About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Ukifune
Tale of Kaoru's Dainagon era, from December at the age of 26 to rainy days in March at the age of 27

  1 Tale of Nionomiya Nionomiya hears about a relationship between Kaoru and Ukifune by Dainaiki

 1. Nionomiya recalls Ukifune and complains to his wife Nakanokimi---Miya, naho, ka no honoka nari si yuhube wo obosi wasururu yo nasi


 2. Kaoru leaves Ukifune alone in Uji---Ka no hito ha, tatosihe naku nodoka ni obosi okite te


 3. A relationship between Kaoru and Nakanokimi---Sukosi itoma naki yau ni mo nari tamahi ni tare do


 4. At early of January, Ukifune sends a mail to Nakanokimi---Mutuki no tuitati sugi taru koro watari tamahi te


 5. Nionomiya recognizes that the mail was written by Ukifune---Koto ni rau-rauziki husi mo miye ne do


 6. Nionomiya hears about a relationship between Kaoru and Ukifune by Dainaiki---Wa ga ohom-kata ni ohasimasi te, "Ayasiu mo aru kana


 7. Nionomiya is glad of hearing the information about Kaoru---"Ito uretaku mo kiki turu kana!" to omohosi te


  2 Tale of Ukifune and Nionomiya Nionomiya creeps into Ukifune's bedroom imitating Kaoru's voice

 1. Nionomiya talks with Dainaiki how to go to Uji---Tada so no koto wo, kono-koro ha obosi simi tari


 2. Nionomiya goes on horseback to Uji---Ohom-tomo ni, mukasi mo kasiko no anai sire ri si mono, ni, sam-nin


 3. Nionomiya peeps Ukifune and her maids in Uji---Yawora nobori te, kausi no hima aru wo mituke te


 4. Nionomiya creeps into Ukifune's bedroom imitating Kaoru's voice---"Nani bakari no sizoku ni ka ha ara m


 5. Nionomiya as stays as ever in Uji---Yo ha, tada ake ni aku. Ohom-tomo no hito ki te kowa-dukuru


 6. Ukon hides that Nionomiya has crept into Ukifune's bedroom---Ukon ide te, ko no otonahu hito ni


 7. Ukon declines to come for Ukifune from her mother's---Hi takaku nare ba, kausi nado age te


 8. Nionomiya and Ukifune have a harmonious day---Rei ha kurasi gataku nomi, kasume ru yama-giha wo


 9. Next morning, Nionomiya goes back to Kyoto---Yo-sari, kyau he tukahasi turu Taihu mawiri te, Ukon ni ahi tari


  3 Tale of Ukifune and Kaoru Kaoru and Ukifune compose and exchange waka on Uji-bridge
 1. Nionomiya comes back to Nijoin and comforts Nakanokimi---Nideu-no-win ni ohasimasi tuki te, Womna-Gimi


 2. A visitor from Akashi-Empress and Kaoru comes to Nionomiya---Uti yori Oho-Miya no ohom-humi aru ni, odoroki tamahi te


 3. Kaoru goes to Uji at the begining of February---Tuki mo tati nu. Kau obosi sira rure do, ohasimasu koto ha


 4. Kaoru and Ukifune have separate thoughts---"Tukura suru tokoro, yau-yau yorosiu si-nasi te keri


 5. Kaoru and Ukifune compose and exchange waka on Uji-bridge---Yama no kata ha kasumi hedate te, samuki susaki ni tate ru kasasagi no sugata


  4 Tale of Ukifune and Nionomiya Nionomiya and Ukifune compose and exchange waka on Tachibana-island
 1. A meeting to compse Chinese-poet is hold at February 10---Kisaragi no towo-ka no hodo ni, Uti ni humi tukurase tamahu tote


 2. Nionomiya goes to Uji in spite of the snow---Ka no hito no mi-kesiki ni mo, itodo odoroka re tamahi kere ba


 3. Nionomiya and Ukifune compose and exchange waka on Tachibana-island---Yoru no hodo ni te tati kaheri tamaha m mo


 4. Nionomiya's mind is blind in love to Ukifune---Hi sasi-ide te, noki no taruhi no hikari-ahi taru ni


 5. Nionomiya passes all day with Ukifune---Hitome mo taye te, kokoro-yasuku katarahi kurasi tamahu


 6. Nionomiya leaves Uji for Kyoto at the eary morning---Ohom-mono-imi, hutu-ka to tabakari tamahe re ba, kokoro nodoka naru mama ni


 7. Nionomiya is sick in bed after coming back to home---Ka-yau no kahesa ha, naho Nideu ni zo ohasimasu


  5 Tale of Ukifune Ukifune thinks to kill herself as a dilemma whether to love Nionomiya or Kaoru

 1. Nionomiya sends a letter to Ukifune at a rainy day in spring---Ame huri yama de, hi-goro ohoku naru koro


 2. Kaoru sends a letter to Ukifune the same day too---Kore kare to miru mo ito utate are ba


 3. Nionomiya finds that Kaoru wants to remove Ukifune to a new house---Womna-Miya ni monogatari nado kikoye tamahi te no tuide ni


 4. Ukifune's mother comes to Uji from Kyoto---Daisyau-dono ha, U-duki no towo-ka to nam sadame tamahe ri keru


 5. Ukifune's mother talks with Ben-no-ama---Kure te tuki ito akasi. Ariake no sora wo omohi-iduru


 6. Ukifune thinks to kill herself as hearing their talking---"Ana, mukutuke ya! Mikdo no ohom-musume wo moti tatematuri


 7. Ukifune's mother goes back to Kyoto---Nayamasige ni te yase tamahe ru wo, Menoto ni moihi te


  6 Tale of Ukifune and Kaoru Ukifune desires to kill herself as hearing Ukon talking her sister's unhappy tale

 1. Kaoru's messenger runs into Nionomiya's messenger at Uji---Tono no ohom-humi ha kehu mo ri. Nayamasi to kikoye tari si wo


 2. Kaoru looks that Nionomiya is reading a letter from woman's one---Kado-kadosiki mono ni te, tomo ni aru waraha wo


 3. Kaoru is told Nionomiya and Ukifune's relationship by his follower---Yo huke te, mina ide tamahi nu. Otodo ha, Miya wo saki ni tate


 4. Kaoru is perplexed with their relationship on the way to his home---Miti sugara, "Naho, ito osorosiku, kuma naku ohasuru Miya nari ya


 5. Kaoru sends his follow to Uji---"Ware, susamaziku omohi nari te, sute oki tara ba


 6. Ukon talks her sister's unhappy tale to Jiju---Maho nara ne do, honomekasi tamahe ru kesiki wo


 7. Ukifune desires to kill herself as hearing Ukon talking her sister's unhappy tale---"Isa ya! Ukon ha, tote-mo kakute-mo, koto naku


  7 Tale of Ukifune Ukifune does not meet Nionomiya and leaves farewell waka to her mother
 1. Udoneri telles Kaoru's message to Ukon---Tono yori ha, ka no ari si kaheri-goto wo dani notamaha de


 2. Ukifune determines to kill herself and disposes of their letters---Kimi ha, "Geni, tada-ima ito asiku nari nu beki mi na'meri


 3. Ukifune sobs as recalling Nionomiya at March 20 past---Hatu-ka amari ni mo nari nu. Ka no ihe-aruzi


 4. Nionomiya does to Uji to meet Ukifune---Miya, "Kaku nomi, naho uke-hiku kesiki mo naku te


 5. Nionomiya tried in vain to meet Ukifune and came back to Kyoto---Miya ha, ohom-uma ni te sukosi tohoku tati tamahe ru ni


 6. Ukifune thinks about last life at her dying hour---Ukon ha, ihi kiri turu yosi ihi wi taru ni


 7. A mail comes to Ukifune from her mother in Kyoto---Miya ha, imiziki koto-domo wo notamahe ri


 8. Ukifune composes and leaves waka to her mother---Tera he hito yari taru hodo, kaheri-goto kaku


 1 Tale of Nionomiya Nionomiya hears about a relationship between Kaoru and Ukifune by Dainaiki

 [1-1 Nionomiya recalls Ukifune and complains to his wife Nakanokimi]
 Miya, naho, ka no honoka nari si yuhube wo obosi wasururu yo nasi. "Koto-kotosiki hodo ni ha aru mazige nari si wo, hitogara no mameyaka ni wokasiu mo ari si kana!" to, ito ada naru mi-kokoro ha, "Kutiwosiku te yami ni si koto." to, netau obosa ruru mama ni, Womna-Gimi wo mo,
 "Kau, hakanaki koto yuwe, anagati ni, kakaru sudi no mono-nikumi si tamahi keri. Omoha zu ni kokoro-usi."
 to, hadukasime urami kikoye tamahu wori-wori ha, ito kurusiu te, "Ari no mama ni ya kikoye te masi." to obose do,
 "Yamgotonaki sama ni ha motenasi tamaha za'nare do, asahaka nara nu kata ni, kokoro todome te hito no kakusi-oki tamahe ru hito wo, mono-ihi saga-naku kikoye ide tara m ni mo, sate kiki-sugusi tamahu beki mi-kokoro-zama ni mo ara za'meri.
 Saburahu hito no naka ni mo, hakanau mono wo mo notamahi hure m to obosi-tati nuru kagiri ha, aru-maziki sato made tadune sase tamahu ohom-sama yokara nu go-honzyau naru ni, sa-bakari tuki-hi wo he te, obosi simu meru atari ha, masite kanarazu mi-gurusiki koto tori-ide tamahi te m. Hoka yori tutahe kiki tamaha m ha ikaga ha se m.
 Idu-kata-zama ni mo itohosiku koso ha ari to mo, husegu beki hito no mi-kokoro arisama nara ne ba, yoso no hito yori ha kiki nikuku nado bakari zo oboyu beki. Tote-mo kakute-mo, wa ga okotari ni te ha motesokonaha zi."
 to omohi-kahesi tamahi tutu, itohosi nagara e kikoye ide tamaha zu, koto-zama ni tuki-dukisiku ha, e ihi-nasi tamaha ne ba, osi-kome te mono-wen-zi si taru, yo no tune no hito ni nari te zo ohasi keru.

 [1-2 Kaoru leaves Ukifune alone in Uji]
 Ka no hito ha, tatosihe naku nodoka ni obosi okite te, "Mati-doho nari to omohu ram." to, kokoro-gurusiu nomi omohi-yari tamahi nagara, tokoro-seki mi no hodo wo, saru beki tuide naku te, kayasiku kayohi tamahu beki miti nara ne ba, Kami no isamuru yori mo wari nasi. Saredo,
 "Ima ito yoku motenasa m, to su. Yama-zato no nagusame to omohi-oki te si kokoro aru wo, sukosi hi-kazu mo he nu beki koto-domo tukuri-ide te, nodoyaka ni yuki te mo mi m. Sate, sibasi ha hito no siru maziki sumi-dokoro si te, yau-yau saru kata ni, ka no kokoro wo mo nodome-oki, wa ga tame ni mo, hito no modoki aru maziku, nanome ni te koso yokara me.
 Nihaka ni, nani-bito zo, itu yori, nado kiki togame rare m mo, mono-sawagasiku, hazime no kokoro ni tagahu besi. Mata, Miya no ohom-kata no kiki obosa m koto mo, moto no tokoro wo kiha-gihasiu wi te hanare, mukasi wo wasure-gaho nara m, ito ho'i nasi."
 nado, obosi-sidumuru mo, rei no, nodokesa sugi taru kokoro kara naru besi. Watasu beki tokoro obosi mauke te, sinobi te zo tukura se tamahi keru.

 [1-3 A relationship between Kaoru and Nakanokimi]
 Sukosi itoma naki yau ni mo nari tamahi ni tare do, Miya-no-Ohomkata ni ha, naho tayumi naku kokoro-yose tukau-maturi tamahu koto onazi yau nari. Mi tatematuru hito mo ayasiki made omohe re do, yononaka wo yau-yau obosi-siri, hito no arisama wo mi kiki tamahu mama ni, "Kore koso ha makoto ni mukasi wo wasure nu kokoro-nagasa no, nagori sahe asakara nu tamesi na'mere." to, ahare mo sukunakara zu.
 Nebi masari tamahu mama ni, hitogara mo oboye mo, sama koto ni monosi tamahe ba, Miya no mi-kokoro no amari tanomosige naki toki-doki ha,
 "Omoha zu nari keru sukuse kana! Ko-Hime-Gimi no obosi oki te si mama ni mo ara de, kaku mono-omohasikaru beki kata ni si mo kakari some kem yo."
 to obosu wori-wori ohoku nam. Saredo, taimen si tamahu koto ha katasi.
 Tosi-tuki mo amari mukasi wo hedate yuki, uti-uti no mi-kokoro wo hukau sira nu hito ha, naho-nahosiki tada-udo koso, sa-bakari no yukari tadune taru mutubi wo mo wasure nu ni, tuki-dukisikere, naka-naka, kau kagiri aru hodo ni, rei ni tagahi taru arisama mo, tutumasikere ba, Miya no tayezu obosi utagahi taru mo, iyo-iyo kurusiu obosi habakari tamahi tutu, onodukara utoki sama ni nari yuku wo, sari-tote mo taye zu, onazi kokoro no kahari tamaha nu nari keri.
 Miya mo, ada naru go-honzyau koso, mi-mauki husi mo mazire, Waka-Gimi no ito utukusiu oyosuke tamahu mama ni, "Hoka ni ha kakaru hito mo ide-ku maziki ni ya?" to, yamgotonaki mono ni obosi te, utitoke natukasiki kata ni ha, hito masari te motenasi tamahe ba, ari si yori ha sukosi mono-omohi sidumari te sugusi tamahu.

 [1-4 At early of January, Ukifune sends a mail to Nakanokimi]
 Mutuki no tuitati sugi taru koro watari tamahi te, Waka-Gimi no tosi masari tamahe ru wo, mote-asobi utukusimi tamahu hiru-tu-kata, tihisaki waraha, midori no usuyau naru tutumi-bumi no ohokiyaka naru ni, tihisaki higeko wo ko-matu ni tuke taru, mata, suku-sukusiki tate-bumi tori-sohe te, au-naku hasiri mawiru. Womna-Gimi ni tatemature ba, Miya,
 "Sore ha, iduku yori zo."
 to notamahu.
 "Udi yori Taihu-no-Otodo ni tote, mote-wadurahi haberi turu wo, rei no, o-mahe ni te zo go-ran-ze m tote, tori haberi nuru."
 to ihu mo, ito awatatasiki kesiki ni te,
 "Ko no ko ha, kane wo tukuri te iro-dori taru ko nari keri. Matu mo ito you ni te tukuri taru eda zo to yo."
 to, wemi te ihi tydukure ba, Miya mo warahi tamahi te,
 "Ide, ware mo motehayasi te m."
 to mesu wo, Womna-Gimi, ito katahara-itaku obosi te,
 "Humi ha, Taihu gari yare."
 to notamahu. Ohom-kaho no akami tare ba, Miya, "Daisyau no sarigenaku si nasi taru humi ni ya, Udi no nanori mo tuki-dukisi." to obosi-yori te, ko no humi wo tori tamahi tu.
 Sasuga ni, "Sore nara m toki ni." to obosu ni, ito mabayukere ba,
 "Ake te mi m yo. Wen-zi ya si tamaha m to suru."
 to notamahe ba,
 "Migurusiu. Nani-ka ha, so no womna-doti no naka ni kaki kayohasi tara m utitoke-bumi wo ba, go-ran-ze m."
 to notamahu ga, sawaga nu kesiki nare ba,
 "Sa ha, mi m yo. Womna no humi-gaki ha, ikaga aru?"
 tote ake tamahe re ba, ito wakayaka naru te ni te,
 "Obotukanaku te, tosi mo kure haberi ni keru. Yama-zato no ibusesa koso, mine no kasumi mo tayema naku te."
 tote, hasi ni,
 "Kore mo Waka-Miya no go-zen ni. Ayasiu haberu mere do."
 to kaki tari.

 [1-5 Nionomiya recognizes that the mail was written by Ukifune]
 Koto ni rau-rauziki husi mo miye ne do, oboye naki, ohom-me tate te, ko no tate-bumi wo mi tamahe ba, geni womna no te ni te,
 "Tosi aratamari te, nani-goto ka saburahu? Ohom-watakusi ni mo, ika ni tanosiki ohom-yorokobi ohoku habera m.
 Koko ni ha, ito medetaki ohom-sumahi no kokoro-hukasa wo, naho, husahasikara zu mi tatematuru. Kaku-te nomi, tuku-duku to nagame sase tamahu yori ha, toki-doki ha watari mawira se tamahi te, mi-kokoro mo nagusame sase tamahe, to omohi haberu ni, tutumasiku osorosiki mono ni obosi tori te nam, mono-uki koto ni nageka se tamahu meru.
 Waka-Miya no o-mahe ni tote, uduti mawirase tamahu. Ohoki o-mahe no go-ran-ze zara m hodo ni, go-ran-ze sase tamahe, tote nam."
 to, koma-goma to koto-imi mo e si-ahe zu, mono nagekasige naru sama no katakunasige naru mo, uti-kahesi uti-kahesi, ayasi to go-ran-zi te,
 "Ima ha, notamahe kasi. Ta ga zo."
 to notamahe ba,
 "Mukasi, ka no yamazato ni ari keru hito no musume no, saru yau ari te, kono-koro kasiko ni aru to nam kiki haberi si."
 to kikoye tamahe ba, osinabete tukau-maturu to ha miye nu humi-gaki wo kokoro-e tamahu ni, ka no wadurahasiki koto aru ni obosi ahase tu.
 Uduti wokasiu, ture-dure nari keru hito no siwaza to miye tari. Mataburi ni, yama-tatibana tukuri te, turanuki sohe taru eda ni,
 "Mada huri nu mono ni ha are do Kimi ga tame
 hukaki kokoro ni matu to sira nam
"
 to, koto naru koto naki wo, "Ka no omohi wataru hito no ni ya?" to obosi-yori nuru ni, ohom-me tomari te,
 "Kaheri-goto si tamahe. Nasake nasi. Kakui tamahu beki humi ni mo ara za'meru wo. Nado, mi-kesiki no asiki? Makari na m yo."
 tote, tati tamahi nu. Womna-Gimi, Seusyau nado si te,
 "Itohosiku mo ari turu kana! Wosanaki hito no tori tu ram wo, hito ha ikade mi zari turu zo."
 nado, sinobi te notamahu.
 "Mi tamahe masika ba, ikade ka ha, mawira se masi. Subete, ko no ko ha kokoti nau sasi-sugusi te haberi. Ohi-saki miye te, hito ha, ohodoka naru koso wokasikere."
 nado nikume ba,
 "Ana kama! Wosanaki hito, na hara-tate so."
 to notamahu. Kozo no huyu, hito no mawirase taru waraha no, kaho ha ito utukusikari kere ba, Miya mo ito rautaku si tamahu nari keri.

 [1-6 Nionomiya hears about a relationship between Kaoru and Ukifune by Dainaiki]
 Wa ga ohom-kata ni ohasimasi te,
 "Ayasiu mo aru kana! Udi ni Daisyau no kayohi tamahu koto ha, tosi-goro taye zu to kiku naka ni mo, sinobi te yoru tomari tamahu toki mo ari, to hito no ihi si wo, ito amari naru hito no katami tote, saru maziki tokoro ni tabine si tamahu ram koto, to omohi turu ha, kayau no hito kakusi oki tamahe ru naru besi."
 to obosi uru koto mo ari te, ohom-humi no koto ni tuke te tukahi tamahu Dainaiki naru hito no, ka no Tono ni sitasiki tayori aru wo obosi-ide te, o-mahe ni mesu. Mawire ri.
 "Win-hutagi subeki ni, sihu-domo eri-ide te, konata naru dusi ni tumu beki koto."
 nado notamahase te,
 "U-Daisyau no Udi he imasuru koto, naho taye hate zu ya? Tera wo koso, ito kasikoku tukuri ta'nare. Ikade ka miru beki?"
 to notamahe ba,
 "Tera ito kasikoku, ikamesiku tukurare te, hu-dan no sammai-dau nado, ito tahutoku okite rare tari, to nam kiki tamahuru. Kayohi tamahu koto ha, kozo no aki-goro yori ha, ari-si yori mo, siba-siba monosi tamahu nari.
 Simo no hito-bito no sinobi te mausi si ha, 'Womna wo nam kakusi suwe sase tamahe ru, kesiu ha ara zu obosu hito naru besi. A no watari ni ryau-zi tamahu tokoro-dokoro no hito, mina ohose ni te mawiri tukau-maturu. Tonowi ni sasi-ate nado si tutu, kyau yori mo ito sinobi te, saru beki koto nado toha se tamahu. Ika naru saihahi-bito no, sasuga ni kokoro-bosoku te wi tamahe ru nara m?' to nam, tada ko no Sihasu no korohohi mausu, to kiki tamahe si."
 to kikoyu.

 [1-7 Nionomiya is glad of hearing the information about Kaoru]
 "Ito uretaku mo kiki turu kana!" to omohosi te,
 "Tasika ni so no hito to ha, iha zu ya? Kasiko ni motoyori aru Ama zo, toburahi tamahu to kiki si."
 "Ama ha, rau ni nam sumi haberu naru. Ko no hito ha, ima tate rare taru ni nam, kitanage naki nyoubau nado mo amata si te, kutiwosikara nu kehahi ni te wi te haberu."
 to kikoyu.
 "Wokasiki koto kana! Nani-gokoro ari te, ika naru hito wo ka ha, sate suwe tamahi tu ram? Naho, ito kesiki ari te, nabete no hito ni ni nu mi-kokoro nari ya!
 Migi-no-Otodo nado, 'Ko no hito no amari ni dausin ni susumi te, yama-dera ni, yoru sahe tomo-sure-ba tomari tamahu naru, karo-garosi.' to modoki tamahu to kiki si wo, geni, nadoka sa si mo Hotoke no miti ni ha sinobi-ariku ram? Naho, ka no hurusato ni kokoro wo todome taru to kiki si, kakaru koto koso ha ari kere.
 Idura, hito yori ha mame naru to sakasigaru hito si mo, koto ni hito no omohi itaru maziki kuma aru kamahe yo!"
 to notamahi te, ito wokasi to oboi tari. Ko no hito ha, ka no Tono ni ito mutumasiku tukau-maturu keisi no muko ni nam ari kere ba, kakusi tamahu koto mo kiku naru besi.
 Mi-kokoro no uti ni ha, "Ika ni si te, ko no hito wo, mi si hito ka to mo mi sadame m. Ka no Kimi no, sa-bakari ni te suwe taru ha, nabete no yorosi-bito ni ha ara zi. Ko no watari ni ha, ikade utokara nu ni ka ha ara m. Kokoro wo kahasi te kakusi tamahe ri keru mo, ito netau" oboyu.

 2 Tale of Ukifune and Nionomiya Nionomiya creeps into Ukifune's bedroom imitating Kaoru's voice

 
[2-1 Nionomiya talks with Dainaiki how to go to Uji]
 Tada so no koto wo, kono-koro ha obosi simi tari. Nori-yumi, Nai-en nado sugusi te, kokoro-nodoka naru ni, tukasa-mesi nado ihi te, hito no kokoro tukusu meru kata ha, nani to mo obosa ne ba, Udi he sinobi te ohasimasa m koto wo nomi obosi-megurasu. Ko no Naiki ha, nozomu koto ari te, yoru hiru, ikade mi-kokoro ni ira m to omohu koro, rei yori ha natukasiu mesi-tukahi te,
 "Ito kataki koto nari to mo, wa ga iha m koto ha, tabakari te m ya?"
 nado notamahu. Kasikomari te saburahu.
 "Ito bin naki koto nare do, ka no Udi ni sumu ram hito ha, hayau honoka ni mi si hito no, yukuhe mo sira zu nari ni si ga, Daisyau ni tadune-tora re ni keru, to kiki-ahasuru koto koso are. Tasika ni ha siru beki yau mo naki wo, tada, mono yori nozoki nado si te, sore ka ara nu ka to mi-sadame m, to nam omohu. Isasaka hito ni siru maziki kamahe ha, ikaga su beki?"
 to notamahe ba, "Ana, wadurahasi!" to omohe do,
 "Ohasimasa m koto ha, ito araki yama-goye ni nam habere do, koto ni hodo tohoku ha saburaha zu nam. Yuhu-tu-kata ide sase ohasimasi te, wi ne no toki ni ha ohasimasi tuki na m. Sate, akatuki ni koso ha kahera se tamaha me. Hito no siri habera m koto ha, tada ohom-tomo ni saburahi habera m koso ha. Sore mo, hukaki kokoro ha ikade ka siri habera m."
 to mausu.
 "Sakasi. Mukasi mo, hito-tabi huta-tabi, kayohi si miti nari. Karo-garosiki modoki ohi nu beki ga, mono no kikoye no tutumasiki nari."
 tote, kahesu gahesu aru-maziki koto ni, wa ga mi-kokoro ni mo obose do, kau made uti-ide tamahe re ba, e omohi todome tamaha zu.

 [2-2 Nionomiya goes on horseback to Uji]
 Ohom-tomo ni, mukasi mo kasiko no anai sire ri si mono, ni, sam-nin, ko no Naiki, sate ha ohom-menoto-go no Kuraudo yori kauburi e taru wakaki hito, mutumasiki kagiri wo eri tamahi te, "Daisyau, kehu asu yo ni ohase zi." nado, Naiki ni yoku anai kiki tamahi te, ide-tati tamahu ni tuke te mo, inisihe wo obosi idu.
 "Ayasiki made kokoro wo ahase tutu wi te ariki si hito no tame ni, usirometaki waza ni mo aru kana!" to, obosi-iduru koto mo sama-zama naru ni, kyau no uti dani, muge ni hito sira nu ohom-ariki ha, sa ha ihe do, e si tamaha nu ohom-mi ni si mo, ayasiki sama no yature sugata si te, ohom-uma ni te ohasuru kokoti mo, mono-osorosiku yayamasikere do, mono no yukasiki kata ha susumi taru mi-kokoro nare ba, yama hukau naru mama ni, "Itusika, ika nara m, mi ahasuru koto mo naku te kahera m koso, sau-zausiku ayasikaru bekere." to obosu ni, kokoro mo sawagi tamahu.
 Hohusyau-zi no hodo made ha mi-kuruma ni te, sore yori zo ohom-uma ni ha tatematuri keru. Isogi te, yohi suguru hodo ni ohasimasi nu. Naiki, anai yoku sire ru ka no Tono no hito ni tohi-kiki tari kere ba, tonowi-bito aru kata ni ha yora de, asi-gaki si kome taru nisi-omote wo, yawora sukosi koboti te iri nu.
 Ware mo sasuga ni mada mi nu ohom-sumahi nare ba, tado-tadosikere do, hito sigeu nado si ara ne ba, sinden no minami-omote ni zo, hi hono-gurau miye te, soyo-soyo to oto suru. Mawiri te,
 "Mada, hito ha oki te haberu besi. Tada, kore yori ohasimasa m."
 to, sirube si te ire tatematuru.

 [2-3 Nionomiya peeps Ukifune and her maids in Uji]
 Yawora nobori te, kausi no hima aru wo mi-tuke te yori tamahu ni, Iyo-su ha sara-sara to naru mo tutumasi. Atarasiu kiyoge ni tukuri tare do, sasuga ni ara-arasiku te hima ari keru wo, tare ka ha ki te mi m to mo, utitoke te, ana mo hutaga zu, kityau no katabira uti-kake te osi-yari tari.
 Hi akau tomosi te, mono nuhu hito, sam, yo-nin wi tari. Waraha no wokasige naru, ito wo zo yoru. Kore ga kaho, madu ka no ho-kage ni mi tamahi si sore nari. Utituke-me ka to, naho utagahasiki ni, Ukon to nanori si wakaki hito mo ari. Kimi ha, kahina wo makura ni te, hi wo nagame taru mami, kami no kobore kakari taru bitahi-tuki, ito ate-yaka ni namameki te, Tai-no-Ohomkata ni ito you oboye tari.
 Ko no Ukon, mono woru tote,
 "Kaku te watara se tamahi na ba, tomi ni si mo e kaheri watara se tamaha zi wo, Tono ha, 'Ko no tukasa-mesi no hodo sugi te, tuitati-koro nihaka nara zu ohasimasi na m.' to, kinohu no ohom-tukahi mo mausi keri. Ohom-humi ni ha, ikaga kikoye sase tamahe ri kem?"
 to ihe do, irahe mo se zu, ito mono omohi taru kesiki nari.
 "Wori si mo, hahi-kakure sase tamahe ru yau nara m ga, migurusi-sa."
 to ihe ba, mukahi taru hito,
 "Sore ha, kaku nam watari nuru to, ohom-seusoko kikoye sase tamahe ram koso yokara me. Karo-garosiu, ikade ka ha, oto naku te ha, hahi-kakure sase tamaha m. Ohom-mono-maude no noti ha, yagate watari ohasimasi ne kasi. Kaku-te kokoro-bosoki yau nare do, kokoro ni makase te yasuraka naru ohom-sumahi ni narahi te, naka-naka tabi-gokoti su besi ya!"
 nado ihu. Mata aru ha,
 Naho, sibasi, kaku-te mati kikoye sase tamaha m zo, nodoyaka ni sama yokaru beki. Kyau he nado mukahe tatematura se tamahe ra m noti, odasiku te oya ni mo miye tatematura se tamahe kasi. Ko no Otodo no, ito kihu ni monosi tamahi te, nihaka ni kau kikoye-nasi tamahu meri kasi. Mukasi mo ima mo, mono-nen-zi si te nodoka naru hito koso, saihahi ha mi-hate tamahu nare."
 nado, ihu nari. Ukon,
 "Nado te, ko no Mama wo todome tatematura zu nari ni kem? Oyi nuru hito ha, mutukasiki kokoro no aru ni koso."
 to nikumu ha, Menoto yau no hito wo sosiru na'meri. "Geni, nikuki mono ari kasi." to obosi-iduru mo, yume no kokoti zo suru. Katahara-itaki made, utitoke taru koto-domo wo ihi te,
 "Miya-no-Uhe koso, ito medetaki ohom-saihahi nare. Migi-no-Ohotono no, sa-bakari medetaki ohom-ikihohi ni te, ikamesiu nonosiri tamahu nare do, Waka-Gimi umare tamahi te noti ha, koyonaku zo ohasimasu naru. Kakaru sakasira-bito-domo no ohase de, mi-kokoro nodoka ni, kasikou motenasi te ohasimasu ni koso ha a'mere."
 to ihu.
 "Tono dani, mameyaka ni omohi kikoye tamahu koto kahara zu ha, otori kikoye tamahu beki koto ka ha."
 to ihu wo, Kimi, sukosi oki-agari te,
 "Ito kiki-nikuki koto. Yoso no hito ni koso, otora zi to mo ika ni to mo omoha me, ka no ohom-koto na kake te mo ihi so. Mori-kikoyuru yau mo ara ba, katahara-itakara m."
 nado ihu.

 [2-4 Nionomiya creeps into Ukifune's bedroom imitating Kaoru's voice]
 "Nani bakari no sizoku ni ka ha ara m? Ito yoku mo ni-kayohi taru kehahi kana !" to omohi kuraburu ni, "Kokoro-hadukasige ni te ate naru tokoro ha, kare ha ito koyonasi. Kore ha tada rautage ni komaka naru tokoro zo ito wokasiki." Yorosiu, nari-aha nu tokoro wo mituke tara m ni te dani, sa-bakari yukasi to obosi sime taru hito wo, sore to mi te, sate yami tamahu beki mi-kokoro nara ne ba, masite kuma mo naku mi tamahu ni, "Ikade ka kore wo wa ga mono ni ha nasu beki." to, kokoro mo sora ni nari tamahi te, naho mamori tamahe ba, Ukon,
 "Ito nebutasi. Yobe mo suzuro ni oki-akasi te ki. Tutomete no hodo ni mo, kore ha nuhi te m. Isoga se tamahu to mo, mi-kuruma ha take te zo ara m."
 to ihi te, si-sasi taru mono-domo tori gu-si te, kityau ni uti-kake nado si tutu, utata-ne no sama ni yori-husi nu. Kimi mo sukosi oku ni iri te husu. Ukon ha kita-omote ni yuki te, sibasi ari te zo ki taru. Kimi no ato tikaku husi nu.
 Nebutasi to omohi kere ba, ito tou ne-iri nuru kesiki wo mi tamahi te, mata se m yau mo nakere ba, sinobiyaka ni ko no kausi wo tataki tamahu. Ukon kiki-tuke te,
 "Ta so?"
 to ihu. Kowa-dukuri tamahe ba, ate naru sihabuki to kiki siri te, "Tono no ohasi taru ni ya?" to omohi te, oki te ide tari.
 "Madu, kore ake yo."
 to notamahe ba,
 "Ayasiu. Oboye naki hodo ni mo haberu kana! Yo ha itau huke haberi nu ram mono wo."
 to ihu.
 "Mono he watari tamahu beka' nari to, Nakanobu ga ihi ture ba, odoroka re turu mama ni ide-tati te. Ito koso wari nakari ture. Madu ake yo."
 to notamahu kowe, ito you manebi nise tamahi te, sinobi tare ba, omohi mo yora zu, kai-hanatu.
 "Miti ni te, ito wari naku osorosiki koto no ari ture ba, ayasiki sugata ni nari te nam. Hi kurau nase."
 to notamahe ba,
 "Ana, imizi!"
 to awate madohi te, hi ha tori-yari tu.
 "Ware, hito ni misu na yo. Ki tari tote, hito odorokasu na."
 to, ito rau-rauziki mi-kokoro ni te, moto yori mo honoka ni ni taru ohom-kowe wo, tada ka no ohom-kehahi ni manebi te iri tamahu. "Yuyusiki koto no sama to notamahi turu, ika naru ohom-sugata nara m?" to itohosiku te, ware mo kakurohe te mi tatematuru.
 Ito hosoyaka ni nayo-nayo to sauzoki te, ka no kau-basiki koto mo otora zu. Tikau yori te, ohom-zo-domo nugi, nare-gaho ni uti-husi tamahe re ba,
 "Rei no o-masi ni koso."
 nado ihe do, mono mo notamaha zu. Ohom-husuma mawiri te, ne turu hito-bito okosi te, sukosi sizoki te mina ne nu. Ohom-tomo no hito nado, rei no, koko ni ha sira nu narahi ni te,
 "Ahare naru, yo no ohasimasi-zama kana!"
 "Kakaru ohom-arisama wo, go-ran-zi sira nu yo."
 nado, sakasira-garu hito mo are do,
 "Ana kama, tamahe. Yo-gowe ha, sasameku si mo zo, kasikamasiki."
 nado ihi tutu ne nu.
 Womna-Gimi ha, "Ara nu hito nari keri." to omohu ni, asamasiu imizikere do, kowe wo dani se sase tamaha zu. Ito tutumasikari si tokoro ni te dani, wari nakari si mi-kokoro nare ba, hitaburu ni asamasi. Hazime yori ara nu hito to siri tara ba, ikaga ihu-kahi mo aru beki wo, yume no kokoti suru ni, yau-yau, so no wori no turakari si, tosi-tuki-goro omohi wataru sama notamahu ni, ko no Miya to siri nu.
 Iyo-iyo hadukasiku, ka no Uhe no ohom-koto nado omohu ni, mata takeki koto nakere ba, kagiri nau naku. Miya mo, naka-naka ni te, tahayasuku ahi mi zara m koto nado wo obosu ni, naki tamahu.

 [2-5 Nionomiya as stays as ever in Uji]
 Yo ha, tada ake ni aku. Ohom-tomo no hito ki te kowa-dukuru. Ukon kiki te mawire ri. Ide tamaha m kokoti mo naku, aka-zu ahare naru ni, mata ohasimasa m koto mo katakere ba, "Kyau ni ha motome sawaga ru to mo, kehu bakari ha kaku te ara m. Nani-goto mo ike ru kagiri no tame koso are." Tada-ima ide ohasimasa m ha, makoto ni sinu beku obosa rure ba, ko no Ukon wo mesi-yose te,
 "Ito kokoti nasi to omoha re nu bekere do, kehu ha e idu maziu nam aru. Wonoko-domo ha, ko no watari tikakara m tokoro ni, yoku kakurohe te saburahe. Tokikata ha, kyau he monosi te, 'Yama-dera ni sinobi te nam.' to tuki-dukisikara m sama ni, irahe nado se yo."
 to notamahu ni, ito asamasiku akire te, kokoro mo nakari keru yo no ayamati wo omohu ni, kokoti mo madohi nu beki wo, omohi sidume te,
 "Ima ha, yorodu ni oboho re sawagu to mo, kahi ara zi mono kara, namege nari. Ayasikari si wori ni, ito hukau obosi ire tari si mo, kau nogare zari keru ohom-sukuse ni koso ari kere. Hito no si taru waza ka ha."
 to omohi nagusame te,
 "Kehu, ohom-mukahe ni to haberi si wo, ika ni se sase tamaha m to suru ohom-koto ni ka. Kau nogare kikoye sase tamahu mazikari keru ohom-sukuse ha, ito kikoye sase habera m kata nasi. Wori koso ito wari naku habere. Naho, kehu ha ide ohasimasi te, mi-kokoro-zasi habera ba, nodoka ni mo."
 to kikoyu. "Oyosuke te mo ihu kana!" to obosi te,
 "Ware ha, tuki-goro omohi turu ni, hore-hate ni kere ba, hito no modoka m mo iha m mo sira re zu, hitaburu ni omohi nari ni tari. Sukosi mo mi no koto wo omohi habakara m hito no, kakaru ariki ha omohi-tati na mu ya. Ohom-kaheri ni ha, 'Kehu ha mono-imi.' nado ihe kasi. Hito ni sira ru maziki koto wo, ta ga tame ni mo omohe kasi. Koto-goto ha kahi nasi."
 to notamahi te, ko no hito no, yo ni sira zu ahare ni obosa ruru mama ni, yorodu no sosiri mo wasure tamahi nu besi.

 [2-6 Ukon hides that Nionomiya has crept into Ukifune's bedroom]
 Ukon ide te, ko no otonahu hito ni,
 "Kaku nam notamaha suru wo, naho, ito kataha nara m, to wo mausa se tamahe. Asamasiu meduraka naru ohom-arisama ha, sa obosimesu to mo, kakaru ohom-tomo hito-domo no mi-kokoro ni koso ara me. Ikade, kau kokoro-wosanau ha wi te tatematuri tamahu koso. Namege naru koto wo kikoye sasuru yamagatu nado mo habera masika ba, ika nara masi."
 to ihu. Naiki ha, "Geni, ito wadurahasiku mo aru kana!" to omohi tate ri.
 "Tokikata to ohose raruru ha, tare ni ka? Sa nam."
 to tutahu. Warahi te,
 "Kaugahe tamahu koto-domo no osorosikere ba, sa'ra-zu to mo nige te makade nu besi. Mameyaka ni ha, oroka nara nu mi-kesiki wo mi tatemature ba, tare mo tare mo, mi wo sute te nam. Yosi, yosi tonowi-bito mo, mina oki nu nari."
 tote isogi ide nu.
 Ukon, "Hito ni sirasu maziu ha, ikaga ha tabakaru beki?" to wari nau oboyu. Hito-bito oki nuru ni,
 "Tono ha, saru yau ari te, imiziu sinobi sase tamahu kesiki mi tatemature ba, miti ni te imiziki koto no ari keru na'meri. Ohom-zo-domo nado, yo-sari sinobi te mote mawiru beku nam, ohose rare turu."
 nado ihu. Go-tati,
 "Ana, mukutuke ya! Kohata-yama ha, ito osorosika' naru yama zo kasi. Rei no, ohom-saki mo oha se tamaha zu, yature te ohasimasi kem ni, ana, imizi ya!"
 to ihe ba,
 "Ana kama, ana kama! Gesu nado no, tiri bakari mo kiki tara m ni, ito imizikara m."
 to ihi wi taru, kokoti osorosi. Ayaniku ni, Tono no ohom-tukahi no ara m toki, ika ni iha m to,
 "Hatuse no kwanon, kehu koto naku te kurasi tamahe."
 to, tai-gwan wo zo tate keru.
 Isiyama ni kehu maude sase m to te, Haha-Gimi no mukahuru nari keri. Ko no hito-bito mo mina sauzin si, kiyomahari te aru ni,
 "Sara-ba, kehu ha, e watara se tamahu maziki na'meri. Ito kutiwosiki koto."
 to ihu.

 [2-7 Ukon declines to come for Ukifune from her mother's]
 Hi takaku nare ba, kausi nado age te, Ukon zo tikaku te tukau-maturi keru. Moya no sudare ha mina orosi watasi te, "Mono-imi" nado kaka se te tuke tari. Haha-Gimi mo ya midukara ohasuru tote, "Yume-mi sawagasikari tu." to ihi-nasu nari keri. Mi-teudu nado mawiri taru sama ha, rei no yau nare do, makanahi mezamasiu obosa re te,
 "Soko ni araha se tamaha ba."
 to notamahu. Womna, ito sama you kokoro-nikuki hito wo mi-narahi taru ni, toki no ma mo mi zara m ni sinu besi to obosi kogaruru hito wo, "Kokoro-zasi hukasi to ha, kakaru wo ihu ni ya ara m?" to omohi sira ruru ni mo, "Ayasikari keru mi kana! Tare mo, mono no kikoye ara ba, ika ni obosa m." to, madu ka no Uhe no mi-kokoro wo omohi-ide kikoyure do, sira nu wo,
 "Kahesu-gahesu ito kokoro-usi. Naho, ara m mama ni notamahe. Imiziki gesu to ihu to mo, iyo-iyo nam ahare naru beki."
 to, wari nau tohi tamahe do, so no ohom-irahe ha taye te se zu. Koto-goto ha, ito wokasiku kedikaki sama ni irahe kikoye nado si te, nabiki taru wo, ito kagiri nau rautasi to nomi mi tamahu.
 Hi takaku naru hodo ni, mukahe no hito ki tari. Kuruma huta-tu, uma naru hito-bito no, rei no, araraka naru siti, hati-nin. Wonoko-domo ohoku, rei no, sina-zina-sikara nu kehahi, saheduri tutu iri-ki tare ba, hito-bito katahara-itagari tutu,
 "Anata ni kakure yo."
 to ihase nado su. Ukon, "Ika ni se m? Tono nam ohasuru, to ihi tara m ni, kyau ni sa-bakari no hito no ohasi, ohase zu, onodukara kiki kayohi te, kakure naki koto mo koso are." to omohi te, ko no hito-bito ni mo, koto ni ihi-ahase zu, kaheri-goto kaku.
 "Yobe yori kegare sase tamahi te, ito kutiwosiki koto wo obosi nageku meri si ni, koyohi, yume-mi sawagasiku miye sase tamahi ture ba, kehu bakari tutusima se tamahe tote nam, mono-imi ni te haberu. Kahesu-gahesu, kutiwosiku, mono no samatage no yau ni mi tatematuri haberu."
 to kaki te, hito-bito ni mono nado kuhase te yari tu. Ama-Gimi ni mo,
 "Kehu ha mono-imi ni te, watari tamaha nu."
 to ihase tari.

 [2-8 Nionomiya and Ukifune have a harmonious day]
 Rei ha kurasi gataku nomi, kasume ru yama-giha wo nagame wabi tamahu ni, kure-yuku ha wabisiku nomi obosi ira ruru hito ni hika re tatematuri te, ito hakanau kure nu. Magiruru koto naku nodokeki haru no hi ni, mire do mo mire do mo aka zu, so no koto zo to oboyuru kuma naku, aigyau-duki natukasiku wokasige nari.
 Saru ha, ka no Tai-no-Ohomkata ni ha ni otori nari. Ohotono-no-Kimi no sakari ni nihohi tamahe ru atari ni te ha, koyonakaru beki hodo no hito wo, taguhi nau obosa ruru hodo nare ba, "Mata sira zu wokasi." to nomi mi tamahu.
 Womna ha mata, Daisyau-dono wo, ito kiyoge ni, mata kakaru hito ara m ya to mi sika do, "Komayaka ni nihohi kiyora naru koto ha, koyonaku ohasi keri." to miru.
 Suzuri hiki-yose te, tenarahi nado si tamahu. Ito wokasige ni kaki susabi, we nado wo mi-dokoro ohoku kaki tamahe re ba, wakaki kokoti ni ha, omohi mo uturi nu besi.
 "Kokoro yori hoka ni, e mi zara m hodo ha, kore wo mi tamahe yo."
 tote, ito wokasige naru wotoko womna, morotomo ni sohi-husi taru kata wo kaki tamahi te,
 "Tune ni kaku-te ara baya!"
 nado notamahu mo, namida oti nu.
 "Nagaki yo wo tanome te mo naho kanasiki ha
 tada asu sira nu inoti nari keri

 Ito kau omohu koso, yuyusikere. Kokoro ni mi wo mo sara ni e makase zu, yorodu ni tabakara m hodo, makoto ni sinu beku nam oboyuru. Turakari si ohom-arisama wo, naka-naka nani ni tadune ide kem."
 nado notamahu. Womna, nurasi tamahe ru hude wo tori te,
 "Kokoro wo ba nageka zara masi inoti nomi
 sadame naki yo to omoha masika ba
"
 to aru wo, "Kahara m wo ba uramesiu omohu bekari keri." to mi tamahu ni mo, ito rautasi.
 "Ika naru hito no kokoro-gahari wo mi narahi te."
 nado, hohowemi te, Daisyau no koko ni watasi hazime tamahi kem hodo wo, kahesu-gahesu yukasigari tamahi te, tohi tamahu wo, kurusigari te,
 "E iha nu koto wo, kau notamahu koso."
 to, uti-wen-zi taru sama mo, wakabi tari. Onodukara sore ha kiki-ide te m, to obosu mono kara, iha se mahosiki zo wari naki ya!

 [2-9 Next morning, Nionomiya goes back to Kyoto]
 Yo-sari, kyau he tukahasi turu Taihu mawiri te, Ukon ni ahi tari.
 "Kisai-no-Miya yori mo ohom-tukahi mawiri te, Migi-no-Ohotono mo mutukari kikoye sase tamahi te, 'Hito ni sira re sase tamaha nu ohom-ariki ha, ito karo-garosiku, namege naru koto mo aru wo, subete, Uti nado ni kikosimesa m koto mo, mi no tame nam ito karaki' to imiziku mausa se tamahi keri. Himgasi-yama ni hiziri go-ran-zi ni to nam, hito ni ha monosi haberi turu."
 nado katari te,
 "Womna koso tumi hukau ohasuru mono ha are. Suzuro naru kenzoku no hito wo sahe madohasi tamahi te, sora-goto wo sahe se sase tamahu yo!"
 to ihe ba,
 "Hiziri no na wo sahe tuke kikoye sase tamahi te kere ba, ito yosi. Watakusi no tumi mo, sore ni te horobosi tamahu ram. Makoto ni, ito ayasiki mi-kokoro no, geni, ikade naraha se tamahi kem. Kanete kau ohasimasu besi to uketamahara masi ni mo, ito katazikenakere ba, tabakari kikoye sase te masi mono wo. Au-naki ohom-ariki ni koso ha."
 to, atukahi kikoyu.
 Mawiri te, "Sa nam." to manebi kikoyure ba, "Geni, ika nara m?" to, obosi-yaru ni,
 "Tokoro-seki mi koso wabisikere. Karoraka naru hodo no Tenzyau-bito nado ni te, sibasi ara baya! Ikaga su beki? Kau tutumu beki hitome mo, e habakari ahu maziku nam.
 Daisyau mo ika ni omoha m to su ram? Saru beki hodo to ha ihi nagara, ayasiki made, mukasi yori mutumasiki naka ni, kakaru kokoro no hedate no sira re tara m toki, hadukasiu, mata ika ni zo ya?
 Yo no tatohi ni ihu koto mo are ba, mati-doho naru wa ga okotari wo mo sira zu, urami rare tamaha m wo sahe nam omohu. Yume ni mo hito ni sira re tamahu maziki sama ni te, koko nara nu tokoro ni wi te hanare tatematura m."
 to zo notamahu. Kehu sahe kaku te komori wi tamahu beki nara ne ba, ide tamahi na m to suru ni mo, sode no naka ni zo todome tamahi tu ram kasi.
 Ake-hate nu saki ni to, hito-bito sihabuki odorokasi kikoyu. Tumado ni morotomo ni wi te ohasi te, e ide-yari tamaha zu.
 "Yo ni sira zu madohu beki kana saki ni tatu
 namida mo miti wo kaki-kurasi tutu
"
 Womna mo, kagiri naku ahare to omohi keri.
 "Namida wo mo hodo naki sode ni seki kane te
 ika ni wakare wo todomu beki mi zo
"
 Kaze no oto mo ito aramasiku, simo hukaki akatuki ni, onoga kinu-ginu mo hiyayaka ni nari taru kokoti si te, ohom-uma ni nori tamahu hodo, hiki-kahesu yau ni asamasikere do, ohom-tomo no hito-bito, "Ito tawabure-nikusi." to omohi te, tada isogasi ni isogasi idure ba, ware ni mo ara de ide tamahi nu.
 Ko no Go-wi hutari nam, ohom-uma no kuti ni ha saburahi keru. Sakasiki yama-goye ide te zo, ono-ono uma ni ha noru. Migiha no kohori wo humi-narasu uma no asi-oto sahe, kokoro-bosoku mono-ganasi. Mukasi mo ko no miti ni nomi koso ha, kakaru yama-bumi ha si tamahi sika ba, "Ayasikari keru sato no tigiri kana!" to obosu.

 3 Tale of Ukifune and Kaoru Kaoru and Ukifune compose and exchange waka on Uji-bridge

 
[3-1 Nionomiya comes back to Nijoin and comforts Nakanokimi]
 Nideu-no-win ni ohasimasi tuki te, Womna-Gimi no ito kokoro-ukari si ohom-mono-kakusi mo turakere ba, kokoro-yasuki kata ni ohotono-gomori nuru ni, ne rare tamaha zu, ito sabisiki ni, mono-omohi masare ba, kokoro-yowaku tai ni watari tamahi nu.
 Nani-gokoro mo naku, ito kiyoge ni te ohasu. "Medurasiku wokasi to mi tamahi si hito yori mo, mata kore ha naho arigataki sama ha si tamahe ri kasi." to mi tamahu mono kara, ito yoku ni taru wo omohi ide tamahu mo, mune hutagare ba, itaku mono obosi taru sama ni te, mi-tyau ni iri te ohotono-gomoru. Womna-Gimi mo wi te iri kikoye tamahi te,
 "Kokoti koso ito asikere. Ika nara m to suru ni ka to, kokoro-bosoku nam aru. Maro ha, imiziku ahare to mi-oi tatematuru to mo, ohom-arisama ha ito toku kahari na m kasi. Hito no ho'i ha, kanarazu kanahu nare ba."
 to notamahu. "Kesikara nu koto wo mo, mameyaka ni sahe notamahu kana!" to omohi te,
 "Kau kiki nikuki koto no mori te kikoye tara ba, ika yau ni kikoye nasi taru ni ka to, hito mo omohi-yori tamaha m koso, asamasikere. Kokoro-uki mi ni ha, suzuro naru koto mo ito kurusiku."
 tote, somuki tamahe ri. Miya mo, mame-dati tamahi te,
 "Makoto ni turasi to omohi kikoyuru koto mo ara m ha, ikaga obosa ru beki? Maro ha, ohom-tame ni oroka naru hito ka ha. Hito mo, arigatasi nado, togamuru made koso are. Hito ni ha koyonau omohi-otosi tamahu beka' meri. Tare mo sa'beki ni koso ha to, kotowaruru wo, hedate tamahu mi-kokoro no hukaki na m, ito kokoro-uki."
 to notamahu ni mo, "Sukuse no oroka nara de, tadune-yori taru zo kasi." to obosi-iduru ni, namida-guma re nu. Mameyaka naru wo, "Itohosiu, ika yau naru koto wo kiki tamahe ru nara m." to odoroka ruru ni, irahe kikoye tamaha m koto mo nasi.
 "Mono-hakanaki sama ni te mi-some tamahi si ni, nani-goto wo mo karoraka ni osihakari tamahu ni koso ha ara me. Suzuro naru hito wo sirube ni te, so no kokoro-yose wo omohi siri hazime nado si taru ayamati bakari ni, oboye otoru mi ni koso." to obosi tudukuru mo, yorodu kanasiku te, itodo rautage naru ohom-kehahi nari.
 "Ka no hito mi-tuke taru koto ha, sibasi sirase tatematura zi." to obose ba, "Koto-zama ni omoha se te urami tamahu wo, tada ko no Daisyau no ohom-koto wo mame-mamesiku notamahu." to obosu ni, "Hito ya sora-goto wo tasika naru yau ni kikoye tara m." nado obosu. Ari-ya nasi-ya wo kika nu ma ha, miye tatematura m mo hadukasi.

 [3-2 A visitor from Akashi-Empress and Kaoru comes to Nionomiya]
 Uti yori Oho-Miya no ohom-humi aru ni, odoroki tamahi te, naho kokoro-toke nu mi-kesiki ni te, anata ni watari tamahi nu.
 "Kinohu no obotukanasa wo. Nayamasiku obosa re ta'naru, yorosiku ha mawiri tamahe. Hisasiu mo nari ni keru wo."
 nado yau ni kikoye tamahe re ba, sawaga re tatematura m mo kurusikere do, makoto ni mi-kokoti mo tagahi taru yau ni te, so no hi ha mawiri tamaha zu. Kamdatime nado, amata mawiri tamahe do, mi-su no uti ni te kurasi tamahu.
 Yuhu-tu-kata, U-Daisyau mawiri tamahe ri.
 "Konata ni wo."
 tote,uti-toke nagara taimen si tamahe ri.
 "Nayamasige ni ohasimasu, to haberi ture ba, Miya ni mo ito obotukanaku obosimesi te nam. Ika yau naru ohom-nayami ni ka?"
 to kikoye tamahu. Miru kara ni, mi-kokoro-sawagi no itodo masare ba, "Koto-zukuna ni te, hiziri-datu to ihi nagara, koyonakari keru yamabusi-gokoro kana! Sa-bakari ahare naru hito wo, sate oki te, kokoro-nodoka ni tuki-hi wo mati-wabi sasu ram yo!" to obosu.
 Rei ha, sa si mo ara nu koto no tuide ni dani, ware ha mame-bito to motenasi nanori tamahu wo, netagari tamahi te, yorodu ni notamahi yaburu wo, kakaru koto mi-arahai taru wo, ika ni notamaha masi. Saredo, sayau no tahabure-goto mo kake tamaha zu, ito kurusige ni miye tamahe ba,
 "Hu-bin naru waza kana! Odoro-odorosikara nu mi-kokoti no, sasuga ni hi-kazu huru ha, ito asiki waza ni haberi. Ohom-kaze yoku tukuroha se tamahe."
 nado, mameyaka ni kikoye oki te ide tamahi nu. "Hadukasige naru hito nari kasi. Wa ga arisama wo, ika ni omohi kurabe kem." nado, sama-zama naru koto ni tuke tutu mo, tada ko no hito wo, toki no ma wasure zu obosi-idu.
 Kasiko ni ha, Isiyama mo tomari te, ito ture-dure nari. Ohom-humi ni ha, ito imiziki koto wo kaki atume tamahi te tukahasu. Sore dani kokoro-yasukara zu, "Tokikata" to mesi si Taihu no zusa no, kokoro mo sira nu si te nam yari keru.
 "Ukon ga huruku sire ri keru hito no, Tono no ohom-tomo ni te tadune ide taru, saragaheri te nemgoro-garu."
 to, tomodati ni ha ihi kikase tari. Yorodu Ukon zo, sora-goto si narahi keru.

 [3-3 Kaoru goes to Uji at the begining of February]
 Tuki mo tati nu. Kau obosi sira rure do, ohasimasu koto ha ito wari nasi. "Kau nomi mono wo omoha ba, sarani e nagarahu maziki na'meri." to, kokoro-bososa wo sohe te nageki tamahu.
 Daisyau-dono, sukosi nodoka ni nari nuru koro, rei no, sinobi te ohasi tari. Tera ni Hotoke nado ogami tamahu. Mi-zukyau se sase tamahu sou ni, mono tamahi nado si te, yuhu-tu-kata, koko ni ha sinobi tare do, kore ha wari naku mo yatusi tamaha zu. Ebousi nahosi no sugata, ito aramahosiku kiyoge ni te, ayumi-iri tamahu yori, hadukasige ni, youi koto nari.
 Womna, ikade miye tatematura m to su ram to, sora sahe hadukasiku osorosiki ni, anagati nari si hito no ohom-arisama, uti-omohi-ide raruru ni, mata, ko no hito ni miye tatematura m wo omohi-yaru nam, imiziu kokoro-uki.
 "'Ware ha tosi-goro miru hito wo mo, mina omohi kahari nu beki kokoti nam suru.' to notamahi si wo, geni, so no noti mi-kokoti kurusi tote, iduku ni mo iduku ni mo, rei no ohom-arisama nara de, mi-suhohu nado sawagu naru wo kiku ni, mata, ika ni kiki te obosa m." to omohu mo ito kurusi.
 Ko no hito hata, ito kehahi koto ni, kokoro-hukaku, namamekasiki sama si te, hisasikari turu hodo no okotari nado notamahu mo, koto ohokara zu, kohisi kanasi to ori-tata ne do, tune ni ahi-mi nu kohi no kurusisa wo, sama yoki hodo ni uti-notamahe ru, imiziku ihu ni masari te, ito ahare to hito no omohi nu beki sama wo sime tamahe ru hitogara nari. En naru kata ha saru mono ni te, yuku-suwe nagaku hito no tanomi nu beki kokorobahe nado, koyonaku masari tamahe ri.
 "Omoha zu naru sama no kokorobahe nado, mori kika se tara m toki mo, nanome nara zu imiziku koso a'bekere. Ayasiu utusi-gokoro mo nau obosi ira ruru hito wo, ahare to omohu mo, sore ha ito aru maziku karoki koto zo kasi. Ko no hito ni usi to omoha re te, wasure tamahi na m." kokoro-bososa ha, ito hukau simi ni kere ba, omohi-midare taru kesiki wo, "Tuki-goro ni, koyonau mono no kokoro-siri, nebi-masari ni keri. Ture-dure naru sumika no hodo ni, omohi-nokosu koto ha ara zi kasi." to mi tamahu mo, kokoro-gurusikere ba, tune yori mo kokoro todome te katarahi tamahu.

 [3-4 Kaoru and Ukifune have separate thoughts]
 "Tukura suru tokoro, yau-yau yorosiu si-nasi te keri. Hito-hi nam, mi sika ba, koko yori ha ke-dikaki midu ni, hana mo mi tamahi tu besi. Samdeu-no-miya mo tikaki hodo nari. Ake-kure obotukanaki hedate mo, onodukara aru maziki wo, ko no haru no hodo ni, sa'ri nu beku ha watasi te m."
 to omohi te notamahu mo, "Ka no hito no, nodoka naru beki tokoro omohi mauke tari to, kinohu mo notamahe ri si wo, kakaru koto mo sira de, sa obosu ram yo." to, ahare nagara mo, "Sonata ni nabiku beki ni ha ara zu kasi." to omohu kara ni, ari si ohom-sama no, omokage ni oboyure ba, "Ware nagara mo, utate kokoro-u no mi ya!" to, omohi-tuduke te naki nu.
 "Mi-kokorobahe no, kakara de oyiraka nari si koso, nodoka ni uresikari sika. Hito no ika ni kikoye sirase taru koto ka aru. Sukosi mo oroka nara m kokoro-zasi ni te ha, kau made mawiri ku beki mi no hodo, miti no arisama ni mo ara nu wo."
 nado, tuitati-goro no yuhu-duku-yo ni, sukosi hasi tikaku husi te nagame idasi tamahe ri. Wotoko ha, sugi ni si kata no ahare wo mo obosi-ide, Womna ha, ima yori sohi taru mi no u-sa wo nageki kuhahe te, katami ni mono omohasi.

 [3-5 Kaoru and Ukifune compose and exchange waka on Uji-bridge]
 Yama no kata ha kasumi hedate te, samuki susaki ni tate ru kasasagi no sugata mo, tokoro kara ha ito wokasiu miyuru ni, Udi-hasi no haru-baru to mi-watasa ruru ni, siba-tumi-hune no tokoro-dokoro ni yuki-tigahi taru nado, hoka ni te me-nare nu koto-domo nomi tori-atume taru tokoro nare ba, mi tamahu tabi goto ni, naho so no kami no koto no tada-ima no kokoti si te, ito kakara nu hito wo mi-kahasi tara m dani, medurasiki naka no ahare ohokaru beki hodo nari.
 Maite, kohisiki hito ni yosohe rare taru mo koyonakara zu, yau-yau mono no kokoro-siri, miyako nare yuku arisama no wokasiki mo, koyonaku mi masari si taru kokoti si tamahu ni, Womna ha, kaki-atume taru kokoro no uti ni, moyohosa ruru namida, tomo-sure-ba, ide-tatu wo, nagusame kane tamahi tutu,
 "Udi-hasi no nagaki tigiri ha kuti se zi wo
 ayabumu kata ni kokoro sawagu na

 Ima mi tamahi te m."
 to notamahu.
 "Tayema nomi yo ni ha ayahuki Udi-hasi wo
 kuti se nu mono to naho tanome to ya
"
 Saki-zaki yori mo ito mi-sute gataku, sibasi mo tati-tomara mahosiku obosa rure do, hito no mono-ihi yasukara nu ni, "Ima-sara nari. Kokoro-yasuki sama ni te koso." nado obosi-nasi te, akatuki ni kaheri tamahi nu. "Ito you mo otonabi tari turu kana!" to, kokoro-gurusiku obosi-iduru koto, ari si ni masari keri.

 4 Tale of Ukifune and Nionomiya Nionomiya and Ukifune compose and exchange waka on Tachibana-island

 
[4-1 A meeting to compse Chinese-poet is hold at February 10]
 Kisaragi no towo-ka no hodo ni, Uti ni humi tukura se tamahu tote, ko no Miya mo Daisyau mo mawiri ahi tamahe ri. Wori ni ahi taru mono no sirabe-domo ni, Miya no ohom-kowe ha ito medetaku te, umegae nado utahi tamahu. Nani-goto mo hito yori ha koyonau masari tamahe ru ohom-sama ni te, suzuro naru koto obosi ira ruru nomi nam, tumi hukakari keru.
 Yuki nihaka ni huri-midare, kaze nado hagesikere ba, ohm-asobi toku yami nu. Ko no Miya no ohom-tonowi-dokoro ni, hito-bito mawiri tamahu. Mono mawiri nado si te, uti-yasumi tamahe ri.
 Daisyau, hito ni mono notamaha m tote, sukosi hasi-tikaku ide tamahe ru ni, yuki no yau-yau tumoru ga, hosi no hikari ni obo-obosiki wo, "Yami ha ayanasi" to oboyuru nihohi arisama ni te,
 "Koromo kata-siki koyohi mo ya"
 to, uti-zu-zi tamahe ru mo, hakanaki koto wo kuti-zusabi ni notamahe ru mo, ayasiku ahare naru kesiki sohe ru hito-zama ni te, ito mono-hukage nari.
 Koto si mo koso are, Miya ha ne taru yau ni te, mi-kokoro sawagu.
 "Oroka ni ha omoha nu na'meri kasi. Katasiku sode wo, ware nomi omohi-yaru kokoti si turu wo, onazi kokoro naru mo ahare nari. Wabisiku mo aru kana! Ka-bakari naru moto-tu-hito wo oki te, wa ga kata ni masaru omohi ha, ikade tuku beki zo."
 to netau obosa ru.
 Tutomete, yuki no ito takau tumori taru ni, humi tatematuri tamaha m tote, o-mahe ni mawiri tamahe ru ohom-katati, kono-koro imiziku sakari ni kiyoge nari. Ka no Kimi mo onazi hodo ni te, ima huta-tu, mi-tu masaru kedime ni ya, sukosi nebi masaru kesiki youi nado zo, kotosara ni mo tukuri tara m, ate naru wotoko no hon ni situ beku monosi tamahu. "Mikado no ohom-muko ni te aka nu koto nasi." to zo yo-hito mo kotowari keru. Zae nado mo, ohoyake-ohoyakesiki kata mo, okure zu zo ohasu beki.
 Humi kau-zi hate te, mina-hito makade tamahu. Miya no ohom-humi wo, "Sugure tari." to zu-zi nonosire do, nani to mo kiki-ire tamaha zu, "Ika naru kokoti ni te, kakaru koto wo mo si-idu ram?" to, sora ni nomi omohosi hore tari.

 [4-2 Nionomiya goes to Uji in spite of the snow]
 Ka no hito no mi-kesiki ni mo, itodo odoroka re tamahi kere ba, asamasiu tabakari te ohasimasi tari. Kyau ni ha, tomo matu bakari kiye nokori taru yuki, yama hukaku iru mama ni, yaya huri udumi tari.
 Tune yori mo wari naki mare no hoso-miti wake tamahu hodo, ohom-tomo no hito mo, naki nu bakari osorosiu, wadurahasiki koto wo sahe omohu. Sirube no Naiki ha, Sikibu-no-Seu nam kake tari keru. Idu-kata mo idu-kata mo, koto-kotosikaru beki tukasa nagara, ito tuki-dukisiku, hiki-age nado si taru sugata mo wokasikari keri.
 Kasiko ni ha, ohase m to ari ture do, "Kakaru yuki ni ha." to utitoke taru ni, yo-huke te Ukon ni seusoko si tari. "Asamasiu, ahare!" to, Kimi mo omohe ri. Ukon ha, "Ika ni nari-hate tamahu beki ohom-arisama ni ka?" to, katu ha kurusikere do, koyohi ha tutumasisa mo wasure nu besi. Ihi-kahesa m kata mo nakere ba, onazi yau ni mutumasiku oboyi taru wakaki hito no , kokoro-zama mo au-nakara nu wo katarahi te,
 "Imiziku wari naki koto. Onazi kokoro ni, mote-kakusi tamahe."
 to ihi te keri. Morotomo ni ire tatematuru. Miti no hodo ni nure tamahe ru ka no tokoro-seu nihohu mo, mote wadurahi nu bekere do, ka no hito no ohom-kehahi ni nise te nam, mote magirahasi keru.

 [4-3 Nionomiya and Ukifune compose and exchange waka on Tachibana-island]
 Yoru no hodo ni te tati kaheri tamaha m mo, naka-naka na'bekere ba, koko no hitome mo ito tutumasisa ni, Tokikata ni tabakara se tamahi te, "Kaha yori woti naru hito no ihe ni wi te ohase m." to kamahe tari kere ba, saki-date te tukahasi tari keru, yo hukuru hodo ni mawire ri.
 "Ito yoku youi si te saburahu."
 to mausa su. "Ko ha, ika ni si tamahu koto ni ka?" to, Ukon mo ito kokoro-awatatasikere ba, ne-obire te oki taru kokoti mo, wananaka re te, ayasi. Warahabe no yuki-asobi si taru kehahi no yau ni zo, huruhi-agari ni keru.
 "Ikade ka."
 nado mo ihi-ahe sase tamaha zu, kaki-idaki te ide tamahi nu. Ukon ha ko no usiromi ni tomari te, Ziziu wo zo tatematuru.
 Ito hakanage naru mono to, ake-kure mi-idasu tihisaki hune ni nori tamahi te, sasi-watari tamahu hodo, haruka nara m kisi ni si mo kogi-hanare tara m yau ni kokoro-bosoku oboye te, tuto tuki te idaka re taru mo, ito rautasi to obosu.
 Ariake-no-tuki sumi-nobori te, midu no omote mo kumori naki ni,
 "Kore nam, Tatibana-no-kozima."
 to mausi te, ohom-hune sibasi sasi-todome taru wo mi tamahe ba, ohoki-yaka naru iha no sama si te, sare taru tokiha-gi no kage sigere ri.
 "Kare mi tamahe. Ito hakanakere do, ti-tose mo hu beki midori no hukasa wo."
 to notamahi te,
 "Tosi hu to mo kahara m mono ka tatibana no
 kozima no saki ni tigiru kokoro ha
"
 Womna mo, medurasikara m miti no yau ni oboye te,
 "Tatibana no kozima no iro ha kahara zi wo
 ko no ukihune zo yukuhe sira re nu
"
 Wori kara, hito no sama ni, wokasiku nomi nani-goto mo obosi nasu.
 Ka no kisi ni sasi-tuki te ori tamahu ni, hito ni idaka se tamaha m ha, ito kurusikere ba, idaki tamahi te, tasuke rare tutu iri tamahu wo, ito mi-gurusiku, "Nani-bito wo, kaku mote sawagi tamahu ram?" to mi tatematuru. Tokikata ga wodi no Inaba-no-Kami naru ga ryau-zuru sau ni, hakanau tukuri taru ihe nari keri.
 Mada ito ara-arasiki ni, aziro-byaubu nado, go-ran-zi mo sira nu siturahi ni te, kaze mo koto ni sahara zu, kaki no moto ni yuki mura-giye tutu, ima mo kaki-kumori te huru.

 [4-4 Nionomiya's mind is blind in love to Ukifune]
 Hi sasi-ide te, noki no taruhi no hikari-ahi taru ni, hito no ohom-katati mo masaru kokoti su. Miya mo, tokoro-seki miti no hodo ni, karuraka naru beki hodo no ohom-zo-domo nari. Womna mo, nugi sube sase tamahi te sika ba, hoso-yaka naru sugata-tuki, ito wokasige nari. Hiki-tukurohu koto mo naku utitoke taru sama wo, "Ito hadukasiku, mabayuki made kiyora naru hito ni sasi-mukahi taru yo." to omohe do, magire m kata mo nasi.
 Natukasiki hodo naru siroki kagiri wo itu-tu bakari, sode-guti, suso no hodo made namamekasiku, iro-iro ni amata kasane tara m yori mo, wokasiu ki-nasi tari. Tune ni mi tamahu hito tote mo, kaku made utitoke taru sugata nado ha mi-narahi tamaha nu wo, kakaru sahe zo, naho meduraka ni wokasiu obosa re keru.
 Ziziu mo, ito meyasuki waka-udo nari keri. "Kore sahe, kakaru wo nokori nau miru yo." to, Womna-Gimi ha, imizi to omohu. Miya mo,
 "Kore ha mata ta so? Wa ga na morasu na yo."
 to kuti-gatame tamahu wo, "Ito medetasi." to omohi kikoye tari. Koko no yado-mori ni te sumi keru mono, Tokikata wo siu to omohi te kasiduki arike ba, ko no ohasimasu yarido wo hedate te, tokoro-e-gaho ni wi tari. Kowe hiki-sizime, kasikomari te monogatari si woru wo, irahe mo e se zu, wokasi to omohi keri.
 "Ito osorosiku uranahi taru mono-imi ni yori, kyau no uti wo sahe sari te tutusimu nari. Hoka no hito, yosu na."
 to ihi tari.

 [4-5 Nionomiya passes all day with Ukifune]
 Hitome mo taye te, kokoro-yasuku katarahi kurasi tamahu. "Ka no hito no monosi tamahe ri kem ni, kaku te miye te m kasi." to, obosi-yari te, imiziku urami tamahu. Ni-no-Miya wo ito yamgotonaku te, moti tatematuri tamahe ru arisama nado mo katari tamahu. Ka no mimi todome tamahi si hito-koto ha, notamahi ide nu zo nikuki ya!
 Tokikata, mi-teudu, ohom-kudamono nado, tori-tugi te mawiru wo go-ran-zi te,
 "Imiziku kasiduka ru meru mara-uto no nusi, sate na miye so ya!"
 to imasime tamahu. Ziziu, iro-mekasiki waka-udo no kokoti ni, ito wokasi to omohi te, ko no Taihu to zo monogatari si te kurasi keru.
 Yuki no huri tumore ru ni, ka no wa ga sumu kata wo mi-yari tamahe re ba, kasumi no taye-daye ni kozuwe bakari miyu. Yama ha kagami wo kake taru yau ni, kira-kira to yuhu-hi ni kakayaki taru ni, yobe wake ko si miti no wari-nasa nado, ahare ohou sohe te katari tamahu.
 "Mine no yuki migiha no kohori humi wake te
 Kimi ni zo madohu miti ha madoha zu

 Kohata-no-sato ni uma ha are do."
 nado, ayasiki suzuri mesi-ide te, tenarahi tamahu.
 "Huri midare migiha ni kohoru yuki yori mo
 naka-zora ni te zo ware ha ke nu beki
"
 to kaki keti tari. Ko no "Naka-zora" wo togame tamahu. "Geni, nikuku mo kaki te keru kana!" to, hadukasiku te hiki-yaburi tu. Sara de dani miru kahi aru ohom-arisama wo, iyo-iyo ahare ni imizi to, hito no kokoro ni sime rare m to, tukusi tamahu koto-no-ha, kesiki, iha m kata nasi.

 [4-6 Nionomiya leaves Uji for Kyoto at the eary morning]
 Ohom-mono-imi, hutu-ka to tabakari tamahe re ba, kokoro nodoka naru mama ni, katami ni ahare to nomi, hukaku obosi masaru. Ukon ha, yorodu ni rei no, ihi magirahasi te, ohom-zo nado tatematuri tari. Kehu ha, midare taru kami sukosi kedura se te, koki kinu ni koubai no orimono nado, ahahi wokasiku ki-gahe te wi tamahe ri. Ziziu mo, ayasiki sibira ki tari si wo, azayagi tare ba, so no mo wo tori tamahi te, Kimi ni kise tamahi te, mi-teudu mawira se tamahu.
 "Hime-Miya ni kore wo tatematuri tara ba, imiziki mono ni si tamahi te m kasi. Ito yamgotonaki kiha no hito ohokare do, kabakari no sama si taru ha kataku ya!"
 to mi tamahu. Kataha naru made asobi tahabure tutu kurasi tamahu. Sinobi te wi te kakusi te m koto wo, kahesu-gahesu notamahu. "So no hodo, ka no hito ni miye tara ba." to, imiziki koto-domo wo tikaha se tamahe ba, "Ito warinaki koto." to omohi te, irahe mo yara zu, namida sahe oturu kesiki, "Sarani me no mahe ni dani omohi utura nu na'meri." to mune itau obosa ru. Urami te mo naki te mo, yorodu notamahi akasi te, yo hukaku wi te kaheri tamahu. Rei no, idaki tamahu.
 "Imiziku obosu meru ha, kau ha, yo mo ara zi yo! Mi siri tamahi tari ya!"
 to notamahe ba, geni, to omohi te, unaduki te wi taru, ito rautage nari. Ukon, tumado hanati te ire tatematuru. Yagate, kore yori wakare te ide tamahu mo, aka zu imizi to obosa ru.

 [4-7 Nionomiya is sick in bed after coming back to home]
 Ka-yau no kahesa ha, naho Nideu ni zo ohasimasu. Ito nayamasiu si tamahi te, mono nado taye te kikosimesa zu, hi wo he te awomi yase tamahi, mi-kesiki mo kaharu wo, Uti ni mo iduku ni mo, omohosi nageku ni, itodo mono-sawagasiku te, ohom-humi dani komaka ni ha kaki tamaha zu.
 Kasiko ni mo, ka no sakasiki Menoto, musume no ko umu tokoro ni ide tari keru, kaheri ki ni kere ba, kokoro-yasuku mo e mi zu. Kaku ayasiki sumahi wo, tada ka no Tono no motenasi tamaha m sama wo yukasiku matu koto ni te, Haha-Gimi mo omohi nagusame taru ni, sinobi taru sama nagara mo, tikaku watasi te m koto wo obosi nari ni kere ba, ito meyasuku uresikaru beki koto ni omohi te, yau-yau hito motome, waraha no meyasuki nado mukahe te okose tamahu.
 Wa ga kokoro ni mo, "Sore koso ha, aru beki koto ni, hazime yori mati watare." to ha omohi nagara, anagati naru hito no ohom-koto wo omohi-iduru ni, urami tamahi si sama, notamahi si koto-domo, omokage ni tuto sohi te, isasaka madorome ba, yume ni miye tamahi tutu, ito utate aru made oboyu.

 5 Tale of Ukifune Ukifune thinks to kill herself as a dilemma whether to love Nionomiya or Kaoru

 
[5-1 Nionomiya sends a letter to Ukifune at a rainy day in spring]
 Ame huri yama de, hi-goro ohoku naru koro, itodo yamadi obosi taye te, wari naku obosa re kere ba, "Oya no kahuko ha tokoro-seki mono ni koso." to obosu mo katazikenasi. Tuki se nu koto-domo kaki tamahi te,
 "Nagame yaru sonata no kumo mo miye nu made
 sora sahe kururu koro no wabisisa
"
 Hude ni makase te kaki midari tamahe ru si mo, mi-dokoro ari, wokasige nari. Koto ni ito omoku nado ha ara nu wakaki kokoti ni,
 "Ito kakaru kokoro wo omohi mo masari nu bekere do, hazime yori tigiri tamahi si sama mo, sasuga ni, kare ha, naho ito mono-hukau, hitogara no medetaki nado mo, yononaka wo siri ni si hazime nare ba ni ya, kakaru uki koto kiki-tuke te, omohi utomi tamahi na m yo ni ha, ikade ka ara m.
 Itusika to omohi madohu oya ni mo, omoha zu ni, kokoro-dukinasi to koso ha, mote waduraha re me. Kaku kokoro-ira re si tamahu hito, hata, ito ada narumi-kokoro honzyau to nomi kiki sika ba, kakaru hodo koso ara me, mata kau nagara mo, kyau ni mo kakusi suwe tamahi, nagarahe te mo obosi kazumahe m ni tuke te ha, ka no Uhe no obosa m koto. Yorodu kakure naki yo nari kere ba, ayasikari si yuhugure no sirube bakari ni dani, kau tadune-ide tamahu meri.
 Masite, wa ga arisama no tomo-kaku-mo ara m wo, kiki tamaha nu yau ha ari na m ya."
 to omohi tadoru ni, "Wa ga kokoro mo, kizu ari te, ka no hito ni utoma re tatematura m, naho imizikaru besi." to omohi midaruru wori si mo, ka no Tono yori ohom-tukahi ari.

 [5-2 Kaoru sends a letter to Ukifune the same day too]
 Kore kare to miru mo ito utate are ba, naho koto ohokari turu wo mi tutu, husi tamahe re ba, Ziziu, Ukon, mi-ahase te,
 "Naho, uturi ni keri."
 nado, iha nu yau ni te ihu.
 "Kotowari zo kasi. Tono no ohom-katati wo, taguhi ohasimasa zi to mi sika do, ko no ohom-arisama ha imizikari keri. Uti midare tamahe ru aigyau yo. Maro nara ba, kabakari no ohom-omohi wo miru miru, e kaku te ara zi. Kisai-no-Miya ni mo mawiri te, tune ni mi tatematuri te m."
 to ihu. Ukon,
 "Usirometa no mi-kokoro no hodo ya! Tono no ohom-arisama ni masari tamahu hito ha, tare ka ara m. Katati nado ha sira zu, mi-kokorobahe kehahi nado yo. Naho, ko no ohom-koto ha, ito mi-gurusiki waza kana! Ikaga nara se tamaha m to sura m?"
 to, hutari si te katarahu. Kokoro hitotu ni omohi si yori ha, sora-goto mo tayori ide-ki ni keri.
 Noti no ohom-humi ni ha,
 "Omohi nagara hi-goro ni naru koto. Toki-doki ha, sore yori mo odorokai tamaha m koso, omohu sama nara me. Oroka naru ni ya ha!"
 nado hasigaki ni,
 "Midu masaru woti no sato-bito ika nara m
 hare nu nagame ni kaki-kurasu koro

 Tune yori mo, omohi-yari kikoyuru koto masari te nam."
 to, siroki siki-si ni te tate-bumi nari. Ohom-te mo komaka ni wokasige nara ne do, kaki-zama yuwe-yuwesiku miyu. Miya ha, ito ohokaru wo, tihisaku musubi-nasi tamahe ru, sama-zama wokasi.
 "Madu, kare wo, hito mi nu hodo ni."
 to kikoyu.
 "Kehu ha, e kikoyu mazi."
 to hadirahi te, tenarahi ni,
 "Sato no na wo wa ga mi ni sire ba Yamasiro no
 Udi no watari zo itodo sumi uki
"
 Miya no kaki tamahe ri si we wo, toki-doki mi te naka re keri. "Nagarahe te aru maziki koto zo." to, to-zama kau-zama ni omohi-nase do, hoka ni taye komori te yami na m ha, ito ahare ni oboyu besi.
 "Kaki-kurasi hare se nu mine no ama-gumo ni
 uki te yo wo huru mi wo mo nasa baya

 maziri na ba."
 to kikoye taru wo, Miya ha, yo-yo to naka re tamahu. "Sari to mo, kohisi to omohu ram kasi." to obosi-yaru ni mo, mono-omohi te wi tara m sama nomi omokage ni miye tamahu.
 Mame-bito ha, nodoka ni mi tamahi tutu, "Ahare, ika ni nagamu ram?" to omohi-yari te, ito kohisi.
 "Ture-dure to mi wo siru ame no wo-yama ne ba
 sode sahe itodo mikasa masari te
"
 to aru wo, uti mo oka zu mi tamahu.

 [5-3 Nionomiya finds that Kaoru wants to remove Ukifune to a new house]
 Womna-Miya ni monogatari nado kikoye tamahi te no tuide ni,
 "Namesi to mo ya obosa m to, tutumasi nagara, sasuga ni tosi he nuru hito no haberu wo, ayasiki tokoro ni sute oki te, imiziku mono-omohu naru ga kokoro-gurusisa ni, tikau yobi-yose te, to omohi haberu. Mukasi yori koto yau naru kokorobahe haberi si mi ni te, yononaka wo, subete rei no hito nara de sugusi te m to omohi haberi si wo, kaku mi tematuru ni tuke te, hitaburu ni mo sute gatakere ba, ari to hito ni mo sirase zari si hito no uhe sahe, kokoro-gurusiu, tumi e nu beki kokoti si te nam."
 to, kikoye tamahe ba,
 "Ika naru koto ni kokoro-oku mono to mo sira nu wo."
 to, irahe tamahu.
 "Uti ni nado, asi-zama ni kikosimesa suru hito ya habera m. Yo no hito no mono-ihi zo, ito adikinaku kesikara zu haberu ya! Sare do, sore ha, sa-bakari no kazu ni dani haberu mazi."
 nado kikoye tamahu.
 "Tukuri taru tokoro ni watasi te m." to obosi-tatu ni, "Kakaru reu nari keri." nado, hanayaka ni ihi-nasu hito ya ara m nado, kurusikere ba, ito sinobi te, sauzi hara su beki koto nado, hito si mo koso are, ko no Naiki ga siru hito no oya, Ohokura-no-Taihu naru mono ni, mutumasiku kokoro-yasuki mama ni, notamahi tuke tari kere ba, kiki-tugi te, Miya ni ha kakure naku kikoye keri.
 "Wesi-domo nado mo, mi-zuizin-domo no naka ni aru, mutumasiki tono-bito nado wo eri te, sasuga ni waza to nam se sase tamahu."
 to mausu ni, itodo obosi sawagi te, wa ga ohom-Menoto no tohoki zuryau no me ni te kudaru ihe, simo tu kata ni aru wo,
 "Ito sinobi taru hito, sibasi kakui tara m."
 to, katarahi tamahi kere ba, "Ika naru hito ni ka ha." to omohe do, daizi to obosi taru ni, katazikenakere ba, "Sara ba." to kikoye keri. Kore wo mauke tamahi te, sukosi mi-kokoro nodome tamahu. Ko no tuki no tugomori-gata ni, kudaru bekere ba, "Yagate so no hi watasa m." to obosi kamahu.
 "Kaku nam omohu. Yume-yume."
 to ihi-yari tamahi tutu, ohasimasa m koto ha, ito warinaku aru uti ni mo, koko ni mo, Menoto no ito sakasikere ba, katakaru beki yosi wo kikoyu.

 [5-4 Ukifune's mother comes to Uji from Kyoto]
 Daisyau-dono ha, U-duki no towo-ka to nam sadame tamahe ri keru. "Sasohu midu ara ba." to ha omoha zu, ito ayasiku, "Ika ni si nasu beki mi ni ka ara m?" to uki taru kokoti nomi sure ba, "Haha no ohom-moto ni sibasi watari te, omohi megurasu hodo ara m." to obose do, Seusyau no me, ko umu beki hodo tikaku nari nu tote, suhohu, dokyau nado, hima naku sawage ba, Isiyama ni mo e ide tatu mazi, Haha zo koti watari tamahe ru. Menoto ide-ki te,
 "Tono yori, hito-bito no sauzoku nado mo, komaka ni obosi-yari te nam. Ikade kiyoge ni nani-goto mo, to omou tamahure do, Mama ga kokoro hitotu ni ha, ayasiku nomi zo si ide habera m kasi."
 nado ihi sawagu ga, kokoti-yoge naru wo mi tamahu ni mo, Kimi ha,
 "Kesikara nu koto-domo no ide-ki te, hito-warahe nara ba, tare mo tare mo ika ni omoha m. Ayaniku ni notamahu hito, hata, yahe-tatu-yama ni komoru to mo, kanarazu tadune te, ware mo itadura ni nari nu besi. Naho, kokoro-yasuku kakure na m koto wo omohe to, kehu mo notamahe ru wo, ika ni se m."
 to, kokoti asiku te husi tamahe ri.
 "Nado ka, kaku rei nara zu, itaku awomi sase tamahe ru?"
 to odoroki tamahu.
 "Hi-goro ayasiku nomi nam. Hakanaki mono mo kikosimesa zu, nayamasige ni se sase tamahu."
 to ihe ba, "Ayasiki koto kana! Mononoke nado ni ya ara m?" to,
 "Ika naru mi-kokoti zo to omohe do, Isiyama tomari tamahi ni ki kasi."
 to ihu mo, katahara-itakere ba, husime nari.

 [5-5 Ukifune's mother talks with Ben-no-ama]
 Kure te tuki ito akasi. Ariake no sora wo omohi-iduru, "Namida no ito tome gataki ha, ito kesikara nu kokoro kana!" to omohu. Haha-Gimi, mukasi-monogati nado si te, anata no Ama-Gimi yobi-ide te, ko-Hime-Gimi no ohom-arisama, kokoro-hukaku ohasi te, saru beki koto mo obosi-ire tari si hodo ni, me ni misu misu kiye-iri tamahi ni si koto nado kataru.
 "Ohasimasa masika ba, Miya-no-Uhe nado no yau ni, kikoye kayohi tamahi te, kokoro-bosokari si ohom-arisama-domo no, ito koyonaki ohom-saihahi ni zo habera masi kasi."
 to ihu ni mo, "Wa ga musume ha koto-bito ka ha. Omohu yau naru sukuse no ohasi hate ba, otora zi wo." nado omohi tuduke te,
 "Yo to tomo ni, ko no Kimi ni tuke te ha, mono wo nomi omohi midare si kesiki no, sukosi uti-yurubi te, kaku te watari tamahi nu beka' mere ba, koko ni mawiri kuru koto, kanarazu si mo koto-sara ni ha, e omohi-tati habera zi. Kakaru taimen no wori-wori ni, mukasi no koto mo, kokoro-nodoka ni kikoye uketamahara mahosikere."
 nado katarahu.
 "Yuyusiki mi to nomi omou tamahe simi ni sika ba, komayaka ni miye tatematuri kikoye sase m mo, nani ka ha, tutumasiku te sugusi haberi turu wo, uti-sute te, watara se tamahi na ba, ito kokoro-bosoku nam haberu bekere do, kakaru ohom-sumahi ha, kokoro-motonaku nomi mi tatematuru wo, uresiku mo haberu beka' naru kana! Yo ni sira zu omo-omosiku ohasimasu beka' meru Tono no ohom-arisama ni te, kaku tadune kikoye sase tamahi si mo, oboroke nara zi to kikoye oki haberi ni si, uki taru koto ni ya ha, haberi keru."
 nado ihu.
 "Noti ha sira ne do, tada-ima ha, kaku obosi hanare nu sama ni notamahu ni tuke te mo, tada ohom-sirube wo nam omohi-ide kikoyuru. Miya-no-Uhe no, katazikenaku ahare ni obosi tari si mo, tutumasiki koto nado no, onodukara haberi sika ba, naka-zora ni tokoro-seki ohom-mi nari, to omohi nageki haberi te."
 to ihu. Ama-Gimi uti-warahi te,
 "Ko no Miya no, ito sawagasiki made iro ni ohasimasu nare ba, kokorobase ara m wakaki hito, saburahi nikuge ni nam. Ohokata ha, ito medetaki ohom-arisama nare do, saru sudi no koto ni te, Uhe no namesi to obosa m nam wari naki to, Taihu ga musume no katari haberi si."
 to ihu ni mo, "Sari ya, masite." to, Kimi ha kiki-husi tamahe ri.

 [5-6 Ukifune thinks to kill herself as hearing their talking]
 "Ana, mukutuke ya! Mikdo no ohom-musume wo moti tatematuri tamahe ru hito nare do, yoso-yoso ni te, asiku mo yoku mo ara m ha, ikaga ha se m to, ohokenaku omohi-nasi haberu. Yokara nu koto wo hiki-ide tamahe ra masika ba, subete mi ni ha kanasiku imizi to omohi kikoyu to mo, mata mi tatematura zara masi."
 nado, ihi-kahasu koto-domo ni, itodo kokoro-gimo mo tubure nu. "Naho, wa ga mi wo usinahi te baya! Tuhi ni kiki nikuki koto ha ide-ki na m." to omohi-tudukuru ni, ko no midu no oto osorosige ni hibiki te yuku wo,
 "Kakara nu nagare mo ari kasi. Yo ni ni zu aramasiki tokoro ni, tosi-tuki wo sugusi tamahu wo, ahare to obosi nu beki waza ni nam."
 nado, Haha-Gimi sitari-gaho ni ihi wi tari. Mukasi yori ko no kaha no hayaku osorosiki koto wo ihi te,
 "Sai-tu-koro watasi-mori ga mago no waraha, sawo sasi-hadusi te oti-iri haberi ni keru. Subete itadura ni naru hito ohokaru midu ni haberi."
 to, hito-bito mo ihi-ahe ri. Kimi ha,
 "Sate mo, wa ga mi yukuhe mo sira zu nari na ba, tare mo tare mo, ahe-naku imizi to, sibasi koso omou tamaha me. Nagarahe te hito-warahe ni uki koto mo ara m ha, itu ka so no mono-omohi no taye m to suru."
 to, omohi kakuru ni ha, sahari-dokoro mo aru maziku, sahayaka ni yorodu omohi-nasa rure do, uti-kahesi ito kanasi. Oya no yorodu ni omohi ihu arisama wo, ne taru yau ni te tuku-duku to omohi midaru.

 [5-7 Ukifune's mother goes back to Kyoto]
 Nayamasige ni te yase tamahe ru wo, Menoto ni mo ihi te,
 "Saru beki ohom-inori nado se sase tamahe. Maturi harahe nado mo su beki yau."
 nado ihu. Mi-tarasi-gaha ni misogi se mahosige naru wo, kaku mo sira de yorodu ni ihi sawagu.
 "Hito-zukuna na'meri. Yoku saru bekara m atari wo tadune te. Ima mawiri ha todome tamahe. Yamgotonaki ohom-nakarahi ha, sauzimi koso, nani-goto mo oyiraka ni obosa me, yokara nu naka to nari nuru atari ha, wadurahasiki koto mo ari nu besi. Kakusi hisome te, saru kokoro si tamahe."
 nado, omohi itara nu koto naku ihi-oki te,
 "Kasiko ni wadurahi haberu hito mo, obotukanasi."
 tote, kaheru wo, ito mono omohasiku, yorodu kokoro-bosokere ba, "Mata ahi-mi de mo koso, tomo-kaku-mo nare." to omohe ba,
 "Kokoti no asiku haberu ni mo, mi tatematura nu ga, ito obotukanaku oboye haberu wo, sibasi mo mawiri ko mahosiku koso."
 to sitahu.
 "Sa nam omohi habere do, kasiko ni mo ito mono-sawagasiku haberi. Ko no hito-bito mo, hakanaki koto nado e si yaru maziku, sebaku nado habere ba nam. Takehu no Kohu ni uturohi tamahu to mo, sinobi te ha mawiri ki na m wo. Naho-nahosiki mi no hodo ha, kakaru ohom-tame koso, itohosiku habere."
 nado, uti-naki tutu notamahu.

 6 Tale of Ukifune and Kaoru Ukifune desires to kill herself as hearing Ukon talking her sister's unhappy tale

 
[6-1 Kaoru's messenger runs into Nionomiya's messenger at Uji]
 Tono no ohom-humi ha kehu mo ari. Nayamasi to kikoye tari si wo, "Ika ga?" to, toburahi tamahe ri.
 "Midukara to omohi haberu wo, wari naki sahari ohoku te nam. Ko no hodo no kurasi gatasa koso, naka-naka kurusiku."
 nado ari. Miya ha, kinohu mo ohom-kaheri mo nakari si wo,
 "Ika ni obosi tadayohu zo. Kaze no nabika m kata mo usiro-metaku nam. Itodo hore masari te nagame haberu."
 nado, kore ha ohoku kaki tamahe ri.
 Ame huri si hi, ki-ahi tari si ohom-tukahi-domo zo, kehu mo ki tari keru. Tono no mi-zuizin, ka no Seu ga ihe ni te toki-doki miru wonoko nare ba,
 "Mauto ha, nani si ni, koko ni ha tabi-tabi ha mawiru zo?"
 to tohu.
 "Watakusi ni toburahu beki hito no moto ni maude kuru nari."
 to ihu.
 "Watakusi no hito ni ya, en naru humi ha sasi-tora suru, kesiki aru mauto kana! Mono kakusi ha na-zo?"
 to ihu.
 "Makoto ha, ko no Kau-no-Kimi no, ohom-humi, nyoubau ni tatematuri tamahu."
 to ihe ba, koto tagahi tutu ayasi to omohe do, koko ni te sadame iha m mo koto yau na'bekere ba, ono-ono mawiri nu.

 [6-2 Kaoru looks that Nionomiya is reading a letter from woman's one]
 Kado-kadosiki mono ni te, tomo ni aru waraha wo,
 "Ko no wonoko ni, sarigenaku te me tuke yo. Sawemon-no-Taihu no ihe ni ya iru?"
 to mise kere ba,
 "Miya ni mawiri te, Sikibu-no-Seu ni nam, ohom-humi ha tora se haberi turu."
 to ihu. Sa made tadune m mono to mo, otori no gesu ha omoha zu, koto no kokoro wo mo hukau sira zari kere ba, Toneri no hito ni mi-arahasa re ni kem zo, kutiwosiki ya!
 Tono ni mawiri te, ima ide tamaha m to suru hodo ni, ohom-humi tatematura su. Nahosi ni te, Rokudeu-no-win, Kisai-no-Miya no ide sase tamahe ru koro nare ba, mawiri tamahu nari kere ba, koto-kotosiku, go-zen nado amata mo nasi. Ohom-humi mawira suru hito ni,
 "Ayasiki koto no haberi turu. Mi tamahe sadame m tote, ima made saburahi turu."
 to ihu wo, hono-kiki tamahi te, ayumi-ide tamahu mama ni,
 "Nani-goto zo?"
 to tohi tamahu. Ko no hito no kika m mo tutumasi to omohi te, kasikomari te wori. Tono mo sika mi-siri tamahi te, ide tamahi nu.
 Miya, rei nara zu nayamasige ni ohasu tote, Miya-tati mo mina mawiri tamahe ri. Kamdatime nado ohoku mawiri tudohi te, sawagasikere do, koto naru koto mo ohasimasa zu.
 Ka no Naiki ha, Zyaukwan nare ba, okure te zo mawire ru. Ko no ohom-humi mo tatematuru wo, Miya, Daiban-dokoro ni ohasimasi te, toguti ni mesi-yose te tori tamahu wo, Daisyau, o-mahe no kata yori tati-ide tamahu, soba-me ni mi-tohosi tamahi te, "Seti ni mo obosu beka' meru humi no kesiki kana!" to, wokasisa ni tati-tomari tamahe ri.
 "Hiki-ake te mi tamahu, kurenawi no usuyau ni, komayaka ni kaki taru besi." to miyu. Humi ni kokoro ire te, tomi ni mo muki tamaha nu ni, Otodo mo tati te to-zama ni ohasure ba, ko no Kimi ha, sauzi yori ide tamahu tote, "Otodo ide tamahu." to, uti-sihabuki te, odorokai tatematuri tamahu.
 Hiki-kakusi tamahe ru ni zo, Otodo sasi-nozoki tamahe ru. Odoroki te ohom-hi mo sasi-tamahu. Tono tui-wi tamahi te,
 "Makade haberi nu besi. Ohom-zyake no hisasiku okora se tamaha zari turu wo, osorosiki waza nari ya! Yama-no-Zasu, tada-ima sau-zi ni tukahasa m."
 to, isogasige ni te tati tamahi nu.

 [6-3 Kaoru is told Nionomiya and Ukifune's relationship by his follower]
 Yo huke te, mina ide tamahi nu. Otodo ha, Miya wo saki ni tate tatematuri tamahi te, amata no ohom-kodomo no Kamdatime, kimi-tati wo hiki-tuduke te, anata ni watari tamahi nu. Ko no Tono ha okure te ide tamahu.
 Zuizin kesiki-bami turu, ayasi to obosi kere ba, go-zen nado ori te hi tomosu hodo ni, Zuizin mesi-yosu.
 "Mausi turu ha, nani-goto zo?"
 to tohi tamahu.
 "Kesa, ka no Udi ni, Idumo-no-Gon-no-Kami Tokikata-no-Asom no moto ni haberu wotoko no, murasaki no usuyau ni te, sakura ni tuke taru humi wo, nisi no tumado ni yori te, nyoubau ni tora se haberi turu. Mi tamahe tuke te, sika-sika tohi haberi ture ba, koto-tagahe tutu, sora-goto no yau ni mausi haberi turu wo, ika ni mausu zo, tote, warahabe si te mise haberi ture ba, Hyaubukyau-no-Miya ni mawiri haberi te, Sikibu-no-Seu Mitisada-no-Asom ni nam, so no kaheri-goto ha tora se haberi keru."
 to mausu. Kimi, ayasi to obosi te,
 "So no kaheri-goto ha, ika yau ni si te ka, idasi turu?"
 "Sore ha mi tamahe zu. Koto-kata yori idasi haberi ni keru. Smo-bito no mausi haberi turu ha, akaki siki-si no, ito kiyora naru, to nam mausi haberi turu."
 to kikoyu. Obosi ahasuru ni, tagahu koto nasi. Sa made mise tu ram wo, kado-kadosi to obose do, hito-bito tikakere ba, kuhasiku mo notamaha zu.

 [6-4 Kaoru is perplexed with their relationship on the way to his home]
 Miti sugara, "Naho, ito osorosiku, kuma naku ohasuru Miya nari ya! Ika nari kem tuide ni, saru hito ari to kiki tamahi kem. Ikade ihi-yori tamahi kem. Winaka-bi taru atari ni te, kau yau no sudi no magire ha, e si mo ara zi, to omohi keru koso wosanakere. Sate mo, sira nu atari ni koso, saru suki-goto wo mo notamaha me, mukasi yori hedate naku te, ayasiki made sirube si te, wi te ariki tatematuri si mi ni si mo, usirometaku obosi-yoru besi ya!"
 to omohu ni, ito kokoro-dukinasi.
 "Tai-no-Ohomkata no ohom-koto wo, imiziku omohi tutu, tosi-goro sugusu ha, wa ga kokoro no omosa, koyonakari keri. Saru ha, sore ha, ima hazime te sama asikaru beki hodo ni mo ara zu. Moto yori no tayori ni mo yore ru wo, tada kokoro no uti no kuma ara m ga, wa ga tame mo kurusikaru beki ni yori koso, omohi-habakaru mo woko naru waza nari kere.
 Ko no koro kaku nayamasiku si tamahi te, rei yori mo hito sigeki magire ni, ikade haru-baru to kaki-yari tamahu ram. Ohasi ya some ni kem. Ito haruka naru kesau no miti nari ya! Ayasiku te, ohasi-dokoro tadune rare tamahu hi mo ari, to kikoye ki kasi. Sa-yau no koto ni obosi midare te, sokohaka-to-naku nayami tamahu naru besi. Mukasi wo obosi iduru ni mo, e ohase zari si hodo no nageki, ito itohosige nari ki kasi."
 to, tuku-duku to omohu ni, Womna no itaku mono-omohi taru sama nari si mo, kata-hasi kokoro-e some tamahi te ha, yorodu obosi ahasuru ni, ito usi.
 "Arigataki mono ha, hito no kokoro ni mo aru kana! Rautage ni ohodoka nari to ha miye nagara, iro-meki taru kata ha sohi taru hito zo kasi. Ko no Miya no ohom-gu ni te ha, ito yoki ahahi nari."
 to omohi mo yuduri tu beku, noku kokoti si tamahe do,
 "Yamgotonaku omohi some hazime si hito nara ba koso ara me, naho saru mono ni te oki tara m. Ima ha tote mi zara m, hata, kohisikaru besi."
 to hito-waroku, iro-iro kokoro no uti ni obosu.

 [6-5 Kaoru sends his follow to Uji]
 "Ware, susamaziku omohi nari te, sute oki tara ba, kanarazu, ka no Miya, yobi-tori tamahi te m. Hito no tame, noti no itohosisa wo mo, koto ni tadori tamahu mazi. Sayau ni obosu hito koso, It'hon-no-Miya no ohom-kata ni hito, ni, sam-nin mawira se tamahi ta'nare. Sate, ide tati tara m wo mi kika m, itohosiku."
 nado, naho sute gataku, kesiki mi mahosiku te, ohom-humi tukahasu. Rei no zuizin mesi te, ohom-tedukara hitoma ni mesi-yose tari.
 "Mitisada-no-Asom ha, naho Nakanobu ga ihe ni ya kayohu?"
 "Sa nam haberu." to mausu.
 "Udi he ha, tune ni ya ko no ari kem wonoko ha yaru ram? Kasuka ni te wi taru hito nare ba, Mitisada mo omohi kaku ram kasi."
 to, uti-umeki tamahi te,
 "Hito ni miye de wo makare. Woko nari."
 to notamahu. Kasikomari te, Seuhu ga tune ni ko no Tono no ohom-koto anai-si, kasiko no koto tohi si mo omohi-ahasure do, mono-nare te e mausi-ide zu. Kimi mo, "Gesu ni kuhasiku ha sira se zi." to obose ba, toha se tamaha zu.
 Kasiko ni ha, ohom-tukahi no rei yori sigeki ni tuke te mo, mono-omohu koto sama-zama nari. Tada kaku zo notamahe ru.
 "Nami koyuru koro to mo sira zu suwe no matu
 matu ram to nomi omohi keru kana

 Hito ni waraha se tamahu na."
 to aru wo, ito ayasi to omohu ni, mune hutagari nu. Ohom-kaheri-goto wo kokoroe-gaho ni kikoye m mo ito tutumasi, higa-koto ni te ara m mo ayasikere ba, ohom-humi ha moto no yau ni si te,
 "Tokoro-tagahe no yau ni miye habere ba nam. Ayasiku nayamasiku te, nani-goto mo."
 to kaki-sohe te tatemature tu. Mi tamahi te,
 "Sasuga ni, itaku mo si taru kana! Kakete mi oyobanu kokorobahe yo."
 to hohowema re tamahu mo, nikusi to ha, e obosi hate nu na'meri.

 [6-6 Ukon talks her sister's unhappy tale to Jiju]
 Maho nara ne do, honomekasi tamahe ru kesiki wo, kasiko ni ha itodo omohi sohu. "Tuhi ni wa ga mi ha, kesikara zu ayasiku nari nu beki na'meri." to, itodo omohu tokoro ni, Ukon ki te,
 "Tono no ohom-humi ha, nado te kahesi tatematura se tamahi turu zo. Yuyusiku, imi haberu naru mono wo."
 "Higa-koto no aru yau ni miye ture ba, tokoro-tagahe ka tote."
 to notamahu. Ayasi to mi kere ba, miti ni te ake te mi keru nari keri. Yokara zu no Ukon ga sama ya na! Mi tu to ha iha de,
 "Ana, itohosi! Kurusiki ohom-koto-domo ni koso habere. Tono ha mono no kesiki go-ran-zi taru besi."
 to ihu ni, omote sato akami te, mono mo notamaha zu. Humi mi tu ram to omoha ne ba, "Koto-zama ni te, ka no mi-kesiki miru hito no katari taru ni koso ha." to omohu ni,
 "Tare ka, sa ihu zo?"
 nado mo e tohi tamaha zu. Ko no hito-bito no mi omohu ram koto mo, imiziku hadukasi. Wa ga kokoro mote ari some si koto nara ne do mo, "Kokoro-uki sukuse kana!" to omohi-iri te ne taru ni, Ziziu to hutari si te,
 "Ukon ga ane no, Hitati ni te, hito hutari mi haberi si wo, hodo-hodo ni tuke te ha, tada kaku zo kasi. Kore mo kare mo otora nu kokorozasi ni te, omohi-madohi te haberi si hodo ni, womna ha, ima no kata ni ima sukosi kokoro-yose masari te zo haberi keru. Sore ni netami te, tuhi ni ima no wo ba korosi te si zo kasi.
 Sa-te ware mo sumi habera zu nari ni ki. Kuni ni mo, imiziki atara tuhamono hitori usinahi tu. Mata, ko no ayamati taru mo, yoki raudou nare do, kakaru ayamati si taru mono wo, ikade ka ha tukaha m, tote, kuni no uti wo mo ohi-haraha re, subete womna no tai-daisiki zo tote, tati no uti ni mo oi tamahe ra zari sika ba, Aduma no hito ni nari te, Mama mo, ima ni kohi naki haberu ha, tumi hukaku koso mi tamahure.
 Yuyusiki tuide no yau ni habere do, kami mo simo mo, kakaru sudi no koto ha, obosi midaruru ha, ito asiki waza nari. Ohom-inoti mada ni ha ara zu to mo, hito no ohom-hodo-hodo ni tuke te haberu koto nari. Sinuru ni masaru hadi naru koto mo, yoki hito no ohom-mi ni ha, naka-naka haberu nari. Hito-kata ni obosi sadame te yo."
 Miya mo mi-kokorozasi masari te, mameyaka ni dani kikoye sase tamaha ba, sonata-zama ni mo nabikase tamahi te, mono na itaku nageka se tamahi so. Yase otorohe sase tamahu mo ito yaku nasi. Sa-bakari Uhe no omohi itaduki kikoye sase tamahu mono wo, Mama ga ko no ohom-isogi ni kokoro wo ire te, madohi wi te haberu ni tuke te mo, sore yori konata ni, to kikoye sase tamahu ohom-koto koso, ito kurusiku, itohosikere."
 to ihu ni, ima hitori,
 "Utate, osorosiki made na kikoye sase tamahi so. Nani-goto mo ohom-sukuse ni koso ara me. Tada mi-kokoro no uti ni, sukosi obosi nabika m kata wo, saru beki ni obosi nara se tamahe. Ide ya, ito katazikenaku, imiziki mi-kesiki nari sika ba, hito no kaku obosi isogu meri si kata ni mo mi-kokoro mo yora zu. Sibasi ha kakurohe te mo, ohom-omohi no masara se tamaha m ni yora se tamahi ne, to zo omohi e haberu."
 to, Miya wo imiziku mede kikoyuru kokoro nare ba, hitamiti ni ihu.

 [6-7 Ukifune desires to kill herself as hearing Ukon talking her sister's unhappy tale]
 "Isa ya! Ukon ha, tote-mo kakute-mo, koto naku sugusa se tamahe to, Hatuse, Isiyama nado ni gwan wo nam tate haberu. Ko no Daisyau-dono no mi-sau no hito-bito to ihu mono ha, imiziki mudau no mono-domo ni te, hito-rui ko no sato ni miti te haberu nari. Ohokata, ko no Yamasiro, Yamato ni, Tono no ryau-zi tamahu tokoro-dokoro no hito nam, mina ko no Udoneri to ihu mono no yukari kake tutu haberu naru.
 Sore ga muko no Ukon-no-Taihu to ihu mono wo moto to si te, yorodu no koto wo oki te ohose rare taru na'nari. Yoki hito no ohom-naka-doti ha, nasake naki koto si ide yo, to obosa zu to mo, mono no kokoro-e nu winaka-bito-domo no, tonowi-bito ni te kahari-gahari saburahe ba, onoga ban ni atari te, isasaka naru koto mo ara se zi nado, ayamati mo si haberi na m.
 Ari-si yo no ohom-ariki ha, ito koso mukutukeku omou tamahe rare sika. Miya ha, wari naku tutuma se tamahu to te, ohom-tomo no hito mo wi te ohasimasa zu, yature te nomi ohasimasu wo, saru mono no mi-tuke tatematuri tara m ha, ito imiziku nam."
 to, ihi-tudukuru wo, Kimi, "Naho, ware wo, Miya ni kokoro-yose tatematuri taru to omohi te, ko no hito-bito no ihu. Ito hadukasiku, kokoti ni ha idure to mo omoha zu. Tada yume no yau ni akire te, imiziku ira re tamahu wo ba, nado kaku si mo, to bakari omohe do, tanomi kikoye te tosi-goro ni nari nuru hito wo, ima ha to mote-hanare m to omoha nu ni yori koso, kaku imizi to mono mo omohi midaru re. Geni, yokara nu koto mo ide-ki tara m toki." to, tuku-duku to omohi-wi tari.
 "Maro ha, ikade sina baya! Yo-duka zu kokoro-ukari keru mi kana! Kaku, uki koto aru tamesi ha, gesu nado no naka ni dani ohoku ya ha a'naru."
 tote, utubusi husi tamahe ba,
 "Kaku na obosimesi so. Yasuraka ni obosi nase, tote koso kikoye sase habere. Obosi nu beki koto wo mo, sara-nu kaho ni nomi, nodoka ni miye sase tamahe ru wo, ko no ohom-koto no noti, imiziku kokoro-irare wo se sase tamahe ba, ito ayasiku nam mi tatematuru."
 to, kokoro-siri taru kagiri ha, mina kaku omohi-midare sawagu ni, Menoto, ono ga kokoro wo yari te, mono-zome itonami wi tari. Ima-mawiri-waraha nado no meyasuki wo yobi-tori tutu,
 "Kakaru hito go-ran-ze yo. Ayasiku te nomi husa se tamahe ru ha, mononoke nado no, samatage kikoye sase m to suru ni koso." to nageku.

 7 Tale of Ukifune Ukifune does not meet Nionomiya and leaves farewell waka to her mother

 
[7-1 Udoneri telles Kaoru's message to Ukon]
 Tono yori ha, ka no ari si kaheri-goto wo dani notamaha de, hi-goro he nu. Ko no odosi si Udoneri to ihu mono zo ki taru. Geni, ito ara-arasiku, hututuka naru sama si taru okina no, kowe kare, sasuga ni kesiki aru,
 "Nyoubau ni, mono tori-mausa m."
 to iha se tare ba, Ukon si mo ahi tari.
 "Tono ni mesi haberi sika ba, kesa mawiri haberi te, tada-ima nam, makari kaheri hanberi turu. Zahuzi-domo ohose rare turu tuide ni, kaku te ohasimasu hodo ni, yonaka, akatuki no koto mo, nanigasira kaku te saburahu, to omohosi te, tonowi-bito waza to sasi-tatematura se tamahu koto mo naki wo, ko no koro kikosimese ba,
 'Nyoubau no ohom-moto ni, sira nu tokoro no hito kayohu yau ni nam kikosimesu koto aru. Tai-daisiki koto nari. Tonowi ni saburahu mono-domo ha, so no anai kiki tara m. Sira de ha, ikaga saburahu beki.'
 to toha se tamahi turu ni, uketamahara nu koto nare ba,
 'Nanigasi ha mi no yamahi omoku haberi te, tonowi tukau-maturu koto ha, tuki-goro okotari te habere ba, anai mo e siri hanbera zu. Saru beki wonoko-domo ha, ketai naku moyohosi saburahase haberu wo, sa no gotoki hizyau no koto no saburaha m wo ba, ikade ka uketamahara nu yau ha habera m.'
 to nam mausa se haberi turu. Youi si te saburahe, bin naki koto mo ara ba, omoku kandau-se sime tamahu beki yosi nam, ohose-goto haberi ture ba, ika naru ohose-goto ni ka to, osore mausi hanberu."
 to ihu wo kiku ni, hukurohu no naka m yori mo, ito mono osorosi. Irahe mo yara de,
 "Sari ya! Kikoye sase si ni tagaha nu koto-domo wo kikosimese. Mono no kesiki go-ran-zi taru na'meri. Ohom-seusoko mo habera nu yo."
 to nageku. Menoto ha, hono-uti-kiki te,
 "Ito uresiku ohose rare tari. Nusu-bito ohokan naru watari ni, tonowi-bito mo hazime no yau ni mo ara zu. Mina, mi no kahari zo to ihi tutu, ayasiki gesu wo nomi mawira sure ba, yagyau wo dani e se nu ni." to yorokobu.

 [7-2 Ukifune determines to kill herself and disposes of their letters]
 Kimi ha, "Geni, tada-ima ito asiku nari nu beki mi na'meri." to obosu ni, Miya yori ha,
 "Ika ni, ika ni?"
 to, koke no midaruru wari-nasa wo notamahu, ito wadurahasiku te nam.
 "Tote-mo kakute-mo, hito-kata hito-kata ni tuke te, ito utate aru koto ha ide-ki na m. Wa ga mi hitotu no naku nari na m nomi koso meyasukara me. Mukasi ha, kesau suru hito no arisama no, idure to naki ni omohi wadurahi te dani koso, mi wo naguru tamesi mo ari kere. Nagarahe ba, kanarazu uki koto miye nu beki mi no, naku nara m ha, nani ka wosikaru beki. Oya mo sibasi koso nageki madohi tamaha me, amata no kodomo atukahi ni, onodukara wasure-gusa tumi te m. Ari nagra motesokonahi, hito-warahe naru sama ni te saurahe m ha, masaru mono-omohi naru besi."
 nado omohi naru. Ko-meki ohodoka ni, tawo-tawo to miyure do, ke-dakau yo no arisama wo mo siru kata sukunaku te, obosi-tate taru hito ni si are ba, sukosi ozukaru beki koto wo, omohi yoru nari kem kasi.
 Mutukasiki hogu nado yari te, odoro-odorosiku hito-tabi ni mo sitatame zu, toudai no hi ni yaki, midu ni nage-ire sase nado, yau-yau usinahu. Kokoro-sira nu go-tati ha, "Mono he watari tamahu bekere ba, ture-dure naru tuki-hi wo he te, hakanaku si atume tamahe ru tenarahi nado wo, yari tamahu na'meri." to omohu. Ziziu nado, mi-tukuru toki ha,
 "Nado, kaku ha se sase tamahu? Ahare naru ohom-naka ni, kokoro todome te kaki-kahasi tamahe ru humi ha, hito ni koso mise sase tamaha zara me, mono no soko ni oka se tamahi te go-ran-zuru nam, hodo-hodo ni tuke te ha, ito ahare ni haberu. Sa-bakari medetaki ohom-kami tukahi, katazikenaki ohom-kotonoha wo tukusa se tamahe ru wo, kaku nomi yara se tamahu, nasake naki koto."
 to ihu.
 "Nani ka? Mutukasiku. Nagakaru maziki mi ni koso a'mere. Oti-todomari te, hito no ohom-tame mo itohosikara m. Sakasira ni kore wo tori-oki keru yo nado, mori-kiki tamaha m koso, hadukasikere."
 nado notamahu. Kokoro-bosoki koto wo omohi mote-yuku ni ha, mata e omohi-tatu maziki waza nari keri. Oya wo oki te naku naru hito ha, ito tumi hukaka' naru mono wo nado, sasuga ni, hono-kiki taru koto wo mo omohu.

 [7-3 Ukifune sobs as recalling Nionomiya at March 20 past]
 Hatu-ka amari ni mo nari nu. Ka no ihe-aruzi, nizihu-hati-niti ni kudaru besi. Miya ha,
 "So no yo kanarazu mukahe m. Simo-bito nado ni, yoku kesiki miyu maziki kokoro-dukahi si tamahe. Konata-zama yori ha, yume ni mo kikoye aru mazi. Utagahi tamahu na."
 nado notamahu. "Sate, aru maziki sama ni te ohasi tara m ni, ima hito-tabi mono wo mo e kikoye zu, obotukanaku te kahesi tatematura m koto yo. Mata, toki no ma ni te mo, ikade ka koko ni ha yose tatematura m to suru. Kahi naku urami te kaheri tamaha m." sama nado wo omohi-yaru ni, rei no, omokage hanare zu, tahe zu kanasiku te, ko no ohom-humi wo kaho ni osi-ate te, sibasi ha tutume do mo, ito imiziku naki tamahu.
 Ukon,
 "A-ga-Kimi, kakaru mi-kesiki, tuhi ni hito mi tatematuri tu besi. Yau-yau, ayasi nado omohu hito haberu beka' meri. Kau kakadurahi omohosa de, saru beki sama ni kikoye sase tamahi te yo. Ukon habera ba, ohokenaki koto mo tabakari idasi habera ba, ka-bakari tihisaki ohom-mi hitotu ha, sora yori wi te tatematura se tamahi na m."
 to ihu. To-bakari tamerahi te,
 "Kaku nomi ihu koso, ito kokoro-ukere. Sa mo ari nu beki koto, to omohi-kake ba koso ara me, aru maziki koto, to mina omohi-toru ni, wari naku, kaku nomi tanomi taru yau ni notamahe ba, ika naru koto wo si-ide tamaha m to suru ni ka nado, omohu ni tuke te, mi no ito kokoro-uki nari."
 tote, kaheri-goto mo kikoye tamaha zu nari nu.

 [7-4 Nionomiya does to Uji to meet Ukifune]
 Miya, "Kaku nomi, naho uke-hiku kesiki mo naku te, kahesi-goto sahe taye-daye ni naru ha, ka no hito no, aru beki sama ni ihi sitatame te, sukosi kokoro-yasukaru beki kata ni omohi sadamari nuru na'meri. Kotowari." to obosu mono kara, ito kutiwosiku netaku,
 "Sari to mo, ware wo ba ahare to omohi tari si mono wo. Ahi-mi nu todaye ni, hito-bito no ihi sira suru kata ni yoru nara m kasi."
 nado nagame tamahu ni, yuku-kata sira zu, munasiki sora ni miti nuru kokoti si tamahe ba, rei no, imiziku obosi-tati te ohasi masi nu.
 Asi-gaki no kata wo miru ni, rei nara zu,
 "Are ha, ta so?"
 to ihu kowe-gowe, izatoge nari. Tati-noki te, kokoro-siri no wonoko wo ire tare ba, sore wo sahe tohu. Saki-zaki no kehahi ni mo ni zu. Wadurahasiku te,
 "Kyau yori tomi no ohom-humi aru nari."
 to ihu. Ukon ha zusa no na wo yobi te ahi tari. Ito wadurahasiku, itodo oboyu.
 "Sarani, koyohi ha huyou nari. Imiziku katazikenaki koto."
 to iha se tari. Miya, "Nado, kaku mote hanaru ram?" to obosu ni, wari naku te,
 "Madu, Tokikata iri te, Ziziu ni ahi te, saru beki sama ni tabakare."
 to tukahasu. Kado-kadosiki hito ni te, tokaku ihi kamahe te, tadune te ahi tari.
 "Ika naru ni ka ara m? Ka no Tono no notamahasuru koto ari tote, tonowi ni aru mono-domo no, sakasi-gari-dati taru koro ni te, ito wari naki nari. O-mahe ni mo, mono wo nomi imiziku obosi ta'meru ha, kakaru ohom-koto no katazikenaki wo, obosi midaruru ni koso, to kokoro-gurusiku nam mi tatematuru. Sara ni, koyohi ha. Hito kesiki mi haberi na ba, naka-naka ni ito asikari na m. Yagate, sa mo mi-kokoro-dukahi se sase tamahi tu bekara m yo, koko ni mo hito sire zu omohi kamahe te nam, kikoye sasu bekameru."
 Menoto no izatoki koto nado mo kataru. Taihu,
 "Ohasimasu miti no oboroke nara zu, anagati naru mi-kesiki ni, ahe-naku kikoye sase m nam, tai-daisiki. Sara ba, iza, tamahe. Tomo ni kuhasiku kikoye sase tamahe." to izanahu.
 "Ito wari nakara m."
 to ihi-sirohu hodo ni, yo mo itaku huke yuku.

 [7-5 Nionomiya tried in vain to meet Ukifune and came back to Kyoto]
 Miya ha, ohom-uma ni te sukosi tohoku tati tamahe ru ni, sato-bi taru kowe si taru inu-domo no ide-ki te nonosiru mo, ito osorosiku, hito-zukuna ni, ito ayasiki ohom-ariki nare ba, "Suzuro nara m mono no hasiri ide-ki tara m mo, ika-sana ni?" to, saburahu kagiri kokoro wo zo madohasi keru.
 "Naho, toku-toku mawiri na m."
 to ihi sawagasi te, ko no Ziziu wo wi te mawiru. Kami waki yori kai-kosi te, yaudai ito wokasiki hito nari. Uma ni nose m to sure do, sarani kika ne ba, kinu no suso wo tori te, tati sohi te yuku. Wa ga kutu wo haka se te, midukara ha, tomo naru hito no ayasiki mono wo haki tari.
 Mawiri te, "Kaku nam." to kikoyure ba, katarahi tamahu beki yau dani nakere ba, yamagatu no kakine no odoro mugura no kage ni, ahuri to ihu mono wo siki te orosi tatematuru. Wa ga mi-kokoti ni mo, "Ayasiki arisama kana! Kakaru miti ni sokonaha re te, haka-bakasiku ha, e aru maziki mi na'meri." to, obosi tudukuru ni, naki tamahu koto kagiri nasi.
 Kokoro-yowaki hito ha, masite ito imiziku kanasi to mi tatematuru. Imiziki ata wo oni ni tukuri tari to mo, oroka ni mi-sutu maziki hito no ohom-arisama nari. Tamerahi tamahi te,
 "Tada hito-koto mo e kikoye sasu maziki ka. Ika nare ba, ima-sara ni kakaru zo? Naho, hito-bito no ihi-nasi taru yau aru besi."
 to notamahu. Arisama kuhasiku kikoye te,
 "Yagate, sa obosimesa m hi wo, kane te ha tiru maziki sama ni, tabakara se tamahe. Kaku katazikenaki koto-domo wo mi tatematuri habere ba, mi wo sute te mo omou tamahe tabakari habera m."
 to kikoyu. Ware mo hitome wo imiziku obose ba, hito-kata ni urami tamaha m yau mo nasi.
 Yo ha itaku huke yuku ni, ko no mono-togame suru inu no kowe taye zu, hito-bito ohi-sake nado suru ni, humi hiki-narasi, ayasiki wonoko-domo no kowe-domo si te,
 "Hi ayahusi."
 nado ihu mo, ito kokoro-awatatasikere ba, kaheri tamahu hodo, ihe ba sara nari.
 "Iduku ni ka mi wo ba sute m to sira-kumo no
 kakara nu yama mo naku-naku zo yuku

 Sara ba, haya!"
 tote, ko no hito wo kahesi tamahu. Mi-kesiki namamekasiku ahare ni, yo-bukaki tuyu ni simeri taru ohom-ka no kaubasisa nado, tatohe m kata nasi. Naku naku zo kaheri ki taru.

 [7-6 Ukifune thinks about last life at her dying hour]
 Ukon ha, ihi kiri turu yosi ihi wi taru ni, Kimi ha, iyo-iyo omohi midaruru koto ohoku te husi tamahe ru ni, iri-ki te, ari-turu sama kataru ni, irahe mo se ne do, makura no yau-yau uki nuru wo, katu ha ika ni miru ram, to tutumasi. Tutomete mo, ayasikara m mami wo omohe ba, mugo ni husi tari. Mono hakanage ni obi nado si te kyau yomu. "Oya ni saki-dati na m tumi usinahi tamahe." to nomi omohu.
 Ari-si we wo tori-ide te mi te, kaki tamahi si te-tuki, kaho no nihohi nado no, mukahi kikoye tara m yau ni oboyure ba, yobe, hito-koto wo dani kikoye zu nari ni si ha, naho ima hitohe masari te, imizi to omohu. "Ka no, kokoro-nodoka naru sama ni te mi m, to yuku-suwe tohokaru beki koto wo notamahi wataru hito mo, ikaga obosa m?" to itohosi.
 Uki sama ni ihi-nasu hito mo ara m koso, omohi-yari hadukasikere do, "Kokoro-asaku, kesikara zu hito-warahe nara m wo, kika re tatematura m yori ha." nado omohi-tuduke te,
 "Nageki wabi mi wo ba sutu to mo naki kage ni
 uki na nagasa m koto wo koso omohe
"
 Oya mo ito kohisiku, rei ha, koto ni omohi-ide nu harakara no minikuyaka naru mo, kohisi. Miya-no-Uhe wo omohi-ide kikoyuru ni mo, sube te ima hito-tabi yukasiki hito ohokari. Hito ha mina, ono-ono mono-zome isogi, nani-ya ka-ya to ihe do, mimi ni mo ira zu, yoru to nare ba, hito ni mi-tuke rare zu, ide te yuku beki kata wo omohi mauke tutu, ne rare nu mama ni, kokoti mo asiku, mina tagahi ni tari. Ake tate ba, kaha no kata wo mi-yari tutu, hituzi no ayumi yori mo hodo naki kokoti su.

 [7-7 A mail comes to Ukifune from her mother in Kyoto]
 Miya ha, imiziki koto-domo wo notamahe ri. Ima-sara ni, hito ya mi m to omohe ba, ko no ohom-kaheri-goto wo dani, omohu mama ni mo kaka zu.
 "Kara wo dani uki yononaka ni todome zu ha
 iduko wo haka to Kimi mo urami m
"
 to nomi kaki te idasi tu. "Ka no Tono ni mo, ima ha no kesiki mise tatematura mahosikere do, tokoro-dokoro ni kaki-oki te, hanare nu ohom-naka nare ba, tuhi-ni kiki ahase tamaha m koto, ito ukaru besi. Subete, ika ni nari kem to, tare ni mo obotukanaku te yami na m." to omohi-kahesu.
 Kyau yori, Haha no ohom-humi mote ki tari.
 "Ne nuru yo no yume ni, ito sawagasiku te mi tamahi ture ba, zukyau tokoro-dokoro se sase nado si haberu wo, yagate, so no yume no noti, ne rare zari turu ke ni ya, tada-ima, hiru-ne si te haberu yume ni, hito no imu to ihu koto nam, miye tamahi ture ba, odoroki nagara tatematuru. Yoku tutusima se tamahe.
 Hito hanare taru ohom-sumahi ni te, toki-doki tati-yora se tamahu hito no ohom-yukari mo ito osorosiku, nayamasige ni monose sase tamahu wori si mo, yume no kakaru wo, yorodu ni nam omou tamahuru.
 Mawiri-ko mahosiki wo, Seusyau no kata no, naho, ito kokoro-motonage ni, mononoke-dati te nayami habere ba, kata-toki mo tati saru koto, to imiziku iha re haberi te nam. So no tikaki tera ni mo mi-zukyau se sase tamahe."
 tote, so no reu no mono, humi nado kaki-sohe te, mote ki tari. Kagiri to omohu inoti no hodo wo sira de, kaku ihi-tuduke tamahe ru mo, ito kanasi to omohu.

 [7-8 Ukifune composes and leaves waka to her mother]
 Tera he hito yari taru hodo, kaheri-goto kaku. Iha mahosiki koto ohokare do, tutumasiku te, tada,
 "Noti ni mata ahi-mi m koto wo omoha nam.
 ko no yo no yume ni kokoro-madoha de
"
 Zukyau no kane no kaze ni tuke te kikoye kuru wo, tuku-duku to kiki husi tamahu.
 "Kane no oto no tayuru hibiki ni ne wo sohe te
 wa ga yo tuki nu to Kimi ni tutahe yo
"
 Kwanzu mote ki taru ni kaki-tuke te,
 "Koyohi ha, e kaheru mazi."
 to ihe ba, mono no eda ni yuhi-tuke te oki tu. Menoto,
 "Ayasiku, kokoro-basiri no suru kana! Yume mo sawagasi, to notamahase tari tu. Tonowi-bito, yoku saburahe."
 to iha suru wo, kurusi to kiki husi tamahe ri.
 "Mono kikosimesa nu, ito ayasi. Ohom-yuduke."
 nado yorodu ni ihu wo, "Sakasi-garu mere do, ito minikuku oyi-nari te, ware naku ha, iduku ni ka ara m?" to omohi-yari tamahu mo, ito ahare nari. "Yononaka ni e ari-hatu maziki sama wo, honomekasi te iha m." nado obosu ni, madu odoroka sare te saki-datu namida wo, tutumi tamahi te, mono mo iha re zu. Ukon, hodo tikaku husu tote,
 "Kaku nomi mono wo omohose ba, mono omohu hito no tamasihi ha, akugaru naru mono nare ba, yume mo sawagasiki nara m kasi. Idu-kata to obosi sadamari te, ika ni mo ika ni mo, ohasimasa nam."
 to uti-nageku. Naye taru kinu wo kaho ni osi-ate te, husi tamahe ri, to nam.