Search

1


Tenchi Tenno

Aki no ta no
Kariho no io no
Toma o arami


Waga koromode wa
Tsuyu ni nure tsutsu


Search

| <- Japanese | English -> |

2


Jito Tenno

Haru sugite
Natsu ki ni kerashi
Shirotae no


Koromo hosu cho
Ama no Kaguyama


Search

| <- Japanese | English -> |

3


Kakinomoto no Hitomaro

Ashibiki no
Yamadori no o no
Shidari o no


Naganagashi yo o
Hitori ka mo nen


Search

| <- Japanese | English -> |

4


Yamabe no Akahito

Tago no Ura ni
Uchi idete mireba
Shirotae no


Fuji no takane ni
Yuki wa furi tsutsu


Search

| <- Japanese | English -> |

5


Sarumaru Dayu

Okuyama ni
Momiji fumiwake
Naku shika no


Koe kiku toki zo
Aki wa kanashiki


Search

| <- Japanese | English -> |

6


Chunagon Yakamochi

Kasasagi no
Wataseru hashi ni
Oku shimo no


Shiroki o mireba
Yo zo fuke ni keru


Search

| <- Japanese | English -> |

7


Abe no Nakamaro

Ama no hara
Furisake mireba
Kasuga naru


Mikasa no yama ni
Ideshi tsuki kamo


Search

| <- Japanese | English -> |

8


Kisen Hoshi

Waga io wa
Miyako no tatsumi
Shika zo sumu


Yo o Ujiyama to
Hito wa iu nari


Search

| <- Japanese | English -> |

9


Ono no Komachi

Hana no iro wa
Utsuri ni keri na
Itazura ni


Waga mi yo ni furu
Nagame seshi ma ni


Search

| <- Japanese | English -> |

10


Semimaru

Kore ya kono
Yuku mo kaeru mo
Wakarete wa


Shiru mo shiranu mo
Osaka no seki


Search

| <- Japanese | English -> |

11


Sangi Takamura

Wata no hara
Yasoshima kakete
Kogi idenu to


Hito ni wa tsugeyo
Ama no tsuri bune


Search

| <- Japanese | English -> |

12


Sojo Henjo

Ama tsu kaze
Kumo no kayoiji
Fuki toji yo


Otome no sugata
Shibashi todomen


Search

| <- Japanese | English -> |

13


Yozei In

Tsukuba ne no
Mine yori otsuru
Minano-gawa


Koi zo tsumorite
Fuchi to nari nuru


Search

| <- Japanese | English -> |

14


Kawara no Sadaijin

Michinoku no
Shinobu moji-zuri
Tare yue ni


Midare some ni shi
Ware naranaku ni


Search

| <- Japanese | English -> |

15


Koko Tenno

Kimi ga tame
Haru no no ni idete
Wakana tsumu


Waga koromode ni
Yuki wa furi tsutsu


Search

| <- Japanese | English -> |

16


Chunagon Yukihira

Tachi wakare
Inaba no yama no
Mine ni oru


Matsu to shi kikaba
Ima kaeri kon


Search

| <- Japanese | English -> |

17


Ariwara no Narihira Ason

Chihayaburu
Kamiyo mo kikazu
Tatsuta-gawa


Kara kurenai ni
Mizu kukuru to wa


Search

| <- Japanese | English -> |

18


Fujiwara no Toshiyuki Ason

Sumi no e no
Kishi ni yoru nami
Yoru sae ya


Yume no kayoi ji
Hito me yoku ran


Search

| <- Japanese | English -> |

19


Ise

Naniwa gata
Mijikaki ashi no
Fushi no ma mo


Awade kono yo o
Sugushite yo to ya


Search

| <- Japanese | English -> |

20


Motoyoshi Shinno

Wabi nureba
Ima hata onaji
Naniwa naru


Mi o tsukushite mo
Awan to zo omou


Search

| <- Japanese | English -> |

21


Sosei Hoshi

Ima kon to
Iishi bakari ni
Nagatsuki no


Ariake no tsuki o
Machi idetsuru kana


Search

| <- Japanese | English -> |

22


Fun'ya no Yasuhide

Fuku kara ni
Aki no kusaki no
Shiorureba


Mube yama kaze o
Arashi to iuran


Search

| <- Japanese | English -> |

23


Oe no Chisato

Tsuki mireba
Chiji ni mono koso
Kanashi kere


Waga mi hitotsu no
Aki ni wa aranedo


Search

| <- Japanese | English -> |

24


Kan Ke

Kono tabi wa
Nusa mo toriaezu
Tamukeyama


Momiji no nishiki
Kami no mani mani


Search

| <- Japanese | English -> |

25


Sanjo Udaijin

Na ni shi owaba
Osakayama no
Sanekazura


Hito ni shirarede
Kuru yoshi mo gana


Search

| <- Japanese | English -> |

26


Teishin Ko

Ogurayama
Mine no momijiba
Kokoro araba


Ima hitotabi no
Miyuki matanan


Search

| <- Japanese | English -> |

27


Chunagon Kanesuke

Mika no Hara
Wakite nagaruru
Izumi-gawa


Itsu mi kitote ka
Koishi karuran


Search

| <- Japanese | English -> |

28


Minamoto no Muneyuki Ason

Yama-zato wa
Fuyu zo sabishisa
Masari keru


Hitome mo kusa mo
Karenu to omoeba


Search

| <- Japanese | English -> |

29


Oshikochi no Mitsune

Kokoroate ni
Orabaya oran
Hatsushimo no


Oki madowaseru
Shiragiku no hana


Search

| <- Japanese | English -> |

30


Mibu no Tadamine

Ariake no
Tsurenaku mieshi
Wakare yori


Akatsuki bakari
Uki mono wa nashi


Search

| <- Japanese | English -> |

31


Sakanoue no Korenori

Asaborake
Ariake no tsuki to
Miru made ni


Yoshino no sato ni
Fureru shirayuki


Search

| <- Japanese | English -> |

32


Harumichi no Tsuraki

Yama kawa ni
Kaze no kaketaru
Shigarami wa


Nagare mo aenu
Momiji nari keri


Search

| <- Japanese | English -> |

33


Ki no Tomonori

Hisakata no
Hikari nodokeki
Haru no hi ni


Shizu-gokoro naku
Hana no chiruran


Search

| <- Japanese | English -> |

34


Fujiwara no Okikaze

Tare o ka mo
Shiru hito ni sen
Takasago no


Matsu mo mukashi no
Tomo nara naku ni


Search

| <- Japanese | English -> |

35


Ki no Tsurayuki

Hito wa isa
Kokoro mo shirazu
Furusato wa


Hana zo mukashi no
Ka ni nioi keru


Search

| <- Japanese | English -> |

36


Kiyohara no Fukayabu

Natsu no yo wa
Mada yoi nagara
Akenuru o


Kumo no izuko ni
Tsuki yadoruran


Search

| <- Japanese | English -> |

37


Fun'ya no Asayasu

Shiratsuyu o
Kaze no fukishiku
Aki no no wa


Tsuranuki tomenu
Tama zo chiri keru


Search

| <- Japanese | English -> |

38


Ukon

Wasuraruru
Mi o ba omowazu
Chikaite shi


Hito no inochi no
Oshiku mo aru kana


Search

| <- Japanese | English -> |

39


Sangi Hitoshi

Asajiu no
Ono no shinohara
Shinoburedo


Amarite nado ka
Hito no koishiki


Search

| <- Japanese | English -> |

40


Taira no Kanemori

Shinoburedo
Iro ni ide ni keri
Waga koi wa


Mono ya omou to
Hito no tou made


Search

| <- Japanese | English -> |

41


Mibu no Tadami

Koisu cho
Waga na wa madaki
Tachi ni keri


Hito shirezu koso
Omoi someshi ka


Search

| <- Japanese | English -> |

42


Kiyohara no Motosuke

Chigiriki na
Katami ni sode o
Shibori tsutsu


Sue no Matsuyama
Nami kosaji to wa


Search

| <- Japanese | English -> |

43


Gon Chunagon Atsutada

Ai mite no
Nochi no kokoro ni
Kurabureba


Mukashi wa mono o
Omowazari keri


Search

| <- Japanese | English -> |

44


Chunagon Asatada

Au koto no
Taete shi nakuwa
Nakanaka ni


Hito o mo mi o mo
Urami zaramashi


Search

| <- Japanese | English -> |

45


Kentoku Ko

Aware to mo
Iu beki hito wa
Omooede


Mi no itazura ni
Narinu beki kana


Search

| <- Japanese | English -> |

46


Sone no Yoshitada

Yura no to o
Wataru funabito
Kaji o tae


Yukue mo shiranu
Koi no michi kana


Search

| <- Japanese | English -> |

47


Egyo Hoshi

Yaemugura
Shigereru yado no
Sabishiki ni


Hito koso miene
Aki wa ki ni keri


Search

| <- Japanese | English -> |

48


Minamoto no Shigeyuki

Kaze o itami
Iwa utsu nami no
Onore nomi


Kudakete mono o
Omou koro kana


Search

| <- Japanese | English -> |

49


Onakatomi no Yoshinobu Ason

Mikakimori
Eji no taku hi no
Yoru wa moe


Hiru wa kie tsutsu
Mono o koso omoe


Search

| <- Japanese | English -> |

50


Fujiwara no Yoshitaka

Kimi ga tame
Oshi karazarishi
Inochi sae


Nagaku mo gana to
Omoi keru kana


Search

| <- Japanese | English -> |

51


Fujiwara no Sanekata Ason

Kaku to dani
Eyawa ibuki no
Sashimogusa


Sashimo shiraji na
Moyuru omoi o


Search

| <- Japanese | English -> |

52


Fujiwara no Michinobu Ason

Akenureba
Kururu mono to wa
Shiri nagara


Nao urameshiki
Asaborake kana


Search

| <- Japanese | English -> |

53


Udaisho Michitsuna no Haha

Nageki tsutsu
Hitori nuru yo no
Akuru ma wa


Ikani hisashiki
Mono to ka wa shiru


Search

| <- Japanese | English -> |

54


Gido Sanshi no Haha

Wasureji no
Yukusue made wa
Katakereba


Kyo o kagiri no
Inochi to mo gana


Search

| <- Japanese | English -> |

55


Dainagon Kinto

Taki no oto wa
Taete hisashiku
Narinuredo


Na koso nagarete
Nao kikoe kere


Search

| <- Japanese | English -> |

56


Izumi Shikibu

Arazaran
Kono yo no hoka no
Omoide ni


Ima hitotabi no
Au koto mo gana


Search

| <- Japanese | English -> |

57


Murasaki Shikibu

Meguri aite
Mishi ya sore to mo
Wakanu ma ni


Kumo-gakure ni shi
Yowa no tsuki kage


Search

| <- Japanese | English -> |

58


Daini no Sanmi

Arimayama
Ina no sasawara
Kaze fukeba


Ide soyo hito o
Wasure ya wa suru


Search

| <- Japanese | English -> |

59


Akazome Emon

Yasurawade
Nenamashi mono o
Sayo fukete


Katabuku made no
Tsuki o mishi kana


Search

| <- Japanese | English -> |

60


Koshikibu no Naishi

Oeyama
Ikuno no michi no
To kereba


Mada fumi mo mizu
Ama no Hashidate


Search

| <- Japanese | English -> |

61


Ise no Osuke

Inishie no
Nara no miyako no
Yae-zakura


Kyo kokonoe ni
Nioi nuru kana


Search

| <- Japanese | English -> |

62


Sei Shonagon

Yo o komete
Tori no sorane wa
Hakaru tomo


Yo ni Osaka no
Seki wa yurusaji


Search

| <- Japanese | English -> |

63


Sakyo no Daibu Michimasa

Ima wa tada
Omoi taenan
To bakari wo


Hito-zute nara de
Iu yoshi mo gana


Search

| <- Japanese | <- Japanese |

64


GonChunagon Sadayori

Asaborake
Uji no kawagiri
Tae-dae ni


Araware wataru
Zeze no ajirogi


Search

| <- Japanese | English -> |

65


Sagami

Urami wabi
Hosanu sode da ni
Aru mono o


Koi ni kuchinan
Na koso oshi kere


Search

| <- Japanese | English -> |

66


Daisojo Gyoson

Morotomo ni
Aware to omoe
Yama-zakura


Hana yori hoka ni
Shiru hito mo nashi


Search

| <- Japanese | English -> |

67


Suo no Naishi

Haru no yo no
Yume bakari naru
Tamakura ni


Kainaku tatan
Na koso oshi kere


Search

| <- Japanese | English -> |

68


Sanjo In

Kokoro ni mo
Arade ukiyo ni
Nagaraeba


Koishikaru beki
Yowa no tsuki kana


Search

| <- Japanese | English -> |

69


Noin Hoshi

Arashi fuku
Mimuro no yama no
Momijiba wa


Tatsuta no kawa no
Nishiki nari keri


Search

| <- Japanese | English -> |

70


Ryosen Hoshi

Sabishisa ni
Yado o tachi idete
Nagamureba


Izuko mo onaji
Aki no yugure


Search

| <- Japanese | English -> |

71


Dainagon Tsunenobu

Yu sareba
Kadota no inaba
Otozurete


Ashi no maroya ni
Akikaze zo fuku


Search

| <- Japanese | English -> |

72


Yushi Naishinno-ke no Kii

Oto ni kiku
Takashi no hama no
Adanami wa


Kakeji ya sode no
Nure mo koso sure


Search

| <- Japanese | English -> |

73


GonChunagon Masafusa

Takasago no
Onoe no sakura
Saki ni keri


Toyama no kasumi
Tatazu mo aranan


Search

| <- Japanese | English -> |

74


Minamoto no Toshiyori Ason

Ukari keru
Hito o Hatsuse no
Yama oroshiyo


Hageshikare to wa
Inoranu mono o


Search

| <- Japanese | English -> |

75


Fujiwara no Mototoshi

Chigiri okishi
Sasemo ga tsuyu o
Inochi ni te


Aware kotoshi no
Aki mo inumeri


Search

| <- Japanese | English -> |

76


Hoshoji no Nyudo Kanpaku Dajodaijin

Wata no hara
Kogi idete mireba
Hisakata no


Kumoi ni mayoo
Okitsu shiranami


Search

| <- Japanese | English -> |

77


Sutoku In

Se o hayami
Iwa ni sekaruru
Takigawa no


Warete mo sue ni
Awan to zo omou


Search

| <- Japanese | English -> |

78


Minamoto no Kanemasa

Awaji shima
Kayou chidori no
Naku koe ni


Ikuyo nezamenu
Suma no sekimori


Search

| <- Japanese | English -> |

79


Sakyo no Daibu Akisuke

Akikaze ni
Tanabiku kumo no
Taema yori


More izuru tsuki no
Kage no sayakesa


Search

| <- Japanese | English -> |

80


Taiken Moin no Horikawa

Nagakaran
Kokoro mo shirazu
Kurokami no


Midarete kesa wa
Mono o koso omoe


Search

| <- Japanese | English -> |

81


Go Tokudaiji no Sadaijin

Hototogisu
Nakitsuru kata o
Nagamureba


Tada ariake no
Tsuki zo nokoreru


Search

| <- Japanese | English -> |

82


Doin Hoshi

Omoi wabi
Satemo inochi wa
Aru mono o


Uki ni taenu wa
Namida nari keri


Search

| <- Japanese | English -> |

83


Kotaigogu no Daibu Toshinari

Yo no naka yo
Michi koso nakere
Omoi iru


Yama no oku ni mo
Shika zo naku naru


Search

| <- Japanese | English -> |

84


Fujiwara no Kiyosuke Ason

Nagaraeba
Mata konogoro ya
Shinobaren


Ushi to mishi yo zo
Ima wa koishiki


Search

| <- Japanese | English -> |

85


Shun'e Hoshi

Yo mo sugara
Mono omou koro wa
Ake yaranu


Neya no hima sae
Tsure nakari keri


Search

| <- Japanese | English -> |

86


Saigyo Hoshi

Nageke tote
Tsuki ya wa mono o
Omowasuru


Kakochi gao naru
Waga namida kana


Search

| <- Japanese | English -> |

87


Jakuren Hoshi

Murasame no
Tsuyu mo mada hinu
Maki no ha ni


Kiri tachinoboru
Aki no yugure


Search

| <- Japanese | English -> |

88


Koka Moin no Betto

Naniwae no
Ashi no karine no
Hitoyo yue


Mi o tsukushite ya
Koi wataru beki


Search

| <- Japanese | English -> |

89


Shokushi Naishinno

Tama no o yo
Taenaba taene
Nagaraeba


Shinoburu koto no
Yowari mo zo suru


Search

| <- Japanese | English -> |

90


Inpu Moin no Taifu

Misebaya na
Ojima no ama no
Sode dani mo


Nure ni zo nureshi
Iro wa kawarazu


Search

| <- Japanese | English -> |

91


Go Kyogoku no Sessho Dajodaijin

Kirigirisu
Naku ya shimo yo no
Samushiro ni


Koromo katashiki
Hitori kamo nen


Search

| <- Japanese | English -> |

92


Nijo In no Sanuki

Waga sode wa
Shiohi ni mienu
Oki no ishi no


Hito koso shirane
Kawaku ma mo nashi


Search

| <- Japanese | English -> |

93


Kamakura no Udaijin

Yo no naka wa
Tsune ni mo ga mo na
Nagisa kogu


Ama no obune no
Tsuna de kanashi mo


Search

| <- Japanese | English -> |

94


Sangi Masatsune

Miyoshino no
Yama no akikaze
Sayo fukete


Furusato samuku
Koromo utsu nari


Search

| <- Japanese | English -> |

95


Saki no Daisojo Jien

Okenaku
Ukiyo no tami ni
Ou kana


Waga tatsu soma ni
Sumizome no sode


Search

| <- Japanese | English -> |

96


Nyudo Saki no Dajodaijin

Hana sasou
Arashi no niwa no
Yuki nara de


Furi yuku mono wa
Waga mi nari keri


Search

| <- Japanese | English -> |

97


GonChunagon Sadaie

Konu hito o
Matsuho no ura no
Yunagi ni


Yaku ya moshio no
Mi mo kogare tsutsu


Search

| <- Japanese | English -> |

98


Junii Ietaka

Kaze soyogu
Nara no ogawa no
Yugure wa


Misogi zo natsu no
Shirushi nari keru


Search

| <- Japanese | English -> |

99


Gotoba In

Hito mo oshi
Hito mo urameshi
Ajiki naku


Yo o omou yue ni
Mono omou mi wa


Search

| <- Japanese | English -> |

100


Juntoku In

Momoshiki ya
Furuki nokiba no
Shinobu ni mo


Nao amari aru
Mukashi nari keri


Search

| <- Japanese | English -> |