96
Nyudo Saki no Dajodaijin

Hana sasou
Arashi no niwa no
Yuki nara de
Furi yuku mono wa
Waga mi nari keri

Fujiwara no Kintsune

Not the snow of flowers,
That the hurrying wild wind whirls
Round the garden court:
What withers and falls away
In this place is I myself.Go to 971 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Return to Ogura Hyakunin Isshu contents.