83
Kotaigogu no Daibu Toshinari

Yo no naka yo
Michi koso nakere
Omoi iru
Yama no oku ni mo
Shika zo naku naru

Fujiwara no Toshinari

From this world I think
That there is nowhere to escape.
I wanted to hide
In the mountains' farthest depths;
But there I hear the stag's cry.Go to 841 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Return to Ogura Hyakunin Isshu contents.