91
Go Kyogoku no Sessho Saki no Dajodaijin

Kirigirisu
Naku ya shimo yo no
Samushiro ni
Koromo katashiki
Hitori kamo nen

Fujiwara no Yoshitsune

In my cold bed,
Drawing close my folded quilt,
I sleep alone,
While all through the frosty night
I hear a cricket's lonely sound.Go to 921 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Return to Ogura Hyakunin Isshu contents.