37
Fun'ya no Asayasu

Shiratsuyu ni
Kaze no fukishiku
Aki no no wa
Tsuranuki tomenu
Tama zo chiri keru

Fun'ya no Asayasu

In the autumn fields
When the heedless wind blows by
Over the pure-white dew,
How the myriad unstrung gems
Are scattered everywhere aroundGo to 381 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Return to Ogura Hyakunin Isshu contents.