About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Azumaya
Tale of Kaoru's Dainagon era, from August to September at the age of 26

  1 Tale of Ukifune Ukifune and Sakon-shosho's offer of marriage is canceled

 1. Ukifune's mother desires her daughter's good match---Tukuba-yama wo wake mi mahosiki mi-kokoro ha ari nagara


 2. Stepfather of Ukifune and her fiance Sakon-shosho---Kami mo iyasiki hito ni ha ara zari keri


 3. Sakon-shosho recognizes Ukifune that she is a stepdaughter of Hitachinosuke---Kaku te, ko no Seusyau, tigiri si hodo wo mati-tuke de


 4. Sakon-shosho desiers to get married to Hitachinosuke's daughter---Ko no hito, tuiseu aru utate aru hito no kokoro ni te


 5. Hitachinosuke is satisfied with Sakon-shosho---Ko no hito ha, Imouto no ko no nisi no ohom-kata ni aru tayori ni


 6. A go-between speaks very highly of Sakon-shosho---Yorosige na'meri to, uresiku omohu


 7. Sakon-shosho changes stepdaughter Ukifune to daughter of Hitachinosuke---"Kono-koro no ohom-toku nado no kokoro-motonakara m koto ha


 8. Ukifune and Sakon-shosho's offer of marriage is canceled---Kitanokata ha, hito-sire-zu isogi tati te, hito-bito no sauzoku se sase


  2 Tale of Ukifune Ukifune's mother compares Nionomiya with Sakon-shosho

 1. Ukifune's mother and her wet nurse are disappointed in cancellation of marriage---Konata ni watari te miru ni, ito rautage ni wokasige ni te


 2. Hitachinosuke prepares his daughter's marriage with Sakon-shosho---Kami ha isogi tati te, "Nyoubau nado, konata ni meyasuki


 3. Ukifune's mother sends a letter to Nakanokimi in Kyoto---Haha-Gimi, Ohom-kata no Menoto, ito asamasiku omohu


 4. Ukifune's mother takes her out Hitachinosuke's home---Kami, Seusyau no atukahi wo, ika bakari medetaki koto wo se m to


 5. Ukifune's mother peeps Nionomiya and his wife Nakanokimi---Miya watari tamahu. Yukasiku te mono no hasama yori mire ba


 6. Ukifune's mother peeps Sakon-shosho and is disappointed with him---Miya, hi take te oki tamahi te, "Kisai-no-Miya, rei no


  3 Tale of Ukifune Ukifune's mother leaves Ukifune to Nakanokimi in Kyoto

 1. Ukifune's mother talks with Nakanokimi---Womna-Gimi no o-mahe ni ide-ki te, imiziku mede tatemature ba


 2. Ukifune's mother appeals to Nakanokimi her daughter's unhappy---Komaka ni ha ara ne do, hito mo kiki keri to omohu ni


 3. Ukifune's mother peeps Kaoru and admires his fineness---Katati mo kokoro-zama mo, e nikumu maziu rautage nari


 4. Nakanokimi recommends Kaoru for Ukmifune---Rei no, monogatari ito natukasige ni kikoye tamahu


 5. Ukifune's mother desires her daughter to get marriaged to a noble man---"Sara ba, so no Mara-uto ni, kakaru kokoro no negahi tosi ne nuru wo


 6. Ukifune's mother leaves Ukifune to Nakanokimi in Kyoto---Kimi ha, sinobi te notamahi turu koto wo, honomekasi notamahu


  4 Tale of Ukifune and Nionomiya Ukifune is peeped by Nionomiya and forced his attentions

 1. Nionomiya comes back to his home Nijoin---Kuruma hiki-iduru hodo no, sukosi akau nari nuru ni


 2. Nionomiya forces his attention to Ukifune---Yuhu-tu-kata, Miya konata ni watara setamahe re ba


 3. Ukifune's wet nurse is perplexed, and Ukon notifys to Nakanokimi---Menoto, hitoge no rei nara nu wo, ayasi to omohi te


 4. A messenger from Mikado comes to Nionomiya, and Ukifune escapes out Nionomiya---"Kamdatime amata mawiri tamahu hi ni te


 5. Wet nurse gives comfort to Ukifune---Osorosiki yume no same taru kokoti si te, ase ni osi hitasi te


 6. Nionomiya goes out to the Inperial Court---Miya ha, isogi te ide tamahu nari. Uti tikaki kata ni ya ara m


 7. Nakanokimi gives comfort to Ukifune---Ko no Kimi ha, makoto ni kokoti mo asiku nari ni tare do


 8. Ukifune and Nakanokimi talk with looking pictures on monogakati---We nado tori-ide sase te, Ukon ni kotoba yoma se te


  5 Tale of Ukifune Ukifune lives temporarily at a small house in Sanjo

 1. Ukifune's mother is surprised to hear wet nurse's information---Menoto, kuruma kohi te, Hitati-dono he inu. Kitanokata


 2. Ukifune's mother removes Ukifune's living from Nionomiya's home to a house in Sanjo---Kayau no kata-tagahe-dokoro to omohi te, tihisaki ihe


 3. Ukifune's mother and Sakon-shosho compose and exchange waka---Seusyau no atukahi wo, Kami ha, mata naki mono ni omohi isogi te


 4. Ukifune's mother thinks Kaoru---"Ko-Miya no ohom-koto kiki taru na'meri." to omohu ni


 5. Ukifune and her lonely life at a small house in Sanjo---Tabi no yadori ha, ture-dure ni te, niha no kusa mo ibuseki kokoti


  6 Tale of Ukihune and Kaoru Kaoru goes to Uji with Ukifune

 1. Kaoru goes to Uji to see the temple that is been building by Kaoru---Ka no Daisyau-dono ha, rei no, aki hukaku nari-yuku koro


 2. Kaoru leaves out Uji commissioning to Ben-no-ama ---"Nado te ka? Tomo-kaku-mo, hito no kiki tutahe ba koso ara me


 3. Ben-no-ama calls on Ukifune's home in Sanjo---Notamahi si mada tutomete, mutumasiku obosu gerahu-saburahi


 4. Kaoru calls on Ukifune and meets her in Sanjo---Yohi uti-suguru hodo ni, "Udi yori hito mawire ri." tote


 5. Kaoru goes out to Uji with Ukifune---Hodo mo nau ake nuru kokoti suru ni, tori nado ha naka de


 6. Kaoru and Ukifune's on the way to Uji---"Tikaki hodo ni ya?" to omohe ba, Udi he ohasuru nari keri


 7. Kaoru and Ukifune arrive at the temple in Uji---Ohasi tuki te, "Ahare, naki tama ya yadori te


 8. Kaoru thinks about Ukifune's furture---Utitoke taru ohom-arisama, ima sukosi wokasiku te


 9. Kaoru talks with Ukifune playing koto---Koko ni ari keru kin, sau-no-koto mesi-ide te


 1 Tale of Ukifune Ukifune and Sakon-shosho's offer of marriage is canceled

 [1-1 Ukifune's mother desires her daughter's good match]
 Tukuba-yama wo wake mi mahosiki mi-kokoro ha ari nagara, ha-yama no sigeri made anagati ni omohi ira m mo, ito hito-giki karo-garosiu, katahara-itakaru beki hodo nare ba, obosi habakari te, ohom-seusoko wo dani e tutahe sase tamaha zu.
 Ka no Ama-Gimi no moto yori zo, haha-Kitanokata ni notamahi si sama nado, tabi-tabi honomekasi okose kere do, mameyaka ni mi-kokoro tomaru beki koto to mo omoha ne ba, tada, sa made mo tadune siri tamahu ram koto, to-bakari wokasiu omohi te, hito no ohom-hodo no tada ima yo ni arigatage naru wo mo, kazu nara masika ba, nado zo yorodu ni omohi keru.
 Kami no kodomo ha, haha nakunari ni keru nado, amata, ko no hara ni mo, Hime-Gimi to tuke te kasiduku ari, mada wosanaki nado, sugi-sugi ni go, roku-nin ari kere ba, sama-zama ni ko no atukahi wo si tutu, koto-bito to omohi hedate taru kokoro no ari kere ba, tune ni ito turaki mono ni Kami wo mo urami tutu, "Ikade hiki-sugure te, omodatasiki hodo ni si nasi te mo miye ni si gana!" to, ake-kure, ko no Haha-Gimi ha omohi atukahi keru.
 Sama katati no, nanome ni, tori-maze te mo ari nu beku ha, ito kau si mo nani ka ha kurusiki made mo mote-nayama zi, onazi-goto omohase te mo ari nu beki yo wo, mono ni mo mazira zu, ahare ni katazikenaku ohi-ide tamahe ba, atarasiku kokoro-gurusiki mono ni omohe ri.
 Musume ohokari to kiki te, nama-Kindati meku hito-bito mo, otonahi ihu, ito amata ari keri. Hazime no hara no ni, sam-nin ha, mina sama-zama ni kubari te, otona-bi sase tari. Ima ha wa ga Hime-Gimi wo, "Omohu yau ni te mi tatematura baya!" to, ake-kure mamori te, nade kasiduku koto kagiri nasi.

 [1-2 Stepfather of Ukifune and her fiance Sakon-shosho]
 Kami mo iyasiki hito ni ha ara zari keri. Kamdatime no sudi ni te, nakarahi mo mono kitanaki hito nara zu, toku ikamesiu nado are ba, hodo-hodo ni tuke te ha omohi-agari te, ihe no uti mo kira-kirasiku, mono-kiyoge ni sumi-nasi, koto konomi si taru hodo yori ha, ayasiu araraka ni winaka-bi taru kokoro zo tuki tari keru.
 Wakau yori, saru Aduma-kata no, haruka naru sekai ni udumore te tosi he kere ba ni ya, kowe nado hoto-hoto uti-yugami nu beku, mono uti-ihu, sukosi tami taru yau ni te, gauke no atari osorosiku wadurahasiki mono ni habakari odi, subete ito mataku sukima naki kokoro mo ari.
 Wokasiki sama ni koto hue no miti ha tohou, yumi wo nam ito yoku hike ru. Naho-nahosiki atari to mo iha zu, ikihohi ni hika sa re te, yoki waka-udo-domo, sauzoku arisama ha e nara zu totonohe tutu, kosi wore taru uata-ahase, monogatari, kausin wo si, mabayuku mi-gurusiku, asobi-gati ni konome ru wo, ko no kesau no Kim-dati,
 "Rau-rauziku koso aru bekere. Katati nam imizika' naru."
 nado, wokasiki kata ni ihi-nasi te, kokoro wo tukusi ahe ru naka ni, Sakon-no-Seusyau tote, tosi ni-zihu ni, sam bakari no hodo ni te, kokoro-base simeyaka ni, zae ari to ihu kata ha, hito ni yurusa re tare do, kira-kirasiu imamei te nado ha e ara nu ni ya, kayohi si tokoro nado mo taye te, ito nemgoro ni ihi watari keri.
 Ko no Haha-Gimi, amata kakaru koto ihu hito-bito no naka ni,
 "Ko no Kimi ha, hito-gara mo meyasuka' nari. Kokoro sadamari te mo mono-omohi siri nu beka' naru wo, hito mo ate nari ya! Kore yori masari te, koto-kotosiki kiha no hito hata, kakaru atari wo, sa ihe do, tadune yora zi."
 to omohi te, ko no Ohom-Kata ni tori-tugi te, saru beki wori-wori ha, wokasiki sama ni kaheri-goto nado se sase tatematuru. Kokoro hitotu ni omohi mauku.
 "Kami koso oroka ni omohi-nasu to mo, ware ha inoti wo yuduri te kasiduki te, sama katati no medetaki wo mi-tuki na ba, sari to mo, oroka ni nado ha, yo mo omohu hito ara zi."
 to omohi-tati te, Hati-gwati bakari to tigiri te, teudo wo mauke, hakanaki asobi mono wo se sase te mo, sama koto ni yau wokasiu, maki-we, raden no komayaka naru kokoro-bahe masari te miyuru mono wo ba, ko no Ohom-Kata ni to tori-kakusi te, otori no wo,
 "Kore nam yoki."
 tote, misure ba, Kami ha yoku si mo mi sira zu, sokohaka-to-nai mono-domo no, hito no teudo to ihu kagiri ha, tada tori atume te narabe suwe tutu, me wo hatuka ni sasi-iduru bakari ni te, koto, biwa no si tote, Naikeubau no watari yori mukahe-tori tutu narahasu.
 Te hitotu hiki-tore ba, si wo tati-wi wogami te yorokobi, roku wo tora suru koto, udumu bakari ni te mote-sawagu. Hayarika naru goku-mono nado wosihe te, si to, wokasiki yuhugure nado ni, hiki ahase te asobu toki ha, namida mo tutuma zu, wokogamasiki made, sasuga ni mono-mede si tari. Kakaru koto-domo wo, Haha-Gimi ha, sukosi mono no yuwe siri te, ito mi-gurusi to omohe ba, koto ni ahe-siraha nu wo,
 "A-ko wo ba, omohi-otosi tamahe ri."
 to, tune ni urami keri.

 [1-3 Sakon-shosho recognizes Ukifune that she is a stepdaughter of Hitachinosuke]
 Kaku te, ko no Seusyau, tigiri si hodo wo mati-tuke de, "Onaziku ha toku." to seme kere ba, wa ga kokoro hitotu ni, kau omohi isogu mo, ito tutumasiu, hito no kokoro no siri gatasa wo omohi te, hazime yori tutahe some keru hito no ki taru ni, tikau yobi-yose te katarahu.
 "Yorodu ohoku omohi habakaru koto no ohokaru wo, tuki-goro kau notamahi te hodo he nuru wo, nami-nami no hito ni monosi tamaha ne ba, katazikenau kokoro-gurusiu te. Kau omohi-tati ni taru wo, oya nado monosi tamaha nu hito nare ba, kokoro hitotu naru yau ni te, katahara-itau, uti-aha nu sama ni miye tatematuru koto mo ya to, kane te nam omohu.
 Wakaki hito-bito amata habere do, omohu hito gu-si taru ha, onodukara to omohi yudurare te, ko no Kimi no ohom-koto wo nomi nam, hakanaki yononaka wo miru ni mo, usiro-metaku imiziki wo, mono-omohi siri nu beki mi-kokoro-zama to kiki te, kau yorodu no tutumasisa wo wasure nu beka'meru wo si mo, mosi omoha zu naru mi-kokoro-bahe mo miye ba, hito-warahe ni kanasiu nam."
 to ihi keru wo, Seusyau-no-Kimi ni maude te,
 "Sika sika nam."
 to mausi keru ni, kesiki asiku nari nu.
 "Hazime yori, sarani, Kami no mi-musume ni ara zu to ihu koto wo nam kika zari turu. Onazi koto nare do, hito-giki mo otori taru kokoti si te, ide-iri se m ni mo yokara zu nam aru beki. You mo anai se de, ukabi taru koto wo tutahe keru."
 to notamahu ni, itohosiku nari te,
 "Kuhasiku mo siri tamahe zu. Womna-domo no siru tayori ni te, ohose-goto wo tutahe hazime haberi si ni, naka ni kasiduku musume to nomi kiki habere ba, Kami no ni koso ha, to koso omohi tamahe ture. Koto-bito no ko mo' tamahe ram to mo, tohi kiki habera zari turu nari.
 Katati, kokoro mo sugure te monosi tamahu koto, Haha-Uhe no kanasiu si tamahi te, omodatasiu kedakaki koto wo se m to, agame kasiduka ru to kiki haberi sika ba, ika de ka no hen no koto tutahe tu bekara m hito mo gana, to notamaha se sika ba, saru tayori siri tamahe ri to, tori mausi si nari. Sarani, ukabi taru tumi, haberu maziki koto nari."
 to, hara-asiku kotoba ohokaru mono ni te, mausu ni, Kimi, ito ateyaka nara nu sama ni te,
 "Kayau no atari ni iki-kayoha m, hito no wosa-wosa yurusa nu koto nare do, imayau no koto ni te, toga aru maziu, mote agame te usiromi-datu ni, tumi kakusi te nam aru taguhi mo a'meru wo, onazi koto to uti-uti ni ha omohu to mo, yoso no oboye nam, heturahi te hito ihi-nasu beki.
 Gwen-Seunagon, Sanuki-no-Kami nado no, ukebari taru kesiki ni te ide-ira m ni, Kami ni mo wosa-wosa uke rare nu sama ni te maziraha m nam, ito hito-ge nakaru beki."
 to notamahu.

 [1-4 Sakon-shosho desiers to get married to Hitachinosuke's daughter]
 Ko no hito, tuiseu aru utate aru hito no kokoro ni te, kore wo ito kutiwosiu, konata kanata ni omohi kere ba,
 "Makoto ni Kami no musume to obosa ba, mada wakau nado ohasu to mo, sika tutahe habera m kasi. Naka ni ataru nam, Hime-Gimi tote, Kami, ito kanasiu si tamahu naru."
 to kikoyu.
 "Isa ya! Hazime yori sika ihi-yore ru koto wo oki te, mata iha m koso utate are. Saredo, wa ga ho'i ha, ka no Kam-no-Nusi no, hito-gara mo mono-monosiku, otonasiki hito nare ba, usiromi ni mo se mahosiu, miru tokoro ari te omohi hazime si koto nari. Mohara kaho, katati no sugure tara m womna no negahi mo nasi. Sina ate ni en nara m womna wo negaha ba, yasuku e tu besi.
 Sare do, sabisiu koto uti-aha nu, miyabi konome ru hito no hate-hate ha, mono-kiyoku mo naku, hito ni mo hito to mo oboye tara nu wo mire ba, sukosi hito ni sosira ru to mo, nadaraka ni te yononaka wo sugusa m koto wo negahu nari. Kami ni, kaku nam to katarahi te, sa mo to yurusu kesiki ara ba, nani ka ha, sa mo,"
 to notamahu.

 [1-5 Hitachinosuke is satisfied with Sakon-shosho]
 Ko no hito ha, Imouto no ko no nisi no ohom-kata ni aru tayori ni, kakaru ohom-humi nado mo tori-tutahe hazime kere do, Kami ni ha kuhasiku mo miye sira re nu mono nari keri. Tada iki ni, Kami no wi tari keru mahe ni iki te,
 "Tori mausu beki koto ari te."
 nado iha su. Kami,
 "Ko no watari ni toki-doki ide-iri ha su to kike do, mahe ni ha yobi ide nu hito no, nani-goto ihi ni ka ha ara m?"
 to, nama ara-arasiki kesiki nare do,
 "Sakon-no-Seusyau-dono no ohom-seusoko ni te nam saburahu."
 to iha se tare ba, ahi tari. Katarahi gatage naru kaho si te, tikau wi yori te,
 "Tuki-goro, Uti-no-Ohomkata ni seusoko kikoye sase tamahu wo, ohom-yurusi ari te, ko no tuki no hodo ni to tigiri kikoye sase tamahu koto haberu wo, hi wo hakarahi te, itusika to obosu hodo ni, aru hito no mausi keru yau,
 'Makoto ni Kitanokata no ohom-hakarahi ni monosi tamahe do, Kam-no-Tono no mi-musume ni ha ohase zu. Kim-dati no ohasi kayoha m ni, yo no kikoye na m heturahi taru yau nara m. Zuryau no ohom-muko ni nari tamahu kayau no Kimi-tati ha, tada watakusi no kimi no gotoku omohi kasiduki tatematuri, te ni sasage taru goto, omohi atukahi usiromi tatematuru ni kakari te nam, saru hurumahi si tamahu hito-bito monosi tamahu meru wo, sasuga ni so no ohom-negahi ha anagati naru yau ni te, wosa-wosa uke rare tamaha de, ke-otori te ohasi kayoha m koto, bin nakari nu beki yosi.'
 wo nam, seti ni sosiri mausu hito-bito amata haberu nare ba, tada ima obosi wadurahi te nam.
 'Hazime yori tada kira-kirasiu, hito no usiromi to tanomi kikoye m ni, tahe tamahe ru ohom-oboye wo erabi mausi te, kikoye hazime mausi si nari. Sarani, koto-bito monosi tamahu ram to ihu koto sira zari kere ba, moto no kokoro-zasi no mama ni, mada wosanaki mono amata ohasu naru wo, yurui tamaha ba, itodo uresiku nam. Mi-kesiki mi te maude ko.'
 to ohose rare ture ba."
 to ihu ni, Kami,
 "Sarani, kakaru ohom-seusoko haberu yosi, kuhasiku uketamahara zu. Makkoto ni onazi koto ni omou tamahu beki hito nare do, yokara nu warahabe amata haberi te, haka-bakasikara nu mi ni, sama-zama omohi tamahe atukahu hodo ni, haha naru mono mo, kore wo koto-bito to omohi wake taru koto to, kuneri ihu koto haberi te, tomo-kaku-mo kuti-ire sase nu hito no koto ni habere ba, honoka ni, sika nam ohose raruru koto haberi to ha kiki haberi sika do, nanigasi wo tori-dokoro ni obosi keru mi-kokoro ha, siri habera zari keri.
 Saru ha, ito uresiku omohi tamahe raruru ohom-koto ni koso haberu nare. Ito rautasi to omohu me-no-waraha ha, amata no naka ni, kore wo nam inoti ni mo kahe m to omohi haberu. Notamahu hito-bito are do, ima no yo no hito no mi-kokoro, sadame naku kikoye haberu ni, naka-naka mune itaki me wo ya mi m no habakari ni, omohi sadamuru koto mo naku te nam.
 Ikade usiro-yasuku mo mi tamahe oka m to, ake-kure kanasiku omou tamahuru wo, Seusyau-dono ni oki tatematuri te ha, ko-Daisyau-dono ni mo, wakaku yori mawiri tukau-maturi ki. Ihe-no-ko ni te mi tatematuri si ni, ito keuzaku ni, tukau-matura mahosi to, kokoro-tuki te omohi kikoye sika do, haruka naru tokoro ni, uti-tuduki te sugusi haberu tosi-goro no hodo ni, uhi-uhisiku oboye haberi te nam, mawiri mo tuka-matura nu wo, kakaru mi-kokorozasi no haberi keru wo.
 Kahesu-gahesu, ohose no koto tatematura m ha yasuki koto nare do, tuki-goro no mi-kokoro tagahe taru yau ni, ko no hito, omohi tamahe m koto wo nam, omou tamahe habakari haberu."
 to, ito komayaka ni ihu.

 [1-6 A go-between speaks very highly of Sakon-shosho]
 Yorosige na'meri to, uresiku omohu.
 "Nani ka to obosi habakaru beki koto ni mo habera zu. Ka no mi-kokorozasi ha, tada hito-tokoro no ohom-yurusi habera m wo negahi obosi te, 'Ihakenaku tosi tara nu hodo ni ohasu to mo, sinziti no yamgotonaku omohi oki te tamahe ra m koso, ho'i kanahu ni ha se me. Mohara sa-yau no hotori-bami tara m hurumahi su beki ni mo ara zu' to, nam notamahi turu.
 Hito-gara ha ito yamgotonaku, oboye kokoro-nikuku ohasuru Kimi nari keri. Wakaki Kim-dati tote, suki-zukisiku atebi te mo ohasimasa zu, yo no arisama mo ito yoku siri tamahe ri. Ryau-zi tamahu tokoro-dokoro mo ito ohoku haberi. Mada koro no ohom-toku naki yau nare do, onodukara yamgotonaki hito no ohom-kehahi no ari-ge naru yau, naho-bito no kagiri naki tomi to ihu meru ikihohi ni ha, masari tamahe ri. Rai-nen, si-wi ni nari tamahi na m. Kotami no Tou ha utagahi naku, Mikado no ohom-kutidu-kara gote tamahe ru nari.
 'Yorodu no koto tarahi te meyasuki Asom no, me wo nam sadame za'naru. Haya saru beki hito eri te, usiromi wo mauke yo. Kamdatime ni ha, ware si are ba, kehu asu to ihu bakari ni nasi age te m.' to koso ohose raru nare. Nani-goto mo, tada ko no Kimi zo, Mikado ni mo sitasiku tukau-maturi tamahu naru.
 Mi-kokoro hata, imiziu keuzaku ni, omo-omosiku nam ohasimasu meru. Atara hito no ohom-muko wo! Kau kiki tamahu hodo ni, omohosi tati na m koso yokara me. Ka no Tono ni ha, ware mo ware mo muko ni tori tatematura m to, tokoro-dokoro ni haberu nare ba, koko ni sibu-sibu naru ohom-kehahi ara ba, hoka-zama ni mo obosi nari na m. Kore, tada usiro-yasuki koto wo tori mausu nari."
 to, ito ohoku, yoge ni ihi tudukuru ni, ito asamasiku hinabi taru Kami ni te, uti-wemi tutu kiki wi tari.

 [1-7 Sakon-shosho changes stepdaughter Ukifune to daughter of Hitachinosuke]
 "Kono-koro no ohom-toku nado no kokoro-motonakara m koto ha, na notamahi so. Nanigasi inoti habera m hodo ha, itadaki ni sasage tatematuri te m. Kokoro-motonaku, nani wo aka nu to ka obosu beki. Tatohi ahe zu si te tukau-maturi-sasi tu to mo, nokori no tamara-mono, ryau-zi haberu tokoro-dokoro, hitotu ni te mo mata tori arasohu beki hito nasi.
 Kodomo ohoku habere do, kore ha sama koto ni omohi-some taru mono ni haberi. Tada ma-gokoro ni obosi kaherimi sase tamaha ba, Daizin no kurawi wo motome m to obosi negahi te, yo ni naki takara-mono wo mo tukusa m to si tamaha m ni, naki mono haberu mazi."
 Tauzi no Mikado, sika megumi mausi tamahu nare ba, ohom-usiromi ha kokoro-motonakaru mazi. Kore, ka no ohom-tame ni mo, nanigasi ga me-no-waraha no tame ni mo, saihahi to aru beki koto ni ya to mo sira zu."
 to, yorosige ni ihu toki ni, ito uresiku nari te, imouto ni mo kakaru koto ari to mo katara zu, anata ni mo yori-tuka de, Kami no ihi turu koto wo, "Ito mo ito mo yoge ni medetasi." to omohi te kikoyure ba, Kimi, "Sukosi hinabi te zo aru." to ha kiki tamahe do, nikukara zu, uti-wemi te kiki wi tamahe ri. Daizin ni nara m zokurau wo tora m nado zo, amari odoro-odorosiki koto to, mimi todomari keru.
 "Sate, ka no Kitanokata ni ha, kaku to monosi tu ya? Kokoro-zasi koto ni omohi hazime tamahe ra m ni, hiki-tagahe tara m, higa-higasiku nediketaru yau ni tori-nasu hito mo ara m. Isa ya."
 to obosi tayutahi taru wo,
 "Nani ka. Kitanokata mo, ka no Hime-Gimi wo ba, ito yamgotonaki mono ni omohi kasiduki tatematuri tamahu nari keri. Tada naka no konokami ni te, tosi mo otonabi tamahu wo, kokoro-gurusiki koto ni omohi te, sonata ni to omomuke te mausa re keru nari keri."
 to kikoyu. Tuki-goro ha, mata naku yo no tune nara zu kasiduku to ihi turu mono no, utituke ni kaku ihu mo ika nara m to omohe do mo, "Naho, hito-watari ha turasi to omoha re, hito ni ha sukosi sosira ru to mo, nagarahe te tanomosiki koto wo koso." to, ito mataku kasikoki Kimi ni te, omohi tori te kere ba, hi wo dani torikahe de, tigiri si kure ni zo, ohasi hazime keru.

 [1-8 Ukifune and Sakon-shosho's offer of marriage is canceled]
 Kitanokata ha, hito-sire-zu isogi tati te, hito-bito no sauzoku se sase, siturahi nado yosi-yosisiu si tamahu. Ohom-kata wo mo, kasira araha se, tori-tukurohi te miru ni, Seusyau nado ihu hodo no hito ni mise m mo, wosiku atarasiki sama wo,
 "Ahare ya! Oya ni sira re tatematuri te ohitati tamaha masika ba, ohase zu nari ni tare do mo, Daisyau-dono no notamahu ram sama ni, ohokenaku to mo, nado ka ha omohi-tata zara masi. Saredo, uti-uti ni koso kaku omohe, hoka no oto-giki ha, Kami no ko to mo omohi-waka zu, mata, ziti wo tadune sira m hito mo, naka-naka otosime omohi nu beki koso kanasikere."
 nado, omohi tuduku.
 "Ikaga ha se m. Sakari sugi tamaha m mo ainasi. Iyasikara zu, meyasuki hodo no hito no, kaku nemgoro ni notamahu meru wo."
 nado, kokoro hitotu ni omohi sadamuru mo, nakadati no kaku koto yoku imiziki ni, womna ha masite sukasa re taru ni ya ara m. Asu asate to omohe ba, kokoro-awatatasiku isogasiki ni, konata ni mo kokoro nodoka ni wi rare tara zu, sosomeki ariku ni, Kami to yori iri ki te, naga-naga to, todokohoru tokoro mo naku ihi tuduke te,
 "Ware wo omohi hedate te, A-ko no ohom-kesau-bito wo ubaha m to si tamahi keru, ohokenaku kokoro-wosanaki koto. Medetakara m mi-musume wo ba, eu-ze sase tamahu Kimi-tati ara zi. Iyasiku koto yau nara m nanigasi-ra ga womna-go wo zo, iyasiu mo tadune notamahu mere. Kasikoku omohi kuhadate rare kere do, mohara ho'i nasi tote, hoka-zama he omohi nari tamahu beka' nare ba, onaziku ha to omohi te nam, sara ba mi-kokoro, to yurusi mausi turu."
 nado, ayasiku au-naku, hito no omoha m tokoro mo sira nu hito ni te, ihi-tirasi wi tari.
 Kitanokata, akire te mono mo iha re de, to-bakari omohu ni, kokkoro-usa wo kaki-turane, namida mo oti nu bakari omohi-tuduke rare te, yawora tati nu.

 2 Tale of Ukifune Ukifune's mother compares Nionomiya with Sakon-shosho

 
[2-1 Ukifune's mother and her wet nurse are disappointed in cancellation of marriage]
 Konata ni watari te miru ni, ito rautage ni wokasige ni te wi tamahe ru ni, "Sari-to-mo, hito ni ha otori tamaha zi." to ha omohi nagusamu. Menoto to hutari,
 "Kokoro-uki mono ha hito no kokoro nari keri. Onore ha, onazi goto omohi atukahu to mo, ko no Kimi no yukari to omoha m hito no tame ni ha, inoti wo mo yuduri tu beku koso omohe, oya nasi to kiki anaduri te, mada wosanaku nari aha nu hito wo, sasi-koye te, kaku ha ihi naru besi ya!
 Kaku kokoro-uku, tikaki atari ni mi zi kika zi to omohi nure do, Kami no kaku omodatasiki koto ni omohi te, uketori sawagu mere ba, ahi ahi ni taru yo no hito no arisama wo, subete kakaru koto ni kuti ire zi to omohu. Ikade koko nara nu tokoro ni, sibasi ari ni si gana!"
 to uti nageki tutu ihu. Menoto mo ito hara-datasiku, "Wa ga Kimi wo kaku otosimuru koto." to omohu ni,
 "Nani ka, kore mo ohom-saihahi ni te tagahu koto to mo sira zu. Kaku kokoro kutiwosiku imasi keru Kimi nare ba, atara ohom-sama wo mo mi-sira zara masi. Wa ga Kimi wo ba, kokorobase ari, mono omohi siri tara m hito ni koso, mise tatematura mahosikere.
 Daisyau-dono no ohom-sama katati no, honoka ni mi tatematuri si ni, sa mo inoti noburu kokoti no si haberi si kana! Ahare ni hata kikoye tamahu nari. Ohom-sukuse ni makase te, obosi yori ne kasi."
 to ihe ba,
 "Ana, osorosi ya! Hito no ihu wo kike ba, tosi-goro, oboroke nara m hito wo ba mi zi to notamahi te, Migi-no-Ohotono, Azeti-no-Dainagon, Sikibukyau-no-Miya nado no, ito nemgoro ni honomekasi tamahi kere do, kiki-sugusi te, Mikado no ohom-kasiduki musume wo e tamahe ru Kimi ha, ika-bakari no hito ka mameyaka ni ha obosa m."
 Ka no Haha-Miya nado no ohom-kata ni ara se te, toki-doki mo mi m to ha obosi mo si na m, sore hata, geni medetaki ohom-atari nare do mo, ito mune itakaru beki koto nari. Miya-no-Uhe no, kaku saihahi-bito to mausu nare do, mono-omohasige ni obosi taru wo mire ba, ika ni mo ika ni mo, huta-gokoro nakara m hito nomi koso, meyasuku tanomosiki koto ni ha ara me. Wa ga mi ni te mo siri ni ki.
 Ko-Miya no ohom-arisama ha, ito nasake-nasakesiku, medetaku wokasiku ohase sika do, hito-kazu ni mo obosa zari sika ba, ika bakari ka ha kokoro-uku turakari si. Ko no ito ihu-kahi naku, nasake naku, sama asiki hito nare do, hita-omomuki ni huta-gokoro naki wo mire ba, kokoro-yasuku te tosi-goro wo mo sugusi turu nari.
 Wori-husi no kokorobahe no, kayau ni aigyau naku youi naki koto koso nikukere, nagekasiku uramesiki koto mo naku, katami ni uti-isakahi te mo, kokoro ni aha nu koto wo ba akirame tu. Kamdatime, Miko-tati ni te, miyabika ni kokoro-hadukasiki hito no ohom-atari to ihu to mo, wa ga kazu nara de ha kahi ara zi.
 Yorodu no koto, wa ga mi kara nari keri to omohe ba, yorodu ni kanasiu koso mi tatemature. Ika ni si te, hito-warahe nara zu sitate tatematura m."
 to katarahu.

 [2-2 Hitachinosuke prepares his daughter's marriage with Sakon-shosho]
 Kami ha isogi tati te,
 "Nyoubau nado, konata ni meyasuki amata a'naru wo, kono-hodo ha, ara se tamahe. Yagate, tyau nado mo atarasiku sitate rare ta'meru kata wo, koto nihaka ni nari ni ta'mere ba, tori watasi, tokaku aratamu mazi."
 tote, nisi no kata ni ki te, tati wi, tokaku siturahi sawagu. Meyasuki sama ni saharaka ni, atari atari aru beki kagiri si taru tokoro wo, sakasira ni byaubu-domo mote ki te, ibuseki made tate atume te, dusi ni-kai nado, ayasiki made si kuhahe te, kokoro wo yari te isoge ba, Kitanokata migurusiku mire do, kuti ire zi to ihi te sika ba, tada ni mi kiku. Ohom-kata ha, kita-omote ni wi tari.
 "Hito no mi-kokoro ha, mi-siri hate nu. Tada onazi ko nare ba, sari-to-mo, ito kaku ha omohi hanati tamaha zi to koso omohi ture. Sahare, yo ni haha naki ko ha, naku ya ha aru."
 tote, musume wo, hiru yori Menoto to hutari, nade tukurohi tate tare ba, nikuge ni mo ara zu, zihu-go, roku no hodo ni te, ito tihisa-yaka ni hukuraka naru hito no, kami utukusige ni te ko-utiki no hodo nari, suso ito husayaka nari. Kore wo ito medetasi to omohi te, nade tukurohu.
 "Nani ka, hito no koto-zama ni omohi kamahe rare keru hito wo si mo, to omohe do, hito-gara no atarasiku, keuzaku ni monosi tamahu Kimi nare ba, ware mo ware mo to, muko ni tora mahosiku suru hito no ohoka' naru ni, tora re na m mo kutiwosiku te nam."
 to, ka no naka-udo ni hakara re te ihu mo ito woko nari. Wotoko-Gimi mo, "Ko no hodo no ikamesiku omohu yau naru koto." to, yorodu no tumi aru maziu omohi te, so no yo mo kahe zu ki some nu.

 [2-3 Ukifune's mother sends a letter to Nakanokimi in Kyoto]
 Haha-Gimi, Ohom-Kata no Menoto, ito asamasiku omohu. Higa-higasiki yau nare ba, tokaku mi atukahu mo kokoro-duki-nakere ba, Miya no Kitanokata no ohom-moto ni, ohom-humi tatematuru.
 "So no koto to habera de ha, nare-naresiku ya to kasikomari te, e omohi tamahuru mama ni mo kikoye sase nu wo, tutusimu beki koto haberi te, sibasi tokoro kahe sase m to omou tamahuru ni, ito sinobi te saburahi nu beki kakure no kata saburaha ba, ito mo ito mo uresiku nam. Kazu nara nu mi hitotu no kage ni kakure mo ahe zu, ahare naru koto nomi ohoku haberu yo nare ba, tanomosiki kata ni ha madu nam."
 to, uti-naki tutu kaki taru humi wo, ahare to ha mi tamahi kere do, "Ko-Miya no, sa bakari yurusi tamaha de yami ni si hito wo, ware hitori nokori te, siri kataraha m mo ito tutumasiku, mata migurusiki sama ni te yo ni abure m mo, sira-zu-gaho ni te kika m koso kokoro-gurusikaru bekere. Koto naru koto naku te katami ni tiri-boha m mo, naki hito no ohom-tame ni migurusikaru beki waza." wo obosi wadurahu.
 Taihu ga moto ni mo, ito kokoro-gurusige ni ihi-yari tari kere ba,
 "Saru yau koso ha habera me. Hito nikuku hasitanaku mo, na notamahase so. Kakaru otori no mono no, hito no ohom-naka ni maziri tamahu mo, yo no tune no koto nari."
 nado kikoye te,
 "Sara-ba, ka no nisi no kata ni, kakurohe taru tokoro si ide te, ito mutukasige na'mere do, sate mo sugui tamahi tu beku ha, sibasi no hodo."
 to ihi tukahasi tu. Ito uresi to omohosi te, hito sire zu ide tatu. Ohom-Kata mo, ka no ohom-atari wo ba, mutubi kikoye mahosi to omohu kokoro nare ba, naka-naka, kakaru koto-domo no ide ki taru wo, uresi to omohu.

 [2-4 Ukifune's mother takes her out Hitachinosuke's home]
 Kami, Seusyau no atukahi wo, ika-bakari medetaki koto wo se m to omohu ni, so no kira-kirasikaru beki koto mo sira nu kokoro ni ha, tada, araraka naru Aduma-ginu-domo wo, osi marogasi te nage ide tu. Kuhi-mono mo, tokoro-seki made nam hakobi ide te nonosiri keru.
 Gesu nado ha, sore wo ito kasikoki nasake ni omohi kere ba, Kimi mo, "Ito aramahosiku, kokoro-kasikoku tori yori ni keri." to omohi keri. Kitanokata, "Ko no hodo wo mi-sute te sira zara m mo higami tara m." to omohi nen-zi te, tada suru mama ni makase te mi wi tari.
 Mara-uto no ohom-de-wi, saburahi to siturahi sawage ba, ihe ha hirokere do, Gwen-Seunagon, himgasi-no-tai ni ha sumu, wonoko-go nado no ohokaru ni, tokoro mo nasi. Ko no ohom-kata ni mara-uto sumi-tuki nure ba, rau nado hotori-bami tara m ni suma se tatematura m mo, aka zu itohosiku oboye te, tokaku omohi megurasu hodo, Miya ni to ha omohu nari keri.
 "Ko no ohom-Kata-zama ni, kazumahe tamahu hito no naki wo, anaduru na'meri." to omohe ba, koto ni yurui tamaha zari si atari wo, anagati ni mawira zu. Menoto, wakaki hito-bito, hu-tari, mi-tari bakari si te, nisi no hisasi no kita ni yori te, hitoge tohoki kata ni tubone si tari.
 Tosi-goro, kaku hakanakari ture do, utoku obosu maziki hito nare ba, mawiru toki ha hadi tamaha zu, ito ara-mahosiku, kehahi koto ni te, Waka-Gimi no ohom-atukahi wo si te ohasuru ohom-arisama, urayamasiku oboyuru mo ahare nari.
 "Ware mo, ko-Kitanokta ni ha, hanare tatematuru beki hito ka ha. Tukau-maturu to ihi si bakari ni, kazumahe rare tatematura zu, kutiwosiku te, kaku hito ni ha anadura ruru."
 to omohu ni ha, kaku sihite mutubi kikoyuru mo adikinasi. Koko ni ha, ohom-monoimi to ihi te kere ba, hito mo kayoha zu. Hutu-ka, mi-ka bakari bakari Haha-Gimi mo wi tari. Kotami ha, kokoro-nodoka ni ko no mi-arisama wo miru.

 [2-5 Ukifune's mother peeps Nionomiya and his wife Nakanokimi]
 Miya watari tamahu. Yukasiku te mono no hasama yori mire ba, ito kiyora ni, sakura wo wori taru sama si tamahi te, wa ga tanomosi-bito ni omohi te, uramesikere do, kokoro ni ha tagaha zi to omohu Hitati-no-Kami yori, sama katati mo hito no hodo mo, koyonaku miyuru go-wi si-wi-domo, ahi-hizamaduki saburahi te, ko no koto ka no koto to, atari atari no koto-domo, keisi-domo nado mausu.
 Mata wakayaka naru go-wi-domo, kaho mo sira nu domo mo ohokari. Wa ga mama-ko no Sikibu-no-Zou ni te Kura-udo naru, Uti no ohom-tukahi ni te mawire ri. Ohom-atari ni mo e tikaku mawira zu. Koyonaki hito no ohom-kehahi wo,
 "Ahare, ko ha nani-bito zo. Kakaru ohom-atari ni ohasuru medetasa yo. Yoso ni omohu toki ha, medetaki hito-bito to kikoyu to mo, turaki me mise tamaha ba to, mono-uku osihakari kikoye sase tu ram asamasisa yo! Ko no ohom-arisama katati wo mire ba, tanabata bakari ni te mo, kayau ni mi tatematuri kayoha m ha, ito imizikaru beki waza kana!"
 to omohu ni, Waka-Gimi idaki te utukusimi ohasu. Womna-Gimi, mizikaki kityau wo hedate te ohasuru wo, osi-yari te, mono nado kikoye tamahu ohom-katati-domo, ito kiyora ni niahi tari. Ko-Miya no sabisiku ohase si ohom-arisama wo omohi kuraburu ni, "Miya-tati to kikoyure do, ito koyonaki waza ni koso ari kere." to oboyu.
 Kityau no uti ni iri tamahi nure ba, Waka-Gimi ha, wakaki hito, Menoto nado mote-asobi kikoyu. Hito-bito mawiri atumare do, nayamasi tote, ohoto-gomori kurasi tu. Mi-dai konata ni mawiru. Yorodu no koto kedakaku, kokoro koto ni miyure ba, wa ga imiziki koto wo tukusu to mi omohe do, "Naho-nahosiki hito no atari ha, kutiwosikari keri." to omohi nari nure ba, "Wa ga musume mo, kayau ni te sasi-narabe tara m ni ha, kataha nara zi kasi. Ikihohi wo tanomi te, Titi-nusi no, Kisaki ni mo nasi te m to omohi taru hito-bito, onazi wa ga ko nagara, kehahi koyonaki wo omohu mo, naho ima yori noti mo, kokoro ha takaku tukahu bekari keri." to, yo hito-yo aramasi gatari omohi tuduke raru.

 [2-6 Ukifune's mother peeps Sakon-shosho and is disappointed with him]
 Miya, hi take te oki tamahi te,
 "Kisai-no-Miya, rei no, nayamasiku si tamahe ba, mawiru besi."
 tote, ohom-sauzoku nado si tamahi te ohasu. Yukasiu oboye te nozoke ba, uruhasiku hikitukurohi tamahe ru, hata, niru mono naku kedakaku aigyau-duki kiyora ni te, Waka-Gimi wo e mi-sute tamaha de asobi ohasu. Ohom-kayu, koha-ihi nado mawiri te zo, konata yori ide tamahu.
 Kesa yori mawiri te, saburahi no kata ni yasurahi keru hito-bito, ima zo mawiri te mono nado kikoyuru naka ni, kiyoge-dati te, nadehu koto naki hito no susamaziki kaho si taru, nahosi ki te tati haki taru ari. O-mahe ni te nani to mo miye nu wo,
 "Kare zo, ko no Hitati-no-Kami no muko no Seusyau na! Hazime ha Ohom-kata ni to sadame keru wo, Kami no musume wo e te koso itahara re me, nado ihi te, kasike taru me-no-waraha wo mo taru na'nari."
 "Isa, ko no ohom-atari no hito ha kakete mo iha zu. Ka no Kimi no kata yori, yoku kiku tayori no aru zo."
 nado, onoga-doti ihu. Kiku ram to mo sira de, hito no kaku ihu ni tuke te mo, mune tubure te, Seusyau wo meyasuki hodo to omohi keru kokoro mo kutiwosiku, "Geni, koto naru koto nakaru bekari keri." to omohi te, itodosiku anadurahasiku omohi nari nu.
 Waka-Gimi no hahi-ide te, mi-su no tuma yori nozoki tamahe ru wo, uti-mi tamahi te, tati-kaheri yori ohasi tari.
 "Mi-kokoti yorosiku miye tamaha ba, yagate makade na m. Naho kurusiku si tamaha ba, koyohi ha tonowi ni zo. Ima ha, hito-yo wo hedaturu mo obotukanaki koso kurusikere."
 tote, sibasi nagusame asobasi te, ide tamahi nuru sama no, kahesu-gahesu miru to mo mitu to mo, aku maziku, nihohiyaka ni wokasikere ba, ide tamahi nuru nagori, sau-zausiku zo nagame raruru.

 3 Tale of Ukifune Ukifune's mother leaves Ukifune to Nakanokimi in Kyoto

 
[3-1 Ukifune's mother talks with Nakanokimi]
 Womna-Gimi no o-mahe ni ide-ki te, imiziku mede tatemature ba, winaka-bi taru, to obosi te warahi tamahu.
 "Ko-Uhe no use tamahi si hodo ha, ihu kahi naku wosanaki ohom-hodo ni te, ika ni nara se tamaha m to, mi tatematu hito mo, ko-Miya mo obosi nageki si wo, koyonaki ohom-sukuse no hodo nari kere ba, saru yama hutokoro no naka ni mo, ohi-ide sase tamahi si ni koso ari kere. Kutiwosiku, ko-Hime-Gimi no ohasimasa zu nari ni taru koso, aka nu koto nare."
 nado, uti-naki tutu kikoyu. Kimi mo uti-naki tamahi te,
 "Yononaka no uramesiku kokoro-bosoki wori-wori mo, mata kaku nagarahure ba, sukosi mo omohi nagusame tu beki wori mo aru wo, inisihe tanomi kikoye keru kage-domo ni okure tatematuri keru ha, naka-naka ni yo no tune ni omohi nasa re te, mi tatematuri sira zu nari ni kere ba, aru wo, naho ko no ohom-koto ha, tuki se zu imiziku koso. Daisyau no, yorodu no koto ni kokoro no utura nu yosi wo urehe tutu, asakara nu mi-kokoro no sama wo miru ni tuke te mo, ito koso kutiwosikere."
 to notamahe ba,
 "Daisyau-dono ha, sa-bakari yo ni tamesi naki made, Mikado no kasiduki obosi ta'naru ni, kokoro-ogori si tamahu ram kasi. Ohasimasa masika ba, naho ko no koto, seka re si mo si tamaha zara masi ya!"
 nado kikoyu.
 "Isa ya, yau no mono to, hito-warahare naru kokoti se masi mo, naka-naka ni ya ara masi. Mi-hate nu ni tuke te, kokoro-nikuku mo aru yo ni koso, to omohe do, ka no Kimi ha, ika naru ni ka ara m, ayasiki made mono-wasure se zu, ko-Miya no ohom-noti-no-yo wo sahe, omohi-yari hukaku usiromi ariki tamahu meru."
 nado, kokoro-utukusiu katari tamahu.
 "Ka no sugi ni si ohom-kahari ni tadune te mi m to, ko no kazu nara nu hito wo sahe nam, ka no Ben-no-Ama-Gimi ni ha notamahi keru. Sa mo ya to, omou tamahe yoru beki koto ni ha habera ne do, hito-moto yuwe ni koso ha to, katazikenakere do, ahare ni nam omou tamahe raruru mi-kokoro-hukasa naru."
 nado ihu tuide ni, ko no Kimi wo mote wadurahu koto, naku naku kataru.

 [3-2 Ukifune's mother appeals to Nakanokimi her daughter's unhappy]
 Komaka ni ha ara ne do, hito mo kiki keri to omohu ni, Seusyau no omohi anaduri keru sama nado honomekasi te,
 "Inoti habera m kagiri ha, nani ka, asa-yuhu no nagusame-gusa ni te mi-sugusi tu besi. Uti-sute haberi na m noti ha, omoha zu naru sama ni tiribohi habera m ga kanasisa ni, ama ni nasi te, hukaki yama ni ya si suwe te, saru kata ni yononaka wo omohi taye te habera masi nado nam, omou tamahe wabi te ha, omohi yori haberu."
 nado ihu.
 "Geni, kokoro-gurusiki ohom-arisama ni koso ha a'nare do, nani ka, hito ni anadura ruru ohom-arisama ha, kayau ni nari nuru hito no saga ni koso. Sari-tote mo, tahe nu waza nari kere ba, muge ni so no kata ni omohi oki te tamahe ri si mi dani, kaku kokoro yori hoka ni nagarahure ba, maite ito aru maziki ohom-koto nari. Yatui tamaha m mo, itohosige naru ohom-sama ni koso."
 nado, ito otonabi te notamahe ba, Haha-Gimi, ito uresi to omohi tari. Nebi ni taru sama nare do, yosi nakara nu sama si te kiyoge nari. Itaku koye sugi ni taru nam, Hitati-dono to ha miye keru.
 "Ko-Miya no, turau nasake naku obosi hanati tari si ni, itodo hito-ge naku, hito ni mo anadura re tamahu to mi tamahure do, kau kikoye sase go-ran-ze raruru ni tuke te nam, inisihe no usa mo nagusami haberu."
 nado, tosi-goro no monogatari, Uki-sima no ahare nari si koto mo kikoye idu.
 "Wa ga mi hitotu no to nomi, ihi-ahasuru hito mo naki Tukuba-yama no arisama mo, kaku akirame kikoye sase te, itu mo, ito kaku te saburaha mahosiku omohi tamahe nari haberi nure do, kasiko ni ha yokara nu ayasi no mono-domo, ika ni tati-sawagi motome habera m. Sasuga ni kokoro-awatatasiku omohi tamahe raruru. Kakaru hodo no arisama ni mi wo yatusu ha, kutiwosiki mono ni nam haberi keru to, mi ni mo omohi sira ruru wo, ko no Kimi ha, tada makase kikoye sase te, siri habera zi."
 nado, kakoti kikoye kakure ba, "Geni, mi-gurusikara de mo ara nam." to mi tamahu.

 [3-3 Ukifune's mother peeps Kaoru and admires his fineness]
 Katati mo kokoro-zama mo, e nikumu maziu rautage nari. Mono-hadi mo odoro-odorosikara zu, sama you ko-mei taru mono kara, nadoka nara zu, tikaku saburahu hito-bito ni mo, ito yoku kakure te wi tamahe ri. Mono nado ihi taru mo, mukasi no hito no ohom-sama ni, ayasiki made oboye tatematuri te zo aru ya! Ka no hito-gata motome tamahu hito ni mise tatematura baya to, uti omohi-ide tamahu wori si mo,
 "Daisyau-dono mawiri tamahu."
 to kikoyure ba, rei no, mi-kityau hiki-tukurohi te, kokoro-dukahi su. Ko no mara-uto no Haha-Gimi,
 "Ide, mi tatematura m. Honoka ni mi tatematuri keru hito no, imiziki mono ni kikoyu mere do, Miya no ohom-arisama ni ha, e narabi tamaha zi."
 to ihe ba, o-mahe ni saburahu hito-bito,
 "Isa ya, e koso kikoye sadame ne."
 to kikoye aheri.
 "Ika bakari nara m hito ka, Miya wo ba keti tatematura m."
 nado ihu hodo ni, "Ima zo, kuruma yori ori tamahu naru."to kiku hodo, kasikamasiki made ohi nonosiri te, tomi ni mo miye tamaha zu. Mata re tamahu hodo ni, ayumi iri tamahu sama wo mire ba, geni, ana medeta, wokasige to mo miye zu nagara zo, namamekasiu ate ni kiyoge naru ya!
 Suzuro ni miye kurusiu hadukasiku te, hitahi-gami nado mo hiki-tukurohare te, kokoro-hadukasige ni youi ohoku, kiha mo naki sama zo si tamahe ru. Uti yori mawiri tamahe ru naru besi, go-zen-domo no kehahi amata si te,
 "Yobe, Kisai-no-Miya no nayami tamahu yosi uketamahari te mawiri sika ba, Miya-tati no saburahi tamaha zari sika ba, itohosiku mi tatematuri te, Miya no ohom-kahari ni ima made saburahi haberi turu. Kesa mo ito ketai si te mawira se tamahe ru wo, ainau, ohom-ayamati ni osihakari kikoye sase te nam."
 to kikoye tamahe ba,
 "Geni, oroka nara zu, omohi-yari hukaki ohom-youi ni nam."
 to bakari irahe kikoye tamahu. Miya ha Uti ni tomari tamahi nuru wo mi oki te, tada nara zu ohasi taru na'meri.

 [3-4 Nakanokimi recommends Kaoru for Ukmifune]
 Rei no, monogatari ito natukasige ni kikoye tamahu. Koto ni hure te, tada inisihe no wasure gataku, yononaka no mono-uku nari masaru yosi wo, araha ni ha ihi-nasa de, kasume urehe tamahu.
 "Sa si mo, ikade ka, yo wo he te kokoro ni hanare zu nomi ha ara m. Naho, asakara zu ihi some te si koto no sudi nare ba, nagori nakara zi to ni ya?" nado, mi-nasi tamahe do, hito no mi-kesiki ha siruki mono nare ba, mi mote yuku mama ni, ahare naru mi-kokoro-zama wo, iha-ki nara ne ba, omohosi siru.
 Urami kikoye tamahu koto mo ohokare ba, ito wari naku uti-nageki te, kakaru mi-kokoro wo yamuru misogi wo se sase tatematura mahosiku omohosu ni ya ara m, ka no hito-gata notamahi ide te,
 "Ito sinobi te ko no watari ni nam."
 to, honomekasi kikoye tamahu wo, kare mo nabete no kokoti ha se zu, yukasiku nari ni tare do, utituke ni huto utura m kokoti hata se zu.
 "Ide ya, so no Honzon, negahi mite tamahu beku ha koso tahutokara me, toki-doki, kokoro-yamasiku ha, naka-naka yama-midu mo nigori nu beku."
 to notamahe ba, hate-hate ha,
 "Utate no ohom-hiziri-gokoro ya!"
 to, honoka ni warahi tamahu mo, wokasiu kikoyu.
 "Ide, sara ba, tutahe hate sase tamahe kasi. Ko no ohom-nogare-kotoba koso, omohi-idure ba yuyusiku."
 to notamahi te mo, mata namidagumi nu.
 "Mi si hito no katasiro nara ba mi ni sohe te
 kohisiki se-ze no nade-mono ni se m
"
 to, rei no, tahabure ni ihi-nasi te, magirahasi tamahu.
 "Msogi-gaha se-ze ni idasa m nade-mono wo
 mi ni sohu kage to tare ka tanoma m
"
 Hikute amata ni, to ka ya! Itohosiku zo haberu ya!"
 to notamahe ba,
 "Tuhi ni yoru se ha, sara nari ya! Ito uretaki yau naru midu no awa ni mo arasohi haberu kana! Kaki-nagasa ruru nade-mono ha, ide, makoto zo kasi. Ikade nagusamu beki koto zo."
 nado ihi tutu, kurau naru mo urusakere ba, karisome ni monosi taru hito mo, ayasiku to omohu ram mo tutumasiki wo,
 "Koyohi ha, naho, toku kaheri tamahi ne."
 to, kosirahe yari tamahu.

 [3-5 Ukifune's mother desires her daughter to get marriaged to a noble man]
 "Sara ba, so no Mara-uto ni, kakaru kokoro no negahi tosi he nuru wo, utituke ni nado, asau omohi-nasu maziu, notamaha se sira se tamahi te, hasitanage naru maziu ha koso. Ito uhi-uhisiu narahi ni te haberu mi ha, nani-goto mo wokogamasiki made nam."
 to, katarahi kikoye oki te ide tamahi nuru ni, ko no Haha-Gimi,
 "Ito medetaku, omohu yau naru sama kana!"
 to mede te, Menoto yukuri-ka ni omohi-yori te, tabi-tabi ihi si koto wo, aru-maziki koto ni ihi sika do, ko no ohom-arisama wo miru ni ha, "Ama-no-gaha wo watari te mo, kakaru Hiko-bosi no hikari wo koso mati-tuke sase me. Wa ga musume ha, nanome nara m hito ni mise m ha wosige naru sama wo, ebisu meki taru hito wo nomi mi-narahi te, Seusyau wo kasikoki mono ni omohi keru." wo, kuyasiki made omohi nari ni keri.
 Yori-wi tamahe ri turu maki-basira mo sitone mo, nagori nihohe ru uturi-ga, ihe ba ito kotosara-meki taru made arigatasi. Toki-doki mi tatematuru hito dani, tabi goto ni mede kikoyu.
 "Kyau nado wo yomi te, kudoku no sugure taru koto ameru ni mo, ka no kaubasiki wo yamgotonaki koto ni, Hotoke notamahi oki keru mo, kotowari nari ya! Yakuwau-hon nado ni, toriwaki te notamahe ru, Godusendan to ka ya, odoro-odorosiki mono no na nare do, madu ka no tono no tikaku hurumahi tamahe ba, Hotoke ha makoto si tamahi keri, to koso oboyure. Wosanaku ohasi keru yori, okonahi mo imiziku si tamahi kere ba yo."
 nado ihu mo ari. Mata,
 "Saki no yo koso yukasiki ohom-arisama nare."
 nado, kuti-guti meduru koto-domo wo, suzuro ni wemi te kiki wi tari.

 [3-6 Ukifune's mother leaves Ukifune to Nakanokimi in Kyoto]
 Kimi ha, sinobi te notamahi turu koto wo, honomekasi notamahu.
 "Omohi some turu koto, sihuneki made karo-garosikara zu monosi tamahu meru wo, geni, tada ima no arisama nado wo omohe ba, wadurahasiki kokoti su bekere do, ka no yo wo somuki te mo, nado, omohi-yori tamahu ram mo, onazi koto ni omohi-nasi te, kokoromi tamahe kasi."
 to notamahe ba,
 "Turaki me mise zu, hito ni anadura re zi no kokoro ni te koso, tori no ne kikoye zara m sumahi made omohi tamahe oki ture. Geni, hito no ohom-arisama kehahi wo mi tatematuri tamahuru ha, simo-dukahe no hodo ni te mo, kakaru hito no ohom-atari ni, nare kikoye m ha, kahi ari nu besi. Maite wakaki hito ha, kokoro tuke tatematuri nu beku haberu mere do, kazu nara nu mi ni, mono omohu tane wo ya itodo maka se te mi habera m.
 Takaki mo mizikaki mo, womna to ihu mono ha, kakaru sudi ni te koso, ko-no-yo, noti-no-yo made, kurusiki mi ni nari haberu nare, to omohi tamahe habere ba nam, itohosiku omohi tamahe haberu. Sore mo tada mi-kokoro ni nam. Tomo-kaku-mo, obosi sute zu, monose sase tamahe."
 to kikoyure ba, ito wadurahasiku nari te,
 "Isa ya! Kosi-kata no kokoro-bukasa ni utitoke te, yuku-saki no arisama ha siri gataki wo."
 to uti-nageki te, koto ni mono mo notamaha zu nari nu.
 Ake nure ba, kuruma nado wi te ki te, Kami no seusoko nado, ito hara-datasige ni obiyakasi tare ba,
 "Katazikenaku, yorodu ni tanomi kikoye sase te nam. Naho, sibasi kakusa se tamahi te, ihaho no naka ni to mo, ika ni to mo, omohi tamahe megurasi haberu hodo, kazu ni habera zu to mo, omohosi hanata zu, nani-goto wo mo wosihe sase tamahe."
 nado kikoye oki te, ko no Ohom-Kata mo, ito kokoro-bosoku, naraha nu kokoti ni, tati-hanare m wo omohe do, imamekasiku wokasiku miyuru atari ni, sibasi mo mi-nare tatematura m to omohe ba, sasuga ni uresiku mo oboye keri.

 4 Tale of Ukifune and Nionomiya Ukifune is peeped by Nionomiya and forced his attentions

 
[4-1 Nionomiya comes back to his home Nijoin]
 Kuruma hiki-iduru hodo no, sukosi akau nari nuru ni, Miya, Uti yori makade tamahu. Waka-Gimi obotukanaku oboye tamahi kere ba, sinobi taru sama ni te, kuruma nado mo rei nara de ohasimasu ni sasi-ahi te, osi-todome te tate tare ba, rau ni mi-kuruma yose te ori tamahu.
 "Nazo no kuruma zo. Kuraki hodo ni isogi iduru ha?"
 to me todome sase tamahu. "Ka-yau ni te zo, sinobi taru tokoro ni ha iduru kasi." to, mi-kokoro-narahi ni obosi-yoru mo, mukutukesi.
 "Hitati-dono no makade sase tamahu."
 to mausu. Wakayaka naru Go-zen-domo,
 "Tono koso, azayaka nare."
 to, warahi ahe ru wo kiku mo, "Geni, koyona no mi no hodo ya!" to kanasiku omohu. Tada, ko no Ohom-Kata no koto wo omohu yuwe ni zo, onore mo hito-bitosiku nara mahosiku oboye keru. Masite, sauzimi wo naho-nahosiku yatusi te mi m koto ha, imiziku atarasiu omohi nari nu. Miya, iri tamahi te,
 "Hitati-dono to ihu hito ya, koko ni kayohasi tamahu. Kokoro-aru asa-borake ni, isogi ide turu kuruma-zohi nado koso, kotosara meki te miye ture."
 nado, naho obosi utagahi te notamahu. "Kiki nikuku katahara-itasi." to obosi te,
 "Taihu nado ga wakaku te no koro, tomodati ni te ari keru hito ha. Koto ni imamekasiu mo miye za'meru wo, yuwe-yuwesige ni mo notamahi nasu kana! Hito no kiki togame tu beki koto wo nomi, tune ni tori nai tamahu koso, naki na ha tate de."
 to, uti-somuki tamahu mo, rautage ni wokasi.
 Akuru mo sira zu ohotono-gomori taru ni, hito-bito amata mawiri tamahe ba, sinden ni watari tamahi nu. Kisai-no-Miya ha, koto-kotosiki ohom-nayami ni mo ara de, okotari tamahi ni kere ba, kokoti-yoge ni te, Migi-no-Ohotono no Kim-dati nado, go uti in-hutagi nado si tutu asobi tamahu.

 [4-2 Nionomiya forces his attention to Ukifune]
 Yuhu-tu-kata, Miya konata ni watara se tamahe re ba, Womna-Gimi ha, ohom-yusuru no hodo nari keri. Hito-bito mo ono-ono uti-yasumi nado si te, o-mahe ni ha hito mo nasi. Tihisaki waraha no aru si te,
 "Wori asiki ohom-yusuru no hodo koso, mi-gurusika' mere. Sau-zausiku te ya, nagame m."
 to, kikoye tamahe ba,
 "Geni, ohasimasa nu hima-hima ni koso, rei ha sumase. Ayasiu hi-goro mo mono-ugara se tamahi te, kehu sugi ba, ko no tuki ha hi mo nasi. Ku, Zihu-gwati ha, ikade ka ha tote, tukau-matura se turu wo."
 to, Taihu itohosigaru.
 Waka-Gimi mo ne tamahe ri kere ba, sonata ni kore kare aru hodo ni, Miya ha tatazumi ariki tamahi te, nisi no kata ni rei nara nu waraha no miye turu wo, "Ima mawiri taru ka?" nado obosi te, sasi-nozoki tamahu. Naka no hodo naru sauzi no, hosome ni aki taru yori mi tamahe ba, sauzi no anata ni, iti-saku bakari hiki sake te, byaubu tate tari. So no tuma ni, kityau, su ni sohe te tate tari.
 Katabira hito-he wo uti-kake te, siwon-iro no hanayaka naru ni, wominahesi no ori-mono to miyuru kasanari te, sode-guti sasi-ide tari. Byaubu no hito-hira tatama re taru yori, "Kokoro ni mo ara de miyuru na'meri. Ima-mawiri no kutiwosikara nu na'meri." to obosi te, ko no hisasi ni kayohu sauzi wo, ito misoka ni osi-ake tamahi te, yawora ayumi yori tamahu mo, hito sira zu.
 Konata no rau no naka no tubo-sensai no, ito wokasiu iro-iro ni saki midare taru ni, yari-midu no watari, isi takaki hodo, ito wokasikere ba, hasi tikaku sohi husi te nagamuru nari keri. Aki taru sauzi wo, ima sukosi osi-ake te, byaubu no tuma yori nozoki tamahu ni, Miya to ha omohi mo kake zu, "Rei konata ni ki nare taru hito ni ya ara m?" to omohi te, oki-agari taru yaudai, ito wokasiu miyuru ni, rei no mi-kokoro ha sugusi tamaha de, kinu no suso wo torahe tamahi te, konata no sauzi ha hiki-tate tamahi te, byaubu no hasama ni wi tamahi nu.
 Ayasi to omohi te, ahugi wo sasi-kakusi te mi-kaheri taru sama, ito wokasi. Ahugi wo mota se nagara torahe tamahi te,
 "Tare zo? Nanori koso, yukasikere."
 to notamahu ni, mukutukeku nari nu. Saru mono no tura ni, kaho wo hoka-zama ni mote-kakusi te, ito itau sinobi tamahe re ba, "Ko no tada nara zu honomekasi tamahu ram Daisyau ni ya, kaubasiki kehahi nado mo." omohi watasa ruru ni, ito hadukasiku sem-kata nasi.

 [4-3 Ukifune's wet nurse is perplexed, and Ukon notifys to Nakanokimi]
 Menoto, hitoge no rei nara nu wo, ayasi to omohi te, anata naru byaubu wo osi-ake te ki tari.
 "Kore ha, ika naru koto ni ka habera m? Ayasiki waza ni mo haberu kana!"
 to kikoyure do, habakari tamahu beki koto ni mo ara zu. Kaku utituke naru ohom-siwaza nare do, kotonoha ohokaru honzyau nare ba, nani-ya-kaya to notamahu ni, kure hate nure do,
 "Tare to kika zara m hodo ha yurusa zi."
 tote, nare-naresiku husi tamahu ni, "Miya nari keri." to omohi haturu ni, Menoto, iha m kata naku akire te wi tari.
 Oho-tonabura ha touro ni te, "Ima watara se tamahi na m." to hito-bito ihu nari. O-mahe nara nu kata no mi-kausi-domo zo orosu naru. Konata ha hanare taru kata ni si nasi te, takaki tana dusi hito-yorohi tate, byaubu no hukuro ni ire kome taru, tokoro-dokoro ni yose kake, nani ka no araraka naru sama ni si hanati tari. Kaku hito no monosi tamahe ba tote, kayohu miti no sauzi hito-ma bakari zo ake taru wo, Ukon tote, Taihu ga musume no saburahu ki te, kausi orosi te koko ni yori ku nari.
 "Ana, kura ya! Mada oho-tonabura mo mawira zari keri. Mi-kausi wo, kurusiki ni, isogi mawiri te, yami ni madohu yo!"
 tote, hiki-aguru ni, Miya mo, "Nama kurusi." to kiki tamahu. Menoto hata, ito kurusi to omohi te, mono-dutumi se zu hayarika ni ozoki hito ni te,
 "Mono kikoye habera m. Koko ni, ito ayasiki koto no haberu ni, mi tamahe gou-zi te nam, e ugoki habera de nam."
 "Nani-goto zo?"
 tote, saguri yoru ni, utiki-sugata naru wotoko no, ito kaubasiku te sohi husi tamahe ru wo, "Rei no kesikara nu ohom-sama." to omohi yori ni keri. "Womna no kokoro ahase tamahau maziki koto." to osihakara rure ba,
 "Geni, ito mi-gurusiki koto ni mo haberu kana! Ukon ha, ika ni ka kikoye sase m. Ima mawiri te, go-zen ni koso ha sinobi te kikoye sase me."
 tote tatu wo, asamasiku kataha ni, tare mo tare mo omohe do, Miya ha odi tamaha zu.
 "Asamasiki made ate ni wokasiki hito kana! Naho, nani-bito nara m? Ukon ga ihi turu kesiki mo, ito osinabete no ima-mawiri ni ha ara za'meri."
 Kokoro-e gataku obosa re te, to ihi kaku ihi, urami tamahu. Kokoro-dukinage ni kesiki-bami te motenasa ne do, tada imiziu sinu bakari omohe ru ga itohosikere ba, nasake ari te kosirahe tamahu.
 Ukon, Uhe ni,
 "Sika sika koso ohasimse. Itohosiku, ika ni omohu ram."
 to kikoyure ba,
 "Rei no, kokoro-uki ohom-sama kana! Ka no haha mo, ika ni aha-ahasiku, kesikara nu sama ni omohi tamaha m to su ram. Usiro-yasuku to, kahesu-gahesu ihi-oki turu mono wo."
 to, itohosiku obose do, "Ika ga kikoye m. Saburahu hito-bito mo, sukosi wakayaka ni yorosiki ha, mi-sute tamahu naku, ayasiki hito no ohom-kuse nare ba, ikaga ha omohi-yori tamahi kem?" to asamasiki ni, mono mo iha re tamaha zu.

 [4-4 A messenger from Mikado comes to Nionomiya, and Ukifune escapes out Nionomiya]
 "Kamdatime amata mawiri tamahu hi ni te, asobi tahabure te ha, rei mo, kakaru toki ha osoku mo watari tamahe ba, mina utitoke te yasumi tamahu zo kasi. Sate mo, ika ni su beki koto zo. Ka no Menoto koso, ozomasikari kere. Tuto sohi wi te mamori tatematuri, hiki mo kanaguri tatematuri tu beku koso omohi tari ture."
 to, Seusyau to hutari si te itohosigaru hodo ni, Uti yori hito mawiri te, Oho-Miya ko no yuhu-gure yori ohom-mune nayama se tamahu wo, tada ima imiziku omoku nayama se tamahu yosi mausa su. Ukon,
 "Kokoro-naki wori no ohom-nayami kana! Kikoye sase m."
 tote, tatu. Seusyau,
 "Ide ya, ima ha, kahi naku mo a'bei koto wo, wokogamasiku, amari na obiyakasi kikoye tamahi so."
 to ihe ba,
 "Ina, madasikaru besi."
 to, sinobi te sasameki kahasu wo, Uhe ha, "Ito kiki-nikuki hito no go-honzyau ni koso a'mere. Sukosi kokoro ara m hito ha, wa ga atari wo sahe utomi nu beka' meri." to obosu.
 Mawiri te, ohom-tukahi no mausu yori mo, ima sukosi awatatasige ni mausi nase ba, ugoki tamahu beki sama ni mo ara nu mi-kesiki ni,
 "Tare ka mawiri taru? Rei no, odoro-odorosiku obiyakasu."
 to notamaha sure ba,
 "Miya no saburahi ni, Tahira-no-Sigetune to nam nanori haberi turu."
 to kikoyu. Ide tamaha m koto no ito wari naku kutiwosiki ni, hitome mo obosa re nu ni, Ukon tati-ide te, ko no ohom-tukahi wo nisi-omote ni te tohe ba, mausi-tugi turu hito mo yori ki te,
 "Nakatukasa-no-Miya, mawira se tamahi nu. Daibu ha, tada ima nam, mawiri turu miti ni, mi-kuruma hiki-iduru, mi haberi tu."
 to mause ba, "Geni, nihaka ni toki-doki nayami tamahu wori-wori mo aru wo." to obosu ni, hito no obosu ram koto mo hasitanaku nari te, imiziu urami tigiri oki te ide tamahi nu.

 [4-5 Wet nurse gives comfort to Ukifune]
 Osorosiki yume no same taru kokoti si te, ase ni osi hitasi te husi tamahe ri. Menoto, uti ahugi nado si te,
 "Kakaru ohom-sumahi ha, yorodu ni tuke te, tutumasiu bin nakari keri. Kaku ohasimasi some te, sarani, yoki koto habera zi. Ana, osorosi ya! Kagiri naki hito to kikoyu to mo, yasukara nu ohom-arisama ha, ito adikinakaru besi.
 Yoso no sasi hanare tara m hito ni koso, yosi to mo asi to mo oboye rare tamaha me, hito-giki mo katahara-itaki koto, to omohi tamahe te, gouma no sau wo idasi te, tuto mi tatematuri ture ba, ito mukutukeku, gesu-gesusiki womna to obosi te, te wo ito itaku tuma se tamahi turu koso, naho-bito no kesau-dati te, ito wokasiku mo oboye haberi ture.
 Ka no tono ni ha, kehu mo imiziku isakahi tamahi keri. "Tada hito-tokoro no Ohom-Uhe wo mi-atukahi tamahu tote, wa ga kodomo wo ba obosi sute tari, mara-uto no ohasuru hodo no ohom-tabi-wi mi-gurusi." to, ara-arasiki made zo kikoye tamahi keru. Simo-bito sahe kiki itohosigari keri.
 "Subete ko no Seusyau-no-Kimi zo, ito aigyau naku oboye tamahu. Ko no ohom-koto habera zara masika ba, uti-uti yasukara zu mutukasiki koto ha, wori-wori haberi to mo, nadaraka ni, tosi-goro no mama ni te ohasimasu beki mono wo."
 nado, uti nageki tutu ihu.
 Kimi ha, tada ima ha tomo-kaku-mo omohi megurasa re zu, tada imiziku hasitanaku, mi-sira nu me wo mi turu ni sohe te mo, "Ika ni obosu ram?" to omohu ni, wabisikere ba, utubusi husi te naki tamahu. Ito kurusi to mi atukahi te,
 "Nani ka, kaku obosu. Haha ohase nu hito koso, taduki nau kanasikaru bekere. Yoso no oboye ha, titi naki hito ha ito kutiwosikere do, saga naki mama-haha ni nikuma re m yori ha, kore ha ito yasusi. Tomo-kaku-mo sitate maturi tamahi te m. Na obosi kun-ze so.
 Sari-to-mo, Hatuse no Kwanon ohasimase ba, ahare to omohi kikoye tamahu ram. Naraha nu ohom-mi ni, tabi-tabi sikiri te made tamahu koto ha, hito no kaku anaduri-zama ni nomi omohi kikoye taru wo, kaku mo ari keri, to omohu bakari no ohom-saihahi ohasimase, to koso nen-zi habere. A ga Kimi ha, hito waraha re ni te ha, yami tamahi na m ya?"
 to, yo wo yasuge ni ihi wi tari.

 [4-6 Nionomiya goes out to the Inperial Court]
 Miya ha, isogi te ide tamahu nari. Uti tikaki kata ni ya ara m, konata no mi-kado yori ide tamahe ba, mono notamahu ohom-kowe mo kikoyu. Ito ate ni kagiri mo naku kikoye te, kokorobahe aru huru-koto nado uti-zu-zi tamahi te sugi tamahu hodo, suzuro ni wadurahasiku oboyu. Utusi-uma-domo hiki-idasi te, tonowi ni saburahu hito, zihu-nin bakari si te mawiri tamahu.
 Uhe, itohosiku, utate omohu ram tote, sira-zu-gaho ni te,
 "Oho-Miya nayami tamahu tote mawiri tamahi nure ba, koyohi ha ide tamaha zi. Yusuru no nagori ni ya, kokoti mo nayamasiku te oki wi haberu wo, watari tamahe. Ture-dure ni mo obosa ru ram."
 to kikoye tamahe ri.
 "Midri-kokoti no ito kurusiu haberu wo, tamerahi te."
 to, Menoto si te kikoye tamahu.
 "Ika naru mi-kokoti zo?"
 to, kaheri toburahi kikoye tamahe ba,
 "Nani-gokoti to mo oboye habera zu, tada ito kurusiku haberi."
 to kikoye tamahe ba, Seusyau, Ukon me maziroki wo si te,
 "Katahara zo itaku ohasu ram."
 to ihu mo, tada naru yori ha itohosi."
 "Ito kutiwosiu kokoro-gurusiki waza kana! Daisyau no kokoro todome taru sama ni notamahu meri si wo, ika ni aha-ahasiku omohi otosa m. Kaku midari gahasiku ohasuru hito ha, kiki nikuku, zitu nara nu koto wo mo kuneri ihi, mata makoto ni sukosi omoha zu nara m koto wo mo, sasuga ni mi yurusi tu beu koso ohasu mere.
 Ko no Kimi ha, iha de usi to omoha m koto, ito hadukasige ni kokoro-hukaki wo, ainaku omohu koto sohi nuru hito no uhe na'meri. Tosi-goro mi zu sira zari turu hito no uhe nare do, e omohi hanaru maziu, rautaku kokoro-gurusiki ni, yononaka ha arigataku mutukasige naru mono kana!
 Wa ga mi no arisama ha, aka nu koto ohokaru kokoti sure do, kaku mono hakanaki me mo mi tu bekari keru mi no, sa ha, hahure zu nari ni keru ni koso, geni, meyasuki nari kere. Ima ha tada, ko no nikuki kokoro sohi tamahe ru hito no, nadaraka ni te omohi hanare na ba, sarani nani-goto mo omohi ire zu nari na m."
 to omohosu. Ito ohokaru mi-gusi nare ba, tomi ni mo e hosi yara zu, oki-wi tamahe ru mo kurusi. Siroki ohom-zo hito-kasane bakari ni te ohasuru, hosoyaka ni te wokasige nari.

 [4-7 Nakanokimi gives comfort to Ukifune]
 Ko no Kimi ha, makoto ni kokoti mo asiku nari ni tare do, Menoto,
 "Ito katahara-itasi. Koto si mo ari-gaho ni obosu ram wo. Tada ohodoka ni te miye tatematuri tamahe. Ukon-no-Kimi nado ni ha, koto no arisama, hazime yori katari habera m."
 to, seme te sosonokasi tate te, konata no sauzi no moto ni te,
 "Ukon-no-Kimi ni mono kikoye sase m."
 to ihe ba, tati te ide tare ba,
 "Ito ayasiku haberi turu koto no nagori ni, mi mo atuu nari tamahi te, mameyaka ni kurusige ni miye sase tamahu wo, itohosiku mi haberu. O-mahe ni te nagusame kikoye sase tamahe, tote nam. Ayamati mo ohase nu mi wo, ito tutumasige ni omohosi wabi ta'meru mo, isasaka ni te mo yo wo siri tamahe ru hito koso are, ikade ka ha to, kotowari ni, itohosiku mi tatematuru."
 tote, hiki-okosi te mawira se tatematuru.
 Ware ni mo ara zu, hito no omohu ram koto mo hadukasikere do, ito yaharaka ni ohodoki sugi tamahe ru Kimi ni te, osi-ide rare te wi tamahe ri. Hitahi-gami nado no, itau nure taru, mote kakusi te, hi no kata ni somuki tamahe ru sama, Uhe wo taguhi naku mi tatematuru ni, ke-otoru to mo miye zu, ate ni wokasi.
 "Kore ni obosi tuki na ba, mezamasige naru koto ha ari na m kasi. Ito kakara nu wo dani, medurasiki hito, wokasiu si tamahu mi-kokoro wo."
 to, hutari bakari zo, o-mahe ni te e hadi tamaha ne ba, mi wi tari keru. Monogatari ito natukasiku si tmahi te,
 "Rei nara zu tutumasiki tokoro nado, na omohi nasi tamahi so. Ko-Hime-Gimi no ohase zu nari ni si noti, wasururu yo naku imiziku, mi mo uramesiku, taguhi naki kokoti si te sugusu ni, ito yoku omohi yosohe rare tamahu ohom-sama wo mire ba, nagusamu kokoti si te ahare ni nam. Omohu hito mo naki mi ni, mukasi no mi-kokorozasi no yau ni omohosa ba, ito uresiku nam."
 nado katarahi tamahe do, ito mono tutumasiku te, mata hinabi taru kokoro ni, irahe kikoye m koto mo naku te,
 "Tosi-goro, ito haruka ni nomi omohi kikoye sase si ni, kau mi tatematuri haberu ha, nani-goto mo nagusamu kokoti si haberi te nam."
 to bakari, ito wakabi taru kowe ni te ihu.

 [4-8 Ukifune and Nakanokimi talk with looking pictures on monogakati]
 We nado tori-ide sase te, Ukon ni kotoba yoma se te mi tamahu ni, mukahi te mono hadi mo e si tamaha zu, kokoro ni ire te mi tamahe ru hokage, sarani koko to miyuru tokoro naku, komaka ni wokasige nari. Hitahi-tuki, mami no kawori taru kokoti si te, ito ohodoka naru ate sa ha, tada sore to nomi omohi-ide rarure ba, we ha koto ni me mo todome tamaha de,
 "Ito ahare naru hito no katati kana! Ikade kau si mo ari keru ni ka ara m. Ko-Miya ni ito yoku ni tatematuri taru na'meri kasi. Ko-Hime-Gimi ha, Miya-no-Ohomkata-zama ni, ware ha Haha-Uhe ni ni tatematuri taru to koso ha, huru-bito-domo ihu nari sika. Geni, ni taru hito ha imiziki mono nari keri."
 to obosi kuraburu ni, namida-gumi te mi tamahu.
 "Kare ha, kagiri naku ate ni kedakaki mono kara, natukasiu nayoyoka ni, kataha naru made, nayo-nayo to tawami taru sama no si tamahe ri si ni koso.
 Kore ha, mata motenasi no uhi-uhisige ni, yorodu no koto wo tutumasiu nomi omohi taru ke ni ya, mi-dokoro ohokaru namamekasisa zo otori taru. Yuwe-yuwesiki kehahi dani mote-tuke tara ba, Daisyau no mi tamaha m mo, sarani kataha naru mazi."
 nado, konokami-gokoro ni omohi atukaha re tamahu.
 Monogatari nado si tamahi te, akatuki-gata ni nari te zo ne tamahu. Katahara ni huse tamahi te, Ko-Miya no ohom-koto-domo, tosi-goro ohase si ohom-arisama nado, maho nara ne do katari tamahu. Ito yukasiu, mi tatematura zu nari ni keru wo, "Ito kutiwosiu kanasi." to omohi tari. Yobe no kokoro-siri no hito-bito ha,
 "Ika nari tu ram na? Ito rautage naru ohom-sama wo! Imiziu obosu to mo, kahi aru beki koto ka ha! Itohosi."
 to ihe ba, Ukon zo,
 "Sa mo, ara zi. Ka no ohom-menoto no, hiki-suwe te suzuro ni katari urehe si kesiki, mote-hanare te zo ihi si. Miya mo, ahi te mo aha nu yau naru kokorobahe ni koso, uti-usobuki kutizusabi tamahi sika."
 "Isa ya! koto sara ni mo ya ara m? So ha, sira zu kasi."
 "Yobe no hokage no ito ohodoka nari si mo, koto-ari-gaho ni ha miye tamaha zari si wo."
 nado, uti-sasameki te itohosigaru.

 5 Tale of Ukifune Ukifune lives temporarily at a small house in Sanjo

 
[5-1 Ukifune's mother is surprised to hear wet nurse's information]
 Menoto, kuruma kohi te, Hitati-dono he inu. Kitanokata ni kau-kau to ihe ba, mune tubure sawagi te, "Hito mo kesikara nu sama ni ihi omohu ram. Sauzimi mo ikaga obosu beki. Kakaru sudi no mono-nikumi ha, ate-bito mo naki mono nari." to, onoga kokoro narahi ni, awatatasiku omohi nari te, yuhu-tu-kata mawiri nu.
 Miya ohasimasa ne ba kokoro-yasuku te,
 "Ayasiku kokoro-wosanage naru hito wo mawira se oki te, usiroyasuku ha tanomi kikoye sase nagara, itati no habera m yau naru kokoti no si habere ba, yokara nu mono-domo ni, nikumi urami rare haberu."
 to kikoyu.
 "Ito sa ihu bakari no wosanasa ni ha ara za'meru wo. Usiro-metage ni kesikibami taru ohom-makage koso, wadurahasikere."
 tote, warahi tamahe ru ga, kokoro-hadukasige naru ohom-mami wo miru mo, kokoro no oni ni hadukasiku zo oboyuru. "Ika ni obosu ram?" to omohe ba, e mo uti-ide kikoye zu.
 "Kaku te saburahi tamaha ba, tosi-goro no negahi no mitu kokoti si te, hito no mori kiki habera m mo meyasuku, omodatasiki koto ni nam omohi tamahuru wo, sasuga ni tutumasiki koto ni nam haberi keru. Hukaki yama no ho'i ha, misawo ni nam haberu beki wo."
 tote, uti-naku mo ito itohosiku te,
 "Koko ni ha, nani-goto ka usirometaku oboye tamahu beki. Tote-mo kakute-mo, uto-utosiku omohi hanati kikoye ba koso ara me, kesikara-zu-dati te yokara nu hito no, toki-doki monosi tamahu mere do, so no kokoro wo mina hito mi-siri ta'mere ba, kokoro-dukahi si te, bin nau ha motenasi kikoye zi to omohu wo, ika ni osihakari tamahu ni ka."
 to notamahu.
 "Sarani, mi-kokoro wo ba hedate ari te mo omohi kikoye sase habera zu. Katahara-itau yurusi nakari si sudi ha, nani ni ka kake te mo kikoye sase habera m. So no kata nara de, omohosi hanatu maziki tuna mo haberu wo nam, torahe-dokoro ni tanomi kikoye sasuru."
 nado, oroka nara zu kikoye te,
 "Asu asate, kataki mono-imi ni haberu wo, ohozau nara nu tokoro ni te sugusi te, mata mo mawira se habera m."
 to kikoye te, izanahu. "Itohosiku ho'i naki waza kana !" to obose do, e todome tamaha zu. Asamasiu kataha naru koto ni odoroki sawagi tare ba, wosa-wosa mono mo kikoye de ide nu.

 [5-2 Ukifune's mother removes Ukifune's living from Nionomiya's home to a house in Sanjo]
 Ka-yau no kata-tagahe-dokoro to omohi te, tihisaki ihe mauke tari keri. Samdeu watari ni, sare-bami taru ga, mada tukuri sasi taru tokoro nare ba, haka-bakasiki siturahi mo se de nam ari keru.
 "Ahare, ko no ohom-mi hitotu wo, yorodu ni mote nayami kikoyuru kana! Kokoro ni kanaha nu yo ni ha, ari hu maziki mono ni koso ari kere. Midukara bakari ha, tada hitaburu ni sina-zinasikara zu hitoge nau, tada saru kata ni hahi komori te sugusi tu besi. Ko no yukari ha, kokoro-usi to omohi kikoye si atari wo, mutubi kikoyuru ni, bin naki koto mo ide-ki na ba, ito hito-warahe naru besi. Adikinasi. Koto yau nari to mo, koko wo hito ni mo sirase zu, sinobi te ohase yo. Onodukara tomo-kaku-mo tukau-maturi te m."
 to ihi-oki te, midukara ha kaneri na m to su. Kimi ha, uti-naki te, "Yo ni ara m koto tokoro-sege naru mi." to, omohi ku-si tamahe ru sama, ito ahare nari. Oya hata, masite atarasiku wosikere ba, tutuganaku te omohu goto mi-nasa m to omohi, saru katahara-itaki koto ni tuke te, hito ni mo aha-ahasiku omoha re m ga, yasukara nu nari keri.
 Kokoti naku nado ha ara nu hito no, nama-hara-dati yasuku, omohi no mama ni zo sukosi ari keru. Ka no ihe ni mo kakurohe te ha suwe tari nu bekere do, sika kakurohe tara m wo itohosi to omohi te, kaku atukahu ni, tosi-goro katahara sara zu, ake-kure mi-narahi te, katami ni kokoro-bosoku warinasi to omohe ri.
 "Koko ha, mata kaku abare te, ayahuge naru tokoro na'meri. Saru kokoro-si tamahe. Zausi zausi ni aru mono-domo, mesi-ide te tukahi tamahe. Tonowi-bito no koto nado ihi-oki te haberu mo, ito usiro-metakere do, kasiko ni hara-dati urami raruru ga, ito kurusikere ba."
 to, uti-naki te kaheru.

 [5-3 Ukifune's mother and Sakon-shosho compose and exchange waka]
 Seusyau no atukahi wo, Kami ha, mata naki mono ni omohi isogi te, "Moro-gokoro ni, sama asiku, itonama zu." to wen-zuru nari keri. Ito kokoro-uku, "Ko no hito ni yori, kakaru magire-domo mo aru zo kasi." to, mata naku omohu kata no koto no kakare ba, turaku kokoro-uku te, wosa-wosa mi-ire zu.
 Ka no Miya no o-mahe ni te, ito hito-ge naku miye si ni, ohoku omohi-otosi te kere ba, "Watakusi-mono ni omohi kasiduka masi wo." nado, omohi si koto ha yami ni tari. "Koko ni te ha, ikaga miyu ram. Mada utitoke taru sama mi nu ni." to omohi te, nodoka ni wi tamahe ru hiru-tu-kata, konata ni watari te, mono yori nozoku.
 Siroki aya no natukasige naru ni, imayau-iro no utime nado mo kiyora naru wo ki te, hasi no kata ni sensai miru tote wi taru ha, "Iduko ka ha otoru. Ito kiyoge na'meru ha." to miyu. Musume, mada kata-nari ni, nani-gokoro mo naki sama ni te sohi-husi tari. Miya no Uhe no narabi te ohase si ohom-sama-domo no omohi-idure ba, "Kutiwosi no sama-domo ya!" to miyu.
 Mahe naru go-tati ni mono-nado ihi tahabure te, utitoke taru ha, ito mi si yau ni, nihohi naku hito-waroge ni te miye nu wo, "Ka no Miya nari si ha, koto Seusyau nari keri." to omohu wori si mo, ihu koto yo!
 "Hyaubukayau-no-Miya no hagi no, naho koto ni omosiroku mo aru kana! Ikade, saru tane ari kem. Onazi eda-sasi nado no ito en naru koso. Hito-hi mawiri te, ide tamahu hodo nari sika ba, e wora zu nari ni ki. 'Koto dani wosiki.' to, Miya no uti-zu-zi tamahe ri si wo, wakaki hito-tati ni mise tara masika ba."
 tote, ware mo uta yomi wi tari.
 "Ide ya! Kokoro-base no hodo wo omohe ba, hito to mo oboye zu, ide kiye ha ito koyonakari keru ni. Nani-goto ihi wi taru zo."
 to tubuyaka rure do, ito kokoti-nage naru sama ha, sasuga ni si tara ne ba, ikaga ihu tote, kokoromi ni,
 "Sime yuhi si ko-hagi ga uhe mo mayoha nu ni
 ika naru tuyu ni uturu sita-ba zo
"
 to aru ni, wosiku oboye te,
 "Miyagino no ko-hagi ga moto to sira mase ba
 tuyu mo kokoro wo waka zu zo ara masi

 Ikade midukara kikoye sase akirame m."
 to ihi tari.

 [5-4 Ukifune's mother thinks Kaoru]
 "Ko-Miya no ohom-koto kiki taru na'meri." to omohu ni, "Itodo ikade hito to hitosiku." to nomi omohi-atukaha ru. Ainau, Daisyau-dono no ohom-sama katati zo, kohisiu omokage ni miyuru. Onaziu medetasi to mi tatematuri sika do, Miya ha omohi hanare tamahi te, kokoro mo tomara zu. Anaduri osi-iri tamahe ri keru wo, omohu mo netasi.
 "Ko no Kimi ha, sasuga ni tadune obosu kokorobahe no ari nagara, utituke ni mo ihi kake tamaha zu, turenasi-gaho naru si mo koso itakere, yorodu ni tuke te omohi-ide rarure ba, wakaki hito ha, masite, kaku ya omohi hate kikoye tamahu ram. Wa ga mono ni se m to, kaku nikuki hito wo omohi kem koso, mi-gurusiki koto na'bekari kere."
 nado, tada kokoro ni kakari te, nagame nomi se rare te, tote-ya kakute-ya to, yorodu ni yokara m aramasi-goto wo omohi tudukuru ni, ito katasi.
 "Yamgotonaki ohom-mi no hodo, ohom-motenasi, mi tatematuri tamahe ra m hito ha, ima sukosi nanome nara zu, ika bakari ni te ka ha kokoro wo todome tamaha m. Yo no hito no arisama wo mi kiku ni, otori masari, iyasiu ate naru, sina ni sitagahi te, katati mo kokoro mo aru beki mono nari keri.
 Wa ga kodomo wo miru ni, ko no Kimi ni niru beki ya ha aru. Seusyau wo, ko no ihe no uti ni mata naki mono ni omohe do mo, Miya ni mi kurabe tatematuri si ha, ito mo kutiwosikari si ni osihakara ru. Toudai no ohom-kasiduki-musume wo e tatematuri tamahe ra m hito no ohom-me-utusi ni ha, ito mo ito mo hadukasiku, tutumasikaru beki mono kana!"
 to omohu ni, suzuro ni kokoti mo akugare ni keri.

 [5-5 Ukifune and her lonely life at a small house in Sanjo]
 Tabi no yadori ha, ture-dure ni te, niha no kusa mo ibuseki kokoti suru ni, iyasiki aduma-gowe si taru mono-domo bakari nomi ide-iri, nagusame ni miru beki sensai no hana mo nasi. Uti-abare te, hare-baresikara de akasi-kurasu ni, Miya-no-Uhe no ohom-arisama omohi-iduru ni, wakai kokoti ni kohisikari keri. Ayaniku-dati tamahe ri si hito no ohom-kehahi mo, sasuga ni omohi-ide rare te,
 "Nani-goto ni ka ari kem? Ito ohoku aharege ni notamahi si kana!"
 Nagori wokasikari si ohom-uturi-ga mo, mada nokori taru kokoti si te, osorosikari si mo omohi-ide raru.
 Haha-Gimi, tatu ya to, ito ahare naru humi wo kaki te okose tamahu. Oroka nara zu kokoro-gurusiu omohi atukahi tamahu meru ni, "Kahi nau mote-atukaha re tatematuru koto." to uti-naka re te,
 "Ika ni ture-dure ni mi-naraha nu kokoti si tamahu ram. Sibasi sinobi sugusi tamahe."
 to aru kaheri-goto ni,
 "Ture-dure ha nani ka. Kokoro-yasuku te nam.
 Hitaburu ni uresikara masi yononaka ni
 ara nu tokoro to omoha masika ba
"
 to, wosanage ni ihi taru wo miru mama ni, horo-horo to uti-naki te, "Kau madohasi hahururu yau ni motenasu koto." to, imizikere ba,
 "Uki-yo ni ha ara nu tokoro wo motome te mo
 Kimi ga sakari wo miru yosi mo gana
"
 to, naho-nahosiki koto-domo wo ihi-kahasi te nam, kokoro nobe keru.

 6 Tale of Ukihune and Kaoru Kaoru goes to Uji with Ukifune

 
[6-1 Kaoru goes to Uji to see the temple that is been building by Kaoru]
 Ka no Daisyau-dono ha, rei no, aki hukaku nari-yuku koro, narahi ni si koto nare ba, ne-zame ne-zame ni mono wasure se zu, ahare ni nomi oboye tamahi kere ba, "Udi no mi-dau tukuri hate tu." to kiki tamahu ni, midukara ohasimasi tari.
 Hisasiu mi tamaha zari turu ni, yama no momidi mo medurasiu oboyu. Koboti si sinden, kotami ha ito hare-baresiu tukuri-nasi tari. Mukasi ito kotosogi te, hiziri-dati tamahe ri si sumahi wo omohi-iduru ni, ko no Miya mo kohisiu oboye tamahi te, sama kahe te keru mo, kutiwosiki made, tune yori mo nagame tamahu.
 Moto ari si ohom-siturahi ha, ito tahutoge ni te, ima kata-tu-kata wo womna-siku komayaka ni nado, hito-kata nara zari si wo, aziro-byaubu nani ka no ara-arasiki nado ha, ka no mi-dau no soubau no gu ni, kotosara ni nasa se tamahe ri. Yama-zato-meki taru gu-domo wo, kotosara ni se sase tamahi te, itau mo kotosoga zu, ito kiyoge ni yuwe-yuwesiku situraha re tari.
 Yari-midu no hotori naru iha ni wi tamahi te,
 "Taye hate nu simidu ni nado ka naki hito no
 omokage wo dani todome zari kem
"
 Namida wo nogohi te, Ben-no-Ama-Gimi no kata ni tati-yori tamahe re ba, ito kanasi to mi tatematuru ni, tada hisomi ni hisomu. Nagesi ni karisome ni wi tamahi te, sudare no tuma hikiage te, monogatari si tamahu. Kityau ni kakurohe te wi tari. Koto no tuide ni,
 "Ka no hito ha, sai-tu-koro Miya ni to kiki si wo, sasuga ni uhi-uhisiku oboye te koso, otodure yora ne. Naho, kore yori tutahe hate tamahe."
 to notamahe ba,
 "Hito-hi, ka no Haha-Gimi no humi haberi ki. Imi-tagahu tote, koko kasiko ni nam akugare tamahu meru. Kono-koro mo, ayasiki ko-ihe ni kakurohe monosi tamahu meru mo kokoro-gurusiku, sukosi tikaki hodo nara masika ba, soko ni mo watasi te kokoro-yasukaru beki wo, aramasiki yama-miti ni, tahayasuku mo e omohi tata de nam, to haberi si."
 to kikoyu.
 "Hito-bito no kaku osorosiku su meru miti ni, maro koso huri gataku wake kure. Nani bakari no tigiri ni ka to omohu ha, ahare ni nam."
 tote, rei no, namida-gumi tamahe ri.
 "Sara ba, so no kokoro-yasukara m tokoro ni, seusoko si tamahe. Midukara ya ha, kasiko ni ide tamaha nu."
 to notamahe ba,
 "Ohose-goto wo tutahe habera m koto ha yasusi. Ima sara ni kyau wo mi habera m koto ha mono-uku te, Miya ni dani e mawira nu wo."
 to kikoyu.

 [6-2 Kaoru leaves out Uji commissioning to Ben-no-ama]
 "Nado te ka? Tomo-kaku-mo, hito no kiki tutahe ba koso ara me, Atago no hiziri dani, toki ni sitagahi te ha ide zu ya ha ari keru. Hukaki tigiri wo yaburi te, hito no negahi wo mite tamaha m koso tahutokara me."
 to notamahe ba,
 "Hito watasu koto mo habera nu ni, kiki nikuki koto mo koso, ide maude kure."
 to, kurusige ni omohi tare do,
 "Naho, yoki wori naru wo."
 to, rei nara zu sihi te,
 "Asate bakari, kuruma tatematura m. So no tabi no tokoro tadune oki tamahe. Yume wokogamasiu higa-waza su maziki wo."
 to, hohowemi te notamahe ba, wadurahasiku, "Ika ni obosu koto nara m." to omohe do, "Au-naku aha-ahasikara nu mi-kokoro-zama nare ba, onodukara waga ohom-tame ni mo, hito-giki nado ha tutumi tamahu ram." to omohi te,
 "Sara ba, uketamahari nu. Tikaki hodo ni koso. Ohom-humi nado wo mise sase tamahe kasi. Hurihahe sakasira-meki te, kokoro-sirahi no yau ni omoha re habera m mo, ima sara ni Iga-taume ni ya, to tutumasiku te nam."
 to kikoyu.
 "Humi ha, yasukaru beki wo, hito no mono-ihi, ito utate aru mono nare ba, U-Daisyau ha, Hitati-no-Kami no musume wo nam yobahu naru nado mo, torinasi te m wo ya! So no Kam-no-Nusi, Ito ara-arasige na'meri."
 to notamahe ba, uti-warahi te, itohosi to omohu.
 Kurau nare ba ide tamahu. Sita-kusa no wokaiki hana-domo, momidi nado wora se tamahi te, Miya ni go-ran-ze sase tamahu. Kahi nakara zu ohasi nu bekere do, kasikomari oki taru sama ni te, itau mo nare kikoye tamaha zu zo a'meru. Uti yori, tada no oya-meki te, Nihudau-no-Miya ni mo kikoye tamahe ba, ito yamgotonaki kata ha, kagiri naku omohi kikoye tamahe ri. Konata kanata to, kasiduki kikoye tamahu miya-dukahi ni sohe te, mutukasiki watakusi no kokoro no sohi taru mo, kurusikari keri.

 [6-3 Ben-no-ama calls on Ukifune's home in Sanjo]
 Notamahi si mada tutomete, mutumasiku obosu gerahu-saburahi hitori, kaho sira nu usi-kahi tukuri-ide te tukahasu.
 "Sau no mono-domo no winaka-bi taru mesi-ide tutu, tuke yo."
 to notamahu. Kanarazu idu beku notamahe ri kere ba, ito tutumaiku kurusikere do, uti-kesau-zi tukurohi te nori nu. No-yama no kesiki wo miru ni tuke te mo, inisihe yori no huru-koto-domo omohi-ide rare te, nagame kurasi te nam ki tuki keru. Ito ture-dure ni hitome mo miye nu tokoro nare ba, hiki-ire te,
 "Kaku nam, mawiri ki turu."
 to, sirube no wotoko si te ihase tare ba, Hatuse no tomo ni ari si waka-udo, ide-ki te orosu. Ayaiki tokoro wo nagame kurasi akasu ni, mukasi-gatari mo si tu beki hito no ki tare ba, uresiku yobi-ire tamahi te, oya to kikoye keru hito no ohom-atari no hito to omohu ni, mutumasiki naru besi.
 "Ahare ni, hito sire zu mi tatematuri si noti yori ha, omohi-ide kikoye nu wori nakere do, yononaka ka-bakari omohi tamahe sute taru mi ni te, ka no Miya ni dani mawiri habera nu wo, ko no Daisyau-dono no, ayasiki made notamaha se sika ba, omou tamahe okosi te nam."
 to kikoyu. Kimi mo Menoto mo, medetasi to mi oki kikoye te si hito no ohom-sama nare ba, wasure nu sama ni notamahu ram mo, ahare nare do, nihaka ni kaku obosi tabakaru ram to, omohi mo yora zu.

 [6-4 Kaoru calls on Ukifune and meets her in Sanjo]
 Yohi uti-suguru hodo ni, "Udi yori hito mawire ri." tote, kado sinobiyaka ni uti-tataku. "Sa ni ya ara m?" to omohe do, Ben no ake sase tare ba, kuruma wo zo hiki iru naru. "Ayasi." to omohu ni,
 "Ama-Gimi ni, taimen tamahara m."
 tote, ko no tikaki mi-sau no adukari no nanori wo se sase tamahe re ba, to-guti ni wizari ide tari. Ame sukosi uti-sosoku ni, kaze ha ito hiyayaka ni huki-iri te, ihi sira zu kawori kure ba, "Kau nari keri." to, tare mo tare mo kokoro-tokimeki si nu beki ohom-kehahi wokasikere ba, youi mo naku ayasiki ni, mada omohi ahe nu hodo nare ba, kokoro-sawagi te,
 "Ika naru koto ni ka ara m?"
 to ihi ahe ri.
 "Kokoro-yasuki tokoro ni te, tuki-goro no omohi amaru koto mo kikoye sase m tote nam."
 to ihase tamahe ri.
 "Ika ni kikoyu beki koto ni ka?" to, Kimi ha kurusige ni omohi te wi tamahe re ba, Menoto mi-gurusigari te,
 "Sika ohasimasi tara m wo, tati nagara ya, kahesi tatematuri tamaha m. Ka no Tono ni koso, kaku nam, to sinobi te kikoye me. Tikaki hodo nare ba."
 to ihu.
 "Uhi-uhisiku. Nadote ka, sa ha ara m. Wakaki ohom-doti mono kikoye tamaha m ha, huto si mo simi-tuku beku mo ara nu wo. Ayasiki made kokoro nodoka ni, mono hukau ohasuru Kimi nare ba, yomo hito no yurusi naku te, utitoke tamaha zi."
 nado ihu hodo, ame yaya huri kure ba, sora ha ito kurasi. Tonowi-bito no ayasiki kowe si taru, yagyau uti-si te,
 "Yaka no tatumi no sumi kudure, ito ayahusi. Ko no, hito no mi-kuruma iru beku ha, hiki-ire te mi-kado sasi te yo. Kakaru hito no mi-tomo-bito koso, kokoro ha utate are."
 nado ihi-ahe ru mo, muku-mukusiku kiki naraha nu kokoti si tamahu.
 "Sano no watari ni ihe mo ara naku ni."
 nado kuti-zusabi te, sato-bi taru sunoko no hasi tu kata ni wi tamaheri.
 "Sasi-tomuru mugura ya sigeki adumaya no
 amari hodo huru ama-sosoki kana
"
 to, uti-harahi tamahe ru, ohi-kaze, itokataha naru made, Aduma no sato-bito mo odoroki nu besi.
 to-zama kau-zama ni kikoye nogare m kata nakere ba, minami no hisasi ni o-masi hiki-tukurohi te, ire tatematuru. Kokoro-yasuku si mo taimen si tamaha nu wo, kore kare osi-ide tari. Yari-do to ihu sasi te, isasaka ake tare ba,
 "Hida no takumi mo uramesiki hedate kana! Kakaru mono no to ni ha, mada wi naraha zu."
 to urehe tamahi te, ikaga si tamahi kem, iri tamahi nu. Ka no hito-gata no negahi mo notamaha de, tada,
 "Oboye naki, mono no hasama yori mi si yori, suzuro ni kohisiki koto. Saru beki ni ya ara m, ayasiki made zo omohi kikoyuru."
 to zo katarahi tamahu beki. Hito no sama, ito rautage ni ohodoki tare ba, mi-otori mo se zu, ito ahare to obosi keri.

 [6-5 Kaoru goes out to Uji with Ukifune]
 Hodo mo nau ake nuru kokoti suru ni, tori nado ha naka de, ohodi tikaki tokoro ni, ohodore taru kowe si te, ika ni to ka kiki mo sira nu nanori wo si te, uti-mure te yuku nado zo kikoyuru. Kayau no asa-borake ni mire ba, mono itadaki taru mono no, "Oni no yau naru zo kasi." to kiki tamahu mo, kakaru yomogi no maro-ne ni narahi tamaha nu kokoti mo, wokasiku mo ari keri.
 Tonowi-bito mo kado ake te iduru oto suru. Ono-ono iri te, husi nado suru wo kiki tamahi te, hito mesi te, kuruma tumado ni yose sase tamahu. Kaki-idaki te nose tamahi tu. Tare mo tare mo, ayasiu, ahe-naki koto wo omohi sawagi te,
 "Ku-gwati ni mo ari keru wo! Kokoro-u no waza ya! Ika ni si turu koto zo?"
 to nageke ba, Ama-Gimi mo, ito itohosiku, omohi no hoka naru koto-domo nare do,
 "Onodukara obosu yau ara m. Usiro-metau na omohi tamahi so. Naga-tuki ha, asu koso setibun to kiki sika."
 to ihi nagusamu. Kehu ha, zihu-sam-niti nari keri. Ama-Gimi,
 "Kotami ha, e mawira zi. Miya-no-Uhe, kikosimesa m koto mo aru ni, sinobi te yuki-kaheri habera m mo, ito utate nam."
 to kikoyure do, madaki ko no koto wo kika se tatematura m mo, kokoro-hadukasiku oboye tamahi te,
 "Sore ha, noti ni mo tumi-sari mausi tamahi te m. Kasiko mo sirube naku te ha, taduki naki tokoro wo."
 to seme te notamahu.
 "Hito hitori ya, haberu beki."
 to notamahe ba, ko no Kimi ni sohi taru Ziziu to nori nu. Menoto, Ama-Gimi no tomo nari si waraha nado mo okure te, ito ayasiki kokoti si te wi tari.

 [6-6 Kaoru and Ukifune's on the way to Uji]
 "Tikaki hodo ni ya?" to omohe ba, Udi he ohasuru nari keri. Usi nado hiki-kahu beki kokoro-mauke si tamahe ri keri. Kahara sugi, Hohusyau-zi no watari ohasimasu ni, yo ha ake hate nu.
 Wakaki hito ha, ito honoka ni mi tatematuri te, mede kikoye te, suzuro ni kohi tatematuru ni, yononaka no tutumasisa mo oboye zu. Kimi zo ito asamasiki ni, mono mo oboye de utubusi husi taru wo,
 "Isi takaki watari ha, kurusiki mono wo!"
 tote, idaki tamahe ri. Usumono no hosonaga wo, kuruma no naka ni hiki-hedate tare ba, hanayaka ni sasi-ide taru asahi-kage ni Ama-Gimi ha ito hasitanaku oboyuru ni tuke te, "Ko-Hime-Gimi no ohom-tomo ni koso, kayau ni te mo mi tatematuri tu bekari sika. Ari hure ba, omohi-kake nu koto wo mo miru kana!" to, kanasiu oboye te, tutumu to sure do, uti-hisomi tutu naku wo, Ziziu ha ito nikuku, mono no hazime ni katati koto ni te nori sohi taru wo dani omohu ni, "Nazo, kaku iyame naru?" to, nikuku woko ni mo omohu. Oyi taru mono ha, suzuro ni namida-moro ni aru mono zo to, orosoka ni uti-omohu nari keri.
 Kimi mo, miru hito ha nikukara ne do, sora no kesiki ni tuke te mo, ki-si-kata no kohisisa masari te, yama hukaku iru mama ni mo, kiri tati wataru kokoti si tamahu. Uti-nagame te yori-wi tamahe ru sode no, kasanari nagara nagayaka ni ide tari keru ga, kaha-giri ni nure te, ohom-zo no kurenawi naru ni, ohom-nahosi no hana no odoro-odorosiu uturi taru wo, otosi-gake no takaki tokoro ni mituke te, hiki-ire tamahu.
 "Katami zo to miru ni tuke te ha asa-tuyu no
 tokoro-seki made nururu sode kana
"
 to, kokoro ni mo ara zu hitori-goti tamahu wo kiki te, itodo siboru bakari, Ama-Gimi no sode mo naki nurasu wo, Wakaki hito, "Ayasiu mi-gurusiki yo kana!" Kokoro-yuku miti ni, ito mutukasiki koto, sohi taru kokoti su. Sinobi-gatage naru hana-susuri wo kiki tamahi te, ware mo sinobi-yaka ni uti-kami te, "Ikaga omohu ram." to itohosikere ba,
 "Amata no tosi-goro, ko no miti wo yuki-kahu tabi kasanaru wo omohu ni, sokohaka-to-naku mono ahare naru kana! Sukosi oki-agari te, ko no yama no iro mo mi tamahe. Ito umore tari ya!"
 to, sihi-te kaki okosi tamahe ba, wokasiki hodo ni, sasi-kakusi te, tutumasige ni mi-idasi taru mami nado ha, ito yoku omohi-ide rarure do, oyiraka ni amari ohodoki sugi taru zo, kokoro-motonaka' meru. "Ito itau ko-meitaru mono kara, youi no asakara zu monosi tamahi si ha ya!" to, naho yuku-kata naki kanasisa ha, munasiki sora ni mo miti nu beka' meri.

 [6-7 Kaoru and Ukifune arrive at the temple in Uji]
 Ohasi tuki te,
 "Ahare, naki tama ya yadori te mi tamahu ram. Tare ni yori te, kaku suzuro ni madohi ariku mono ni mo ara naku ni."
 to omohi tuduke tamahi te, ori te ha sukosi kokoro-sirahi te, tati-sari tamahe ri. Womna ha, Haha-Gimi no omohi tamaha m koto nado, ito nagekasikere do, en naru sama ni, kokoro-hukaku ahare ni katarahi tamahu ni, omohi nagusame te ori nu.
 Ama-Gimi ha, kotosara ni ori de, rau ni zo yosuru wo, "Waza to omohu beki sumahi ni mo ara nu wo, youi koso amari nare." to mi tamahu. Mi-sau yori, rei no, hito-bito sawagasiki made mawiri atumaru. Womna no mi-dai ha, Ama-Gimi no kata yori mawiru. Miti ha sigekari ture do, ko no arisama ha, ito hare-baresi.
 Kaha no kesiki mo yama no iro mo, motehayasi taru tukuri-zama wo mi-idasi te, hi-goro no ibusesa, nagusami nuru kokoti sure do, "Ika ni motenai tamaha m to suru ni ka?" to, uki te ayasiu oboyu.
 Tono ha, kyau ni ohom-humi kaki tamahu.
 "Nari aha nu Hotoke no ohom-kazari nado mi tamahe oki te, kehu yorosiki hi nari kere ba, isogi monosi haberi te, midari kokoti no nayamasiki ni, mono-imi nari keru wo omohi tamahe ide te nam, kehu asu koko ni te tutusimi haberu beki."
 nado, Haha-Miya ni mo Hime-Miya ni mo kikoye tamahu.

 [6-8 Kaoru thinks about Ukifune's furture]
 Utitoke taru ohom-arisama, ima sukosi wokasiku te iri ohasi taru mo hadukasikere do, mote-kakusu beku mo ara de wi tamahe ri. Womana no sauzoku nado, iro-iro ni kiyoku to omohi te si kasane tare do, sukosi winaka-bi taru koto mo uti-maziri te zo, mukasi no ito naye-bami tari si ohom-sugata no, ate ni namamekasikari si nomi omohi-ide rare te,
 "Kami no suso no wokasige-sa nado ha, koma-goma to ate nari. Miya no mi-gusi no imiziku medetaki ni mo otoru mazikari keri."
 to mi tamahu. Katu ha,
 "Ko no hito wo ika ni motenasi te ara se m to su ram. Tada ima, mono-monosige ni te, ka no Miya ni mukahe suwe m mo, oto-giki bin nakaru besi. Sari tote, kore kare aru tura ni te, ohozou ni maziraha se m ha ho'i nakara m. Sibasi, koko ni kakusi te ara m."
 to omohu mo, mi zu ha sau-zausikaru beku, ahare ni oboye tamahe ba, oroka nara zu katarahi kurasi tamahu. Ko-Miya no ohom-koto mo notamahi ide te, mukasi-monogatari wokasiu komayaka ni ihi tahabure tamahe do, tada ito tutumasige ni te, hitamiti ni hadi taru wo, sau-zausiu obosu.
 "Ayamari te mo, kau kokoro-motonaki ha ito yosi. Wosihe tutu mo mi te m. Winaka-bi taru sare-gokoro mote-tuke te, sina-zinasikara zu, hayarika nara masika ba, katasiro huyou nara masi."
 to omohi-nahosi tamahu.

 [6-9 Kaoru talks with Ukifune playing koto]
 Koko ni ari keru kin, sau-no-koto mesi-ide te, "Kakaru koto hata, masite e se zi kasi." to, kutiwosikere ba, hitori sirabe te,
 "Miya use tamahi te noti, koko ni te kakaru mono ni, ito hisasiu te hure zari tu kasi."
 to, medurasiku ware nagara oboye te, ito natukasiku masaguri tutu nagame tamahu ni, tuki sasi-ide nu.
 "Miya no ohom-kin no ne no, odoro-odorosiku ha ara de, ito wokasiku ahare ni hiki tamahi si ha ya."
 to obosi-ide te,
 "Mukasi, tare mo tare mo ohase si yo ni, koko ni ohi-ide tamahe ra masika ba, ima sukosi ahare masari na masi. Miko no ohom-arisama ha, yoso no hito dani, ahare ni kohisiku koso, omohi-ide rare tamahe. Nado te, saru tokoro ni ha, tosi-goro he tamahi si zo."
 to notamahe ba, ito hadukasiku te, siroki ahugi wo masaguri tutu, sohi husi taru katahara-me, ito kuma-nau sirou te, namamei taru hitahi-gami no hima nado, ito yoku omohi-ide rare te ahare nari. Maite, "Kayau no koto mo tuki nakara zu wosihe-nasa baya!" to obosi te,
 "Kore ha, sukosi honomekai tamahi tari ya! Ahare, wa ga tuma to ihu koto ha, sari to mo te narasi tamahi kem."
 nado tohi tamahu.
 "So no yamato-kotoba dani, tuki naku narahi ni kere ba, masite, kore ha."
 to ihu. Ito kataha ni kokoro-okure tari to ha miye zu. Koko ni oki te, e omohu mama ni mo ko zara m koto wo obosu ga, ima yori kurusiki ha, nanome ni ha obosa nu naru besi. Koto ha osi-yari te,
 "So-wau no dai no uhe no yoru no kin no kowe"
 to zun-zi tamahe ru mo, ka no yumi wo nomi hiku atari ni narahi te, "Ito medetaku, omohu yau nari." to, Ziziu mo kiki wi tari keri. Saru ha, ahugi no iro mo kokoro-oki tu beki neya no inisihe wo ba sira ne ba, hitohe ni mede kikoyuru zo, okure taru na'meru kasi. "Koto koso are, ayasiku mo, ihi turu kana!" to obosu.
 Ama-Gimi no kata yori, kudamono mawire ri. Hako no huta ni, momidi, tuta nado wori-siki te, yuwe yuwe nakara zu tori-maze te, siki taru kami ni, hututuka ni kaki taru mono, kuma naki tuki ni huto miyure ba, me todome tamahu hodo ni, kudamono isogi ni zo miye keru.
 "Yadori-gi ha iro kahari nuru aki nare do
 mukasi oboye te sume ru tuki kana
"
 to hurumekasiku kaki taru wo, hadukasiku mo ahare ni mo obosa re te,
 "Sato no na mo mukasi nagara ni mi si hito no
 omo-gahari se ru neya no tuki-kage
"
 Wazato kaheri-goto to ha naku te notamahu, Ziziu nam tutahe keru to zo.