71
Dainagon Tsunenobu

Yu sareba
Kadota no inaba
Otozurete
Ashi no maroya ni
Akikaze zo fuku

Minamoto no Tsunenobu

When the evening comes,
From the rice leaves at my gate,
Gentle knocks are heard,
And, into my round rush-hut,
Enters autumn's roaming breeze.Go to 721 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Return to Ogura Hyakunin Isshu contents.