About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Kagerou
Tale of Kaoru's Dainagon era, from about the last in March to fall at the age of 27

  1 Tale of Ukifune After of Ukifune's disapperarance, the others' perplexity

 1. Ukifune's disapperarance at Uji---Kasiko ni ha, hito-bito, ohase nu wo motome sawage do


 2. Nionomiya sends a messenger to Uji---Miya ni mo, ito rei nara nu kesiki ari si ohom-kaheri


 3. Tokikata arrived at Uji---Kayasuki hito ha, toku yuki-tuki nu. Ame sukosi huri yami tare do


 4. The wet nurse suffered grief at the loss of Ukifune---Uti ni mo naku kowe-gowe nomi si te, Menoto naru besi


 5. Ukifune's mother arrived at Uji---Ame no imizikari turu magire ni, Haha-Gimi mo watari tamahe ri


 6. Jiju and the others hold a funeral for Ukifune---Ziziu nado koso, hi-goro no mi-kesiki omohi-ide


 7. Jiju and the others suppress the truth---Taihu, Udoneri nado, odosi kikoye si mono-domo mo mawiri te


  2 Tale of Ukifune After of Ukifune's disapperarance, Kaoru and Nionomiya's perplexity

 1. Kaoru hears of Ukifune's death at Ishiyama temple---Daisyau-dono ha, Nihudau-no-Miya no nayami tamahi kere ba


 2. Kaoru regreted having left Ukifune alone at Uji---Tono ha, naho, ito ahe-naku imizi to kiki tamahu ni mo


 3. Nionomiya shuts himself in his room---Ka no Miya hata, masite, ni, sam-niti ha mono mo oboye tamaha zu


 4. Kaoru visits to Nionomiya---Miya no ohom-toburahi ni, hi-bi ni mawiri tamaha nu hito naku


 5. Kaoru talks with Nionomiya---Yau-yau yo no monogatari kikoye tamahu ni, "Ito kome te si mo ha


 6. A human being has humane mind---"Imiziku mo obosi tari turu kana! Ito hakanakari kere do


  3 Tale of Nionomiya Nionomiya invites and talks with Jiju

 1. Kaoru and Nionomiya compose and exchange waka in April---Tuki tati te, "Kehu zo watara masi." to obosi-ide


 2. Nionomiya sends Tokikata to invite Jiju to Uji---Ito yume no yau ni nomi, naho, "Ikade


 3. Tokikata talks with Jiju at Uji---Taihu mo naki te, "Sarani, ko no ohom-naka no koto


 4. Jiju goes to Kyoto to meet Nionomiya---Kuroki kinu-domo ki te, hiki-tukurohi taru katati mo


 5. Jiju went back to Uji---Nani-bakari no mono to mo go-ran-ze zari si hito mo, mutumasiku


  4 Tale of Kaoru Kaoru holds the forty-ninth day of Buddhist service for Ukifune's death

 1. Kaoru visits to Uji---Daisyau-dono mo, naho, ito obotukanaki ni


 2. Kaoru asks Ukifune's death to Ukon---Asamasiu, obosi-kake nu sudi naru ni, mono mo to bakari


 3. Kaoru recognized that Ukifune was Nionomiya's girlfriend---"Ware ha kokoro ni mi wo mo makase zu, kenseu naru sama ni


 4. Kaoru recalls the past days at Uji--"Miya-no-Uhe no, notamahi hazime si, hitokata to tuke some


 5. Kaoru sends a mail to Ukifune's mother---Ka no Haha-Gimi ha, kyau ni ko umu beki musume no koto ni yori


 6. Ukifune's mother replies to Kaoru---Itaku si mo imu maziki kegarahi nare ba, "Hukau si mo hure


 7. Hitachi-no-kami mourns for the death of Ukifune---Kasiko ni ha, Hitati-no-Kami, tati nagara ki te


 8. Kaoru holds the forty-ninth day of Buddhist service for Ukifune's death---Sizihu-ku-niti no waza nado se sase tamahu ni mo, "Ika nari kem


  5 Tale of Kaoru Akashi-Empress' daughters

 1. Kaoru and his girlfriend Ko-Zaisho---Kisaki-no-Miya no, ohom-kyaubuku no hodo ha, naho kaku te ohasimasu ni


 2. A Buddhist servisce is held for Hikaru-Genji and Murasaki at Rokujo-in---Hatisu no hana no sakari ni, mi-hakau se raru. Rokudeu-no-Win no ohom-tame


 3. Ko-Zaisho plays with a piece of ice at hot day---Kokoro-duyoku wari te, te-goto ni mo' tari. Kasira ni uti-oki


 4. The marital relationship between Kaoru and Ninomiya---Tutomete, oki tamahe ru Womna-Miya no ohom-katati


 5. Kaoru meets Akashi-Empress who is his wife's mother---So no hi ha kurasi te, mata no asita ni Oho-Miya ni mawiri tamahu


 6. Akashi-Empress hears the relationship between Kaoru and his girlfriend Ko-Zaisho---Hime-Miya ha, anata ni watara se tamahi ni keri


 7. Akashi-Empress knew a love triangle between Kaoru, Nionomiya and Ukifune---"Ito ayasiki koto wo koso kiki haberi sika


  6 Tale of Kaoru Kaoru suffered a deep grief at fall

 1. Onna-ichinomiya sends a mail to her sister Onna-ninomiya---So no noti, Hime-Miya-no-Ohomkata yori Ni-no-Miya ni ohom-seusoko ari keri


 2. Jiju works under Akashi-Empress as a maid---Kokoro-nodoka ni, sama yoku ohasuru hito dani, kakaru sudi ni ha


 3. Nionomiya thinks that Miya-no-kimi seems to Ukifune---Ko no haru use tamahi nuru Sikibukyau-no-Miya no ohom-musume wo


 4. Jiju peeps Kaoru and Nionomiya---Suzusiku nari nu tote, Miya, Uti ni mawira se tamahi na m to


 5. Kaoru and Ben-no-omoto compose and exchange waka---Himgasi no watadono ni, aki-ahi taru toguti ni


 6. Kaoru suffered a deep grief at fall---Himgasi no kauran ni osi-kakari te, yuhukage ni naru mama ni, hana no himo-toku


 7. A dialogue between Kaoru and Chujo-no-omoto on "Yusenkutsu"---Rei no, nisi no watadono wo, ari-si ni narahi te


 8. Kaoru visits Miya-no-kimi---Miya-no-Kimi ha, ko no nisi-no-tai ni zo ohom-kata si tari keru


 9. Kaoru thinks about three sisters' fate who lived in Uji---"Nami-nami no hito-meki te, kokoti-na' no sama ya!" to


 1 Tale of Ukifune After of Ukifune's disapperarance, the others' perplexity

 [1-1 Ukifune's disapperarance at Uji]
 Kasiko ni ha, hito-bito, ohase nu wo motome sawage do, kahi nasi. Monogatari no hime-gimi no, hito ni nusuma re tara m asita no yau nare ba, kuhasiku mo ihi tuduke zu. Kyau yori, ari-si tukahi no kahera zu nari ni sika ba, obotukanasi tote, mata hito okose tari.
 "Mada, tori no naku ni nam, idasi tate sase tamahe ru."
 to tukahi no ihu ni, ika ni kikoye m to, Menoto yori hazime te, awate madohu koto kagiri nasi. Omohi-yaru kata naku te, tada sawagi-ahe ru wo, ka no kokoro-sire-ru-doti nam, imiziku mono wo omohi tamahe ri si sama wo omohi-iduru ni, "Mi wo nage tamahe ru ka?" to ha omohi-yori keru.
 Naku-naku ko no humi wo ake tare ba,
 "Ito obotukanasa ni, madoroma re habera nu ke ni ya, koyohi ha yume ni dani utitoke te mo miye zu. Mono ni osoha re tutu, kokoti mo rei nara zu utate haberu wo! Naho ito osorosiku, mono he watara se tamaha m koto ha tikaku nare do, so no hodo, koko ni mukahe tatematuri te m. Kehu ha ame huri haberi nu bekere ba."
 nado ari. Yobe no ohom-kaheri wo mo ake te mi te, Ukon imiziu naku.
 "Sare-ba yo! Kokoro-bosoki koto ha kikoye tamahi keri. Ware ni, nado ka isasaka notamahu koto no nakari kem? Wosanakari si hodo yori, tuyu kokoro-oka re tatematuru koto naku, tiri bakari hedate naku te narahi taru ni, ima ha kagiri no miti ni si mo, ware wo okurakasi, kesiki wo dani mise tamaha zari keru ga turaki koto."
 to omohu ni, asi-zuri to ihu koto wo si te naku sama, wakaki kodomo no yau nari. Imiziku obosi taru mi-kesiki ha, mi tatematuri watare do, kakete mo, kaku nabete nara zu odoro-odorosiki koto, obosi-yora m mono to ha miye zari turu hito no mi-kokoro-zama wo, "Naho, ika ni si turu koto ni ka?" to obotukanaku imizi.
 Menoto ha, naka-naka mono mo oboye de, tada, "Ika sama ni se m? Ika sama ni se m?" to zo iha re keru.

 [1-2 Nionomiya sends a messenger to Uji]
 Miya ni mo, ito rei nara nu kesiki ari si ohom-kaheri, "Ika ni omohu nara m? Ware wo, sasuga ni ahi-omohi taru sama nagara, ada naru kokoro nari to nomi, hukaku utagahi tare ba, hoka he iki kakure m to ni ya ara m?" to obosi sawagi, ohom-tukahi ari.
 Aru kagiri naki madohu hodo ni ki te, ohom-humi mo e tatematura zu.
 "Ika naru zo?"
 to gesu-womna ni tohe ba,
 "Uhe no, koyohi, nihaka ni use tamahi ni kere ba, mono mo oboye tamaha zu. Tanomosiki hito mo ohasimasa nu wori nare ba, saburahi tamahu hito-bito ha, tada mono ni atari te nam madohi tamahu."
 to ihu. Kokoro mo hukaku sira nu wonoko ni te, kuhasiu toha de mawiri nu.
 "Kaku nam." to mausa se taru ni, yume to oboye te,
 "Ito ayasi. Itaku wadurahu to mo kika zu. Hi-goro, nayamasi to nomi ari sika do, kinohu no kaheri-goto ha sarige-mo-naku te, tune yori mo wokasige nari si mono wo."
 to, obosi-yaru kata nakere ba,
 "Tokikata, iki te kesiki mi, tasika naru koto tohi kike."
 to notamahe ba,
 "Ka no Daisyau-dono, ika naru koto ka, kiki tamahu koto haberi kem, tonowi suru mono oroka nari, nado imasime ohose raruru tote, simo-bito no makari-iduru wo mo, mi-togame tohi haberu nare ba, koto-dukuru koto naku te, Tokikata makari tara m wo, mono no kikoye habera ba, obosi-ahasuru koto nado ya habera m? Sate, nihaka ni hito no use tamahe ra m tokoro ha, ron nau sawagasiu, hito sigeku habera m wo." to kikoyu.
 "Sari-tote ha, ito obotukanaku te ya ara m? Naho, tokaku saru beki sama ni kamahe te, rei no, kokoro-sire ru Ziziu nado ni ahi te, ika naru koto wo kaku ihu zo, to anai se yo. Gesu ha higa-koto mo ihu nari."
 to notamahe ba, itohosiki mi-kesiki mo katazikenaku te, yuhu-tu-kata yuku.

 [1-3 Tokikata arrived at Uji]
 Kayasuki hito ha, toku iki-tuki nu. Ame sukosi huri yami tare do, wari naki miti ni yature te, gesu no sama ni te ki tare ba, hito ohoku tati-sawagi te,
 "Koyohi, yagate wosame tatematuru nari."
 nado ihu wo kiku kokoti mo, asamasiku oboyu. Ukon ni seusoko si tare do mo, e aha zu,
 "Tada-ima, mono oboye zu. Oki-agara m kokoti mo se de nam. Saru ha, koyohi bakari koso, kaku mo tati-yori tamaha me, e kikoye nu koto."
 to iha se tari.
 "Sari-tote, kaku obotukanaku te ha, ikaga kaheri mawiri habera m. Ima hito-tokoro dani."
 to seti ni ihi tare ba, Ziziu zo ahi tari keru.
 "Ito asamasi. Obosi mo ahe nu sama ni te use tamahi ni tare ba, imizi to ihu ni mo aka zu, yume no yau ni te, tare mo tare mo madohi haberu yosi wo mausa se tamahe. Sukosi mo kokoti nodome haberi te nam, hi-goro mo, mono obosi tari turu sama, hito-yo, ito kokoro-gurusi to omohi kikoye sase tamahe ri si arisama nado mo, kikoye sase haberu beki. Ko no kegarahi nado, hito no imi haberu hodo sugusi te, ima hito-tabi tati-yori tamahe."
 to ihi te, naku koto ito imizi.

 [1-4 The wet nurse suffered grief at the loss of Ukifune]
 Uti ni mo naku kowe-gowe nomi si te, Menoto naru besi,
 "Aga-Kimi ya, idu-kata ni ka ohasimasi nuru? Kaheri tamahe. Munasiki kara wo dani mi tatematura nu ga, kahi naku kanasiku mo aru kana! Ake-kure mi tatematuri te mo aka zu oboye tamahi, itusika kahi aru ohom-sama wo mi tatematura m to, asita yuhube ni tanomi kikoye turu ni koso, inoti mo nobi haberi ture. Uti-sute tamahi te, kaku yukuhe mo sira se tamaha nu koto.
 Oni-Gami mo aga-Kimi wo ba e ryau-zi tatematura zi. Hito no imiziku wosimu hito wo ba, Taisyaku mo kahesi tamahu nari. Aga-Kimi wo tori tatematura m, hito ni mare oni ni mare, kahesi tatemature. Naki ohom-kara wo mo mi tatematura m."
 to ihi-tudukuru ga, kokoro-e nu koto-domo maziru wo, ayasi to omohi te,
 "Naho, notamahe. Mosi, hito no kakusi kikoye tamahe ru ka? Tasika ni kikosi-mesa m to, ohom-mi no kahari ni idasi-tate sase tamahe ru ohom-tukahi nari. Ima ha, tote-mo kakute-mo kahi naki koto nare do, noti ni mo kikosi-mesi aha suru koto no habera m ni, tagahu koto mazira ba, mawiri tara m ohom-tukahi no tumi naru besi.
 Mata, sari-tomo to tanoma se tamahi te, 'Kimi-tati ni taimen se yo.' to ohose rare turu mi-kokoro-bahe mo, katazikenasi to ha obosa re zu ya? Womna no miti ni madohi tamahu koto ha, hito no mikado ni mo huruki tamesi-domo ari kere do, mata kakaru koto, konoyo ni ha ara zi, to nam mi tatematuru."
 to ihu ni, "Geni, ito ahare naru ohom-tukahi ni koso are. Kakusu to su to mo, kakute rei nara nu koto no sama, onodukara kikoye na m." to omohi te,
 "Nado ka, isasaka ni te mo, hito ya kakui tatematuri tamahu ram, to omohi-yoru beki koto ara m ni ha, kaku si mo aru kagiri madohi habera m. Hi-goro, ito imiziku mono wo obosi-iru meri sika ba, ka no Tono no, wadurahasige ni, honomekasi kikoye tamahu koto nado mo ari ki.
 Ohom-haha ni monosi tamahu hito mo, kaku nonosiru Menoto nado mo, hazime yori siri-some tari si kata ni watari tamaha m, to nam isogi-tati te, ko no ohom-koto wo ba, hito-sire nu sama ni nomi, katazikenaku ahare to omohi kikoye sase tamahe ri si ni, mi-kokoro midare keru naru besi. Asamasiu, kokoro to mi wo naku-nasi tamahe ru yau nare ba, kaku kokoro no madohi ni, higa-higasiku ihi-tuduke raruru na'meri."
 to, sauga ni, maho nara zu honomekasu. Kokoro-e gataku oboye te,
 "Sara-ba, nodoka ni mawira m. Tati-nagara haberu mo, ito koto-sogi taru yau nari. Ima, ohom-midukara mo ohasimasi na m."
 to ihe ba,
 "Ana, katazikena! Ima-sara, hito no siri kikoye sase m mo, naki ohom-tame ha, naka-naka medetaki ohom-sukuse miyu beki koto nare do, sinobi tamahi si koto nare ba, mata mora sase tamaha de, yama se tamaha m nam, mi-kokorozasi ni haberu beki."
 Koko ni ha, kaku yo-duka zu use tamahe ru yosi wo, hito ni kika se zi to, yorodu ni magirahasu wo, "Zinen ni koto-domo no kesiki mo koso miyure." to omohe ba, kaku sosonokasi-yari tu.

 [1-5 Ukifune's mother arrived at Uji]
 Ame no imizikari turu magire ni, Haha-Gimi mo watari tamahe ri. Sarani iha m kata mo naku,
 "Me no mahe ni naku-nasi tara m kanasisa ha, imiziu to mo, yo no tune ni te, taguhi aru koto nari. Kore ha, ika ni si turu koto zo?"
 to madohu. Kakaru koto-domo no magire ari te, imiziu mono omohi tamahu ram to mo sira ne ba, mi wo nage tamahe ra m to mo omohi-yora zu,
 "Oni ya kuhi tu ram? Kitune meku mono ya tori mote inu ram? Ito mukasi-monogatari no ayasiki mono no koto no tatohi ni ka, sa-yau naru koto mo ihu nari si."
 to omohi-idu.
 "Sate ha, ka no osorosi to omohi kikoyuru atari ni, kokoro nado asiki ohom-menoto yau no mono ya, kau mukahe tamahu besi to kiki te, mezamasi-gari te, tabakari taru hito mo ya ara m?"
 to, gesu nado wo utagahi,
 "Ima-mawiri no, kokoro-sira nu ya aru?"
 to tohe ba,
 "Ito yo-banare tari tote, ari naraha nu hito ha, koko ni te hakanaki koto mo e se zu, ima toku mawira m, to ihi te nam, mina, so no isogu beki mono-domo nado tori-gusi tutu, kaheri-ide haberi ni si."
 tote, moto yori aru hito dani, katahe ha naku te, ito hito-zukuna naru wori ni nam ari keru.

 [1-6 Jiju and the others hold a funeral for Ukifune]
 Ziziu nado koso, hi-goro no mi-kesiki omohi-ide, "Mi wo usinahi te baya!" nado, naki-iri tamahi si wori-wori no arisama, kaki-oki tamahe ru humi wo mo miru ni, "Naki kage ni." to kaki susabi tamahe ru mono no, suzuri no sita ni ari keru wo mi-tuke te, kaha no kata wo mi-yari tutu, hibiki nonosiru midu no oto wo kiku ni mo, utomasiku kanasi to omohi tutu,
 "Sate, use tamahi kem hito wo, tokaku ihi-sawagi te, iduku ni mo iduku ni mo, ika naru kata ni nari tamahi kem, to obosi utagaha m mo, itohosiki koto."
 to ihi-sahase te,
 "Sinobi taru koto tote mo, mi-kokoro yori okori te ari si koto nara zu. Oya ni te, naki noti ni kiki tamahe ri to mo, ito yasasiki hodo nara nu wo, ari-no-mama ni kikoye te, kaku imiziku obotukanaki koto-domo wo sahe, kata-gata omohi madohi tamahu sama ha, sukosi akirame sase tatematura m. Naku-nari tamahe ru hito tote mo, kara wo oki te mote-atukahu koso, yo no tune nare, yo-duka nu kesiki ni te hi-goro mo he ba, sarani kakure ara zi. Naho, kikoye te, ima ha yo no kikoye wo dani tukuroha m."
 to katarahi te, sinobi te ari-si sama wo kikoyuru ni, ihu hito mo kiye-iri, e ihi-yara zu, kiku kokoti mo madohi tutu, "Sa ha, ko no ito aramasi to omohu kaha ni, nagare use tamahi ni keri." to omohu ni, itodo ware mo oti-iri nu beki kokoti si te,
 "Ohasimasi ni kem kata wo tadune te, kara wo dani haka-bakasiku wosame m."
 to notamahe do,
 "Sarani nani no kahi habera zi. Yukuhe mo sira nu oho-umi no hara ni koso ohasimasi ni keme. Saru mono kara, hito no ihi-tutahe m koto ha, ito kiki nikusi."
 to kikoyure ba, to-zama kaku-zama ni omohu ni, mune no seki noboru kokoti si te, ika ni mo ika ni mo su beki kata mo oboye tamaha nu wo, ko no hito-bito hutari si te, kuruma yose sase te, o-masi-domo, ke-dikau tukahi tamahi si mi-teudo-domo, mina nagara nugi-oki tamahe ru ohom-husuma nado yau no mono wo tori-ire te, Menoto-go no Daitoku, sore ga wodi no Azari, so no desi no mutumasiki nado, moto yori siri taru oyi-hohusi nado, ohom-imi ni komoru beki kagiri si te, hito no naku-nari taru kehahi ni manebi te, idasi-taturu wo, Menoto, Haha-Gimi ha, ito imiziku yuyusi to husi-marobu.

 [1-7 Jiju and the others suppress the truth]
 Taihu, Udoneri nado, odosi kikoye si mono-domo mo mawiri te,
 "Ohom-sausou no koto ha, Tono ni koto no yosi mo mausa se tamahi te, hi sadame rare, ikamesiu koso tukau-matura me."
 nado ihi kere do,
 "Kotosara, koyohi sugusu mazi. Ito sinobi te to omohu yau are ba nam."
 tote, ko no kuruma wo, mukahi no yama no mahe naru hara ni yari te, hito mo tikau mo yose zu, ko no anai siri taru hohusi no kagiri si te yaka su. Ito hakanaku te, keburi ha hate nu. Winaka-bito-domo ha, naka-naka, kakaru koto wo koto-kotosiku si-nasi, koto-imi nado hukaku suru mono nari kere ba,
 "Ito ayasiu. Rei no sahohu nado, aru koto-domo sira zu, gesu-gesusiku, ahe-naku te se rare nuru koto kana!"
 to sosiri kere ba,
 "Katahe ohasuru hito ha, kotosara ni kaku nam, kyau no hito ha si tamahu."
 nado zo, sama-zama ni nam yasukara zu ihi keru.
 "Kakaru hito-domo no ihi omohu koto dani tutumasiki wo, masite, mono no kikoye kakure naki yononaka ni, Daisyau-dono watari ni, kara mo naku use tamahi ni keri, to kika se tamaha ba, kanara zu omohosi utagahu koto mo ara m wo, Miya hata, onazi ohom-nakarahi ni te, saru hito no ohasi ohase zu, sibasi koso sinobu to mo obosa me, tuhi ni ha kakure ara zi.
 Mata, sadame te Miya wo si mo utagahi kikoye tamaha zi. Ika naru hito ka wi te kakusi kem nado zo, obosi yose m kasi. Iki tamahi te no ohom-sukuse ha, ito ke-dakaku ohase si hito no, geni naki kage ni, imiziki koto wo ya utagaha re tamaha m."
 to omohe ba, koko no uti naru simo-bito-domo ni mo, kesa no awatatasikari turu madohi ni, "Kesiki mo mi kiki turu ni ha kuti-katame, a'nai sira nu ni ha kikase zi." nado zo tabakari keru.
 "Nagarahe te ha, tare ni mo, siduyaka ni, ari si sama wo mo kikoye te m. Tada-ima ha, kanasisa same nu beki koto, huto hito-dute ni kikosimesa m ha, naho ito itohosikaru beki koto naru besi."
 to, ko no hito hutari zo, hukaku kokoro-no-oni sohi tare ba, mote-kakusi keru.

 2 Tale of Ukifune After of Ukifune's disapperarance, Kaoru and Nionomiya's perplexity

 
[2-1 Kaoru hears of Ukifune's death at Ishiyama temple]
 Daisyau-dono ha, Nihudau-no-Miya no nayami tamahi kere ba, Isiyama ni komori tamahi te, sawagi tamahu koro nari keri. Sate, itodo kasiko wo obotukanau obosi kere do, haka-bakasiu, "Sa nam." to ihu hito ha nakari kere ba, kakaru imiziki koto ni mo, madu ohom-tukahi no naki wo, hitome mo kokoro-usi to omohu ni, mi-syau no hito nam mawiri te, "Sika sika." to mausa se kere ba, asamasiki kokoti si tamahi te, ohom-tukahi, so no mata no hi, mada tutomete mawiri tari.
 "Imiziki koto ha, kiku mama ni midukara mo su beki ni, kaku nayami tamahu ohom-koto ni yori, tutusimi te, kakaru tokoro ni hi wo kagiri te komori tare ba nam. Yobe no koto ha, nadoka, koko ni seusoko si te, hi wo nobe te mo saru koto ha suru mono wo, ito karoraka naru sama ni te, isogi se rare ni keru. Tote-mo kakute-mo, onazi ihukahi-nasa nare do, todime no koto wo si mo, yamagatu no sosiri wo sahe ohu nam, koko no tame mo karaki."
 nado, ka no mutumasiki Ohokura-no-Taihu si te no tamahe ri. Ohom-tukahi no ki taru ni tuke te mo, itodo imiziki ni, kikoye m kata naki koto-domo nare ba, tada namida ni obohore taru bakari wo ka koto ni te, haka-bakasiu mo irahe-yara zu nari nu.

 [2-2 Kaoru regreted having left Ukifune alone at Uji]
 Tono ha, naho, ito ahe-naku imizi to kiki tamahu ni mo,
 "Kokoro-ukari keru tokoro kana! Oni nado ya sumu ram? Nado te, ima made saru tokoro ni suwe tari tura m. Omoha zu naru sudi no magire aru yau nari si mo, kaku hanati oki taru ni, kokoro-yasuku te, hito mo ihi-wokasi tamahu nari kem kasi."
 to omohu ni mo, wa ga tayuku yo-duka nu kokoro nomi kuyasiku, ohom-mune itaku oboye tamahu. Nayama se tamahu atari ni, kakaru koto obosi midaruru mo utate are ba, kyau ni ohasi nu.
 Miya no ohom-kata ni mo watari tamaha zu,
 "Koto-kotosiki hodo ni mo habera ne do, yuyusiki koto wo tikau kiki ture ba, kokoro no midare haberu hodo mo ima-imasiu te."
 nado kikoye tamahi te, tuki-se-zu hakanaku imiziki yo wo nageki tamahu. Ari si sama katati, ito aigyau-duki, wokasikari si kehahi nado no, imiziku kohisiku kanasikere ba,
 "Ututu no yo ni ha, nado kaku si mo omohi hanare zu, nodoka ni te sugusi kem. Tada-ima ha, sarani omohi sidume m kata naki mama ni, kuyasiki koto no kazu sira zu. Kakaru koto no sudi ni tuke te, imiziu monosu beki sukuse nari keri. Sama koto ni kokorozasi tari si mi no, omohi no hoka ni, kaku rei no hito ni te nagarahuru wo, Hotoke nado no nikusi to mi tamahu ni ya? Hito no kokoro wo okosa se m tote, Hotoke no si tamahu hauben ha, zihi wo mo kakusi te, kayau ni koso ha a'nare."
 to omohi-tuduke tamahi tutu, okonahi wo nomi si tamahu.

 [2-3 Nionomiya shuts himself in his room]
 Ka no Miya hata, masite, ni, sam-niti ha mono mo oboye tamaha zu, utusi-gokoro mo naki sama ni te, "Ika naru ohom-mononoke nara m?" nado sawagu ni, yau-yau namida tukusi tamahi te, obosi-sidumaru ni si mo zo, ari si sama ha kohisiu imiziku omohi-ide rare tamahi keru. Hito ni ha, tada ohom-yamahi no omoki sama wo nomi mise te, "Kaku suzuro naru iyame no kesiki sira se zi." to, kasikoku mote-kakusu to obosi kere do, onodukara ito sirukari kere ba,
 "Ika naru koto ni kaku obosi-madohi, ohom-inoti mo ayahuki made sidumi tamahu ram?"
 to ihu hito mo ari kere ba, ka no Tono ni mo, ito yoku ko no mi-kesiki wo kiki tamahu ni, "Sare-ba yo! Naho, yoso no humi-kayohasi nomi ni ha ara nu nari keri. Mi tamahi te ha, kanara-zu sa obosi nu bekari si hito zo kasi. Nagarahe masika ba, tada naru yori zo, wa ga tame ni woko naru koto mo ideki na masi." to obosu ni nam, kogaruru mune mo sukosi samuru kokoti si tamahi keru.

 [2-4 Kaoru visits to Nionomiya]
 Miya no ohom-toburahi ni, hi-bi ni mawiri tamaha nu hito naku, yo no sawagi to nare ru koro, "Koto-kotosiki kiha nara nu omohi ni komori wi te, mawira zara m mo higami taru besi." to obosi te mawiri tamahu.
 Sono-koro, Sikibukyau-no-Miya to kikoyuru mo use tamahi ni kere ba, ohom-wodi no buku ni te usu-nibi naru mo, kokoro no uti ni ahare ni omohi yosohe rare te, tuki-dukisiku miyu. Sukosi omo-yase te, itodo namamekasiki koto masari tamahe ri. Hito-bito makari-ide te, simeyaka naru yuhu-gure nari.
 Miya, husi-sidumi te ha naki mi-kokoti nare ba, utoki hito ni koso ahi tamaha ne, mi-su no uti ni mo rei iri tamahu hito ni ha, taimen-si tamaha zu mo ara zu. Miye tamaha m mo ai-naku tutumasi. Mi tamahu ni tuke te mo, itodo namida no madu seki gatasa wo obose do, omohi-sidume te,
 "Odoro-odorosiki kokoti ni mo habera nu wo, mina-hito, tutusimu beki yamahi no sama nari, to nomi monosure ba, Uti ni mo Miya ni mo obosi-sawagu ga ito kurusiku, geni, yononaka no tune naki wo mo, kokoro-bosoku omohi haberu."
 to notamahi te, osi-nogohi magirahasi tamahu to obosu namida no, yagate todokohora zu huri-oture ba, ito hasitanakere do, "Knarazu si mo ikade ka kokoro-e m. Tada memesiku kokoro-yowaki to ya miyu ram?" to obosu mo, "Sa'ri ya! Tada ko no koto wo nomi obosu nari keri. Itu yori nari kem? Ware wo ika ni wokasi to, mono-warahi si tamahu kokoti ni, tuki-goro obosi watari tu ram?"
 to omohu ni, ko no Kimi ha, kanasisa ha wasure tamahe ru wo,
 "Koyonaku mo, oroka naru kana! Mono no seti ni oboyuru toki ha, ito kakara nu koto ni tuke te dani, sora tobu tori no naki-wataru ni mo, moyohosa re te koso kanasikere. Wa ga kaku suzuro ni kokoro-yowaki ni tuke te mo, mosi kokoro-e tara m ni, sa ihu bakari, mono no ahare mo sira nu hito ni mo ara zu. Yononaka no tune naki koto wosimi te omohe ru hito si mo ture-naki."
 to, urayamasiku mo kokoro-nikuku mo obosa ruru mono kara, maki-basira ha ahare nari. Kore ni mukahi tara m sama mo obosi-yaru ni, "Katami zo kasi." to mo, uti-mamori tamahu.

 [2-5 Kaoru talks with Nionomiya]
 Yau-yau yo no monogatari kikoye tamahu ni, "Ito kome te si mo ha ara zi." to obosi te,
 "Mukasi yori, kokoro ni kome te sibasi mo kikoye sase nu koto nokosi haberu kagiri ha, ito ibuseku nomi omohi tamahe rare si wo, ima ha, naka-naka zyaurahu ni nari ni te haberi. Masite, ohom-itoma naki ohom-arisama ni te, kokoro-nodoka ni ohasimasu wori mo habera ne ba, tonowi nado ni, so no koto to naku te ha e saburaha zu, sokohaka-to-naku te sugusi haberu wo nam.
 Mukasi, go-ran-ze si yamazato ni, hakanaku te use haberi ni si hito no, onazi yukari naru hito, oboye nu tokoro ni haberi to kiki-tuke haberi te, toki-doki sa te mi tu beku ya, to omohi tamahe si ni, ainaku hito no sosiri mo haberi nu bekari si wori nari sika ba, ko no ayasiki tokoro ni oki te haberi si wo, wosa-wosa makari te miru koto mo naku, mata, kare mo, nanigasi hitori wo ahi-tanomu kokoro mo koto ni naku te ya ari kem, to ha mi tamahi ture do, yamgotonaku mono-monosiki sudi ni omohi tamahe ba koso ara me, miru ni hata, koto naru toga mo habera zu nado si te, kokoro-yasuku rautasi to omohi tamahe turu hito no, ito hakanaku te nakunari haberi ni keru. Nabete yo no arisama wo omohi tamahe tuduke haberu ni, kanasiku nam. Kikosi-mesu yau mo habera m kasi."
 tote, ima zo naki tamahu.
 Kore mo, "Ito kau ha miye tatematura zi. Woko nari." to omohi ture do, kobore some te ha ito tome gatasi. Kesiki no isasaka midari-gaho naru wo, "Ayasiku, itohosi." to obose do, turenaku te,
 "Ito ahare naru koto ni koso. Kinohu honoka ni kiki haberi ki. Ika ni to mo kikoyu beku omohi haberi nagara, wazato hito ni kika se tamaha nu koto, to kiki haberi sika ba nam."
 to, turenaku notamahe do, ito tahe gatakere ba, koto-zukuna ni te ohasimasu.
 "Saru kata ni te mo go-ran-ze sase baya, to omohi tamahe ri si hito ni nam. Onodukara sa mo ya haberi kem, Miya ni mo mawiri kayohu beki yuwe haberi sika ba."
 nado, sukosi dutu kesiki-bami te,
 "Mi-kokoti rei nara nu hodo ha, suzoro naru yo no koto kikosi-mesi ire, ohom-mimi odoroku mo, ainaki koto ni nam. Yoku tutusima se ohasimase."
 nado, kikoye-oki te, ide tamahi nu.

 [2-6 A human being has humane mind]
 "Imiziku mo obosi tari turu kana! Ito hakanakari kere do, sasuga ni takaki hito no sukuse nari keri. Tauzi no Mikado, Kisaki no, sabakari kasiduki tatematuri tamahu Miko, kaho katati yori hazime te, tada-ima no yo ni ha taguhi ohase za'meri. Mi tamahu hito tote mo, nanome nara zu, sama-zama ni tuke te, kagiri naki hito wo oki te, kore ni mi-kokoro wo tukusi, yo no hito tati-sawagi te, suhohu, dokyau, maturi, harahe to, miti-miti ni sawagu ha, ko no hito wo obosu yukari no, mi-kokoti no ayamari ni koso ha ari kere.
 Ware mo, ka-bakari no mi ni te, toki no Mikado no ohom-musume wo moti tatematuri nagara, ko no hito no rautaku oboyuru kata ha, otori ya ha si turu? Masite, ima ha to oboyuru ni ha, kokoro wo nodome m kata naku mo aru kana! Saru ha, woko nari, kakara zi."
 to omohi sinobure do, sama-zama ni omohi midare te,
 "Hito boku-seki ni ara zare ba mina nasake ari."
 to uti-zu-zi te husi tamahe ri.
 Noti no sitatame nado mo, ito hakanaku si te keru wo, "Miya ni mo ikaga kiki tamahu ram." to, itohosiku ahe-naku, "Haha no naho-nahosiku te, harakara aru ha nado, sa-yau no hito ha ihu koto an'naru wo omohi te, koto-sogu nari kem kasi." nado, kokoro-duki naku obosu.
 Obotukanasa mo kagiri naki wo, ari kem sama mo midukara kika mahosi to obose do, "Naga-gomori si tamaha m mo bin nasi. Iki to iki te tati-kahera m mo kokoro-gurusi." nado, obosi wadurahu.

 3 Tale of Nionomiya Nionomiya invites and talks with Jiju

 
[3-1 Kaoru and Nionomiya compose and exchange waka in April]
 Tuki tati te, "Kehu zo watara masi." to obosi-ide tamahu hi no yuhugure, ito mono-ahare nari. O-mahe tikaki tatibana no ka no natukasiki ni, hototogisu no huta-kowe bakari naki te wataru. "Yado ni kayoha ba." to hitori-goti tamahu mo aka ne ba, Kita no Miya ni, koko ni watari tamahu hi nari kere ba, tatibana wo wora se te kikoye tamahu.
 "Sinobi ne ya Kimi mo naku ram kahi mo naki
 side-no-tawosa ni kokoro kayoha ba
"
 Miya ha, Womna-Gimi no ohom-sama no ito yoku ni taru wo, ahare to obosi te, huta-tokoro nagame tamahu wori nari keri. "Kesiki aru humi kana!" to mi tamahi te,
 "Tatibana no kaworu atari ha hototogisu
 kokoro-si te koso naku bekari kere

 Wadurahasi."
 to kaki tamahu.
 Womna-Gimi, ko no koto no kesiki ha, mina mi-siri tamahi te keri. "Ahare ni asamasiki hakanasa no, sama-zama ni tuke te kokoro-hukaki naka ni, ware hitori mono-omohi sira ne ba, ima made nagarahuru ni ya? Sore mo itu made." to kokoro-bosoku obosu. Miya mo, kakure naki mono kara, hedate tamahu mo ito kokoro-gurusikere ba, ari si sama nado, sukosi ha tori-nahosi tutu katari kikoye tamahu.
 "Kakusi tamahi si ga turakari si."
 nado, naki-mi warahi-mi kikoye tamahu ni mo, koto-bito yori ha mutumasiku ahare nari. Koto-kotosiku uruhasiku te, rei nara nu ohom-koto no sama mo, odoroki madohi tamahu tokoro ni te ha, ohom-toburahi no hito sigeku, titi-Otodo, Seuto-no-Kimi-tati hima naki mo, ito urusaki ni, koko ha ito kokoro-yasuku te, natukasiku zo obosa re keru.

 [3-2 Nionomiya sends Tokikata to invite Jiju to Uji]
 Ito yume no yau ni nomi, naho, "Ikade, ito nihaka nari keru koto ni ka ha." to nomi ibusekere ba, rei no hito-bito mesi te, Ukon wo mukahe ni tukahasu. Haha-Gimi mo, sarani ko no midu no oto kehahi wo kiku ni, ware mo marobi-iri nu beku, kanasiku kokoro-uki koto nodomaru beku mo ara ne ba, ito wabisiu te kaheri tamahi ni keri.
 Nenbutu no sou-domo wo tanomosiki mono ni te, ito kasuka naru ni iri ki tare ba, koto-kotosiku, nihaka ni tati-meguri si tonowi-bito-domo mo, mi-togame zu. "Ayaniku ni, kagiri no tabi si mo ire tatematura zu nari ni si yo." to, omohi-iduru mo itohosi.
 "Saru maziki koto wo omohosi kogaruru koto." to, mi-gurusiku mi tatemature do, koko ni ki te ha, ohasimasi si yo-na yo-na no arisama, idaka re tatematuri tamahi te, hune ni nori tamahi si kehahi no, ate ni utukusikari si koto nado wo omohi-iduru ni, kokoro-duyoki hito naku ahare nari. Ukon ahi te, imiziu naku mo kotowari nari.
 "Kaku notamahase te, ohom-tukahi ni nam mawiri ki turu."
 to ihe ba,
 "Ima-sara ni, hito mo ayasi to ihi omoha m mo tutumasiku, mawiri te mo, haka-bakasiku kikosi-mesi akiramu bakari, mono kikoye sasu beki kokoti mo si habera zu. Ko no ohom-imi hate te, akarasama ni mo nam, to hito ni ihi-nasa m mo, sukosi ni-tukahasi kari nu beki hodo ni nasi te koso, kokoro yori hoka no inoti habera ba, isasaka omohi sidumara m wori ni nam, ohose-goto naku to mo mawiri te, geni ito yume no yau nari si koto-domo mo, katari kikoye mahosiki."
 to ihi te, kehu ha ugoku beku mo ara zu.

 [3-3 Tokikata talks with Jiju at Uji]
 Taihu mo naki te,
 "Sarani, ko no ohom-naka no koto, komaka ni siri kikoye sase habera zu. Mono no kokoro siri habera zu nagara, taguhi naki mi-kokorozasi wo mi tatematuri haberi sika ba, Kimi-tati wo mo, nani ka ha isogi te si mo kikoye uke tamahara m. Tuhi ni ha tukau-maturu beki atari ni koso, to omohi tamahe si wo, ihu-kahi-naku kanasiki ohom-koto no noti ha, watakusi no mi-kokorozasi mo, naka-naka hukasa masari te nam."
 to katarahu.
 "Wazato mi-kuruma nado obosi megurasi te, tatemature tamahe ru wo, munasiku te ha, ito itohosiu nam. Ima hito-tokoro ni te mo mawiri tamahe."
 to ihe ba, Ziziu-no-Kimi yobi-ide te,
 "Sa ha, mawiri tamahe."
 to ihe ba,
 "Masite nani-goto wo ka ha kikoye sase m. Sate mo, naho, ko no ohom-imi no hodo ni ha ikade ka. Ima se tamaha nu ka?"
 to ihe ba,
 "Nayama se tamahu ohom-hibiki ni, sama-zama no ohom-tutusimi-domo habe' mere do, imi ahe sase tamahu maziki mi-kesiki ni nam. Mata, kaku hukaki ohom-tigiri ni te ha, komora se tamahi te mo koso ohasimasa me. Nokori no hi ikubaku nara zu. Naho hito-tokoro mawiri tamahe."
 to semure ba, Ziziu zo, ari-si ohom-samamo ito kohisiu omohi kikoyuru ni, "Ika nara m yo ni ka ha mi tatematura m, kakaru wori ni." to omohi-nasi te mawiri keru.

 [3-4 Jiju goes to Kyoto to meet Nionomiya]
 Kuroki kinu-domo ki te, hiki-tukurohi taru katati mo ito kiyoge nari. Mo ha, tada-ima ware yori uhe naru hito naki ni uti-tayumi te, iro mo kahe zari kere ba, usu-iro naru wo mota se te mawiru.
 "Ohase masika ba, ko no miti ni zo sinobi te ide tamaha masi. Hito sire zu kokoro-yose kikoye si mono wo." nado omohu ni mo ahare nari. Miti sugara naku naku nam ki keru.
 Miya ha, ko no hito mawire ri, to kikosi-mesu mo ahare nari. Womna-Gimi ni ha, amari utate are ba, kikoye tamaha zu. Sinden ni ohasimasi te, watadono ni orosi tamahe ri. Ari kem sama nado kuhasiu toha se tamahu ni, hi-goro obosi nageki si sama, so no yo naki tamahi si sama,
 "Ayasiki made koto-zukuna ni, obo-obo to nomi monosi tamahi te, imizi to obosu koto wo mo, hito ni uti-ide tamahu koto ha kataku, mono-dutumi wo nomi si tamahi si ke ni ya, notamahi-oku koto mo habera zu. Yume ni mo, kaku kokoro-duyoki sama ni obosi-kaku ram to ha, omohi tamahe zu nam haberi si."
 nado, kuhasiu kikoyure ba, masite ito imiziu, "Saru beki ni te mo, to-mo kaku-mo aramasi yori mo, ika bakari mono wo omohi-tati te, saru midu ni obore kem." to obosi-yaru ni, "Kore wo mi-tuke te seki tome tara masika ba." to waki-kaheru kokoti si tamahe do, kahi nasi.
 "Ohom-humi wo yaki usinahi tamahi si nado ni, nadote me wo tate habera zari kem."
 nado, yo hito-yo katarahi tamahu ni, kikoye akasu. Ka no kwanzu ni kaki-tuke tamahe ri si, Haha-Gimi no kaheri-goto nado wo kikoyu.

 [3-5 Jiju went back to Uji]
 Nani-bakari no mono to mo go-ran-ze zari si hito mo, mutumasiku ahare ni obosa rure ba,
 "Wa ga moto ni are kasi. Anata mo mote-hanaru beku ya ha."
 to notamahe ba,
 "Sate, saburaha m ni tuke te mo, mono nomi kanasikara m wo omohi tamahe re ba, ima ko no ohom-hate nado sugusi te."
 to kikoyu. "Mata mo mawire." nado, ko no hito wo sahe, aka zu obosu.
 Akatuki kaheru ni, ka no go-reu ni tote mauke sase tamahi keru kusi no hako hito-yorohi, koromo-bako hito-yorohi, okurimono ni se sase tamahu. Sama-zama ni se sase tamahu koto ha ohokari kere do, odoro-odorosikari nu bekere ba, tada ko no hito ni ohose taru hodo nari keri.
 "Nani-gokoro mo naku mawiri te, kakaru koto-domo no aru wo, hito ha ikaga mi m. Suzuro ni mutukasiki waza kana!"
 to omohi-wabure do, ikaga ha kikoye kahesa m.
 Ukon to hutari, sinobi te mi tutu, ture-dure naru mama ni, komaka ni imamekasiu si atume taru koto-domo wo mi te mo, imiziu naku. Sauzoku mo ito uruhaiu si atume taru mono-domo nare ba,
 "Kakaru ohom-buku ni, kore wo ba ikade ka kakusa m."
 nado, mote-wadurahi keru.

 4 Tale of Kaoru Kaoru holds the forty-ninth day of Buddhist service for Ukifune's death

 
[4-1 Kaoru visits to Uji]
 Daisyau-dono mo, naho, ito obotukanaki ni, obosi-amari te ohasi tari. Miti no hodo yori, mukasi no koto-domo kaki-atume tutu,
 "Ika naru tigiri ni te, ko no Titi-Miko no ohom-moto ni ki some kem. Kakaru omohi-kake nu hate made omohi atukahi, ko no yukari ni tuke te ha, mono wo nomi omohu yo. Ito tahutoku ohase si atari ni, Hotoke wo sirube ni te, noti no yo wo nomi tigiri si ni, kokoro-gitanaki suwe no tagahi-me ni, omohi sira suru na'meri."
 to zo oboyuru. Ukon mesi-ide te,
 "Ari kem sama mo haka-bakasiu kika zu, naho, tuki se zu asamasiu, hakanakere ba, imi no nokori mo sukunaku nari nu. Sugusi te, to omohi ture do, sidume ahe zu monosi turu nari. Ika naru kokoti ni te ka, hakanaku nari tamahi ni si."
 to tohi tamahu ni, "Ama-Gimi nado mo, kesiki ha mi te kere ba, tuhi ni kiki-ahase tamaha m wo, naka-naka kakusi te mo, koto tagahi te kikoye m ni, sokonaha re nu besi. Ayasiki koto no sudi ni koso, sora-goto mo omohi-megurasi tutu narahi sika. Kaku mameyaka naru mi-kesiki ni sasi-mukahi kikoye te ha, kanete, to iha m, kaku iha m to, mauke si kotoba wo mo wasure, wadurahasiu." oboye kere ba, ari-si sama no koto-domo wo kikoye tu.

 [4-2 Kaoru asks Ukifune's death to Ukon]
 Asamasiu, obosi-kake nu sudi naru ni, mono mo to bakari notamaha zu.
 "Sarani ara zi to oboyuru kana! Nabete no hito no omohi ihu koto wo mo, koyonaku koto-zukuna ni, ohodoka nari si hito ha, ikade ka saru odoro-odorosiki koto ha omohi-tatu beki zo. Ika naru sama ni, ko no hito-bito, motenasi te ihu ni ka?"
 to mi-kokoro mo midare masari tamahe do, "Miya mo obosi nageki taru kesiki, ito sirusi, koto no arisama mo, sika turenasi dukuri tara m kehahi ha, onodukara miye nu beki wo, kaku ohasimasi taru ni tuke te mo, kanasiku imiziki koto wo, kami simo no hito tudohi te naki sawagu wo." to, kiki tamahe ba,
 "Ohom-tomo ni gu-si te use taru hito ya aru. Naho, ari kem sama wo tasika ni ihe. Ware wo oroka ni omohi te somuki tamahu koto ha, yo mo ara zi to nam omohu. Ika yau naru, tatimati ni, ihi sira nu koto ari te ka, saru waza ha si tamaha m. Ware nam e sin-zu maziki."
 to notamahe ba, "Itodo-siku, sare-ba yo!" to wadurahasiku te,
 "Onodukara kikosi-mesi kem. Moto yori obosu sama nara de ohi-ide tamahe ri si hito no, yo-banare taru ohom-sumahi no noti ha, itu to naku mono wo nomi obosu meri sika do, tamasaka ni mo kaku watari ohasimasu wo, mati kikoye sase tamahu ni, motoyori no ohom-mi no nageki wo sahe nagusame tamahi tutu, kokoro nodoka naru sama ni te, toki-doki mo mi tatematura se tamahu beki yau ni ha, itusika to nomi, koto ni ide te ha notamaha ne do, obosi wataru meri si wo, so no ohom-hoi kanahu beki sama ni uketamaharu koto-domo haberi si ni, kakute saburahu hito-domo mo, uresiki koto ni omohi tamahe isogi, ka no Tukuba-yama mo, karausite kokoro-yuki taru kesiki ni te, watara se tamaha m koto wo itonami omohi tamahe si ni, kokoro-e nu ohom-seusoko haberi keru ni, ko no tonowi tukau-maturu mono-domo mo, nyoubau-tati raugahasika' nari, nado, imasime ohose raruru koto nado mausi te, mono no kokoro-e zu ara-arasiki ha winaka-bito-domo no, ayasiki sama ni torinasi kikoyuru koto-domo haberi si wo, so no noti, hisasiu ohom-seusoko nado mo habera zari si ni, kokoro-uki mi nari to nomi, ihakenakari si hodo yori omohi siru wo, hito-kazu ni ikade mi-nasa m to nomi, yorodu ni omohi-atukahi tamahu Haha-Gimi no, naka-naka naru koto no, hito-warahare ni nari te ha, ika ni omohi nageka m, nado omomuke te nam, tune ni nageki tamahi si.
 So no sudi yori hoka ni, nani-goto wo ka to, omohi tamahe yoru ni, tahe habera zu nam. Oni nado no kakusi kikoyu to mo, isasaka nokoru tokoro mo haberu naru mono wo."
 tote, naku sama mo imizikere ba, "Ika naru koto ni ka." to magire turu mi-kokoro mo use te, seki-ahe tamaha zu.

 [4-3 Kaoru recognized that Ukifune was Nionomiya's girlfriend]
 "Ware ha kokoro ni mi wo mo makase zu, kenseu naru sama ni motenasa re taru arisama nare ba, obotukanasi to omohu wori mo, ima tikaku te, hito no kokoro-oku maziku, meyasuki sama ni motenasi te, yuku-suwe nagaku wo, to omohi nodome tutu sugusi turu wo, oroka ni mi-nasi tamahi tu ram koso, naka-naka wakuru kata ari keru, to oboyure.
 Ima ha, kaku dani iha zi to omohe do, mata hito no kika ba koso ara me. Miya no ohom-koto yo. Itu yori ari some kem? Sa-yau naru ni tuke te ya, ito kataha ni, hito no kokoro wo madohasi tamahu Miya nare ba, tune ni ahi mi tatematura nu nageki ni, mi wo mo usinahi tamahe ru, to nam omohu. Naho, ihe. Ware ni ha, sara ni na kakusi so."
 to notamahe ba, "Tasika ni koso ha kiki tamahi te kere." to, ito itohosiku te,
 "Ito kokoro-uki koto wo kikosi-mesi keru ni koso ha haberu nare. Ukon mo saburaha nu wori ha habera nu mono wo."
 to nagame yasurahi te,
 "Onodukara kikosi-mesi kem. Ko no Miya-no-Uhe no Ohom-Kata ni, sinobi te watara se tamahe ri si wo, asamasiku omohi-kake nu hodo ni, iri ohasi tari sika do, imiziki koto wo kikoye sase haberi te, ide sase tamahi ni ki. Sore ni odi tamahi te, ka no ayasiku haberi si tokoro ni ha watara se tamahe ri si nari.
 So no noti, oto ni mo kikoye zi, to obosi te yami ni si wo, ikade ka kika se tamahi kem. Tada, ko no Kisaragi bakari yori, otodure kikoye tamahu besi. Ohom-humi ha, ito tabi-tabi haberi sika do, go-ran-zi iruru koto mo habera zari ki. Ito katazikenaku, utate aru yau ni nado zo, Ukon nado kikoye sase sika ba, hito-tabi huta-tabi ya kikoye sase tamahi kem. Sore yori hoka no koto ha mi tamahe zu."
 to kikoye sasu.
 "Kau zo iha m kasi. Sihite toha m mo itohosiku." te, tuku-duku to uti-nagame tutu,
 "Miya wo medurasiku ahare to omohi kikoye te mo, wa ga kata wo sasuga ni oroka ni omoha zari keru hodo ni, ito akiramuru tokoro naku, hakanage nari si kokoro ni te, ko no midu no tikaki wo tayori ni te, omohi-yoru nari kem kasi. Wa ga koko ni sasi-hanati suwe zara masika ba, imiziku uki yo ni hu to mo, ikade ka, kanarazu hukaki tani wo mo motome-ide masi."
 to, "Imiziu uki midu no tigiri kana!" to, ko no kaha no utomasiu obosa ruru koto, ito hukasi. Tosi-goro, ahare to omohi some tari si kata ni te, araki yamadi wo yuki-kaheri si mo, ima ha, mata kokoro-uku te, ko no sato no na wo dani e kiku maziki kokoti si tamahu.

 [4-4 Kaoru recalls the past days at Uji]
 "Miya-no-Uhe no, notamahi hazime si, hitokata to tuke some tari si sahe yuyusiu, tada, wa ga ayamati ni usinahi turu hito nari." to omohi mote-yuku ni ha, "Haha no naho karobi taru hodo ni te, noti no usiromi mo ito ayasiku, koto-sogi te si-nasi keru na'meri." to kokoro-yuka zu omohi turu wo, kuhasiu kiki tamahu ni nam,
 "Ika ni omohu ram? Sa-bakari no hito no ko ni te ha, ito medetakari si hito wo, sinobi taru koto ha kanarazu si mo e sira de, wa ga yukari ni ika naru koto no ari keru nara m, to zo omohu naru ram kasi."
 nado, yorodu ni itohosiku obosu. Kegarahi to ihu koto ha aru mazikere do, ohom-tomo no hitome mo are ba, nobori tamaha de, mi-kuruma no sidi wo mesi te, tumado no mahe ni zo wi tamahi keru mo, mi-gurusikere ba, ito sigeki ko no sita ni, koke wo o-masi ni te, to-bakari wi tamahe ri. "Ima ha koko wo ki te mi m koto mo kokoro-ukaru besi." to nomi, mi-megurasi tamahi te,
 "Ware mo mata uki hurusato wo are hate ba
 tare yadori-gi no kage wo sinoba m
"
 Azari, ima ha Risi nari keri. Mesi te, ko no hohuzi no koto oki te sase tamahu. Nenbutu-sou no kazu sohe nado se sase tamahu. "Tumi ito hukaka' naru waza." to obose ba, karomu beki koto wo zo su beki, nanu-ka nanu-ka ni kyau Hotoke kuyau-zu beki yosi nado, komaka ni notamahi te, ito kurau nari nuru ni kaheri tamahu mo, "Ara-masika ba, koyohi kahera masi ya ha!" to nomi nam.
 Ama-Gimi ni seusoko se sase tamahe re do,
 "Ito mo ito mo yuyusiki mi wo nomi omohi tamahe sidumi te, itodo mono mo omohi tamahe rare zu, hore haberi te nam, utubusi husi te haberu."
 to kikoye te, ide-ko ne ba, sihite mo tati-yori tamaha zu.
 Miti-sugara, toku mukahe tori tamaha zu nari ni keru koto kuyasiu, midu no oto no kikoyuru kagiri ha, kokoro nomi sawagi tamahi te, "Kara wo dani tadune zu, asamasiku te mo yami nuru kana! Ika naru sama ni te, idure no soko no utuse ni maziri kem." nado, yaru-kata naku obosu.

 [4-5 Kaoru sends a mail to Ukifune's mother]
 Ka no Haha-Gimi ha, kyau ni ko umu beki musume no koto ni yori, tutusimi sawage ba, rei no ihe ni mo e ika zu, suzuro naru tabi-wi nomi si te, omohi nagusa m wori mo naki ni, "Mata, kore mo ika nara m." to omohe do, tahiraka ni umi te keri. Yuyusikere ba, e yora zu, nokori no hito-bito no uhe mo oboye zu, hore madohi te sugusu ni, Daisyau-dono yori ohom-tukahi sinobi te ari. Mono oboye nu kokoti ni mo, ito uresiku ahare nari.
 "Asamasiki koto ha, madu kikoye m to omohi tamahe si wo, kokoro mo nodomara zu, me mo kuraki kokoti si te, maite ika naru yami ni ka madoha re tamahu ram to, so no hodo wo sugusi turu ni, hakanaku te hi-goro mo he ni keru koto wo nam. Yo no tune nasa mo, itodo omohi nodome m kata naku nomi haberu wo, omohi no hoka ni mo nagarahe ba, sugi ni si nagori to ha, kanarazu saru beki koto ni mo tadune tamahe."
 nado, komaka ni kaki tamahi te, ohom-tukahi ni ha, ka no Ohokura-no-Tihu wo zo tamahe ri keru.
 "Kokoro nodoka ni yorodu wo omohi tutu, tosi-goro ni sahe nari ni keru hodo, kanarazu si mo kokorozasi aru yau ni ha mi tamaha zari kem. Saredo, ima yori noti, nani-goto ni tuke te mo, kanarazu wasure kikoye zi. Mata, sayau ni wo hito sire zu omohi-oki tamahe. Wosanaki hito-domo mo a'naru wo, ohoyake ni tukau-matura m ni mo, kanarazu usiromi omohu beku nam."
 nado, kotoba ni mo notamahe ri.

 [4-6 Ukifune's mother replies to Kaoru]
 Itaku si mo imu maziki kegarahi nare ba, "Hukau si mo hure habera zu." nado ihi-nasi te, semete yobi suwe tari. Ohom-kaheri, naku naku kaku.
 "Imiziki koto ni sina re habera nu inoti wo, kokoro-uku omou tamahe nageki haberu ni, kakaru ohose-goto mi haberu bekari keru ni ya, to nam.
 Tosi-goro ha, kokoro-bosoki arisama wo mi tamahe nagara, sore ha kazu nara nu mi no okotari ni omohi tamahe nasi tutu, katazikenaki ohom-hito-koto wo, yukusuwe nagaku tanomi kikoye haberi si ni, ihu-kahi-naku mi tamahe hate te ha, sato no tigiri mo ito kokoro-uku kanasiku nam.
 Sama-zama ni uresiki ohose-goto ni, inoti nobi haberi te, ima sibasi nagarahe habera ba, naho, tanomi kikoye haberu beki ni koso, to omohi tamahuru ni tuke te mo, me no mahe no namida ni kure te, e kikoye sase yara zu nam."
 nado kaki tari. Ohom-tukahi ni, nabete no roku nado ha mi-gurusiki hodo nari. Aka nu kokoti mo su bekere ba, ka no Kimi ni tatematura m to kokorozasi te mo' tari keru, yoki hanzai no obi, tati no wokasiki nado, hukuro ni ire te, kuruma ni noru hodo,
 "Kore ha mukasi no hito no mi-kokorozasi nari."
 tote, okura se te keri.
 Tono ni go-ran-ze sasure ba,
 "Ito suzoro naru waza kana!"
 to notamahu. Kotoba ni ha,
 "Midukara ahi haberi taubi te, imiziku naku naku yorodu no koto notamahi te, wosanaki mono-domo no koto made ohose rare taru ga, ito mo kasikoki ni, mata kazu nara nu hodo ha, naka-naka ito hadukasiu, hito ni nani yuwe nado ha sira se habera de, ayasiki sama-domo wo mo mina mawira se haberi te, saburaha se m, to nam monosi haberi turu."
 to kikoyu.
 "Geni, koto naru koto naki yukari mutubi ni zo aru bekere do, Mikado ni mo, sa-baakri no hito no musume tatematura zu ya ha aru. Sore ni, saru beki ni te, tokimekasi obosa m ha, hito no sosiru beki koto ka ha. Tada-udo, hata, ayasiki womna, yo ni huri ni taru nado wo moti wiru taguhi ohokari.
 Ka no Kami no musume nari keri to, hito no ihi-nasa m ni mo, wa ga motenasi no, sore ni kegaru beku ari some tara ba koso ara me, hitori no ko wo itadura ni nasi te omohu ram oya no kokoro ni, naho ko no yukari koso omodatasikari kere, to omohi siru bakari, youi ha kanarazu misu beki koto." to obosu.

 [4-7 Hitachi-no-kami mourns for the death of Ukifune]
 Kasiko ni ha, Hitati-no-Kami, tati nagara ki te, "Wori si mo, kaku te wi tamahe ru koto nam." to hara-datu. Tosi-goro, iduku ni nam ohasuru nado, ari no mama ni mo sira se zari kere ba, "Hakanaki sama ni te ohasu ram." to omohi ihi keru wo, "Kyau ni nado mukahe tamahi te noti, menboku ari te, nado sira se m." to omohi keru hodo ni, kakare ba, ima ha kakusa m mo ai-naku te, ari si sama naku naku kataru.
 Daisyau-dono no ohom-humi mo tori-ide te misure ba, yoki hito kasikoku si te, hina-bi, mono-mede suru hito ni te, odoroki oku-si te, uti-kahesi uti-kahesi,
 "Ito medetaki ohom-saihahi wo sute te use tamahi ni keru hito kana! Onore mo tono-bito ni te, mawiri tukau-mature do mo, tikaku mesi-tukahu koto mo naku, ito kedakaku omohasuru Tono nari. Wakaki mono-domo no koto ohose rare taru ha, tanomosiki koto ni nam."
 nado, yorokobu wo miru ni mo, "Masite, ohase masika ba." to omohu ni, husi marobi te naka ru.
 Kami mo ima nam uti-naki keru. Saru ha, ohase si yo ni ha, naka-naka, kakaru taguhi no hito si mo, tadune tamahu beki ni si mo ara zu kasi. "Wa ga ayamati ni te usinahi turu mo itohosi. Nagusame m." to obosu yori nam, "Hito no sosiri, nemgoro ni tadune zi." to obosi keru.

 [4-8 Kaoru holds the forty-ninth day of Buddhist service for Ukifune's death]
 Sizihu-ku-niti no waza nado se sase tamahu ni mo, "Ika nari kem koto ni ka ha." to obose ba, tote-mo kakute-mo tumi u maziki koto nare ba, ito sinobi te, ka no Risi no tera ni te se sase tamahi keru. Roku-zihu sou no huse nado, ohoki ni okite rare tari. Haha-Gimi mo ki wi te, koto-domo sohe tari.
 Miya yori ha, Ukon ga moto ni, siro-gane no tubo ni kogane ire te tamahe ri. Hito mi-togamu bakari ohoki naru waza ha, e si tamaha zu, Ukon ga kokorozasi ni te si tari kere ba, kokoro-sira nu hito ha, "Ikade, kaku nam." nado ihi keru. Tono no hito-domo, mutumasiki kagiri amata tamahe ri.
 "Ayasiku. Oto mo se zari turu hito no hate wo, kaku atukaha se tamahu. Tare nara m."
 to, ima odoroku hito nomi ohokaru ni, Hitati-no-Kami ki te, aruzi-gari woru nam, ayasi to hito-bito mi keru. Seusyau no ko uma se te, ikamesiki koto se sase m to madohi, ihe no uti ni naki mono ha sukunaku, Morokosi Siragi no kazari wo mo situ beki ni, kagiri are ba, ito ayasikari keri. Ko no ohom-hohuzi no, sinobi taru yau ni obosi tare do, kehahi koyonaki wo miru ni, "Iki tara masika ba, wa ga mi wo narabu beku mo ara nu hito no ohom-sukuse nari keri." to omohu.
 Miya-no-Uhe mo zukyau si tamahi, siti-sou no mahe no koto se sase tamahi keri. Ima nam, "Kakaru hito mo' tamahe ri keri." to, Mikado made mo kikosi-mesi te, oroka ni mo ara zari keru hito wo, Miya ni kasikomari kikoye te, kakusi-oki tamahi tari keru, itohosi to obosi keru.
 Hutari no hito no mi-kokoro no uti, huri zu kanasiku, ayaniku nari si ohom-omohi no sakari ni kaki taye te ha, ito imizikere ba, ada naru mi-kokoro ha, nagusamu ya nado, kokoromi tamahu koto mo yau-yau ari keri.
 Ka no Tono ha, kaku torimoti te, nani ya ka ya to obosi te, nokori no hito wo hagukuma se tamahi te mo, naho, ihu-kahi-naki koto wo, wasure gataku obosu.

 5 Tale of Kaoru Akashi-Empress' daughters

 
[5-1 Kaoru and his girlfriend Ko-Zaisho]
 Kisaki-no-Miya no, ohom-kyaubuku no hodo ha, naho kaku te ohasimasu ni, Ni-no-Miya nam Sikibukyau ni nari tamahi ni keru. Omo-omosiu te, tune ni si mo mawiri tamaha zu. Ko no Miya ha, sau-zausiku mono ahare naru mama ni, Iti-hon-no-Miya no Ohom-Kata wo nagusame-dokoro ni si tamahu. Yoki hito no katati wo mo, e maho ni mi tamaha nu, nokori ohokari.
 Daisyau-dono no, karausite, ito sinobi te kataraha se tamahu Ko-Zaisyau-no-Kimi to ihu hito no, katati nado mo kiyoge nari, kokoro-base aru kata no hito to obosa re tari. Onazi koto wo kaki-narasu, tuma-oto, bati-oto mo, hito ni ha masari, humi wo kaki, mono uti-ihi taru mo, yosi aru husi wo nam sohe tari keru.
 Ko no Miya mo, tosi-goro, ito itaki mono ni si tamahi te, rei no, ihi-yaburi tamahe do, "Nado ka, sa si mo medurasige naku ha ara m." to, kokoro-duyoku netaki sama naru wo, mame-bito ha, "Sukosi hito yori koto nari." to obosu ni nam ari keru. Kaku mono obosi taru mo mi-siri kere ba, sinobi amari te kikoye tari.
 "Ahare siru kokoro ha hito ni okure ne do
 kazu nara nu mi ni kiye tutu zo huru

 Kahe tara ba."
 to, yuwe aru kami ni kaki tari. Mono ahare naru yuhugure, simeyaka naru hodo wo, ito yoku osihakari te ihi taru mo, nikukara zu.
 "Tune nasi to kokora yo wo miru uki mi dani
 hito no siru made nageki ya ha suru

 Ko no yorokobi, ahare nari si wori kara mo, itodo nam."
 nado ihi ni tati-yori tamahe ri. Ito hadukasige ni mono-monosige ni te, nabete kayau ni nado mo narasi tamaha nu, hitogara mo yamgotonaki ni, ito mono-hakanaki sumahi nari kasi. Tubone nado ihi te, sebaku hodo naki yarido-guti ni yori wi tamahe ru, katahara-itaku oboyure do, sasuga ni amari hige si te mo ara de, ito yoki hodo ni mono nado mo kikoyu.
 "Mi si hito yori mo, kore ha kokoro-nikuki ke sohi te mo aru kana! Nado te, kaku ide tati kem. Saru mono ni te, ware mo oi tara masi mono wo."
 to obosu. Hito sire nu sudi ha, kake te mo mise tamaha zu.

 [5-2 A Buddhist servisce is held for Hikaru-Genji amd Murasaki at Rokujo-in]
 Hatisu no hana no sakari ni, mi-hakau se raru. Rokudeu-no-Win no ohom-tame, Murasaki-no-Uhe nado, mina obosi wake tutu, ohom-kyau Hotoke nado kuyau-ze sase tamahi te, ikamesiku, tahutoku nam ari keru. Go-kwan no hi nado ha, imiziki mi-mono nari kere ba, konata kanata, nyoubau ni tuki te mawiri te, mono miru hito ohokari keri.
 Itu-ka to ihu asaza ni hate te, mi-dau no kazari tori-sake, ohom-siturahi aratamuru ni, kita no hisasi mo, sauzi-domo hanati tari sika ba, mina iri tati te tukurohu hodo, nisi no wata-dono ni Hime-Miya ohasimasi keri. Mono kiki gou-zi te, nyoubau mo ono-ono tubone ni ari tutu, o-mahe ha ito hito-zukuna naru yuhugure ni, Daisyau-dono, nahosi ki-gahe te, kehu makaduru sou no naka ni, kanarazu notamahu beki koto aru ni yori, turi-dono no kata ni ohasi taru ni, mina makade nure ba, ike no kata ni suzumi tamahi te, hito-zukuna naru ni, kaku ihu Saisyau-no-Kimi nado, karisome ni kityau nado bakari tate te, uti-yasumu uhe-tubone ni si tari.
 "Koko ni ya ara m, hito no kinu no oto su." to obosi te, medau no kata no sauzi no hosoku aki taru yori, yawora mi tamahe ba, rei sa-yau no hito no wi taru kehahi ni ha ni zu, hare-baresiku siturahi tare ba, naka-naka, kityau-domo no tate-tigahe taru ahahi yori mi-tohosa re te, araha nari.
 Hi wo mono no huta ni oki te waru tote, mote sawagu hito-bito, otona mi-tari bakari, waraha to wi tari. Kara-ginu mo kazami mo ki zu, mina uti-toke tare ba, o-mahe to ha mi tamaha nu ni, siroki usu-mono no ohom-zo ki-gahe tamahe ru hito no, te ni hi wo moti nagara, kaku arasohu wo, sukosi wemi tamahe ru ohom-kaho, iha m kata naku utukusige nari.
 Ito atusa no tahe gataki hi nare ba, kotitaki mi-gusi no, kurusiu obosa ruru ni ya ara m, sukosi konata ni nabikasi te hika re taru hodo, tatohe m mono nasi. "Kokora yoki hito wo mi atumure do, niru beku mo ara zari keri." to oboyu. O-mahe naru hito ha, makoto ni tuti nado no kokoti zo suru wo, omohi sidume te mire ba, ki naru suzusi no hitohe, usu-iro naru mo ki taru hito no, ahugi uti-tukahi taru nado, "Youi ara m ha ya!" to, huto miye te,
 "Naka-naka, mono-atukahi ni, ito kurusige nari. Tada, sanagara mi tamahe kasi."
 tote, warahi taru mami, aigyau-duki tari. Kowe kiku ni zo, ko no kokorozasi no hito to ha siri nuru.

 [5-3 Ko-Zaisho plays with a piece of ice at hot day]
 Kokoro-duyoku wari te, te-goto ni mo' tari. Kasira ni uti-oki, mune ni sasi-ate nado, sama asiu suru hito mo aru besi. Koto-bito ha, kami ni tutumi te, o-mahe ni mo kaku te mawira se tare do, ito utukusiki mi-te wo sasi-yari tamahi te, nogoha se tamahu.
 "Ina, mo' tara zi. Siduku mutukasi."
 to notamahu ohom-kowe, ito honoka ni kiku mo, kagiri mo naku uresi. "Mada ito tihisaku ohasimasi si hodo ni, ware mo, mono no kokoro mo sira de mi tatematuri si toki, medeta no tigo no ohom-sama ya, to mi tatematuri si. So no noti, taye te ko no ohom-kehahi wo dani kika zari turu mono wo, ika naru Kami Hotoke no, kakaru wori mise tamahe ru nara m. Rei no, yasukara zu mono omoha se m to suru ni ya ara m."
 to, katu ha sidu-kokoro naku te, mamori tati taru hodo ni, konata no tai no kita-omote ni sumi keru gerahu nyoubau no, ko no sauzi ha, tomi no koto ni te, ake nagara ori ni keru wo omohi-ide te, "Hito mo koso mi-tuke te sawaga rure." to omohi kere ba, madohi iru.
 Ko no nahosi-sugata wo mi-tukuru ni, "Tare nara m?" to kokoro-sawagi te, onoga sama miye m koto mo sira zu, sunoko yori tada ki ni kure ba, huto tati-sari te, "Tare to mo miye zi. Suki-zukisiki yau nari." to omohi te kakure tamahi nu.
 Ko no omoto ha,
 "Imiziki waza kana! Mi-kityau wo sahe araha ni hiki nasi te keru yo. Migi-no-Ohotono no Kimi-tati nara m. Utoki hito, hata, koko made ku beki ni mo ara zu. Mono no kikoye ara ba, tare ka sauzi ha ake tari si to, kanarazu ide-ki na m. Hitohe mo hakama mo, suzusi na'meri to miye turu hito no ohom-sugata nare ba, e hito mo kiki-tuke tamaha nu nara m kasi."
 to omohi-gou-zi te wori.
 Ka no hito ha, "Yau-yau hiziri ni nari ni si kokoro wo, hito-husi tagahe some te, sama-zama naru mono omohu hito to mo naru kana! Sono-kami yo wo somuki na masika ba, ima ha hukaki yama ni sumi hate te, kaku kokoro-midare masi ya!" nado obosi tudukuru mo, yasukara zu. "Nadote, tosi-goro, mi tatematura baya to omohi tu ram. Naka-naka kurusiu, kahi nakaru beki waza ni koso." to omohu.

 [5-4 The marital relationship between Kaoru and Ninomiya]
 Tutomete, oki tamahe ru Womna-Miya no ohom-katati, "Ito wokasige na'meru ha, kore yori kanarazu masaru beki koto ka ha." to miye nagara, "Sarani ni tamaha zu koso ari kere. Asamasiki made ate ni, e mo iha zari si ohom-sama kana! Katahe ha omohi sika, wori kara ka." to obosi te,
 "Ito atusi ya! Kore yori usuki ohom-zo tatemature. Womna ha, rei nara nu mono ki-taru koso, toki-doki ni tuke te wokasikere." tote, "Anata ni mawiri te, Daini ni, usu-mono no hiothe no ohom-zo nuhi te mawire to ihe."
 to notamahu. O-mahe naru hito ha, "Ko no ohom-katati no imiziki sakari ni ohasimasu wo, motehayasi kikoye tamahu." to wokasiu omohe ri.
 Rei no, nenzu si tamahu wa ga ohom-kata ni ohasimasi nado si te, hiru tu kata watari tamahe re ba, notamahi turu ohom-zo, mi-kityau ni uti-kake tari.
 "Nazo, ko ha tatematura nu? Hito ohoku miru toki nam, suki taru mono kiru ha, bauzoku ni oboyuru. Tada ima ha ahe haberi na m."
 tote, te-dukara kise tatematuri tamahu. Ohom-hakama mo kinohu no onazi kurenawi nari. Mi-gusi no ohosa, suso nado ha otori tamaha ne do, naho sama-zama naru ni ya, niru beku mo ara zu. Hi mesi te, hito-bito ni wara se tamahu. Tori te hitotu tatematuri nado si tamahu, kokoro no uti mo wokasi.
 "We ni kaki te, kohisiki hito miru hito ha, naku ya ha ari keru. Masite kore ha, nagusame m ni nige-nakara nu ohom-hodo zo kasi to omohe do, kinohu kayau ni te, ware maziri wi, kokoro ni makase te mi tatematura masika ba." to oboyuru ni, kokoro ni mo ara zu uti-nageka re nu.
 "Iti-hon-no-Miya ni, ohom-humi ha tatematuri tamahu ya?"
 to kikoye tamahe ba,
 "Uti ni ari si toki, Uhe no, sa notamahi sika ba kikoye sika do, hisasiu sa mo ara zu."
 to notamahu.
 "Tada-udo ni nara se tamahi ni tari tote, kare yori mo kikoye sase tamaha nu ni koso ha, kokoro-uka' nare. Ima, Oho-Miya no o-mahe ni te, urami kikoye sase tamahu, to kei-se m."
 to notamahu.
 "Ikaga urami kikoye m. Utate."
 to notamahe ba,
 "Gesu ni nari ni tari tote, obosi-otosu na'meri, to mire ba, odorokasi kikoye nu, to koso ha kikoye me."

 [5-5 Kaoru meets Akashi-Empress who is his wife's mother]
 So no hi ha kurasi te, mata no asita ni Oho-Miya ni mawiri tamahu. Rei no, Miya mo ohasi keri. Tyauzi ni hukaku some taru usu-mono no hitohe wo, komayaka naru nahosi ni ki tamahe ru, ito konomasige naru Womna no ohom-minari no medetakari si ni mo otora zu, siroku kiyora ni te, naho ari si yori ha omo-yase tamahe ru, ito miru kahi ari.
 Oboye tamahe ri to miru ni mo, madu kohisiki wo, ito aru maziki koto, to sidumuru zo, tada nari si yori ha kurusiki. We wo ito ohoku mota se te mawiri tamahe ri keru, nyoubau si te, anata ni mawira se tamahi te, watara se tamahi nu.
 Daisyau mo tikaku mawiri yori tamahi te, mi-ha'kau no tahutoku haberi si koto, inisihe no ohom-koto, sukosi kikoye tutu, nokori taru we mi tamahu tuide ni,
 "Ko no sato ni monosi tamahu Miko no, kumo no uhe hanare te, omohi-kut'-si tamahe ru koso, itohosiu mi tamahure. Hime-Miya-no-Ohomkata yori, ohom-seusoko mo habera nu wo, kaku sina sadamari tamahe ru ni, obosi sute sase tamahe ru yau ni omohi te, kokoro-yuka nu kesiki nomi haberu wo, kayau no mono, toki-doki monose sase tamaha nam. Nanigasi ga orosi te mo'te makara m. Hata, miru kahi mo habera zi kasi."
 to notamahe ba,
 "Ayasiku. Nadote ka sute kikoye tamaha m. Uti ni te ha, tikakari si ni tuki te, toki-doki mo kikoye tamahu meri si wo, tokoro-dokoro ni nari tamahi si wori ni, todaye tamahe ru ni koso ara me. Ima, sosonokasi kikoye m. Sore yori mo nadoka ha."
 to kikoye tamahu.
 "Kare yori ha, ikade ka ha. Moto yori kazumahe sase tamaha zara m wo mo, kaku sitasiku te saburahu beki yukari ni yose te, obosi-mesi kazumahe sase tamaha m wo koso, uresiku ha haberu bekere. Masite, sa mo kikoye nare tamahi ni kem wo, ima sute sase tamaha m ha, karaki koto ni haberi."
 to kei-se sase tamahu wo, "Sukibami taru kesiki aru ka?" to ha obosi-kake zari keri.
 Tati-ide te, "Hito-yo no kokorozasi no hito ni aha m. Ari-si watadono mo nagusame ni mi m kasi." to obosi te, o-mahe wo ayumi watari te, nisi-zama ni ohasuru wo, mi-su no uti no hito ha kokoro-koto ni youi su. Geni, ito sama yoku kagiri naki motenasi ni te, wata-dono no kata ha, Hidari-no-Ohotono no Kimi-tati nado wi te, mono ihu kehahi sure ba, tumado no mahe ni wi tamahi te,
 "Ohokata ni ha mawiri nagara, ko no Ohom-Kata no genzan ni iru koto no, kataku habere ba, ito oboye naku, okinabi hate ni taru kokoti si haberu wo, ima yori ha, to omohi-okosi haberi te nam. Ari-tuka zu, wakaki hito-domo zo omohu ram kasi."
 to, wohi no Kimi-tati no kata wo mi-yari tamahu.
 "Ima yori naraha se tamahu koso, geni wakaku nara se tamahu nara me."
 nado, hakanaki koto wo ihu hito-bito no kehahi mo, ayasiu miyabika ni, wokasiki ohom-kata no arisama ni zo aru. So no koto to nakere do, yononaka no monogatari nado si tutu, simeyaka ni, rei yori ha wi tamahe ri.

 [5-6 Akashi-Empress hears the relationship between Kaoru and his girlfriend Ko-Zaisho]
 Hime-Miya ha, anata ni watara se tamahi ni keri. Oho-Miya,
 "Daisyau no sonata ni mawiri turu ha."
 to tohi tamahu. Ohom-tomo ni mawiri taru Dainagon-no-Kimi,
 "Ko-Zaisyau-no-Kimi ni, mono notamaha m to ni koso ha, habe' meri ture."
 to kikoyuru ni,
 "Rei, mame-bito no, sasuga ni hito ni kokoro-todome te monogatari suru koso, kokoti okure tara m hito ha kurusikere. Kokoro no hodo mo miyu ram kasi. Ko-Zaisyau nado ha, ito usiroyasusi."
 to notamahi te, ohom-harakara nare do, ko no Kimi wo ba, naho hadukasiku, "Hito mo youi naku te miye zara m kasi." to oboi tari.
 "Hito yori ha kokoro-yose tamahi te, tubone nado ni tati-yori tamahu besi. Monogatari komayaka ni si tamahi te, yo-huke te ide tamahu wori-wori mo habere do, rei no me-nare taru sudi ni ha habera nu ni ya? Miya wo koso, ito nasake naku ohasimasu to omohi te, ohom-irahe wo dani kikoye zu haberu mere. Katazikenaki koto."
 to ihi te warahe ba, Miya mo waraha se tamahi te,
 "Ito mi-gurusiki ohom-sama wo, omohi-siru koso wokasikere. Ikade, kakaru ohom-kuse yame tatematura m. Hadukasi ya, ko no hito-bito mo."
 to notamahu.

 [5-7 Akashi-Empress knew a love triangle between Kaoru, Nionomiya and Ukifune]
 "Ito ayasiki koto wo koso kiki haberi sika. Ko no Daisyau no nakunasi tamahi te si hito ha, Miya no ohom-Nideu-no-Kitanokata no ohom-otouto nari keri. Koto-bara naru besi. Hitati-no-saki-no-kami nanigasi ga me ha, woba to mo haha to mo ihi haberu naru ha, ika naru ni ka? So no Womna-Gimi ni, Miya koso, ito sinobi te ohasimasi kere.
 Daisyau-dono ya kiki-tuke tamahi tari kem. Nihaka ni mukahe tamaha m tote, mamori-me sohe nado, koto-kotosiku si tamahi keru hodo ni, Miya mo, ito sinobi te ohasimasi nagara, e ira se tamaha zu, ayasiki sama ni, ohom-uma nagara tata se tamahi tutu zo, kahera se tamahi keru.
 Womna mo, Miya wo omohi kikoye sase keru ni ya, nihaka ni kiye-use ni keru wo, mi nage taru na'meri tote koso, Menoto nado yau no hito-domo ha, naki madohi haberi kere."
 to kikoyu. Miya mo, "Ito asamasi." to obosi te,
 "Tare ka, saru koto ha ihu to yo. Itohosiku kokoro-uki koto kana! Sa-bakari meduraka nara m koto ha, onodukara kikoye ari nu beki wo! Daisyau mo sa-yau ni ha iha de, yononaka no hakanaku imiziki koto, kaku Udi-no-Miya no zou no, inoti mizikakari keru koto wo koso, imiziu kanasi to omohi te notamahi sika."
 to notamahu.
 "Isa ya, gesu ha, tasika nara nu koto wo mo ihi haberu mono wo, to omohi habere do, kasiko ni haberi keru simo-waraha no, tada kono-koro, Saisyau ga sato ni ide maude-ki te, tasika naru yau ni zo ihi haberi kere. Kaku ayasiu te use tamahe ru koto, hito ni kika se zi. Odoro-odorosiku, ozoki yau nari tote, imiziku kakusi keru koto-domo tote. Sate, kuhasiku ha kika se tatematura nu ni ya ari kem?"
 to kikoyure ba,
 "Sarani, kakaru koto, mata manebu na, to iha se yo. Kakaru sudi ni, ohom-mi wo mo motesokonahi, hito ni karuku kokoro-duki-naki mono ni omoha re nu beki na'meri."
 to imiziu oboi tari.

 6 Tale of Kaoru Kaoru suffered a deep grief at fall

 
[6-1 Onna-ichinomiya sends a mail to her sister Onna-ninomiya]
 So no noti, Hime-Miya-no-Ohomkata yori Ni-no-Miya ni ohom-seusoko ari keri. Ohom-te nado no, imiziu utukusige naru wo miru ni mo, ito uresiku, "Kaku te koso, toku miru bekari kere." to obosu.
 Amata wokasiki we-domo ohoku, Oho-Miya mo tatematura se tamahe ri. Daisyau-dono, uti-masari te wokasiki-domo atume te, mawira se tamahu. Serikaha-no-Daisyau no Toho-Gimi no, Womna-Iti-no-Miya omohi-kake taru aki no yuhugure ni, omohi-wabi te ide te iki taru kata wokasiu kaki taru wo, ito yoku omohi-yose raru kasi. "Kabakari obosi-nabiku hito no ara masika ba." to omohu mi zo kutiwosiki.
 "Ogi no ha ni tuyu huki musubu aki-kaze mo
 yuhube zo wakite mi ni ha simi keru
"
 to kaki te mo sohe mahosiku obose do,
 "Sayau naru tuyu bakari no kesiki ni te mo mori tara ba, ito wadurahasige naru yo nare ba, hakanaki koto mo, e honomekasi idu mazi. Kaku yorodu ni nani ya ka ya to, mono wo omohi no hate ha, mukasi no hito no monosi tamaha masika ba, ika ni mo ika ni mo hoka-zama ni kokoro wake masi ya.
 Toki no Mikado no ohom-musume wo tamahu to mo, e tatematura zara masi. Mata, sa omohu hito ari to kikosi-mesi nagara ha, kakaru koto mo nakara masi wo, naho kokoro-uku, wa ga kokoro midari tamahi keru Hasi-hume kana!"
 to omohi amari te ha, mata Miya-no-Uhe ni tori-kakari te, kohisiu mo turaku mo, wari naki koto zo, wokogamasiki made kuyasiki. Kore ni omohi-wabi te, sasi-tugi ni ha, asamasiku te use ni si hito no, ito kokoro-wosanaku, todokohoru tokoro nakari keru karo-garosisa wo ba omohi nagara, sasuga ni imizi to mono wo, omohi-iri kem hodo, wa ga kesiki rei nara zu to, kokoro no oni ni nageki sidumi te wi tari kem arisama wo, kiki tamahi si mo omohi-ide rare tutu,
 "Omorika naru kata nara de, tada kokoro-yasuku rautaki katarahi-bito ni te ara se m, to omohi si ni ha, ito rautakari si hito wo. Omohi mote ike ba, Miya wo mo omohi kikoye zi. Womna wo mo usi to omoha zi. Tada wa ga arisama no yo-duka nu okotari zo."
 nado, nagame-iri tamahu toki-doki ohokari.

 [6-2 Jiju works under Akashi-Empress as a maid]
 Kokoro-nodoka ni, sama yoku ohasuru hito dani, kakaru sudi ni ha, mi mo kurusiki koto onodukara maziru wo, Miya ha, masite nagusame-kane tutu, ka no katami ni, aka nu kanasisa wo mo notamahi idu beki hito sahe naki wo, Tai-no-Ohomkata bakari koso ha, "Ahare" nado notamahe do, hukaku mo mi-nare tamaha zari keru, utituke no mutubi nare ba, ito hukaku si mo, ikade ka ha ara m. Mata, obosu mama ni, "Kohisi ya, imizi ya!" nado notamaha m ni ha, katahara itakere ba, kasiko ni ari si Ziziu wo zo, rei no, mukahe sase tamahi keru.
 Mina-hito-domo ha iki tiri te, Menoto to ko no hito hutari nam, toriwaki te obosi tari si mo wasure gataku te, Ziziu ha yoso-bito nare do, naho katarahi te ari huru ni, yo-duka nu kaha no oto mo, uresiki se mo ya aru, to tanomi si hodo koso nagusame kere, kokoro-uku imiziku mono-osorosiku nomi oboye te, kyau ni nam, ayasiki tokoro ni, ko no koro ki te wi tari keru, tadune tamahi te,
 "Kaku te saburahe."
 to notamahe ba, "Mi-kokoro ha saru mono ni te, hito-bito no iha m koto mo, saru sudi no koto maziri nuru atari ha, kiki nikuki koto mo ara m." to omohe ba, uke-hiki kikoye zu. "Kisai-no-Miya ni mawira m." to nam omomuke tare ba,
 "Ito yoka nari. Sate hito sire zu obosi tukaha m."
 to notamaha se keri. Kokoro-bosoku yorube naki mo nagusamu ya tote, siru tayori motome mawiri nu. "Kitanage naku te yorosiki gerahu nari." to yurusi te, hito mo sosira zu. Daisyau-dono mo tune ni mawiri tamahu wo, miru tabi goto ni, mono nomi ahare nari. "Ito yamgotonaki mono no Hime-Gimi nomi, mawiri tudohi taru Miya." to hito mo ihu wo, yau-yau me todome te mire do, "Mi tatematuri si hito ni ni taru ha nakari keri." to omohi ariku.

 [6-3 Nionomiya thinks that Miya-no-kimi seems to Ukifune]
 Ko no haru use tamahi nuru Sikibukyau-no-Miya no ohom-musume wo, mama-haha no Kitanokata, koto ni ahi-omoha de, seuto no Uma-no-Kami ni te hitogara mo koto naru koto naki, kokoro-kake taru wo, itohosiu nado mo omohi tara de, saru beki sama ni nam tigiru, to kikosi-mesu tayori ari te,
 "Itohosiu. Titi-Miya no imiziku kasiduki tamahi keru Womna-Gimi wo, itadura naru yau ni motenasa m koto."
 nado notamaha se kere ba, ito kokoro-bosoku nomi nageki tamahu arisama ni te,
 "Natukasiu, kaku tadune notamaha suru wo!"
 nado, ohom-Seuto no Ziziu mo ihi te, kono-koro mukahe tora se tamahi te keri. Hime-Miya no ohom-gu ni te, ito koyonakara nu ohom-hodo no hito nare ba, yamgotonaku kokoro-koto ni te saburahi tamahu. Kagiri are ba, Miya-no-Kimi nado uti-ihi te, mo bakari hiki-kake tamahu zo, ito ahare nari keru.
 Hyaubukyau-no-Miya, "Ko no Kimi bakari ya, kohisiki hito ni omohi yosohe tu beki sama si tara m. Titi-Miko ha harakara zo kasi." nado, rei no mi-kokoro ha, hito wo kohi tamahu ni tuke te mo, hito yukasiki ohom-kuse ya made, itusika to mi-kokoro-kake tamahi te keri.
 Daisyau, "Modokasiki made mo aru waza kana! Kinohu kehu to ihu bakari, Touguu ni ya nado obosi, ware ni mo kesiki-bama se tamahi ki kasi. Kaku hakanaki yo no otorohe wo miru ni ha, midu no soko ni mi wo sidume te mo, modokasikara nu waza ni koso." nado omohi tutu, hito yori ha kokoro-yose kikoye tamahe ri.
 Ko no Win ni ohasimasu wo ba, Uti yori mo hiroku omosiroku sumi yoki mono ni si te, tune ni si mo saburaha nu domo mo, mina utitoke sumi tutu, haru-baru to ohokaru tai-domo, rau, wata-dono ni miti tari.
 Sa-Daizin-dono, mukasi no ohom-kehahi ni mo otora zu, subete kagiri mo naku itonami tukau-maturi tamahu. Ikamesiu nari taru ohom-zou nare ba, naka-naka inisihe yori mo, imamekasiki koto ha masari te sahe nam ari keru.
 Ko no Miya, rei no mi-kokoro nara ba, tuki-goro no hodo ni, ika naru suki-goto-domo wo si-ide tamaha masi, koyonaku sidumari tamahi te, hitome ni "Sukosi ohi-nahori tamahu kana!" to miyuru wo, kono-koro zo mata, Miya-no-Kimi ni, honzyau arahare te, kakadurahi ariki tamahi keru.

 [6-4 Jiju peeps Kaoru and Nionomiya]
 Suzusiku nari nu tote, Miya, Uti ni mawira se tamahi na m to sure ba,
 "Aki no sakari, momidi no koro wo mi zara m koso."
 nado, wakaki hito-bito ha kutiwosigari te, mina mawiri tudohi taru koro nari. Midu ni nare tuki wo mede te, ohom-asobi taye zu, tune yori mo imamekasikere ba, ko no Miya zo, kakaru sudi ha ito koyonaku motehayasi tamahu. Asa-yuhu me-nare te mo, naho ima mi m hatu-hana no sama si tamahe ru ni, Daisyau-no-Kimi ha, ito sa si mo iri-tati nado si tamaha nu hodo ni te, hadukasiu kokoro-yurubi naki mono ni, mina omohi tari.
 Rei no, huta-tokoro mawiri tamahi te, o-mahe ni ohasuru hodo ni, ka no Ziziu ha, mono yori nozoki tatematuru ni,
 "Idu-kata ni mo idu-kata ni mo yori te, medetaki ohom-sukuse miye taru sama ni te, yo ni zo ohase masi kasi. Asamasiku hakanaku, kokoro-ukari keru mi-kokoro kana!"
 nado, hito ni ha, so no watari no koto, kakete siri-gaho ni mo iha nu koto nare ba, kokoro hitotu ni aka zu mune itaku omohu. Miya ha, Uti no ohom-monogatari nado, komayaka ni kikoye sase tamahe ba, ima hito-tokoro ha tati-ide tamahu. "Mituke rare tatematura zi. Sibasi, ohom-hate wo mo sugusa zu kokoro-asasi, to miye tatematura zi." to omohe ba, kakure nu.

 [6-5 Kaoru and Ben-no-omoto compose and exchange waka]
 Himgasi no watadono ni, aki-ahi taru toguti ni, hito-bito amata wi te, monogatari nado suru tokoro ni ohasi te,
 "Nanigasi wo zo, nyoubau ha mutumasi to obosu beki. Womna dani kokoro-yasuku ha yo mo ara zi kasi. Sasuga ni saru bekara m koto, wosihe kikoye nu beku mo ari. Yau-yau mi-siri tamahu beka' mere ba, ito nam uresiki."
 to notamahe ba, ito irahe nikuku nomi omohu naka ni, Ben-no-Omoto tote, nare taru otona,
 "So mo mutumasiku omohi kikoyu beki yuwe naki hito no, hadi kikoye habera nu ni ya? Mono ha sa koso ha naka-naka haberu mere. Kanarazu so no yuwe tadune te, uti-toke go-ran-ze raruru ni si mo habera ne do, ka-bakari omo-naku tukuri some te keru mi ni oha zara m mo, katahara itaku te nam."
 to kikoyure ba,
 "Hadu beki yuwe ara zi, to omohi sadame tamahi te keru koso, kutiwosikere."
 nado, notamahi tutu mire ba, kara-ginu ha nugi subesi osi-yari, utitoke te tenarahi si keru naru besi, suzuri no huta ni suwe te, kokoro-motonaki hana no suwe tawori te, moteasobi keri, to miyu. Katahe ha kityau no aru ni suberi kakure, aru ha uti-somuki, osi-ake taru to no kata ni, magirahasi tutu wi taru, kasira-tuki-domo mo, wokasi to mi-watasi tamahi te, suzuri hiki-yuose te,
 "Wominahesi midaruru nobe ni maziru to mo
 tuyu no ada-na wo ware ni kake me ya

 Kokoro-yasuku ha obosa de."
 to, tada ko no sauzi ni usiro si taru hito ni mise tamahe ba, uti miziroki nado mo se zu, nodoyaka ni, ito toku,
 "Hana to ihe ba na koso ada nare wominahesi
 nabete no tuyu ni midare ya ha suru
"
 to kaki taru te, tada katasoba nare do, yosiduki te, ohokata meyasukere ba, tare nara m, to mi tamahu. Ima mau-nobori keru miti ni, hutage rare te todokohori-wi taru naru besi, to miyu. Ben-no-Omoto ha,
 "Ito kezayaka naru okina-goto, nikuku haberi." tote,
 "Tabine si te naho kokoro-mi yo wominahesi
 sakari no iro ni uturi utura zu

 Sate noti, sadame kikoye sase m."
 to ihe ba,
 "Yado kasa ba hito-yo ha ne na m ohokata no
 hana ni utura nu kokoro nari to mo
"
 to are ba,
 "Nani ka, hadukasime sase tamahu? Ohokata no nobe no sakasira wo koso kikoye sasure."
 to ihu. Hakanaki koto wo tada sukosi notamahu mo, hito ha nokori kika mahosiku nomi omohi kikoye tari.
 "Kokoro-nasi. Miti ake haberi na m yo! Wakite mo, ka no ohom-mono-hadi no yuwe, kanarazu ari nu beki wori ni zo a'meru."
 tote, tati-ide tamahe ba, "Osinabete kaku nokori nakara m, to omohi-yari tamahu koso kokoro-ukere." to omohe ru hito mo ari.

 [6-6 Kaoru suffered a deep grief at fall]
 Himgasi no kauran ni osi-kakari te, yuhukage ni naru mama ni, hana no himo-toku o-mahe no kusamura wo mi-watasi tamahu. Mono nomi ahare naru ni, "Naka ni tuite harawata tayuru ha aki no ten" to ihu koto wo, ito sinobiyaka ni zu-zi tutu wi tamahe ri. Ari turu kinu no otonahi, siruki kehahi si te, moya no mi-sauzi yori tohori te, anata ni iru nari. Miya no ayumi ohasi te,
 "Kore yori anata ni mawiri turu ha ta so?"
 to tohi tamahe ba,
 "Ka no Ohom-Kata no Tiuzyau-no-Kimi."
 to kikoyu nari.
 "Naho, ayasi no waza ya! Tare ni ka to, karisome ni mo uti-omohu hito ni yagate kaku yukasige naku kikoyuru nazasi yo!" to, itohosiku, ko no Miya ni ha, mina me nare te nomi oboye tatematuru beka' meru mo kutiwosi.
 "Ori-tati te anagati naru ohom-motenasi ni, womna ha sa mo koso make tatematura me. Wa ga, sa mo kutiwosiu, ko no ohom-yukari ni ha, netaku kokoro-uku nomi aru kana! Ika de, ko no watari ni mo, medurasikara m hito no, rei no kokoro ire te sawagi tamaha m wo katarahi tori te, wa ga omohi si yau ni, yasukara zu to dani mo omoha se tatematura m. Makoto ni kokorobase ara m hito ha, wa ga kata ni zo yoru beki ya! Sare-do katai mono kana! Hito no kokoro ha."
 to omohu ni tuke te, Tai-no-Ohomkata no, ka no ohom-arisama wo ba, husahasikara nu mono ni omohi kikoye te, ito bin naki mutubi ni nari-yuku ga, ohokata no oboye wo ba, kurusi to omohi nagara, naho sasi-hanati gataki mono ni obosi-siri taru zo, ari-gataku ahare nari keru."
 "Sayau naru kokoro-base aru hito, kokora no naka ni ara m ya? Iri-tati te hukaku mi ne ba sira nu zo kasi. Nezame-gati ni ture-dure naru wo, sukosi ha suki mo naraha baya!"
 nado omohu ni, ima ha naho tuki nasi.

 [6-7 A dialogue between Kaoru and Chujo-no-omoto on "Yusenkutsu"]
 Rei no, nisi no wata-dono wo, ari-si ni narahi te, wazato ohasi taru mo ayasi. Hime-Miya, yoru ha anata ni watara se tamahi kere ba, hito-bito tuki miru to te, ko no wata-dono ni utitoke te monogatari suru hodo nari keri. Sau-no-koto ito natukasiu hiki susamu tuma-oto, wokasiu kikoyu. Omohi-kake nu ni yori ohasi te,
 "Nado, kaku netamasi-gaho ni kaki-narasi tamahu."
 to notamahu ni, mina odoroka ru bekere do, sukosi age taru sudare uti-orosi nado mo se zu, oki-agari te,
 "Niru beki konokami ya ha, haberu beki."
 to irahuru kowe, Tiuzyau-no-Omoto to ka ihi turu nari keri.
 "Maro koso, ohom-haha-gata no wodi nare."
 to, hakanaki koto wo notamahi te,
 "Rei no, anata ni ohasimasu beka' meri na! Nani waza wo ka, ko no ohom-sato-zumi no hodo ni se sase tamahu."
 nado, adikinaku tohi tamahu.
 "Iduku ni te mo, nani-goto wo ka ha. Tada, kayau ni te koso ha sugusa se tamahu mere."
 to ihu ni, "Wokasi no ohom-mi no hodo ya, to omohu ni, suzuro naru nageki no, uti-wasure te si turu mo, ayasi to omohi-yoru hito mo koso." to magirahasi ni, sasi-ide taru wa-gon wo, tada sanagara kaki-narasi tamahu. Riti no sirabe ha, ayasiku wori ni ahu to kiku kowe nare ba, kiki-nikuku mo ara ne do, hiki-hate tamaha nu wo, naka-naka nari to, kokoro ire taru hito ha, kiye-kaheri omohu.
 "Wa ga Haha-Miya mo otori tamahu beki hito ka ha! Kisai-bara to kikoyu bakari no hedate koso are, Mikado Mikado no obosi kasiduki taru sama, koto-goto nara zari keru wo. Naho, ko no ohom-atari ha, ito koto nari keru koso ayasikakere. Akasi no ura ha kokoro-nikukari keru tokoro kana!" nado omohi-tudukuru koto-domo ni, "Wa ga sukuse ha, ito yamgotonasi kasi. Masite, narabe te moti tatematura ba." to omohu zo, ito kataki ya!

 [6-8 Kaoru visits Miya-no-kimi]
 Miya-no-Kimi ha, ko no nisi-no-tai ni zo ohom-kata si tari keru. Wakaki hito-bito no kehahi amata si te, tuki mede-ahe ri.
 "Ide, ahare, kore mo mata onazi hito zo kasi."
 to omohi-ide kikoye te, "Miko no, mukasi kokoro-yose tamahi si mono wo!" to ihi-nasi te, sonata he ohasi nu. Waraha no, wokasiki tonowi-sugata ni te, ni, sam-nin ide te ariki nado si keri. Mituke te iru sama-domo, kakayakasi. Kore zo yo no tune to omohu.
 Minami-omote no sumi no ma ni yori te, uti-kowadukuri tamahe ba, sukosi otonabi taru hito ide ki tari.
 "Hito sire nu kokoro-yose nado kikoye sase habere ba, naka-naka, mina hito kikoye sase hurusi tu ram koto wo, uhi-uhisiki sama ni te, manebu yau ni nari haberi. Mameyaka ni nam, koto yori hoka wo motome rare haberu."
 to notamahe ba, Kimi ni mo ihi-tutahe zu, sakasi-dati te,
 "Ito omohosi kake zari si ohom-arisama ni tuke te mo, ko-Miya no omohi kikoye sase tamahe ri si koto nado, omohi tamahe ide rare te nam. Kaku nomi, wori-wori kikoye sase tamahu nari. Ohom-siriugoto wo mo, yorokobi kikoye tamahu meru."
 to ihu.

 [6-9 Kaoru thinks about three sisters' fate who lived in Uji]
 "Nami-nami no hito-meki te, kokoti-na' no sama ya!" to mono-ukere ba,
 "Moto yori obosi-sutu maziki sudi yori mo, ima ha masite, saru beki koto ni tuke mo, omohosi tadune m nam uresikaru beki. Uto-utosiu hito-dute nado ni te motenasa se tamaha ba, e koso."
 to notamahu ni, "Geni." to, omohi-sawagi te, Kimi wo hiki-yurugasu mere ba,
 "Matu mo mukasi no to nomi, nagame raruru ni mo, motoyori nado notamahu sudi ha, mameyaka ni tanomosiu koso ha."
 to, hito-dute to mo kaku ihi-nasi tamahe ru kowe, ito wakayaka ni aigyau-duki, yasasiki tokoro sohi tari. "Tada nabete no kakaru sumika no hito to omoha ba, ito wokasikaru beki wo, tada-iama ha, ikade ka-bakari mo, hito ni kowe kikasu beki mono to narahi tamahi kem." to, nama-usirometasi. "Katati mo ito namamekasikara m kasi." to, mi mahosiki kehahi no si taru wo, "Ko no hito zo, mata rei no, ka no mi-kokoro midaru beki tuma na'meru to, wokasiu mo, arigata no yo ya!" to omohi-wi tamahe ri.
 "Kore koso ha, kagiri naki hito no kasiduki ohosi-tate tamahe ru Hime-Gimi. Mata, kabakari zo ohoku ha aru beki. Ayasikari keru koto ha, saru hiziri no ohom-atari ni, yama no hutokoro yori ide-ki taru hito-bito no, kataho naru ha nakari keru koso. Ko no, hakanasi ya, karo-garosi ya, nado omohi-nasu hito mo, ka-yau no uti-miru kesiki ha, imiziu koso wokasikari sika."
 to, nani-goto ni tuke te mo, tada ka no hitotu yukari wo zo omohi-ide tamahi keru. Ayasiu, turakari keru tigiri-domo wo, tuku-duku to omohi-tuduke nagame tamahu yuhugure, kagerohu no mono-hakanage ni tobi-tigahu wo,
 "Ari to mi te te ni ha tora re zu mire ba mata
 yukuhe mo sira zu kiye si kagerohu

 Aru ka, naki ka no."
 to, rei no, hitori-goti tamahu, to ka ya!