Japanese Text Initiative:  Selections from Kabuki Plays

 


(Note:  Plays 2, 6, 11, and 14 are in process.)

 

1.  Aotozoshi hana no nishikie (Benten Kozô) 1928.

 

Act III: Hamamatsu-ya no Ba (The Hamayatsu-ya).

Act IV: Inasegawa Seizoroi no Ba (The Mustering Scene).

 

2.  Ehon Gappô ga tsuji (An Illustrated Picture Book of the Crossroads of Gappô) 1929.

 

Act IV: Shijôgawara no Ba (Shijôgawara River Bed), pp. 96-108.

Act V: Dôguya no Ba (The Second-hand Shop), pp. 108-138.

Act VI: Kurakarizaki no Ba, pp. 138-170.

 

3.  Futatsu chôchô kuruwa nikki (Diary of the Pleasure Quarters: A Lovers’ Tale) 1928.

 

Jomaku: Ukamuse no Ba & Kiyomizudô no Ba, pp. 3-20.

Act II: Sumô no Ba, pp. 20-35.

Act III: Daihôji Machi Komeya no Ba & Nanpa Ura no Ba, pp. 35-58.

Ôzume: Yahata Mura Yohei Uchi no Ba, pp. 82-94.

 

4.  Godairiki koi no fûji (Five Great Powers That Secure Love) 1928.

 

Jomaku: Susaki Masuya no Ba, pp. 3-30.

Ôkiri, pp. 30-84.

 

5.  Hiragana seisuiki (Chronicle of the Vicissitudes of the Heike and Genji Clans) 1932.

 

Jomaku: Kajiwara Yashiki Senchin Mondô no Ba (which is, in effect, the Genta Kandô Scene).

Act II: Ôtsu no Yado no Ba.

Act III: Sasabiki no Ba.

Act IV: Matsuemon Uchi no Ba & Fukushima Sakaro no Matsu no Ba.

Act V: Kanzaki Chitoseya no Ba.

 

6.  Ichinotani futaba gunki (Chronicle of the Battle of Ichinotani) 1928.

 

Jomaku: Suma Ura Kumi’uchi no Ba, pp. 235-247.

Ôzume: Ikuta Morinoya Jin’ya no Ba, pp. 264-285.

 

7.  Ise ondo koi no netaba (Mass Murder at Ise) 1928.

 

Jomaku: Futami ga Ura no Ba.

Act III: Aburaya.

 

8.  Kokusen’ya gassen (The Battles of Coxinga) 1932.

 

Jomaku:

Hirato Kaigan Shigi Hamaguri no Ba

Act II:  Shishi ga Jō Rōmon no Ba

Ōzume: Goshōgun Kanki Yakata no Ba

 

9.  Narukami Fudô kitayama zakura (Saint Narukami and the God Fudô) 1949.

 

Jomaku:

Scene i: The Imperial Palace

Scene ii: Tree Island Shrine

Act II: Ono Harumichi Mansion (“Whisker Tweezers” Scene)

Act III:

Scene i: The Imperial Palace Garden

Scene ii: A Grotto on the North Mountain (“Saint Narukami” Scene)

Act IV:

Scene i: Bun’ya Tohohide’s Mansion

Scene ii: Prince Hayakumo’s Submission (“Fudô’s” Scene)

 

10.  Natsu matsuri naniwa kagami (Summer Festival in Osaka) 1930.

 

Jomaku: Sumiyoshi Torii Saki no Ba.

Act II: Tsuribune Sabu Uchi.

Act III: Nagamachi Ura Koroshi no Ba.

 

11.  Kinmon gosan no kiri (The Temple Gate and the Thief ) 1931.

 

Jomaku:

Genkai ga Shima no Ba

Shimabara Ageya no Ba

Goten Sekkan no Ba

Act II: Ōinosuke Yakata no Ba & Nanzenji Sanmon no Ba

Act III: Ōte Namiki Matsubara no Ba

Act IV: Daibutsu Mochiya no Ba

Okiri: Momoyama Goten no Ba

.

12.  Sesshû Gappô ga tsuji (Gappô and his Daughter) 1932.

 

13.  Shinjû ten no Amijima (Love Suicides at Amijima) 1930.

 

14.  Sugawara denju tenarai kagami (Sugawara’s Secrets of Calligraphy) 1942.

 

Act V: Kuruma Biki no Ba (Pulling the Carriage Apart), pp. 60-73.

Act VIII: Terakoya (The Village School), pp. 121-170.

 

15.  Tôkaidô Yotsuya kaidan (The Ghost Stories at Yotsuya on the Tôkaidô) 1948.

 

Act II: Zôshigaya Yotsuya Machi no Ba (The Scene at Iemon’s House).

Act III: Jûman Tsubo Onbôbori no Ba (The Onbô Canal Scene).

Act V: Yume no Ba (The Dream Scene).

 

16.  Yoshitsune senbon zakura (Yoshitsune and the Thousand Cherry Trees) 1928.

 

Act II: Fushimi Inari no Ba, pp. 16-24.

Act III: Tokaiya & Daimotsu Ura no Ba, pp. 24-46.

Act V: Tsurube Sushiya no Ba, pp. 63-87.

Act VI: the Yoshinoyama (Michiyuki) no Ba, pp. 87-96.

Ôzume: Kawatsura Hogen Yakata no Ba, pp. 97-114.

 To the Kabuki contents

Last revised March 19, 2003