About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Tenarai
Tale of Kaoru's Dainagon era, from about the last in March at the age of 27 to summer at the age of 28

    1 Tale of Ukifune Ukifune wanted to kill herself but she was rescued by Yokawa-souzu

  1. Yokawa-souzu's mother gets ill on the way from Hatsuse to Ono---Sono-koro, Yokaha ni, Nanigasi-Soudu to ka ihi te


  2. Souzu came across a strange happening at the wood in Uji-in---Madu, Soudu watari tamahu. "Ito itaku are te


  3. Souzu understands that is a young woman, and rescues the woman---Ayasi no sama ni, hitahi osi-age te ide-ki tari


  4. Souzu's sister nun takes care of the young woman---Mi-kuruma yose te ori tamahu hodo, itau kurusigari tamahu tote


  5. The young woman returns to life, but she wants to die---Soudu mo sasi-nozoki te, "Ika ni zo? Nani no siwaza zo to


  6. A man of Uji talks to Souzu that a funeral seremony has been held ---Hutuka bakari komori wi te, hutari no hito wo inori


  7. Souzu's mother and the others come back to Ono---Ama-Gimi yorosiku nari tamahi nu. Kata mo aki nure ba


    2 Tale of Ukifune A new life of Ukifune begins at Ono

  1. Souzu comes to the mountain villa in Ono---Uti-hahe kaku atukahu hodo ni, si, go-gwati mo sugi nu


  2. An evil spirit appears from the young woman---"Ohoyake no mesi ni dani sitagaha zu, hukaku komori taru yama wo


  3. Ukifune returns to herself---Sauzimi no kokoti ha sahayaka ni, isasaka mono oboye te


  4. Ukifune is given a Buddhist five admonition---"Ika nare ba, kaku tanomosige naku nomi ha ohasuru zo


  5. Ukifune hides her identity---"Yume no yau naru hito wo mi tatematuru kana!" to Ama-Gimi ha yorokobi te


  6. A landscape and feeling of Ono villa---Ko no aruzi mo ate naru hito nari keri. Musume no Ama-Gimi ha


  7. Ukifune composes wala with thinking her life---Ama-Gimi zo, tuki nado akaki yo ha, kin nado hiki tamahu


  8. Ukifune's daily life at Ono villa---Wakaki hito no, kakaru yamazato ni, ima ha to omohi taye komoru ha


    3 Tale of Ukifune Chujo composes and sends a waka to Ukifune
  1. Chujo who is a husband of nun's daughter comes to Ono villa---Ama-Gimi no mukasi no muko no Kimi, ima ha Tiuzyau ni te monosi tamahi keru


  2. Ukifune thinks her life---Hito-bito ni suihan nado yau no mono kuha se, Kimi ni mo hatisu no mi nado


  3. Chujo peeps Ukifune's back figure---Ama-Gimi iri tamahe ru ma ni, Marauto, ame no kesiki wo mi wadurahi te


  4. Chujo talks with Yokawa-souzu---Mahe tikaki wominahesi wo wori te, "Nani nihohu ram?" to kuti-zusabi te


  5. Chujo composes and sends a waka to Ukifune at leaving---Mata no hi, kaheri tamahu ni mo, "Sugi gataku nam."


  6. Chujo visits to Ono villa third time---Humi nado wazato yara m ha, sasuga ni uhi-uhisiu


  7. Ama-gimi who is Chujo's mother in law prevents him from leaving---Sasuga ni, kakaru kotai no kokoro-domo ni ha ari tuka zu


  8. Ama-gimi's mother who is an old nun plays koto---"Womna ha, mukasi ha, aduma-goto wo koso ha, koto mo naku hiki haberi sika do


  9. Chujo composes and sends a waka to Ukifune next morning---Kore ni koto mina same te, kaheri tamahu hodo mo


    4 Tale of Ukifune Ukifune becomes a nun while Ama-gimi is absent

  1. Ama-gimi visits to Hase Temple again at September---Ku-gwati ni nari te, ko no Ama-Gimi, Hatuse ni maudu


  2. Ukifune plays igo with Shosho-no-ama---Mina ide-tati keru wo nagame ide te, asamasiki koto wo


  3. Chujo visits to Ono villa, Ukifune runs into old nun's room---Tuki sasi-ide te wokasiki hodo ni, hiru humi ari turu Tiuzyau


  4. Two old nuns snore loudly by Ukifune all night---Hime-Gimi ha, "Ito mutukasi." to nomi kiku oyi-bito no atari ni


  5. Ukifune thinks her unfortunate life---Mukasi yori no koto wo, madoroma re nu mama ni, tune yori mo


  6. Souzu calls at Ono villa on his way to the Imperial Palace---Gesu-gesusiki hohusi-bara nado amata ki te


  7. Ukifune desires and appeals to become a nun to Souzu---Tati te konata ni imasi te, "koko ni ya


  8. Ukifune becomes a nun at last---"Ayasiku, kakaru katati arasama wo, nado te mi wo


    5 Tale of Ukifune Tale of after becoming a nun

  1. Shosho-no-ama was surprised to see that Ukifune became a nun---Kakaru hodo, Seusyau-no-Ama ha, ani no Azari no


  2. Ukifune composes waka on her life---Mina hito-bito ide sidumari nu. Yoru no kaze no oto ni, ko no hito-bito ha


  3. Ukifune replies to Shosho's waka---Onazi sudi no koto wo, tokaku kaki susabi wi tamahe ru ni


  4. Souzu prays and cures for Onna-ichinomiya---Ippon-no-Miya no ohom-nayami, geni, ka no desi no ihi si mo siruku


  5. Souzu talks to Onna-ichinomiya about a happening at Uji---Ohom-mononoke no sihuneki koto wo, sama-zama ni


  6. Souzu calls at Ono villa on his way to Yokawa---Hime-Miya okotari hate sase tamahi te, Soudu mo nobori


  7. Chujo visits to Ono villa---Kehu ha, hinemosu ni huku kaze no oto mo ito kokoro-bosoki ni


  8. Chujo composes and sends waka to Ukifune---"Ka-bakari no sama si taru hito wo usinahi te


    6 Tale of Ukifune Kaoru gets to know Ukifune's exsitence

  1. Ukifune and Ama-gimi compose and exchange waka at a new year---Tosi mo kaheri nu. Haru no sirusi mo miye zu, kohori watare ru


  2. Kii-no-kami who is a grand son of the old nun visits to Ono villa---Oho-Ama-Gimi no mago no Kii-no-Kami nari keru, kono-koro nobori


  3. Ukifune hears a rumour about Kaoru---"Ka no watari no sitasiki hito nari keri." to miru n imo


  4. Ukifune talks with Ama-gimi---"Wasure tamaha nu ni koso ha." to ahare ni omohu ni mo


  5. Kaoru goes to the Imperial Palace to meet Akashi Empress---Daisyau ha, ko no hate no waza nado se sase tamahi te


  6. Kozaisho talks to Kaoru what Souzu has talked to Onna-ichinomiya---Tati-yori te monogatari nado si tamahu tuide ni


  7. Kaoru meets to Akashi Empress and goes to Yokawa to meet Souzu---"Asamasiu te, usinahi haberi nu to omohi tamahe si hito


 1 Tale of Ukifune Ukifune wanted to kill herself but she was rescued by Yokawa-souzu

  [1-1 Yokawa-souzu's mother gets ill on the way from Hatsuse to Ono]
 Sono-koro, Yokaha ni, Nanigasi-Soudu to ka ihi te, ito tahutoki hito sumi keri. Yasodi amari no Haha, isodi bakari no imouto ari keri. Huruki gwan ari te, Hatuse ni maude tari keri.
 Mutumasiu yamgotonaku omohu desi no Azari wo sohe te, Hotoke kyau kuyau-zuru koto okonahi keri. Koto-domo ohoku si te kaheru miti ni, Nara-saka to ihu yama koye keru hodo yori, ko no Haha-no-Amagimi, kokoti asiu si kere ba, "Kaku-te ha, ikade ka nokori no miti wo mo ohasi tuka m." to mote-sawagi te, Udi no watari ni siri tari keru hito no ihe ari keru ni, todome te, kehu bakari yasume tatematuru ni, naho itau wadurahe ba, Yokaha ni seusoko si tari.
 Yama-gomori no ho'i hukaku, kotosi ha ide zi to omohi kere do, "Kagiri no sama naru oya no, miti no sora ni te naku ya nara m?" to odoroki te, isogi monosi tamahe ri. Wosimu beku mo ara nu hito-zama wo, midukara mo, desi no naka ni mo gen aru si te, kadi si sawagu wo, ihe-aruzi kiki te,
 "Mitake-sauzi si keru wo, itau oyi tamahe ru hito no, omoku nayami tamahu ha, ikaga?"
 to usirometage ni omohi te ihi kere ba, sa mo ihu beki koto zo, itohosiu omohi te, ito sebaku mutukasiu mo are ba, yau-yau wi te tatematuru beki ni, Naka-Gami hutagari te, rei sumi tamahu kata ha imu bekari kere ba, "Ko-Suzaku-win no go-ryau ni te, Udi-no-win to ihi si tokoro, ko no watari nara m." to omohi-ide te, Win-mori, Soudu siri tamahe ri kere ba, "Hito-hi, hutu-ka yadora m." to ihi-yari tamahe ri kere ba,
 "Hatuse ni nam, kinohu mina mawiri ni keru."
 tote, ito ayasiki Yado-mori no okina wo yobi te wi te ki tari.
 "Ohasimasa ba, haya. Itadura naru Win no sinden ni koso haberu mere. Mono-maude no hito ha, tune ni zo yadori tamahu."
 to ihe ba,
 "Ito yoka' nari. Ohoyake-dokoro nare do, hito mo naku kokoro-yasuki wo."
 tote, mise ni yari tamahu. Ko no okina, rei mo kaku yadoru hito wo mi-narahi tari kere ba, orosoka naru siturahi nado si te ki tari.

  [1-2 Souzu came across a strange happening at the wood in Uji-in]
 Madu, Soudu watari tamahu. "Ito itaku are te, osorosige naru tokoro kana!" to mi tamahu.
 "Daitoko-tati, kyau yome."
 nado notamahu. Ko no Hatuse ni sohi tari si Azari to onazi yau naru, nani-goto no aru ni ka, tuki-dukisiki hodo no gerahu hohusi ni, hi tomosa se te, hito mo yora nu usiro no kata ni iki tari. Mori ka to miyuru ko-no-sita wo, "Utomasige no watari ya!" to mi-ire taru ni, siroki mono no hirogori taru zo miyuru.
 "Kare ha, nani zo?"
 to, tati-tomari te, hi wo akaku nasi te mire ba, mono no wi taru sugata nari.
 "Kitune no hengwe si taru. Nikusi. Mi-arahasa m."
 tote, hitori ha ima sukosi ayumi-yoru. Ima hitori ha,
 "Ana, you na. Yokara nu mono nara m."
 to ihi te, sa yau no mono sirizoku beki in wo tukuri tutu, sasuga ni naho mamoru. Kasira no kami ara ba hutori nu beki kokoti suru ni, ko no hi tomosi taru Daitoko, habakari mo naku, au-naki sama ni te, tikaku yori te so no sama wo mire ba, kami ha nagaku tuya-tuya to si te, ohoki naru ki no ito ara-arasiki ni yori-wi te, imiziu naku.
 "Medurasiki koto ni mo haberu kana! Soudu no go-bau ni go-ran-ze sase tatematura baya!"
 to ihe ba,
 "Geni, ayasiki koto nari."
 tote, hitori ha maude te, "Kakaru koto nam." to mausu.
 "Kitune no hito ni hengwe suru to ha mukasi yori kike do, mada mi nu mono nari."
 tote, wazato ori te ohasu.
 Ka no watari tamaha m to suru koto ni yori te, gesu-domo, mina haka-bakasiki ha, mi-dusi-dokoro nado, aru bekasiki koto-domo wo, kakaru watari ni ha isogu mono nari kere ba, wi sidumari nado si taru ni, tada si, go-nin si te, koko naru mono wo miru ni, kaharu koto mo nasi.
 Ayasiu te, toki no uturu made miru. "Toku yo mo ake-hate nam. Hito ka nani zo to, mi-arahasa m." to, kokoro ni saru beki Singon wo yomi, in wo tukuri te kokoromiru ni, siruku ya omohu ram,
 "Kore ha, hito nari. Sarani hizau no kesikara nu mono ni ara zu. Yori te tohe. Nakunari taru hito ni ha ara nu ni koso a'mere. Mosi si ni tari keru hito wo sute tari keru ga, yomigaheri taru ka?"
 to ihu.
 "Nani no, saru hito wo ka, ko no win no uti ni sute habera m. Tatohi, makoto ni hito nari to mo, kitune, kodama yau no mono no, azamuki te tori mote ki taru ni koso habera me to, hubin ni mo haberi keru kana! Kegarahi aru beki tokoro ni koso habe' mere."
 to ihi te, ari-turu yado-mori no wonoko wo yobu. Yamabiko no kotahuru mo, ito osorosi.

  [1-3 Souzu understands that is a young woman, and rescues the woman]
 Ayasi no sama ni, hitahi osi-age te ide-ki tari.
 "Koko ni ha, wakaki womna nado ya sumi tamahu? Kakaru koto nam aru."
 tote misure ba,
 "Kitune no tukau-maturu nari. Ko no ki no moto ni nam, toki-doki ayasiki waza nam si haberu. Wototosi no aki mo, koko ni haberu hito no ko no, hutatu bakari ni habe' si wo, tori te maude ki tari sika do mo, mi odoroka zu haberi ki."
 "Sate, so no tigo ha si ni ya si ni si?"
 to ihe ba,
 "Iki te haberi. Kitune ha, sa koso ha hito wo obiyakase do, koto ni mo ara nu yatu."
 to ihu sama, ito nare tari. Ka no yo-bukaki mawiri mono no tokoro ni, kokoro wo yose taru naru besi. Soudu,
 "Sara ba, sayau no mono no si taru waza ka. Naho, yoku miyo."
 tote, ko no mono-odi se nu hohusi wo yose tare ba,
 "Oni ka Kami ka kitune ka kodama ka? Ka-bakari no ame-no-sita no genza no ohasimasu ni ha, e kakure tatematura zi. Nanori tamahe. Nanori tamahe."
 to, kinu wo tori te hike ba, kaho wo hiki-ire te iyo-iyo naku.
 "Ide, ana, sagana no kodama no oni ya? Masa ni kakure na m ya?"
 to ihi tutu, kaho wo mi m to suru ni, "Mukasi ari kem me mo hana mo nakari keru me-oni ni ya ara m?" to, mukutukeki wo, tanomosiu ikaki sama wo hito ni mise m to omohi te, kinu wo hiki-nugase m to sure ba, utubusi te kowe tatu bakari naku.
 "Nani ni mare, kaku ayasiki koto, nabete, yo ni ara zi."
 tote, mi-hate m to omohu ni,
 "Ame itaku huri nu besi. Kaku te oi tara ba, sini hate haberi nu besi. Kaki no moto ni koso idasa me."
 to ihu. Soudu,
 "Makoto no hito no katati nari. So no inoti taye nu wo miru miru sute m koto, ito imiziki koto nari. Ike ni oyogu iwo, yama ni naku sika wo dani, hito ni torahe rare te sina m to suru wo mi te, tasuke zara m ha, ito kanasikaru besi. Hito no inoti hisasikaru maziki mono nare do, nokori no inoti, hitohi, hutuka wo mo wosima zu ha aru bekara zu. Oni ni mo Kami ni mo, ryau-ze rare, hito ni oha re, hito ni hakarigota re te mo, kore yoko-zama no si ni wo su beki mono ni koso anmere, Hotoke no kanarazu sukuhi tamahu beki kiha nari.
 Naho, kokoromi ni, sibasi yu wo noma se nado si te, tasuke kokoromi m. Tuhi ni, sina ba, ihu kagiri ni ara zu."
 to notamahi te, ko no Daitoko si te idaki-ire sase tamahu wo, desi-domo,
 "Tai-daisiki waza kana! Itau wadurahi tamahu hito no ohom-atari ni, yokara nu mono wo tori-ire te, kegarahi kanarazu ide-ki na m to su."
 to, modoku mo ari. Mata,
 "Mono no hengwe ni mo are, me ni misu misu, ike ru hito wo, kakaru ame ni uti-usinahase m ha, imiziki koto nare ba."
 nado, kokoro-gokoro ni ihu. Gesu nado ha, ito sawagasiku, mono wo utate ihi-nasu mono nare ba, hito sawagasikara nu kakure no kata ni nam huse tari keru.

  [1-4 Souzu's sister nun takes care of the young woman]
 Mi-kuruma yose te ori tamahu hodo, itau kurusigari tamahu tote, nonosiru. Sukosi sidumari te, Soudu,
 "Ari-turu hito, ikaga nari nuru?"
 to tohi tamahu.
 "Nayo-nayo to si te mono iha zu, iki mo si habera zu. Nani ka, mono ni kedora re ni keru hito ni koso."
 to ihu wo, imouto no Ama-Gimi kiki tamahi te,
 "Nani-goto zo?"
 to tohu.
 "Sika-sika no koto nam, roku-zihu ni amaru tosi, meduraka naru mono wo mi tamahe turu!" to notamahu. Uti-kiku mama ni,
 "Ono ga tera ni te mi si yume ari ki. Ika yau naru hito zo? Madu so no sama mi m."
 to naki te notamahu.
 "Tada ko no himgasi no yarido ni nam haberu. Haya go-ran-ze yo."
 to ihe ba, isogi yuki te miru ni, hito mo yori-tuka de zo, sute-oki tari keru. Ito wakau utukusige naru womna no, siroki aya no kinu hito-kasane, kurenawi no hakama zo ki taru. Ka ha imiziu kaubasiku te, ate naru kehahi kagiri nasi.
 "Tada, waga kohi kanasimu musume no, kaheri ohasi taru na'meri."
 tote, naku-naku go-tati wo idasi te, idaki-ire sasu. Ika nari tu ram to mo, arisama mi nu hito ha, osorosigara de idaki-ire tu. Ike ru yau ni mo ara de, sasuga ni me wo honoka ni mi-ake taru ni,
 "Mono notamahe ya. Ika naru hito ka, kakute ha, monosi tamahe ru?"
 to ihe do, mono oboye nu sama nari. Yu tori te, te-dukara sukuhi-ire nado suru ni, tada yowari ni taye-iru yau nari kere ba,
 "Naka-naka imiziki waza kana!" tote, "Ko no hito nakunari nu besi. Kadi si tamahe."
 to, genza no Azari ni ihu.
 "Sare ba koso. Ayasiki ohom-mono-atukahi."
 to ha ihe do, Kami nado no tame ni kyau yomi tutu inoru.

  [1-5 The young woman returns to life, but she wants to die]
 Soudu mo sasi-nozoki te,
  "Ika ni zo? Nani no siwaza zo to, yoku teu-zi te tohe."
 to notamahe do, ito yowage ni kiye mote iku yau nare ba,
 "E iki habera zi. Suzoro naru kegarahi ni komori te, wadurahu beki koto."
 "Sasuga ni, ito yamgotonaki hito ni koso haberu mere. Sini hatu to mo, tada ni ya ha sute sase tamaha m. Mi-gurusiki waza kana!"
 to ihi-ahe ri.
 "Ana-kama! Hito ni kikasu na. Wadurahasiki koto mo zo aru."
 nado kuti-gatame tutu, Ama-Gimi ha, oya no wadurahi tamahu yori mo, ko no hito wo ike hate te mi mahosiu wosimi te, uti-tuke ni sohi wi tari. Sira nu hito nare do, mime no koyonau wokasige nare ba, itadura ni nasa zi to, miru kagiri atukahi sawagi keri. Sasuga ni, toki-doki, me mi-ake nado si tutu, namida no tuki se zu nagaruru wo,
 "Ana, kokoro-u ya! Imiziku kanasi to omohu hito no kahari ni, Hotoke no mitibiki tamahe ru to kikoyuru wo. Kahi naku nari tamaha ba, naka-naka naru koto wo ya omoha m. Saru beki tigiri ni te koso, kaku mi tatematuru rame. Naho, isasaka mono notamahe."
 to ihi-tudukure do, karausite,
 "Iki-ide tari to mo, ayasiki huyou no hito nari. Hito ni mise de, yoru ko no kaha ni otosi ire tamahi te yo."
 to, iki no sita ni ihu.
 "Mare-mare mono notamahu wo uresi to omohu ni, ana, imizi ya! Ika nare ba, kaku ha notamahu zo? Ika ni si te, saru tokoro ni ohasi turu zo?"
 to tohe do mo, mono mo iha zu nari nu. "Mi ni mosi kizu nado ya ara m?" tote mire do, koko ha to miyuru tokoro naku utukusikere ba, asamasiku kanasiku, "Makoto ni, hito no kokoro madohasa m tote ide-ki taru kari no mono ni ya?" to utagahu.

  [1-6 A man of Uji talks to Souzu that a funeral seremony has been held]
 Hutuka bakari komori wi te, hutari no hito wo inori kadi suru kowe taye zu, ayasiki koto wo omohi sawagu. So no watari no gesu nado no, Soudu ni tuka-maturi keru, kakute ohasimasu nari tote, toburahi ide-kuru mo, monogatari nado si te ihu wo kike ba,
 "Ko-Hati-no-Miya no ohom-musume, U-daisyau-dono no kayohi tamahi si, koto ni nayami tamahu koto mo naku te, nihaka ni kakure tamahe ri tote, sawagi haberu. So no ohom-sausou no zahuzi-domo tukau-maturi haberi tote, kinohu ha e mawiri habera zari si."
 to ihu. "Sayau no hito no tamasihi wo, oni no tori mote ki taru ni ya?" to omohu ni mo, katu miru miru, "Aru mono to mo oboye zu, ayahuku osorosi." to obosu. Hito-bito,
 "Yobe mi-yara re si hi ha, sika koto-kotosiki kesiki mo miye zari si wo."
 to ihu.
 "Kotosara koto-sogi te, ikamesiu mo habera zari si."
 to ihu. Kegarahi taru hito tote, tati nagara ohi-kahesi tu.
 "Daisyau-dono ha, Miya no ohom-musume moti-tamahe ri si ha, use tamahi te, tosi-goro ni nari nuru mono wo, tare wo ihu ni ka ara m? Hime-Miya wo oki tatematuri tamahi te, yo ni koto-gokoro ohase zi."
 nado ihu.

  [1-7 Souzu's mother and the others come back to Ono]
 Ama-Gimi yorosiku nari tamahi nu. Kata mo aki nure ba, "Kaku utate aru tokoro ni hisasiu ohase m mo bin nasi." tote kaheru.
 "Ko no hito ha, naho ito yowage nari. Miti no hodo mo ikaga monosi tamaha m to, kokoro-gurusiki koto."
 to ihi-ahe ri. Kuruma hutatu si te, oyi-bito nori tamahe ru ni ha, tukau-maturu ama hutari, tugi no ni ha ko no hito wo huse te, katahara ni ima hitori nori sohi te, miti-sugara yuki mo yara zu, kuruma tome te yu mawiri nado si tamahu.
 Hie Sakamoto ni, Wono to ihu tokoro ni zo sumi tamahi keru. Soko ni ohasi tuku hodo, ito tohosi.
 "Naka-yadori wo mauku bekari keru."
 nado ihi te, yo huke te ohasi tuki nu.
 Soudu ha, oya wo atukahi, musume no Ama-Gimi ha, ko no sira nu hito wo hagukumi te, mina idaki orosi tutu yasumu. Oyi no yamahi no itu to mo naki ga, kurusi to omohi tamahe si toho-miti no nagori koso, sibasi wadurahi tamahi kere, yau-yau yorosiu nari tamahi ni kere ba, Soudu ha nobori tamahi nu.
 "Kakaru hito nam wi te ki taru." nado, hohusi no atari ni ha yokara nu koto nare ba, mi zari si hito ni ha maneba zu. Ama-Gimi mo, mina kuti-gatame sase tutu, "Mosi tadune kuru hito mo ya aru?" to omohu mo, sidu-kokoro nasi. "Ikade, saru winaka-bito no sumu atari ni, kakaru hito oti-ahure kem. Mono-maude nado si tari keru hito no, kokoti nado wadurahi kem wo, mama-haha nado yau no hito no, tabakari te oka se taru ni ya?" nado zo omohi-yori keru.
 "Kaha ni nagasi te yo." to ihi si hito-koto yori hoka ni, mono mo sarani notamaha ne ba, ito obotukanaku omohi te, "Itusika hito ni mo nasi te mi m." to omohu ni, tuku-duku to si te oki-agaru yo mo naku, ito ayasiu nomi monosi tamahe ba, "Tuhini iku maziki hito ni ya?" to omohi nagara, uti-sute m mo itohosiu imizi. Yume-gatari mo si ide te, hazime yori inora se si Azari ni mo, sinobiyaka ni kesi yaku koto se sase tamahu.

 2 Tale of Ukifune A new life of Ukifune begins at Ono

 
[2-1 Souzu comes to the mountain villa in Ono]
 Uti-hahe kaku atukahu hodo ni, Si, Go-gwati mo sugi nu. Ito wabisiu kahi-naki koto wo omohi-wabi te, Soudu no ohom-moto ni,
 "Naho ori tamahe. Ko no hito, tasuke tamahe. Sasuga ni kehu made mo aru ha, sinu mazikari keru hito wo, tuki simi ryau-zi taru mono no, sara nu ni koso ame re. A ga Hotoke, kyau ni ide tamaha ba koso ha ara me, koko made ha ahe na m."
 nado, imiziki koto wo kaki tuduke te, tatematuri tamahe re ba,
 "Ito ayasiki koto kana! Kaku made mo ari keru hito no inoti wo, yagate tori sute te masika ba. Saru beki tigiri ari te koso ha, ware si mo mituke keme. Kokoromi ni tasuke hate m kasi. Sore ni todomara zu ha, gou tuki ni keri to omoha m."
 tote, ori tamahi keri.
 Yorokobi wogami te, tuki-goro no arisama wo kataru.
 "Kaku hisasiu wadurahu hito ha, mutukasiki koto, onodukara aru beki wo, isasaka otorohe zu, ito kiyoge ni, nedike taru tokoro naku nomi monosi tamahi te, kagiri to miye nagara mo, kaku te iki taru waza nari keri."
 nado, ohona-ohona naku-naku notamahe ba,
 "Mituke si yori, meduraka naru hito no mi-arisama kana! Ide."
 tote, sasi-nozoki te mi tamahi te,
 "Geni, ito kyauzaku nari keru hito no ohom-youmei kana! Kudoku no mukuyi ni koso, kakaru katati ni mo ohi-ide tamahi keme. Ika naru tagahi me ni te, sokonahare tamahi kem. Mosi, sa ni ya, to kiki-ahase raruru koto mo nasi ya!"
 to tohi tamahu.
 "Sarani kikoyuru koto mo nasi. Nani ka, Hatuse no Kwanon no tamahe ru hito nari."
 to notamahe ba,
 "Nani ka. Sore en ni sitagahi te koso mitibiki tamaha me. Tane naki koto ha ikade ka."
 nado, notamahu ga, ayasigari tamahi te, suhohu hazime tari.

  [2-2 An evil spirit appears from the young woman]
 "Ohoyake no mesi ni dani sitagaha zu, hukaku komori taru yama wo ide tamahi te, suzoro ni kakaru hito no tame ni nam okonahi sawagi tamahu to, mono no kikoye ara m, ito kiki-nikukaru besi." to obosi, desi-domo mo ihi te, "Hito ni kikase zi." to kakusu. Soudu,
 "Ide, ana-kama! Daitoko-tati. Ware muzan no hohusi ni te, imu koto no naka ni, yaburu kai ha ohokara me do, womna no sudi ni tuke te, mada sosiri tora zu, ayamatu koto nasi. Roku-zihu ni amari te, imasara ni hito no modoki oha m ha, saru beki ni koso ha ara me."
 to notamahe ba,
 "Yokara nu hito no, mono wo bin naku ihi-nasi haberu toki ni ha, Buppohu no kizu to nari haberu koto nari."
 to, kokoro-yokara zu omohi te ihu.
 "Ko no suhohu no hodo ni sirusi miye zu ha."
 to, imiziki koto-domo wo tikahi tamahi te, yo-hito-yo kadi si tamahe ru akatuki ni, hito ni kari-utusi te, "Nani-yau no mono, kaku hito wo madohasi taru zo?" to, arisama bakari iha se mahosiu te, desi no Azari, tori-dori ni kadi si tamahu. Tuki-goro, isasaka mo arahare zari turu mononoke, teu-ze rare te,
 "Onore ha, koko made maude ki te, kaku teu-ze rare tatematuru beki mi ni mo ara zu. Mukasi ha okonahi se si hohusi no, isasaka naru yo ni urami wo todome te, tadayohi ariki si hodo ni, yoki womna no amata sumi tamahi si tokoro ni sumi-tuki te, katahe ha usinahi te si ni, ko no hito ha, kokoro to yo wo urami tamahi te, ware ikade sina m, to ihu koto wo, yoru-hiru notamahi si ni tayori wo e te, ito kuraki yo, hitori monosi tamahi si wo tori te si nari. Saredo, Kwanon to-zama kau-zama ni hagukumi tamahi kere ba, ko no Soudu ni make tatematuri nu. Ima ha, makari na m."
 to nonosiru.
 "Kaku ihu ha, nani zo?"
 to tohe ba, tuki taru hito, mono-hakanaki ke ni ya, haka-bakasiu mo iha zu.

  [2-3 Ukifune returns to herself]
 Sauzimi no kokoti ha sahayaka ni, isasaka mono oboye te mi-mahasi tare ba, hitori mi si hito no kaho ha naku te, mina, oyi-hohusi, yugami otorohe taru mono nomi ohokare ba, sira nu kuni ni ki ni keru kokoti si te, ito kanasi.
 Ari-si yo no koto omohi-idure do, sumi kem tokoro, tare to ihi si hito to dani, tasika ni haka-bakasiu mo oboye zu. Tada,
 "Ware ha, kagiri tote mi wo nage si hito zo kasi. Iduku ni ki ni taru ni ka?" to seme te omohi-idure ba,
 "Ito imizi to, mono wo omohi-nageki te, mina-hito no ne tari si ni, tumado wo hanati te ide tari si ni, kaze ha hagesiu, kaha-nami mo arau kikoye si wo, hitori mono-osorosikari sika ba, ki-si-kata yuku-saki mo oboye de, sunoko no hasi ni asi wo sasi-orosi nagara, yuku beki kata mo madoha re te, kaheri ira m mo naka-zora ni te, kokoro-duyoku konoyo ni use na m to omohi-tati si wo, 'Wokogamasiu te hito ni mituke rare m yori ha, oni mo nani mo kuhi usinahe.' to ihi tutu, tuku-duku to wi tari si wo, ito kiyoge naru wotoko no yori-ki te, 'Iza, tamahe. Ono ga moto he.' to ihi te, idaku kokoti no se si wo, Miya to kikoye si hito no si tamahu, to oboye si hodo yori, kokoti-madohi ni keru na'meri. Sira nu tokoro ni suwe-oki te, ko no wotoko ha kiye-use nu, to mi si wo, tuhi ni kaku ho'i no koto mo se zu nari nuru, to omohi tutu, imiziu naku, to omohi si hodo ni, so no noti no koto ha taye te, ika ni mo ika ni mo oboye zu.
 Hito no ihu wo kike ba, ohoku no hi-goro mo he ni keri. Ika ni uki sama wo, sira nu hito ni atukaha re miye tu ram, to hadukasiu, tuhi ni kaku te iki-kaheri nuru ka?"
 to omohu mo kutiwosikere ba, imiziu oboye te, naka-naka, sidumi tamahi turu hi-goro ha, utusi-gokoro naki sama ni te, mono isasaka mawiru koto mo ari turu wo, tuyu bakari no yu wo dani mawira zu.

  [2-4 Ukifune is given a Buddhist five admonition]
 "Ika nare ba, kaku tanomosige naku nomi ha ohasuru zo. Utihahe nurumi nado si tamahe ru koto ha same tamahi te, sahayaka ni miye tamahe ba, uresiu omohi kikoyuru wo."
 to, naku-naku, tayumu wori naku sohi wi te atukahi kikoye tamahu. Aru hito-bito mo, atarasiki ohom-sama katati wo mire ba, kokoro wo tukusi te zo, wosimi mamori keru. Kokoro ni ha, "Naho ikade sina m." to zo omohi watari tamahe do, sabakari ni te, iki tomari taru hito no inoti nare ba, ito sihuneku te, yau-yau kasira motage tamahe ba, mono mawiri nado si tamahu ni zo, naka-naka omo-yase mote-iku. Itusika to uresiu omohi kikoyuru ni,
 "Ama ni nasi tamahi te yo. Sate nomi nam iku yau mo aru beki."
 to notamahe ba,
 "Itohosige naru ohom-sama wo. Ikade ka, sa ha nasi tatematura m."
 tote, tada itadaki bakari wo sogi, go-kai bakari wo uke sase tatematuru. Kokoro-motonakere do, moto yori ore-oresiki hito no kokoro ni te, e sakasiku sihite mo notamaha zu. Soudu ha,
 "Ima ha, kabakari ni te, itahari yame tatematuri tamahe."
 to ihi-oki te, nobori tamahi nu.

  [2-5 Ukifune hides her identity]
 "Yume no yau naru hito wo mi tatematuru kana!" to Ama-Gimi ha yorokobi te, semete okosi suwe tutu, mi-gusi te-dukara keduri tamahu. Sabakari asamasiu, hiki-yuhi te uti-yari tari ture do, itau mo midare zu, toki-hate tare ba, tuya-tuya to keura nari. Hito-tose tara nu tukumo-gami ohokaru tokoro ni te, me mo aya ni, imiziki tennin no ama kudare ru wo mi tara m yau ni omohu mo, ayahuki kokoti sure do,
 "Nado ka, ito kokoro-uku, kabakari imiziku omohi kikoyuru ni, mi-kokoro wo tate te ha miye tamahu. Iduku ni tare to kikoye si hito no, saru tokoro ni ha ikade ohase si zo."
 to, semete tohu wo, ito hadukasi to omohi te,
 "Ayasikari si hodo ni, mina wasure taru ni ya ara m, ari kem sama nado mo sarani oboye habera zu. Tada, honoka ni omohi-iduru koto tote ha, tada, ikade konoyo ni ara zi to omohi tutu, yuhugure goto ni hasi tikaku te nagame si hodo ni, mahe tikaku ohoki naru ki no ari si sita yori, hito no ide-ki te, wi te iku kokoti nam se si. Sore yori hoka no koto ha, ware nagara, tare to mo e omohi-ide rare habera zu."
 to, ito rautage ni ihi-nasi te,
 "Yononaka ni, naho ari keri to, ikade hito ni sira re zi. Kiki-tukuru hito mo ara ba, ito imiziku koso."
 tote nai tamahu. Amari tohu wo ba, kurusi to obosi tare ba, e toha zu. Kaguya-Hime wo mituke tari kem Taketori-no-Okina yori mo, medurasiki kokoti suru ni, "Ika naru mono no hima ni kiye-use m to su ram." to, sidu-kokoro naku zo obosi keru.

  [2-6 A landscape and feeling of Ono villa]
 Ko no aruzi mo ate naru hito nari keri. Musume no Ama-Gimi ha, kamdatime no kitanokata ni te ari keru ga, so no hito nakunari tamahi te noti, musume tada hitori wo imiziku kasiduki te, yoki kim-dati wo muko ni si te omohi atukahi keru wo, so no Musume-no-Kimi no nakunari ni kere ba, kokoro-usi, imizi, to omohi-iri te, katati wo mo kahe, kakaru yama-zato ni ha sumi hazime tari keru nari.
 "Yo to tomoni kohi wataru hito no katami ni mo, omohi yosohe tu bekara m hito wo dani mi-ide te si gana!", ture-dure mo kokoro-bosoki mama ni omohi-nageki keru wo, kaku, oboye nu hito no, katati kehahi mo masari zama naru wo e tare ba, ututu no koto to mo oboye zu, ayasiki kokoti nagara, uresi to omohu. Nebi ni tare do, ito kiyoge ni yosi ari te, arisama mo atehaka nari.
 Mukasi no yama-zato yori ha, midu no oto mo nagoyaka nari. Tukuri-zama, yuwe aru tokoro, kodati omosiroku, sensai mo wokasiku, yuwe wo tukusi tari. Aki ni nari-yuke ba, sora no kesiki mo ahare nari. Kado-ta no ine karu tote, tokoro ni tuke taru mono manebi si tutu, wakaki womna-domo ha, uta utahi kyou-zi ahe ri. Hita hiki-narasu oto mo wokasiku, mi si Aduma-di no koto nado mo omohi-ide rare te.
 Ka no Yuhugiri no Miyasumdokoro no ohase si yama-zato yori ha, ima sukosi iri te, yama ni kata-kake taru ihe nare ba, matu-kage sigeku, kaze no oto mo ito kokoro-bosoki ni, ture-dure ni okonahi wo nomi si tutu, itu to naku simeyaka nari.

  [2-7 Ukifune composes wala with thinking her life]
 Ama-Gimi zo, tuki nado akaki yo ha, kin nado hiki tamahu. Seusyau-no-Amagimi nado ihu hito ha, biha hiki nado si tutu asobu.
 "Kakaru waza ha si tamahu ya? Ture-dure naru ni."
 nado ihu. Mukasi mo, ayasikari keru mi ni te, kokoro nodoka ni, "Sayau no koto su beki hodo mo nakari sika ba, isasaka wokasiki sama nara zu mo ohi-ide ni keru kana!" to, kaku sada sugi ni keru hito no, kokoro wo yaru meru wori-wori ni tuke te ha, omohi-iduru wo, "Asamasiku mono hakanakari keru." to, ware nagara kutiwosikere ba, tenarahi ni,
 "Mi wo nage si namida no kaha no hayaki se wo
 sigarami kake te tare ka todome si
"
 Omohi no hoka ni kokoro-ukere ba, yuku-suwe mo usirometaku, utomasiki made omohi-yara ru.
 Tuki no akaki yona-yona, oyibito-domo ha en ni uta yomi, inisihe omohi-ide tutu, sam-zama monogatari nado suru ni, irahu beki kata mo nakere ba, tuku-duku to uti-nagame te,
 "Ware kaku te uki yononaka ni meguru to mo
 tare ka ha sira m tuki no miyako ni
"
 Ima ha kagiri to omohi si hodo ha, kohisiki hito ohokari sika do, koto hito-bito ha sa si mo omohi-ide rare zu, tada,
 "Oya ika ni madohi tamahi kem? Menoto, yorodu ni, ikade hito nami-nami ni nasa m to omohi-ira re si wo, ika ni ahe-naki kokoti si kem. Iduku ni ara m? Ware, yo ni aru mono to ha ikade ka sira m?"
 Onazi kokoro naru hito mo nakari si mama ni, yorodu hedaturu koto naku katarahi mi-nare tari si Ukon nado mo, wori-wori ha omohi-ide raru.

  [2-8 Ukifune's daily life at Ono villa]
 Wakaki hito no, kakaru yama-zato ni, ima ha to omohi taye komoru ha, kataki waza nari kere ba, tada itaku tosi he ni keru ama, siti, hati-nin zo, tune no hito ni te ha ari keru. Sorera ga musume mago yau no mono-domo, kyau ni miya-dukahe suru mo, koto-zama ni te aru mo, toki-doki zo ki kayohi keru.
 "Kayau no hito ni tuke te, mi si watari ni iki-kayohi, onodukara, yo ni ari keri to tare ni mo tare ni mo kika re tatematura m koto, imiziku hadukasikaru besi. Ika naru sama ni te sasurahe kem?"
 nado, omohi-yari yo-duka zu ayasikaru beki wo omohe ba, kakaru hito-bito ni, kakete mo miye zu. Tada Ziziu, Komoki tote, Ama-Gimi no wa ga hito ni si tari keru hutari wo nomi zo, ko no Ohom-Kata ni ihi-wake tari keru. Mime mo kokoro-zama mo, mukasi mi si miyako-dori ni ni taru ha nasi. Nani-goto ni tuke te mo, "Yononaka ni ara nu tokoro ha kore ni ya ara m?" to zo, katu ha omohi-nasa re keru.
 Kaku nomi, hito ni sira re zi to sinobi tamahe ba, "Makoto ni wadurahasikaru beki yuwe aru hito ni mo monosi tamahu ram." tote, kuhasiki koto, aru hito-bito ni mo sira se zu.

 3 Tale of Ukifune Chujo composes and sends a waka to Ukifune

 
[3-1 Chujo who is a husband of nun's daughter comes to Ono villa]
 Ama-Gimi no mukasi no muko no Kimi, ima ha Tiuzyau ni te monosi tamahi keru, otouto no Zenzi-no-Kimi, Soudu no ohom-moto ni monosi tamahi keru, yama-gomori si taru wo toburahi ni, harakara no Kimi-tati tune ni nobori keri.
 Yokaha ni kayohu miti no tayori ni yose te, Tiuzyau koko ni ohasi tari. Saki uti-ohi te, ateyaka naru wotoko no iri-kuru wo mi-idasi te, sinobiyaka ni ohase si hito no ohom-sama kehahi zo, sahayaka ni omohi-ide raruru.
 Kore mo ito kokoro-bosoki sumahi no ture-dure nare do, sumi-tuki taru hito-bito ha, mono-kiyoge ni wokasiu si-nasi te, kakiho ni uwe taru nadesiko mo omosiroku, wominahesi, kikyau nado saki hazime taru ni, iro-iro no kariginu-sugata no wonoko-domo no wakaki amata si te, Kimi mo onazi sauzoku ni te, minami-omote ni yobi-suwe tare ba, uti-nagame te wi tari. Tosi nizihu-siti, hati no hodo ni te, nebi totonohi, kokoti-nakara nu sama mote-tuke tari.
 Ama-Gimi, sauzi-guti ni kityau tate te, taimen si tamahu. Madu uti-naki te,
 "Tosi-goro no tumori ni ha, sugi ni si kata itodo ke-dohoku nomi nam haberu wo, yama-zato no hikari ni naho mati kikoye sasuru koto no, uti-wasure zu yami habera nu wo, katu ha ayasiku omohi tamahuru."
 to notamahe ba,
 "Kokoro no uti ahare ni, sugi ni si kata no koto-domo, omohi tamahe rare nu wori naki wo, anagati ni sumi-hanare gaho naru ohom-arisama ni, okotari tutu nam. Yama-gomori mo urayamasiu, tune ni ide-tati haberu wo, onaziku ha nado, sitahi matohasa ruru hito-bito ni, samatage raruru yau ni haberi te nam. Kehu ha, mina habuki sute te monosi tamahe ru."
 to notamahu.
 "Yama-gomori no ohom-urami ha, naka-naka imayou-dati taru ohom-mono-manebi ni nam. Mukasi wo obosi wasure nu mi-kokorobahe mo, yo ni nabika se tamaha zari keru to, oroka nara zu omohi tamahe raruru wori ohoku."
 nado ihu.

  [3-2 Ukifune thinks her life]
 Hito-bito ni suihan nado yau no mono kuha se, Kimi ni mo hatisu no mi nado yau no mono idasi tare ba, nare ni si atari ni te, sayau no koto mo tutumi naki kokoti si te, murasame no huri-iduru ni tome rare te, monogatari simeyaka ni si tamahu.
 "Ihu-kahi naku nari ni si hito yori mo, ko no Kimi no mi-kokorobahe nado no, ito omohu yau nari si wo, yoso no mono ni omohi-nasi taru nam, ito kanasiki. Nado, wasure-gatami wo dani todome tamaha zu nari ni kem?"
 to, kohi sinobu kokoro nari kere ba, tamasaka ni kaku monosi tamahe ru ni tuke te mo, medurasiku ahare ni oboyu beka' meru toha-zu-gatari mo si-ide tu besi.
 Hime-Gimi ha, ware ha ware to, omohi-iduru kata ohoku te, nagame idasi tamahe ru sama, ito utukusi. Siroki hitohe no, ito nasake naku azayagi taru ni, hakama mo hihada-iro ni narahi taru ni ya, hikari mo miye zu kuroki wo kise tatematuri tare ba, "Kakaru koto-domo mo, mi si ni ha kahari te ayasiu mo aru kana!" to omohi tutu, koha-gohasiu iraragi taru mono-domo ki tamahe ru si mo, ito wokasiki sugata nari. O-mahe naru hito-bito,
 "Ko-Hime-Gimi no ohasi taru kokoti nomi si haberi turu ni, Tiuzyau-dono wo sahe mi tatemature ba, ito ahare ni koso. Onaziku ha, mukasi no sama ni te ohasimasa se baya! Ito yoki ohom-ahahi nara m kasi."
 to ihi-ahe ru wo,
 "Ana, imizi ya! Yo ni ari te, ika ni mo ika ni mo, hito ni miye m koso. Sore ni tuke te zo mukasi no koto omohi-ide raru beki. Sayau no sudi ha, omohi taye te wasure na m." to omohu.

  [3-3 Chujo peeps Ukifune's back figure]
 Ama-Gimi iri tamahe ru ma ni, Marauto, ame no kesiki wo mi wadurahi te, Seusyau to ihi si hito no kowe wo kiki-siri te, yobi-yose tamahe ri.
 "Mukasi mi si hito-bito ha, mina koko ni monose raru ram ya, to omohi nagara mo, kau mawiri kuru koto mo kataku nari ni taru wo, kokoro-asaki ni ya, tare mo tare mo mi-nasi tamahu ram."
 nado notamahu. Tukau-maturi nare ni si hito ni te, ahare nari si mukasi no koto-domo mo omohi-ide taru tuide ni,
 "Ka no rau no tuma iri turu hodo, kaze no sawagasikari turu magire ni, sudare no hima yori, nabete no sama ni ha aru mazikari turu hito no, uti-tare-gami no miye turu ha, yo wo somuki tamahe ru atari ni, tare zo to nam mi odoroka re turu."
 to notamahu. "Hime-Gimi no tati-ide tamahe ru usirode wo, mi tamahe ri keru na'meri." to omohi-ide te, "Masite komaka ni mise tara ba, kokoro tomari tamahi na m kasi. Mukasi-bito ha, ito koyonau otori tamahe ri si wo dani, mada wasure gataku si tamahu meru wo." to, kokoro hitotu ni omohi te,
 "Sugi ni si ohom-koto wo wasure gataku, nagusame-kane tamahu meri si hodo ni, oboye nu hito wo e tatematuri tamahi te, ake-kure no mi-mono ni omohi kikoye tamahu meru wo, utitoke tamahe ru ohom-arisama wo, ikade go-ran-zi tu ram?"
 to ihu. "Kakaru koto koso ha ari kere." to wokasiku te, "Nani-bito nara m? Geni, ito wokasikari tu." to, honoka nari turu wo, naka-naka omohi-idu. Komaka ni tohe do, sono mama ni mo iha zu,
 "Onodukara kikosimesi te m."
 to nomi ihe ba, utituke ni tohi tadune m mo, sama asiki kokoti si te,
 "Ame mo yami nu. Hi mo kure nu besi."
 to ihu ni sosonokasare te, ide tamahu.

  [3-4 Chujo talks with Yokawa-souzu]
 Mahe tikaki wominahesi wo wori te, "Nani nihohu ram?" to kuti-zusabi te, hitori-goti tate ri.
 "Hito no mono-ihi wo, sasuga ni obosi togamuru koso."
 nado, kotai no hito-domo ha, mono-mede wo si ahe ri.
 "Ito kiyoge ni, aramahosiku mo nebi masari tamahi ni keru kana! Onaziku ha, mukasi no yau ni te mo mi tatematura baya!" tote,
 "Tou-Tiunagon no ohom-atari ni ha, taye zu kayohi tamahu yau nare do, kokoro mo todome tamaha zu, oya no tono-gati ni nam monosi tamahu, to koso ihu nare."
 to, Ama-Gimi mo notamahi te,
 "Kokoro-uku, mono wo nomi obosi hedate taru nam, ito turaki. Ima ha, naho, saru beki na'meri to obosi nasi te, hare-baresiku motenasi tamahe. Ko no itu-tose, mu-tose, toki no ma mo wasure zu, kohisiku kanasi to omohi turu hito no uhe mo, kaku mi tatematuri te noti yori ha, koyonaku omohi wasura re ni te haberu. Omohi kikoye tamahu beki hito-bito yo ni ohasu to mo, ima ha yo ni naki mono ni koso, yau-yau obosi nari nu rame. Yorodu no koto, sasi-atari taru yau ni ha, e si mo ara nu waza ni na m."
 to ihu ni tuke te mo, itodo namida-gumi te,
 "Hedate kikoyuru kokoro ha, habera ne do, ayasiku te iki-kaheri keru hodo ni, yorodu no koto yume no yo ni tadorare te. Ara nu yo ni umare tara m hito ha, kakaru kokoti ya su ram, to oboye habere ba, ima ha, siru beki hito yo ni ara m to mo omohi-ide zu. Hitamiti ni koso, mutumasiku omohi kikoyure."
 to notamahu sama mo, geni, nani-gokoro naku utukusiku, uti-wemi te zo mamori wi tamahe ru.
 Tiuzyau ha, yama ni ohasi tuki te, Soudu mo medurasigari te, yononaka no monogatari si tamahu. So no yo ha tomari te, kowe tahutoki hito ni kyau nado yoma se te, yo-hito-yo, asobi tamahu. Zenzi-no-Kimi, komaka naru monogatari nado suru tuide ni,
 "Wono ni tati-yori te, mono ahare ni mo ari si kana! Yo wo sute tare do, naho sabakari no kokorobase aru hito ha, katau koso."
 nado aru tuide ni,
 "Kaze no huki ake tari turu hima yori, kami ito nagaku wokasige naru hito koso miye ture. Araha nari to ya omohi tu ram, tati te anata ni iri turu usirode, nabete no hito to ha miye zari tu. Sayau no tokoro ni, yoki womna ha oki taru maziki mono ni koso a'mere. Ake-kure miru mono ha hohusi nari. Onodukara me nare te oboyu ram. Hubin naru koto zo kasi."
 to notamahu. Zenzi-no-Kimi,
 "Ko no haru, Hatuse ni maude te, ayasiku te mi-ide taru hito to nam, kiki haberi si."
 tote, mi nu koto nare ba, komaka ni ha iha zu.
 "Ahare nari keru koto kana! Ika naru hito ni ka ara m? Yononaka wo usi tote zo, saru tokoro ni ha kakure wi kem kasi. Mukasi-monogatari no kokoti mo suru kana!"
 to notmahu.

  [3-5 Chujo composes and sends a waka to Ukifune at leaving]
 Mata no hi, kaheri tamahu ni mo, "Sugi gataku nam." tote ohasi tari. Saru beki kokoro-dukahi si tari kere ba, mukasi omohi-ide taru ohom-makanahi no Seusyau-no-Ama nado mo, sode-guti sama koto nare do mo, wokasi. Itodo iyame ni, Ama-Gimi ha monosi tamahu. Monogatari no tuide ni,
 "Sinobi taru sama ni monosi tamahu ram ha, tare ni ka?"
 to tohi tamahu. Wdurahasikere do, honoka ni mo mituke te keru wo, kakusi-gaho nara m mo ayasi tote,
 "Wasure wabi haberi te, itodo tumi hukau nomi oboye haberi turu nagusame ni, ko no tuki-goro mi tamahuru hito ni nam. Ika naru ni ka, ito mono-omohi sigeki sama ni te, yo ni ari to hito ni sira re m koto wo, kurusige ni omohi te monose rarure ba, kakaru tani no soko ni ha tare ka ha tadune kika m, to omohi tutu haberu wo, ikade ka ha kiki arahasa se tamahe ram."
 to irahu.
 "Utituke-gokoro ari te mawiri ko m ni dani, yama hukaki miti no kakoto ha kikoye tu besi. Masite, obosi yosohu ram kata ni tuke te ha, koto-koto ni hedate tamahu maziki koto ni koso ha. Ika naru sudi ni yo wo urami tamahu hito ni ka? Nagusame kikoye baya!"
 nado, yukasige ni notamahu.
 Ide tamahu tote, tatau-gami ni,
 "Adasi-no no kaze ni nabiku na wominahesi
 ware sime yuha m miti tohoku to mo
"
 to kaki te, Seusyau-no-Ama si te ire tari. Ama-Gimi mo mi tamahi te,
 "Ko no ohom-kaheri kaka se tamahe. Ito kokoro-nikuki ke tuki tamahe ru hito nare ba, usirometaku mo ara zi."
 to sosonokase ba,
 "Ito ayasiki te wo ba, ikade ka."
 tote, sarani kiki tamaha ne ba,
 "Hasitanaki koto nari."
 tote, Ama-Gimi,
 "Kikoye sase turu yau ni, yo-duka zu, hito ni ni nu hito ni te nam.
 Utusi uwe te omohi midare nu wominahesi
 uki yo wo somuku kusa no ihori ni
"
 to ari. "Kotami ha, sa mo ari nu besi." to, omohi yurusi te kaheri nu.

  [3-6 Chujo visits to Ono villa third time]
 Humi nado wazato yara m ha, sasuga ni uhi-uhisiu, honoka ni mi si sama ha wasure zu, mono omohu ram sudi, nani-goto to sira ne do, ahare nare ba, hati-gwati zihu-yo-niti no hodo ni, ko-taka-gari no tuide ni ohasi tari. Rei no, Ama yobi-ide te,
 "Hito-me mi si yori, sidu-kokoro naku te nam."
 to notamahe ri. Irahe tamahu beku mo ara ne ba, Ama-Gimi,
 "Matuti-no-yama, to nam mi tamahuru."
 to ihi-idasi tamahu. Taimen si tamahe ru ni mo,
 "Kokoro-gurusiki sama ni te monosi tamahu to kiki haberi si hito no ohom-uhe nam, nokori yukasiku haberi turu. Nani-goto mo kokoro ni kanaha nu kokoti nomi si habere ba, yama-zumi mo si habera mahosiki kokoro ari nagara, yurui tamahu maziki hito-bito ni omohi sahari te nam sugusi haberu. Yo ni kokoti-yoge naru hito no uhe ha, kaku ku'-si taru hito no kokoro kara ni ya, husahasikara zu nam. Mono omohi tamahu ram hito ni, omohu koto wo kikoye baya."
 nado, ito kokoro-todome taru sama ni katarahi tamahu.
 "Kokoti yoge nara nu ohom-negahi ha, kikoye kahasi tamaha m ni, tuki nakara nu sama ni nam miye habere do, rei no hito ni te ha ara zi to, ito utata aru made yo wo urami tamahu mere ba. Nokori sukunaki yohahi-domo dani, ima ha to somuki haberu toki ha, ito mono kokoro-bosoku oboye haberi si mono wo. Yo wo kome taru sakari ni ha, tuhi ni ikaga to nam, mi tamahe haberu."
 to, oyagari te ihu. Iri te mo,
 "Nasake nasi. Naho, isasaka ni te mo kikoye tamahe. Kakaru ohom-sumahi ha, suzuro naru koto mo, ahare siru koso yo no tune no koto nare."
 nado, kosirahe te mo ihe do,
 "Hito ni mono kikoyu ram kata mo sira zu, nani-goto mo ihu-kahi naku nomi koso."
 to, ito turenaku te husi tamahe ri.
 Marauto ha,
 "Idura? Ana, kokoro-u! Aki wo tigire ru ha, sukasi tamahu ni koso ari kere."
 nado urami tutu,
 "Matu-musi no kowe wo tadune te ki ture do mo
 mata hagi-hara no tuyu ni madohi nu
"
 "Ana, itohosi. Kore wo dani."
 nado semure ba, sayau ni yo-dui tara m koto ihi-ide m mo ito kokoro-uku, mata, ihi-some te ha, kayau no wori-wori ni seme rare m mo, mutukasiu oboyure ba, irahe wo dani si tamaha ne ba, amari ihu-kahi naku omohi ahe ri. Ama-Gimi, hayau ha ima-meki taru hito ni zo ari keru nagori naru besi.
 "Aki no no no tuyu wake ki taru kari-goromo
 mugura sigere ru yado ni kakotu na

 to nam, wadurahasigari kikoye tamahu meru."
 to ihu wo, uti ni mo, naho "Kaku kokoro yori hoka ni yo ni ari to sira re hazimuru wo, ito kurusi." to obosu kokoro no uti wo ba sira de, Wotoko-Gimi wo mo aka zu omohi-ide tutu, kohi wataru hito-bito nare ba,
 "Kaku, hakanaki tuide ni mo, uti katarahi kikoye tamaha m ni, kokoro yori hoka ni, yo ni usiro-metaku ha miye tamaha nu mono wo. Yo no tune naru sudi ni obosi-kake zu to mo, nasake nakara nu hodo ni, ohom-irahe bakari ha kikoye tamahe kasi."
 nado, hiki-ugokasi tu beku ihu.

  [3-7 Ama-gimi who is Chujo's mother in law prevents him from leaving]
 Sasuga ni, kakaru kotai no kokoro-domo ni ha ari tuka zu, ima-meki tutu, kosi-wore-uta konomasige ni, wakayagu kesiki-domo ha, ito usirometau oboyu.
 "Kagiri naku uki-mi nari keri, to mi-hate te si inoti sahe, asamasiu nagaku te, ika naru sama ni sasurahu beki nara m. Hitaburu ni naki mono to mi-kiki sute rare te mo yami na baya!"
 to omohi husi tamahe ru ni, Tiuzyau ha, ohokata mono omohasiki koto no aru ni ya? Ito itau uti-nageki, sinobiyaka ni hue wo huki narasi te,
 "Sika no naku ne ni."
 nado hitori-gotu kehahi, makoto ni kokoti naku ha aru mazi.
 "Sugi ni si kata no omohi-ide raruru ni mo, naka-naka kokoro-dukusi ni, ima hazime te ahare to obosu beki hito hata, katage nare ba, miye nu yamadi ni mo e omohi nasu maziu nam."
 to, uramesige ni te ide na m to suru ni, Ama-Gimi,
 "Nado, atara-yo wo go-ran-zi sasi turu?"
 tote, wizari ide tamahe ri.
 "Nani ka? Woti naru sato mo, kokoromi habere ba."
 nado ihi susami te, "Itau suki gamasikara m mo, sasuga ni bin nasi. Ito honoka ni miye si sama no, me tomari si bakari, ture-dure naru kokoro-nagusame ni omohi-iduru wo, amari mote hanare, oku-buka naru kehahi mo tokoro no sama ni aha zu susamazi." to omohe ba, kaheri na m to suru wo, hue no ne sahe aka zu, itodo oboye te,
 "Hukaki yo no tuki wo ahare to mi nu hito ya
 yama-no-ha tikaki yado ni tomara nu
"
 to, nama kataha naru koto wo,
 "Kaku nam, kikoye tamahu."
 to ihu ni, kokoro-tokimeki si te,
 "Yama-no-ha ni iru made tuki wo nagame mi m
 neya no itama mo sirusi ari ya to
"
 nado ihu ni, ko no Oho-Ama-Gimi, hue no me wo honoka ni kikituke tari kere ba, sasuga ni mede te ide-ki tari.
 Koko-kasiko uti-sihabuki, asamasiki wananaki-gowe ni te, naka-naka mukasi no koto nado mo kake te iha zu. Tare to mo omohi waka nu naru besi.
 "Ide, so no kin-no-koto hiki tamahe. Yoko-bue ha, tuki ni ha ito wokasiki mono zo kasi. Idura, go-tati? Koto tori te mawire."
 to ihu ni, sore na'meri to, osihakari ni kike do, "Ika naru tokoro ni, kakaru hito, ikade komori wi tara m. Sadame naki yo zo", kore ni tuke te ahare naru. Bansiki-deu wo ito wokasiu huki te,
 "Idura, sara ba."
 to notamahu.
 Musume-Ama-Gimi, kore mo yoki hodo no suki-mono ni te,
 "Mukasi kiki haberi si yori mo, koyonaku oboye haberu ha, yama-kaze wo nomi kiki nare haberi ni keru mimi kara ni ya." tote, "Ide ya, kore mo higa-koto ni nari te habera m."
 to ihi nagara hiku. Imayau ha, wosa-wosa nabete no hito no, ima ha konoma zu nari-yuku mono nare ba, naka-naka medurasiku ahare ni kikoyu. Matu-kaze mo ito yoku motehayasu. Huki te ahase taru hue no ne ni, tuki mo kayohi te sume ru kokoti sure ba, iyo-iyo mede rare te, yohi-madohi mo se zu, oki wi tari.

  [3-8 Ama-gimi's mother who is an old nun plays koto]
 "Womna ha, mukasi ha, aduma-goto wo koso ha, koto mo naku hiki haberi sika do, ima no yo ni ha, kahari ni taru ni ya ara m. Ko no Soudu no, 'Kiki nikusi. Nenbutu yori hoka no ada waza na se so.' to hasitaname rare sika ba, nani ka ha, tote hiki habera nu nari. Saru ha, ito yoku naru koto mo haberi."
 to ihi tuduke te, ito hika mahosi to omohi tare ba, ito sinobiyaka ni uti-warahi te,
 "Ito ayasiki koto wo mo sei-si kikoye tamahi keru Soudu kana! Gokuraku to ihu naru tokoro ni ha, Bosatu nado mo mina kakaru koto wo si te, Tennin nado mo mahi asobu koso tahutoka' nare. Okonahi magire, tumi u beki koto ka ha. Koyohi kiki habera baya!"
 to sukase ba, "Ito yosi." to omohi te,
 "Ide, Tonomori no kuso, aduma tori te."
 to ihu ni mo, sihabuki ha taye zu. Hito-bito ha, mi-gurusi to omohe do, Soudu wo sahe, uramesige ni urehe te ihi kika sure ba, itohosiku te makase tari. Tori-yose te, tada ima no hue no ne wo mo tadune zu, tada onoga kokoro wo yari te, aduma no sirabe wo tuma sahayaka ni sirabu. Mina koto mono ha kowe wo yame turu wo, "Kore wo nomi mede taru." to omohi te,
 "Takehu, titiri titiri, tari tam na"
 nado, kaki-kahei, hayarika ni hiki taru, kotoba-domo, wari naku hurumeki tari.
 "Ito wokasiu, ima no yo ni kikoye nu kotoba koso ha, hiki tamahi kere."
 to homure ba, mimi hono-bonosiku, katahara naru hito ni tohi kiki te,
 "Imayau no wakaki hito ha, kayau naru koto wo zo konoma re zari keru. Koko ni tuki-goro monosi tamahu meru Hime-Gimi, katati ito keura ni monosi tamahu mere do, mohara, kayau naru ada-waza nado si tamaha zu, umore te nam, monosi tamahu meru."
 to, ware kasiko ni uti aza-warahi te kataru wo, Ama-Gimi nado ha, katahara-itasi to obosu.

  [3-9 Chujo composes and sends a waka to Ukifune next morning]
 Kore ni koto mina same te, kaheri tamahu hodo mo, yama-orosi huki te, kikoye kuru hue no ne, ito wokasiu kikoye te, oki-akasi taru tutomete,
 "Yobe ha, kata-gata kokoro-midare haberi sika ba, isogi makade haberi si.
 Wasura re nu mukasi no koto mo hue take no
 turaki husi ni mo ne zo naka re keru

 Naho, sukosi obosi siru bakari wosihe nasa se tamahe. Sinoba re nu beku ha, suki-zukisiki made mo, nani ka ha."
 to aru wo, itodo wabi taru ha, namida todome gatage naru kesiki ni te, kaki tamahu.
 "Hue no ne ni mukasi no koto mo sinoba re te
 kaheri si hodo mo sode zo nure ni si

 Ayasiu, mono-omohi sira nu ni ya, to made mi haberu arisama ha, oyi-bito no toha-zu-gatari ni, kikosi-mesi kem kasi."
 to ari. Medurasikara nu mo mi-dokoro naki kokoti si te, uti-oka re kem."
 Wogi no ha ni otora nu hodo-hodo ni otodure wataru, "Ito mutukasiu mo aru kana! Hito no kokoro ha anagati naru mono nari keri."
 to mi-siri ni si wori-wori mo, yau-yau omohi-iduru mama ni,
 "Naho, kakaru sudi no koto, hito ni mo omohi hanatasu beki sama ni, toku nasi te yo."
 tote, kyau narahi te yomi tamahu. Kokoro no uti ni mo nen-zi tamahe ri. Kaku yorodu ni tuke te yononaka wo omohi-suture ba, "Wakaki hito tote wokasiyaka naru koto mo koto ni naku, musubohore taru honzyau na'meri." to omohu. Katati no miru kahi ari, utukusiki ni, yorodu no toga mi-yurusi te, ake-kure no mimono ni si tari. Sukosi uti-warahi tamahu wori ha, medurasiku medetaki mono ni omohe ri.

 4 Tale of Ukifune Ukifune becomes a nun while Ama-gimi is absent

 
[4-1 Ama-gimi visits to Hase Temple again at September]
 Ku-gwati ni nari te, ko no Ama-Gimi, Hatuse ni maudu. Tosi-goro ito kokoro-bosoki mi ni, kohisiki hito no uhe mo omohi yama re zari si wo, kaku ara nu hito to mo oboye tamaha nu nagusame wo e tare ba, Kwanon no ohom-sirusi uresi tote, kaheri mausi-dati te, maude tamahu nari keri.
 "Iza, tamahe. Hito ya ha sira m to suru. Onazi Hotoke nare do, sayau no tokoro ni okonahi taru nam, sirusi ari te yoki tamesi ohokaru."
 to ihi te, sosonokasi-tature do, "Mukasi, Haha-Gimi, Menoto nado no, kayau ni ihi-sirase tutu, tabi-tabi maude sase si wo, kahi naki ni koso a'mere. Inoti sahe kokoro ni kanaha zu, taguhi naki imiziki me wo miru ha." to, ito kokoro-uki uti ni mo, "Sira nu hito ni gu-si te, saru miti no ariki wo si tara m yo!" to, sora-osorosiku oboyu.
 Kokoro-kohaki sama ni ha ihi mo nasa de,
 "Kokoti no ito asiu nomi habere ba, sayau nara m miti no hodo ni mo ikaga nado, tutumasiu nam."
 to notamahu. "Mono-odi ha sa mo si tamahu beki hito zo kasi." to omohi te, sihite mo izanaha zu.
 "Hakanaku te yo ni Huru-kaha no uki se ni ha
 tadune mo yuka zi huta-moto no sugi
"
 to tenarahi ni maziri taru wo, Ama-Gimi mituke te,
 "Huta-moto ha, mata mo ahi kikoye m to omohi tamahu hito aru besi."
 to, tahabure-goto wo ihi-ate taru ni, mune tubure te, omote akame tamahe ru, ito aigyau-duki utukusige nari.
 "Huru-kaha no sugi no moto-dati sira ne do mo
 sugi ni si hito ni yosohe te zo miru
"
 Koto naru koto naki irahe wo kuti-toku ihu. Sinobi te, to ihe do, mina-hito sitahi tutu, koko ni ha hito-zukuna ni te ohase m wo kokoro-gurusigari te, kokorobase aru Seusyau-no-Ama, Sawemon tote aru otona-siki hito, waraha bakari zo todome tari keru.

  [4-2 Ukifune plays igo with Shosho-no-ama]
 Mina ide-tati keru wo nagame ide te, asamasiki koto wo omohi nagara mo, "Ima ha ikaga se m." to, "Tanomosi-bito ni omohu hito hitori monosi tamaha nu ha, kokoro-bosoku mo aru kana!" to, ito ture-dure naru ni, Tiuzyau no ohom-humi ari.
 "Go-ran-ze yo." to ihe do, kiki mo ire tamaha zu. Itodo hito mo miye zu, ture-dure to ki-si-kata yuku-saki wo omohi kun-zi tamahu.
 "Kurusiki made mo nagame sase tamahu kana! Ohom-go wo uta se tamahe."
 to ihu.
 "Ito ayasiu koso ha ari sika."
 to ha notamahe do, uta m to obosi tare ba, ban tori ni yari te, ware ha to omohi te sen-ze sase tatematuri taru ni, ito koyonakere ba, mata te nahosi te utu.
 "Ama-Uhe tou kahera se tamaha nam. Ko no ohom-go mise tatematura m. Ka no ohom-go zo, ito tuyokari si. Soudu-no-Kimi, hayau yori imiziu konoma se tamahi te, kesiu ha ara zu to obosi tari si wo, ito Kisei-Daitoko ni nari te, 'Sasi-ide te koso uta zara me, ohom-go ni ha make zi kasi.' to kikoye tamahi si ni, tuhi ni Soudu nam hutatu make tamahi si. Kisei ga go ni ha masara se tamahu beki na'meri. Ana, imizi."
 to kyou-zure ba, sada sugi taru ama-bitahi no mi-tuka nu ni, mono-gonomi suru ni, "Mutukasiki koto mo si some te keru kana!" to omohi te, "Kokoti asi." tote husi tamahi nu.
 "Toki-doki, hare-bare siu motenasi te ohasimase. Atara ohom-mi wo. Imiziu sidumi te motenasa se tamahu koso kutiwosiu, tama ni kizi ara m kokoti si habere."
 to ihu. Yuhugure no kaze no oto mo mo ahare naru ni, omohi-iduru koto mo ohoku te,
 "Kokoro ni ha aki no yuhube wo waka ne do mo
 nagamuru sode ni tuyu zo midaruru
"

  [4-3 Chujo visits to Ono villa, Ukifune runs into old nun's room]
 Tuki sasi-ide te wokasiki hodo ni, hiru humi ari turu Tiuzyau ohasi tari. "Ana, utate. Ko ha nani zo?" to oboye tamahe ba, oku hukaku iri tamahu wo,
 "Sa mo, amari ni mo ohasimasu mono kana! Mi-kokorozasi no hodo mo, ahare masaru wori ni koso haberu mere. Honoka ni mo, kikoye tamaha m koto mo kika se tamahe. Simi tuka m koto no yau ni obosimesi taru koso."
 nado ihu ni mo, ito hasitanaku oboyu. Ohase nu yosi wo ihe do, hiru no tukahi no, hito-tokoro nado tohi kiki taru naru besi, ito koto ohoku urami te,
 "Ohom-kowe mo kiki habera zi. Tada, ke-dikaku te kikoye m koto wo, kiki-nikusi to mo ika ni to mo, obosi kotoware."
 to, yorodu ni ihi-wabi te,
 "Ito kokoro-uku. Tokoro ni tuke te koso, mono no ahare mo masare. Amari kakaru ha."
 nado, ahame tutu,
 "Yama-zato no aki no yo-bukaki ahare wo mo
 mono omohu hito ha omohi koso sire

 Onodukara mi-kokro mo kayohi nu beki wo."
 nado are ba,
 "Ama-Gimi ohase de, magirahasi kikoyu beki hito mo habera zu. Ito yo-duka nu yau nara m."
 to semure ba,
 "Uki mono to omohi mo sira de sugusu mi wo
 mono omohu hito to hito ha siri keri
"
 Wazato irahe to mo naki wo, kiki te tutahe kikoyure ba, ito ahare to omohi te,
 "Naho, tada isasaka ide tamahe, to kikoye ugokase."
 to, ko no hito-bito wo wari-naki made urami tamahu.
 "Ayasiki made, turenaku zo miye tamahu ya!"
 tote, iri te mire ba, rei ha karisome ni mo sasi-nozoki tamaha nu oyi-bito no ohom-kata ni iri tamahi ni keri. Asamasiu omohi te, "Kaku nam." to kikoyure ba,
 "Kakaru tokoro ni nagame tamahu ram kokoro no uti no ahare ni, ohokata no arisama nado mo, nasake nakaru maziki hito no, ito amari omohi sira nu hito yori mo, keni motenasi tamahu meru koso. Sore mono-gori si tamahe ru ka. Naho, iaka naru sama ni yo wo urami te, itu made ohasu beki hito zo?"
 nado, arisama tohi te, ito yukasige ni nomi oboi tare do, komaka naru koto ha, ikade ka ha ihi-kikase m. Tada,
 "Siri kikoye tamahu beki hito no, tosi-goro ha, uto-utosiki yau ni te sugusi tamahi si wo, Hatuse ni mamaude-ahi tamahi te, tadune kikoye tamahi turu."
 to zo ihu.

  [4-4 Two old nuns snore loudly by Ukifune all night]
 Hime-Gimi ha, "Ito mutukasi." to nomi kiku oyi-bito no atari ni utubusi husi te, i mo nara re zu. Yohi-madohi ha, e mo iha zu odoro-odorosiki ibiki si tutu, mahe ni mo, uti-sugahi taru ama-domo hutari si te, otora zi to ibiki ahase tari. Ito osorosiu, "Koyohi, ko no hito-bito ni ya kuha re na m." to omohu mo, wosikara nu mi nare do, rei no kokoro-yowasa ha, hitotu-basi ayahugari te kaheri ki tari kem mono no yau ni, wabisiku oboyu.
 Komoki, tomoni wi te ohasi ture do, iro-meki te, ko no medurasiki wotoko no en-dati wi taru kata ni kaheri-ini keri. "Ima ya kuru, ima ya kuru." to mati-wi tamahe re do, ito hakanaki tanomosi-bito nari ya. Tiuzyau, ihi wadurahi te kaheri ni kere ba,
 "Ito nasake naku, umore te mo ohasimasu kana! Atara ohom-katati wo!"
 nado sosiri te, mina hito-tokoro ni ne nu."
 "Yonaka bakari ni ya nari nu ram." to omohu hodo ni, Ama-Gimi sihabuki obohore te oki ni tari. Hokage ni, kasira-tuki ha ito siroki ni, kuroki mono wo kaduki te, ko no Kimi no husi tamahe ru, ayasigari te, itati to ka ihu naru mono ga, saru waza suru, hitahi ni te wo ate te,
 "Ayasi. Kore ha, tare zo?"
 to, sihunege naru kowe ni te mi-okose taru, saru ni, "Tada ima kuhi tem to suru." to zo oboyuru. Oni no tori mote ki kem hodo ha, mono no oboye zari kere ba, naka-naka kokoro-yasusi. "Ika sama ni se m." to oboyuru mutukasisa ni mo, "Imiziki sama ni te iki-kaheri, hito ni nari te, mata ari si iro-iro no uki koto wo omohi midare, mutukasi to mo osorosi to mo, mono wo omohu yo! Sina masika ba, kore yori mo osorosige naru mono no naka ni koso ha ara masika." to omohi-yara ru.

  [4-5 Ukifune thinks her unfortunate life]
 Mukasi yori no koto wo, madoroma re nu mama ni, tune yori mo omohi-tudukuru ni,
 "Ito kokoro-uku, oya to kikoye kem hito no ohom-katati mo mi tatematura zu, haruka naru Aduma wo kaheru gheru tosi-tuki wo yuki te, tamasaka ni tadune yori te, uresi tanomosi to omohi kikoye si harakara no ohom-atari wo mo, omoha zu ni te taye sugi, saru kata ni omohi sadame tamahi si hito ni tuke te, yau-yau mi no usa wo mo nagusame tu beki kihame ni, asamasiu mote-sokonahi taru mi wo omohi mote yuke ba, Miya wo, sukosi mo ahare to omohi kikoye kem kokoro zo, ito kesikara nu. Tada, ko no hito no ohom-yukari ni sasurahe nuru zo."
 to omohe ba, "Kozima no iro wo tamesi ni tigiri tamahi si wo, nadote wokasi to omohi kikoye kem?" to, koyonaku aki ni taru kokoti su. Hazime yori, usuki nagara mo nodoyaka ni monosi tamahi si hito ha, ko no wori ka no wori nado, omohi-iduru zo koyonakari keru. "Kaku te koso ari kere." to, kiki-tuke rare tatematura m hadukasisa ha, hito yori masari nu besi. Sasuga ni, "Ko no yo ni ha, ari si ohom-sama wo, yoso nagara dani itu ka mi m zuru, to uti omohu, naho, waro no kokoro ya! Kaku dani omoha zi." nado, kokoro hitotu wo kahesahu.
 Karausite tori no naku wo kiki te, ito uresi. "Haha no ohom-kowe wo kiki tara m ha, masite ika nara m?" to omohi akasi te, kokoti mo ito asi. Tomo ni te wataru beki hito mo tomi ni ko ne ba, naho husi tamahe ru ni, ibiki no hito ha, ito toku oki te, kayu nado mutukasiki koto-domo wo mote-hayasi te,
 "O-mahe ni, toku kikosi-mese."
 nado yori ki te ihe do, makanahi mo itodo kokoro-dukinaku, utate mi-sira nu kokoti si te,
 "Nayamasiku nam."
 to, kotonasibi tamahu wo, sihite ihu mo ito koti-nasi.

  [4-6 Souzu calls at Ono villa on his way to the Imperial Palace]
 Gesu-gesusiki hohusi-bara nado amata ki te,
 "Soudu, kehu ori sase tamahu besi."
 "Nado nihaka ni ha?"
 to tohu nare ba,
 "Ippon-no-Miya no, ohom-mononoke ni nayama se tamahi keru, Yama-no-Zasu, mi-suhohu tukau-matura se tamahe do, naho, Soudu mawira se tamaha de ha sirusi nasi tote, kinohu, huta-tabi nam mesi haberi si. Udaizin-dono no Siwi-no-Seusyau, yobe, yo huke te nam nobori ohasimasi te, Kisai-no-Miya no ohom-humi nado haberi kere ba, ori sase tamahu nari."
 nado, ito hanayaka ni ihi nasu. "Hadukasiu to mo, ahi te, ama ni nasi tamahi te yo, to iha m. Sakasira-bito sukunaku te, yoki wori ni koso." to omohe ba, oki te,
 "Kokoti no ito asiu nomi haberu wo, Soudu no ori sase tamahe ra m ni, imu koto uke habera m to nam omohi haberu wo, sayau ni kikoye tamahe."
 to katarahi tamahe ba, hoke-hokesiu, uti-unaduku.
 Rei no kata ni ohasi te, kami ha Ama-Gimi nomi keduri tamahu wo, koto-bito ni te hure sase m mo utate oboyuru ni, te-dukara hata, e se nu koto nare ba, tada sukosi toki-kudasi te, oya ni ima hito-tabi kau nagara no sama wo miye zu nari na m koso, hito-yari nara zu, ito kanasikere. Itau wadurahi si ke ni ya, kami mo sukosi oti hosori taru kokoti sure do, nani bakari mo otorohe zu, ito ohoku te, roku-syaku bakari naru suwe nado zo, ito utukusikari keru. Sudi nado mo, ito komaka ni utukusige nari.
 "Kakare tote si mo."
 to, hitori-goti wi tamahe ri.
 Kure-kata ni, Soudu monosi tamahe ri. Minami-omote harahi siturahi te, maro naru kasira-tuki, yuki-tigahi taru mo, rei ni kahari te, ito osorosiki kokoti su. Haha no ohom-kata ni mawiri tamahi te,
 "Ika ni zo, tuki-goro ha?"
 nado ihu.
 "Himgasi-no-Ohomkata ha mono-maude si tamahi ni ki to ka? Ko no ohase si hito ha, naho monosi tamahu ya?"
 nado tohi tamahu.
 "Sika. Koko ni tomari te nam. Kokoti asi to koso monosi tamahi te, imu koto uke tatematura m, to notamahi turu."
 to kataru.

  [4-7 Ukifune desires and appeals to become a nun to Souzu]
 Tati te konata ni imasi te, "koko ni ya, ohasimasu." tote, kityau no moto ni tui-wi tamahe ba, tutumasikere do, wizari yori te, irahe si tamahu.
 "Hui ni te mi tatematuri some te si mo, saru beki mukasi no tigiri ari keru ni koso, to omohi tamahe te. Ohom-inori nado mo, nemgoro ni tukau-maturi si wo, hohusi ha, so no koto to naku te, ohom-humi kikoye uke tamaha m mo bin nakere ba, zinen ni nam oroka naru yau ni nari haberi nuru. Ito ayasiki sama ni, yo wo somuki tamahe ru hito no ohom-atari, ikade ohasimasu ram."
 to notamahu.
 "Yononaka ni habera zi to omohi tati haberi si mi no, ito ayasiku te ima made haberi turu wo, kokoro-usi to omohi haberu mono kara, yorodu ni se sase tamahi keru mi-kokorobahe wo nam, ihu-kahi naki kokoti ni mo, omohi tamahe sira ruru wo, naho, yo-duka zu nomi, tuhi ni e tomaru maziku omohi tamahe raruru wo, ama ni nasa se tamahi te yo. Yononaka ni haberu to mo, rei no hito ni te nagarahu beku mo habera nu mi ni nam."
 to kikoye tamahu.
 "Mada, ito yuku-saki tohoge naru ohom-hodo ni, ikade ka hitamiti ni sika ba, obosi-tata m. Kaheri te tumi aru koto nari. Omohi-tati te, kokoro wo okosi tamahu hodo ha tuyoku obose do, tosi-tuki hure ba, womna no mi to ihu mono, ito tai-daisiki mono ni nam."
 to notamahe ba,
 "Wosanaku haberi si hodo yori, mono wo nomi omohu beki arisama ni te, oya nado mo, ama ni nasi te ya mi masi, nado nam omohi notamahi si. Masite, sukosi mono-omohi siri te noti ha, rei no hito-zama nara de, noti no yo wo dani, to omohu kokoro hukakari si wo, nakunaru beki hodo no yau-yau tikaku nari haberu ni ya, kokoti no ito yowaku nomi nari haberu wo, naho, ikade."
 tote, uti-naki tutu notamahu.

  [4-8 Ukifune becomes a nun at last]
 "Ayasiku, kakaru katati arasama wo, nado te mi wo itohasiku omohi hazime tamahi kem? Mononoke mo sa koso ihu nari sika." to omohi ahasuru ni, "Saru yau koso ha ara me. Ima made mo iki taru beki hito ka ha. Asiki mono no mituke some taru ni, ito osorosiku ayahuki koto nari." to obosi te,
 "Tomare, kaku mare, obosi-tati te notamahu wo, sampou no ito kasikoku home tamahu koto nari. Hohusi ni te kikoye kahesu beki koto ni ara zu. Ohom-imu ko koto ha, ito yasuku sazuke tatematuru beki wo, kihu naru koto ni makamde tare ba, koyohi, ka no Miya ni mawiru beku haberi. Asu yori ya, mi-suhohu hazimaru beku habera m. Nanu-ka hate te makade m ni, tuka-matura m."
 to notamahe ba, "Ka no Ama-Gimi ohasi na ba, kanarazu ihi samatage te m." to, ito kutiwosiku te,
 "Midari-gokoti no asikari si hodo ni mi taru yau ni te, ito kurusiu habere ba, omoku nara ba, imu koto kahi naku ya habera m. Naho, kehu ha uresiki wori to koso omohi habere."
 tote, imiziu naki tamahe ba, hiziri-gokoro ni ito itohosiku omohi te,
 "Yo ya huke haberi nu ram. Yama yori ori haberu koto, mukasi ha koto to mo oboye tamaha zari si wo, tosi no ohuru mama ni ha, tahe gataku haberi kere ba, uti-yasumi te Uti ni ha mawira m, to omohi haberu wo, sika obosi isogu koto nare ba, kehu tukau-maturi te m."
 to notamahu ni, ito uresiku nari nu.
 Hasami tori te, kusi no hako no huta sasi-ide tare ba,
 "Idura, Daitoko-tati? Koko ni."
 to yobu. Hazime mituke tatematuri si hutari nagara tomo ni ari kere ba, yobi-ire te,
 "Mi-gusi orosi tatemature."
 to ihu. Geni, imizikari si hito no mi-arisama nare ba, "Utusi-bito ni te ha, yo ni ohase m mo utate koso ara me." to, ko no Azari mo kotowari ni omohu ni, kityau no katabira no hokorobi yori, ohom-kami wo kaki-idasi tamahi turu ga, ito atarasiku wokasige naru ni nam, sibasi, hasami wo mote yasurahi keru.

 5 Tale of Ukifune Tale of after becoming a nun

 
[5-1 Shosho-no-ama was surprised to see that Ukifune became a nun]
 Kakaru hodo, Seusyau-no-Ama ha, seuto no Azari no ki taru ni ahi te, simo ni wi tari. Sawemon ha, ko no watakusi no siri taru hito ni ahisirahu tote, kakaru tokoro ni tuke te ha, mina tori-dori ni, kokoro-yose no hito-bito medurasiu te ide-ki taru ni, hakanaki koto si keru, mi-ire nado si keru hodo ni, Komoki hitori si te, "Kakaru koto nam." to Seusyau-no-Ama ni tuge tari kere ba, madohi te ki te miru ni, wa ga ohom-uhe no kinu, kesa nado wo, kotosara bakari tote kise tatematuri te,
 "Oya no ohom-kata wogami tatematuri tamahe."
 to ihu ni, idu-kata to mo sira nu hodo nam, e sinobi-ahe tamaha de, naki tamahi ni keru.
 "Ana, asamasi ya! Nado, kaku au-naki waza ha se sase tamahu. Uhe, kaheri ohasi te ha, ika naru koto wo notamahase m."
 to ihe do, kabakari ni some turu wo, ihi midaru mo monosi to omohi te, Soudu isame tamahe ba, yori te mo e samatage zu.
 "Ruten samgai tiu."
 nado ihu ni mo, "Tati hate te si mono wo." to omohi-iduru mo, sasuga nari keri. Mi-gusi mo sogi wadurahi te,
 "Nodoyaka ni, Ama-Gimi-tati si te, nahosa se tamahe."
 to ihu. Hitahi ha Soudu zo sogi tamahu.
 "Kakaru ohom-katati yatusi tamahi te, kuyi tamahu na."
 nado, tahutoki koto-domo toki kika se tamahu. "Tomi ni se sasu beku mo ara zu, mina ihi-sirase tamahe ru koto wo, uresiku mo si turu kana!" to, kore nomi zo Hotoke ha ike ru sirusi ari te to oboye tamahi keru.

  [5-2 Ukifune composes waka on her life]
 Mina hito-bito ide sidumari nu. Yoru no kaze no oto ni, ko no hito-bito ha,
 "Kokoro-bosoki ohom-sumahi mo, sibasi no koto zo. Ima ito medetaku nari tamahi nam, to tanomi kikoye turu ohom-mi wo, kaku si-nasa se tamahi te, nokori ohokaru mi-yo no suwe wo, ika ni se sase tamaha m to suru zo. Oyi otorohe taru hito dani, ima ha kagiri to omohi hate rare te, ito kanasiki waza ni haberu."
 to ihi-sirasure do, "Naho, tada ima ha, kokoro-yasuku uresi. Yo ni hu beki mono to ha, omohi-kake zu nari nuru koso ha, ito medetaki koto nare." to, mune no aki taru kokoti zo si tamahi keru.
 Tutomete ha, sasuga ni hito no yurusa nu koto nare ba, kahari tara m sama miye m mo ito hadukasiku, kami no suso no, nihaka ni obotore taru yau ni, sidoke naku sahe soga re taru wo, "Mutukasiki koto-domo iha de, tukuroha m hito mo gana!" to, nani-goto ni tuke te mo, tutumasiku te, kurau si-nasi te ohasu. Omohu koto wo hito ni ihi-tuduke m koto no ha ha, motoyori dani haka-bakasikara nu mi wo, maite natukasiu kotowaru beki hito sahe nakere ba, tada suzuri ni mukahi te, omohi amaru wori ni ha, tenarahi wo nomi, takeki koto to ha, kakituke tamahu.
 "Naki mono ni mi wo mo hito wo mo omohi tutu
 sute si yo wo zo sara ni sute turu

 Ima ha, kaku te kagiri turu zo kasi."
 to kaki te mo, naho, midukara ito ahare to mi tamahu.
 "Kagiri zo to omohi nari ni si yononaka wo
 kahesu-gahesu mo somuki nuru kana
"

  [5-3 Ukifune replies to Shosho's waka]
 Onazi sudi no koto wo, tokaku kaki susabi wi tamahe ru ni, Tiuzyau no ohom-humi ari. Mono-sawagasiu akire taru kokoti si-ahe ru hodo ni te, "Kakaru koto" nado ihi te keri. Ito ahenasi to omohi te,
 "Kakaru kokoro no hukaku ari keru hito nari kere ba, hakanaki irahe wo mo si some zi to, omohi hanaruru nari keri. Sate mo ahe-naki waza kana! Ito wokasiku miye si kami no hodo wo, tasika ni mise yo to, hitoyo mo katarahi sika ba, saru bekara m wori ni, to ihi si mono wo."
 to, ito kutiwosiu te, tati-kaheri,
 "Kikoye m kata naki ha,
 Kisi tohoku kogi hanaruru ama-bune ni
 nori-okure zi to isoga ruru kana
"
 Rei nara zu tori te mi tamahu. Mono no ahare naru wori ni, ima ha to omohu mo ahare naru mono kara, ikaga obosa ru ram, ito hakanaki mono no hasi ni,
 "Kokoro koso uki yo no kisi wo hanarure do
 yukuhe mo sira nu ama no uki-gi wo
"
 to, rei no, tenarahi ni si tamahe ru wo, tutumi te tatematuru.
 "Kaki-utusi te dani koso."
 to notamahe do,
 "Naka-naka kaki-sokonahi haberi na m."
 tote yari tu. Medurasiki ni mo, ihu kata naku kanasiu nam oboye keru.
 Mono-maude no hito kaheri tamahi te, omohi sawagi tamahu koto, kagiri nasi.
 "Kakaru mi ni te ha, susume kikoye m koso ha, to omohi nasi habere do, nokori ohokaru ohom-mi wo, ikade he tamaha m to su ram. Onore ha, yo ni habera m koto, kehu, asu to mo siri gataki ni, ikade usiro yasuku mi tatematura m to, yodrodu ni omohi tamahe te koso, Hotoke ni mo inori kikoye ture."
 to, husi marobi tutu, ito imizi-ge ni omohi tamahe ru ni, makoto no oya no, yagate kara mo naki mono to, omohi madohi tamahi kem hodo osihakara ruru zo, madu ito kanasikari keru. Rei no, irahe mo se de somuki wi tamahe ru sama, ito wakaku utukusige nare ba, "Ito mono-hakanaku zo ohasi keru mi-kokoro nare." to, naku-naku ohom-zo no koto nado isogi tamahu.
 Nibi-iro ha te-nare ni si koto nare ba, ko-utiki, kesa nado si tari. Aru hito-bito mo, kakaru iro wo nuhi kise tatematuru ni tuke te mo, "Ito oboye zu, uresiki yama-zato no hikari to, ake-kure mi tatematuri turu mono wo, kutiwosiki waza kana!"
 to, atarasigari tutu, Soudu wo urami sosiri keri.

  [5-4 Souzu prays and cures for Onna-ichinomiya]
 Ippon-no-Miya no ohom-nayami, geni, ka no desi no ihi si mo siruku, itiziruki koto-domo ari te, okotara se tamahi ni kere ba, iyo-iyo ito tahutoki mono ni ihi nonosiru. Nagori mo osorosi tote, mi-suhohu nobe sase tamahe ba, tomi ni mo e kaheri ira de saburahi tamahu ni, ame nado huri te simeyaka naru yo, mesi te, yo-wi ni saburaha se tamahu.
 Hi-goro itau saburahi gou-zi taru hito ha, mina yasumi nado si te, o-mahe ni hito zukuna ni te, tikaku oki taru hito sukunaki wori ni, onazi mi-tyau ni ohasimasi te,
 "Mukasi yori tanomase tamahu naka ni mo, ko no tabi nam, iyo-iyo, noti no yo mo kaku koso ha to, tanomosiki koto masari nuru."
 nado notamaha su.
 "Yononaka ni hisasiu haberu maziki sama ni, Hotoke nado mo wosihe tamahe ru koto-domo haberu uti ni, kotosi, rainen, sugusi gataki yau ni nam habere ba, Hotoke wo magire naku nen-zi tutome habera m tote, hukaku komori haberu wo, kakaru ohose-goto ni te, makari-ide haberi ni si."
 nado kei-si tamahu.

  [5-5 Souzu talks to Onna-ichinomiya about a happening at Uji]
 Ohom-mononoke no sihuneki koto wo, sama-zama ni nanoru ga osorosiki koto nado notamahu tuide ni,
 "Ito ayasiu, keu no koto wo nam mi tamahe si. Ko no Sam-gwati ni, tosi oyi te haberu Haha no, gwan ari te Hatuse ni maude te haberi si, kahesa no naka-yadori ni, Udi-no-win to ihi haberu tokoro ni makari yadori si wo, kaku no goto, hito suma de tosi he nuru ohoki naru tokoro ha, yokara nu mono kanarazu kayohi sumi te, omoki byauza no tame asiki koto-domo, to omohi tamahe si mo, siruku."
 tote, ka no mituke tari si koto-domo wo katari kikoye tamahu.
 "Geni, ito meduraka naru koto kana!"
 tote, tikaku saburahu hito-bito mina nei-ri taru wo, osorosiku obosa re te, odoroka sase tamahu. Daisyau no katarahi tamahu Saisyau-no-Kimi si mo, ko no koto wo kiki keri. Odoroka sase tamahu hito-bito ha, nani to mo kika zu. Soudu, odi sase tamahe ru mi-kesiki wo, "Kokoro mo naki koto kei-si te keri." to omohi te, kuhasiku mo sono hodo no koto wo ba ihi sasi tu.
 "So no nyonin, kono-tabi makari ide haberi turu tayori ni, Wono ni haberi turu Ama-domo ahi tohi habera m tote, makari yori tari si ni, naku-naku, syukke no kokorozasi hukaki yosi, nemgoro ni katarahi haberi sika ba, kasira orosi haberi ni ki.
 Nanigasi ga imouto, ko-Wemon-no-Kami no me ni haberi si Ama nam, use ni si womna-go no kahari ni to, omohi yorokobi haberi te, zuibun ni itahari kasiduki haberi keru wo, kaku nari tare ba, urami haberu nari. Geni zo, katati ha ito uruhasiku keura ni te, okonahi yature m mo itohosige ni nam haberi si. Nani-bito ni ka haberi kem."
 to, mono yoku ihu Soudu ni te, katari tuduke mausi tamahe ba,
 "Ikade, saru tokoro ni, yoki hito wo si mo tori mote iki kem? Sari to mo, ima ha sira re nu ram."
 nado, ko no Saisyau-no-Kimi zo tohu.
 "Sira zu. Sa mo ya, katarahi habera m. Makoto ni yamgotonaki hito nara ba, nani ka, kakure mo habera zi wo ya! Winaka-bito no musume mo, saru sama si taru koso ha habera me. Riu no naka yori, Hotoke umare tamaha zu ha koso habera me. Tada-udo ni te ha, ito tumi karoki sama no hito ni nam haberi keru."
 nado kikoye tamahu.
 Sono-koro, ka no watari ni kiye use ni kem hito wo, obosi-idu. Ko no o-mahe naru hito mo, Ane-no-Kimi no tutahe ni, ayasiku te use taru hito to ha kiki-oki tare ba, "Sore ni ya ara m." to ha omohi ture do, sadame naki koto nari. Soudu mo,
 "Kakaru hito, yo ni aru mono to mo sira re zi to, yoku mo ara nu kataki-dati taru hito mo aru yau ni omomuke te, kakusi sinobi haberu wo, koto no sama no ayasikere ba, kei-si haberu nari."
 to, nama-kakusu kesiki nare ba, hito ni mo katara zu. Miya ha,
 "Sore ni mo koso are. Daisyau ni kikase baya!"
 to, ko no hito ni zo notamaha sure do, idu-kata ni mo kakusu beki koto wo, sadame te sa nara m to mo sira zu nagara, hadukasige naru hito ni, uti-ide notamaha se m mo tutumasiku obosi te, yami ni keri.

  [5-6 Souzu calls at Ono villa on his way to Yokawa]
 Hime-Miya okotari hate sase tamahi te, Soudu mo nobori tamahi nu. Kasiko ni yori tamahe re ba, imiziu urami te
 "Naka-naka, kakaru ohom-arisama ni te, tumi mo e nu beki koto wo, notamahu mo ahase zu nari ni keru koto wo nam, ito ayasiki."
 nado notamahe do, kahi mo nasi.
 "Ima ha, tada ohom-okonahi wo si tamahe. Oyi taru, wakaki, sadame naki yo nari. Hakanaki mono ni obosi tori taru mo, kotowari naru ohom-mi wo ya!"
 to notamahu ni mo, ito hadukasiu nam oboye keru.
 "Ohom-hohubuku atarasiku si tamahe."
 tote, aya, usumono, kinu nado ihu mono, tatematuri oki tamahu.
 "Nanigasi ga habera m kagiri ha, tukau maturi na m. Nani ka obosi wadurahu beki. Tune no yo ni ohi-ide te, seken no eigwa ni negahi matuharuru kagiri nam, tokoro-seku sute gataku, ware mo hito mo obosu beka' meru koto na'meru. Kakaru hayasi no naka ni okonahi tutome tamaha m mi ha, nani-goto ka ha uramesiku mo hadukasiku mo obosu beki. Ko no ara m inoti ha, ha no usuki ga gotosi."
 to ihi sirase te,
 "Seumon ni akatuki itari te tuki haikwai su."
 to, hohusi nare do, ito yosi-yosisiku hadukasige naru sama ni te notamahu koto-domo wo, "Omohu yau ni mo ihi kika se tamahu kana!" to kiki wi tari.

  [5-7 Chujo visits to Ono villa]
 Kehu ha, hinemosu ni huku kaze no oto mo ito kokoro-bosoki ni, ohasi taru hito mo,
 "Ahare, yamabusi ha, kakaru hi ni zo, ne ha naka ru naru kasi."
 to ihu wo kiki te, "Ware mo ima ha yamabusi zo kasi. Kotowari ni tomara nu namida nari keri." to omohi tutu, hasi no kata ni tati-ide te mire ba, haruka naru nokiba yori, kariginu-sugata iro-iro ni tati-maziri te miyu. Yama he noboru hito nari tote mo, konata no miti ni ha, kayohu hito mo ito tamasaka nari. Kuro-tani to ka ihu kata yori ariku hohusi no ato nomi, mare-mare ha miyuru wo, rei no sugata mituke taru ha, ainaku medurasiki ni, ko no urami wabi si Tiuzyau nari keri.
 Kahi naki koto mo iha m tote monosi tari keru wo, momidi no ito omosiroku, hoka no kurenawi ni some masi taru iro-iro nare ba, iri-kuru yori zo mono ahare nari keru. "Koko ni, ito kokoti yoge naru hito wo mituke tara ba, ayasiku zo oboyu beki." nado omohi te,
 "Itoma ari te, ture-dure naru kokoti si haberu ni, momidi mo ika ni to omohi tamahe te nam. Naho, tati-kaheri te tabine mo si tu beki ko no moto ni koso."
 tote, mi-idasi tamahe ri. Ama-Gimi, rei no, namida-moro ni te,
 "Kogarasi no huki ni si yama no humoto ni ha
 tati-kakusu beki kage dani zo naki
"
 to notamahe ba,
 "Matu hito mo ara zi to omohu yama-zato no
 kozuwe wo mi tutu naho zo sugi uki
"
 Ihu-kahi naki hito no ohom-koto wo, naho tuki se zu notamahi te,
 "Sama kahari tamahe ram sama wo, isasaka mise yo."
 to, Seusyau-no-Ama ni notamahu.
 "Sore wo dani, tigiri si sirusi ni se yo."
 to seme tamahe ba, iri te miru ni, kotosara hito ni mo mise mahosiki sama si te zo ohasuru. Usuki nibi-iro no aya, naka ni kwanzou nado, sumi taru iro wo ki te, ito sasayaka ni, yaudai wokasiku, imameki taru katati ni, kami ha ituhe no ahugi wo hiroge taru yau ni, kotitaki suwe tuki nari.
 Komaka ni utukusiki omoyau no, kesau wo imiziku si tara m yau ni, akaku nihohi tari. Okonahi nado wo si tamahu mo, naho zuzu ha tikaki kityau ni uti-kake te, kyau ni kokoro wo ire te yomi tamahe ru sama, we ni mo kaka mahosi.
 Uti-miru goto ni namida no tome gataki kokoti suru wo, "Maite kokoro-kake tamaha m wotoko ha, ika ni mi tatematuri tamaha m." to omohi te, saru beki wori ni ya ari kem, sauzi no kakegane no moto ni aki taru ana wo wosihe te, magiru beki kityau nado osi-yari tari.
 "Ito kaku ha omoha zu koso ari sika. Imiziku omohu sama nari keru hito wo." to, wa ga si tara m ayamati no yau ni, wosiku kuyasiu kanasikere ba, tutumi mo ahe zu, mono-guruhasiki made, kehahi mo kikoye nu bekere ba, noki nu.

  [5-8 Chujo composes and sends waka to Ukifune]
 "Ka-bakari no sama si taru hito wo usinahi te, tadune nu hito ari kem ya? Mata, so no hito ka no hito no musume nam, yukuhe mo sira zu kakure ni taru, mosi ha mono-en-zi si te, yo wo somuki ni keru nado, onodukara, kakure nakaru beki wo." nado, ayasiu kahesu-gahesu omohu.
 "Ama nari to mo, kakaru sama si tara m hito ha utate mo oboye zi." nado, "Naka-naka mi-dokoro masari te kokoro-gurusikaru beki wo, sinobi taru sama ni, naho katarahi tori te m." to omohe ba, mameyaka ni katarahu.
 "Yo no tune no sama ni ha obosi habakaru koto mo ari kem wo, kakaru sama ni nari tamahi ni taru nam, kokoro-yasuu kikoye tu beku haberu. Sayau ni wosihe kikoye tamahe. Ki-si-kata no wasure gataku te, kayau ni mawiri kuru ni, mata, ima hitotu kokorozasi wo sohe te koso."
 nado notamahu.
 "Ito yuku-suwe kokoro-bosoku, usirometaki arisama ni haberu ni, mameyaka naru sama ni obosi wasure zu toha se tamaha m, ito uresiu koso, omohi tamahe oka me. Habera zara m noti nam, ahare ni omohi tamahe raru beki."
 tote, naki tamahu ni, "Ko no Ama-Gimi mo hanare nu hito naru besi. Tare nara m?" to kokoro-e gatasi.
 "Yuku-suwe no ohom-usiromi ha, inoti mo siri gataku tanomosige naki mi nare do, sa kikoye some haberu nare ba, sara ni kahari habera zi. Tadune kikoye tamahu beki hito ha, makoto ni monosi tamaha nu ka? Sayau no koto no obotukanaki ni nam, habakaru beki koto ni ha habera ne do, naho hedate aru kokoti si haberu beki."
 to notamahe ba,
 "Hito ni sira ru beki sama ni te, yo ni he tamaha ba, sa mo ya tadune iduru hito mo habera m. Ima ha, kakaru kata ni, omohi-kiri turu arisama ni nam. Kokoro no omomuke mo, sa nomi miye haberi turu wo."
 nado katarahi tamahu.
 Konata ni mo seusoko si tamahe ri.
 "Ohokata no yo wo somuki keru Kimi nare do
 itohu ni yose te mi koso turakere
"
 Nemgoro ni hukaku kikoye tamahu koto nado, ihi tutahu.
 "Harakara to obosi nase. Hakanaki yo no monogatari nado mo kikoye te, nagusame m."
 nado ihi tuduku.
 "Kokoro-hukakara m ohom-monogatari nado, kiki-waku beku mo ara nu koso kutiwosikere."
 to irahe te, ko no itohu ni tuke taru irahe ha si tamaha zu. "Omohi-yora zu asamasiki koto mo ari si mi nare ba, ito utomasi. Subete kutiki nado no yau ni te, hito ni misute rare te yami na m." to motenasi tamahu.
 Sareba, tuki-goro tayumi naku musubohore, mono wo nomi obosi tari si mo, ko no ho'i no koto si tamahi te yori, noti sukosi hare-baresiu nari te, Ama-Gimi to hakanaku tahabure mo si kahasi, go uti nado si te zo, akasi kurasi tamahu. Okonahi mo ito yoku si te, Hokekyau ha sara nari. Koto-hohumon nado mo, ito ohoku yomi tamahu. Yuki hukaku huri tumi, hitome taye taru koro zo, geni omohi-yaru kata nakari keru.

 6 Tale of Ukifune Kaoru gets to know Ukifune's exsitence

 
[6-1 Ukifune and Ama-gimi compose and exchange waka at a new year]
 Tosi mo kaheri nu. Haru no sirusi mo miye zu, kohori watare ru midu no oto se nu sahe kokoro-bosoku te, "Kimi ni zo madohu" to notamahi si hito ha, kokoro-usi to omohi hate ni tare do, naho so no wori nado no koto ha wasure zu.
 "Kaki-kurasu noyama no yuki wo nagame te mo
 huri ni si koto zo kehu mo kanasiki
"
 nado, rei no, nagusame no tenarahi wo, okonahi no hima ni ha si tamahu. "Ware yo ni naku te tosi hedatari nuru wo, omohi-iduru hito mo ara m kasi." nado, omohi-iduru toki mo ohokari. Wakana wo orosoka naru ko ni ire te, hito no mote ki tari keru wo, Ama-Gimi mi te,
 "Yama-zato no yukima no wakana tumi hayasi
 naho ohi-saki no tanoma ruru kana
"
 tote, konata ni tatemature tamahe ri kere ba,
 "Yuki hukaki nobe no wakana mo ima yori ha
 Kimi ga tame ni zo tosi mo tumu beki
"
 to aru wo, "Sa zo obosu ram." to ahare naru ni mo. "Miru kahi aru beki ohom-sama to omoha masika ba." to, mameyaka ni uti-nai tamahu.
 Neya no tuma tikaki koubai no iro mo ka mo kahara nu wo, "Haru ya mukasi no" to, koto-bana yori mo kore ni kokoro-yose no aru ha, aka zari si nihohi no simi ni keru ni ya? Goya ni aka tatematura se tamahu. Gerahu no Ama no sukosi wakaki ga aru mesi-ide te hana wora sure ba, kakoto-gamasiku tiru ni, itodo nihohi kure ba,
 "Sode hure si hito koso miye ne hana no ka no
 sore ka to nihohu haru no akebono
"

  [6-2 Kii-no-kami who is a grand son of the old nun visits to Ono villa]
 Oho-Ama-Gimi no mago no Kii-no-Kami nari keru, kono-koro nobori te ki tari. Sam-zihu bakari ni te, katati kiyoge ni hokori ka naru sama si tari.
 "Nani-goto ka, kozo, ototosi."
 nado tohu ni, hoke-hokesiki sama nare ba, konata ni ki te,
 "Ito koyonaku koso, higami tamahi ni kere. Ahare ni mo haberu kana! Nokori naki ohom-sama wo, mi tatematuru koto kataku te, tohoki hodo ni tosi-tuki wo sugusi haberu yo. Oya-tati monosi tamaha de noti ha, hito-tokoro wo koso, ohom-kahari ni omohi kikoye haberi ture. Hitati no Kitanokata ha, otodure kikoye tamahu ya?"
 to ihu ha, imouto naru besi.
 "Tosi-tuki ni sohe te ha, ture-dure ni ahare naru koto nomi masari te nam. Hitati ha, hisasiu otodure kikoye tamaha za'meri. E mati tuke tamahu maziki sama ni nam miye tamahu."
 to notamahu ni, "Wa ga oya no na." to, ainaku mimi tomare ru ni, mata ihu yau,
 "Makari nobori te hi-goro ni nari haberi nuru wo, ohoyake-goto no ito sigeku, mutukasiu nomi haberu ni kakadurahi te nam. Kinohu mo saburaha m to omohi tamahe si wo, Udaisyau-dono no Udi ni ohase si ohom-tomo ni tukau-maturi te, ko-Hati-no-Miya no sumi tamahi si tokoro ni ohasi te, hi kurasi tamahi si.
 Ko-Miya no ohom-Musume ni kayohi tamahi si wo, madu hito-tokoro ha hitotose use tamahi ni ki. So no ohom-otouto, mata sinobi te suwe tatematuri tamahe ri keru wo, kozo no haru mata use tamahi ni kere ba, so no ohom-hate no waza se sase tamaha m koto, ka no tera no Risi ni nam, saru beki koto notamaha se te, Nanigasi mo, ka no womna no sauzoku hito-kudari, teu-zi haberu beki wo, se sase tamahi te m ya? Orasu beki mono ha, isogi se sase haberi na m."
 to ihu wo kiku ni, ikade ka ahare nara zara m. "Hito ya ayasi to mi m." to tutumasiu te, oku ni mukahi te wi tamahe ri. Ama-Gimi,
 "Ka no Hiziri-no-Miko no ohom-Musume ha, hutari to kiki si wo, Hyaubukyau-no-Miya no Kitanokata ha, idure zo?"
 to notamahe ba,
 "Ko no Daisyau-dono no ohom-noti no ha, otori-bara naru besi. Koto-kotosiu mo motenasi tamaha zari keru wo, imiziu kanasibi tamahu nari. Hazime no hata, imizikari ki. Hoto-hoto syukke mo si tamahi tu bekari ki kasi."
 nado kataru.

  [6-3 Ukifune hears a rumour about Kaoru]
 "Ka no watari no sitasiki hito nari keri." to miru ni mo, sasuga osorosi.
 "Ayasiku, yau no mono to, kasiko ni te si mo use tamahi keru koto. Kinohu mo, ito hubin ni haberi si kana! Kaha tikaki tokoro ni te, midu wo nozoki tamahi te, imiziu naki tamahi ki. Uhe ni nobori tamahi te, hasira ni kaki-tuke tamahi si,
 Mi si hito ha kage mo tomara nu midu no uhe ni
 oti-sohu namida itodo seki-ahe zu

 to nam haberi si. Koto ni arahasi te notamahu koto ha sukunakere do, tada, kesiki ni ha, ito ahare naru ohom-sama ni nam miye tamahi si. Womna ha, imiziku mede tatematuri nu beku nam. Wakaku haberi si toki yori, iu ni ohasimasu to mi tatematuri simi ni sika ba, yononaka no iti-no-tokoro mo, nani to mo omohi habera zu, tada, ko no Tono wo tanomi kikoye te nam, sugusi haberi nuru."
 to kataru ni, "Koto ni hukaki kokoro mo nage naru kayau no hito dani, ohom-arisama ha mi-siri ni keri." to omohu. Ama-Gimi,
 "Hikaru-Kimi to kikoye kem ko-Win no ohom-arisama ni ha, narabi tamaha zi to oboyuru wo, tada ima no yo ni, ko no ohom-zou zo mede rare tamahu naru. Migi-no-Ohotono to."
 to notamahe ba,
 "Sore ha, katati mo ito uruhasiu keura ni, suutoku ni te, kiha koto naru sama sama zo si tamahe ru. Hyaubukyau-no-Miya zo, ito imiziu ohasuru ya. Womna ni te nare tukau-matura baya, to nam oboye haberu."
 nado, wosihe tara m yau ni ihi-tuduku. Ahare ni mo wokasiku mo kiku ni, minouhe mo konoyo no koto to mo oboye zu. Todokohoru koto naku katari-oki te ide nu.

  [6-4 Ukifune talks with Ama-gimi]
 "Wasure tamaha nu ni koso ha." to ahare ni omohu ni mo, itodo Haha-Gimi no mi-kokoro no uti osihakara rure do, naka-naka ihu-kahi naki sama wo miye kikoye tatematura m ha, naho tutumasiku zo ari keru. Ka no hito no ihi-tuke si koto-domo wo, some isogu wo miru ni tuke te mo, ayasiu meduraka naru kokti sure do, kakete mo ihi ide rare zu. Tati nuhi nado suru wo,
 "Kore go-ran-zi ire yo. Mono wo ito utukusiu hinera se tamahe ba."
 tote, ko-utiki no hitohe tatematuru wo, utate oboyure ba, "Kokoti asi." tote, te mo hure zu husi tamahe ri. Ama-Gimi, isogu koto wo uti-sute te, "Ikaga obosa ruru?" nado omohi midare tamahu. Kurenawi ni sakura no orimono no utiki kasane te,
 "O-mahe ni ha, kakaru wo koso tatematurasu bekere. Asamasiki sumi-zome nari ya!"
 to ihu hito ari.
 "Ama-goromo kahare ru mi ni ya ari si yo no
 katami ni sode wo kake te sinoba m
"
 to kaki te, "Itohosiku, naku mo nari na m noti ni, mono no kakure naki yo nari kere ba, kiki-ahase nado si te, utomasiki made ni kakusi keru, to ya omoha m?" nado, sama-zama omohi tutu,
 "Sugi ni si kata no koto ha, taye te wasure haberi ni si wo, kayau naru koto wo obosi isogu ni tuke te koso, honoka ni ahare nare."
 to ohodoka ni notamahu."
 "Sari to mo, obosi-iduru koto ha ohokara m wo, tuki se zu hedate tamahu koso kokoro-ukere. Mi ni ha, kakaru yo no tune no iro-ahi nado, hisasiku wasure ni kere ba, naho-nahosiku haberu ni tuke te mo, mukasi no hito ara masika ba, nado omohi-ide haberu. Sika atukahi kikoye tamahi kem hito, yo ni ohasu ram. Yagate, naku nasi te mi haberi si dani, naho iduko ni ara m, soko to dani tadune kika mahosiku oboye haberu wo, yukuhe sira de, omohi kikoye tamahu hito-bito haberu ram kasi."
 to notamahe ba,
 "Mi si hodo made ha, hitori ha monosi tamahi ki. Ko no tuki-goro use ya si tamahi nu ram?"
 tote, namida no oturu wo magirahasi te,
 "Naka-naka omohi-iduru ni tuke te, utate habere ba koso, e kikoye ide ne. Hedate ha nani-goto ni ka nokosi habera m."
 to, koto-zukuna ni notamahi nasi tu.

  [6-5 Kaoru goes to the Imperial Palace to meet Akashi Empress]
 Daisyau ha, ko no hate no waza nado se sase tamahi te, "Hakanaku te, yami nuru kana!" to ahare ni obosu. Ka no Hitati no kodomo ha, kauburi si tari si ha, Kura-udo ni nasi te, wa ga ohom-tukasa no Zou ni nasi nado, itahari tamahi keri. "Waraha naru ga, naka ni kiyoge naru wo ba, tikaku tukahi narasa m." to zo obosi tari keru.
 Ame nado huri te simeyaka naru yoru, Kisai-no-Miya ni mawiri tamahe ri. O-mahe nodoyaka naru hi ni te, ohom-monogatari nado kikoye tamahu tuide ni,
 "Ayasiki yama-zato ni, tosi-goro makari kayohi mi tamahe si wo, hito no sosiri haberi si mo, saru beki ni koso ha ara me. Tare mo kokoro no yoru kata no koto ha, sa nam aru, to omohi tamahe nasi tutu, naho toki-doki mi tamahe si wo, tokoro no saga ni ya to, kokoro-uku omohi tamahe nari ni si noti ha, miti mo harukeki kokoti si haberi te, hisasiu monosi habera nu wo, sai-tu-koro, mono no tayori ni makari te, hakanaki yo no arisama tori-kasane te omohi tamahe si ni, kotosara dausin okosu beku tukuri oki tari keru, hiziri no sumika to nam oboye haberi si."
 to kei-si tamahu ni, ka no koto obosi-ide te, ito itohosikere ba,
 "Soko ni ha, osorosiki mono ya sumu ram. Ika yau ni te ka, ka no hito ha nakunari ni si?"
 to toha se tamahu wo, "Naho, tuduki wo obosi yoru kata." to omohi te,
 "Sa mo habera m. Sayau no hito hanare taru tokoro ha, yokara nu mono nam kanarazu sumi-tuki haberu wo. Use haberi ni si sama mo nam, ito ayasiku haberu."
 tote, kuhasiku ha kikoye tamaha zu. "Naho, kaku sinoburu sudi wo, kiki arahasi keri." to omohi tamaha m ga, itohosiku obosa re, Miya no, mono wo nomi obosi te, sono-koro ha yamahi ni nari tamahi si wo, obosi-ahasuru ni mo, sasuga ni kokoro-gurusiu te, "Kata-gata ni kuti-ire nikuki hito no uhe." to obosi todome tu.
 Ko-Zaisyau ni, sinobi te,
 "Daisyau, ka no hito no koto wo, ito ahare to omohi te notamahi si ni, itohosiu te, uti-ide tu bekari sika do, sore ni mo ara zara m mono yuwe to, tutumasiu te nam. Kimi zo, koto-goto kiki-ahase keru. Kataha nara m koto ha tori-kakusi te, saru koto nam ari keru to, ohokata no monogatari no tuide ni, Soudu no ihi si koto wo katare."
 to notamahasu.
 "O-mahe ni dani tutumase tamaha m koto wo, masite, koto-bito ha ikade ka."
 to kikoye sasure do,
 "Sama-zama naru koto ni koso. Mata, maro ha itohosiki koto zo aru ya!"
 to notamaha suru mo, kokoro-e te, wokasi to mi tatematuru.

  [6-6 Kozaisho talks to Kaoru what Souzu has talked to Onna-ichinomiya]
 Tati-yori te monogatari nado si tamahu tuide ni, ihi-ide tari. Meduraka ni ayasi to, ikade ka odoroka re tamaha zara m. "Miya no toha se tamahi si mo, kakaru koto wo, hono-obosi-yori te nari keri. Nado ka, notamaha se hatu maziki." to turakere do,
 "Ware mo mata hazime yori ari si sama no koto kikoye some zari sika ba, kiki te noti mo, naho wokogamasiki kokoti si te, hito ni subete morasa nu wo, naka-naka hoka ni ha kikoyuru koto mo ara m kasi. Ututu no hito-bito no naka ni sinoburu koto dani, kakure aru yononaka ka ha!"
 nado omohi-iri te, "Ko no hito ni mo, sa nam ari si." nado, akasi tamaha m koto ha, naho kuti-omoki kokoti si te,
 "Naho, ayasi to omohi si hito no koto ni, ni te mo ari keru hito no arisama kana! Sate, so no hito ha, naho ara m ya?"
 to notamahe ba,
 "Ka no Soudu no yama yori ide si hi nam, ama ni nasi turu. Imiziu wadurahi si hodo ni mo, miru hito wosimi te se sase zari si wo, sauzimi no ho'i hukaki yosi wo ihi te nari nuru, to koso haberu nari sika."
 to ihu. Tokoro mo kahara zu, sono-koro no arisama to omohi-ahasuru ni, tagahu husi nakere ba,
 "Makoto ni sore to tadune-ide tara m, ito asamasiki kokoti mo su beki kana! Ikade ka ha, tasika ni kiku beki. Ori-tati te tadune arika m mo, katakunasi nado ya hito ihi-nasa m. Mata, ka no Miya mo kiki-tuke tamahe ra m ni ha, kanarazu obosi-ide te, omohi-iri ni kem miti mo samatage tamahi te m kasi.
 Sate, 'Sa na notamahi so.' nado kikoye-oki tamahi kere ba ya, ware ni ha, saru koto nam kiki si to, saru medurasiki koto wo kikosimesi nagara, notamaha se nu ni ya ari kem. Miya mo kakadurahi tamahu ni te ha, imiziu ahare to omohi nagara mo, sarani, yagate use ni si mono to omohi-nasi te wo yami na m.
 Utusi-bito ni nari te, suwe no yo ni ha, ki naru idumi no hotori bakari wo, onodukara katarahi yoru kaze no magire mo ari na m. Wa ga mono ni tori-kahesi mi m no kokoti, mata tukaha zi."
 nado omohi-midare te, "Naho, notamaha zu ya ara m?" to oboyure do, mi-kesiki no yukasikere ba, Oho-Miya ni, saru beki tuide tukuri-idasi te zo, kei-si tamahu.

  [6-7 Kaoru meets to Akashi Empress and goes to Yokawa to meet Souzu]
 "Asamasiu te, usinahi haberi nu to omohi tamahe si hito, yo ni oti-ahure te aru yau ni, hito no manebi haberi si kana! Ikade ka, saru koto ha habera m, to omohi tamahure do, kokoro to odoro-odorosiu, mote hanaruru koto ha habera zu ya, to omohi watari haberu hito no arisama ni habere ba, hito no katari haberi si yau ni te ha, saru yau mo habera m to, nitukahasiku omohi tamahe raruru."
 tote, ima sukosi kikoye-ide tamahu. Miya no ohom-koto wo, ito hadukasige ni, sasuga ni urami taru sama ni ha ihi-nasi tamaha de,
 "Ka no koto, mata sa nam to kiki-tuke tamahe ra ba, katakuna ni suki-zukisiu mo obosa re nu besi. Sarani, sate ari keri to mo, sira-zu-gaho ni te sugusi haberi na m."
 to kei-si tamahe ba,
 "Soudu no katari si ni, ito mono-osorosikari si yo no koto ni te, mimi mo todome zari si koto ni koso. Miya ha, ikade ka kiki tamaha m. Kikoye m kata nakari keru mi-kokoro no hodo kana, to kike ba, masite kiki-tuke tamaha m koso, ito kurusikaru bekere. Kakaru sudi ni tuke te, ito karoku uki mono ni nomi, yo ni sira re tamahi nu mere ba, kokoro-uku."
 nado notamahasu. "Ito omoki mi-kokoro nare ba, kanarazu-si-mo, utitoke yo-gatari ni te mo, hito no sinobi te kei-si kem koto wo, mora sase tamaha zi." nado obosu.
 "Sumu ram yama-zato ha iduko ni ka ha ara m? Ika ni si te, sama asikara zu tadune-yora m. Soudu ni ahi te koso ha, tasika naru arisama mo kiki-ahase nado si te, to-mo kaku-mo tohu beka' mere." nado, tada, ko no koto wo oki-husi obosu.
 Tuki-goto no yau-ka ha, kanarazu tahutoki waza se sase tamahe ba, Yakusi-Butu ni yose tatematuru ni motenasi tamahe ru tayori ni, Tiudau ni ha, toki-doki mawiri tamahi keri. Sore yori yagate Yokaha ni ohase m to obosi te, ka no seuto no waraha naru, wi te ohasu. "So no hito-bito ni ha, tomi ni sirase zi. Arisama ni zo sitagaha m." to obose do, uti-mi m yume no kokoti ni mo, ahare wo mo kuhahe m koto ni ya ari kem. Sasuga ni, "So no hito to ha mituke nagara, ayasiki sama ni, katati koto naru hito no naka ni te, uki koto wo kiki-tuke tara m koso, imizikaru bekere." to, yorodu ni miti-sugara obosi midare keru ni ya?