53
Udaisho Michitsuna no Haha

Nageki tsutsu
Hitori nuru yo no
Akuru ma wa
Ikani hisashiki
Mono to ka wa shiru

The Mother of Michitsuna

Lying all alone,
Through the hours of the night,
Till the daylight comes:
Can you realize at all
The emptiness of that night?Go to 541 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Return to Ogura Hyakunin Isshu contents.