About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Yadorigi
Tale of Kaoru's Chunagon and Dainagon era, from summer at the age of 24 to April at the age of 26

  1 Tale of Kaoru and Nionomiya Topics for Onna-ninomiya and Rokunokimi's marriages

 1. About Fujitsubo and her daughter Onna-ninomiya---So-no-koro, Huditubo to kikoyuru ha, ko-Sa-Daizin-dono no Nyougo ni


 2. Fujitsubo's death and her daughter's future---Zihu-si n inari tamahu tosi, ohom-mo kise tatematuri tamaha m tote


 3. Mikado considers and gives her daughter in marriage to Kaoru---O-mahe no kiku uturohi hate te sakari naru koro


 4. Mikado plays go with his daughter and Kaoru---Ohom-go nado uta se tamahu. Kure-yuku mama ni


 5. Yugiri desires Nionomiya to get married to his daughter Rokunokimi---Kakaru koto wo, Migi-no-Ohoi-dono hono-kiki tamahi te


  2 Tale of Nakanokimi Nakanokimi's uneasy future and Kaoru's sympathy to her

 1. Nionomiya's engagement to Rokunokimi and Nakanokimi's uneasy mind---Womna-Ni-no-Miya mo, ohom-buku hate nure ba


 2. Nakanokimi gets pregnant Nionomiya's baby---Miya ha, tune yori mo ahare ni natukasiku, oki-husi


 3. Kaoru sympathizes with Nakanokimi and loves her---Tiunagon-dono mo, "Ito itohosiki waza kana!" to


 4. Kaoru recollects the late Ohoikimi---Ka no hito wo munasiku mi-nasi kikoye tamau te si noti


 5. Kaoru visits to Nakanokimi at Nijoin---Hito mesi te, "Kita-no-win ni mawira m ni, koto-kotosikara nu


 6. Kaoru talks with Nakanokimi---Moto yori mo, kehahi hayarika ni wowosiku


 7. Kaoru talks about Hikaru-genji's death and recollects the late Ohoikimi---"Aki no sora ha, ima sukosi nagame nomi masari haberi


 8. Kaoru and Nakanokimi think about Uji's life---"Yo no uki yori ha nado, hito ha ihi si wo mo


 9. Kaoru leaves Nijoin for his home---Hi sasi-agari te, hito-bito mawiri atumari nado sure ba


3 Tale of Nakanokimi Nionomi gets married to Rokunokimi

 1. Nionomiya and Rokunokimi's marriage ceremony---Migi-no-Ohoidono ni ha, Rokudeu-no-win no himgasi no otodo migaki siturahi te


 2. Nakanokimi's uneasy mind---"Wosanaki hodo yori kokoro-bosoku ahare naru mi-domo ni te


 3. Nionomiya sends a letter to Rokunokimi after the first night of marriage---Miya ha, ito kokoro-gurusiku obosi nagara


 4. Nionomiya comforts Nakanokimi's uneasy mind---Saredo, mi tamahu hodo ha kaharu kedime mo naki ni ya


 5. Messenger of Nionomiya's letter and Nakanokimi's resignation---Ama no karu medurasiki tama-mo ni kaduki umore taru wo


 6. Nionomiya and Rokunokimi's the second night of marriage---Miya ha, tune yori mo ahare ni, utitoke taru sama ni


 7. Nionomiya and Rokunokimi's the third night of marriage---So no hi ha, Kisai-no-Miya nayamasige ni ohasimasu tote


4 Tale of Kaoru Kaoru's sympathy and love to Nakanokimi
 1. Kaoru considers himself as Nionomiya gets married to Rokunokimi---Tiunagon-dono no go-zen no naka ni, nama-oboye azayaka nara nu ya


 2. Kaoru and his girlfriend Azechinokimi, Nionomiya and Rokunokimi---Rei no, nezame-gati naru ture-dure nare ba, Azeti-no-Kimi tote


 3. Nakanokimi and Kaoru send a letter each other---Kaku te noti, Nideu-no-win ni, e kokoro-yasuku watari tamaha zu


 4. Kaoru visits and comfots Nakanokimi---Sate, mata no hi no yuhu-tu-kata zo watari tamahe ru


 5. Nakanokimi asks Kaoru to take her with him to Uji---Womna-Gimi ha, hito no ohom-uramesisa nado ha, uti-ide katarahi


 6. Kaoru presses Nakanokimi for his love---Womna, "Sari ya, ana kokoro-u!" to omohu ni, nani-goto ka ha iha re m


 7. Kaoru leaves Nakanokimi keeping his mind control---Tikaku saburahu nyoubau hutari bakari are do, suzuro naru wotoko no


5 Tale of Nakanokimi Nakanokimi thanks for Kaoru and in agony to his kindnesses

 1. Kaoru writes a letter to Nakanokimi next morning---Mukasi yori ha sukosi hosoyagi te, ate ni rautakari turu


 2. Nionomiya gets back to his home and daubts Kaoru's leaving perfume---Miya ha, hi-goro ni nari ni keru ha, waga kokoro sahe


 3. Nionomiya renews his understanding to Nakanokimi's fineness---Mata no hi mo, kokoro nodoka ni ohotono-gomori oki te


 4. Kaoru presents clothes to Nakanokimi---Tiunagon-no-Kimi ha, kaku Miya no komori ohasuru wo kiku ni si mo


 5. Kaoru looks after Nakanokimi's life very kindly---Tare ka ha, nani-goto wo mo usiromi kasiduki kikoyuru hito no ara m


 6. Kaoru and Nakanokimi are in agony---"Kaku te, naho, ikade usiro-yasuku otonasiki hito ni te yami na m


6 Tale of Kaoru Kaoru is heard about halfsisters Ukifune by Nakanokimi
 1. Kaoru visits Nakanokimi at Nijoin---Wotoko-Gimi mo, sihite omohi wabi te, rei no, simeyaka naru yuhu-tu-kata


 2. Kaoru complains his love for the late Ohoikimi to Nakanokimi---Nani-goto ni tuke te mo, ko-Gimi no ohom-koto wo zo tuki se zu omohi tamahe ru


 3. Kaoru desires a doll that looks like the late Ohoikimi---To no kata wo nagame-idasi tare ba, yau-yau kuraku nari ni taru ni


 4. Nakanokimi talks about Ukifune to Kaoru---"Tosi-goro ha, yo ni ya ara m to mo sira zari turu hito no


 5. Kaoru loves Nakanokimi as before---"Sarigenaku te, kaku urusaki kokoro wo ika de ihi-hanatu


7 Tale of Kaoru Kaoru visits to Uji and hears minutery about Ukihune from Ben-no-ama

 1. Kaoru visits to Uji at 20 past on September---Udi no miya wo hisasiku mi tamaha nu toki ha


 2. Kaoru meets and talks with Ajari in Uji---Azari mesi te, rei no, ka no ki-niti no kyau Hotoke nado no koto


 3. Kaoru talks with Ben-no-ama---"Ko no tabi bakari koso mi me." to obosi te, tati-meguri tutu


 4. Kaoru asks a question of Ukifune to Ben-no-ama---Sate, mono no tuide ni, ka no katasiro no koto wo


 5. Kaoru reports back from Uji to Nakanokimi at Nijoin---Ake nure ba kaheri tamaha m tote


 6. Nionomiya plays biwa in front of Nakanokimi---Kare-gare naru sensai no naka ni, wobana no


 7. Yugiri brings Nionomiya to his Rokujoin as a son-in-law---Ohom-koto-domo wosihe tatematuri nado si te


8 Tale of Kaoru Onna-ninomiya gets married to Kaoru and moves into Samjo residence
 1. Kaoru is promoted to Gon-Dainagon and U-Daisho in new year---Syaugwati tugomori-gata yori, rei nara nu sama ni nayami tamahu wo


 2. A baby boy is born to the couple of Nakanokimi and Nionomiya---Karausite, so no akatuki, wotoko ni te umare tamahe ru wo


 3. Onna-ninomiya gets married to Kaoru and moves into his home at 20 past on February---Kakute, so no tuki no hatuka amari ni zo


 4. A celebration of the baby's 50th day born---Miya-no-Waka-Gimi no i-ka ni nari tamahu hi kazohe tori te


 5. Kaoru sees Nakanokimi's baby---Waka-Gimi wo seti ni yukasi-gari kikoye tamahe ba


 6. A banquet is held by Mikado under the wistera blossoms---"Natu n inara ba, Samdeu-no-miya hutagaru kata ni nari nu besi


 7. Onna-ninomiya moves into Kaoru's Samjo residence---Azeti-no-Dainagon ha, "Ware koso kakaru me mo mi m to omohi sika


9 Tale of Kaoru Kaoru comes across to Ukifune at Uji
 1. Kaoru comes across to Ukifune on Uji at 20 past on April---Kamo no maturi nado, sawagasiki hodo sugusi te


 2. Kaoru peeps Ukihune through a hole of shoji---Wakaki hito no aru, madu ori te, sudare uti-agu meri


 3. Ukifune meets and talks with Ben-no-ama---Ama-Gimi ha, ko no Tono no ohom-kata ni mo, ohom-seusoko kikoye idasi tari kere do


 4. Kaoru asks Ben-no-ama to act as an agent to Ukifune---Hi kure mote-ike ba, Kimi mo yawora ide te


 1 Tale of Kaoru and Nionomiya Topics for Onna-ninomiya and Rokunokimi's marriages

 [1-1 About Fujitsubo and her daughter Onna-ninomiya]
 Sono-koro, Huditubo to kikoyuru ha, ko-Sa-Daizin-dono no Nyougo ni nam ohasi keru. Mada Touguu to kikoye sase si toki, hito yori saki ni mawiri tamahi ni sika ba, mutumasiku ahare naru kata no ohom-omohi ha, koto ni monosi tamahu mere do, so no sirusi to miyuru husi mo naku te tosi he tamahu ni, Tiuguu ni ha, Miya-tati sahe amata, kokora otona-bi tamahu meru ni, sa yau no koto mo sukunaku te, tada Womna-Miya hito-tokoro wo zo moti tatematuri tamahe ri keru.
 Wa ga ito kutiwosiku, hito ni osa re tatematuri nuru sukuse, nagekasiku oboyuru kahari ni, "Ko no Miya wo dani, ikade yuku-suwe no kokoro mo nagusamu bakari ni te mi tatematura m." to, kasiduki kikoye tamahu koto oroka nara zu. Ohom-katati mo ito wokasiku ohasure ba, Mikado mo rautaki mono ni omohi kikoye sase tamahe ri.
 Womna-Iti-no-Miya wo, yo ni taguhi naki mono ni kasiduki kikoye sase tamahu ni, ohokata no yo no oboye koso oyobu beu mo ara ne, uti-uti no ohom-arisama ha, wosa-wosa otora zu. Titi Otodo no ohom-ikihohi, ikamesikari si nagori, itaku otorohe ne ba, koto ni kokoro-motonaki koto nado naku te, saburahu hito-bito no nari sugata yori hazime, tayumi naku, toki-doki ni tuke tutu, totonohe konomi, imamekasiku yuwe-yuwesiki sama ni motenasi tamahe ri.

 [1-2 Fujitsubo's death and her daughter's future]
 Zihu-si ni nari tamahu tosi, ohom-mo kise tatematuri tamaha m tote, haru yori uti-hazime te, koto-koto naku obosi isogi te, nani-goto mo nabete nara nu sama ni to obosi mauku.
 Inisihe yori tutahari tari keru takara-mono-domo, ko no wori ni koso ha to, sagasi-ide tutu, imiziku itonami tamahu ni, Nyougo, natu-goro, mononoke ni wadurahi tamahi te, ito hakanaku use tamahi nu. Ihu-kahi naku kutiwosiki koto wo, Uti ni mo obosi nageku.
 Kokoro-bahe nasake-nasakesiku, natukasiki tokoro ohasi turu ohom-kata nare ba, Tenzyau-bito-domo mo, "Koyonaku sau-zausikaru beki waza kana!" to, wosimi kikoyu. Ohokata saru-maziki kiha no Nyoukwan nado made, sinobi kikoye nu ha nasi.
 Miya ha, masite wakaki mi-kokoti ni, kokoro-bosoku kanasiku obosi-iri taru wo, kikosimesi te, kokoro-gurusiku ahare ni obosimesa rure ba, ohom-sizihu-ku niti suguru mama ni, sinobi te mawira se tatematura se tamahe ri. Hi-bi ni, watara se tamahi tutu mi tatematura se tamahu.
 Kuroki ohom-zo ni yature te ohasuru sama, itodo rautage ni ate naru kesiki masari tamahe ri. Kokoro-zama mo ito yoku otona-bi tamahi te, haha-Nyougo yori mo ima sukosi dusiyaka ni, omorika naru tokoro ha masari tamahe ru wo, usiro-yasuku ha mi tatematura se tamahe do, makoto ni ha, ohom-haha-kata tote mo, usiro-mi to tanoma se tamahu beki, wodi nado yau no haka-bakasiki hito mo nasi. Waduka ni Ohokura-Kyau, Suri-no-Kami nado ihu ha, Nyougo ni mo koto-bara nari keru.
 Koto ni yo no oboye omorika ni mo ara zu, yamgotonakara nu hito-bito wo tanomosi-bito ni te ohase m ni, "Womna ha kokoro-gurusiki koto ohokari nu beki koso itohosikere." nado, mi-kokoro hitotu naru yau ni obosi atukahu mo, yasukara zari keri.

 [1-3 Mikado considers and gives her daughter in marriage to Kaoru]
 O-mahe no kiku uturohi hate te sakari naru koro, sora no kesiki no ahare ni uti-sigururu ni mo, madu ko no ohom-kata ni watara se tamahi te, mukasi no koto nado kikoye sase tamahu ni, ohom-irahe nado mo, ohodoka naru mono-kara, ihakenakara zu uti-kikoye sase tamahu wo, utukusiku omohi kikoye sase tamahu.
 Kayau naru ohom-sama wo mi-siri nu bekara m hito no, motehayasi kikoye m mo, nado ka ha ara m, Suzaku-Win no Hime-Miya wo, Rokudeu-no-Win ni yuduri kikoye tamahi si wori no sadame-domo nado, obosimesi iduru ni,
 "Sibasi ha, ide ya, aka zu mo aru kana! Sarade mo ohasi na masi, to kikoyuru koto-domo ari sika do, Gwen-Tiunagon no, hito yori koto naru arisama ni te, kaku yorodu wo usiromi tatematuru ni koso, sono-kami no ohom-oboye otorohe zu, yamgotonaki sama ni te ha nagarahe tamahu mere. Sara zu ha, mi-kokoro yori hoka naru koto-domo mo ide-ki te, onodukara hito ni karume rare tamahu koto mo ya ara masi."
 nado obosi tuduke te, "Tomo-kaku-mo, go-ran-zuru yo ni ya omohi sadame masi." to obosi-yoru ni ha, yagate, so no tuide no mama ni, ko no Tiunagon yori hoka ni, yorosikaru beki hito, mata nakari keri.
 "Miya-tati no ohom-katahara ni sasi-narabe tara m ni, nani-goto mo mezamasiku ha ara zi wo. Moto yori omohu hito mo'tari te, kiki-nikuki koto uti-mazu maziku hata, a'meru wo, tuhi ni ha sayau no koto naku te si mo e ara zi. Sara nu saki ni, sa mo ya honomekasi te masi."
 nado, wori-wori obosimesi keri.

 [1-4 Mikado plays go with his daughter and Kaoru]
 Ohom-go nado uta se tamahu. Kure-yuku mama ni, sigure wokasiki hodo ni hana no iro mo yuhu-baye si taru wo go-ran-zi te, hito mesi te,
 "Tada-ima, Tenzyau ni ha tare-tare ka?"
 to toha se tamahu ni,
 "Nakatukasa-no-Miko, Kamduke-no-Miko, Tiunagon Minamoto-no-Asom saburahu."
 to sou-su.
 "Tiunagon-no-Asom konata he."
 to ohose-goto ari te mawiri tamahe ri. Geni, kaku tori-waki te mesi-iduru mo kahi ari te, tohoku yori kawore ru nihohi yori hazime, hito ni koto naru sama si tamahe ri.
 "Kehu no sigure, tune yori koto ni nodoka naru wo, asobi nado susamaziki kata ni te, ito ture-dure naru wo, itadura ni hi wo okuru tahabure ni te, kore nam yokaru beki."
 tote, go-ban mesi-ide te, ohom-go no kataki ni mesi-yosu. Itumo kayau ni, ke-dikaku narasi matuhasi tamahu ni narahi ni tare ba, "Sa ni koso ha." to omohu ni,
 "Yoki nori-mono ha ari nu bekere do, karu-garusiku ha e watasu maziki wo, nani ka ha."
 nado notamahasuru mi-kesiki, ikaga miyu ram, itodo kokoro-dukahi si te saburahi tamahu.
 Sate, uta se tamahu ni, sam-ban ni kazu hitotu make sase tamahi nu.
 "Netaki waza kana!" tote, "Madu, kehu ha, ko no hana hito-eda yurusu."
 to notamahasure ba, ohom-irahe kikoye sase de, ori te omosiroki eda wo wori te mawiri tamahe ri.
 "Yo no tune no kakine ni nihohu hana nara ba
 kokoro no mama ni wori te mi masi wo
"
 to sou-si tamahe ru, youi asakara zu miyu.
 "Simo ni ahe zu kare ni si sono no kiku nare do
 nokori no iro ha ase zu mo aru kana
"
 to notamahasu.
 Kayau ni, wori-wori honomekasa se tamahu mi-kesiki wo, hito-dute nara zu uketamahari nagara, rei no kokoro no kuse nare ba, isogasiku mo oboye zu.
 "Ide ya, ho'i ni mo ara zu. Sama-zama ni itohosiki hito-bito no ohom-koto-domo wo mo, yoku kiki-sugusi tutu tosi he nuru wo, ima-sara ni hiziri no mono no, yo ni kaheri ide m kokoti su beki koto."
 to omohu mo, katu ha ayasi ya!
 "Kotosara ni kokoro wo tukusu hito dani koso a'nare." to ha omohi nagara, "Kisaki-bara ni ohase ba si mo." to oboyuru kokoro no uti zo, amari ohokenakari keru.

 [1-5 Yugiri desires Nionomiya to get married to his daughter Rokunokimi]
 Kakaru koto wo, Migi-no-Ohoidono hono-kiki tamahi te,
 "Roku-no-Kimi ha, sari to mo ko no Kimi ni koso ha. Sibu-sibu nari to mo, mameyaka ni urami yora ba, tuhi ni ha, e inabi hate zi."
 to obosi turu wo, "Omohi no hoka no koto ide ki nu beka' nari." to, netaku obosa re kere ba, Hyaubukyau-no-Miya hata, waza to ni ha ara ne do, wori-wori ni tuke tutu, wokasiki sama ni kikoye tamahu koto nado taye zari kere ba,
 "Sahare, nahozari no suki ni ha ari to mo, saru beki ni te, mi-kokoro tomaru yau mo nado ka nakara m. Midu moru maziku omohi-sadame m tote mo, naho-nahosiki kiha ni kudara m hata, ito hito-waroku, aka nu kokoti su besi."
 nado obosi nari ni tari.
 "Womna-go usirometage naru yo no suwe ni te, Mikado dani muko motome tamahu yo ni, masite, tada-udo no sakari sugi m mo aimasi."
 nado, sosirahasige ni notamahi te, Tiuguu wo mo mameyaka ni urami mausi tamahu koto, tabi-kasanare ba, kikosimesi wadurahi te,
 "Itohosiku, kaku ohona-ohona omohi kokorozasi te tosi he tamahi nuru wo, ayaniku ni nogare kikoye tamaha m mo, nasakenaki yau nara m. Miko-tati ha, ohom-usiromi kara koso, tomo-kaku-mo are.
 Uhe no, mi-yo mo suwe ni nari yuku to nomi obosi notamahu meru wo, tada-udo koso, hito-koto ni sadamari nure ba, mata kokoro wo wake m koto mo katage na'mere. Sore dani, ka no Otodo no mame-dati nagara, konata kanata urayami naku motenasi te monosi tamaha zu ya ha aru. Masite, kore ha, omohi-oki te kikoyuru koto mo kanaha ba, amata mo saburaha m ni nado ka ara m?"
 nado, rei nara zu koto tuduke te, aru bekasiku kikoye sase tamahu wo,
 "Wa ga mi-kokoro ni mo, motoyori mote hanare te, hata, obosa nu koto nare ba, anagati ni ha, nado-te ka ha aru maziki sama ni mo kikoye sase tamaha m. Tada, ito koto uruhasige naru atari ni tori-kome rare te, kokoro-yasuku narahi tamahe ru arisama no tokoro-sekara m koto wo, nama-kurusiku obosu ni mono-uki nare do, geni, ko no Otodo ni, amari wen-ze rare hate m mo ainakara m."
 nado, yau-yau obosi yowari ni taru besi. Ada naru mi-kokoro nare ba, ka no Azeti-no-Dainagon no, Koubai-no-Ohomkata wo mo, naho obosi taye zu, hana momidi ni tuke te mono notamahi watari tutu, idure wo mo yukasiku ha obosi keri. Saredo, so no tosi ha kahari nu.

 2 Tale of Nakanokimi Nakanokimi's uneasy future and Kaoru's sympathy to her

 
[2-1 Nionomiya's engagement to Rokunokimi and Nakanokimi's uneasy mind]
 Womna-Ni-no-Miya mo, ohom-buku hate nure ba, "Itodo nani-goto ni ka habakari tamaha m? Sa mo kikoye ide ba." to obosimesi taru mi-kesiki nado, tuge kikoyuru hito-bito mo aru wo, "Amari sira-zu-gaho nara m mo, higa-higasiu namege nari." to obosi-okosi te, honomekasi mawirase tamahu wori-wori mo aru ni, "Hasitanaki yau ha, nado-te ka ha ara m? So no hodo ni obosi sadame ta'nari." to tute ni mo kiku, midukara mi-kesiki wo mo mire do, kokoro no uti ni ha, naho aka zu sugi tamahi ni si hito no kanasisa nomi, wasuru beki yo naku oboyure ba, "Utate, kaku tigiri hukaku monosi tamahi keru hito no, nadote ka ha, sasuga ni utoku te ha sugi ni kem." to kokoro-e gataku omohi-ide raru.
 "Kutiwosiki sina nari to mo, ka no ohom-arisama ni sukosi mo oboye tara m hito ha, kokoro mo tomari na m kasi. Mukasi ari kem kau no keburi ni tuke te dani, ima hito-tabi mi tatematuru mono ni mo gana!" to nomi oboye te, yamgotonaki kata zama ni, itusika nado isogu kokoro mo nasi.
 Migi-no-Ohoidono ni ha isogi tati te, "Hati-gwati bakari ni." to kikoye tamahi keri. Nideu-no-win no Tai-no-Ohomkata ni ha, kiki tamahu ni,
 "Sareba yo! Ikade ka ha, kazu nara nu arisama na'mere ba, kanarazu hito-warahe ni uki koto ide ko m mono zo, to ha omohu omohu sugosi turuyo zo kasi. Ada naru mi-kokoro to kiki watari si wo, tanomosige naku omohi nagara, me ni tikaku te ha, koto ni turage naru koto miye zu, ahare ni hukaki tigiri wo nomi si tamahe ru wo, nihaka ni kahari tamaha m hodo, ikaga ha yasuki kokoti ha su bekara m. Tada-udo no nakarahi nado no yau ni, ito si mo nagori naku nado ha ara zu to mo, ika ni yasuge naki koto ohokara m. Naho, ito uki mi na'mere ba, tuhi ni ha, yama-zumi ni kaheru beki na'meri."
 to obosu ni mo, "Yagate ato taye na masi yori ha, yamagatu no mati omoha m mo hito-warahe nari kasi. Kahesu-gahesu mo, Miya no notamahi-oki si koto ni tagahi te, kusa no moto wo kare ni keru kokoro-karusa." wo, hadukasiku mo turaku mo omohi-siri tamahu.
 "Ko-Hime-Gimi no, ito sidokenage ni, mono-hakanaki sama ni nomi, nani-goto mo obosi notamahi sika do, kokoro no soko no dusiyaka naru tokoro ha, koyonaku mo ohasikeru kana! Tiunagon-no-Kimi no, ima ni wasuru beki yo naku nageki watari tamahu mere do, mosi yo ni ohase masika ba, mata kayau ni obosu koto ha ari mo ya se masi.
 Sore wo, ito hukaku, ikade sa ha ara zi, to omohi-iri tamahi te, to-zama kau-zama ni, mote-hanare m koto wo obosi te, katati wo mo kahe te m to si tamahi si zo kasi. Kanarazu saru sama ni te zo ohase masi.
 Ima omohu ni, ika ni omorika naru mi-kokoro-okite nara masi. Naki ohom-kage-domo mo, ware wo ba ika ni koyonaki ahatukesa to mi tamahu ram."
 to hadukasiku kanasiku obose do, "Nani ka ha, kahi naki mono-kara, kakaru kesiki wo mo miye tatematura m." to sinobi kahesi te, kiki mo ire nu sama ni te sugusi tamahu.

 [2-2 Nakanokimi gets pregnant Nionomiya's baby]
 Miya ha, tune yori mo ahare ni natukasiku, oki-husi katarahi tigiri tutu, ko no yo nomi nara zu, nagaki koto wo nomi zo tanomi kikoye tamahu.
 Saru ha, ko no Satuki bakari yori, rei nara nu sama ni nayamasiku si tamahu koto mo ari keri. Kotitaku kurusigari nado ha si tamaha ne do, tune yori mo mono mawiru koto itodo naku, husi te nomi ohasuru wo, mada sayau naru hito no arisama, yoku mo mi-siri tamaha ne ba, "Tada atuki koro nare ba, kaku ohasuru na'meri." to zo obosi taru.
 Sasuga ni ayasi to obosi togamuru koto mo ari te, "Mosi, ikanaru zo. Saru hito koso, kayau ni ha nayamu nare." nado, notamahu wori mo are do, ito hadukasiku si tamahi te, sarigenaku nomi motenasi tamahe ru wo, sasi-sugi kikoye iduru hito mo nakere ba, tasika ni mo e siri tamaha zu.
 Hati-gwati ni nari nure ba, so no hi nado, hoka yori zo tutahe kiki tamahu. Miya ha, hedate m koto ni ha ara ne do, ihi-ide m hodo kokoro-kurusiku itohosiku obosa re te, sa mo notamaha nu wo, Womna-Gimi ha, sore sahe kokoro-uku oboye tamahu. Sinobi taru koto ni mo ara zu, yononaka nabete siri taru koto wo, so no hodo nado dani notamaha nu koto to, ikaga uramesi kara zara m.
 Kaku watari tamahi ni si noti ha, koto naru koto nakere ba, Uti ni mawiri tamahi te mo, yoru tomaru koto ha koto ni si tamaha zu, koko kasiko no ohom-yogare nado mo nakari turu wo, nihaka ni ika ni omohi tamaha m to, kokoro-gurusiki magirahasi ni, ko no koro ha, toki-doki ohom-tonowi tote mawiri nado si tamahi tutu, kanete yori narahasi kikoye tamahu wo mo, tada turaki kata ni nomi zo omohi oka re tamahu beki.

 [2-3 Kaoru sympathizes with Nakanokimi and loves her]
 Tiunagon-dono mo, "Ito itohosiki waza kana!" to kiki tamahu. "Hana-gokoro ni ohasuru Miya nare ba, ahare to ha obosu to mo, imamekasiki kata ni kanarazu mi-kokoro uturohi na m kasi. Womna-gata mo, ito sitataka naru watari ni te, yurubi naku kikoye matuhasi tamaha ba, tuki-goro mo, sa mo narahi tamaha de, matu yo ohoku sugosi tamaha m koso, ahare naru bekere."
 nado omohi-yoru ni tuke te mo,
 "Ainasi ya, wa ga kokoro yo! Nani si ni yuduri kikoye kem? Mukasi no hito ni kokoro wo sime te si noti, ohokata no yo wo mo omohi hanare te sumi hate tari si kata no kokoro mo nigori some ni sika ba, tada ka no ohom-koto wo nomi, to-zama kau-zama ni ha omohi nagara, sasuga ni hito no kokoro yurusa re de ara m koto ha, hazime yori omohi si ho'i nakaru besi."
 to habakari tutu, "Tada ika ni si te, sukosi mo ahare to omoha re te, utitoke tamahe ram kesiki wo mo mi m." to, yukusaki no aramasi-goto nomi omohi-tuduke si ni, hito ha onazi kokoro ni mo ara zu motenasi te, sasuga ni, hito-kata ni mo e sasi hanatu maziku omohi tamahe ru nagusame ni, onazi mi zo to ihi-nasi te, ho'i nara nu kata ni omomuke tamahi si ga netaku uramesikari sika ba," Madu, so no kokoro-okite wo tagahe m tote, isogi se si waza zo kasi." nado, anagati ni memesiku mono-guruhosiku wi te ariki, tabakari kikoye si hodo omohi-iduru mo, "Ito kesikara zari keru kokoro kana!" to, kahesu-gahesu zo kuyasiki.
 "Miya mo, sari to mo, so no hodo no arisama omohi-ide tamaha ba, wa ga kika m tokoro wo mo sukosiha habakari tamaha zi ya!" to omohu ni, "Ide ya, ima ha, so no wori no koto nado, kakete mo notamahi ide za'meri kasi. Naho, ada naru kata ni susumi, uturi yasu naru hito ha, womna no tame nomi ni mo ara zu, tanomosige naku karu-garusiki koto mo ari nu beki na'meri kasi."
 nado, nikuku omohi kikoye tamahu. Wa ga makoto ni amari hito-kata ni simi taru kokoro-narahi ni, hito ha ito koyonaku modokasiku miyuru naru besi.

 [2-4 Kaoru recollects the late Ohoikimi]
 Ka no hito wo munasiku mi-nasi kikoye tamau te si noti, omohu ni ha, Mikado no ohom-musume wo tamaha m to omohosi-oki turu mo, uresiku mo ara zu, ko no Kimi wo mi masika ba to oboyuru kokoro no, tuki-hi ni sohe te masaru mo, tada, ka no ohom-yukari to omohu ni, omohi hanare gataki zo kasi.
 "Harakara to ihu naka ni mo, kagiri naku omohi-kahasi tamahe ri si mono wo, ima ha to nari tamahi ni si hate ni mo, 'Tomara m hito wo onazi goto to omohe.' tote, 'Yorodu ha omoha zu naru koto mo nasi. Tada ka no omohi-oki te si sama wo tagahe tamahe ru nomi nam, kutiwosiu uramesiki husi ni te, ko no yo ni ha nokoru beki.' to notamahi si mono wo, ama-kakeri te mo, kayau naru ni tuke te ha, itodo turasi to ya mi tamahu ram."
 nado, tukuduku to hito-yari nara nu hitori-ne si tamahu yo-na yo-na ha, hakanaki kaze no oto ni mo me nomi same tutu, ki-si-kata yuku-saki, hito no uhe sahe, adikinaki yo wo omohi megurasi tamahu.
 Nage no susabi ni mono wo mo ihi-hure, ke-dikaku tukahi narasi tamahu hito-bito no naka ni ha, onodukara nikukara zu obosa ruru mo ari nu bekere do, makoto ni ha kokoro tomaru mo naki koso, sahayaka nare.
 Saru ha, ka no Kimi-tati no hodo ni otoru maziki kiha no hito-bito mo, toki-yo ni sitagahi tutu otorohe te, kokoro-bosoge naru sumahi suru nado wo, tadune tori tutu ara se nado, ito ohokare do, "Ima ha to yo wo nogare somuki hanare m toki, ko no hito koso to, tori-tate te, kokoro tomaru hodasi ni naru bakari naru koto ha naku te sugusi te m." to omohu kokoro-hukakari si wo, "Ito, sa mo waroku, wa ga kokoro nagara, nedike te mo aru kana!"
 nado, tune yori mo, yagate madoroma zu akasi tamahe ru asita ni, kiri no magaki yori, hana no iro-iro omosiroku miye watare ru naka ni, asagaho no hakanage ni te maziri taru wo, naho koto ni me tomaru kokoti si tamahu. "Akuru ma saki te" to ka, tune naki yo ni mo nazurahuru ga, kokoro-gurusiki na'meri kasi.
 Kausi mo age nagara, ito karisome ni uti-husi tutu nomi akasi tamahe ba, ko no hana no hirakuru hodo wo mo, tada hitori nomi mi tamahi keru.

 [2-5 Kaoru visits to Nakanokimi at Nijoin]
 Hito mesi te,
 "Kita-no-win ni mawira m ni, koto-kotosikara nu kuruma sasi-ide sase yo."
 to notamahe ba,
 "Miya ha, kinohu yori Uti ni nam ohasimasu naru. Yobe, mi-kuruma wi te kaheri haberi ni ki."
 to mausu.
 "Sahare, ka no Tai-no-Ohomkata no nayami tamahu naru, toburahi kikoye m. Kehu ha Uti ni mawiru beki hi nare ba, hi take nu saki ni."
 to notamahi te, ohom-sauzoku si tamahu. Ide tamahu mama ni, ori te hana no naka ni maziri tamahe ru sama, kotosara ni en-dati iromeki te mo motenasi tamaha ne do, ayasiku, tada uti-miru ni namamekasiku hadukasige ni te, imiziku kesiki-datu iro-gonomi-domo ni nazurahu beku mo ara zu, onodukara wokasiku zo miye tamahi keru. Asagaho hiki-yose tamahe ru, tuyu itaku koboru.
 "Kesa no ma no iro ni ya mede m oku tuyu no
 kiye nu ni kakaru hana to miru miru

 hakana."
 to hitori-goti te, wori te mo' tamahe ri. Wominahesi wo ba, mi sugi te zo ide tamahi nuru.
 Ake hanaruru mama ni, kiri tati midaru sora wokasiki ni,
 "Womna-doti ha, sidokenaku asa-i si tamahe ra m kasi. Kausi tumado nado uti-tataki kowa-dukura m koso, uhi-uhisikaru bekere. Asa madaki madaki ki ni keri."
 to omohi nagara, hito mesi te, tiu-mon no aki taru yori mise tamahe ba,
 "Mi-kausi-domo mawiri te haberu besi. Nyoubau no ohom-kehahi mo si haberi tu."
 to mause ba, ori te, kiri no magire ni sama yoku ayumi iri tamahe ru wo, "Miya no sinobi taru tokoro yori kaheri tamahe ru ni ya?" to miru ni, tuyu ni uti-simeri tamahe ru ka, rei no, ito sama koto ni nihohi kure ba,
 "Naho, mezamasiku ohasu kasi. Kokoro wo amari wosame tamahe ru zo nikuki."
 nado, ainaku, wakaki hito-bito ha, kikoye ahe ri.
 Odoroki-gaho ni ha ara zu, yoki hodo ni uti-soyomeki te, ohom-sitone sasi-ide nado suru sama mo, ito meyasusi.
 "Kore ni saburahe to yurusa se tamahu hodo ha, hito-bito-siki kokoti sure do, naho kakaru mi-su no mahe ni sasi-hanata se tamahe ru urehasisa ni nam, siba-siba mo e saburaha nu."
 to notamahe ba,
 "Sara ba, ikaga haberu bekara m?"
 nado kikoyu.
 "Kita-omote nado yau no kakure zo kasi. Kakaru huru-bito nado no saburaha m ni kotowari naru yasumi-dokoro ha. Sore mo, mata, tada mi-kokoro nare ba, urehe kikoyu beki ni mo ara zu."
 tote, nagesi ni yori-kakari te ohasure ba, rei no, hito-bito,
 "Naho, asiko moto ni."
 nado, sosonokasi kikoyu.

 [2-6 Kaoru talks with Nakanokimi]
 Moto yori mo, kehahi hayarika ni wowosiku nado ha monosi tamaha nu hito-gara naru wo, iyo-iyo simeyaka ni motenasi wosame tamahe re ba, ima ha, midukara kikoye tamahu koto mo, yau-yau utate tutumasikari si kata, sukosi dutu usuragi te, omo-nare tamahi ni tari.
 Nayamasiku obosaru ram sama mo, "Ika nare ba." nado tohi-kikoye tamahe do, haka-bakasiku mo irahe kikoye tamaha zu, tune yori mo simeri tamahe ru kesiki no kokoro-gurusiki mo, ahare ni oboye tamahi te, komayaka ni, yononaka no aru beki yau nado wo, harakara yau no mono no aramasi yau ni, wosihe nagusame kikoye tamahu.
 Kowe nado mo, wazato ni tamahe ri to mo oboye zari sika do, ayasiki made tada sore to nomi oboyuru ni, hitome mi-gurusikaru maziku ha, sudare mo hiki-age te sasi-mukahi kikoye mahosiku, uti-nayami tamahe ra m katati yukasiku oboye tamahu mo, "Naho, yononaka ni mono omoha nu hito ha, e aru maziki waza ni ya ara m?" to zo omohi sira re tamahu.
 "Hito-bitosiku kira-kirasiki kata ni ha habera zu to mo, kokoro ni omohu koto ari, nagekasiku mi wo mote-nayamu sama ni nado ha naku te sugusi tu beki ko no yo to, midukara omohi tamahe si, kokoro kara, kanasiki koto mo, wokogamasiku kuyasiki mono-omohi wo mo, kata-gata ni yasukara zu omohi haberu koso, ito ainakere. Tukasa kurawi nado ihi te, daizi ni su meru, kotowari no urehe ni tuke te nageki omohu hito yori mo, kore ya, ima sukosi tumi no hukasa ha masaru ram."
 nado ihi tutu, wori tamahe ru hana wo, ahugi ni uti-oki te mi wi tamahe ru ni, yau-yau akami mote yuku mo, naka-naka iro no ahahi wokasiku miyure ba, yawora sasi-ire te, "Yosohe te zo miru bekari keru sira-tuyu no
 tigiri ka oki si asagaho no hana
"
 Kotosarabi te si mo motenasa nu ni, "Tuyu otosa de mo' tamahe ri keru yo!" to, wokasiku miyuru ni, oki nagara karuru kesiki nare ba,
 "Kiye nu ma ni kare nuru hana no hakanasa ni
 okururu tuyu ha naho zo masare ru

 Nani ni kakare ru."
 to, ito sinobi te koto mo tuduka zu, tutumasige ni ihi-keti tamahe ru hodo, "Naho, ito yoku ni tamahe ru mono kana!" to omohu ni mo, madu zo kanasiki.

 [2-7 Kaoru talks about Hikaru-genji's death and recollects the late Ohoikimi]
 "Aki no sora ha, ima sukosi nagame nomi masari haberi. Ture-dure no magirahasi ni mo to omohi te, sai-tu-koro, Udi ni monosi te haberi ki. Niha mo magaki mo makoto ni itodo are hate te haberi si ni, tahe gataki koto ohoku nam.
 Ko-Win no use tamahi te noti, ni, sam-nen bakari no suwe ni, yo wo somuki tamahi si Saga-no-Win ni mo, Rokudeu-no-Win ni mo, sasi-nozoku hito no, kokoro wosame m kata naku nam haberi keru. Ki-kusa no iro ni tuke te mo, namida ni kure te nomi nam kaheri haberi keru. Ka no ohom-atari no hito ha, kami-simo kokoro-asaki hito naku koso haberi kere.
 Kata-gata tudohi monose rare keru hito-bito mo, mina tokoro-dokoro akare tiri tutu, ono-ono omohi hanaruru sumahi wo si tamahu meri si ni, hakanaki hodo no nyoubau nado hata, masite kokoro wosame m kata naku oboye keru mama ni, mono oboye nu kokoro ni makase tutu, yama hayasi ni iri-maziri, suzuro naru winaka-bito ni nari nado, ahare ni madohi tiru koso ohoku haberi kere.
 Sate, naka-naka mina arasi hate, wasure-gusa ohosi te noti nam, ko no Migi-no-Otodo mo watari sumi, Miya-tati nado mo kata-gata monosi tamahe ba, mukasi ni kaheri taru yau ni habe' meru. Saru yo ni, taguhi naki kanasisa to mi tamahe si koto mo, tosi-tuki hure ba, omohi samasu wori no ide-kuru ni koso ha, to mi haberu ni, geni, kagiri aru waza nari keri, to nam miye haberu.
 Kaku ha kikoye sase nagara mo, ka no inisihe no kanasisa ha, mada ihakenaku mo haberi keru hodo ni te, ito sa si mo sima nu ni ya haberi kem. Naho, ko no tikaki yume koso, samasu beki kata naku omohi tamahe raruru ha, onazi koto, yo no tune naki kanasibi nare do, tumi hukaki kata ha masari te haberu ni ya to, sore sahe nam kokoro-uku haberu."
 tote, naki tamahe ru hodo, ito kokoro-hukage nari.
 Mukasi no hito wo, ito si mo omohi kikoye zara m hito dani, ko no hito no omohi tamahe ru kesiki wo mi m ni ha, suzuro ni tada ni mo aru maziki wo, masite, ware mo mono wo kokoro-bosoku omohi-midare tamahu ni tuke te ha, itodo tune yori mo, omokage ni kohisiku kanasiku omohi kikoye tamahu kokoro nare ba, ima sukosi moyohosa re te, mono mo e kikoye tamaha zu, tamerahi kane tamahe ru kehahi wo, katami ni ito ahare to omohi-kahasi tamahu.

 [2-8 Kaoru and Nakanokimi think about Uji's life]
 "Yo no uki yori ha nado, hito ha ihi si wo mo, sayau ni omohi kuraburu kokoro mo koto ni naku te, tosi-goro ha sugusi haberi si wo, ima nam, naho ikade siduka naru sama ni te mo sugusa mahosiku omou tamahuru wo, sasuga ni kokoro ni mo kanaha za'mere ba, Ben-no-Ama koso urayamasiku habere.
 Ko no hatuka amari no hodo ha, ka no tikaki tera no kowe mo kiki watasa mahosiku oboye haberu wo, sinobi te watasa se tamahi te m ya, to kikoye sase baya to nam omohi haberi turu."
 to notamahe ba,
 "Arasa zi to obosu to mo, ikade ka ha. Kokoro-yasuki wonoko dani, yuki-ki no hodo aramasiki yama-miti ni haberi kere ba, omohi tutu nam tuki-hi mo hedatari haberu. Ko-Miya no ohom-kiniti ha, ka no Azari ni, saru beki koto-domo mina ihi-oki haberi ni ki. Kasiko ha, naho tahutoki kata ni obosi yuduri te yo. Toki-doki mi tamahuru ni tuke te ha, kokoro-madohi no taye se nu mo ainaki ni, tumi usinahu sama ni nasi te baya, to nam omohi tamahuru wo, mata ikaga obosi-oki tu ram.
 Tomo-kaku-mo sadame sase tamaha m ni sitagahi te koso ha, to te nam. Aru bekara m yau ni notamaha se yo kasi. Nani-goto mo utokara zu uketamahara m nomi koso, ho'i no kanahu ni te ha haberame."
 nado, mame-dati taru koto-domo wo kikoye tamahu. Kyau Hotoke nado, ko no Uhe mo kuyau-zi tamahu beki na'meri. Kayau naru tuide ni kotoduke te, yawora komori wi na baya, nado omomuke tamahe ru kesiki nare ba,
 "Ito aru maziki koto nari. Naho, nani-goto mo kokoro nodoka ni obosi nase."
 to wosihe kikoye tamahu.

 [2-9 Kaoru leaves Nijoin for his home]
 Hi sasi-agari te, hito-bito mawiri atumari nado sure ba, amari nagawi mo koto-ari-gaho nara m ni yori te, ide tamahi na m tote,
 "Iduko ni te mo, mi-su no to ni ha narahi habera ne ba, hasitanaki kokoti si haberi te nam. Ima mata, kayau ni mo saburaha m."
 tote tati tamahi nu. "Miya no, nadoka naki wori ni ha ki tu ram?" to omohi tamahi nu beki mi-kokoro naru mo wadurahasiku te, saburahi no betau naru, Ukyau-no-Kami mesi te,
 "Yobe makade sase tamahi nu to uketamahari te mawiri turu wo, madasikari kere ba kutiwosiki wo. Uti ni ya mawiru beki."
 to notamahe ba,
 "Kehu ha, makade sase tamahi na m."
 to mause ba,
 "Sara ba, yuhu-tu-kata mo."
 tote, ide tamahi nu.
 Naho, ko no ohom-kehahi arisama wo kiki tamahu tabi-goto ni, nado-te mukasi no hito no mi-kokoro-okite wo mote-tagahe te, omohi kuma nakari kem to, kuyuru kokoro nomi masari te, kokoro ni kakari taru mo mutukasiku, "Nazo ya, hito-yari nara nu kokoro nara m." to omohi kahesi tamahu. So no mama ni mada sauzi ni te, itodo tada okonahi wo nomi si tamahi tutu, akasi kurasi tamahu.
 Haha-Miya no, naho ito mo wakaku ohodoki te, sidokenaki mi-kokoro ni mo, kakaru mi-kesiki wo, ito ayahuku yuyusi to obosi te,
 "Iku yo si mo ara zi wo, mi tatematura m hodo ha, naho kahi aru sama ni te miye tamahe. Yononaka wo omohi-sute tamaha m wo mo, kakaru katati ni te ha, samatage kikoyu beki ni mo ara nu wo, ko no yo no ihu-kahi naki kokoti su beki kokoro-madohi ni, itodo tumi ya e m to oboyuru."
 to notamahu ga, katazikenaku itohosiku te, yorodu wo omohi keti tutu, o-mahe ni te ha mono-omohi naki sama wo tukuri tamahu.

 3 Tale of Nakanokimi Nionomi gets married to Rokunokimi

 
[3-1 Nionomiya and Rokunokimi's marriage ceremony]
 Migi-no-Ohoidono ni ha, Rokudeu-no-win no himgasi no otodo migaki siturahi te, kagiri naku yorodu wo totonohe te mati kikoye tamahu ni, isayohi-no-tuki yau-yau sasi-agaru made kokoro-motonakere ba, ito si mo mi-kokoro ni ira nu koto ni te, ika nara m to, yasukara zu omohosi te, anai-si tamahe ba,
 "Ko no yuhu-tu-kata, Uti yori ide tamahi te, Nideu-no-win ni nam ohasimasu naru."
 to, hito mausu. Obosu hito mo'tamahe re ba to, kokoro-yamasikere do, koyohi sugi m mo hito-warahe naru bekere ba, Miko no Tou-no-Tiuzyau si te kikoye tamahe ri.
 "Oho-zora no tuki dani yadoru waga yado ni
 matu yohi sugi te miye nu Kimi kana
"
 Miya ha, "Naka-naka ima nam to mo miye zi, kokoro-gurusi." to obosi te, Uti ni ohasi keru wo, ohom-humi kikoye tamahe ri keri. Ohom-kaheri ya ikaga ari kem, naho ito ahare ni obosa re kere ba, sinobi te watari tamahe ri keru nari keri. Rautage naru arisama wo, mi-sute te idu beki kokoti mo se zu, itohosikere ba, yorodu ni tigiri nagusame te, morotomo ni tuki wo nagame te ohasuru hodo nari keri.
 Womna-Gimi ha, hi-goro mo yorodu ni omohu koto ohokare do, ikade kesiki ni idasa zi to nen-zi kahesi tutu, turenaku samasi tamahu koto nare ba, koto ni kiki mo todome nu sama ni, ohodoka ni motenasi te ohasuru kesiki, ito ahare nari.
 Tiuzyau no mawiri tamahe ru wo kiki tamahi te, sasuga ni kare mo itohosikere ba, ide tamaha m tote,
 "Ima, ito toku mawiri ko m. Hitori tuki na mi tamahi so. Kokoro sora nare ba ito kurusiki."
 to kikoye oki tamahi te, naho kataharaitakere ba, kakure no kata yori sinden he watari tamahu, ohom-usirode wo mi-okuru ni, tomo-kaku-mo omoha ne do, tada makura no uki nu beki kokoti sure ba, "Kokoro-uki mono ha hito no kokoro nari keri." to, ware nagara omohi sira ru.

 [3-2 Nakanokimi's uneasy mind]
 "Wosanaki hodo yori kokoro-bosoku ahare naru mi-domo ni te, yononaka wo omohi todome taru sama ni mo ohase zari si hito hito-tokoro wo tanomi kikoye sase te, saru yama-zato ni tosi he sika do, itu to naku ture-dure ni sugoku ari nagara, ito kaku kokoro ni simi te yo wo uki mono to mo omoha zari si ni, uti-tuduki asamasiki ohom-koto-domo wo omohi si hodo ha, yo ni mata tomari te kata-toki hu beku mo oboye zu, kohisiku kanasiki koto no taguhi ara zi to omohi si wo, inoti nagaku te ima made mo nagarahure ba, hito no omohi tari si hodo yori ha, hito ni mo naru yau naru arisama wo, nagakaru beki koto ha omoha ne do, miru kagiri ha nikuge naki mi-kokoro-bahe motenasi naru ni, yau-yau omohu koto usuragi te ari turu wo, ko no wori-husi no mi no usa hata, iha m kata naku, kagiri to oboyuru waza nari keri.
 Hitasura yo ni nakunari tamahi ni si hito-bito yori ha, sari to mo kore ha, toki-doki mo nado ka ha, to mo omohu beki wo, koyohi kaku mi-sute te ide tamahu turasa, ki-si-kata yuku-saki, mina kaki-midari kokoro-bosoku imiziki ga, wa ga kokoro nagara omohi-yaru kata naku, kokoro-uku mo aru kana! Onodukara nagarahe ba."
 nado, nagusame m koto wo omohu ni, sara ni Wobasute-yama no tuki sumi nobori te, yo hukuru mama ni yorodu omohi midare tamahu. Matukaze no huki kuru oto mo, aramasikari si yamaorosi ni omohi-kurabure ba, ito nodoka ni natukasiku, meyasuki ohom-sumahi nare do, koyohi ha sa mo oboye zu, sihi no ha no oto ni ha otori te omohoyu.
 "Yamazato no matu no kage ni mo kaku bakari
 mi ni simu aki no kaze ha nakari ki
"
 Ki-si-kata wasure ni keru ni ya ara m?
 Oyi-bito-domo nado,
 "Ima ha, ira se tamahi ne. Tuki miru ha imi haberu mono wo. Asamasiku, hakanaki ohom-kudamono wo dani go-ran-zi ire ne ba, ika ni nara se tamaha m." to, "Ana, mi-gurusi ya! Yuyusiu omohi-ide raruru koto mo haberu wo, ito koso wari naku."
 to uti-nageki te,
 "Ide, ko no ohom-koto yo! Sari to mo, kau te oroka ni ha, yo mo nari-hate sase tamaha zi. Sa ihe do, moto no kokorozasi hukaku omohi-some turu naka ha, nagori nakara nu mono zo."
 nado ihi-ahe ru mo, sama-zama ni kiki nikuku, "Ima ha, ika ni mo ika ni mo kake-te iha zara nam, tada ni koso mi me." to obosa ruru ha, hito ni ha iha se zi, ware hitori urami kikoye m to ni ya ara m? "Ide ya, Tiunagon-dono no, sa-bakari ahare naru mi-kokoro-hukasa wo." nado, sono-kami no hito-bito ha ihi-ahase te, "Hito no ohom-sukuse no ayasikari keru koto yo!" to ihi-ahe ri.

 [3-3 Nionomiya sends a letter to Rokunokimi after the first night of marriage]
 Miya ha, ito kokoro-gurusiku obosi nagara, imamekasiki mi-kokoro ha, ika de medetaki sama ni mati omoha re m to, kokoro-gesau si te, e nara zu taki sime tamahe ru ohom-kehahi, iha m kata nasi. Mati tuke kikoye tamahe ru tokoro no arisama mo, ito wokasikari keri. Hito no hodo, sasayaka ni ayeka ni nado ha ara de, yoki hodo ni nari ahi taru kokoti si tamahe ru wo,
 "Ika nara m? Mono-monosiku azayagi te, kokorobahe mo tawoyaka naru kata ha naku, mono hokorika ni nado ya ara m? Sara ba koso, utate aru bekere."
 nado ha obose do, sayau naru ohom-kehahi ni ha ara nu ni ya, mi-kokorozasi oroka naru beku mo obosa re zari keri. Aki no yo nare do, huke ni sika ba ni ya, hodo naku ake nu.
 Kaheri tamahi te mo, tai he ha huto mo e watari tamaha zu, sibasi ohotono-gomori te, oki te zo ohom-humi kaki tamahu.
 "Mi-kesiki kesiu ha ara nu na'meri."
 to, o-mahe naru hito-bito tukizirohu.
 "Tai-no-Ohomkata koso kokoro-gurusikere. Tenka ni amaneki mi-kokoro nari to mo, onodukara ke-osaruru koto mo ari na m kasi."
 nado, tada ni si mo ara zu, mina nare tukau-maturi taru hito-bito nare ba, yasukara zu uti-ihu-domo mo ari te, subete, naho netage naru waza ni zo ari keru. Ohom-kaheri mo, "Konata ni te koso ha." to obose do, "Yo no hodo obotukanasa mo, tune no hedate yori ha ikaga?" to, kokoro-kurusikere ba, isogi watari tamahu.
 Nekutare no ohom-katati, ito medetaku mi-dokoro ari te, iri tamahe ru ni, husi taru mo utate are ba, sukosi okiagari te ohasuru ni, uti-akami tamahe ru kaho no nihohi nado, kesa si mo koto ni wokasige-sa masari te miye tamahu ni, ainaku namida-guma re te, sibasi uti-mamori kikoye tamahu wo, hadukasiku obosi te utu-busi tamahe ru, kami no kakari, kamzasi nado, naho ito arigatage nari.
 Miya mo, nama-hasitanaki ni, komayaka naru koto nado ha, huto mo e ihi-ide tamaha nu omo-gakusi ni ya,
 "Nado kaku nomi nayamasige naru mi-kesiki nara m. Atuki hodo no koto to ka, notamahi sika ba, itusika to suzusiki hodo mati-ide taru mo, naho hare-baresikara nu ha, mi-gurusiki waza kana! Sama-zama ni se sasuru koto mo, ayasiku sirusi naki kokoti koso sure. Sa ha ari to mo, suhohu ha mata nobe te koso ha yokara me. Sirusi ara m sou mo gana! Nanigasi-Soudu wo zo, yowi ni saburaha su bekari keru."
 nado, yau naru mame-goto wo notamahe ba, kakaru kata ni mo koto yoki ha, kokoro-duki naku oboye tamahe do, muge ni irahe kikoye zara m mo rei nara ne ba,
 "Mukasi mo, hito ni ni nu arisama ni te, ka-yau naru wori ha ari sika do, onodukara ito yoku okotaru mono wo."
 to notamahe ba,
 "Ito yoku koso, sahayaka nare."
 to uti-warahi te, "Natukasiku aigyau-duki taru kata ha, kore ni narabu hito ha ara zi kasi." to ha omohi nagara, naho mata, toku yukasiki kata no kokoro-ira re mo tati-sohi tamahe ru ha, mi-kokorozasi oroka ni mo ara nu na'meri kasi.

 [3-4 Nionomiya comforts Nakanokimi's uneasy mind]
 Saredo, mi tamahu hodo ha kaharu kedime mo naki ni ya, noti no yo made tikahi tanome tamahu koto-domo no tukise nu wo kiku ni tuke te mo, geni, ko no yo ha mizikaka' meru inoti matu ma mo, turaki mi-kokoro ni miye nu bekere ba, "Noti no tigiri ya tagaha nu koto mo ara m." to omohu ni koso, naho korizuma ni, mata mo tanoma re nu bekere tote, imiziku nen-zu beka' mere do, e sinobi ahe nu ni ya, kehu ha naki tamahi nu.
 Hi-goro mo, "Ikade kau omohi keri to miye tatematura zi." to, yorodu ni magirahasi turu wo, sama-zama ni omohi atumuru koto si ohokare ba, sa nomi mo e mote-kakusa re nu ni ya, kobore some te ha, e tomi ni mo tameraha nu wo, ito hadukasiku wabisi to omohi te, itaku somuki tamahe ba, sihite hiki-muke tamahi tutu,
 "Kikoyuru mama ni, ahare naru ohom-arisama to mi turu wo, naho hedate taru mi-kokoro koso ari kere na! Sara zu ha, yo no hodo ni obosi kahari ni taru ka?"
 tote, wa ga ohom-sode si te namida wo noguhi tamahe ba,
 "Yo no ma no kokoro-gahari koso, notamahu ni tuke te, osihakara re haberi nure."
 tote, sukosi hohowemi nu.
 "Geni, a ga Kimi ya, wosana no ohom-mono-ihi ya na! Saredo, makoto ni ha, kokoro ni kuma nakere ba, ito kokoro-yasusi. Imiziku kotowari si te kikoyu to mo, ito sirukaru beki waza zo. Muge ni yo no kotowari wo siri tamaha nu koso, rautaki mono kara wari nakere. Yosi, wa ga mi ni nasi te mo omohi megurasi tamahe. Mi wo kokoro to mo se nu arisama nari. Mosi, omohu yau naru yo mo ara ba, hito ni masari keru kokorozasi no hodo, sira se tatematuru beki hitohusi nam aru. Tahayasuku koto idu beki koto ni mo ara ne ba, inoti nomi koso."
 nado notamahu hodo ni, kasiko ni tatemature tamahe ru ohom-tukahi, itaku wehi sugi ni kere ba, sukosi habakaru beki koto-domo wasure te, kezayaka ni ko no minami-omote ni mawire ri.

 [3-5 Messenger of Nionomiya's letter and Nakanokimi's resignation]
 Ama no karu medurasiki tama-mo ni kaduki udumore taru wo, "Sa na'meri." to, hito-bito miru. Itu no hodo ni isogi kaki tamahe ra m to miru mo, yasukara zu ha ari kem kasi. Miya mo, anagati ni kakusu beki ni ha ara ne do, sasigumi ha naho itohosiki wo, sukosi no youi ha are kasi to, kataharaitakere do, ima ha kahi nakere ba, nyoubau si te ohom-humi tori-ire sase tamahu.
 "Onaziku ha, hedate naki sama ni motenasi hate te m." to omohosi te, hiki-ake tamahe ru ni, "Mama-haha no Miya no ohom-te na'meri." to miyure ba, ima sukosi kokoro-yasuku te, uti-oki tamahe ri. Senzi-gaki ni te mo, usirometa no waza ya!
 "Sakasira ha, kataharaitasa ni, sosonokasi habere do, ito nayamasige ni te nam.
 Wominahesi siwore zo masaru asa-tuyu no
 ika ni oki keru nagori naru ram
"
 Ateyaka ni wokasiku kaki tamahe ri.
 "Kakoto-gamasige naru mo wadurahasi ya! Makoto ha, kokoro-yasuku te sibasi ha ara m to omohu yo wo, omohi no hoka ni mo aru kana!"
 nado ha notamahe do,
 "Mata hutatu to naku te, saru beki mono ni omohi narahi taru tada-udo no naka koso, kayau naru koto no uramesisa nado mo, miru hito kurusiku ha are, omohe ba kore ha ito katasi. Tuhi ni kakaru beki ohom-koto nari. Miya-tati to kikoyuru naka ni mo, sudi koto ni yo-hito omohi kikoye tare ba, iku-tari mo iku-tari mo e tamaha m koto mo, modoki aru mazikere ba, hito mo, ko no ohom-kata itohosi nado mo omohi tara nu naru besi. Kabakari mono-monosiku kasiduki suwe tamahi te, kokoro-gurusiki kata, oroka nara zu obosi taru wo zo, saihahi ohasi keru."
 to kikoyu meru. Midukara no kokoro ni mo, amari ni narahasi tamau te, nihaka ni hasitanakaru beki ga kanasiki na'meri.
 "Kakaru miti wo, ika nare ba asakara zu hito no omohu ram to, mukasi-monogatari nado wo miru ni mo, hito no uhe ni te mo, ayasiku kiki omohi si ha, geni oroka naru maziki waza nari keri."
 to, wa ga mi ni nari te zo, nani-goto mo omohi sira re tamahi keru.

 [3-6 Nionomiya and Rokunokimi's the second night of marriage]
 Miya ha, tune yori mo ahare ni, utitoke taru sama ni motenasi tamahi te,
 "Muge ni mono mawira za'naru koso, ito asikere."
 tote, yosi aru ohom-kudamono mesi-yose, mata, saru beki hito mesi te, kotosara ni teu-ze sase nado si tutu, sosonokasi kikoye tamahe do, ito haruka ni nomi obosi tare ba, "Mi-gurusiki waza kana!" to nageki kikoye tamahu ni, kure nure ba, yuhu-tu-kata, sinden he watari tamahi nu.
 Kaze suzusiku, ohokata no sora wokasiki koro naru ni, imamekasiki ni susumi tamahe ru mi-kokoro nare ba, itodosiku en naru ni, mono omohasiki hito no mi-kokoro no uti ha, yorodu ni sinobi gataki koto nomi zo ohokari keru. Higurasi no naku kowe ni, yama no kage nomi kohisiku te,
 "Ohokata ni kika masi mono wo higurasi no
 kowe uramesiki aki no kure kana
"
 Koyohi ha mada huke nu ni ide tamahu nari. Ohom-saki no kowe no tohoku naru mama ni, ama mo turi su bakari ni naru mo, "Ware nagara nikuki kokoro kana!" to, omohu omohu kiki-husi tamahe ri. Hazime yori mono omoha se tamahi si arisama nado wo omohi-iduru mo, utomasiki made oboyu.
 "Ko no nayamasiki koto mo, ika nara m to su ram? Imiziku inoti mizikaki zou nare ba, kayau nara m tuide ni mo ya to, hakanaku nari na m to sura m?"
 to omohu ni ha, "Wosikara ne do, kanasiku mo ari, mata ito tumi hukaku mo a'naru mono wo!" nado, madoroma re nu mama ni omohi-akasi tamahu.

 [3-7 Nionomiya and Rokunokimi's the third night of marriage]
 So no hi ha, Kisai-no-Miya nayamasige ni ohasimasu tote, tare mo tare mo, mawiri tamahe re do, ohom-kaze ni ohasimasi kere ba, koto naru koto mo ohasimasa zu tote, Otodo ha hiru makade tamahi keri. Tiunagon-no-Kimi sasohi kikoye tamahi te, hitotu kuruma ni te zo ide tamahi ni keru.
 "Koyohi no gisiki, ika nara m? Kiyora wo tukusa m." to obosu beka' mere do, kagiri ara m kasi. Ko no Kimi mo, kokoro-hadukasikere do, sitasiki kata no oboye ha, wa ga kata-zama ni mata saru beki hito mo ohase zu, mono no haye ni se m ni, kokoro koto ni ohasuru hito nare ba na'meri kasi. Rei nara zu isogasiku made tamahi te, hito no uhe ni mi-nasi taru wo kutiwosi to mo omohi tara zu, nani ya ka ya to moro-gokoro ni atukahi tamahe ru wo, Otodo ha, hito sire zu nama-netasi to obosi keri.
 Yohi sukosi suguru hodo ni ohasimasi tari. Sinden no minami no hisasi, himgasi ni yori te o-masi mawire ri. Mi-dai ya-tu, rei no ohom-sara nado, uruhasige ni kiyora ni te, mata, tihisaki dai huta-tu ni, kesoku no sara nado mo, imamekasiku se sase tamahi te, motihi mawira se tamahe ri. Medurasikara nu koto kaki oku koso nikukere.
 Otodo watari tamahi te, "Yo itau huke nu." to, nyoubau si te sosonokasi mausi tamahe do, ito azare te, tomi ni mo ide tamaha zu. Kitanokata no ohom-harakara no Sa-Wemon-no-Kami, Tou-Saisyau nado bakari monosi tamahu.
 Karausite ide tamahe ru ohom-sama, ito miru kahi aru kokoti su. Aruzi no Tou-no-Tiuzyau, sakaduki sasage te mi-dai mawiru. Tugi tugi no ohom-kaharake, huta-tabi, mi-tabi mawiri tamahu. Tiunagon no itaku susume tamahe ru ni, Miya sukosi hohowemi tamahe ri.
 "Wadurahasiki watari wo."
 to, husahasikara zu omohi te ihi si wo, obosi-iduru na'meri. Saredo, mi-sira nu yau ni te, ito mame nari.
 Himgasi-no-tai ni ide tamahi te, ohom-tomo no hito-bito mote-hayasi tamahu. Oboye aru Tenzyau-bito-domo ito ohokari.
 Si-wi roku-nin ha, womna no sauzoku ni hosonaga sohe te, go-wi zihu-nin ha, mihe-gasane no karaginu, mo no kosi mo mina kedime aru besi. Roku-wi yo-nin ha, aya no hosonaga, hakama nado. Katu ha, kagiri aru koto wo aka zu obosi kere ba, mono no iro, sizama nado wo zo, kiyora wo tukusi tamahe ri keru.
 Mesi-tugi, Toneri nado no naka ni ha, midari-gahasiki made ikamesiku nam ari keru. Geni, kaku nigihahasiku hanayaka naru koto ha, miru kahi are ba, monogatari nado ni, madu ihi-tate taru ni ya ara m. Saredo, kuhasiku ha e zo kazohe tate zari keru to ya!

 4 Tale of Kaoru Kaoru's sympathy and love to Nakanokimi

 
[4-1 Kaoru considers himself as Nionomiya gets married to Rokunokimi]
 Tiunagon-dono no go-zen no naka ni, nama-oboye azayaka nara nu ya, kuraki magire ni tati-maziri tari kem, kaheri te uti-nageki te,
 "Wa ga Tono no, nado ka oyiraka ni, ko no Tono no ohom-muko ni uti-nara se tamahu maziki. Adikinaki ohom-hitori-zumi nari ya!"
 to, Tiu-mon no moto ni te tubuyaki keru wo kiki-tuke tamahi te, wokasi to nam obosi keru. Yo no huke te nebutaki ni, ka no mote-kasiduka re turu hito-bito ha, kokoti-yoge ni wehi midare te yori-husi nu ram kasi to, urayamasiki na'meri kasi.
 Kimi ha, iri te husi tamahi te,
 "Hasitanage naru waza kana! Koto-kotosige naru sama si taru oya no ide wi te, hanare nu nakara hi nare do, kore kare, hi akaku kakage te, susume kikoyuru sakaduki nado wo, ito meyasuku motenasi tamahu meri turu kana!"
 to, Miya no ohom-arisama wo, meyasuku omohi-ide tatematuri tamahu.
 "Geni, ware ni te mo, yosi to omohu womna-go mo'tara masika ba, ko no Miya wo oki tatematuri te, Uti ni dani e mawira se zara masi." to omohu ni, "Tare mo tare mo, Miya ni tatematura m to kokorozasi tamahe ru musume ha, naho Gwen-Tiunagon ni koso to, tori-dori ni ihi narahu naru koso, wa ga oboye no kutiwosiku ha ara nu na'meri na. Saru ha, ito amari yo-duka zu, hurumeki taru mono wo." nado, kokoro-ogori se raru.
 "Uti no mi-kesiki aru koto, makoto ni obosi tata m ni, kaku nomi mono-uku oboye ba, ikaga su bekara m? Omodatasiki koto ni ha ari to mo, ikaga ha ara m? Ika ni zo, ko-Kimi ni ito yoku ni tamahe ra m toki ni, uresikara m kasi." to omohi yora ruru ha, sasuga ni mote hanaru maziki na'meri kasi.

 [4-2 Kaoru and his girlfriend Azechinokimi, Nionomiya and Rokunokimi]
 Rei no, nezame-gati naru ture-dure nare ba, Azeti-no-Kimi tote, hito yori ha sukosi omohi-masi tamahe ru ga tubone ni ohasi te, so no yo ha akasi tamahi tu. Ake sugi tara m wo, hito no togamu beki ni mo ara nu ni, kurusige ni isogi oki tamahu wo, tada nara zu omohu beka'meri.
 "Uti-watasi yo ni yurusi naki Seki-kaha wo
 minare some kem na koso wosikere
"
 Itohosikere ba,
 "Hukakara zu uhe ha miyure do Seki-kaha no
 sita no kayohi ha tayuru mono ka ha
"
 Hukasi to, notamaha m ni te dani tanomosige naki wo, ko no uhe no asasa ha, itodo kokoro-yamasiku oboyura m kasi. Tumado osi-ake te,
 "Makoto ha, ko no sora mi tamahe. Ikade ka kore wo sira-zu-gaho ni te ha akasa m to yo! En naru hito-mane ni te ha ara de, itodo akasi gataku nari yuku, yo-na yo-na no ne-zame ni ha, ko no yo ka no yo made nam omohi-yara re te, ahare naru."
 nado, ihi-magirahasi te zo ide tamahu. Koto ni wokasiki koto no kazu wo tukusa ne do, sama no namamekasiki mi-nasi ni ya ara m, nasake naku nado ha hito ni omoha re tamaha zu. Karisome no tahabure-goto wo mo ihi some tamahe ru hito no, ke-dikaku te mi tatematura baya, to nomi omohi kikoyuru ni ya, anagati ni, yo wo somuki tamahe ru Miya-no-Ohomkata ni, en wo tadune tutu mawiri atumari te saburahu mo, ahare naru koto, hodo-hodo ni tuke tutu ohokaru besi.
 Miya ha, Womna-Gimi no ohom-arisama, hiru mi kikoye tamahu ni, itodo mi-kokorozasi masari keri. Ohokisa yoki hodo naru hito no, yaudai ito kiyoge ni te, kami no sagariba, kasira-tuki nado zo, mono yori koto ni, ana medeta, to miye tamahi keru. Iro-ahi amari naru made nihohi te, mono-monosiku kedakaki kaho no, mami ito hadukasige ni rau-rauziku, subete nani-goto mo tarahi te, katati yoki hito to iha m ni, aka nu tokoro nasi.
 Ni-zihu ni hito-tu huta-tu zo amari tamahe ri keru. Ihakenaki hodo nara ne ba, kata-nari ni aka nu tokoro naku, azayaka ni, sakari no hana to miye tamahe ri. Kagiri naku mote-kasiduki tamahe ru ni, kataho nara zu. Geni, oya ni te ha, kokoro mo madohasi tamahi tu bekari keri.
 Tada, yaharaka ni aigyau-duki rautaki koto zo, ka no Tai-no-Ohomkata ha madu omohosi ide rare keru. Mono notamahu irahe nado mo, hadirahi tare do, mata, amari obotukanaku ha ara zu, subete ito mi-dokoro ohoku, kado-kadosige nari.
 Yoki waka-udo-domo sam-zihu-nin bakari, waraha roku-nin, kataho naru naku, sauzoku nado mo, rei no uruhasiki koto ha, me-nare te obosa ru beka'mere ba, hiki-tagahe, kokoro-e nu made zo konomi sosi tamahe ru. Samdeu-dono-bara no Ohoi-Kimi wo, Touguu ni mawira se tamahe ru yori mo, ko no ohom-koto wo ba, koto ni omohi oki te kikoye tamahe ru mo, Miya no ohom-oboye arisama kara na'meri.

 [4-3 Nakanokimi and Kaoru send a letter each other]
 Kaku te noti, Nideu-no-win ni, e kokoro-yasuku watari tamaha zu. Karuraka naru ohom-mi nara ne ba, obosu mama ni, hiru no hodo nado mo e ide tamaha ne ba, yagate onazi minami-no-mati ni, tosi-goro ari si yau ni ohasimasi te, kurure ba, mata, e hiki-yoki te mo watari tamaha zu nado si te, mati-doho naru wori-wori aru wo,
 "Kakara m to suru koto to ha omohi sika do, sasi-atari te ha, ito kaku ya ha nagori nakaru beki. Geni, kokoro ara m hito ha, kazu nara nu mi wo sira de, mazirahu beki yo ni mo ara zari keri."
 to, kahesu-gahesu mo yamadi wake-ide kem hodo, ututu to mo oboye zu kuyasiku kanasikere ba,
 "Naho, ikade sinobi te watari na m. Muge ni somuku sama ni ha ara zu to mo, sibasi kokoro wo mo nagusame baya! Nikuge ni motenasi nado se ba koso, utate mo ara me."
 nado, kokoro hito-tu ni omohi amari te, hadukasikere do, Tiunagon-dono ni humi tatemature tamahu.
 "Hito-hi no ohom-koto wo ba, Azari no tutahe tari si ni, kuhasiku kiki haberi ni ki. Kakaru mi-kokoro no nagori nakara masika ba, ika ni itohosiku to omohi tamahe raruru ni mo, oroka nara zu nomi nam. Sari nu beku ha, midukara mo."
 to kikoye tamahe ri.
 Mitinokuni-gami ni, hiki-tukuroha zu mame-dati kaki tamahe ru si mo, ito wokasige nari. Miya no ohom-ki-niti ni, rei no koto-domo ito tahutoku se sase tamahe ri keru wo, yorokobi tamahe ru sama no, odoro-odorosiku ha ara ne do, geni, omohi siri tamahe ru na'meri kasi. Rei ha, kore yori tatematuru ohom-kaheri wo dani, tutumasige ni omohosi te, haka-bakasiku mo tuduke tamaha nu wo, "Midukara" to sahe notamahe ru ga, medurasiku uresiki ni, kokoro-tokimeki mo si nu besi.
 Miya no imamekasiku konomi tati tamahe ru hodo ni te, obosi okotari keru mo, geni kokoro-gurusiku osihakara rure ba, ito ahare ni te, wokasiyaka naru koto mo naki ohom-humi wo, uti mo oka zu, hiki-kahesi hiki-kahesi mi wi tamahe ri. Ohom-kaheri ha,
 "Uketamahari nu. Hito-hi ha, hiziri-dati taru sama ni te, kotosara ni sinobi habe si mo, sa omohi tamahuru yau haberu koro-hohi ni te nam. Nagori to notamaha se taru koso, sukosi asaku nari ni taru yau ni to, uramesiku omou tamahe rarure. Yorodu ha saburahi te nam. Ana kasiko."
 to, sukuyoka ni, siroki sikisi no koha-gohasiki ni te ari.

 [4-4 Kaoru visits and comfots Nakanokimi]
 Sate, mata no hi no yuhu-tu-kata zo watari tamahe ru. Hito sire zu omohu kokoro si sohi tare ba, ainaku kokoro-dukahi itaku se rare te, nayoyoka naru ohom-zo-domo wo, itodo nihohasi sohe tamahe ru ha, amari odoro-odorosiki made aru ni, tyauzi-zome no ahugi no, mote-narasi tamahe ru uturiga nado sahe, tatohe m kata naku medetasi.
 Womna-Gimi mo, ayasikari si yo no koto nado, omohi-ide tamahu wori-wori naki ni si mo ara ne ba, mameyaka ni ahare naru mi-kokorobahe no, hito ni ni zu monosi tamahu wo miru ni tuke te mo, "Sa te ara masi mono wo." to bakari ha omohi ya si tamahu ram.
 Ihakenaki hodo ni si ohase ne ba, uramesiki hito no ohom-arisama wo omohi kuraburu ni ha, nani-goto mo itodo koyonaku omohi sira re tamahu ni ya, tune ni hedate ohokaru mo itohosiku, "Mono omohi sira nu sama ni omohi tamahu ram." nado omohi tamahi te, kehu ha, mi-su no uti ni ire tatematuri tamahi te, moya no sudare ni kityau sohe te, ware ha sukosi hiki-iri te taimen si tamahe ri.
 "Wazato mesi to habera zari sika do, rei nara zu yurusa se tamahe ri si yorokobi ni, sunahati mo mawira mahosiku haberi si wo, Miya watara se tamahu to uketamahari sika ba, wori asiku ya ha tote, kehu ni nasi haberi ni keru. Saru ha, tosi-goro no kokoro no sirusi mo yau-yau arahare haberu ni ya, hedate sukosi usuragi haberi ni keru mi-su no uti yo. Medurasiku haberu waza kana!"
 to notamahu ni, naho ito hadukasiku, ihi-ide m kotoba mo naki kokoti sure do,
 "Hito-hi, uresiku kiki haberi si kokoro no uti wo, rei no, tada musubohore nagara sugusi haberi na ba, omohi siru katahasi wo dani, ikade ka ha to, kutiwosisa ni."
 to, ito tutumasige ni notamahu ga, itaku sizoki te, taye-daye honoka ni kikoyure ba, kokoro-motonaku te,
 "Ito tohoku mo haberu kana! Mameyaka ni kokoye sase, uketamahara mahosiki yo no ohom-monogatari mo haberu mono wo."
 to notamahe ba, geni, to obosi te, sukosi miziroki yori tamahu kehahi wo kiki tamahu ni mo, huto mune uti-tuburure do, sarige-naku itodo sidume taru sama si te, Miya no mi-kokorobahe, omoha zu ni asau ohasi keri to obosi ku, katu ha ihi mo utome, mata nagusame mo, kata-gata ni sidu-sidu to kikoye tamahi tutu ohasu.

 [4-5 Nakanokimi asks Kaoru to take her with him to Uji]
 Womna-Gimi ha, hito no ohom-uramesisa nado ha, uti-ide katarahi kikoye tamahu beki koto ni mo ara ne ba, tada, yo ya ha uki nado yau ni omohase te, koto-zukuna ni magirahasi tutu, yama-zato ni akarasama ni watasi tamahe to obosiku, ito nemgoro no omohi te notamahu.
 "Sore ha si mo, kokoro hitotu ni makase te ha, e tukau-maturu maziki koto ni haberi. Naho, Miya ni tada kokoro utukusiku kikoye sase tamahi te, ka no mi-kesiki ni sitagahi te nam yoku haberu beki. Sara zu ha, sukosi mo tagahi-me ari te, kokoro karoku mo nado obosi monose m ni, ito asiku haberi na m. Sa dani aru maziku ha, miti no hodo mo ohom-okuri mukahe mo, oritati te tukau-matura m ni, nani no habakari ka ha habera m. Usiroyasuku hito ni ni nu kokoro no hodo ha, Miya mo mina sirase tamaeh ri."
 nado ha ihi nagara, wori-wori ha, sugi ni si kata no kuyasisa wo wasururu wori naku, mono ni mo gana ya to, torikahesa mahosiki to, honomekasi tutu, yau-yau kuraku nari-yuku made ohasuru ni, ito urusaku oboye te,
 "Sara ba, kokoti mo nayamasiku nomi haberu wo, mata, yorosiku omohi tamahe rare m hodo ni, nani-goto mo."
 tote, iri tamahi nuru kesiki naru ga, ito kutiwosikere ba,
 "Sate mo, itu bakari obosi tatu beki ni ka. Ito sigeku habe' si miti no kusa mo, sukosi uti-haraha se habera m kasi."
 to, kokoro tori ni kikoye tamahe ba, sibasi iri sasi te,
 "Ko no tuki ha sugi nu mere ba, tuitati no hodo ni mo, to koso ha omohi habere. Tada, ito sinobi te koso yokara me. Nani ka, yo no yurusi nado koto-kotosiku."
 to notamahu kowe no, "Imiziku rautage naru kana!" to, tune yori mo mukasi omohi-ide raruru ni, e tutumi ahe de, yori-wi tamahe ru hasira moto no sudare no sita yori, yawora oyobi te, ohom-sode wo torahe tu.

 [4-6 Kaoru presses Nakanokimi for his love]
 Womna, "Sari ya, ana kokoro-u!" to omohu ni, nani-goto ka ha iha re m, mono mo iha de, itodo hiki-iri tamahe ba, sore ni tuki te ito nare-gaho ni, nakara ha uti ni iri te sohi-husi tamahe ri.
 "Ara zu ya? Sinobi te ha yokaru beku obosu koto mo ari keru ga uresiki ha, higa-mimi ka, kikoye sase m to zo. Uto-utosiku obosu beki ni mo ara nu wo, kokoro-u no kesiki ya!"
 to urami tamahe ba, irahe su beki kokoti mo se zu, omoha zu ni nikuku omohi nari nuru wo, semete omohi sidume te,
 "Omohi no hoka nari keru mi-kokoro no hodo kana! Hito no omohu ram koto yo! Asamasi."
 to ahame te, naki nu beki kesiki naru, sukosi ha kotowari nare ba, itohosikere do,
 "Kore ha toga aru bakari no koto ka ha. Kabakari no taimen ha, inisihe wo mo obosi-ide yo kasi. Sugi ni si hito no ohom-yurusi mo ari si mono wo. Ito koyonaku obosi keru koso, naka-naka utate are. Suki-zukisiku mezamasiki kokoro ha ara zi to, kokoro-yasuku omohose."
 tote, ito nodoyaka ni ha motenasi tamahe re do, tuki-goro kuyasi to omohi wataru kokoro no uti no, kurusiki made nari-yuku sama wo, tuku-duku to ihi-tuduke tamahi te, yurusu beki kesiki ni mo ara nu ni, semkatanaku, imizi to mo yo no tune nari. Naka-naka, muge ni kokoro sira zara m hito yori mo, hadukasiku kokoro-dukinaku te, naki tamahi nuru wo,
 "Ko ha, na-zo? Ana, waka-wakasi."
 to ha ihi nagara, ihi sira zu rautage ni, kokoro-gurusiki mono kara, youi hukaku hadukasige naru kehahi nado no, mi si hodo yori mo, koyonaku nebi masari tamahi ni keru nado wo miru ni, "Kokoro kara yoso-bito ni nasi te, kaku yasukara zu mono wo omohu koto." to kuyasiki ni mo, mata geni ne ha naka re keri.

 [4-7 Kaoru leaves Nakanokimi keeping his mind control]
 Tikaku saburahu nyoubau hutari bakari are do, suzuro naru wotoko no uti-iri ki taru nara ba koso ha, ko ha ika naru koto zo to mo, mawiri yora me, utokara zu kikoye kahasi tamahu ohom-nakarahi na'mere ba, saru yau koso ha ara me to omohu ni, kataharaitakere ba, sira-zu-gaho ni te yawora sizoki nuru ni, itohosiki ya!
 Wotoko-Gimi ha, inisihe wo kuyuru kokoro no sinobi gatasa nado mo, ito sidume gatakari nu beka' mere do, mukasi dani arigatakari si kokoro no youi nare ba, naho ito omohi no mama ni mo motenasi kikoye tamaha zari keri. Kayau no sudi ha, komaka ni mo e nam manebi tuduke zari keru. Kahi naki mono kara, hitome no ainaki wo omohe ba, yorodu ni omohi-kahesi te ide tamahi nu.
 Mada yohi to omohi ture do, akatuki tikau nari ni keru wo, mi togamuru hito mo ya ara m to, wadurahasiki mo, womna no ohom-tame no itohosiki zo kasi.
 "Nayamasige ni kiki wataru mi-kokoti ha, kotowari nari keri. Ito hadukasi to obosi tari turu kosi no sirusi ni, ohoku ha kokoro-gurusiku oboye te yami nuru kana! Rei no wokogamasi no kokoro ya!" to omohe do, "Nasake nakara m koto ha, naho ito ho'i nakaru besi. Mata, tatimati no waga kokoro no midare ni makase te, anagati naru kokoro wo tukahi te noti, kokoro-yasuku si mo ara zara m mono kara, wari naku sinobi arika m hodo mo kokoro-dukusi ni, Womna no kata-gata obosi midare m koto yo."
 nado, sakasiku omohu ni seka re zu, ima no ma mo kohisiki zo wari nakari keru. Sarani mi de ha e aru maziku oboye tamahu mo, kahesu-gahesu ayaniku naru kokoro nari ya!

 5 Tale of Nakanokimi Nakanokimi thanks for Kaoru and in agony to his kindnesses

 
[5-1 Kaoru writes a letter to Nakanokimi next morning]
 Mukasi yori ha sukosi hosoyagi te, ate ni rautakari turu kehahi nado ha, tati-hanare tari to mo oboye zu, mi ni sohi taru kokoti si te, sarani koto-goto mo oboye zu nari ni tari.
 Udi ni ito watara mahosige ni oboi ta'meru wo, "Sa mo ya, watasi kikoye te masi." nado omohe do, "Masa ni Miya ha yurusi tamahi te m ya? Sari tote, sinobi te hata, ito bin-nakara m. Ika sama ni si te ka ha, hitome migurusikara de, omohu kokoro no yuku beki." to, kokoro mo akugare te nagame husi tamahe ri.
 Mada ito hukaki asita ni ohom-humi ari. Rei no, uhabe ha kezayaka naru tatebumi ni te,
 "Itadura ni wake turu miti no tuyu sigemi
 mukasi oboyuru aki no sora kana

 Mi-kesiki no kokoro-usa ha, kotowari sira nu turasa nomi nam. Kikoye sase m kata naku."
 to ari. Ohom-kahesi nakara m mo, hito no tame rei nara zu to mi togamu beki wo, ito kurusikere ba,
 "Uketamahari nu. Ito nayamasiku te, e kikoye sase zu."
 to bakari kaki-tuke tamahe ru wo, "Amari koto-zukuna naru kana!" to sau-zausiku te, wokasikari turu ohom-kehahi nomi kohisiku omohi-ide raru.
 Sukosi yononaka wo mo siri tamahe ru ke ni ya, sa bakari asamasiku warinasi to ha omohi tamahe ri turu mono kara, hitaburu ni ibuseku nado ha ara de, ito rau-rauziku hadukasige naru kesiki mo sohi te, sasuga ni natukasiku ihi kosirahe nado si te, idasi tamahe ru hodo no kokorobahe nado wo omohi-iduru mo, netaku kanasiku, sama-zama ni kokoro ni kakari te, wabisiku oboyu. Nani-goto mo, inisihe ni ha ito ohoku masari te omohi-ide raru.
 "Nani ka ha! Ko no Miya kare hate tamahi na ba, ware wo tanomosi-bito ni si tamahu beki ni koso ha a'mere. Sate mo, arahare te kokoro-yasuki sama ni e ara zi wo, sinobi tutu mata omohi-masu hito naki, kokoro no tomari ni te koso ha ara me."
 nado, tada ko no koto nomi, tuto oboyuru zo, kesikara nu kokoro naru ya! Sa-bakari kokoro-hukage ni sakasigari tamahe do, wotoko to ihu mono no kokoro-ukari keru koto yo! Naki hito no ohom-kanasisa ha, ihu-kahi naki koto ni te, ito kaku kurusiki made ha nakari keri. Kore ha, yorodu ni zo omohi megurasa re tamahi keru.
 "Kehu ha, Miya watara se tamahi nu."
 nado, hito no ihu wo kiku ni mo, usiromi no kokoro ha use te, mune uti-tubure te, ito urayamasiku oboyu.

 [5-2 Nionomiya gets back to his home and daubts Kaoru's leaving perfume]
 Miya ha, hi-goro ni nari ni keru ha, waga kokoro sahe uramesiku obosa re te, nihaka ni watari tamahe ru nari keri.
 "Nani ka ha, kokoro hedate taru sama ni mo miye tatematura zi. Yama-zato ni to omohi-tatu ni mo, tanomosi-bito ni omohu hito mo, utomasiki kokoro sohi tamahe ri keri."
 to mi tamahu ni, yononaka ito tokoro-seku omohi nara re te, "Naho ito uki mi nari keri." to, "Tada kiye se nu hodo ha, aru ni makase te, oyiraka nara m." to omohi-hate te, ito rautage ni, utukusiki sama ni motenasi te wi tamahe re ba, itodo ahare ni uresiku obosa re te, hi-goro no okotari nado, kagiri naku notamahu.
 Ohom-hara mo sukosi hukuraka ni nari ni taru ni, ka no hudi tamahu sirusi no obi no hiki-yuha re taru hodo nado, ito ahare ni, mada kakaru hito wo tikaku te mo mi tamaha zari kere ba, medurasiku sahe obosi tari. Utitoke nu tokoro ni narahi tamahi te, yorodu no koto, kokoro-yasuku natukasiku obosa ruru mama ni, oroka nara nu koto-domo wo, tuki se zu tigiri notamahu wo kiku ni tuke te mo, kaku nomi koto yoki waza ni ya ara m to, anagati nari turu hito no mi-kesiki mo omohi-ide rare te, tosi-goro ahare naru kokorobahe nado ha omohi watari ture do, kakaru kata-zama ni te ha, are wo mo aru maziki koto to omohu ni zo, ko no ohom-yuku-saki no tanome ha, ide ya, to omohi nagara mo, sukosi mimi tomari keru.
 "Sate mo, asamasiku tayume tayume te, iri kitari si hodo yo. Mukasi-no-Hito ni utoku te sugi ni si koto nado katari tamahi si kokorobahe ha, geni arigatakari keri to, naho utitoku beku hata, ara zari keri kasi."
 nado, iyo-iyo kokoro-dukahi se raruru ni mo, hisasiku todaye tamaha m koto ha, ito mono osorosikaru beku oboye tamahe ba, koto ni ide te ha iha ne do, sugi nuru kata yori ha, sukosi matuhasi zama ni motenasi tamahe ru wo, Miya ha itodo kagiri naku ahare to omohosi taru ni, ka no Hito no ohom-uturi-ga no, ito hukaku simi tamahe ru ga, yo no tune no kau no ka ni ire taki-sime taru ni mo ni zu, siruki nihohi naru wo, so no miti no hito ni si ohasure ba, ayasi to togame ide tamahi te, ika nari si koto zo to, kesiki tori tamahu ni, koto no hoka ni mote hanare nu koto ni si are ba, iha m kata naku wari naku te, ito kurusi to obosi taru wo,
 "Sareba yo. Kanara zu saru koto ha ari na m. Yo mo, tada ni ha omoha zi, to omohi wataru koto zo kasi."
 to mi-kokoro sawagi keri. Saru ha, hitohe no ohom-zo nado mo, nugi-kahe tamahi te kere do, ayasiku kokoro yori hoka ni zo mi ni simi ni keru.
 "Kabakari ni te ha, nokori ari te si mo ara zi."
 to, yorodu ni kiki nikuku notamahi tudukuru ni, kokoro-uku te, mi zo oki-dokoro naki.
 "Omohi kikoyuru sama koto naru mono wo, ware koso saki ni nado, kayau ni uti-somuku kiha ha koto ni koso are. Mata mi-kokoro-oki tamahu bakari no hodo ya ha he nuru. Omohi no hoka ni ukari keru mi-kokoro kana!"
 to, subete manebu beku mo ara zu, itohosige ni kikoye tamahe do, tomo-kaku-mo irahe tamaha nu sahe, ito netaku te,
 "Mata hito ni nare keru sode no uturi-ga wo
 wa ga mi ni sime te urami turu kana
"
 Womna ha, asamasiku notamahi tudukuru ni, ihu beki kata mo naki wo, ikaga ha, tote,
 "Minare nuru naka no koromo to tanome si wo
 kabakari ni te ya kake hanare na m
"
 tote, uti-naki tamahe ru kesiki no, kagiri naku ahare naru wo miru ni mo, "Kakare ba zo kasi." to, ito kokoro-yamasiku te, ware mo horo-horo to kobosi tamahu zo, iro-mekasiki mi-kokoro naru ya! Makoto ni imiziki ayamati ari to mo, hitaburu ni ha e zo utomi hatu maziku, rautage ni kokoro-gurusiki sama no si tamahe re ba, e mo urmi hate tamaha zu, notamahi sasi tutu, katu ha kosirahe kikoye tamahu.

 [5-3 Nionomiya renews his understanding to Nakanokimi's fineness]
 Mata no hi mo, kokoro nodoka ni ohotono-gomori oki te, ohom-teudu, ohom-kayu nado mo konata ni mawira su. Ohom-siturahi nado mo, sabakari kakayaku bakari, Koma, Morokosi no nisiki aya wo tati kasane taru me utusi ni ha, yo no tune ni uti-nare taru kokoti si te, hito-bito no sugata mo, nayebami taru uti-maziri nado si te, ito siduka ni mi mawahasa ru.
 Kimi ha, nayoyoka naru usu-iro-domo ni, nadesiko no hosonaga kasane te, uti-midare tamahe ru ohom-sama no, nani-goto mo ito uruhasiku, koto-kotosiki made sakari naru hito no ohom-nihohi, nani-kura ni omohi-kurabure do, ke-otori te mo oboye zu, natukasiku wokasiki mo, kokorozasi no oroka nara nu ni hadi naki na'meri kasi. Maro ni utukusiku koye tari si hito no, sukosi hosoyagi taru ni, iro ha iyo-iyo siroku nari te, ate ni wokasige nari.
 Kakaru ohom-uturi-ga nado no itizirukara nu wori dani, aigyau-duki rautaki tokoro nado no, naho hito ni ha ohoku masari te obosa ruru mama ni ha,
 "Kore wo harakara nado ni ha ara nu hito no, ke-dikaku ihi kayohi te, koto ni hure tutu, onodukara kowe kehahi wo mo kiki mi-nare m ha, ikade ka tada ni mo omoha m. Kanara zu sika obosi nu beki koto naru wo."
 to, waga ito kuma naki mi-kokoro narahi ni obosi sira rure ba, tune ni kokoro wo kake te, "Siruki sama naru humi nado ya aru?" to, tikaki mi-dusi, kara-bitu nado yau no mono wo mo, sarige-naku te sagasi tamahe do, saru mono mo nasi, Tada, ito sukuyoka ni koto sukuna ni te, naho-nahosiki nado zo, wazato mo nakere do, mono ni tori-maze nado si te mo aru wo, "Ayasi. Naho, ito kau nomi ha ara zi kasi." to utagaha ruru ni, itodo kehu ha yasukara zu obosa ruru, kotowari nari kasi.
 "Ka no hito no kesiki mo, kokoro ara m womna no, ahare to omohi nu beki wo, nadote ka ha, koto no hoka ni ha sasi-hanata m. Ito yoki ahahi nare ba, katami ni zo omohi kahasu ram kasi."
 to omohi-yaru zo, wabisiku hara-datasiku netakari keru. Naho, ito yasukara zari kere ba, so no hi mo e ide tamaha zu. Rokudu-no-win ni ha, ohom-humi wo zo huta-tabi mi-tabi tatematuri tamahu wo,
 "Itu no hodo ni tumoru ohom-kotonoha nara m?"
 to tubuyaku Oyi-bito-domo ari.

 [5-4 Kaoru presents clothes to Nakanokimi]
 Tiunagon-no-Kimi ha, kaku Miya no komori ohasuru wo kiku ni si mo, kokoro-yamasiku oboyure do,
 "Wari nasi ya! Kore ha wa ga kokoro no wokogamasiku asiki zo kasi. Usiroyasuku to omohi some te si atari no koto wo, kaku ha omohu besi ya!"
 to sihite zo omohi kahesi te, "Sa ha ihe do, e obosi sute za'meri kasi." to, uresiku mo ari, "Hito-bito no kehahi nado no, natukasiki hodo ni naye-bami ta'meri si wo." to omohi-yari tamahi te, Haha-Miya-no-Ohomkata ni mawiri tamahi te,
 "Yorosiki mauke no mono-domo ya saburahu? Tukahu beki koto."
 nado mausi tamahe ba,
 "Rei no, tata m tuki no hohuzi no reu ni, siroki mono-domo ya ara m. Some taru nado ha, ima ha wazato mo si-oka nu wo, isogi te koso ha se me."
 to notamahe ba,
 "Nani ka? Koto-kotosiki you ni mo habera zu. Saburaha m ni sitagahi te."
 tote, Mi-Kusige-dono nado ni toha se tamahi te, womna no sauzoku-domo amata kudari ni, hosonaga-domo mo, tada aru ni sitagahi te, tada aru ni sitagahi te, tada naru kinu aya ndo tori-gusi tamahu. Midukara no go-reu to obosiki ni ha, wa ga go-reu ni ari keru kurenawi no utime nabete nara nu ni, siroki aya-domo nado, amata kasane tamahe ru ni, hakama no gu ha nakari keru ni, ika ni si tari keru ni ka, kosi no hitotu aru wo, hiki-musubi kuhahe te,
 "Musubi keru tigiri koto naru sita-himo wo
 tada hito-sudi ni urami ya ha suru
"
 Taihu-no-Kimi tote, otonasiki hito no, mutumasige naru ni tukahasu.
 "Tori-ahe nu sama no mi-gurusiki wo, tuki-dukisiku mote-kakusi te."
 nado notamahi te, go-reu no ha, sinobi-yaka nare do, hako ni te tutumi mo koto nari. Go-ran-ze ne do, saki-zaki mo, kayau naru mi-kokoro sirahi ha, tune no koto ni te me-nare ni tare ba, kesiki-bami kahesi nado, hikosirohu beki ni mo ara ne ba, ikaga to mo omohi waduraha de, hito-bito ni tori-tirasi nado si tare ba, ono-ono sasi-nuhi nado su.
 Wakaki hito-bito no, o-mahe tikaku tukau-maturu nado wo zo, tori-waki te ha tukurohi tatu beki. Simo-dukahe-domo no, itaku nayebami tari turu sugata-domo nado ni, siroki ahase nado ni te, ketien nara nu zo naka-naka meyasukari keru.

 [5-5 Kaoru looks after Nakanokimi's life very kindly]
 Tare ka ha, nani-goto wo mo usiromi kasiduki kikoyuru hito no ara m. Miya ha, oroka nara nu mi-kokorozasi no hodo ni te, "Yorodu wo iakade." to obosi-oki te tare do, komaka naru uti-uti no koto made ha, ikaga ha obosi-yora m. Kagiri mo naku hito ni nomi kasiduka re te naraha se tamahe re ba, yononaka uti-aha zu sabisiki koto, ika naru mono to mo siri tamaha nu, kotowari nari.
 En ni sozoro-samuku, hana no tuyu wo mote-asobi te yo ha sugusu beki monoto obosi taru hodo yori ha, obosu hito no tame nare ba, onodukara wori-husi ni tuke tutu, mameyaka naru koto made mo atukahi sirase tamahu koso, arigataku meduraka naru koto na'mere ba, "Ide ya." nado, sosirahasige ni kikoyuru ohom-menoto nado mo ari keri.
 Warahabe nado no, nari azayaka nara nu, wori-wori uti-maziri nado si taru wo mo, Womna-Gimi ha, ito hadukasiku, "Naka-naka naru sumahi ni mo aru kana!" nado, hito sire zu ha obosu koto naki ni si mo ara nu ni, masite kono-koro ha, yo ni hibiki taru ohom-arisama no hanayaka-sa ni, katu ha, "Miya no uti no hito no mi omoha m koto mo, hitoge naki koto." to, obosi midaruru koto mo sohi te nagekasiki wo, Tiunagon-no-Kimi ha, ito yoku osihakari kikoye tamahe ba, utokara m atari ni ha, migurusiku kuda-kudasikari nu beki kokoro-sirahi no sama mo, anaduru to ha nakere do, "Nani ka ha, koto-kotosiku sitate-gahonara m mo, naka-naka oboye naku mi-togamuru hito ya ara m." to, obosu nari keri.
 Ima zo mata, rei no meyasuki sama naru mono-domo nado se sase tamahi te, ohom-ko-utiki ora se, aya no reu tamaha se nado si tamahi keru. Ko no Kimi si mo zo, Miya ni mo otori kikoye tamaha zu, sama koto ni kasiduki tate rare te, kataha naru made kokoro-ogori mo si, yo wo omohi sumasi te, ate naru kokorobahe ha koyonakere do, ko-Miko no mi-yama-zumi wo mi-some tamahi si yori zo, "Sabisiki tokoro no ahare-sa ha sama koto nari keri." to, kokoro-gurusiku obosa re te, nabete no yo wo mo omohi megurasi, hukaki nasake wo mo narahi tamahi ni keru. Itohosi no hito-narahasi ya, to zo.

 [5-6 Kaoru and Nakanokimi are in agony]
 "Kaku te, naho, ikade usiro-yasuku otonasiki hito ni te yami na m." to omohu ni mo, sitagaha zu, kokoro ni kakari te kurusikere ba, ohom-humi nado wo, ari si yori ha komayaka ni te, tomo-sure-ba, sinobi amari taru kesiki mise tutu kikoye tamahu wo, Womna-Gimi, ito wabisiki koto sohi taru mi to obosi nageka ru.
 "Hitohe ni sira nu hito nare ba, ana mono-guruhosi to, hasitaname sasi-hanata m ni mo yasukaru beki wo, mukasi yori sama koto naru tanomosi-bito ni narahi ki te, ima sara ni naka asiku nara m mo, naka-naka hitome asikaru besi. Sasuga ni, asahaka ni mo ara nu mi-kokorobahe arisama no, ahare wo sira nu ni ha ara zu. Sari tote, kokoro-kahasi-gaho ni ahi siraha m mo ito tutumasiku, ikaga ha su bekara m?"
 to, yorodu ni omohi midare tamahu.
 Saburahu hito-bito mo, sukosi mono no ihu kahi ari nu beku wakayaka naru ha, mina atarasi, mi-nare taru tote ha, ka no yama-zato no huru-womna-bara nari. Omohu kokoro wo mo, onazi kokoro ni natukasiku ihi ahasu beki hito no naki mama ni ha, ko-Hime-Gimi wo omohi-ide kikoye tamaha nu wori nasi.
 "Ohase masika ba, ko no hito mo kakaru kokoro wo sohe tamaha masi ya!"
 to, ito kanasiku, Miya no turaku nari tamaha m nageki yori mo, ko no koto ito kurusiku oboyu.

 6 Tale of Kaoru Kaoru is heard about halfsisters Ukifune by Nakanokimi

 
[6-1 Kaoru visits Nakanokimi at Nijoin]
 Wotoko-Gimi mo, sihite omohi wabi te, rei no, simeyaka naru yuhu-tu-kata ohasi tari. Yagate hasi ni ohom-sitone sasi-ide sase tamahi te, "Ito nayamasiki hodo ni te nam, e kikoye sase nu." to, hito si te kikoye idasi tamahe ru wo kiku ni, imiziku turaku te, namida oti nu beki wo, hitome ni tutume ba, sihite magirahasi te,
 "Nayama se tamahu wori ha, sira nu sou nado mo tikaku mawiri yoru wo. Kususi nado no tura ni te mo, mi-su no uti ni ha saburahu maziku ya ha. Kaku hito-dute naru ohom-seusoko nam, kahi naki kokoti suru."
 to notamahi te, ito monosige naru mi-kesiki naru wo, hito-yo mono no kesiki mi si hito-bito,
 "Geni, ito mi-gurusiku haberu meri."
 tote, moya no mi-su uti-orosi te, yowi-no-sou no za ni ire tatematuru wo, Womna-Gimi, makoto ni kokoti mo ito kurusikere do, hito no kaku ihu ni, ketien ni nara m mo, mata ikaga, to tutumasikere ba, mono-u nagara sukosi wizari ide te, taimen si tamahe ri.
 Ito honoka ni, toki-doki mono notamahu ohom-kehahi no, mukasi-bito no nayami some tamahe ri si koro, madu omohi-ide raruru mo, yuyusiku kanasiku te, kaki-kurasu kokoti si tamahe ba, tomi ni mono mo iha re zu, tamerahi te zo kikoye tamahu.
 Koyonaku okumari tamahe ru mo ito turaku te, su no sita yori kityau wo sukosi osi-ire te, rei no, nare-naresige ni tikaduki yori tamahu ga, ito kurusikere ba, wari nasi to obosi te, Seusyau to ihi si hito wo tikaku yobi-yose te,
 "Mune nam itaki. Sibasi osahe te."
 to notamahu wo kiki te,
 "Mune ha osahe taru ha, ito kurusiku haberu mono wo."
 to uti-nageki te, wi-nahori tamahu hodo mo, geni zo sita yasukara nu.
 "Ika nare ba, kaku si mo tune ni nayamasiku ha obosa ru ram. Hito ni tohi haberi sika ba, sibasi koso kokoti ha asika' nare, sate mata, yorosiki wori ari, nado koso wosihe habe' sika. Amari waka-wakasiku motenasa se tamahu na'meri."
 to notamahu ni, ito hadukasiku te,
 "Mune ha, itu to mo naku kaku koso ha habere. Mukasi no hito mo sa koso ha monosi tamahi sika. Nagakaru maziki hito no suru waza to ka, hito mo ihi haberu meru."
 to zo notamahu. "Geni, tare mo ti-tose no matu nara nu yo wo." to omohu ni ha, ito kokoro-gurusiku ahare nare ba, ko no mesi-yose taru hito no kika m mo tutuma re zu, kataharaitaki sudi no koto wo koso eri todomure, mukasi yori omohi kikoye si sama nado wo, ka no ohom-mimi hitotu ni ha kokoro-e sase nagara, hito ha kataha ni mo kiku maziki sama ni, sama yoku meyasuku zo ihi nasi tamahu wo, "Geni, arigataki mi-kokorobahe ni mo." to kiki wi tari keri.

 [6-2 Kaoru complains his love for the late Ohoikimi to Nakanokimi]
 Nani-goto ni tuke te mo, ko-Gimi no ohom-koto wo zo tuki se zu omohi tamahe ru.
 "Ihakenakari si hodo yori, yononaka wo omohi hanare te yami nu beki kokoro-dukahi wo nomi narahi habe' si ni, saru beki ni ya haberi kem, utoki mono kara oroka nara zu omohi some kikoye haberi si hito-husi ni, ka no ho'i no hiziri-gokoro ha, sasuga ni tagahi ya si ni kem.
 Nagusame bakari ni, koko ni mo kasiko ni mo yuki-kakadurahi te, hito no arisama wo mi m ni tuke te, magiruru koto mo ya ara m nado, omohi yoru wori-wori habere do, sarani hoka-zama ni ha nabiku beku mo habera zari keri.
 Yorodu ni omohi tamahe wabi te ha, kokoro no hiku kata no tuyokara nu waza nari kere ba, suki-gamasiki yau ni obosa ru ram to, hadukasikere do, aru maziki kokoro no, kakete mo aru beku ha koso mezamasikara me, tada kabakari no hodo ni te, toki-doki omohu koto wo mo kikoye sase uketamahari nado si te, hedate naku notamahi kayoha m wo, tare ka ha togame idu beki. Yo no hito ni ni nu kokoro no hodo ha, mina hito ni modokaru maziku haberu wo, naho usiroyasuku obosi tare."
 nado, urami naki-mi kikoye tamahu.
 "Usirometaku omohi kikoye ba, kaku ayasi to hito mo mi omohi nu beki made ha kikoye haberu beku ya! Tosi-goro, konata kanata ni tuke tutu, mi siru koto-domo no haberi sika ba koso, sama koto naru tanomosi-bito ni te, ima ha kore yori nado odorokasi kikoyure."
 to notamahe ba,
 "Sayau naru wori mo oboye habera nu mono wo, ito kasikoki koto ni obosi-oki te notamaha suru ya! Ko no ohom-yama-zato ide-tati isogi ni, karausite mesi-tukaha se tamahu beki. Sore mo geni, go-ran-zi siru kata ari te koso ha to, oroka ni ya ha omohi haberu."
 nado notamahi te, naho ito mono-uramesige nare do, kiku hito are ba, omohu mama ni mo ikade ka ha tuduke tamaha m.

 [6-3 Kaoru desires a doll that looks like the late Ohoikimi]
 To no kata wo nagame-idasi tare ba, yau-yau kuraku nari ni taru ni, musi no kowe bakari magire naku te, yama no kata wo-guraku, nani no ayame mo miye nu ni, ito simeyaka naru sama si te yori-wi tamahe ru mo, wadurahasi to nomi uti ni ha obosa ru.
 "Kagiri dani aru."
 nado, sinobi-yaka ni uti-zu-zi te,
 "Omou tamahe wabi ni te haberi. Otonasi-no-sato motome mahosiki wo, ka no yama-zato no watari ni, wazato tera nado ha naku to mo, mukasi oboyuru hitogata wo mo tukuri, we ni mo kaki-tori te, okonahi habera m to nam, omou tamahe nari ni taru."
 to notamahe ba,
 "Ahare naru ohom-negahi ni, mata utate Mi-tarasi-gaha tikaki kokoti suru hitogata koso, omohiyari itohosiku habere. Kogane motomuru we-si mo koso nado, usirometaku zo haberu ya!"
 to notamahe ba,
 "So yo. So no takumi mo we-si mo, ikade ka kokoro ni ha kanahu beki waza nara m. Tikaki yo ni hana hurase taru takumi mo haberi keru wo, sayau nara m hengwe-no-hito mo gana!"
 to, tozama kauzama ni wasure m kata naki yosi wo, nageki tamahu kesiki no, kokoro-bukage naru mo itohosiku te, ima sukosi tikaku suberi-yori te,
 "Hitogata no tuide ni, ito ayasiku omohi-yoru maziki koto wo koso, omohi-ide habere."
 to notamahu kehahi no, sukosi natukasiki mo, ito uresiku ahare ni te,
 "Nani-goto ni ka?"
 to ihu mama ni, kityau no sita yori te wo torahure ba, ito urusaku omohi nara rure do, "Ika sama ni si te, kakaru kokoro wo yame te, nadaraka ni ara m." to omohe ba, ko no tikaki hito no omoha m koto no ainaku te, sarigenaku motenasi tamahe ri.

 [6-4 Nakanokimi talks about Ukifune to Kaoru]
 "Tosi-goro ha, yo ni ya ara m to mo sira zari turu hito no, ko no natu-goro, tohoki tokoro yori monosi te tadune-ide tari si wo, utoku ha omohu mazikere do, mata utituke ni, sa si mo nani ka ha mutubi omoha m, to omohi haberi si wo, sai-tu-koro ki tari si koso, ayasiki made, mukasi-bito no ohom-kehahi ni kayohi tari sika ba, ahare ni oboye nari ni sika.
 Katami nado, kau obosi notamahu meru ha, naka-naka nani-goto mo, asamasiku mote-hanare tari to nam, miru hito-bito mo ihi haberi si wo, ito sa si mo aru maziki hito no, ikade ka ha, sa ha ari kem."
 to notamahu wo, yume-gatari ka, to made kiku.
 "Saru beki yuwe are ba koso ha, sayau ni mo mutubi kikoye raru rame. Nado-ka ima made, kaku mo kasume sase tamaha zara m."
 to notamahe ba,
 "Isa ya, so no yuwe mo, ika nari kem koto to mo omohi waka re habera zu. Mono-hakanaki arisama-domo ni te, yo ni oti tomari sasurahe m to su ram koto, to nomi, usirometage ni obosi tari si koto-domo wo, tada hitori kaki-atume te omohi sira re haberu ni, mata ainaki koto wo sahe uti-sohe te, hito mo kiki-tutahe m koso, ito itohosikaru bekere."
 to notamahu kesiki miru ni, "Miya no sinobi te mono nado notamahi kem hito no, sinobu-gusa tumi-oki tari keru naru besi." to mi-siri nu.
 Ni tari to notamahu yukari ni mimi tomari te,
 "Ka-bakari ni te ha. Onaziku ha ihi-hate sase tamau te yo."
 to, ibukasigari tamahe do, sasuga ni kataharaitaku te, e komaka ni mo kikoye tamaha zu.
 "Tadune m to obosu kokoro ara ba, so no watari to ha kikoye tu bekere do, kuhasiku si mo e sira zu ya! Mata, amari iha ba, kokoro-otori mo si nu beki koto ni nam."
 to notamahe ba,
 "Yo wo, umi-naka ni mo, tama no arika tadune ni ha, kokoro no kagiri susumi nu beki wo, ito sa made omohu beki ni ha ara za'nare do, ito kaku nagusame m kata naki yori ha to, omohi-yori haberu hito-gata no negahi bakari ni ha, nado ka ha, yama-zato no honzon ni mo omohi habera zara m. Naho, tasika ni notamaha se yo."
 to, utituke ni seme kikoye tamahu.
 "Isa ya, inisihe no ohom-yurusi mo nakari si koto wo, kaku made morasi kikoyuru mo, ito kuti karukere do, hengwe no takumi motome tamahu itohosisa ni koso, kaku mo." tote, "Ito tohoki tokoro ni tosi-goro he ni keru wo, haha naru hito no urehasiki koto ni omohi te, anagati ni tadune yori si wo, hasitanaku mo e irahe de haberi si ni, monosi tari si nari. Honoka nari sika ba ni ya, nani-goto mo omohi si hodo yori ha mi-gurusikara zu nam miye si. Kore wo ika sama ni motenasa m, to nageku meri si ni, Hotoke ni nara m ha, ito koyonaki koto ni koso ha ara me, sa made ha ikade ka ha."
 nado kikoye tamahu.

 [6-5 Kaoru loves Nakanokimi as before]
 "Sarigenaku te, kaku urusaki kokoro wo ika de ihi-hanatu waza mo gana, to omohi tamahe ru." to miru ha turakere do, sasuga ni ahare nari. Aru maziki koto to ha hukaku omohi tamahe ru mono kara, keseu ni hasitanaki sama ni ha, e motenasi tamaha nu mo, "Mi-siri tamahe ru ni koso ha." to omohu kokoro-tokimeki ni, yo mo itaku huke-yuku wo, uti ni ha hitome ito kataharaitaku oboye tamahi te, uti-tayume te iri tamahi nure ba, Wotoko-Gimi, kotowari to ha kahesu-gahesu omohe do, naho ito uramesiku kutiwosiki ni, omohi sidume m kata mo naki kokoti si te, namida no koboruru mo hito warokere ba, yorodu ni omohi midarure do, hitaburu ni asahaka nara m motenasi hata, naho ito utate, wa ga tame mo ainakaru bekere ba, nen-zi kahesi te, tune yori mo nageki-gati ni te ide tamahi nu.
 "Kaku nomi omohi te ha, ikaga su bekara m. Kurusiku mo aru beki kana! Ika ni si te ka ha, ohokata no yo ni ha modoki aru maziki sama ni te, sasuga ni omohu kokoro no kanahu waza wo su bekara m."
 nado, oritati te ren-zi taru kokoro nara ne ba ni ya, wa ga tame hito no tame ni mo, kokoro-yaukaru maziki koto wo, warinaku obosi akasu ni, "Ni tari to notamahi turu hito mo, ikade ka ha makoto ka to ha miru beki. Sa-bakari no kiha nare ba, omohi-yora m ni, kataku ha ara zu to mo, hito no ho'i ni mo ara zu ha, urusaku koso aru bekere." nado, naho sonata zama ni ha kokoro mo tata zu.

 7 Tale of Kaoru Kaoru visits to Uji and hears minutery about Ukihune from Ben-no-ama

 
[7-1 Kaoru visits to Uji at 20 past on September]
 Udi-no-miya wo hisasiku mi tamaha nu toki ha, itodo mukasi tohoku naru kokoti si te, suzuro ni kokoro-bosokere ba, Ku-gwati nizihu-yo-niti bakari ni ohasi tari.
 Itodosiku kaze nomi huki-harahi te, kokoro-sugoku ara masige naru midu no oto nomi yadomori ni te, hito-kage mo koto ni miye zu. Miru ni ha, madu kaki-kurasi, kanasiki koto zo kagiri naki. Ben-no-Ama mesi-ide tare ba, sauzi-guti ni, awo-nibi no kityau sasi-ide te mawire ri.
 "Ito kasikokere do, masite ito osorosige ni habere ba, tutumasiku te nam."
 to, maho ni ha ide ko zu.
 "Ika ni nagame tamahu ram to omohi-yaru ni, onazi kokoro naru hito mo naki monogatari mo kikoye m tote nam. Hakanaku mo tumoru tosi-tuki kana!"
 tote, namida wo hitome uke te ohasuru ni, Oyi-bito ha itodo sarani seki-ahe zu.
 "Hito no uhe ni te, ainaku mono wo obosu meri si koro no sora zo kasi, to omohi tamahe iduru ni, itu to habera nu naru ni mo, aki no kaze ha mi ni simi te turaku oboye haberi te, geni ka no nageka se tamahu meri si mo siruki yononaka no ohom-arisama wo, honoka ni uketamaharu mo, sama-zama ni nam."
 to kikoyure ba,
 "To aru koto mo kakaru koto mo, nagarahure ba, nahoru yau mo aru wo, adikinaku obosi-simi kem koso, wa ga ayamati no yau ni, naho kanasikere. Kono-koro no ohom-arisama ha, nani ka, sore koso yo no tune nare. Saredo, usirometage ni ha miye kikoye za'meri. Ihi te mo ihi temo, munasiki sora ni nobori nuru keburi nomi koso, tare mo nogare nu koto nagara, okure saki-datu hodo ha, naho ito ihu-kahi nakari keri."
 tote mo, mata naki tamahi nu.

 [7-2 Kaoru meets and talks with Ajari in Uji]
 Azari mesi te, rei no, ka no ki-niti no kyau Hotoke nado no koto notamahu.
 "Sate, koko ni toki-doki monosuru ni tuke te mo, kahi naki koto no yasukara zu oboyuru ga, ito yaku naki wo, ko no sinden koboti te, ka no yama-dera no katahara ni dau tate m, to nam omohu wo, onaziku ha toku hazime te m."
 to notamahi te, dau ikutu, rau-domo, soubau nado, aru beki koto-domo, kaki ide notamaha se sase tamahu wo,
 "Ito tahutoki koto."
 to kikoye sira su.
 "Mukasi no hito no, yuwe aru ohom-sumahi ni sime tukuri tamahi kem tokoro wo, hiki-kobota m, nasake naki yau nare do, so no mi-kokorozasi mo kudoku no kata ni ha susumi nu beku obosi kem wo, tomari tamaha m hito-bito obosi-yari te, e sa ha oki te tamaha zari keru ni ya.
 Ima ha, Hyaubukyau-no-Miya no Kitanokata koso ha, siri tamahu bekere ba, ka no Miya no go-reu to mo ihi tu beku nari ni tari. Sare ba, koko nagara tera ni nasa m koto ha, bin nakaru besi. Kokoro ni makase te sa mo e se zi. Tokoro no sama mo amari kaha-dura tikaku, keseu ni mo are ba, naho sinden wo usinahi te, koto-zama ni mo tukuri kahe m no kokoro ni te nam."
 to notamahe ba,
 "To-zama kau-zama ni, ito mo kasikoku tahutoki mi-kokoro nari. Mukasi, wakare wo kanasibi te, kabane wo tutumi te amata no tosi kubi ni kake te haberi keru hito mo, Hotoke no ohom-hauben ni te nam, ka no kabane no hukuro wo sute te, tuhi ni hiziri no miti ni mo iri haberi ni keru. Ko no sinden wo go-ran-zuru ni tuke te, mi-kokoro ugoki ohasimasu ram, hitotu ni ha tai-daisiki koto nari. Mata, noti no yo no susume to mo naru beki koto ni haberi keri. Isogi tukau-maturu besi. Koyomi no hakase hakarahi mausi te habera m hi wo uketamahari te, mono no yuwe siri tara m takumi, hutari, mitari wo tamahari te, komaka naru koto-domo ha, Hotoke no ohom-wosihe no mama ni tukau-matura se habera m."
 to mausu. Tokaku notamahi sadame te, mi-sau no hito-domo mesi te, ko no hodo no koto-domo, Azari no iha m mama ni subeki yosi nado ohose tamahu. Hakanaku kure nure ba, so no yo ha todomari tamahi nu.

 [7-3 Kaoru talks with Ben-no-ama]
 "Ko no tabi bakari koso mi me." to obosi te, tati-meguri tutu mi tamahe ba, Hotoke mo mina ka no tera ni utusi te kere ba, Ama-Gimi no okonahi no gu nomi ari. Ito hakanage ni sumahi taru wo, ahare ni, "Ika ni si te sugusu ram." to mi tamahu.
 "Ko no sinden ha, kahe te tukuru beki yau ari. Tukuri ide m hodo ha, ka no rau ni monosi tamahe. Kyau no miya ni tori-watasa ru beki mono nado ara ba, sau no hito mesi te, aru bekara m yau ni monosi tamahe."
 nado, mameyaka naru koto-domo wo katarahi tamahu. Hoka ni te ha, kabakari ni sada sugi na m hito wo, nani ka to mi-ire tamahu beki ni mo ara ne do, yoru mo tikaku huse te, mukasi-monogatari nado se sase tamahu. Ko-Gon-Dainagon-no-Kimi no ohom-arisama mo, kiku hito naki ni kokoro-yasuku te, ito komayaka ni kikoyu.
 "Ima ha to nari tamahi si hodo ni, medurasiku ohasimasu ram ohom-arisama wo, ibukasiki mono ni omohi kikoye sase tamahu meri si mi-kesiki nado no omohi tamahe ide raruru ni, kaku omohi-kake habera nu yo no suwe ni, kaku te mi tatematuri haberu nam, ka no mi-yo ni mutumasiku tukau-maturi oki si sirusi no onodukara haberi keru to, uresiku mo kanasiku mo omohi tamahe rare haberu. Kokoro-uki inoti no hodo ni te, sama-zama no koto wo mi tamahe sugusi, omohi tamahe siri haberu nam, ito hadukasiku kokoro-uku haberu.
 Miya yori mo, toki-doki ha mawiri te mi tatemature, obotukanaku taye-komori hate nuru ha, koyonaku omohi hedate keru na'meri nado, notamahasuru wori-wori habere do, yuyusiki mi ni te nam, Amida-Butu yori hoka ni ha, mi tatematura mahosiki hito mo naku nari te haberu."
 nado kikoyu. Ko-Hime-Gimi no ohom-koto-domo, hata tuki se zu, tosi-goro no ohom-arisama nado katari te, nani no wori nani to notamahi si, hana momidi no iro wo mi te mo, hakanaku yomi tamahi keru uta-gatari nado wo, tuki-nakara zu, uti-wananaki tare do, komekasiku koto-zukuna naru mono kara, wokasikari keru hito no mi-kokorobahe kana to nomi, itodo kiki-sohe tamahu.
 "Miya-no-Ohomkata ha, ima sukosi imamekasiki mono kara, kokoro yurusa zara m hito no tame ni ha, hasitanaku motenasi tamahi tu beku koso monosi tamahu meru wo, ware ni ha ito kokoro-bukaku nasake-nasakesi to ha miye te, ikade sugosi te m, to koso omohi tamahe re."
 nado, kokoro no uti ni omohi kurabe tamahu.

 [7-4 Kaoru asks a question of Ukifune to Ben-no-ama]
 Sate, mono no tuide ni, ka no katasiro no koto wo ihi-ide tamahe ri.
 "Kyau ni, kono-koro, habera m to ha e siri habera zu. Hito-dute ni uketamahari si koto no sudi na'nari. Ko-Miya no, mada kakaru yama-zato-zumi mo si tamaha zu, ko-Kitanokata no use tamahe ri keru hodo tikakari keru koro, Tiuzyau-no-Kimi tote saburahi keru zyaurahu no, kokorobase nado mo kesiu ha ara zari keru wo, ito sinobi te, hakanaki hodo ni mono notamaha se keru, siru hito mo habera zari keru ni, womna-go wo nam umi te haberi keru wo, sa mo ya ara m, to obosu koto no ari keru kara ni, ainaku wadurahasiku monosiki yau ni obosi nari te, mata to mo go-ran-zi iruru koto mo nakari keri.
 Ainaku so no koto ni obosi-kori te, yagate ohokata hiziri ni nara se tamahi keru wo, hasitanaku omohi te, e saburaha zu nari ni keru ga, Miti-no-Kuni no Kami no me ni nari tari keru wo, hito-tose nobori te, so no Kimi tahiraka ni monosi tamahu yosi, ko no watari ni mo honomekasi mausi tari keru wo, kikosimesi tuke te, sarani kakaru seusoko aru beki koto ni mo ara zu to, notamahase hanati kere ba, kahi naku te nam nageki haberi keru.
 Sate mata, Hitati ni nari te kudari haberi ni keru ga, ko no tosi-goro, oto ni mo kikoye tamaha zari turu ga, ko no haru nobori te, ka no Miya ni ha tadune mawiri tari keru to nam, honoka ni kiki haberi si.
 Ka no Kimi no tosi, hatati bakari ni nari tamahi nu ram kasi. Ito utukusiku ohi-ide tamahu ga kanasiki nado koso, naka-goro ha, humi ni sahe kaki-tuduke te habe' meri sika."
 to kikoyu.
 Kuhasiku kiki akirame tamahi te, "Sara ba, makoto ni te mo ara m kasi. Mi baya!" to omohu kokoro ide ki nu.
 "Mukasi no ohom-kehahi ni, kakete mo hure tara m hito ha, sira nu kuni made mo tadune sira mahosiki kokoro aru wo, kazumahe tamaha zari kere do, tikaki hito ni koso ha a'nare. Wazato ha naku to mo, ko no watari ni otonahu wori ara m tuide ni, kaku nam ihi si, to tutahe tamahe."
 nado bakari notamahi oku.
 "Haha-Gimi ha, ko-Kitanokata no ohom-mehi nari. Ben mo hanare nu nakarahi ni haberu beki wo, so no kami ha hoka-hoka ni haberi te, kuhasiku mo mi tamahe nare zari ki.
 Sai-tu-koro, kyau yori, Taihu ga moto yori mausi tari si ha, ka no Kimi nam, ikade ka no mi-haka ni dani mawira m to, notamahu naru, saru kokoro se yo, nado haberi sika do, mada koko ni, sasi-hahe te ha otonaha zu habe' meri. Ima, sara ba, sa ya no tuide ni, kakaru ohose nado tutahe habera m."
 to kikoyu.

 [7-5 Kaoru reports back from Uji to Nakanokimi at Nijoin]
 Ake nure ba kaheri tamaha m tote, yobe, okure te mote mawire ru kinu wata nado yau no mono, Azari ni okura se tamahu. Ama-Gimi ni mo tamahu. Hohusi-bara, Ama-Gimi no gesu-domo no reu ni te, nuno nado ihu mono wo sahe , masi te tabu. Kokoro-bosoki sumahi nare do, kakaru ohom-toburahi tayuma zari kere ba, mi no hodo ni ha meyasuku, simeyaka ni te nam okonahi keru.
 Kogarasi no tahe gataki made huki-tohosi taru ni, nokoru kozuwe mo naku tiri siki taru momidi wo, humi-wake keru ato mo miye nu wo mi-watasi te, tomi ni mo e ide tamaha zu. Ito kesiki aru miyama-gi ni yadori taru tuta no iro zo mada nokori taru. Kodani nado sukosi hiki-tora se tamahi te, Miya he to obosi ku te, mota se tamahu.
 "Yadori ki to omohi-ide zu ha ko no moto no
 tabine mo ika ni sabisi kara masi
"
 to hitori-goti tamahu wo kiki te, Ama-Gimi,
 "Are haturu kuti-ki no moto wo yadori ki to
 omohi oki keru hodo no kanasisa
"
 Akumade huru-meki tare do, yuwe naku ha ara nu wo zo, isasaka no nagusame ni ha obosi keru.
 Miya ni momidi tatemature tamahe re ba, Wotoko-Miya ohasi masi keru hodo nari keri.
 "Minami no miya yori."
 tote, nani-gokoro mo naku mote mawiri taru wo, Womna-Gimi, "Rei no mutukasiki koto mo koso." to kurusiku obose do, tori kakusa m ya ha! Miya,
 "Wokasiki tuta kana!"
 to, tada-nara-zu notamahi te, mesi-yose te mi tamahu. Ohom-humi ni ha,
 "Hi-goro, nani-goto ka ohasimasu ram. Yama-zato ni monosi haberi te, itodo mine no asa-giri ni madohi haberi turu ohom-monogatari mo, midukara nam. Kasiko no sinden, dau ni nasu beki koto, Azari ni ihi-tuke haberi ni ki. Ohom-yurusi haberi te koso ha, hoka ni utusu koto mo monosi habera me. Ben-no-Ama ni, saru beki ohose-goto ha tukahase."
 nado zo aru.
 "Yoku mo, turenaku kaki tamahe ru kana!. Maro ari to zo kiki tu ram."
 to notamahu mo, sukosi ha, geni sa ya ari tu ram. Womna-Gimi ha, koto naki wo uresi to omohi tamahu ni, anagati ni kaku notamahu wo, wari nasi to obosi te, uti-wen-zi te wi tamahe ru ohom-sama, yorodu no tumi yurusi tu beku wokasi.
 "Kaheri-goto kaki tamahe. Mi zi ya!"
 tote, hoka-zama ni muki tamahe ri. Amaye te kaka zara m mo ayasikere ba,
 "Yama-zato no ohom-ariki no urayamasiku mo haberu kana! Kasiko ha, geni saya ni te koso yoku, to omohi tamahe si wo, kotosara ni mata ihaho no naka motome m yori ha, arasi hatu maziku omohi haberu wo, ika ni mo saru beki sama ni nasa se tamaha ba, oroka nara zu nam."
 to kikoye tamahu. "Kaku nikuki kesiki mo naki ohom-mutubi na'meri." to mi tamahi nagara, wa ga mi-kokoro narahi ni, tada nara zi to obosu ga, yasukara nu naru besi.

 [7-6 Nionomiya plays biwa in front of Nakanokimi]
 Kare-gare naru sensai no naka ni, wobana no, mono yori koto ni te te wo sasi-ide maneku ga wokasiku miyuru ni, mada ho ni ide sasi taru mo, tuyu wo turanuki tomuru tama no wo, hakanage ni uti-nabiki taru nado, rei no koto nare do, yuhu-kaze naho ahare naru koro nari kasi.
 "Ho ni ide nu mono omohu rasi sino-susuki
 maneku tamoto no tuyu sigeku si te
"
 Natukasiki hodo no ohom-zo-domo ni, nahosi bakari ki tamahi te, biwa wo hiki wi tamahe ri. Wausiki-deu no kaki-ahase wo, ito ahare ni hiki nasi tamahe ba, Womna-Gimi mo kokoro ni iri tamahe ru koto ni te, mono-wen-zi mo e si hate tamaha zu, tihisaki mi-kityau no tuma yori, keusoku ni yori-kakari te, honoka ni sasi-ide tamahe ru, ito mi mahosiku rautage nari.
 "Aki haturu nobe no kesiki mo sino-susuki
 honomeku kaze ni tuke te koso sire

 Wa ga mi hitotu no."
 tote, namida-guma ruru ga, sasuga ni hadukasikere ba, ahugi wo magirahasi te ohasuru mi-kokoro no uti mo, rautaku osihakara rure do, "Kakaru ni koso, hito mo e omohi-hanata zara me." to, utagahasiki ga tada nara de, uramesiki na'meri.
 Kiku no, mada yoku uturohi hate de, wazato tukurohi tate sase tamahe ru ha, naka-naka osoki ni, ika naru hito-moto ni ka ara m, ito mi-dokoro ari te uturohi taru wo, tori-waki te wora se tamahi te,
 "Hana no naka ni hitohe ni."
 to zu-zi tamahi te,
 "Nanigasi no mi-ko no, hana mede taru yuhube zo kasi. Inisihe, Ten-nin no kakeri te, biwa no te wosihe keru ha. Nani-goto mo asaku nari ni taru yo ha, mono-usi ya!"
 tote, ohom-koto sasi-oki tamahu wo, kutiwosi to obosi te,
 "Kokoro koso asaku mo ara me, mukasi tutahe tara m koto sahe ha, nado te ka sa si mo."
 tote, obotukanaki te nado wo yukasige ni obosi tare ba,
 "Sara ba, hitori-goto ha sau-zausiki ni, sasi-irahe si tamahe kasi."
 tote, hito mesi te, sau-no-ohom-koto tori-yose sase te, hika se tatematuri tamahe do,
 "Mukasi koso, manebu hito mo monosi tamahi sika, haka-bakasiku hiki mo tome zu nari ni si mono wo."
 to, tutumasige ni te te mo hure tamaha ne ba,
 "Kabakari no koto mo, hedate tamahe ru koso kokoro-ukere. Kono-koro, miru watari, mada ito kokoro-toku beki hodo ni mo ara ne do, kata-nari naru uhi-goto wo mo kakusa zu koso are. Subete womna ha, yaharaka ni kokoro-utukusiki nam yoki koto to koso, so no Tiunagon mo sadamu meri sika. Ka no Kimi ni, hata, kaku mo tutumi tamaha zi. Koyonaki ohom-naka na'mere ba."
 nado, mameyaka ni urami rare te zo, uti-nageki te sukosi sirabe tamahu. Yurubi tari kere ba, Bansiki-deu ni ahase tamahu. Kaki-ahase nado, tuma-oto ke-wokasige ni kikoyu. Ise-no-umi utahi tamahu ohom-kowe no ate ni wokasiki wo, nyoubau mo, mono no usiro ni tikaduki mawiri te, wemi hirogori te wi tari.
 "Huta-gokoro ohasimasu ha turakere do, sore mo kotowari nare ba, naho wa ga o-mahe wo ba, saihahi-bito to koso ha mausa me. Kakaru ohom-arisama ni mazirahi tamahu beku mo ara zari si tokoro no ohom-sumahi wo, mata kaheri na mahosige ni obosi te, notamaha suru koso, ito kokoro-ukere."
 nado, tada ihi ni ihe ba, wakaki hito-bito ha,
 "Ana kama ya!"
 nado sei-su.

 [7-7 Yugiri brings Nionomiya to his Rokujoin as a son-in-law]
 Ohom-koto-domo wosihe tatematuri nado si te, mi-ka, yo-ka komori ohasi te, ohom-mono-imi nado ni kototuke tamahu wo, ka no tono ni ha uramesiku obosi te, Otodo, Uti yori ide tamahi keru mama ni, koko ni mawiri tamahe re ba, Miya,
 "Koto-kotosige naru sama si te, nani si ni imasi turu zo to yo!"
 to, mutukari tamahe do, anata ni watari tamahi te, taimen si tamahu.
 "Koto naru koto naki hodo ha, ko no Win wo mi de hisasiku nari haberu mo, ahare ni koso."
 nado, mukasi no ohom-monogatari-domo sukosi kikoye tamahi te, yagate hiki-ture kikoye tamahi te ide tamahi nu. Mi-ko-domo no tono-bara, sara nu Kamdatime, Tenzyau-bito nado mo, ito ohoku hiki-tuduki tamahe ru ikihohi, kotitaki wo miru ni, narabu beku mo ara nu zo, ku-si itakari keru. Hito-bito nozoki te mi tatematuri te,
 "Sa mo kiyora ni ohasi keru Otodo kana! Sa-bakari, idure to naku, wakaku sakari ni te kiyoge ni ohasauzuru mi-ko-domo no, ni tamahu beki mo nakari keri. Ana, medeta ya!"
 to ihu mo ari. Mata,
 "Sa-bakari yamgotonage naru ohom-sama ni te, wazato mukahe ni mawiri tamahe ru koso nikukere. Yasuge-na no yononaka ya!"
 nado, uti-nageku mo aru besi. Ohom-midukara mo, ki-si-kata wo omohi-iduru yori hazime, ka no hanayaka naru ohom-nakarahi ni tati-maziru beku mo ara zu, kasuka naru mi no oboye wo to, iyo-iyo kokoro-bosokere ba, "Naho kokoro-yasuku komori wi na m nomi koso me-yasukara me." nado, itodo oboye tamahu. Hakanaku te tosi mo kure nu.

 8 Tale of Kaoru Onna-ninomiya gets married to Kaoru and moves into Samjo residence

 
[8-1 Kaoru is promoted to Gon-Dainagon and U-Daisho in new year]
 Syaugwati tugomori-gata yori, rei nara nu sama ni nayami tamahu wo, Miya, mada go-ran-zi sira nu koto ni te, ika nara m to, obosi-nageki te, mi-suhohu nado, tokoro-dokoro ni te amata se sase tamahu ni, mata mata hazime sase tamahu. Ito itaku wadurahi tamahe ba, Kisai-no-Miya yori mo ohom-toburahi ari.
 Kakute mi-tose ni nari nure do, hito-tokoro no mi-kokorozasi koso oroka nara ne, ohokata no yo ni ha, mono-monosiku motenasi kikoye tamaha zari turu wo, ko no wori zo, iduko ni mo iduko ni mo kikosimesi odoroki te, ohom-toburahi-domo kikoye tamahi keru.
 Tiunagon-no-Kimi ha, Miya no obosi-sawagu ni otora zu, ika ni ohase m to nageki te, kokoro-gurusiku usirometaku obosa rure do, kagiri aru ohom-toburahi bakari koso are, amari mo e maude tamaha de, sinobi te zo ohom-inori nado mo se sase tamahi keru.
 Saru ha, Womna-Ni-no-Miya no ohom-mogi, tada kono-koro ni nari te, yononaka hibiki itonami nonosiru. Yorodu no koto, Mikado no mi-kokoro hitotu naru yau ni obosi isoge ba, ohom-usiromi naki si mo zo, naka-naka medetage ni miye keru.
 Nyougo no si-oki tamahe ru koto wo ba saru mono ni te, tukumo-dokoro, saru beki Zuryau-domo nado, tori-dori ni tukau-maturu koto-domo, ito kagiri nasi ya!
 Yagate so no hodo ni, mawiri some tamahu beki yau ni ari kere ba, Wotoko-gata mo kokoro-dukahi si tamahu koro nare do, rei no koto nare ba, sonata-zama ni ha kokoro mo ira de, ko no ohom-koto nomi itohosiku nageka ru.
 Kisaragi no tuitati-goro ni, nahosi-mono to ka ihu koto ni, Gon-Dainagon ni nari tamahi te, U-Daisyau kake tamahi tu. Migi-no-Ohoidono, Hidari ni te ohasi keru ga, zi-si tamahe ru tokoro nari keri.
 Yorokobi ni tokoro-dokoro ariki tamahi te, ko no Miya ni mo mawiri tamahe ri. Ito kurusiku si tamahe ba, konata ni ohasimasu hodo nari kere ba, yagate mawiri tamahe ri. Sou nado saburahi te bin naki kata ni, to odoroki tamahi te, azayaka naru ohom-nahosi, ohom-sita-gasane nado tatematuri, hiki-tukurohi tamahi te, ori te tahu no hai si tamahu ohom-sama-domo tori-dori ni ito medetaku,
 "Yagate, tukasa no roku tamahu aruzi no tokoro ni."
 to, sau-zi tatematuri tamahu wo, nayami tamahu hito ni yori te zo, obosi tayutahi tamahu meru. U-Daizin-dono no si tamahi keru mama ni tote, Rokudeu-no-win ni te nam ari keru.
 Wenga no Miko-tati Kamdatime, daikyau ni otora zu, amari sawagasiki made nam tudohi tamahi keru. Ko no Miya mo watari tamahi te, sidu-kokoro nakere ba, mada koto hate nu ni isogi kaheri tamahi nuru wo, Ohotono-no-Ohomkata ni ha,
 "Ito aka zu mezamasi."
 to notamahu. Otoru beku mo ara nu ohom-hodo naru wo, tada ima no oboye no hanayaka ni obosi ogori te, ositati motenasi tamahe ru na'meri kasi.

 [8-2 A baby boy is born to the couple of Nakanokimi and Nionomiya]
 Karausite, so no akatuki, wotoko ni te umare tamahe ru wo, Miya mo ito kahi ari te uresiku obosi tari. Daisyau-dono mo, yorokobi ni sohe te, uresiku obosu. Yobe ohasimasi tari si kasikomari ni, yagate, ko no ohom-yorokobi mo uti-sohe te, tati nagara mawiri tamahe ri. Kaku komori ohasimase ba, mawiri tamaha nu hito nasi.
 Ohom-ubuyasinahi, mi-ka ha, rei no tada Miya no ohom-watakusi-goto ni te, itu-ka no yo, Daisyau-dono yori tonziki gozihu-gu, gote no zeni, wauban nado ha, yo no tune no yau ni te, Komoti-no-Omahe no tui-gasane sam-zihu, Tigo no ohom-zo itu-he-gasane ni te, ohom-mutuki nado zo, koto-kotosikara zu, sinobi-yaka ni si nasi tamahe re do, komaka ni mire ba, wazato me-nare nu kokorobahe nado miye keru.
 Miya no o-mahe ni mo sankau no wosiki, takatuki-domo ni te, huzuku mawira se tamahe ri. Nyoubau no o-mahe ni ha, tui-gasane wo ba saru mono ni te, hiwarigo sam-zihu, sama-zama si tukusi taru koto-domo ari. Hitome ni koto-kotosiku ha, kotosara ni si-nasi tamaha zu.
 Siti-niti no yo ha, Kisai-no-Miya no ohom-ubuyasinahi nare ba, mawiri tamahu hito-bito ito ohokari. Miya-no-Daibu wo hazime te, Tenzyau-bito, Kamdatime, kazu sira zu mawiri tamahe ri. Uti ni mo kikosimesi te,
 "Miya no hazimete otona-bi tamahu naru ni ha, ikade ka."
 to notamahase te, mi-hakasi tatematura se tamahe ri.
 Kokonu-ka mo, Ohoi-dono yori tukau-matura se tamahe ri. Yorosikara zu obosu atari nare do, Miya no obosa m tokoro are ba, mi-ko no Kimdati nado mawiri tamahi te, subete ito omohu koto nage ni medetakere ba, ohom-midukara mo, tuki-goro mono-omohasiku kokoti no nayamasiki ni tuke te mo, kokoro-bosoku obosi tari turu ni, kaku omodatasiku imamekasiki koto-domo no ohokare ba, sukosi nayami mo ya si tamahu ram.
 Daisyau-dono ha, "Kaku sahe otona-bi hate tamahu mere ba, itodo wa ga kata-zama ha ke-dohoku ya nara m. Mata, Miya no mi-kokorozasi mo ito oroka nara zi." to omohu ha kutiwosikere do, mata, hazime yori no kokoro-okite wo omohu ni ha, ito uresiku mo ari.

 [8-3 Onna-ninomiya gets married to Kaoru and moves into his home at 20 past on February]
 Kakute, so no tuki no hatu-ka amari ni zo, Huditubo-no-Miya no ohom-mogi no koto ari te, mata no hi nam, Daisyau mawiri tamahi keru. Yo no koto ha sinobi taru sama nari. Ame-no-sita hibiki te itukusiu miye turu ohom-kasiduki ni, tada-udo no gu-si tatematuri tamahu zo, naho aka zu kokoro-gurusiku miyuru.
 "Saru ohom-yurusi ha ari nagara mo, tada ima, kaku isoga se tamahu maziki koto zo kasi."
 to, sosirahasige ni omohi notamahu hito mo ari kere do, obosi-tati nuru koto, suga-sugasiku ohasimasu mi-kokoro ni te, ki-si-kata tamesi naki made, onaziku ha motenasa m to, obosi-oki turu na'meri. Mikado no ohom-muko ni naru hito ha, mukasi mo ima mo ohokare do, kaku sakari no mi-yo ni, tada-udo no yau ni, muko-dori isoga se tamahe ru taguhi ha, sukunaku ya ari kem. Migi-no-Otodo mo,
 "Medurasikari keru hito no ohom-oboye, sukuse nari. Ko-Win dani, Suzaku-Win no ohom-suwe ni narase tamahi te, ima ha to yatusi tamahi si kiha ni koso, ka no Haha-Miya wo e tatematuri tamahi sika. Ware ha masite, hito mo yurusa nu mono wo hirohi tari si ya."
 to notamahi idure ba, Miya ha, geni to obosu ni, hadukasiku te ohom-irahe mo si tamaha zu.
 Mi-ka no yo ha, Ohokura-Kyau yori hazime te, ka no Ohom-kata no kokoro-yose ni nasa se tamahe ru hito-bito, Keisi ni ohose-goto tamahi te, sinobiyaka nare do, ka no go-zen, zuizin, kuruma-zohi, Toneri made roku tamaha su. So no hodo no koto-domo ha, watakusi-goto no yau ni zo ari keru.
 Kakute noti ha, sinobi-sinobi ni mawiri tamahu. Kokoro no uti ni ha, naho wasure gataki inisihe-zama nomi oboye te, hiru ha sato ni oki-husi nagame kurasi te, kurure ba kokoro yori hoka ni isogi mawiri tamahu wo mo, naraha nu kokoti ni, ito mono-uku kurusiku te, "Makade sase tatematura m." to zo obosi-oki te keru.
 Haha-Miya ha, ito uresiki koto ni obosi tari. Ohasimasu sinden yuduri kikoyu beku notamahe do,
 "Ito katazikenakara m."
 tote, ohom-nenzu-dau no ahahi ni, rau wo tuduke te tukura se tamahu. Nisi-omote ni uturohi tamahu beki na'meri. Himgasi-no-tai-domo nado mo, yake te noti, uruhasiku atarasiku aramahosiki wo, iyo-iyo migaki sohe tutu, komaka ni situraha se tamahu.
 Kakaru mi-kokoro-dukahi wo, Uti ni mo kika se tamahi te, hodo naku utitoke uturohi tamaha m wo, ikaga to obosi tari. Mikado to kikoyure do, kokoro-no-yami ha onazi-goto nam ohasimasi keru.
 Haha-Miya no ohom-moto ni, ohom-tukahi ari keru ohom-humi ni mo, tada ko no koto wo nam kikoye sase tamahi keru. Ko-Suzaku-Win no, tori-waki te, ko no Ama-Miya no ohom-koto wo ba kikoye oka se tamahi sika ba, kaku yo wo somuki tamahe re do, otorohe zu, nani-goto mo moto no mama ni te, sou-se sase tamahu koto nado ha, kanarazu kikosimesi ire, ohom-youi hukakari keri.
 Kaku, yamgotonaki mi-kokoro-domo ni, katami ni kagiri mo naku mote-kasiduki sawagare tamahu omodatasisa mo, ika naru ni ka ara m, kokoro no uti ni ha koto ni uresiku mo oboye zu, naho, tomo-sure ba uti-nagame tutu, Udi no tera tukuru koto wo isoga se tamahu.

 [8-4 A celebration of the baby's 50th day born]
 Miya-no-Waka-Gimi no i-ka ni nari tamahu hi kazohe tori te, so no motihi no isogi wo kokoro ni ire te, ko-mono, hiwarigo nado made, mi-ire tamahi tutu, yo no tune no nabete ni ha ara zu to obosi kokorozasi te, din, sitan, sirokane, kogane nado, miti-miti no saiku-domo ito ohoku mesi saburaha se tamahe ba, ware otora zi to, sama-zama no koto-domo wo si idu meri.
 Midukara mo, rei no, Miya no ohasimasa nu hima ni ohasi tari. Kokoro no nasi ni ya ara m, ima sukosi omo-omosiku yamgotonage naru kesiki sahe sohi ni keri to miyu. "Ima ha, sari to mo, mutukasikari si suzuro-goto nado ha magire tamahi ni tara m." to omohu ni, kokoro-yasuku te, taimen si tamahe ri. Saredo, ari si nagara no kesiki ni, madu namida-gumi te,
 "Kokoro ni mo ara nu mazirahi, ito omohi no hoka naru mono ni koso to, yo wo omohi tamahe midaruru koto nam, masari ni taru."
 to, aidati naku zo urehe tamahu.
 "Ito asamasiki ohom-koto kana! Hito mo koso onodukara honoka ni mo mori kiki habere."
 nado ha notamahe do, kabakari medetage naru koto-domo ni mo nagusama zu, "Wasure gataku omohi tamhu ram kokoro-hukasa yo." to ahare ni omohi kikoye tamahu ni, oroka ni mo ara zu omohi-sira re tamahu. "Ohase masika ba." to, kutiwosiku omohi-ide kikoye tamahe do, "Sore mo, wa ga arisama no yau ni, urayami naku mi wo uramu bekari keru kasi. Nani-goto mo kazu nara de ha, yo no hito mekasiki koto mo aru mazikari keri." to oboyuru ni zo, itodo, ka no, utitoke hate de yami na m to omohi tamahe ri si kokoro-okite ha, naho, ito omo-omosiku omohi-ide rare tamahu.

 [8-5 Kaoru sees Nakanokimi's baby]
 Waka-Gimi wo seti ni yukasi-gari kikoye tamahe ba, hadukasikere do, "Nani ka ha hedate-gaho ni mo ra m, wari naki koto hitotu ni tuke te urami raruru yori hoka ni ha, ika de ko no hito no mi-kokoro ni tagaha zi." to omohe ba, midukara ha tomo-kaku-mo irahe kikoye tamaha de, menoto si te sasi-ide sase tamahe ri.
 Sara naru koto nare ba, nikuge nara m ya ha. Yuyusiki made siroku utukusiku te, takayaka ni monogatari si, uti-warahi nado si tamahu kaho wo miru ni, wa ga mono ni te mi mahosiku urayamasiki mo, yo no omohi hanare gataku nari nuru ni ya ara m. Sare do, "Ihu kahi naku nari tamahi ni si hito no, yo no tune no arisama ni te, kayau nara m hito wo mo todome-oki tamahe ra masika ba." to nomi oboye te, ko no koro omodatasige naru atari ni, itusika nado ha omohi-yora re nu koso, amari subenaki Kimi no mi-kokoro na'mere. Kaku me-mesiku nedike te, manebi nasu koso itohosikere.
 Sika warobi kataho nara m hito wo, Mikado no tori-waki seti ni tikaduke te, mutubi tamahu beki ni mo ara zi mono wo, "Makoto-siki kata-zama no mi-kokoro okite nado koso ha, meyasuku monosi tamahi keme." to zo osihakaru beki.
 Geni, ito kaku wosanaki hodo wo mise tamahe ru mo ahare nare ba, rei yori ha monogatari nado komayaka ni kikoye tamahu hodo ni, kure nure ba, kokoro-yasuku yoru wo dani hukasu maziki wo, kurusiu oboyure ba, nageku nageku ide tamahi nu.
 "Wokasi no hito no ohom-nihohi ya! Wori ture ba, to ka ya ihu yau ni, uguhisu mo tadune ki nu beka'meri."
 nado, wadurahasigaru wakaki hito mo ari.

 [8-6 A banquet is held by Mikado under the wistera blossoms]
 "Natu n inara ba, Samdeu-no-miya hutagaru kata ni nari nu besi." to sadame te, U-duki tuitati-goro, setibun to ka ihu koto, madasiki saki ni watasi tatematuri tamahu.
 Asu tote no hi, Hudi-tubo ni Uhe watara se tamahi te, hudi-no-hana-no-en se sase tamahu. Minami no hisasi no mi-su age te, isi tate tari. Ohoyake-waza ni te, aruzi no Miya no tukau-maturi tamahu ni ha arazu. Kamdatime, Tenzyau-bito no kyau nado, Kura-dukasa yori tukau-mature ri.
 Migi-no-Otodo, Azeti-no-Dainagon, Tou-Tiunagon, Sa-Hyauwe-no-Kami. Miko-tati ha, Sam-no-Miya, Hitati-no-Miya nado saburahi tamahu. Minami no niha no hudi no hana no moto ni, Tenzyau-bito no za ha si tari. Kourau-den no himgasi ni, gakuso no hito-bito mesi te, kure-yuku hodo ni, soudeu ni huki te, uhe no ohom-asobi ni, Miya-no-Ohomkata yori, ohom-koto-domo hue nado idasa se tamahe ba, Otodo wo hazime tatematuri te, o-mahe ni tori tutu mawiri tamahu.
 Ko-Rokudeu-no-Win no ohom-te-dukara kaki tamahi te, Nihudau-no-Miya ni tatematura se tamahi si kin no hu huta-maki, goehu no eda ni tuke taru wo, Otodo tori tamahi te sou-si tamahu.
 Tugi-tugi ni, sau-no-ohom-koto, biwa, wa-gon nado, Suzaku-win no mono-domo nari keri. Hue ha, ka no yume ni tutahe si inisihe no katami no wo, "Mata naki mono no ne nari." to mede sase tamahi kere ba, "Ko no wori no kiyora yori, mata itu ka ha haye-bayesiki tuide no ara m." to obosi te, tou-ide tamahe ru na'meri.
 Otodo wa-gon, Sam-no-Miya biwa nado, tori-dori ni tamahu. Daisyau no ohom-hue ha, kehu zo, yo ni naki ne no kagiri ha huki tate tamahi keru. Tenzyau-bito no naka ni mo, syauga ni tuki nakara nu domo ha, mesi-ide te, omosiroku asobu.
 Miya-no-Ohomkata yori, huzuku mawira se tamahe ri. Din no wosiki yo-tu, sitan no takatuki, hudi no murago no utisiki ni, worieda nuhi tari. Sirokane no yauki, ruri no ohom-sakaduki, heisi ha kon-ruri nari. Hyauwe-no-Kami, ohom-makanahi tukau-maturi tamahu.
 Ohom-sakaduki mawiri tamahu ni, Otodo, sikiri te ha bin nakaru besi, Miya-tati no ohom-naka ni hata, saru beki mo ohase ne ba, Daisyau ni yuduri kikoye tamahu wo, habakari mausi tamahe do, mi-kesiki mo ikaga ari kem, ohom-sakaduki sasage te, "Wosi!" to notamahe ru kowa-dukahi motenasi sahe, rei no ohoyake-goto nare do, hito ni ni zu miyuru mo, kehu ha itodo mi nasi sahe sohu ni ya ara m. Sasi-kahesi tamahari te, ori te butahu si tamahe ru hodo, ito taguhi nasi.
 Zyaurahu no Miko-tati, Daizin nado no tamahari tamahu dani medetaki koto naru wo, kore ha masite ohom-muko ni te motehayasa re tatematuri tamahe ru, ohom-oboye, oroka nara zu medurasiki ni, kagiri are ba, kudari taru za ni kaheri tuki tamahe ru hodo, kokoro-gurusiki made zo miye keru.

 [8-7 Onna-ninomiya moves into Kaoru's Samjo residence]
 Azeti-no-Dainagon ha, "Ware koso kakaru me mo mi m to omohi sika, neta no waza ya!" to omohi tamahe ri. Ko no Miya no ohom-haha-Nyougo wo zo, mukasi, kokoro-kake kikoye tamahe ri keru wo, mawiri tamahi te noti mo, naho omohi hanare nu sama ni kikoye kayohi tamahi te, hate ha Miya wo e tatematura m no kokoro tuki tari kere ba, ohom-usiromi nozomu kesiki mo morasi mausi kere do, kikosimesi dani tutahe zu nari ni kere ba, ito kokoro-yamasi to omohi te,
 "Hito-gara ha, geni tigiri koto na'mere do, nazo, toki no Mikado no koto-kotosiki made muko kasiduki tamahu beki. Mata ara zi kasi. Kokonohe no uti ni, ohasimasu tono tikaki hodo ni te, tada-udo no utitoke toburahi te, hate ha en ya nani ya to mote sawaga ruru koto ha."
 nado, imiziku sosiri tubuyaki mausi tamahi kere do, sasuga yukasi kere ba, mawiri te, kokoro no uti ni zo, hara-dati wi tamahe ri keru.
 Sisoku sasi te uta-domo tatematuru. Bundai no moto ni yori tutu oku hodo no kesiki ha, ono-ono sitari-gaho nari kere do, rei no, "Ika ni ayasige ni hurumeki tari kem." to omohi-yare ba, anagati ni mina mo tadune kaka zu. Kami no mati mo, zyaurahu tote, ohom-kutituki-domo ha, koto naru koto miye za'mere do, sirusi bakari tote, hitotu, hutatu zo tohi kiki tari si. Kore ha, Daisyau-no-Kimi no, ori te ohom-kazasi wori te mawiri tamahe ri keru to ka.
 "Suberaki no kazasi ni woru to hudi no hana
 oyoba nu eda ni sode kake te keri
"
 Ukebari taru zo, nikuki ya!
 "Yorodu-yo wo kake te nihoha m hana nare ba
 kehu wo mo aka nu iro to koso mire
"
 "kimi ga tame wore ru kazasi ha murasaki no
 kumo ni otora nu hana no kesiki ka
"
 "Yo no tune no iro to mo miye zu kumowi made
 tati-nobori taru hudinami no hana
"
 "Kore ya ko no hara-datu Dainagon no nari kem." to miyure. Katahe ha, higa-koto ni mo ya ari kem. Kayau ni, koto naru wokasiki husi mo naku nomi zo a'nari si.
 Yo-hukuru mama ni, ohom-asobi ito omosirosi. Daisyau-no-kimi, Ana tahuto utahi tamahe ru kowe zo, kagiri naku medetakari keru. Azeti mo, mukasi sugure tamahe ri si ohom-kowe no nagori nare ba, ima mo ito mono-monosiku te, uti-ahase tamahe ri. Migi-no-Ohotono no ohom-Sitirou, waraha ni te sau no hue huku. Ito utukusikari kere ba, ohom-zo tamaha su. Otodo ori te butahu si tamahu.
 Akatuki tikau nari te zo kahera se tamahi keru. Roku-domo, Kamdatime, Miko-tati ni ha, Uhe yori tamahasu. Tenzyau-bito, gakuso no hito-bito ni ha, Miya-no-Ohomkata yori sina-zina ni tamahi keri.
 So no yohusari nam, Miya makade sase tatematuri tamahi keru. Gisiki ito kokoro koto nari. Uhe no nyoubau sanagara ohom-okuri tukau-matura se tamahi keru. Hisasi no ohom-kuruma ni te, hisasi naki itoge mi-tu, kogane-dukuri mu-tu, tada no birauge ni-zihu, aziro huta-tu, waraha, simo-dukahe hati-nin dutu saburahu ni, mata ohom-mukahe no idasi-guruma-domo ni, honzo no hito-bito nose te nam ari keru. Ohom-okuri no Kamdatime, Tenzyau-bito, roku-wi nado, ihu kagiri naki kiyora wo tukusa se tamahe ri.
 Kaku te, kokoro-yasuku utitoke te mi tatematuri tamahu ni, ito wokasige ni ohasu. Sasayaka ni sime-yaka ni te, koko ha to miyuru tokoro naku ohasure ba, "Sukuse no hodo kutiwosikara zari keri." to, kokoro-ogori se raruru mono kara, sugi ni si kata no wasura re ba koso ara me, naho magiruru wori naku, mono nomi kohisiku oboyure ba,
 "Ko no yo ni te ha nagusame kane tu beki waza na'meri. Hotoke ni nari te koso ha, ayasiku turakari keru tigiri no hodo wo, nani no mukuyi to akirame te omohi hanare me."
 to omohi tutu, tera no isogi ni nomi kokoro wo ire tamahe ri.

 9 Tale of Kaoru Kaoru comes across to Ukifune at Uji

 
[9-1 Kaoru comes across to Ukifune on Uji at 20 past on April]
 Kamo no maturi nado, sawagasiki hodo sugusi te, hatuka amari no hodo ni, rei no, Udi he ohasi tari.
 Tukura se tamahu mi-dau mi tamahi te, su beki koto-domo okite notamahi, sate, rei no, kutiki no moto wo mi tamahe sugi m ga, naho ahare nare ba, sonata-zama ni ohasuru ohasuru ni, womna-guruma no koto-kotosiki sama ni ha ara nu hito-tu, aramasiki Aduma-Wotoko no kosi ni mono ohe ru, amata gusi te, Simo-bito mo kazu ohoku tanomosige naru kesiki ni te, hasi yori ima watari kuru miyu.
 "Winaka-bi taru mono kana!" to mi tamahi tutu, Tono ha madu iri tamahi te, go-zen-domo ha mada tati-sawagi taru hodo ni, "Ko no kuruma mo ko no Miya wo sasi te kuru nari keri." to miyu. Mi-zuizin-domo mo, kaya-kaya to ihu wo sei-si tamhi te,
 "Nani-bito zo?"
 to toha se tamahe ba, kowe uti-yugami taru mono,
 "Hitati-no-zenzi-dono no Hime-Gimi no, Hatuse no mi-tera ni maude te modori tamahe ru nari. Hazime mo koko ni nam yadori tamahe si."
 to mausu ni,
 "Oi ya, kiki si hito na'nari."
 to obosi-ide te, hito-bito wo ba koto-kata ni kakusi tamahi te,
 "Haya, mi-kuruma ire yo. Koko ni, mata hito yadori tamahe do, kita-omote ni nam."
 to iha se tamahu.
 Ohom-tomo no hito mo, mina kariginu-sugata ni te, koto-kotosikara nu sugata-domo nare do, naho kehahi ya siru kara m, wadurahasige ni omohi te, uma-domo hiki-sake nado si tutu, kasikomari tutu zo woru. Kuruma ha ire te, rau no nisi no tuma ni zo yosuru. Ko no sinden ha mada araha ni te, sudare mo kake zu. Orosi kome taru naka no huta-ma ni tate hedate taru sauzi no ana yori nozoki tamahu.
 Ohom-zo no nare ba, nugi-oki te, nahosi sasinuki no kagiri wo ki te zo ohasuru. Tomi ni mo ori de, Ama-Gimi ni seusoko si te, kaku yamgotonage naru hito no ohasuru wo, "Tare zo?" nado a'nai suru naru besi. Kimi ha, kuruma wo sore to kiki tamahi turu yori,
 "Yume, so no hito ni maro ari to notamahu na."
 to, madu kuti-katame sase tamahi te kere ba, mina sa kokoro-e te,
 "Hayau ori sase tamahe. Mara-uto ha monosi tamahe do, koto-kata ni nam."
 to ihi idasi tari.

 [9-2 Kaoru peeps Ukihune through a hole of shoji]
 Wakaki hito no aru, madu ori te, sudare uti-agu meri. Go-zen no sama yori ha, ko no Omoto nare te me-yasusi. Mata, otona-bi taru hito ima hitori ori te, "Hayau." to ihu ni,
 "Ayasiku araha naru kokoti koso sure."
 to ihu kowe, honoka nare do ateyaka ni kikoyu.
 "Rei no ohom-koto. Konata ha, saki-zaki mo orosi-kome te nomi koso ha habere. Sate ha, mata iduko no araha naru beki zo."
 to, kokoro wo yari te ihu. Tutumasige ni oruru wo mire ba, madu, kasira-tuki, yaudai, hosoyaka ni ate naru hodo ha, ito yoku mono-omohi-ide rare nu besi. Ahugi wo tuto sasi-kakusi tare ba, kaho ha miye nu hodo kokoro-motonaku te, mune uti-tubure tutu mi tamahu.
 Kuruma ha takaku, oruru tokoro ha kudari taru wo, ko no hito-bito ha yasuraka ni ori nasi ture do, ito kurusige ni yayami te, hisasiku ori te, wizari iru. Koki utiki ni, nadesiko to obosiki hosonaga, waka-nahe-iro no koutiki ki tari.
 Si-syaku no byaubu wo, ko no sauzi ni sohe te tate taru ga, kami yori miyuru ana nare ba, nokoru tokoro nasi. Konata wo ba usirometage ni omohi te, anata zama ni muki te zo, sohi-husi nuru.
 "Sa mo, kurusige ni obosi tari turu kana! Idumi-gaha no huna-watari mo, makoto ni, kehu ha ito osorosiku koso ari ture. Ko no Kisaragi ni ha, midu no sukunakari sika ba yokari si nari keri."
 "Ide ya, ariku ha, Aduma-di omohe ba, iduko ka osorosikara m."
 nado, hutari si te kurusi to mo omohi tara zu ihi wi taru ni, Siu ha oto mo se de hire-husi tari. Kahina wo sasi-ide taru ga, maroraka ni wokasige naru hodo mo, Hitati-dono nado ihu beku ha miye zu, makoto ni ate nari.
 Yau-yau kosi itaki made tati-sukumi tamahe do, hito no kehahi se zi tote, naho ugoka de mi tamahu ni, wakaki hito,
 "Ana, kaubasi ya! Imiziki kau no ka koso sure. Ama-Gimi no taki tamahu ni ya ara m?"
 Oyi-bito,
 "Makoto ni ana medeta no mono no ka ya! Kyau-hito ha, naho ito koso miyabi-ka ni imamekasikere. Tenka ni imiziki koto to obosi tari sika do, Aduma ni te kakaru takimono no ka ha, e ahase ide tamaha zari ki kasi. Ko no Ama-Gimi ha, sumahi kaku kasuka ni ohasure do, sauzoku no aramahosiku, nibi-iro awo-iro to ihe do, ito kiyora ni zo aru ya!"
 nado, home wi tari. Anata no sunoko yori waraha ki te,
 "Ohom-yu nado mawira se tamahe."
 tote, wosiki-domo mo tori tuduki te sasi-iru. Kudamono tori-yose nado si te,
 "Mono ke tamaharu. Kore."
 nado okose do, oki ne ba, hutari si te, kuri ya nado yau no mono ni ya, horo-horo to kuhu mo, kiki sira nu kokoti ni ha, kataharaitaku te sizoki tamahe do, mata yukasiku nari tutu, naho tati-yori tati-yori mi tamahu.
 Kore yori masaru kiha no hito-bito wo, Kisai-no-Miya wo hazime te, koko kasiko ni katati yoki mo kokoro ate naru mo, kokora aku made mi-atume tamahe do, oboroke nara de ha, me mo kokoro mo tomara zu, amari hito ni modoka ruru made monosi tamahu kokoti ni, tada ima ha, nani bakari sugure te miyuru koto mo naki hito nare do, kaku tati-sari gataku, anagati ni yukasiki mo, ito ayasiki kokoro nari.

 [9-3 Ukifune meets and talks with Ben-no-ama]
 Ama-Gimi ha, ko no Tono no ohom-kata ni mo, ohom-seusoko kikoye idasi tari kere do,
 "Mi-kokoti nayamasi tote, ima no hodo uti-yasuma se tamahe ru nari."
 to, ohom-tomo no hito-bito kokoro-sirahi te ihi tari kere ba, "Ko no Kimi wo tadune mahosige ni notamahi sika ba, kakaru tuide ni mono ihi-hure m." to omohosu ni yori te, "Hi kurasi tamahu ni ya?" to omohi te, kaku nozoki tamahu ram to ha sira zu.
 Rei no, mi-sau no Adukari-domo no mawire ru, warigo ya nani ya to, konata ni mo ire taru wo, Aduma-bito-domo ni mo kuhase nado, koto-domo okonahi oki te, uti-kesau-zi te, Mara-uto no kata ni ki tari. Home turu sauzoku, geni ito kaharaka ni te, mime mo naho yosi-yosisiku kiyoge ni zo aru.
 "Kinohu ohasi tuki na m to mati kikoye sase si wo, nado ka, kehu mo hi take te ha."
 to ihu mere ba, ko no Oyi-bito,
 "Ito ayasiku kurusige ni nomi se sase tamahe ba, kinohu ha ko no Idumi-kaha no watari ni te, kesa si mo mugo ni mi-kokoti tamerahi te nam."
 to irahi te, okose ba, ima zo oki-wi taru. Ama-Gimi wo hadirahi te, sobami taru kataharame, kore yori ha ito yoku miyu. Makoto ni ito yosi aru mami no hodo, kamzasi no watari, kare wo mo, kuhasiku tuku-duku to si mo mi tamaha zari si ohom-kaho nare do, kore wo miru ni tuke te, tada sore to omohi-ide raruru ni, rei no, namida oti nu.
 Ama-Gimi no irahe uti suru kowe, kehahi, Miya-no-Ohomkata ni mo ito yoku ni tari to kikoyu.
 "Ahare nari keru hito kana! Kakari keru mono wo, ima made tadune mo sira de sugusi keru koto yo! Kore yori kutiwosikara m kiha no sina nara m yukari nado ni te dani, kabakari kayohi kikoye tara m hito wo e te ha, oroka ni omohu maziki kokoti suru ni, masite, kore ha, sira re tatematura zari kere do, makoto ni ko-Miya no mi-ko ni koso ha ari kere."
 to minasi tamahi te ha, kagiri naku ahare ni uresiku oboye tamahu. Tada ima mo, hahi-yori te, "Yononaka ni ohasi keru mono wo." to ihi nagusame mahosi. Hourai made tadune te, kamzasi no kagiri wo tutahe te mi tamahi kem Mikado ha, naho, ibusekari kem. "Kore ha koto-bito nare do, nagusame-dokoro ari nu beki sama nari." to oboyuru ha, ko no hito ni tigiri no ohasi keru ni ya ara m.
 Ama-Gimi ha, monogatari sukosi si te, toku iri nu. Hito no togame turu kawori wo, "Tikaku nozoki tamahu na'meri." to kokoro-e te kere ba, utitoke-goto mo kataraha zu nari nuru naru besi.

 [9-4 Kaoru asks Ben-no-ama to act as an agent to Ukifune]
 Hi kure mote-ike ba, Kimi mo yawora ide te, ohom-zo nado ki tamahi te zo, rei mesi-iduru sauzi no kuti ni, Ama-Gimi yobi te, arisama nado tohi tamahu.
 "Wori si mo uresiku made ahi taru wo. Ika ni zo, ka no kikoye si koto ha?"
 to notamahe ba,
 "Sika, ohose-goto haberi si noti ha, saru beki tuide habera ba, to mati haberi si ni, kozo ha sugi te, ko no Ni-gwati ni nam, Hatuse-maude no tayori ni taimen si te haberi si.
 Ka no Haha-Gimi ni, obosi-mesi taru sama ha, honomekasi haberi sika ba, ito kataharaitaku, katazikenaki ohom-yosohe ni koso ha haberu nare, nado nam haberi sika do, so no korohohi ha, nodoyaka ni mo ohasimasa zu to uketamahari si, wori bin naku omohi tamahe tutumi te, kaku nam, to mo kikoye sase habera zari si wo, mata ko no tuki ni mo maude te, kehu kaheri tamahu na'meri.
 Yuki-kaheri no naka-yadori ni ha, kaku mutubi raruru mo, tada sugi ni si ohom-kehahi wo tadune kikoyuru yuwe ni nam habe' meru. Ka no Haha-Gimi mo, saharu koto ari te, kono-tabi ha, hitori monosi tamahu mere ba, kaku ohasi masu to mo, nani ka ha, monosi habera m tote."
 to kikoyu.
 "Winaka-bi taru hito-domo ni, sinobi yature taru ari ki mo miye zi tote, kuti-gatame ture do, ikaga ara m? Gesu-domo ha kakure ara zi kasi. Sate, ikaga su beki? Hitori monosu ram koso, naka-naka kokoro-yasuka' nare. Kaku tigiri hukaku te nam, mawiri ki ahi taru, to tutahe tamahe kasi."
 to notamahe ba,
 "Utituke ni, itu no hodo naru ohom-tigiri ni ka ha?."
 to, uti-warahi te,
 "Sara-ba, sika tutahe habera m."
 tote, iru ni,
 "Kaho-dori no kowe mo kiki si ni kayohu ya to
 sigemi wo wake te kehu zo tadunuru
"
 Tada kuti-zusami no yau ni notamahu wo, iri te katari keri.