About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Shiigamoto
Tale of Kaoru's Konoe-Chujo era, from Feb. at the age of 23 to summer at the age of 24

  1 Tale of Nio-no-miya Nio-no-miya drops in Uji at spring

 1. Nio-no-miya drops in Uji at comeback from Hatsuse---Kisaragi no hatuka no hodo ni, Hyaubukyau-no-Miya, Hatuse ni maude tamahu


 2. Nio-no-miya and Hachi-no-miya compose and exchange waka---Tokoro ni tuke te, ohom-siturahi nado wokasiu si nasi te


 3. Kaoru goes to the Uji-residence to meet Nio-no-miya ---Tiuzyau ha maude tamahu. Asobi ni kokoro ire taru Kimi-tati sasohi te


 4. Nio-no-miya and Naka-no-kimi compose and exchange waka---Kano Miya ha, maite kayasuki hodo nara nu ohom-mi sahe


 5. Hachi-no-miya is anxious about his daughters---Miya ha, omoku tutusimi tamahu beki tosi nari keri


  2 Tale of Kaoru Hachi-no-miya died in fall

 1. At fall Kaoru is promoted to Chunagon and visits to Uji---Saisyau-no-Tiuzyau, sono aki, Tiunagon ni nari tamahi nu.


 2. Kaoru talks about old times with Hachi-no-miya---Yo-bukaki tuki no akiraka ni sasi-ide te, yama no ha tikaki kokoti suru ni


 3. Kaoru listens to Ben's talking about old times---Konata ni te, kano toha-zu-gatari no Huru-bito mesi-ide te


 4. Hachi-no-miya goes into the temple after leaving an admonition for daughters---Aki hukaku nari-yuku mama ni, Miya ha, imiziu mono kokoro-bosoku


 5. Hachi-no-miya is died at the temple on August 20---Kano okonahi tamahu sam-mai, kehu hate nu ram to


 6. Ajari holds a Buddist service for the late Hachi-no-miya---Azyari, tosi-goro tigiri oki tamahi keru mama ni


  3 Take of sisters in Uji Sisters of broken heart in late fall

 1. Sisters in mourning in September---Ake nu yo no kokoti nagara, Ku-gwati ni mo nari nu


 2. A letter comes from Nio-no-miya to sisters making a call to express Miya's condolence ---Ohom-imi mo hate nu. Kagiri are ba, namida mo hima mo ya to


 3. A messenger from Nio-no-miya goes back to Kyoto---Ohom-tukahi ha, Kohata-no-yama no hodo mo, ame-moyo ni ito osorosige nare do


 4. Kaoru visits to Uji-residence---Tiunagon-dono no ohom-kaheri bakari ha, kare yori mo


 5. Kaoru and Ohoi-kimi compose and exchange waka---Mi-kokoti ni mo, sa koso ihe, yau-yau kokoro-sidumari te


 6. Kaoru talks with Ben---Hiki-todome nado su beki hodo ni mo ara ne ba, aka zu ahare ni oboyu


 7. Kaoru gets back to Kyoto in after sunset---Ima ha tabi-ne mo suzuro naru kokoti si te, kaheri tamahu ni mo


 8. Sisters of broken heart in late fall---Hyaubukyau-no-Miya ni taimen si tamahu toki ha, madu kono Kimi-tati no ohom-koto wo


  4 Take of sisters in Uji Sisters of broken heart in the end of the year

 1. Sisters of broken heart in the end of the year---Yuki huri siku koro ha, iduku mo kaku koso ha aru kaze no oto nare do


 2. Kaoru visits to Uji in the end of the year---Tiunagon-no-Kimi, "Atarasiki tosi ha, huto si mo e toburahi kikoye zara m


 3. Kaoru talks about Nio-no-miya to sisters---"Miya no, ito ayasiku urami tamahu koto no haberu kana


 4. Kaoru and Ohoi-kimi compose and exchange waka---"Kanarazu ohom-midukara kikosimesi ohu beki koto to mo


 5. Kaoru comes back to Kyoto leaving words of encouragement---"Kure hate na ba, yuki itodo sora mo todi nu beu haberi.


  5 Tale of sisters in Uji A love story with Nio-no-miya, Kaoru and sisters in Uji is begun

 1. In new year, Ajari presents wild vegetables to sisiters---Tosi kahari nure ba, sora no kesiki uraraka naru ni


 2. In the season of chereeblossoms Nio-no-miya and Naka-no-kimi compose and send wakaeach other---Hana-zakari no koro, Miya, "Kazasi" wo obosi-ide te


 3. After that of Nio-no-miya and Kaoru---Mi-kokoro ni amari tamahi te ha, tada Tiunagon wo


 4. Kaoru visits to Uji in summer---Sono tosi, tune yori mo atusa wo hito waburu ni


 5. Kaoru peeps sisters through the crevice of the screen---Madu, hitori tati-ide te, kityau yori sasi-nozoki te


 1 Tale of Nio-no-miya Nio-no-miya drops in Uji at spring

 [1-1 Nio-no-miya drops in Uji at comeback from Hatsuse]
 Kisaragi no hatuka no hodo ni, Hyaubukyau-no-Miya, Hatuse ni maude tamahu. Huruki go-gwan nari kere do, obosi mo tata de tosi-goro ni nari ni keru wo, Udi no watari no ohom-nakayadori no yukasisa ni, ohoku ha moyohosa re tamahe ru naru besi. Uramesi to ihu hito mo ari keru sato no na no, nabete mutumasiu obosa ruru yuwe mo hakanasi ya! Kamdatime ito amata tukau-maturi tamahu. Tenzyau-bito nado ha sarani mo iha zu, yo ni nokoru hito sukunau tukau-mature ri.
 Rokudeu-no-Win yori tutahari te, Migi-no-Ohotono siri tamahu tokoro ha, kaha yori woti ni, ito hiroku omosiroku te aru ni, ohom-mauke se sase tamahe ri. Otodo mo, kahesa no ohom-mukahe ni mawiri tamahu beku obosi taru wo, nihaka naru ohom-mono-imi no, omoku tutusimi tamahu beku mousi ta'nare ba, e mawira nu yosi no kasikomari mousi tamahe ri.
 Miya, nama-susamazi to obosi taru ni, Saisyau-no-Tiuzyau, kehu no ohom-mukahe ni mawiri ahi tamahe ru ni, naka-naka kokoro-yasuku te, kano watari no kesiki mo tutahe yora m to, mi-kokoro yuki nu. Otodo wo ba, uti-toke te miye nikuku, koto-kotosiki mono ni omohi kikoye tamahe ri.
 Miko no Kimi-tati, U-Daiben, Ziziu-no-Saisyau, Gon-no-Tiuzyau, Tou-no-Seusyau, Kuraudo-no-Hyauwe-no-Suke nado, saburahi tamahu. Mikado, Kisaki mo kokoro koto ni omohi kikoye tamahe ru Miya nare ba, ohokata no ohom-oboye mo ito kagiri naku, maite Rokudeu-no-win no ohom-kata-zama ha, tugi-tugi no hito mo, mina watakusi no kimi ni, kokoro-yose tukau-maturi tamahu.

 [1-2 Nio-no-miya and Hachi-no-miya compose and exchange waka]
 Tokoro ni tuke te, ohom-siturahi nado wokasiu si nasi te, go, suguroku, tagi no ban-domo nado tori-ide te, kokoro-gokoro ni susabi kurasi tamahu. Miya ha, narahi tamaha nu ohom-ariki ni, nayamasiku obosa re te, koko ni yasuraha m no mi-kokoro mo hukakere ba, uti-yasumi tamahi te, yuhu-tu-kata zo, ohom-koto nado mesi te asobi tamahu.
 Rei no, kau yo-banare taru tokoro ha, midu no oto mo motehayasi te, mono no ne sumi masaru kokoti si te, kano Hiziri-no-Miya ni mo, tada sasi-wataru hodo nare ba, ohi-kaze ni huki kuru hibiki wo kiki tamahu ni, mukasi no koto obosi-ide rare te,
 "Hue wo ito wokasiu mo huki tohosi ta'naru kana! Tare nara m? Mukasi no Rokudeu-no-Win no ohom-hue no ne kiki si ha, ito wokasige ni aigyau-duki taru ne ni koso huki tamahi sika. Kore ha sumi nobori te, koto-kotosiki ke no sohi taru ha, Tizi-no-Otodo no ohom-zou no hue no ne ni koso ni ta'nare." nado, hitori-goti ohasu.
 "Ahare ni, hisasiu nari ni keri ya! Kayau no asobi nado mo se de, aru ni mo ara de sugusi ki ni keru tosi-tuki no, sasuga ni ohoku kazohe raruru koso, kahi nakere."
 nado notamahu tuide ni mo, Hime-Gimi-tati no mi-arisama atarasiku, "Kakaru yama-hutokoro ni hiki-kome te ha yama zu mo gana!" to obosi-tuduke raru. "Saisyau-no-Kimi no, onaziu ha tikaki yukari ni te mi mahosige naru wo, sa si mo omohi-yoru mazika meri. Maite ima-yau no kokoro asakara m hito wo ba, ikade ka ha!" nado obosi-midare, ture-dure to nagame tamahu tokoro ha, haru no yoru mo ito akasi gataki wo, kokoro-yari tamahe ru tabi-ne no yadori ha, wehi no magire ni ito tou ake nuru kokoti si te, aka zu kahera m koto wo, Miya ha obosu.
 Haru-baru to kasumi watare ru sora ni, tiru sakura are ba ima hirake somuru nado, iro-iro mi-watasa ruru ni, kaha-zohi no yanagi no oki-husi nabiku midu-kage nado, oroka nara zu wokasiki wo, mi narahi tamaha nu hito ha, ito medurasiku mi-sute gatasi to obosa ru.
 Saisyau ha, kakaru tayori wo sugusa zu, "Kano Miya ni maude baya!" to obose do, "Amata no hito-me wo yoki te, hitori kogi-ide tamaha m hune no watari no hodo mo karoraka ni ya!" to omohi yasurahi tamahu hodo ni, kare yori ohom-humi ari.
 "Yama-kaze ni kasumi huki toku kowe ha are do
 hedate te miyuru woti no sira-nami
"
 Sau ni ito wokasiu kaki tamahe ri. Miya, "Obosu atari no." to mi tamahe ba, ito wokasiu oboi te, "Kono ohom-kaheri ha ware se m." tote,
 "Woti-koti no migiha ni nami ha hedatu to mo
 naho huki kayohe Udi no kaha-kaze
"

 [1-3 Kaoru goes to the Uji-residence to meet Nio-no-miya]
 Tiuzyau ha maude tamahu. Asobi ni kokoro ire taru Kimi-tati sasohi te, sasi-yari tamahu hodo, Kamsui-raku asobi te, midu ni nozoki taru rau ni tukuri orosi taru hasi no kokoro-bahe nado, saru kata ni wokasiu, yuwe aru Miya nare ba, hito-bito kokoro si te hune yori ori tamahu.
 Koko ha mata, sama koto ni, yama-sato-bi taru aziro byaubu nado no, kotosara ni koto sogi te, mi-dokoro aru ohom-siturahi wo, saru kokoro si te kaki-harahi, ito itau si nasi tamahe ri. Inisihe no, ne nado ito ni naki hiki-mono-domo wo, wazato mauke taru yau ni ha ara de, tugi-tugi hiki-ide tamahi te, itikoti-deu no kokoro ni, Sakura-hito asobi tamahu.
 Aruzi-no-Miya, ohom-kin wo kakaru tuide ni to, hito-bito omohi tamahe re do, sau-no-koto wo zo, kokoro ni mo ire zu, wori-wori kaki-ahase tamahu. Mimi nare nu ke ni ya ara m, "Ito mono-hukaku omosirosi." to, wakaki hito-bito omohi-simi tari.
 Tokoro ni tuke taru aruzi, ito wokasiu si tamahi te, yoso ni omohi-yari si hodo ha, nama-sonwau-meku iyasikara nu hito amata, oho-kimi, si-wi no huru-meki taru nado, kaku hitome miru beki wori to, kane te itohosigari kikoye keru ni ya, saru beki kagiri mawiri ahi te, heisi toru hito mo kitanage nara zu, saru kata ni huru-meki te, yosi-yosisiu motenasi tamahe ri. Marauto-tati ha, ohom-Musume-tati no sumahi tamahu ram mi-arisama, omohi-yari tutu, kokoro tuku hito mo aru besi.

 [1-4 Nio-no-miya and Naka-no-kimi compose and exchange waka]
 Kano Miya ha, maite kayasuki hodo nara nu ohom-mi wo sahe, tokoro-seku obosa ruru wo, kakaru wori ni dani to, sinobi-kane tamahi te, omosiroki hana no eda wo wora se tamahi te, ohom-tomo ni saburahu uhe-waraha no wokasiki si te tatematuri tamahu.
 "Yama-zakura nihohu atari ni tadune ki te
 onazi kazasi wo wori te keru kana

 No wo mutumasimi."
 to ya ari kem. "Ohom-kaheri ha, ikade ka ha." nado, kikoye nikuku obosi wadurahu.
 "Kakaru wori no koto, wazato-gamasiku motenasi, hodo no huru mo, naka-naka nikuki koto ni nam si haberi si."
 nado, huru-hito-domo kikoyure ba, Naka-no-Kimi ni zo kaka se tatematuri tamahu.
 "Kazasi woru hana no tayori ni yamagatu no
 kakine wo sugi nu haru no tabi-bito

 No wo waki te si mo."
 to, ito wokasige ni, rau-rauziku kaki tamahe ri.
 Geni, kaha-kaze mo kokoro waka nu sama ni huki kayohu mono no ne-domo, omosiroku asobi tamahu. Ohom-mukahe ni, Tou-Dainagon, ohose-goto ni te mawiri tamahe ri. Hito-bito amata mawiri tudohi, mono-sawagasiku te kihohi kaheri tamahu. Wakaki hito-bito, aka-zu kaheri-mi nomi se rare keru. Miya ha, "Mata saru beki tuide si te." to obosu.
 Hana-zakari ni te, yomo no kasumi mo nagame-yaru hodo no mi-dokoro aru ni, Kara no mo Yamato no mo, uta-domo ohokare do, urusaku te tadune mo kika nu nari.
 Mono sawagasiku te, omohu mama ni mo e ihi-yara zu nari ni si wo, aka-zu Miya ha obosi te, sirube naku te mo ohom-humi ha tune ni ari keri. Miya mo,
 "Naho, kikoye tamahe. Wazato kesau-dati te mo motenasa zi. Naka-naka kokoro-tokimeki ni mo nari nu besi. Ito suki tamahe ru Miko nare ba, kakaru hito nam, to kiki tamahu ga, naho mo ara nu susabi na'meri."
 to, sosonokasi tamahu toki-doki, Naka-no-kimi zo kikoye tamahu. Hime-Gimi ha, kayau no koto, tahabure ni mo mote-hanare tamahe ru mi-kokoro-bukasa nari.
 Itu to naku kokoro-bosoki mi-arisama ni, haru no ture-dure ha, itodo kurasi gataku nagame tamahu. Nebi masari tamahu ohom-sama katati-domo, iyo-iyo masari, aramahosiku wokasiki mo, naka-naka kokoro-gurusiku, "Kataho ni mo ohase masika ba, atarasiu, wosiki kata no omohi ha usuku ya ara masi." nado, ake-kure obosi midaru.
 Ane-Gimi nizihu-go, Naka-no-Kimi nizihu-sam ni zo nari tamahi keru.

 [1-5 Hachi-no-miya is anxious about his daughters]
 Miya ha, omoku tutusimi tamahu beki tosi nari keri. Mono-kokoro-bosoku obosi te, ohom-okonahi tune yori mo tayumi naku si tamahu. Yo ni kokoro todome tamaha ne ba, ide-tati isogi wo nomi obose ba, suzusiki miti ni mo omomuki tamahi nu beki wo, tada kono ohom-koto-domo ni, ito itohosiku, "Kagiri naki mi-kokoro-duyosa nare do, kanarazu, ima ha to mi-sute tamaha m mi-kokoro ha, midare na m." to, mi tatematuru hito mo osihakari kikoyuru wo, obosu sama ni ha ara zu to mo, nanome ni, sate mo hito-giki kutiwosikaru maziu, mi-yurusa re nu beki kiha no hito no, ma-gokoro ni usiromi kikoye m, nado, omohi-yori kikoyuru ara ba, sira-zu-gaho ni te yurusi te m, hito-tokoro hito-tokoro yo ni sumi-tuki tamahu yosuga ara ba, sore wo mi-yuduru kata ni nagusame oku beki wo, sa made hukaki kokoro ni tadune kikoyuru hito mo nasi.
 Mare-mare hakanaki tayori ni, suki-goto kikoye nado suru hito ha, mada waka-wakasiki hito no kokoro no susabi ni, mono-moude no naka-yadori, yuki-ki no hodo no nahozari-goto ni, kesiki-bami kake te, sasuga ni, kaku nagame tamahu arisama nado osihakari, anadurahasige ni motenasu ha, mezamasiu te, nage no irahe wo dani se sase tamaha zu. Sam-no-Miya zo, naho mi de ha yama zi to obosu mi-kokoro hukakari keru. Saru beki ni ya ohasi kem.

 2 Tale of Kaoru Hachi-no-miya died in fall

 
[2-1 At fall Kaoru is promoted to Chunagon and visits to Uji]
 Saisyau-no-Tiuzyau, sono aki, Tiunagon ni nari tamahi nu. Itodo nihohi masari tamahu. Yo no itonami ni sohe te mo, obosu koto ohokari. Ika naru koto to, ibuseku omohi watari si tosi-goro yori mo, kokoro-gurusiu te sugi tamahi ni kem inisihe-zama no omohi-yara ruru ni, tumi karoku nari tamahu bakari, okonahi mo se mahosiku nam. Kano oyi-bito wo ba ahare naru mono ni omohi oki te, itiziruki sama nara zu, tokaku magirahasi tutu, kokoro-yose toburahi tamahu.
 Udi ni maude de hisasiu nari ni keru wo, omohi-ide te mawiri tamahe ri. Siti-gwati bakari ni nari ni keri. Miyako ni ha mada iri tata nu aki no kesiki wo, Otoha-no-yama tikaku, kaze no oto mo ito hiyayaka ni, maki no yamabe mo waduka ni iro-duki te, naho tadune ki taru ni, wokasiu medurasiu oboyuru wo, Miya ha maite, rei yori mo mati yorokobi kikoye tamahi te, kono tabi ha, kokoro-bosoge naru monogatari, ito ohoku mousi tamahu.
 "Nakara m noti, kono Kimi-tati wo, saru beki mono no tayori ni mo toburahi, omohi sute nu mono ni kazumahe tamahe."
 nado, omomuke tutu kikoye tamahe ba,
 "Hito-koto ni te mo uketamahari-oki te sika ba, sarani omou tamahe okotaru maziku nam. Yononaka ni kokoro wo todome zi to, habuki haberu mi ni te, nani-goto mo tanomosige naki ohisaki no sukunasa ni nam habere do, saru kata ni te mo megurai habera m kagiri ha, kahara nu kokorozasi wo go-ran-zi sirase m to nam omou tamahuru."
 nado kikoye tamahe ba, uresi to oboi tari.

 [2-2 Kaoru talks about old times with Hachi-no-miya]
 Yo-bukaki tuki no akiraka ni sasi-ide te, yama no ha tikaki kokoti suru ni, nenzu ito ahare ni si tamahi te, mukasi-monogatari si tamahu.
 "Kono-koro no yo ha, ikaga nari ni tara m? Kudiu nado ni te, kayau naru aki no tuki ni, o-mahe no ohom-asobi no wori ni saburahi ahi taru naka ni, mono no zyauzu to obosiki kagiri, tori-dori ni uti-ahase taru hyausi nado, koto-kotosiki yori mo, yosi ari to oboye aru Nyougo, Kaui no ohom-tubone tubone no, onogazisi ha idomasiku omohi, uhabe no nasake wo kahasu beka'meru ni, yo-bukaki hodo no hito no ke simeri nuru ni, kokoro-yamasiku kai-sirabe, honoka ni hokorobi ide taru mono no ne nado, kiki-dokoro aru ga ohokari si kana!
 Nani-goto ni mo, womna ha, mote-asobi no tuma ni si tu beku, mono hakanaki mono kara, hito no kokoro wo ugokasu kusahahi ni nam aru beki. Sare ba, tumi no hukaki ni ya ara m? Ko no miti no yami wo omohi-yaru ni mo, wonoko ha, ito si mo kokoro wo midasa zu ya ara m? Womna ha, kagiri ari te, ihukahi naki kata ni omohi-sutu beki ni mo, naho, ito kokoro-gurusikaru beki."
 nado, ohokata no koto ni tuke te notamahe ru, ikaga sa obosa zara m, kokoro-gurusiku omohi-yara ruru mi-kokoro no uti nari.
 "Subete, makoto ni, sika omou tamahe sute taru ke ni ya habera m, midukara no koto ni te ha, ikani mo ikani mo hukau omohi-siru kata no habera nu wo, geni hakanaki koto nare do, kowe ni meduru kokoro koso, somuki gataki koto ni haberi kere. Sakasiu hiziri-datu Kasehu mo, sare ba ya, tati te mahi haberi kem."
 nado kikoye te, aka zu hito-kowe kiki si ohom-koto no ne wo, seti ni yukasi-gari tamahe ba, uto-utosikara nu hazime ni mo to ya obosu ram, ohom-midukara anata ni iri tamahi te, seti ni sosonokasi kikoye tamahu. Sau-no-koto wo zo, ito honoka ni kaki-narasi te yami tamahi nuru. Itodo hito no kehahi mo taye te, ahare naru sora no kesiki, tokoro no sama ni, wazato naki ohom-asobi no kokoro ni iri te wokasiu oboyure do, utitoke te mo ikade ka ha hiki ahase tamaha m.
 "Onodukara kabakari narasi some turu nokori ha, yo-gomore ru doti ni yuduri kikoye te m."
 tote, Miya ha Hotoke no o-mahe ni iri tamahi nu.
 "Ware naku te kusa no ihori ha are nu to mo
 kono hito-koto ha kare zi to zo omohu

 Kakaru taimen mo kono-tabi ya kagiri nara m to, mono-kokoro-bosoki ni sinobi-kane te, katakunasiki higa-koto ohoku mo nari nuru kana!"
 tote, uti-naki tamahu. Mara-uto,
 "Ika nara m yo ni ka kare se m nagaki yo no
 tigiri musube ru kusa no ihori ha

 Sumahi nado, ohoyake-goto-domo magire haberu koro sugi te, saburaha m."
 nado kikoye tamahu.

 [2-3 Kaoru listens to Ben's talking about old times]
 Konata ni te, kano toha-zu-gatari no Huru-bito mesi-ide te, nokori ohokaru monogatari nado se sase tamahu. Iri-kata no tuki, kuma naku sasi-iri te, suki-kage namamekasiki ni, Kimi-tati mo okumari te ohasu. Yo no tune no kesau-bi te ha ara zu, kokoro-bukau monogatari nodoyaka ni kikoye tutu monosi tamahe ba, saru beki ohom-irahe nado kikoye tamahu.
 Sam-no-Miya, "Ito yukasiu oboi taru mono wo." to, kokoro no uti ni ha omohi-ide tutu, "Waga kokoro nagara, naho hito ni ha koto nari kasi. Sabakari mi-kokoro mote yurui tamahu koto no, sa si mo isoga re nu yo! Mote hanare te, hata aru maziki koto to ha, sasuga ni oboye zu. Kayau ni te mono wo mo kikoye kahasi, wori-husi no hana momidi ni tuke te, ahare wo mo nasake wo mo kayohasu ni, nikukara zu monosi tamahu atari nare ba, sukuse koto ni te, hoka-zama ni mo nari tamaha m", sasuga ni kutiwosikaru beu, ryau-zi taru kokoti si keri.
 Mada yo-bukaki hodo ni kaheri tamahi nu. Kokoro-bosoku nokori-nage ni oboi tari si mi-kesiki wo, omohi-ide kikoye tamahi tutu, "Sawagasiki hodo sugusi te maude m." to obosu. Hyaubukyau-no-Miya mo, kono aki no hodo ni momidi mi ni ohasimasa m to, saru beki tuide wo obosi megurasu.
 Ohom-humi ha, taye zu tatematuri tamahu. Womna ha, mameyaka ni obosu ram to mo omohi tamaha ne ba, wadurahasiku mo ara de, hakanaki sama ni motenasi tutu, wori-wori ni kikoye kahasi tamahu.

 [2-4 Hachi-no-miya goes into the temple after leaving an admonition for daughters]
 Aki hukaku nari-yuku mama ni, Miya ha, imiziu mono-kokoro-bosoku oboye tamahi ni kere ba, "Rei no, siduka naru tokoro ni te, nenbutu wo mo magire nau se m." to obosi te, Kimi-tati ni mo saru beki koto kikoye tamahu.
 "Yo no koto to si te, tuhi no wakare wo nogare nu waza na'mere do, omohi nagusama m kata ari te koso, kanasisa wo mo samasu mono na'mere. Mata mi-yuduru hito m onaku, kokoro-bosoge naru mi-arisama-domo wo, uti-sute te m ga imiziki koto.
 Saredo mo, sabakari no koto ni samatage rare te, nagaki yo no yami ni sahe madoha m ga yaku nasa wo. Katu mi tatematuru hodo dani omohi suturu yo wo, sari na m usiro no koto, siru beki koto ni ha ara ne do, waga mi hitotu ni ara zu, sugi tamahi ni si ohom-omote-buse ni, karu-garusiki kokoro-domo tukahi tamahu na.
 Oboroke no yosuga nara de, hito no koto ni uti-nabiki, kono yama-zato wo akugare tamahu na. Tada, kau hito ni tagahi taru tigiri koto naru mi to obosi-nasi te, koko ni yo wo tukusi te m to omohi tori tamahe. Hitaburu ni omohi nase ba, koto ni mo ara zu sugi nuru tosi-tuki nari keri. Masite, womna ha, saru kata ni taye komori te, itisiruku itohosige naru, yoso no modoki wo oha zara m nam yokaru beki."
 nado notamahu. Tomokaku mo mi no nara m yau made ha, obosi mo nagasa re zu, tada, "Ika ni si te ka, okure tatematuri te ha, yo ni kata-toki mo nagarahu beki." to obosu ni, kaku kokoro-bosoki sama no ohom-aramasi-goto ni, ihu kata naki mi-kokoro-madohi-domo ni nam. Kokoro no uti ni koso omohi sute tamahi tu rame do, ake-kure ohom-katahara ni narahai tamau te, nihaka ni wakare tamaha m ha, turaki kokoro nara ne do, geni uramesikaru beki mi-arisama ni nam ari keru.
 Asu, iri tamaha m tote no hi ha, rei nara zu, konata kanata, tatzumi ariki tamahi te mi tamahu. Ito mono hakanaku, karisome no yadori ni te sugui tamahi keru ohom-sumahi no arisama wo, "Nakara m noti, ika ni si te ka ha, wakaki hito no taye komori te ha sugui tamaha m." to, namida-gumi tutu nenzu si tamahu sama, ito kiyoge nari.
 Otona-bi taru hito-bito mesi-ide te,
 "Usiro-yasuku tukau-mature. Nani-goto mo, motoyori kayasuku, yo ni kikoye aru maziki kiha no hito ha, suwe no otorohe mo tune no koto ni te, magire nu beka'meri. Kakaru kiha ni nari nure ba, hito ha nani to omoha zara me do, kutiwosiu te sasurahe m, tigiri katazikenaku, itohosiki koto nam, ohokaru beki. Mono sabisiku kokoro-bosoki yo wo huru ha, rei no koto nari.
 Umare taru ihe no hodo, okite no mama ni motenasi tara m nam, kiki-mimi ni mo, waga kokoti ni mo, ayamati naku ha oboyu beki. Nigihahasiku hito-kazu-meka m to omohu to mo, sono kokoro ni mo kanahu maziki yo to nara ba, yume yume karu-garusiku, yokara nu kata ni motenasi kikoyu na."
 nado notamahu.
 Mada akatuki ni ide tamahu tote mo, konata ni watari tamahi te,
 "Nakara m hodo, kokoro-bosoku na obosi wabi so. Kokoro bakari hayari te asobi nado ha si tamahe. Nani-goto mo omohu ni e kanahu maziki yo wo. Obosi ira re so."
 nado, kaherimi-gati ni te ide tamahi nu. Huta-tokoro, itodo kokoro-bosoku mono-omohi tuduke rare te, oki-husi uti-katarahi tutu,
 "Hitori hitori nakara masika ba, ikade akasi kurasa masi."
 "Ima, yuku-suwe mo sadame naki yo ni te, mosi wakaruru yau mo ara ba."
 nado, naki-mi warahi-mi, tahabure-goto mo mame-goto mo, onazi kokoro ni nagusame kahasi te sugusi tamahu.

 [2-5 Hachi-no-miya is died at the temple on August 20]
 Kano okonahi tamahu sam-mai, kehu hate nu ram to, itusika to mati kikoye tamahu yuhugure ni, hito mawiri te,
 "Kesa yori, nayamasiku te nam, e mawira nu. Kaze ka tote, tokaku tukurohu to monosuru hodo ni nam. Saru ha, rei yori mo taimen kokoro-motonaki wo."
 to kikoye tamahe ri. Mune tubure te, ika naru ni ka to obosi nageki, ohom-zo-domo wata atuku te, isogi se sase tamahi te, tatemature nado si tamahu. Ni, sam-niti okotari tamaha zu. "Ika ni, ika ni?" to, hito tatematuri tamahe do,
 "Koto ni odoro-odorosiku ha ara zu. Sokohaka to naku kurusiu nam. Sukosi mo yorosiku nara ba, ima, nen-zi te."
 nado, kotoba ni te kikoye tamahu. Azyari tuto saburahi te tukau maturi keru.
 "Hakanaki ohom-nayami to miyure do, kagiri no tabi ni mo ohasimasu ram. Kimi-tati no ohom-koto, nani ka obosi nageku beki. Hito ha mina, ohom-sukuse to ihu mono koto-goto nare ba, mi-kokoro ni kakaru beki ni mo ohasimasa zu."
 to, iyo-iyo obosi hanaru beki koto wo kikoye sirase tutu, "Imasara ni na ide tamahi so." to, isame mousu nari keri.
 Hati-gwati hatuka no hodo nari keri. Ohokata no sora no kesiki mo itodosiki koro, Kimi-tati ha, asa-yuhu, kiri no haruru ma mo naku, obosi nageki tutu nagame tamahu. Ariake no tuki no ito hanayaka ni sasi-ide te, midu no omo mo sayaka ni sumi taru wo, sonata no sitomi age sase te, mi-idasi tamahe ru ni, kane no kowe kasuka ni hibiki te, "Ake nu nari." to kikoyuru hodo ni, hito-bito ki te,
 "Kono yonaka bakari ni nam, use tamahi nuru."
 to naku-naku mousu. Kokoro ni kake te, ika ni to ha taye zu omohi kikoye tamahe re do, uti-kiki tamahu ni ha, asamasiku mono oboye nu kokoti si te, itodo kakaru koto ni ha, namida mo iduti ni ka ini kem, tada utubusi husi tamahe ri.
 Imiziki me mo, miru me no mahe ni te obotukanakara nu koso, tune no koto nare, obotukanasa sohi te, obosi nageku koto, kotowari nari. Sibasi ni te mo, okure tatematuri te, yo ni aru beki mono to obosi naraha nu mi-kokoti-domo ni te, ikade ka ha okure zi to naki-sidumi tamahe do, kagiri aru miti nari kere ba, nani no kahi nasi.

 [2-6 Ajari holds a Buddist service for the late Hachi-no-miya]
 Azyari, tosi-goro tigiri oki tamahi keru mama ni, noti no ohom-koto mo yorodu ni tukau-maturu.
 "Naki hito ni nari tamahe ra m ohom-sama katati wo dani, ima hito-tabi mi tatematura m."
 to obosi notamahe do,
 "Imasara ni, nadehu saru koto ka haberu beki. Hi-goro mo, mata ahi tamahu maziki koto wo kikoye sirase ture ba, ima ha masite, katamini mi-kokoro todome tamahu maziki mi-kokoro-dukahi wo, narahi tamahu beki nari."
 to nomi kikoyu. Ohasimasi keru mi-arisama wo kiki tamahu ni mo, Azyari no amari sakasiki hiziri-gokoro wo, nikuku turasi to nam obosi keru.
 Nihudau no ohom-hoi ha, mukasi yori hukaku ohase sika do, kau mi yuduru hito naki ohom-koto-domo no mi-sute gataki wo, ike ru kagiri ha ake-kure e sara zu mi tatematuru wo, yo ni kokoro-bosoki yo no nagusame ni mo, obosi hanare gataku te sugui tamahe ru wo, kagiri aru miti ni ha, saki-dati tamahu mo sitahi tamahu mi-kokoro mo, kanaha nu waza nari keri.
 Tiunagon-dono ni ha, kiki tamahi te, ito ahenaku kutiwosiku, ima hito-tabi, kokoro nodoka ni te kikoyu bekari keru koto ohou nokori taru kokoti si te, ohokata yo no arisama omohi tuduke rare te, imiziu nai tamahu. "Mata ahi-miru koto kataku ya?" nado notamahisi wo, naho tune no mi-kokoro ni mo, asa-yuhu no hedate sira nu yo no hakanasa wo, hito yori keni omohi tamahe ri sika ba, mimi-nare te, kinohu kehu to omoha zari keru wo, kahesu-gahesu aka zu kanasiku obosa ru.
 Azyari no moto ni mo, Kimi-tati no ohom-toburahi mo, komayaka ni kikoye tamahu. Kakaru ohom-toburahi nado, mata otodure kikoyuru hito dani naki mi-arisama naru ha, mono oboye nu mi-kokoti-domo ni mo, tosi-goro no mi-kokorobahe no ahare na'meri si nado wo mo, omohi siri tamahu.
 "Yo no tune no hodo no wakare dani, sasi-atari te ha, mata taguhi naki yau ni nomi, mina hito no omohi madohu mono na'meru wo, nagusamu kata nage naru ohom-mi-domo ni te, ika yau naru kokoti-domo si tamahu ram?" to obosi-yari tutu, noti no ohom-waza nado, aru beki koto-domo, osihakari te, Azyari ni mo toburahi tamahu. Koko ni mo, oyi-bito-domo ni kotoyose te, mi-zukyau nado no koto mo omohiyari tamahu.

 3 Take of sisters in Uji Sisters of broken heart in late fall

 
[3-1 Sisters in mourning in September]
 Ake nu yo no kokoti nagara, Ku-gwati ni mo nari nu. No-yama no kesiki, masite sode no sigure wo moyohosi-gati ni, tomosure ba arasohi oturu konoha no oto mo, midu no hibiki mo, namida no taki mo, hitotu mono no yau ni kure madohi te, "Kau te ha, ikade ka, kagiri ara m ohom-inoti mo, sibasi megurai tamaha m." to, saburahu hito-bito ha, kokoro-bosoku, imiziku nagusame kikoye tutu.
 Koko ni mo nenbutu no sou saburahi te, ohasimasi si kata ha, Hotoke wo katami ni mi tatematuri tutu, toki-doki mawiri tukau-maturi si hito-bito no, ohom-imi ni komori taru kagiri ha, ahare ni okonahi te sugusu.
 Hyaubukyau-no-Miya yori mo, tabi-tabi toburahi kikoye tamahu. Sayau no ohom kaheri nado, kikoye m kokoti mo si tamaha zu. Obotukanakere ba, "Tiunagon ni ha kau mo ara za'naru wo, ware wo ba naho hanati tamahe ru na'meri." to, uramesiku obosu. Momidi no sakari ni, humi nado tukura se tamaha m tote, idetati tamahi si wo, kaku, kono watari no ohom-seueu, bin naki koro nare ba, obosi tomari te kutiwosiku nam.

 [3-2 A letter comes from Nio-no-miya to sisters making a call to express Miya's condolence]
 Ohom-imi mo hate nu. Kagiri are ba, namida mo hima mo ya to obosi-yari te, ito ohoku kaki tuduke tamahe ri. Sigure-gati naru yuhu-tu-kata,
 "Wozika naku aki no yama-zato ika nara m
 ko-hagi ga tuyu no kakaru yuhugure

 Tada ima no sora no kesiki, obosi sira nu kaho nara m mo, amari kokoro-dukinaku koso aru bekere. Kare yuku nobe mo, waki te nagame raruru ni nam."
 nado ari.
 "Geni, ito amari omohi sira nu yau ni te, tabi-tabi ni nari nuru wo, naho, kikoye tamahe."
 nado, Naka-no-Miya wo, rei no, sosonokasi te, kaka se tatematuri tamahu.
 "Kehu made nagarahe te, suzuri nado tikaku hiki-yose te miru beki mono to ya ha omohi si. Kokoro-uku mo sugi ni keru hi-kazu kana!" to obosu ni, mata kaki-kumori, mono miye nu kokoti si tamahe ba, osiyari te,
 "Naho, e koso kaki haberu mazikere. Yau-yau kau oki-wi rare nado si haberu ga, geni, kagiri ari keru ni koso to oboyuru mo, utomasiu kokoro-uku te."
 to, rautage naru sama ni naki siwore te ohasuru mo, ito kokoro-gurusi.
 Yuhugure no hodo yori ki keru ohom-tukahi, yohi sukosi sugi te zo ki taru. "Ikade ka, kaheri mawira m. Koyohi ha tabi-ne si te." to iha se tamahe do, "Tati kaheri koso, mawiri na me." to isoge ba, itohosiu te, ware sakasiu omohi sidume tamahu ni ha ara ne do, mi wadurahi tamahi te,
 "Namida nomi kiri hutagare ru yama-zato ha
 magaki ni sika zo moro-gowe ni naku
"
 Kuroki kami ni, yoru no sumi-tuki mo tado-tadosikere ba, hiki-tukurohu tokoro mo naku, hude ni makase te, osi-tutumi te idasi tamahi tu.

 [3-3 A messenger from Nio-no-miya goes back to Kyoto]
 Ohom-tukahi ha, Kohata-no-yama no hodo mo, ame-moyo ni ito osorosige nare do, sayau no mono-odi su maziki wo ya eri-ide tamahi kem, mutukasige naru sasa no kuma wo, koma hiki todomuru hodo mo naku uti hayame te, kata-toki ni mawiri tuki nu. O-mahe ni te mo, itaku nure te mawiri tare ba, roku tamahu.
 Saki-zaki go-ran-ze si ni ha ara nu te no, ima sukosi otonabi masari te, yosi-duki taru kaki-zama nado wo, "Idure ka, idure nara m?" to, uti mo oka zu go-ran-zi tutu, tomi ni mo ohotono-gomora ne ba,
 "Matu tote, oki ohasimasi."
 "Mata go-ran-zuru hodo no hisasiki ha, ika bakari mi-kokoro ni simu koto nara m."
 to, o-mahe naru hito-bito, sasameki kikoye te, nikumi kikoyu. Nebutakere ba na'meri.
 Mada asa-giri hukaki asita ni, isogi oki te tatematuri tamahu.
 "Asa-giri ni tomo madoha se ru sika no ne wo
 ohokata ni ya ha ahare to mo kiku

 Moro-gowe ha otoru maziku koso."
 to are do, "Amari nasake-data m mo urusasi. Hito-tokoro no ohom-kage ni kakurohe taru wo tanomi-dokoro ni te koso, nani-goto mo kokoro-yasuku te sugosi ture. Kokoro yori hoka ni nagarahe te, omoha zu naru koto no magire, tuyu ni te mo ara ba, usirometage ni nomi obosi oku meri si naki ohom-tama ni sahe, kizu ya tuke tatematura m." to, nabete ito tutumasiu osorosiu te, kikoye tamaha zu.
 Kono Miya nado wo, karoraka ni osinabete no sama ni mo omohi kikoye tamaha zu. Nage no hasiri kai tamahe ru ohom-hude-dukahi koto no ha mo, wokasiki sama ni namameki tamahe ru ohom-kehahi wo, amata ha mi-siri tamaha ne do, mi tamahi nagara, "Sono yuwe-yuwesiku nasake aru kata ni, koto wo maze kikoye m mo, tukinaki mi no arisama-domo nare ba, nani ka, tada, yamabusi-dati te sugusi te m." to obosu.

 [3-4 Kaoru visits to Uji-residence]
 Tiunagon-dono no ohom-kaheri bakari ha, kare yori mo mameyaka naru sama ni kikoye tamahe ba, kore yori mo, ito ke-utoge ni ha ara zu kikoye kayohi tamahu. Ohom-imi hate te mo, midukara maude tamahe ri. Himgasi no hisasi no hisasi no kudari taru kata ni yature te ohasuru ni, tikau tati-yori tamahi te, Huru-bito mesi-ide tari.
 Yami ni madohi tamahe ru ohom-atari ni, ito mabayuku nihohi miti te iri ohasi tare ba, katahara-itau te, ohom-irahe nado wo dani e si tamaha ne ba,
 "Kayau ni ha, motenai tamaha de, mukasi no mi-kokoro-muke ni sitagahi kikoye tamaha m sama nara m koso, kikoye uketamaharu kahi aru bekere. Nayobi kesiki-bami taru hurumahi wo narahi habera ne ba, hito-dute ni kikoye haberu ha, koto-no-ha mo tuduki habera zu."
 to are ba,
 "Asamasiu, ima made nagarahe haberu yau nare do, omohi samasa m kata naki yume ni tadora re haberi te nam, kokoro yori hoka ni sora no hikari mi habera m mo tutumasiu te, hasi tikau mo e miziroki habera nu."
 to kikoye tamahe re ba,
 "Koto to ihe ba, kagiri naki mi-kokoro no hukasa ni nam. Tuki-hi no kage ha, mi-kokoro mote hare-baresiku mote ide sase tamaha ba koso, tumi mo habera me. Yuku-kata mo naku, ibuseu oboye haberi. Mata obosa ru ram ha, sibasi wo mo, akirame kikoye mahosiku nam."
 to mousi tamahe ba,
 "Geni, koso. Ito taguhi-nage na'meru mi-arisama wo, nagusame kikoye tamahu mi-kokorobahe no asakara nu hodo." nado, kikoye sirasu.

 [3-5 Kaoru and Ohoi-kimi compose and exchange waka]
 Mi-kokoti ni mo, sa koso ihe, yau-yau kokoro-sidumari te, yorodu omohi sira re tamahe ba, mukasi-zama ni te mo, kau made harukeki nobe wo wake-iri tamahe ru kokorozasi nado mo, omohi-siri tamahu besi, sukosi wizari yori tamahe ri.
 Obosu ram sama, mata notamahi tigiri si koto nado, ito komaka ni natukasiu ihi te, utate wo-wosiki kehahi nado ha miye tamaha nu hito nare ba, ke-utoku suzurohasiku nado ha ara ne do, sira nu hito ni kaku kowe wo kika se tatematuri, suzuro ni tanomi-gaho naru koto nado mo ari turu hi-goro wo omohi tudukuru mo, sasuga ni kurusiu te, tutumasikere do, honoka ni hito-koto nado irahe kikoye tamahu sama no, geni, yorodu omohi-hore tamahe ru kehahi nare ba, ito ahare to kiki tatematuri tamahu.
 Kuroki kityau no suki-kage no, ito kokoro-kurusige naru ni, masite ohasu ram sama, hono mi si ake-gure nado omohi-ide rare te,
 "Iro kaharu asadi wo mi te mo sumi-zome ni
 yatururu sode wo omohi koso yare
"
 to, hitori-goto no yau ni notamahe ba,
 "Iro kaharu sode wo ba tuyu no yadori ni te
 waga-mi zo sara ni oki-dokoro naki

 Hatururu ito ha."
 to suwe ha ihi-keti te, ito imiziku sinobi gataki kehahi ni te iri tamahi nu nari.

 [3-6 Kaoru talks with Ben]
 Hiki-todome nado su beki hodo ni mo ara ne ba, aka zu ahare ni oboyu. Oyi-bito zo, koyonaki ohom-kahari ni ide ki te, mukasi ima wo kaki-atume, kanasiki ohom-monogatari-domo kikoyu. Arigataku asamasiki koto-domo wo mo mi taru hito nari kere ba, kau ayasiku otorohe taru hito to mo obosi sute rare zu, ito natukasiu katarahi tamahu.
 "Ihakenakari si hodo ni, ko-Win ni okure tatematuri te, imiziu kanasiki mono ha yo nari keri to, omohi siri ni sika ba, hito to nari yuku yohahi ni sohe te, tukasa kurawi, yononaka no nihohi mo, nani to mo oboye zu nam.
 Tada, kau siduyaka naru ohom-sumahi nado no, kokoro ni kanahi tamahe ri si wo, kaku hakanaku mi-nasi tatematuri nasi turu ni, iyo-iyo imiziku, karisome no yo no omohi sira ruru kokoro mo, moyohosa re ni tare do, kokoro-gurusiu te, tomari tamahe ru ohom-koto-domo no, hodasi nado kikoye m ha, kake-kakesiki yau nare do, nagarahe te mo, kano ohom-koto ayamata zu, kikoye uketamahara mahosisa ni nam.
 Saru ha, oboye naki ohom-huru-monogatari kiki si yori, itodo yononaka ni ato tome m to mo oboye zu nari ni tari ya!"
 Uti-naki tutu notamahe ba, kono hito ha masite imiziku naki te, e mo kikoye yara zu. Ohom-kehahi nado no, tada sore ka to oboye tamahu ni, tosi-goro uti-wasure tari turu inisihe no ohom-koto wo sahe tori-kasane te, kikoye yara m kata mo naku, obohore wi tari.
 Kono hito ha, kano Dainagon no ohom-Menoto-go ni te, Titi ha, kono Hime-Gimi-tati no haha-Kitanokata no Wodi, Sa-Tiuben ni te use ni keru ga ko nari keri. Tosi-goro, tohoki kuni ni akugare, Haha-Gimi mo use tamahi te noti, kano Tono ni ha utoku nari, kono Miya ni ha, tadune tori te ara se tamahu nari keri. Hito mo ito yamgotonakara zu, miya-dukahe nare ni tare do, kokoti nakara nu mono ni Miya mo obosi te, Hime-Gimi-tati no ohom-usiro-mi-datu hito ni nasi tamahe ru nari keri.
 Mukasi no ohom-koto ha, tosi-goro kaku asa-yuhu ni mi tatematuri nare, kokoro hedaturu kuma naku omohi kikoyuru Kimi-tati ni mo, hito-koto uti-ide kikoyuru tuide naku, sinobi kome tari kere do, Tiunagon-no-Kimi ha, "Huru-bito no toha-zu-gatari, mina, rei no koto nare ba, osinabete aha-ahasiu nado ha ihi-hiroge zu to mo, ito hadukasige na'meru mi-kokoro-domo ni ha, kiki-oki tamahe ram kasi." to osihakara ruru ga, netaku mo itohosiku mo oboyuru ni zo, "Mata mote hanare te ha yama zi." to, omohi-yora ruru tuma ni mo nari nu beki.

 [3-7 Kaoru gets back to Kyoto in after sunset]
 Ima ha tabi-ne mo suzuro naru kokoti si te, kaheri tamahu ni mo, "Kore ya kagiri no." nado notamahi si wo, "Nado ka, sa si mo ya ha, to uti tanomi te, mata mi tatematura zu nari ni kem, aki ya ha kahare ru. Amata no hi-kazu mo hedate nu hodo ni, ohasi ni kem kata mo sira zu, ahe naki waza nari ya! Koto ni rei no hito mei taru ohom-siturahi naku, ito koto-sogi tamahu meri sika do, ito mono-kiyoge ni kaki-harahi, atari wokasiku motenai tamahe ri si ohom-sumahi mo, Daitoko-tati ide-iri, konata kanata hiki-hedate tutu, ohom-nenzu no gu-domo, nado zo, kahara nu sama nare do, 'Hotoke ha mina kano tera ni utusi tatematuri te m to su.' " to kikoyuru wo, kiki tamahu ni mo, kakaru sama no hito-kage nado sahe taye hate m hodo, tomari te omohi tamaha m kokoti-domo wo kumi kikoye tamahu mo, ito mune itau obosi tuduke raru.
 "Itaku kure haberi nu." to mouse ba, nagame-sasi te tati tamahu ni, kari naki te wataru.
 "Aki-giri no hare nu kumo-wi ni itodosiku
 kono yo wo kari to ihi sirasu ram
"

 [3-8 Sisters of broken heart in late fall]
 Hyaubukyau-no-Miya ni taimen si tamahu toki ha, madu kono Kimi-tati no ohom-koto wo atukahi-gusa ni si tamahu. "Ima ha sari to mo kokoro-yasuki wo!" to obosi te, Miya ha, nemgoro ni kikoye tamahi keri. Hakanaki ohom-kaheri mo, kikoye nikuku tutumasiki kata ni, womna-gata ha oboi tari.
 "Yo ni ito itau suki tamahe ru ohom-na no hitrogori te, konomasiku en ni obosa ru beka'meru mo, kau ito udumore taru mugura no sita yori sasi-ide tara m tetuki mo, ika ni uhi-uhisiku, hurumeki tara m." nado omohi-kut-si tamahe ri.
 "Sate mo, asamasiu te ake kurasa ruru ha, tuki-hi nari keri. Kaku, tanomi gatakari keru mi-yo wo, kinohu kehu to ha omoha de, tada ohokata sadame naki hakanasa bakari wo, ake-kure no koto ni kiki mi sika do, ware mo hito mo okure saki-datu hodo si mo ya ha he m, nado uti-omohi keru yo!"
 "Ki-si-kata wo omohi tudukuru mo, nani no tanomosige naru yo ni si mo ara zari kere do, tada itu to naku nodoyaka ni nagame sugusi, mono osorosiku tutumasiki koto mo naku te he turu mono wo, kaze no araraka ni, rei mi nu hito-kage mo, uti-ture kowa-dukure ba, madu mune tubure te, mono osorosiku wabisiu oboyuru koto sahe sohi ni taru ga, imiziu tahe gataki koto."
 to, huta-tokoro uti-katarahi tutu, hosu yo mo naku te sugusi tamahu ni, tosi mo kure ni keri.

 4 Take of sisters in Uji Sisters of broken heart in the end of the year

 
[4-1 Sisters of broken heart in the end of the year]
 Yuki arare huri-siku koro ha, iduku mo kaku koso ha aru kaze no oto nare do, ima hazime te omohi-iri tara m yama-zumi no kokoti si tamahu. Womna-bara nado,
 "Ahare, tosi ha kahari na m to su. Kokoro-bosoku kanasiki koto wo! Aratamaru beki haru mati-ide te si gana!"
 to, kokoro wo keta zu ihu mo ari. "Kataki koto kana!" to kiki tamahu.
 Mukahi no yama ni mo, toki-doki no ohom-nenbutu ni komori tamahi si yuwe koso, hito mo mawiri kayohi sika, Azyari mo, ikaga to, ohokata ni mare ni otodure kikoyure do, ima ha nani si ni ka ha honomeki mawira m.
 Itodo hitome no taye haturu mo, saru beki koto to omohi nagara, ito kanasiku nam. Nani to mo mi zari si yamagatu mo, ohasimasa de noti, tamasaka ni sasi-nozoki mawiru ha, medurasiku omohohe tamahu. Kono-koro no koto tote, takigi, ki-no-mi hirohi te mawiru yama-bito-domo ari.
 Azyari no muro yori, sumi nado yau no mono tatematuru tote,
 "Tosi-goro ni narahi haberi ni keru miya-dukahe no, ima tote taye hatu ram ga, kokoro-bososa ni nam."
 to kikoye tari. Kanarazu huyu-gomoru yama-kaze husegi tu beki wata kinu nado tukahasi si wo, obosi-ide te yari tamahu. Hohusi-bara, warahabe nado no nobori yuku mo, miye-mi miye-zu-mi, ito yuki hukaki wo, naku-naku tati-ide te mi-okuri tamahu.
 "Mi-gusi nado oroi tamau te keru, saru kata ni te ohasimasa masika ba, kayau ni kayohi mawiru hito mo, onodukara sigekara masi."
 "Ika ni ahare ni kokoro-bosoku to mo, ahi mi tatematuru koto taye te yama masi ya ha!"
 nado, katarahi tamahu.
 "Kimi naku te iha no kake-miti taye si yori
 matu no yuki wo mo nani to ka ha miru
"
 Naka-no-Miya,
 "oku-yama no matuba ni tumoru yuki to dani
 kiye ni si hito wo omoha masika ba
"
 Urayamasiku zo, mata mo huri sohu ya!

 [4-2 Kaoru visits to Uji in the end of the year]
 Tiunagon-no-Kimi, "Atarasiki tosi ha, huto si mo e toburahi kikoye zara m." to obosi te ohasi tari. Yuki mo ito tokoro seki ni, yorosiki hito dani miye zu nari ni taru wo, nanome nara nu kehahi si te, karoraka ni monosi tamahe ru kokorobahe no, asau ha ara zu omohi-sira re tamahe ba, rei yori ha mi-ire te, o-masi nado hiki-tukuroha se tamahu.
 Sumi-zome nara nu ohom-hioke, oku naru tori-ide te, tiri kaki-harahi nado suru ni tuke te mo, Miya no mati yorokobi tamahi si mi-kesiki nado wo, hito-bito mo kikoye idu. Taimen si tamahu koto wo ba, tutumasiku nomi oboi tare do, omohi kuma naki yau ni hito no omohi tamahe re ba, ikaga ha se m tote, kikoye tamahu.
 Uti-toku to ha nakere do, saki-zaki yori ha sukosi kotonoha tuduke te, mono nado notamahe ru sama, ito meyasuku, kokoro-hadukasige nari. "Kayau ni te nomi ha, e sugusi hatu mazi." to omohi nari tamahu mo, "Ito uti-tuke naru kokoro kana! Naho, uturi nu beki yo nari keri." to omohi wi tamahe ri.

 [4-3 Kaoru talks about Nio-no-miya to sisters]
 "Miya no, ito ayasiku urami tamahu koto no haberu kana! Ahare nari si ohom-hito-koto wo uketamahari oki si sama nado, koto no tuide ni mo ya, morasi kikoye tari kem. Mata ito kuma naki mi-kokoro no saga ni te, osihakari tamahu ni ya habera m, koko ni nam, tomokaku mo kikoye sase nasu beki to tanomu wo, turenaki mi-kesiki naru ha, mote-sokonahi kikoyuru zo to, tabi-tabi wen-zi tamahe ba, kokoro yori hoka naru koto to omou tamahure do, sato no sirube, ito koyonau mo e aragahi kikoye nu wo, nani ka ha, ito sa si mo motenasi kikoye tamaha m.
 Sui tamahe ru yau ni, hito ha kikoye nasu beka'mere do, kokoro no soko ayasiku hukau ohasuru Miya nari. Nahozari-goto nado notamahu watari no, kokoro karou te nabiki yasu naru nado wo, medurasikara nu mono ni omohi otosi tamahu ni ya, to nam kiku koto mo haberu. Nani-goto ni mo aru ni sitagahi te, kokoro wo taturu kata mo naku, odoke taru hito koso, tada yo no motenasi ni sitagahi te, to aru mo kakaru mo nanome ni mi-nasi, sukosi kokoroni tagahu husi aru ni mo, ikaga ha se m, saru beki zo, nado mo omohi-nasu bekamere ba, naka-naka kokoro-nagaki tamesi ni naru yau mo ari.
 Kudure some te ha, Tatuta-no-kaha no nigoru na wo mo kegasi, ihu-kahi naku nagori naki yau naru koto nado mo, mina uti maziru mere. Kokoro no hukau simi tamahu beka'meru mi-kokoro-zama ni kanahi, koto ni somuku koto ohoku nado monosi tamaha zara m wo ba, sarani, karu-garusiku, hazime ohari tagahu yau naru koto nado, mise tamahu maziki kesiki ni nam.
 Hito no mi tatematuri sira nu koto wo, ito you mi kikoye taru wo, mosi ni tukahasiku, sa mo ya to obosi yora ba, sono motenasi nado ha, kokoro no kagiri tukusi te tukau-maturi na m kasi. Ohom-naka-miti no hodo, midari-asi koso itakara me."
 to, ito mameyaka ni te, ihi tuduke tamahe ba, waga ohom-midukara no koto to ha obosi mo kake zu, "Hito no oya-meki te irahe m kasi." to obosi megurasi tamahe do, naho ihu beki koto-no-ha mo naki kokoti si te,
 "Ika ni to ka ha. Kake-kakesige ni notamahi tudukuru ni, naka-naka kikoye m koto mo oboye habera de."
 to, uti-warahi tamahe ru mo, oiraka naru mono kara, kehahi wokasiu kikoyu.

 [4-4 Kaoru and Ohoi-kimi compose and exchange waka]
 "Kanarazu ohom-midukara kikosimesi ohu beki koto to mo omou tamahe zu. Sore ha, yuki wo humi wake te mawiri ki taru kokorozasi bakari wo, go-ran-zi waka m ohom-konokami-gokoro ni te mo sugusa se tamahi te yo kasi. Kano mi-kokoro-yose ha, mata koto ni zo habe beka'meru. Honoka ni notamahu sama mo habe'meri si wo, isa ya, sore mo hito no waki kikoye gataki koto nari. Ohom-kaheri nado ha, idu-kata ni ka ha kikoye tamahu?"
 to tohi mousi tamahu ni, "You zo, tahabure ni mo kikoye zari keru. Nani to nakere do, kau notamahu ni mo, ika ni hadukasiu mune tubure masi." to omohu ni, e kotahe yari tamaha zu.
 "Yuki hukaki yama no kakehasi kimi nara de
 mata humi kayohu ato wo mi nu kana
"
 to kaki te, sasi-ide tamahe re ba,
 "Ohom-mono-aragahi koso, naka-naka kokoro-oka re haberi nu bekere." tote,
 "Turara todi koma humi sidaku yama-gaha wo
 sirube si-gatera madu ya watara m

 Sara ba si mo, kage sahe miyuru sirusi mo, asau ha habera zi."
 to kikoye tamahe ba, omoha zu ni, monosiu nari te, koto ni irahe tamaha zu. Kezayaka ni, ito mono-dohoku sukumi taru sama ni ha miye tamaha ne do, ima-yau no waka-udo-tati no yau ni, en-ge ni mo motenasa de, ito meyasuku, nodoyaka naru kokorobahe nara m to zo, osihakara re tamahu hito no ohom-kehahi naru.
 Kau koso ha, aramahosikere to, omohu ni tagaha nu kokoti si tamahu. Koto ni hure te, kesiki-bami yoru mo, sira zu gaho naru sama ni nomi motenasi tamahe ba, kokoro-hadukasiu te, mukasi-monogatari nado wo zo, mono-mameyaka ni kikoye tamahu.

 [4-5 Kaoru comes back to Kyoto leaving words of encouragement]
 "Kure hate na ba, yuki itodo sora mo todi nu beu haberi."
 to, ohom-tomo no hito-bito kowa-dukure ba, kaheri tamahi na m tote,
 "Kokoro-gurusiu mi megurasa ruru ohom-sumahi no sama nari ya! Tada yama-zato no yau ni ito siduka naru tokoro no, hito mo yuki mazira nu haberu wo, sa mo obosi kake ba, ika ni uresiku habera m."
 nado notamahu mo, "Ito medetakaru beki kto kana!" to, kata-mimi ni kiki te, uti-wemu womna-bara no aru wo, Naka-no-Miya ha, "Ito mi-gurusiu, ika ni sayau ni ha aru beki zo." to mi kiki wi tamahe ri.
 Ohom-kudamono yosi aru sama ni te mawiri, ohom-tomo no hito-bito ni mo, sakana nado meyasuki hodo ni te, kaharake sasi-ide sase tamahi keri. Mata ohom-uturi-ga mote sawaga re si Tonowi-bito zo, kadura hige to ka ihu tura-tuki, kokoro-dukinaku te aru, "Hakana no ohom-tanomosi-bito ya!" to mi tamahi te, mesi-ide tari.
 "Ika ni zo? Ohasimasa de noti, kokoro-bosokra m na."
 nado tohi tamahu. Uti-hisomi tutu, kokoro-yowage ni naku.
 "Yononaka ni nanomu yorube mo habera nu mi ni te, hito-tokoro no mi-kage ni kakure te, sam-zihu-yo-nen wo sugusi haberi ni kere ba, ima ha masite, no-yama ni maziri habera m mo, ika naru ki no moto wo ka ha tanomu beku habera m."
 to mousi te, itodo hito-waroge nari.
 Ohasimasi si kata ake sase tamahe re ba, tiri itau tumori te, Hotoke nomi zo hana no kazari otorohe zu, okonahi tamahi keri to miyuru ohom-yuka nado tori-yari te, kaki-harahi tari. Ho'i wo mo toge ba, to tigiri kikoye si koto omohi-ide te,
 "Tari-yora m kage to tanomi si sihi-ga-moto
 munasiki toko ni nari ni keru kana
"
 tote, hasira ni yori-wi tamahe ru wo mo, wakaki hito-bito ha, nozoki te mede tatematuru.
 Hi kure nure ba, tikaki tokoro-dokoro ni, mi-sau nado tukau-maturu hito-bito, mi-makusa tori ni yari keru, Kimi mo siri tamaha nu ni, winaka-bi taru hito-bito ha, odoro-odorosiku hiki-ture mawiri taru wo, "Ayasiu, hasitanaki waza kana!" to go-ran-zure do, Oyi-bito ni magirahasi tamahi tu. Ohokata kayau ni tukau-maturu beku, ohose-oki te ide tamahi nu.

 5 Tale of sisters in Uji A love story with Nio-no-miya, Kaoru and sisters in Uji is begun

 
[5-1 In new year, Ajari presents wild vegetables to sisiters]
 Tosi kahari nure ba, sora no kesiki uraraka naru ni, migiha no kohori toke taru wo, arigataku mo to nagame tamahu. Hiziri no bau yori, "Yuki kiye ni tumi haberu nari." tote, saha no seri, warabi nado nado tatematuri tari. Imohi no mi-dai ni mawire ru.
 "Tokoro ni tuke te ha, kakaru kusa-ki no kesiki ni sitagahi te, yuki kahu tuki-hi no sirusi mo miyuru koso, wokasikere."
 nado, hito-bito no ihu wo, "Nani no wokasiki nara m." to kiki tamahu.
 "Kimi ga woru mine no warabi to mi masika ba
 sira re ya se masi haru no sirusi mo
"
 "Yuki hukaki migiha no ko-zeri ta ga tame ni
 tumi kahaya sa m oya nasi ni si te
"
 nado, hakanaki koto-domo wo uti katarahi tutu, ake kurasi tamahu.
 Tiunagon-dono yori mo Miya yori mo, wori sugusa zu toburahi kikoye tamahu. Urusaku nani to naki koto ohokaru yau nare ba, rei no, kaki morasi taru na'meri.

 [5-2 In the season of chereeblossoms Nio-no-miya and Naka-no-kimi compose and send wakaeach other]
 Hana-zakari no koro, Miya, "Kazasi" wo obosi-ide te, sono wori mi kiki tamahi si Kimi-tati nado mo,
 "Ito yuwe ari si Miko no ohom-sumahi wo, mata mo mi zu nari ni si koto."
 nado, ohokata no ahare wo kuti-guti kikoyuru ni, ito yukasiu obosa re keri.
 "Tute ni mi si yado no sakura wo kono haru ha
 kasumi hedate zu wori te kazasa m
"
 to, kokoro wo yari te notamahe ri keri. "Aru maziki koto kana!" to mi tamahi nagara, ito ture-dure naru hodo ni, mi-dokoro aru ohom-humi no, uhabe bakari wo mote keta zi tote,
 "Iduko to ka tadune te wora m sumi-zome ni
 kasumi kome taru yado no sakura wo
"
 Naho, kaku sasi-hanati, turenaki mi-kesiki nomi miyure ba, makoto ni kokoro-usi to obosi wataru.

 [5-3 After that of Nio-no-miya and Kaoru]
 Mi-kokoro ni amari tamahi te ha, tada Tiunagon wo to-zama kau-zama ni seme urami kikoye tamahe ba, wokasi to omohi nagara, ito ukebari taru usiromi-gaho ni uti-irahe kikoye te, adamei taru mi-kokoro-zama wo mo mi arahasu toki-doki ha,
 "Ikade ka, kakara m ni ha."
 nado, mousi tamahe ba, Miya mo mi-kokoro-dukahi si tamahu besi.
 "Kokoro ni kanahu atari wo, mada mi-tuke nu hodo zo ya." to notamahu.
 Ohotono no Roku-no-Kimi wo obosi-ire nu koto, nama-uramesige ni, Otodo mo obosi tari keri. Saredo,
 "Yukasige naki nakarahi naru uti ni mo, Otodo no koto-kotosiku wadurahasiku te, nani-goto no magire wo mo mi togame rare m ga mutukasiki."
 to, sita ni ha notamahi te, sumahi tamahu.
 Sono tosi, Samdeu-no-miya yake te, Nihudau-no-Miya mo, Rokudeu-no-win ni uturohi tamahi, nani kure to mono-sawagasiki ni magire te, Udi no watari wo hisasiu otodure kikoye tamaha zu. Mameyaka naru hito no mi-kokoro ha, mata ito koto nari kere ba, ito nodoka ni, "Onoga mono to ha uti-tanomi nagara, womna no kokoro yurubi tamaha zara m kagiri ha, azare-bami nasake naki sama ni miye zi." to omohi tutu, "Mukasi no mi-kokoro wasure nu kata wo, hukaku mi siri tamahe." to obosu.

 [5-4 Kaoru visits to Uji in summer]
 Sono tosi, tune yori mo atusa wo hito waburu ni, "Kawa-dura suzusikara m ha ya!" to omohi-ide te, nihaka ni maude tamahe ri. Asa suzumi no hodo ni ide tamahi kere ba, ayaniku ni sasi-kuru hikage mo mabayuku te, Miya no ohase si nisi no hisasi ni, Tonowi-bito mesi-ide te ohasu.
 Sonata no moya no hotoke no o-mahe ni, Kimi-tati monosi tamahi keru wo, ke-dikakara zi tote, waga ohom-kata ni watari tamahu ohom-kehahi, sinobi tare do, onodukara, uti-miziroki tamahu hodo tikau kikoye kere ba, naho ara zi ni, konata ni kayohu sauzi no hasi no kata ni, kakegane si taru tokoro ni, ana no sukosi aki taru wo mi oki tamahe ri kere ba, to ni tate taru byaubu wo hiki-yari te mi tamahu.
 Koko moto ni kityau wo sohe tate taru, "Ana, kutiwosi!" to omohi te, hiki kaheru, wori si mo, kaze no sudare wo itau huki-agu beka'mere ba,
 "Araha ni mo koso are. Sono mi-kityau osi-ide te koso."
 to ihu hito a'nari. Wokogamasiki mono no, uresiu te mi tamahe ba, takaki mo mizikaki mo, kityau wo huta-ma no su ni osi-yose te, kono sauzi ni mukahi te, aki taru sauzi yori, anata ni tohora m to nari keri.

 [5-5 Kaoru peeps sisters through the crevice of the screen]
 Madu, hitori tati-ide te, kityau yori sasi-nozoki te, kono ohom-tomo no hito-bito no, tokau yuki-tigahi, suzumi-ahe ru wo mi tamahu nari keri. Koki nibi-iro no hitohe ni, kwnzou no hakama mote hayasi taru, naka-naka sama kahari te hanayaka nari to miyuru ha, ki-nasi tamahe ru hito kara na'meri.
 Obi hakanage ni si nasi te, zuzu hiki-kakusi te, mo-tamahe ri. Ito sobiyaka ni, yaudai wokasige naru hito no, kami, utiki ni sukosi tara nu hodo nara m to miye te, suwe made tiri no mayohi naku, tuya-tuya to kotitau, utukusige nari. Katahara-me nado, ana rautage to miye te, nihohiyaka ni, yaharaka ni ohodoki taru kehahi Womna-Iti-no-Miya mo, kau zama ni zo, ohasu beki to, hono mi tatematuri si mo omohi kurabe rare te, uti nageka ru.
 Mata wizari ide te, "Kano sauzi ha, araha ni mo koso are." to, mi-okose tamahe ru youi, uti-toke tara nu sama si te, yosi ara m to oboyu. Kasira-tuki, kamzasi no hodo, ima sukosi ate ni namamekasiki sama nari.
 "Anata ni byaubu mo sohe te tate te haberi tu. Isogi te si mo, nozoki tamaha zi."
 to wakaki hito-bito, nani-gokoro naku ihu ari.
 "Imiziu mo aru beki waza kana!"
 tote, usirometage ni wizari iri tamahu hodo, kedakau kokoro-nikuki kehahi sohi te miyu. Kuroki ahase hito-kasane, onazi yau naru iro-ahi wo ki tamahe re do, kore ha natukasiu namameki te, aharege ni, kokoro-gurusiu oboyu.
 Kami, saharaka naru hodo ni oti taru naru besi, suwe sukosi hosori te, iro nari to ka ihu meru, hisui-dati te ito wokasige ni, ito wo yori-kake taru yau nari. Murasaki no kami ni kaki taru kyau wo, katate ni moti tamahe ru te-tuki, kare yori mo hososa masari te, yase-yase naru besi. Tati tari turu kimi mo, sauzi-guti ni wi te, nani-goto ni ka ara m, konata wo mi-okose te warahi taru, ito aigyau-duki tari.