36
Kiyohara no Fukayabu

Natsu no yo wa
Mada yoi nagara
Akenuru o
Kumo no izuko ni
Tsuki yadoruran

Kiyohara no Fukayabu

In the summer night
The evening still seems present,
But the dawn is here.
To what region of the clouds
Has the wandering moon come home?Go to 371 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Return to Ogura Hyakunin Isshu contents.