ba, zae nado hukaku mo e narahi tamaha zu, maite, yononaka ni sumi-tuku mi-kokoro-okite ha, ikade ka ha siri tamaha m. Takaki hito to kikoyuru naka ni mo, asamasiu, asamasiu ate ni ohodoka naru, womna no yau ni ohasure ba, huruki yo no ohom-takara-mono, Ohodi-Otodo no ohom-saubun, nani-ya ka-ya to tuki su mazikari kere do, yukuhe mo naku hakanaku use hate te, ohom-teudo nado bakari nam, wazato uruhasiku te ohokari keru.
 Mawiri toburahi kikoye, kokoro-yose tatematuru hito mo nasi. Ture-dure naru mama ni, Uta-dukasa no mono no si-domo nado yau no, sugure taru wo mesi-yose tutu, hakanaki asobi ni kokoro wo ire te, ohi-ide tamah re ba, sono kata ha, ito wokasiu sugure tamahe ri.
 Gwenzi-no-Otodo no ohom-otouto ni ohase si wo, Reizei-Win no Touguu ni ohasi masi si toki, Suzaku-Win no Oho-Gisaki no, yoko-sama ni obosi kamahe te, kono Miya wo, yononaka ni tati-tugi tamahu beku, waga ohom-toki, mote-kasiduki tatematuri keru sawagi ni, ainaku, anata-zama no ohom-nakarahi ni ha, sasi-hanata re tamahi ni kere ba, iyo-iyo kano ohom-tugi-tugi ni nari hate nuru yo ni te, e mazirahi tamaha zu. Mata, kono tosi-goro, kakaru hiziri ni nari hate te, ima ha kagiri to, yorodu obosi sute tari.
 Kakaru hodo ni, sumi tamahu Miya yake ni keri. Itodosiki yo ni, asamasiu ahenaku te, uturohi sumi tamahu beki tokoro no, yorosiki mo nakari kere ba, Udi to ihu tokoro ni, yosi aru yama-zato mo' tamahe ri keru ni watari tamahu. Omohi-sute tamahe ru yo nare do mo, ima ha to sumi hanare na m wo ahare ni obosa ru.
 Aziro no kehahi tikaku, mimi kasikamasiki kaha no watari ni te, siduka naru omohi ni kanaha nu kata mo are do, ikaga ha se m. Hana momidi, midu no nagare ni mo, kokoro wo yaru tayori ni yose te, itodosiku nagame tamahu yori hoka no koto nasi. Kaku taye komori nuru no-yama no suwe ni mo, "Mukasi no hito no monosi tamaha masika ba." to, omohi kikoye tamaha nu wori nakari keri.
 "Mi si hito mo yado mo keburi ni nari ni si wo
 nani tote waga-mi kiye nokori kem
"
 Ike ru kahi naku zo, obosi koga ruru ya!

 2 Tale of Hachi-no-miya Kaoru makes friend with Hachi-no-miya

 
[2-1 Hachi-no-miya has Ajari as his teacher]
 Itodo, yama kasanare ru ohom-sumika ni, tadune mawiru hito nasi. Ayasiki gesu nado, winaka-bi taru yama-gatu-domo nomi, mare ni nare mawiri tukau-maturu. Mine no asa-giri haruru wori naku te, akasi kurasi tamahu ni, kono Udi-yama ni, hiziri-dati taru Azari sumi keri.
 Zae ito kasikoku te, yo no oboye mo karokara ne do, wosa-wosa ohoyake-goto ni mo ide tukahe zu, komori wi taru ni, kono Miya no, kaku tikaki hodo ni sumi tamahi te, sabisiki ohom-sama ni, tahutoki waza wo se sase tamahi tutu, hohumon wo yomi narahi tamahe ba, tahutogari kikoye te, tune ni mawiru.
 Tosi-goro manabi siri tamahe ru koto-domo no, hukaki kokoro wo toki kika se tatematuri, iyo-iyo konoyo no ito karisome ni, adikinaki koto wo mousi sira sure ba,
 "Kokoro bakari ha hatisu no uhe ni omohi-nobori, nigori naki ike ni mo sumi nu beki wo, ito kaku wosanaki hito-bito wo mi-sute te m usiro-metasa bakari ni nam, e hitamiti ni katati wo mo kahe nu."
 nado, hedate naku monogatari si tamahu.

 [2-2 Ajari talks with Kaoru at Reizei-in]
 Kono Azari ha, Reizei-Win ni mo sitasiku saburahi te, ohom-kyau nado wosihe kikoyuru hito nari keri. Kyau ni ide taru tuide ni mawiri te, rei no, saru beki humi nado go-ran-zi te, toha se tamahu koto mo aru tuide ni,
 "Hati-no-Miya no, ito kasikoku, naikeu no ohom-zae satori hukaku monosi tamahi keru kana! Saru beki ni te, umare tamahe ru hito ni ya monosi tamahu ram. Kokoro-hukaku omohi sumasi tamahe ru hodo, makoto no hiziri no okite ni nam miye tamahu." to kikoyu.
 "Imada katati ha kahe tamaha zu ya? Zoku-hiziri to ka, kono wakaki hito-bito no tuke ta'naru, ahare naru koto nari." nado notamahasu.
 Saisyau-no-Tiuzyau mo, o-mahe ni saburahi tamahi te, "Ware koso, yononaka wo ba ito susamaziu omohi-siri nagara, okonahi nado, hito ni me todome raru bakari ha tutome zu, kutiwosiku te sugusi kure." to, hito-sire-zu omohi tutu, "Zoku nagara hiziri ni nari tamahu kokoro no okite ya ika ni?" to, mimi todome te kiki tamahu.
 "Syukke no kokoro-zasi ha, motoyori monosi tamahe ru wo, hakanaki koto ni omohi todokohori, ima to nari te ha, kokoro-gurusiki womnago-domo no ohom-uhe wo, e omohi-sute nu to nam, nageki haberi taubu." to sou-su.
 Sasuga ni, mono no ne meduru Azari ni te,
 "Geni, hata, kono Hime-Gimi-tati no, koto hiki-ahase te asobi tamahe ru, kaha-nami ni kihohi te kikoye haberu ha, ito omosiroku, Gokuraku omohi yara re haberu ya!"
 to, kotai ni medure ba, Mikado hohowemi tamahi te,
 "Saru hiziri no atari ni ohi-ide te, konoyo no kata-zama ha, tado-tadosikara m to osihakara ruru wo, wokasi no koto ya! Usiro-metaku, omohi-sute gataku, mote wadurahi tamahu ram wo, mosi, sibasi mo okure m hodo ha, yuduri ya ha si tamaha nu."
 nado zo notamaha suru. Kono Win-no-Mikado ha, zihu no miko ni zo ohasimasi keru. Suzaku-Win no, ko-Rokudeu-no-Win ni aduke kikoye tamahi si, Nihudau-no-Miya no ohom-tamesi wo omohosi-ide te, "Kano Kimi-tati wo gana! Ture-dure naru asobi-gataki ni." nado uti-obosi keri.

 [2-3 Ajari talks about Kaoru to Hachi-no-miya]
 Tiuzyau-no-Kimi, naka-naka, Miko no omohi-sumasi tamahe ra m mi-kokorobahe wo, "Taimen si te, mi tatematura baya!" to omohu kokoro zo hukaku nari nuru. Sate Azari no kaheri iru ni mo,
 "Kanarazu mawiri te, mono-narahi kikoyu beku, madu uti-uti ni mo, kesiki tamahari tamahe."
 nado katarahi tamahu.
 Mikado no, ohom-kotodute ni te, "Ahare naru ohom-sumahi wo, hito-dute ni kiku koto." nado kikoye tamau te,
 "Yo wo itohu kokoro ha yama ni kayohe do mo
 yahe-tatu kumo wo kimi ya hedaturu
"
 Azari, kono ohom-tukahi wo saki ni tate te, kano Miya ni mawiri nu. Nanome naru kiha no, saru beki hito no tukahi dani mare naru yama-kage ni, ito medurasiku, mati yorokobi tamau te, tokoro ni tuke taru sakana nado si te, saru kata ni motehayasi tamahu. Ohom-kahesi,
 "Ato taye te kokoro sumu to ha nakere do mo
 yo wo Udi-yama ni yado wo koso kare
"
 Hiziri no kata wo ba hige si te kikoye nasi tamahe re ba, "Naho, yo ni urami nokori keru." to, itohosiku go-ran-zu.
 Azari, Tiuzyau no, dausin kokoro-hukage ni monosi tamahu nado, katari kikoye te,
 "Hohu-mon nado no kokoro-e mahosiki kokorozasi nam, ihakenakari si yohahi yori hukaku omohi nagara, e sara zu yo ni ari huru hodo, ohoyake watakusi ni itoma naku ake kurasi, wazato todi-komori te narahi yomi, ohokata haka-bakasiku mo ara nu mi ni si mo, yononaka wo somuki gaho nara m mo, habakaru beki ni ara ne do, onodukara uti-tayumi, magirahasiku te nam sugusi kuru wo, ito arigataki mi-arisama wo uketamahari tutahe si yori, kaku kokoro ni kake te nam, tanomi kikoye sasuru, nado, nemgoro ni mousi tamahi si." nado katari kikoyu.
 Miya,
 "Yononaka wo karisome no koto to omohi-tori, itohasiki kokoro no tuki-somuru koto mo, waga mi ni urehe aru toki, nabete no yo mo uramesiu omohi siru hazime ari te nam, dausin mo okoru waza na'meru wo, tosi wakaku, yononaka omohu ni kanahi, nani-goto mo aka nu koto ha ara zi to oboyuru mi no hodo ni, sa hata, noti no yo wo sahe, tadori siri tamahu ram ga arigatasa.
 Koko ni ha, sa beki ni ya, tada itohi hanare yo to, kotosara ni Hotoke nado no susume omomuke tamahu yau naru arisama ni te, onodukara koso, siduka naru omohi kanahi yuke do, nokori sukunaki kokoti suru ni, haka-bakasiku mo ara de, sugi nu beka' meru wo, kisikata yukusuwe, sarani e taru tokoro naku omohi sira ruru wo, kaheri te ha, kokoro-hadukasige naru nori no tomo ni koso ha, monosi tamahu nare."
 nado notamahi te, katami ni ohom-seusoko kayohi, midukara mo maude tamahu.

 [2-4 Kaoru makes friend with Hachi-no-miya]
 Geni, kiki si yori mo ahare ni, sumahi tamahe ru sama yori hazime te, ito kari naru kusa no ihori ni, omohi-nasi, kotosogi tari. Onaziki yama-zato to ihe do, saru kata ni te kokoro tomari nu beku, nodoyaka naru mo aru wo, ito ara-masiki midu no oto, nami no hibiki ni, mono wasure uti si, yoru nado, kokoro toke te yume wo dani miru beki hodo mo nage ni, sugoku huki harahi tari.
 "Hiziri-dati taru ohom-tame ni, kakaru si mo koso, kokoro tomara nu moyohosi nara me, Womna-Gimi-tati, nani gokoti si te sugusi tamahu ram. Yo no tune no womnasiku nayobi taru kata ha, tohoku ya?" to osihakara ruru mi-arisama nari.
 Hotoke no ohom-hedate ni, sauzi bakari wo hedate te zo ohasu beka'meru. Suki-gokoro ara m hito ha, kesiki-bami yori te, hito no mi-kokorobahe wo mo mi mahosiu, sasuga ni ikaga to, yukasiu mo aru ohom-kehahi nari.
 Saredo, "Saru kata wo omohi hanaruru negahi ni, yama hukaku tadune kikoye taru ho'i naku, suki-zukisiki nahozari-goto wo uti-ide azare-bama m mo, koto ni tagahi te ya?" nado omohi-kahesi te, Miya no mi-arisama no ito ahare naru wo, nemgoro ni toburahi kikoye tamahi, tabi-tabi mawiri tamahi tutu, omohi si yau ni, ubasoku nagara okonahu yama no hukaki kokoro, hohumon nado, wazato sakasige ni ha ara de, ito yoku notamahi sira su.
 Hiziri-datu hito, zae aru hohusi nado ha, yo ni ohokare do, amari koha-gohasiu, kedohoge naru siutoku no Soudu, Souzyau no kiha ha, yo ni itoma naku kisuku ni te, mono no kokoro wo tohi arahasa m mo, koto-kotosiku oboye tamahu.
 Mata, sono hito nara nu Hotoke no mi-desi no, imu koto wo tamotu bakari no tahutosa ha are do, kehahi iyasiku kotoba tami te, kotinage ni mono-nare taru, ito monosiku te, hiru ha, ohoyake-goto ni itoma naku nado si tutu, simeyaka naru yohi no hodo, kedikaki ohom-makura-gami nado ni mesi-ire katarahi tamahu ni mo, ito sasuga ni mono-mutukasiu nado nomi aru wo, ito ate ni, kokoro-gurusiki sama si te, notamahi iduru kotonoha mo, onazi Hotoke no ohom-wosihe wo mo, mimi tikaki tatohi ni hiki-maze, ito koyonaku hukaki ohom-satori ni ha ara ne do, yoki hito ha, mono no kokoro wo e tamahu kata no, ito koto ni monosi tamahi kere ba, yau-yau minare tatematuri tamahu tabi goto ni, tune ni mi tatematura mahosiu te, itoma naku nado si te hodo huru toki ha, kohisiku oboye tamahu.
 Kono Kimi no, kaku tahutogari kikoye tamahe re ba, Reizei-Win yori mo, tune ni ohom-seusoko nado ari te, tosi-goro, oto ni mo wosa-wosa kikoye tamaha zu, sabisige nari si ohom-sumika, yau-yau hitome miru toki-doki ari. Wori-husi ni, toburahi kikoye tamahu koto, ikamesiu, kono Kimi mo, madu saru beki koto ni tuke tutu, wokasiki yau ni mo, mameyaka naru sama ni mo, kokoro-yose tukau-maturi tamahu koto, sam-nen bakari ni nari nu.

 3 Tale of Kaoru Kaoru peeps Hachi-no-miya's daughters

 
[3-1 Kaoru goes to Uji at late fall]
 Aki no suwe tu kata, siki ni ate te si tamahu ohom-nenbutu wo, kono kahadura ha, aziro no nami mo, kono-koro ha itodo mimi kasikamasiku siduka nara nu wo, tote, kano Azari no sumu tera no dau ni uturohi tamahi te, nanu-ka no hodo okonahi tamahu. Hime-Gimi-tati ha, ito kokoro-bosoku, ture-dure masari te nagame tamahi keru koro, Tiuzyau-no-Kimi, hisasiku mawira nu kana to, omohi-ide kikoye tamahi keru mama ni, ariake no tuki no, mada yo-bukaku sasi-iduru hodo ni ide-tati te, ito sinobi te, ohom-tomo ni hito nado mo naku te, yature te ohasi keri.
 Kaha no konata nare ba, hune nado mo waduraha de, ohom-uma ni te nari keri. Iri mote yuku mama ni, kiri hutagari te, miti mo miye nusige-ki no naka wo wake tamahu ni, ito aramasiki kaze no kihohi ni, horo-horo to oti midaruru konoha no tuyu no tiri kakaru mo, ito hiyayaka ni, hito yari nara zu itaku nure tamahi nu. Kakaru ariki nado mo, wosa-wosa narahi tamaha nu kokoti ni, kokoro-bosoku wokasiku obosa re keri.
 "Yama-orosi ni tahe nu konoha no tuyu yori mo
 ayanaku moroki waga namida kana
"
 Yamagatu no odoroku mo urusasi tote, zuizin no oto mo se sase tamaha zu. Siba no magaki wo wake te, sokohaka to naki midu no nagare-domo wo humi sidaku koma no asi-oto mo, naho, sinobi te to youi si tamahe ru ni, kakure naki ohom-nihohi zo, kaze ni sitagahi te, nusi sira nu ka to odoroku nezame no ihe-ihe ari keru.
 Tikaku naru hodo ni, sono koto to mo kiki waka re nu mono no ne-domo, ito sugoge ni kikoyu. "Tune ni kaku asobi tamahu to kiku wo, tuide naku te, Miya no ohom-koto no ne no na-dakaki mo, e kika nu zo kasi. Yoki wori naru besi." to omohi tutu iri tamahe ba, biha no kowe no hibiki nari keri. Wausiki-deu ni sirabe te, yo no tune no kaki-ahase nare do, tokoro kara ni ya, mimi nare nu kokoti si te, kaki-kahesu bati no oto mo, mono kiyoge ni omosirosi. Sau-no-koto, ahare ni namamei taru kowe si te, taye-daye kikoyu.

 [3-2 A night duty man reads Kaoru into the cottage's garden]
 Sibasi kika mahosiki ni, sinobi tamahe do, ohom-kehahi siruku kiki tuke te, Tonowi-bito meku wonoko, nama-katakunasiki, ide-ki tari.
 "Sika-sika nam komori ohasimasu. Ohom-seusoko wo koso kikoye sase me." to mousu.
 "Nani ka. Sika kagiri aru ohom-okonahi no hodo wo, magirahasi kikoye sase m ni ahi nasi. Kaku nure nure mawiri te, itadura ni kahera m urehe wo, Hime-Gimi no ohom-Kata ni kikoye te, ahare to notamaha se ba nam, nagusamu beki."
 to notamahe ba, minikuki kaho uti-wemi te,
 "Mousa se habera m." tote tatu wo,
 "Sibasi ya!" to mesiyose te,
 "Tosi-goro, hito-dute ni nomi kiki te, yukasiku omohu ohom-koto no ne-domo wo, uresiki wori kana! Sibasi, sukosi tati-kakure te kiku beki mono no kuma ari ya? Tuki-naku sasi sugite mawiri yora m hodo, mina koto yame tamahi te ha, ito ho'i nakara m."
 to notamahu. Ohom-kehahi, kaho katati no, saru naho-nahosiki kokoti ni mo, ito medetaku katazikenaku oboyure ba,
 "Hito kika nu toki ha, ake-kure kaku nam asoba se do, simo-bito ni te mo, miyako no kata yori mawiri tati maziru hito haberu toki ha, oto mo se sase tamaha zu. Ohokata, kakute womna-tati ohasimasu koto wo ba kakusa se tamahi, nabete no hito ni sirase tatematura zi to, obosi notamahasuru nari."
 to mouse ba, uti warahi te,
 "Adikinaki ohom-mono kakusi nari. Sika sinobi tamahu nare do, mina hito, arigataki yo no tamesi ni, kiki-idu beka'meru wo." to notamahi te, "Naho, sirube se yo. Ware ha, suki-zukisiki kokoro nado, naki hito zo. Kakute ohasimasu ram mi-arisama no, ayasiku, geni, nabete ni oboye tamaha nu nari."
 to komayaka ni notamahe ba,
 "Ana, kasiko. Kokoro-naki yau ni, noti no kikoye ya habera m?"
 tote, anata no o-mahe ha, take no suigai si kome te, mina hedate koto naru wo, wosihe yose tatemature ri. Ohom-tomo no hito ha, nisi no rau ni yobi suwe te, kono Tonowi-bito ahi sirahu.

 [3-3 Kaoru peeps Hachi-no-miya's daughters]
 Anata ni kayohu beka'meru suigai no to wo, sukosi osi-ake te mi tamahe ba, tuki wokasiki hodo ni kiri watare ru wo nagame te, sudare wo mizikaku maki-age te, hito-bito wi tari. Sunoko ni, ito samuge ni, mi hosoku naye-bame ru Warahabe hitori, onazi sama naru otona nado wi tari. Uti naru hito hitori, hasira ni sukosi wi kakure te, biha wo mahe ni oki te, bati wo te masaguri ni si tutu wi taru ni, kumo-gakure tari turu tuki no, nihaka ni ito akaku sasi-ide tare ba,
 "Ahugi nara de, kore si te mo, tuki ha maneki tu bekari keri."
 tote, sasi-nozoki taru kaho, imiziku rautage ni nihohiyaka naru besi.
 Sohi-husi taru hito ha, koto no uhe ni katabuki kakari te,
 "Iru hi wo kahesu bati koso ari kere, sama koto ni mo omohi oyobi tamahu mi-kokoro kana!"
 tote, uti-warahi taru kehahi, ima sukosi omorika ni yosi-duki tari.
 "Oyoba zu to mo, kore mo tuki ni hanaruru mono ka ha!"
 nado, hakanaki koto wo, uti-toke notamahi kahasi taru kehahi-domo, sarani yoso ni omohi-yari si ni ha ni zu, ito ahare ni natukasiu wokasi.
 "Mukasi-monogatari nado ni katari tutahe te, wakaki nyoubau nado no yomu wo mo kiku ni, kanarazu kayau no koto wo ihi taru, sa si mo ara zari kem." to, nikuku osihakara ruru wo, "Geni, ahare naru mono no kuma ari nu beki yo nari keri." to, kokoro uturi nu besi.
 Kiri no hukakere ba, sayaka ni miyu beku mo ara zu. Mata, tuki sasi-ide na m to obosu hodo ni, oku no kata yori, "Hito ohasu." to tuge kikoyuru hito ya ara m, sudare orosi te mina iri nu. Odoroki-gaho ni ha ara zu, nagoyaka ni motenasi te, yawora kakure nuru kehahi-domo, kinu no oto mo se zu, ito nayoyoka ni kokoro-gurusiku te, imiziu ate ni miyabika naru wo, ahare to omohi tamahu.
 Yawora ide te, kyau ni, mi-kuruma wi te mawiru beku, hito hasirase tu. Arituru Saburahi ni,
 "Wori asiku mawiri haberi ni kere do, naka-naka uresiku, omohu koto sukosi nagusame te nam. Kaku saburahu yosi kikoye yo. Itau nure ni taru kakoto mo kikoye sase m kasi."
 to notamahe ba, mawiri te kikoyu.

 [3-4 Kaoru talks with Oh-kimi over misu]
 Kaku miye ya si nu ram to ha obosi mo yora de, uti-toke tari turu koto-domo wo, kiki ya si tamahi tu ram to, ito imiziku hadukasi. Ayasiku, kaubasiku nihohu kaze no huki turu wo, omohi-kake nu hodo nare ba, "Odoroka zari keru kokoro ososa yo!" to, kokoro mo madohi te, hadi ohasauzu.
 Ohom-seusoko nado tutahuru hito mo, ito uhi-uhisiki hito na'meru wo, "Wori kara ni koso, yorodu no koto mo." to oboi te, mada kiri no magire nare ba, ari turu mi-su no mahe ni ayumi ide te, tui wi tamahu.
 Yama-zato-bi taru waka-udo-domo ha, sasi-irahe m kotonoha mo oboye de, ohom-sitone sasi iduru sama mo, tado-tadosige nari.
 "Kono mi-su no mahe ni ha, hasitanaku haberi keri. Uti-tuke ni asaki kokoro bakari ni te ha, kaku mo tadune mawiru maziki yama no kake-miti ni omou tamahuru wo, sama koto ni koso. Kaku tuyukeki tabi wo kasane te ha, sari to mo, go-ran-zi siru ram to nam, tanomosiu haberu."
 to, ito mameyaka ni notamahu.
 Wakaki hito-bito no, nadaraka ni mono kikoyu beki mo naku, kiye-kaheri kakayakasige naru mo, kataharaitakere ba, womna-bara no oku hukaki wo okosi iduru hodo, hisasiku nari te, wazatomei taru mo kurusiu te,
 "Nani-goto mo omohi sira nu arisama ni te, siri-gaho ni mo, ikabakari ka ha, kikoyu beku."
 to, ito yosi ari, ate naru kowe si te, hiki-iri nagara honoka ni notamahu.
 "Katu siri nagara, uki wo sira-zu-gaho naru mo, yo no saga to omou tamahe siru wo, hito-tokoro si mo, amari obomeka se tamahu ram koso, kutiwosikaru bekere. Arigatau, yorodu wo omohi sumasi taru ohom-sumahi nado ni, taguhi kikoye sase tamahu mi-kokoro no uti ha, nani-goto mo suzusiku osihakara re habere ba, naho, kaku sinobi amari haberu hukasa asasa no hodo mo, waka se tamaha m koso, kahi ha habera me.
 Yo no tune no suki-zukisiki sudi ni ha, obosimesi hanatu beku ya! Sayau no kata ha, wazato susumuru hito haberi to mo, nabiku beu mo ara nu kokoro-duyosa ni nam.
 Onodukara kikosimesi ahasuru yau mo haberi na m. Ture-dure to nomi sugusi haberu yo no monogatari mo, kikoye sase dokoro ni tanomi kikoye sase, mata kaku, yo hanare te, nagame sase tamahu ram mi-kokoro no magirahasi ni ha, sa si mo, odoroka se tamahu bakari kikoye nare habera ba, ika ni omohu sama ni habera m."
 nado, ohoku notamahe ba, tutumasiku, irahe nikuku te, okosi turu Oyi-bito no ide-ki taru ni zo, yuduri tamahu.

 [3-5 Old woman, Ben deals with Kaoru]
 Tatosihe naku sasi-sugusi te,
 "Ana, katazike na ya! Kataharaitaki o-masi no sama ni mo haberu kana! Mi-su no uti ni koso. Wakaki hito-bito ha, mono no hodo sira nu yau ni haberu koso."
 nado, sitataka ni ihu kowe no sada sugi taru mo, katahara-itaku Kimi-tati ha obosu.
 "Ito mo ayasiku, yononaka ni sumahi tamahu hito no kazu ni mo ara nu mi-arisama ni te, sa mo ari nu beki hito-bito dani, toburahi kazumahe kikoye tamahu mo, miye kikoye zu nomi nari masari habe'meru ni, arigataki mi-kokorozasi no hodo ha, kazu ni mo habera nu kokoro ni mo, asamasiki made omohi tamahe haberu wo, wakaki mi-kokoti ni mo obosi siri nagara, kikoye sase tamahi nikuki ni ya habera m?" to, ito tutumi naku mono nare taru mo, nama nikuki mono kara, kehahi itau hito meki te, yosi aru kowe nare ba,
 "Ito taduki mo sira nu kokoti si turu ni, uresiki ohom-kehahi ni koso. Nani-goto mo, geni, omohi-siri tamahi keru tanomi, koyonakari keri."
 tote, yori-wi tamahe ru wo, kityau no soba yori mire ba, akebono, yau-yau mono no iro wakaruru ni, geni, yatusi tamahe ru to miyuru kariginu-sugata no, ito nure simeri taru hodo, "Utate, konoyo no hoka no nihohi ya!" to, ayasiki made kawori miti tari.

 [3-6 Ben talks about old times to Kaoru]
 Kono Oyi-bito ha uti-naki nu.
 "Sasi-sugi taru tumi mo ya to, omou tamahe sinobure do, ahare naru mukasi no ohom-monogatari no, ika nara m tuide ni uti-ide kikoye sase, kata-hasi wo mo, honomekasi sirosimesa se m to, tosi-goro nenzu no tuide ni mo, uti-maze omou tamahe wataru sirusi ni ya, uresiki wori ni haberu wo, madaki ni obohore haberu namida ni kure te, e koso kikoye sase zu haberi kere."
 to, uti-wananaku kesiki, makoto ni imiziku mono kanasi to omohe ri.
 Ohokata, sada sugi taru hito ha, namida-moro naru mono to ha mi kiki tamahe do, ito kau si mo omohe ru mo, ayasiu nari tamahi te,
 "Koko ni, kaku mawiru wo ba, tabi-kasanari nuru wo, kaku ahare siri tamahe ru hito mo naku te koso, tuyu-keki miti no hodo ni, hitori nomi sohoti ture. Uresiki tuide na'meru wo, koto na nokoi tamahi so kasi." to notamahe ba,
 "Kakaru tuide si mo, habera zi kasi. Mata, haberi to mo, yo no ma no hodo sira nu inoti no, tanomu beki ni mo habera nu wo. Sara ba, tada, kakaru huru-mono, yo ni haberi keri to bakari, sirosimesa re habera nam.
 Samdeu-no-miya ni haberi si Ko-Ziziu, hakanaku nari haberi ni keru to, hono-giki haberi si. Sono-kami, mutumasiu omou tamahe si onazi hodo no hito, ohoku use haberi ni keru yo no suwe ni, haruka naru sekai yori tutahari maude ki te, kono gitu-tose, mu-tose no hodo nam, kore ni kaku saburahi haberu.
 Sirosimesa zi kasi. Kono-koro, Tou-Dainagon to mousu naru ohom-konokami no, Wemon-no-Kami ni te kakure tamahi ni si ha, mono no tuide nado ni ya, kano ohom-uhe tote, kikosimesi tutahuru koto mo habera m.
 Sugi tamahi te, ikubaku mo hedatara nu kokoti nomi si haberu. Sono wori no kanasisa mo, mada sode no kahaku wori habera zu omou tamahe raruru wo, kaku otonasiku nara se tamahi ni keru ohom-yohahi no hodo mo, yume no yau ni nam.
 Kano Gon-no-Dainagon no ohom-menoto ni haberi si ha, Ben ga haha ni nam haberi si. Asa-yuhu ni tukau-maturi nare haberi si ni, hito-kazu ni mo habera nu mi nare do, hito ni sirase zu, mi-kokoro yori hata amari keru koto wo, wori-wori uti-kasume notamahi si wo, ima ha kagiri ni nari tamahi si ohom-yamahi no suwe tu kata ni, mesiyose te, isasaka notamahi oku koto nam haberi si wo, kikosimesu beki yuwe nam, hito-koto habere do, kabakari kikoye ide haberu ni, nokori wo to obosimesu mi-kokoro habera ba, nodoka ni nam, kikosimesi hate haberu beki. Wakaki hito-bito mo, katahara-itaku, sasi-sugi tari to, tukizirohi haberu mo, kotowari ni nam."
 tote, sasuga ni uti-ide zu nari nu.
 Ayasiku, yume-gatari, kamnagi yau no mono no, toha-zu-gatari su ram yau ni, meduraka ni obosa rure do, ahare ni obotukanaku obosi wataru koto no sudi wo kikoyure ba, ito yukasikere do, geni, hitome mo sigesi, sasigumi ni huru-monogatari ni kakadurahi te, yoru wo akasi hate m mo, koti-gotisikaru bekere ba,
 "Sokohaka to omohi waku koto ha, naki mono kara, inisihe no koto to kiki haberu mo, mono ahare ni nam. Sara ba, kanarazu kono nokori kika se tamahe. Kiri hare yuka ba, hasitanakaru beki yature wo, omonaku go-ran-zi togame rare nu beki sama nare ba, omou tamahuru kokoro no hodo yori ha, kutiwosiu nam."
 tote, tati tamahu ni, kano ohasimasu tera no kane no kowe, kasuka ni kikoye te, kiri ito hukaku tati watare ri.

 [3-7 Kaoru comes back to Kyoto after exchanging waka with Oh-kimi]
 Mine no hahe-kumo, omohi yaru hedate ohoku, ahare naru ni, naho, kono Hime-Gimi-tati no mi-kokoro no uti-domo kokoro-gurusiu, "Nani-goto wo obosi nokosu ram. Kaku, ito okumari tamahe ru mo, kotowari zo kasi." nado oboyu.
 "Asaborake ihedi mo miye zu tazune ko si
 maki no wo-yama ha kiri kome te keri

 kokoro-bosoku mo haberu kana!"
 to, tati-kaheri yasurahi tamahe ru sama wo, miyako no hito no me nare taru dani, naho, ito koto ni omohi kikoye taru wo, maite, ikaga ha medurasiu mi kikoye zara m. Ohom-kaheri kikoye tutahe nikuge ni omohi tare ba, rei no, ito tutumasige ni te,
 "Kumo no wiru mine no kake-ti wo aki-giri no
 itodo hedaturu koro ni mo aru kana
"
 Sukosi uti-nagei tamahe ru kesiki, asakara zu ahare nari.
 Nani bakari wokasiki husi ha miye nu atari nare do, geni, kokoro-gurusiki koto ohokaru ni mo, akau nari yuke ba, sasuga ni hita-omote naru kokoti si te,
 "Naka-naka naru hodo ni, uketamahari sasi turu koto ohokaru nokori ha, ima sukosi omo-nare te koso ha, urami kikoye sasu beka'mere. Saru ha, kaku yo no hito mei te, motenasi tamahu beku ha, omoha zu ni, mono obosi waka zari keri to, uramesiu nam."
 tote, Tonowi-bito ga siturahi taru nisi-omote ni ohasi te, nagame tamahu.
 "Aziro ha, hito sawagasige nari. Saredo, hiwo mo yora nu ni ya ara m. Susamazige naru kesiki nari."
 to, ohom-tomo no hito-bito mi siri te ihu.
 "Ayasiki hune-domo ni, siba kari tumi, ono-ono nani to naki yo no itonami-domo ni, yuki-kahu sama-domo no, hakanaki midu no uhe ni ukabi taru, tare mo omohe ba, onazi koto naru, yo no tune nasa nari. Ware ha ukaba zu, tama no utena ni sidukeki mi to, omohu beki yo ka ha." to omohi tuduke raru.
 Suzuri mesi te, anata ni kikoye tamahu.
 "Hasi-Hime no kokoro wo kumi te takase sasu
 sawo no siduku ni sode zo nure nuru

 Nagame tamahu ram kasi."
 tote, Tonowi-bito ni mota se tamahe ri. Ito samuge ni, iraragi taru kaho si te mote mawiru. Ohom-kaheri, kami no ka nado, oboroke nara m hadukasige naru wo, toki wo koso kakaru wori ni ha, tote,
 "Sasi-kaheru Udi no kaha-wosa asa-yuhu no
 siduku ya sode wo kutasi hatu ra m

 mi sahe uki te."
 to, ito wokasige ni kaki tamahe ri. "Maho ni meyasuku mo monosi tamahi keri." to, kokoro tomari nure do,
 "Mi-kuruma wi te mawiri nu."
 to, hito-bito sawagasi kikoyure ba, Tonowi-bito bakari wo mesiyose te,
 "Kaheri watara se tamaha m hodo ni, kanarazu mawiru besi."
 nado notamahu, nure taru ohom-zo-domo ha, mina kono hito ni nugi-kake tamahi te, tori ni tukahasi turu ohom-nahosi ni tatematuri kahe tu.

 [3-8 Kaoru wrights a letter to Uji]
 Oyi-bito no monogatari, kokoro ni kakari te obosi-ide raru. Omohi si yori ha, koyonaku masari te, wokasi kari turu ohom-kehahi-domo, omokage ni sohi te, "Naho, omohi hanare gataki yo nari keri." to, kokoro-yowaku omohi sira ru.
 Ohom-humi tatematuri tamahu. Kesau-dati te mo ara zu, siroki siki-si no atu-goye taru ni, hude hiki-tukurohi eri te, sumi-tuki mi-dokoro ari te kaki tamahu.
 "Utituke naru sama ni ya to, ainaku todome haberi te, nokori ohokaru mo kurusiki waza ni nam. Kata-hasi kikoye oki turu yau ni, ima yori ha, mi-su no mahe mo, kokoro-yasuku obosi yurusu beku nam. Mi-yama-gomori hate habera m hi-kazu mo uketamahari oki te, ibusekari si kiri no mayohi mo, haruke habera m."
 nado zo, ito sukuyoka ni kaki tamahe ru. Sakon-no-Zau naru hito, ohom-tukahi ni te,
 "Kano Oyi-bito tadune te, humi mo torase yo."
 to notamahu. Tonowi-bito ga samuge ni te samayohi si nado, ahare ni obosi-yari te, ohoki naru hiwarigo yau no mono, amata se sase tamahu.
 Mata no hi, kano mi-tera ni mo tatematuri tamahu. "Yama-gomori no sou-domo, kono-koro no arasi ni ha, ito kokoro-bosoku kurusikara m wo, sate ohasimasu hodo no huse, tamahu bekara m." to obosi-yari te, kinu, wata nado ohokari keri.
 Ohom-okonahi hate te, ide tamahu asita nari kere ba, okonahi-bito-domo ni, wata, kinu, kesa, koromo nado, subete hito-kudari no hodo dutu, aru kagiri no Daitoko-tati ni tamahu.
 Tonowi-bito ga, ohom-nugi sute no, em ni imiziki kari no ohom-zo-domo, e nara nu siroki aya no ohom-zo no, nayo-nayo to ihi sira zu nihohe ru wo, utusi ki te, mi wo hata, e kahe nu mono nare ba, nitukahasikara nu sode no ka wo, hito goto ni togame rare, mede raruru nam, naka-naka tokoro-sekari keru.
 Kokoro ni makase te, mi wo yasuku mo hurumaha re zu, ito mukutukeki made, hito no odoroku nihohi wo wo, usinahi te baya to omohe do, tokoro-seki hito no ohom-uturi-ga ni te, e mo susugi sute nu zo, amari naru ya!

 [3-9 Kaoru talks about Hachi-no-miya's daughers to Nio-no-miya]
 Kimi ha, Hime-Gimi no ohom-koto, ito meyasuku ko-mekasiki wo, wokasiku mi tamahu. Miya ni mo, "Kaku ohom-seusoko ari ki." nado, hito-bito kikoye sase, go-ran-ze sasure ba,
 "Nani ka ha! Kesau-dati te motenai tamaha m mo, naka-naka utate ara m. Rei no waka-udo ni ni nu mi-kokorobahe na'meru wo, nakara m noti mo nado, hito-koto uti-honomekasi te sika ba, sayau ni te, kokoro zo tome tara m."
 nado notamau keri. Ohom-midukara mo, sama-zama no ohom-toburahi no, yama no iha-ya ni amari si koto nado notamahe ru ni, maude m to obosi te, "Sam-no-Miya no, kayau ni okumari tara m atari no, mi-masari se m koso, wokasikaru bekere to, aramasi-goto ni dani notamahu mono wo, kikoye hagemasi te, mi-kokorosawagasi tatematura m." to obosi te, nodoyaka naru yuhu-gure ni mawiri tamahe ri.
 Rei no, sama-zama naru ohom-monogatari, kikoye-kahasi tamahu tuide ni, Udi-no-Miya no ohom-koto katari-ide te, mi si akatuki no arisama nado, kuhasiku kikoye tamahu ni, Miya, ito seti ni wokasi to oboi tari.
 Sareba yo to, mi-kesiki wo mi te, itodo mi-kokoro ugoki nu beku ihi tuduke tamahu.
 "Sate, sono ari kem kaheri-koto ha, nado ka mise tamaha zari si. Maro nara masika ba." to urami tamahu.
 "Sakasi. Ito sama-zama go-ran-zu beka'meru hasi wo dani, mise sase tamaha nu. Kano watari ha, kaku ito mo umore taru mi ni, hiki-kome te yamu beki kehahi ni mo habera ne ba, kanarazu go-ran-ze sase baya, to omohi tamahure do, ikade ka tadune yora se tamahu beki. Kayasuki hodo koso, suka mahosiku ha, ito yoku suki nu beki yo ni haberi kere. Uti-kakurohe tutu ohoka' meru kana!
 Saru kata ni mi-dokoro ari nu beki womna no, mono-omohasiki, uti-sinobi taru sumika-domo, yama-zato mei taru kuma nado ni, onodukara habe' beka'meri. Kono kikoye sasuru watari ha, ito yo duka nu hiziri-zama ni te, koti-gotisiu zo ara m, tosi-goro, omohi-anaduri haberi te, mimi wo dani koso, todome habera zari kere.
 Honoka nari si tuki-kage no mi-otori se zu ha, maho nara m ha ya! Kehahi arisama, hata, sabakari nara m wo zo, aramahosiki hodo to ha, oboye haberu beki."
 nado kikoye tamahu.
 Hate-hate ha, mame-dati te ito netaku, "Oboroke no hito ni kokoro uturu maziki hito no, kaku hukaku omohe ru wo, oroka nara zi." to, yukasiu obosu koto, kagiri naku nari tamahi nu.
 "Naho, mata mata, yoku kesiki mi tamahe."
 to, hito wo susume tamahi te, kagiri aru ohom-mi no hodo no yodakesa wo, itohasiki made, kokoro-motonasi to obosi tare ba, wokasiku te,
 "Ide ya, yosi naku zo haberu. Sibasi, yononaka ni kokoro todome zi to omou tamahuru yau aru mi ni te, nahozari-goto mo tutumasiu haberu wo, kokoro nagara kanaha nu kokoro tuki some na ba, ohoki ni omohi ni tagahu beki koto nam, haberu beki."
 to kikoye tamahe ba,
 "Ide, ana, koto-kotosi. Rei no, odoro-odorosiki ohom-hiziri-kotoba, mi-hate te si gana!"
 tote warahi tamahu. Kokoro no uti ni ha, kano Huru-bito no honomekasi si sudi nado no, itodo uti-odoroka re te, mono ahare naru ni, wokasi to miru koto mo, meyasusi to kiku atari mo, nani bakari kokoro ni mo tomara zari keri.

 4 Tale of Kaoru Kaoru gets to know his secret birth

 
[4-1 Kaoru goes to Uji at the early in October]
 Zihu-gwati ni nari te, go, roku-niti no hodo ni, Udi he maude tamahu.
 "Aziro wo koso, kono-koro ha go-ran-ze me." to, kikoyuru hito-bito are do,
 "Nani ka, sono hiwomusi ni arasohu kokoro ni te, aziro ni mo yora m."
 to, sogi-sute tamahi te, rei no, ito sinobiyaka ni te ide-tati tamahu. Karoraka ni aziro-guruma ni te, katori no nahosi sasinuki huha se te, kotosarabi ki tamahe ri.
 Miya, mati yorokobi tamahi te, tokoro ni tuke taru ohom-aruzi nado, wokasiu si nasi tamahu. Kure nure ba, oho-tonabura tikaku te, saki-zaki mi-sasi tamahe ru humi-domo no hukaki nado, Azari mo sau-zi orosi te, gi nado iha se tamahu.
 Uti mo madoroma zu, kaha-kaze no ito aramasiki ni, konoha no tiri-kahu oto, midu no hibiki nado, ahare mo sugi te, mono-osorosiku kokoro-bosoki tokoro no sama nari.
 Akegata tikaku nari nu ram to omohu hodo ni, ari si sinonome omohi-ide rare te, koto no ne no ahare naru koto no tuide tukuri ide te,
 "Saki no tabi no, kiri ni madoha sare haberi si akebono ni, ito medurasiki mono no ne, hito-kowe uketamahari si nokori nam, naka-naka ni ito ibukasiu, akazu omou tamahe raruru." nado kikoye tamahu.
 "Iro wo mo ka wo mo omohi-sute te si noti, mukasi kiki si koto mo mina wasure te nam."
 to notamahe do, hito mesi te, koto tori-yose te,
 "Ito tukinaku nari ni tari si ya! Sirube suru mono no ne ni tuke te nam, omohi-ide raru bekari keru."
 tote, biha mesi te, mara-uto ni sosonokasi tamahu. Tori te sirabe tamahu.
 "Sarani, honoka ni kiki haberi si onazi mono to mo omou tamahe rare zari keri. Ohom-koto no hibiki kara ni ya to koso, omou tamahe sika."
 tote, kokoro toke te mo kaki tate tamaha zu.
 "Ide, ana, saga na ya! Sika ohom-mimi tomaru bakari no te nado ha, iduko yori ka koko made ha tutahari ko m. Aru maziki ohom-koto nari."
 tote, kin kaki-narasi tamahe ru, ito ahare ni kokoro-sugosi. Katahe ha, mine no matu-kaze no motehayasu naru besi. Ito tado-tadosige ni obomeki tamahi te, kokorobahe ari. Te hitotu bakari ni te yame tamahi tu.

 [4-2 Kaoru promises to take care of Hachi-no-miya's daughters]
 "Kono watari ni, oboye naku te, wori-wori honomeku sau no koto no ne koso, kokoro e taru ni ya, to kiku wori habere do, kokoro todome te nado mo ara de, hisasiu nari ni keri ya! Kokoro ni makase te, ono-ono kaki-narasu beka'meru ha, kaha-nami bakari ya, uti-ahasu ram. Ron nau, mono no you ni su bakari no hausi nado mo, tomara zi to nam, oboye haberu." tote, "Kaki-narasi tamahe."
 to, anata ni kikoye tamahe do, "Omohi-yora zari si hitori-goto wo, kiki tamahi kem dani aru mono wo, ito kataha nara m." to hiki-iri tutu, mina kiki tamaha zu. Tabi-tabi sosonokasi tamahe do, tokaku kikoye susabi te, yami tamahi nu mere ba, ito kutiwosiu oboyu."
 Sono tuide ni mo, kaku ayasiu, yoduka nu omohi-yari ni te sugusu arisama-domo no, omohi no hoka naru koto nado, hadukasiu oboi tari.
 "Hito ni dani ikade sirase zi to, hagukumi suguse do, kehu asu to mo sira nu mi no nokori sukunasa ni, sasuga ni, yuku-suwe tohoki hito ha, oti ahure te sasurahe m koto, sore nomi koso, geni, yo wo hanare m kiha no hodasi nari kere."
 to, uti-katarahi tamahe ba, kokoro-gurusiu mi tatematuri tamahu.
 "Wazato no ohom-usiromi-dati, haka-bakasiki sudi ni ha habera zu to mo, uto-utosikar zu obosimesa re m to nam omou tamahuru. Sibasi mo nagarahe habera m inoti no hodo ha, hito-koto mo, kaku uti-ide kikoye sase te m sama wo, tagahe haberu maziku nam."
 nado mousi tamahe ba, "Ito uresiki koto." to, obosi notamahu.

 [4-3 Kaoru listens to the coninuance of Ben's talking]
 Sate, akatuki-gata no, Miya no ohom-okonahi si tamahu hodo ni, kano Oyi-bito mesi-ide te, ahi tamahe ri.
 Hime-Gimi no ohom-usiromi ni te saburaha se tamahu, Ben-no-Kimi to zo ihi keru. Tosi mo roku-zihu ni sukosi tara nu hodo nare do, miyabika ni yuwe aru kehahi si te, mono nado kikoyu.
 Ko-Gon-no-Dainagon-no-Kimi no, yo to tomoni mono wo omohi tutu, yamahi-duki, hakanaku nari tamahi ni siarisama wo, kikoye ide te, naku koto kagiri nasi.
 "Geni, yoso no hito no uhe to kika m dani, ahare naru beki huru-koto-domo wo, masite, tosi-goro obotukanaku, yukasiu, ika nari kem koto no hazime ni ka to, Hotoke ni mo, kono koto wo sadaka ni sira se tamahe to, nen-zi turu sirusi ni ya, kaku yume no yau ni ahare naru mukasi-gatari wo, oboye nu tuide ni kiki-tuke tu ram." to obosu ni, namida todome gatakari keri.
 "Sate mo, kaku, sono yo no kokoro siri taru hito mo nokori tamahe ri keru wo. Meduraka ni mo hadukasiu mo oboyuru koto no sudi ni, naho, kaku ihi tutahuru taguhi ya, mata mo ara m? Tosi-goro, kakete mo kiki oyoba zari keru." to notamahe ba,
 "Ko-Ziziu to Ben to hanati te, mata siru hito habera zi. Hito-koto ni te mo, mata koto-bito ni uti-manebi habera zu. Kaku mono-hakanaku, kazu nara nu mi no hodo ni habere do, yoru hiru kano ohom-kage ni, tuki tatematuri te haberi sika ba, onodukara mono no kesiki wo mo mi tatematuri some si ni, mi-kokoro yori amari te obosi keru toki-doki, tada hutari no naka ni nam, tamasaka no ohom-seusoko no kayohi mo haberi si. Kataharaitakere ba, kuhasiku kikoye sase zu.
 Ima-ha no todime ni nari tamahi te, isasaka notamahi oku koto no haberi si wo, kakaru mi ni ha, oki-dokoro naku, ibuseku omou tamahe watari tutu, ika ni si te ka ha kikosimesi tutahu beki to, haka-bakasikara nu nenzu no tuide ni mo, omou tamahe turu wo, Hotoke ha yo ni ohasimasi keri, to nam omou tamahe siri nuru.
 Go-ran-ze sasu beki mono mo haberi. Ima ha, nani kaha, yaki mo sute haberi na m. Kaku asa-yuhu no kiye wo sira nu mi no, uti-sute haberi na ba, oti-tiru yau mo koso to, ito usirometaku omou tamahure do, kono Miya watari ni mo, toki-doki, honomeka se tamahu wo, mati-ide tatematuri te si ha, sukosi tanomosiku, kakaru wori mo ya to, nen-zi haberi turu tikara ide maude ki te nam. Sarani, kore ha, konoyo no koto ni mo habera zi."
 to, naku-naku, komaka ni, umare tamahi keru hodo no koto mo, yoku oboye tutu kikoyu.

 [4-4 Kaoru listens to the truth of his father's death]
 "Munasiu nari tamahi si sawagi ni, Haha ni haberi si hito ha, yagate yamahi-duki te, hodo mo he zu kakure haberi ni sika ba, itodo omou tamahe sidumi, hudi-goromo tati-kasane, kanasiki koto wo omou tamahe si hodo ni, tosi-goro, yokara nu hito no kokoro wo tuke tari keru ga, hito wo hakari-goti te, nisi no umi no hate made tori-mote makari ni sika ba, kyau no koto sahe ato taye te, sono hito mo kasiko ni te use haberi ni si noti, towo-tose amari ni te nam, ara nu yo no kokoti si te, makari nobori tari si wo, kono Miya ha, titi-kata ni tuke te, waraha yori mawiri kayohu yuwe haberi sika ba, ima ha kau yo ni mazirahu beki sama ni mo habera nu wo, Reizei-Win no Nyougo-dono no Ohom-kata nado koso ha, mukasi, kiki-nare tatematuri si watari ni te, mawiri yoru beku haberi sika do, hasitanaku oboye haberi te, e sasi-ide habera de, mi-yama-gakure no kutiki ni nari ni te haberu nari.
 Ko-Ziziu ha, itu ka use haberi ni kem. Sono-kami no, waka-zakari to mi haberi si hito ha, kazu sukunaku nari haberi ni keru suwe no yo ni, ohoku no hito ni okururu inoti wo, kanasiku omohi tamahe te koso, sasuga ni megurahi habere."
 nado kikoyuru hodo ni, rei no, ake-hate nu.
 "Yosi, sara ba, kono mukasi-monogatari ha tuki-su beku nam ara nu. Mata, hito kika nu kokoro-yasuki tokoro ni te kikoye m. Ziziu to ihi si hito ha, honoka ni oboyuru ha, itutu, mutu bakari nari si hodo ni ya, nihaka ni mune wo yami te use ni ki to nam kiku. Kakaru taimen naku ha, tumi omoki mi ni te sugi nu bekari keru koto." nado notamahu.

 [4-5 Kaoru gets his deceased father's letters]
 Sasayaka ni osi-maki ahase taru hogu-domo no, kabi kusaki wo hukuro ni nuhi ire taru, tori-ide te tatematuru.
 "O-mahe ni te usinaha se tamahe. 'Ware, naho iku beku mo ara zu nari ni tari.' to notamaha se te, kono ohom-humi wo tori-atume te, tamaha se tari sika ba, Ko-Ziziu ni, mata ahi-mi habera m tuide ni, sadaka ni tutahe mawira se m, to omou tamahe si wo, yagate wakare haberi ni si mo, watakusi-goto ni ha, aka zu kanasiu nam, omou tamahuru."
 to kikoyu. Turenaku te, kore ha kakui tamahi tu.
 "Kayau no Huru-bito ha, toha-zu-gatari ni ya, ayasiki koto no tamesi ni ihi idu ram." to kurusiku obose do, "Kahesu-gahesu mo, tirasa nu yosi wo tikahi turu, sa mo ya?" to, mata omohi midare tamahu.
 Ohom-kayu, koha-ihi nado mawiri tamahu. "Kinohu ha, itoma-bi nari si wo, kehu ha, Uti no ohom-monoimi mo aki nu ram. Win no Womna-Iti-no-Miya, nayami tamahu ohom-toburahi ni, kanarazu mawiru bekere ba, kata-gata itoma naku haberu wo, mata kono-koro sugusi te, yama no momidi tira nu saki ni mawiru beki" yosi, kikoye tamahu.
 "Kaku, siba-siba tati-yora se tamahu hikari ni, yama no kage mo, sukosi mono akiramuru kokoti si te nam."
 nado, yorokobi kikoye tamahu.

 [4-6 Kaoru reads his deceased father's letters]
 Kaheri tamahi te, madu kono hukuro wo mi tamahe ba, Kara no husenryau wo nuhi te, "Zyau" to ihu mozi wo uhe ni kaki tari. Hosoki kumi si te, kuti no kata wo yuhi taru ni, kano ohom-na no huu tuki tari. Akuru mo osorosiu oboye tamahu.
 Iro-iro no kami ni te, tamasaka ni kayohi keru ohom-humi no kaheri-koto, itutu, mutu zo aru. Sate ha, kano ohom-te ni te, yamahi ha omoku kagiri ni nari ni taru ni, mata honoka ni mo kikoye m koto kataku nari nuru wo, yukasiu omohu koto ha sohi ni tari, ohom-katati mo kahari te ohasimasu ram ga, sama-zama kanasiki koto wo, Mitinokuni-gami go, roku-mai ni, tubu tubu to, ayasiki tori no ato no yau ni kaki te,
 "Me no mahe ni konoyo wo somuku kimi yori mo
 yoso ni wakaruru tama zo kanasiki
"
 Mata, hasi ni,
 "Medurasiku kiki haberu hutaba no hodo mo, usirometau omou tamahuru kata ha nakere do,
 Inoti ara ba sore to mo mi masi hito sire nu
 ihane ni tome si matu no ohi-suwe
"
 Kaki-sasi taru yau ni, ito midari-gahasiu te, "Ko-Ziziu-no-Kimi ni" to uhe ni ha kaki-tuke tari.
 Simi to ihu musi no sumika ni nari te, hurumeki taru kabi kusasa nagara, ato ha kiye zu, tada ima kaki tara m ni mo tagaha nu kotonoha-domo no, koma-goma to sadaka naru wo mi tamahu ni, "Geni, oti tiri tara masi yo." to, usirometau, itohosiki koto-domo nari.
 "Kakaru koto, yo ni mata ara m ya?" to, kokoro hitotu ni itodo mono omohasisa sohi te, Uti he mawira m to obosi turu mo, ide-tata re zu. Miya no o-mahe ni mawiri tamahe re ba, ito nani-gokoro mo naku, wakayaka naru sama si tamahi te, kyau yomi tamahu wo, hadirahi te, mote-kakusi tamahe ri. "Nani ka ha, siri ni keri to mo, sira re tatematura m." nado, kokoro ni kome te, yorodu ni omohi wi tamahe ri.