About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Yume-no-ukihashi
Tale of Kaoru's Dainagon era, in summer at the age of 28

  1 Tale of Kaoru Yokawa-souzu mails to Ukifune on Kaoru's request

 1. Kaoru goes to Yokawa to meet Souzu---Yama ni ohasi te, rei se sase tamahu yau ni, kyau Hotoke nado


 2. Souzu talks Kaoru what he has experienced at Uji---Soudu, "Sareba yo! Tada-udo to miye zari si hito no


 3. Kaoru asks Souzu to meet Ukifune---"Sate koso a'nare." to, hono-kiki te


 4. Souzu mails to Ukifune on Kaoru's request---Ka no ohom-seuto no waraha, ohom-tomo ni wi te ohasi tari keri


 5. Ukifune looks on Kaoru going back to Kyoto---Wono ni ha, ito hukaku sigeri taru awoba no yama ni mukahi te


  2 Tale of Ukifune Ukifune refused to meet her brother and to reply to Kaoru

 1. Kaoru sends Kogimi to meet his sister Ukifune---Ka no Tono ha, "Ko no ko wo yagate tatematura m." to obosi kere do


 2. Kogimi calls on the Ono villa to meet Ukifune---Ayasikere do, "Kore koso ha, sa ha, tasika naru


 3. Ukifune refused to meet her brother---Magahu beku mo ara zu, kaki akirame tamahe re do


 4. Kogimi hands a Kaoru's mail to Ukifune---Ko no ko mo, sa ha kiki ture do, wosanakere ba, huto ihi-yora m mo


 5. Ukifune refused to reply to Kaoru---Kaku tubu-tubu to kaki tamahe ru sama no, magirahasa m kata


 6. Kogimi came back to no purpose---Tokoro ni tuke te wokasiki aruzi nado si tare do


 1 Tale of Kaoru Yokawa-souzu mails to Ukifune on Kaoru's request

 [1-1 Kaoru goes to Yokawa to meet Souzu]
 Yama ni ohasi te, rei se sase tamahu yau ni, kyau Hotoke nado kuyau-ze sase tamahu. Mata no hi ha, Yokawa ni ohasi tare ba, Soudu odoroki kasikomari kikoye tamahu.
 Tosi-goro, ohom-inori nado tuke katarahi tamahi kere do, koto ni ito sitasiki koto ha nakari keru wo, kono-tabi, Ippon-no-Miya no mi-kokoti no hodo ni saburahi tamahe ru ni, "Sugure tamahe ru gen monosi tmahi keri." to mi tamahi te yori, koyonau tahutobi tamahi te, ima sukosi hukaki tigiri kuhahe tamahi te kere ba, "Omo-omosiu ohasuru Tono no, kaku wazato ohasimasi taru koto." to, mote-sawagi kikoye tamahu. Ohom-monogatari nado, komayaka ni si te ohasure ba, ohom-yuduke nado mawiri tamahu.
 Sukosi hito-bito sidumari nuru ni,
 "Wono no watari ni, siri tamahe ru yadori ya haberu?"
 to, tohi tamahe ba,
 "Sika haberu. Ito koto-yau naru tokoro ni nam. Nanigasi ga haha naru Kuti-Ama no heberu wo, kyau ni haka-bakasikara nu sumika mo habera nu uti ni, kaku te komori haberu ahida ha, yonaka, akatuki ni mo, ahi-toburaha m, to omohi tamahe oki te haberu."
 nado mausi tamahu.
 "So no watari ni ha, tada tikaki korohohi made, hito ohou sumi haberi keru wo, ima ha, ito kasuka ni koso nari-yuku mere."
 nado notamahi te, ima sukosi tikaku wi yori te, sinobiyaka ni,
 "Ito uki taru kokoti mo si haberu, mata, tadune kikoye m ni tuke te ha, ika nari keru koto ni ka to, kokoro-e zu obosa re nu beki ni, kata-gata, habakara re habere do, ka no yama-zato ni, siru beki hito no kakurohe te haberu yau ni kiki haberi si wo. Tasika ni te koso ha, ika naru sama ni te, nado mo morasi kikoye me, nado omohi tamahuru hodo ni, mi-desi ni nari te, imu koto nado saduke tamahi te keri, to kiki haberu ha, makoto ka? Mada tosi mo wakaku, oya nado mo ari si hito nare ba, koko ni usinahi taru yau ni, kakoto kakuru hito nam haberu wo."
 nado notamahu.

 [1-2 Souzu talks Kaoru what he has experienced at Uji]
 Soudu, "Sareba yo! Tada-udo to miye zari si hito no sama zo kasi. Kaku made notamahu ha, karo-garosiku ha obosa re zari keru hito ni koso a'mere." to omohu ni, "Hohusi to ihi nagara, kokoro mo naku, tatimati ni katati wo yatusi te keru koto." to, mune tubure te, irahe kikoye m yau omohi mahasa ru.
 "Tasika ni kiki tamahe ru ni koso a'mere. Kabakari kokoro-e tamahi te, ukagahi tadune tamaha m ni, kakure aru beki koto ni mo ara zu. Naka-naka aragahi kakusa m ni, ai-nakaru besi." nado, to bakari omohi e te,
 "Ika naru koto ni ka haberi kem? Ko no tuki-goro, uti-uti ni ayasimi omou tamahuru hito no ohom-koto ni ya?" tote,
 "Kasiko ni haberu Ama-domo no, Hatuse ni gwan haberi te, maude te kaheri keru miti ni, Udi-no-win to ihu tokoro ni todomari te haberi keru ni, Haha-no-Ama no rauge nihaka ni okori te, itaku nam wadurahu to tuge ni, hito no maude ki tari sika ba, makari mukahi tari si ni, madu ayasiki koto nam."
 to sasameki te,
 "Oya no sini-kaheru wo ba sasi-oki te, mote-atukahi nageki te nam haberi si. Ko no hito mo, nakunari tamahe ru sama nagara, sasuga ni iki ha kayohi te ohasi kere ba, mukasi-monogatari ni, tama-dono ni oki tari kem hito no tatohi wo omohi-ide te, sayau naru koto ni ya, to medurasigari haberi te, desi-bara no naka ni gen aru mono-domo yobi-yose tutu, kahari-gahari ni kadi se sase nado nam si haberi keru.
 Nanigasi ha, wosimu beki yohahi nara ne do, Haha no tabi no sora ni te yamahi omoki wo tasuke te, Nenbutu wo mo kokoro midare zu se sase m to, Hotoke wo nen-zi tatematuri omou tamahe si hodo ni, so no hito no arisama, kuhasiu mo mi tamahe zu nam haberi si. Koto no kokoro osihakari omou tamahuru ni, tengu kodama nado yau no mono no, azamuki wi te tatematuri tari keru ni ya, to nam uketamahari si.
 Tasuke te, kyau ni wi te tatematuri te noti mo, mi-tuki bakari ha naki hito ni te nam monosi tamahi keru wo, nanigasi ga Imouto, ko-Wemon-no-Kami no Kitanokata ni te haberi si ga, ama ni nari te haberu nam, hitori moti te haberi si womnago wo usinahi te noti, tuki-hi ha ohoku hedate haberi sika do, kanasibi tahe zu nageki omohi tamahe haberu ni, onazi tosi no hodo to miyuru hito no, kaku katati ito uruhasiku kiyora naru wo mi-ide tatematuri te, Kwanon no tamahe ru to yorokobi omohi te, ko no hito itadura ni nasi tatematura zi to, madohi ira re te, naku-naku imiziki koto-domo wo mausa re sika ba.
 Noti ni nam, ka no Sakamoto ni midukara ori haberi te, gosin nado tukamaturi si ni, yau-yau iki-ide te hito to nari tamahe ri kere do, 'Naho, ko no ryau-zi tari keru mono no, mi ni hanare nu kokoti nam suru. Ko no asiki mono no samatage wo nogare te, noti no yo wo omoha m' nado, kanasige ni notamahu koto-domo no haberi sika ba, hohusi ni te ha, susume mo mausi tu beki koto ni koso ha tote, makoto ni syukkke se sime tatematuri te si ni nam haberu.
 Sarani, sirosimesu beki koto to ha, ikade ka sora ni satori habera m. Medurasiki koto no sama ni mo aru wo, yo-gatari ni mo si haberi nu bekari sika do, kikoye ari te, wadurahasikaru beki koto ni mo koso to, ko no oyi-bito-domo no tokaku mausi te, ko no tuki-goro, oto naku te haberi turu ni nam."
 to mausi tamahe ba,

 [1-3 Kaoru asks Souzu to meet Ukifune]
 "Sate koso a'nare." to, hono-kiki te, kaku made mo tohi-ide tamahe ru koto nare do, "Muge ni naki hito to omohi-hate ni si hito wo, sa ha, makoto ni aru ni koso ha." to obosu, hodo, yume no kokoti si te asamasikere ba, tutumi mo ahe zu namida-guma re tamahi nuru wo, Soudu no hadukasige naru ni, "Kaku made miyu beki koto ka ha!" to omohi-kahesi te, turenaku motenasi tamahe do, "Kaku obosi keru koto wo, ko no yo ni ha naki hito to onazi yau ni nasi taru koto." to, ayamati taru kokoti si te, tumi hukakere ba,
 "Asiki mono ni ryau-ze rare tamahi kem mo, saru beki saki-no-yo no tigiri nari. Omohu ni, takaki ihe-no-ko ni koso monosi tamahi keme, ika naru ayamari ni te, kaku made hahure tamahi kem ni ka?"
 to, mausi tamahe ba,
 "Nama-wakamdohori nado ihu beki sudi ni ya ari kem? Koko ni mo, motoyori wazato omohi si koto ni mo habera zu. Mono hakanaku te mituke some te haberi sika do, mata, ito kaku made oti-ahuru beki kiha to omohi tamahe zari si wo. Meduraka ni, ato mo naku kiye-use ni sika ba, mi wo nage taru ni ya nado, sama-zama ni utagahi ohoku te, tasika naru koto ha, e kiki habera zari turu ni nam.
 Tumi karome te monosure ba, ito yosi to kokoro-yasuku nam, midukara ha omohi tamahe nari nuru wo, haha naru hito nam, imiziku kohi kanasibu naru wo, kaku nam kiki-ide taru to, tuge sira se mahosiku habere do, tuki-goro, kakusa se tamahi keru ho'i tagahu yau ni, mono-sawagasiku ya habera m? Oya-ko no naka no omohi taye zu, kanasibi ni tahe de, toburahi monosi nado si haberi na m kasi."
 nado notmahi te, sate,
 "Ito bin naki sirube to ha obosu to mo, ka no Sakamoto ni ori tamahe. Kabakari kiki te, nanome ni omohi sugusu beku ha omohi habera zari si hito naru wo, yume no yau naru koto-domo mo, ima dani katari ahase m, to nam omohi tamahuru."
 to notamahu kesiki, ito ahare to omohi tamahe re ba,
 "Katati wo kahe, yo wo somuki ni ki to oboye tare do, kami hige wo sori taru hohusi dani, ayasiki kokoro ha use nu mo a'nari. Masite, womna no ohom-mi ha ikaga ara m? Ito itohosiu, tumi e nu beki waza ni mo aru beki kana!"
 to, adiki naku kokoro-midare nu.
 "Makari ori m koto, kehu asu ha sahari haberi. Tuki tati te no hodo ni, ohom-seusoko wo mausa se habera m."
 to mausi tamahu. Ito kokoro-motonakere do, "Naho, naho." to, utituke ni ira re m mo, sama asikere ba, "Sara ba." tote, kaheri tamahu.

 [1-4 Souzu mails to Ukifune on Kaoru's request]
 Ka no ohom-seuto no waraha, ohom-tomo ni wi te ohasi tari keri. Koto-harakara-domo yori ha, katati mo kiyoge naru wo, yobi-ide tamahi te,
 "Kore nam, so no hito no tikaki yukari naru wo, kore wo katu-gatu monose m. Ohom-humi hito-kudari tamahe. So no hito to ha naku te, tada, tadune kikoyuru hito nam aru, to bakari no kokoro wo sira se tamahe."
 to notamahe ba,
 "Nanigasi, ko no sirube ni te, kanarazu tumi e haberi na m. Koto no arisama ha, kuhasiku tori mausi tu. Ima ha, ohom-midukara tati-yora se tamahi te, aru bekara m koto ha monose sase tamaha m ni, nani no toga ka habera m."
 to mausi tamahe ba, uti-warahi te,
 "Tumi e nu beki sirube to omohi-nasi tamahu ram koso, hadukasikere. Koko ni ha, zoku no katati ni te, ima made sugusu nam ito ayasiki.
 Ihakenakari si yori, omohu kokorozasi hukaku haberu wo, Samdeu-no-Miya no, kokoro-bosoge ni te, tanomosige naki mi hitotu wo yosuga ni obosi taru ga, sari gataki hodasi ni oboye haberi te, kakadurahi haberi turu hodo ni, onodukara kurawi nado ihu koto mo takaku nari, mi no okite mo kokoro ni kanahi gataku nado si te, omohi nagara sugi haberu ni ha, mata e sara nu koto mo, kazu nomi sohi tutu suguse do, ohoyake watakusi ni, nogare gataki koto ni tuke te koso, sa mo habera me, sara de ha, Hotoke no sei-si tamahu kata no koto wo, waduka ni mo kiki oyoba m koto ha, ikade ayamata zi to, tutusimi te, kokoro no uti ha hiziri ni otori habera nu mono wo.
 Masite, ito hakanaki koto ni tuke te si mo, omoki tumi u beki koto ha, nadote ka omohi tamahe m. Sarani aru maziki koto ni haberi. Utagahi obosu mazi. Tada, itohosiki oya no omohi nado wo, kiki-akirame habera m bakari nam, uresiu kokoro-yasukaru beki."
 nado, mukasi yori hukakari si kata no kokoro wo katari tamahu.
 Soudu mo, geni to, unaduki te,
 "Itodo tahutoki koto."
 nado kikoye tamahu hodo ni, hi mo kure nure ba,
 "Naka-yadori mo ito yokari nu bekere do, uha-no-sora ni te monosi tara m koso, naho bin nakaru bekere."
 to, omohi wadurahi te kaheri tamahu ni, ko no seuto no waraha wo, Soudu, me tome te home tamahu.
 "Kore ni tuke te, madu honomekasi tamahe."
 to kikoye tamahe ba, humi kaki te tora se tamahu.
 "Toki-doki ha yama ni ohasi te asobi tamahe yo." to "Suzuro naru yau ni ha obosu maziki yuwe mo ari keri."
 to, uti-katarahi tamahu. Ko no ko ha kokoro mo e ne do, humi tori te ohom-tomo ni idu. Sakamoto ni nare ba, go-zen no hito-bito sukosi tati-akare te, "Sinobi-yaka ni wo." to notamahu.

 [1-5 Ukifune looks on Kaoru going back to Kyoto]
 Wono ni ha, ito hukaku sigeri taru awoba no yama ni mukahi te, magiruru koto naku, yari-midu no hotaru bakari wo, mukasi oboyuru nagusame ni te nagame wi tamahe ru ni, rei no, haruka ni mi-yara ruru tani no nokiba yori, saki kokoro koto ni ohi te, ito ohou tomosi taru hi no, nodoka nara nu hikari miru tote, Ama-Gimi-tati mo hasi ni ide wi tari.
 "Ta ga ohasuru ni ka ara m? Go-zen nado ito ohoku koso miyure."
 "Hiru, anata ni hikibosi tatemature tari turu kaheri-goto ni, 'Daisyau-dono ohasimasi te, ohom-aruzi no koto nihaka ni suru wo, ito yoki wori nari' to, koso ari ture."
 "Daisyau-dono to ha, ko no Womna-Ni-no-Miya no ohom-wotoko ni ya ohasi tu ram."
 nado ihu mo, ito ko no yo tohoku, winaka-bi ni tari ya! Makoto ni sa ni ya ara m? Toki-doki, kakaru yama-di wake ohase si toki, ito sirukari si zuizim no kowe mo, utituke ni maziri te kikoyu.
 Tuki-hi no sugi-yuku mama ni, mukasi no koto no kaku omohi wasure nu mo, "Ima ha nani ni su beki koto zo?" to kokoro-ukere ba, Amida-Butu ni omohi magirahasi te, itodo mono mo iha de wi tari. Yokaha ni kayohu hito nomi nam, ko no watari ni ha tikaki tayori nari keru.

 2 Tale of Ukifune Ukifune refused to meet her brother and to reply to Kaoru

 
[2-1 Kaoru sends Kogimi to meet his sister Ukifune]
 Ka no Tono ha, "Ko no ko wo yagate yara m." to obosi kere do, hitome ohoku te bin nakere ba, tono ni kaheri tamahi te, mata no hi, kotosara ni zo idasi-tate tamahu. Mutumasiku obosu hito no, koto-kotosikara nu ni, sam-nin, okuri ni te, mukasi mo tune ni tukahasi si zuizin sohe tamahe ri. Hito kika nu ma ni yobi-yose tamahi te,
 "Ako ga use tamahi ni si imouto no kaho ha, oboyu ya? Ima ha yo ni naki hito to omohi-hate ni si wo, ito tasika ni koso, monosi tamahu nare. Utoki hito ni ha kika se zi to omohu wo, iki te tadune yo. Haha ni, imadasiki ni ihu na. Naka-naka odoroki sawaga m hodo ni, siru maziki hito mo siri na m. So no oya no mi-omohi no itohosisa ni koso, kaku mo tadunure."
 to, madaki ni ito kuti-gatame tamahu wo, wosanaki kokoti ni mo, harakara ha ohokare do, ko no Kimi no katati wo ba, niru mono nasi to, omohi-simi tari si ni, use tamahi ni keri to kiki te, ito kanasi to omohi wataru ni, kaku notamahe ba, uresiki ni mo namida no oturu wo, hadukasi to omohi te,
 "Wo, wo."
 to araraka ni kikoye wi tari.
 Kasiko ni ha, mada tutomete, Soudu no ohom-moto yori,
 "Yobe, Daisyau-dono no ohom-tukahi ni te, Ko-Gimi ya maude tamahe ri si. Koto no kokoro uketamahari si ni, adikinaku, kaheri te oku-si haberi te nam, to Hime-Gimi ni kikoye tamahe. Midukara kikoye sasu beki koto mo ohokare do, kehu asu sugusi te saburahu besi."
 to kaki tamahe ri. "Kore ha nani-goto zo?" to Ama-Gimi odoroki te, konata he mote watari te mise tatematuri tamahe ba, omote uti-akami te, "Mono no kikoye no aru ni ya?" to kurusiu, "Mono kakusi si keru." to urami rare m wo omohi tudukuru ni, irahe m kata naku te wi tamahe ru ni,
 "Naho, notamaha se yo. Kokoro-uku obosi hedaturu koto."
 to, imiziku urami te, koto no kokoro wo sira ne ba, awatatasiki made omohi taru hodo ni,
 "Yama yori, Soudu no ohom-seusoko ni te, mawiri taru hito nam aru."
 to ihi-ire tari.

 [2-2 Kogimi calls on the Ono villa to meet Ukifune]
 Ayasikere do, "Kore koso ha, sa ha, tasika naru ohom-seusoko nara me." tote,
 "Konata ni."
 to iha se tare ba, ito kiyoge ni sinayaka naru waraha no, e nara zu sauzoki taru zo, ayumi ki taru. Wrahuda sasi-ide tare ba, sudare no moto ni tui-wi te,
 "Kayau ni te ha, saburahu maziku koso ha, Soudu ha, notamahi sika."
 to ihe ba, Ama-Gimi zo, irahe nado si tamahu. Humi tori-ire te mire ba,
 "Nihudau-no-Himegimi no ohom-kata ni, yama yori."
 tote, na kaki tamahe ri. Ara zi nado, aragahu beki yau mo nasi.
 Ito hasitanaku oboye te, iyo-iyo hiki-ira re te, hito ni kaho mo mi-ahase zu.
 "Tune ni hokorika nara zu monosi tamahu hitogara nare do, ito utate, kokoro-usi."
 nado ihi te, Soudu no ohom-humi mire ba,
 "Kesa, koko ni Daisyau-dono no monosi tamahi te, ohom-arisama tadune tohi tamahu ni, hazime yori ari si yau kuhasiku kikoye haberi nu. Mi-kokorozasi hukakari keru ohom-naka wo somuki tamahi te, ayasiki yamagatu no naka ni syukke si tamahe ru koto, kaheri te ha, Hotoke no seme sohu beki koto naru wo nam, uketamahari odoroki haberu.
 Ikaga ha se m? Moto no ohom-tigiri ayamati tamaha de, aisihu no tumi wo harukasi kikoye tamahi te, hitohi no syukke no kudoku ha, hakari naki mono nare ba, naho tanoma se tamahe to nam. Koto-goto ni ha, midukara saburahi te mausi habera m. Katu-gatu, ko no Ko-Gimi kikoye tamahi te m."
 to kai tari.

 [2-3 Ukifune refused to meet her brother]
 Magahu beku mo ara zu, kaki akirame tamahe re do, koto-bito ha kokoro mo e zu.
 "Ko no Kimi ha, tare ni ka ohasu ram? Naho, ito kokoro-usi. Ima sahe, kaku anagati ni hedate sase tamahu."
 to seme rare te, sukosi to-zama ni muki te mi tamahe ba, ko no ko ha, ima ha to yo wo omohi nari si yuhugure ni, ito kohisi to omohi si hito nari keri. Onazi tokoro ni te mi si hodo ha, ito saga naku, ayaniku ni ogori te nikukari sika do, haha no ito kanasiku si te, Udi ni mo toki-doki wi te ohase sika ba, sukosi oyosuke si mama ni, katami ni omohe ri.
 Waraha-gokoro wo omohi-iduru ni mo, yume no yau nari. Madu, haha no arisama, ito toha mahosiku, "Koto-hito-bito no uhe ha, onodukara yau-yau to kike do, oya no ohasu ram yau ha, honoka ni mo e kika zu kasi." to, naka-naka kore wo miru ni, ito kanasiku te, horo-horo to naka re nu.
 Ito wokasige ni te, sukosi uti-oboye tamahe ru kokoti mo sure ba,
 "Ohom-harakara ni koso ohasu mere. Kikoye mahosiku obosu koto mo ara m. Uti ni ire tatematura m."
 to ihu wo, "Nani ka, ima ha yo ni aru mono to mo omoha zara m ni, ayasiki sama ni omo-gahari si te, huto miye m mo hadukasi." to omohe ba, to bakari tamerahi te,
 "Geni, hedate ari to, obosi nasu ram ga kurusisa ni, mono mo iha re de nam. Asamasikari kem arisama ha, meduraka naru koto to mi tamahi te kem wo, utusi-gokoro mo use, tamasihi nado ihu mono mo, ara nu sama ni nari ni keru ni ya ara m? Ika ni mo ika ni mo, sugi ni si kata no koto wo, ware nagara sarani e omohi-ide nu ni, Kii-no-Kami to ka ari si hito no, yo no monogatari su meri si naka ni nam, mi si atari no koto ni ya to, honoka ni omohi-ide raruru koto aru kokoti se si.
 So no noti, to-zama kau-zama ni omohi tudukure do, sarani haka-bakasiku mo oboye nu ni, tada hitori monosi tamahi si hito no, ikade to oroka nara zu omohi ta'meri si wo, mada ya yo ni ohasu ram to, sore bakari nam kokoro ni hanare zu, kanasiki wori-wori haberu ni, kehu mire ba, ko no waraha no kaho ha, tihisaku te mi si kokoti suru ni mo, ito sinobi gatakere do, ima-sara ni, kakaru hito ni mo, ari to ha sira re de yami na m, to nam omohi haberu.
 Ka no hito, mosi yo ni monosi tamaha ba, sore hitori ni nam, timen se mahosiku omohi haberu. Ko no Soudu no, notamahe ru hito nado ni ha, sarani sira re tatematura zi, to koso omohi haberi ture. Kamahe te, higa-koto nari keri to kikoye nasi te, mote-kakusi tamahe."
 to notamahe ba,
 "Ito katai koto kana! Soudu no mi-kokoro ha, hiziri to ihu naka ni mo, amari kuma naku monosi tamahe ba, masa ni nokoi te ha, kikoye tamahi te m ya? Noti ni kakure ara zi. Nanome ni karo-garosiki ohom-hodo ni mo ohasimasa zu."
 nado ihi-sawagi te,
 "Yo ni sira zu kokoro-duyoku ohasimasu koso."
 to, mina ihi-ahase te, moya no kiha ni kityau tate te ire tari.

 [2-4 Kogimi hands a Kaoru's mail to Ukifune]
 Ko no ko mo, sa ha kiki ture do, wosanakere ba, huto ihi-yora m mo tutumasikere do,
 "Mata haberu ohom-humi, ikade tatematura m? Soudu no ohom-sirube ha, tasika naru wo, kaku obotukanaku haberu koso."
 to, husi-me ni te ihe ba,
 "Soso ya! Ana, utukusi!"
 nado ihi te,
 "Ohom-humi go-ran zu beki hito ha, koko ni monose sase tamahu meri. Kesou no hito nam, ika naru koto ni ka to, kokoro-e gataku haberu wo, naho notamaha se yo. Wosanaki ohom-hodo nare do, kakaru ohom-sirube ni tanomi kikoye tamahu yau mo ara m."
 nado ihe do,
 "Obosi hedate te, obo-obosiku motenasa se tamahu ni ha, nani-goto wo ka kikoye habera m. Utoku obosi nari ni kere ba, kikoyu beki koto mo habera zu. Tada, ko no ohom-humi wo, hito-dute nara de tatemature, tote haberi turu, ikade tatematura m."
 to ihe ba,
 "Ito kotowari nari. Naho, ito kaku utate na ohase so. Sasuga ni mukutukeki mi-kokoro ni koso."
 to kikoye ugokasi te, kityau no moto ni osi-yose tatematuri tare ba, are ni mo ara de wi tamahe ru kehahi, koto-bito ni ha ni nu kokoti sure ba, sokomoto ni yori te tatematuri tu.
 "Ohom-kaheri toku tamahari te, mawiri na m."
 to, kaku uto-utosiki wo, kokoro-usi to omohi te isogu.
 Ama-Gimi, ohom-humi hiki-toki te, mise tatematuru. Ari si nagara no ohom-te ni te, kami no ka nado, rei no, yo-duka nu made simi tari. Honoka ni mi te, rei no, mono-mede no sasi-sugi-bito, ito ari-gataku wokasi to omohu besi.
 "Sarani kikoye m kata naku, sama-zama ni tumi omoki mi-kokoro wo ba, Soudu ni omohi yurusi kikoye te, ima ha ikade, asamasikari si yo no yume gatari wo dani, to isoga ruru kokoro no, ware nagara modokasiki ni nam. Masite, hitome ha ika ni?"
 to, kaki mo yari tamaha zu.
 "Nori no si to tadunuru miti wo sirube ni te
 omoha nu yama ni humi madohu kana

 Ko no hito ha, mi ya wasure tamahi nu ram. Koko ni ha, yukuhe naki ohom-katami ni miru mono ni te nam."
 nado, komayaka nari.

 [2-5 Ukifune refused to reply to Kaoru]
 Kaku tubu-tubu to kaki tamahe ru sama no, magirahasa m kata naki ni, sari tote, so no hito ni mo ara nu sama wo, omohi no hoka ni mituke rare kikoye tara m hodo no, hasitanasa nado wo, omohi midare te, itodo hare-baresikara nu kokoro ha, ihi-yaru beki kata mo nasi.
 Sasuga ni uti naki te, hire-husi tamahe re ba, "Ito yo-duka nu mi-arisama kana!" to, mi wadurahi nu.
 "Ikaga kikoye m?"
 nado seme rare te,
 "Kokoti no kaki-midaru yau ni si haberu hodo, tamerahi te, ima kikoye m. Mukasi no koto omohi-idure do, sarani oboyuru koto naku, ayasiu, ika nari keru yume ni ka to nomi, kokoro mo e zu nam. Sukosi sidumari te ya, ko no ohom-humi nado mo, mi sira ruru koto mo ara m. Kehu ha, naho mote mawiri tamahi ne. Tokoro-tagahe ni mo ara m ni, ito kataharaitakaru besi."
 tote, hiroge nagara, Ama-Gimi ni sasiyari tamahe re ba,
 "Ito mi-gurusiki ohom-koto kana! Amari kesikara nu ha, mi tatematuru hito mo, tumi sari dokoro nakaru besi."
 nado ihi sawagu mo, utate kiki nikuku oboyure ba, kaho mo hiki-ire te husi tamahe ri.
 Aruzi zo, ko no Kimi ni monogatari sukosi kikoye te,
 "Mononoke ni ya ohasu ram? Rei no sama ni miye tamahu wori naku, nayami watari tamahi te, ohom-katati mo koto ni nari tamahe ru wo, tadune kikoye tamahu hito ara ba, ito wadurahasikaru beki koto, to mi tatematuri nageki haberi si mo, siruku, kaku ito ahare ni, kokoro-gurusiki ohom-koto-domo haberi keru wo, ima nam, ito katazikenaku omohi haberu.
 Hi-goro mo, utihahe nayama se tamahu meru wo, itodo kakaru koto-domo ni obosi midaruru ni ya, tune yori mo mono oboye sase tamaha nu sama ni te nam."
 to kikoyu.

 [2-6 Kogimi came back to no purpose]
 Tokoro ni tuke te wokasiki aruzi nado si tare do, wosanaki kokoti ha, sokohakatonaku awate taru kokoti si te,
 "Wazato tatemature sase tamahe ru sirusi ni, nani-goto wo ka ha kikoye sase m to su ram? Tada hito-koto wo notamaha se yo kasi."
 nado ihe ba,
 "Geni."
 nado ihi te, kaku nam, to utusi katare do, mono mo notamaha ne ba, kahi naku te,
 "Tada, kaku, obotukanaki mi-arisama wo kikoye sase tamahu beki na'meri. Kumo no haruka ni hedatara nu hodo ni mo haberu meru wo, yama-kaze huku to mo, mata mo kanara zu tati-yora se tamahi na m kasi."
 to ihe ba, suzuro ni wi kurasa m mo ayasikaru bekere ba, kaheri na m to su. Hito sire zu yukasiki mi-arisama wo mo, e mi zu nari nuru wo, obotukanaku kutiwosiku te, kokoro-yuka zu nagara mawiri nu.
 Itusika to mati ohasuru ni, kaku tado-tadosiku te kaheri ki tare ba, susamaziku, "Naka-naka nari." to, obosu koto sama-zama ni te, "Hito no kakusi suwe taru ni ya ara m?" to, wa ga mi-kokoro no omohi-yora nu kuma naku, otosi-oki tamahe ri si narahi ni, to zo hon ni habe' meru.